GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALTACOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALTACOR"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI DAHĠLĠ KĠMLĠK EġANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARĠKÇĠ B / DPX-E2Y45 35WG Böcek öldürücü DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.S. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kisim Tuna Caddesi No:1, Dilovası/Kocaeli Türkiye Telefon: e-posta: ACĠL DURUM TELEFONU Ulusal Zehir DanıĢma Merkezi (UZEM) :114 2 TEHLĠKELERĠN TANITIMI Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. SINIFLANDIRMA (2702 T.C.) N;R50/53. 3 BĠLEġĠMĠ/ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ Ġsim EC No. CAS No. Ġçindekiler Sınıflandırma (T.C.2702 ) (67/548) Chlorantraniliprole %35 N;R50/53. Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated %>= 5 - < 10 Xi;R36. Tüm (R) Cümlecikleri için Tam Metin 16. Bölümde verilmiģtir. 4 ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ GENEL BĠLGĠLER Bilinçsiz bir kiģiye asla ağızdan herhangi bir Ģey vermeyiniz. Uzman tavsiyesi için Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) :114 no'lu telefondan temas kurunuz DOKTORA VERĠLECEK BĠLGĠLER Semptomlar: Ġnsan zehirlenme vakalarına ve deneysel zehirlenme semptomlarına yönelik bilgi bulunmamaktadır. Tedavi: Semptomatik tedavi uygulayınız. SOLUMA Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Önemli miktarda maruz kalınırsa doktora baģvurunuz. YUTMA Maddenin tehlikeli olması beklenmediğinden dolayı özel müdahaleler belirtilmemiģtir. Ağzı suyla çalkalayınız. Gerekli görüldüğü takdirde bir doktora baģvurulmalıdır. CĠLTLE TEMAS Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Deriye bulaģmıģsa, suyla iyice yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. 1 / 7

2 GÖZLERLE TEMAS Kontak lensler varsa ve çıkarması kolaysa çıkarınız. Gözleri açık tutarak dakika kadar yavaģ ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz tahriģinin devamı halinde bir uzmana baģvurunuz. 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ SÖNDÜRME GEREÇLERĠ Su püskürtme, köpük, kuru kimyasal, karbon dioksit (CO2) Uygun olmayan söndürme araçları: Yüksek hacimli su jeti, (kirlenme riski), ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERĠ Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karıģmasını önleyiniz. KirlenmiĢ yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular lağıma atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiģ yangın söndürme suları yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. (Küçük çapta yangınlarda) Bölge tamamen yangına maruz kalmıģsa ve durum elveriģli ise, yangının kendi kendine yanıp sönmesine izin veriniz. Çünkü su bölgenin kirlenmesini artırabilir. Tankları/kapları su püskürtme yoluyla soğutunuz. ÖZEL TEHLĠKELER Yangın ortamında tehlikeli bozunma ürünleri oluģur. Karbon dioksit (CO2) azot oksitler (NOx) YANGINDA KORUYUCU TEDBĠRLER: Yangın durumunda oksijen tüplü komple maske (bağımsız solunum aygıtı) kullanınız. 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERĠ KĠġĠSEL GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ Bölgeye eriģimi kontrol altına alınız. Ġnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan ve rüzgarıyla taģınan dumanlarından uzak tutunuz. Toz oluģmamasına dikkat ediniz. Atıkları solumayınız. KiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine baģvurunuz. ÇEVREYĠ KORUMA ÖNLEMLERĠ Çevreye bulaģmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme oluģmasını. önleyiniz. Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karıģmamasına dikkat ediniz. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeyiniz. Çok önemli miktarda dökülme olması halinde yerel otoritelere haber verilmelidir. Dökülen yer geçirgen ise, daha sonra iģleme tabii tutulmak veya atılmak üzere kirlenen malzemeler toplanmalıdır. Maddenin nehre, göle veya lağıma karıģması halinde ilgili mercilere baģvurunuz. DÖKÜNTÜ TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠ: Az miktarda dökülme: Dökülenleri süpürüp, elektrikli süpürgeyle alıp, bertaraf etmek üzere uygun bir kaba koyunuz. Çok miktarda dökülme: Toz oluģmamasına dikkat ediniz. Dökülenleri kontrol altına alınız, kıvılcım çıkarmayan bir elektrik süpürgesiyle veya ıslak fırça süpürgeyle toplayınız ve yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf etmek üzere bir kaba aktarınız (bakınız 13. bölüm). Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. Ek bilgi: Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için asla orijinal kabına geri koymayınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA KULLANIM TEDBĠRLERĠ Güvenli kullanıma yönelik öneriler: Yalnızca tedarikçinin önerilerine uyarak kullanınız. Yalnızca temiz ekipmanlar kullanınız. Deri, göz ve giysilere temasından sakınınız. Sprey dumanını ve tozu solumayınız. KiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. KiĢisel korunma için 8. bölüme bakınız. Çözeltiyi etiket(ler)de ve/veya kullanım kılavuzunda belirtildiği Ģekilde hazırlayınız. HazırlanmıĢ olan çözeltiyi mümkün olduğu kadar çabuk kullanınız - Depolamayınız. Toz oluģan yerlerde uygun dıģ atımlı havalandırma sistemi olmalıdır. Ürün elleçledikten hemen sonra ve çalıģmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiģ olan giysilerinizi yıkayınız. Belirtilen maruz kalma risk üst sınırını geçmemeye dikkat ediniz ( bakınız bölüm 8). Yangın ve patlama tehlikesine karģı korunmaya yönelik öneriler: Isıdan ve her türlü tutuģma kaynağından uzak tutunuz. Kapalı alanlarda toz oluģumundan kaçınınız. Proses sırasında, toz havada patlayıcı bir karıģım oluģturabilir. 2 / 7

3 DEPOLAMA TEDBĠRLERĠ Depolama alanı ve kaplara yönelik gereklilikler: Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Orijinal kabı içinde saklayınız. Düzgün etiketlenmiģ kaplarda saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmıģ yerlerde saklayınız. Çocukların ulaģabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Depolamaya yönelik öneriler: Diğer ürünlerle birlikte depolanması sırasında özel sınırlamalar yoktur. Depolama sıcaklığı: > 0 C Diğer veriler: Önerilen depolama koģullarında kararlıdır. 8 MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUNMA TEKNĠK TEDBĠRLER Ġyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz (özellikle kapalı alanlarda). Toz oluģan yerlerde uygun dıģ atımlı havalandırma sistemi olmalıdır. ÇalıĢanların maruziyetini önerilen limitlerin altında tutmak için yeterli havalandırma kullanınız. SOLUNUM AYGITI Üretim ve iģleme çalıģmaları: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske KarıĢtırıcı ve Yükleyiciler Ģunları giymelidir: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Sprey uygulaması - dıģarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Traktör / bacasız püskürtücü: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Sırt çantası/sırt pülverizatörü: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Kapalı tünel sprey uygulaması: Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. ELLERĠ KORUMA Malzeme: Nitril kauçuk Eldiven kalınlığı: 0,3 mm Eldiven uzunluğu: Standart eldiven tipi Koruma endeksi: Sınıf 6 Eldivenin kullanım süresi: > 480 dakika Seçilen koruma eldivenleri, AB 8/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aģınma ve temas süresi gibi özel kullanım Ģartlarını da göze alınız. Belli bir iģ ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine danıģılmalıdır. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiģtirilmelidir. Tulumun kollarının içine 35 cm'den kısa konçlu eldiven giyilecektir. Eldivenleri çıkarmadan önce sabunlu su ile yıkayınız. GÖZLERĠ KORUMA EN166 normlarına uygun, yan korumalı emniyet gözlükleri DĠĞER KORUNMA YÖNTEMLERĠ Korunma malzemelerinin türü, her iģ yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir. Kullanımdan önce tüm kimyasal korunma kıyafetleri gözden geçirilmelidir. Kimyasal veya fiziksel hasar veya kirlenme halinde kıyafetler ve eldivenler değiģtirilmelidir. Uygulama sırasında yalnızca koruması olan kullanıcılar uygulama alanına girebilir. SAĞLIK TEDBĠRLERĠ Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak elleçleyiniz. ÇalıĢma bölgesi, giysi ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenmelidir. ÇalıĢma giysilerinizi ayrı bir yerde tutunuz. Kirli çalıģma giysileri çalıģma alanının dıģına çıkarılmamalıdır. Ellerinizi ve yüzünüzü çalıģmaya ara vermeden önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra yıkayınız. Kullanımı sırasında yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Malzeme içine kaçarsa, kıyafet/ kiģisel koruyucu ekipmanlarınızı derhal çıkarınız. Çevreyi korumak için tekrar kullanmadan önce tüm kiģisel koruyucu ekipmanlarınızı yıkayınız ve ortada bırakmayınız. Ġyice yıkayınız ve temiz kıyafetler giyiniz. Yerel ve ulusal kurallar gereğince durulama suyunu imha ediniz.. 3 / 7

4 CĠLDĠN KORUNMASI Üretim ve iģleme çalıģmaları: Tüm korunma kıyafeti Tip 5 (EN ) KarıĢtırıcı ve Yükleyiciler Ģunları giymelidir: Tüm korunma kıyafeti Tip (EN ISO / EN 13034) Lastik önlük Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345) Sprey uygulaması - dıģarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normalde kiģisel vücut koruması gerekmemektedir. Traktör / bacasız püskürtücü: Tüm korunma kıyafeti Tip 6 (EN 13034) Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345) Sırt çantası/sırt pülverizatörü: Tüm korunma kıyafeti Tip 6 (EN 13034) Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345) Kapalı tünel sprey uygulaması: Normalde kiģisel vücut koruması gerekmemektedir. Bazı kumaģları giyerken ergonomiyi optimize etmek için pamuklu iç çamaģırı giyilmesi önerilir. Satıcıdan tavsiye alınız. Hem su buharına hem de havaya dayanıklı giysi malzemeleri giyim konforunu maksimize edecektir. Malzemeler kullanım sırasında bütün ve dayanıklı kalmak için sağlam olmalıdır. Önerilen korunma tipinden bağımsız olarak, malzemenin ilgili madde ve maruziyet tipine göre uygun performans seviyesinden emin olmak için kumaģın geçirgenlik dayanıklılığı kontrol edilmelidir. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER GÖRÜNÜġ RENK KOKU FĠZĠKOKĠMYASAL/ DĠĞER BĠLGĠLER ÇÖZÜNÜRLÜK KAYNAMA NOKTASI( C) ERĠME NOKTASI ( C) Granüler (tanecikli) yapıya sahip Açık kahverengi. Hafif, hoģ Verilen bilgi kesif çözelti içindir. Suda dağılabilir. değildir. BAĞIL YOĞUNLUK KÜTLE YOĞUNLUĞU 782 kg/m3 (ambalajlı hali) RÖLATĠF BUHAR YOĞUNLUĞU (HAVA=1) BUHAR BASINCI değildir. BUHARLAġMA ORANI ph DEĞERĠ VĠZKOZĠTE(kinematik) OKSĠTLEYĠCĠ ÖZELLĠKLER ALEVLENĠRLĠK(katı, gaz) TERMĠK BOZUNMA (Dekompozisyon) PARLAMA NOKTASI ( C) OTOMATĠK ATEġLEME ISISI ( C) PARLAYABĠLME SINIRI (%) DAHA ALÇAK PARLAYABĠLME SINIRI (%) DAHA YÜKSEK BÖLME KATSAYISI (N-OKTANOL/SU) 10 KARARLILIK VE TEPKĠME,4; 10 g/l ( 25 C)'de Ürün oksitleyici değildir Yanıcılığı artırıcı özelliği yoktur değildir > 155 değildir. değildir. KARARLILIK Bu ürün kimyasal olarak kararlıdır. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR Termik bozunmadan kaçınmak için aģırı ısıtmamaya dikkat ediniz. Çok aģırı miktarda toz çıkan Ģartlarda, bu malzeme havada patlayıcı karıģımlar meydana getirebilir. TEHLĠKELĠ REAKSĠYONLAR Normal kullanım Ģartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir. Polimerizasyon gerçekleģmez. Belirtildiği Ģekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER. Bazlarla uyuģmaz. 4 / 7

5 TEHLĠKELĠ BOZUNMA/AYRIġMA ÜRÜNLERĠ Hidrojen siyanür (HCN) 11 TOKSĠKOLOJĠ BĠLGĠSĠ TOKSĠK DOZ 1 LD 50 > mg/kg (akut ağızdan-büyük sıçan) Metot: OECD Test Kılavuzu 425 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu. TOKSĠK DOZ 2 LD 50 > mg/kg (akut dermal-büyük sıçan) Metot: OECD Test Kılavuzu 402 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu. TOKSĠK YOĞ. LC 50/ 4 saat > 6, 2 mg/l (akut solunum/ inhalasyon-büyük sıçan) Metot: OECD Test Kılavuzu 403 CĠLTLE TEMAS tavģan Sonuç: Deri tahriģi gözlenmez Metot: OECD Test Kılavuzu (Veriler ürünün kendisi üzerindedir). Bilgi kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu GÖZLERLE TEMAS. tavģan Sonuç: Göz tahriģi gözlenmez Metot: OECD Test Kılavuzu 405 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir). Bilgi kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu HASSASĠYET Lokal lenfatik gangliyon testi fare Sonuç: Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, temas yoluyla deride hassasiyete neden olmamıģtır. Metot: OECD Test Kılavuzu 406 (Veriler. ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi MUTAJENLĠK Kaynağı: DEĞERLENDĠRMESĠ ġirket içi çalıģma raporu. i Hayvanlarda genetik hasara neden olmamıģtır. Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler görülmedi ÜREMEYE OLAN TOKSĠSĠTE DEĞERLENDĠRMESĠ Hayvansal deneyler üremeye zehirli olmadığını göstermiģtir. MÜKERRER DOZ ZEHĠRLENMESĠ Oral çeģitli cinsler Kayda değer zehirli etkisi bulunmamıģtır Dermal sıçan Kayda değer zehirli etkisi bulunmamıģtır KANSEROJENLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir kanserojen etki göstermemiģtir 12 EKOLOJĠ BĠLGĠSĠ EKOTOKSĠSĠTE Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler Ekolojiyle ilgili ek bilgiler: Özellikle belirtilmesi gereken baģka ekolojik etki yoktur. Çevre hakkındaki önlemlerle ilgili ek uygulama talimatları için ürün etiketine bakınız. LC 50, 6 SAAT, BALIK mg/l Oncorhynchus mykiss (GökkuĢağı alabalığı): > 3, 2 mg/l Metot: OECD Test Kılavuzu 203 EC SAAT,SU PĠRESĠ mg/l 0, 02 mg/l Metot: OECD Test Kılavuzu 202 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu EbC 50,72 SAAT,ALG mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (yeģil yosun): > 5, 0 mg/l Metot: OECD Test Kılavuzu / 7

6 Balıklar için kronik zehirlilik NOEC/ 28 gün/ Oncorhynchus mykiss (GökkuĢağı alabalığı): 0,110 mg/l Suda yaģayan omurgasızlar için kronik zehirlilik NOEC/ 21 gün/ Daphnia magna (Su piresi): 0,00447 mg/l BĠYOBĠRĠKĠM POTANSĠYELĠ Biyobirikim yapmaz. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmıģ tahmin.. KALICILIK VE BOZUNABĠLĠRLĠK. Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünmez. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmıģ tahmin. 13 BERTARAF BĠLGĠLERĠ BERTARAF ETME YÖNTEMLERĠ Ürün: Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca. Gerekli yetki alındıktan sonra uygun bir tesiste yakılmalıdır. Göletleri, havuzları, suyollarını veya kanalları kimyasal veya kullanılmıģ kaplarla kirletmeyiniz. Kirli ambalaj: BoĢalan kapları tekrar kullanmayınız. 14 TAġIMACILIK BĠLGĠLERĠ UYGUN NAKLĠYAT ADI UN NO. KARAYOLU ADR SINIFI NOSU. ADR SINIFI ADR PAKET GRUBU TÜNEL KISITLAMA KODU HAZARD No. (ADR) ADR ETĠKETĠ NOSU. HAZCHEM KODU UN NO. DENĠZYOLU IMDG SINIFI IMDG PAKET GR. EMS UN NO. HAVAYOLU ICAO SINIFI HAVA PAKET GR. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Chlorantraniliprole) 3077 Sınıf : ÇeĢitli tehlikeli madde ve nesneler. III (E) 0 2Z 3077 III F-A, S-F 3077 III 15 MEVZUAT BĠLGĠLERĠ ETĠKETLEME RĠSK CÜMLECĠKLERĠ TAM Çevre için tehlikeli R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 6 / 7

7 GÜVENLĠK CÜMLECĠKLERĠ S2 S13 Çocukların ulaģabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. S35 S46 S57 SP1 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Yutulması halinde hemen bir doktora baģvurun, kabı veya etiketi gösterin. Çevreye bulaģmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Suyu ürünle veya ürünün kabıyla kirletmeyiniz (ĠĢlem malzemelerini yerüstü su kaynakları yakınlarında temizlemeyiniz/tarla ve yollardan gelen pis su boruları tarafından kirlenmeyi önleyiniz). ÖZEL KARIġIMLAR ĠÇĠN ÖZEL ETĠKETLENDĠRME Ġnsanlara ve çevreye zarar vermemek için kullanım kılavuzuna uyunuz. 1/414/EEC sayılı Direktife tabi bitki koruma ürünleri. ULUSAL YÖNETMELĠKLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 2702 Sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. 16 DĠĞER BĠLGĠLER GENEL BĠLGĠLER Kullanmadan önce dupont güvenlik bilgilerini okuyunuz. Etiket üzerinde yazılı direktifleri dikkate alınız. E.I. du Pont de Nemours ve ġirketi'nin kayıtlı tescilli markaları BĠLGĠ KAYNAKLARI Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiģtir. REVĠZYON ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA 26 Aralık 2008 tarihli, 2702 mükerrer sayılı, " T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara iliģkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun hale getirilmiģtir. DÜZENLEYEN Melih Babayigit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.ġti. TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi Tel: YENĠ DÜZENLEME TARĠHĠ KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU RĠSK CÜMLECĠKLERĠ TAM 0.0 R36 R50/53 Gözleri tahriģ eder. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. ÇEKĠNCE Bu Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgiler, yayınlandığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taģıma, kullanma, iģleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıģtır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Yukarıdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, baģka malzemelerle birlikte veya herhangi bir iģlemde kullanılan malzemeler veya değiģime ya da iģleme tabi tutulmuģ malzemeler için geçerli olmayabilir. 7 / 7

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Scentinel TB Gas Odorant

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Scentinel TB Gas Odorant GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI ÇEġĠTLERĠ 108647, 108646, 110087, 110086, 110855, 1024798, 1024799 ÜRETĠCĠ ġirket Chevron Phillips Chemical Company LP Specialty

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

PONCHO FS 600 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 06.07.2011 102000007886 Basım Tarihi: 06.07.2011

PONCHO FS 600 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 06.07.2011 102000007886 Basım Tarihi: 06.07.2011 PONCHO FS 600 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi PONCHO FS 600 Ürün Kodu (UVP) 05669669 Kullanım amacı Böcek ilacı, Tohum İlaçlama Adres Şirket:

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KİMYASAL ADI ÜRÜN NO. 00 KULLANIM Karışımdır. Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CARBOLINE CARBOTHANE 8421 TR COMP. A GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. KULLANIM TEDARİKÇİ ACIL DURUM TELEFONU 820CT8421TR-A Solvent Bazli Boya AKİŞ BOYA SAN VE TİC A.Ş. Ali Osman Sönmez

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: PORTER* Super 90 SC Fungicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010 DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT Ürün Kodu (UVP) 05502888 Kullanım amacı Fare zehiri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı: Ürün bilgileri Adı Kullanım amacı Firma 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi: Kimyasal Yapısı Granül (GR) Ethoprophos %10 GR MOCAP 10G Böcek

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 2006/1907/EC KLERAT MUM BLOK Versiyon. 1 Revizyon tarihi: 07/01/2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : Dizayn Kodu: A-12720B 1.2 Kullanum Alanı:Rodentisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV GÜVENLİK BİLGİ FORMU AYDOS Kür SLV 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," TC Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması

Detaylı

ECOFREEZE CAM SUYU (-20)

ECOFREEZE CAM SUYU (-20) 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ürün Tanımı : Araç bakım ürünü Üretici Firma : Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres : A.O.S.B 10006 sokak No:12 Çiğli/İMİR Tel/Fax

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 15.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MANIFESTO 24 EC AKTİF MADDE : OXYFLUORFEN ÜRÜN KODU : ERTKİM 054 ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI ORGANİZE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı