ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİN EĞİTİMİNDE YAKIN SAVUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİN EĞİTİMİNDE YAKIN SAVUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ"

Transkript

1 3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu 1-2 Mart 2013 Gaziantep ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİN EĞİTİMİNDE YAKIN SAVUNMANIN YERİ VE ÖNEMİ C. Gazi UÇKUN 1, Aykut TOSUN 2, Asiye YÜKSEL 3,Barış DEMİR 4 1 Kocaeli 2 Kocaeli 3 Kocaeli 4 Kocaeli ÖZET Özel güvenlik sektörünün öneminin arttığı günümüzde özel güvenlik çalışanlarının niteliğinin artması bir zorunluluktur. Niteliğin arttırılmasının en temel ya da en bilinen yöntemi kişilerin eğitilmesidir. Günümüzde Özel Güvenlik Görevlisinin yetiştirilmesi 2 farklı şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki, Üniversitelerde verilen ön lisans eğitiminden sonra kazanılan hak diğeri ise Özel Eğitim Kurumlarından toplam 120 saat eğitimden sonra kazanılan haktır. Araştırmamızın konusunu ise Yakın Savunma eğitimi Özel Güvenlik mesleği için ne kadar önemlidir ve nasıl olmalıdır soruları oluşturmaktadır. Bu sorulara istinaden; Özel Güvenlik Görevlisinin çalıştığı kurum ya da alana göre Savunma ve Suçlu taşıma tekniklerini ne ölçüde bilmesi gerektiği, yasal mevzuatın fiziksel temasa hangi koşullar altında izin verdiği irdelenmiştir. Bu bağlamda, üniversiteler ve özel eğitim kurumları arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yakın Savunma, Özel Güvenlik Eğitimi, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları 253

2 1. GİRİŞ Dünya nüfusunun hızla artması, yerleşim alanlarının çoğalması, çok katlı plaza, alışveriş merkezleri, turizm ve ticaret merkezlerinin oluşması, terör ve asayiş olaylarının tırmanması neticesinde; devletin mevcut personel ve maddi imkânları ile bu tür yerleri tam olarak koruyamayacağı ortaya çıkmıştır. Bu eksiği gören kuruluşlar ve özel sektör kendi güvenliklerini kendilerinin sağlaması ihtiyacını hissetmişlerdir. Bu inançlara da kendi bünyelerinde Özel Güvenlik Teşkilatı oluşturma yoluna gitmişlerdir. Günümüzde Avrupa Birliği uyum sürecinin başlaması sebebi ile Özel Güvenlik Sektöründe de düzenlemelere gidilmeye başlanmıştır. Günümüzde toplum hayatının karmaşıklığı, nüfusun çoğalması ve bunu binaen suçların nispi anlamda artışıyla beraber devlet fonksiyonlarından en başta gelen güvenlik hususiyetlerinde bir takım zaaflara sebebiyet vermektedir. Devletin toplum üzerindeki asli görevlerinden en başta gelen güvenlik hususunda zafiyetler yaşanmış bu da toplumsal yaşamda kargaşaya yol açmıştır. Toplumsal yaşamın en minik unsuru olan insanın etkin çözümler üretme zorunluluğu vardır. Dolayısıyla özel güvenlik denilen olgunun kaynağı güvenlik hususunda devletin halkın ihtiyaçlarına cevap verememesi, yetersiz kalması ve güvenliğin kapsamının genişlemesi neticesinde zuhur etmiştir (Karatepe, 1993). Özel kişi ve kuruluşlar, yasalar çerçevesinde bazı güvenlik hizmetlerini ihtiyaç duyan kişilere ve kurumlara bu hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel anlamda beklenti içine girilen bu sektörel gelişimde bu hizmeti sunacak olan personelin eğitimi çok büyük önem taşımaktadır. Özel güvenlik teşkilatı personelinin eğitiminin amacı kendilerine verilen görevlerin gereği gibi yapılması ve yetkilerin yeterince kullanılması için bu personelin mesleki ve genel bilgilerle donatılması, hizmetin gerektirdiği bedeni, fikri ve fiziki kabiliyetlere sahip kılınması ve geliştirilmesidir. 2. ÖZEL GÜVENLİK VE EĞİTİMİ Güvenlik sözcüğü genel olarak "emniyet içinde olma" anlamına gelmektedir. Özel güvenlik gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi hakları ile diğer hak ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen koruma ve güvenlik hizmetlerine özel güvenlik denir (Erdem, 1996). Özel güvenliğin amacı toplumsal düzenin korunması bakımından kanunlarımızla güvence altına alınan hak ve hürriyetlerin tesisine yönelik hizmetlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve düzenin korunmasıdır. 254

3 İnsanoğlu ilkçağlardan günümüze uzanan süreçte güvenliğini hep bir sorun alanı olarak tanımlamış ve bu sorunun çözümü içinde her türlü tehdide karşı kendini korumayı başarmıştır. Günümüz toplumlarında küreselleşmenin de etkisiyle güvenlik sorunu, sadece bir dış tehdit olarak tanımlanmamış aynı zamanda iç tehditlere karşı yeni tedbirler almayı da gerektirmiştir. Artan terör olayları ve örgütleriyle mücadele etmek, toplumsal hayatta huzuru, barışı ve güvenliğini sağlamak devletin temel fonksiyonu haline gelmiştir. Devlet bu fonksiyonunu icra ederken bir taraftan ihtiyaç duyacağı personeli, araç ve gereci karşılamış diğer taraftan bütçesine ek mali külfetler yüklemiştir. Bu bakımdan hem devlet bütçesine getireceği mali külfetleri en aza indirgemek hem de bireylerin güvenlik ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak istediğinden "Suç Önleyici Kolluk Tedbirleri" bağlamında önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bunlardan birisi de hiç kuşkusuz ki 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun olmuştur. Bu kanun ile birlikte; Türk ticaret kanununa göre kurulan şirketlerin faaliyetleri yasal bir zemine oturtulmuş, Özel güvenlik alanındaki her tür faaliyet kayıt altına ve dolayısıyla denetim altına alınmış, Ülkede istihdam alanı açılarak genç nüfusun önemli bir kesimi çalışma hayatına kazandırılmış, Ekonomiye yeni girdiler katılarak devlete ek vergi geliri imkanı sağlanmış, Suç önleyici genel kolluk hizmetlerinde çalışanların yükü hafifletilerek asıl görevini daha iyi yapmasına imkan sağlanmış, Kamu güvenliği harcamalarının bütçedeki yükünü azaltmış, Hayatın normal akışına ve kamu düzeninin korunmasına önemli katkılar sağlamıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 2004 yılından bugüne kadar geçen sürede bine yakın kurum ve kuruluş özel güvenlik kanun kapsamına alınmış, kamu görevlisi statüsünde 250 bin kişi güvenlik hizmeti vermeye başlamıştır (Uçkun C.G.,Konak O.2007). Özel güvenlik hizmetinin sunulduğu yerler ise; - Kamu Kurumları - Kişi Koruma - Sanayi ve Ticari İşletmeler 255

4 - Küçük Sanayi Siteleri - Organize Sanayi Bölgeleri - Endüstri Bölgeleri - Görüntü ve Ses Verici İstasyonlar (Radyolink) - Rafineri İstasyonları - Akaryakıt Nakil Hatları Ve İstasyonları - Enerji Santralleri - Enerji Nakil Hatları - Trafolar - Yükleme ve Depolama Tesisleri, - Şantiyeler - Nehir, Göl ve Deniz Kıyıları - Orman Alanları - Hava Meydan Limanları - Deniz Limanları - Metro, Gar ve Terminaller - Turistik Tesisler - Otel ve Tatil Köyleri - İlk ve Ortaöğretim Kurumları - Üniversiteler - Sağlık Kurumları - Müze ve Ören Yerleri - Alış-Veriş Merkezleri - Konut-Lojmanlar - Organizasyon ve Etkinlikler - Eğlence Merkezleri - Spor Müsabakaları - Belediye ve Belediye Park Bahçeler dir. Bununla birlikte pilot bölgelerde başlaması ile birlikte Askerlik Şubelerinde de Özel Güvenlik Görevlileri yer almaya başlamıştır. Özel Güvenlik Görevlilerinin çalıştıkları alanlarına baktığımızda kurumlarına ziyaretçileri ilk karşılayan ve son gönderen kişiler olduğu bilinmektedir. Bundan hareketle yapılacak olan müdahalelerde de ilk olarak engelleyecek olan ve güvenlik tedbirlerini de ilk olarak alacak olan kişiler olduğu görülmektedir. Bu önemli görevleri ile ilk olarak Beden Eğitimi dersinde gördüğü eğitimli iyi duruşu sergilemeli, ikinci olarak oluşabilecek saldırıya karşı kendi risk analizini yaparak, suçu tanımlamaya çalışmalı ve ona göre savunmasını yaparak suçluyu ya da tehlikeyi etkisiz hale getirip aldığı eğitim sonucunda kelepçe takma ve suçlu taşıma tekniklerine göre etkisizleştirme gerçekleştirmeden sonra gelen kolluk kuvvetlerine teslim etmelidir. 256

5 Bütün olarak incelediğimizde ise Özel Güvenlik Görevlisi olacak kişilerin alacakları eğitimin ne kadar nitelikli olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Toplumsal yaşamdaki değişimler, toplumla yakın bir ilişki içerisinde bulunan ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu olan özel güvenlik personelinin rolünün de önemli ölçüde değişmesine neden olmuştur. Bu rollerin gerçekleştirilmesinde özel güvenlik personelinin sahip olduğu bilgi, beceri ve davranışlar, hem toplumla kurulacak olan etkileşimin düzeyini belirleyecek, hem de hatalı uygulamaların önlenmesini sağlayacaktır. Bir kurumun hizmetlerini geliştirerek devam ettirilebilmesi için, sahip olduğu insan kaynaklarının nitelikli olması gerekmektedir. Özel Güvenlik Personelinin kendisinden beklenen görev ve sorumlulukları etkili bir biçimde gerçekleştirebilmesi, sahip olduğu niteliklerin geliştirilmesine bağlıdır. Bunun gerçekleşmesi de her düzeydeki eğitim programlarının bilimsel kriterlere göre hazırlanması, çalışma hayatının gerçek ihtiyaçlarına yönelik olması ve süreklilik arz etmesi ile mümkün olacaktır. Özel güvenlikte eğitimin amacı, eğitilen kişileri belli amaçlar doğrultusunda hazırlamak ve yetiştirmektir. Görevini layıkıyla yerine getirmesi gereken özel güvenlik teşkilatı personelinin, öncelikle görevinin gereklerini ve görevli iken yapması gerekenleri çok iyi düzeyde bilmesi şarttır. Eğitim sırasında, özel güvenlik personeline görevlerinin ve yetkilerinin ne olduğu, bu yetkileri hangi kanun ve yönetmeliğe dayanarak kullandıkları, hangi kanunlardan güç aldıkları, görevleri sırasında karşılaşacakları zorluklarla nasıl başa çıkacakları, herhangi bir acil durumda neler yapılması gerektiği gibi konularda yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır (Pelit, 1998) 3. ÖZEL GÜVENLİK VE YAKIN SAVUNMA Özel Güvenlik Görevlisinin çalıştığı alanda kendisini ve bölgesini korumak amacı ile belli taktik ve tekniklere sahip olması gerekir. Özel güvenlik eğitimi veren ve üniversitelerde Özel Güvenlik ve Koruma programları ders müfredatlarında Kişi Koruma ve Yakın Savunma dersleri mutlaka yer almalıdır. Yakın Savunma dersleri; gerçekçi senaryolarla, basit hamleler ve pratik tekniklerin kullanımına dayalı eğitim anlayışı üzerine oluşturulmuştur. Tüm taktikler ve teknikler gerçek hayat koşullarında en fazla etkinlikte kullanılabilecek biçimde geliştirilmiştir. Yakın Savunma dersleri; insan yaradılışına aykırılık göstermeyen, her türlü boy ve kiloda insanın, öğrenip rahatça uygulayabileceği bir eğitim yapısına sahiptir. Kişinin yaşı veya fiziksel yapısı savunma eğitimini öğrenip uygulamasına engel değildir. Öncelik olarak yapılması gereken kazanacağı iyi bir beden eğitiminden sonra adım adım savunma tekniklerini çalışmaktır. 257

6 Özel Güvenlik eğitimi veren kurslar ile Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olacak Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışacak kişilere Kişi Koruma ve Yakın Savunma derslerinin öğrenimleri boyunca kaç saat verildiği önemlidir. Yaptığımız araştırmalarda Türkiye deki Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası veren şirketler Kişi Koruma dersi olarak 120 saat içinde sadece 9 saat koruma eğitimine yer vermektedir. Oysaki Üniversitelerin programlarında bu ders kredi yükü ve saati açısından yüklü olarak hatta 4 dönem halinde müfredata eklenmektedir(www.kocaeli.edu.tr). Bu dersin içeriğini incelediğimizde ise ders içerikleri şu şekildedir: 1- Koruma Hukuku: Koruma Hukuku İle İlgili Mevzuat, Silah Kullanmaya Yetki Veren Düzenlemeler 2- Korumanın Temel Prensipleri: Korumanın Amacı, Koruma Görevinin Dört Aşaması, Kişisel Fiziki Güvenlik, Temel Koruma Prensipleri 3- Öncü Çalışması: Keşif Yapmayı Gerektiren Yerler, Toplantılarda Koruma Düzeni, Halka Açık Yerlerde Koruma Düzeni, Güzergah Güvenliği, Yurt Dışı Seyahatler, Tren ve Gemilerde Koruma Düzeni 4- Görev Silahlarını Tanıma: Yarı Otomatik Silahlar, MP-5 5- Suikastların Nedenleri ve Suikastçilerin Çalışma Yöntemleri: Saldırı Nedenleri, Saldırı Metotları, Saldırılara Karşı Metotlar, İntihar Saldırıları, 6- Yaya Koruma Teknikleri: Korumanın Amaçları ve Aşamaları, Korumanın Temel Vasıfları, Yaya Koruma Teknikleri ve Düzenleri, Karo Düzeni, Bir Kişiyle Koruma, İki Kişiyle Koruma, Üç Kişiyle Koruma, Dört Kişiyle Koruma, Beş Kişiyle Koruma, Altı Kişiyle Koruma, Tehlike Anında Koruma, Kalabalıklar Karşısında Koruma, Toplantılarda Koruma Düzeni, Merdiven ve Asansörlerde Koruma Düzeni, Boğma Noktaları 7- Motorize Koruma Teknikleri: Konvoy Düzenleri, Tek Arabalı Koruma, İki Arabalı Koruma, Üç Arabalı Koruma, Kılavuz Araba, Baştaki Güvenlik Aracı, Makam Aracı, Kadro Aracı, Motosikletler, Ambulans, Koruma Görevlilerinin Sorumluluk Alanı,- Konvoy İlerleme Teknikleri 8- Şahıs ve Bagaj Kontrolleri (Sevindik M,2007) Üniversitelerdeki ders içeriklerini incelediğimizde ise Özel Güvenlik ve Koruma Bölümleri 2 yıl (4 dönem eğitim görmektedirler her dönem ise 16 haftadan oluşmaktadır.16 haftanın 2 haftası sınav dönemini oluşturmaktadır.) Eğitim dönemleri süresince haftada 30 saat Özel Güvenlik Eğitimi ile ilgili dersler görmektedirler yani dönme boyunca 14 hafta ders gördüklerini sayarsak; Bir dönemde 420 saat, İkinci dönemde 420 saat Bir yılda 840 saat İki yılın sonunda ise 1680 saat ders görmektedirler. 258

7 Yakın savunma dersleri ise öğrenim dönemleri boyunca dönemlere göre birinci yıl haftada 4-3 saat olarak İkinci yıl son sınıfta ise haftada 3-2 saat olarak görmektedirler. Ortalamasını almamız gerekir ise; Bir dönemde 42 saat, İkinci dönemde 42 saat Bir yılda 84 saat İki yılın sonunda ise 168 saat ders görmektedirler. Bu dersin içeriğini kısaca incelediğimizde ise ders içerikleri şu şekildedir. Yakın savunma teknikleri içerisinde ilk olarak Özel Güvenlik görevlisi olacak kişilere kendi bedenlerini tanıma ve beden eğitiminin kazanılması, etkisiz hale getirme teknikleri, sert kontrol teknikleri, yumuşak kontrol teknikleri, şüpheli taşıma teknikleri, eklem teknikleri, tutma ve sarılmalara karşı kurtulma teknikleri, cop kullanma, kelepçe takma gibi konular öğretilmektedir. Yapılan bu araştırmalara göre Özel Güvenlik eğitimi veren kuruluşlar ile Üniversitelerin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümlerinde yakın savunma dersine verilen ağırlık ortaya çıkmaktadır. Eğitim veren özel kurslarda ise bu durum; teorik ve pratik eğitim toplam 150 saat sürmektedir. Rollerin tanıtımı ve yakın koruma çalışanlarının sorumlulukları Tehdit ve risk değerlendirme Dikkatli takip Operasyonel planlama Personel arası iletişim Yakın koruma çalışma takımı Keşif Yakın koruma teknikleri Yön tayini Araç teknolojiyle yakın korumayı kullanma Olaylar ve ikilemler Güvenliğe dayalı buluşma İletişim ve uyuşmazlık yönetimi yetileri 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Güvenlik hizmetleri zamanla özelleşerek özel sektör tarafından da yerine getirilen veya şahısların kendi güvenliklerini kendileri sağlamaya çalıştıkları bir sektör haline gelmiştir. Genel kolluk problemleri çözmek konusunda yetersiz kalabilmekte ve bundan dolayı genel kolluk dışında güvenlik hizmetlerini sağlamak üzere özel idari kolluklar görev yapmaktadır. Özel idari kolluk içinde yer alan özel güvenlik teşkilatları öncelikle bankalarda daha sonra ihtiyaç üzerine rafineri, liman, para işleyişinin olduğu yerlerde ve daha bir çok yerde görev almaya başlamıştır. 259

8 Bir hizmetin nitelikli ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesinde, personele verilen temel eğitim önemli bir yere sahiptir. Hizmet öncesinde personel ne kadar nitelikli eğitilirse, üretilen hizmetler de o derece nitelikli olacaktır. Bu bağlamda; - Yakın Savunma eğitimi özellikle özel güvenlik personeline verilen eğitimler içinde önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda yakın savunma eğitimleri önemsenmelidir - Yakın Savunma eğitim etkinlikleri için ayrılan süre arttırılmalıdır - Yakın Savunma temel eğitim etkinliklerinin kapsamı belirlenmeden önce ihtiyaca yönelik etkili bir analiz yapılmalı, bu analiz sonuçlarına uygun ders ve konulara yer verilmelidir - Yakın Savunma temel eğitim etkinliklerinin kapsamı genişletilmelidir - Yakın Savunma temel eğitim etkinliklerinin uygulanması sırasında süreyi, konulara uygun yöntem ve teknikleri ve öğretimde kullanılan teknik araç, gereç ve materyalleri etkili ve verimli bir şekilde kullanmalıdır - Yakın Savunma eğitim etkinliklerinin uygulandığı yer, ulaşım, beslenme, barınma ve fiziki anlamdaki ihtiyaçların rahatlıkla karşılanabileceği alanlardan seçilmelidir. Bu kapsamda Yakın Savunma Eğitimleri ile Özel Güvenlik Personelinin kendini koruma, bulunduğu alanı koruma, kendine güvenme, riski yönetme, lider olabilme becerileri artmış olacaktır. Personelin eğitim niteliğinin artması branşlaşmayı ve kaliteyi beraberinde getirecektir. Sonuç olarak yakın savunma eğitimlerinin özel güvenlik personeli ve sektörü için önemi kaçınılmazdır. KAYNAKLAR Erdem, F. (1996). İsletme Kültürü, Friedrich-Naumann Vakfı ve Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Ankara Karatepe, Ş., (1993)., İdare Hukuku, İzmir Pelit, K. (1998). Özel Güvenlik Teşkilatları Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Uçkun, C. G. KONAK, O. (2007). Özel Güvenlikte Temel Kavramlar ve Özel Güvenlik Hukuku Kocaeli Üniversitesi Sevindik, M, (2007)., Özel Güvenlik Polis Jandarma Savunma Taktikleri Teori ve Pratik. (Hereke Ö.İ.Uzunyol MYO) 260

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2955 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1910 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Hasan Hüseyin ÇEVİK (Ünite 1) Prof.Dr. Aytekin GELERİ (Ünite

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES

SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN HEALTH SERVICES Yrd. Doç. Dr. Esra Dündar ARAVACIK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (21) 2011 / 1 :102-116 İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğine İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Açısından Çözümsel Bir Yaklaşım Esin Karacan Özlem Nazan

Detaylı

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AFET YÖNETİM MERKEZİ TÜRK İTFAİYE TEŞKİLATININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ Prof. Dr. Nurhan YENTÜRK Prof. Dr. Alper ÜNLÜ Doç. Dr. Ergin TARI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar City Security Group Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar GÜVENLİ OKUL PROJESİ Eğitim Denetim - Akreditasyon Çırağan Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 381 01 18 Sayfa 1 CSG-City Security Group Mükemmeliyetçilik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E

2012-20131 STRATEJİK PLANI 2009-2013 T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 K R E D İ K U R U M U V E K R E D İ V E YÜKSEK ÖĞRENİM 1961 Y U RT L A R K U R U M U T.C. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU STRATEJİK PLANI 2009-2013 TEMMUZ 2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 YURTKUR - STRATEJİK PLAN 2009-2013

Detaylı

TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI

TKY UYGULAMA PROJESİ İŞLEM BASAMAKLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİM UYGULAMA PROJESİ ANKARA-1999 İÇİNDEKİLER SAYFA TKY Uygulama Projesi İşlem Basamakları...2 1-Gerekçe...3 2-Amaç...5 3-Kapsam...5 4-Tanımlar...5

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever *

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU. Fatih Yurtsever * TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSU Fatih Yurtsever * Özet Türkiye için sınırlarının önemi, bulunduğu stratejik konum ve sınır komşuları değerlendirildiğinde daha iyi ortaya çıkmaktadır.

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER REFORMU ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK YAKLAŞIMI Düriye TOPRAK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Doğu Kampusü / ISPARTA E-posta: dtoprak@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER

SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER SİYASİ PARTİLERİN PARTİ PROGRAMLARINDA İLKÖĞRETİM KADEMESİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİ DÜZENLEMELER Arş. Gör. Pınar BULUT Arş.Gör.Sevim GÜVEN Özet Siyasal partiler toplum iradesinin siyasi arenaya

Detaylı

KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ

KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL

Detaylı

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000

BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ISO 9000 BELEDİYELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ISO 9000 EROL KAYA PENDİK BELEDİYE BAŞKANI 1 Kamu İdaresi ve Yerel Yönetimler İnsan, yaşamını diğer insanlarla bir arada sürdürme eğilimindedir. Bir arada, toplum

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı