ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4331 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4331 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON."

Transkript

1 Meteorolojiye bakýlýrsa yaðmur bekleniyormuþ haftaya... Ancak bu sefer de bizi aldatýrsa yapacaðýmýzý biliriz biz... Dualarla, ilahilerle, kolumuzda Kuran'la geliyoruz! Bekle bizi Mesarya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4331 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS'A YENÝ AYAR MEVSÝMÝ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMEDEN, KENDÝ BAÞIMIZA ÇÖZEBÝLECEÐÝMÝZ BÝR SORUN BÝLÝYOR MUSUNUZ? Erdoðan Baybars SON SES Dolgun Dalgýçoðlu ARDA VE ARAP ALÝ... Ali Osman KOP-KTFF ZÜRÝH BULUÞMASI DÖNÜM NOKTASI OLABÝLÝR Mehmet Levent AKÇA'YI ANLAMAK Ali Kiþmir Rum tarafý Ankara'ya götüreceði önerileri açýkladý Maraþ'ý ver Mavroyannis Limaný AB'ye aç Rum müzakereci Mavroyannis'in Ankara'ya yapacaðý ilk ziyarette Türk hükümetine sunacaðý önerilerin ayrýntýlarý açýklandý. Rum tarafý Maraþ'ýn kendilerine iadesi halinde Maðusa limanýnýn AB'yle ticarete açýlmasýný kabul etmeye hazýr... Rumlar ayrýca, Türk hava ve deniz limanlarýnýn kendilerine açýlmasý, yani Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmasý anlamýna gelen Ankara Ek Protokolü'nün uygulanmasýný talep ediyorlar... Rum tarafý buna karþýlýk Türkiye'nin Avrupa Birliði müzakere sürecindeki blokajlarýný kaldýrmayý vadediyorlar... Bazý haberlerde Ercan Havaalaný'nýn da dýþ dünyaya açýlmasýný Rum tarafýnýn kabul ettiði öne sürülüyor, ancak bu konu henüz net deðil... Mavroyannis: Kýbrýs sorununun çözümü, bizi birleþtiren etkenlerin bizi ayýran etkenlerden daha fazla olduðunu ispat edecektir... 3 ve 11. sayfalarda KTÖS ve Çað-Sen'den Fellahoðlu'na çaðrý Belça'nýn tahliye davasýný geri çek Hükümete de çaðrý yapan KTÖS ile Çað-Sen, yasadýþý tapu devrinin araþtýrýlmasýný istedi... Ýki sendika yaptýðý ortak açýklamada, "Bu olay baþýndan itibaren yasadýþý ve usulsüzlüklerle doludur. Yaptýðýmýz araþtýrmaya göre, 1974 yýlýnda bu arazi Ýngiliz petrol þirketi Shell adýna tapuludur ve elimizde ilgili þirkete ait tapular mevcuttur" dedi... Kasulidis'e göre... Kýbrýs Türk tarafýnýn tutumu Türkiye'den daha katýymýþ Özdil Nami ve Yannakis Kasulidis ile yaptýðý temaslarýn sonuçlarýný açýklayan Maðusa Ýnisiyatifi Kasulidis'in hayret uyandýran görüþünü de aktardý... Kasulidis'e göre, Kýbrýs Türk tarafý Türkiye'den daha katý bir tutum izliyormuþ! 2. sayfada Sendikalar, yasadýþýlýk ortada dururken tahliye davasýný devam ettirmenin suça ortak olmak anlamýný taþýdýðýný belirttiler... Çað-Sen yetkilileri dün ayrýca Özkan Yorgancýoðlu'nu ziyaret ederek bilgilendirdi ve destek istedi... 7 ve 8. sayfalarda Deðirmenlik Belediye Baþkaný ile meclis üyelerinin þaþýrtýcý kararý Ýhale en ucuz teklife verilmedi Sentetik çim saha yapýmý ihalesi, ihaleye katýlan 10 þirket içerisinde en düþük fiyat veren þirkete verilmezken, 4. düþük teklif veren þirkete verildi sayfada Mamalý'dan 'Ýdeal Yeni Anayasa' Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý 'Ýdeal Yeni Anayasa' olarak isimlendirdikleri anayasa çalýþmalarýný Sibel Siber'e sundu maddede deðiþiklik, 21 de yeni madde öngörülüyor sayfada Sabýr taþtý Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý bakanlýk önünde oturma eylemi baþlattý sayfada

2 BÜROKRAT ATAMALARI Orman Dairesi Müdürlüðü'ne Cemil Karzaoðlu; Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Özel Kalem Müdürlüðü'ne de Mehmet Osmanlýlar atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nün açýklamasýna göre, Orman Dairesi Müdürü Ýrfan Tansel Demir de, görevden alýndý. Atamalar ve görevden alma 4 Kasým Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. HAFTAYA YAÐMUR BEKLENÝYOR Hafta sonu havanýn açýk olmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 2-8 Kasým tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basýnç sistemi ile genellikle ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda olacak. Cumartesi ve Pazar günü hava açýk olacak. Önümüzdeki hafta havanýn genel olarak az ve parçalý bulutlu olmasý beklenirken; 5 Kasým Salý günü yer yer hafif saðanak yaðmur yaðacak. Ýlgili periyotta en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolayýnda seyredecek. PAZARTESÝ 6 SAATLÝK ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ OLACAK Meriç Yüksek Gerilim Þebekesinde 4 Kasým Pazartesi günü yapýlacak bakým çalýþmalarý nedeniyle, saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK Lefkoþa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre kesintiden Meriç, Gaziköy, Paþaköy, Turunçlu, Kurudere, Kýrklar'ýn bir bölümü, Kýrýkkale, Erdemli, Yiðitler, Dilekkaya, Balýkesir, Minareliköy, Ercan Havaalaný, Demirhan, Gökhan, Cihangir, Beyköy, Düzova, Çukurova, Kalavaç, Serdarlý, Görneç ve Yeniceköy etkilenecek. ANÝ ÖLÜM Tuzla'da önceki gece evinde ani bir rahatsýzlýk geçiren 64 yaþýndaki Ýrfan Özbaysal hayatýný kaybetti. Polis basýn bültenine göre, saat 22.30'da yaþamýný yitiren Özbaysal'ýn ölüm nedeniyle ilgili soruþturma sürüyor. ÝSKELE'DE DÝLENCÝLÝK YAPAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Ýskele'de izinsiz yardým topladýðý tespit edilen bir kiþi tutuklandý; tasarrufunda bulunan 397 TL, 45 Sterlin nakit para ve çocuðunun hasta olduðuna dair haberin bulunduðu gazeteye emare olarak el kondu. Önceki gün öðle saatlerinde Ýskele'de 45 yaþýndaki K.A., Türkiye'de bulunan özürlü çocuðunu ameliyat ettireceði gerekçesiyle yetkili makamdan izinsiz iane toplarken saptandý ve tutuklandý. GÝRNE'DE UYUÞTURUCU Girne'de önceki gece bir gencin evinde yapýlan aramada 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu; uyuþturucu kalýntýsý içeren bir sigara paketi ve 6 tane yanýk sigara izmariti bulundu; 3 kiþi tutuklandý. 24 yaþýndaki Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçirilen uyuþturucu maddelerle ilgili soruþturmada, olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan M.Ý. (E-23) ve A.Z. (E-22) adlý gençlerin de tutuklandýðý bildirildi. YORGANCIOÐLU ÝSTANBUL'A GÝTTÝ Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu sosyal içerikli bir toplantýya katýlmak üzere dün akþam Ýstanbul'a gitti. Baþbakan Yorgancýoðlu, Ýstanbul'da Kýbrýslý Türklerin yarýn akþam gerçekleþtireceði yemekli toplantýya katýlmasýnýn ardýndan Pazar günü yurda dönecek. MAÐUSA ÝNÝSÝYATÝFÝ AÇIKLADI Kasulidis: Türk tarafý Türkiye'den daha katý Maðusa Ýnisiyatifi, dün MAGEM'de basýn toplantýsý yaparak, bir süre önce Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami ve Rum Dýþiþleri Bakaný Yannis Kasulidis ile ayrý ayrý yaptýklarý görüþmelere iliþkin detaylarý aktardý. Maðusa Ýnisiyatifi Sözcüsü Okan Daðlý basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, her iki Dýþiþleri Bakaný ile yaptýklarý görüþmelerde Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin fikir alýþveriþinde bulunduklarýný ve kendi görüþlerini aktardýklarýný kaydetti. Her iki Bakan'ýn görüþmelerdeki ifadelerine de yer veren Okan Daðlý, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin, Mehmet Ali Talat'ýn yürüttüðü Müstahdem hýrsýzlýðýna 3 ay hapis! Teknecik Elektrik Santrali'nde 2011 yýlýnda çalýþtýklarý sýrada içeriden 20 bin TL deðerinde akü çalýnmasýyla ilgili yargýlanan sanýklar Derman Baynuroðlu ile Hasan Ýzoðlu hakkýndaki karar dün Girne Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan açýklandý. Abbas ELMAS- Teknecik Elektrik Santrali'nden 2011 yýlýnda toplam 570 akü çalýnmasýyla ilgili sanýk olarak yargýlanan santralin güvenlik görevlileri Derman Baynuroðlu ile Hasan Ýzoðlu hakkýnda Girne Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüþülen dava karara baðlandý. Baþkan Bahar Saner,Kýdemli Yargýç Nüvit Gazi ve Musa Avcýoðlu'ndan oluþan Aðýr Ceza Heyeti dün kararýný açýkladýðý davayla ilgili bulgularý Yargýç Musa Avcýoðlu açýkladý. Kararý okuyan Yargýç Musa Avcýoðlu,Teknecik Elektrik Santrali'nde güvenlik görevlisi olan sanýklarýn 1000 TL karþýlýðýnda kameralarý kapatýp, içeri girilmesini saðladýklarýný söyledi. Avcýoðlu, sanýklarýn müstahdem tarafýndan sirkat suçundan yargýlandýðýný belirterek, bu tür suçlarýn yaygýnlaþma eðilimi gösterdiðini ifade etti. Bu suçlarýn iþveren ile çalýþan arasýndaki güveni zedelediðini dile getiren Avcýoðlu, güvenin kötüye kullanýldýðýna dikkat çekti. Avcýoðlu, olay tarihi olan 2011 Nisan ve Mayýs aylarýnda Teknecik Elektrik Santrali'nden 20 bin TL deðerinde akü çalýndýðýný, sanýklarýn görevinin iþyerini korumakken, hýrsýzlýk yapýlmasýna ön ayak olduklarýný ifade etti. Yargýç, sanýklarýn yaþlarýnýn genç olmasýnýn, daha önce sabýklarýnýn bulunmamasýnýn lehlerine görüþmelerde de yer almýþ, genç ve deneyimli bir Bakan olarak Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin aktif bir dýþ politika izlediðini kaydetti.daðlý, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin, Kýbrýs sorununun Mart ayýna kadar çözülmesi konusunda istekli olduðunu belirtti. Daðlý, Rum Dýþiþleri Bakaný Yannis Kasulides ile görüþmelerinde ise, Rum Dýþiþleri Bakaný'nýn olasý bir referandumda Rum tarafýnda "evet" çýkmasý için kapalý Maraþ konusunda adým atýlmasý gerektiði görüþünde olduðunu kaydetti. Daðlý, Kasulides'in, çözüm konusunda Kýbrýs Türk tarafýnýn Türkiye'den daha katý bir tutum izlediði fikrinde olduðunu belirtti. hafifletici nedenler olarak deðerlendirildiðini dile getirdi. Avcýoðlu, her iki sanýðý haklarýnda getirilen davalardan 3 ay hapse mahkûm ettiklerini açýkladý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS'A YENÝ AYAR MEVSÝMÝ Çok yazdým... Bir kere daha yazayým kýsaca... Son 25 senede çok büyük deðiþiklikler oldu dünyada... Bunlarýn en önemlisi Sovyetler Birliði'nin daðýlmasý... Ýki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya döndük... Ýki sistemden tek sisteme... Sosyalizm çöktü, kapitalizm egemen oldu yeryüzünde... Sovyetler'in 15 cumhuriyetinden her biri baðýmsýz birer devlet oldu... Doðu Avrupa'daki Sovyet uydusu sosyalist devletler de tam baðýmsýzlýðýna kavuþtu ve Avrupa Birliði çatýsý altýnda yerini aldý. Yugoslavya bin parçaya bölündü. 'Yugoslavya' diye bir þey kalmadý. Özellikle Bosna'da tarihin en kanlý iç savaþlarýndan biri yaþandý. Berlin Duvarý yýkýldý... Ýki Almanya birleþti... Çekoslovakya 'Çek' ve 'Slovakya' diye kansýz bir biçimde ikiye ayrýldý. Çekoslovakya da tarihe karýþtý... Avrupa'nýn haritasý deðiþti... Ortadoðunun haritasý da deðiþti... New York'ta ikiz kuleler havaya uçtu... Irak'ta Saddam, Libya'da Kaddafi, Mýsýr'da Hüsnü Mubarek ve Tunus'ta Bin Ali devrildi... Irak'ta Kürdistan Özerk Cumhuriyeti kuruldu... Sudan ikiye bölündü... Yemen allem gallem oldu. Afganistan cehenneme döndü... Suriye'nin ýrzýna geçildi... Asya, Afrika ve Latin Amerika'da da büyük deðiþiklikler oldu... Söylemek istediðim özetle þu: Dünyada bu kadar deðiþim yaþanýrken bir tek bizim ülkemizde hiçbir deðiþiklik olmadý. Hem de son 25 yýldan beri deðil, kýrk yýldan beri 'te burada ne olduysa, öylece kaldý. Ada bölündü ve bir daha da birleþtirilemedi. 40 yýlda olan tek deðiþim, 2003'te kapýlarýn açýlmasý... Baþka da birþey yok... Bir de bölünmüþ Kýbrýs'ýn 2004'te Avrupa Birliði üyesi olmasýný saymazsak tabii... Ancak bunu da daha çok hisseden Rumlar oldu... Kýbrýslýtürkler de AB vatandaþý olmalarýna raðmen, Türkiye'nin idaresinde býrakýldý 'te adada kurulan düzen rahatsýz etmedi kimseyi dünyada demek... Rahatsýz etseydi deðiþtirirlerdi mutlaka... Baþka bir ayar yaparlardý... Dünyadaki büyük deðiþimlerden hiç etkilenmediysek, bu halimizle kimsenin baþýný aðrýtmadýðýmýz, kimsenin çýkarýna çomak sokmadýðýmýz için etkilenmedik herhalde... Ada zaten eskiden beri stratejik bir üs vazifesi görüyordu... Bu haliyle daha çok iþe yaramýþ olmalý... Gelelim günümüze... Denizlerimizde keþfettikleri hazineden sonra yeni bir ayar çekerler mi, çekmezler mi? Asýl soru bu... Rum tarafý denizdeki o hazine sayesinde eskisinden daha güçlü hissediyor kendini... 'Küçük Amerika' diyebileceðimiz Ýsrail ile kurduðu tatlý iliþkiler de güvenini artýrdý... Ama yine de tüm taleplerini Türk tarafýna kabul ettirebilecek durumda deðil hala... Zorlanýyor... Çünkü o büyük güçler Türkiye'yi de gözden çýkaramýyorlar bir türlü... Ýhtiyaçlarý var ona... Çýkarlarý gereði Türkiye'de demokrasinin yerle bir edilmesine bile ses çýkarmýyorlar... Kem-küm ediyorlar, ama hepsi o kadar... Sýkýþtýrma, yaptýrým vesaire yok... Zaten insan haklarý kimin umurunda ki... Hangi devlet baþka bir devletteki insan haklarý uðruna kendi çýkarlarýný feda etti bugüne kadar? Amerika ve Ýngiltere Rum tarafýný memnun edecek birþeyler yapacak yine de... Doðalgazýn hatýrýna... Rum görüþmeci Mavroyannis eli boþ gitmiyor Ankara'ya... Somut önerileri var... Maraþ'ýn BM þemsiyesi altýnda açýlmasýna karþýlýk, Maðusa limanýnýn uluslararasý ticarete açýlabileceðini söylüyor. Bazý haberlerde Ercan Havaalaný'nýn da buna dahil olduðu öne sürülüyor, ama net deðil henüz... Mavroyannis ayrýca Türkiye'nin AB'deki baþlýklarýndan vetoyu kaldýrmayý, buna karþýlýk da Türkiye'nin hava ve deniz limanlarýný Kýbrýs'a açmasýný öneriyor... Bu önerileri Amerika ve Ýngiltere'den destek alarak hazýrladýlarsa, Türkiye'nin reddetmesi kolay deðil... Kapsamlý yeni bir ayar yok henüz ufukta... Þimdilik bunlarla yetinin...

3 AFRÝKA dan mektup... SEN DE MÝ PASAPORT KUYRUÐUNA GÝRDÝN ASLAN MÝLLÝYETÇÝ? Radyo Mayýs'taki 'Onuncu Köy'de anlattý Þener Elcil... Bir dostunun sorunu ile ilgili güneydeki kimlik ve pasaport dairesindeymiþ dün... Bir de ne görsün... Keskin milliyetçilerimizden Turgay Avcý da orda... Pasaport kuyruðunda... Kaderin cilvesine bak... Avcý ile 'vatan hainliði' davasý yeni sonuçlandý... Ne demiþti Avcý Elcil'e: -Vatan haini! Elcil mahkemeye verdi Avcý'yý... Davayý da kazandý... Þimdi ise güneydeki pasaport dairesinde buluþmak varmýþ... Birbirimizi suçlayacak, birbirimizi kýnayacak halimiz yok aslýnda hiçbirimizin... Ama bir yandan bize 'Rumculuk' basanlarýn bir yandan da Rumun pasaport kuyruðuna girmesi garip olmuyor mu? Bizi bu durumlara düþürenlere hem yalakalýk yap, hem de Ruma git, pasaport iste... Olur mu? Sapýna kadar Türk isen... Taksimci isen... Türkiye'nin ve Türk askerinin ebediyen bu adada kalmasýný istersen... Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir cumhuriyeti hiç tanýmazsan ve 'sözde' dersen... Pasaportunu da alma bari... Sýký dur... Dayan... Madem hiç taviz vermezsin, onu da verme! Kapýlar açýldý açýlalý bir kere bile kuzeye geçmeyen Rumlardan ders al hiç deðilse... Bak, ne kadar baðlý ilkelerine... Dayanýyorlar... Ýnanýlmaz bir hasreti bile bastýrýyorlar içlerinde... Sen bir pasaport almazsan olmaz mý? Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun isyaný da buna zaten... Her ay Ruymdan çek alanlar, vataný Rumna satacak diye feveran ediyorlar... Sen parayý kapar, cebe atarsýn, satmazsýn vataný da, Sertoðlu mu satacak? Çek Rumun çeki... Kýbrýs pasaportu 'Rum'un pasaportu cebinde... Sonra da çýk ve haykýr: -Rumculaaaar! E, bu kadarý da fazla deðil mi? Her Allahýn günü "KKTC sonsuza dek yaþayacak" diye haykýranlar da arka ceplerinde Kýbrýs pasaportu taþýrlarsa, haini yurtseveri nasýl ayýracaðýz be uþaklar bu memlekette... Bu pasaportu hepimizden önce almýþ bakan da gördük burada... Bakan olmamýþtý daha... Yargýç da gördük... Yargýç olmamýþtý daha... O mertebelere eriþtikten sonra onlar baþ milliyetçi oldu da geriye kalanlar hain mi? Çok doðru söylemiþ Sertoðlu... Parayý 'cukkalayanlar' bir de üstünden herkese hainlik basarlar... Görüþleriyle uyuþmadýklarý kim varsa, hepsi de vataný satmaya hazýr! Öyle mi? Ve sen Turgay Avcý... Kýnadýk sanma sakýn seni... Ne münasebet... O pasaport senin de hakkýn... Ama kime kýzacaðýný hala öðrenemedin ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýþte Mavroyannis'in Türkiye'ye önerisi MARAÞ BÖLGESÝNÝN BM'YE DEVRÝNÝ TALEP EDECEK RUMLAR, KKTC'NÝN GAZÝMAÐUSA LÝMANI ÜZERÝNDEN AB'YLE TÝCARETE BAÞLAMASINI ÖNERECEK Rum Yönetimi'nin Kýbrýs sorunu müzakereleri için görevlendirdiði Andreas Mavroyannis, Rum Yönetimi'nden Ankara'ya yapýlacak ilk ziyarette getirecekleri öneriyi açýkladý. Mavroyannis, Türkiye'nin Avrupa Birliði (AB) müzakere sürecindeki blokajlarýný kaldýrma karþýlýðýnda Ankara'nýn Ek Protokolü uygulamasýný, Maraþ bölgesinin BM'ye devrine mukabil de kendilerinin, KKTC'nin Gazimaðusa limaný üzerinden AB'yle ticarete baþlamasýný kabul edeceklerini söyledi. Türkiye ve Yunanistan arasýnda alýnan kararlar çerçevesinde KKTC'den özel bir temsilcinin Atina'da, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nden (GKRY) bir temsilcinin de Ankara'yý ziyaret ederek Kýbrýs sorunu konusunda temaslarda bulunmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu kapsamda yakýnda Ankara'ya gelmesi beklenen Rum müzakereci Mavroyannis, GKRY'deki çalýþma ofisinde AA muhabirinin sorularýný yanýtladý. Mavroyannis, GKRY'den yapýlacak bu ilk ziyaretin yeni ziyaretlerin önünü de açmasýný umduklarýný belirterek, "Sorunlarý aþmak istiyoruz. Bu kýsýr döngüyü olumlu bir duruma çevirmeye kararlýyýz. Kýbrýs sorunun çözümü, bizi birleþtiren etkenlerin bizi ayýran etkenlerden Mamalý "Ýdeal Yeni Anayasa"yý Siber'e sundu MAMALI'NIN SUNDUÐU ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÖNERÝSÝNDE, 100 MADDEDE DEÐÝÞÝKLÝK VE 21 YENÝ MADDE ÖNGÖRÜLÜYOR Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Anayasa deðiþikliðinin geniþ kitlelerce tartýþýlmasý gerektiðini belirterek, halkýn katýlýmýnýn saðlanmasýnýn çok önemli olduðunu ifade etti. Siber dün, Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý'yý kabul etti. Mamalý, ziyareti sýrasýnda, hazýrladýklarý "Ýdeal Yeni Anayasa" çalýþmasýný Siber'e sundu. Anayasa ve bazý yasalar üzerinde Meclis alt komitelerinde çalýþmalar sürdürüldüðünü söyleyen daha fazla olduðunu ispat edecektir" diye konuþtu. GKRY'nin Kýbrýs sorununu Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne üyelik süreciyle iliþkilendirmeye devam edip etmeyeceði sorusuna yanýt veren Mavroyannis, kendilerinin 8 yýl önce Türkiye'nin Avrupa Birliði'yle müzakerelere baþlamasýna onay verdiklerini çünkü bu sürecin Kýbrýs sorunun çözümüne de katký saðlayacaðýný düþündüklerini kaydetti. RUMLARIN ÖNERÝSÝ Mavroyannis, Kýbrýs müzakereleri sürecinde ilk olarak, Maraþ'ýn Türk tarafýnýn kontrolünden çýkarýlmasý ve Türkiye'nin GKRY'ye limanlarýný açmasýný istediklerini anlattý. Maraþ'la ilgili adýmýn çözüm sürecini olumlu etkileyeceðini öne süren Mavroyannis, bunun "çok güçlü bir mesaj" olacaðýný ifade etti. Mavroyannis, Ankara'da yapacaðý görüþmelerde masaya koyacaklarý öneri için þunlarý söyledi: ''Önerimiz, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde dondurulmuþ 8 baþlýðýn açýlmasý karþýlýðýnda Ankara Ek Protokolü'nün uygulanmasýný, kapalý Maraþ'ýn BM'ye devredilmesini ve (KKTC tarafýndaki) Maðusa limanýnýn ürünlerin Avrupa Birliði'nde serbest dolaþýmýný içeriyor." Mamalý, buna katký amacýyla hazýrladýklarý "Ýdeal Yeni Anayasa"yý Meclise Baþkaný aracýlýðýyla komiteye sunmak istediklerini kaydetti. 100 MADDEDE DEÐÝÞÝKLÝK, 21 YENÝ MADDE Mamalý, "Yeni Ýdeal Anayasa"da mevcut KKTC Anayasasý'nýn 100 maddesinde deðiþiklik yapýldýðýný, 21 yeni düzenlemenin Anayasa maddesi olarak ilave edildiðini ifade etti. Deðirmenlik Belediye Baþkaný ve meclis üyelerinin ihalelerle ilgili þaþýrtýcý kararý Ýhale en ucuz teklife verilmedi Deðirmenlik Belediyesi'ne ait Sadýk Cemil Stadyumu'nun sentetik çim saha yapýmý ihalesi, ihaleye katýlan 10 þirket içerisinde en düþük fiyat veren þirkete verilmezken, ihale 2. ve 3. düþük teklif veren þirketlere de verilmedi ve 4. düþük teklif veren Sedaþ Ltd.'e verildi. Bu þirketin de Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi'nin kardeþi Ahmet Osman Çelebi'ye ait olduðu bilinmektedir. Ýhalede en düþük teklifi TL ile Gerçek Ýnþaat, 2. düþük teklifi TL ile Rice Desing Ltd., 3. düþük teklif TL ile Uçanok Ýnþaat verirken, 4. düþük teklifi TL ile veren Sedaþ Ýnþaat'a ihalenin verilmesi akýllarda birçok soru uyandýrdý. Ýhaleye katýlan diðer þirketler tarafýndan konunun Müteahhitler Birliði Baþkaný'na aktarýldýðý ancak Baþkanýn bu konuda bir þey yapamayacaklarýný, hatta kendisinin de Girne Belediyesi'nin bir ihalesine katýldýðýný ve en düþük fiyatý vermesine raðmen ihalenin baþkasýna verildiði iletildi. Ýhaleye katýlan diðer þirket sahipleri Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal'ýn, Deðirmenlik ve Deðirmenlik Belediyesi'ne baðlý köy halkýndan kuruþ kuruþ toplanan paralarýn nasýl harcandýðýnýn hesabýnýn köy halkýna açýklanmasýný isteyerek bu konuda Sayýþtay Baþkanlýðý'ný da göreve davet ediyorlar. 1. SAVAÞ CEYDA TL 2. SEDAÞ ÝNÞAAT TL 3. UÇANOK ÝNÞAAT TL 4. KEMAL AKTUNÇ TL 5. KAYAS ÝNÞAAT TL 6. GERÇEK ÝNÞAAT TL 7. TÜFEKÇÝ LTD TL 8. RICE DESÝNG LTD TL 9. SÜTÇÜOÐLU ÝNÞ TL 10. ERBATU ÝNÞ TL existence Elvan Levent TANIMINA UYMAYAN VARLIK Bill Watterson, evrenin baþka yerlerinde de zeki canlýlarýn var olduðunun en kesin kanýtýnýn, þimdiye dek bizimle hiçbir irtibata geçmeye çalýþmamýþ olmalarý olduðunu söylüyordu. Yalan deðildi. Ýnsan, önüne çýkan her þeyi mahveden bir varlýktý sonuçta. Üstelik sadece yýkýcý deðil, samimiyetsizdi de ayný zamanda. Türkiye'deki mecliste yaþananlarý gördünüz. Bir yanda TBMM'ye türbanla giren dört kadýn vekil Bir yanda da ayný mecliste pantolon giymesi engellenmiþ, protez bacaðýyla baþka bir vekil Türbana izin var, pantolona izin yok Bir insan olarak sizin aklýnýz alýyor mu bunu? "O meclisteki erkekler adam olsalardý, oraya etek giyip giderlerdi", diye yazan da olmuþ, internetteki sosyal paylaþým sitesinde. Kesinlikle katýlýyorum ama, bana göre 'adam'lýkla bir ilgisi yok bunun, 'insan' olmakla ilgili bir mevzu. Hepsi deðil, üç kiþi bile yapsaydý/ yapabilseydi eðer bunu, etekle girebilseydi eðer o meclise Ýþte o zaman bir ýþýk görünürdü belki tünelin ucunda Boþ bir beklenti bu elbette. Bakýn, yüzü televizyonda neredeyse her gün görünen bir oyuncu olan Beren Saat bile ekrandaki sansürün, bir otosansüre dönüþtüðünden bahsediyor. Çocukluðunda bambaþka gelecek hayalleri kurarak büyüdüðü ülkede, þimdi ekranda eline þarap kadehi almaktan bile çekinen bir jenerasyon yetiþtiðinden yakýnýyor. Ne denirdi? Adým adým, geri geri, deðil mi? 29 Ekim'de, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluþunun doksanýncý yýldönümünde burada, Lefkoþa'nýn göbeðinde, yolun kapatýlýp ezan okunduðunu da gördük. O yolda hayvan boðazlandýðýný da Ya Allah bismillah, diye inlediðini de duyduk Lefkoþa'nýn Kýbrýslý neye uðradýðýný þaþýrdý tabii ama sesini çýkarmadý pek. Manzaranýn bir parçasý gibi mi kabul etti acaba? Yan tarafta Rumlarýn durumu da bizimkinden daha iç açýcý deðil. Bakýn, orada Hz. Ýsa'ný havarilerinden biri olan Andreas'ýn kutsal baþýna ait kalýntýlar Aya Sofya kilisesinde halkýn ziyaretine açýlmýþ. Binlerce kiþi akýn etmiþ kiliseye bu kalýntýlarý görmek için. Anastasiadis dahil, bütün üst düzey yetkililer hazýr bulundular orada Baþpiskoposa göre, bu kalýntýlarýn kýsa süre için de olsa adada bulunmalarý halkýn dini ve milli duygularýný güçlendirecek Güçlenen bu milli ve dini duygularla halk bol bol mum yakýp baðýþ yapacak ve bu paralarla da bizim Karpaz'daki Apostolos Andreas Manastýrý'ný restore edecekler Düþünün ki bütün bunlar, otuz yýl boyunca kayýp kiþilerin resmi makamlar tarafýndan aranmadýðý bir yerde oluyor. Hatta, aramayý býrakýn, kayýp kiþilerin politik bir malzeme haline getirildiði bir yerde Bugün halâ hem kuzeyde, hem de güneyde devam eden kazýlarda, kayýp kiþilere ait yüzlerce kalýntý bulunuyor her gün Böylesi bir ironiyi sizin aklýnýz alýyor mu? Türkiye'deki kadýna mecliste pantolonu yasaklayan bir zihniyet var Kýbrýs'ýn kuzeyinde yolun ortasýnda, eylem niyetine, sokak ortasýnda hayvan doðrayýp ezan okuyan bir zihniyet Kýbrýs'ýn güneyinde de Andreas'ýn 'kutsal baþý'na ait kalýntýlara tapan binlerce kiþi ve bir düzine resmi makam var Güzel mi bu manzara? Elinizi vicdanýnýza koyup söyleyin, Bill Watterson haksýz mý?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Atatürk Cumhuriyetinin yýldönümünde Türbanlý vekiller dolmuþ yüce meclisine Devrimlerini yýkmanýn iþtahýnda tümü de Ne kadar da muhtaçlar Þafak Pavey dersine Kalay "ÝLERÝ" DEMOKRASÝNÝN "GERÝCÝ" HALLERÝ AKP'nin "ileri" dediði "demokrasi"nin aslýnda ne kadar "geri" bir þey olduðunu anlamamýz için, AKP'li 4 kadýn milletvekilinin türbanlanarak meclise girmesini beklemeye gerek yoktu. AKP anlayana gericiliðini çoktan kanýtlamýþtý, anlamayanlar ileri demokrasiye alkýþ tutmaya devam edebilir. Türbanla özgürlük arasýnda kurulan baðlantýlarý neresinden tutsak elimizde kalýyor, neresinden tutsak arýza. TBMM'de "türban yasaðý" kalktýðýna göre, þimdi daha da "ileri" bir demokrasiye yürüyecek Türkiye. Bu da "TBMM'ye türbansýz girilmez" yasasýyla olacak herhalde Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KOP-KTFF ZÜRÝH BULUÞMASI DÖNÜM NOKTASI OLABÝLÝR ARDA VE ARAP ALÝ... "Ýskele'den çýktým yan basa basa Maðusa'ya vardým kan kusa kusa" Arabamýn radyosu Mayýs FM'e ayarlýdýr. Yola çýktýðýmda sadece radyonun sesini ayarlarým, o kadar... Biraz da çetrefilli bir radyodur... Baþka kanala aktaracak olsam huylanýr! Zýrýltýlar, gürültüler derken eski yerine koyarým... Arada sýrada CD takarým o kadar... Zaten birkaç tane CD'im var... Arda'nýn, Sýla 4 ve de diðer yerli þarkýcýlarýn þarkýlarýný dinlemek beni heyecanlandýrýr... Ahmet Kaya ayrý hikaye... Cem Karaca, Edip Akbayram delikanlýlýðýmýzýn ulaþýlmazlarý... Mayýs FM'de her Cuma Þener Levent, Önder Konuloðlu ve Þener Elcil'in "Onuncu köy"leri var... Dokuz köyden kovulanlarýn yerleþtiði ve mücadelelerine orada devam ettiði köy iþte... Bir Cuma programýnda þarkýlardan aðýtlardan söz ettiler bir ara... Konuloðlu'nu futboldan da tanýrýz... Hep Önder Ali olarak bilinirdi... Sonra sendikacýlýk ve en sonunda da radyoculuk!.. Arda Gündüz dostumuzun son çýkardýðý CD'sinin en güzel parçalarýndan birisi Arap Ali Destaný'dýr. Hepimizin beðendiði, hatta gizli gizli hepimizin ondan bir pay koparmaya çalýþtýðý destandaki Arap Ali, Önder Konuloðlu'nun babasýymýþ... Bunu da Önder Konuloðlu'ndan "Onuncu Köy" programýnda öðrendik... Arap Ali, Leymosun'da Arnavut Mahallesi'nde yaþarmýþ... Babasý Mahmut, annesinin ismi Hatice imiþ... Yani bunlar Önder dostumuzun dedesi ile nenesi... Kýbrýslý yemeyi içmeyi sever... Gün boyu kýzgýn güneþ altýnda çalýþsa da iþ bitiminde mutlaka birkaç bodiri içkisini içmeden rahat etmez... Arap Ali de Maðusa gümrüðünde çalýþýyormuþ... Ýþini bitirdikten sonra soluðu meyhanede almýþ... Büyük ihtimalle ailesi Leymosun'daydý o sýralar... Maðusa gümrüðünde iyi paraya kendine iþ bulmuþ olmalý ki Leymosun'dan Maðusa'ya gitmiþ... Belki de haftada bir kez ailesini görmeye giderdi... Bunu keþke yazmadan önce Konuloðlu'na sorsaydým ama son zamanlara kadar böyleydi iþler... Yanýldýðýmý sanmam... Her neyse, meyhaneye gidip birkaç tek atmak, müzik dinlemek eðlenmek demekti o zamanlar... Dönem Ýngiliz dönemi... Ýngiliz askerleri de ayný meyhanede... Renginden dolayý olacak, içki içerken Arap Ali'ye sataþýrlar... Cesur ve gözüpek olarak tanýnan Arap Ali bunun altýnda kalýr mý? Aralarýndaki kavga büyür. Arap Ali'yi yumrukla, tekmeyle altedemeyeceðini anlayan Ýngiliz askerleri silahlarýnýn süngüsü ile onu öldürmüþler... Sekiz süngü saplamýþlar vücuduna... Yediye dayanmýþ sekizincide yere düþmüþ... "Uyan Alim uyan Uyanmaz oldun..." Maðusa Serbest Liman'da bulunan 2 ambar içerisinden sigara çalan 3 kiþi tutuklandý 1342 koli sigara çaldýlar Gamze BAYKUR- Maðusa Serbest Liman sorumluluk alanýnda bulunan 2 ambardan Eylül ve Ekim aylarý içerisinde toplam 1342 koli sigara sirkat etmekle suçlanan Serdar Kunna, Ecevit Kunna ve Kaðan Baþbuð tutuklandý. "Bina açma", "Sirkat" ve "Kasti hasar" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlýlar 5'er gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen birçok kiþi ise aranýyor. Koli koli sigara çaldýlar Olayýn tahkikat memuru Cemil Awwad, 6-30 Eylül - 4 Ekim 2013 tarihleri arasýnda Maðusa Serbest Liman bölgesinde Mehmet Ergün'e ait ambardan 781 koli ve 9 numaralý ambar olarak bilinen Natali Akar'a ait ambardan 561 koli sigara çalýndýðýný açýkladý. Yürütülen soruþturmada zanlý Serdar Kunna ile Ecevit Kunna'nýn þüpheli olarak tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Awwad, zanlý Serdar Kunna ve Ecevit Kunna'dan yapýlan soruþturmada konu suçu zanlý Kaðan Baþbuð'un teþviki ile iþlediklerini itiraf ettiklerini açýkladý. Telefon kayýtlarý inceleniyor Polis Memuru Cemil Awwad, zanlýlara ait telefonlarda yapýlan tespitlerde, zanlýlarýn suç tarihlerinde olay yerinde yoðun bir þekilde birbirleri ile görüþtüklerinin ve ayrýca henüz kimlere ait olduðu tespit edilemeyen 5-6 telefon numarasý ile de olay yerinde yoðun þekilde görüþtüklerinin tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olduðu tespit edilen bir çok kiþinin, araçlarýn ve kayýp sigaralarýn arandýðýný belirten Awwad, her 3 zanlýnýn da 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 5 gün tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Serdar Kunna, Ecevit Kunna ve Kaðan Baþbuð'un yürütülen tahkikatýn selameti açýsýndan 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. 75 kilo hurda çalýp sattý Gamze BAYKUR- Maðusa'da 75 kilo hurda çalarak bir kýsmýný Ýskender Madak'a bir kýsmýný ise Güney Kýbrýs'a satan Yusuf Ayter tutuklandý. "Sirkat" ve "Sahtekarlýkla para temini" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ayter, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Mesele ile baðlantýsý olduðu düþünülen bir kiþi ise aranýyor. Sahtekarlýkla 225 TL temin etti Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, zanlý Yusuf Ayter'in 2013 yýlý Ekim ayý içerisinde Maðusa'da Recep Yücel'e ait evin yanýnda bulunan 75 kg hurda radyatör peteðini sirkat ederek 45 kg hurdayý 225 TL karþýlýðýnda Ýskender Madak'a sattýðýný, geriye kalan 30 kg hurdayý ise Güney Kýbrýs'a sattýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Karagil, mesele ile baðlantýsý olduðu düþünülen 1 kiþinin de arandýðýný söyledi. Karagil, yeni baþlatýlan tahkikatýn selameti açýsýndan zanlý Ayter'in 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Yusuf Ayter'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Paranýn ne milliyeti var, ne vicdaný, ne de dini imaný... Boþuna söylenmedi bu sözler... Bir bilgeliðin eseri... Parababalarý hiç kavga etmezler... Bazan sabah biraz tartýþýr gibi yaparlar... Agþama bir masada yeyip içerler! Etrafa karþý küs gibi, düþman gibi görünürler ama, iþin içine para girdi mi akan sular durur... Canciðer olurlar!.. KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun önceki günkü basýn toplantýsýnda sökyledikleri bana bunlarý anýmsattý. 5 Kasým'daki Zürih randevusundan önce basýnýn karþýsýna çýkan Sertoðlu, FÝFA'nýn daveti üzerine KOP'la buluþmasýný, koyu bir þövenizmle acýmasýzca eleþtiren ve kendisini engellemeye çalýþan "yaþýný baþýný almýþ kiþilerin" yüzde 90'ýnýn güneyden her ay çek aldýklarýný çok çarpýcý þekilde dile getirirken, Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yýllardýr maaþ alan bu kiþilerin, þimdi bir uzlaþýya karþý çýkmalarýna anlam veremediðini vurguladý. Kýbrýs hükümeti makamlarýndan her ay aldýklarý Euro'cuklarý cebe indirirken vatan millet Sakarya'yý bir an bile hatýrlamayanlar... Türkiye'nin dahi katý bir spor ambargosu uyguladýðý Kýbrýs Türk futbolunun önünü açacak bir uzlaþý sözkonusu olunca, hamaset damarlarýnýn düðmesine basýp ortalýðý velveleye vermekte hiçbir beis görmüyorlar! Güneyden her ay aldýklarý çekler sözkonusu olduðunda, vatan da, millet de, Sakarya da onlar için teferruattýr! Ama çözüm ve barýþ yolunda önemli bir adým olsa da, KOP'la KTFF arasýnda varýlacak bir uzlaþý sözkonusu olunca, bu vatana ve millete ihanet oluyor! 1950'lerin kan kokulu karanlýk zihniyetini hatýrlatmakta bir sakýnca görmüyorlar! "Rumun parasý" büyük bir iþtahla boðazýnýzdan geçiyor da, Kýbrýs Türk futbolunun önünü açacak bir uzlaþý mý kaldý hazmedemediðiniz?! Türkiye'nin hiçbir takýmýyla burada bir antreman maçý bile yapamadýðýnýz da mý size nerede olduðunuzu, nasýl tüketildiðinizi göstermiyor? Hasan Sertoðlu politikacý deðil... Ýþadamý... Kýbrýs Türk futbolunun þimdiki patronu. Ama hiçbir politikacýnýn seslendirmeye cesaret edemediðini söylüyor. Hiçbir politikacýnýn koymayý düþünemediði teþhisleri koyabiliyor, tedavi yollarýný gösterebiliyor. Dünyadaki þartlarýn çok hýzlý deðiþtiðini ve bizlerin de bu deðiþime ayak uydurmamýz gerektiðini belirtiyor Sertoðlu. Ve "Deðiþmeliyiz, yoksa 3-5 sene içinde yok olup gideceðiz" diyerek, baþýmýzýn üstünde dolaþan tehlikeyi iþaret ediyor. Geçen gün de yazmýþtým. Ýki baþkan, 5 Kasým'da Zürih'te bir uzlaþýya varmayý baþarabilirlerse tarihe geçecekler... Politikanýn ve politikacýlarýn yýllardýr yapamadýðýný yaparak, gelecek nesillerin gönlünde taht kuracaklar. Karþýlaþabilecekleri tüm tepkileri cesaretle göðüsleyip, üstlendikleri tarihi sorumluluðun idrakinde baþarýya ulaþýrlarsa, Nobel'e bile aday gösterilmemeleri için hiçbir neden yoktur. KTMMOB'nin sel uyarýsýna raðmen, Taþkýnköy Mete Adanýr Sokaðý'nda üzeri asfaltla kapatýlmýþ bulunan yaðmur suyu drenaj kanallarý, belediye tarafýndan 3 yýldýr hâlâ açýlmadý!

5 5 2 Kasým 2013 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Maaþ sorunu da, Maraþ sorunu gibi bütünlüklü çözümün bir parçasýdýr. Kýbrýs sorunu çözülmeden, kendi baþýmýza çözebileceðimiz bir sorun biliyor musunuz? MÝÞ-MIÞLAR "Eþitlik ve Adalet Arayan Belediyeler Platformu" oluþturulmuþ. - Bravo "Yaratýcýlýk" buna derim ben iþte. Para isterim demek, ancak bu kadar güzel anlatýlabilirdi. Elektrikte "Özelleþtirme mi, özerkleþtirme mi?" paneli düzenlenmiþ. - Panelin çok baþarýlý geçeceðinden hiç kuþkum yok. Çok deðerli misafirler görüþlerini açýklayacak. Ama durum da çok acil. Kestirmeden "yazý-tura" atarak halledin gitsin. Yorgancýoðlu "Maaþlar tamam ödenecek" demiþ. - Bu bir mesaj... Maaþlarýn gün gele yarým, üçte bir, ya da onda bir ödenebileceðini de þimdiden kafanýza sokmaya çalýþýyor. Serdar Denktaþ "Bu paket KKTC'nin bedenine uymuyor" demiþ. - Gulak asmayýn Boþuna gonuþur Madem uymuyor, düzelt, deðiþtir usta Boþuna mý bunca bakanlýk verdik, terzi baþý yaptýk seni. Elektrik sorunu zamla çözülmezmiþ. - Biz de biliyoruz, onlar da biliyor caným Ama napalým Aklýmýza baþka yol gelmiyor. Yeni sezon CTP kadýn milletvekillerinden Fazilet Özdenefe "Geçmiþ dönemlerde zamanýn nasýl boþa harcandýðýný gördükçe üzülüyorum" demiþ. - Ya biz ne diyelim? Bizim çilemiz bitmiþ deðil. Bizim üzüntümüz devam ediyor, hem de katlanarak. Avcýlar yasak olduðu halde þahin vurmuþ. - Laf aramýzda þamar oðlanýna çevirdiniz avcýlarý Kendini bilmezin birisi vurduysa vurdu Hem vurulan bunca insan yasal olarak mý vuruluyor. CTP Genel Sekreteri Akansoy "Büyüdüðüm CTP'yi özüyorum" demiþ. - Týpký eski bayramlar gibi. Ama onlar bardak oldu ne yazýk! CTP'nin bir daha iktidara gelmesi iyi oldu. Net olarak ortaya çýktý ki, Türkiye vermezse açýz çocuklarým. Askerlik sorunu, Kýbrýs sorununun çözümüne baðlýdýr Baþbakanýmýz Yorgancýoðlu böyle düþünüyor. Bu konuda yalnýz deðil ama! Daha pek çok yurdum insaný var böyle düþünen. Ve yanýlýyor ve yanýltýyor da deðiller yani! Samimi düþünceleri böyle. Evet Kýbrýs sorunu çözülmeden askerlik sorunu çözülemez! Bunu anladýk. E peki Ben size bir baþka soru sorayým konu açýlmýþken: - Kýbrýs sorunu çözülmeden, trafik sorunumuzu çözebilir miyiz dersiniz? Mümkün deðil. Tabii ki çözemeyiz. Çözebilecek olsak, þimdiye kadar çoktaaaaaan çözerdik. Yani; Kýbrýs sorunu çözülmeden, trafik sorunu da çözülemez diyebiliriz rahatlýkla. Kýbrýs sorunu çözülmeden þu sorun çözülür mü, bu sorun çözülür mü? diye sýralamak ve listeyi uzatmak istemiyorum. Boþuna zaman kaybýdýr. Bu nedenle kestirmeden þunu sorayým hemen: - Kýbrýs sorunu çözülmeden, kendi baþýmýza çözebileceðimiz herhangi bir sorunumuzu biliyor musunuz? Hiç sýnýrlamam yok. Hiç þartým þurtum da yok. - Siz sadece Þu sorunumuz, Maraþ gibi bütünlüklü çözümün bir parçasý deðildir ve zamaný geldiðinde biz bu sorunu çözeceðiz deyin bana, yeter, kabulümdür. Hade ama Bekliyorum Bir örnek versenize! BÖYLE BÝR ANDI Boþuna düþünmeyin. Üzgünüm, yoktur kendi baþýmýza halledebileceðimiz bir sorun! Hastanelerdeki ilaç eksikliðini bile tamamlayacak yetenek ve beceriden çok uzaðýz. Üzgünüm, ama böyleyiz. Ancak çözümden sonra hastaneden eliniz boþ dönmeyecek, eczacýnýn yolunu tutmayacaksýnýz. Ancak çözümden sonra, laboratuara tahlil için gerekli ilaçlarýn gelmesini beklemeyeceksiniz. Ve ancak çözümden sonra okullarýmýz, öðretmen eksiði ile açýlmayacak. Ve ancak çözümden sonra, okullar açýlmadan tamiratlar bitecek!.. Nedendir bilmem, tüm sorunlarýmýzýn çözümünü, Kýbrýs sorununun çözümüne baðladýk. Oysa ilgisi yok. Çözümden sonra, elimize sihirli bir deðnek vermeyecekler ki! Sihirli deðnekleri olsa, kendi sorunlarýný çözerlerdi zaten. Bunu da mý görmüyorsunuz! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SON SES (Ýstanbul)- Bilinen hikayedir Adam sarhoþ Her gece içip eve geliyor. Bekâr da üstelik Daðýnýk yani. Kapýyý anahtarla açýp giriyor "küt" diye. Koltuklar düzensiz duruyor odada. Perdeler buruþmuþ. Yataksa daðýnýk. Girer girmez gözleri uykuya yönelmiþ durumda kendini televizyon karþýsýna atýyor. Sonra ayakkabýlarýný çýkartýp dýþ kapýya doðru savuruyor. Ancak her seferinde de ýskalayýp duvara çarptýrýyor. Bir gün, iki gün Bir ay, iki ay. Zaman nasýl da geçiyor Ömür, zamanda yok kadar yer kaplýyor. Eh iþte bu ömrün içerisinde birkaç yýl da aslýnda fena sayýlmýyor. Bir gün alttaki komþu sarhoþun evine çýkýp kapýyý çalýyor. -Bana bak, her gece eve sallana sallana gelip kapýyý "küt" diye açýyorsun. Sonra içeri girip koltuða "pat" diye yýðýlýyorsun. Televizyonu sonuna kadar açýyorsun. Yetmezmiþ gibi bir de ayakkabýlarýný "güm" diye duvara çarptýrýyorsun. Yeter, uyumak ve ses duymamak istiyorum, deyip çekip gidiyor. Sarhoþ arkasýndan sadece baktý Zaten uykuluydu. Ýþi tam kavrayamamýþtý önce. Sonra ayýldý. Alt komþuya hak verdi. Ýçinden, "bir daha yapmam" dedi. O gece Yine içti. Yine sallana sallana kapýya geldi. Kapýyý anahtarýyla "küt" diye açtý, girdi içeri. Koltuklar düzensiz, perdeler buruþuk, yatak daðýnýk. Attý kendini koltuða "pat" diye. Ayakkabýlarý çýkartýp tam duvara atacakken Durdu. Alt komþu aklýna geldi. "Eyvah" dedi "atmayayým yine gelecek" Sonra elinde ayakkabýlarý olduðu halde koltuða sindi kaldý. Uyudu. Gelelim alt komþuya Alt komþu bekledi, biraz daha bekledi. Dayanamadý çýktý yukarýya. Küt küt kapýyý çaldý. Sarhoþ sallana sallana kapýyý açtý. -Ýyi geceler komþu, dedi sarhoþ. -Yahu, dedi alt komþu, "her gece geliyorsun, kapýyý "küt" diye açýyorsun, kendini koltuða "pat" diye atýyorsun sonra da ayakkabýlarý duvara savuruyorsun. -Tamam, iþte bu akþam ayakkabýlarý atmadým. -Arkadaþ at artýk, at Çünkü tüm sesleri dinledim, ayakkabýlarý duyamadým Kaç saattir atmaný bekliyorum, at da uyuyayým. Ýndi. Gerek güney, gerek kuzey Geçirdikleri kötü olaylardan sonra bölünmüþ ülkelerinde ayrý yaþamak durumunda kaldýlar. Birleþmeden de, ne kuzeydekilere, ne güneydekilere rahat olmayacak. Yapýlan anketle güneydekilerin umutsuzluklarýný okuyunca bu hikâye aklýma geldi. Ýki taraf da birleþmek anlamýna gelecek olan o son sesi bekliyorlar. Son ses, ki yollarýna devam edebilsinler. Bankalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Gülhan Alp getirildi Bankalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. Genel Müdürü Gülhan Alp getirildi. Bankalar Birliði As Baþkaný ise Þekerbank Genel Müdürü (Kýbrýs) Ltd. Özcan Tekgümüþ oldu. Bankalar Birliði Genel Sekreteri Halil Okur'un yaptýðý yazýlý açýklamada, Bankalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. KKTC Müdürü Selami Kaçamak'ýn mensup olduðu bankasýndan tarihi itibarýyla emekli olmasý nedeniyle, Kuzey Kýbrýs Bankalar Birliði'nin dün yaptýðý toplantýda, K.T. Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. Genel Müdürü ve Bankalar Birliði 8. sýnýf (orta 3) sýnavlarý Kasým'da Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnav Yönergesi kapsamýnda gerçekleþtirilecek 8. Sýnýf (Orta 3) öðrencilerine yönelik Merkezi Sistem Ortak Sýnavlarý'nýn Türkiye ile eþ zamanlý olarak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de yapýlacaðý bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Eðitim Müþavirliði imzasýyla dün yapýlan yazýlý açýklamada, "Söz konusu sýnavlar, Kasým 2013 (Perþembe, Yorgancýoðlu basýnýn sorunlarýný dinledi Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, ülkede sadece Basýn-Ýþ Yasasý'nýn deðil, tüm yasalarýn uygulanmasý gerektiðini vurguladý. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB) Yönetim Kurulu'nu kabul eden Baþbakan Yorgancýoðlu, basýnýn sorunlarýný dinledi. Yorgancýoðlu, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRTK) hükümetin yapmasý gereken yönetim kurulu atamalarýný kýsa süre içinde yapacaklarýný açýkladý. Basýnýn özgür olduðunu ifade eden Yorgancýoðlu, ilgili taraflarla iþbirliði içerisinde tüm sorunlarýn Kanser Farkýndalýk Programý Projesi yeniden baþlýyor Milli Eðitim Bakanlýðý, Ýlköðretim Dairesi ile Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðiyle "Kanser Farkýndalýk Programý Projesi" yeniden baþlýyor. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre Öðretim Yýlý'nda Deðirmenlik ve Ýskele bölgesi ilkokullarýnda kanser farkýndalýk Öðretim Yýlý Güz Dönemi yüksek öðrenim burslarýna yeni baþvuru süresi Milli Eðitim Bakanlýðý, Öðretim Yýlý Güz Dönemi yüksek öðrenim burslarýna müracaat tarihlerinin uzatýldýðý açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðý, Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada Yönetim Kurulu üyesi Gülhan Alp'in Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilmesine oybirliði ile karar verildiðini kaydetti. Bankalar Birliði Yönetim Kurulu aþaðýdaki üyelerden müteþekkildir: "Gülhan Alp, YK Baþkaný, Genel Müdür, K.T. Koop. Merkez Bankasý Ltd.; Özcan Tekgümüþ, Asbaþkan, Genel Müdür, Þekerbank (Kýbrýs) Ltd.; M.A. Yunus Rahmioðlu, Genel Müdür, Türk Bankasý Ltd., Ahmet M. Karavelioðlu, Genel Müdür, K. Ýktisat Bankasý Ltd.; Avni Birman, Genel Müdür, Akfinans Bank Ltd.; Bülent Efekan, Kýdemli Md., T. Ýþ Bankasý A.Þ.; Cengiz Erçað, Genel Müdür Vekili, Kýbrýs Vakýflar Bankasý Ltd." Cuma) tarihlerinde saat 09.00, ve 12.00'de baþlayacak ve günde üç oturum olmak üzere altý oturum halinde uygulanacaktýr" denildi. Açýklamada, sýnava katýlmak isteyen 8. sýnýf (Orta 3) öðrencilerinin halen devam etmekte olduklarý okul müdürlüklerine, sýnava katýlacaklarýný 6 Kasým 2013 Çarþamba gününe kadar bildirmeleri ve gerekli bilgileri okul müdürlüklerine vermeleri gerektiði kaydedildi. çözümü için çalýþacaklarýný kaydetti. Hüseyin Güven baþkanlýðýndaki, KTGB Yönetim Kurulu üyeleri ve birliðin TAK ve BRTK yönetim kurullarýndaki üyelerinden oluþan heyeti kabul eden Baþbakan Yorgancýoðlu, özellikle BRTK yasasýnýn geçirilmesi konusunda giriþim baþlatacaklarýný belirtti. Özkan Yorgancýoðlu, ülkede yaþanan sorunlarýn çözümü yönünde çalýþmalar baþlattýklarýný dile getirerek, sadece basýnla ilgili deðil, ülkedeki tüm yasalarýn uygulanmasýnýn esas olduðunu kaydetti. programlarý yapýlacak. Bu kapsamda 4 Kasým Pazartesi günü Minareliköy'deki Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu'ndaki 4. ve 5. öðrencilerine yönelik eðitim çalýþmasý, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn anlatýmý ve multivizyon görsel sunumuyla düzenlenecek. Öðrencilere, broþürlerle yazýlý bilgi de verilecek. baþvurularýn 4 ile 8 Kasým tarihleri arasýnda, her iki tarih de dâhil olmak üzere, Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'ne yapýlabileceðini belirtti. Kavaz, belirtilen tarihten geç yapýlan baþvurularýn hiçbir þekilde dikkate alýnmayacaðýný vurguladý. GÜNLÜK "SÝZ NE ZAMAN BAÞINIZI KAPATACAKSINIZ?" AKP'li 4 kadýn milletvekilinin baþörtülü olarak TBMM'ye gitmesinin yankýlarý sürüyor. O kadar ki, artýk Türkiye'de milletvekillerinin ikiye ayrýldýðýný bile söyleyebiliriz. Bir: Türbana karþý olanlar. Ýki: Türbana karþý olmayanlar. CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabýndan þunlarý yazdý: "Bugünün hararetli AKP destekçileri BDP'li Pervin Buldan ve sözde 'sosyalist' HDP'li Sebahat Tuncel'di. Erdoðan ve Öcalan protokolüne uygun olarak dinci, gerici ve ideolojik bir simge olan türbaný alkýþladýlar. Bu arkadaþlarýn sözlüðünde Laiklik, Sekülerizm ve Çaðdaþlýk gibi sözcükler çoktan tarihe karýþmýþ, kadýnýn baþýný kapatmasýný bize 'hak ve özgürlük' diye akýllarýnca yutturacaklar, Buldan ve Tuncel'e bir soru: siz ne zaman baþýnýzý kapatacaksýnýz?" BÜTÜN SUÇU BÝZE YIKACAKLAR Þu iþe bakýn... Rum Dýþiþleri Bakaný Kasulides'in söylediðine... Kýbrýs Türk tarafý Türkiye'den daha katý bir tutum izliyormuþ... Yakýnda Türkiye ile bir olup bütün suçu bize yýkarlarsa þaþmayýn sakýn! ÇOCUKLARA VERÝN MECLÝSÝ Ýlkokullu çocuklarýn meclis sýralarýndaki müthiþ resimlerine iyi bakýn ve doðru söyleyin... Bu çocuklar daha çok yakýþmadý mý bu sýralara? BEKLE BÝZÝ MESARYA Meteorolojiye bakýlýrsa yaðmur bekleniyormuþ haftaya... Ancak bu sefer de bizi aldatýrsa yapacaðýmýzý biliriz biz... Dualarla, ilahilerle, kolumuzda Kuran'la geliyoruz! Bekle bizi Mesarya! MUHTARLAR Bu memleketin en gerçek yöneticileri kimlerdir bilir misiniz? Muhtarlar! Çünkü gerçek anlamda halk tarafýndan seçilen yalnýz onlar... Ne elçi karýþýr, ne Atalay... Yine de muhtarlarýmýzdan birkaç kuruþu esirgersiniz deðil mi? Sizi gidi köftehorlar sizi! Týrnak... "Kalpaðý attý þapka giydi. Askeri elbiselerini çýkardý bir daha giymedi... Anlamadýlar... O karanlýk ve zehir zemberek zemheri günlerinde rakýsýný içti, tütününü kederle havaya savurdu... Anlamadýlar... Ayyaþ dediler... 90'ýncý yýl... Bu dansý bana lütfeder misiniz demek yerine, kadýný kapatan bir evre bu..." Ahmet OKAN (Havadis) "Hükümet kanadý, maaþla tehdit edilmekten, Türkiye kanadý, iþ yapýlmamasýndan þikayetçi." Aysu Basri AKTER (Gazete 360) "Seçimlerden önce atýp tutmuþlardýr. Ýlle de ekonomik programda deðiþiklikler yapacaklardýr. Özelleþtirmeye karþýdýrlar. Öyleyse kendine baþka bir kaynak bulacaksýn. Onu da yapamazsan varolan program uygulayacaksýn. Ama bizimkiler körü körüne 'istemezük' oynamaktadýr. Böyle olunca da her aybaþý 'bürokratlar' anlaþamayacaklardýr. Filler tepiþecek, çimen ezilecektir." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Polisini bile sivilleþtiremeyen bir devlet, askerlik süresi ile ilgili karar verebilir mi acaba? Askerlik süresini kýsaltabilir mi?" Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) Günün Kahramaný BARIÞ MAMALI Mahkemelerimizde özellikle toplumsal davalarda görmeye alýþtýðýmýz deðerli avukatlarýmýzdan, Hukukun ve Fikrin Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý hazýrladýklarý anayasa taslaðýný dün Meclis Baþkaný Sibel Siber'e sundu... Bilindiði gibi CTP Milletvekili ve meclisteki Hukuk Komitesi Baþkaný Tufan Erhürman'ýn da, üstünde titizlikle çalýþtýðý bir anayasa var... Ki bunun da gelecek yýl Mart'ta referanduma sunulmasý tasarlanýyor. Hukukun Üstünlüðü Hareketi'nin de bir taslak hazýrlamasý topluma daha iyisini seçme fýrsatý veriyor. Ancak önce görelim bakalým, kim ne hazýrlamýþ...

7 7 2 Kasým 2013 Cumartesi KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SÝYASÝ AMAÇLI PANKARTLAR... 9 EYLÜL ÝLKOKULU ÖÐRENCÝLERÝ MECLÝSÝ ZÝYARET ETTÝ Çocuklar vekillerden daha çok meclise yakýþtý 9 Eylül Ýlkokulu 2. Sýnýf öðrencileri öðretmenleri ve Müdür Muavini Sevay Kalkan'la birlikte Cumhuriyet Meclisi'ni ziyaret ederek, Meclis Baþkaný Sibel Siber'le görüþtü. Çocuklarý karþýlayan, onlarla sohbet eden Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, çocuklarýn ziyaretinden çok mutlu olduðunu söyledi. "Meclis sizin bizim hepimizin, siz bu binayý görmek istediniz biz de size tanýtacaðýz" diyen Siber, Meclis'te ülke kurallarýnýn, yasalarýnýn geçtiðini söyledi ve yasalarla ilgili çalýþmalarýn da mecliste yapýldýðýný anlattý. Daha önce Meclis Baþkanlýðý yapmýþ kiþilerin fotoðraflarýný çocuklara gösteren Siber, ilk meclis baþkaný ile ilk kadýn meclis baþkanýyla ilgili bilgiler verdi. Ýlerde kadýnlarla erkeklerin mecliste eþit sayýda bulunacaðýný inancýný da belirten Siber, genel kurul salonunu da çocuklara gösterdi ve orada milletvekili koltuklarýnda oturan çocuklara kürsüden bilgiler verdi. Ardýndan çocuklara meclis gezdirildi, hediyeler verildi ve izaz ikram yapýldý. KTÖS ve Çað-Sen BELÇA konusunda ortak açýklama yaptý n "LTB BAÞKANI FELLAHOÐLU TAHLÝYE DAVASINI GERÝ ÇEKMELÝ. HÜKÜMET "YASADIÞI TAPU DEVRÝNÝ" ARAÞTIRMALI" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Çað-Sen, BELÇA Ltd'in arazisinin yasadýþý olarak önce Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ve daha sonra, bundan önceki Belediye Baþkaný tarafýndan ihaleye çýkýlmadan özel bir kiþiye verildiðini ileri sürerek, Hükümet'ten yasalara aykýrý tapu devrini araþtýrmaya davet etti. Her iki sendika BELÇA arazisinin tahliyesine yönelik davanýn Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu tarafýndan geri çekilmesini de istedi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile Çað-Sen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Davulcu imzasýyla dün yapýlan ortak açýklamada, "Son günlerde BELÇA Ltd. arazisi ile ilgili yaþanan geliþmeler adamýzýn kuzeyindeki yönetim anlayýþýný tüm açýklýðý ile ortaya koymaktadýr" denildi. Orta açýklama, BELÇA'nýn kirasýnda olan merkez maðazanýn üzerinde yer aldýðý arazinin CTP/BG-ÖRP Hükümeti döneminde LTB'ye tapulanarak, ardýndan da ihalesiz bir biçimde bir iþkadýnýna devredildiði aktarýlarak, ilgili iþkadýnýyla LTB arasýndaki sözleþme gereði BELÇA Merkez Maðazasý'nýn tahliye edilmesi için Belediyenin BELÇA aleyhine açtýðý tahliye davasýnýn halen devam ettiði hatýrlatýldý. "Bu olay, baþýndan itibaren yasa dýþýlýk ve usulsüzlüklerle doludur. Yaptýðýmýz Telefonla gazetemizi arayan ve kendisini duyarlý bir vatandaþ olarak niteleyen bir okurumuz 19 Temmuz 2012 tarihinde yaþanan KTHY önündeki eylemle ilgili düþüncelerini aktardý. "Ben duyarlý bir vatandaþ olarak zaman zaman bu köþeye þikayetlerimi veya düþüncelerimi aktarmayý uygun görüyorum. Ýsmimi yazmam, ya da yazýlmasýný istemem. Nedeni de çok basittir. Burasý kanunsuz, kuralsýz, hukuksuz bir yer. Mahkemeler var, yasalar var ama onlar da sisteme göre iþliyorlar. Burada mahkemelere veya yargýçlara önyargýlý yaklaþtýðým sanýlmasýn. Ýnancým odur ki, sisteme göre kararlar verilir. Mahkemeler çoðu zaman da yanýltýlýrlar. Hukuk elastiki yasalarla dolu olduðundandýr tabii ki bu da. Ben bir müddetten beridir ilginç bulduðum ve nasýl sonuçlanacaðýný merak ettiðim bir davayý izlemekteyim. 19 Temmuz 2012 tarihinde KTHY önünde meydana gelen arbede ve sonrasýnda darbedilenlerin mahkeme huzuruna çýkarýlarak yargýlanmalarý davasýdýr bu... Ýzlediðim bir bölümde, tanýk olarak çaðrýlan polis memuru ki sanýrým bir polis müfettiþiydi, KTHY önünde yapýlan eylemin kanunsuz olduðunu söylemiþ, polislerin amaçlarýnýn açýlan pankartlarý almak olduðunu, iddiasýnýn ise eylemcilerin açtýðý pankartlarýn Türkiye'ye yönelik olduðunu ve Türkiye ile iliþkileri bozacaðýndan söz etmiþti. Bir de reklam yasasýna uyulmamasýndan söz etmiþti ilgili müfettiþ... Son celsede Lefkoþa Türk Belediyesi'nden bir memur savcýlýðýn tanýðý olarak görüþ bildirdi. Bildirdiði görüþ de pankart asmanýn reklama girdiði yönündeydi. Bayan memur, 19 Temmuz 2011 tarihinde KTHY binasý önünde yapýlan eylemde asýlan 'Emperyalist Kuþatmayý Reddediyoruz, Paraný da, Paketini de, Memurunu da Ýstemiyoruz' ve 'Ýmamýn Ordusuna Geçit Vermeyeceðiz' pankartlarýnýn reklam olduðu, belediyeden izin istenmeden ve vergisi ödenmeden asýlamayacaðýný iddia etti. O nedenle de 19 Temmuz'da her hangi bir izin baþvurusu olmadýðý ve bu durumun belediyeyi rencide ettiðini vurguladý. Sanýk avukatlarýnýn ýsrarlý sorularýna raðmen LTB reklam bölümü görevlisi bayan memur, her türlü yazýlý bez parçasýnýn Belediyeler Yasasýnýn ilgili maddesinin kapsamýna girdiðinde ýsrarcý oldu. Ancak arkasýndan Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Fellahoðlu'ndan bir açýklama yapýldý. Fellahoðlu, emrindeki memurun verdiði ifadeden haberi olmadýðýný söyledi. Ve siyasi içerikli pankartlarýn para kazanmak için asýlmadýðýný, bu nedenle reklama girmediðini vurguladý, ki doðru olan da budur... Belediyede çalýþan bir memur, hem de reklam bölümünde, eðer reklamýn anlamýnýn ne olduðunu veya belediye yasasýnýn o konuyla ilgili anlatmak istediðinin ne olduðunu bilmiyorsa, sorup öðrenmelidir. Zaten mahkemeye gitmek için de iþ yerinden izin BÝZÝM DUVAR alýrken konuyu amirine de anlatmak zorundadýr... Fellahoðlu konuyla ilgili bir açýklama yaptý, ancak memurla, baþkanýn reklamla ilgili ifadelerinin çeliþkili olduðu ortada..." ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA "AK"LANIR araþtýrmaya göre 1974 yýlýnda bu arazi Ýngiliz petrol þirketi SHELL adýna tapuludur ve elimizde ilgili þirkete ait tapular mevcuttur. Bilindiði üzere KKTC yasalarýna göre KKTC hudutlarý içinde bulunan üçüncü ülke vatandaþlarý ve þirketlerine ait taþýnmaz mallar tahsis edilemez ve baþkalarýna tapulanamaz" denilen ortak açýklamada, arazinin açýk yasal kurala aykýrý bir þekilde nasýl daðýtýldýðý sorusu soruldu. Açýklamada, konuyla ilgili Baþsavcýlýðýn derhal soruþturma baþlatmasý ve yasalarý çiðneyenlerin yargý önüne çýkarýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu ileri sürülerek, usulsüzlüklerden en önemlisinin arazinin tapusunun ihalesiz devredilmesi olduðu iddia edildi. Arazinin devriyle ilgili olarak LTB Meclisi'nin kararý olmadýðý ileri sürülen ortak açýklamada þu iddialara yer verildi: "O dönemde belediye baþkaný olan Sayýn Cemal Bulutoðlularý'ný suçlayarak, Belediye Baþkaný seçilen Sayýn Kadri Fellahoðlu bu yasa dýþýlýðý ve usulsüzlüðü kabullenerek yapýlan tüm uyarýlara ve karþý çýkýþlara raðmen BELÇA'nýn tahliye edilmesi için açýlan davayý sürdürmektedir. Bu da gösteriyor ki dönemin hükümetini ve yasa dýþý uygulamalarýný Sayýn Kadri Fellahoðlu örtmeye çalýþmaktadýr." Açýklamada, "yasa dýþýlýk" ortada dururken tahliye davasýný devam ettirmenin suça ortak olmak anlamýný taþýdýðý iddia edilerek, "Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Sayýn Kadri Fellahoðlu'nu davayý geri çekmeye ve bu yasadýþlýlýðý ve usulsüzlüðü soruþturmaya davet ederken, CTP/BGDP/UG Hükümeti'ni de yasalara aykýrý tapu devrini araþtýrmaya çaðýrýrýz" denildi. Bizim Mandra KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun Zürih buluþmasýyla ilgili olarak, kendisini engellemeye çalýþanlarýn yüzde 90'ýnýn güneyden her ay çek aldýklarýný açýklamasý mandrada büyük yanký uyandýrýr. Sertoðlu bir yandan güneyden maaþ alýp, bir yandan da olasý bir uzlaþýya karþý çýkmanýn anlamsýzlýðýný vurgularken, vatandaþlar da baþkanýn arkasýndaki desteðin, Kýbrýs Türk futbolunun önünün açýlmasý konusunda umut verdiðini belirtmektedirler. Sokaktaki adam "Bu olay, 50 yýldýr süren Kýbrýs müzakerelerinden bin kat önemlidir" diye kendi kendine söylenir.

8 8 2 Kasým 2013 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BELÇA MERKEZ ARAZÝSÝ DAVASI Çað-Sen Yorgancýoðlu ndan destek istedi Çað-Sen yetkililerini kabul ederek, Belça Ltd. merkez binasýnýn içinde bulunduðu arazi ile ilgili yaþanan sorun, sýkýntý ve devam eden tahliye davasý hakkýnda bilgi alan Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, toplumu ilgilendiren sorunlarýn uzlaþý yoluyla çözülmesi gerektiðine inandýðýný söyledi. Yorgancýoðlu, konuyla ilgili bilgi edinebilmek için çalýþma baþlattýklarýný belirterek, çalýþmalarýn sonucuna göre bir tavýr belirleyeceklerini ifade etti ve yakýn gelecekte bu konudaki sýkýntýnýn çözümleneceðini kaydetti. Baþbakanlýkta Çað-Sen Sözcüsü Mehmet Davulcu ile beraberindeki heyeti kabul ederek, konu ile ilgili görüþlerini dinleyen Baþbakan Yorgancýoðlu, toplumda yeteri kadar sýkýntý bulunduðunu, bu yüzden daha fazla sýkýntý yaþanmasýný istemediklerini söyledi. Yorgancýoðlu, arazinin tapusunun üçüncü bir þahsa ait olduðu bilgisinin geldiðini, ancak bu konuda incelemelerin yapýlmasý gerektiðine iþaret ederek, yakýn gelecekte bu konunun çözüleceðine inanç belirtti. MEHMET DAVULCU Çað-Sen Sözcüsü Mehmet Davulcu da, Baþbakan Yorgancýoðlu'na arazi ile ilgili detaylý bilgi vererek, Belça merkezde sýkýntý yaþadýklarýný, mahkemeden tahliye kararý çýkmasý durumunda yaklaþýk 20 çalýþanýn iþsiz kalacaðýný kaydetti. Davulcu, Belça merkez binasýnýn içinde bulunduðu arazinin LTB'nin olduðunu, kendilerinin orada kiracý bulunduðunu, ancak LTB'nin de Belça'da iþverenlerden biri olduðunu anlatarak, LTB'nin de geçmiþ dönemde bu arazinin yüzde 79'unu bir finans þirketine devrettiðini, bunun ardýndan da Belça'nýn burayý boþaltmasýnýn istendiðini ve dava açýldýðýný söyledi. Belça'nýn buradan tahliye edilmesi halinde yaklaþýk 20 çalýþanýný iþsiz kalacaðýný, iþ yerinin kapanacaðýný ifade eden Davulcu, bu sorunun dava yoluyla deðil barýþçýl bir þekilde kimsenin maðdur olmayacaðý, iþini kaybetmeyeceði, yeni bir yer bulunmasý yoluyla çözülmesi için LTB ile temasta bulunmak istediklerini ancak sonuç alamadýklarýný dile getirdi. Davulcu, LTB'den davayý geri çekmesini ve bu sorunu müzakere ederek barýþçýl bir þekilde çözmek istediklerini, bu çerçevede bugün Baþbakan Yorgancýoðlu'nu ziyaret ettiklerini ifade ederek, Yorgancýoðlu'na kendilerini dinlediði için teþekkür etti. Belça'nýn içerisinde yer alan arazi hakkýnda da bilgi veren Davulcu, arazinin tapusunun 1974 yýlýnda Shell petrol þirketine ait olduðunu ifade ederek, tapu devrinin de yasalara aykýrý olduðu iddiasýnda olduklarýný kaydetti ve hükümetin, bu konuya barýþçýl bir þekilde çözüm bulunmasýna katký koyacaðýna inanç belirtti. ÇAÐ-SEN ÝLE KTÖS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ Görüþmenin ardýndan Çað-Sen Sözcüsü Mehmet Davulcu ile Belça'nýn ortaklarýndan olan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, KTÖS lokalinde ortak basýn toplantýsý düzenledi. Davulcu, basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, arazi ve tahliye ile ilgili sorunun barýþçýl bir þekilde müzakere edilerek çözülmesi talebini yineleyerek, bu konuda Baþbakaný da bilgilendirdiklerini ve hükümetin bu sorunun çözülmesine katký koyacaðýna inandýðýný söyledi. ortaya koyduklarý mücadelenin süreceðini vurgulayan Davulcu, kendilerini bu mücadelede yalnýz býrakmayan KTÖS' e de teþekkür etti. ÞENER ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, KTÖS üyelerinin Belça'da yüzde 30 hissesi bulunduðunu ifade ederek, bu mücadelede Çað-Sen'in yanýnda olduklarýný vurguladý. Elcil, sendikalarýn ortak basýn açýklamasýný da basýna okudu. Ortak basýn açýklamasýnda þunlar kaydedildi ve þu iddialara yer verildi: "Belça'nýn kirasýnda olan merkez maðazanýn üzerinde yer aldýðý arazi CTP-ÖRP hükümeti döneminde Lefkoþa Türk Belediyesi'ne tapulanarak ardýndan da ihalesiz bir biçimde iþkadýný Sýdýka Atalay'a ait þirkete devredilmiþti. Sayýn Sýdýka Atalay ile Lefkoþa Türk Belediyesi arasýndaki sözleþme gereði merkez maðazasýnýn tahliye edilmesi için LTB, Belça aleyhine tahliye davasý açmýþ ve bu dava halen devam etmektedir. Bu olay baþýndan itibaren yasa dýþýlýk ve usulsüzlüklerle doludur. Yaptýðýmýz araþtýrmaya göre 1974 yýlýnda bu arazi Ýngiliz petrol þirketi SHELL adýna tapuludur ve elimizde ilgili þirkete ait tapular mevcuttur. Bilindiði üzere KKTC yasalarýna göre KKTC hudutlarý içinde bulunan üçüncü ülke vatandaþlarý ve þirketlerine ait taþýnmaz mallar tahsis edilemez ve baþkalarýna tapulanamaz. Bu yasa maddesi açýk olmasýna raðmen dönemin Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer ve Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat'ýn talimatlarý ile bu arazinin yasalara aykýrý bir þekilde daðýtýlmasý nasýl gerçekleþtirilmiþtir? Konu ile ilgili Baþsavcýlýðýn derhal soruþturma baþlatmasý ve yasalarý çiðneyenlerin yargý önüne çýkarýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bu usulsüzlüklerin en önemlilerinden bir tanesi de maddi deðeri çok yüksek olan bu arazinin ihaleye çýkýlmadan Sýdýka Atalay'a peþkeþ çekilmesidir. Ayrýca bu arazinin Sýdýka Atalay'a ait þirkete devredilmesi ile ilgili dönemin Belediye Meclisi'nin kararý da yoktur. O dönemde belediye baþkaný olan Cemal Bulutoðlularý'ný suçlayarak, Belediye Baþkaný seçilen Kadri Fellahoðlu bu yasa dýþýlýðý ve usulsüzlüðü kabullenerek yapýlan tüm uyarýlara ve karþý çýkýþlara raðmen BELÇA'nýn tahliye edilmesi için açýlan davayý sürdürmektedir. Bu da gösteriyor ki dönemin hükümetini ve yasa dýþý uygulamalarýný Sn. Kadri Fellahoðlu örtmeye çalýþmaktadýr. Bu yasa dýþýlýk ve usulsüzlük ortada dururken tahliye davasýný devam ettirmek suça ortak olmak anlamý taþýmaktadýr. Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Sn. Kadri Fellahoðlu'nu davayý geri çekmeye ve bu yasadýþýlýðý ve usulsüzlüðü soruþturmaya davet ederken, CTP-BG, DP-UG Hükümeti'ni de yasalara aykýrý tapu devrini araþtýrmaya çaðýrýrýz." Sendikalar basýn ile arazinin tapu kayýtlarýný da paylaþtý. ÇAÐ-SEN ÝLE KTÖS'TEN SERTOÐLU'NA DESTEK Öte yandan Çað-Sen Sözcüsü Davulcu ile KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, 5 Kasým'da Zürih'te Kýbrýs Türk futbolunun önünün açýlmasý için KOP ile toplantý yapacak KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'na destek belirterek, Sertoðlu'na; bu yolda yanýnda olduklarýný, baþarýlar dilediklerini ve gelebilecek baskýlara kulak vermeden yoluna devam etmesi çaðrýsýnda bulundu. Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý oturma eylemi baþlattý Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý, 21 Aðustos'tan beri devam eden grevini Ýçiþleri Bakanlýðý önüne taþýdý. Bazý Mehmetçik Belediye çalýþanlarý bakanlýk önünde oturma eylemi baþlattý. Büro, Banka, Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý'nda (BÜRO-ÝÞ) örgütlü Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý, Meclis toplantýsý olmadýðý günlerde ilgili bakanlýklarýn önünde oturma eylemi yapmayý sürdürecek. HÜR-ÝÞ'e baðlý bazý sendikalar ile KAMU- ÝÞ'in destek verdiði oturma eyleminde basýna bir açýklama yapan BÜRO-ÝÞ Baþkaný Hüseyin Akyön, Mehmetçik'in uzakta olduðunu, seslerini yetkililere duyurmak için eylemlerini Lefkoþa'ya taþýdýklarýný söyledi. Akyön, Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay'la görüþmeden eylemi sonlandýrmayacaklarýný açýkladý. Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý Bakanlýk binasýnda olmayan Uluçay'ýn gelmesini bir süre bekledi, daha sonra ise eylem yerine gelen Uluçay la görüþtüler. Hüseyin Akyön, Mehmetçik Belediyesi Baþkaný Ahmet Beyazýt Adalýer'in "2011'de yapýlan toplu iþ sözleþmesi ara protokolüne uymadýðý ve Adalýer'in Meclis üyelerini tanýmaz tavrý" gerekçesiyle eylem yaptýklarýný söyledi. AKÇA'YI ANLAMAK Bazý arkadaþlar, Akça'nýn ne demek istediðini anlamamýz gerekli diyorlar Ve bizlerin Akça'yý daha iyi anlamasý için yazýlar yazýyorlar Hatta baþka arkadaþlarda yazýlan yazýlarýn altýna, "iþte bu" diye yorumlar yapýyorlar Sanýrým Akça'nýn kendi kendini anlatama yeteneðinin olmadýðýný düþünüyorlar Ya da bizlerin anlama kabiliyetinin olmadýðýný Yazýlan yazýlarý okurken üzüldüm ama altýndaki yorumlarý görünce bir o kadar da yýkýldým Çünkü beceriksiz siyasilerin yüzünden Akça'nýn söylediklerini haklý görenlerin olduðunu fark ettim Halbuki ben Kýbrýs Türk toplumunun gözünü açtýðýný ve Ankara'nýn amacýnýn ne olduðunu anladýðýný düþünüyordum Fakat yanýlmýþým Kendi kendimizi aþaðýlayarak yazýlan yazýlara bayýlýyoruz Þimdi ben, "Kýbrýslýlardan hiçbir b.k olmaz" diye yazsam, eminim þimdiye kadar yazdýklarýmýn hepsi unutulur ve bu çocuk ne kadar doðru bir kelime etmiþ diye alkýþlanýrým Ama bunu asla yapmam, yapamam Evet, toplumuma bazen kýzarým, bazen de sinirlenirim ama asla baþkalarýný haklý göstermek için onlarý küçük duruma düþürmem Çünkü hepimiz bu ülkenin gerçekleri ile hayata geliyor, büyüyor ve yaþlanýyoruz Üstelik yaþadýðýmýz bu hayatýn senaryosunu da bizler yazmýyoruz Yanlýþlarýmýz hiç yok mu? Evet var Hatalarýmýz hiç olmadý mý? Evet oldu Ancak yapýlan hatalarýn ve yanlýþlýklarýn tüm sorumlusu bizler miyiz? Ankara ne istediyse yaptýk "Üretimi býrakýnýz" dedi Býraktýk "Dünyadan kopunuz" dedi Koptuk "Çözümsüzlüðü savununuz" dedi Savunduk "Çözüm isteyiniz" dedi Ýstedik Þimdi Akça kalkmýþ, "biz elimizi taþýn altýna sokuyoruz" diyor ve sizler bizden onu anlamamýzý istiyorsunuz Bizlerin eli deðil boynu taþýn altýnda kalmýþ, kýpýrdayamýyoruz Ama sizler hala elçinin haklýlýðýndan bahsediyorsunuz Evet, bu ülkede haksýz kazanç elde eden ahlaksýzlar var Ancak onlardan daha fazla sayýda da bedel ödeyen bir halk var Bizler KOP ile KTFF'nin 5 Kasým'daki tarihi toplantýsýna kilitlenmiþken, sizlerin uðraþtýðýna bakýnýz Bir düþününüz, KOP ile KTFF'nin görüþmesi bizler için neden bu kadar önemli diye? Ve sonra dönüp elçiye, "neden sizin takýmlarýnýz KKTC'ye gelip bizim takýmlarýmýz ile maç yapmýyorlar" diye sorunuz Ýþte o zaman kimin haklý ya da kimin maðdur olduðunu daha iyi anlayacaksýnýz Olaya sadece ekonomik akýlla bakarsanýz, Akça'nýn söylediklerinde haklýlýk payý olduðunu sanýrsýnýz Yýllarca bizlerin hayatýný çaldýlar Ve þimdi çocuklarýmýzýn hayatýný çalmak istiyorlar AKSA tesadüfen mi bu ülkede? Rakamlar ortada, AKSA ile zararýna yapýlan bir sözleþme var Peki, ekonomiden bu kadar çok anladýðý savunulan Akça, neden AKSA ile yapýlan alým garantili sözleþme hakkýnda tek bir kelime dahi etmiyor Ankara elini taþýn altýna koyuyorsa, buna mecburdur "Bu topraklarýn benim için stratejik önemi var" diyorsa, bedelini de ödeyecektir Bizler toplum olarak üstümüze düþen bedelleri bugüne kadar fazlasý ile ödedik Ve bundan sonra da çözüm için her türlü bedeli ödemeye hazýrýz Bizlerin olmayan bir ekonomi için ekonomik bir akla deðil, çözülmemiþ bir Kýbrýs Sorunu için çözüme ihtiyacýmýz vardýr

9 9 2 Kasým 2013 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV MARMARAY ALLAHA EMANET 29 Ekim'e denk getirilen Marmaray açýlýþý da fos çýktý. Elektrik kesintisi oldu, tren arýza yaptý, millet tünelde mahsur kaldý!.. Marmaray, oldu size Tabanvay!.. 'Çýlgýn Proje'niz, zýrdeli iþi çýktý... 'Ýleri Demokrasi'niz, biber gazý... 'Asrýn Projesi' dediðiniz þeyin 50 katýný Japon kendi memleketine 30 sene evvel yapmýþ. Üstelik iþliyor da. Sizinki ilk günden Allah'a emanet! Bir de, TCDD Müdürü çýkmýþ "Trenin her tarafýný elliyorlar" diye açýklama yapýyor! Ne o birader? Ellenince gýdýklanýyor mu 'Asrýn Projesi'?!.. 'Japon'un niye ellerini açýp dua ettiðini þimdi anladýnýz, deðil mi? Tamam, nükleer ihalesini almak için takla da atabilirdi, orasý ayrý konu da; adam Marmaray'a giriyor, boru deðil!.. Yandaþa verdirilen taþeron iþlerinin nasýl yapýldýðýný biliyor muhtemelen. Koskoca Japonya Baþbakaný'nýn, "Marmaray'a türbanla gireceðim!" diye tutturmadýðýna þükredin siz... Hakan GÜLSEVEN (YURT) TARÝH 2 EKÝM 2012 Önceki gün Dali'deki Rum trafik polislerinin kontrol için durdurmak istedikleri 19 yaþýndaki Coþkun Alaslan durmayýp kaçýnca polisler tarafýndan kovalandý... Lurucina'ya girdiklerini farketmeyen Rum polisler Türk makamlarý tarafýndan tutuklandý... Meclis iþte þimdi tamam oldu.. Gözden kaçmayanlar... ÝCRAAT YOK ATAMA VAR CTP/BG-DP/UG hükümeti kurulalý beridir 3'lü kararname ile görevden alma ve atamalar haber oluyor. Ýlk haber "hükümet 3'lü kararname ile görevden alma ve atamalara baþladý" þeklindeydi. Sonra yine haber oldu. Bu sefer "Hükümet görevden alma ve atamalara devam ediyor" denildi. Ve yine ayný haber: Baþbakanlýk, 3'lü kararname ile görevden alma ve atamalarý açýkladý. Ýcraat yok, görevden alma ve atama var DÝPNOT Rusya'da Avtografomaniya þirketi, eski devlet adamlarýnýn el yazýlarýný satýþa çýkardý. Lenin'in el yazýsý 3,5 milyon ruble (110 bin dolar), Lincoln'un 790 bin ruble, Obama'nýn 317 bin, Putin'in 51 bin ruble. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Taþýmacýlýkta içe yönelik çalýþmalarla dýþa yönelik çalýþmalarýn ayrýmý önemlidir, artan sýkýntýlarý daha aza indirmek için çalýþmalar yapýyoruz." Teberrüken ULUÇAY (Ýçiþleri Bakaný) VÝRGÜL... ÖRTÜLÜ ÖZGÜRLÜK TBMM'ye 3 tane türbanlý kadýn vekil girdi diye Türkiye'nin normalleþeceðini, demokratikleþeceðini, özgürleþeceðini bekliyorsanýz, daha çok beklersiniz. Öyle sadece 3 AKP'li kadýnla olacak iþ deðil bu. AKP'li olmayanlar da, "yetmez ama evet"çiler de, devrimci Kürtler de türbanlanmalý. Hatta "ileri" demokrasi çorbasýnda tuzlarý olsun diye Kýbrýslýtürk kadýnlar da katýlmalý bu kervana. Aðaç yaþken eðildiðine göre, kadýnlarý türbanlayarak özgürleþtirmeye de küçük yaþlardan baþlanmalý, mümkünse ilkokuldan, hatta kundaktan baþlayarak kýz çocuklarýnýn baþlarý örtünmelidir. "Kýbrýs meselesinin çözülmesi için 2 'evet'e ihtiyaç var." YETMEZ AMA 2 EVET Okan DAÐLI (Maðusa Ýnisiyatifi Sözcüsü) "Günaha girme, giy þalvarý, koyuver sakallarý, tak sarýðý, yallah cennete" Sen 7'inci yüzyýlda kalmýþsýn; Þam Emevi camisinde ikindi namazý kýlmaya, Muaviye'nin tahtýna oturmaya meftunsun. Mezhepçilikten baþka eðitimin yok ama baþbakansýn. Bu bir Türkiye gerçeði. Koskoca 11 yýl oldu. Ya baþbakanlýðýn neye tekabül ettiðini kavrayamadýn ya da mezhep militanlýðýný tercih ettin! Mahalle imamlýðý seviyesinden siyaset yapýyor; her konuþmanda lafý mezhebe, türbana getiriyor, hoparlörleri patlatana deðin baðýrýyor, dinleme nezaketinde bulunanlara iþkence ediyorsun! Mezhep ve türban; iþte bütün sermayen. Kadýnlarýmýzý türban denilen ucubeye özendiriyorzorluyor, bu ilkellik iþaretini "din" diyerek yutturuyor, sakal-ý sünneti, þalvarý, sarýðý saklýyorsun. Kadýnlarýmýza türban taktýrdýn, TBMM'ye de gönderdin. Cumhuriyet Bayramýnda "cumhuriyetin rövanþýný" aldýn. Eee artýk þu türban konusunu neden kapatmýyorsun? Tesettür Ýslam'ýn emriyse, El Kaide ve Nusra'cý arkadaþlarýn gibi neden sen de sakal býrakýp, þalvar giyip, sarýk takmýyorsun; sevdiðin sert mi KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu bakýyor; Allahýn emirlerine karþý mý geliyorsun? Ýç dünyan þalvarlý sakallý, dýþýn modern. Günaha girme; giy þalvarý, koyuver sakallarý, tak sarýðý, takunyayý; yallah cennete! Ya da Suriye'de insan boðazlamaya! Neden gitmiyorsun? Neden bütün Tanrýsal sorumluluklarý kadýnlara yüklüyorsun? Kadýnlar kuma üstüne gitsin, eve kapanýp çok doðursun, Ýmam Hatip okusun, eðitim almayýp cahil kalsýn, ölen ölsün kalanlar da sana oy versin deðil mi?( ) Kin, nefret saçýyorsun! Gittiðin yere düþmanlýk götürüyor; kamplaþtýrýyorsun! Karýn, çocuklarýn, þahsýn, çevrenle büyük bir servete hükmediyorsun. Bütün yetkiler sende. Yargý, yürütme, yasama, medya sende. Sen bir diktatörsün. Türkiye'nin en derin ve en hassas yarasý Alevi-Sünni çeliþkisidir. Türkiye'nin yararý bu yaranýn azdýrýlmasýný deðil behemehâl tedavisini gerektir. Bu potansiyel tehlike karþýsýnda ne yaptýn? AleviSünni kardeþliðine-eþitliðine dair bir telkinin oldu mu? Hayýr!!! Sürekli kanattýn, týrmaladýn, azdýrdýn, meydanlarda hedef gösterdin, nefret kampanyalarý açtýn! Böyle bir baþbakan olabilir mi? Ne oldu herkesi kucaklayacaðýn masallarýna Bir tane Alevi bakanýn, milletvekilin, valin, müsteþarýn, elçin var mý? Diyanet'te bir tane Alevi personelin var mý? Hani sen Türkiye'nin baþbakanýydýn? Oy vermediðimiz, biat etmediðimiz doðru ama oy vermeye deðer bulmadýðýmýz da doðru. Ýmam Hüseyin Yezit'e biat etti mi? Pir Sultan Abdal Yavuz'a biat etti mi? Pir Sultan damarýný tanýmaman, iþsizliðe mahkûm ederek, çocuklarýmýza kendi mezhebini dayatarak, ibadethanemizi yok sayarak sana biat edeceðimizi sanmam ne büyük talihsizlik. Bunlar senden önce denendi. Bunu deneyenler þimdi tarihin çöplüðünde. Þeceren bu. Bunca kirli sicille kalýcý olacaðýna, huzur bulacaðýna, gelecekte hayýrla yâd edileceðine inanýyorsan yanýlýyorsun. (Bu yazý Murtaza Demir'in "odatv.com"da yayýmlanan "Günaha girme, giy þalvarý, koyuver sakallarý, tak sarýðý, takunyayý; yallah cennete" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 2 Kasým 2013 Cumartesi GÜNEYDEN... YEMEK YARDIMI ALAN ÖÐRENCÝLER 12 BÝNÝ AÞTI Güney Kýbrýs'ta bu yýl yemek yardýmý alan öðrencilerin sayýsýnýn 12 bini aþtýðý haber verildi. Haravgi gazetesine göre Rum Eðitim ve Kültür Bakaný Kiriakos Kenevezos, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nde bakanlýk bütçesinin görüþüldüðü toplantýda, bu yýl Güney Kýbrýs'ta yemek yardýmý alan öðrencilerin sayýsýnýn 12 bini aþtýðýný (yaklaþýk olarak yüzde 11) belirterek, bu rakamýn geçen yýl 10 bin 500 olduðunu anýmsattý. Kenevezos, yemek yardýmý alan öðrencilerin sayýsýnda daha da artýþ olmasýnýn beklediðini de söyledi. KANSER VE BESLENME- Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, The English School of Kyrenia' da "Kanser ve Beslenme" konulu eðitim semineri organize etti. Vakýf'tan yapýlan açýklamaya göre, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'nýn "Genç Nesillere Kanser Konusunda Eðitim Seminerleri" dizisi eðitim yýlýnda da devam edecek. Akademik yýlýn ilk semineri, önceki gün The English School of Kyrenia'da gerçekleþtirildi. Uzm.Dr. Ayþe Sayýlý seminerde öðrencilere, saðlýklý yaþamanýn önemini vurgulayarak, kanser hastalýðýnýn ne olduðunu ve korunma yollarýný anlattý. Sigaranýn saðlýða zararlarýný vurguladý. Seminer, öðrencilerin soru ve cevaplarý ile son buldu. TUNUS'A BÜYÜKELÇÝ Görev yeri Fransa olan ve Tunus'a da akredite edilen Büyükelçi Marios Lisiotis'in Çarþamba günü güven mektubunu Tunus Cumhurbaþkaný Moncef Marzouki'ye verdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesine göre Marzouki, Lisiotis ile yaptýðý görüþmede, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesine yönelik gösterilen çabalara destek belirtti. LÝMASOL MARÝNAS'INDA FOK BALIKLARI Bir fok balýðýnýn yavrusuyla birlikte Limasol Marinasýný ziyaret ettiði haber verildi. Haravgi gazetesi, fok balýklarýnýn kendilerini görmeye gelenlerden hiç rahatsýz olamadan, marinadaki dalgakýranlarýn üzerine çýkarak güneþin tadýný çýkardýklarýný yazdý. POLÝS KARAKOLDAKÝ KAZALI ARABAYI TAMÝR EDÝP KULLANDI ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ'NE KLÝMA VE DERS TAHTASI BAÐIÞI- Gazimaðusa Türk Maarif Koleji (TMK) öðrencilerinden Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'ne anlamlý baðýþ... Gazimaðusa TMK 10'uncu sýnýf öðrencisi Tuðkan Arkan'ýn öncülüðünde bir grup öðrenci okulda yardým kampanyasý baþlattý. Kampanyada toplanan paralarla ihtiyaçlarý doðrultusunda bir klima, 5 beyaz tahta ve çeþitli gýda alýnarak Özel Eðitim Merkezi'ne teslim edildi. Gazimaðusa TMK Müdürü Bahadýr Volkan, Rehber Öðretmeni Hatice Þah ile bir grup öðrenci dün Özel Eðitim Merkezi'ndeki çocuklarý ziyaret ederek birlikte zaman geçirdiler. Rum tarafýnda bir polisin, kazalý olan ve kazayla ilgili soruþturma sürdüðü için polis karakolunda tutulan bir arabayý tamir ederek, hususi iþleri için kullandýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, olayýn ortaya çýkmasý üzerine söz konusu polis hakkýnda disiplin soruþturmasý açýldýðýný; polisin baþka bir yere nakledilmesi ve maaþýndan kesinti yapýlmasýna karar verildiðini aktardý. POLÝSLE ÝLGÝLÝ RAPOR Politis gazetesi, Polise Karþý Þikayet ve Ýddialarý Araþtýran Baðýmsýz Birimin (AADÝPA), polislere karþý birimin önerdiði disiplin kovuþturmalarýnýn uygulanmadýðý, tutuklularýn çeþitli haklarýnýn çiðnendiði ve diðer unsurlarý kaydettiði 2012 yýlýyla ilgili bir rapor hazýrladýðýný yazdý. Gazete, söz konusu birimin bugün raporunu Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e sunacaðýný belirtti. KÝT'LERÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE TEPKÝLER GÝRNE'DE ADA TÜP BEBEK, KADIN SAÐLIÐI VE DOÐUM MERKEZÝ - Girne'de Ada Tüp Bebek, Kadýn Saðlýðý ve Doðum Merkezi açýldý. Tunçbilek Saðlýk Hiztleri Þirketine ait Yukarý Girne Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan merkezin açýlýþýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu gerçekleþtirdi. Açýlýþa, Derviþ Eroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, Girne Polis Müdürü Hüseyin Yeþildaðlý, Girne Akçiçek Hastanesi Baþhekim Vekili Dr. Salih Beyoðlu, bazý milletvekilleriyle davetliler katýldý. Açýlýþta, Eroðlu ile Ada Tüp Bebek, Kadýn Saðlýðý ve Doðum Merkezi Baþhekimi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Fahri Karagözlü tarafýndan konuþma yapýldý. Simerini gazetesi, Rum siyasi partilerin, Troyka'nýn Kamu Ýktisadi Teþebbüsü (KÝT) kurumlarýnýn özelleþtirilmesi talebine tepki gösterdiðini yazdý. Gazeteye göre AKEL, DÝKO ve KS EDEK, KÝT'lerin "tasfiye edilmesine" karþý çýktýklarýný; önceliðin, bu kurumlarýn yeniden düzenlenmesi ve konsolidasyonu olmasý gerektiðini belirttiler. Ana muhalefet partisi AKEL ise, Meclis'te, özelleþtirmeyle ilgili tüm yasalara ret oyu vereceðini kaydetti. RUM MECLÝSÝ BAZI ANLAÞMALARI ONAYLADI GÝRNE'DE 'MEDÝKAL ÝST' ADLI SAÐLIK ÜRÜNLERÝ MERKEZÝ AÇILDI- Girne'de Medikal Ýst adý altýnda saðlýk ürünleri merkezi açýldý. Özlem Karadeniz'e ait Mustafa Çaðatay Caddesi, Girne Akçiçek Hastanesi karþýsýnda týbbi malzeme toptan ve perakende satýþý yapýlacak merkezin açýlýþýný, Derviþ Eroðlu gerçekleþtirdi. Açýlýþa, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ünal Üstel, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, bazý milletvekili ile davetliler katýldý. Rum Meclisi, "Kýbrýs (Rum) Cumhuriyeti'nin" Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Rusya'yla imzaladýðý bazý anlaþmalarý dün onayladý. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Rum Meclisi'nin, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'yla imzalanan ve savunma alanlarýnda iþbirliði yapýlmasýný öngören anlaþmalarý onayladýðýný yazdýlar. Gazete, Meclis'in dün ayrýca, Rusya'yla "üst düzey bilgilerin korunmasý" amacýyla imzalanan anlaþmayý da onayladýðýný belirtti.

11 2 Kasým 2013 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Telegraph: "El Kaide cihatçýlarý Türkiye'de saklanýyor" "Cihatçý" unsurlarýn Suriye'ye sýzmasý konusunda Batý'da Türkiye'yi suçlayanlar artarken Ýngiliz Telegraph gazetesi, cihatçýlarýn Türkiye üzerinden Suriye'ye aktýðý, "yüzlerce cihatçýnýn Türkiye'de güvenli evlerde tutulduðu" iddialarýnda bulundu. "El Kaide'nin Türk topraklarýný kullanma kabiliyeti, NATO üyesi bir ülkenin Suriye'de iç savaþta oynadýðý role iliþkin soru iþaretleri yaratacak" savýnýn öne sürüldüðü haberde Türk yetkililerinin suçlamalarý kesin bir dille reddettikleri de yazýldý. Telegraph gazetesi, "Türkiye'de gizlenme yerleri, Suriye'deki iç savaþa katýlmak üzere Britanyalýlar dahil yabancý savaþçýlarýn sürekli akýmýna olanak saðlýyor" sözlerini kullandý. "TÜRKÝYE KONTROLÜ MÜ KAYBETTÝ, GÖZ MÜ YUMUYOR?" Haberde "Türkiye, baþtan beri isyancýlara destek verdi, ancak uzmanlar, Türk otoritelerinin ya El Kaide'ye yeni unsurlar saðlayan hareketin kontrolünü kaybettiðini, ya göz yumduðunu söylüyorlar" denildi. Türkiye'de yabancý gönüllüleri kabul merkezleri aðýný yöneten Abu Abdülrahman isimli bir Ürdünlü ise "güvenli evler"in Türkiye'nin Suriye sýnýrý boyunca sahte isimle kiralanan dairelerden oluþturulduðunu söylediðini aktardý. TÜRK YETKÝLÝLELERÝ REDDEDÝYOR Bir Türk yetkilisinin "Topraklarýmýzda teröristlerin varlýðýna hoþgörü göstermeyiz" dediðini de aktaran Telegraph, "Türk polisi, istihbarat aldýðýnda El Kaide'nin güvenli evlerini kapatmaya çalýþýyor" dedi. Buna karþýn sýnýrýn uzunluðuna ve þüphelilerin El Kaideci olduklarýný kanýtlama zorluðuna da dikkat çekildiði haber þöyle noktalanýyor: "Antakya'nýn araba ile üç saat uzaklýðýndaki sýnýr kenti Kilis'te cihatçýlar, otellerin lobilerinde kahve içmek içecek kadar rahat hissediyorlar. Telegraph, bu otellerden birinde ISIL (Irak ve Levant Ýslam Devleti) üyesi biriyle konuþtu. Cihatçý, göz kýrparak Türkiye isteyerek veya istemeyerek 'bize çok iyi davrandý' dedi." Odatv.com Çocuk felci Suriye'yi ve komþularýný tehdit ediyor Suriye'deki çocuk felci salgýný, Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan da teyit edildi. Salgýnýn tüm Ortadoðu'yu tehdit ettiði ve acil bir aþýlama seferberliðinin baþlatýlmasý gerektiði belirtiliyor. (sol) Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), bulaþýcý çocuk felci vakalarýnýn Suriye'de ve civarýnda yaygýnlaþtýðýný duyurdu. WHO'nun bildirdiðine göre, Suriye'nin yaný sýra, komþu yedi ülke çocuk felci riskine karþý acil aþýlama önlemleri alacak. PAKÝSTAN'DAN GELEN VÝRÜS Uluslararasý Save the Children (Çocuklarý Kurtarýn) ajansýnýn yaptýðý açýklamada, "aþýlama seferberliðinin yürütülebilmesi için tüm taraflarýn silahlý mücadeleye ara vermesi" istendi. Save the Children Baþkaný Carolyn Miles'ýn açýklamasýnda "Çocuk felci çatýþma sýnýrlarýný tanýmaz. Uzmanlar, kimyasal silahlarý incelemek üzere Suriye'de bilgisayarlarýyla nasýl dolaþtýlarsa, yardým görevlilerinin de aþýlarýyla dolaþmasýna izin verilmelidir" denildi. UNICEF yöneticisi Anthony Lake, ajansýn Suriye devletinin "yüzbinlerce çocuða aþý götürülmesinin önemi" konusunda anlaþmaya vardýðýný açýkladý. WHO'nun genel müdür yardýmcýsý Bruce Aylward Reuters'e yaptýðý açýklamada, "Pakistan'dan gelen bir polio (çocuk felci) virüsüne Aralýk ayýnda Kahire kanalizasyonunda rastlandý. Ayný virüs Nisan ayýnda Ýsrail'de ve Gazze'de de görüldü" dedi. 99'DAN BU YANA RASTLANMADI Suriye'de 1999 yýlýndan bu yana çocuk felci vakasýna rastlanmamýþtý. Suriye'deki çatýþmalardan önce çocuklara yüzde 95 oranýnda çocuk felcine karþý baðýþýklýk kazandýrýlmýþtý. Fakat þu anda, BM'nin verilerine göre 500 bin çocuða aþý yapýlmadýðý tahmin ediliyor. KALICI FELÇ VEYA ÖLÜM RÝSKÝ Çocuk felci, pis su ve gýda nedeniyle 5 yaþýndan küçük çocuklarda görülen bulaþýcý ve ölümcül bir hastalýk. Hastalýk nefes kaslarýný tahrip ederek kalýcý felce veya ölüme neden olabiliyor. Çocuk felci riskinin Suriye'ye komþu ülkeleri de tehdit ettiði yönündeki WHO açýklamasý, öncelikle Türkiye'yi ilgilendiriyor. TC Saðlýk Bakanlýðý'ndan bu konuda herhangi bir açýklama yapýlmadý. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Maraþ'a karþýlýk Ercan Maraþ'ýn iadesine karþýlýk Ercan Havaalaný'nýn doðrudan uçuþlara açýlmasý ve Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasýnýn Anastasiadis hükümetinin dýþ politikasý ve propagandasýnýn parçasý haline geldiði bildirildi. Haravgi gazetesi, Fransa'nýn Avrupa Konularýndan Sorumlu Bakaný Thierry Repenti'nin geçen ay Fransa Parlamentosu'nda yaptýðý konuþmayý buna kanýt gösterdi. "Maraþ'ýn Açýlmasý! Ýçin Hem Timbu (Ercan) Hem Doðrudan Ticaret... Avrupa Konularýndan Sorumlu Fransýz Müsteþar Fransýz Millet Meclisi'nde Ne Dedi" baþlýklý haberde "Maraþ'ýn iadesine karþýlýk Timbu (Ercan) Havaalaný'nýn verilmesi ve unutulmuþ 'Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasý artýk Anastasiadis hükümetinin propagandasýnýn ve dýþ politikasýnýn parçasý haline geldi" denildi. Haberde þunlar kaydedildi: "Fransa Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Thierry Repenti'nin Fransýz Komünist Partili Milletvekili Alan Broket'in sorusuna verdiði cevap, diplomatik etkinliklerde hâkim olan izlenimin göstergesidir. Ayný zamanda Hristofyas'ýn müzakere grubu üyesi Tumazos Çelebis'in daha önce 'Haravgi'ye belirttiði 'Þimdiden sonra Maraþ'la ilgili herhangi bir öneri, Timbu (Ercan) havaalanýný da kapsamamasý halinde ciddiye alýnmaz...' deðerlendirmesini ve endiþesini de doðruluyor" Gazete ayrýca Fransa Parlamentosu'nda 23 Anastasiadis Koenig'den yardým istedi RUM YÖNETÝMÝ "TÜRK TARAFININ KIBRIS SORUNUNDAKÝ TAVRININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN" WASHINGTON'DAN ANKARA'YA EN ÜST DÜZEYDE MÜDAHALE YAPILMASINI ÝSTÝYOR Rum Yönetimi, "Türk tarafýnýn Kýbrýs sorunundaki tavrýný deðiþtirmek" hedefiyle BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi 5 ülkenin müdahalesini istiyor. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in bu kapsamda dün, ABD'nin Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi John Koenig ile görüþerek yardým istediði haber verildi. Alithia "Herkesin Rolü" baþlýklý haberinde, görüþmede Anastasiadis'in Koenig'e Kýbrýs müzakerelerinin baþlangýcýnda yapýlmasý planlanan ortak açýklamanýn oluþturulmasýnda ortaya çýkan zorluklarý anlatarak, Türk tarafýnýn ortak açýklama ve Maraþ özelinde Güven Yaratýcý Önlemler konusunda tavýr deðiþtirmesi için ABD'den yardým talep ettiðini yazdý. Koenig'in Anastasiadis'i dikkatle dinlediði ve kendisine aktarýlanlarýn çoðuna anlayýþ gösteriyor göründüðüne iþaret eden gazete, ABD'li diplomatýn, konjonktürün kaybedilmemesi için müzakerelerin daha fazla zaman harcanmadan baþlamasýnýn önemine vurgu yaptýðýný yazdý. Habere göre, Anastasiadis, görüþme Ekim'de gerçekleþen görüþmede Avrupa Konularýndan Sorumlu Müsteþar Thierry Repenti'nin ortaya koyduðu görüþlere de yer verdi. Habere göre, Repenti þunlarý söyledi: "Fransa, Kýbrýs sorununa siyasi çözüm bulunmasýnda, müzakerelerin BM tarafýndan kabul edilen parametrelere göre yeniden baþlamasýný savunarak Kýbrýs'ý destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede yabancýlar olarak Kýbrýslýlara, müzakere etmedikleri bir çözümü dayatmamak için dikkatliyiz ve doðal olarak Fransa bu prosedürü samimiyetle açacak olanlarýn yanýnda olacak. Bu çerçevede, bildiðiniz gibi, Sayýn Anastasiadis bize de bilgi verilen bir paket önerdi. Bu tedbirler paketi Lefkoþa'nýn Maraþ'ýn tamamýnýn verilmesine karþýlýk þu tavizleri kabul etmeye hazýr olduðuna iþaret ediyor: Kýbrýslý Türklere: Maðusa limanýnýn açýlmasý ve 2004'ten beridir Kýbrýs tarafýndan bloke edilmiþ olan 'Doðrudan Ticaret' tüzüðünün onaylanmasý. Timbu-Ercan Havaalaný'nýn IATA denetimi altýnda uluslar arasý dolaþýma açýlmasý da incelenebilir. Ankara'ya: AB üyelik müzakerelerinin yeniden baþlamasý konusunda bir anlaþma. Bu anlaþma Ankara'nýn Türkiye ile yapýlan Gümrük Birliði'nden kaynaklanan Kýbrýs'a karþý yükümlülüklerine saygý göstermesi þartýyla 2009'dan beri bloke edilmiþ olan 5 müzakere baþlýðýný öngörebilecek." sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Koenig ile görüþmesini "oldukça iyi" diye niteleyerek "gözlemlenen zorluklarý ve diyaloðun yeniden baþlamasýnda yeni dinamik katýlmasý þartlarýnýn oluþturulmasýnda herkesin oynayabileceði rolü görüþtük" dedi. Fileleftheros "5'lerin Müdahalesi Ýsteniyor... Baþkan Anastasiadis Amerikan Büyükelçiyi Gördü ve Washington'a Mesaj Gönderdi" baþlýklý haberinde, Rum yönetiminin, Türk tarafýnýn Kýbrýs sorunundaki tavrýnýn deðiþmesi için Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerin müdahalesini istediðini haber verdi. Gazete edindiði bilgilere dayanarak, Rum yönetiminin, Washington'dan Ankara'ya en üst düzeyde müdahale olmasý yönünde hareketlerde bulunduðuna iþaret ederek þu detaylarý verdi: "Bilgi sahibi kaynaklar, Baþkan Anastasiadis'in kýsa süre önce ABD'ye gerçekleþtirdiði ziyaret sýrasýnda ABD Baþkan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný tarafýndan, Kýbrýs sorununu yakýndan izleyecekleri ve müdahalede bulunacaklarý konusunda sözler verildiðini bildirdi. BÝR AYDA BÝN KÝÞÝLÝK ARTIÞ Eylül ayýnda 76 bin iþsiz Güney Kýbrýs'ta Eylül ayýnda 76 bin iþsizin kaydedildiði belirtilirken, Aðustos ayýna göre iþsizlerin sayýsýndaki bin kiþilik artýþ dikkat çekti. Haravgi gazetesi "Kýbrýs'ta 76 Bin Ýþsiz... Çalýþan Nüfus'un Yüzde 17,1'ine Çýktý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Eurostat verilerine göre Güney Kýbrýs'ta çalýþan nüfusun yüzde 17,1'inin; yani 17 bin kiþinin iþsiz olduðunu belirtti. Bir önceki ay, Aðustos'ta, 75 bin iþsizle, iþsizlik oranýnýn yüzde 16,9 olduðuna dikkat çeken gazete, Eylül ayýnda Euro bölgesinde ortalama iþsizlik oranýnýn çalýþan nüfusun yüzde 12,2'i; tüm AB'de yüzde 11'i kadar olduðunu aktardý. Erkeklere iþsizlik oranýnýn yüzde 17,6; kadýnlarda yüzde 16,9 ve 25 yaþ altýndaki gençlerde yüzde 43,9 (18 bin) olduðunu aktaran gazete, Euro bölgesinde ortalama iþsiz oranýnýn erkeklerde yüzde 12,1; kadýnlarda yüzde 12,3 ve 25 yaþ altý gençlerde 24,1 olduðunu belirtti. Güney Kýbrýs'ta, Euro bölgesi ülkeleri arasýnda, iþsizlikte en büyük yýllýk artýþ yüzdesinin kaydedildiðini yazan gazete, geçen yýl Eylül ayýnda iþsizlik oranýn yüzde 12,7 olduðunu anýmsattý. Gazete ayrýca Güney Kýbrýs'ýn Yunanistan ve Ýspanya'nýn ardýndan en büyük iþsizlik oranýna sahip olduðunu da belirtti. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla verdi: Politis: "Ýþsizlikte Olumsuz Rekor... Eurostat'a Göre Güney Kýbrýs'ta Ýþsizler 76 Bin... Olumsuz Birincilik" Alithia: "Eylül Ayýnda Ýþsizlikte Yeni Artýþ... Eurostat Tahminlerine Göre 76 Bin Ýþsiz ya da Çalýþan Nüfusun Yüzde 17,1'i" Simerini: "Ýþsizlik Kemik Kýrýyor" Fileleftheros: "Eylül'de 76 Bin Ýþsiz" GÜNEYDE ÇALIÞMA BARIÞI TEHLÝKEDE Öte yandan Simerini gazetesi "Çalýþma Barýþý Ýçin Tehlike" baþlýklý haberinde, Rum Bakanlar Kurulu'nun, çalýþanlarýn 16 kazanýlmýþ hakkýnýn görüþülmesi için özel sektörle diyalog baþlatma kararý aldýðýný, iþverenlerinse Troyka ile yaptýklarý görüþmede asgari ücretin yüzde 20 düþürülmesi görüþünü dile getirdiklerini belirterek, "ok yaydan çýktý" yorumunda bulundu. Habere göre partiler ve sendikalar dünkü açýklamalarýnda her iki konuya iliþkin yoðun endiþelerini dile getirdiler.

12 12 2 Kasým 2013 Cumartesi Kimilerine göre av sorunsuz baþlamýþ... Siz onu bir de tavþanlara, kekliklere sorun... Paçayý kurtarmak için kimbilir nasýl kaçýp durdular bütün gün?! Bizim Duvar KOP da gel Sertoðlu! KAP da gel! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Kasým sonu CTP- DP'nin kuyruðu kopabilir! MUHABBETLÝLER AKAR MI, DAMLAR MI? -Bak sana söyleyim Raziye... Böyün hiçbir tarafým dutmaz! -Noldun ya be caným? -Nolacayým? Agþam hiç uyuyamadým ki... -E noldun da uyuyamadýn? -Eden nice bilmen ha... -E nerden bileyim be Kemal söylemezsan?! -Bak! Söyleycem ama isdemem bana gücenesin... -Ne gücenecem yahu sana? -Sabaha gadar keresde kesdin agþam!.. Neyidi ya gýzým o horlama? Dürterim seni, husolun, ta döneyim o yanný gene baþlan!.. -Hus yahu... Görün allahiçi... E maraz eddim aha þimdi... -Marazýnan birþey olmaz Raziye... Ama böðce seni boþayacayým! Obir odada yatayým belki alýrým uykumu... -E olur mu be caným hiç? Ayaðýn ayaðýma deðmezsa uyuyamam ben... Hele böyle gýþ gecesi!.. Senin ateþin olmazsa nasýl gýzacayým ben?.. -Bak, gelirim, ateþlerim seni, ondan sonra da uyuyacaðýmýzda herkes yataðýna... -E... Öyle olunca, agmazsa damlar!.. -Agmazsa damlar ha... Göreceyik bakalým akar mý, damlar mý, yoksa belediyenin fýskiyeleri gibi fýþkýrýr mý?! -Domuz! Öðünmezsan olmaz!.. KÖR Bir kör dilencinin þapkasýnýn içine madeni para atýlývermiþti. Gelgelelim, para yere düþtü ve biraz öteye yuvarlanarak durdu. Kör hemen yerinden kalkýp parayý düþtüðü yerden aldý. Þaþýran hayýr sahibi, "Ýyi ama siz kör deðilmiþsiniz" diye baðýrdý. Dilenci, "Deðilim ya", diye cevap verdi. "Ben buranýn asýl dilencisinin yardýmcýsýyým. Kendisi þimdi sinemada film seyrediyor..." Asmaaltý konuþmalarý -E yani þimdi bunnar, öyle söyledigleri gibi elektriðe yüzde zam yapallarsa ne olacak oðlum halimiz? Biz þimdi bile ödeyemeyiyoruk gelen faturalarý... -Merak edme... -Nasýl merak edmeyim? -E merak edme derim ben sana yahu... Çünkü zam mam yapýlmaycak elektriðe... -Dalga geþme... Günnerdir bunu gonuþullar... Nasýl zam yapýlmaycak? -E yapýlmaycak derim sana... Çünkü Haftanýn Gýdýgýdýsý Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif'in, Türkiye'de katýldýðý bir televizyon programýnda söylediði "KKTC kumar adasý deðil, medeniyetlerin buluþma noktasýdýr" þeklindeki sözleri, yalnýz kargalarý deðil, yuvalarýndaki miþaro ve alizavralarý da gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden Sibel P. Payla (TÜRKÝYE) zamdan çok daha gorkunç biþey olacak... -Seninle da hiçbiþey gonuþulmaz ha... Moralini bozan adamýn... Zamdan daha gorkunç ne olabilir? -Özelleþdirme diye bir lâfcýg var, duymadýn hiç? -Duydum... -Aha onu yapacaglar! -Yani demek isden satacaglar elektriðini da memleketin? -Aynen... Yorgancýoðlu zam yok gündemimizde dedi ya... Zam yok çünkü niyet baþga... Ankara aybaþý bitirdi bu iþi... Özelleþdirme yoðusa para da yok size dedi. Bagdýlar gördüler maaþlarý ödeyemeycegler kesin söz verdiler özelleþdirmeye! -Annaþýldý... Zammý da satýn alan yapacak! Yani iki punyo birden enecek suratýmýza... -O gadar söylendiydi bize bunnarýn UBP'den hiç farký yok diye... Gene giddik eþþek eþþek oy verdig gendilerine... Musdahakýmýzdýr... Daha beter olalým!.. EV DEYÝNCE AKLINIZA NE GELÝR? Temel bir gün Ýspanya'ya gitmiþ, bir arkadaþýnýn tavsiyesi ile bir restorana girmiþ ve "Bana en güzel yemeði getirin" demiþ. Garsonun getirdiði yemeði Temel afiyetle yemiþ ve garsona bu yemeðin ne olduðunu sormuþ. Garson da "Boðanýn testisleri" demiþ. Temel Ýspanya'dan ayrýlýp Türkiye'ye dönmüþ, daha sonra iþleri nedeniyle tekrar Ýspanya'ya gitmiþ. Ayný lokantaya yemek yemek için girmiþ ve ayný yemeði sipariþ etmiþ. Garson yemeði getirdikten sonra Temel afiyet ile yemiþ ve garsona sormuþ: "Garson bey bu seferki biraz küçüktü." Garson cevap vermiþ: "Her zaman matador kazanacak deðil ya." Fikrinin Fikri BÝR BU EKSÝKTÝ "Asrýn projesi" kapsamýnda karaya döþenecek borular Çin'den getiriliyormuþ. -Yandýk... Çin mallarýnýn adý iyide deðil. Oradan ithal edilen ürünlere dönüp bakmayanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. "Suyun adý özgürlük" demiþti Bakýrcý! Sakýn bu özgürlük kanser olmasýn! Restorancýlar, "Elektriðe zam yapýlýrsa turizm biter" demiþ. -Hiçbir þey bitmez! CTP söyledi ya, bu halk zamlara tahammüllüdür, diye! Ahmet Kaþif "KKTC kumar adasý deðil, medeniyetlerin buluþma noktasýdýr" demiþ. -Medeniyetler eðer burada buluþacaksa hiç zahmet etmesinler. Çünkü burada medeniyetin "M"si bile yok! Kimilerine göre av sorunsuz baþlamýþ. -Siz onu bir de tavþanlara, kekliklere sorun. Paçayý kurtarmak için kimbilir nasýl akla karayý seçtiler bütün gün! Baðdat yine kan gölü olmuþ. -Amerika'nýn götürdüðü özgürlük ve demokrasidendir! Olacak o kadar! El-Sen "Hükümetle sorun yaþamaya baþladýk" demiþ. -Eðer bunu çok geç de olsa anladýysanýz o da bir baþarý! Maaþ ödemeleri yine haber olmuþ. -E olur tabii... Hükümetin bu müthiþ baþarýsýný haber yapmayacak da neyi yapacaksýnýz?! Talat, "Kýbrýs sorunu var oldukça askerlik de var olacak" demiþ. -Ve Rumlar Girne'de, Türkler Aynapa'da vur patlasýn çal oynasýn eðlenmeye devam edecekler, nöbetçiler sýnýrlarda beklerken!!! Hasan Sertoðlu'na destek yaðmuru devam ediyormuþ. -Bu kadar destekten sonra kösteklerden hiç çekinmemesi lâzým. Aksi halde Kýbrýs sorununun çözüm yolunda çok önemli bir fýrsat yitirilmiþ olacak... Açýk denize býrakýlan atýk yað ve çöpler sahillerimize vuruyormuþ. -Bir bu eksikti... Hayýr etmeyelim de ne isterse olsun!.. Hasan Sertoðlu, kendisini engellemeye çalýþanlar için "%90'ý güneyden maaþ alýyor" demiþ. -Bunlarýn aralarýnda kýzaracak yüzü olan varsa, bir daha kolay kolay sokaða çýkmazlar herhalde! Belediye ile Çangar uzlaþmýþ. -Yani þimdi Çangar belediyeyi de seviyor demek mi bu?! Bir gazete, TBMM'deki türbanlý milletvekilleri için "Tabular yýkýldý" diye yazmýþ. -Hiçbir tabunun yýkýldýðý falan yok. Yýkýmýna baþlanan ve yýkým çalýþmalarý hýzla ilerleyen, Atatürk'ün kurduðu cumhuriyettir. Rumlar Girne'de, Türkler Aynapa'da yeyip içiyor! Askerler de sýnýrlarda bekçilik yapýyor! Oh guzum oh! Yüz sene daha gider bu iþ!

13 2 Kasým 2013 Cumartesi 13

14 14 2 Kasým 2013 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarý Girne Haval Market Karþýsý Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir þey yiyip içenlere 1 2 "yarasýn" anlamýnda söylenen iyi dilek sözü 1 (iki kelime). 2-Bir kimsenin ölümünden 2 sonra yapýlmasýný istediði þey. Baba, cet. 3 3-Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve 4 gerekenden eksik. 5 Derecesi olmayan asker, er. En kýsa 6 zaman. 4-Yönetimde gücü ve etkisi olan 7 kimse, önder. Bir peynir türü. 5-Ters 8 okunuþu "Padiþahlarýn 9 vezirlerine seslenirken 10 kullandýklarý hitap 11 sözü". Hayvan yiyeceði. 6-Bir yüzü uzun tüylü, kalýn ve aðýr battaniye. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 7-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. 8-Birinin yerine iþ görme yetkisi. 9-Postu beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan bir kedi türü. Hayret bildirir. 10-Uçurum. Lefkoþa Türk Belediyesi'nin kýsa yazýlýþý. Bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. 11-Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Gürültülü kavga, patýrtý. Dünün çözümü "SINIR" 5 KASIM'A ERTELENDÝ- 10.Güzelyurt Tiyatro Günleri kapsamýnda dün akþam oynanmasý planlanan Çatalköy Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceði "Sýnýr" adlý tek perdelik tiyatro oyunu ertelendi. Çatalköy Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt Belediye Müdürü Süleyman Aldað'ýn babasýnýn vefatý nedeniyle oyun, 5 Kasým Salý akþamý saat 20.00'ye ertelendi. Çatalköy Belediye Tiyatrosu yeni turne programý þöyle açýklandý: "5 Kasým Salý saat Güzelyurt AKM8 Kasým Cuma saat Lefke AKM30 Kasým Cumartesi saat 20.00Lefkoþa AKM6 Aralýk Cuma saat Yenierenköy E.Hoþsöz K.M13 Aralýk Cuma saat Maðusa M.K.K.M20 Aralýk Cuma saat Girne Anafartalar Lisesi Salonu" Yukarýdan Aþaðýya: 1-Argoda "Aptal bir biçimde" (iki kelime). Ters okunuþu "Dünyaya en yakýn gezegen". 2-Ýnsanýn ruhi olgunluðu, erdem. KKTC'nin resmi haber ajansý. 3-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Yalan dolanla gizlice görülen kötü iþ, gizli oyun. 4-Tekrar etmek, tekrarlamak. 5-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. Bir yerden alýp baþka bir yere iletme, taþýma. 6-Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. Bazý iskambil oyunlarýnda kullanýlmasý gerekmediðinden bir yana býrakýlan kâðýtlar. 7-Yolcu ve turistlere geceleme imkaný saðlayan iþletme. Brom elementinin kýsaltmasý. 8-Tren, tranvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. Havanýn yer deðiþtirmesinden oluþan esinti, rüzgar. 9-Vurgusuz þart eki. Bir buluþtan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. Kuzu sesi. 10-Mahcup olmak. Anma. 11-Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý ve yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. Lefke Hurma Festivali baþlýyor Kýbrýs'ta adý Lefke'yle özdeþleþen, hem meyve, hem de macun olarak tüketilen "hurma"nýn tanýtýlmasý, üreticilerinin desteklenmesi ve Kýbrýs kültürünün yaþatýlmasý amacýyla düzenlenen "4. Lefke Hurma Festivali", bugün baþlýyor. Dördüncü yýlýna giren Festival, bugün ve yarýn, Lefke Belediye Pazarý'nda çeþitli etkinliklere ev sahipliði yapacak. Lefke Turizm Derneði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, açýlýþýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yapacaðý festival, saatleri arasýnda devam edecek. Festival kapsamýnda, Kýbrýs halk danslarý gösterileri, çeþitli müzik dinletileri gerçekleþtirilecek ve genç yetenekler sahne alacak. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 2 Kasým 2013 Cumartesi TELEFON BORÇLARINA 18 KASIM'A KADAR SÜRE Telekomünikasyon Dairesi'ne 31 Aðustos 2013 tarihine kadar borcu olan abonelerin, borçlarýný en geç 18 Kasým 2013 tarihine kadar kapatmasý istendi. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Remzi Evram tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 31 Aðustos 2013 sonu itibarýyla hesaplarýný kapatmayan ve açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceði kaydedildi. Açýklamada, abonelerin maðdur olmamasý için en yakýn Telekomünikasyon Dairesi muhasebe giþesi veya anlaþmalý bankalara baþvurarak borçlarýný kapatmasý rica edildi. Yazýlý açýklamada, eline fatura ulaþmayan abonelerin 163 sesli yanýt servisinden telefon borçlarýný öðrenebileceði hatýrlatýldý. MAKAMER FAALÝYETLERÝNE BAÞLIYORGazimaðusa Belediyesi bünyesinde yaklaþýk 1 ay önce kurulan Maðusa Kadýn Merkezi (MAKAMER) faaliyetlerine pazartesi gününden itibaren baþlýyor. MAYAMER, kadýnlarýn toplumdaki statüsünü yükseltmek, ihtiyaç duyduklarý alanlarda eðitim ve bilinçlendirme programý düzenlemek, kurs ve atölye programlarýyla meslek kazandýrarak ev ekonomilerine katký saðlamalarý amacýyla kurulduðu belirtildi. Merkez'de 1 ay sürecek kurslarda, cam-ahþap boyama teknikleri, koza-telkýrma eðitimi, kurdele-yemeni, Süryani iþi, sele-sepet, kabak, seramik yapýmý, ahþap oymacýlýk, sandalye yapýmý Lefkara-Lapta iþi, taký ve güneþ danteli eðitimleri verilecek. Kurslar sürekli olacak. 1 aylýk kursu bitiren kursiyer bu sürenin sonunda baþka bir konuyla ilgili kurs alabilecek. Kurslara katýlýmý sürekli kýlmak amacýyla kurs ücreti olarak 20 TL alýnacak. Kursiyerler üretecekleri el iþlerini Bandabuliya'da açýlacak satýþ yerlerinde pazarlayarak ev ekonomilerine de katký saðlamasý olunacak. Satýþlardan elde dilen gelirlerin tümü kursiyerlere kalacak. MAKAMER'in giderleri ise Gazimaðusa Belediyesi tarafýndan finanse edilecek. Bugün Bandabuliye'da kursiyerlere yönelik oryantasyon (uyum) programý düzenleyerek, kurs ve atölye programlarý tanýtýldý. GÝRNE BELEDÝYESÝ BETONARME KANAL ÝNÞAATI SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI Girne Belediyesi ile Aþan Nakliyat Þirteki arasýnda Bülent Ecevit ile Bedrettin Denirel Caddesi Kavþaðý Betonarme Kanal Ýnþaat ihalesini kapsayan sözleþme, dün imzalandý. Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ile Betonarme Kanal Ýnþaat ihalesini kazanan müteahhit firma Aþan Nakliyat Direktörü Mahmut Daðaþtý imza koydu sözleþme imza töreni, Girne Belediyesi'nde gerçekleþtirildi.. Girne 19 Mayýs TMK yanýnda Hacý Halil Deresi'nin açýlacak kanallarla ýslah edilmesini kapsayan proje, yaklaþýk 95 bin TL'ye mal olacak ve 45 günde tamamlanacak. DAÜ, EN ÝYÝ ÝLK 2000 ÜNÝVERSÝTE ARASINDAKÝ "TEK KKTC ÜNÝVERSÝTESÝ" DAÜ de Prof. Aksugür anýsýna yarýþma düzenlendi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Tasarým Bölümü, geçen yýl hayatýný kaybeden öðretim üyesi Prof. Dr. Nurten Aksugür anýsýna, 1. Uluslararasý Nurten Aksugür En Ýyi Kavram Ýletiþimi Öðrenci Yarýþmasý düzenledi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, yarýþmada birinciliði Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Mustafa Kaplan, ikinciliði DAÜ öðrencisi Faraz Salem ve üçüncülüðü DAÜ öðrencisi Daliya Abd Elrahman kazandý. DAÜ öðrencisi Banu Yýldýrým, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öðrencisi Elif Çepniler ve Anadolu Üniversitesi öðrencisi Fýrat Küçükersen ise eþdeðer mansiyon ödülüne layýk görüldü. Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nün dünya genelindeki üniversiteleri akademik kalitelerine göre deðerlendirmeye alan "University Ranking by Academic Performance URAP" Araþtýrma Laboratuarý tarafýndan yapýlan 2013 sýralamasýna göre, en iyi 2000 üniversite arasýna girmeyi baþararak tek KKTC üniversitesi olduðu bildirildi. URAP 2013 en iyi 2000 üniversite sýralamasýn DAÜ'nün 1815'inci sýradan girdiði kaydedildi. "YDÜ 8. ULUSLARARASI FOTOÐRAF GÜNLERÝ 4-6 KASIM TARÝHLERÝ ARASINDA CTP/BG Girne Ýlçe Baþkaný Þehan Tomgüsehan "YDÜ 8. Uluslararasý Fotoðraf Günleri 4-6 Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak. Fotoðraf Günleri, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Ýletiþim Fakültesi tarafýndan geleneksel olarak düzenleniyor. YDÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre etkinlik, YDÜ'nün 25'inci yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda düzenlenecek etkinliklerin baþlangýcý niteliðinde olacak. Ýletiþim Fakültesi Kompleksi'nde yer alacak etkinlikler dizisinde ana tema "deðiþim" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamýnda "yaþayan en eski ikinci Kýbrýslý Türk stüdyo fotoðrafçýsý" Mehmet Þýk'a Kýbrýs Türk fotoðrafçýlýðýna yaptýðý katkýlardan dolayý Hizmet Onur Ödülü verilecek. BARAKA'DA "DUVAR" FÝLMÝ GÖSTERÝLECEK Baraka Kültür Merkezi'nin her ayýn ilk cumartesi akþamý düzenlediði "izle tartýþ" etkinliðinde bu ay Yýlmaz Güney'in "Duvar" isimli filmi gösterilecek. Merkez'den yapýlan açýklamada, 1983 yapýmý "Duvar" filminin Yýlmaz Güney'in Cannes'da büyük ödülü alan "Yol" filminden sonraki ilk, yaþamýndaki ise son film olduðu anýmsatýlarak, filmin Baraka Kültür Merkezi'nin Kýzýlbaþ'taki binasýnda bu akþam saat 19:00'da gösterileceði; ücretsiz olan etkinlikte, gösterimin ardýndan katýlýmcýlar tarafýndan filmle ilgili tartýþma yapýlarak gelecek ayýn filminin belirleneceði kaydedildi. SU VE GIDA GÜVENLÝÐÝ KONFERANSI KASIM'DA Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG) Gençlik Örgütü'nün önceki gün akþam gerçekleþtirdiði Girne Ýlçesi 15'inci Olaðan Kongresi'nde Þehan Tomgüsehan ilçe baþkanlýðý görevine getirildi. CTP/BG Basýn Bürosu'ndan yazýlý açýklamaya göre, CTP/BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða, Girne milletvekili Salih Ýzbul ile Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn Kongre'de hazýr bulundu. Kongre'de CTP/BG Gençlik Örgütü Girne Ýlçe Baþkanlýðýna, tek aday olan Þehan Tomgüsehan getirildi. Kongre'nin kapanmasýnýn ardýndan ilk toplantýsýný gerçekleþtirerek görev bölümü yapýn yeni Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: Ýlçe Sekreteri: Anýl Kurtdemir; Örgütlenme Sorumlusu: Sadi Erdendoð; Mali Sayman: Kemal Kalyoncu; Eðitim Sorumlusu: Dünce Önal; Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu: Zeka Fýndýk; Sosyal Aktiviteler Sorumlusu: Veli Ardýç; Basýn, Yayýn ve Yerel Yönetimler Sorumlusu: Ahmet Cepheoðlu; Kültür ve Sanat Sorumlusu: Cemre Ertaç." Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Baþkaný Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun da katýlacaðý, ÝÝT ile Dýþiþleri Bakanlýðý iþbirliðiyle düzenlenen "Su ve Gýda Güvenliði Konferansý" Kasým'da yapýlacak. Girne Acapulco Otel'de yer alacak 3 günlük Konferans'ýn açýlýþý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan yapýlacak.

16

17 2 Kasým 2013 Cumartesi 17

18 18 2 Kasým 2013 Cumartesi

19 2 Kasým 2013 Cumartesi Arabacýoðlu: Bisiklet kültürünün yeniden kazandýrýlmasý gerekir Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, bisiklet kullanma alýþkanlýðýnýn, hem çocuklarýn fiziksel ve zihinsel geliþimlerine, hem de ekonomi ve çevreye katkýsýndan dolayý yeniden kazandýrýlmasýnýn gerekli olduðunu söyledi. Arabacýoðlu dün, Türkiye Bisikletliler Derneði Baþkaný Murat Suyabatmaz ile Kuzey Kýbrýs Bisiklet Severler Birliði Baþkaný Hüseyin Akcan'ý kabul etti. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Arabacýoðlu, kabulde yaptýðý konuþmada, uzun yýllar çok yaygýn þekilde bisiklet kullandýklarýný ancak geliþen ve deðiþen alýþkanlýklar nedeniyle bisiklet kullanma alýþkanlýðýn sadece belli bir yaþa kadar devam edilebildiðini belirtti. Arabacýoðlu, sadece çocuklara alýnýn bir hediye niteliði taþýyan bisikletin belli bir yaþa gelindiðinde bir kenara býrakýlýp, unutulduðunu dile getirdi. Okullarda seçmeli ders olarak bisiklet dersinin okutulmasýnýn þu anki yapýda pek mümkün olmadýðýný kaydeden Arabacýoðlu, "Tam gün eðitime geçilmesi halinde, bu tür aktiviteleri seçmeli ders olarak okutulmasý çocuklarýn fiziksel ve bedensel geliþimlerine büyük katkýsý olacak" dedi. 19 "II. GELENEKSEL KALKANLI ANIT ZEYTÝN AÐAÇLARI KOÞUSU" BUGÜN GERÇEKLEÞÝYOR "II. Geleneksel Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koþusu" bugün gerçekleþiyor. ODTÜ KK Kampusu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu, Güzelyurt Belediyesi, Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koruma Birliði ile Kalkanlý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði katkýlarýyla organize edilen "II. Geleneksel Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koþusu"nun yarýn gerçekleþtirileceði belirtildi. Koþunun, saat 14.00'de ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Spor Merkezi'nden baþlayacaðý kaydedildi. ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:273/2013) Spor Dairesi çim futbol sahalarýnýn kýþ ara ekimleri için gerekli olan kg (on üç bin beþ yüz kilo) lollium pereme çim tohumu alýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 13 KASIM, 2013 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Spor Dairesi ne yatýrýlacak 100.-TL + KDV makbuz karþýlýðý Spor Dairesi nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý Emine Otobüs Turu 10 Kasým Pazar Hayvanat bahçesi/ alýþveriþ merkezi/pirga/ Aynanna/Vuda Sevda köylerine ziyaret/hala Sultan/Tuz Gölü/ Larnaka... Ücret sadece 30TL Tel: KOLAN BRITISH HOSPITAL Hastanemizde görevlendirilmek üzere - 1 adet KKTC vatandaþý kalp ve damar cerrahisi uzmaný, - 1 adet KKTC vatandaþý anestezi uzmaný, - 1 adet KKTC vatandaþý kardiyoloji uzmaný aranmaktadýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire Marmara bölgesinde 2+1 full eþyalý daire Hamitköy'de kat eþyasýz daire Gönyeli'de 4+1 full eþyalý daire Ortaköy hastane karþýsý 3+1 eþyalý daire K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire Türk malý Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Türk malý Yanam bölgesinde metrekare 2. kat daire Türk malý Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Çaðlayan'da 3+1 asansörlü 130 metrekare daire Türk malý Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer Yeniþehir de eþdeðer müstakil ev Stg ÜCRETSÝZ ÝNCÝL Kutsal, saf, hiç deðiþmemiþ, kötülükten kurtaran, hayat deðiþtiren, ebedi hayat veren, Tanrý'nýn insanlýða sevgi mektubudur. Bizlerden ücretsiz Ýncil isteyiniz. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 12 bin Stg. Tel: KÝRALIK Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Yonca kavþaðý yaný, Lefkoþa- Maðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Derinlik: 110 metre, saatte 100 ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent

KAPIYI GINDIRIK BIRAKIN. Mehmet Levent Kuzeyde aklýnýza gelen her örgüt, her sendika, her dernek ve her cemiyetten yeni müzakere sürecine destek var... Eðer aralarýndan bir tanesi karþý çýksaydý, iþte o zaman haber olurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Mayýs 2015 Perþembe YIL: 14 SAYI: 4887 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Eskiden olduðu gibi yine güneyden alýyoruz haberleri... Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis açýkladý... Liderler yarýn güven artýrýcý önlemlerle baþlýyorlar iþe... Önce Maraþ deðil, hellim... Anladýnýz mý?

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Amerika Kýbrýs konusunda baþarý þansý görüyormuþ! Ýlahi Nami kardeþ, Amerika ne zamandan beri kahve falýna bakýp "Size bir yol görünüyor, üçten sonra" diyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Nisan 2014

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3860 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3860 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Vaktiyle elçilik Zekâ Bey'e 'çekil' dedi, çekildi. Berberoðlu'na 'çekil' dedi, çekildi. "Benim etim düdüklüde bile kaynamaz" diyen Dr. Küçük de çekildi! Bakalým Ahmet Kaþif ne yapacak... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma

Istanbul mitingine Kýbrýs tan çýkarma KKTC'nin yeni baþbakanýnýn yapacaðý ilk iþ ne olmalý bilir misiniz? Ýstanbul'daki Gezi Parký direniþçilerine destek vermek ve Tayyip'e 'þiddeti durdur' çaðrýsý yapmak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman

AYAÐIMIZ TOPA DEÐSE... FÝLM BÝRDENBÝRE ÞENLÝKLÝ OLMAYA BAÞLADI Erdoðan Baybars BÝR HAFTA SONU YAZISI. Elvan Levent. Ali Osman Bir Toparlanýyoruz Hareketi'miz vardý... Þimdi onu da mý kaybediyoruz? Ah Kudret ah, sen bu iþi býrakýp gidersen bundan sonra kim toparlayacak bizi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Þubat 2014 Pazar YIL:

Detaylı