KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU KASTAMONU-2010

2 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU BİLGİLERİ DÜZENLEYEN: Y.Şehir Plancısı Aylin KONCA Kastamonu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (Çevre Yönetimi ve ÇED Şube Müdürlüğü) KASTAMONU-2010

3 İÇİNDEKİLER Sayfa A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1. Giriş 1 A.2. İl ve İlçe Sınırları 2 A.3. İlin Coğrafi Durumu 3 A.4. İlin Topoğrafyası ve Jeomorfolojik Durumu 4 A.5. Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 4 A.5.1. Metamorfizma ve Mağmatizma 4 A.5.2. Tektonik ve Paleocoğrafya 7 B. DOĞAL KAYNAKLAR 8 B.1. Enerji Kaynakları 8 B.1.1. Güneş 8 B.1.2. Su Gücü 8 B.1.3. Kömür 10 B.1.4. Doğalgaz 11 B.1.5. Rüzgar 1 B.1.6. Biyokütle 11 B.1.7. Petrol 11 B.1.8. Jeotermal Sahalar 11 B.2. Biyolojik Çeşitlilik 11 B.2.1. Ormanlar 11 B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 11 B.2.2. Çayır ve Mera 12 B.2.3. Sulak Alanlar 12 B.2.4. Flora 12 B.2.5. Fauna 12 B.2.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler 12 B.3. Toprak 12 B.4. Su Kaynakları 12 B.4.1. İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 12 B.4.2. Yeraltı Su Kaynakları 18 B.4.3. Akarsular 19 B.4.4. Göller ve Göletler 19 B.5. Mineral Kaynaklar 20 B.5.1. Sanayi Madenleri 20 B.5.2. Metalik Madenler 22 B.5.3. Enerji Madenleri 23 B.5.4. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler 23 C. HAVA (ATMOSFER VE İKLİM) 44 C.1. İklim ve Hava 44 C.1.1. Doğal Değişkenler 45 C Rüzgar 45 i

4 Sayfa C Basınç 45 C Nem 45 C Sıcaklık 45 C Buharlaşma 46 C Yağışlar 46 C Yağmur 46 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 46 C Seller 46 C Kuraklık 46 C Mikroklima 47 C.1.2. Yapay Etmenler 47 C Plansız Kentleşme 47 C Yeşil Alanlar 47 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 48 C Endüstriyel Emisyonlar 48 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 48 C.2. Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynakları 49 C.2.1. Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 49 C.2.2. Partikül Madde (PM) Emisyonları 50 C.2.3. Karbonmonoksit Emisyonları 50 C.2.4. Azot Oksit (NOx) Emisyonları 51 C.2.5. Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 51 C.3. Atmosferik Kirlilik 51 C.3.1. Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 51 C.3.2. Asit Yağışlarının Etkileri 51 C.4. Hava Kirleticilerinin Çevreye Olan Etkileri 51 C.4.1. Doğal Çevreye Etkileri 51 C Su Üzerindeki Etkileri 51 C Toprak Üzerine Etkileri 52 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 52 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 52 C.4.2. Yapay Çevreye (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri 53 D. SU 54 D.1. Su Kaynaklarının Kullanımı 54 D.1.1. Yeraltı Suları 55 D.1.2. Jeotermal Kaynaklar 56 D.1.3. Akarsular 56 D.1.4. Göller, Göletler ve Rezervuarlar 57 D.1.5. Denizler 57 D.2. Doğal Drenaj Sistemleri 58 D.3. Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 58 D.3.1. Yeraltı Suları ve Kirlilik 58 D.3.2. Akarsularda Kirlilik 58 D.3.3. Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 58 D.3.4. Denizlerde Kirlilik 59 D.4. Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 59 ii

5 Sayfa D.5. Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 59 D.5.1. Tuzluluk 59 D.5.2. Zehirli Gazlar 59 D.5.3. Azot ve Fosforun Yol Açtığı Kirlilik 59 D.5.4. Ağır Metaller ve İz Elementler 59 D.5.5. Zehirli Organik Bileşikler 59 D Siyanürler 59 D Petrol ve Türevleri 59 D Polikloro Naftalinler ve Bifeniller 59 D Pestisitler ve Su Kirliliği 59 D Gübreler ve Su Kirliliği 59 D Deterjanlar ve Su Kirliliği 59 D.5.6. Çözünmüş Organik Maddeler 59 D.5.7. Patojenler 59 D.5.8. Askıda Katı Maddeler 59 D.5.9. Radyoaktif Kirleticiler ve Su Kirliliği 59 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI 60 E.1. Genel Toprak Yapısı 60 E.2. Toprak Kirliliği 62 E.2.1. Kimyasal Kirlenme 62 E Atmosferik Kirlenme 62 E Atıklardan Kirlenme 63 E.2.2. Mikrobiyal Kirlenme 63 E.3. Arazi 63 E.3.1. Arazi Varlığı 63 E Arazi Sınıfları 63 E Kullanma Durumu 67 E.3.2. Arazi Problemleri 70 F. FLORA-FAUNA VE HASSAS YÖRELER 71 F.1. Ekosistem Tipleri 71 F.1.1. Ormanlar 70 F Ormanların Ekolojik Yapısı 70 F İlin Orman Envanteri 72 F Orman Varlığının Yararları 74 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 74 F.1.2. Çayır ve Meralar 75 F.1.3. Sulak Alanlar 75 F.1.4. Diğer Alanlar (Stepler vb.) 75 F.2. Flora 75 F.2.1. Habitat ve Toplulukları 75 F.2.2. Türler ve Populasyonları 76 F.3. Fauna 78 F.3.1. Habitat ve Toplulukları 78 F.3.2. Türler ve Populasyonları 78 iii

6 Sayfa F.3.3. Hayvan Yaşama Hakları 81 F Evcil Hayvanlar 81 F Sahipli Hayvanlar 81 F Sahipsiz Hayvanlar 81 F Nesli Tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Evcil ve Yaban Hayvanlar 81 F Hayvan Hakları İhlalleri 82 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 82 F.4. Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar 82 F.4.1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 82 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları 82 F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları 86 F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 2. Maddesinin a - Tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar 86 F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 89 F /9/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar 89 F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri 90 F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar 90 F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 90 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 90 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 90 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 91 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 91 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar 91 F.4.2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 91 F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları 91 iv

7 Sayfa F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 91 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar 91 F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar 91 F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar 91 F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar 91 F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar 92 F.4.3. Korunması Gereken Alanlar 92 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olara Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) 92 F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı 92 F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin Gel-Git Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler 94 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 94 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar 94 F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar 94 G. TURİZM 95 G.1. Yörenin Turistik Değerleri 95 G.1.1. Yörenin Doğal Değerleri 95 v

8 Sayfa G Konum 95 G Fiziki Özellikler 95 G.1.2. Kültürel Değerler 95 G.2. Turizm Çeşitleri 103 G.3. Turistik Altyapı 106 G.4. Turist Sayısı 106 G.5. Turizm Ekonomisi 106 G.6. Turizm-Çevre İlişkisi 106 H. TARIM VE HAYVANCILIK 107 H.1. Genel Tarımsal Yapı 107 H.2. Tarımsal Üretim 107 H.2.1. Bitkisel Üretim 108 H Tarla Bitkileri 108 H Buğdaygiller 108 H Baklagiller 109 H Yem Bitkileri 109 H Endüstriyel Bitkiler 109 H Bahçe Bitkileri 109 H Meyve Üretimi 109 H Sebze Üretimi 110 H Süs Bitkileri 110 H.2.2. Hayvansal Üretim 112 H Büyükbaş Hayvancılık 113 H Küçükbaş Hayvancılık 114 H Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi) 115 H Su Ürünleri 115 H Kürk Hayvancılığı 115 H Arıcılık ve İpekböcekçiliği 115 H.3. Organik Tarım 115 H.4. Tarımsal İşletmeler 115 H.4.1. Kamu İşletmeleri 115 H.4.2. Özel İşletmeler 115 H.5. Tarımsal Faaliyetler 116 H.5.1. Pestisit Kullanımı 116 H.5.2. Gübre Kullanımı 116 H.5.3. Toprak Kullanımı 116 I. MADENCİLİK 117 I.1. Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Doğal Malzemeler 117 I.1.1. Sanayi Madenleri 117 I.1.2. Metalik Madenler 117 I.1.3. Enerji Madenleri 117 I.1.4. Maden Kanununa Tabi Olan Doğal Malzemeler 117 I.2. Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 117 I.3. Cevher Zenginleştirme 117 vi

9 Sayfa I.4. Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 118 I.5. Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları 118 J. ENERJİ 120 J.1. Birincil Enerji Kaynakları 120 J.1.1. Taşkömürü 120 J.1.2. Linyit 120 J.1.3. Asfaltit 120 J.1.4. Bitümlü Şist 120 J.1.5. Hampetrol 120 J.1.6. Doğalgaz 120 J.1.7. Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 120 J.1.8. Orman 120 J.1.9. Hidrolik 121 J Jeotermal 121 J Güneş 121 J Rüzgar 121 J Biyokütle 122 J.2. İkincil Enerji Kaynakları 122 J.2.1. Termik Enerji 122 J.2.2. Hidrolik Enerji 122 J.2.3. Nükleer Enerji 122 J.2.4. Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 122 J.3. Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 122 J.4. Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 123 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ 124 K.1. İl Sanayinin Gelişimi, Yer Seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler 124 K.2. Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 125 K.3. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 126 K.4. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 135 K.5. Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı 142 K.6. Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 142 K.6.1. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 142 K.6.2. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 142 K.6.3. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 142 K.6.4. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 142 K.6.5. Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 142 K.7. Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 142 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME 143 L.1. Altyapı 143 L.1.1. Temiz Su Sistemi L.1.2. Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 144 vii

10 Sayfa L.1.3. Yeşil Alanlar 145 L.1.4. Elektrik İletim Hatları 145 L.1.5. Doğalgaz Boru Hatları 146 L.2. Ulaşım 146 L.2.1. Karayolları 146 L Karayolları Genel 146 L Ulaşım Planlaması 146 L Toplu Taşım Sistemleri 147 L Kent İçi Yollar 147 L Araç Sayıları 147 L.2.2. Demiryolları 148 L Kullanılan Raylı Sistemler 148 L Taşımacılıkta Demiryolları 148 L.2.3. Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 148 L Limanlar 148 L Taşımacılık 150 L.2.4. Havayolları 150 L.3. Haberleşme 150 L.4. İlin Plan Durumu 150 L.5. İldeki Baz İstasyonları 150 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS 152 M.1. Kentsel ve Kırsal Planlama 152 M.1.1. Kentsel Alanlar 152 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 152 M Kentsel Büyüme Deseni 152 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 153 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 153 M Kentsel Yenileme Alanları 153 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 153 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 153 M.1.2. Kırsal Alanlar 153 M Kırsal Yerleşme Deseni 153 M Arazi Mülkiyeti 153 M.2. Altyapı 153 M.3. Binalar ve Yapı Çeşitleri 153 M.3.1. Kamu Binaları 153 M.3.2. Okullar 154 M.3.3. Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 156 M.3.4. Sosyal ve Kültürel Tesisler 156 M.3.5. Endüstriyel Yapılar 156 M.3.6. Göçer ve Hareketli Barınaklar 156 M.3.7. Otel-Motel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 157 M.3.8. Bürolar ve Dükkanlar 157 M.3.9. Kırsal Alanda Yapılaşma 157 M.3.10.Yerel Mimari Özellikler 157 M.3.11.Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 157 viii

11 Sayfa M.4. Sosyo-Ekonomik Yapı 158 M.4.1. İş Alanları ve İşsizlik 158 M.4.2. Göçler 160 M.4.3. Göçebe İşçiler (Mevsimlik) 160 M.4.4. Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 160 M.4.5. Konut Yapım Süreçleri 160 M.4.6. Gecekondu Islah ve Önleme Bölgeleri 160 M.5. Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 161 M.5.1. Görüntü Kirliliği 161 M.5.2. Binalarda Ses İzolasyonu 162 M.5.3. Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 162 M.5.4. Ticari ve Endüstriyel Gürültü 162 M.5.5. Kentsel Atıklar 162 M.5.6. Binalarda Isı Yalıtımı 162 M.6. Nüfus 162 M.6.1. Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 162 M.6.2. Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 165 M.6.3. İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 166 M.6.4. Nüfus Değişim Oranı 166 N. ATIKLAR 167 N.1. Evsel Katı Atıklar 167 N.2. Tehlikeli Atıklar 168 N.3. Özel Atıklar 168 N.3.1. Tıbbi Atıklar 168 N.3.2. Atık Yağlar 168 N.3.3. Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 170 N.3.4. Pil ve Aküler 170 N.3.5. Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 170 N.3.6. Tarama Çamurları 170 N.3.7. Elektrik ve Elektronik Atıklar 170 N.3.8. Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 170 N.4. Diğer Atıklar 170 N.4.1. Ambalaj Atıkları 170 N.4.2. Hayvan Kadavraları.172 N.4.3. Mezbaha Atıkları 172 N.5. Atık Yönetimi 172 N.6. Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 172 N.7. Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 172 N.8. Atıkların Bertaraf Yöntemleri 172 N.8.1. Katı Atıkların Depolanması 172 N.8.2. Atıkların Yakılması 173 N.8.3. Kompost 173 N.9. Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirmesi 173 N.10. Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 173 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 176 ix

12 O.1. Gürültü 176 O.1.1. Gürültü Kaynakları 177 O Trafik Gürültüsü 177 O Endüstri Gürültüsü 178 O İnşaat Gürültüsü 178 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 179 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 179 O.1.2. Gürültü ile Mücadele 179 O.1.3. Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 179 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 179 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 179 O.1.4. Gürültünün İnsanlar Üzerine Olan Etkileri 180 O Fiziksel Etkileri 180 O Fizyolojik Etkileri 180 O Psikolojik Etkileri 180 O Performans Üzerine Etkileri 180 O.2. Titreşim 181 P. AFETLER 182 P.1. Doğal Afetler 182 P.1.1. Depremler 182 P.1.2. Heyelan ve Çığlar 185 P.1.3. Seller 185 P.1.4. Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 185 P.1.5. Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 186 P.1.6. Fırtınalar 186 P.2. Diğer Afetler 186 P.2.1. Radyoaktif Maddeler 186 P.2.2. Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 186 P.2.3. Tehlikeli Maddeler 186 P.3. Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 186 P.3.1. Sivil Savunma Birimleri 186 P.3.2. Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 187 P.3.3. İlkyardım Servisleri 187 P.3.4. Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 187 P.3.5. Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 187 P.3.6. Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar r 187 R. SAĞLIK VE ÇEVRE 188 R.1. Temel Sağlık Hizmetleri 188 R.1.1. Sağlık Kurumlarının Dağılımı 188 R.1.2. Bulaşıcı Hastalıklar 190 R İçme, Kullanma ve Sulama Suları 191 R Denizler 192 R Zoonoz Hastalıklar 194 Sayfa x

13 R.1.3. Gıda Hijyeni 194 R.1.4. Aşılama Çalışmaları 194 R.1.5. Bebek Ölümleri 194 R.1.6. Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 196 R.1.7. Aile Planlaması Çalışmaları 197 R.2. Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 198 R.2.1. Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 198 R.2.2. Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 198 R.2.3. Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 198 R.2.4. Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 198 R.2.5. Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 198 R.2.6. İyonize Radyasyondan Korunma 198 R.2.7. Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 198 S. ÇEVRE EĞİTİMİ 199 S.1. Kamu Kuruluşlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 202 S.2. Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar ve Faaliyetleri 202 S.2.1. Çevre Vakıfları 202 S.2.2. Çevre Dernekleri 202 S.2.3. Çevreyle İlgili Federasyonlar 202 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA 203 Sayfa T.1. Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 203 T.2. Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 203 T.3. Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde Planlanması 203 T.4. Çevrenin İnsan- Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 204 T.5. Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 204 T.6. Çevresel Etki Değerlendirmesi 204 Tablolar Listesi xii Şekiller Listesi xv xi

14 TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo A.1. Kastamonu İli İlçeler Listesi 2 Tablo B.1.Kastamonu İli Hidroelektrik Enerji Potansiyeli (DSİ Projelerine Göre ) 8 Tablo B.2.Kastamonu İlinde DSİ Tarafından Geliştirilmiş Projeler 9 Tablo B.3. Özel Sektörce Kastamonu İlinde Geliştirilerek Kurulup İşletilmesine Talip Olunmuş DSİ Haricindeki 27 Adet Proje. 9 Tablo B.4.Kastamonu Su Yüzeyi Niteliği 13 Tablo B.5. İşletmeye Açık Yeraltı Suyu Sulamaları 18 Tablo B.6. İşletmeye Açık Yeraltı Suyu Potansiyeli: Tosya. 19 Tablo B.7.Su Kaynakları Potansiyeli 19 Tablo B.8. Baraj Rezervuar Yüzeyleri 19 Tablo B.9.Kastamonu İli ndeki Gölet Rezervuar Yüzeyleri 20 Tablo B.10. İlimizde Bulunan Maden Ocaklarının 2009 Yılı Üretim Bilgileri 24 Tablo B.11. İlimizde 2009 Yılı İçinde Ruhsatları (Arama ve İşletme)Yürürlükte Bulunan Maden Ocakları Listesi 26 Tablo B.12. İlimizde 2009 Yılı İçinde Ruhsatları Yürürlükte Bulunan 1(A) Grubu Maden (Kum-Çakıl-Ariyet) Ocakları Listesi. 42 Tablo C.1. Kastamonu İli Uzun Yıllar Ortalamaları ( ) 44 Tablo C.2. Aylık Hakim Rüzgarlar (2009) 45 Tablo C.3. Aylık ortalama sıcaklıklar ºC cinsinden (2009) 46 Tablo C.4. Kastamonu İli Yıllara Göre Hava Kirliliği Ölçüm Sonuçları 50 Tablo C.5. Başlıca NOx Kaynakları 51 Tablo D.1. Kastamonu Yer Altı Suları İle İlgili Bilgiler 54 Tablo D.2. Kastamonu Yer Altı Suları İle İlgili Bilgiler-II 55 Tablo D.3. Su Kalitesi Gözlemleri Sonuçları 58 Tablo.F.1. Thornthwaite Yöntemine Göre Kastamonu nun Su Bilançosu 71 Tablo.F.2. Asli Orman Ürünleri Üretimi 73 Tablo.F.3. Tali Orman Ürünleri Üretimi 74 Tablo.F Yılı İçin Tali Orman Ürünleri Üretimi 74 Tablo.F.5. Mevcut Özel Orman Alanları Miktarı ve Özel Ormanlardaki % 6 lık Yapılaşma 75 Tablo.F yılında 6831 Sayılı Orman Kanunu nun 16., 17. ve 18. maddelerine göre ormanlık sahalardan verilen izin adedi miktarı ve alanları (ha) 75 Tablo F.7. Kastamonu İli Genel Florası 76 Tablo F.8. Kastamonu İli Genel Faunası 78 Tablo F.9. Yaban Hayatı Koruma Sahaları 86 Tablo F.10. Kastamonu İlinde Bulunan Arkeolojik, Kentsel ve Doğal Sit Alanlarının Listesi 87 Tablo.F.11. Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar 94 Tablo G.1. Turistik Tesis Sayısı 106 Tablo G.2. Ilgaz Dağı Konaklama Tesisleri 106 Tablo G.3. Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 106 Tablo H.1. Kastamonu İli nin Arazi Dağılımı 107 Tablo H.2. İşlenen Tarım Alanlarının Dağılımı 107 Tablo H.3. Tarım Alanlarının Özellikleri 107 Tablo H.4. Buğdaygillerin Üretim Miktarı ve Verimlilik 108 Tablo H.5. Baklagillerin Üretim Miktarı ve Verimliliği 109 xii

15 Sayfa Tablo H.6. Yem Bitkilerinin Üretim Miktarı ve Verimliliği 109 Tablo H.7. Endüstriyel Bitkilerin Üretim Miktarı ve Verimliliği 109 Tablo H.8. Meyve Üretim Miktarı ve Verimliliği 110 Tablo H.9. Sebze Üretim Miktarı ve Verimliliği 110 Tablo H.10. Çiçekçilik Üretim Miktarı 111 Tablo H.11. Saf Kültür Sığırı Yetiştiriciliği 113 Tablo H.12. Kültür Melezi Sığır Yetiştiriciliği 113 Tablo H.13. Yerli Sığır Yetiştiriciliği 113 Tablo H.14. Manda Yetiştiriciliği 114 Tablo H.15. Yerli Koyun Yetiştiriciliği 114 Tablo H.16. Merinos Koyun Yetiştiriciliği 114 Tablo H.17. Kıl Keçisi Yetiştiriciliği 114 Tablo H.18. Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği 114 Tablo H.19. Kümes Hayvancılığı 115 Tablo H.20. Arıcılık 115 Tablo I.1. Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği hükümleri gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemler 119 Tablo J.1. İl Çevre ve Orman Müdürlüğümüzce Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı verilmiş olan Rüzgar Enerjisi Santrali Projeleri. 121 Tablo J yılı (Elektrik) Sektörel Bazda Net Tahakkuk Tablosu 123 Tablo J Yılı İl Bazında Yapılan Kaçak Tarama-Tahakkuk-Tahsilat-Savcılığa Bildirim Değerleri 123 Tablo K.1. Küçük Sanayi Siteleri 125 Tablo K.2. Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 126 Tablo K.3. Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 135 Tablo L Yılı İçme Suyu Ortalama Analiz Değerleri 143 Tablo L.2. Elektrik İletim Hatları 146 Tablo L.3. Kastamonu İli 2009 Yılı Araç Sayısı 147 Tablo L.4. Cide Limanına 2009 Yılında Gelen Giden Gemi Sayısı ve Yükleme Boşaltma Cetveli 149 Tablo L.5. Kastamonu İlindeki Baz İstasyonları Sayısı 150 Tablo L.6. Kastamonu İlindeki Baz İstasyonları Ölçüm Sonucu İstatistikleri ve Limit Değerler 151 Tablo M.1. Kastamonu İlindeki (Merkez) Okullara Göre Öğrenci Sayısı ve Yurt Kapasitesi 154 Tablo M.2. Kastamonu İli Göç Hızı ( ) ve İlçelere Göre Nüfus Değişim Oranları 161 Tablo M.3. Kastamonu İli Nüfus Değişimi ( ) 163 Tablo M.4. Kastamonu İli Nüfus Değişimi ( ) ve İlçe Nüfusları (2009) 164 Tablo M.5. İl, Yaş Grubu Ve Cinsiyete Göre Nüfus (2009) 165 Tablo M.6. Bitirilen Eğitim Düzeyi Ve Cinsiyete Göre Nüfus ( 6 +Yaş ) (2009) 166 Tablo N.1. İlimiz 2009 Yılı Pet-Der Tarafından Toplanan Atık Yağ Miktarı 169 Tablo N.2. İlimiz 2009 Yılı Lisanslı Toplama Ayırma Tesisi Ambalaj Atığı 171 Tablo N.3. İlimiz 2009 Yılı Ambalaj Atığı Toplam Çıkış Raporu 171 Tablo O.1. Bazı Ses Çeşitlerin Şiddet Değerleri 176 Tablo O.2. Taşıtların Gürültü Seviyeleri (dba) 177 xiii

16 Sayfa Tablo O.3. Toplumsal Reaksiyon 179 Tablo O.4. Gürültünün İnsanlar Üzerindeki Etkileri 181 Tablo P.1. Kastamonu İli ve İlçelerine Ait 2009 Yılı Yangın İstatistik Formu. 185 Tablo R.1. Kastamonu İlindeki Sağlık Kuruluşlarının İlçelere Göre Dağılımı. 188 Tablo R.2. Kastamonu İlindeki Aile Sağlığı Merkezlerinin Nüfusa Göre Dağılımı. 189 Tablo R.3. Kastamonu İlinde Kişi Başına Düşen Doktor Sayısı. 189 Tablo R.4. Kastamonu İlinde 2009 Yılında Görülen Bulaşıcı Hastalıklar 190 Tablo R.5. Kastamonu İli 2009 Yılı Bakteriyolojik Su Analiz Sonuçları 191 Tablo R.6. Kastamonu İli 2009 Yılı Kimyasal Su Analiz Sonuçları. 191 Tablo R.7. Kastamonu İli Yıllara Göre Klor Ölçüm Sayısı 192 Tablo R.8. Kastamonu İli 2009 Yılı Deniz Suyu Numune Alma Noktalarına Ait Sezon Sonu 192 Tablo R.9. Kastamonu İli 2009 Yılı Deniz Suyu Numune Alma Noktalarına Ait Analiz Sonuçları 193 Tablo R.10. Kastamonu İlinde 2009 Yılında Aşılama Çalışmaları 194 Tablo R.11. Kastamonu İlinde 2009 Yılında Bebek Ölümlerinin Aylara Göre Dağılımı 194 Tablo R.12. Kastamonu İli 2009 Yılı Bebek Ölümü Nedenleri 195 Tablo R.13. Kastamonu İlinde Yıllara Göre Bebek Ölümü Nedenleri 195 Tablo R.14. Kastamonu İlinde 2009 Yılı Ölümlerin Aylara Ve Yaş Gruplarına Göre196 Tablo R.15. Kastamonu İlinde 2009 Yılı Ölümlerinin Cinsiyet ve Neden Dağılımı 196 Tablo R.15. Kastamonu İlinde Yıllara Göre Yapılan Aile Planlaması Çalışmaları 198 Tablo T.1. İl Genelinde Sektörle Bazda 2009 Yılı içerisinde ÇED Olumlu ve ÇED Gereklidir Değildir Kararları Verilen Projelerin Listesi. 204 xiv

17 ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil A.1. Kastamonu İl Konumu 1 Şekil A.2. Kastamonu İl ve İlçe Sınırları 3 Şekil B.1.Kastamonu İli Araç İlçesi Jips Maden Ocağından bir Görünüm. 22 Şekil B.2.Kastamonu İli Tosya İlçesi Kum Ocağı Kırma-Yıkama-Eleme Tesisinden bir Görünüm 42 Şekil C.1. Kastamonu İli Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu 48 Şekil D.1. Çatalzeytin İlçesinden bir Görünüm 57 Şekil F.1. Thornthwaite Yöntemine Göre Kastamonu nun Su Bilançosu 72 Şekil G. 1.Kastamonu Toprakçılar Konağı 100 Şekil G. 2. Valilik Binası 102 Şekil I.1.Kastamonu Cide İlçesinde Faaliyet Gösteren bir Kum Ocağı 118 Şekil L.1. Kastamonu İlindeki Baz İstasyonları Ölçüm Sonucu İstatistikleri Grafiği 151 Şekil.M.1. Aşağı İmaret Caddesi Siluet Çalışması 157 Şekil P.1. Kastamonu İlindeki Afetzedelerin Afet Türlerine Göre Dağılımı 182 Şekil P.2. Kastamonu İlindeki Tarihsel ve Aletsel Dönemde Hasar Yapan Depremlerin Dağılımı 183 Şekil P.3. Kastamonu İli Deprem Bölgeleri Haritası 184 xv

18 A. COĞRAFİ KAPSAM A.1. Giriş Şekil A.1. Kastamonu İl Konumu (http://turkiye-haritasi.turkiyedestani.com/bolge/harita/kastamonu_haritasi.gif). Kastamonu nun bilinen tarihi, Hitit İmparatorluğu ile başlar. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar M. Ö. 4.yy da Perslerin eline geçmiştir. M. Ö. 4.yy da ise Büyük İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu topraklarını da Makedonya ya katmıştır. İskender den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M. Ö. I.yy da Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu M. S. 395 yılında İmparatorluğun bölünmesi ile bütün Anadolu gibi Bizans İmparatorluğuna katılmıştır. Prehistorik çağlardan sonra havalinin (Paflagonya nın) bilinen Sümerlerin en eski bir kolu olan Kaşka Türkleri dir. M. Ö yılları arasında hüküm süren Gaslar Kaşkalar devamlı olarak Mısırlılar, Suriyeliler ve Kaldeliler le siyasi, ticari ve kültürel münasebetlerde bulunmuşlar. Hititlerle de bazen savaşmış bazen dost olmuşlardır. Bugün Kastamonu ve çevresindeki İlleri de içine alan ve Romalılar devrinde adına Poflaganya (Pophlaginia) denilen Kaşkaların kurduğu şehirlerin bir tanesi de Timonion veya Tumanna dır. Bazı yazarlar Kastamonu adının menşei konusunda; bu kelimenin Gas kelimesi ile Tumanna kelimesinin (Gas ülkesi anlamında) birleşmesinden Gastumanna meydana geldiği görüşünü ileri sürmüşlerdir ki en akla yakın ihtimal budur. Kastamonu nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmendliler zamanın da Ahmet Gazi nin oğlu Gümüş Tekin devrinde 1105 yılında gerçekleşmiştir. 100 yıla yakın bir zaman Danişmend idaresinde kalan şehir çevresi 15 yıl süre ile tekrar Bizanslılara geçmiş, 1213 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat ın emri ile Selçuklu kumandanı Hüsamettin Çobanbey tarafından zapt edilmiştir. Moğollar tarafından bölgenin ikinci kez 1

19 zaptına memur edilen Şemsettin Yaman Candar kumandasındaki ordu 1292 yılında Kastamonu ya giderek Muzaferettin Yavlak Arslan ın birliğini bozguna uğratmış kendisi de öldürülmüştür. Muzaferettin Yavlak Arslan ın oğlu Mahmutbey, babasının intikamını almak için mücadeleye girmiş ve Şemsittin Yaman Candar ı buradan batıya sürmeyi başarmıştır. Şemsittin Candar ın ölümünden sonra Süleyman Paşa tarafından 1309 yılında Kastamonu yeniden zapt edilmiş, toprakları genişletilerek Candaroğulları Beyliği ni kurmuş ve Çobanlar hakimiyetine son vermiştir. İsfendiyar Bey den sonra İsfendiyaroğulları adını da alan Kastamonu Beyliği 1460 yılında Osmanlı İdaresine girinceye kadar önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuş, birçok ilim adamı yetiştirmiş, Osmanlılar zamanında da bu özelliğini devam ettirmiştir. Kastamonu, Fatih Sultan Mehmet in 1460 yılında Sinop la birlikte bu şehri alarak Candaroğulları Beyliğini ortadan kaldırmasından sonra Osmanlı Devletine katılmıştır. Kastamonu Milli Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle Ankara ya İnebolu-Kastamonu yoluyla yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah nakli yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra, büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK ün Ağustos 1925 Tarihleri arasında Kastamonu da yaptığı Kıyafet ve Şapka Devrimi Cumhuriyet Döneminin önemli olayı olarak tarih sayfalarına geçmiştir. A.2. İl ve İlçe Sınırları Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop u da içine alan Kastamonu Vilayeti daha sonra Bolu nun 1907 de Çankırı ve Sinop un 1918 de ayrılmaları ile bu günkü duruma gelmiştir.1924 Anayasası ile il, ilçe, bucak ve köy şeklindeki idari taksimatın kabulünü müteakip Kastamonu İli 1969 a kadar merkez ile birlikte 12 ilçelik bir vilayet olmuş, bu tarihte de Bozkurt un Abana dan ayrılması ilçe sayısı 13 e yükselmiştir. Daha sonra 1988 yılında İhsangazi, Şenpazar, Pınarbaşı ve Doğanyurt 3392 Sayılı Kanunla ilçe yapılarak ilçe sayısı 17 ye; 1990 yılında 3644 Sayılı Kanunla Ağlı, Hanönü ve Seydiler ilçe yapılarak Kastamonu ilindeki ilçe sayısı 20 ye yükselmiştir. Kastamonu ilinde Merkez dahil 20 belediye, 1 belde ve 1071 köy bulunmaktadır. Köy sayısı bakımından Türkiye de ikinci sırada yer almaktadır. Köylere bağlı ayrıca 2558 adet yerleşim birimi vardır. Batı Karadeniz Bölgesi nde yer alan Kastamonu; doğuda Sinop, güneyde Çankırı, güneydoğuda Çorum, kuzeyde Karadeniz, kuzeybatıda Bartın, batıda Karabük illeri ile çevrilidir. Kastamonu nun Merkez İlçesi ile birlikte 20 ilçesi ve bir de beldesi (Ortalıca) bulunmaktadır: Tablo A.1. Kastamonu İli İlçeler Listesi. Araç Cide Devrekâni İhsangazi Küre Seydiler Tosya. Abana Azdavay Çatalzeytin Doğanyurt İnebolu Şenpazar Ağlı Bozkurt Daday Hanönü Kastamonu Merkez Pınarbaşı Taşköprü 2

20 Şekil A.2. Kastamonu İl ve İlçe Sınırları (http://www.kastamonu.gov.tr/as/ilclr_dosyalar/harita.jpg). A.3. İlin Coğrafi Durumu Kastamonu İli; Karadeniz Bölgesinin batı kesiminde yer alıp, 40 o 48'-42 o 02' kuzey enlemleri ile 32 o 43'-34 o 37' doğu boylamları arasında kalmaktadır km 2 alan üzerinde yer alan Kastamonu Türkiye topraklarının %1,7 sini oluşturmaktadır. Kastamonu genel olarak dağlık bir yapıya sahiptir. İlin kuzeyinde sahil boyunca Küre Dağları (İsfendiyar dağları), Güneyinde Çankırı ve Ankara istikametinde Ilgaz Dağları vardır. Kastamonu İlinde dağlar denize paralel olarak uzanır. Türkiye nin Karadeniz e doğru uzanan çıkıntısının büyük bir kısmını kaplar. Doğuda Çatalzeytin İlçesinin Sinop il sınırları ile birleştiği il sınırından, batıda Kerempe burnuna kadar kıyı düz bir şerit halinde uzanır. Kerempe burnunda bariz bir çıkıntı meydana getirerek güney batı doğrultusunda Bartın İl sınırına kadar kıyı şeridi devam eder. Karadeniz sahilindeki kıyı şeridinin uzunluğu 170 km. denizden yüksekliği 780 m. dir. Kastamonu nun yüzölçümünün %74,6 sı dağlık ve ormanlık, %21,6 sı plato % 3,8 i ovadan oluşmaktadır. Dağılımından da anlaşıldığı gibi ilin tarıma elverişli geniş alanları yoktur. Ancak vadiler etrafında küçük ovalar göze çarpmaktadır. Bunlardan önemlileri Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak ile Tosya tarım alanını kapsayan Devrez vadileri Araç, Cide ve Devrekâni çay yatakları çevresinde ekim ve dikime elverişli alanlar bulunmaktadır. Görsel güzellikler açısından oldukça zengin yapıya sahip olan Ilgaz ve Küre Dağları önemli dağlarıdır. Küre Dağları silsilesinde yer alan Yaralıgöz Tepesi (1985m) ve Dikmen (1675m) tepeleri en yüksek tepeleridir. Ilgaz Dağında Büyük Hacet (2587m), Küçük Hacet (2313m) en yüksek tepelerdir. Bu dağlardan başka Hasan Dağı, Kar Yatağı Dağı, Ballıdağ (1698m), Bacak Dağı (1736m), Aylı Dağı (1500m) Köklüce Dağı, Dikmen Dağı gibi dağlar da önemli dağlar arasında yer almaktadır. Önemli akarsuları arasında Ilgaz Dağlarının kuzey yamaçlarından inen küçük derelerin birleşmesiyle oluşan Araç 3

KASTAMONU İLİ 2008 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KASTAMONU İLİ 2008 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2008 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU KASTAMONU-2009 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2008 YILI İL ÇEVRE DURUM

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KASTAMONU İLİ 2006 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU. HAZIRLAYAN KASTAMONU İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KASTAMONU İLİ 2006 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU. HAZIRLAYAN KASTAMONU İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KASTAMONU İLİ 2006 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN KASTAMONU İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU-2007 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KASTAMONU İLİ 2006 YILI İL ÇEVRE

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği. Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Kullanımı Günlük Hayatımızda Enerji Tüketimi Fosil Yakıtlar Kömür Petrol Doğalgaz

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Kastamonu yöresinin jeolojisi ve Paleotetis'in evrimine ilişkin jeolojik sınırlamalar

Kastamonu yöresinin jeolojisi ve Paleotetis'in evrimine ilişkin jeolojik sınırlamalar Türkiye Jeoloji Bülteni, C. 33, 1-16, Şubat 1990 Geological Bulletin of Turkey, V. 33, 1-16, February 1990 Kastamonu yöresinin jeolojisi ve Paleotetis'in evrimine ilişkin jeolojik sınırlamalar Geology

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ

TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ 5.6. TAHTALI BARAJI HAVZASI ALT YÖRESİ (THAY) İzmir kentinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen Tahtalı Barajı nın evsel, endüstriyel,

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Kastamonu. İdari Yapı ve İlçeler. Coğrafi Yapı

Kastamonu. İdari Yapı ve İlçeler. Coğrafi Yapı Kastamonu İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına (İBBS) göre Türkiye, 26 düzey-2 bölgesine ayrılmıştır. TR82 Bölgesi Kastamonu, Çankırı ve Sinop tan oluşmaktadır. Harita 1: Düzey 2 Bölgeleri İdari

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI ÇANKIRI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI ÇANKIRI İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇANKIRI VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI ÇANKIRI İL ÇEVRE DURUM RAPORU 1 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi

Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Su Yapıları I Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Su, tüm canlılar için bir ihtiyaçtır. Su Kaynaklarının

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları Merinos AKKM 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos AKKM Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye ve yeniliğe

Detaylı

İçindekiler I Contents

İçindekiler I Contents İçindekiler I Contents ÖNSÖZ SUNUŞ XIII XV 1971-Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 16.05.2013 Anadolu Üniversitesi Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Akıllı Büyüme Eğitime, bilgiye

Detaylı

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2003 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI REHBERİ ÇEVRE DURUM RAPORLARINDA KULLANILACAK REHBERİN ANA BAŞLIKLARI Sayfa COĞRAFİ KAPSAM... 10 DOĞAL

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU

GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İL ÇEVRE DURUM RAPORU GAZİANTEP - 2008-1 - - 2-2008 ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İL ÇEVRE

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ

KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA GEZİMİZ Okulumuz Gezi İnceleme ve Tanıtma Kulübümüz 17-18 Ocak 2015 tarihinde bir gece konaklamalı KARTEPE-MAŞUKİYE-SAPANCA gezisi gerçekleştirdi.. 17 Ocak 2015 Cumartesi sabahı

Detaylı

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI

DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI DÜNYA KÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI KUZEY AMERİKA VE AVRUPA TAŞKÖMÜR YATAKLARI GONDWANA KITASI BİTUMLU KÖMÜR YATAKLARI Gondwanaland kömürlerinin çökelimi sırasındaki iklimsel

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI

9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 9. SINIF PERFORMANS ÖDEVİ VE PROJE KONULARI 1. Dünya iklim haritası(kısa açıklamalı-kartona) 2. Yakın çevre arazi incelemesi-farklı yer şekilleri, özellikleri ve fotoğrafları 3. Coğrafi bir bilinç sahibi

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TEBLİĞ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ

DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ DÜZCE DE HAVA KİRLİLİĞİ Hasan GÜVEN Çevre Yüksek Mühendisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü DÜZCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Hava: Dünya atmosferini meydana getiren gaz karışımı. Ancak, atmosferin halk

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK

KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK KÖMÜR MADENCİLİĞİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Serkan YUMUŞAK Kömür Madenciliğinin Çevresel Etkileri Kömür, organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca basınç ve ısıya

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Çankırı da 2012 yılı verilerine göre 366 köy bulunmaktadır ve bunların 258 i orman köyüdür.

Çankırı da 2012 yılı verilerine göre 366 köy bulunmaktadır ve bunların 258 i orman köyüdür. Çankırı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırılmasına (İBBS) göre Türkiye, 26 düzey-2 bölgesine ayrılmıştır. TR82 Bölgesi Kastamonu, Çankırı ve Sinop tan oluşmaktadır. Harita 1: Düzey 2 Bölgeleri İdari

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi

Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Termik santrallerinin çevresel etkileri şöyle sıralanabilir: 1. 2. 3. 4. 5. Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Canlılar üzerinde Yaptığı Etkiler Arazi Kullanımı Üzerindeki etkileri ASİT YAĞMURLARI

Detaylı

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler

Veysel Işık Türkiye deki Tektonik Birlikler JEM 404 Ders Konusu Türkiye Jeolojisi Orojenez ve Türkiye deki Tektonik Birlikler Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Tektonik Araştırma Grubu 2012 Dağ Oluşumu / Orojenez Orojenez genel anlamda

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı