MALTEPE BELEDøYESø PROJELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALTEPE BELEDøYESø PROJELER"

Transkript

1 MALTEPE BELED YES PROJELER

2 MALTEPE BELED YES çindekiler 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES GÖRME ENGELL LER Ç N SOKAK B LG PANOLARI MALTEPE B S KLET MASTER PLANI NÖNÜ CADDES HAF F RAYLI S STEM MALTEPE KENT ORMANI PROJES C SR- DERBENT PROJES MALTEPE SKATE PARK PROJES BAK RELER ANITI VE YAKIN ÇEVRES KENTSEL TASARIM PROJES

3 MALTEPE BELED YES 1. MALTEPE SANAT SOKA I PROJES Maltepe Sanat Soka Projesinin amac 2000 li y llar n ilk çeyre inde ülkemizde siyasi otoritelerin kültür ve sanat etkinliklerinin ba ms zl na yönelik artan bask s kar s nda sanatsal faaliyetlerin özgür ve ba ms z bir biçimde icra edilebilmelerini sa lamak, sanat ve sanatç y vatanda la hemzemin seviyeye getirerek dü ünce ve fikirlerin engelsiz bir biçimde dola m n sa lamakt r. Sanat soka projesi için en uygun alan olarak kapal kesit bir yap ya sahip Küçükyal Deresi seçilmi tir. Bunun ba l ca sebebi Maltepe nin en i lek caddeleri olan Ba dat Caddesi ile sahil yolu aras nda do al bir yürüyü aks olu turmas d r. kinci olarak bu alan kapal kesit dere oldu u için trafi e aç k de ildir. Üçüncüsü ve en önemlisi bu alan Maltepe nin merkezinde yani kalbinde bulunmaktad r. Proje a amas nda birçok anket yap lm ve elde edilen veriler ile proje alan nda var olmas gerekli fonksiyonlar do ru olarak belirlenmi tir. Sanat soka her hangi bir sokak gibi de il, kurumsal kimli i olan bir kültür merkezi niteli inde, bir aç k hava sanat galerisi olarak tan mlanm t r. Sanat soka nda sanat n bürokrasi ve siyasetten uzak, özgür ve ba ms z olarak icra edilebilmesi için etkinlikler sanatç lar taraf ndan olu turulan bir kurul taraf ndan belirlenecektir. Ayr ca haz rlanacak olan Maltepe Sanat Soka Yönetmeli i ile bu durum garanti alt na al nacakt r. Sanat soka in aat a amas ndan itibaren sanat n ve sanatç n n dahil oldu u bir proje olacakt r. Çal ma alan nda bulunan ayd nlatma direkleri, reklam panosu, oturma grubu gibi kent mobilyalar tarafs z jürilerin kontrolünde yar malarla tasarlanacak ve sponsorlar arac l ile hayata geçirilecektir. Projede mevcut dere kapaklar cam piramit kapaklarla de i tirilecektir. Bunun fiziksel sebebi SK kamyonlar n n üzerinden geçerek kapaklara zarar vermesi ve insan hayat n tehdit etmesidir. Felsefi sebebi ise insanlara bir zamanlar orada yan bir dere bulundu unu ancak insano lunun ben merkezli yakla m yüzünden derenin yok oldu unu hat rlatmas d r. 13 adet olan bu dere kapaklar na yar ma ile heykeller yerle tirilecek ve birer sanat objesine dönü türülecektir. Yol üzerinde yerlere sergi panolar konulacakt r. Ayr ca yan bölümlerde dikey sergi panolar bulunacakt r. Bu ekilde insanlar n bir yerden bir yere giderken sanatsal bir sergiyi gezme iman bulmalar sa lanacakt r. Grafiti sanat n n uygulanmas için grafiti duvarlar in a edilecektir. Sahne sanatlar ve müzik aktiviteleri için mini amfi tiyatrolar, müzisyen platformlar ve dinleyici/izleyici kitlesi için aç k hava kafeler in a edilecektir. Alan n ortas nda kalan bölümde heykel atölyesi yap lacak, burada bulunan e itmenler Maltepeli çocuklara toprak heykel yapmay pratik yapt rarak gösterecektir. Maltepe Sanat Soka projesi statik de il dinamik bir projedir. lerleyen zamanlarda kendi kab ndan ta arak önce tüm mahalleye, sonra tüm Maltepe ye ve stanbul a geni leyerek yay lacakt r. Bu soka n en büyük iddias sanat dört duvar aras ndan ç kartarak soka a dökmenin mümkün oldu unu ve kamu kurumlar ndan d lansa bile kendine bir ekilde yer bulaca n göstermektir. 3

4 ekil 1 Sanat Soka genel görünümü ekil 2 Havadan görünüm. 4

5 ekil 3 Yer sergi panolar ve cam piramitler. ekil l 4 Alandan görünüm 5

6 ekil 5 Su temal heykele örnek.. ekil 6 Grafiti duvarlar na örnek. 2. ÖZEL TASARIM AYDINLATMA D REKLER PROJES Endüstriyel devrim sonras küreselle en dünyada ehirlerde tek tiple me meydana gelmi tir. Bunun sonucu olarak kentler standart birer ürün haline gelerek ay rt edilemeyecek biçimde birbirine benzemeye ba lam t r. Birbirine benzeyen sokaklar, caddeler, meydanlar, binalar ve hatta do al yap sonucu insanlarda mekan alg s kaybolmu tur. Bu projenin amac Maltepe için Maltepe ye özel yeni kentsel ayd nlatma 6

7 eleman tasarlamak ve Maltepe yi di er yerle imlerden ay ran bir kentsel kimlik ve imgesel farkl la ma kazanmas n sa lamakt r. Kentsel farkl la may sa lamak için seçilen kent mobilyas ayd nlatma direkleridir. Bunun ba l ca sebebi ayd nlatma direklerinin k saçan vee mekan ayd nlatan elemanlar olmalar ndan dolay en çok dikkat çeken kent mobilyas olmas d r. 21. Yüzy lda geli en reklam sektörü ve serbest piyasan nn rekabeti soka a ta mas sonucu kent insanlar n dikkatini da tan nesnelerlee dolup ta ar hale gelmi tir. Dolay s yla kentsel fark ndal ve farkl la may imgesel boyutta yaratmak için en dikkat çeken kent mobilyas n n seçilmesi gerekmektedir. Seçimi etkileyen bir ba ka sebep ise kent ortam ndaa çal ma hayat n n insanlar gündüz vakti i yerlerine kapatmas ve insanlar n hava h karard ktan sonra soka a inmeleridir. Tasar m a amas nda Maltepe nin simges olan Bakireler An t referans al narak genel bir form olu turulmu tur. Dekoratif direklerin ortak sorunu güzel görünmelerine ra men iyi ayd nlatma yapamamas d r. Standart direkler ise iyi ayd nlatma yapar ancak estetik olmayan bir görüntüye sahiptir. Direkler tasarlan rken bu iki tip dire in avantajl yönleri bir arayaa getirilerek nihai biçimine kavu turulmu tur. Direk tasar m Türk Patent Enstitüsü taraf ndann Maltepe Belediyesi ad na tescillenmi tir. Böylece ayd nlatma dire inin ba ka kentsel mekanlarda kullan lmas önlenerek Maltepe'nin di er yerle imlerden ayr mas sa lanacakt r. ekil 7 Özel tasar m ayd nlatma direkleri ekil 8 Teknik detaylar 7

8 ekil 9 Tasar m tescil belgesi. ekil 10 Be evler sokakta uyulama. 8

9 ekil 11 Be evler sokakta kar ya. 9

10 3. ENGELS Z ER M P LOT BÖLGE PROJES MALTEPEE BELED YES statistiklere göre Türkiye nüfusunun %12 si engellidir. Konutlar nn %5,4 ünde engelli birey bulunmaktad r. Kamusal alanlar engelli kullan m na uygun olmad ndan bu insanlar evlerinde hapis hayat ya amaktad rlar. Engellilerin kent ya am na ve sosyall hayata kat l mlar n sa lamak için kamusal alanlar n engelli kullan m na uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sebeplee Maltepe belediyesi 2010 y l ndaa Engelsizz Eri im Pilot Bölge Projesi ni hayata geçirmi tir. Proje sürecinde verilen en önemli karar uygulama alan n n yer seçimi olmu tur. Bu yer Maltepe merkezde bulunan Çam Sokak, Be evler Sokak, Sak za ac Sokak ve yak n çevresidir. Seçilen bölgedee 2 hastane,, 2 devlet kurumu ve çok say da eczane ve ortopedik ürünler satan i yeri bulunmaktad r. Bölge ayn zamanda merkezi olu u için yo un bir ticari ve ekonomik faaliyete ev sahipli i yapmaktad r. Alan n merkezi bir yer olmas ve engelli olmayan vatanda lar n yo un olarak bulunmalar, s radan vatanda lar n engelli konusunda duyarl l k kazanmas için önemli bir etmendir. Proje kapsam nda gerek ortopedik gerekse görme engelliler için çe itli uygulamalar yap lm t r. Fiziksel engelliler için kald r ms z ve ya mur oluksuzz sokaklar, engelli otoparklar, gerekli yerlerde rampalar r yap lm t r. Bu düzenlemeler ayr ca bebek arabas veya Pazar arabas ta yan insanlara ve bisikletlilere de kolayl klar sa lamaktad r. Görme engelliler için sokaklarda hissedilebilir yüzey uygulamalar ile sokak bilgi panolar yerle tirilmi tir. Bu projeninn hayata geçirilmesi sonras yap lan geri dönü ler ve toplanann veriler nda ilçenin geri kalan bölümlerinde ne gibi düzenlemeler yap lmas gerekti i ile ilgili önemli fikirler ve tecrübelerr edinilmi tir. ekil 12 Alandan görünüm 10

11 ekil 13 Uygulama projesi 4. GÖRME ENGELL LER Ç N SOKAK B LG PANOLARI Görme engelliler için sokak bilgi panolar fikri Engelsiz Eri im Pilot Bölge Projesi kapsam nda olu mu ve daha sonraa görme engelli vatanda lardan al nan olumlu geri dönü ler sayesinde ba l ba na bir proje haline dönü mü tü ür. 11

12 Projenin ana fikri, görme engellilerin sosyal kent ya am na adapte olmalar n kolayla t rmak ve kimseyee muhtaç olmadan yer ve yön alg lar n a sa lamak için kentte belirli noktalara Braille alfabesi ile yaz lm bilgilendirme panolar p koymakt r. Haz rlanan panolar n iki yüzü bulunmaktad r. Birinci yüz yaya yolu taraf na dönük olup üzerinde Braille alfabesi ile haz rlanm bilgi tabelas bulunmaktad r. kinci yüz araç ve bisiklet yolu taraf na dönük olup 70cm x 50 cm büyüklü ünde afi as labilecekk kl bir panoya sahiptir. Bu ekilde Görme engelli bilgi panolar na ayn zamanda belediye için gelir getirici bir özellik kazand r lm t r. Görme engelli bilgi panolar çevreyi rahats z etmeyecek kadar alçak, ancak görme engellilerin dikkatini çekmeye yetecek kadar yüksek sesle yerini belli edici periyodik aral kl ses sinyali ile dikkat çekici bir özeliktedir. Pano üzerinde ilgili sokak veya caddenin ematik bir kabartmas, di er sokakk giri leri, bina kap numaralar,, kom u cadde ve sokaklar n isimleri, devlet kurulu lar ve sosyal donat alanlar n n isimleri hem Braille alfabesi hem de Latin alfabesi ile kabartmal biçimde gösterilmektedir. %50 ve a a s görme bozukluklar olan vatanda lar m z n panoyu daha rahat bulabilmesi için pano yeterli düzeyde ayd nlat lmaktad r. Panolarr bilgi verici özellikleri sayesinde görme engelli olmayan vatanda lar için de bölgeyi tan t c nitelik ta maktad r. Pano üzerinde ayr ca Maltepe Belediyesi nin görme engelliler e için üretti i logo da bulunmaktad r. Maltepe Belediyesi görme engelliler için kabartmal logoo üreten dünyadaki ilk belediyedir. ekil 14 Konsept proje 12

13 ekil 15 Görmen engelli panosundan bir örnek 13

14 5. MALTEPE B S KLET MASTER PLANI stanbul da otomobiller trafi in %80 i gal etmelerinin yan ndaa toplam yolcunun yaln zca %20 sini ta maktad rlar. Ayr ca otopark s k nt s, trafik s k kl gibi nedenler halk n stres seviyesini yükseltmekte,, huzurlu bir toplumunn olu mas n engellemektedir. Bunun yan ndaa otomobillerin i letme ve terminal maliyetleri dee oldukça yüksek oldu undan ülke ve aile ekonomisine önemli bir yük bindirmektedir. Trafik kazalar, egzoz ve sera gaz sal n m gibi etmenler halk sa l n büyük ölçüde ö tehdit etmektedir. Fosil yak t ihtiyac yüzünden ülkenin d aa ba ml l n artt rmaktad r. Ayr ca uzmanlar fosil yak tlar n sürdürülebilir olmad n vee önümüzdeki y l içinde petrolün dünyadan silinece ini öngörmektedirler. Bisiklett ula m bu gibi nedenlerle geli mi ülkelerde ülke politikalar gere i geli tirilmektedir ve ço u geli mi Avrupa ülkesi bisiklet altyap s n kurmu tur. Bu veriler nda Maltepe Belediyesi bisiklet kullan m te vik etmek ve yayg nla t rmak ad na otomobile ve fosil yak tlara olan ba ml l azaltmak ve Maltepelilerin refah ve sa l k seviyesini artt rmak için bir Bisiklet Masterr Plan haz rlam t r. Bisiklet master plan haz rlan rken bilimsel yöntemler ve araçlar kullan lm t r. Öncelikler mevcut durum analiz edilerek Maltepe nin bu konuda nee durumda oldu u ortaya konulmu tur. Mevcut yollar n geni likleri, e imleri uzunluklar ve hizmett verdi i nüfus yo unluklar göz önüne al nm t r. Ayr ca Park Et Ve V Devam Et uygulamas için mevcutta bulunan ve gelecekte yap lmas planlanan otobüs, tren ve metro istasyonlar n n lokasyonlar belirlenmi tir.. Bunun yan nda okullar, muhtarl klar, al veri merkezleri, kentsel ticari alanlar, rekreasyon alanlar ve kamu kurumlar gibi bisiklet kullan c s n nihai hedefi olabilecek alanlar belirlenmi tir. Daha sonra tüm bu veriler sentezlenerek ana bisiklet güzergahlar ve bisiklet otoparklar n n yerleri ve kapasiteleri belirlenmi tir. 14

15 Belediyemiz bundan sonra yapaca tüm yol düzenlemelerini bisiklet master plan nda öngörülen ekilde yapacak ve y l içerisinde Maltepe nin tüm bisiklet altyap s n tamamlam olacakt r. ekil 16 Maltepe bisiklet master plan 6. NÖNÜÜ CADDES HAF F RAYLI S STEM stanbul un Anadolu yakas nda Anadoluray ve Marmaray olmak üzere iki önemli ehir içi rayl ula m sistemi projesi bulunmaktad r. 26 km uzunlu unda bulunan bu hatlar hiçbir noktada birle memektedir ve birbirinee paralel olarak uzanmaktad r. nönü Caddesi bu iki hatt n da tam ortas nda ve birbirlerine en çok yakla t klar noktada bulunur ve IBB ne ba l ana arter de ildir. Bu proje ile iki büyük hat aras nda nönü Caddesi üzerinde hafif rayl sistem ile ba lant sa lanarak Maltepe nin stanbul Anadoluu yakas ula m nda önemli bir dü üm noktas olmas n n sa lanacakt t r. Bu proje ile nönü Caddesi yak n çevresi ile Maltepe merkezinin m bulundu u alan çok say da stanbullunun geçi noktas olacak ve böylece ilçemizin önemlii bir sosyal,, kültürel ve ekonomik merkez olmas sa lanacakt r. 15

16 ekil 17 nönü Caddesi hafif rayl sistemi 7. MALTEPE KENT ORMANI PROJES Maltepe Kent Orman Projesi ile ilçemiz 13,5 hektarl k yeni aktiff ye il alana sahip olacak ve ki i ba na dü en 1,1 m² ye il alan miktar 1,41 m² ye m ç kar lacakt r. Projenin bir bölümü dünyaca ünlü masal kahramanlar n n evlerinin ve ya am alanlar n n bulundu u Masal Diyar ile stanbul un önemli tematik parklar ndan biri olacakt r. Projedee ayr ca geni mesire alanlar, bisiklet ve yürüyü parkurlar, fitness alan, çimm kaya, paintball alan, mini spor alanlar, restoran ve kafeler, botanik alan, tan t m merkezi gibi birimler bulunmaktad r. Proje ülke çap nda bir tematik park olaca ndan ilçemize büyük prestij kazand racak ve Maltepe nin turizm yat r m ve gelirlerini önemli ölçüde artt racakt r. ekil 18 Kent orman nda bulunan masal evleri 16

17 MALTEPE BELED YES ekil 19 Kent orman projesi 17

18 8. C SR- DERBENT PROJES stanbul un en önemli e lence merkezlerinden Beyo lu nda son y llarda artan siyasi bask lar sebebiyle stiklal Caddesi çevresindeki Asmal Mescit, Nevizade vb bölgelerden e lence sektörü sökülüp at lmaktad r. Farkl hayat tarzlar na sayg s olmayan bu politikalar insanlarda tek tiple me meydana getirmekte ve bu durumm çok kültürlü toplum yap s na zararr vermektedir. Sosyall demokrasinin çok kültürlü toplum yap s n zenginlik olarak gören ilkesi gere i Maltepe de e lence sektöründe markala acak nitelikte bir bölge olu turulmas gereklili i do mu tur. Bu proje için yüksek potansiyeli olan Kad köy ilçesi Bostanc Mahallesine kom u olan Alt ntepe Mahallesi sahil kesiminde bulunan Kasaplar Çar s seçilmi tir. Buras tarihi Ba dat yolu üzerinde eski ad Cisr-i Derbent (Karakol Köprüsü), yeni ad Bostanc ba Köprüsü olan tarihi köprünün hemen ba nda yer almaktad r ve Maltepe nin giri i niteli indedir. Mevcut durumda e lence mekanlar ile dolu olan o bu bölgede kalite oldukça dü ük seviyededir. Bölgenin sosyall yap s na ayk r olarak buradaa bulunan i yerleri kad nlar ve erkeklerin bir arada e lenebildikleri mekanlar de illerdir. Ayr ca bölgede fiyat ve kalite konusunda da bir standart bulunmamaktad r. Cisr-i Derbent Projesi ile bu sokakta bir kurumsal kimlikk olu turulacak, hizmett ve fiyat kalitesi belli bir seviyeye yükseltilecek k ve markala arak stanbul çap nda bilinen ünlü bir sokak yarat lacakt r. Sokakk ayn zamanda fiziksel olarak yenilenecek ve iyi bir ayd nlatma yap lacakt r.bu durum Maltepe de e lence sektörünü geli tirerek ekonomik geli meyi sa layacak ve bölgenin daha güvenlii olmas n sa layacakt t r. Ayn zamanda bu projeyle tarihii köprü restore edilecek, tarihi Ba dat yolu asl na canlanacak vee ilçemizin tarihi bir bölgesi estetik ve ekonomikk problemleri çözülerek dönü türülmü olacakt r. ekil 18 Cisr-i derbent, alandan görünüm 18

19 MALTEPE BELED YES ekil 19 Cisr-i derbent ekil 20 Yerle im plan 19

20 ekil 21 Kurumsall kimlik çal malar ndann örnekler 9. MALTEPE SKATE PARK PROJES Maltepe Skate Park Projesi bisiklet, kaykay ve paten akrobasisine gönül vermi Maltepeli gençlerin bu ihtiyac n kar lamak üzere haz rlanm t r. Bu tarz bir park sadece Maltepe nin de il tüm Anadolu yakas n n eksi idir. Proje için seçilen yer, bisiklet, kaykay ve patenle ula m kolayl olan sahile çok yak n bölgede bulunan ve tarihii kimli i ilee Maltepe nin kültür, sanat s ve e lence merkezinde niteli inde olan Be çe meler dir. Bu tür akrobasi sporlar sosyoekonomik seviyesi yüksek gençler taraf ndan yap lmakta olup, bu insanlar n Be çe meler e gelmesiyle bölgeye ekonomik ve kültürel canl l k gelecek,, bu mekan ile gençlerin etkile imi her iki unsuru da zenginle tirecektir. Projenin hayata geçmesi ile bu sporu icra edenler kendi k yapt klar dermee çatma akrobasi alanlar yerine daha güvenlii ve profesyonel bir ortamda spor yapabileceklerdir. 20

21 Konu ile ilgili gösteri ve festivallerin yap labilmesi için proje alan nda bir sahne ve soyunma odalar eklenmi tir. Skate park ayn zamanda modifiye edilerek konser ve tiyatro gibi organizasyonlar nda yap labilece e i kültürel bir mekana dönü türülebilecek biçimde tasarlanm t r. ekil 22 Üst görünüm ekil 23 Perspektif 21

22 ekil 244 Sahne arkas görünümm ekil 25 Perspektif görünüm 22

23 10. BAK RELER ANITI VE YAKIN ÇEVRES KENTSEL TASARIM PROJES Bakireler an t 1945 y l nda Süreyya lmenn (Süreyyaa Pa a) taraf ndan yapt r lan Maltepe Süreyya Pa a plaj n n aç klar nda yer alan bir kayal k k üzerine yap lm t r. O günden bu güne Maltepe nin simgesi olan yap seksenli y llarda yap lan sahil dolgusu ile sahil yolunun iç taraf nda kalm ve yo un kentsel yap la ma aras nda gözden kaybolmu tur. An t n ortas nda bulunan kad n heykeli sahil dolusu yap lmadan çok önce vandalizme kurban gitmi tir. Bakireler An t Ve Yak n Çevresi Kentsel Tasar m Projesi ile Maltepe nin bu simgesi bir havuz içine al narak korunacakt r. Proje kapsam nda an t n yak n y çevresi de düzenlenerek ilçeyee yak r biçimde güzle tirilecektir. Projenin an t n korunmas ile ilgili bölümleri Venedik Tüzü ü ne uygun olarak yap lacakt r. An t mevcut haliyle be eri tahribata aç k bir biçimde bulunmaktad r. Defalarca boyanmas na ve tamirat görmesine ra men iddete maruz kalmakta, üzerinee kimli i belirsiz ki ilercee yaz lar yaz lmakta vee tahrip edilmektedir. An t A havuz içine al narak bu tür temaslardan korunacakt r. ekil 26 Bakireler an t n nn eski foto raflar 23

24 ekil 27 Dolgu alan yap l ktan sonra an t n durumu ekil 28 Restorasyon sonras görünüm 24

25 ekil 29 Gece görünüm ekil 30 Restorasyon sonras görünümler 25

26 MALTEPE BELED YES ekil 31 Proje 26

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı