BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI"

Transkript

1 G örü ş B ild iren K urum / K u ru lu; / İşletm e / Şahıs İsm i M evcut M etin Yeni M etin Teklifi Görüş ve Değerlendirme T an ım lar M ADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihm al, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri,..,...ı) B odrum katı: D öşem esinin üsl kotu, yapının dış d u v anna bitişik zem inin en ü st k otu n a göre 1.2 m den daha aşağıda olan katı,... 0 B odrum katı: D oçcm esinm üst kotu, dış- duvarlım brtıştk-geminin-en tısı kotuna-gdre 1.2 m den-daha-a^nğıdn-alan Kısıııeıı tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan, su basman kotunun altında inşa edilen katı." eee) Baca basınç dedektörii: Soba boııısıı veya bina bacasına ters akım lar sonucu oluşan basınç yükselm elerine duvarlı. 85 db sesli ve ışıklı ikaz verebilecek şekilde kalibre edilmiş, elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyan cihazını. ffo D ışyiizey kaplam ası: Binanın taşıyıcı sistem ini ve.'\eya dış duvarını oluş!uraıı vapı elem anlarını dış taraftan kaplayan maîzeme'malzeıııelerin dış ortam şadlarına maruz kalan tabakayı. ggg) G az dedektöıü: İlgili standardına ııygıın ortam daki açığa çıkan yanıcı gazıtı alı patlam a sınırının en fazla o<>20 seviyesine eriştiğinde karbon ınonoksit {CO) konsantrasyon«norm al seviyesine düşünceye kadnr 85 db sesli ve ışıklı ikaz verebilecek şekilde kalibre edilmiş, elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazını. ' ğğğ) G eleneksel cephe: B ir yapıda taşıyıcı sistem i ve/ veya d ış duvarları oluşturan yapı elem anlarının çeşitli yapı m alzem eleri kutlanılarak kaplanmasını,'' hlılı) G iydirm e ceplıe: B inanın taşıyıcı sistem ine kendine ait bit konstriiksiyoıı yardım ı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları," m ) K arbon ınonoksit (CO) dedektörii: İlgili standardına uygun ortam daki karbon nıoııoksit (C O ) konsantrasyonu 50 ppın değerine ulaştığında karbon ınonoksit (C O ) konsantrasyonu norm al seviyesine düşünceye kadar 85 db sesli ve ışıklı ikaz verebilecek şekilde kalibre edilmiş, elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve ııyarı cihazını. ' "iii) Yapı m alzem eleri: Bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olm ak Ozeıe. bütün vapı işlerinde kalıcı olarak kullanılm ak amacı ile üretilen bütün malzemeleri." Genel Sorum luluklar ve yasaklar M ADDE 7- (2) Kam uya açık telefon ve ücretli telefo n kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kam u binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve kuruluşlara a it binaların güvenlik ve kontrol sistem lerinin bulunduğu yerlere, kırm ızı zem in üzerine fosforlu sa n veya b eyaz renkte YANGIN 110 yazılması mecburidir. (2) K am uya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kam u binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve kuruluşlara ait binaların güvenlik ve kontrol sistem lerinin b ulunduğu yerlere, kırm ızı zem in üzerine fosforlu sa n veya beya2 renkte ^ S V v N d N -l lo -yazdınnat' 112 Acil Çağrı M erkezinin faaliyete geçtiği illerde "Y A N G IN 112" diğer illerde Y A N G IN 110" yazılm ası, diğer illerde de 112 Acil Ç ağn M erkezleri faaliyete geçirildiğinde Y A N G IN 112" olarak gerekli güncellemenin yapılm ası m ecburidir.

2 Binaya ulaşım yollan M A D D E 22- (1) İtfaiye araçlarının şehrin h er b inasına ulaşabilm esi için, ulaşım yollarının tam am ında itfaiye araçlarının engellenm eden geçm esine y etecek genişlikte yolun trafiğe açık olm asına özen gösterilir. Özellikle park edilm iş araçlar sebebiyle itfaiye araçlarının geçişinin engellenm em esi için, 2918 sayılı Karayolları T rafik K anunu ve bu K anun uyarınca çıkarılan y önetm eliklere göre, belediye trafik birim leri ile em niyet trafik şube m üdürlüğü, norm al zam anlarda y o lla n açık tutm akla yüküm lüdür. B unlar, yangın anında u laşım ın sağlanm ası için, park edilm iş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım yollarını açma yetkisine sahiptirler... "(5) İtfaiye teşkilatı, buta projelerine uygun göııı^ verilm esi aşam asında, yapı yüksekliğine göre itfaiye araçlarının m anevi n ve konuşlanabilmesi amacıyla ulaşım yollarının uygunluğunu da kontrol eder." D ö şem eler M A D D E 26- (1) B ütün döşem elerin yangın d u v an niteliğinde olm ası gerekir. D öşem elerin yangına dayanım sürelerine Ek-3/B de yer verilmiştir. (1) B ütün döşem elerin yangın d u van niteliğinde olm ası gerekir. D öşem elerin yangına dayanım sürelerine E k -3 /B de y e r verilm iştir. Kat döşem elerinde öıı dökiiınlü olm ayan dişli döşem e kullanılan betonarm e binalarda, dişlerin araşm a konulan dolgu m alzem esi en az zor alevlenici olm alıdır. N orm al alevlenici sınıfına tabi dolgu m alzem esi kullanılan dıınım larda, dolgu m alzem esi ile tavan kaplam a m alzem elerinin birlikte oluşturduğu sistem in en az zor alevlenici ve yangına dayanım sınıflımı Ek-3C ye uygun olduğu, ilgili standartlar kapsamında akıedite bir laborattıvar tarafından serti fikalandııılmal ıdır." C e p h e ler M ADDE 27- (DeğiQ ik : 10/8/ /15316 K.) (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda zo r yam çı m alzem eden ve diğer b inalarda ise en az z o r alevlenici m alzem eden olm ası gerekir. C ephe elem anları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunm ayan döşem elerin kesiştiği yerler, alevlerin kom şu katlara atlam asını engelleyecek şekilde döşem e yangın dayanım ını sağlayacak süre kadar yalıtılır. A levlerin bir k attan diğer b ir kata geçm esini engellem ek için b ir kattan diğer bir k ata geçm esini engellem ek için iki katın p encere gibi korum asız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm iki katın pencere gibi korum asız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elam anıyla dolu yüzey o luşturulur veya cep h e iç kısm ına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m m esafede y ağm urlam a başlıkları yerleştirilerek cephe otom atik yağm urlam a sistemi ile korunur. *'( I j Dış cephelerin, yükoek bina yüksekliği metreden fazla oiatı binalarda zor yanıcı m alzemeden ve diğer binalarda ise en az yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elam anıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısm ına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m m esafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur. (2) Geleneksel cephe sistemleri; a) Isı yalıtım m alzem esi. ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel. sıva filesi, sıva. vb. diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistem i uygulandığında, biııa yüksekliği m etreden fazla olan binalarda sistem in en az zo r yanıcı, diğerlerinde en az zo r alevlenici olduğu, ilgili standartlar kapsam ında, akıedite bir laboratııvar tarafından sertifikalandınlınalıdıı. S ertifikalaııdm laıı sistem detayları ve teknik Özellikleri piyasaya arz dokiinıaularında yer alır. D,ı u ış cepııesı zor aıevıcmct malzeme veya ststemoen onışatı, yiuîsekugı i -î.îu -zö.îu metre arasında oıaıı umaıarda. pencere vı>. hnçlııliîarmııt V -în 1 'i* 11 cl tfrtii\rlnrmfta f\ı> i»? IS rvn pmnrip- İlli- v-îinmn7 111:ı 1 1 i v n n m ıl 1 1f,n - I ı ki n -. n ' >f 11 c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizam daki yapılarda, alçak binalını çatı hizasındaki, yıiksek bina katının dış ceplte kaplam ası hiç yanm az m alzem e veya sistem ile kaplanmalıdır. (3) Giydirme cephe sistemleri. a) Ceplıe elem anları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulım m ınan döşem elerin kesiştiği yerler, alevlerin kom şu katlara atlam asını engelleyecek şekilde döşem e yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydi nite cephe sistemli binalarda kullanılan cephe malzemeleri en az zor yamçı olmalıdır." B inalarda kullanılacak yapı m alzem eleri M A D D E 29- ( 1-) Y apt m alzem eleri- bm n v e diğer in şan t içleri d e -dâhil- olm ak-aaere, bütün yopı (3) Duvarlarda iç kaplam alar ile ısı ve ses yalıtım ları; en az norm al alevlenici, yüksek b inalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinem a, tiyatro, k onferans v e düğün salonu gibi y erlerde ise en az zor alevlenici m alzem eden yapılır. Dış kaplam alar, 2 k ata k adar olan b inalarda en a z norm al alevlenici, yüksek bina sınıfına girm eyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı m alzem eden yapılır (3 ) D uvarlarda iç kaplam alar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtım ları, en az norm al alevlenici, yüksek b inalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır. ftş -

3 Soba ve bacalar M ADDE 58- (8 ) Odada baoo yok ise aoba boruou; soo konnn-penoweden çıkarılıp, saçaktan 25 om (10) O dun ve köm ür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir. (10) O dun ve köm ür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular aydn-bır» ve bacalar «e - iki ayda yılda en az kez bir tem izlenir. (11) Baca tem izliği, m ahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encüm eninin belirlediği fiyat tarifesi ü zerinden faaliyet gösteren özel firm alar var ise, temizlik onlara da yaptınlabilir. (11) B aca tem izliği, m ahallin itfaiye teşkilatı, baca basınç ve karbon m onokstt (C O ) detektörlerinin periyodik kontrolü ruhsat verm eye yetkili idare tarafından yapılır. Ancak, bu konularda itfaiye teşkilatından ügrü idareden aldığı izin ile ve belediye encüm eninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firm alar veya kuruluşlar var ise, tem izlik ve koni rol onlara da yaptırılabilir. Kont rol sonucu, kapıya ya piştin İntı bir bandrolle gösterilir. Ç atılar M ADDE 61- (1) Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz... {41 Çntı arası veya kalında, tavatıt ve tabam betonarm e ve duvarları tuğla v.b. yapı m alzem esinden yapılan, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölm eler ile ayrılm ış olan, girişinde yangın güvenlik lıolii oluşturulm ası kaydı ile ve yakıtın çatı katı veya arasında depolanm am ası, doğalgaz tesisatı ve projesi, m alzem e seçim i ve m ontajı ilgili standartlara ve g az kurulıışlarm uı teknik şartnam elerine uygun olıuak şaılıyla. içerisinde doğalgaz ile çalışan kaskad v.b. ısıtm a sistem i y er alan ısı m erkezi odaları (esis edilebilir." Algılama ve uyan sistemi M A D D E 75- (1 ) Y angın algılam a ve u y a n sistem inin, el ile, otom atik olarak veya bir söndürm e sisteminden aldığı uyanlardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir... "(9) P işinııe cihazları dışında fosil yakıt yakan cihazların bulunduğu tiinı binaların veya bağışız bölüm lerin, yakılın ve yakıtı yakan cihazın bulunduğu mahallerinde ilgili standarda uygun haca basınç veya karbon ınoııoksit (CO ) dedektörii kullanılır." (10) Yanıcı ve patlayıcı gazların yakıt olarak kullanıldığı tüm binaların veya bağım sız bölüm lerin, yakıtın ve yakıtı yakan cihazın bulunduğu mahallerinde ilgili standarda uygun gaz dedektörii kullanılır. "(11) Fabrika, im alathane, m ağaza, dükkan, depo gibi sanayi tesislerinde, yapılan iş nedeniyle açığa çıkabilecek yanıcı veva patlayıcı gaz için ııygıın gnz dedektörii kullanılır.'' (1 2 ) Doğal gaz kullanılan bina ve bağım sız bölüm lerde koıboıı m oııoksil (C O ) \ e gaz dedeklörleri. en az yılda bir olmak üzere Doğal G az Dağıtım Şirketleri tarafından denetlenir. Doğal Gnz D ağıtım Şirketleri tarafından karbon ıııoııoksit (C O ) ve gaz dedeklö ilerin den herhangi birinin uygunsuzluğunun lespit edilm esi durum unda. abone olan bina veya b ağım sız bölüm e ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir." {M im lendirm e v e h avalandırm a tesisatın ın d u m an k on trolü n d e kullan ım ı M ADDE 87-(9) Basınçlandırma sisteminin kanallarında yangın damperi kullanılmaz (9) Basınçlandırma sisteminin kanallarında ve mutfak davlum baz kanallarında yangın damperi kullanılm az. Patlayıcı maddeler M A D D E 104- (1 ) Bu Y önetm eliğe göre patlayıcı m addeler, sürtm e, darbe ve ısı etkisi altında başka bir maddenin katılmasına gerek olmadan hızla reaksiyona giren ve çevreye zarar veren m addelerdir... (6 ) Çok katlı binalarda yapılacak atış poligonları binaların en üst kmmdn olmalıdır.

4 Doğalgaz kullanım esasları M A D D E 112- (1) g) Herhangi b ir gaz sızıntısında veya yanm a hadisesinde, g az akışı, kesm e vanasından otomatik olarak durdurulur. g) Doğalgaz kullanım m ekânlarında. Hlıerhangi bir gaz sızıntısında veya yanm a hadisesinde, gaz akışı, sızıntı veya yanm aya sebep olan cihazdaki kesme vanasından otomatik olarak durdurul»- j) (D eğıç ik. 10/8/ /15316 K.) B irinci v e ikinci derece deprem bölgelerinde b ulunan otel ve m otel gibi konaklam a tesisleri, toplanm a am açlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışım kesen tertib at, g az dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye g az dağıtım şirketi tarafından k ontrol edilir. G az akışını kesen tertibat herhangi bir n edenle g az akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar açılm ası için bir bedel talep edilemez.( 1) j ) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve m otri-gibi konoldam o tesisleri, toplanm a nnmçlı binalar, sağlık, eğitim, ftearet v e sanayi binaları ile yıiksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından y ap tın lır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. G az akışını kesen tertibat herhangi-bir doğal afet nedeniyle nedenle gaz akışım kestiği takdirde, kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez. j) B irinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve m otel gibi konaklam a tesisleri, toplanm a am açlı b inalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi b in alan ile-ytiksek kam u binalarının ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, g az dağıtun şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından y aptınlır ve belediye g az dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. G az akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde, kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez. Yangın güvenliği sorumluluğu M A D D E 124* (1) Yapı, bina, tesis ve işletm elerde yangın güvenliğinden; kam u ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur. (2) İtfaiye teşkilatlan, sorum luluk böl gelelindeki im ur yönel mel i ki eri ve planlarında y er alan bina yükseklikleri ve yapılaşm a koşullarına uvguıı olarak aınç, geıeç ve ekipmanları sağlamakla yükümlüdür. ' Özel Eğitim M A D D E 130- ( l ) İtfaiye eğitim birim i bulunm ayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin, genel yangın bilgileri, sivil savunm a ve ilk yardım konularını içeren tem el eğitim leri içişleri Bakanlığı Sivil Savunm a G enel M üdürlüğü nce yapılır. B u p ersonelin h er türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. B elediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin tem el ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır. (1) İtfaiye eğitim birim i bulunm ayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunm a ve ilk yardım konularım içeren tem el eğitim leri İçimleri Bakanlığı Sivil Savunm a G enel M üdiiflüğü noe B aşbakanlık Afet ve Acil D urum Y önetim i Başkanlığı u ca yapılır. Bu personelin h er türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitim leri ile diğer p ersonelin tem el v e teknik eğitim leri, kendi teşkilâtlarınca yaptın lır, D enetim 131- (b) Kam u binaları, kurum am iri ve görevlendireceği kişi veya heyet, m ülki am ir veya M A D D E görevlendireceği heyet, kurum un bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, m üsteşarlık, genel m üdürlük veya başkanlık m üfettişleri veya kontrolörleri; hüküm et k o n aklan ise, İçişleri B akanı ad ın a Sivil Savunm a Genel M üdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile m ülkiye m üfettişleri tarafın d an denetlenir. D enetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve m üesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir. "(b) K am u b inalan, kurum am iri ve görevlendireceği kişi veya heyet, m ülki am ir veya görevlendireceği heyet, kurum un bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, m üsteşarlık, genel m üdürlük veya başkanlık m üfettişleri veya kontrolörleri; hüküm et k o n ak lan ise, İçişleri B akanı adına Sivil Savunm a Genel M üdürit veya görevlendireceği kişi veya heyet ile m ülkiye m üfettişleri tarafından denetlenir. D enetim yetkisini h aiz kişiler, kurum, kuruluş v e m üesseselerin denetim sonuç raporlarım, bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir. Kaçış yolları M ADDE 146- (1) H astane, otel, huzur evi, ilköğretim okulu, yuva ve benzeri y e rle r dışında kalan m evcut yapıların kaçış y o llan için, 31 inci m adde hüküm leri esas olm ak ü zere, bu m addede belirtilen hususlar da kabul edilir... "(4) O tellerdeki yatak sayısı 2 0 'den az ve bina yüksekliği m 'd en az olan bina veya bloklarda ise. m erdiven korunum lu yapıldığı ve basmçlandınldığı takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilir.

5 Algılama ve uyarı sistemi M ADDE 161- (DeğiÇik: 10/8/ /15316 K.) (1) M evcul yapılarda uyan sistemi için 75 inci madde uygulanır... "(3) Doğal gaz kullanılalı bina ve bağım sız bölüm ler hariç, fosil vakit kullanılan binalarda veya bağım sız bölüm ler ile fabrika, im alathane, m ağaza, dükkan, depo gibi sanayi tesislerindeki karbon m oııoksit (CO) ve gaz dedektörleri. yılda en a z bir denetlenil'. Ruhsal verm eye yetkili idare tarafından karbon m oııoksit (C O ) ve gaz dedektörl erinin herhangi birinin uygunsuzluğunun tespit edilmesi durumunda, bina veya bağımsız bölüme ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir. (4 ) D oğalgaz kullanılan bina ve bağım sız bölüm lerde karbon m oııoksit (C O ) ve gaz dedektörîetı. yılda en az bir kez doğal gaz dağılım şirketleri tarafından denetlenir. Doğal g az dağıtım şirketleri tarafından karbon m onoksil (C O ) ve gaz dedeklfillerinden herhangi birinin uygunsuzluğunun tespit cdüm est durum unda, abone olan bina veya bağm ışız bölüm e ilgili m evzuata gore işlem tesis edilir." Yağmurlama sistemi M A D D E 165- ( l) d ) B irden fazla katlı ve yapı inşaat alanı 3000 m 2 nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, eğlence ve toplanm a yerlerinde, d) B irden fazla katlı ve toplam yapı inşaat al ant 3000 m 2 nin üzerinde olan yerlerinde m ağazalarda, alışveriş ve eğlence ve toplaııroa- M A D D E 167-(4) Sekizinci K ısım da belirtilen ve bu Y önetm eliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili (4 ) Sekizinci K ısım da belirtilen ve b u Yönetm eliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili m evzuata uygun şekilde yapılarak yapı m evzuata uygun şekilde yapılarak yapı ve işletm e ruhsatı alm ış o lan tehlikeli m addeler ile ilgili ruhsatı ve işyeri açm a ve çalışm a ruhsatı alm ış olan tehlikeli m addeler ile ilgili yerlerde, asgari em niyet m esafeleri hariç olm ak üzere, yerlerde, asg an em niyet m esafeleri hariç olm ak üzere, yangın güvenliği ile ilgili diğer h ususlar ve yangın güvenliği ile ilgili diğer hususlar ve alınması gerekli tedbirler için bu Yönetmelik esas alınır. alınması gerekli tedbirler için bu Yönetmelik esas alınır. Tarihi yapılara ilişkin uygulama M ADDE 167/C - ( E k : 10/8/ /15316 K.) (1) Bu K ısım da aksi belirtilm edikçe, tarihi yap ılann yangından korunm ası hakkında, b u Y önetm eliğin Onuncu Kısım hükümleri uygulanır... "(1!) Tarihi yapıların, fiziki ve görselliği bakım ından değişiklik im kanın bulunm adığı durum larda, m evcut m erdiveni yangın merdiveni ve kaçışı olarak kabul edilir. Ek-10 Dökme LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları D ö k m e L N G, C N G vb. b a sın ç a ltın d a sıvı v eya gaz fnzibtla h id ro k a rb o n tü re v i b u lu n d u ru la n ta n k la rın LPG T u n k ln rı- A sgari Em niyet U zaklıkları Ek -7 O tom atik Algılam a Sistem i Gereken Binalar E k -7 O to m a tik A lgılam a S istem i G erek en B inalar Yapı Yüksekliği Bina toplam kapalı alanı Yapı Yüksekliği (m ) Bina toplam kapalı alanı (m2) (m ) (m 2) 1. K onutlar > 51,50-1. K onutlar >51,50-2. Konaklama Amaçlı Binalar > Konaklama Amaçlı Binalar > Kurum Binaları Eğitim Tesisleri >21,50 > Kurum sal Binaları Eğitim Tesisleri > ,50 > Yataklı Sağlık Tesisleri >1000 Yatılı Sağlık H izm eti A m açlı R inalar >1000 Ayakta tedavi ve diğer sağlık >21,50 >2000 Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri >21.50 > Büro Bina]an >30,50 > Büro B inalan >30,50 > Ticaret Amaçlı Binalar {1) > 12,50 > Ticaret Amaçlı B inalar(l) > 12,50 > Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2) >21,50 > Endüstriyel Aınnçh-Yapılari2) >21.50 > Toplanma Amaçlı Binalar Yem e içm e >12,50 > Toplanma Amaçlı Binalar Yem e içme >12,50 >2000 Eğlence >12,50 >2000 Eğlence yerleri >12,50 >1000 M üze ve sergi alanları >5000 M üzeler ve sergi alanlnn yerleri >5000 Terminaller > 6,5 0 >5000 Tem unallef-ve g arlar > Depolar > D epolam a anıaçh Tesisler > Yüksek Tehlikeli Yerler > Yüksek Tehlikeli Yerler >1000 (1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsalan, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç. (2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç. <1) Sebze ve m eyve halleri, balık halleri, et borsalan, m etal yedek parça bulunan y erler ile benzeri yangın riski olm ayan yerler hariç. <2) Metal işleme ve m ontaj işlem lerine m ahsus bina ve yapılar ile benzeri moııtoj vb. yangın riski olmayan yerler hariç

"ı) Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı,"

ı) Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kurum:Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi:16.03.2015 R.G. Tarihi:09.07.2015 R.G. No:29411 Binaların Yangından Korunması

Detaylı

Tel: +90 (0)216 5982800 Fax: +90 (0)216 5982899 Email: info@adeva.com.tr www.adeva.com.tr

Tel: +90 (0)216 5982800 Fax: +90 (0)216 5982899 Email: info@adeva.com.tr www.adeva.com.tr 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 Resmî Gazete Sayı : 27344 MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların yangından

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,

a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kurum:Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi:10.08.2009 R.G. Tarihi:09.09.2009 R.G. No:27344 Binaların Yangından Korunması

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Resmi Gazete 19 Aralık 2007 Çarşamba Sayı : 26735 Resmi Gazete 9 Eylül 2009 Çarşamba Sayı : 27344 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 5243 BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 19/12/2007 No : 26735 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler,

Detaylı

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK 5243 BĠNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/11/2007 No : 2007/12937 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/6/1958 No : 7126 14/2/1985 No : 3152 13/12/1983 180 sayılı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009

DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Savunma Sekreterliği DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AĠT BĠNA VE TESĠSLERĠN YANGINDAN KORUNMASI YÖNERGESĠ ANKARA 2009 DEVLET HAVA EYDANLARI

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YANGIN YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ I. KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi ANKARA 2009 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Savunma Sekreterliği

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bakanlar Kurulu Kararı: 27/11/2007-2007/12937 Resmî Gazete : 19.12.2007/26735 05/04/2012-28255 RG Madde 1 Bu Kanunun amacı, kara yollarında, can ve

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇİÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması;

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK A N K A R A Temmuz 2002 Tel: (0312) 426 61 15 Faks : (0312) 427 75 43 428 43 46 İnternet Adresi :

Detaylı

BĐNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

BĐNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK BĐNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15316-10.8.2009 Resmi Gazete ile Neşir ve Đlânı: 9 Eylül 2009 -

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2007/12937 KARAR SAYILI BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETE TARİH : 19 ARALIK 2007 ÇARŞAMBA SAYI : 26735 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı

Detaylı

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V.

YÖNETMELİK. M. BAŞESGİOĞLU B. YILDIRIM N. ÇUBUKÇU N. EKREN Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM - Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması SEKİZİNCİ KISIM Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI BİNA VE TESİSLERİN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE ANKARA 2013 (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR) II T.C MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler BİRİNCİ BÖLÜM Bina Bölümleri ve Tesisler Bina bölümleri ve tesisler MADDE 53- (1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı: 2002/4390

Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı: 2002/4390 Resmi Gazete 26.07.2002 Cuma Sayı: 24827 (Asıl) Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı: 2002/4390 Bakanlar Kurulundan: Ekli "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"in

Detaylı