PJD7382/PJD7400/PJD7400w DLP Projektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PJD7382/PJD7400/PJD7400w DLP Projektör"

Transkript

1 PJD7382/PJD7400/PJD7400w DLP Projektör

2 Uygunluk Bilgisi Kanada için i

3 ii ii

4 Madde Önerilen Maksimum iii

5 PJD7382/PJD7400/PJD7400w ViewSonic DLP Projector VS13338/VS14022/VS14022 PJD7382/PJD7400/PJD7400w_UG_TRK Rev. 1A Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi iv iv

6 çindekiler Önemli güvenlik talimatlar...2 Giri...4 Projektörün özellikleri... 4 Ambalaj içeri i... 5 Projektör d görünümü... 6 Kumandalar ve i levleri... 7 Projektörünüzü yerle tirme...11 Konum seçimi Projeksiyon boyutlar Ba lant...15 Bilgisayar ya da monitöre ba lanmas Video kaynak cihazlar n n ba lanmas Projektör üzerinden ses çalma letim...21 Projektörün aç lmas Menülerin kullan lmas ifre fonksiyonunun kullan m Giri sinyalinin de i tirilmesi Yans t lan görüntünün ayarlanmas Ayr nt lar n büyütülmesi ve aranmas En/boy oran n n seçilmesi Görüntünün optimum hale getirilmesi Sunum zamanlay c s n n ayarlanmas Görüntünün gizlenmesi Kumanda dü melerini kilitleme Görüntünün dondurulmas Yüksek bir yerde çal t rma Kendi ba lang ç ekran n z olu turma Projektörün bir LAN ortam ndan kontrol edilmesi Projektörün bekleme modunda kullan m Projektörün kapat lmas Menü i letimi Bak m...53 Projektörün bak m Lamba bilgileri Sorun Giderme...60 Teknik Özellikler...61 Projektör teknik özellikleri Boyutlar Tavana montaj Zamanlama çizelgesi Telif Hakk Bilgisi...65 Ek...66 IR kumanda tablosu RS232 kumanda tablosu

7 Önemli güvenlik talimatlar Projektörünüz, en son bilgi teknolojisi donan m güvenlik standartlar n kar layacak ekilde tasarlanm ve test edilmi tir. Ancak, bu ürünün güvenli kullan ld ndan emin olmak için, bu kullanma k lavuzunda ve ürün üzerindeki i aretlerde söz edilen talimatlar izlemek önemlidir. Güvenlik Talimatlar 1. Lütfen projektörünüzü çal t rmadan önce bu kullanma k lavuzunu okuyun. leride kullanmak üzere saklay n z. 2. Projektör çal rken do rudan lensine bakmay n.yo un k huzmesi gözlerinize zarar verebilir. 3. Bak m için yetkili bak m personeline ba vurun. 4. Projektör lambas aç kken, daima lens objektif kapa n aç n veya lens kapa n kald r n. 5. Baz ülkelerde ebeke gerilimi dengeli DE LD R. Bu projektör 100 ila 240 volt aras ebeke geriliminde güvenlik bir ekilde çal mak üzere tasarlanm t r ancak elektrik kesintileri veya ±10 voltluk dalgalanmalar meydana gelirse ar za yapabilir. ebeke geriliminin dalgalanabilece i veya kesilebilece i bölgelerde projektörünüzü bir güç dengeleyicisi, dalgalanma koruyucusu veya kesintisiz güç kayna (UPS) üzerinden ba laman z tavsiye edilir. 6. Projektör çal rken projeksiyon lensini herhangi bir nesneyle engellemeyin; çünkü bu, söz konusu nesnelerin s narak biçiminin bozulmas na ve hatta yang na neden olabilir. Lambay geçici olarak kapamak için, projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki BO tu una bas n. 7. Cihaz çal rken lamba çok s n r. Lamba aksam n de i tirmeden önce, projektörü yakla k 45 dakika so umaya b rak n. 8. Lambalar, nominal lamba ömrünün ötesinde çal t rmay n. Lambalar n belirtilen kullan m ömrünün üzerinde kullan lmas, nadiren de olsa k r lmalar na yol açabilir. 9. Lamba grubunu veya herhangi bir elektronik parçay, projektörü fi ten ç karmadan kesinlikle de i tirmeyin. 10. Bu ürünü, dengesiz tekerlekli sehpa, tezgah veya masaya koymay n. Ürün dü erek ciddi ekilde hasar görebilir. 11. Bu projektörü parçalar na ay rmaya çal may n. çinde parçalarla temas etmeniz halinde ölüme neden olabilecek tehlikeli gerilimler vard r. Kullan c taraf ndan servis yap lacak tek parça, kendi ç kar labilir kapa olan lambad r. Hiçbir ko ulda di er kapaklar açmaya veya ç karmaya çal may n z. Servis için yaln zca uygun kalifiye profesyonel servis personeline ba vurun. 12. Bu projektörü a a daki ortamlardan hiçbirine yerle tirmeyin. - Havaland rmas yetersiz veya dar olan alanlar. Duvarlarla aras nda en az 50 cm mesafe b rak n ve projektör etraf nda serbest bir hava ak na olanak sa lay n. - Tüm camlar kapal, otomobil içi gibi, s cakl n a r derecede yüksek olabilece i yerler. - A r nem, toz veya sigara duman n n optik parçalar kirleterek projektörün hizmet ömrünü k saltt ve görüntüyü karartt yerler. - Yang n alarmlar na yak n yerler; - 40 C / 104 F üzerinde bir ortam s cakl na sahip yerler - Denizden yüksekli i 3000 m'den (10000 feet) fazla olan yerler. 2

8 13. Havaland rma deliklerini engellemeyin. Havaland rma delikleri ciddi bir ekilde engellenirse projektör içerisindeki a r s nma yang na yol açabilir. - Bu projektörü battaniye, yatak veya di er yumu ak yüzeylere koymay n. - Bu projektörü bez veya ba ka herhangi bir maddeyle örtmeyin. - Projektörün yak n nda yan c maddeler bulundurmay n. 14. Projektörü çal mas s ras nda daima düz, yatay bir yüzeye yerle tirin. - Sola veya sa a 10 dereceden, öne veya arkaya 15 dereceden fazla e ildi i aç larda kullanmay n. Projektörün tamamen yatay konumda de ilken kullan lmas, lamban n yanl çal mas na veya ar zalanmas na yol açabilir. 15. Projektörü bir kenar üzerinde dik tutmay n. Aksi takdirde projektör dü erek yaralanmaya yol açabilir veya hasar görebilir. 16. Bu projektörün üzerine basmay n veya herhangi bir nesne koymay n. Projektörün görebilece i olas hasarlar n yan s ra, bu ekilde davran lmas kazalara veya olas yaralanmalara da yol açabilir. 17. Projektörün yak n na veya üzerine s v koymay n. Projektörün içine kaçan s v lar ar zalanmas na neden olabilir. Projektör slan rsa, fi i prizden çekin ve projektöre bak m yapmas için yerel servis merkezini aray n. 18. Bu ürün, tavana monte edilen tesisat için ters görüntü ç k yetene ine sahiptir. Projektörü tavana monte etmek için yaln zca uygun Tavan Montaj Kitini kullan n ve güvenli bir ekilde tak ld ndan emin olun. 19. Projektör çal rken, havaland rma zgaralar ndan s ve biraz da koku geldi ini alg layabilirsiniz. Bu ürün kusuru de il normal bir durumdur. 20. Güvenlik çubu unu ta ma veya kurulum için kullanmay n. Ticari olarak sat lan h rs zl k önleyici kablo ile birlikte kullan lmal d r. Projektörün tavan montaj için güvenlik talimatlar Projektörünüzü kullan rken ho bir deneyim ya aman z istiyoruz, bu yüzden size ya da malzemelerinize zarar gelmemesi için bu güvenlik konusunu dikkatinize sunuyoruz. E er projektörünüzü tavana yerle tirmek istiyorsan z, iddetle do ru boyda projektör tavan montaj kitini kullanman z, kitin dikkatli ve güvenli bir ekilde tak ld ndan emin olman z tavsiye ediyoruz. E er uygun olmayan bir projektör tavan montaj kitini kullan yorsan z, yanl ebat ya da vida boyu yüzünden do acak ba lant hatalar projektörün tavandan dü me riskine ve güvenlik problemlerine yol açacakt r. Projektörünüzü ald n z yerden, projektör tavan montaj kitini de temin edebilirsiniz. Ayr ca, ek olarak Kensington kilit uyumlu güvenlik kablosu alman z ve hem Kensington kilit slotuna hem de tavan montaj kiti deste ine dikkatlice takman z tavsiye edilir. Bu, e er projektör ba lant kiti gev erse, tutmada ikinci bir rol üstlenecektir. 3

9 Giri Projektörün özellikleri Projektör, yüksek performansa sahip optik motorlu yans tma ile kullan m kolay bir tasar m birle tirerek yüksek güvenilirlik ve kullan m kolayl sunmaktad r. Projektör a a daki özellikleri sunmaktad r: Sunumlar s ras nda daha iyi zaman kontrolü için sunum zamanlay c s LAN Ayarlar projektör durumunun uzak bir bilgisayardan yönetilmesine olanak sa lar. 3D DLP Ba lant s n Destekler Zevkinize uygun renk ayar na imkan veren renk yönetimi 12V ç k l elektrikli ekran gibi harici bir cihaz tetiklemeye haz rd r 10W hoparlörlü mikrofon giri i Bekleme modunda 1W den az güç tüketimi Birçok önceden tan ml renk yüzeyleri üzerine yans tmaya olanak veren perde renk düzeltimi Sinyal alg lama i lemini h zland racak h zl otomatik arama. Farkl yans tmalar nedeniyle çe itli seçimler sunan 8 adede kadar resim modu grubu En iyi resim kalitesini görüntülemek için tek tu la otomatik ayarlama Bozulmu görüntüleri düzeltmek için dijital çarp kl k düzeltmesi Veri/video ekran için ayarlanabilir renk dengesi kontrolü Yüksek parlakl kta projeksiyon lambas 16.7 milyon renk görüntüleme kapasitesi Çok dilli ekrandan kumanda (OSD) menüleri Enerji tüketimini azaltmak için de i tirilebilir normal ve ekonomik mod Komponent HDTV uyumlulu u (YPbPr) PJLink uyumlu Yans t lan görüntünün görünür parlakl ; ortam n ayd nlatma ko ullar na, seçilen giri sinyali kayna n n kontrast/parlakl k ayarlar na ba l olarak de i ir ve projeksiyon mesafesiyle do ru orant l d r. Lamba parlakl zamanla azalacakt r ve azalma süresi lamba üreticilerinin teknik özellikleri dahilinde farkl l k gösterebilir. Bu normal ve beklenen bir durumdur. 4

10 Ambalaj içeri i Paketi dikkatli bir ekilde aç n ve a a da gösterilen tüm parçalar n bulundu undan emin olun. Bu parçalardan herhangi biri eksikse lütfen cihaz sat n ald n z yere ba vurun. Standart aksesuarlar Paket içindeki parçalar bölgenize uyumludur ve resimlerde gösterilenlerden farkl olabilir. PJD7382 PJD7400/ PJD7400w Projektör Güç kablosu VGA kablosu Çok dilli kullan c k lavuzu CD'si H zl ba lang ç k lavuzu Uzaktan Kumanda ve Pil Opsiyonel aksesuarlar 1. Tavan montaj 2. Yedek lamba 3. Yumu ak ta ma çantas 5

11 Projektör d görünümü Ön/üst taraf Uyar PJD7382 PJD7400/ PJD7400w Arka/alt taraf DC 12V OUT Harici kumanda panosu (Daha fazla bilgi için bkz. "Projektör" sayfa 8.) 2. Lamba kapa 3. Havaland rma (s cak hava ç k ) 4. H zl açma dü mesi 5. Lens kapa 6. Ön IR uzaktan kumanda sensörü 7. Netleme halkas (PJD7382)/ Netleme ve Yak nla t rma halkas (PJD7400/PJD7400w) 8. Projeksiyon lensi 9. Kensington h rs zl k-önleyici kilit slotu 10. AC elektrik kablosu giri i 11. Arka IR uzaktan kumanda sensörü 12. RJ45 LAN giri portu 13. Tip B USB portu 14. RS-232 kontrol portu 15. RGB sinyal ç k soketi 16. RGB (PC)/Bile en görüntü (YPbPr/ YCbCr) sinyal giri socket-1/2 17. Video giri i soketi/ S-Video giri i soketi 18. Ses sinyali giri soketi (L/R) 19. Ses sinyali giri soketi Ses sinyali giri soketi 20. Mikrofon giri soketi 3,5 mm mini jak kablolu bir mikrofonu veya kablosuz modülü ba lar. 21. Güvenlik çubu u Ticari olarak sat lan h rs zl k önleyici kabloyu ba lar V DC ç k terminali Elektrikli ekran veya kland rma kontrolü vb. gibi harici cihazlar tetiklemek için kullan l r. Bu cihazlar n nas l ba lanaca yla ilgili bilgi almak için yetkili servise ba vurun. 23. Arka ayarlay c aya 24. Kolay aç l r ayak BU C HAZ TOPRAKLANMALIDIR. Cihaz kurarken, kablolamaya bir devre kesme eleman ekleyin veya cihaz yak n ndaki kolayca eri ilebilecek bir prize tak n. letim s ras nda bir sorun olmas durumunda, elektri i kesmek için devre kesme eleman n kullan n veya fi ten çekin. 6

12 Kumandalar ve i levleri Projektör 1 PJD TEMP (S cakl k) göstergesi Projektörün s cakl çok yükseldi inde yanar. 4. POWER (Güç) göstergesi Projektör çal r haldeyken yanar veya yan p söner PJD7400/PJD7400w Odak halkas Yans t lan görüntünün oda n ayarlar. 2. Yak nla t rma halkas Görüntünün boyutunu ayarlar II POWER (Güç) Projektörün durumunu bekleme modu ile aç k aras nda de i tirir. 5. Çarp kl k/ok tu lar ( / Sol, / Sa ) Aç l yerle tirme yüzünden meydana gelen görüntü bozulmalar n ayarlamak için kullan l r. 6. Sol/Blank (Bo ) Perde resmini saklar 7. KAYNAK Kaynak seçimi çubu unu görüntüler. 8. LAMP (Lamba) göstergesi Lamban n durumunu gösterir. Lambada bir sorun meydana geldi inde k yanar veya yan p söner. 9. Otomatik Görüntülenen resim için en iyi resim zamanlamalar n otomatik olarak belirler. 10. Sa / Panel anahtar kilidini etkinle tirir. Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü etkinle tirildi inde, #5, #6 ve #10 dü meleri istenen menü ö elerini seçmek ve ayar yapmak için yönlü oklar olarak kullan l r. 11. MENU/EXIT (Menü/Ç k ) Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü açar. Önceki OSD menüsüne geri döner, menü ayarlar ndan ç kar ve kaydeder. 12. MODE/ENTER (MOD/G R ) Kullan labilir bir görüntü kurulum modunu seçer. Seçilen ekrandan kumanda (OSD) menü ö esini etkinle tirir. 7

13 Uzaktan kumanda (Sayfa Yukar, Sayfa A a,, ve ) uzaktan kumanda tu lar n kullanmak için,daha fazla bilgi için bkz."uzak fare kumandas n n kullan m " sayfa 10. II 1. POWER (Güç) Projektörün durumunu bekleme modu ile aç k aras nda de i tirir. 2. Kaynak seçim tu lar (VGA 1/VGA 2/Video) Gösterim için bir giri kayna seçer. 3. Kaynak Kaynak seçimi çubu unu görüntüler. 4. / / / stenen menü ö elerini seçer ve ayarlamalar yapar. 5. ENTER Seçilen ekrandan kumanda (OSD) menü ö esini etkinle tirir. 6. Menu (Menü)/ Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü açar. Fare modu etkinle tirildi inde sol fare tu uyla ayn i levi gerçekle tirir. 7. Büyült (+, -) dü meleri Yans t lan resmin boyutunu büyütür veya küçültür. 8. Çarp kl k tu lar ( / ) Aç l yerle tirme yüzünden meydana gelen görüntü bozulmalar n ayarlamak için kullan l r. 9. Freeze (Dondurma) Yans t lan görüntüyü dondurur. 10. Timer (Zamanlay c ) Sunum zamanlay c ayarlar menüsünü görüntüler. 11. Mouse (Fare) Normal ve fare modu aras nda geçi yapar. Sayfa Yukar, Sayfa A a,, : bas ld ktan sonra etkin Fare. Ekranda fare modunun etkinle tirildi ini belirten bir simge görüntülenir. 12. Blank (Bo ) Perde resmini saklar 8

14 13. Lazer Sunum amac yla lazer gösterge n yayar. 14. Sayfa Yukar /Sayfa A a Fare modu etkinle tirildi inde, sayfa yukar /a a komutlar na (Microsoft PowerPoint gibi) yan t veren görüntü yaz l m program n (ba l PC'de) çal t r r. 15. Otomatik Görüntülenen resim için en iyi resim zamanlamalar n otomatik olarak belirler. 16. Sa / Panel anahtar kilidini etkinle tirir. 17. Ç k / Önceki OSD menüsüne geri döner, menü ayarlar ndan ç kar ve kaydeder. Fare modu etkinle tirildi inde sa fare tu uyla ayn i levi gerçekle tirir. 18. Ses Seviyesi (+, -) dü meleri Ses seviyesini art r r veya azalt r. 19. Projektörün ses seviyesini açar, kapat r. 20. Renk Modu Kullan labilir bir görüntü kurulum modunu seçer. Lazer göstergesinin Lazer çal t r lmas Lazer Göstergesi profesyoneller için bir sunum arac d r. Bas ld nda k rm z renkli bir k yayar ve gösterge k rm z yanar. Lazer huzmesi görünürdür. Devaml yay lmas için LASER (LAZER) dü mesine bas lmal ve bas l tutulmal d r. Lazer göstergesi bir oyuncak de ildir. Ebeveynlerin, lazer enerjisinin zarar n önemsemeleri ve bu uzaktan kumanday çocuklar n ula amayaca yerlerde saklamalar gerekir. Lazer penceresine bakmay n ve lazer huzmesini kendinizin veya bir ba kas n n üzerine tutmay n. Kullanmadan önce uzaktan kumandan n arkas ndaki ve ekteki 'Kullan c Bilgileri' bölümüne bak n. Uzak fare kumandas n n kullan m Bilgisayar n z uzaktan kumanda ile çal t rma özelli i sunum yaparken daha fazla esneklik sa lar. 1. Uzaktan kumanday fare yerine kullanmadan önce projektörü bir USB kablo ile PC veya dizüstü bilgisayar n za ba lay n. Daha fazla bilgi için bkz."bir bilgisayara ba lanmas " sayfa Sinyal giri ini D-Sub / Comp. 1 veya D-Sub / Comp. 2 ayarlay n. 3. Normal mod ve fare modu aras nda geçi yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki Mouse (Fare) tu una bas n. Ekranda fare modunun etkinle tirildi ini belirten bir simge görüntülenir. 4. stenen fare hareketlerini uzaktan kumanda üzerinde gerçekle tirin. mleci ekran üzerinde hareket ettirmek için / / / tu una bas n. Sol t klamak için tu una bas n. Sa t klamak için tu una bas n. Sürükle b rak, ENTER dü mesini bas l tutun, sürüklemek için / / / tu una bas n. stedi iniz yere geldi inde, tekrar ENTER tu una bas n. Sayfa yukar /a a komutlar na (Microsoft PowerPoint gibi) yan t veren görüntü yaz l m program n (ba l PC'de) çal t rmak için, Sayfa Yukar /Sayfa A a tu una bas n. Normal moda geçmek için, tekrar Fare tu una veya fareyle ilgili çok i levli tu lar d ndaki di er tu lardan herhangi birine bas n. 9

15 Yakla k +15 Yakla k +15 Uzaktan kumanda etki aral Projektörün önünde ve arkas nda k z lötesi (IR) uzaktan kumanda sensörleri/alg lay c lar bulunmaktad r. Uzaktan kumanda, do ru çal mas için projektörün IR uzaktan kumanda alg lay c lar na 30 dereceyi a mayan bir aç yla do rultulmal d r. Uzaktan kumanda ile sensörler aras ndaki mesafe 8 metreyi (~26 feet) a mamal d r. Uzaktan kumandayla projektördeki IR (K z lötesi) sensörü aras nda k z lötesi n n önünü kesebilecek herhangi bir engel olmad ndan emin olun. Projektörü önden kumanda etme PJD7382 Projektörü arkadan kumanda etme Yakla k +15 PJD7400/ PJD7400w Uzaktan kumandan n pillerinin de i tirilmesi 1. Pil kapa n açmak için, uzaktan kumanday ters çevirin, kapaktaki parmak tutama na bast r n ve resimde gösterildi i ekilde ok yönünde kayd r n. Kapak aç lacakt r. 2. Var olan pilleri (gerekirse) ç kar n ve pil bölmesinin taban nda gösterildi i ekilde pil kutuplar na dikkat ederek iki adet AAA pil tak n. Pozitif (+) pozitife ve negatif (-) negatife gider. 3. Kapa taban ile hizalayarak yerle tirin ve kayd rarak yerine oturtun. Bir 'klik' sesiyle yerine oturduktan sonra durun. Uzaktan kumanda ve pilleri, mutfak, banyo, sauna, güne odas veya kapal bir otomobil gibi a r s cak veya nemli ortamlarda b rakmaktan kaç n n. Sadece pil üreticisi taraf ndan tavsiye edilen pillerle veya e de erleriyle de i tirin. Kullan lm pili, üreticinin talimatlar na ve bölgeniz için geçerli olan yerel çevre düzenlemelerine göre at n. Pilleri kesinlikle ate e atmay n. Patlama tehlikesi olabilir. E er piller bitmi se ya da uzaktan kumanday uzun bir süre kullanmayacaksan z, pilin akmas durumunda olabilecek hasarlar önlemek için pilleri ç kart n. 10

16 Projektörünüzü yerle tirme Konum seçimi Oda yerle iminiz veya ki isel tercihleriniz hangi kurulum konumunu seçece inizi belirleyecektir. Perdenizin boyutunu ve konumunu, uygun prizlerin konumunu ve ayr ca projektör ile donan m n z n di er elemanlar aras ndaki mesafeyi dikkate al n. Projektörünüz burada gösterilen dört kurulum konumundan birine kurulabilecek ekilde tasarlanm t r: 1. Ön Masa Projektör perdenin önünde zemine yak n bir ekilde yerle tirildi inde bu konumu seçin. Bu, h zl kurulum ve ta nabilirlik itibariyle en s k kullan lan projektör yerle tirme yöntemidir. 2. Ön Tavan Bu konumu, projektör perdenin önünde tavandan ba a a as l olarak yerle tirildi inde seçin. Projektörünüzü tavana monte etmek için yetkili sat c n zdan projektör tavan montaj kitini sat n al n. Projektörü açt ktan sonra Ön Tavan ö esini S STEM KURULUMU: Basit > Projektör Konumu menüden ayarlay n. 3. Arkada Tavan Bu konumu, projektör perdenin arkas nda tavandan ba a a as l olarak yerle tirildi inde seçin. Bu kurulum konumu için özel bir arkadan projeksiyon perdesi ve projektör tavan montaj kiti gerekmektedir. Projektörü açt ktan sonra Arkada Tavan ö esini S STEM KURULUMU: Basit > Projektör Konumu menüden ayarlay n. 4. Arka Masa Bu konumu, projektör perdenin arkas nda yere yak n yerle tirildi inde seçin. Özel bir arkadan projeksiyon perdesi gerekti ini unutmay n. Projektörü açt ktan sonra Arka Masa ö esini S STEM KURULUMU: Basit > Projektör Konumu menüden ayarlay n. 11

17 Projeksiyon boyutlar Uygun konumu hesaplamadan önce bu projektörün lens merkezi boyutlar için "Boyutlar" sayfa 63 bölümüne bak n. PJD7382/PJD7400 4:3 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (c) (f) (c) (e) (f) (d) (b) 16:9 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (c) (f) (c) (e) (f) (d) (b) (e): Perde (f): Lens merkezi PJD7382 (a) Ekran boyutu [inç (m)] (b) Yans tma mesafesi [m (inç)] minimum maksimu m 4:3 Perde 16:9 Perde (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç)] (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] (b) Yans tma mesafesi [m (inç)] minimum maksimu m (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç) (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.4 (15) 0.4 (15) 46 (18) 7 (2.7) 0.4 (15) 0.4 (15) 34 (14) 12.6 (5.0) 40 (1.0) 0.5 (19) 0.5 (19) 61 (24) 9 (3.6) 0.5 (19) 0.5 (19) 46 (18) 16.8 (6.6) 50 (1.3) 0.6 (24) 0.6 (24) 76 (30) 11 (4.5) 0.6 (24) 0.6 (24) 57 (23) 21.0 (8.3) 60 (1.5) 0.7 (29) 0.7 (29) 91 (36) 14 (5.4) 0.7 (29) 0.7 (29) 69 (27) 25.1 (9.9) 70 (1.8) 0.9 (34) 0.9 (34) 107 (42) 16 (6.3) 0.9 (34) 0.9 (34) 80 (32) 29.3 (11.6) 80 (2.0) 1.0 (39) 1.0 (39) 122 (48) 18 (7.2) 1.0 (39) 1.0 (39) 91 (36) 33.5 (13.2) 90 (2.3) 1.1 (44) 1.1 (44) 137 (54) 21 (8.1) 1.1 (44) 1.1 (44) 103 (41) 37.7 (14.9) 100 (2.5) 1.2 (49) 1.2 (49) 152 (60) 23 (9.0) 1.2 (49) 1.2 (49) 114 (45) 41.9 (16.5) 120 (3.0) 1.5 (58) 1.5 (58) 183 (72) 27 (10.8) 1.5 (58) 1.5 (58) 137 (54) 50.3 (19.8) 150 (3.8) 1.9 (73) 1.9 (73) 229 (90) 34 (13.5) 1.9 (73) 1.9 (73) 171 (68) 62.9 (24.8) 200 (5.1) 2.5 (97) 2.5 (97) 305 (120) 46 (18.0) 2.5 (97) 2.5 (97) 229 (90) 83.8 (33.0) 250 (6.4) 3.1 (122) 3.1 (122) 381 (150) 57 (22.5) 3.1 (122) 3.1 (122) 286 (113) (41.3) 300 (7.6) 3.7 (146) 3.7 (146) 457 (180) 69 (27.0) 3.7 (146) 3.7 (146) 343 (135) (49.5) 12

18 PJD7400 (a) Ekran boyutu [inç (m)] 4:3 Perde 16:9 Perde (b) Yans tma (d) Dikey (b) Yans tma mesafesi (c) Görüntü mesafesi [m (inç)] göreli [m (inç)] yüksekli i konum minimum maksimum [cm (inç)] [cm (inç)] minimum maksimum (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç) (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.9 (36) 1.2 (47) 46 (18) 3 (1.4) 0.9 (36) 1.2 (47) 34 (14) 9.1 (3.6) 40 (1.0) 1.2 (48) 1.6 (63) 61 (24) 5 (1.8) 1.2 (48) 1.6 (63) 46 (18) 12.2 (4.8) 50 (1.3) 1.5 (61) 2.0 (79) 76 (30) 6 (2.3) 1.5 (61) 2.0 (79) 57 (23) 15.2 (6.0) 60 (1.5) 1.8 (73) 2.4 (94) 91 (36) 7 (2.7) 1.8 (73) 2.4 (94) 69 (27) 18.3 (7.2) 70 (1.8) 2.2 (85) 2.8 (110) 107 (42) 8 (3.2) 2.2 (85) 2.8 (110) 80 (32) 21.3 (8.4) 80 (2.0) 2.5 (97) 3.2 (126) 122 (48) 9 (3.6) 2.5 (97) 3.2 (126) 91 (36) 24.4 (9.6) 90 (2.3) 2.8 (109) 3.6 (142) 137 (54) 10 (4.1) 2.8 (109) 3.6 (142) 103 (41) 27.4 (10.8) 100 (2.5) 3.1 (121) 4.0 (157) 152 (60) 11 (4.5) 3.1 (121) 4.0 (157) 114 (45) 30.5 (12.0) 120 (3.0) 3.7 (145) 4.8 (189) 183 (72) 14 (5.4) 3.7 (145) 4.8 (189) 137 (54) 36.6 (14.4) 150 (3.8) 4.6 (182) 6.0 (236) 229 (90) 17 (6.8) 4.6 (182) 6.0 (236) 171 (68) 45.7 (18.0) 200 (5.1) 6.2 (242) 8.0 (315) 305 (120) 23 (9.0) 6.2 (242) 8.0 (315) 229 (90) 61.0 (24.0) 250 (6.4) 7.7 (303) 10.0 (394) 381 (150) 29 (11.3) 7.7 (303) 10.0 (394) 286 (113) 76.2 (30.0) 300 (7.6) 9.2 (363) 12.0 (472) 457 (180) 34 (13.5) 9.2 (363) 12.0 (472) 343 (135) 91.4 (36.0) 13

19 PJD7400W 16:10 perde üzerinde 16:10 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (f) (c) (c) (e) (f) (d) (b) 16:10 perde üzerinde 4:3 görüntü (b) (a) (a) (e) (d) (c) (f) (c) (e) (f) (d) (b) (e): Perde (f): Lens merkezi (a) Ekran boyutu [inç (m)] 4:3 Perde 16:9 Perde (b) Yans tma mesafesi (d) Dikey (b) Yans tma mesafesi (c) Görüntü [m (inç)] göreli [m (inç)] yüksekli i konum minimum maksimum [cm (inç)] [cm (inç)] minimum maksimum (c) Görüntü yüksekli i [cm (inç) (d) Dikey göreli konum [cm (inç)] 30 (0.8) 0.74 (29) 0.96 (15) 381 (15) 3.8 (1.5) 0.78 (31) 1.02 (40) 404 (16) 1 (0.4) 40 (1.0) 0.99 (39) 1.28 (19) 508 (20) 5.1 (2.0) 1.05 (41) 1.36 (54) 538 (21) 1 (0.5) 50 (1.3) 1.23 (49) 1.60 (24) 635 (25) 6.4 (2.5) 1.31 (51) 1.70 (67) 673 (26) 2 (0.7) 60 (1.5) 1.48 (58) 1.92 (29) 762 (30) 7.6 (3.0) 1.57 (62) 2.04 (80) 808 (32) 2 (0.8) 70 (1.8) 1.73 (68) 2.24 (34) 889 (35) 8.9 (3.5) 1.83 (72) 2.38 (94) 942 (37) 2 (0.9) 80 (2.0) 1.97 (78) 2.57 (39) 1016 (40) 10.2 (4.0) 2.09 (82) 2.72 (107) 1077 (42) 3 (1.1) 90 (2.3) 2.22 (87) 2.89 (44) 1143 (45) 11.4 (4.5) 2.35 (93) 3.06 (120) 1212 (48) 3 (1.2) 100 (2.5) 2.47 (97) 3.21 (49) 1270 (50) 12.7 (5.0) 2.61 (103) 3.40 (134) 1346 (53) 3 (1.3) 120 (3.0) 2.96 (117) 3.85 (58) 1524 (60) 15.2 (6.0) 3.14 (124) 4.08 (161) 1615 (64) 4 (1.6) 150 (3.8) 3.70 (146) 4.81 (73) 1905 (75) 19.1 (7.5) 3.92 (154) 5.10 (201) 2019 (79) 5 (2.0) 200 (5.1) 4.93 (194) 6.41 (97) 2540 (100) 25.4 (10.0) 5.23 (206) 6.80 (268) 2692 (106) 7 (2.6) 250 (6.4) 6.17 (243) 8.02 (122) 3175 (125) 31.8 (12.5) 6.54 (257) 8.50 (335) 3365 (132) 8 (3.3) 300 (7.6) 7.40 (291) 9.62 (146) 3810 (150) 38.1 (15.0) 7.84 (309) (401) 4039 (159) 10 (4.0) Optik komponent çe itlili i nedeniyle bu rakamlar aras nda %3 tolerans olabilir. Projektörü kal c olarak kurmak istiyorsan z bu projektörün optik karakteristiklerini hesaba katmak için, projektörü as l yerinde kullanarak projeksiyon boyutunu ve mesafesini fiziksel olarak test etmeniz önerilir. Bu, projektörün kurulum yerine en iyi ekilde uymas için tam montaj konumunu belirlemenize yard mc olur. 14

20 Ba lant Projektöre bir sinyal kayna ba larken a a dakileri yapt n zdan emin olun: 1. Herhangi bir ba lant yapmadan önce tüm donan mlar kapat n. 2. Her bir kaynak için do ru sinyal kablolar n kullan n. 3. Kablolar n s k ca tak l olup olmad n kontrol edin. A a da gösterilen ba lant larda, baz kablolar projektörle birlikte verilmeyebilir (bkz. "Ambalaj içeri i" sayfa 6) Bunlar elektronik e ya ma azalar ndan temin edebilirsiniz. A a daki ba lant resimleri sadece referans amaçl d r. Projektörde bulunan arka ba lant jaklar, her bir projektörde farkl l k gösterir. Ayr nt l ba lant yöntemleri için bkz. sayfalar Monitör Dizüstü ya da masaüstü bilgisayar A/V cihaz Mikrofon (VGA) (DVI) Hoparlörler 1veya LAN TYPE B USB S-VIDEO AUDIO IN2 (R) AUDIO IN1 RS 232 MONITOR OUT COMPUTER IN1 AUDIO OUT MIC COMPUTER IN2 VIDEO AUDIO IN2 (L) 1. VGA kablosu 2. VGA - DVI-A kablosu 3. USB kablosu 4. Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosu 5. S-Video kablosu 6. Video kablosu 7. Ses L/R kablosu 8. Ses kablosu 9. 3,5 mini mikrofon jak kablosu 15

21 Bilgisayar ya da monitöre ba lanmas Bir bilgisayara ba lanmas Projektör, hem IBM uyumlu bilgisayarlar hem de Macintosh bilgisayarlara ba laman za izin veren iki VGA giri soketi sunar. Eski model bir Macintosh bilgisayar na ba lan yorsan z bir Mac adaptörü gerekmektedir. Projektörün dizüstü ya da masaüstü bilgisayara ba lanmas : 1. Paketin içinden ç kan VGA kablosunu al p bir ucunu bilgisayar n z n D-Sub ç k soketine yerle tirin. 2. VGA kablosunun di er ucunu projektörün COMPUTER IN 1 veya COMPUTER IN 2 sinyal giri soketine tak n. 3. Sayfaland r lm i lem özelli ini kullanmak istiyorsan z, bir USB kablosu al n ve geni ucunu bilgisayar n zdaki USB portuna ve küçük ucunu da projektörünüzün Tip B USBsoketine tak n. Daha fazla bilgi için bkz."uzak fare kumandas n n kullan m " sayfa 10. Dizüstü bilgisayarlar n ço u, bir projektöre ba land nda harici video portlar n açmazlar. Harici ekran aç p kapatmak için genellikle FN + F3 veya CRT/LCD gibi tu kombinasyonlar gereklidir. Dizüstü bilgisayar üzerinde CRT/LCD etiketli i lev tu unu veya üzerinde monitör simgesi olan tu u bulunuz. Ayn anda FN ve etiketli fonksiyon tu una bas n. Dizüstü bilgisayar n z n tu kombinasyonunu bulmak için bilgisayar n z n belgelerine bak n. Monitöre ba lanmas Sunumunuzu, perdenin yan s ra bir monitörden de yak ndan izlemek isterseniz projektördeki MON TÖR ÇIKI I sinyal ç k portunu bir VGA kablosuyla a a da belirtilen ekilde harici monitöre ba layabilirsiniz: Projektörün bir monitöre ba lanmas : 1. "Bir bilgisayara ba lanmas " sayfa 17 bölümünde aç klanan ekilde, projektörü bir bilgisayara ba lay n. 2. Uygun VGA kablosunu (sadece bir tane vard r) al n ve bir ucunu monitörün D-Sub giri soketine ba lay n. Monitörünüz DVI giri soketi ile donat lm sa bir VGA-DVI-A kablosu al n ve kablonun DVI ucunu video monitörün DVI giri soketine ba lay n. 3. Kablonun di er ucunu projektördeki MON TÖR ÇIKI I soketine ba lay n. MON TÖR ÇIKI I Ç k yaln zca projektöre COMPUTER IN 1 veya COMPUTER IN 2 ba lant s yap ld nda çal r. Projektör bekleme modunda oldu unda bu ba lant y kullanmak için, VGA Ç k n Etkinle tirin i levini S STEM KURULUMU: Geli mi > Bekleme Ayarlar menüsünden seçin. 16

22 Video kaynak cihazlar n n ba lanmas A a daki giri soketlerini destekleyen çe itli Video kaynaklar n projektörünüze ba layabilirsiniz: Komponent Video S-Video Video (kompozit) Projektörü bir görüntü kayna na sadece yukar daki yollarla ba layabilirsiniz; ancak her biri farkl görüntü kalitesi sunar. Seçece iniz yöntem, ço unlukla a a da belirtildi i gibi projektör ve görüntü kayna n n e le en terminallerinin varl na ba l olacakt r: En iyi görüntü kalitesi En iyi görüntü kalitesi Komponent Video (kompozit Video ile kar t r lmamal d r) ile elde edilir. Dijital TV ve DVD oynat c ç k lar n n normal ayarlar Komponent Video ç k sa larlar, yani e er cihazlar n zda mevcutsa, kullanaca n z görüntü yöntemi bu olmal d r. Projektörün, Komponent Video cihaz na ba lanmas konusunda daha fazla bilgi için bkz. "Bir Komponent Video kayna cihaz n n ba lanmas " sayfa 19. Daha iyi görüntü kalitesi S-Video metodu standart kompozit Video'dan daha iyi görüntü sa lar. E er Video kaynak cihaz nda hem kompozit Video, hem de S-Video ç k terminalleriniz varsa, S-Video opsiyonunu seçmelisiniz. Projektörün, S- Video cihaz na ba lanmas konusunda daha fazla bilgi için bkz. "S-Video kayna cihaz n n ba lanmas " sayfa 19. En dü ük görüntü kalitesi Kompozit Video analog görüntü kayna d r ve sonuçlar gayet kabul edilebilirdir ama projektörünüzün optimal sonuçlar n n alt ndad r, o yüzden burada en dü ük görüntü kalitesi olarak tan mlanm t r. Projektörün, bile ik Video cihaz na ba lanmas konusunda daha fazla bilgi için bkz. "Kompozit Video kayna ba lant s " sayfa

23 Bir Komponent Video kayna cihaz n n ba lanmas Video kayna cihaz n z inceleyip, kullan lmayan Komponent Video ç k soketi olup olmad n bulun: E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz: E er yoksa, cihaz takmak için hangi yöntemi kullanaca n z yeniden gözden geçirmelisiniz. Projektörü, bir Komponent Video cihaz na ba lamak için: 1. Bir Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosu al n ve 3 RCA tipi ba lant ya sahip ucunu Video kayna cihaz n z n Komponent Video ç k soketine ba lay n. Giri lerin renklerini, soketlerin renkleri ile e le tirin; ye ili ye ile, maviyi maviye ve k rm z y k rm z ya. 2. Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosunun di er ucunu (bir D-Sub tipi konektör ile) projektörünüzün COMPUTER IN 1 veya COMPUTER IN 2 soketine ba lay n. Projektör aç ld ktan ve görüntü kayna seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video kayna cihaz n n aç k oldu undan ve düzgün çal t ndan emin olun. Ayr ca, sinyal kablolar n n do ru bir ekilde ba l olup olmad n kontrol edin. VGA-Komponent adaptörü (ViewSonic Ürün No: CB ) S-Video kayna cihaz n n ba lanmas Video kayna cihaz n z inceleyip, kullan lmayan S-Video ç k soketi olup olmad n belirleyin: E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz: E er yoksa, cihaz takmak için hangi yöntemi kullanaca n z yeniden gözden geçirmelisiniz. Projektörün, S-Video cihaz na ba lanmas : 1. S-Video kablosunu al n ve bir ucunu Video kayna cihaz n n S-Video ç k soketine ba lay n. 2. S-Video kablosunun di er ucunu projektörün S-VIDEO soketine ba lay n. Projektör aç ld ktan ve görüntü kayna seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video kayna cihaz n n aç k oldu undan ve düzgün çal t ndan emin olun. Ayr ca, sinyal kablolar n n do ru bir ekilde ba l olup olmad n kontrol edin. E er projektör ve bu S-Video kayna cihaz yla zaten Komponent Video ba lant s yapt ysan z, bu cihaz S-Video ba lant s kullanarak ba laman za gerek yoktur çünkü gereksiz ikinci ba lant görüntü kalitesini dü ürür. Daha fazla bilgi için bkz. "Video kaynak cihazlar n n ba lanmas " sayfa

24 Kompozit Video kayna ba lant s Görüntü kayna ayg t n inceleyip, kullan labilir kompozit Video ç k soketi olup olmad n bulunuz: E er varsa, bu i leme devam edebilirsiniz: E er yoksa, cihaz takmak için hangi yöntemi kullanaca n z yeniden gözden geçirmelisiniz. Projektörü, bir bile ik Video cihaz na ba lamak için: 1. Video kablosunu al n ve bir ucunu Video kayna cihaz n n kompozit Video ç k soketine ba lay n. 2. S-Video kablosunun di er ucunu projektörün V DEO soketine ba lay n. Projektör aç ld ktan ve görüntü kayna seçildikten sonra e er görüntü gelmemi se, Video kayna cihaz n n aç k oldu undan ve düzgün çal t ndan emin olun. Ayr ca, sinyal kablolar n n do ru bir ekilde ba l olup olmad n kontrol edin. Bile ik Video ba lant s na sadece Komponent Video ve S-Video giri leri doluysa ihtiyac n z vard r. Daha fazla bilgi için bkz. "Video kaynak cihazlar n n ba lanmas " sayfa 18. Projektör üzerinden ses çalma Projektörün hoparlörünü (kar k mono) sunumlar n zda kullanabilir ve ayr ca projektörün AUDIO OUT soketine amplifikatörlü ayr hoparlörler ba layabilirsiniz. E er ayr bir ses sisteminiz varsa, Video kayna n z n ses ç k n, projektörün mono ç k yerine, ona ba laman z gerekir. Ayr ca projektör hoparlöründen ses iletmek için bir mikrofon da kullanabilirsiniz. Bir kez ba land nda ses, projektörün Ekrandan Kumanda (OSD) menüleri ile kontrol edilebilir. Daha fazla bilgi için bkz."ses Ayarlar " sayfa 52. A a daki tablo farkl cihazlar için ba lant yöntemlerini ve sesin nereden geldi ini aç klar. Cihaz PC/Komponent Video Video/S-Video Mikrofon Ses giri portu AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 (L/R) M K Projektör a a daki kaynaklardan gelen sesleri çalabilir AUDIO IN 1/M K AUDIO IN 2 (L/R)/M K M K AUDIO IN 1/M K AUDIO IN 2 (L/R)/ M K Ses ç k portu AUDIO OUT AUDIO OUT AUDIO OUT Seçili giri sinyali projektör hoparlörünün hangi sesi çalaca n, ve AUDIO OUT ba l oldu unda hangi sesin iletilece ini belirler. Bir PC sinyali seçildi inde, projektör AUDIO IN 1/ M K kaynaklanan sesi çalar. Mikrofon giri i hakk nda Bir mikrofon kullanmak istedi inizde, projektöre bir 3,5 mini jak mikrofon kablosu ba lay n. Projektörün mikrofon giri jak na kablosuz modül tak l oldu u sürece, kablosuz mikrofon kullan labilir ve ilgili cihazlarla uyumlu çal r. Kablosuz bir mikrofonun 19

25 kaliteli kullan m n garantilemek amac yla, mikrofonun a a daki tabloda belirtilen teknik özelliklere uygun olmas önerilir. Sinyal Parametre Min Tip Maks Mikrofon Dönü türücü lkesi Dinamik Empedans 300 1K ohm Frekans tepkisi k Hz Mikrofon seviyesini ayarlamak için iki yol bulunur. Mikrofon ses seviyesini do rudan S STEM KURULUMU: Geli mi > Ses Ayarlar > Mikrofon Ses Seviyesi menüsünden ayarlamak. Projektör ses seviyelerini S STEM KURULUMU: Geli mi > Ses Ayarlar > Ses Seviyesi menüsünden veya uzaktan kumanda üzerindeki Ses Seviyesi tu lar na (+, -) basarak ayarlamak. (Projektör ses seviyesi ayar mikrofon ses seviyesini etkiler.) Projektör bekleme modundayken mikrofon giri ini eri ilebilir k lmak için, S STEM KURULUMU: Basit > Bekleme Ayarlar > Mikrofon menüsünü aç n. Mikrofon çal m yorsa, ses seviyesi ayar n ve kablo ba lant s n kontrol edin. Projektör hoparlörüne çok yakla ld nda mikrofondan geri bildirim gürültüsü duyulabilir. Mikrofonu projektör hoparlöründen uzakla t r n. stenen ses seviyesi yükseldikçe, gürültünün önlenmesi için gereken projektör mesafesi de artar. 20

26 letim Projektörün aç lmas 1. Elektrik kablosunu projektöre ve prize tak n. Priz alterini (varsa) aç n. Projektör aç ld ktan sonra projektördeki POWER (Güç) göstergesi lambas n n mavi yan p sönmeye ba lay p ba lamad n kontrol edin. 2. Lens kapa n ç kart n. E er kapal ysa, projeksiyon/yans tma lambas n n olu turdu u s nedeniyle deforme olmu olabilir. 3. Projektörü çal t rmak için projektör veya uzaktan kumandadaki II POWER (Güç) tu una bas n. Projektör aç kken POWER (Güç) göstergesi mavi kal r. (E er gerekirse) görüntü netli ini ayarlamak için odak halkas n döndürün. Projektör önceki çal madan kaynakl hala s caksa, lamba çal madan önce yakla k 90 saniye süreyle so utma fan n çal t r r. Lamba ömrünü uzatmak için, projektörü açt ktan sonra kapatmak için en az 5 dakika bekleyin. PJD7382 PJD7400/PJD7400w 4. Projektör ilk kez çal t r l yorsa, ekran kumanda (OSD) menüsü talimatlar n izleyerek dilinizi seçin. 5. Ba l tüm donan m aç n/çal t r n. 21

27 6. Projektör, giri sinyallerini aramay ba latacakt r. Taranan geçerli giri sinyali, ekran n sol üst kö esinde belirir. E er projektör geçerli bir sinyal saptamaz ise, bir giri sinyali bulunana kadar 'Sinyal Yok' mesaj görüntülenmeye devam edecektir. Ayr ca, istedi iniz giri sinyalini seçmek için uzaktan kumandadaki KAYNAK tu una da basabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz."giri sinyalinin de i tirilmesi" sayfa 27. Giri sinyalinin frekans /çözünürlü ü projektörün i letim aral n a arsa, bo ekranda 'Aral k D ' mesaj n n görüntülendi ini göreceksiniz. Lütfen projektörün çözünürlü ü ile uyumlu bir giri sinyaline de i tirin ya da giri sinyalini daha dü ük bir ayara getirin. Daha fazla bilgi için bkz."zamanlama çizelgesi" sayfa

28 Menülerin kullan lmas Projektör, çe itli ayarlar n yap lmas n sa layan ekrandan kumanda menüleriyle (OSD) donat lm t r. A a da OSD menülerinin bir tan t m yer almaktad r. Ana menü simgesi Vurgu Alt menü Geçerli giri sinyali Ekran Rengi En/Boy Oran Çarp kl k Konum Faz H. Boyut Yak nla t r 3D Senk 3D Senk Ters Cevir Renk Yönetimi Analog RGB 16 0 Kapal Otomatik ENTER Aç k Devre D MENÜ Ç k Durum Bir önceki sayfaya gidin veya ç k n. OSD menülerini kullanmak için lütfen önce menüleri bildi iniz dile ayarlay n. 1. OSD menüsünü açmak için projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Ç k ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Menü tu una bas n. 3. Tu unu kullanarak Dil ö esini vurgulay p / tu lar na basarak tercih edilen dili seçin.. Ekran Rengi En/Boy Oran Çarp kl k Konum Faz H. Boyut Yak nla t r 3D Senk 3D Senk Ters Cevir Renk Yönetimi Analog RGB 16 0 Kapal Otomatik Aç k Devre D MENÜ Ç k 2. / tu lar n kullanarak S STEM KURULUMU: Basit menüsüne gelin. Dil Projektör Konumu Otomatik Kapanma Kapanma Zamanlay c Panel Tu Kilidi Zamanlay c Kontrolörü Anl k Görüntü Ekran Yakalama Mesaj LAN Kontrol Ayarlar ngilizce Ön Masa Devre D Devre D Kapal Devre D ViewSonic Aç k Analog RGB MENÜ Ç k Dil Projektör Konumu Otomatik Kapanma Kapanma Zamanlay c Panel Tu Kilidi Zamanlay c Kontrolörü Anl k Görüntü Ekran Yakalama Mesaj LAN Kontrol Ayarlar Analog RGB ngilizce Ön Masa Devre D Devre D Kapal Devre D ViewSonic Aç k MENÜ Ç k 4. Ayarlar kaydedip ç kmak için projektör üzerindeki MENU/ EXIT (Menü/Ç k ) tu una iki kez veya uzaktan kumanda üzerindeki Ç k tu una bas n. * lk bas n zda ana menüye geri dönersiniz ikinci bas n zda OSD menüsü kapan r. : EKRAN : RES M : KAYNAK : S STEM KURULUMU: Basit : S STEM KURULUMU: Geli mi : B LG 23

29 ifre fonksiyonunun kullan m Güvenlik gerekçesiyle ve yetkisiz kullan mlar önlemek için, projektör, bir ifre güvenli i ayarlama fonksiyonuyla donat lm t r. ifre, Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü ile ayarlanabilir. OSD menüsünün çal mas hakk nda ayr nt l bilgi için, lütfen bkz. "Menülerin kullan lmas " sayfa 24. ifre fonksiyonunu etkinle tirir ve daha sonra ifreyi unutursan z zor durumda kalabilirsiniz. Bu kullanma k lavuzunun bir ç kt s n al n (e er gerekiyorsa), kulland n z ifreyi k lavuza yaz n ve daha sonra kullanmak üzere k lavuzu güvenli bir yere saklay n. ifre ayarlama 1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU: Geli mi > Güvenlik Ayarlar menüsüne gidin. Projektör üzerindeki MODE/ENTER (MOD/G R ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tu una bas n. Güvenlik Ayarlar sayfas görüntülenir. 2. Aç l Kilidi Ö esini vurgulay n ve Aç k ö esini seçmek için / tu lar na bas n. 3. Sa da da gösterildi i gibi, dört ok dü mesi (,,, ) s ras yla 4 haneyi (1, 2, 3, 4) temsil eder. Belirlemek istedi iniz ifreye göre, ifre için alt hane girmek için ok tu lar na bas n. 4. Yeni ifreyi tekrar girerek yeni parolay do rulay n. ifre belirlendikten sonra OSD menüsü, Güvenlik Ayarlar sayfas na döner. 5. OSD menüsünden ç kmak için, projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Ç k ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Ç k tu una bas n.. Bir ifre ayarland ktan sonra projektör, her çal t r ld nda do ru ifre girilmeden kullan lamaz. Girilen rakamlar, ekranda y ld zlarla gösterilir. Seçti iniz ifreyi unutman z halinde kullanabilmek için önceden veya ifreyi girdikten hemen sonra bu k lavuza yaz n. ifre: Bu kullan m k lavuzunu güvenli bir yerde saklay n. ifreyi unutursan z YEN FREY G R N ifre fonksiyonu etkinle tirilmi se, Projektörü her açt n zda alt haneli ifreyi girmeniz istenecektir. ifre Hatas Yanl ifre girerseniz, üç saniye boyunca sürekli Lütfen tekrar deneyin. olarak sa daki resimde gösterildi i ekilde ifre hatas mesaj görünür ve ard ndan 'INPUT PASSWORD' ( FRE G R N) mesaj görünür. Ba ka bir alt haneli ifre girerek tekrar deneyebilir veya ifreyi bu kullan m k lavuzuna yazmam ve kesinlikle hat rlam yor olman z halinde ifre geri ça rma prosedürünü uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz." ifre geri ça rma prosedürüne giri " sayfa 26. Art arda 5 kez yanl ifre girerseniz, projektör k sa sürede otomatik olarak kapanacakt r. MENÜ Geri 24

30 ifre geri ça rma prosedürüne giri 1. 3 saniye süreyle projektör veya uzaktan kumandadaki Otomatikdü mesine bas n. Projektör, ekranda kodlu bir numara görüntüleyecektir. 2. Numaray yaz n ve projektörü kapat n. 3. Bu numaran n kodunu çözmek için yerel servis merkezinden yard m isteyin. Projektörü kullanmaya yetkili oldu unuzun do rulanabilmesi için ürünü sat n ald n za dair belgeyi göstermeniz talep edilebilir. FREY GER ÇA IR Lütfen geri ça rma kodunu yaz n ve ViewSonic Mü teri Merkezi ile temas kurun. Geri ça rma kodu: MENÜ Ç k ifre de i tirme 1. OSD menüsünü aç n ve S STEM KURULUMU: Geli mi > Güvenlik Ayarlar > ifre De i tir menüsüne gidin. 2. Projektör üzerindeki MODE/ENTER (MOD/G R ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tu una bas n. 'INPUT CURRENT PASSWORD' (GEÇERL FREY G R N) mesaj görünür. 3. Eski ifreyi girin. ifre do ruysa, 'INPUT NEW PASSWORD' (YEN FREY G R N) mesaj görüntülenir. ifre yanl sa, üç saniye boyunca sürekli olarak ifre hatas mesaj görünür ve ard ndan giri yapman z için 'INPUT CURRENT PASSWORD' (GEÇERL FREY G R N) mesaj görünür. De i ikli i iptal etmek veya yeni bir ifre denemek için projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Ç k ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Ç k tu una basabilirsiniz. 4. Yeni bir ifre girin. 5. Yeni ifreyi tekrar girerek yeni parolay do rulay n. 6. Projektöre ba ar yla yeni bir ifre atad n z. Projektör bir sonraki aç ld nda yeni ifreyi girmeyi unutmay n. 7. OSD menüsünden ç kmak için projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Ç k ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Ç k tu una bas n.. Girilen rakamlar, ekranda y ld zlarla gösterilir. Seçti iniz ifreyi unutman z halinde kullanabilmek için önceden veya ifreyi girdikten hemen sonra bu k lavuza yaz n. ifre: Bu kullan m k lavuzunu güvenli bir yerde saklay n. ifre fonksiyonunun iptal edilmesi ifre koruma i lemini iptal etmek için, OSD menü sistemi aç ld ktan sonra S STEM KURULUMU: Geli mi > Güvenlik Ayarlar > Aç l Kilidi menüsüne geri dönün. Kapal ö esini seçmek için / dü melerine bas n. 'INPUT PASSWORD' ( FRE G R N) mesaj görünür. Geçerli ifreyi girin. ifre do ruysa OSD menüsü Güvenlik Ayarlar sayfas na döner 'Kapal ' ö esi Aç l Kilidi sat r nda gösterilir. Projektörü bir sonraki aç n zda ifre girmeniz gerekmez. 25

31 ifre yanl sa, üç saniye boyunca sürekli olarak ifre hatas mesaj görünür ve ard ndan giri yapman z için 'INPUT PASSWORD' ( FREY G R N) mesaj görünür. De i ikli i iptal etmek veya yeni bir ifre denemek için projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Ç k ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki Ç k tu una basabilirsiniz. Unutmay n, ifre i levi devre d olmas na ra men, eski ifreyi girerek ifre i levini yeniden etkinle tirmeniz gerekebilece inden eski ifreyi kaybetmemeniz gerekir. Giri sinyalinin de i tirilmesi Projektör ayn anda birden fazla ayg ta ba lanabilir. Ancak, bir kerede sadece bir tanesinden tam görüntü al nabilir. Projektörün otomatik olarak sinyalleri aramas n istiyorsan z H zl Otomatik Arama fonksiyonunun yer ald KAYNAK menünün Aç k ö esinde oldu undan emin olun. Ayr ca, istenen sinyali uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçim tu lar ndan birine basarak veya giri sinyalleri aras nda geçi yaparak elle de seçebilirsiniz. 1. Projektör veya uzaktan kumandadaki KAYNAK tu una bas n. Bir kaynak seçimi çubu u görünür. 2. stedi iniz sinyal seçilene kadar / tu una bas n ve projektör üzerindeki MODE/ENTER (MOD/G R ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tu una bas n. Alg land ktan sonra, seçilen giri kayna bilgileri ekranda birkaç saniye süreyle görüntülenir. Projektöre birden fazla donan m ba l ysa, di er sinyali aratmak için 1-2 ad mlar n tekrar edin. Yans yan görüntünün parlakl k seviyesi siz giri sinyallerini de i tirdikçe de i ir. Daha çok statik görüntüler kullanan Data (grafik) "PC" sunumlar, genelde daha çok hareketli görüntüler (filmler) kullanan 'Video' sunumlar ndan daha parlakt r. Giri sinyali türü, Renkli Mod için kullan labilir seçenekleri etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. "Görüntü modu seçimi" sayfa 32. Projektörün do al ekran çözünürlü ü 4:3 en/boy oran d r. En iyi ekran görüntüleri elde etmek için bu çözünürlükte ç k gönderen bir giri kayna seçmeniz ve kullanman z gerekir. Di er çözünürlük de erleri projektör taraf ndan 'en/boy oran ' ayar na ba l olarak ölçeklendirilecektir ve bu durum görüntüde baz bozulmalara ve resim netli inin ortadan kalkmas na neden olabilir. Daha fazla bilgi için bkz."en/boy oran n n seçilmesi" sayfa 30. PJD7382 PJD7400/PJD7400w D-Sub / Comp. 1 D-Sub / Comp. 2 Video S-Video 26

32 Yans t lan görüntünün ayarlanmas Yans tma aç s n n ayarlanmas Projektör, 1 kolay aç lan ayarlay c ayak ve 2 arka ayarlay c ayak ile donat lm t r. Bu ayarlay c lar görüntü yüksekli ini ve yans tma aç s n de i tirirler. Projektörü ayarlamak için: 1. H zl açma dü mesine bas n ve projektörün ön k sm n kald r n. Görüntü istedi iniz yere yans t ld nda, ayak pozisyonunu kilitlemek için h zl açma dü mesini b rak n. 2. Yatay aç y hassas bir ekilde ayarlamak için arka ayarlay c ayaklar n çevirin. Aya geri çekmek için h zl açma dü mesine basarken projektörü kald r n, sonra yava ça projektörü indirin. Arka ayarlay c ayaklar ters yöne çevirin. Projektör düz bir zemine yerle tirilmezse ve perde ve projektör birbirine dik de ilse, yans t lan görüntü yamuk eklinde olabilir. Bu durumu düzeltme ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. "Çarp kl n düzeltmesi" sayfa 29. Lamba aç kken lensin içine bakmay n. Lamban n güçlü gözlerinize zarar verebilir. S cak havan n geldi i hava ç k menfezine yak n oldu undan ayarlay c dü mesine basarken dikkatli olun. Otomatik görüntü ayarlama Baz durumlarda, resim kalitesini optimize etmeniz gerekebilir. Bunu yapmak için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki Otomatik dü mesine bas n. 3 saniye içinde, yerle ik Ak ll Otomatik Ayarlama fonksiyonu, Frekans ve Saat de erlerini en iyi resim kalitesini verecek ekilde yeniden ayarlayacakt r. Geçerli kaynak bilgileri, ekran n sa üst kö esinde 3 saniye süreyle görüntülenecektir PJD7382 PJD7400/PJD7400w PJD7382 PJD7400/PJD7400w Otomatik devrede iken perde bo olacakt r. Bu fonksiyon, sadece PC sinyali (analog RGB) seçili oldu unda kullan labilir. 27

33 Görüntü netli inin hassas olarak ayarlanmas 1. Yak nla t rma halkas n kullanarak yans t lan görüntüyü ihtiyaç duydu unuz boyuta ayarlay n. (yaln zca PJD7400/PJD7400w) 2. Gerekirse netleme halkas n çevirerek görüntüyü netle tirin. PJD7382 PJD7400/PJD7400w Çarp kl n düzeltmesi Çarp kl n giderilmesi, yans t lan görüntünün üstte veya altta belirgin oranda geni oldu u durumlara i aret etmektedir. Projektörün perdeye dikey olmad hallerde meydana gelir. Bunu düzeltmek için, projektörün yüksekli ini ayarlaman n yan s ra bu ad mlardan birini izlemek suretiyle manüel olarak düzeltmeniz gerekecektir. Uzaktan kumanda kullan larak Çarp kl k düzeltme sayfas n görüntülemek için projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki / tu lar na bas n. Görüntünün üst k sm ndaki çarp kl düzeltmek için tu una bas n. Görüntünün alt k sm ndaki çarp kl düzeltmek için tu una bas n. OSD menüsü kullan larak 1. Projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/ Ç k ) tu a veya uzaktan kumanda üzerindeki Menü tu a sonra da / tu una EKRAN menüsü seçilene kadar bas n. 2. Seçmek için tu una ve projektör üzerindeki Çarp kl k ve MODE/ENTER (MOD/G R ) tu lar na veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tu una bas n. Çarp kl k düzeltme sayfas görüntülenir. 3. Görüntünün üst taraf ndaki çarp kl düzeltmek için tu una bas n veya görüntünün alt taraf ndaki çarp kl düzeltmek için tu una bas n. 28 / dü mesine bas n. PJD7382 PJD7400/PJD7400w / dü mesine bas n.

34 Ayr nt lar n büyütülmesi ve aranmas Yans t lan resimdeki detaylar bulman z gerekiyorsa, resmi büyütün. Resimde dola mak için ok tu lar n kullan n. Uzaktan kumanda kullan larak 1. Büyült +/- dü mesine basarak Zoom çubu unu görüntüleyin. 2. Büyült + ile görüntünün merkezini büyütün. Resmin boyutu ihtiyaçlar n za uygun hale gelene kadar tu a art arda bas n. 3. Görüntü üzerinde gezinmek için projektör veya uzaktan kumandadaki yönlü tu lar (,,, ) kullan n. 4. Resmi orijinal büyüklü üne geri almak için, Otomatik tu una bas n. Ayr ca Büyült - tu una da basabilirsiniz. Dü meye tekrar bas ld nda, resim orijinal boyutuna ula ana kadar daha da küçülür. OSD menüsü kullanýlarak 1. Projektör üzerindeki MENU/EXIT (Menü/Ç k ) tu a veya uzaktan kumanda üzerindeki Menü tu a sonra da / tu una EKRAN menüsü seçilene kadar bas n. 2. Seçmek için tu una ve projektör üzerindeki Yak nla t r ve MODE/ENTER (MOD/G R ) tu lar na veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tu una bas n. Zoom çubu u görüntülenir. 3. Yukar daki 2-4 ad mlar tekrar edin, bölüm Uzaktan kumanda kullan larak. Veya e er projektör kontrol panelini kullan yorsan z a a daki ad mlarla devam edin. 4. Projektör üzerindeki dü mesine tekrar tekrar basarak resmi istedi iniz boyuta büyütün. 5. Görüntü üzerinde gezinmek için projektör üzerindeki MODE/ENTER (MOD/ G R ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tu una bas n kayd rma moduna geçip görüntü üzerinde gezinmek için (,,, ) yön oklar na bas n. 6. Görüntü üzerinde gezinmek için projektör veya uzaktan kumandadaki yönlü tu lar (,,, ) kullan n. 7. Görüntü boyutunu küçültmek için, yak nla ma/uzakla ma fonksiyonuna geri dönmek amac yla projektör üzerindeki MODE/ENTER (MOD/G R ) tu una veya uzaktan kumanda üzerindeki ENTER tu una, resmi orijinal boyutuna geri almak için Otomatik tu una bas n. Resim orijinal boyutuna geri dönene kadar tu una sürekli olarak basabilirsiniz. Resimde yaln zca resim büyütüldükten sonra dola labilir. Detaylar ararken resimde ilave büyütme yapabilirsiniz. En/boy oran n n seçilmesi En/boy oran, görüntü geni li i ile görüntü yüksekli inin oran n ifade eder. Analog TV'lerin ve bilgisayarlar n ço u 4:3 oran nda, dijital TV ve DVD'ler ise genellikle 16:9 oran ndad r. Dijital sinyal i leminin geldi i noktaya göre, bu projektör gibi dijital ekranl cihazlar, görüntü ç kt s n dinamik olarak görüntü giri sinyalinin oran ndan farkl bir en/boy oran na geni letebilir ve ölçeklendirebilir. 29

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

MX819ST/TS819ST/MW820ST/ TW820ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MX819ST/TS819ST/MW820ST/ TW820ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MX819ST/TS819ST/MW820ST/ TW820ST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dış görünümü...

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

MX852UST/MW853UST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MX852UST/MW853UST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MX852UST/MW853UST Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları... 3 Giriş... 7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışarıdan görüntüsü... 9 Kumandalar

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

PJD5126_PJD5226_PJD5226w_ PJD6223_PJD6253_PJD6353_ PJD6353s_PJD6383_PJD6383s_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6653ws_PJD6683w_ PJD6683ws DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_PJD5226w_ PJD6223_PJD6253_PJD6353_ PJD6353s_PJD6383_PJD6383s_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6653ws_PJD6683w_ PJD6683ws DLP Projektör PJD5126_PJD5226_PJD5226w_ PJD6223_PJD6253_PJD6353_ PJD6353s_PJD6383_PJD6383s_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6653ws_PJD6683w_ PJD6683ws DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W/PJD7720HD DLP Projektör

PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W/PJD7720HD DLP Projektör PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W/PJD7720HD DLP Projektör Uygunluk Bilgileri - - - - - - Kanada için 1 30 U 14 3 U 1 19 U - i - - ii Madde iii - - - - - B 5 6 İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...2

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

MP776/MP777 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MP776/MP777 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MP776/MP777 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dış görüntüsü... 9 Kumandalar ve işlevleri...

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan

Detaylı

Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma

Kullanım Talimatları. Projektörü Kullanma Hazırlıkları. Bir Görüntüyü Yansıtma Kullanım Talimatları Projektörü Kullanma Hazırlıkları Bir Görüntüyü Yansıtma USB Bellek Aygıtından veya Dijital Fotoğraf Makinesinden Görüntü Yansıtma Projektörü Ağ Üzerinden Kullanma Projektör Ayarlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE

İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE İÇİNDEKİLER BAŞLAMADAN ÖNCE... S.61 BASKI İÇİN KAĞIT YERLEŞTİRMEK... S.62 MÜREKKEP ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ... S.62 YEDEKLEME PİLİ... S.63 GENEL BAKIM TALİMATLARI... S.63 ONDALIK NOKTASI SEÇİM ŞALTERİ...

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1

ubat 2010 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu www.gnexlab.com 1 PANTERA 4-Eksen Unipolar Mikro-Step Motor Sürücü Kullan m Klavuzu ubat 2010 1 çindekiler Genel Aç klama... 3 Özellikler... 3 Uygulamalar... 3 Dikkat... 4 Kart n Kullan lmas çin Gerekli ve Önerilen Di er

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400

Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 Albatros2 Grafiksel Kullan c Arayüzü UI400 H zl Kullan m Rehberi CE1C2348tr 2014-03-31 Bina Teknolojileri 2 Bir bak ta en önemli özellikler Enerji tasarrufu Otomatik mod kullan m. Konfor ayar de eri ayar

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

PJD5155L/PJD5255L/ PJD5555LW/PJD5350LS/ PJD5550LWS DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu

PJD5155L/PJD5255L/ PJD5555LW/PJD5350LS/ PJD5550LWS DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu PJD5155L/PJD5255L/ PJD5555LW/PJD5350LS/ PJD5550LWS DLP Projektör Kullanıcı kılavuzu Model Numarası: VS15903/VS15906/VS15908/VS15918/VS15921 ViewSonic i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Görsel çözümler

Detaylı

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * USB Bağlantı Noktası Modelleri

VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * USB Bağlantı Noktası Modelleri Tr VERİ PROJEKTÖRÜ XJ-A141/XJ-A146 * XJ-A241/XJ-A246 * XJ-A251/XJ-A256 * * USB Bağlantı Noktası Modelleri Kullanım Kılavuzu Kurulum Kılavuzundaki tedbirleri okuduğunuzdan emin olun. Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PH22

Kullanım Kılavuzu PH22 PH22 24.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz.... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan bir PH 22 satın aldığınız

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

CP270 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

CP270 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz CP270 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü... 9 Kumandalar

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

PJD5151/VS15871/PJD5153/ VS15872/PJD5153P/PJD5155/ VS15873/PJD5155N/PJD5250/ VS15874/PJD5250P/PJD5253/ VS14115/PJD5253P/PJD5255/

PJD5151/VS15871/PJD5153/ VS15872/PJD5153P/PJD5155/ VS15873/PJD5155N/PJD5250/ VS15874/PJD5250P/PJD5253/ VS14115/PJD5253P/PJD5255/ PJD5151/VS15871/PJD5153/ VS15872/PJD5153P/PJD5155/ VS15873/PJD5155N/PJD5250/ VS15874/PJD5250P/PJD5253/ VS14115/PJD5253P/PJD5255/ VS15875/PJD5255N/PJD5255P/ PJD5555w/VS15876/PJD5154/ PJD5254 DLP Projektör

Detaylı

/Canon_Tr. /CanonTurkiye. /CanonTurkey. Canon Inc. canon.com

/Canon_Tr. /CanonTurkiye. /CanonTurkey. Canon Inc. canon.com Anlaşılırlığını arttırmak için bazı görüntü örnekleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürün piyasaya sürülmeden önce

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

PRO7827HD DLP Projektör

PRO7827HD DLP Projektör PRO7827HD DLP Projektör k e o e t te ekk r e er k k e r tr e r ke er k e e e ke er r RoH 2 e e er e k o k er ek o k 2 7 e et t r 2 7 8 2 e H kk er r r o e r e e r er r t r t r r ö r t e r e e İçindekiler

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java, Sun Microsystems, Inc. Kuruluşunun ABD de tescilli markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

SP870 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu

SP870 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu SP870 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...6 Projektörün özellikleri...6 Ambalaj içeriği...7 Projektörün dış görüntüsü...8 Kumandalar ve işlevleri...9

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

MX660/MX615/MS614 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu

MX660/MX615/MS614 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu MX660/MX615/MS614 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektör dış görünümü... 9 Kumandalar

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı