DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi"

Transkript

1 GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 77 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi Belge Numarasý : Belge Ýzin Tarihi : 7 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi/ Merzifon/Amasya Tel : (7 hat) Fax : Ünvaný : Silverline Endüstri ve Tic. A.Þ. Cinsi : ASPÝRATÖR Marka : SILVERLINE Satýcý Firmanýn Ünvaný : Adresi : Bandrol ve Seri No. : Teslim Tarihi ve Yeri: Tel. ve Faks : Fatura Tarihi ve No. : Azami Tamir Süresi : 2 iþ günü Garanti Süresi : 2 yýl Tarih - Ýmza - Kaþe : Ürün Kodu : Seri NO : DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre)

2 ÜRÜNÜN TANITIMI Sac baca 2- Ön panel 3- Kumanda paneli - Kenardan emiþ sacý/camý 5- Cam 6- Ocak Aydýnlatmasý GARANTÝ ÞARTLARI.Garanti süresi malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve 2 yýldýr 2.Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr. 3.Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi En fazla 2 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçý-üretici veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar,benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr..malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr. 5.Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn; -Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý, -Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý, -Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii, acentesi, temsilciliði ithalatçýsý veya imalatçýsý- üreticisinden birisinin düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edilebilir. 6.Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr. 7.Garanti belgesi ili ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürðü' ne baþvurulabilir. 2 9

3 min.75 / max Min 76 Max 8, Min 6 Max 2 8 6,8, Min 85 Max ,8,

4 *Bu ürün evde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. *Ürününüzün kullanma voltajý 22-2 Volt~5 Hz tir. *Ürününüzün þebeke kablosuna topraklý fiþ monte edilmiþtir. Bu kablo mutlaka topraklý bir pirize takýlmalýdýr. *Bütün elektrik tesisatý kalifiye bir elektrikçi tarafýndan yapýlma-lýdýr. *Yetkisiz kiþilerce yapýlan kurulum düþük performansla çalýþmaya, ürünün zarar görmesine ve kazalara sebep olabilir. *Montajda elektrik besleme kablosu, bir yere sýkýþtýrýlmaya, ezilmeye maruz býrakýlmamalý- dýr. Þebeke kordonu ocaklarýn yakýnýndan geçirilmemelidir, eriyip yangýna sebep olabilir. *Ürünün montajý yapýlmadan fiþi pirize takmayýnýz. *Herhangi bir tehlike halinde ürünün elektriðini kesebilmek amacýyla fiþi prizden kolayca ulaþýlabilir yerde olmasýný saðlayýnýz. *Ürününüzün lambalarý uzun süre çalýþtýðýnda dokunmayýnýz. Lambalar sýcak olacaðýndan elinizi yakabilir. *Mutfak aspiratörleri normal yemek yapýmýyla ev tipi kullaným için yapýlmýþtýr. Diðer amaçlar için kullanýlýrsa arýza riski vardýr ve garanti kapsamý dýþýna çýkar. *Çýkýþ havasýnýn boþaltýlmasý ile ilgili yetkili makamlarýn kural yönergelerine uyunuz.(bu uyarý bacasýz kullanýmlar için geçerli deðildir.) UYARI VE EMNÝYET TEDBÝRLERÝ *Alev alan yiyecekler cihazýn altýnda piþirilmemelidir. *Ocaklarýn üzerine tencere, tava vb. koyduktan sonra ürününüzü çalýþtýrýnýz. Aksi halde yüksek ýsý ürününüzün bazý parçalýnýn deforme olmasýna sebep olabilir. *Ocaklarýn üzerinde tencere, tava vb. almadan önce ocaðý kapatýnýz. *Ocak üzerinde kýzgýn yað býrakmayýnýz. Ýçinde kýzgýn yað bulunan kaplar kendiliðinden tutuþmaya sebep olabilir. *Kýzartma cinsi vb. yemekler yaparken yaðlar alev alabilir perde ve örtülerinize dikkat ediniz. *Filtrelerin zamanýnda deðiþtirilmesini saðlayýnýz. Zamanýnda deðiþtirilmeyen filtreler üzerinde biriken yaðlardan dolayý yangýn riski taþýr. *Filtre yerine aleve dayanýksýz filtreleme malzemeleri kullanma-yýnýz. *Ürününüzü filtresiz çalýþtýrmayý-yýnýz, ürün çalýþýr durumdayken filtreleri çýkartmayýnýz. *Bir alevlenme baþlamasý halinde, aspiratörün ve piþirme cihazlarý-nýn enerjisini kesiniz. (Cihazýn fiþini pirizden çekerek enerjisini kesiniz.) *Temizlik periyodik zamanlara uygun yapýlmaz ise ürününüz yangýn riski oluþturabilir. *Bakým iþlemlerinden evvel cihazýn enerjisini kesiniz. ( Cihazýn fiþini prizden çekerek enerjisini kesiniz. ) MÜÞTERÝ SERVÝS VE GARANTÝ Ürününüz, elektrik veya mekanik arýzalara karþý 2 yýl garantilidir. Garanti þu þartlarý kapsamaz. A. Cihazýn Yanlýþ kurulum ve kullanýmdan kaynaklanan hatalar. B. Yetkili kiþiler haricinde herhangi birinin cihaza müdahale etmesi ya da tamir etmeye çalýþmasýndan kaynaklanan hatalar. C. Ýmalatçýnýn verdiði parçalar dýþýnda herhangi bir parçanýn cihaza monte edilmesinden doðacak sorunlarda. D. Ev harici kullanýlmalardan veya olaðandýþý veya anormal bir þekilde kullanýlmasýndan doðacak sorunlarda. E. Yanlýþ voltajdan doðacak sorunlarda. F. Cihazýn yanlýþ bir iþleme tabi tutulmasýndan doðacak sorunlar. SATIÞ SONRASI SERVÝS HÝZMETLERÝ: Size en yakýn Silverline yetkili Servis Acentesini öðrenmek için ürün ile beraber saðlayan Yetkili Servis Listesine baþvurabilirsiniz. Listeniz -2 yýldan eski ise güncel servis noktalarýný öðrenmek ve sorularýnýza cevap alabilmek için Aþaðýdaki önlemlere uymanýzý rica ederiz..ürününüzü aldýðýnýzda Garanti Belgesini Yetkili Satýcýnýza onaylattýrýnýz. 2.Ürününüzü kullanma kýlavuzu esaslarýna göre kullanýnýz. ününüzle ilgili hizmet talebiniz olduðunda Silverline Danýþma Hattý ný arayabilirsiniz..hizmet için gelen teknisyene teknisyen kimlik kartýný sorunuz. 5.Ýþiniz bittiðinde servis teknisyeninden Hizmet Fiþi istemeyi unutmayýnýz. Alacaðýnýz Hizmet fiþi, ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar saðlayacaktýr. 6.Kullaným ömrü: yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi.) Ýmalatçý Firma: SILVERLINE Endüstri ve Ticaret A.Þ Adres:Organize Sanayi Bölgesi Merzifon Tel: ( 5 ) Fax:

5 323 9 Model 327 LG9 328 L6 326 LG9 333 B9 328 L9 Besleme gerilimi Lamba gücü (W) Motor gücü Motor yalýtým sýnýfý Yalýtým sýnýfý K o n u m Elektrik baðlantýsýný kontrol et (Þebeke voltaj 22-2 V olmalý, Aspiratör topraklý prize baðlanmalýdýr.) Motor anahtarýný kontrol et (Motor anahtarý açýk konumda olmalýdýr.) 22-2 V 5 Hz 2 x 2 W x 6 W 2 x 35 W Tablo 2 Lamba anahtarýný kontrol et (Lamba anahtarý açýk konumda olmalýdýr.) 2 W Alüminyum filtreyi kontrol et (Alüminyum kaset filtre normal þartlarda ayda bir yýkanmalýdýr.) F CLASS I Ampulleri kontrol et (Ampulleri saðlam olmalýdýr.) 326 LG9 x 6 W 95 W Hava çýkýþ bacasýný kontrol et (Hava çýkýþ bacasý açýk olmalýdýr.) Karbon filtreyi kontrol et (Karbon filtre ile çalýþanlarda Karbon filtre normal þartlarda 3 ayda bir deðiþtirilmelidir.) *Elektrikli ocak üstü davlumbaz ve elektrikten baþka enerji ile beslenen cihazlar ayný anda çalýþýrken odadaki negatif basýnç Pa ( x?5bar )'ý aþmamalýdýr. *Ürününüzün kullanýlacaðý ortamda akaryakýt veya gaz halindeki yakýtlarla çalýþan, örneðin kat kaloriferi gibi, bu cihazýn egzostu bulunduðu hacimden tam anlamýyla yalýtýlmýþ veya cihaz hermetik tip olmalýdýr. *Ürününüze baca baðlantýsý yaptýðýnýzda 5mm veya2 mm çaplý borular kullanýnýz. Yapýlan boru baðlantýsý mümkün olduðu kadar kýsa ve az dirsekli olmalýdýr. *Ambalaj malzemeleri tehlikeli olabileceðinden çocuklardan uzak tutunuz. *Çocuðunuzun ürün ile oynamadýðýndan emin olunuz. Küçük çocuklarýn ürününüzü kullanmasýna izin vermeyiniz. *Besleme kordonu hasarlanýrsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçýsý veya onun servis acentesi ya da ayný derecede uzman bir personel tarafýndan deðiþtirilmelidir. *Bir alevlenme baþlamasý halinde, aspiratörün ve piþirme cihazlarýnýn enerjisini kesiniz, alevin üstünü kapatýnýz. Söndürmek için asla su kullanmayýnýz. Güvenliðiniz için, aspiratör tesisatýnda MA 6 A sigorta kullanýnýz. ÖNEMLÝ: Aspiratörünüzü ZURICH sigorta tarafýndan sigortalýdýr. Sigorta teminatý: Üründeki bir imalat hatsý sonucu müþterinin uðrayacaðý bedeni ve maddi zarar..(on bin)tl' ye kadar temin eder Sigorta teminatýnýn 3663 nolu poliçe þartlarý mucibinde verilmiþtir. Aspiratör çalýþmýyor Aydýnlatma lambasý yanmýyor Aspiratör hava çekiþi zayýf Dýþarý hava vermiyor (bacasýz ortamlarda) Aspiratör çalýþmýyor ise : Servis ile temasa geçmeden önce : Fiþin pirize takýlý olduðundan ve tesisattaki elektrik sigortasýnýn saðlam olduðundan emin olunuz, Ürüne zarar verebilecek herhangi bir iþlem yapmayýnýz. Servisle temasa geçmeden önce Tablo e göre Aspiratörünüzü kontrol ediniz. Problem devam ediyor ise satýcýnýz ile veya en yetkili servis ile temasa geçiniz. Servis ve Yedek parça: Ürününüzü ücretsiz olarak yetkili servislerimize montaj yaptýrýnýz. Ürününüzün yedek parçalarýný satýcýnýz veya yetkili servisinizden temin edebilirsiniz. Ambalajýn içinde ürün ile birlikte yetkili servis listesi bulunmaktadýr. Servisiniz veya satýcýnýz ile temas kurduðunuzda yedek parça isteye bilmek için ürün etiketinde görebileceðiniz ürün model adýný bildiriniz. Alüminyum kaset filtreyi yerinden çýkardýðýnýzda ürün etiketini görebileceksiniz. 6 ÖNEMLÝ 2 : Aspiratörünüz sigortasýnýn geçerli olmasý için garanti belgesini mutlaka onaylatýnýz. NAKLÝYE VE TAÞIMA ÝLE ÝLGÝLÝ UYARILAR *Ürününüzün ambalajýnda kullanýlmýþ olan tüm malzemeler geri dönüþüme uygundur. *Nakliye esnasýnda koli üzerinde belirtmiþ olan iþaretlere uyunuz. *Ürününüzü taþýmak için kolinin yan kýsýmlarýnda bulunan elcek yerlerinden tutunuz. Eðer nakliye ihtiyacýnýz olursa; *Orjinal ambalajýný saklayýnýz. Orjinal ambalaj ile taþýyýnýz,ambalaj üzerindeki taþýma iþaretlerine uyunuz. Orjinal ambalajý yok ise; *Davlumbazýn üzerine aðýrlýk koymayýnýz. *Dýþ yüzeyi darbelerden koruyunuz. *Ürünü hasar görmeyecek þekilde paketleyerek taþýyýnýz. Standart Aksesuarlar Resim Plastik baca (Resim ) Aspiratörün hava çýkýþýna takýlan plastik baca. 5

6 75 cm 65 cm CÝHAZIN KONUMU Davlumbaz duvara monte edilir. Kurulum tamamlandýðýnda ürün ile elektrikli ocaklar arasýnda en az 65 cm.gazlý veya diðer yakýtlarla çalýþan ocaklar arasýnda en az 75 cm. mesafe olmalýdýr.þekil 65 cm Motor on/off Timer step Lamp on/off Þekil Resim 2 Resim 3 KURULUM DAVLUMBAZIN DUVARA MONTAJI Ürünü aský vidasýna asmak için (L) þeklinde 2 adet aský sacý bulunmaktadýr. Bu saclar ambalaj kolaylýðý için vida seti ile birlikte verilmektedir. Ürünü asmadan önce bu saclarý kabin üzerinde bulunan M5 somunlara M5 civata ile vidalayýnýz.resim 2 PLASTÝK BACANIN MONTAJI Plastik baca adaptörünü 3,5x9,5 vida ile motor kabini üzerine sabitleyiniz. Temin edeceginiz alüminyum borunun bir ucunu ürünün plastik bacasina diger ucunu ise mutfak bacasina baglayin. Bu iki baglantinin davlumbazin en yüksek devirde çikmayacak siklikta oldugunu kontrol ediniz. Resim 3 Þekil2 6 Þekil A)Aský Deliklerinin Delinmesi Montaj þablonunu aspiratörün asýlacaðý yüzeye yapýþtýrýnýz, ve (A,B,C,D) ile iþaretli noktalarda Ø mm lik matkap ile delik deliniz.þekil 2 Tavandan 5 mm aþaðýya monte edilecek þekilde baca montaj sacýný vidalamak için Ø 6mm matkapla delik deliniz. (D,E). PROGRAMLANABÝLÝR OPSÝYONLARI Programlanabilir opsiyonlar motor ve lamba kapalý ve timer ayarlý deðilken yapýlabilir. - Back light parlaklýk ayarlarý : V- tuþuna yaklaþýk 5 saniye basýldýðýnda ekrana mavi rengi yüzdesi gelir.(örnek:b ).V- tuþuna tekrar basýlarak ekrana kýrmýzý rengi yüzdesi getirilebilir.(örnek : r ).V-tuþuna tekrar basýlarak yeþil rengi yüzdesi ekrana getirilebilir(örnek : g ).Ekranda yüzdesi gözüken renk Tmr- ve Tmr+ tuþlarýna basýlarak(uzun basýlarak hýzlý ayarlanabilir)yüzde ile yüzde arasýnda ayarlanabilir. V-tuþuna 5 saniye boyunca basýlarak yeni renk kaydedilir(bip sesi duyulur)ve ayar modundan çýkýlýr. Kaydetmeden ayar modundan çýkmak için Mon/off veya lamba tuþlarýna basýlabilir. 2- Back light opsiyonu : Back light fabrika çýkýþý sürekli yanar durumdadýr. Ýstenirse V+ tuþuna yaklaþýk 5 saniye basýlarak (bip sesi duyulur )motor ve lamba kapalý ve timer ayarlý deðilken (yani davlumbaz kullanýmda deðilken)back light sönük olacak þekilde ayarlanabilir. Tekrar back light sürekli yanar duruma dönmek için V+ tuþuna yaklaþýk 5 saniye basýlýr. Mavi (%) Kýrmýzý(%) Yeþil(%) Açýk Turkuaz 5 Turuncu 5 Renk Fýstýk Yeþil Yeþil Mavi Mor Kýrmýzý Renksiz Ekran

7 Lamba Parlaklýðýnýn Deðiþtirilmesi:( Dimmer ) Lamba açýldýktan sonra, lamba tuþuna basýlý tutulduðunda lamba parlaklýðý sürekli deðiþmeye baþlar. Lambayý istediðiniz parlaklýk seviyesini getirip, tuþu býraktýðýnýzda, ayarlý olan parlaklýk hafýzaya kaydedilir ve bir sonraki açýlýþta ayarlý olan parlaklýkta açýlýr. Lamba tuþuna açarken iki kez arka-arkaya basýlýrsa, lamba en yüksek parlaklýkta açýlýr. Lamba her zaman en son ayarlý olan parlaklýkta açýlýr. LCD LÝ ÜRÜNLERÝN KULLANIM I Mon/off Butonu : Motoru devreye alýp çýkartýr. Motor baþlangýç devri 2 dirv- Butonu : Devir azaltma tuþudur.devir. Devire kadar azaltýlabilir. Tuþa uzun basýldýðýn da yarým saniyede devir düþürülür.v+ Butonu : Devir artýrma tuþudur. Devir 5. Devire kadar artýrýlabilir. Tuþa uzun basýldýðýnda yarým saniyede devir artýrýlýr. Aspiratör 5. Devire alýndýðýnda motor 5 dakika5.devirde çalýþýp 2.devire döner. 5.devir turbo devridir. TMR-Butonu : Timer ýn baþlayacaðý saati azaltarak ayarlamaya yarar. Her basýþta timer saati azalýr,tuþa uzun basýlýrsa hýzlý azalýr. TMR+ Butonu : Timer ýn baþlayacaðý saati artýrarak ayarlamaya yarar. Her basýþta timer saati artar,tuþa uzun basýlýrsa hýzlý artar. Aspiratörün iki farklý kullaným için timer fonksiyonu vardýr. - Aspiratör kapanma timer ý : Motor çalýþýrken timer ayarlanýrsa timer süresi dolduðunda aspiratör kapanýr yani motor durur,lamba söner ve buzzer 5 saniye boyunca çalar. 2- Alarm timer ý : Motor çalýþmýyorken timer ayarlanýrsa alarm timer ý baþlatýlmýþ olur.yani timer bittiðinde sadece buzzer 5 saniye çalar;timer ayarlý iken motor çalýþtýrýlmýþ veya lamba açýlmýþ olsa dahi motor kapanmaz ve lamba sönmez.timer devrede deðilken timersaati gerçek zaman saatini gösterir. Saat : Gerçek zaman saati sürekli olarak gösterilir. Saat ve dakika arasýndaki iki nokta saniyede bir yanýp söner. Saati ayarlamak için Tmr+ ( ) ve Tmr-butonlarýna 2 saniye birlikte basýlýr.5 saniye boyunca saat ve dakika yanýp söner. Flash lama devam ederken Tmr+( ) veya Tmr-( ) butonuna basýlarak dakika artýrýlarak veya azaltýlarak ayarlanabilir.saat, elektrik geldiðinde herhangi bir tuþa basýlana kadar falshlatýlýr. Flashlama esnasýnda Tmr- veya Tmr+ tuþlarý ile saat ayarý yapýlabilir.(elektrik kesildiðinde ayarlar resetlenir.) Filitre Uyarýsý : Filitre temizlik uyarýsý ikonu aspiratör 6 saat çalýþýktan sonra ekrana gelir ve saniyede bir yanýp söner.filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra Mon/off butonuna 3 saniye boyunca basýlarak filitre süresi sýfýrlanýp filitre ikonu silinebilir. Resim Resim 5 Resim 6 Resim 7 Resim 8 Resim 9 B)Dubellerin Çakýlmasý Asma vidasý için Ø 8 mm dübelleri (A,B,C,D) delinmiþ deliklere çakýnýz. Baca montaj sacý için Ø 6 mm lik 2 adet (D,E) dubeli Ø 6 mm ile delinmiþ deliklere çakýnýz.resim C)Aský vidalarýnýn vidalanmasý Duvara çakmýþ olduðunuz Ø 8 mm dubellere (A,B)5,5 x 6 aský vidalarýný vidalayýnýz. Vida baþý ile duvar arasýnda 5 mm mesafe kalmalýdýr.resim 5 BACA MONTAJ SACININ DUVARA MONTAJI Duvara çakmýþ olduðunuz Ø 6 mm dübellere (D,E) baca montaj sacýný aspiratörünüz ile birlikte verilen 3,9 x 22 vida ile teknik resimlerde yer alan Min.Max. deðerleri referans alarak vidalayýnýz.resim 6 DAVLUMBAZIN DUVARA TAKILMASI Davlumbazý gövdesinden tutarak daha önceden motor kabinine baðladýðýnýz (L) saclardan asýnýz.resim 7 Asma iþlemi bittikten sonra aský vidalarýný ürünün haraket etmemesi için tornavida yardýmý ile sýkýþtýrýnýz.resim 8 C noktasindan davlumbazý duvara sabitleyiniz.resim 9 7

8 Resim Temin edeceginiz alüminyum borunun bir ucunu ürünün plastik bacasina diger ucunu ise mutfak bacasina baglayinýz.resim Alüminyum boruda bükümler ve dirsekler hava emiþ gücünde azalmalara neden olacaðýndan fazla dirsek ve bükümlerden mümkün olduðunca kaçýnýlmalýdýr. Montajdan sonra inox modellerde ürün üzerindeki folyolarý sökünüz 5 Spd dijital ürünün kullanýmý Hýz Seçimi Cihazda 5kademeli havalandýrma vardýr. Piþirme ve kýzartma buharýna göre,2,3,,5 havalandýrma kademelerinden birisi seçilir. Ön panelde bulunan kumanda butonuna basýldýðýnda motor çalýþmaya baþlar butonuna basýlarak hýz arttýrýlýr, basarak hýz azaltýlýr. Elektronik kumandalý modellerde otomatik zamanlama (TIMER) vardýr. TIMER Butonuna 2 saniyeden daha uzun süreli basmanýz halinde 5 dakikalýk Bir zamanlayýcý fonksiyonu devreye girecektir,zamanlama baþladýðýnda Display de sinyal verecektir ve 5 dakika sonra motor kendiliðinden duracaktýr. Sac bacalarý gövde çevresine geçiriniz. Þekil Modelde sac bacayý her iki tarafýndan gövdeye 3,5 x 9,5 vida ile vidalayýnýz.resim Motor on/off Motor Step Timer Lamp on/off Ýç bacayý üst dýþ kenarlarýndan duvarda sabitlenmiþ olan baca montaj sacýna 3,5 x 9,5 vida ile vidalayýnýz. Þekil Uzaktan Kumanda Alýcýsý Þekil 3 Þekil Aydýnlatma Üründe 2 adet lamba ve aydýnlatmayý kumanda etmek için bir lamba butonu vardýr.aydýnlatmayý çalýþtýrmak için lamba butonuna basýnýz. A,B,C,D Þekil MODELDE CAMIN MONTAJI: Davlumbazýnýz ile verilen temperli cam ý gövde üstüne gelecek þekilde yerleþtiriniz. A,B,C,ve D noktalarýndan þekilde gösterildiði gibi camý ürüne vidalayýnýz.camý vidalamanýz için ihtiyacýnýz olan vidalar montaj aksesuarlarý içersinde yer almaktadýr.þekil 5 Þekil 5 Metal Filtrelerin Temizleme Periyotlarý: Filtreler Display de C sinyali görüldüðünde veya ( kullanýma göre ) her 2-3 haftada bir temizlenmelidir. Filtreler temizlenip yerine monte edildikten sonra C sinyalini silmek için, butonuna 3sn den uzun bir süre basýnýz. Display de E harfi görünecek ve normal çalýþmaya geçilecektir. C sinyali silinmeden çalýþtýrmaya devam etmek istenirse butonuna bastýðýnýzda sn süresince aktif devir görünecek, ve tekrar C sinyali görünerek motor çalýþmaya devam edecektir. NOT: C iþareti ürünün 6 saatlik kullanýmý sonunda çýkacaktýr. 8 3

9 Resim 2 Aktif karbon filtre Bacasý bulunmayan ortamlarda içerdeki havanýn filtre edilerek tekrar içeriye verilmesinde aktif karbon filtre kullanýlamalýdýr. Aktif karbon filtre servisten veya satýcýnýzdan temin edilmelidir. (Resim 2) Karbon Filtre Kullanýmlarý Kullanmýþ olduðunuz ürün karbon filtre kullaným özelliðine sahiptir. Karbon filtrenin kullanýmý aþaðýda belirtildiði gibidir. Karbon filtreyi deðiþtirmeden önce cihazý n enerjisini kesiniz. Karbon filtre baca çýkýþý olmayan mutfaklarda kullanýld ýðý için kullanýma baðlý olarak her 3-5 ayda bir yenisi ile deðiþtirilmelidir. Karbon filtre hiçbir zaman yýkanmamalýdýr. Karbon filtre kullanýlsýn yada kullanýlmasýn her durumda yað filtreleri üründe takýlý olmalýdýr. Ürününüzü yað filtresiz kullanmayýnýz. Karbon Filtre Deðiþimi Üründe 2 adet karbon filtre kullanýlmalýdýr. Karbon filtreyi yerine takmak için motor kapaðý üzerinde bulunan kanallar ile karbon filtre üzerinde bulunan kanallarý ayný hizaya getirip saat yönünde çeviriniz. Þekil Çýkarmak için ise saat yönünün tersine doðru çeviriniz. (Þekil ) A B Þekil 6 C 323 Modelde Camýn Montajý: Davlumbazýnýz ile verilen temperli cam ý gövde gövde altýnda ki ve camda ki A,B,C,D noktalarý birbirini karþýlayacak þekilde yerleþtirinizi ve montaj aksesuarlarý içersinde yer alan cam baðlantý vidalarý ile camý gövdeye vidalatýnýz. Þekil 6 D Modellere Göre Kenardan Emiþ Sac ve Camlarýnýn Çýkartýlmasý 326 modelde kenardan emiþ camýný açmak için çizimde ok ile gösterilen bu noktaya ileriye doðru bastýrýnýz.þekil 7 Þekil 7 Alüminyum Kaset Karbon Filtre Deðiþimi Karbon filtreyi yerinden çýkartmak için üst mandallardan kendinize doðru çekiniz. Þekil Modelde kenardan emiþ sacýný veya camýný açmak için çizimde gösterildiði gibi davlumbazýn kapaðýný ön tarafa doðru çekiniz.þekil 8 Þekil 2 Verimli Havalandýrma Havalandýrmanýn doðru yapýlabilmesi için mutfakta bulunan dýþarýya açýlan pencerelerin kapalý tutulmasý gerekmektedir. Aspiratör ile ocaðý ayný anda çalýþtýrýnýz ki hava akýmý oluþsun. Bu þekilde çekme gücü pozitif etkilenecektir. Piþirme iþlemi bittikten sonra cihazý bir müddet daha çalýþýr vaziyette býrakýn,böylece geri kalan koku ve buhar da emilecektir. ÖNEMLÝ NOT Cihaz ayný zamanda ortamdaki havayý ve yakýt ile kullanýlarak çalýþan ( örneðin gaz, dizel yakýtlar, kömür veya odun ile çalýþan ýsýtýcýlar,þofben vb.) Birlikte çalýþtýrýldýðýnda dikkatli olunmalýdýr. Çünkü aspiratör ortamdaki havayý dýþarýya attýðý için yanmayý olumsuz etkileyebilir. Bu uyarý bacasýz kullanýmlar için geçerli deðildir ,327,328 ve 328 modellerinde kenardan emiþ saclarýný þekilde gösterildiði gibi ön tarafa doðru çekerek açabilirsiniz.þekil 9 9 Þekil 9 Þekil 8

10 Lambalarýn Deðiþimi Aspiratörün elektrik baðlantýsýný kesiniz Model Üründe Florasan Lambanýn Deðiþtirilmesi: - Aydýnlatma sacýnýn vidalarýný sökünüz. 2-Aydýnlatma sacýný yeriden çýkardýktan sonra plastik lamba ayaklarýnýn üzerindeki vidalarý yerlerinden sökünüz. 3-Florasan lambayý yerinden çýkartarak soket baðlantýlarýný sökünüz ve yeni florasan lamba ile deðiþtiriniz. Florasan lambayý yerine takmak için yukardaki iþlem sýrasýný tersini uygulayýnýz. 5W Halojen Halojen ampulleri deðiþtirmek için lamba duyunun arka kýsmýndan aþaðý doðru bastýrarak lambayý alt tarafa doðru çýkarýnýz ve saat yönünün tersine doðru biraz çeviriniz ve aþaðý doðru çýkartýnýz. Hatalý ampulü ayný deðerdeki yeni bir ampul ile deðiþtiriniz. Takarken ise ters yöne çeviriniz.þekil Yýkanabilir Alüminyum kaset filtre Resim Bakým *Bakým ve temizleme iþlemlerinden önce fiþ çekilmeli veya þalter indirilmelidir. * Alüminyum kaset filtre havadaki tozlarý ve yaðlarý tutar. *Metal filtre ayda bir sýcak sabunlu suyla veya mümkünse bulaþýk makinesinde yýkanmalýdýr.(6 C) *Alüminyum kaset filtreyi uç taraftaki yaylý mandallara basarak yerinden çýkartýnýz. Temizledikten sonra kurulamadan yerine takmayýnýz (Resim ). *Aspiratörün dýþ yüzeyleri sabunlu su veya alkol ile ýslatýlmýþ nemli bir bezle silinmelidir. *Elektronik kýsýmlarýn su veya benzeri maddelerle temas ettirilmemesine dikkat edilmelidir. *Ýnox ürünler için piyasada satýlan inox temizleyici ve bakým ürünlerini kullanmak ürününüzün daha uzun ömürlü olmasýný saðlar. Uyarý: Alüminyum filtreler bulaþýk makinesinde yýkanabilir. Birkaç yýkamadan sonra alüminyum filtrelerin rengi deðiþebilir. Bu normal bir durumdur ve filtrelerin deðiþtirilmesini gerektirmez. 2W Halojen Ürün yüzeyini çizmeyecek bir cisimle resimde gösterildiði gibi lamba nýn üzerinde ki cam kapaðý çýkartýnýz. Hatalý ampülü aþaðý doðru çekerek çýkartýn ve yenisi ile deðiþtirin.þekil Not: Yeni ampülü çýplak el ile tutmayýnýz, elinizde bulunan ter yada ýslaklýk ampülün çalýþmasý sýrasýnda oluþacak ýsý nedeniyle patlamasýna sebep olacaktýr. Þekil Þekil UZAKTAN KUMANDA Not: Lambalarý Yetkili Servislerden temin edebilirsiniz. CÝHAZIN FONKSÝYONLARI Davblumbaz bacalý veya bacasýz mutfaklarda kullanýlýr. Bacalý kullanýmda;baca baðlantýlý kullanýmda aspiratör havayý dýþarý atacak bir bacaya baðlanmalýdýr.davlumbazýnýzdan iyi verim alabilmek için bacaya giden boru sisteminin en kýsa yolu izlemesine dikkat ediniz. Ürününüz fabrikadan bacalý kullanýma uygun bir þekilde çýkmakta. Uyarý!!! Aspiratör çýkýþý baþka dumanlarýn bulunduðu hava kanallarýna baðlanmamalýdýr. A) Motor Açma / Kapama B) Devir Arttýrma C) Devir azaltma D) Lamba Açma / Kapama

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI

-1- MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI MUTFAK ASPÝRATÖRÜNÜN TANIMI Deðerli Müþterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen firmamýz en son teknolojik yenilikleri içeren ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Aspiratörünüzü kullanmadan

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU norm Kullanma Kýlavuzu ÝÇ TAKIM TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Alttan Su Giriþli Ýç Takým Yandan Su Giriþli Ýç Takým Basmalý Ýç Takýmlar Çekmeli Ýç Takýmlar 312296 norm Kullanma Kýlavuzu Tercih etmiþ olduðunuz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-1 AC ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý ALL-5 DC ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Ürünü kullanmaya baþlamadan önce mutlaka okuyunuz. SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Tel: 44 44 789 E-posta: vmh@vestel.com.tr

Tel: 44 44 789 E-posta: vmh@vestel.com.tr Tel: 44 44 789 E-posta: vmh@vestel.com.tr İçindekiler İçindekiler 2 Tüketici Hizmetleri, Genel Bilgiler 3 Montaj Öncesi Güvenlik Kuralları 4 Ürün Tanıtımı 5 Bakım ve Temizlik 6 Lamba değişimi 7 Push Buton

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı