GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALTACOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALTACOR"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI DAHĠLĠ KĠMLĠK EġANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARĠKÇĠ B / DPX-E2Y45 35WG Böcek öldürücü DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.S. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kisim Tuna Caddesi No:1, Dilovası/Kocaeli Türkiye Telefon: e-posta: ACĠL DURUM TELEFONU Ulusal Zehir DanıĢma Merkezi (UZEM) :114 2 TEHLĠKELERĠN TANITIMI Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. SINIFLANDIRMA (2702 T.C.) N;R50/53. 3 BĠLEġĠMĠ/ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ Ġsim EC No. CAS No. Ġçindekiler Sınıflandırma (T.C.2702 ) (67/548) Chlorantraniliprole %35 N;R50/53. Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfomethylated %>= 5 - < 10 Xi;R36. Tüm (R) Cümlecikleri için Tam Metin 16. Bölümde verilmiģtir. 4 ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ GENEL BĠLGĠLER Bilinçsiz bir kiģiye asla ağızdan herhangi bir Ģey vermeyiniz. Uzman tavsiyesi için Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) :114 no'lu telefondan temas kurunuz DOKTORA VERĠLECEK BĠLGĠLER Semptomlar: Ġnsan zehirlenme vakalarına ve deneysel zehirlenme semptomlarına yönelik bilgi bulunmamaktadır. Tedavi: Semptomatik tedavi uygulayınız. SOLUMA Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Önemli miktarda maruz kalınırsa doktora baģvurunuz. YUTMA Maddenin tehlikeli olması beklenmediğinden dolayı özel müdahaleler belirtilmemiģtir. Ağzı suyla çalkalayınız. Gerekli görüldüğü takdirde bir doktora baģvurulmalıdır. CĠLTLE TEMAS Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Deriye bulaģmıģsa, suyla iyice yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. 1 / 7

2 GÖZLERLE TEMAS Kontak lensler varsa ve çıkarması kolaysa çıkarınız. Gözleri açık tutarak dakika kadar yavaģ ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz tahriģinin devamı halinde bir uzmana baģvurunuz. 5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ SÖNDÜRME GEREÇLERĠ Su püskürtme, köpük, kuru kimyasal, karbon dioksit (CO2) Uygun olmayan söndürme araçları: Yüksek hacimli su jeti, (kirlenme riski), ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERĠ Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karıģmasını önleyiniz. KirlenmiĢ yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular lağıma atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiģ yangın söndürme suları yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. (Küçük çapta yangınlarda) Bölge tamamen yangına maruz kalmıģsa ve durum elveriģli ise, yangının kendi kendine yanıp sönmesine izin veriniz. Çünkü su bölgenin kirlenmesini artırabilir. Tankları/kapları su püskürtme yoluyla soğutunuz. ÖZEL TEHLĠKELER Yangın ortamında tehlikeli bozunma ürünleri oluģur. Karbon dioksit (CO2) azot oksitler (NOx) YANGINDA KORUYUCU TEDBĠRLER: Yangın durumunda oksijen tüplü komple maske (bağımsız solunum aygıtı) kullanınız. 6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERĠ KĠġĠSEL GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ Bölgeye eriģimi kontrol altına alınız. Ġnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan ve rüzgarıyla taģınan dumanlarından uzak tutunuz. Toz oluģmamasına dikkat ediniz. Atıkları solumayınız. KiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine baģvurunuz. ÇEVREYĠ KORUMA ÖNLEMLERĠ Çevreye bulaģmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme oluģmasını. önleyiniz. Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karıģmamasına dikkat ediniz. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vermeyiniz. Çok önemli miktarda dökülme olması halinde yerel otoritelere haber verilmelidir. Dökülen yer geçirgen ise, daha sonra iģleme tabii tutulmak veya atılmak üzere kirlenen malzemeler toplanmalıdır. Maddenin nehre, göle veya lağıma karıģması halinde ilgili mercilere baģvurunuz. DÖKÜNTÜ TEMĠZLEME YÖNTEMLERĠ: Az miktarda dökülme: Dökülenleri süpürüp, elektrikli süpürgeyle alıp, bertaraf etmek üzere uygun bir kaba koyunuz. Çok miktarda dökülme: Toz oluģmamasına dikkat ediniz. Dökülenleri kontrol altına alınız, kıvılcım çıkarmayan bir elektrik süpürgesiyle veya ıslak fırça süpürgeyle toplayınız ve yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf etmek üzere bir kaba aktarınız (bakınız 13. bölüm). Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. Ek bilgi: Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için asla orijinal kabına geri koymayınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA KULLANIM TEDBĠRLERĠ Güvenli kullanıma yönelik öneriler: Yalnızca tedarikçinin önerilerine uyarak kullanınız. Yalnızca temiz ekipmanlar kullanınız. Deri, göz ve giysilere temasından sakınınız. Sprey dumanını ve tozu solumayınız. KiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. KiĢisel korunma için 8. bölüme bakınız. Çözeltiyi etiket(ler)de ve/veya kullanım kılavuzunda belirtildiği Ģekilde hazırlayınız. HazırlanmıĢ olan çözeltiyi mümkün olduğu kadar çabuk kullanınız - Depolamayınız. Toz oluģan yerlerde uygun dıģ atımlı havalandırma sistemi olmalıdır. Ürün elleçledikten hemen sonra ve çalıģmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiģ olan giysilerinizi yıkayınız. Belirtilen maruz kalma risk üst sınırını geçmemeye dikkat ediniz ( bakınız bölüm 8). Yangın ve patlama tehlikesine karģı korunmaya yönelik öneriler: Isıdan ve her türlü tutuģma kaynağından uzak tutunuz. Kapalı alanlarda toz oluģumundan kaçınınız. Proses sırasında, toz havada patlayıcı bir karıģım oluģturabilir. 2 / 7

3 DEPOLAMA TEDBĠRLERĠ Depolama alanı ve kaplara yönelik gereklilikler: Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Orijinal kabı içinde saklayınız. Düzgün etiketlenmiģ kaplarda saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmıģ yerlerde saklayınız. Çocukların ulaģabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Depolamaya yönelik öneriler: Diğer ürünlerle birlikte depolanması sırasında özel sınırlamalar yoktur. Depolama sıcaklığı: > 0 C Diğer veriler: Önerilen depolama koģullarında kararlıdır. 8 MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUNMA TEKNĠK TEDBĠRLER Ġyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz (özellikle kapalı alanlarda). Toz oluģan yerlerde uygun dıģ atımlı havalandırma sistemi olmalıdır. ÇalıĢanların maruziyetini önerilen limitlerin altında tutmak için yeterli havalandırma kullanınız. SOLUNUM AYGITI Üretim ve iģleme çalıģmaları: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske KarıĢtırıcı ve Yükleyiciler Ģunları giymelidir: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Sprey uygulaması - dıģarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Traktör / bacasız püskürtücü: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Sırt çantası/sırt pülverizatörü: FFP1 (EN14) parçacık filtreli yarım maske Kapalı tünel sprey uygulaması: Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. ELLERĠ KORUMA Malzeme: Nitril kauçuk Eldiven kalınlığı: 0,3 mm Eldiven uzunluğu: Standart eldiven tipi Koruma endeksi: Sınıf 6 Eldivenin kullanım süresi: > 480 dakika Seçilen koruma eldivenleri, AB 8/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır. Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aģınma ve temas süresi gibi özel kullanım Ģartlarını da göze alınız. Belli bir iģ ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine danıģılmalıdır. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiģtirilmelidir. Tulumun kollarının içine 35 cm'den kısa konçlu eldiven giyilecektir. Eldivenleri çıkarmadan önce sabunlu su ile yıkayınız. GÖZLERĠ KORUMA EN166 normlarına uygun, yan korumalı emniyet gözlükleri DĠĞER KORUNMA YÖNTEMLERĠ Korunma malzemelerinin türü, her iģ yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir. Kullanımdan önce tüm kimyasal korunma kıyafetleri gözden geçirilmelidir. Kimyasal veya fiziksel hasar veya kirlenme halinde kıyafetler ve eldivenler değiģtirilmelidir. Uygulama sırasında yalnızca koruması olan kullanıcılar uygulama alanına girebilir. SAĞLIK TEDBĠRLERĠ Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak elleçleyiniz. ÇalıĢma bölgesi, giysi ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenmelidir. ÇalıĢma giysilerinizi ayrı bir yerde tutunuz. Kirli çalıģma giysileri çalıģma alanının dıģına çıkarılmamalıdır. Ellerinizi ve yüzünüzü çalıģmaya ara vermeden önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra yıkayınız. Kullanımı sırasında yemeyin, içmeyin ve sigara kullanmayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Malzeme içine kaçarsa, kıyafet/ kiģisel koruyucu ekipmanlarınızı derhal çıkarınız. Çevreyi korumak için tekrar kullanmadan önce tüm kiģisel koruyucu ekipmanlarınızı yıkayınız ve ortada bırakmayınız. Ġyice yıkayınız ve temiz kıyafetler giyiniz. Yerel ve ulusal kurallar gereğince durulama suyunu imha ediniz.. 3 / 7

4 CĠLDĠN KORUNMASI Üretim ve iģleme çalıģmaları: Tüm korunma kıyafeti Tip 5 (EN ) KarıĢtırıcı ve Yükleyiciler Ģunları giymelidir: Tüm korunma kıyafeti Tip (EN ISO / EN 13034) Lastik önlük Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345) Sprey uygulaması - dıģarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normalde kiģisel vücut koruması gerekmemektedir. Traktör / bacasız püskürtücü: Tüm korunma kıyafeti Tip 6 (EN 13034) Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345) Sırt çantası/sırt pülverizatörü: Tüm korunma kıyafeti Tip 6 (EN 13034) Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345) Kapalı tünel sprey uygulaması: Normalde kiģisel vücut koruması gerekmemektedir. Bazı kumaģları giyerken ergonomiyi optimize etmek için pamuklu iç çamaģırı giyilmesi önerilir. Satıcıdan tavsiye alınız. Hem su buharına hem de havaya dayanıklı giysi malzemeleri giyim konforunu maksimize edecektir. Malzemeler kullanım sırasında bütün ve dayanıklı kalmak için sağlam olmalıdır. Önerilen korunma tipinden bağımsız olarak, malzemenin ilgili madde ve maruziyet tipine göre uygun performans seviyesinden emin olmak için kumaģın geçirgenlik dayanıklılığı kontrol edilmelidir. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER GÖRÜNÜġ RENK KOKU FĠZĠKOKĠMYASAL/ DĠĞER BĠLGĠLER ÇÖZÜNÜRLÜK KAYNAMA NOKTASI( C) ERĠME NOKTASI ( C) Granüler (tanecikli) yapıya sahip Açık kahverengi. Hafif, hoģ Verilen bilgi kesif çözelti içindir. Suda dağılabilir. değildir. BAĞIL YOĞUNLUK KÜTLE YOĞUNLUĞU 782 kg/m3 (ambalajlı hali) RÖLATĠF BUHAR YOĞUNLUĞU (HAVA=1) BUHAR BASINCI değildir. BUHARLAġMA ORANI ph DEĞERĠ VĠZKOZĠTE(kinematik) OKSĠTLEYĠCĠ ÖZELLĠKLER ALEVLENĠRLĠK(katı, gaz) TERMĠK BOZUNMA (Dekompozisyon) PARLAMA NOKTASI ( C) OTOMATĠK ATEġLEME ISISI ( C) PARLAYABĠLME SINIRI (%) DAHA ALÇAK PARLAYABĠLME SINIRI (%) DAHA YÜKSEK BÖLME KATSAYISI (N-OKTANOL/SU) 10 KARARLILIK VE TEPKĠME,4; 10 g/l ( 25 C)'de Ürün oksitleyici değildir Yanıcılığı artırıcı özelliği yoktur değildir > 155 değildir. değildir. KARARLILIK Bu ürün kimyasal olarak kararlıdır. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR Termik bozunmadan kaçınmak için aģırı ısıtmamaya dikkat ediniz. Çok aģırı miktarda toz çıkan Ģartlarda, bu malzeme havada patlayıcı karıģımlar meydana getirebilir. TEHLĠKELĠ REAKSĠYONLAR Normal kullanım Ģartları altında, tehlikeli bir reaksiyon söz konusu değildir. Polimerizasyon gerçekleģmez. Belirtildiği Ģekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER. Bazlarla uyuģmaz. 4 / 7

5 TEHLĠKELĠ BOZUNMA/AYRIġMA ÜRÜNLERĠ Hidrojen siyanür (HCN) 11 TOKSĠKOLOJĠ BĠLGĠSĠ TOKSĠK DOZ 1 LD 50 > mg/kg (akut ağızdan-büyük sıçan) Metot: OECD Test Kılavuzu 425 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu. TOKSĠK DOZ 2 LD 50 > mg/kg (akut dermal-büyük sıçan) Metot: OECD Test Kılavuzu 402 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu. TOKSĠK YOĞ. LC 50/ 4 saat > 6, 2 mg/l (akut solunum/ inhalasyon-büyük sıçan) Metot: OECD Test Kılavuzu 403 CĠLTLE TEMAS tavģan Sonuç: Deri tahriģi gözlenmez Metot: OECD Test Kılavuzu (Veriler ürünün kendisi üzerindedir). Bilgi kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu GÖZLERLE TEMAS. tavģan Sonuç: Göz tahriģi gözlenmez Metot: OECD Test Kılavuzu 405 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir). Bilgi kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu HASSASĠYET Lokal lenfatik gangliyon testi fare Sonuç: Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, temas yoluyla deride hassasiyete neden olmamıģtır. Metot: OECD Test Kılavuzu 406 (Veriler. ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi MUTAJENLĠK Kaynağı: DEĞERLENDĠRMESĠ ġirket içi çalıģma raporu. i Hayvanlarda genetik hasara neden olmamıģtır. Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler görülmedi ÜREMEYE OLAN TOKSĠSĠTE DEĞERLENDĠRMESĠ Hayvansal deneyler üremeye zehirli olmadığını göstermiģtir. MÜKERRER DOZ ZEHĠRLENMESĠ Oral çeģitli cinsler Kayda değer zehirli etkisi bulunmamıģtır Dermal sıçan Kayda değer zehirli etkisi bulunmamıģtır KANSEROJENLĠK DEĞERLENDĠRMESĠ Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir kanserojen etki göstermemiģtir 12 EKOLOJĠ BĠLGĠSĠ EKOTOKSĠSĠTE Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler Ekolojiyle ilgili ek bilgiler: Özellikle belirtilmesi gereken baģka ekolojik etki yoktur. Çevre hakkındaki önlemlerle ilgili ek uygulama talimatları için ürün etiketine bakınız. LC 50, 6 SAAT, BALIK mg/l Oncorhynchus mykiss (GökkuĢağı alabalığı): > 3, 2 mg/l Metot: OECD Test Kılavuzu 203 EC SAAT,SU PĠRESĠ mg/l 0, 02 mg/l Metot: OECD Test Kılavuzu 202 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: ġirket içi çalıģma raporu EbC 50,72 SAAT,ALG mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (yeģil yosun): > 5, 0 mg/l Metot: OECD Test Kılavuzu / 7

6 Balıklar için kronik zehirlilik NOEC/ 28 gün/ Oncorhynchus mykiss (GökkuĢağı alabalığı): 0,110 mg/l Suda yaģayan omurgasızlar için kronik zehirlilik NOEC/ 21 gün/ Daphnia magna (Su piresi): 0,00447 mg/l BĠYOBĠRĠKĠM POTANSĠYELĠ Biyobirikim yapmaz. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmıģ tahmin.. KALICILIK VE BOZUNABĠLĠRLĠK. Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünmez. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmıģ tahmin. 13 BERTARAF BĠLGĠLERĠ BERTARAF ETME YÖNTEMLERĠ Ürün: Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca. Gerekli yetki alındıktan sonra uygun bir tesiste yakılmalıdır. Göletleri, havuzları, suyollarını veya kanalları kimyasal veya kullanılmıģ kaplarla kirletmeyiniz. Kirli ambalaj: BoĢalan kapları tekrar kullanmayınız. 14 TAġIMACILIK BĠLGĠLERĠ UYGUN NAKLĠYAT ADI UN NO. KARAYOLU ADR SINIFI NOSU. ADR SINIFI ADR PAKET GRUBU TÜNEL KISITLAMA KODU HAZARD No. (ADR) ADR ETĠKETĠ NOSU. HAZCHEM KODU UN NO. DENĠZYOLU IMDG SINIFI IMDG PAKET GR. EMS UN NO. HAVAYOLU ICAO SINIFI HAVA PAKET GR. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Chlorantraniliprole) 3077 Sınıf : ÇeĢitli tehlikeli madde ve nesneler. III (E) 0 2Z 3077 III F-A, S-F 3077 III 15 MEVZUAT BĠLGĠLERĠ ETĠKETLEME RĠSK CÜMLECĠKLERĠ TAM Çevre için tehlikeli R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 6 / 7

7 GÜVENLĠK CÜMLECĠKLERĠ S2 S13 Çocukların ulaģabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. S35 S46 S57 SP1 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. Yutulması halinde hemen bir doktora baģvurun, kabı veya etiketi gösterin. Çevreye bulaģmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Suyu ürünle veya ürünün kabıyla kirletmeyiniz (ĠĢlem malzemelerini yerüstü su kaynakları yakınlarında temizlemeyiniz/tarla ve yollardan gelen pis su boruları tarafından kirlenmeyi önleyiniz). ÖZEL KARIġIMLAR ĠÇĠN ÖZEL ETĠKETLENDĠRME Ġnsanlara ve çevreye zarar vermemek için kullanım kılavuzuna uyunuz. 1/414/EEC sayılı Direktife tabi bitki koruma ürünleri. ULUSAL YÖNETMELĠKLER T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 2702 Sayılı Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. 16 DĠĞER BĠLGĠLER GENEL BĠLGĠLER Kullanmadan önce dupont güvenlik bilgilerini okuyunuz. Etiket üzerinde yazılı direktifleri dikkate alınız. E.I. du Pont de Nemours ve ġirketi'nin kayıtlı tescilli markaları BĠLGĠ KAYNAKLARI Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiģtir. REVĠZYON ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMA 26 Aralık 2008 tarihli, 2702 mükerrer sayılı, " T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara iliģkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun hale getirilmiģtir. DÜZENLEYEN Melih Babayigit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.ġti. TSE sertifikalı Güvenlik Bilgi Formu düzenleyicisi Tel: YENĠ DÜZENLEME TARĠHĠ KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU RĠSK CÜMLECĠKLERĠ TAM 0.0 R36 R50/53 Gözleri tahriģ eder. Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. ÇEKĠNCE Bu Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgiler, yayınlandığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taģıma, kullanma, iģleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıģtır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Yukarıdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, baģka malzemelerle birlikte veya herhangi bir iģlemde kullanılan malzemeler veya değiģime ya da iģleme tabi tutulmuģ malzemeler için geçerli olmayabilir. 7 / 7

GÜVENLİK BİLGİ FORMU THIOCIDE 18/2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU THIOCIDE 18/2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 550838 KULLANIM TEDARĠKÇĠ Endüstriyel kullanım için biyosit. PROGIVEN 221 Rue des Marais F-4132 Fontenay-Sous-Bois

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LEXONE 75 DF

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LEXONE 75 DF GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B10237222 DPX-G2504 75DF Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GLYPHOGAN 480 SL

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GLYPHOGAN 480 SL GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. H-0105 (17274) KĠMYASAL TANIM KULLANIM TEDARĠKÇĠ BAġVURULACAK KĠġĠ Glyphosate: N-(phosphonomethyl)-glycine, isopropylamine

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU VENZAR

GÜVENLİK BİLGİ FORMU VENZAR GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B10064212 DPX-B0634 80WP Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CORAGEN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CORAGEN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B12498745 DPX-E2Y45 20SC Böcek öldürücü DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KOCIDE 2000

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KOCIDE 2000 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI TİPLER Cu 35% EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ DPX-GFJ52 35WG B114867 Mantar öldürücü ilaç DuPont Türkiye Kimyasal

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Laren Plus

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Laren Plus GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ DPX-NRJ70 62.5PX B1237422 Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal

Detaylı

STEWARD KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 3.0. YENİ DÜZENLEME TARİHİ 21.10.2011 Referans130000000325

STEWARD KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 3.0. YENİ DÜZENLEME TARİHİ 21.10.2011 Referans130000000325 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B10596913 DPX-MP062 30WG Böcek öldürücü DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KOCIDE OPTI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KOCIDE OPTI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI TİPLER Cu 30% EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ DPX-GFJ52 30WG GX-56 30WG Mantar öldürücü ilaç DuPont Türkiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EQUATION PRO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU EQUATION PRO GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ DPX-KX007 WG B10474623 Mantar öldürücü ilaç DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU STEADFAST

GÜVENLİK BİLGİ FORMU STEADFAST GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B11480084 DPX-747 DPX-L1D57 75WG (2:1) Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TAROT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TAROT GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ DPX-E9636 25WG C10047901 Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GLEAN 75DF

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GLEAN 75DF GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI DAHĠLĠ KĠMLĠK 130000000092 EġANLAMLILAR, TĠCARĠ ADLAR KULLANIM TEDARĠKÇĠ B10045552/ DPX-W4189-144 Herbisid DuPont Türkiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GULLIVER

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GULLIVER GÜVENLİK BİLGİ FORMU 26 Aralık 2008 tarihli,2702 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR,

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 27.11.2012 ÜRÜN İSMİ : GADGET AKTİF MADDE : TRIBENURON METHYL ÜRÜN KODU : ERTKİM 002 (Revize) ÜRÜN TİPİ : HERBİSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CLIP

GÜVENLİK BİLGİ FORMU CLIP GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ C10584820 DPX-KQ667 Mantar öldürücü ilaç DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San.

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Efdal Kimarsol Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Fungusit Islanabilir Toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Çinkofosfite Rodentisit, Fare İlacı Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Roksan-M Herbisit Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Kimtoks Mollussisit, Kepek şeklinde toz Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HARMONY EXTRA

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HARMONY EXTRA GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B10035421 DXP-R9674 Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 10.07.2012 ÜRÜN İSMİ : KURVETO DF AKTİF MADDE : CYMOXANIL % 4,2 + COPPER % 39,75 ÜRÜN KODU : ERTKİM 102 ÜRÜN TİPİ : FUNGUSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KARGİPS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU KARGİPS GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ Kartonpiyer Alçısı. Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üniversiteler Mah. 1598.Cad

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Bluegip 20 SL Bitki gelişim düzenleyicisi, SL (Çözünen Konsantre)

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Maco M-45 WP Fungusit, Islanabilir toz formülasyon Tarkim

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Linowep Herbisit, Islanabilir Toz Tarkim Bitki Koruma Sanayi

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Ruhsat Sahibi ve Üretici Firma Herbisit, Süspansiyon Konsantre Tarkim Bitki

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sunol 70 EO Yağda su, Emülsiyonu EO Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Rimsulfuron 122931-48-0 N; R50/53 25. 68425-94-5 614-476-8 Xi; R36/38 >= 10 - < 15

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Rimsulfuron 122931-48-0 N; R50/53 25. 68425-94-5 614-476-8 Xi; R36/38 >= 10 - < 15 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AVAUNT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AVAUNT GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B10596921 DPX-MP062 150SC Böcek öldürücü DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M606 KLOR BAZLI AĞARTICI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M606 KLOR BAZLI AĞARTICI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarinda kullanilacak madde Eczacıbaşı Girişim Pazarlama

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Düedd Fungusit Sıvı Konsantre Tarkim Bitki Koruma Sanayi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir.

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞĐRKET / ĐŞ SAHĐBĐNĐN TANITIMI Ürün

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Maco 72 WP Fungusit, Islanabilir toz formülasyon Tarkim

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 9 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Fenos Nematosit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Efdal Göztaşım Fungusit, Islanabilir toz Formülasyon İthalatçı Firma Tarkim

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LANNATE 90

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LANNATE 90 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR DPX-X117 0SP B1002800 KULLANIM TEDARİKÇİ Böcek öldürücü DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Efdal Afitrid 20 SP Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres İnsektisit Suda Çözülebilen Toz Formülasyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ALÇIPAN WR+FR Yangına ve Suya Dayanıklı GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ Alçı levha, alçı plaka. Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Üniversiteler Mah. 1598.Cad

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Clorsun 10 WP Herbisit, Islanabilir toz Formülasyon Tarkim

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Efdal Profos 200 EC Nematisit + İnsektisit İthalatçı Firma Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AVAUNT 150EC

GÜVENLİK BİLGİ FORMU AVAUNT 150EC GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B12109700 DPX-KN128 150EC Böcek öldürücü DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61 1. ÜRÜN ve ġġrket TANITIMI Ürün Adı : Voltaj 48 SC Kullanım Amacı : Larvasit Kimyasal Grubu : Benzoylphenylurea Ruhsat Sahibi : Hazar Çevre Sağlığı Hiz. Ticaret Yılmaz HASGÜL Adres : İnönü Cad. No:550/B

Detaylı

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU P.U PANEL KAPI ASTARI A KOMP.

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU P.U PANEL KAPI ASTARI A KOMP. GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU P.U PANEL KAPI ASTARI A KOMP. 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARĠKÇĠ BAġVURULACAK KĠġĠ ACIL DURUM TELEFONU P.U PANEL KAPI ASTARI A KOMP. Poliüretan

Detaylı

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir.

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞĐRKET / ĐŞ SAHĐBĐNĐN TANITIMI Ürün

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Efdal Admenol 250 EC Fungusit Emülsiyon Konsantre İthalatçı Firma Tarkim Bitki

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TALENDO

GÜVENLİK BİLGİ FORMU TALENDO .0 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ ACİL DURUM TELEFONU B1164044/ DPX-KQ926 200EC Mantar öldürücü ilaç DuPont

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Proneb 70 WP Fungusit, Islanabilir toz Formülasyon Tarkim

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Efdal Isofosat 48 SL Herbisit, SL Üretici Firma Tarkim Bitki Koruma Sanayi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Efdal Azom GR Fumigant,Granül İthalatçı Firma Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 23.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MASSFOSET AKTİF MADDE : FOSETİL ALÜMİNYUM ÜRÜN KODU : ERTKİM 016 (Revize) ÜRÜN TİPİ : FUNGUSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Exzum 450 EC Fungusit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP CRYSTAL Ürün

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 9 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Captanım 50 F Fungusit, Akıcı Konsantre (SC) Tarkim Bitki

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı : Silastar Ürün Kullanım Alanı : İç / dış cephe duvarların astarlanması ġirket/ġģ Sahibinin Tanıtımı Üretici

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR F 10 Ürün Tanımı Konsantre

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Efdal Clopar 240 EC Maddenin / karışımın kullanımı İthalatçı Firma Herbisit Emülsiyon Konsantre Telefon 0236

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR POLISH Ürün Tanımı Paslanmaz

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843 Maltepe İstanbul

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Lenacil 2164-08-1 218-499-0 N; R50/53 80

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Lenacil 2164-08-1 218-499-0 N; R50/53 80 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir.

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞĐRKET / ĐŞ SAHĐBĐNĐN TANITIMI Ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Basım tarihi: 17.12.2012 Ürün kodu: LCK480-1 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal İmidrid 600 FS İnsektisit, Tohum İlaçlama Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Üretici Firma İhracatçı Firma İthalatçı Firma Adres Efdal Prokerb 50 WP Herbisit,

Detaylı

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi:

Hazırlanma Tarihi : Yeni Düzenlenme ve Yayın Tarihi: ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC ve Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-27092 Mük) uyarınca hazırlanmıştır.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU PUNCH 40 EC

GÜVENLİK BİLGİ FORMU PUNCH 40 EC KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 40 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Üretici ve ithalatçı şirket Şirket Adres Efdal Alphosid TB Fumigant, Gri renkli

Detaylı

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir.

Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. Bu güvenlik bilgileri formu (SDS) Türkiye'nın standart ve yönetmelikleri gereğince hazırlanmıştır, ve diğer ülkelerin gereklerine uymayabilir. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞĐRKET / ĐŞ SAHĐBĐNĐN TANITIMI Ürün

Detaylı

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın.

Zehirlenme durumunda UZEM in 114 no lu telefonunu arayın. Yeni Düzenleme Tarihi : Kaçıncı Düzenleme Olduğu : Form No : RFM018 Sayfa No : 1 / 6 1.Madde / müstahzar ve Şirketin Tanıtımı : TOMCAT 2 4 MEVSİM BLOK YEM Kullanım Amacı : Rodentisit Üretici Firma : Bell

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7631-95-0 231-551-7 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR KT-34 L Ürün Tanımı Sebze

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı