T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av."

Transkript

1 ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat VEKiLi : AV. MUSTAFA CANDAR Edirne il Milli EEitim Mi.idurliiEii / ISTEMIN OZETI i Edime ili, Uzunkopriilgesi, 2. l.luralt ilkokulu'nda okul dncesi r5firetmeni olarak gdrev yapan davact tarafindan, eg durumu dzriine binaen Edime Mefkezde bulunan okullara atanmak istemiyle yapmr$ oldu$u bagvurusunun reddine iliqkin davah idarenin q13 tarih ve 322V713 sayrh iqleminin; eginin Edirne il Emniyet Miidiirli.ilii Kaprkule Srnrr Kaprsr biriminde pol]is memuru olar4k gdrev yaptrgl ve Edirne Merkez ilgede ikamet etmek zorunda oldu[u, Devlet Memurlannln {er De[igtirme Suretiyle Atanmalarrna Dair Ydnetmelik'in 9. maddesine gdre kendisinin de eqinin g6rev yeri olan Edirne Merkezde bulunan okullara atanmast gerektili, sdz konusu iglem ile aile birlipinin bozuldulu iddia edilerek yiiqiitmesinin durdurulmasr Uzunk0prii ilgesi, 2. Murat ilkokulu'na atandrgr, eg durumu dzriine iliqkin atama taleplerininocak ve Afiustos aylatnda yaprldrlr, davactntn ise Ekim ayrnda bagvuru yaptlg1, nievzuatta belirtilen takvim drgrnda yaprlan bagvurunun hukuken uygulama imkanr bulunmadrlr ileri siiriilepek davanrn ve yiiriitmenin durdurulmasr isteminin reddi gerektili savunulmaktadrr. TURKMiLLETi ADINA

2 inann MAHKEMESI ESAS NO : 2013/1195 Karar veren Edirne idare Mahkemesi'nce igin gereli gortiqiildii: Dava; Edirne ili, Uzunkdprii ilgesi, 2. Murat ilkokulu'nda okul dncesi dlretmeni olarak gcirev yapan davactarafindan, eg durumu dzrtine binaen Edirne Merkezde buluna okullara atanmak istemiy : yapmrg oldulu bar;vurusununu reddine iliqkin davah idarenin tarih ve sayrh igleminin iptali istemiyle agr lmr qtrr Anayasa'stntn "Ailenin korunmasr ve gocuk haklarr" baqhkh 41. maddesirrde:"aile, Tijrk toplumunun temelidir ve egler arasrnda eqitli[e dayanrr. Devlet, ailenin huzur ve refahl ile ozellikle ananrn ve gocuklarrn korunmasr ve ail,s planlamasrnrn dlretimi ile uygulanmasrnr saflamak igin gerekli tedbirleri ahr, teqkilatr kurar. (Ek fikra: 07/ S.K.l4. md.) Her gocuk, korunma ve bakrmdan yararlanma, ytiksek yaranna aqrkg ayktn olmadrkga, ana ve babasryla kigisel ve do[rudan iliqki kurma ve siirdiirme hakkrna sahiptir." hiikmii yer almrgtrr. Ulkemiz tarafindan 1948 yrhnda kabul edilerek ig hukukumuzun bir pargasl haline gel,en insan Haklarr Evrensel Bildirgesi'nin 1613.maddesinde: "Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cenriyet ve Devlet tarafindan korunmak hakkrnt haizdit." hiikmiine yer verilmigtir. 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nun "Yer Defigtirme Suretiyle Atanma" baghkh 72. maddesinde: "K.urumlarda yer defiqtirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, cizelliklerine, Tiirkiy'e'nin ekonomik, sosyal, ki.iltiirel ve ulagrm qartlan ydniinden benzerlik ve yakrnhk gdsteren iller gruplandrnlarak tespit edilen bolgeler arasrnda adil ve dengeli bir sistem ieinde yaprlrr.(defiiqik frkra: KHK-418/5 m<1.;iptal:anayasa Mahkemesi'nin 05/ tarihveE.1990l22,K.\gg2l6 sayrh kararr ile;yeniden di.izenlenen fikra:18/05/1994-kfj.k1527/5 md.)yeniden veya yer degiqtirme suretiyle yaprlacak atamalar,la; aile birimini mthafaza etmek baktmrndan kurumlar arasrnda gerekli koordinasyon sallanarak memur olan diljer eqin de istegi halinde atamasl, atamaya tabi tutulan memurun atandrlr yere 74 ve 76 nu maddelerde belirtilen esaslar Eergevesinde yapllrr. Yer defiqtirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandrlr yerde eqinin atanacalr tegkilatrn bulunmamasr ya da teqkilatr olmakla birlikte niteligine uygun miinhal bir gdrev bulunmamas,r ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eginin gorev siiresi ile srnrrlr olmak iizere aqa$rdaki gartlarda izin verilebilir.'..memurlartn atanamayacaklarr yerler ve bu yerlerdeki gdrevler ile kurumlann dzellik arz eden

3 iulnn MAHKEMEST EIIAS NO : 2013/1195 gdrevlerine atanabilmeleri igin hangi kademelerde ne kadar hizmet e meleri gerekti[i ve yer de1ligtirme ile ilgili attlma esaslan Devlet Personel BaskanhEr'nca hazrrlanacak bir v olacak personeligin bu yrinetmelik esaslanna gdre Devlet Personel melikle belirlenir. Kurum lar atamay a tabi kanh[r'nrn gdriigiinii ahnak suretiyle bir personel ve atama planr hazrrlar." htikmii yer almtgtrr. 652 sayh Kanun Hiikmtinde Kararname(KHK)'nin "A a" baqhkh 37. maddesinin 3. fikrasrnda: "Ctfretmenlerin Bakanhkga belirlenen hizmet bdlge veya alanlannda esimtlr. Bunlann yer degigtirme suretiyle atamalan her yrl yaprlan az iig efitim dfretim yrh gdrev yapmasl a plan ve programlan ger,;evesinde egitim dlretim faaliyetlerini etkilemeyecek gekilde sonuglandrrrlrr. Bak hkga belirlenen dziir gruplanna bagh yer deli gtirm eler ise y az tatil lerinde yapr hr. " diizenlemes ine, 5. frkrasr hi:zmet puanr srralamasrndaki yetersizlik sonucu yerine getiri Kanununun T2.maddesi kapsamrna girenlerin haklan sakh kalmak i "Ozte dayah yer degigtirme istekleri eyenlere, 657 sayrh Devlet Memurlarr la, istekleri hdlinde istekte bulunduklan yere atanmaya hak kazanrncayakadar ayhksrz izin verilebilir. Bu ge lde ayhksrz izin verilen djiretmenler, bagh bulunduklarr il milli egitim miidiirliiklerine bu amagla tahsis edilmiq izinli olmak gartryla atanrr. Bunlarrn atandrklan bu kadrolar ayhk Ancak, ayhksrz izne aynlan d$retmenler, iigiinci.i yrl sonuna kadar lunan bog dfretmen kad.rolannayhksrz izin stiresiyle srnrrh olarak sakh tutulur. tedikleri yere atamalann Ln yaprlamamasr hdlinde durumlarrna uygun bog dlretmen kadrolarrna dncelikle trlar." diizenlemesine yer verilmiqtir. Ote yandan, Devlet Memurlannrn Yer Deligtirme SuretiyleAtanmalanna Dair Yonefinelik'in "Ama9" baghkh L maddesinde:"bu Yonetmelik; 657 savrh Devlet Mem Kanununun 2 sayrlr Kanun Hiikmijnde Kararname ile deligik 2 nci maddesi ve aynr Kanunun 2670 s yrlr Kanunla defiqik 72 nci maddesine dayanrlarak, Devlet Memurlannrn aynr kurum iginde yer desi dtizenlenmigtir." hiikmiine, "Yer Deligtirme Suretiyle Atanmal baglrklr 9. maddesinde: "Yer de$igtirme suretiyle atanmalar, Devlet saillamak igin dlrenimi, uzmanhlr, ig tecriibesi, mesleki bitgisi gibi suretiyle atanmalannt saijlamak amacryla Gdz Oniinde Bulundurulacak Hususlar" urlarrnrn dengeli bir gokilde dagrhmrnt llikleri ile bog kadro durumu g0z ciniinde bulundurularak kurumlarmc a haznlanan bir plan dahilinde yaprlrr. Yaptlacak atamalarda; aile birimini mubafazaetmek bakrm, eg ve salhk durumlarn ilgili kurumlar arilsrnda gerekli koordinasyon saslanarak dikkate ahnrr... Farkh kurumlarda gahqrp da her ikisi de yer deligtirmeye balkrmrndan daha agalrda bulunanrn g6rev yeri yukarrda bulunana i olan eglerden unvan, kadro ve gorev h olarak defigtirilir.

4 inanr MAHKEMESI EfIAS NO : Aynl veya farklr kurumlarda galrgrp da eglerden birini hiikiimlerine gdre yer deligtirmeye tabi olmamasr hallerinde, y ydnetmeliklerine gdre yer deliqtirmeye tabi olan egin g6rev ve un ydnetmelik hiiki.imlerine gdre zorunlu yer degigtirmeye tabi tutulan yer deligtirnleye veya bu ydnetmelik r depigtirmeye tabi olmayan veya ozel nr ile hizmetin 6ze11iEi dikkate ahnrr. Bu urun, memur olan eginin yer defigtirme talebi dncelikle yerine getirilir. (Ek fikra:21l10/ i 1466 S.Yrjn./1. md.) iteiti m talbi tutulan efitim ve ti[retim hizmetleri srnrfi, miilki idare amirl Srnrfina giren Memurlar, Tiirk Silahh Kuvvetlerine mensud s atr uyannca zorunlu y,er defiqtirmeye i hizmetleri slnlfi ve Emniyet Hizmetleri ve astsubaylar, hakim vrt savctlar ile bu Ydnetmeli$in ek 1 inci maddesi kapsamrna girenlerin g6rev stiresiyle nrrl olmak [zere atandrklan vere. memur olan eqinin atanmastnda mevzuair uyarlnca yiiriirlii$e konulan n uygulanmaz." diizenlemesine, "Ozel Yonetmelikler" baghkh 28. yiiriirliile girdili tarihten itibaren 6 ay iginde halen gdrevde bu rm kadro sayrlanna iligkin hiikiimler esinde ise: "Kurumlar bu YonetmeliEin an memurlarrn gegmiq hizmetlerinin bu Ydnetmelik gergevesinde nasrl degerlendirilecefiini ve bu yonetmeli in gegitli maddelerinde kurumlarca tespiti dngdriilen diler hususlarr kapsayan ozel Yonetmeliklerini Devlet sureti ile gtkanrlar. Ozel Ydnetmeliklerde bu ycinetmeliee avkrrr rsonel Dairesinden olumlu gdriig ahnmak iimler yer alamaz..." dizenlemesine yer verilmigtir. Ayrrca, Milli Egitim Bakanh$r Olretmenlerinin Atam ve Yer DegigtirmeYorretmeliginin 37. maddesinde eg durumu nedeniye atama ilkeleri de diizenlenmi r. Dava dosyasrnrn incelenmesinden, davacrnrn Siirt ili, Ku dncesi dlretmeni olarak g6rev yapmakta iken polis memuru olan atanmasl nedeniyle 2013 yaz ddneminde Edirne iline atanma bagvu ili, Uzunkdpriilgesi, Murat ilkokulu'na atandrlr, bu okuldaki tarihli dilekgesile Edirne Merkezde bulunan okullard bagvurdu[u, bakllan davanrn ise davacrnrnba$vurusunun reddi alan i19esi, Cumhuriyet ilkokulu'ndaokul inin Edirne Emniyet Mi.idi.irltigii emrine bulundu$u ve 12. tet:cihi olan Edirne ine tarihinde bagladrfr ve birine atanmak istemiyle davah idareye ne agtldrfr anlaqllmaktadrr. Yukarrda yer alan mevzuat htikiimlerinin birlikte deeerlendilmesinden, toplumun tenireli olan ailenin korunmasr, huzur ve refahr igin gerekli tedbirlerin ahnmasrnrn tti kurumlar igin Anayasal bir yiikiimliiliik

5 E]DiRNE inann MAHKEMEST ESAS NO : 2013/1195 ol<lulu ve bu ytkiimliiliifii yerine getirmede tanlnmr$ herhangi bir savrh KHK'de de ozre dayah yer degigtirme isteli yerine getirileme kapsamrna girenlerin haklarrnrn sakh tutuldufu, 72. maddey e suretiyle yapacaklarr atamalarda aile birimini muhafaza etmek ba isnanrn da Anayasa'da yer almadt t, 6!\2 lerden 657 sayrh Kanurr'un 72. maddesi kurumlann yeniden veya yer deligtirme rmrndan gerekli tedbirleri alacalr ve yer degiqtirme ile ilgili atama esaslannrn Yonetmelikle belirlenecesi, 72. madde dayanak alrnarak grkanlan ve ytiriirltikte olan Devlet Memurlannrn Yer Defigtirme Suretiyle A alanna Dair Yonetmeliliin 9. maddesine gdre de zorunlu yer de$igtirmeye tabi olan memurun, memur olan e$i in yer de[igtirme talebinin dncelikle yerine getirilecefi, elitim ve Ofretim hizmetleri srnrfr, miilki idare hi astsubay, hakim ve savcrlar gibi zorunlu yer de[igtirmeye tabi kamu eglerinin atamalarrnda egin gorev yaptlll kurumla ilgili olarak srnrfi. emnivet hizmetleri slnrfr. subav. vlilerinin atandrklarr yere, memur olan m kadro sayrlarrna i1i;kin hiiktimlerin uy gulanmayaca!r anlaqrlmaktadrr. Bu durumda, yukarrda yer alan mevzuat hiikiimleri uyann du,rumu gerekge gdsterilerek, eg durumu mazereti sebebiyle davacl il1;eye atanma talebinin, mer'i mevzuat uyannca kadro durumuna olarak yerine getirilmesi gerekirken, bagvurusunu Bakanhk tarafind gerektigi, takvim drgrnda yaprlan bagvurunun hukuken uygulanma i iqlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadrlr sonucuna vanl Ote yandan, mevzuata ayklrr bulunan iqlemin uygulanmast ahnan aile biiti.inltigii bozulacagr gibi, bu iglemin her ikisi de kamu polis memuru olarak gdrev yapan eginin n eginin gdrev yaptrgr Edirne ili, Merkez atama takvimine bakrlmakslzn dncelikli yayrnlanan klavuz do[rultusunda yapmast kanr olmadrlrndan bahisle reddine iligkin l$t1r. inde davacrnrn Anayasal giivence altlna isi olan davacr ve egirrin iqyerlerindeki verimliliklerini olumsuz etkilemesi kagrnrlmaz oldu[undan, ilgili dniinden telafisi giig ve irnkansrz zararlar do[uracafr agrktrr. Agrklanan nedenlerle; hukuka aykrnhfr agrk olan dava kon u iglemin; uygulanmasr halinde telafisi gtig zararlar dogabilecelinden 2577 sayrh idari yargrlama Usulii allnmaksrzrn yiiriitiilmesinin durdurulmasrna, kara'n tebli!ini izley unu'nun 2T.maddesi uyarlnca teminat n giinden itibaren 7 gi.in igerisinde Edirne Biilge idare Mahkemesi'ne itirazyolu aerk olmak iizere tarihinde oybirligiyle kalar verildi.

6 E]DiRNE id,q.re MAHKEMESI EIIAS NO : 2013/1195 Bagkan Uy" uv. ciilrnrin lu MELiH $AHiN I ARDA ftara

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16. DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANARAK 16.08.2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değişiklik MADDE 1-19/4/1983 tarihli

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA. vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2009/5045 Karar No : 2013/5796

T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2009/5045 Karar No : 2013/5796 T.C. D A N I Ş T A Y Onikinci Daire Esas No : 2009/5045 Karar No : 2013/5796 Özeti : Sağlık meslek lisesini bitirdikten sonra lisans diploması almaya hak kazanmış adayların, 2008 Lisans Kamu Personel Seçme

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 8361 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4817 Kabul Tarihi : 27/2/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA

ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA ISLAI{EI'LERi t E CHTEVLERINDE iltruklu \re t ljkt MLU DUR[ MDA BULIJNA.iI COCUKLA SOSYAL l/e YASAL KO$ULLARININ YILE$NRILM, ;;;id 6zcUnlUGUxDEN YoKsuN GEN9LERLE DAYANT$MA oennrgi ISLAHEVLERI VE CV.AEVLERINDE

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (26.03.2015 T. 29307 R.G.) MADDE 1 7/7/2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Sayfa : Amaç Madde 1

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIĞA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Haziran 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29384 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı