ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4331 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4331 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON."

Transkript

1 Meteorolojiye bakýlýrsa yaðmur bekleniyormuþ haftaya... Ancak bu sefer de bizi aldatýrsa yapacaðýmýzý biliriz biz... Dualarla, ilahilerle, kolumuzda Kuran'la geliyoruz! Bekle bizi Mesarya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4331 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KIBRIS'A YENÝ AYAR MEVSÝMÝ 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMEDEN, KENDÝ BAÞIMIZA ÇÖZEBÝLECEÐÝMÝZ BÝR SORUN BÝLÝYOR MUSUNUZ? Erdoðan Baybars SON SES Dolgun Dalgýçoðlu ARDA VE ARAP ALÝ... Ali Osman KOP-KTFF ZÜRÝH BULUÞMASI DÖNÜM NOKTASI OLABÝLÝR Mehmet Levent AKÇA'YI ANLAMAK Ali Kiþmir Rum tarafý Ankara'ya götüreceði önerileri açýkladý Maraþ'ý ver Mavroyannis Limaný AB'ye aç Rum müzakereci Mavroyannis'in Ankara'ya yapacaðý ilk ziyarette Türk hükümetine sunacaðý önerilerin ayrýntýlarý açýklandý. Rum tarafý Maraþ'ýn kendilerine iadesi halinde Maðusa limanýnýn AB'yle ticarete açýlmasýný kabul etmeye hazýr... Rumlar ayrýca, Türk hava ve deniz limanlarýnýn kendilerine açýlmasý, yani Türkiye'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ni tanýmasý anlamýna gelen Ankara Ek Protokolü'nün uygulanmasýný talep ediyorlar... Rum tarafý buna karþýlýk Türkiye'nin Avrupa Birliði müzakere sürecindeki blokajlarýný kaldýrmayý vadediyorlar... Bazý haberlerde Ercan Havaalaný'nýn da dýþ dünyaya açýlmasýný Rum tarafýnýn kabul ettiði öne sürülüyor, ancak bu konu henüz net deðil... Mavroyannis: Kýbrýs sorununun çözümü, bizi birleþtiren etkenlerin bizi ayýran etkenlerden daha fazla olduðunu ispat edecektir... 3 ve 11. sayfalarda KTÖS ve Çað-Sen'den Fellahoðlu'na çaðrý Belça'nýn tahliye davasýný geri çek Hükümete de çaðrý yapan KTÖS ile Çað-Sen, yasadýþý tapu devrinin araþtýrýlmasýný istedi... Ýki sendika yaptýðý ortak açýklamada, "Bu olay baþýndan itibaren yasadýþý ve usulsüzlüklerle doludur. Yaptýðýmýz araþtýrmaya göre, 1974 yýlýnda bu arazi Ýngiliz petrol þirketi Shell adýna tapuludur ve elimizde ilgili þirkete ait tapular mevcuttur" dedi... Kasulidis'e göre... Kýbrýs Türk tarafýnýn tutumu Türkiye'den daha katýymýþ Özdil Nami ve Yannakis Kasulidis ile yaptýðý temaslarýn sonuçlarýný açýklayan Maðusa Ýnisiyatifi Kasulidis'in hayret uyandýran görüþünü de aktardý... Kasulidis'e göre, Kýbrýs Türk tarafý Türkiye'den daha katý bir tutum izliyormuþ! 2. sayfada Sendikalar, yasadýþýlýk ortada dururken tahliye davasýný devam ettirmenin suça ortak olmak anlamýný taþýdýðýný belirttiler... Çað-Sen yetkilileri dün ayrýca Özkan Yorgancýoðlu'nu ziyaret ederek bilgilendirdi ve destek istedi... 7 ve 8. sayfalarda Deðirmenlik Belediye Baþkaný ile meclis üyelerinin þaþýrtýcý kararý Ýhale en ucuz teklife verilmedi Sentetik çim saha yapýmý ihalesi, ihaleye katýlan 10 þirket içerisinde en düþük fiyat veren þirkete verilmezken, 4. düþük teklif veren þirkete verildi sayfada Mamalý'dan 'Ýdeal Yeni Anayasa' Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý 'Ýdeal Yeni Anayasa' olarak isimlendirdikleri anayasa çalýþmalarýný Sibel Siber'e sundu maddede deðiþiklik, 21 de yeni madde öngörülüyor sayfada Sabýr taþtý Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý bakanlýk önünde oturma eylemi baþlattý sayfada

2 BÜROKRAT ATAMALARI Orman Dairesi Müdürlüðü'ne Cemil Karzaoðlu; Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Özel Kalem Müdürlüðü'ne de Mehmet Osmanlýlar atandý. Baþbakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nün açýklamasýna göre, Orman Dairesi Müdürü Ýrfan Tansel Demir de, görevden alýndý. Atamalar ve görevden alma 4 Kasým Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. HAFTAYA YAÐMUR BEKLENÝYOR Hafta sonu havanýn açýk olmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 2-8 Kasým tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke alçak basýnç sistemi ile genellikle ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda olacak. Cumartesi ve Pazar günü hava açýk olacak. Önümüzdeki hafta havanýn genel olarak az ve parçalý bulutlu olmasý beklenirken; 5 Kasým Salý günü yer yer hafif saðanak yaðmur yaðacak. Ýlgili periyotta en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolayýnda seyredecek. PAZARTESÝ 6 SAATLÝK ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ OLACAK Meriç Yüksek Gerilim Þebekesinde 4 Kasým Pazartesi günü yapýlacak bakým çalýþmalarý nedeniyle, saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. KIB-TEK Lefkoþa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre kesintiden Meriç, Gaziköy, Paþaköy, Turunçlu, Kurudere, Kýrklar'ýn bir bölümü, Kýrýkkale, Erdemli, Yiðitler, Dilekkaya, Balýkesir, Minareliköy, Ercan Havaalaný, Demirhan, Gökhan, Cihangir, Beyköy, Düzova, Çukurova, Kalavaç, Serdarlý, Görneç ve Yeniceköy etkilenecek. ANÝ ÖLÜM Tuzla'da önceki gece evinde ani bir rahatsýzlýk geçiren 64 yaþýndaki Ýrfan Özbaysal hayatýný kaybetti. Polis basýn bültenine göre, saat 22.30'da yaþamýný yitiren Özbaysal'ýn ölüm nedeniyle ilgili soruþturma sürüyor. ÝSKELE'DE DÝLENCÝLÝK YAPAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Ýskele'de izinsiz yardým topladýðý tespit edilen bir kiþi tutuklandý; tasarrufunda bulunan 397 TL, 45 Sterlin nakit para ve çocuðunun hasta olduðuna dair haberin bulunduðu gazeteye emare olarak el kondu. Önceki gün öðle saatlerinde Ýskele'de 45 yaþýndaki K.A., Türkiye'de bulunan özürlü çocuðunu ameliyat ettireceði gerekçesiyle yetkili makamdan izinsiz iane toplarken saptandý ve tutuklandý. GÝRNE'DE UYUÞTURUCU Girne'de önceki gece bir gencin evinde yapýlan aramada 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuþturucu; uyuþturucu kalýntýsý içeren bir sigara paketi ve 6 tane yanýk sigara izmariti bulundu; 3 kiþi tutuklandý. 24 yaþýndaki Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçirilen uyuþturucu maddelerle ilgili soruþturmada, olayla baðlantýsý olduðuna inanýlan M.Ý. (E-23) ve A.Z. (E-22) adlý gençlerin de tutuklandýðý bildirildi. YORGANCIOÐLU ÝSTANBUL'A GÝTTÝ Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu sosyal içerikli bir toplantýya katýlmak üzere dün akþam Ýstanbul'a gitti. Baþbakan Yorgancýoðlu, Ýstanbul'da Kýbrýslý Türklerin yarýn akþam gerçekleþtireceði yemekli toplantýya katýlmasýnýn ardýndan Pazar günü yurda dönecek. MAÐUSA ÝNÝSÝYATÝFÝ AÇIKLADI Kasulidis: Türk tarafý Türkiye'den daha katý Maðusa Ýnisiyatifi, dün MAGEM'de basýn toplantýsý yaparak, bir süre önce Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami ve Rum Dýþiþleri Bakaný Yannis Kasulidis ile ayrý ayrý yaptýklarý görüþmelere iliþkin detaylarý aktardý. Maðusa Ýnisiyatifi Sözcüsü Okan Daðlý basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, her iki Dýþiþleri Bakaný ile yaptýklarý görüþmelerde Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin fikir alýþveriþinde bulunduklarýný ve kendi görüþlerini aktardýklarýný kaydetti. Her iki Bakan'ýn görüþmelerdeki ifadelerine de yer veren Okan Daðlý, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin, Mehmet Ali Talat'ýn yürüttüðü Müstahdem hýrsýzlýðýna 3 ay hapis! Teknecik Elektrik Santrali'nde 2011 yýlýnda çalýþtýklarý sýrada içeriden 20 bin TL deðerinde akü çalýnmasýyla ilgili yargýlanan sanýklar Derman Baynuroðlu ile Hasan Ýzoðlu hakkýndaki karar dün Girne Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan açýklandý. Abbas ELMAS- Teknecik Elektrik Santrali'nden 2011 yýlýnda toplam 570 akü çalýnmasýyla ilgili sanýk olarak yargýlanan santralin güvenlik görevlileri Derman Baynuroðlu ile Hasan Ýzoðlu hakkýnda Girne Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüþülen dava karara baðlandý. Baþkan Bahar Saner,Kýdemli Yargýç Nüvit Gazi ve Musa Avcýoðlu'ndan oluþan Aðýr Ceza Heyeti dün kararýný açýkladýðý davayla ilgili bulgularý Yargýç Musa Avcýoðlu açýkladý. Kararý okuyan Yargýç Musa Avcýoðlu,Teknecik Elektrik Santrali'nde güvenlik görevlisi olan sanýklarýn 1000 TL karþýlýðýnda kameralarý kapatýp, içeri girilmesini saðladýklarýný söyledi. Avcýoðlu, sanýklarýn müstahdem tarafýndan sirkat suçundan yargýlandýðýný belirterek, bu tür suçlarýn yaygýnlaþma eðilimi gösterdiðini ifade etti. Bu suçlarýn iþveren ile çalýþan arasýndaki güveni zedelediðini dile getiren Avcýoðlu, güvenin kötüye kullanýldýðýna dikkat çekti. Avcýoðlu, olay tarihi olan 2011 Nisan ve Mayýs aylarýnda Teknecik Elektrik Santrali'nden 20 bin TL deðerinde akü çalýndýðýný, sanýklarýn görevinin iþyerini korumakken, hýrsýzlýk yapýlmasýna ön ayak olduklarýný ifade etti. Yargýç, sanýklarýn yaþlarýnýn genç olmasýnýn, daha önce sabýklarýnýn bulunmamasýnýn lehlerine görüþmelerde de yer almýþ, genç ve deneyimli bir Bakan olarak Kýbrýs sorununun çözümüne iliþkin aktif bir dýþ politika izlediðini kaydetti.daðlý, Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin, Kýbrýs sorununun Mart ayýna kadar çözülmesi konusunda istekli olduðunu belirtti. Daðlý, Rum Dýþiþleri Bakaný Yannis Kasulides ile görüþmelerinde ise, Rum Dýþiþleri Bakaný'nýn olasý bir referandumda Rum tarafýnda "evet" çýkmasý için kapalý Maraþ konusunda adým atýlmasý gerektiði görüþünde olduðunu kaydetti. Daðlý, Kasulides'in, çözüm konusunda Kýbrýs Türk tarafýnýn Türkiye'den daha katý bir tutum izlediði fikrinde olduðunu belirtti. hafifletici nedenler olarak deðerlendirildiðini dile getirdi. Avcýoðlu, her iki sanýðý haklarýnda getirilen davalardan 3 ay hapse mahkûm ettiklerini açýkladý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KIBRIS'A YENÝ AYAR MEVSÝMÝ Çok yazdým... Bir kere daha yazayým kýsaca... Son 25 senede çok büyük deðiþiklikler oldu dünyada... Bunlarýn en önemlisi Sovyetler Birliði'nin daðýlmasý... Ýki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya döndük... Ýki sistemden tek sisteme... Sosyalizm çöktü, kapitalizm egemen oldu yeryüzünde... Sovyetler'in 15 cumhuriyetinden her biri baðýmsýz birer devlet oldu... Doðu Avrupa'daki Sovyet uydusu sosyalist devletler de tam baðýmsýzlýðýna kavuþtu ve Avrupa Birliði çatýsý altýnda yerini aldý. Yugoslavya bin parçaya bölündü. 'Yugoslavya' diye bir þey kalmadý. Özellikle Bosna'da tarihin en kanlý iç savaþlarýndan biri yaþandý. Berlin Duvarý yýkýldý... Ýki Almanya birleþti... Çekoslovakya 'Çek' ve 'Slovakya' diye kansýz bir biçimde ikiye ayrýldý. Çekoslovakya da tarihe karýþtý... Avrupa'nýn haritasý deðiþti... Ortadoðunun haritasý da deðiþti... New York'ta ikiz kuleler havaya uçtu... Irak'ta Saddam, Libya'da Kaddafi, Mýsýr'da Hüsnü Mubarek ve Tunus'ta Bin Ali devrildi... Irak'ta Kürdistan Özerk Cumhuriyeti kuruldu... Sudan ikiye bölündü... Yemen allem gallem oldu. Afganistan cehenneme döndü... Suriye'nin ýrzýna geçildi... Asya, Afrika ve Latin Amerika'da da büyük deðiþiklikler oldu... Söylemek istediðim özetle þu: Dünyada bu kadar deðiþim yaþanýrken bir tek bizim ülkemizde hiçbir deðiþiklik olmadý. Hem de son 25 yýldan beri deðil, kýrk yýldan beri 'te burada ne olduysa, öylece kaldý. Ada bölündü ve bir daha da birleþtirilemedi. 40 yýlda olan tek deðiþim, 2003'te kapýlarýn açýlmasý... Baþka da birþey yok... Bir de bölünmüþ Kýbrýs'ýn 2004'te Avrupa Birliði üyesi olmasýný saymazsak tabii... Ancak bunu da daha çok hisseden Rumlar oldu... Kýbrýslýtürkler de AB vatandaþý olmalarýna raðmen, Türkiye'nin idaresinde býrakýldý 'te adada kurulan düzen rahatsýz etmedi kimseyi dünyada demek... Rahatsýz etseydi deðiþtirirlerdi mutlaka... Baþka bir ayar yaparlardý... Dünyadaki büyük deðiþimlerden hiç etkilenmediysek, bu halimizle kimsenin baþýný aðrýtmadýðýmýz, kimsenin çýkarýna çomak sokmadýðýmýz için etkilenmedik herhalde... Ada zaten eskiden beri stratejik bir üs vazifesi görüyordu... Bu haliyle daha çok iþe yaramýþ olmalý... Gelelim günümüze... Denizlerimizde keþfettikleri hazineden sonra yeni bir ayar çekerler mi, çekmezler mi? Asýl soru bu... Rum tarafý denizdeki o hazine sayesinde eskisinden daha güçlü hissediyor kendini... 'Küçük Amerika' diyebileceðimiz Ýsrail ile kurduðu tatlý iliþkiler de güvenini artýrdý... Ama yine de tüm taleplerini Türk tarafýna kabul ettirebilecek durumda deðil hala... Zorlanýyor... Çünkü o büyük güçler Türkiye'yi de gözden çýkaramýyorlar bir türlü... Ýhtiyaçlarý var ona... Çýkarlarý gereði Türkiye'de demokrasinin yerle bir edilmesine bile ses çýkarmýyorlar... Kem-küm ediyorlar, ama hepsi o kadar... Sýkýþtýrma, yaptýrým vesaire yok... Zaten insan haklarý kimin umurunda ki... Hangi devlet baþka bir devletteki insan haklarý uðruna kendi çýkarlarýný feda etti bugüne kadar? Amerika ve Ýngiltere Rum tarafýný memnun edecek birþeyler yapacak yine de... Doðalgazýn hatýrýna... Rum görüþmeci Mavroyannis eli boþ gitmiyor Ankara'ya... Somut önerileri var... Maraþ'ýn BM þemsiyesi altýnda açýlmasýna karþýlýk, Maðusa limanýnýn uluslararasý ticarete açýlabileceðini söylüyor. Bazý haberlerde Ercan Havaalaný'nýn da buna dahil olduðu öne sürülüyor, ama net deðil henüz... Mavroyannis ayrýca Türkiye'nin AB'deki baþlýklarýndan vetoyu kaldýrmayý, buna karþýlýk da Türkiye'nin hava ve deniz limanlarýný Kýbrýs'a açmasýný öneriyor... Bu önerileri Amerika ve Ýngiltere'den destek alarak hazýrladýlarsa, Türkiye'nin reddetmesi kolay deðil... Kapsamlý yeni bir ayar yok henüz ufukta... Þimdilik bunlarla yetinin...

3 AFRÝKA dan mektup... SEN DE MÝ PASAPORT KUYRUÐUNA GÝRDÝN ASLAN MÝLLÝYETÇÝ? Radyo Mayýs'taki 'Onuncu Köy'de anlattý Þener Elcil... Bir dostunun sorunu ile ilgili güneydeki kimlik ve pasaport dairesindeymiþ dün... Bir de ne görsün... Keskin milliyetçilerimizden Turgay Avcý da orda... Pasaport kuyruðunda... Kaderin cilvesine bak... Avcý ile 'vatan hainliði' davasý yeni sonuçlandý... Ne demiþti Avcý Elcil'e: -Vatan haini! Elcil mahkemeye verdi Avcý'yý... Davayý da kazandý... Þimdi ise güneydeki pasaport dairesinde buluþmak varmýþ... Birbirimizi suçlayacak, birbirimizi kýnayacak halimiz yok aslýnda hiçbirimizin... Ama bir yandan bize 'Rumculuk' basanlarýn bir yandan da Rumun pasaport kuyruðuna girmesi garip olmuyor mu? Bizi bu durumlara düþürenlere hem yalakalýk yap, hem de Ruma git, pasaport iste... Olur mu? Sapýna kadar Türk isen... Taksimci isen... Türkiye'nin ve Türk askerinin ebediyen bu adada kalmasýný istersen... Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir cumhuriyeti hiç tanýmazsan ve 'sözde' dersen... Pasaportunu da alma bari... Sýký dur... Dayan... Madem hiç taviz vermezsin, onu da verme! Kapýlar açýldý açýlalý bir kere bile kuzeye geçmeyen Rumlardan ders al hiç deðilse... Bak, ne kadar baðlý ilkelerine... Dayanýyorlar... Ýnanýlmaz bir hasreti bile bastýrýyorlar içlerinde... Sen bir pasaport almazsan olmaz mý? Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun isyaný da buna zaten... Her ay Ruymdan çek alanlar, vataný Rumna satacak diye feveran ediyorlar... Sen parayý kapar, cebe atarsýn, satmazsýn vataný da, Sertoðlu mu satacak? Çek Rumun çeki... Kýbrýs pasaportu 'Rum'un pasaportu cebinde... Sonra da çýk ve haykýr: -Rumculaaaar! E, bu kadarý da fazla deðil mi? Her Allahýn günü "KKTC sonsuza dek yaþayacak" diye haykýranlar da arka ceplerinde Kýbrýs pasaportu taþýrlarsa, haini yurtseveri nasýl ayýracaðýz be uþaklar bu memlekette... Bu pasaportu hepimizden önce almýþ bakan da gördük burada... Bakan olmamýþtý daha... Yargýç da gördük... Yargýç olmamýþtý daha... O mertebelere eriþtikten sonra onlar baþ milliyetçi oldu da geriye kalanlar hain mi? Çok doðru söylemiþ Sertoðlu... Parayý 'cukkalayanlar' bir de üstünden herkese hainlik basarlar... Görüþleriyle uyuþmadýklarý kim varsa, hepsi de vataný satmaya hazýr! Öyle mi? Ve sen Turgay Avcý... Kýnadýk sanma sakýn seni... Ne münasebet... O pasaport senin de hakkýn... Ama kime kýzacaðýný hala öðrenemedin ki! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Ýþte Mavroyannis'in Türkiye'ye önerisi MARAÞ BÖLGESÝNÝN BM'YE DEVRÝNÝ TALEP EDECEK RUMLAR, KKTC'NÝN GAZÝMAÐUSA LÝMANI ÜZERÝNDEN AB'YLE TÝCARETE BAÞLAMASINI ÖNERECEK Rum Yönetimi'nin Kýbrýs sorunu müzakereleri için görevlendirdiði Andreas Mavroyannis, Rum Yönetimi'nden Ankara'ya yapýlacak ilk ziyarette getirecekleri öneriyi açýkladý. Mavroyannis, Türkiye'nin Avrupa Birliði (AB) müzakere sürecindeki blokajlarýný kaldýrma karþýlýðýnda Ankara'nýn Ek Protokolü uygulamasýný, Maraþ bölgesinin BM'ye devrine mukabil de kendilerinin, KKTC'nin Gazimaðusa limaný üzerinden AB'yle ticarete baþlamasýný kabul edeceklerini söyledi. Türkiye ve Yunanistan arasýnda alýnan kararlar çerçevesinde KKTC'den özel bir temsilcinin Atina'da, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nden (GKRY) bir temsilcinin de Ankara'yý ziyaret ederek Kýbrýs sorunu konusunda temaslarda bulunmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Bu kapsamda yakýnda Ankara'ya gelmesi beklenen Rum müzakereci Mavroyannis, GKRY'deki çalýþma ofisinde AA muhabirinin sorularýný yanýtladý. Mavroyannis, GKRY'den yapýlacak bu ilk ziyaretin yeni ziyaretlerin önünü de açmasýný umduklarýný belirterek, "Sorunlarý aþmak istiyoruz. Bu kýsýr döngüyü olumlu bir duruma çevirmeye kararlýyýz. Kýbrýs sorunun çözümü, bizi birleþtiren etkenlerin bizi ayýran etkenlerden Mamalý "Ýdeal Yeni Anayasa"yý Siber'e sundu MAMALI'NIN SUNDUÐU ANAYASA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÖNERÝSÝNDE, 100 MADDEDE DEÐÝÞÝKLÝK VE 21 YENÝ MADDE ÖNGÖRÜLÜYOR Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, Anayasa deðiþikliðinin geniþ kitlelerce tartýþýlmasý gerektiðini belirterek, halkýn katýlýmýnýn saðlanmasýnýn çok önemli olduðunu ifade etti. Siber dün, Hukukun Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý'yý kabul etti. Mamalý, ziyareti sýrasýnda, hazýrladýklarý "Ýdeal Yeni Anayasa" çalýþmasýný Siber'e sundu. Anayasa ve bazý yasalar üzerinde Meclis alt komitelerinde çalýþmalar sürdürüldüðünü söyleyen daha fazla olduðunu ispat edecektir" diye konuþtu. GKRY'nin Kýbrýs sorununu Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne üyelik süreciyle iliþkilendirmeye devam edip etmeyeceði sorusuna yanýt veren Mavroyannis, kendilerinin 8 yýl önce Türkiye'nin Avrupa Birliði'yle müzakerelere baþlamasýna onay verdiklerini çünkü bu sürecin Kýbrýs sorunun çözümüne de katký saðlayacaðýný düþündüklerini kaydetti. RUMLARIN ÖNERÝSÝ Mavroyannis, Kýbrýs müzakereleri sürecinde ilk olarak, Maraþ'ýn Türk tarafýnýn kontrolünden çýkarýlmasý ve Türkiye'nin GKRY'ye limanlarýný açmasýný istediklerini anlattý. Maraþ'la ilgili adýmýn çözüm sürecini olumlu etkileyeceðini öne süren Mavroyannis, bunun "çok güçlü bir mesaj" olacaðýný ifade etti. Mavroyannis, Ankara'da yapacaðý görüþmelerde masaya koyacaklarý öneri için þunlarý söyledi: ''Önerimiz, Türkiye'nin AB ile müzakerelerinde dondurulmuþ 8 baþlýðýn açýlmasý karþýlýðýnda Ankara Ek Protokolü'nün uygulanmasýný, kapalý Maraþ'ýn BM'ye devredilmesini ve (KKTC tarafýndaki) Maðusa limanýnýn ürünlerin Avrupa Birliði'nde serbest dolaþýmýný içeriyor." Mamalý, buna katký amacýyla hazýrladýklarý "Ýdeal Yeni Anayasa"yý Meclise Baþkaný aracýlýðýyla komiteye sunmak istediklerini kaydetti. 100 MADDEDE DEÐÝÞÝKLÝK, 21 YENÝ MADDE Mamalý, "Yeni Ýdeal Anayasa"da mevcut KKTC Anayasasý'nýn 100 maddesinde deðiþiklik yapýldýðýný, 21 yeni düzenlemenin Anayasa maddesi olarak ilave edildiðini ifade etti. Deðirmenlik Belediye Baþkaný ve meclis üyelerinin ihalelerle ilgili þaþýrtýcý kararý Ýhale en ucuz teklife verilmedi Deðirmenlik Belediyesi'ne ait Sadýk Cemil Stadyumu'nun sentetik çim saha yapýmý ihalesi, ihaleye katýlan 10 þirket içerisinde en düþük fiyat veren þirkete verilmezken, ihale 2. ve 3. düþük teklif veren þirketlere de verilmedi ve 4. düþük teklif veren Sedaþ Ltd.'e verildi. Bu þirketin de Dikmen Belediye Baþkaný Yüksel Çelebi'nin kardeþi Ahmet Osman Çelebi'ye ait olduðu bilinmektedir. Ýhalede en düþük teklifi TL ile Gerçek Ýnþaat, 2. düþük teklifi TL ile Rice Desing Ltd., 3. düþük teklif TL ile Uçanok Ýnþaat verirken, 4. düþük teklifi TL ile veren Sedaþ Ýnþaat'a ihalenin verilmesi akýllarda birçok soru uyandýrdý. Ýhaleye katýlan diðer þirketler tarafýndan konunun Müteahhitler Birliði Baþkaný'na aktarýldýðý ancak Baþkanýn bu konuda bir þey yapamayacaklarýný, hatta kendisinin de Girne Belediyesi'nin bir ihalesine katýldýðýný ve en düþük fiyatý vermesine raðmen ihalenin baþkasýna verildiði iletildi. Ýhaleye katýlan diðer þirket sahipleri Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal'ýn, Deðirmenlik ve Deðirmenlik Belediyesi'ne baðlý köy halkýndan kuruþ kuruþ toplanan paralarýn nasýl harcandýðýnýn hesabýnýn köy halkýna açýklanmasýný isteyerek bu konuda Sayýþtay Baþkanlýðý'ný da göreve davet ediyorlar. 1. SAVAÞ CEYDA TL 2. SEDAÞ ÝNÞAAT TL 3. UÇANOK ÝNÞAAT TL 4. KEMAL AKTUNÇ TL 5. KAYAS ÝNÞAAT TL 6. GERÇEK ÝNÞAAT TL 7. TÜFEKÇÝ LTD TL 8. RICE DESÝNG LTD TL 9. SÜTÇÜOÐLU ÝNÞ TL 10. ERBATU ÝNÞ TL existence Elvan Levent TANIMINA UYMAYAN VARLIK Bill Watterson, evrenin baþka yerlerinde de zeki canlýlarýn var olduðunun en kesin kanýtýnýn, þimdiye dek bizimle hiçbir irtibata geçmeye çalýþmamýþ olmalarý olduðunu söylüyordu. Yalan deðildi. Ýnsan, önüne çýkan her þeyi mahveden bir varlýktý sonuçta. Üstelik sadece yýkýcý deðil, samimiyetsizdi de ayný zamanda. Türkiye'deki mecliste yaþananlarý gördünüz. Bir yanda TBMM'ye türbanla giren dört kadýn vekil Bir yanda da ayný mecliste pantolon giymesi engellenmiþ, protez bacaðýyla baþka bir vekil Türbana izin var, pantolona izin yok Bir insan olarak sizin aklýnýz alýyor mu bunu? "O meclisteki erkekler adam olsalardý, oraya etek giyip giderlerdi", diye yazan da olmuþ, internetteki sosyal paylaþým sitesinde. Kesinlikle katýlýyorum ama, bana göre 'adam'lýkla bir ilgisi yok bunun, 'insan' olmakla ilgili bir mevzu. Hepsi deðil, üç kiþi bile yapsaydý/ yapabilseydi eðer bunu, etekle girebilseydi eðer o meclise Ýþte o zaman bir ýþýk görünürdü belki tünelin ucunda Boþ bir beklenti bu elbette. Bakýn, yüzü televizyonda neredeyse her gün görünen bir oyuncu olan Beren Saat bile ekrandaki sansürün, bir otosansüre dönüþtüðünden bahsediyor. Çocukluðunda bambaþka gelecek hayalleri kurarak büyüdüðü ülkede, þimdi ekranda eline þarap kadehi almaktan bile çekinen bir jenerasyon yetiþtiðinden yakýnýyor. Ne denirdi? Adým adým, geri geri, deðil mi? 29 Ekim'de, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluþunun doksanýncý yýldönümünde burada, Lefkoþa'nýn göbeðinde, yolun kapatýlýp ezan okunduðunu da gördük. O yolda hayvan boðazlandýðýný da Ya Allah bismillah, diye inlediðini de duyduk Lefkoþa'nýn Kýbrýslý neye uðradýðýný þaþýrdý tabii ama sesini çýkarmadý pek. Manzaranýn bir parçasý gibi mi kabul etti acaba? Yan tarafta Rumlarýn durumu da bizimkinden daha iç açýcý deðil. Bakýn, orada Hz. Ýsa'ný havarilerinden biri olan Andreas'ýn kutsal baþýna ait kalýntýlar Aya Sofya kilisesinde halkýn ziyaretine açýlmýþ. Binlerce kiþi akýn etmiþ kiliseye bu kalýntýlarý görmek için. Anastasiadis dahil, bütün üst düzey yetkililer hazýr bulundular orada Baþpiskoposa göre, bu kalýntýlarýn kýsa süre için de olsa adada bulunmalarý halkýn dini ve milli duygularýný güçlendirecek Güçlenen bu milli ve dini duygularla halk bol bol mum yakýp baðýþ yapacak ve bu paralarla da bizim Karpaz'daki Apostolos Andreas Manastýrý'ný restore edecekler Düþünün ki bütün bunlar, otuz yýl boyunca kayýp kiþilerin resmi makamlar tarafýndan aranmadýðý bir yerde oluyor. Hatta, aramayý býrakýn, kayýp kiþilerin politik bir malzeme haline getirildiði bir yerde Bugün halâ hem kuzeyde, hem de güneyde devam eden kazýlarda, kayýp kiþilere ait yüzlerce kalýntý bulunuyor her gün Böylesi bir ironiyi sizin aklýnýz alýyor mu? Türkiye'deki kadýna mecliste pantolonu yasaklayan bir zihniyet var Kýbrýs'ýn kuzeyinde yolun ortasýnda, eylem niyetine, sokak ortasýnda hayvan doðrayýp ezan okuyan bir zihniyet Kýbrýs'ýn güneyinde de Andreas'ýn 'kutsal baþý'na ait kalýntýlara tapan binlerce kiþi ve bir düzine resmi makam var Güzel mi bu manzara? Elinizi vicdanýnýza koyup söyleyin, Bill Watterson haksýz mý?

4 A KAY A L A ÝL DÝRÝF Atatürk Cumhuriyetinin yýldönümünde Türbanlý vekiller dolmuþ yüce meclisine Devrimlerini yýkmanýn iþtahýnda tümü de Ne kadar da muhtaçlar Þafak Pavey dersine Kalay "ÝLERÝ" DEMOKRASÝNÝN "GERÝCÝ" HALLERÝ AKP'nin "ileri" dediði "demokrasi"nin aslýnda ne kadar "geri" bir þey olduðunu anlamamýz için, AKP'li 4 kadýn milletvekilinin türbanlanarak meclise girmesini beklemeye gerek yoktu. AKP anlayana gericiliðini çoktan kanýtlamýþtý, anlamayanlar ileri demokrasiye alkýþ tutmaya devam edebilir. Türbanla özgürlük arasýnda kurulan baðlantýlarý neresinden tutsak elimizde kalýyor, neresinden tutsak arýza. TBMM'de "türban yasaðý" kalktýðýna göre, þimdi daha da "ileri" bir demokrasiye yürüyecek Türkiye. Bu da "TBMM'ye türbansýz girilmez" yasasýyla olacak herhalde Kalaycý Ali OSMAN Sessizliðin Sesi P eriyodik Mehmet Levent KOP-KTFF ZÜRÝH BULUÞMASI DÖNÜM NOKTASI OLABÝLÝR ARDA VE ARAP ALÝ... "Ýskele'den çýktým yan basa basa Maðusa'ya vardým kan kusa kusa" Arabamýn radyosu Mayýs FM'e ayarlýdýr. Yola çýktýðýmda sadece radyonun sesini ayarlarým, o kadar... Biraz da çetrefilli bir radyodur... Baþka kanala aktaracak olsam huylanýr! Zýrýltýlar, gürültüler derken eski yerine koyarým... Arada sýrada CD takarým o kadar... Zaten birkaç tane CD'im var... Arda'nýn, Sýla 4 ve de diðer yerli þarkýcýlarýn þarkýlarýný dinlemek beni heyecanlandýrýr... Ahmet Kaya ayrý hikaye... Cem Karaca, Edip Akbayram delikanlýlýðýmýzýn ulaþýlmazlarý... Mayýs FM'de her Cuma Þener Levent, Önder Konuloðlu ve Þener Elcil'in "Onuncu köy"leri var... Dokuz köyden kovulanlarýn yerleþtiði ve mücadelelerine orada devam ettiði köy iþte... Bir Cuma programýnda þarkýlardan aðýtlardan söz ettiler bir ara... Konuloðlu'nu futboldan da tanýrýz... Hep Önder Ali olarak bilinirdi... Sonra sendikacýlýk ve en sonunda da radyoculuk!.. Arda Gündüz dostumuzun son çýkardýðý CD'sinin en güzel parçalarýndan birisi Arap Ali Destaný'dýr. Hepimizin beðendiði, hatta gizli gizli hepimizin ondan bir pay koparmaya çalýþtýðý destandaki Arap Ali, Önder Konuloðlu'nun babasýymýþ... Bunu da Önder Konuloðlu'ndan "Onuncu Köy" programýnda öðrendik... Arap Ali, Leymosun'da Arnavut Mahallesi'nde yaþarmýþ... Babasý Mahmut, annesinin ismi Hatice imiþ... Yani bunlar Önder dostumuzun dedesi ile nenesi... Kýbrýslý yemeyi içmeyi sever... Gün boyu kýzgýn güneþ altýnda çalýþsa da iþ bitiminde mutlaka birkaç bodiri içkisini içmeden rahat etmez... Arap Ali de Maðusa gümrüðünde çalýþýyormuþ... Ýþini bitirdikten sonra soluðu meyhanede almýþ... Büyük ihtimalle ailesi Leymosun'daydý o sýralar... Maðusa gümrüðünde iyi paraya kendine iþ bulmuþ olmalý ki Leymosun'dan Maðusa'ya gitmiþ... Belki de haftada bir kez ailesini görmeye giderdi... Bunu keþke yazmadan önce Konuloðlu'na sorsaydým ama son zamanlara kadar böyleydi iþler... Yanýldýðýmý sanmam... Her neyse, meyhaneye gidip birkaç tek atmak, müzik dinlemek eðlenmek demekti o zamanlar... Dönem Ýngiliz dönemi... Ýngiliz askerleri de ayný meyhanede... Renginden dolayý olacak, içki içerken Arap Ali'ye sataþýrlar... Cesur ve gözüpek olarak tanýnan Arap Ali bunun altýnda kalýr mý? Aralarýndaki kavga büyür. Arap Ali'yi yumrukla, tekmeyle altedemeyeceðini anlayan Ýngiliz askerleri silahlarýnýn süngüsü ile onu öldürmüþler... Sekiz süngü saplamýþlar vücuduna... Yediye dayanmýþ sekizincide yere düþmüþ... "Uyan Alim uyan Uyanmaz oldun..." Maðusa Serbest Liman'da bulunan 2 ambar içerisinden sigara çalan 3 kiþi tutuklandý 1342 koli sigara çaldýlar Gamze BAYKUR- Maðusa Serbest Liman sorumluluk alanýnda bulunan 2 ambardan Eylül ve Ekim aylarý içerisinde toplam 1342 koli sigara sirkat etmekle suçlanan Serdar Kunna, Ecevit Kunna ve Kaðan Baþbuð tutuklandý. "Bina açma", "Sirkat" ve "Kasti hasar" suçlamalarýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlýlar 5'er gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Mesele ile baðlantýsý olduðu tespit edilen birçok kiþi ise aranýyor. Koli koli sigara çaldýlar Olayýn tahkikat memuru Cemil Awwad, 6-30 Eylül - 4 Ekim 2013 tarihleri arasýnda Maðusa Serbest Liman bölgesinde Mehmet Ergün'e ait ambardan 781 koli ve 9 numaralý ambar olarak bilinen Natali Akar'a ait ambardan 561 koli sigara çalýndýðýný açýkladý. Yürütülen soruþturmada zanlý Serdar Kunna ile Ecevit Kunna'nýn þüpheli olarak tespit edilerek tutuklandýðýný belirten Awwad, zanlý Serdar Kunna ve Ecevit Kunna'dan yapýlan soruþturmada konu suçu zanlý Kaðan Baþbuð'un teþviki ile iþlediklerini itiraf ettiklerini açýkladý. Telefon kayýtlarý inceleniyor Polis Memuru Cemil Awwad, zanlýlara ait telefonlarda yapýlan tespitlerde, zanlýlarýn suç tarihlerinde olay yerinde yoðun bir þekilde birbirleri ile görüþtüklerinin ve ayrýca henüz kimlere ait olduðu tespit edilemeyen 5-6 telefon numarasý ile de olay yerinde yoðun þekilde görüþtüklerinin tespit edildiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olduðu tespit edilen bir çok kiþinin, araçlarýn ve kayýp sigaralarýn arandýðýný belirten Awwad, her 3 zanlýnýn da 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. 5 gün tutuklu kalacaklar Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Serdar Kunna, Ecevit Kunna ve Kaðan Baþbuð'un yürütülen tahkikatýn selameti açýsýndan 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. 75 kilo hurda çalýp sattý Gamze BAYKUR- Maðusa'da 75 kilo hurda çalarak bir kýsmýný Ýskender Madak'a bir kýsmýný ise Güney Kýbrýs'a satan Yusuf Ayter tutuklandý. "Sirkat" ve "Sahtekarlýkla para temini" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Ayter, 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak. Mesele ile baðlantýsý olduðu düþünülen bir kiþi ise aranýyor. Sahtekarlýkla 225 TL temin etti Olayýn tahkikat memuru Hasan Karagil, zanlý Yusuf Ayter'in 2013 yýlý Ekim ayý içerisinde Maðusa'da Recep Yücel'e ait evin yanýnda bulunan 75 kg hurda radyatör peteðini sirkat ederek 45 kg hurdayý 225 TL karþýlýðýnda Ýskender Madak'a sattýðýný, geriye kalan 30 kg hurdayý ise Güney Kýbrýs'a sattýðýný açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn yeni baþladýðýný belirten Karagil, mesele ile baðlantýsý olduðu düþünülen 1 kiþinin de arandýðýný söyledi. Karagil, yeni baþlatýlan tahkikatýn selameti açýsýndan zanlý Ayter'in 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep etti. Tutuklu kalacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Ayþen Toroslu, zanlý Yusuf Ayter'in tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasýna emir verdi. Paranýn ne milliyeti var, ne vicdaný, ne de dini imaný... Boþuna söylenmedi bu sözler... Bir bilgeliðin eseri... Parababalarý hiç kavga etmezler... Bazan sabah biraz tartýþýr gibi yaparlar... Agþama bir masada yeyip içerler! Etrafa karþý küs gibi, düþman gibi görünürler ama, iþin içine para girdi mi akan sular durur... Canciðer olurlar!.. KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun önceki günkü basýn toplantýsýnda sökyledikleri bana bunlarý anýmsattý. 5 Kasým'daki Zürih randevusundan önce basýnýn karþýsýna çýkan Sertoðlu, FÝFA'nýn daveti üzerine KOP'la buluþmasýný, koyu bir þövenizmle acýmasýzca eleþtiren ve kendisini engellemeye çalýþan "yaþýný baþýný almýþ kiþilerin" yüzde 90'ýnýn güneyden her ay çek aldýklarýný çok çarpýcý þekilde dile getirirken, Kýbrýs Cumhuriyeti'nden yýllardýr maaþ alan bu kiþilerin, þimdi bir uzlaþýya karþý çýkmalarýna anlam veremediðini vurguladý. Kýbrýs hükümeti makamlarýndan her ay aldýklarý Euro'cuklarý cebe indirirken vatan millet Sakarya'yý bir an bile hatýrlamayanlar... Türkiye'nin dahi katý bir spor ambargosu uyguladýðý Kýbrýs Türk futbolunun önünü açacak bir uzlaþý sözkonusu olunca, hamaset damarlarýnýn düðmesine basýp ortalýðý velveleye vermekte hiçbir beis görmüyorlar! Güneyden her ay aldýklarý çekler sözkonusu olduðunda, vatan da, millet de, Sakarya da onlar için teferruattýr! Ama çözüm ve barýþ yolunda önemli bir adým olsa da, KOP'la KTFF arasýnda varýlacak bir uzlaþý sözkonusu olunca, bu vatana ve millete ihanet oluyor! 1950'lerin kan kokulu karanlýk zihniyetini hatýrlatmakta bir sakýnca görmüyorlar! "Rumun parasý" büyük bir iþtahla boðazýnýzdan geçiyor da, Kýbrýs Türk futbolunun önünü açacak bir uzlaþý mý kaldý hazmedemediðiniz?! Türkiye'nin hiçbir takýmýyla burada bir antreman maçý bile yapamadýðýnýz da mý size nerede olduðunuzu, nasýl tüketildiðinizi göstermiyor? Hasan Sertoðlu politikacý deðil... Ýþadamý... Kýbrýs Türk futbolunun þimdiki patronu. Ama hiçbir politikacýnýn seslendirmeye cesaret edemediðini söylüyor. Hiçbir politikacýnýn koymayý düþünemediði teþhisleri koyabiliyor, tedavi yollarýný gösterebiliyor. Dünyadaki þartlarýn çok hýzlý deðiþtiðini ve bizlerin de bu deðiþime ayak uydurmamýz gerektiðini belirtiyor Sertoðlu. Ve "Deðiþmeliyiz, yoksa 3-5 sene içinde yok olup gideceðiz" diyerek, baþýmýzýn üstünde dolaþan tehlikeyi iþaret ediyor. Geçen gün de yazmýþtým. Ýki baþkan, 5 Kasým'da Zürih'te bir uzlaþýya varmayý baþarabilirlerse tarihe geçecekler... Politikanýn ve politikacýlarýn yýllardýr yapamadýðýný yaparak, gelecek nesillerin gönlünde taht kuracaklar. Karþýlaþabilecekleri tüm tepkileri cesaretle göðüsleyip, üstlendikleri tarihi sorumluluðun idrakinde baþarýya ulaþýrlarsa, Nobel'e bile aday gösterilmemeleri için hiçbir neden yoktur. KTMMOB'nin sel uyarýsýna raðmen, Taþkýnköy Mete Adanýr Sokaðý'nda üzeri asfaltla kapatýlmýþ bulunan yaðmur suyu drenaj kanallarý, belediye tarafýndan 3 yýldýr hâlâ açýlmadý!

5 5 2 Kasým 2013 Cumartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Maaþ sorunu da, Maraþ sorunu gibi bütünlüklü çözümün bir parçasýdýr. Kýbrýs sorunu çözülmeden, kendi baþýmýza çözebileceðimiz bir sorun biliyor musunuz? MÝÞ-MIÞLAR "Eþitlik ve Adalet Arayan Belediyeler Platformu" oluþturulmuþ. - Bravo "Yaratýcýlýk" buna derim ben iþte. Para isterim demek, ancak bu kadar güzel anlatýlabilirdi. Elektrikte "Özelleþtirme mi, özerkleþtirme mi?" paneli düzenlenmiþ. - Panelin çok baþarýlý geçeceðinden hiç kuþkum yok. Çok deðerli misafirler görüþlerini açýklayacak. Ama durum da çok acil. Kestirmeden "yazý-tura" atarak halledin gitsin. Yorgancýoðlu "Maaþlar tamam ödenecek" demiþ. - Bu bir mesaj... Maaþlarýn gün gele yarým, üçte bir, ya da onda bir ödenebileceðini de þimdiden kafanýza sokmaya çalýþýyor. Serdar Denktaþ "Bu paket KKTC'nin bedenine uymuyor" demiþ. - Gulak asmayýn Boþuna gonuþur Madem uymuyor, düzelt, deðiþtir usta Boþuna mý bunca bakanlýk verdik, terzi baþý yaptýk seni. Elektrik sorunu zamla çözülmezmiþ. - Biz de biliyoruz, onlar da biliyor caným Ama napalým Aklýmýza baþka yol gelmiyor. Yeni sezon CTP kadýn milletvekillerinden Fazilet Özdenefe "Geçmiþ dönemlerde zamanýn nasýl boþa harcandýðýný gördükçe üzülüyorum" demiþ. - Ya biz ne diyelim? Bizim çilemiz bitmiþ deðil. Bizim üzüntümüz devam ediyor, hem de katlanarak. Avcýlar yasak olduðu halde þahin vurmuþ. - Laf aramýzda þamar oðlanýna çevirdiniz avcýlarý Kendini bilmezin birisi vurduysa vurdu Hem vurulan bunca insan yasal olarak mý vuruluyor. CTP Genel Sekreteri Akansoy "Büyüdüðüm CTP'yi özüyorum" demiþ. - Týpký eski bayramlar gibi. Ama onlar bardak oldu ne yazýk! CTP'nin bir daha iktidara gelmesi iyi oldu. Net olarak ortaya çýktý ki, Türkiye vermezse açýz çocuklarým. Askerlik sorunu, Kýbrýs sorununun çözümüne baðlýdýr Baþbakanýmýz Yorgancýoðlu böyle düþünüyor. Bu konuda yalnýz deðil ama! Daha pek çok yurdum insaný var böyle düþünen. Ve yanýlýyor ve yanýltýyor da deðiller yani! Samimi düþünceleri böyle. Evet Kýbrýs sorunu çözülmeden askerlik sorunu çözülemez! Bunu anladýk. E peki Ben size bir baþka soru sorayým konu açýlmýþken: - Kýbrýs sorunu çözülmeden, trafik sorunumuzu çözebilir miyiz dersiniz? Mümkün deðil. Tabii ki çözemeyiz. Çözebilecek olsak, þimdiye kadar çoktaaaaaan çözerdik. Yani; Kýbrýs sorunu çözülmeden, trafik sorunu da çözülemez diyebiliriz rahatlýkla. Kýbrýs sorunu çözülmeden þu sorun çözülür mü, bu sorun çözülür mü? diye sýralamak ve listeyi uzatmak istemiyorum. Boþuna zaman kaybýdýr. Bu nedenle kestirmeden þunu sorayým hemen: - Kýbrýs sorunu çözülmeden, kendi baþýmýza çözebileceðimiz herhangi bir sorunumuzu biliyor musunuz? Hiç sýnýrlamam yok. Hiç þartým þurtum da yok. - Siz sadece Þu sorunumuz, Maraþ gibi bütünlüklü çözümün bir parçasý deðildir ve zamaný geldiðinde biz bu sorunu çözeceðiz deyin bana, yeter, kabulümdür. Hade ama Bekliyorum Bir örnek versenize! BÖYLE BÝR ANDI Boþuna düþünmeyin. Üzgünüm, yoktur kendi baþýmýza halledebileceðimiz bir sorun! Hastanelerdeki ilaç eksikliðini bile tamamlayacak yetenek ve beceriden çok uzaðýz. Üzgünüm, ama böyleyiz. Ancak çözümden sonra hastaneden eliniz boþ dönmeyecek, eczacýnýn yolunu tutmayacaksýnýz. Ancak çözümden sonra, laboratuara tahlil için gerekli ilaçlarýn gelmesini beklemeyeceksiniz. Ve ancak çözümden sonra okullarýmýz, öðretmen eksiði ile açýlmayacak. Ve ancak çözümden sonra, okullar açýlmadan tamiratlar bitecek!.. Nedendir bilmem, tüm sorunlarýmýzýn çözümünü, Kýbrýs sorununun çözümüne baðladýk. Oysa ilgisi yok. Çözümden sonra, elimize sihirli bir deðnek vermeyecekler ki! Sihirli deðnekleri olsa, kendi sorunlarýný çözerlerdi zaten. Bunu da mý görmüyorsunuz! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu SON SES (Ýstanbul)- Bilinen hikayedir Adam sarhoþ Her gece içip eve geliyor. Bekâr da üstelik Daðýnýk yani. Kapýyý anahtarla açýp giriyor "küt" diye. Koltuklar düzensiz duruyor odada. Perdeler buruþmuþ. Yataksa daðýnýk. Girer girmez gözleri uykuya yönelmiþ durumda kendini televizyon karþýsýna atýyor. Sonra ayakkabýlarýný çýkartýp dýþ kapýya doðru savuruyor. Ancak her seferinde de ýskalayýp duvara çarptýrýyor. Bir gün, iki gün Bir ay, iki ay. Zaman nasýl da geçiyor Ömür, zamanda yok kadar yer kaplýyor. Eh iþte bu ömrün içerisinde birkaç yýl da aslýnda fena sayýlmýyor. Bir gün alttaki komþu sarhoþun evine çýkýp kapýyý çalýyor. -Bana bak, her gece eve sallana sallana gelip kapýyý "küt" diye açýyorsun. Sonra içeri girip koltuða "pat" diye yýðýlýyorsun. Televizyonu sonuna kadar açýyorsun. Yetmezmiþ gibi bir de ayakkabýlarýný "güm" diye duvara çarptýrýyorsun. Yeter, uyumak ve ses duymamak istiyorum, deyip çekip gidiyor. Sarhoþ arkasýndan sadece baktý Zaten uykuluydu. Ýþi tam kavrayamamýþtý önce. Sonra ayýldý. Alt komþuya hak verdi. Ýçinden, "bir daha yapmam" dedi. O gece Yine içti. Yine sallana sallana kapýya geldi. Kapýyý anahtarýyla "küt" diye açtý, girdi içeri. Koltuklar düzensiz, perdeler buruþuk, yatak daðýnýk. Attý kendini koltuða "pat" diye. Ayakkabýlarý çýkartýp tam duvara atacakken Durdu. Alt komþu aklýna geldi. "Eyvah" dedi "atmayayým yine gelecek" Sonra elinde ayakkabýlarý olduðu halde koltuða sindi kaldý. Uyudu. Gelelim alt komþuya Alt komþu bekledi, biraz daha bekledi. Dayanamadý çýktý yukarýya. Küt küt kapýyý çaldý. Sarhoþ sallana sallana kapýyý açtý. -Ýyi geceler komþu, dedi sarhoþ. -Yahu, dedi alt komþu, "her gece geliyorsun, kapýyý "küt" diye açýyorsun, kendini koltuða "pat" diye atýyorsun sonra da ayakkabýlarý duvara savuruyorsun. -Tamam, iþte bu akþam ayakkabýlarý atmadým. -Arkadaþ at artýk, at Çünkü tüm sesleri dinledim, ayakkabýlarý duyamadým Kaç saattir atmaný bekliyorum, at da uyuyayým. Ýndi. Gerek güney, gerek kuzey Geçirdikleri kötü olaylardan sonra bölünmüþ ülkelerinde ayrý yaþamak durumunda kaldýlar. Birleþmeden de, ne kuzeydekilere, ne güneydekilere rahat olmayacak. Yapýlan anketle güneydekilerin umutsuzluklarýný okuyunca bu hikâye aklýma geldi. Ýki taraf da birleþmek anlamýna gelecek olan o son sesi bekliyorlar. Son ses, ki yollarýna devam edebilsinler. Bankalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Gülhan Alp getirildi Bankalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na Kýbrýs Türk Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. Genel Müdürü Gülhan Alp getirildi. Bankalar Birliði As Baþkaný ise Þekerbank Genel Müdürü (Kýbrýs) Ltd. Özcan Tekgümüþ oldu. Bankalar Birliði Genel Sekreteri Halil Okur'un yaptýðý yazýlý açýklamada, Bankalar Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný ve Türkiye Ýþ Bankasý A.Þ. KKTC Müdürü Selami Kaçamak'ýn mensup olduðu bankasýndan tarihi itibarýyla emekli olmasý nedeniyle, Kuzey Kýbrýs Bankalar Birliði'nin dün yaptýðý toplantýda, K.T. Kooperatif Merkez Bankasý Ltd. Genel Müdürü ve Bankalar Birliði 8. sýnýf (orta 3) sýnavlarý Kasým'da Cumhuriyeti Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnav Yönergesi kapsamýnda gerçekleþtirilecek 8. Sýnýf (Orta 3) öðrencilerine yönelik Merkezi Sistem Ortak Sýnavlarý'nýn Türkiye ile eþ zamanlý olarak Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de yapýlacaðý bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçiliði Eðitim Müþavirliði imzasýyla dün yapýlan yazýlý açýklamada, "Söz konusu sýnavlar, Kasým 2013 (Perþembe, Yorgancýoðlu basýnýn sorunlarýný dinledi Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, ülkede sadece Basýn-Ýþ Yasasý'nýn deðil, tüm yasalarýn uygulanmasý gerektiðini vurguladý. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði (KTGB) Yönetim Kurulu'nu kabul eden Baþbakan Yorgancýoðlu, basýnýn sorunlarýný dinledi. Yorgancýoðlu, Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRTK) hükümetin yapmasý gereken yönetim kurulu atamalarýný kýsa süre içinde yapacaklarýný açýkladý. Basýnýn özgür olduðunu ifade eden Yorgancýoðlu, ilgili taraflarla iþbirliði içerisinde tüm sorunlarýn Kanser Farkýndalýk Programý Projesi yeniden baþlýyor Milli Eðitim Bakanlýðý, Ýlköðretim Dairesi ile Kanser Hastalarýna Yardým Derneði iþbirliðiyle "Kanser Farkýndalýk Programý Projesi" yeniden baþlýyor. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre Öðretim Yýlý'nda Deðirmenlik ve Ýskele bölgesi ilkokullarýnda kanser farkýndalýk Öðretim Yýlý Güz Dönemi yüksek öðrenim burslarýna yeni baþvuru süresi Milli Eðitim Bakanlýðý, Öðretim Yýlý Güz Dönemi yüksek öðrenim burslarýna müracaat tarihlerinin uzatýldýðý açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðý, Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz konuyla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada Yönetim Kurulu üyesi Gülhan Alp'in Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna seçilmesine oybirliði ile karar verildiðini kaydetti. Bankalar Birliði Yönetim Kurulu aþaðýdaki üyelerden müteþekkildir: "Gülhan Alp, YK Baþkaný, Genel Müdür, K.T. Koop. Merkez Bankasý Ltd.; Özcan Tekgümüþ, Asbaþkan, Genel Müdür, Þekerbank (Kýbrýs) Ltd.; M.A. Yunus Rahmioðlu, Genel Müdür, Türk Bankasý Ltd., Ahmet M. Karavelioðlu, Genel Müdür, K. Ýktisat Bankasý Ltd.; Avni Birman, Genel Müdür, Akfinans Bank Ltd.; Bülent Efekan, Kýdemli Md., T. Ýþ Bankasý A.Þ.; Cengiz Erçað, Genel Müdür Vekili, Kýbrýs Vakýflar Bankasý Ltd." Cuma) tarihlerinde saat 09.00, ve 12.00'de baþlayacak ve günde üç oturum olmak üzere altý oturum halinde uygulanacaktýr" denildi. Açýklamada, sýnava katýlmak isteyen 8. sýnýf (Orta 3) öðrencilerinin halen devam etmekte olduklarý okul müdürlüklerine, sýnava katýlacaklarýný 6 Kasým 2013 Çarþamba gününe kadar bildirmeleri ve gerekli bilgileri okul müdürlüklerine vermeleri gerektiði kaydedildi. çözümü için çalýþacaklarýný kaydetti. Hüseyin Güven baþkanlýðýndaki, KTGB Yönetim Kurulu üyeleri ve birliðin TAK ve BRTK yönetim kurullarýndaki üyelerinden oluþan heyeti kabul eden Baþbakan Yorgancýoðlu, özellikle BRTK yasasýnýn geçirilmesi konusunda giriþim baþlatacaklarýný belirtti. Özkan Yorgancýoðlu, ülkede yaþanan sorunlarýn çözümü yönünde çalýþmalar baþlattýklarýný dile getirerek, sadece basýnla ilgili deðil, ülkedeki tüm yasalarýn uygulanmasýnýn esas olduðunu kaydetti. programlarý yapýlacak. Bu kapsamda 4 Kasým Pazartesi günü Minareliköy'deki Þht. Mehmet Eray Ýlkokulu'ndaki 4. ve 5. öðrencilerine yönelik eðitim çalýþmasý, Temel Onkoloji Uzmaný Mine Çaðlar'ýn anlatýmý ve multivizyon görsel sunumuyla düzenlenecek. Öðrencilere, broþürlerle yazýlý bilgi de verilecek. baþvurularýn 4 ile 8 Kasým tarihleri arasýnda, her iki tarih de dâhil olmak üzere, Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'ne yapýlabileceðini belirtti. Kavaz, belirtilen tarihten geç yapýlan baþvurularýn hiçbir þekilde dikkate alýnmayacaðýný vurguladý. GÜNLÜK "SÝZ NE ZAMAN BAÞINIZI KAPATACAKSINIZ?" AKP'li 4 kadýn milletvekilinin baþörtülü olarak TBMM'ye gitmesinin yankýlarý sürüyor. O kadar ki, artýk Türkiye'de milletvekillerinin ikiye ayrýldýðýný bile söyleyebiliriz. Bir: Türbana karþý olanlar. Ýki: Türbana karþý olmayanlar. CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün, Twitter hesabýndan þunlarý yazdý: "Bugünün hararetli AKP destekçileri BDP'li Pervin Buldan ve sözde 'sosyalist' HDP'li Sebahat Tuncel'di. Erdoðan ve Öcalan protokolüne uygun olarak dinci, gerici ve ideolojik bir simge olan türbaný alkýþladýlar. Bu arkadaþlarýn sözlüðünde Laiklik, Sekülerizm ve Çaðdaþlýk gibi sözcükler çoktan tarihe karýþmýþ, kadýnýn baþýný kapatmasýný bize 'hak ve özgürlük' diye akýllarýnca yutturacaklar, Buldan ve Tuncel'e bir soru: siz ne zaman baþýnýzý kapatacaksýnýz?" BÜTÜN SUÇU BÝZE YIKACAKLAR Þu iþe bakýn... Rum Dýþiþleri Bakaný Kasulides'in söylediðine... Kýbrýs Türk tarafý Türkiye'den daha katý bir tutum izliyormuþ... Yakýnda Türkiye ile bir olup bütün suçu bize yýkarlarsa þaþmayýn sakýn! ÇOCUKLARA VERÝN MECLÝSÝ Ýlkokullu çocuklarýn meclis sýralarýndaki müthiþ resimlerine iyi bakýn ve doðru söyleyin... Bu çocuklar daha çok yakýþmadý mý bu sýralara? BEKLE BÝZÝ MESARYA Meteorolojiye bakýlýrsa yaðmur bekleniyormuþ haftaya... Ancak bu sefer de bizi aldatýrsa yapacaðýmýzý biliriz biz... Dualarla, ilahilerle, kolumuzda Kuran'la geliyoruz! Bekle bizi Mesarya! MUHTARLAR Bu memleketin en gerçek yöneticileri kimlerdir bilir misiniz? Muhtarlar! Çünkü gerçek anlamda halk tarafýndan seçilen yalnýz onlar... Ne elçi karýþýr, ne Atalay... Yine de muhtarlarýmýzdan birkaç kuruþu esirgersiniz deðil mi? Sizi gidi köftehorlar sizi! Týrnak... "Kalpaðý attý þapka giydi. Askeri elbiselerini çýkardý bir daha giymedi... Anlamadýlar... O karanlýk ve zehir zemberek zemheri günlerinde rakýsýný içti, tütününü kederle havaya savurdu... Anlamadýlar... Ayyaþ dediler... 90'ýncý yýl... Bu dansý bana lütfeder misiniz demek yerine, kadýný kapatan bir evre bu..." Ahmet OKAN (Havadis) "Hükümet kanadý, maaþla tehdit edilmekten, Türkiye kanadý, iþ yapýlmamasýndan þikayetçi." Aysu Basri AKTER (Gazete 360) "Seçimlerden önce atýp tutmuþlardýr. Ýlle de ekonomik programda deðiþiklikler yapacaklardýr. Özelleþtirmeye karþýdýrlar. Öyleyse kendine baþka bir kaynak bulacaksýn. Onu da yapamazsan varolan program uygulayacaksýn. Ama bizimkiler körü körüne 'istemezük' oynamaktadýr. Böyle olunca da her aybaþý 'bürokratlar' anlaþamayacaklardýr. Filler tepiþecek, çimen ezilecektir." Erdoðan NAÝM (Vatan) "Polisini bile sivilleþtiremeyen bir devlet, askerlik süresi ile ilgili karar verebilir mi acaba? Askerlik süresini kýsaltabilir mi?" Ayþegül GARABLÝ (Kýbrýslý) Günün Kahramaný BARIÞ MAMALI Mahkemelerimizde özellikle toplumsal davalarda görmeye alýþtýðýmýz deðerli avukatlarýmýzdan, Hukukun ve Fikrin Üstünlüðü Hareketi Baþkaný Barýþ Mamalý hazýrladýklarý anayasa taslaðýný dün Meclis Baþkaný Sibel Siber'e sundu... Bilindiði gibi CTP Milletvekili ve meclisteki Hukuk Komitesi Baþkaný Tufan Erhürman'ýn da, üstünde titizlikle çalýþtýðý bir anayasa var... Ki bunun da gelecek yýl Mart'ta referanduma sunulmasý tasarlanýyor. Hukukun Üstünlüðü Hareketi'nin de bir taslak hazýrlamasý topluma daha iyisini seçme fýrsatý veriyor. Ancak önce görelim bakalým, kim ne hazýrlamýþ...

7 7 2 Kasým 2013 Cumartesi KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI SÝYASÝ AMAÇLI PANKARTLAR... 9 EYLÜL ÝLKOKULU ÖÐRENCÝLERÝ MECLÝSÝ ZÝYARET ETTÝ Çocuklar vekillerden daha çok meclise yakýþtý 9 Eylül Ýlkokulu 2. Sýnýf öðrencileri öðretmenleri ve Müdür Muavini Sevay Kalkan'la birlikte Cumhuriyet Meclisi'ni ziyaret ederek, Meclis Baþkaný Sibel Siber'le görüþtü. Çocuklarý karþýlayan, onlarla sohbet eden Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Sibel Siber, çocuklarýn ziyaretinden çok mutlu olduðunu söyledi. "Meclis sizin bizim hepimizin, siz bu binayý görmek istediniz biz de size tanýtacaðýz" diyen Siber, Meclis'te ülke kurallarýnýn, yasalarýnýn geçtiðini söyledi ve yasalarla ilgili çalýþmalarýn da mecliste yapýldýðýný anlattý. Daha önce Meclis Baþkanlýðý yapmýþ kiþilerin fotoðraflarýný çocuklara gösteren Siber, ilk meclis baþkaný ile ilk kadýn meclis baþkanýyla ilgili bilgiler verdi. Ýlerde kadýnlarla erkeklerin mecliste eþit sayýda bulunacaðýný inancýný da belirten Siber, genel kurul salonunu da çocuklara gösterdi ve orada milletvekili koltuklarýnda oturan çocuklara kürsüden bilgiler verdi. Ardýndan çocuklara meclis gezdirildi, hediyeler verildi ve izaz ikram yapýldý. KTÖS ve Çað-Sen BELÇA konusunda ortak açýklama yaptý n "LTB BAÞKANI FELLAHOÐLU TAHLÝYE DAVASINI GERÝ ÇEKMELÝ. HÜKÜMET "YASADIÞI TAPU DEVRÝNÝ" ARAÞTIRMALI" Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) ile Çað-Sen, BELÇA Ltd'in arazisinin yasadýþý olarak önce Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) ve daha sonra, bundan önceki Belediye Baþkaný tarafýndan ihaleye çýkýlmadan özel bir kiþiye verildiðini ileri sürerek, Hükümet'ten yasalara aykýrý tapu devrini araþtýrmaya davet etti. Her iki sendika BELÇA arazisinin tahliyesine yönelik davanýn Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Kadri Fellahoðlu tarafýndan geri çekilmesini de istedi. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil ile Çað-Sen Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Davulcu imzasýyla dün yapýlan ortak açýklamada, "Son günlerde BELÇA Ltd. arazisi ile ilgili yaþanan geliþmeler adamýzýn kuzeyindeki yönetim anlayýþýný tüm açýklýðý ile ortaya koymaktadýr" denildi. Orta açýklama, BELÇA'nýn kirasýnda olan merkez maðazanýn üzerinde yer aldýðý arazinin CTP/BG-ÖRP Hükümeti döneminde LTB'ye tapulanarak, ardýndan da ihalesiz bir biçimde bir iþkadýnýna devredildiði aktarýlarak, ilgili iþkadýnýyla LTB arasýndaki sözleþme gereði BELÇA Merkez Maðazasý'nýn tahliye edilmesi için Belediyenin BELÇA aleyhine açtýðý tahliye davasýnýn halen devam ettiði hatýrlatýldý. "Bu olay, baþýndan itibaren yasa dýþýlýk ve usulsüzlüklerle doludur. Yaptýðýmýz Telefonla gazetemizi arayan ve kendisini duyarlý bir vatandaþ olarak niteleyen bir okurumuz 19 Temmuz 2012 tarihinde yaþanan KTHY önündeki eylemle ilgili düþüncelerini aktardý. "Ben duyarlý bir vatandaþ olarak zaman zaman bu köþeye þikayetlerimi veya düþüncelerimi aktarmayý uygun görüyorum. Ýsmimi yazmam, ya da yazýlmasýný istemem. Nedeni de çok basittir. Burasý kanunsuz, kuralsýz, hukuksuz bir yer. Mahkemeler var, yasalar var ama onlar da sisteme göre iþliyorlar. Burada mahkemelere veya yargýçlara önyargýlý yaklaþtýðým sanýlmasýn. Ýnancým odur ki, sisteme göre kararlar verilir. Mahkemeler çoðu zaman da yanýltýlýrlar. Hukuk elastiki yasalarla dolu olduðundandýr tabii ki bu da. Ben bir müddetten beridir ilginç bulduðum ve nasýl sonuçlanacaðýný merak ettiðim bir davayý izlemekteyim. 19 Temmuz 2012 tarihinde KTHY önünde meydana gelen arbede ve sonrasýnda darbedilenlerin mahkeme huzuruna çýkarýlarak yargýlanmalarý davasýdýr bu... Ýzlediðim bir bölümde, tanýk olarak çaðrýlan polis memuru ki sanýrým bir polis müfettiþiydi, KTHY önünde yapýlan eylemin kanunsuz olduðunu söylemiþ, polislerin amaçlarýnýn açýlan pankartlarý almak olduðunu, iddiasýnýn ise eylemcilerin açtýðý pankartlarýn Türkiye'ye yönelik olduðunu ve Türkiye ile iliþkileri bozacaðýndan söz etmiþti. Bir de reklam yasasýna uyulmamasýndan söz etmiþti ilgili müfettiþ... Son celsede Lefkoþa Türk Belediyesi'nden bir memur savcýlýðýn tanýðý olarak görüþ bildirdi. Bildirdiði görüþ de pankart asmanýn reklama girdiði yönündeydi. Bayan memur, 19 Temmuz 2011 tarihinde KTHY binasý önünde yapýlan eylemde asýlan 'Emperyalist Kuþatmayý Reddediyoruz, Paraný da, Paketini de, Memurunu da Ýstemiyoruz' ve 'Ýmamýn Ordusuna Geçit Vermeyeceðiz' pankartlarýnýn reklam olduðu, belediyeden izin istenmeden ve vergisi ödenmeden asýlamayacaðýný iddia etti. O nedenle de 19 Temmuz'da her hangi bir izin baþvurusu olmadýðý ve bu durumun belediyeyi rencide ettiðini vurguladý. Sanýk avukatlarýnýn ýsrarlý sorularýna raðmen LTB reklam bölümü görevlisi bayan memur, her türlü yazýlý bez parçasýnýn Belediyeler Yasasýnýn ilgili maddesinin kapsamýna girdiðinde ýsrarcý oldu. Ancak arkasýndan Lefkoþa Türk Belediye Baþkaný Fellahoðlu'ndan bir açýklama yapýldý. Fellahoðlu, emrindeki memurun verdiði ifadeden haberi olmadýðýný söyledi. Ve siyasi içerikli pankartlarýn para kazanmak için asýlmadýðýný, bu nedenle reklama girmediðini vurguladý, ki doðru olan da budur... Belediyede çalýþan bir memur, hem de reklam bölümünde, eðer reklamýn anlamýnýn ne olduðunu veya belediye yasasýnýn o konuyla ilgili anlatmak istediðinin ne olduðunu bilmiyorsa, sorup öðrenmelidir. Zaten mahkemeye gitmek için de iþ yerinden izin BÝZÝM DUVAR alýrken konuyu amirine de anlatmak zorundadýr... Fellahoðlu konuyla ilgili bir açýklama yaptý, ancak memurla, baþkanýn reklamla ilgili ifadelerinin çeliþkili olduðu ortada..." ÜZÜM ÜZÜME BAKA BAKA "AK"LANIR araþtýrmaya göre 1974 yýlýnda bu arazi Ýngiliz petrol þirketi SHELL adýna tapuludur ve elimizde ilgili þirkete ait tapular mevcuttur. Bilindiði üzere KKTC yasalarýna göre KKTC hudutlarý içinde bulunan üçüncü ülke vatandaþlarý ve þirketlerine ait taþýnmaz mallar tahsis edilemez ve baþkalarýna tapulanamaz" denilen ortak açýklamada, arazinin açýk yasal kurala aykýrý bir þekilde nasýl daðýtýldýðý sorusu soruldu. Açýklamada, konuyla ilgili Baþsavcýlýðýn derhal soruþturma baþlatmasý ve yasalarý çiðneyenlerin yargý önüne çýkarýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu ileri sürülerek, usulsüzlüklerden en önemlisinin arazinin tapusunun ihalesiz devredilmesi olduðu iddia edildi. Arazinin devriyle ilgili olarak LTB Meclisi'nin kararý olmadýðý ileri sürülen ortak açýklamada þu iddialara yer verildi: "O dönemde belediye baþkaný olan Sayýn Cemal Bulutoðlularý'ný suçlayarak, Belediye Baþkaný seçilen Sayýn Kadri Fellahoðlu bu yasa dýþýlýðý ve usulsüzlüðü kabullenerek yapýlan tüm uyarýlara ve karþý çýkýþlara raðmen BELÇA'nýn tahliye edilmesi için açýlan davayý sürdürmektedir. Bu da gösteriyor ki dönemin hükümetini ve yasa dýþý uygulamalarýný Sayýn Kadri Fellahoðlu örtmeye çalýþmaktadýr." Açýklamada, "yasa dýþýlýk" ortada dururken tahliye davasýný devam ettirmenin suça ortak olmak anlamýný taþýdýðý iddia edilerek, "Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Sayýn Kadri Fellahoðlu'nu davayý geri çekmeye ve bu yasadýþlýlýðý ve usulsüzlüðü soruþturmaya davet ederken, CTP/BGDP/UG Hükümeti'ni de yasalara aykýrý tapu devrini araþtýrmaya çaðýrýrýz" denildi. Bizim Mandra KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'nun Zürih buluþmasýyla ilgili olarak, kendisini engellemeye çalýþanlarýn yüzde 90'ýnýn güneyden her ay çek aldýklarýný açýklamasý mandrada büyük yanký uyandýrýr. Sertoðlu bir yandan güneyden maaþ alýp, bir yandan da olasý bir uzlaþýya karþý çýkmanýn anlamsýzlýðýný vurgularken, vatandaþlar da baþkanýn arkasýndaki desteðin, Kýbrýs Türk futbolunun önünün açýlmasý konusunda umut verdiðini belirtmektedirler. Sokaktaki adam "Bu olay, 50 yýldýr süren Kýbrýs müzakerelerinden bin kat önemlidir" diye kendi kendine söylenir.

8 8 2 Kasým 2013 Cumartesi Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BELÇA MERKEZ ARAZÝSÝ DAVASI Çað-Sen Yorgancýoðlu ndan destek istedi Çað-Sen yetkililerini kabul ederek, Belça Ltd. merkez binasýnýn içinde bulunduðu arazi ile ilgili yaþanan sorun, sýkýntý ve devam eden tahliye davasý hakkýnda bilgi alan Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu, toplumu ilgilendiren sorunlarýn uzlaþý yoluyla çözülmesi gerektiðine inandýðýný söyledi. Yorgancýoðlu, konuyla ilgili bilgi edinebilmek için çalýþma baþlattýklarýný belirterek, çalýþmalarýn sonucuna göre bir tavýr belirleyeceklerini ifade etti ve yakýn gelecekte bu konudaki sýkýntýnýn çözümleneceðini kaydetti. Baþbakanlýkta Çað-Sen Sözcüsü Mehmet Davulcu ile beraberindeki heyeti kabul ederek, konu ile ilgili görüþlerini dinleyen Baþbakan Yorgancýoðlu, toplumda yeteri kadar sýkýntý bulunduðunu, bu yüzden daha fazla sýkýntý yaþanmasýný istemediklerini söyledi. Yorgancýoðlu, arazinin tapusunun üçüncü bir þahsa ait olduðu bilgisinin geldiðini, ancak bu konuda incelemelerin yapýlmasý gerektiðine iþaret ederek, yakýn gelecekte bu konunun çözüleceðine inanç belirtti. MEHMET DAVULCU Çað-Sen Sözcüsü Mehmet Davulcu da, Baþbakan Yorgancýoðlu'na arazi ile ilgili detaylý bilgi vererek, Belça merkezde sýkýntý yaþadýklarýný, mahkemeden tahliye kararý çýkmasý durumunda yaklaþýk 20 çalýþanýn iþsiz kalacaðýný kaydetti. Davulcu, Belça merkez binasýnýn içinde bulunduðu arazinin LTB'nin olduðunu, kendilerinin orada kiracý bulunduðunu, ancak LTB'nin de Belça'da iþverenlerden biri olduðunu anlatarak, LTB'nin de geçmiþ dönemde bu arazinin yüzde 79'unu bir finans þirketine devrettiðini, bunun ardýndan da Belça'nýn burayý boþaltmasýnýn istendiðini ve dava açýldýðýný söyledi. Belça'nýn buradan tahliye edilmesi halinde yaklaþýk 20 çalýþanýný iþsiz kalacaðýný, iþ yerinin kapanacaðýný ifade eden Davulcu, bu sorunun dava yoluyla deðil barýþçýl bir þekilde kimsenin maðdur olmayacaðý, iþini kaybetmeyeceði, yeni bir yer bulunmasý yoluyla çözülmesi için LTB ile temasta bulunmak istediklerini ancak sonuç alamadýklarýný dile getirdi. Davulcu, LTB'den davayý geri çekmesini ve bu sorunu müzakere ederek barýþçýl bir þekilde çözmek istediklerini, bu çerçevede bugün Baþbakan Yorgancýoðlu'nu ziyaret ettiklerini ifade ederek, Yorgancýoðlu'na kendilerini dinlediði için teþekkür etti. Belça'nýn içerisinde yer alan arazi hakkýnda da bilgi veren Davulcu, arazinin tapusunun 1974 yýlýnda Shell petrol þirketine ait olduðunu ifade ederek, tapu devrinin de yasalara aykýrý olduðu iddiasýnda olduklarýný kaydetti ve hükümetin, bu konuya barýþçýl bir þekilde çözüm bulunmasýna katký koyacaðýna inanç belirtti. ÇAÐ-SEN ÝLE KTÖS BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDÝ Görüþmenin ardýndan Çað-Sen Sözcüsü Mehmet Davulcu ile Belça'nýn ortaklarýndan olan KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, KTÖS lokalinde ortak basýn toplantýsý düzenledi. Davulcu, basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, arazi ve tahliye ile ilgili sorunun barýþçýl bir þekilde müzakere edilerek çözülmesi talebini yineleyerek, bu konuda Baþbakaný da bilgilendirdiklerini ve hükümetin bu sorunun çözülmesine katký koyacaðýna inandýðýný söyledi. ortaya koyduklarý mücadelenin süreceðini vurgulayan Davulcu, kendilerini bu mücadelede yalnýz býrakmayan KTÖS' e de teþekkür etti. ÞENER ELCÝL KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil de, KTÖS üyelerinin Belça'da yüzde 30 hissesi bulunduðunu ifade ederek, bu mücadelede Çað-Sen'in yanýnda olduklarýný vurguladý. Elcil, sendikalarýn ortak basýn açýklamasýný da basýna okudu. Ortak basýn açýklamasýnda þunlar kaydedildi ve þu iddialara yer verildi: "Belça'nýn kirasýnda olan merkez maðazanýn üzerinde yer aldýðý arazi CTP-ÖRP hükümeti döneminde Lefkoþa Türk Belediyesi'ne tapulanarak ardýndan da ihalesiz bir biçimde iþkadýný Sýdýka Atalay'a ait þirkete devredilmiþti. Sayýn Sýdýka Atalay ile Lefkoþa Türk Belediyesi arasýndaki sözleþme gereði merkez maðazasýnýn tahliye edilmesi için LTB, Belça aleyhine tahliye davasý açmýþ ve bu dava halen devam etmektedir. Bu olay baþýndan itibaren yasa dýþýlýk ve usulsüzlüklerle doludur. Yaptýðýmýz araþtýrmaya göre 1974 yýlýnda bu arazi Ýngiliz petrol þirketi SHELL adýna tapuludur ve elimizde ilgili þirkete ait tapular mevcuttur. Bilindiði üzere KKTC yasalarýna göre KKTC hudutlarý içinde bulunan üçüncü ülke vatandaþlarý ve þirketlerine ait taþýnmaz mallar tahsis edilemez ve baþkalarýna tapulanamaz. Bu yasa maddesi açýk olmasýna raðmen dönemin Baþbakaný Ferdi Sabit Soyer ve Ýçiþleri Bakaný Özkan Murat'ýn talimatlarý ile bu arazinin yasalara aykýrý bir þekilde daðýtýlmasý nasýl gerçekleþtirilmiþtir? Konu ile ilgili Baþsavcýlýðýn derhal soruþturma baþlatmasý ve yasalarý çiðneyenlerin yargý önüne çýkarýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bu usulsüzlüklerin en önemlilerinden bir tanesi de maddi deðeri çok yüksek olan bu arazinin ihaleye çýkýlmadan Sýdýka Atalay'a peþkeþ çekilmesidir. Ayrýca bu arazinin Sýdýka Atalay'a ait þirkete devredilmesi ile ilgili dönemin Belediye Meclisi'nin kararý da yoktur. O dönemde belediye baþkaný olan Cemal Bulutoðlularý'ný suçlayarak, Belediye Baþkaný seçilen Kadri Fellahoðlu bu yasa dýþýlýðý ve usulsüzlüðü kabullenerek yapýlan tüm uyarýlara ve karþý çýkýþlara raðmen BELÇA'nýn tahliye edilmesi için açýlan davayý sürdürmektedir. Bu da gösteriyor ki dönemin hükümetini ve yasa dýþý uygulamalarýný Sn. Kadri Fellahoðlu örtmeye çalýþmaktadýr. Bu yasa dýþýlýk ve usulsüzlük ortada dururken tahliye davasýný devam ettirmek suça ortak olmak anlamý taþýmaktadýr. Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Sn. Kadri Fellahoðlu'nu davayý geri çekmeye ve bu yasadýþýlýðý ve usulsüzlüðü soruþturmaya davet ederken, CTP-BG, DP-UG Hükümeti'ni de yasalara aykýrý tapu devrini araþtýrmaya çaðýrýrýz." Sendikalar basýn ile arazinin tapu kayýtlarýný da paylaþtý. ÇAÐ-SEN ÝLE KTÖS'TEN SERTOÐLU'NA DESTEK Öte yandan Çað-Sen Sözcüsü Davulcu ile KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil, 5 Kasým'da Zürih'te Kýbrýs Türk futbolunun önünün açýlmasý için KOP ile toplantý yapacak KTFF Baþkaný Hasan Sertoðlu'na destek belirterek, Sertoðlu'na; bu yolda yanýnda olduklarýný, baþarýlar dilediklerini ve gelebilecek baskýlara kulak vermeden yoluna devam etmesi çaðrýsýnda bulundu. Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý oturma eylemi baþlattý Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý, 21 Aðustos'tan beri devam eden grevini Ýçiþleri Bakanlýðý önüne taþýdý. Bazý Mehmetçik Belediye çalýþanlarý bakanlýk önünde oturma eylemi baþlattý. Büro, Banka, Ticaret Çalýþanlarý Sendikasý'nda (BÜRO-ÝÞ) örgütlü Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý, Meclis toplantýsý olmadýðý günlerde ilgili bakanlýklarýn önünde oturma eylemi yapmayý sürdürecek. HÜR-ÝÞ'e baðlý bazý sendikalar ile KAMU- ÝÞ'in destek verdiði oturma eyleminde basýna bir açýklama yapan BÜRO-ÝÞ Baþkaný Hüseyin Akyön, Mehmetçik'in uzakta olduðunu, seslerini yetkililere duyurmak için eylemlerini Lefkoþa'ya taþýdýklarýný söyledi. Akyön, Ýçiþleri Bakaný Teberrüken Uluçay'la görüþmeden eylemi sonlandýrmayacaklarýný açýkladý. Mehmetçik Belediyesi çalýþanlarý Bakanlýk binasýnda olmayan Uluçay'ýn gelmesini bir süre bekledi, daha sonra ise eylem yerine gelen Uluçay la görüþtüler. Hüseyin Akyön, Mehmetçik Belediyesi Baþkaný Ahmet Beyazýt Adalýer'in "2011'de yapýlan toplu iþ sözleþmesi ara protokolüne uymadýðý ve Adalýer'in Meclis üyelerini tanýmaz tavrý" gerekçesiyle eylem yaptýklarýný söyledi. AKÇA'YI ANLAMAK Bazý arkadaþlar, Akça'nýn ne demek istediðini anlamamýz gerekli diyorlar Ve bizlerin Akça'yý daha iyi anlamasý için yazýlar yazýyorlar Hatta baþka arkadaþlarda yazýlan yazýlarýn altýna, "iþte bu" diye yorumlar yapýyorlar Sanýrým Akça'nýn kendi kendini anlatama yeteneðinin olmadýðýný düþünüyorlar Ya da bizlerin anlama kabiliyetinin olmadýðýný Yazýlan yazýlarý okurken üzüldüm ama altýndaki yorumlarý görünce bir o kadar da yýkýldým Çünkü beceriksiz siyasilerin yüzünden Akça'nýn söylediklerini haklý görenlerin olduðunu fark ettim Halbuki ben Kýbrýs Türk toplumunun gözünü açtýðýný ve Ankara'nýn amacýnýn ne olduðunu anladýðýný düþünüyordum Fakat yanýlmýþým Kendi kendimizi aþaðýlayarak yazýlan yazýlara bayýlýyoruz Þimdi ben, "Kýbrýslýlardan hiçbir b.k olmaz" diye yazsam, eminim þimdiye kadar yazdýklarýmýn hepsi unutulur ve bu çocuk ne kadar doðru bir kelime etmiþ diye alkýþlanýrým Ama bunu asla yapmam, yapamam Evet, toplumuma bazen kýzarým, bazen de sinirlenirim ama asla baþkalarýný haklý göstermek için onlarý küçük duruma düþürmem Çünkü hepimiz bu ülkenin gerçekleri ile hayata geliyor, büyüyor ve yaþlanýyoruz Üstelik yaþadýðýmýz bu hayatýn senaryosunu da bizler yazmýyoruz Yanlýþlarýmýz hiç yok mu? Evet var Hatalarýmýz hiç olmadý mý? Evet oldu Ancak yapýlan hatalarýn ve yanlýþlýklarýn tüm sorumlusu bizler miyiz? Ankara ne istediyse yaptýk "Üretimi býrakýnýz" dedi Býraktýk "Dünyadan kopunuz" dedi Koptuk "Çözümsüzlüðü savununuz" dedi Savunduk "Çözüm isteyiniz" dedi Ýstedik Þimdi Akça kalkmýþ, "biz elimizi taþýn altýna sokuyoruz" diyor ve sizler bizden onu anlamamýzý istiyorsunuz Bizlerin eli deðil boynu taþýn altýnda kalmýþ, kýpýrdayamýyoruz Ama sizler hala elçinin haklýlýðýndan bahsediyorsunuz Evet, bu ülkede haksýz kazanç elde eden ahlaksýzlar var Ancak onlardan daha fazla sayýda da bedel ödeyen bir halk var Bizler KOP ile KTFF'nin 5 Kasým'daki tarihi toplantýsýna kilitlenmiþken, sizlerin uðraþtýðýna bakýnýz Bir düþününüz, KOP ile KTFF'nin görüþmesi bizler için neden bu kadar önemli diye? Ve sonra dönüp elçiye, "neden sizin takýmlarýnýz KKTC'ye gelip bizim takýmlarýmýz ile maç yapmýyorlar" diye sorunuz Ýþte o zaman kimin haklý ya da kimin maðdur olduðunu daha iyi anlayacaksýnýz Olaya sadece ekonomik akýlla bakarsanýz, Akça'nýn söylediklerinde haklýlýk payý olduðunu sanýrsýnýz Yýllarca bizlerin hayatýný çaldýlar Ve þimdi çocuklarýmýzýn hayatýný çalmak istiyorlar AKSA tesadüfen mi bu ülkede? Rakamlar ortada, AKSA ile zararýna yapýlan bir sözleþme var Peki, ekonomiden bu kadar çok anladýðý savunulan Akça, neden AKSA ile yapýlan alým garantili sözleþme hakkýnda tek bir kelime dahi etmiyor Ankara elini taþýn altýna koyuyorsa, buna mecburdur "Bu topraklarýn benim için stratejik önemi var" diyorsa, bedelini de ödeyecektir Bizler toplum olarak üstümüze düþen bedelleri bugüne kadar fazlasý ile ödedik Ve bundan sonra da çözüm için her türlü bedeli ödemeye hazýrýz Bizlerin olmayan bir ekonomi için ekonomik bir akla deðil, çözülmemiþ bir Kýbrýs Sorunu için çözüme ihtiyacýmýz vardýr

9 9 2 Kasým 2013 Cumartesi Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV MARMARAY ALLAHA EMANET 29 Ekim'e denk getirilen Marmaray açýlýþý da fos çýktý. Elektrik kesintisi oldu, tren arýza yaptý, millet tünelde mahsur kaldý!.. Marmaray, oldu size Tabanvay!.. 'Çýlgýn Proje'niz, zýrdeli iþi çýktý... 'Ýleri Demokrasi'niz, biber gazý... 'Asrýn Projesi' dediðiniz þeyin 50 katýný Japon kendi memleketine 30 sene evvel yapmýþ. Üstelik iþliyor da. Sizinki ilk günden Allah'a emanet! Bir de, TCDD Müdürü çýkmýþ "Trenin her tarafýný elliyorlar" diye açýklama yapýyor! Ne o birader? Ellenince gýdýklanýyor mu 'Asrýn Projesi'?!.. 'Japon'un niye ellerini açýp dua ettiðini þimdi anladýnýz, deðil mi? Tamam, nükleer ihalesini almak için takla da atabilirdi, orasý ayrý konu da; adam Marmaray'a giriyor, boru deðil!.. Yandaþa verdirilen taþeron iþlerinin nasýl yapýldýðýný biliyor muhtemelen. Koskoca Japonya Baþbakaný'nýn, "Marmaray'a türbanla gireceðim!" diye tutturmadýðýna þükredin siz... Hakan GÜLSEVEN (YURT) TARÝH 2 EKÝM 2012 Önceki gün Dali'deki Rum trafik polislerinin kontrol için durdurmak istedikleri 19 yaþýndaki Coþkun Alaslan durmayýp kaçýnca polisler tarafýndan kovalandý... Lurucina'ya girdiklerini farketmeyen Rum polisler Türk makamlarý tarafýndan tutuklandý... Meclis iþte þimdi tamam oldu.. Gözden kaçmayanlar... ÝCRAAT YOK ATAMA VAR CTP/BG-DP/UG hükümeti kurulalý beridir 3'lü kararname ile görevden alma ve atamalar haber oluyor. Ýlk haber "hükümet 3'lü kararname ile görevden alma ve atamalara baþladý" þeklindeydi. Sonra yine haber oldu. Bu sefer "Hükümet görevden alma ve atamalara devam ediyor" denildi. Ve yine ayný haber: Baþbakanlýk, 3'lü kararname ile görevden alma ve atamalarý açýkladý. Ýcraat yok, görevden alma ve atama var DÝPNOT Rusya'da Avtografomaniya þirketi, eski devlet adamlarýnýn el yazýlarýný satýþa çýkardý. Lenin'in el yazýsý 3,5 milyon ruble (110 bin dolar), Lincoln'un 790 bin ruble, Obama'nýn 317 bin, Putin'in 51 bin ruble. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Taþýmacýlýkta içe yönelik çalýþmalarla dýþa yönelik çalýþmalarýn ayrýmý önemlidir, artan sýkýntýlarý daha aza indirmek için çalýþmalar yapýyoruz." Teberrüken ULUÇAY (Ýçiþleri Bakaný) VÝRGÜL... ÖRTÜLÜ ÖZGÜRLÜK TBMM'ye 3 tane türbanlý kadýn vekil girdi diye Türkiye'nin normalleþeceðini, demokratikleþeceðini, özgürleþeceðini bekliyorsanýz, daha çok beklersiniz. Öyle sadece 3 AKP'li kadýnla olacak iþ deðil bu. AKP'li olmayanlar da, "yetmez ama evet"çiler de, devrimci Kürtler de türbanlanmalý. Hatta "ileri" demokrasi çorbasýnda tuzlarý olsun diye Kýbrýslýtürk kadýnlar da katýlmalý bu kervana. Aðaç yaþken eðildiðine göre, kadýnlarý türbanlayarak özgürleþtirmeye de küçük yaþlardan baþlanmalý, mümkünse ilkokuldan, hatta kundaktan baþlayarak kýz çocuklarýnýn baþlarý örtünmelidir. "Kýbrýs meselesinin çözülmesi için 2 'evet'e ihtiyaç var." YETMEZ AMA 2 EVET Okan DAÐLI (Maðusa Ýnisiyatifi Sözcüsü) "Günaha girme, giy þalvarý, koyuver sakallarý, tak sarýðý, yallah cennete" Sen 7'inci yüzyýlda kalmýþsýn; Þam Emevi camisinde ikindi namazý kýlmaya, Muaviye'nin tahtýna oturmaya meftunsun. Mezhepçilikten baþka eðitimin yok ama baþbakansýn. Bu bir Türkiye gerçeði. Koskoca 11 yýl oldu. Ya baþbakanlýðýn neye tekabül ettiðini kavrayamadýn ya da mezhep militanlýðýný tercih ettin! Mahalle imamlýðý seviyesinden siyaset yapýyor; her konuþmanda lafý mezhebe, türbana getiriyor, hoparlörleri patlatana deðin baðýrýyor, dinleme nezaketinde bulunanlara iþkence ediyorsun! Mezhep ve türban; iþte bütün sermayen. Kadýnlarýmýzý türban denilen ucubeye özendiriyorzorluyor, bu ilkellik iþaretini "din" diyerek yutturuyor, sakal-ý sünneti, þalvarý, sarýðý saklýyorsun. Kadýnlarýmýza türban taktýrdýn, TBMM'ye de gönderdin. Cumhuriyet Bayramýnda "cumhuriyetin rövanþýný" aldýn. Eee artýk þu türban konusunu neden kapatmýyorsun? Tesettür Ýslam'ýn emriyse, El Kaide ve Nusra'cý arkadaþlarýn gibi neden sen de sakal býrakýp, þalvar giyip, sarýk takmýyorsun; sevdiðin sert mi KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu bakýyor; Allahýn emirlerine karþý mý geliyorsun? Ýç dünyan þalvarlý sakallý, dýþýn modern. Günaha girme; giy þalvarý, koyuver sakallarý, tak sarýðý, takunyayý; yallah cennete! Ya da Suriye'de insan boðazlamaya! Neden gitmiyorsun? Neden bütün Tanrýsal sorumluluklarý kadýnlara yüklüyorsun? Kadýnlar kuma üstüne gitsin, eve kapanýp çok doðursun, Ýmam Hatip okusun, eðitim almayýp cahil kalsýn, ölen ölsün kalanlar da sana oy versin deðil mi?( ) Kin, nefret saçýyorsun! Gittiðin yere düþmanlýk götürüyor; kamplaþtýrýyorsun! Karýn, çocuklarýn, þahsýn, çevrenle büyük bir servete hükmediyorsun. Bütün yetkiler sende. Yargý, yürütme, yasama, medya sende. Sen bir diktatörsün. Türkiye'nin en derin ve en hassas yarasý Alevi-Sünni çeliþkisidir. Türkiye'nin yararý bu yaranýn azdýrýlmasýný deðil behemehâl tedavisini gerektir. Bu potansiyel tehlike karþýsýnda ne yaptýn? AleviSünni kardeþliðine-eþitliðine dair bir telkinin oldu mu? Hayýr!!! Sürekli kanattýn, týrmaladýn, azdýrdýn, meydanlarda hedef gösterdin, nefret kampanyalarý açtýn! Böyle bir baþbakan olabilir mi? Ne oldu herkesi kucaklayacaðýn masallarýna Bir tane Alevi bakanýn, milletvekilin, valin, müsteþarýn, elçin var mý? Diyanet'te bir tane Alevi personelin var mý? Hani sen Türkiye'nin baþbakanýydýn? Oy vermediðimiz, biat etmediðimiz doðru ama oy vermeye deðer bulmadýðýmýz da doðru. Ýmam Hüseyin Yezit'e biat etti mi? Pir Sultan Abdal Yavuz'a biat etti mi? Pir Sultan damarýný tanýmaman, iþsizliðe mahkûm ederek, çocuklarýmýza kendi mezhebini dayatarak, ibadethanemizi yok sayarak sana biat edeceðimizi sanmam ne büyük talihsizlik. Bunlar senden önce denendi. Bunu deneyenler þimdi tarihin çöplüðünde. Þeceren bu. Bunca kirli sicille kalýcý olacaðýna, huzur bulacaðýna, gelecekte hayýrla yâd edileceðine inanýyorsan yanýlýyorsun. (Bu yazý Murtaza Demir'in "odatv.com"da yayýmlanan "Günaha girme, giy þalvarý, koyuver sakallarý, tak sarýðý, takunyayý; yallah cennete" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 2 Kasým 2013 Cumartesi GÜNEYDEN... YEMEK YARDIMI ALAN ÖÐRENCÝLER 12 BÝNÝ AÞTI Güney Kýbrýs'ta bu yýl yemek yardýmý alan öðrencilerin sayýsýnýn 12 bini aþtýðý haber verildi. Haravgi gazetesine göre Rum Eðitim ve Kültür Bakaný Kiriakos Kenevezos, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nde bakanlýk bütçesinin görüþüldüðü toplantýda, bu yýl Güney Kýbrýs'ta yemek yardýmý alan öðrencilerin sayýsýnýn 12 bini aþtýðýný (yaklaþýk olarak yüzde 11) belirterek, bu rakamýn geçen yýl 10 bin 500 olduðunu anýmsattý. Kenevezos, yemek yardýmý alan öðrencilerin sayýsýnda daha da artýþ olmasýnýn beklediðini de söyledi. KANSER VE BESLENME- Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý, The English School of Kyrenia' da "Kanser ve Beslenme" konulu eðitim semineri organize etti. Vakýf'tan yapýlan açýklamaya göre, Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý'nýn "Genç Nesillere Kanser Konusunda Eðitim Seminerleri" dizisi eðitim yýlýnda da devam edecek. Akademik yýlýn ilk semineri, önceki gün The English School of Kyrenia'da gerçekleþtirildi. Uzm.Dr. Ayþe Sayýlý seminerde öðrencilere, saðlýklý yaþamanýn önemini vurgulayarak, kanser hastalýðýnýn ne olduðunu ve korunma yollarýný anlattý. Sigaranýn saðlýða zararlarýný vurguladý. Seminer, öðrencilerin soru ve cevaplarý ile son buldu. TUNUS'A BÜYÜKELÇÝ Görev yeri Fransa olan ve Tunus'a da akredite edilen Büyükelçi Marios Lisiotis'in Çarþamba günü güven mektubunu Tunus Cumhurbaþkaný Moncef Marzouki'ye verdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesine göre Marzouki, Lisiotis ile yaptýðý görüþmede, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesine yönelik gösterilen çabalara destek belirtti. LÝMASOL MARÝNAS'INDA FOK BALIKLARI Bir fok balýðýnýn yavrusuyla birlikte Limasol Marinasýný ziyaret ettiði haber verildi. Haravgi gazetesi, fok balýklarýnýn kendilerini görmeye gelenlerden hiç rahatsýz olamadan, marinadaki dalgakýranlarýn üzerine çýkarak güneþin tadýný çýkardýklarýný yazdý. POLÝS KARAKOLDAKÝ KAZALI ARABAYI TAMÝR EDÝP KULLANDI ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ'NE KLÝMA VE DERS TAHTASI BAÐIÞI- Gazimaðusa Türk Maarif Koleji (TMK) öðrencilerinden Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi'ne anlamlý baðýþ... Gazimaðusa TMK 10'uncu sýnýf öðrencisi Tuðkan Arkan'ýn öncülüðünde bir grup öðrenci okulda yardým kampanyasý baþlattý. Kampanyada toplanan paralarla ihtiyaçlarý doðrultusunda bir klima, 5 beyaz tahta ve çeþitli gýda alýnarak Özel Eðitim Merkezi'ne teslim edildi. Gazimaðusa TMK Müdürü Bahadýr Volkan, Rehber Öðretmeni Hatice Þah ile bir grup öðrenci dün Özel Eðitim Merkezi'ndeki çocuklarý ziyaret ederek birlikte zaman geçirdiler. Rum tarafýnda bir polisin, kazalý olan ve kazayla ilgili soruþturma sürdüðü için polis karakolunda tutulan bir arabayý tamir ederek, hususi iþleri için kullandýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, olayýn ortaya çýkmasý üzerine söz konusu polis hakkýnda disiplin soruþturmasý açýldýðýný; polisin baþka bir yere nakledilmesi ve maaþýndan kesinti yapýlmasýna karar verildiðini aktardý. POLÝSLE ÝLGÝLÝ RAPOR Politis gazetesi, Polise Karþý Þikayet ve Ýddialarý Araþtýran Baðýmsýz Birimin (AADÝPA), polislere karþý birimin önerdiði disiplin kovuþturmalarýnýn uygulanmadýðý, tutuklularýn çeþitli haklarýnýn çiðnendiði ve diðer unsurlarý kaydettiði 2012 yýlýyla ilgili bir rapor hazýrladýðýný yazdý. Gazete, söz konusu birimin bugün raporunu Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e sunacaðýný belirtti. KÝT'LERÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝNE TEPKÝLER GÝRNE'DE ADA TÜP BEBEK, KADIN SAÐLIÐI VE DOÐUM MERKEZÝ - Girne'de Ada Tüp Bebek, Kadýn Saðlýðý ve Doðum Merkezi açýldý. Tunçbilek Saðlýk Hiztleri Þirketine ait Yukarý Girne Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan merkezin açýlýþýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu gerçekleþtirdi. Açýlýþa, Derviþ Eroðlu, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, Girne Polis Müdürü Hüseyin Yeþildaðlý, Girne Akçiçek Hastanesi Baþhekim Vekili Dr. Salih Beyoðlu, bazý milletvekilleriyle davetliler katýldý. Açýlýþta, Eroðlu ile Ada Tüp Bebek, Kadýn Saðlýðý ve Doðum Merkezi Baþhekimi, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Fahri Karagözlü tarafýndan konuþma yapýldý. Simerini gazetesi, Rum siyasi partilerin, Troyka'nýn Kamu Ýktisadi Teþebbüsü (KÝT) kurumlarýnýn özelleþtirilmesi talebine tepki gösterdiðini yazdý. Gazeteye göre AKEL, DÝKO ve KS EDEK, KÝT'lerin "tasfiye edilmesine" karþý çýktýklarýný; önceliðin, bu kurumlarýn yeniden düzenlenmesi ve konsolidasyonu olmasý gerektiðini belirttiler. Ana muhalefet partisi AKEL ise, Meclis'te, özelleþtirmeyle ilgili tüm yasalara ret oyu vereceðini kaydetti. RUM MECLÝSÝ BAZI ANLAÞMALARI ONAYLADI GÝRNE'DE 'MEDÝKAL ÝST' ADLI SAÐLIK ÜRÜNLERÝ MERKEZÝ AÇILDI- Girne'de Medikal Ýst adý altýnda saðlýk ürünleri merkezi açýldý. Özlem Karadeniz'e ait Mustafa Çaðatay Caddesi, Girne Akçiçek Hastanesi karþýsýnda týbbi malzeme toptan ve perakende satýþý yapýlacak merkezin açýlýþýný, Derviþ Eroðlu gerçekleþtirdi. Açýlýþa, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Ünal Üstel, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, Lapta Belediye Baþkaný Fuat Namsoy, bazý milletvekili ile davetliler katýldý. Rum Meclisi, "Kýbrýs (Rum) Cumhuriyeti'nin" Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Rusya'yla imzaladýðý bazý anlaþmalarý dün onayladý. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Rum Meclisi'nin, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'yla imzalanan ve savunma alanlarýnda iþbirliði yapýlmasýný öngören anlaþmalarý onayladýðýný yazdýlar. Gazete, Meclis'in dün ayrýca, Rusya'yla "üst düzey bilgilerin korunmasý" amacýyla imzalanan anlaþmayý da onayladýðýný belirtti.

11 2 Kasým 2013 Cumartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... Telegraph: "El Kaide cihatçýlarý Türkiye'de saklanýyor" "Cihatçý" unsurlarýn Suriye'ye sýzmasý konusunda Batý'da Türkiye'yi suçlayanlar artarken Ýngiliz Telegraph gazetesi, cihatçýlarýn Türkiye üzerinden Suriye'ye aktýðý, "yüzlerce cihatçýnýn Türkiye'de güvenli evlerde tutulduðu" iddialarýnda bulundu. "El Kaide'nin Türk topraklarýný kullanma kabiliyeti, NATO üyesi bir ülkenin Suriye'de iç savaþta oynadýðý role iliþkin soru iþaretleri yaratacak" savýnýn öne sürüldüðü haberde Türk yetkililerinin suçlamalarý kesin bir dille reddettikleri de yazýldý. Telegraph gazetesi, "Türkiye'de gizlenme yerleri, Suriye'deki iç savaþa katýlmak üzere Britanyalýlar dahil yabancý savaþçýlarýn sürekli akýmýna olanak saðlýyor" sözlerini kullandý. "TÜRKÝYE KONTROLÜ MÜ KAYBETTÝ, GÖZ MÜ YUMUYOR?" Haberde "Türkiye, baþtan beri isyancýlara destek verdi, ancak uzmanlar, Türk otoritelerinin ya El Kaide'ye yeni unsurlar saðlayan hareketin kontrolünü kaybettiðini, ya göz yumduðunu söylüyorlar" denildi. Türkiye'de yabancý gönüllüleri kabul merkezleri aðýný yöneten Abu Abdülrahman isimli bir Ürdünlü ise "güvenli evler"in Türkiye'nin Suriye sýnýrý boyunca sahte isimle kiralanan dairelerden oluþturulduðunu söylediðini aktardý. TÜRK YETKÝLÝLELERÝ REDDEDÝYOR Bir Türk yetkilisinin "Topraklarýmýzda teröristlerin varlýðýna hoþgörü göstermeyiz" dediðini de aktaran Telegraph, "Türk polisi, istihbarat aldýðýnda El Kaide'nin güvenli evlerini kapatmaya çalýþýyor" dedi. Buna karþýn sýnýrýn uzunluðuna ve þüphelilerin El Kaideci olduklarýný kanýtlama zorluðuna da dikkat çekildiði haber þöyle noktalanýyor: "Antakya'nýn araba ile üç saat uzaklýðýndaki sýnýr kenti Kilis'te cihatçýlar, otellerin lobilerinde kahve içmek içecek kadar rahat hissediyorlar. Telegraph, bu otellerden birinde ISIL (Irak ve Levant Ýslam Devleti) üyesi biriyle konuþtu. Cihatçý, göz kýrparak Türkiye isteyerek veya istemeyerek 'bize çok iyi davrandý' dedi." Odatv.com Çocuk felci Suriye'yi ve komþularýný tehdit ediyor Suriye'deki çocuk felci salgýný, Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan da teyit edildi. Salgýnýn tüm Ortadoðu'yu tehdit ettiði ve acil bir aþýlama seferberliðinin baþlatýlmasý gerektiði belirtiliyor. (sol) Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), bulaþýcý çocuk felci vakalarýnýn Suriye'de ve civarýnda yaygýnlaþtýðýný duyurdu. WHO'nun bildirdiðine göre, Suriye'nin yaný sýra, komþu yedi ülke çocuk felci riskine karþý acil aþýlama önlemleri alacak. PAKÝSTAN'DAN GELEN VÝRÜS Uluslararasý Save the Children (Çocuklarý Kurtarýn) ajansýnýn yaptýðý açýklamada, "aþýlama seferberliðinin yürütülebilmesi için tüm taraflarýn silahlý mücadeleye ara vermesi" istendi. Save the Children Baþkaný Carolyn Miles'ýn açýklamasýnda "Çocuk felci çatýþma sýnýrlarýný tanýmaz. Uzmanlar, kimyasal silahlarý incelemek üzere Suriye'de bilgisayarlarýyla nasýl dolaþtýlarsa, yardým görevlilerinin de aþýlarýyla dolaþmasýna izin verilmelidir" denildi. UNICEF yöneticisi Anthony Lake, ajansýn Suriye devletinin "yüzbinlerce çocuða aþý götürülmesinin önemi" konusunda anlaþmaya vardýðýný açýkladý. WHO'nun genel müdür yardýmcýsý Bruce Aylward Reuters'e yaptýðý açýklamada, "Pakistan'dan gelen bir polio (çocuk felci) virüsüne Aralýk ayýnda Kahire kanalizasyonunda rastlandý. Ayný virüs Nisan ayýnda Ýsrail'de ve Gazze'de de görüldü" dedi. 99'DAN BU YANA RASTLANMADI Suriye'de 1999 yýlýndan bu yana çocuk felci vakasýna rastlanmamýþtý. Suriye'deki çatýþmalardan önce çocuklara yüzde 95 oranýnda çocuk felcine karþý baðýþýklýk kazandýrýlmýþtý. Fakat þu anda, BM'nin verilerine göre 500 bin çocuða aþý yapýlmadýðý tahmin ediliyor. KALICI FELÇ VEYA ÖLÜM RÝSKÝ Çocuk felci, pis su ve gýda nedeniyle 5 yaþýndan küçük çocuklarda görülen bulaþýcý ve ölümcül bir hastalýk. Hastalýk nefes kaslarýný tahrip ederek kalýcý felce veya ölüme neden olabiliyor. Çocuk felci riskinin Suriye'ye komþu ülkeleri de tehdit ettiði yönündeki WHO açýklamasý, öncelikle Türkiye'yi ilgilendiriyor. TC Saðlýk Bakanlýðý'ndan bu konuda herhangi bir açýklama yapýlmadý. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Maraþ'a karþýlýk Ercan Maraþ'ýn iadesine karþýlýk Ercan Havaalaný'nýn doðrudan uçuþlara açýlmasý ve Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasýnýn Anastasiadis hükümetinin dýþ politikasý ve propagandasýnýn parçasý haline geldiði bildirildi. Haravgi gazetesi, Fransa'nýn Avrupa Konularýndan Sorumlu Bakaný Thierry Repenti'nin geçen ay Fransa Parlamentosu'nda yaptýðý konuþmayý buna kanýt gösterdi. "Maraþ'ýn Açýlmasý! Ýçin Hem Timbu (Ercan) Hem Doðrudan Ticaret... Avrupa Konularýndan Sorumlu Fransýz Müsteþar Fransýz Millet Meclisi'nde Ne Dedi" baþlýklý haberde "Maraþ'ýn iadesine karþýlýk Timbu (Ercan) Havaalaný'nýn verilmesi ve unutulmuþ 'Doðrudan Ticaret Tüzüðü'nün onaylanmasý artýk Anastasiadis hükümetinin propagandasýnýn ve dýþ politikasýnýn parçasý haline geldi" denildi. Haberde þunlar kaydedildi: "Fransa Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Thierry Repenti'nin Fransýz Komünist Partili Milletvekili Alan Broket'in sorusuna verdiði cevap, diplomatik etkinliklerde hâkim olan izlenimin göstergesidir. Ayný zamanda Hristofyas'ýn müzakere grubu üyesi Tumazos Çelebis'in daha önce 'Haravgi'ye belirttiði 'Þimdiden sonra Maraþ'la ilgili herhangi bir öneri, Timbu (Ercan) havaalanýný da kapsamamasý halinde ciddiye alýnmaz...' deðerlendirmesini ve endiþesini de doðruluyor" Gazete ayrýca Fransa Parlamentosu'nda 23 Anastasiadis Koenig'den yardým istedi RUM YÖNETÝMÝ "TÜRK TARAFININ KIBRIS SORUNUNDAKÝ TAVRININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ ÝÇÝN" WASHINGTON'DAN ANKARA'YA EN ÜST DÜZEYDE MÜDAHALE YAPILMASINI ÝSTÝYOR Rum Yönetimi, "Türk tarafýnýn Kýbrýs sorunundaki tavrýný deðiþtirmek" hedefiyle BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi 5 ülkenin müdahalesini istiyor. Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in bu kapsamda dün, ABD'nin Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi John Koenig ile görüþerek yardým istediði haber verildi. Alithia "Herkesin Rolü" baþlýklý haberinde, görüþmede Anastasiadis'in Koenig'e Kýbrýs müzakerelerinin baþlangýcýnda yapýlmasý planlanan ortak açýklamanýn oluþturulmasýnda ortaya çýkan zorluklarý anlatarak, Türk tarafýnýn ortak açýklama ve Maraþ özelinde Güven Yaratýcý Önlemler konusunda tavýr deðiþtirmesi için ABD'den yardým talep ettiðini yazdý. Koenig'in Anastasiadis'i dikkatle dinlediði ve kendisine aktarýlanlarýn çoðuna anlayýþ gösteriyor göründüðüne iþaret eden gazete, ABD'li diplomatýn, konjonktürün kaybedilmemesi için müzakerelerin daha fazla zaman harcanmadan baþlamasýnýn önemine vurgu yaptýðýný yazdý. Habere göre, Anastasiadis, görüþme Ekim'de gerçekleþen görüþmede Avrupa Konularýndan Sorumlu Müsteþar Thierry Repenti'nin ortaya koyduðu görüþlere de yer verdi. Habere göre, Repenti þunlarý söyledi: "Fransa, Kýbrýs sorununa siyasi çözüm bulunmasýnda, müzakerelerin BM tarafýndan kabul edilen parametrelere göre yeniden baþlamasýný savunarak Kýbrýs'ý destekledi ve desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede yabancýlar olarak Kýbrýslýlara, müzakere etmedikleri bir çözümü dayatmamak için dikkatliyiz ve doðal olarak Fransa bu prosedürü samimiyetle açacak olanlarýn yanýnda olacak. Bu çerçevede, bildiðiniz gibi, Sayýn Anastasiadis bize de bilgi verilen bir paket önerdi. Bu tedbirler paketi Lefkoþa'nýn Maraþ'ýn tamamýnýn verilmesine karþýlýk þu tavizleri kabul etmeye hazýr olduðuna iþaret ediyor: Kýbrýslý Türklere: Maðusa limanýnýn açýlmasý ve 2004'ten beridir Kýbrýs tarafýndan bloke edilmiþ olan 'Doðrudan Ticaret' tüzüðünün onaylanmasý. Timbu-Ercan Havaalaný'nýn IATA denetimi altýnda uluslar arasý dolaþýma açýlmasý da incelenebilir. Ankara'ya: AB üyelik müzakerelerinin yeniden baþlamasý konusunda bir anlaþma. Bu anlaþma Ankara'nýn Türkiye ile yapýlan Gümrük Birliði'nden kaynaklanan Kýbrýs'a karþý yükümlülüklerine saygý göstermesi þartýyla 2009'dan beri bloke edilmiþ olan 5 müzakere baþlýðýný öngörebilecek." sonrasýnda basýna yaptýðý açýklamada, Koenig ile görüþmesini "oldukça iyi" diye niteleyerek "gözlemlenen zorluklarý ve diyaloðun yeniden baþlamasýnda yeni dinamik katýlmasý þartlarýnýn oluþturulmasýnda herkesin oynayabileceði rolü görüþtük" dedi. Fileleftheros "5'lerin Müdahalesi Ýsteniyor... Baþkan Anastasiadis Amerikan Büyükelçiyi Gördü ve Washington'a Mesaj Gönderdi" baþlýklý haberinde, Rum yönetiminin, Türk tarafýnýn Kýbrýs sorunundaki tavrýnýn deðiþmesi için Güvenlik Konseyi Daimi üyesi ülkelerin müdahalesini istediðini haber verdi. Gazete edindiði bilgilere dayanarak, Rum yönetiminin, Washington'dan Ankara'ya en üst düzeyde müdahale olmasý yönünde hareketlerde bulunduðuna iþaret ederek þu detaylarý verdi: "Bilgi sahibi kaynaklar, Baþkan Anastasiadis'in kýsa süre önce ABD'ye gerçekleþtirdiði ziyaret sýrasýnda ABD Baþkan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný tarafýndan, Kýbrýs sorununu yakýndan izleyecekleri ve müdahalede bulunacaklarý konusunda sözler verildiðini bildirdi. BÝR AYDA BÝN KÝÞÝLÝK ARTIÞ Eylül ayýnda 76 bin iþsiz Güney Kýbrýs'ta Eylül ayýnda 76 bin iþsizin kaydedildiði belirtilirken, Aðustos ayýna göre iþsizlerin sayýsýndaki bin kiþilik artýþ dikkat çekti. Haravgi gazetesi "Kýbrýs'ta 76 Bin Ýþsiz... Çalýþan Nüfus'un Yüzde 17,1'ine Çýktý" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Eurostat verilerine göre Güney Kýbrýs'ta çalýþan nüfusun yüzde 17,1'inin; yani 17 bin kiþinin iþsiz olduðunu belirtti. Bir önceki ay, Aðustos'ta, 75 bin iþsizle, iþsizlik oranýnýn yüzde 16,9 olduðuna dikkat çeken gazete, Eylül ayýnda Euro bölgesinde ortalama iþsizlik oranýnýn çalýþan nüfusun yüzde 12,2'i; tüm AB'de yüzde 11'i kadar olduðunu aktardý. Erkeklere iþsizlik oranýnýn yüzde 17,6; kadýnlarda yüzde 16,9 ve 25 yaþ altýndaki gençlerde yüzde 43,9 (18 bin) olduðunu aktaran gazete, Euro bölgesinde ortalama iþsiz oranýnýn erkeklerde yüzde 12,1; kadýnlarda yüzde 12,3 ve 25 yaþ altý gençlerde 24,1 olduðunu belirtti. Güney Kýbrýs'ta, Euro bölgesi ülkeleri arasýnda, iþsizlikte en büyük yýllýk artýþ yüzdesinin kaydedildiðini yazan gazete, geçen yýl Eylül ayýnda iþsizlik oranýn yüzde 12,7 olduðunu anýmsattý. Gazete ayrýca Güney Kýbrýs'ýn Yunanistan ve Ýspanya'nýn ardýndan en büyük iþsizlik oranýna sahip olduðunu da belirtti. Diðer gazeteler haberi þu baþlýklarla verdi: Politis: "Ýþsizlikte Olumsuz Rekor... Eurostat'a Göre Güney Kýbrýs'ta Ýþsizler 76 Bin... Olumsuz Birincilik" Alithia: "Eylül Ayýnda Ýþsizlikte Yeni Artýþ... Eurostat Tahminlerine Göre 76 Bin Ýþsiz ya da Çalýþan Nüfusun Yüzde 17,1'i" Simerini: "Ýþsizlik Kemik Kýrýyor" Fileleftheros: "Eylül'de 76 Bin Ýþsiz" GÜNEYDE ÇALIÞMA BARIÞI TEHLÝKEDE Öte yandan Simerini gazetesi "Çalýþma Barýþý Ýçin Tehlike" baþlýklý haberinde, Rum Bakanlar Kurulu'nun, çalýþanlarýn 16 kazanýlmýþ hakkýnýn görüþülmesi için özel sektörle diyalog baþlatma kararý aldýðýný, iþverenlerinse Troyka ile yaptýklarý görüþmede asgari ücretin yüzde 20 düþürülmesi görüþünü dile getirdiklerini belirterek, "ok yaydan çýktý" yorumunda bulundu. Habere göre partiler ve sendikalar dünkü açýklamalarýnda her iki konuya iliþkin yoðun endiþelerini dile getirdiler.

12 12 2 Kasým 2013 Cumartesi Kimilerine göre av sorunsuz baþlamýþ... Siz onu bir de tavþanlara, kekliklere sorun... Paçayý kurtarmak için kimbilir nasýl kaçýp durdular bütün gün?! Bizim Duvar KOP da gel Sertoðlu! KAP da gel! GIDI GIDI Mehmet Levent Pano Kasým sonu CTP- DP'nin kuyruðu kopabilir! MUHABBETLÝLER AKAR MI, DAMLAR MI? -Bak sana söyleyim Raziye... Böyün hiçbir tarafým dutmaz! -Noldun ya be caným? -Nolacayým? Agþam hiç uyuyamadým ki... -E noldun da uyuyamadýn? -Eden nice bilmen ha... -E nerden bileyim be Kemal söylemezsan?! -Bak! Söyleycem ama isdemem bana gücenesin... -Ne gücenecem yahu sana? -Sabaha gadar keresde kesdin agþam!.. Neyidi ya gýzým o horlama? Dürterim seni, husolun, ta döneyim o yanný gene baþlan!.. -Hus yahu... Görün allahiçi... E maraz eddim aha þimdi... -Marazýnan birþey olmaz Raziye... Ama böðce seni boþayacayým! Obir odada yatayým belki alýrým uykumu... -E olur mu be caným hiç? Ayaðýn ayaðýma deðmezsa uyuyamam ben... Hele böyle gýþ gecesi!.. Senin ateþin olmazsa nasýl gýzacayým ben?.. -Bak, gelirim, ateþlerim seni, ondan sonra da uyuyacaðýmýzda herkes yataðýna... -E... Öyle olunca, agmazsa damlar!.. -Agmazsa damlar ha... Göreceyik bakalým akar mý, damlar mý, yoksa belediyenin fýskiyeleri gibi fýþkýrýr mý?! -Domuz! Öðünmezsan olmaz!.. KÖR Bir kör dilencinin þapkasýnýn içine madeni para atýlývermiþti. Gelgelelim, para yere düþtü ve biraz öteye yuvarlanarak durdu. Kör hemen yerinden kalkýp parayý düþtüðü yerden aldý. Þaþýran hayýr sahibi, "Ýyi ama siz kör deðilmiþsiniz" diye baðýrdý. Dilenci, "Deðilim ya", diye cevap verdi. "Ben buranýn asýl dilencisinin yardýmcýsýyým. Kendisi þimdi sinemada film seyrediyor..." Asmaaltý konuþmalarý -E yani þimdi bunnar, öyle söyledigleri gibi elektriðe yüzde zam yapallarsa ne olacak oðlum halimiz? Biz þimdi bile ödeyemeyiyoruk gelen faturalarý... -Merak edme... -Nasýl merak edmeyim? -E merak edme derim ben sana yahu... Çünkü zam mam yapýlmaycak elektriðe... -Dalga geþme... Günnerdir bunu gonuþullar... Nasýl zam yapýlmaycak? -E yapýlmaycak derim sana... Çünkü Haftanýn Gýdýgýdýsý Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ahmet Kaþif'in, Türkiye'de katýldýðý bir televizyon programýnda söylediði "KKTC kumar adasý deðil, medeniyetlerin buluþma noktasýdýr" þeklindeki sözleri, yalnýz kargalarý deðil, yuvalarýndaki miþaro ve alizavralarý da gülmekten kýrýp geçirdiði için bu haftanýn gýdýgýdýsý seçilmeye lâyýk görülmüþtür. Uluslararasý Altýn Muflon Karikatür Yarýþmasý Albümü nden Sibel P. Payla (TÜRKÝYE) zamdan çok daha gorkunç biþey olacak... -Seninle da hiçbiþey gonuþulmaz ha... Moralini bozan adamýn... Zamdan daha gorkunç ne olabilir? -Özelleþdirme diye bir lâfcýg var, duymadýn hiç? -Duydum... -Aha onu yapacaglar! -Yani demek isden satacaglar elektriðini da memleketin? -Aynen... Yorgancýoðlu zam yok gündemimizde dedi ya... Zam yok çünkü niyet baþga... Ankara aybaþý bitirdi bu iþi... Özelleþdirme yoðusa para da yok size dedi. Bagdýlar gördüler maaþlarý ödeyemeycegler kesin söz verdiler özelleþdirmeye! -Annaþýldý... Zammý da satýn alan yapacak! Yani iki punyo birden enecek suratýmýza... -O gadar söylendiydi bize bunnarýn UBP'den hiç farký yok diye... Gene giddik eþþek eþþek oy verdig gendilerine... Musdahakýmýzdýr... Daha beter olalým!.. EV DEYÝNCE AKLINIZA NE GELÝR? Temel bir gün Ýspanya'ya gitmiþ, bir arkadaþýnýn tavsiyesi ile bir restorana girmiþ ve "Bana en güzel yemeði getirin" demiþ. Garsonun getirdiði yemeði Temel afiyetle yemiþ ve garsona bu yemeðin ne olduðunu sormuþ. Garson da "Boðanýn testisleri" demiþ. Temel Ýspanya'dan ayrýlýp Türkiye'ye dönmüþ, daha sonra iþleri nedeniyle tekrar Ýspanya'ya gitmiþ. Ayný lokantaya yemek yemek için girmiþ ve ayný yemeði sipariþ etmiþ. Garson yemeði getirdikten sonra Temel afiyet ile yemiþ ve garsona sormuþ: "Garson bey bu seferki biraz küçüktü." Garson cevap vermiþ: "Her zaman matador kazanacak deðil ya." Fikrinin Fikri BÝR BU EKSÝKTÝ "Asrýn projesi" kapsamýnda karaya döþenecek borular Çin'den getiriliyormuþ. -Yandýk... Çin mallarýnýn adý iyide deðil. Oradan ithal edilen ürünlere dönüp bakmayanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. "Suyun adý özgürlük" demiþti Bakýrcý! Sakýn bu özgürlük kanser olmasýn! Restorancýlar, "Elektriðe zam yapýlýrsa turizm biter" demiþ. -Hiçbir þey bitmez! CTP söyledi ya, bu halk zamlara tahammüllüdür, diye! Ahmet Kaþif "KKTC kumar adasý deðil, medeniyetlerin buluþma noktasýdýr" demiþ. -Medeniyetler eðer burada buluþacaksa hiç zahmet etmesinler. Çünkü burada medeniyetin "M"si bile yok! Kimilerine göre av sorunsuz baþlamýþ. -Siz onu bir de tavþanlara, kekliklere sorun. Paçayý kurtarmak için kimbilir nasýl akla karayý seçtiler bütün gün! Baðdat yine kan gölü olmuþ. -Amerika'nýn götürdüðü özgürlük ve demokrasidendir! Olacak o kadar! El-Sen "Hükümetle sorun yaþamaya baþladýk" demiþ. -Eðer bunu çok geç de olsa anladýysanýz o da bir baþarý! Maaþ ödemeleri yine haber olmuþ. -E olur tabii... Hükümetin bu müthiþ baþarýsýný haber yapmayacak da neyi yapacaksýnýz?! Talat, "Kýbrýs sorunu var oldukça askerlik de var olacak" demiþ. -Ve Rumlar Girne'de, Türkler Aynapa'da vur patlasýn çal oynasýn eðlenmeye devam edecekler, nöbetçiler sýnýrlarda beklerken!!! Hasan Sertoðlu'na destek yaðmuru devam ediyormuþ. -Bu kadar destekten sonra kösteklerden hiç çekinmemesi lâzým. Aksi halde Kýbrýs sorununun çözüm yolunda çok önemli bir fýrsat yitirilmiþ olacak... Açýk denize býrakýlan atýk yað ve çöpler sahillerimize vuruyormuþ. -Bir bu eksikti... Hayýr etmeyelim de ne isterse olsun!.. Hasan Sertoðlu, kendisini engellemeye çalýþanlar için "%90'ý güneyden maaþ alýyor" demiþ. -Bunlarýn aralarýnda kýzaracak yüzü olan varsa, bir daha kolay kolay sokaða çýkmazlar herhalde! Belediye ile Çangar uzlaþmýþ. -Yani þimdi Çangar belediyeyi de seviyor demek mi bu?! Bir gazete, TBMM'deki türbanlý milletvekilleri için "Tabular yýkýldý" diye yazmýþ. -Hiçbir tabunun yýkýldýðý falan yok. Yýkýmýna baþlanan ve yýkým çalýþmalarý hýzla ilerleyen, Atatürk'ün kurduðu cumhuriyettir. Rumlar Girne'de, Türkler Aynapa'da yeyip içiyor! Askerler de sýnýrlarda bekçilik yapýyor! Oh guzum oh! Yüz sene daha gider bu iþ!

13 2 Kasým 2013 Cumartesi 13

14 14 2 Kasým 2013 Cumartesi Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Ýsmet Eczanesi: Bedrettin Demirel Cad. No:92 (Ticaret Odasý Yaný) Tel: Maðusa Meva Eczanesi: Belça Yolu Açýk Pazar Karþýsý Ordu Sok. No:15 A Tel: Tarabya Eczanesi: Salamis Yolu No:43 Tel: Girne Güven Eczanesi: Salih Miroðlu Cad. Ersoy 6 Apt. Yukarý Girne Haval Market Karþýsý Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Ýncirli Eczanesi: Büyük Ada Sok. No:22 A/B (Ýncirli Çocuk Kliniði Önü) Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Bir þey yiyip içenlere 1 2 "yarasýn" anlamýnda söylenen iyi dilek sözü 1 (iki kelime). 2-Bir kimsenin ölümünden 2 sonra yapýlmasýný istediði þey. Baba, cet. 3 3-Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve 4 gerekenden eksik. 5 Derecesi olmayan asker, er. En kýsa 6 zaman. 4-Yönetimde gücü ve etkisi olan 7 kimse, önder. Bir peynir türü. 5-Ters 8 okunuþu "Padiþahlarýn 9 vezirlerine seslenirken 10 kullandýklarý hitap 11 sözü". Hayvan yiyeceði. 6-Bir yüzü uzun tüylü, kalýn ve aðýr battaniye. Boyun eðen, kendini baþkasýnýn buyruðuna býrakan. 7-Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü. 8-Birinin yerine iþ görme yetkisi. 9-Postu beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan bir kedi türü. Hayret bildirir. 10-Uçurum. Lefkoþa Türk Belediyesi'nin kýsa yazýlýþý. Bir kimsenin mülkiyetinde bulunan taþýnýr veya taþýnmaz varlýklarýn bütünü. 11-Kýbrýs Rum Komünist Partisi. Gürültülü kavga, patýrtý. Dünün çözümü "SINIR" 5 KASIM'A ERTELENDÝ- 10.Güzelyurt Tiyatro Günleri kapsamýnda dün akþam oynanmasý planlanan Çatalköy Belediye Tiyatrosu'nun sahneleyeceði "Sýnýr" adlý tek perdelik tiyatro oyunu ertelendi. Çatalköy Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Güzelyurt Belediye Müdürü Süleyman Aldað'ýn babasýnýn vefatý nedeniyle oyun, 5 Kasým Salý akþamý saat 20.00'ye ertelendi. Çatalköy Belediye Tiyatrosu yeni turne programý þöyle açýklandý: "5 Kasým Salý saat Güzelyurt AKM8 Kasým Cuma saat Lefke AKM30 Kasým Cumartesi saat 20.00Lefkoþa AKM6 Aralýk Cuma saat Yenierenköy E.Hoþsöz K.M13 Aralýk Cuma saat Maðusa M.K.K.M20 Aralýk Cuma saat Girne Anafartalar Lisesi Salonu" Yukarýdan Aþaðýya: 1-Argoda "Aptal bir biçimde" (iki kelime). Ters okunuþu "Dünyaya en yakýn gezegen". 2-Ýnsanýn ruhi olgunluðu, erdem. KKTC'nin resmi haber ajansý. 3-Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. Yalan dolanla gizlice görülen kötü iþ, gizli oyun. 4-Tekrar etmek, tekrarlamak. 5-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan, oturmaya yarayan nesne. Bir yerden alýp baþka bir yere iletme, taþýma. 6-Zilli bir kasnaða geçirilmiþ kursak zarýndan oluþan çalgý. Bazý iskambil oyunlarýnda kullanýlmasý gerekmediðinden bir yana býrakýlan kâðýtlar. 7-Yolcu ve turistlere geceleme imkaný saðlayan iþletme. Brom elementinin kýsaltmasý. 8-Tren, tranvay gibi taþýtlarýn üzerinde hareket ettiði demir yol. Havanýn yer deðiþtirmesinden oluþan esinti, rüzgar. 9-Vurgusuz þart eki. Bir buluþtan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. Kuzu sesi. 10-Mahcup olmak. Anma. 11-Yemeklerde ve salatalarda kullandýðýmýz hoþ kokulu bir bitki. Bilim, fen konularýyla siyasi, ekonomik ve toplumsal konularý açýklayýcý ve yorumlayýcý niteliði olan gazete veya dergi yazýsý. Lefke Hurma Festivali baþlýyor Kýbrýs'ta adý Lefke'yle özdeþleþen, hem meyve, hem de macun olarak tüketilen "hurma"nýn tanýtýlmasý, üreticilerinin desteklenmesi ve Kýbrýs kültürünün yaþatýlmasý amacýyla düzenlenen "4. Lefke Hurma Festivali", bugün baþlýyor. Dördüncü yýlýna giren Festival, bugün ve yarýn, Lefke Belediye Pazarý'nda çeþitli etkinliklere ev sahipliði yapacak. Lefke Turizm Derneði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, açýlýþýný Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun yapacaðý festival, saatleri arasýnda devam edecek. Festival kapsamýnda, Kýbrýs halk danslarý gösterileri, çeþitli müzik dinletileri gerçekleþtirilecek ve genç yetenekler sahne alacak. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 2 Kasým 2013 Cumartesi TELEFON BORÇLARINA 18 KASIM'A KADAR SÜRE Telekomünikasyon Dairesi'ne 31 Aðustos 2013 tarihine kadar borcu olan abonelerin, borçlarýný en geç 18 Kasým 2013 tarihine kadar kapatmasý istendi. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Remzi Evram tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, 31 Aðustos 2013 sonu itibarýyla hesaplarýný kapatmayan ve açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceði kaydedildi. Açýklamada, abonelerin maðdur olmamasý için en yakýn Telekomünikasyon Dairesi muhasebe giþesi veya anlaþmalý bankalara baþvurarak borçlarýný kapatmasý rica edildi. Yazýlý açýklamada, eline fatura ulaþmayan abonelerin 163 sesli yanýt servisinden telefon borçlarýný öðrenebileceði hatýrlatýldý. MAKAMER FAALÝYETLERÝNE BAÞLIYORGazimaðusa Belediyesi bünyesinde yaklaþýk 1 ay önce kurulan Maðusa Kadýn Merkezi (MAKAMER) faaliyetlerine pazartesi gününden itibaren baþlýyor. MAYAMER, kadýnlarýn toplumdaki statüsünü yükseltmek, ihtiyaç duyduklarý alanlarda eðitim ve bilinçlendirme programý düzenlemek, kurs ve atölye programlarýyla meslek kazandýrarak ev ekonomilerine katký saðlamalarý amacýyla kurulduðu belirtildi. Merkez'de 1 ay sürecek kurslarda, cam-ahþap boyama teknikleri, koza-telkýrma eðitimi, kurdele-yemeni, Süryani iþi, sele-sepet, kabak, seramik yapýmý, ahþap oymacýlýk, sandalye yapýmý Lefkara-Lapta iþi, taký ve güneþ danteli eðitimleri verilecek. Kurslar sürekli olacak. 1 aylýk kursu bitiren kursiyer bu sürenin sonunda baþka bir konuyla ilgili kurs alabilecek. Kurslara katýlýmý sürekli kýlmak amacýyla kurs ücreti olarak 20 TL alýnacak. Kursiyerler üretecekleri el iþlerini Bandabuliya'da açýlacak satýþ yerlerinde pazarlayarak ev ekonomilerine de katký saðlamasý olunacak. Satýþlardan elde dilen gelirlerin tümü kursiyerlere kalacak. MAKAMER'in giderleri ise Gazimaðusa Belediyesi tarafýndan finanse edilecek. Bugün Bandabuliye'da kursiyerlere yönelik oryantasyon (uyum) programý düzenleyerek, kurs ve atölye programlarý tanýtýldý. GÝRNE BELEDÝYESÝ BETONARME KANAL ÝNÞAATI SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI Girne Belediyesi ile Aþan Nakliyat Þirteki arasýnda Bülent Ecevit ile Bedrettin Denirel Caddesi Kavþaðý Betonarme Kanal Ýnþaat ihalesini kapsayan sözleþme, dün imzalandý. Belediye Baþkaný Sümer Aygýn ile Betonarme Kanal Ýnþaat ihalesini kazanan müteahhit firma Aþan Nakliyat Direktörü Mahmut Daðaþtý imza koydu sözleþme imza töreni, Girne Belediyesi'nde gerçekleþtirildi.. Girne 19 Mayýs TMK yanýnda Hacý Halil Deresi'nin açýlacak kanallarla ýslah edilmesini kapsayan proje, yaklaþýk 95 bin TL'ye mal olacak ve 45 günde tamamlanacak. DAÜ, EN ÝYÝ ÝLK 2000 ÜNÝVERSÝTE ARASINDAKÝ "TEK KKTC ÜNÝVERSÝTESÝ" DAÜ de Prof. Aksugür anýsýna yarýþma düzenlendi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlýk Fakültesi Ýç Mimarlýk ve Tasarým Bölümü, geçen yýl hayatýný kaybeden öðretim üyesi Prof. Dr. Nurten Aksugür anýsýna, 1. Uluslararasý Nurten Aksugür En Ýyi Kavram Ýletiþimi Öðrenci Yarýþmasý düzenledi. DAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, yarýþmada birinciliði Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Mustafa Kaplan, ikinciliði DAÜ öðrencisi Faraz Salem ve üçüncülüðü DAÜ öðrencisi Daliya Abd Elrahman kazandý. DAÜ öðrencisi Banu Yýldýrým, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öðrencisi Elif Çepniler ve Anadolu Üniversitesi öðrencisi Fýrat Küçükersen ise eþdeðer mansiyon ödülüne layýk görüldü. Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nün dünya genelindeki üniversiteleri akademik kalitelerine göre deðerlendirmeye alan "University Ranking by Academic Performance URAP" Araþtýrma Laboratuarý tarafýndan yapýlan 2013 sýralamasýna göre, en iyi 2000 üniversite arasýna girmeyi baþararak tek KKTC üniversitesi olduðu bildirildi. URAP 2013 en iyi 2000 üniversite sýralamasýn DAÜ'nün 1815'inci sýradan girdiði kaydedildi. "YDÜ 8. ULUSLARARASI FOTOÐRAF GÜNLERÝ 4-6 KASIM TARÝHLERÝ ARASINDA CTP/BG Girne Ýlçe Baþkaný Þehan Tomgüsehan "YDÜ 8. Uluslararasý Fotoðraf Günleri 4-6 Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak. Fotoðraf Günleri, Yakýn Doðu Üniversitesi (YDÜ) Ýletiþim Fakültesi tarafýndan geleneksel olarak düzenleniyor. YDÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre etkinlik, YDÜ'nün 25'inci yýldönümü kutlamalarý kapsamýnda düzenlenecek etkinliklerin baþlangýcý niteliðinde olacak. Ýletiþim Fakültesi Kompleksi'nde yer alacak etkinlikler dizisinde ana tema "deðiþim" olarak belirlendi. Etkinlik kapsamýnda "yaþayan en eski ikinci Kýbrýslý Türk stüdyo fotoðrafçýsý" Mehmet Þýk'a Kýbrýs Türk fotoðrafçýlýðýna yaptýðý katkýlardan dolayý Hizmet Onur Ödülü verilecek. BARAKA'DA "DUVAR" FÝLMÝ GÖSTERÝLECEK Baraka Kültür Merkezi'nin her ayýn ilk cumartesi akþamý düzenlediði "izle tartýþ" etkinliðinde bu ay Yýlmaz Güney'in "Duvar" isimli filmi gösterilecek. Merkez'den yapýlan açýklamada, 1983 yapýmý "Duvar" filminin Yýlmaz Güney'in Cannes'da büyük ödülü alan "Yol" filminden sonraki ilk, yaþamýndaki ise son film olduðu anýmsatýlarak, filmin Baraka Kültür Merkezi'nin Kýzýlbaþ'taki binasýnda bu akþam saat 19:00'da gösterileceði; ücretsiz olan etkinlikte, gösterimin ardýndan katýlýmcýlar tarafýndan filmle ilgili tartýþma yapýlarak gelecek ayýn filminin belirleneceði kaydedildi. SU VE GIDA GÜVENLÝÐÝ KONFERANSI KASIM'DA Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG) Gençlik Örgütü'nün önceki gün akþam gerçekleþtirdiði Girne Ýlçesi 15'inci Olaðan Kongresi'nde Þehan Tomgüsehan ilçe baþkanlýðý görevine getirildi. CTP/BG Basýn Bürosu'ndan yazýlý açýklamaya göre, CTP/BG Genel Sekreteri Asým Akansoy, Girne Ýlçe Baþkaný Erkan Eminaða, Girne milletvekili Salih Ýzbul ile Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn Kongre'de hazýr bulundu. Kongre'de CTP/BG Gençlik Örgütü Girne Ýlçe Baþkanlýðýna, tek aday olan Þehan Tomgüsehan getirildi. Kongre'nin kapanmasýnýn ardýndan ilk toplantýsýný gerçekleþtirerek görev bölümü yapýn yeni Yönetim Kurulu þu isimlerden oluþtu: Ýlçe Sekreteri: Anýl Kurtdemir; Örgütlenme Sorumlusu: Sadi Erdendoð; Mali Sayman: Kemal Kalyoncu; Eðitim Sorumlusu: Dünce Önal; Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu: Zeka Fýndýk; Sosyal Aktiviteler Sorumlusu: Veli Ardýç; Basýn, Yayýn ve Yerel Yönetimler Sorumlusu: Ahmet Cepheoðlu; Kültür ve Sanat Sorumlusu: Cemre Ertaç." Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Baþkaný Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun da katýlacaðý, ÝÝT ile Dýþiþleri Bakanlýðý iþbirliðiyle düzenlenen "Su ve Gýda Güvenliði Konferansý" Kasým'da yapýlacak. Girne Acapulco Otel'de yer alacak 3 günlük Konferans'ýn açýlýþý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu tarafýndan yapýlacak.

16

17 2 Kasým 2013 Cumartesi 17

18 18 2 Kasým 2013 Cumartesi

19 2 Kasým 2013 Cumartesi Arabacýoðlu: Bisiklet kültürünün yeniden kazandýrýlmasý gerekir Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu, bisiklet kullanma alýþkanlýðýnýn, hem çocuklarýn fiziksel ve zihinsel geliþimlerine, hem de ekonomi ve çevreye katkýsýndan dolayý yeniden kazandýrýlmasýnýn gerekli olduðunu söyledi. Arabacýoðlu dün, Türkiye Bisikletliler Derneði Baþkaný Murat Suyabatmaz ile Kuzey Kýbrýs Bisiklet Severler Birliði Baþkaný Hüseyin Akcan'ý kabul etti. Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Arabacýoðlu, kabulde yaptýðý konuþmada, uzun yýllar çok yaygýn þekilde bisiklet kullandýklarýný ancak geliþen ve deðiþen alýþkanlýklar nedeniyle bisiklet kullanma alýþkanlýðýn sadece belli bir yaþa kadar devam edilebildiðini belirtti. Arabacýoðlu, sadece çocuklara alýnýn bir hediye niteliði taþýyan bisikletin belli bir yaþa gelindiðinde bir kenara býrakýlýp, unutulduðunu dile getirdi. Okullarda seçmeli ders olarak bisiklet dersinin okutulmasýnýn þu anki yapýda pek mümkün olmadýðýný kaydeden Arabacýoðlu, "Tam gün eðitime geçilmesi halinde, bu tür aktiviteleri seçmeli ders olarak okutulmasý çocuklarýn fiziksel ve bedensel geliþimlerine büyük katkýsý olacak" dedi. 19 "II. GELENEKSEL KALKANLI ANIT ZEYTÝN AÐAÇLARI KOÞUSU" BUGÜN GERÇEKLEÞÝYOR "II. Geleneksel Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koþusu" bugün gerçekleþiyor. ODTÜ KK Kampusu'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu, Güzelyurt Belediyesi, Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koruma Birliði ile Kalkanlý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði katkýlarýyla organize edilen "II. Geleneksel Kalkanlý Anýt Zeytin Aðaçlarý Koþusu"nun yarýn gerçekleþtirileceði belirtildi. Koþunun, saat 14.00'de ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Spor Merkezi'nden baþlayacaðý kaydedildi. ÝHALE DUYURUSU (TEKLÝF KABULÜ SIRA NO:273/2013) Spor Dairesi çim futbol sahalarýnýn kýþ ara ekimleri için gerekli olan kg (on üç bin beþ yüz kilo) lollium pereme çim tohumu alýmý için teklif kabul edilir. NOT: 1- Ýhaleye teklif verenler þartnameye göre istenen belgeleri (Yerli üretim belgesi, Vergi Güvenlik Belgesi, Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý, Çalýþma Dairesi ve Tescil Belgeleri) ve/veya malzemelerle ilgili broþür, katalog ve þartname gereði istenen diðer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir. 2- Geçici teminat %5 tir. Teminatsýz teklifler dikkate alýnmayacaktýr. 3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayýlý Merkez Bankasý Yasasý altýnda denetlenen Banka teminat mektuplarý geçerli olacaktýr. 4- Geçici teminat süresi en az 45 gün olacaktýr. (Ýhalenin kapandýðý tarihten itibaren) 5- Teminat olarak yalnýz Banka Teminat mektubu veya Maliye ye yatýrýlacak para karþýlýðý alýnan makbuz geçerli olacaktýr. (Hangi þekilde olursa olsun kat i surette çek kabul edilmeyecektir.) 6- Verilecek teklifler KDV siz olacaktýr. Teklifler en geç 13 KASIM, 2013 ÇARÞAMBA günü ö.e. saat a kadar Maliye Bakanlýðý binasýnda Merkezi Ýhale Komisyonu Toplantý Salonundaki teklif kutusuna atýlmalýdýr. Bu teklifle ilgili bilgi ve þartnameler Spor Dairesi ne yatýrýlacak 100.-TL + KDV makbuz karþýlýðý Spor Dairesi nden temin edilebilir. Merkezi Ýhale Komisyonu Baþkanlýðý Maliye Bakanlýðý Emine Otobüs Turu 10 Kasým Pazar Hayvanat bahçesi/ alýþveriþ merkezi/pirga/ Aynanna/Vuda Sevda köylerine ziyaret/hala Sultan/Tuz Gölü/ Larnaka... Ücret sadece 30TL Tel: KOLAN BRITISH HOSPITAL Hastanemizde görevlendirilmek üzere - 1 adet KKTC vatandaþý kalp ve damar cerrahisi uzmaný, - 1 adet KKTC vatandaþý anestezi uzmaný, - 1 adet KKTC vatandaþý kardiyoloji uzmaný aranmaktadýr. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 full eþyalý daire Marmara bölgesinde 2+1 full eþyalý daire Hamitköy'de kat eþyasýz daire Gönyeli'de 4+1 full eþyalý daire Ortaköy hastane karþýsý 3+1 eþyalý daire K. Kaymaklý'da 3+1 full eþyalý daire Satýlýk K. Kaymaklý'da 2+1 zemin kat daire Türk malý Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Türk malý Yanam bölgesinde metrekare 2. kat daire Türk malý Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat daire Çaðlayan'da 3+1 asansörlü 130 metrekare daire Türk malý Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek içerisinde yeni bitmiþ müstakil ev eþdeðer Yeniþehir de eþdeðer müstakil ev Stg ÜCRETSÝZ ÝNCÝL Kutsal, saf, hiç deðiþmemiþ, kötülükten kurtaran, hayat deðiþtiren, ebedi hayat veren, Tanrý'nýn insanlýða sevgi mektubudur. Bizlerden ücretsiz Ýncil isteyiniz. Tel: SATILIK ARAZÝ Kýrný da 8 dönüm 1 evlek arsa nitelikli Türk koçanlý arazi, içme suyu, elektrik ve su kuyusuyla birlikte satýlýktýr. Dönümü 12 bin Stg. Tel: KÝRALIK Lefkoþa'da kiralýk dükkan ve büyük bodrum Yonca kavþaðý yaný, Lefkoþa- Maðusa anayolu ve Geçitkale'ye giriþ-çýkýþý var. SAHÝBÝNDEN DEVREN ARTEZYEN SU KUYUSU Derinlik: 110 metre, saatte 100 ton. Tuz ve kireci az, içme suyundan az bir geriliði var Stg. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg

20 Masa Tenisi kafilesinin milli temas sürecindeki komediler yeni boyut kazanmaya devam ediyor Sporcu oturdu, antrenör oynadý Futbolda haftanýn maçlarý ve hakemler Bugün K-Pet Süper Lig Yenicami-Maðusa T.Gücü (Osman Özpaþa) B. Baðcýl-Doðan T.Birliði (Serkan Durmaz) Cihangir-Mormenekþe (Ecvet Kanatlý) Serdarlý-Gençlik Gücü (Fehim Dayý) K-Pet 1. Lig Lapta-Gençler Birliði (Ýhsan Payas) Binatlý-Göçmenköy (Emre Öztaþlý) Ozanköy-Baf Ü.Yurdu (Irmak Emin) Türkmenköy-Deðirmenlik (Kerem Eran) K-Pet 2. Lig Mehmetçik-Dipkarpaz (Mehmet Sezener) Karþýyaka-Görneç (Ali Özgül) Zümrütköy-Geçitkale (Hüseyin Özkan) Masa Tenisi Federasyonu'nun Ýstanbul'daki kamp süreci sonunda ortaya çýkan entrikalara bir yenisi daha eklendi. Kafilede yer alan sporcularýn dostluk maçlarýnda dahi oynatýlmadýklarý ve antrenörlerin oynadýðý ortaya çýktý Afrika Gazetesi olarak Masa Tenisi kafilesinin Ýstanbul'daki kampýný "Uluslararasý Milli Þampiyona" olarak yutturulmaya çalýþýlmasýný gündeme getirdiðimiz günden beri ilginç iddialar orataya çýkýyor. Bir sporcu yaptýðý açýklamada "Bizi sporcu olarak götürdüler. Fakat maçlarý antrenöre oynattýlar" ifadesini kullandý (Necati Özsoy) Hakemsiz oynatýlan maçlarda bizim milli kafilemizin antrenörü maç yapýyor... Konuyu yazmaya baþladýðýmýz ilk günden beri bizleri arayan masa tenisi sporcu, antrenör ve velileri federasyon içerisinde yaþanan adaletsizlik ve yalan haberlerin bir bir su yüzüne çýkmasýna yardýmcý olmak istediklerini ve kamuoyunun tüm gerçekleri bilmesini istediklerini belirtiyorlar. Gerçekleþen kamp süreci sonunda ülke sporcularýnýn bir birleri ile hakemsiz maç yapmalarýný "Uluslararasý milli turnuva" olarak adleden ve elde edilen dereceler ile gurur duyduklarýný belirten Masa Tenisi Federasyonu yetkililerine daha çirkin iddialar geldi. Milli kadroya seçilen bazý sporcular kamp sonrasý maçllarda oynatýlmadýklarýný ve maçlarda antrenör olarak Ýstanbul'a giden kiþilerin oynadýðýný iddia ettiler. Bir sporcunun internette "KKTC Milli Takýmý Kürsüde" haberinin altýna yaptýðý yorumu aynen sizlerle paylaþýyoruz. "Bizi oraya goturduler.cesitli ulkeler vardi.kamp yaptik.sonra birer setlik maclar basladi.beni sporcu olarak goturduler ama oynatmadilar.antrenorler kendileri oynadi bizim yerimize.sporcular oturdu antrenorler oynadi.bunu da yazayim dedim herkes duysun". 3 KULÜP TOPLANIYOR Masa Tenisi Federasyonu tarafindan yapýlan adaletsiz milli takým seçmelerine itiraz ettikleri için ceza kuruluna verilen GAU, YDÜ ve Leventspor Kulüp baþkanlarý toplanýyor. Ýlgili kulüplerin gerçekleþecek toplantý sonrasý takýmlarý liglerden çekme kararý alabilecekleri de öðrenildi. HAKEMSÝZ MAÇLAR NASIL RESMÝ OLUR Ýþte bu resim çok þey anlatýyor. Tek setlik maclarda çekilmiþ bir fotoðraf. Federasyon Baþkaný'nýn oðlu birisi bayanlar antrenörü olarak Ýstanbul'a gitti. Maç yapýyor. O kadar gayrý ciddi bir ortam var ki býrakin hakemsiz maç yönetildiðini, bizim sporcularýn formalarý da farklý. Ciddi bir maça farklý forma ile kesinlikle çýkýlmaz. Ýþte böyle bir kampý hala daha "Milli uluslararasý bir turnuva" olarak KKTC kamuoyuna yutturmaya çalýþýyorlar. 3 Kasým Pazar K-Pet Süper Lig Yeni Boðaziçi-Hamitköy (Hakan Muhtaroðlu) Kaymaklý-Çetinkaya (Savaþ Tilki) Lefke-Yalova (Mehmet Malek) K-Pet 1. Lig Türk Ocaðý- Akýncýlar (Serdar Bilgimer) Esentepe-Dumlupýnar (Ali Özer) Düzkaya-Gönyeli (Serkan Þimþek) K-Pet 2. Lig Tatlýsu-Denizli (Utku Hamamcýoðlu) Çanakkale-Girne H. Evi (Osman Küçük) Gaziköy-Çayönü (Turgay Misk) Ortaköy-Vadili (Ozan Kel) Gözler derbide olacak Lider Kaymaklý ezeli rakibi Çetinkaya ile yarýn Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda karþýlaþacak. K-Pet Süper Ligi'nde 6. Hafta maçlarý oynanýyor. Ligde haftanýn en önemli karþýlaþmasý baþkentte iki ezeli rakip Kaymaklý-Çetinkaya arasýnda Pazar günü oynanacak. Maçlar saat 14.00'de baþlayacak. Baþkent Þht. Hüseyin Ruso Stadý'nda iki ezeli rakip Kaymaklý ve Çetinkaya karþý karþýya gelecek. Geçen hafta Yalova karþýsýnda aldýðý farklý galibiyet ile liderliði yakalayan Kaymaklý bugün zorlu bir 90 dakikaya çýkacak. Çetinkaya'da Teknik Direktör Mehmet Bolkan'ýn yerine gelen Vehbi Özerem ilk sýnavýný da vermiþ olacak. Masa Tenisi Federasyonu'nun milli takým kafilesinin Ýstanbul'da gerçekleþtirdiði kamp süreci sonunda yaþanana entrikalara her gün yeni birþey ekleniyor. 6 Türk ülkesinin daveti ile Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen kamp sürecini "Uluslararasý Milli Þampiyona" olarak basýnýmýza duyuran ve kamuoyunu yanýltan Federasyon bu iddialara hiçbir açýklama yapamazken, olay her gün yeni bir boyut kazanýyor. Sporcularýmýz Türkiye Profesyonel Plaj Voleybol Liginde mücadele edecek Türkiye Voleybol Federasyonu'nun düzenlediði TVF Erkekler Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi bugün Ýzmir'deki TVF plaj voleybolu kortlarýnda (Atatürk Spor Salonu yaný) baþlayacak. 10 takýmýn mücadele edeceði ligde KKTC olarak sporcularýmýz da mücadele edecek. Her hafta 2 sporcunun gideceði lig maçlarýnýn ilk müsabakasý için bugün Devrim-Ali Osman ikilisi maça çýkacak. Saat 14.30'da baþlayacak olan karþýlaþmada takýmýmýz Halk Bankasý le mücadele edecek. Halk Bankasý-KKTC maçý saat 14.30'dan itibaren Süper Sport kanalýndan canlý yayýnlancak TVF Erkekler Profesyonel Plaj Voleybolu Ligi'nde mücadele edecek takýmlar þu þekilde: Halkbank, Altýnyurt, Ýstanbul Göztepe / Hi-Level, Beþiktaþ, Kama, KKTC, Fethiye Spor, Boðaziçi, Muðla Bld., Selçuk Þekerci - Valeriy Samoday. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý?

Yüzyýllar önce KKTC mi vardý? TC'nin Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, çaðlayanlar gibi çaðladý... Güney Kýbrýs ekonomisi iflas ederken KKTC ekonomisi 2.8 büyümüþ! Demek baþbakanýmýz Küçük, ama Zafer'imiz büyük! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com

Maraþ darbesi. Akýncý'ya. CTP-BG Kurultayý bugün. Lefkoþa fotoðraflarda birleþti. Açý senerlevent@yahoo.com Maraþ'taki yangýnýn nedeni öðrenilememiþ henüz... Öðrenilemeyecek de... Faili meçhullere yazdýk bunu da. Ama siz yine de faili "meþhurlar" diyebilirsiniz onlara! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Haziran

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran 2010 Cumartesi YIL: 9 SAYI: 3096 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurtaranlar kahraman olurdu eskiden... Þimdi batýranlar da kahraman olmuþ! Hükümetteyken Boyacý'yý hiç hatýrlamayan Turgay Avcý, acaba bunun için mi þimdi hatýrladý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Haziran

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3946 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS TADIYLA... 3 Rum polisinin tutuklanmasýndan sonra güneyde sýkýntý yaþayan turizmcilerimiz ve taksicilerimiz Eroðlu'ndan destek istediler. Biz demedik mi, akýlsýz baþýn cezasýný hep akýllýlar çeker? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı