MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar ISL 108 GENEL MUHASEBE II. Maddi Olmayan Duran Varlıklar. Maddi Olmayan Duran Varlıklar"

Transkript

1 3. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II MaddiOlmayanDuran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Yrd.Doç. Dr. Murat Yıldırım Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar, herhangi bir fiziksel varlığı olmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı düşündüğü aktifleştirilen giderler ile belli koşullar altında hukuken himaye gören haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesapgrubudur. Başka bir ifadeyle, maddi olmayan duran varlıklar; Kullanımları sonucunda işletmenin gelirlerinde artış yaratan bir kısım haklar ile işletmeye ticari bir fayda sağlayan ayrıcalıklar veya üstünlükler 26 MADDİOLMAYANDURANVARLIKLAR grubunuoluşur. Bilgisayar yazılımları, patentler, telif hakları, sinema filmleri, müşterilisteleri,isimhakkıvb. maddiolmayanvarlıkörnekleridir. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar işletme tarafından oluşturulması durumunda takdirde bilançoda gösterilmez. Bunun nedeni: Bu türlüoluşturulandeğerlerindeğerlendirilmesininolanaksızlığıdır. Muhasebe kayıtlarında yalnızca işletme tarafından bir bedel karşılığında elde edilen haklar, ayrıcalıklar ve üstünlükler alınıp izlenir. Bir kalemin maddi olmayan duran varlık olarak kabul edilebilmesiiçin; Tanımlanabilirolması, Üzerinde işletmenin kontrolünün bulunması, Gelecekte elde edilmesi gereken ekonomik bir faydanın bulunması gerekir. 3 4 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar için yapılan harcamalar, gerçekleştiği dönemde gider olarak yazılabilir yada aktifleştirilebilir. Bu varlıklar edinildiklerinde kayıtlara maliyet değeri üzerinden alınacaktır. Finansal tabloların tam açıklama ilkesine uygun olarak düzenlenmesi için maddi olmayan duran varlıkların maliyet değerleri ve birikmiş amortismanlarının birlikte gösterilmesi yararlıbiryololacaktır. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve İlgili Hesaplar Tekdüzen Hesap Planında Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 260Haklar 261Şerefiye 262KuruluşveÖrgütlenmeGiderleri 263Araştırmave GeliştirmeGiderleri 264ÖzelMaliyetler 267DiğerMaddiOlmayanDuranVarlıklar 268BirikmişAmortismanlar (-) 269VerilenAvanslar

2 260 Haklar Hak, hukukdüzenitarafındankişileretanınmışolanyetkilerdir. Bu hesap, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde işletme lehine tesis edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, faydalanma vb. yetkilerin elde edilmesikarşılığındayapılanharcamalarınizlendiğihesaptır. İmtiyaz, patent, lisans hakları ile ticari markalar ve irtifak hakları vb. buhesaptaizlenecekvarlıklardır. 260 Haklar Franchising ile sporculara ödenen transfer ücretleri de 260 Haklar ndaizlenebilir. Franchisingbaşarılıbirmarkanınisimhakkınıkullanılmasıdır. Franchising birbirinden bağımsız iki tarafın arasında gerçekleştirilen sözleşme sonucu doğmaktadır. Franchise işleminintarafları franchisor(veren)vefranchisee(alan)adıverilir. Bugün Türkiye de franchising hizmeti veren gıda markalarlarına McDonald s, Burger King, Sultanahmet Köftecisi, giyim markalarına Mavi Jeans, YKM Mağazaları, Hatemoğlu örnek verilebilir Haklar 260 Haklar Haklar için yalpan harcamalar, yararlanma süresi içinde amorti edilir. Bu sürenin belli olmaması durumunda, genellikle amortisman süresinin5yılolduğukabuledilir. Haklarmaliyetdeğeriiledeğerlenecektir. Vergi Usul Kanununda gayri maddi hakların maliyet değerleri ile değerleneceğihükümaltınaalmıştır. Örnek: Serdemir işletmesi bir yeni profil üretiminde kullanacağı patent hakkını lisans anlaşmasıyla 5 yıl süre ile K işletmesinden %18KDVdahil11.800TL yeyarısıpeşindiğeryarısıiçinmüşteri çekiverereksatınalmıştır. 260 Haklar Hs. -Patentler 100 Kasa Hs. 101 Alınan Çekler Hs. Patent Satın Alınması Şerefiye 261 Şerefiye Ticari hayatta ün kazanan bir kuruluşun işletme tarafından devralınması halinde bu üne temel olan manevi değerine veya kuruluşunun bulunduğu yerin şeref ve önemine ödenen bedelin izlendiği hesaptır. Şerefiye halk dilinde hava parası olarak adlandırılır. Vergi Usul Kanunda ise; peştamallık olarak geçer. Şerefiye bir nevi isim hakkı(itibar) karşılığıdır. Bir iş yerinin devralınmasında şerefiye miktarı; Devralınan işletmenin devir alım bedeli ile devir tarihi itibariyle rayiç bedele göre hesaplanacak işletme değeri arasındaki farktır. n Kapsamı: bir işletme devralınırken katlanılan maliyet(ödenen bedeller) ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farklar 261 ŞEREFİYE HESABINDA izlenir. Şerefiye hesaplanırken rayiç bedelin tespit edilememesi halinde net defter değeri esas alınacaktır. Bir işyeri boş olarak devralınırsa; ödenen paranın tamamı şerefiye olur. İşleyişi: Ödenen şerefiye bedellerinin tamamı bu hesabın borcuna kaydedilir. 5 yıl içinde eşit taksitlerle amorti edilir

3 Örnek: İşletme bir diğer işletmeyi mevcut müşteri potansiyeli ve işletmenin bulunduğu yerin piyasaya yakınlığı göz önünde tutularak net defter değerinin üzerinde bir değer olan TL ye aşağıdaki varlık ve borçları ile birlikte devralıyor. 261 Şerefiye Şerefiye nin Hesaplanması Ticari Mallar Gelecek Aylara ait giderler Personel Avansları Verilen Depozito ve Teminatlar Binalar Tesis, makine ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Toplam Varlıklar Satıcılara Borçlar Net varlıklar Şerefiye = TL TL = TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL 153 Ticari Mallar Hs. 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 196 Personel Avansları Hs. 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hs. 252 Binalar Hs. 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hs. 254 Taşıtlar Hs. 255 Demirbaşlar Hs. 261 Şerefiye Hs. 102 Banka Hs. 320 Satıcılar Hs. İşletme ve şerefiyenin peşin ödenmesi Kuruluş ve örgütlenme giderleri, işletme faaliyete geçinceye kadar yada gelişme için yaptığı ve karşılığında maddi kıymet edinilmeyen giderlerdir(vuk md. 282). Bir giderin kuruluş ve örgütlenme gideri olarak sayılabilmesi için iki temel özelliği taşıması gerekir. Bunlardan birincisi, giderin işletmenin kuruluşu, yeni şube açılmasıyadagenişletilmesiiçinyapılması, ikincisi ise bu giderin karşılığında bir varlık edinilmiş olunmamasıdır. Etüd giderleri, sözleşmenin hazırlanması için yapılan giderler, kuruluşla ilgili seyahat giderleri, kuruluş sırasında ödenen reklam ve tanıtım giderleri, hisse senedi basım ve çıkarma giderleri, kuruluş sırasında ödenen işçi ve personel eğitim giderleri, deneme imalat giderleri vb. giderler kuruluş örgütlenme giderleri için en belirgin örneklerdir İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması ya da işlerin sürekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin, aktifleştirilmeleri durumunda, izleneceği hesaptır. Aktifleştirilmiş kuruluş ve örgütlenme giderleri 5 yılda itfa edilir. Örneğin; bir işletmenin kurulması için şirket sözleşmesi hazırlatılacak bu gider 262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERİ HESABINDA aktifleştirilir. İşleyişi: Maliyet değerleri ile bu hesaba borç olarak kaydedilir. 5 yıl içinde amorti edilerek tamamenyok edilir. Örnek: Serdemir işletmesi yeni bir şubenin açılması işlemlerini tamamlamış ve bu nedenle TL kuruluş gideri yapmıştır. Kuruluşgiderive% 18KDVpeşinödenmiştir. İşletme yeni şubenin açılması ile ilgili giderleri aktifleştirmeye kararveriyor. Hs Kasa Hs Kuruluş Giderinin Aktifleştirilmesi

4 Örnek: Serdemir işletmesi yeni bir şubenin açılması işlemlerini tamamlamış ve bu nedenle TL kuruluş gideri yapmıştır. Kuruluş gideri ve % 18 KDV peşin ödenmiştir. İşletme yeni şubenin açılması ile ilgili giderleri dönem gideri olarak yazmaya karar veriyor. 770 Genel Yönetim Giderleri Hs Kasa Hs Kuruluş ve örgütlenme giderlerinin dönem gideri olarak kaydedilmesi Araştırma: yeni bilimsel veya teknik bilgi ve anlayış kazanmak umuduyla gelişen özgün ve planlı inceleme ve arayış çabasıdır. Araştırma safhasında yapılan harcamaların gelecekte ekonomik bir fayda sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle yapılan araştırmaya ilişkin harcamalar aktifleştirilemez. Gerçekleştiği anda gider yazılacaktır ve bu hesapta araştırma gideri yer almayacaktır Geliştirme: Araştırma bulgularının veya diğer bilgilerin; yeni veya önemli derecede geliştirilmiş malzemeler, araçlar, ürünler veya hizmetler üretmek için hazırlanmış bir plana; ilgili mal veya hizmetin ticari olarak üretimine başlanmadan önce uygulanmasıdır. Geliştirme giderinin aktifleştirilerek bu hesaba alınabilmesi için; Buçalışmadangelecekteyararsağlanabilirolmalı, Geliştirme çalışmalarının gelecekte sağlayacağı ekonomik faydabelirlenebilirolmalıdır. İşletmede yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, mevcutlarının geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan harcamaların izlendiği hesaptır. İşleyişi: Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. 5 yıl içinde eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir. Bu sürenin 20 yıldan fazla olmaması gerekir Örnek: Bir mühendislik firmasına bir ürün geliştirme çalışması yaptırılıyor. Firmaya düzenlenen teknik rapor karşılığında %18 KDV hariç TL banka üzerine verilen bir çekle ödeniyor. Giderinaktifleştirilmesinekararveriliyor. Hs Verilen Çek Ödeme Emirleri Hs.(-) Araştırmave geliştirme giderinin aktifleştirilmesi 264 Özel Maliyetler Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp, kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların bedellerini kapsar. Normal tamir bakım giderleri, tutarı ne olursa olsun özel maliyet kapsamında değerlendirilmez

5 264 Özel Maliyetler Bu tür harcamalara örnek olarak: Kiralanan bir binaya yaptırılan ve kira süresi sonunda mülk sahibine bırakılacak olan kalorifer tesisatı. Kiralanan bir duran varlığın yararlanma süresini artıran harcamalar(otomobilin motorunu yenilemek) Kiralanan bir varlıkta işletme faaliyetinin yürütülmesi için geliştirmeler yapılmasına yönelik harcamalar (aydınlatma sistemi oluşturmak) Kira süresinin sonunda kiralayana bırakılacak varlık bedelleri (elektrik kesintisinde devreye girecek jeneratör edinmek) 264 Özel Maliyetler İşleyişi: Yapılan harcamalar hesaba borç kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde amorti edilir. Eğer sözleşmede süre yoksa 5 yıl içinde eşit taksitler halinde amorti edilir. Yinekirasüresi5yıldandahauzunise5yıliçindeeşit taksitler halinde amorti edilir Özel Maliyetler Örnek: İşletme tarihinde 5 yıllık olarak kiraladığı bir dükkan için % 18 KDV hariç TL tutarında dekorasyon harcaması yapıyor ve karşılığında bir çek düzenleniyor. 264 Özel Maliyetler Hs Verilen Çek ve Ödeme Emirleri Hs.(-) Dekorasyon için yapılan maliyet kaydı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yukarıda sayılanlar dışında maddi olmayan duran varlıkların izlendiği hesaptır. Diğer maddi olmayan duran varlıklar, elde edilmeleri için yapılan harcamalar üzerinden değerlenir. Örnek: Bilgisayar programları Birikmiş Amortismanlar (-) Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. İşleyişi: Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak, kullanım hakkı sona erenler hesaba borç, ilgili varlık hesabına alacak olarak kaydedilir. 268 Birikmiş Amortismanlar (-) Haklar yararlanma süresi içersinde, yararlanma süresinin belli olmaması halinde 5 yıllık sürede eşit tutarlarla amorti edilerek yok edilir. Şerefiye 5 yılda eşit tutarlarla yok edilirler(vuk md.282, 326). Aktifleştirilen kuruluş ve örgütlenme giderleri 5 yılda eşit tutarlarda yok edilirler. Özel maliyetler kira süresi içerisinde, kira süresinin belli olmaması halinde 5 yılda eşit tutarlarda yok edilirler(vuk Md. 327)

6 268 Birikmiş Amortismanlar (-) Örnek: İşletme 4 yıllığına kiraladığı mağaza için TL lik bir klima sistemi yaptırmış ayrıca %18 KDV ödemiştir. Özel maliyet giderini aktifleştirerek ilk yılki amortisman kaydını gerçekleştiriniz. 264 Özel Maliyetler Hs Kasa Hs Kiralanan mağaza için yapılan özel maliyet gideri 268 Birikmiş Amortismanlar (-) Örnek: İşletme 4 yıllığına kiraladığı mağaza için TL lik bir klima sistemi yaptırmış ayrıca%18 KDV ödemiştir. Özel maliyet giderini aktifleştirerek ilk yılki amortisman kaydını gerçekleştiriniz. 760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri Hs. -Amortisman ve tükenme payları 268 Birikmiş Amortisman Hs. -Özel maliyet amortismanı Birinci yıl sonunda ayrılan amortisman gideri Verilen Avanslar 269 Verilen Avanslar Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak verilen avansların izlendiği hesaptır. İşleyişi: Ödeme yapıldığında hesaba borç, varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Örnek: Bir işletme tarihinde yeni kiraladığı bir işyerine dekorasyon yaptırmak için TL ye anlaşıyor ve TL yi avans olarak ödüyor tarihinde dekorasyon tamamlanıyor ve avans mahsup edilerek kalanı peşin olarak ödeniyor.(kdv% 18hariç.) 269 Verilen Avanslar Hs Kasa Hs Dekorasyon için avans ödemesi Verilen Avanslar Kaynakça Örnek: Bir işletme tarihinde yeni kiraladığı bir işyerine dekorasyon yaptırmak için TL ye anlaşıyor ve TL yi avans olarak ödüyor tarihinde dekorasyon tamamlanıyor ve avans mahsup edilerek kalanı peşin olarak ödeniyor.(kdv% 18hariç.) 264 Özel Maliyetler Hs. 269 Verilen Avanslar Hs. 100 Kasa Hs. Dekorasyonun tamamlanarak kalan paranın ödenmesi Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitapevi, Ankara. Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Gazi Kitapevi, Ankara, Orhan Sevilengül, Çözümlü Muhasebe Problemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, Yusuf Sürmen, "Muhasebe I", Celepler Matbacılık, Trabzon, 2010 Abdullah Karakaya, Genel Muhasebe Ders Notları, Safranbolu, Ahmet Vecdi CAN/ Sakarya Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Ders Notları Aydın Karapınar vd." Gayri Menkul Değerleme Uzmanlığı Hazırlık Kitabı, Gazi kitapevi, Nalan AKDOĞAN, Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitapevi. CEMALCILAR, Ö., "Muhasebenin amaçlarına Ulaşmada Muhasebenin Kuramsal Yapısına Bağlılığın Gereği ve Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak No lu TMS-Maddi, Maddi Olmayan Duran Varlıklar ile Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar IASC, International Accounting Standards Committee, International Accounting Standards 1999, London,

7 Teşekkür Ederim Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, iyi çalışmalar dilerim 37 7

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 7. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II 33 Diğer Borçlar Hesap Grubu Yrd.Doç.Dr.Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 33 Diğer Borçlar Grubu Herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş olan

Detaylı

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ; Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren uygulamaya konulan ekonomik ve mali politikalar kurumlaşmayı teşvik ederek ona ivme

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 04.01.2012. Sirküler No: 2012 / 05 Konu: Özel Maliyetler MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye

Sunuş. Saygılarımızla, Ernst & Young Türkiye 100 Soruda Ar-Ge Teşvikleri 2011 Sunuş Globalizasyon, işbirliği, ortak ekonomi, ortak savunma Dünya'nın önde gelen ülkeleri ile bu hususlarda paylaşımda bulunmak ve/veya rekabet etmek isteyen ülkelerin

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi

38 39 TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 38 39 Yrd. Doç. Dr. Öğr. Gör. Dr. Yaşar Kabataş Ayşe Pamukçu TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar KABATAŞ Marmara Üniv., Sosyal Bilimler

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015 Gayrimenkul Değerleme Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ Ders Kodu: 1015

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI İNŞAAT İŞLETMELERİNDE MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI 1 Sunum Planı Temal Kavramlar Özel İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnşaat-Taahhüt İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2005 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bu rapor 64 sayfadır. MALİ TABLOLARIN KABULÜNE

Detaylı

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR

AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Sayfa 1 / 7 AMORTİSMANLARDA ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR Yazar: AliTUĞLU (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMANA TABİ TUTULMA NEDENİ Vergi Usul Kanunu nun 313. maddesi

Detaylı

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR?

DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? DÖVİZ CİNSİ AVANSLARIN DEĞERLENMESİ SONUCUNDA OLUŞAN KUR FARKLARI NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMELİDİR? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı