BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI"

Transkript

1 G örü ş B ild iren K urum / K u ru lu; / İşletm e / Şahıs İsm i M evcut M etin Yeni M etin Teklifi Görüş ve Değerlendirme T an ım lar M ADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Acil durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihm al, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâlleri,..,...ı) B odrum katı: D öşem esinin üsl kotu, yapının dış d u v anna bitişik zem inin en ü st k otu n a göre 1.2 m den daha aşağıda olan katı,... 0 B odrum katı: D oçcm esinm üst kotu, dış- duvarlım brtıştk-geminin-en tısı kotuna-gdre 1.2 m den-daha-a^nğıdn-alan Kısıııeıı tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan, su basman kotunun altında inşa edilen katı." eee) Baca basınç dedektörii: Soba boııısıı veya bina bacasına ters akım lar sonucu oluşan basınç yükselm elerine duvarlı. 85 db sesli ve ışıklı ikaz verebilecek şekilde kalibre edilmiş, elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyan cihazını. ffo D ışyiizey kaplam ası: Binanın taşıyıcı sistem ini ve.'\eya dış duvarını oluş!uraıı vapı elem anlarını dış taraftan kaplayan maîzeme'malzeıııelerin dış ortam şadlarına maruz kalan tabakayı. ggg) G az dedektöıü: İlgili standardına ııygıın ortam daki açığa çıkan yanıcı gazıtı alı patlam a sınırının en fazla o<>20 seviyesine eriştiğinde karbon ınonoksit {CO) konsantrasyon«norm al seviyesine düşünceye kadnr 85 db sesli ve ışıklı ikaz verebilecek şekilde kalibre edilmiş, elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazını. ' ğğğ) G eleneksel cephe: B ir yapıda taşıyıcı sistem i ve/ veya d ış duvarları oluşturan yapı elem anlarının çeşitli yapı m alzem eleri kutlanılarak kaplanmasını,'' hlılı) G iydirm e ceplıe: B inanın taşıyıcı sistem ine kendine ait bit konstriiksiyoıı yardım ı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları," m ) K arbon ınonoksit (CO) dedektörii: İlgili standardına uygun ortam daki karbon nıoııoksit (C O ) konsantrasyonu 50 ppın değerine ulaştığında karbon ınonoksit (C O ) konsantrasyonu norm al seviyesine düşünceye kadar 85 db sesli ve ışıklı ikaz verebilecek şekilde kalibre edilmiş, elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve ııyarı cihazını. ' "iii) Yapı m alzem eleri: Bina ve diğer inşaat işleri de dâhil olm ak Ozeıe. bütün vapı işlerinde kalıcı olarak kullanılm ak amacı ile üretilen bütün malzemeleri." Genel Sorum luluklar ve yasaklar M ADDE 7- (2) Kam uya açık telefon ve ücretli telefo n kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kam u binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve kuruluşlara a it binaların güvenlik ve kontrol sistem lerinin bulunduğu yerlere, kırm ızı zem in üzerine fosforlu sa n veya b eyaz renkte YANGIN 110 yazılması mecburidir. (2) K am uya açık telefon ve ücretli telefon kabinlerinin içine, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine, kam u binalarının, sitelerin ve diğer kurum ve kuruluşlara ait binaların güvenlik ve kontrol sistem lerinin b ulunduğu yerlere, kırm ızı zem in üzerine fosforlu sa n veya beya2 renkte ^ S V v N d N -l lo -yazdınnat' 112 Acil Çağrı M erkezinin faaliyete geçtiği illerde "Y A N G IN 112" diğer illerde Y A N G IN 110" yazılm ası, diğer illerde de 112 Acil Ç ağn M erkezleri faaliyete geçirildiğinde Y A N G IN 112" olarak gerekli güncellemenin yapılm ası m ecburidir.

2 Binaya ulaşım yollan M A D D E 22- (1) İtfaiye araçlarının şehrin h er b inasına ulaşabilm esi için, ulaşım yollarının tam am ında itfaiye araçlarının engellenm eden geçm esine y etecek genişlikte yolun trafiğe açık olm asına özen gösterilir. Özellikle park edilm iş araçlar sebebiyle itfaiye araçlarının geçişinin engellenm em esi için, 2918 sayılı Karayolları T rafik K anunu ve bu K anun uyarınca çıkarılan y önetm eliklere göre, belediye trafik birim leri ile em niyet trafik şube m üdürlüğü, norm al zam anlarda y o lla n açık tutm akla yüküm lüdür. B unlar, yangın anında u laşım ın sağlanm ası için, park edilm iş araçlara veya özel mülkiyete zarar vermeyecek tedbirleri alarak ulaşım yollarını açma yetkisine sahiptirler... "(5) İtfaiye teşkilatı, buta projelerine uygun göııı^ verilm esi aşam asında, yapı yüksekliğine göre itfaiye araçlarının m anevi n ve konuşlanabilmesi amacıyla ulaşım yollarının uygunluğunu da kontrol eder." D ö şem eler M A D D E 26- (1) B ütün döşem elerin yangın d u v an niteliğinde olm ası gerekir. D öşem elerin yangına dayanım sürelerine Ek-3/B de yer verilmiştir. (1) B ütün döşem elerin yangın d u van niteliğinde olm ası gerekir. D öşem elerin yangına dayanım sürelerine E k -3 /B de y e r verilm iştir. Kat döşem elerinde öıı dökiiınlü olm ayan dişli döşem e kullanılan betonarm e binalarda, dişlerin araşm a konulan dolgu m alzem esi en az zor alevlenici olm alıdır. N orm al alevlenici sınıfına tabi dolgu m alzem esi kullanılan dıınım larda, dolgu m alzem esi ile tavan kaplam a m alzem elerinin birlikte oluşturduğu sistem in en az zor alevlenici ve yangına dayanım sınıflımı Ek-3C ye uygun olduğu, ilgili standartlar kapsamında akıedite bir laborattıvar tarafından serti fikalandııılmal ıdır." C e p h e ler M ADDE 27- (DeğiQ ik : 10/8/ /15316 K.) (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda zo r yam çı m alzem eden ve diğer b inalarda ise en az z o r alevlenici m alzem eden olm ası gerekir. C ephe elem anları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunm ayan döşem elerin kesiştiği yerler, alevlerin kom şu katlara atlam asını engelleyecek şekilde döşem e yangın dayanım ını sağlayacak süre kadar yalıtılır. A levlerin bir k attan diğer b ir kata geçm esini engellem ek için b ir kattan diğer bir k ata geçm esini engellem ek için iki katın p encere gibi korum asız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm iki katın pencere gibi korum asız boşlukları arasında, düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elam anıyla dolu yüzey o luşturulur veya cep h e iç kısm ına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m m esafede y ağm urlam a başlıkları yerleştirilerek cephe otom atik yağm urlam a sistemi ile korunur. *'( I j Dış cephelerin, yükoek bina yüksekliği metreden fazla oiatı binalarda zor yanıcı m alzemeden ve diğer binalarda ise en az yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elam anıyla dolu yüzey oluşturulur veya cephe iç kısm ına en çok 2 m aralıklarla cepheye en fazla 1.5 m m esafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur. (2) Geleneksel cephe sistemleri; a) Isı yalıtım m alzem esi. ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel. sıva filesi, sıva. vb. diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistem i uygulandığında, biııa yüksekliği m etreden fazla olan binalarda sistem in en az zo r yanıcı, diğerlerinde en az zo r alevlenici olduğu, ilgili standartlar kapsam ında, akıedite bir laboratııvar tarafından sertifikalandınlınalıdıı. S ertifikalaııdm laıı sistem detayları ve teknik Özellikleri piyasaya arz dokiinıaularında yer alır. D,ı u ış cepııesı zor aıevıcmct malzeme veya ststemoen onışatı, yiuîsekugı i -î.îu -zö.îu metre arasında oıaıı umaıarda. pencere vı>. hnçlııliîarmııt V -în 1 'i* 11 cl tfrtii\rlnrmfta f\ı> i»? IS rvn pmnrip- İlli- v-îinmn7 111:ı 1 1 i v n n m ıl 1 1f,n - I ı ki n -. n ' >f 11 c) Farklı yüksekliğe sahip bitişik nizam daki yapılarda, alçak binalını çatı hizasındaki, yıiksek bina katının dış ceplte kaplam ası hiç yanm az m alzem e veya sistem ile kaplanmalıdır. (3) Giydirme cephe sistemleri. a) Ceplıe elem anları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulım m ınan döşem elerin kesiştiği yerler, alevlerin kom şu katlara atlam asını engelleyecek şekilde döşem e yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır. b) Derzleri açık veya havalandırmalı giydi nite cephe sistemli binalarda kullanılan cephe malzemeleri en az zor yamçı olmalıdır." B inalarda kullanılacak yapı m alzem eleri M A D D E 29- ( 1-) Y apt m alzem eleri- bm n v e diğer in şan t içleri d e -dâhil- olm ak-aaere, bütün yopı (3) Duvarlarda iç kaplam alar ile ısı ve ses yalıtım ları; en az norm al alevlenici, yüksek b inalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinem a, tiyatro, k onferans v e düğün salonu gibi y erlerde ise en az zor alevlenici m alzem eden yapılır. Dış kaplam alar, 2 k ata k adar olan b inalarda en a z norm al alevlenici, yüksek bina sınıfına girm eyen binalarda zor alevlenici ve yüksek binalarda ise zor yanıcı m alzem eden yapılır (3 ) D uvarlarda iç kaplam alar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtım ları, en az norm al alevlenici, yüksek b inalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır. ftş -

3 Soba ve bacalar M ADDE 58- (8 ) Odada baoo yok ise aoba boruou; soo konnn-penoweden çıkarılıp, saçaktan 25 om (10) O dun ve köm ür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular ayda bir, bacalar ise iki ayda bir temizlenir. (10) O dun ve köm ür gibi katı yakıtlar ile yüksek oranda is bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı takdirde, borular aydn-bır» ve bacalar «e - iki ayda yılda en az kez bir tem izlenir. (11) Baca tem izliği, m ahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encüm eninin belirlediği fiyat tarifesi ü zerinden faaliyet gösteren özel firm alar var ise, temizlik onlara da yaptınlabilir. (11) B aca tem izliği, m ahallin itfaiye teşkilatı, baca basınç ve karbon m onokstt (C O ) detektörlerinin periyodik kontrolü ruhsat verm eye yetkili idare tarafından yapılır. Ancak, bu konularda itfaiye teşkilatından ügrü idareden aldığı izin ile ve belediye encüm eninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firm alar veya kuruluşlar var ise, tem izlik ve koni rol onlara da yaptırılabilir. Kont rol sonucu, kapıya ya piştin İntı bir bandrolle gösterilir. Ç atılar M ADDE 61- (1) Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz... {41 Çntı arası veya kalında, tavatıt ve tabam betonarm e ve duvarları tuğla v.b. yapı m alzem esinden yapılan, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölm eler ile ayrılm ış olan, girişinde yangın güvenlik lıolii oluşturulm ası kaydı ile ve yakıtın çatı katı veya arasında depolanm am ası, doğalgaz tesisatı ve projesi, m alzem e seçim i ve m ontajı ilgili standartlara ve g az kurulıışlarm uı teknik şartnam elerine uygun olıuak şaılıyla. içerisinde doğalgaz ile çalışan kaskad v.b. ısıtm a sistem i y er alan ısı m erkezi odaları (esis edilebilir." Algılama ve uyan sistemi M A D D E 75- (1 ) Y angın algılam a ve u y a n sistem inin, el ile, otom atik olarak veya bir söndürm e sisteminden aldığı uyanlardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir... "(9) P işinııe cihazları dışında fosil yakıt yakan cihazların bulunduğu tiinı binaların veya bağışız bölüm lerin, yakılın ve yakıtı yakan cihazın bulunduğu mahallerinde ilgili standarda uygun haca basınç veya karbon ınoııoksit (CO ) dedektörii kullanılır." (10) Yanıcı ve patlayıcı gazların yakıt olarak kullanıldığı tüm binaların veya bağım sız bölüm lerin, yakıtın ve yakıtı yakan cihazın bulunduğu mahallerinde ilgili standarda uygun gaz dedektörii kullanılır. "(11) Fabrika, im alathane, m ağaza, dükkan, depo gibi sanayi tesislerinde, yapılan iş nedeniyle açığa çıkabilecek yanıcı veva patlayıcı gaz için ııygıın gnz dedektörii kullanılır.'' (1 2 ) Doğal gaz kullanılan bina ve bağım sız bölüm lerde koıboıı m oııoksil (C O ) \ e gaz dedeklörleri. en az yılda bir olmak üzere Doğal G az Dağıtım Şirketleri tarafından denetlenir. Doğal Gnz D ağıtım Şirketleri tarafından karbon ıııoııoksit (C O ) ve gaz dedeklö ilerin den herhangi birinin uygunsuzluğunun lespit edilm esi durum unda. abone olan bina veya b ağım sız bölüm e ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir." {M im lendirm e v e h avalandırm a tesisatın ın d u m an k on trolü n d e kullan ım ı M ADDE 87-(9) Basınçlandırma sisteminin kanallarında yangın damperi kullanılmaz (9) Basınçlandırma sisteminin kanallarında ve mutfak davlum baz kanallarında yangın damperi kullanılm az. Patlayıcı maddeler M A D D E 104- (1 ) Bu Y önetm eliğe göre patlayıcı m addeler, sürtm e, darbe ve ısı etkisi altında başka bir maddenin katılmasına gerek olmadan hızla reaksiyona giren ve çevreye zarar veren m addelerdir... (6 ) Çok katlı binalarda yapılacak atış poligonları binaların en üst kmmdn olmalıdır.

4 Doğalgaz kullanım esasları M A D D E 112- (1) g) Herhangi b ir gaz sızıntısında veya yanm a hadisesinde, g az akışı, kesm e vanasından otomatik olarak durdurulur. g) Doğalgaz kullanım m ekânlarında. Hlıerhangi bir gaz sızıntısında veya yanm a hadisesinde, gaz akışı, sızıntı veya yanm aya sebep olan cihazdaki kesme vanasından otomatik olarak durdurul»- j) (D eğıç ik. 10/8/ /15316 K.) B irinci v e ikinci derece deprem bölgelerinde b ulunan otel ve m otel gibi konaklam a tesisleri, toplanm a am açlı binalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi binaları ile yüksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışım kesen tertib at, g az dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından yaptırılır ve belediye g az dağıtım şirketi tarafından k ontrol edilir. G az akışını kesen tertibat herhangi bir n edenle g az akışını kestiği takdirde kesilen gazın tekrar açılm ası için bir bedel talep edilemez.( 1) j ) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve m otri-gibi konoldam o tesisleri, toplanm a nnmçlı binalar, sağlık, eğitim, ftearet v e sanayi binaları ile yıiksek binaların ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, gaz dağıtım şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından y ap tın lır ve belediye gaz dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. G az akışını kesen tertibat herhangi-bir doğal afet nedeniyle nedenle gaz akışım kestiği takdirde, kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez. j) B irinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde bulunan otel ve m otel gibi konaklam a tesisleri, toplanm a am açlı b inalar, sağlık, eğitim, ticaret ve sanayi b in alan ile-ytiksek kam u binalarının ana girişinde, sarsıntı olduğunda gaz akışını kesen tertibat, g az dağıtun şirketi veya yetkili kıldığı kuruluş tarafından y aptınlır ve belediye g az dağıtım şirketi tarafından kontrol edilir. G az akışını kesen tertibat herhangi bir nedenle gaz akışını kestiği takdirde, kesilen gazın tekrar açılması için bir bedel talep edilemez. Yangın güvenliği sorumluluğu M A D D E 124* (1) Yapı, bina, tesis ve işletm elerde yangın güvenliğinden; kam u ve özel kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur. (2) İtfaiye teşkilatlan, sorum luluk böl gelelindeki im ur yönel mel i ki eri ve planlarında y er alan bina yükseklikleri ve yapılaşm a koşullarına uvguıı olarak aınç, geıeç ve ekipmanları sağlamakla yükümlüdür. ' Özel Eğitim M A D D E 130- ( l ) İtfaiye eğitim birim i bulunm ayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin, genel yangın bilgileri, sivil savunm a ve ilk yardım konularını içeren tem el eğitim leri içişleri Bakanlığı Sivil Savunm a G enel M üdürlüğü nce yapılır. B u p ersonelin h er türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. B elediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitimleri ile diğer personelin tem el ve teknik eğitimleri, kendi teşkilâtlarınca yaptırılır. (1) İtfaiye eğitim birim i bulunm ayan belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin; genel yangın bilgileri, sivil savunm a ve ilk yardım konularım içeren tem el eğitim leri İçimleri Bakanlığı Sivil Savunm a G enel M üdiiflüğü noe B aşbakanlık Afet ve Acil D urum Y önetim i Başkanlığı u ca yapılır. Bu personelin h er türlü eğitim giderleri, kuruluşlarınca kendi bütçelerinden karşılanır. Belediye itfaiye teşkilatının yönetici personelinin teknik eğitim leri ile diğer p ersonelin tem el v e teknik eğitim leri, kendi teşkilâtlarınca yaptın lır, D enetim 131- (b) Kam u binaları, kurum am iri ve görevlendireceği kişi veya heyet, m ülki am ir veya M A D D E görevlendireceği heyet, kurum un bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, m üsteşarlık, genel m üdürlük veya başkanlık m üfettişleri veya kontrolörleri; hüküm et k o n aklan ise, İçişleri B akanı ad ın a Sivil Savunm a Genel M üdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile m ülkiye m üfettişleri tarafın d an denetlenir. D enetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve m üesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir. "(b) K am u b inalan, kurum am iri ve görevlendireceği kişi veya heyet, m ülki am ir veya görevlendireceği heyet, kurum un bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, m üsteşarlık, genel m üdürlük veya başkanlık m üfettişleri veya kontrolörleri; hüküm et k o n ak lan ise, İçişleri B akanı adına Sivil Savunm a Genel M üdürit veya görevlendireceği kişi veya heyet ile m ülkiye m üfettişleri tarafından denetlenir. D enetim yetkisini h aiz kişiler, kurum, kuruluş v e m üesseselerin denetim sonuç raporlarım, bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir. Kaçış yolları M ADDE 146- (1) H astane, otel, huzur evi, ilköğretim okulu, yuva ve benzeri y e rle r dışında kalan m evcut yapıların kaçış y o llan için, 31 inci m adde hüküm leri esas olm ak ü zere, bu m addede belirtilen hususlar da kabul edilir... "(4) O tellerdeki yatak sayısı 2 0 'den az ve bina yüksekliği m 'd en az olan bina veya bloklarda ise. m erdiven korunum lu yapıldığı ve basmçlandınldığı takdirde, tek merdiven yeterli kabul edilir.

5 Algılama ve uyarı sistemi M ADDE 161- (DeğiÇik: 10/8/ /15316 K.) (1) M evcul yapılarda uyan sistemi için 75 inci madde uygulanır... "(3) Doğal gaz kullanılalı bina ve bağım sız bölüm ler hariç, fosil vakit kullanılan binalarda veya bağım sız bölüm ler ile fabrika, im alathane, m ağaza, dükkan, depo gibi sanayi tesislerindeki karbon m oııoksit (CO) ve gaz dedektörleri. yılda en a z bir denetlenil'. Ruhsal verm eye yetkili idare tarafından karbon m oııoksit (C O ) ve gaz dedektörl erinin herhangi birinin uygunsuzluğunun tespit edilmesi durumunda, bina veya bağımsız bölüme ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir. (4 ) D oğalgaz kullanılan bina ve bağım sız bölüm lerde karbon m oııoksit (C O ) ve gaz dedektörîetı. yılda en az bir kez doğal gaz dağılım şirketleri tarafından denetlenir. Doğal g az dağıtım şirketleri tarafından karbon m onoksil (C O ) ve gaz dedeklfillerinden herhangi birinin uygunsuzluğunun tespit cdüm est durum unda, abone olan bina veya bağm ışız bölüm e ilgili m evzuata gore işlem tesis edilir." Yağmurlama sistemi M A D D E 165- ( l) d ) B irden fazla katlı ve yapı inşaat alanı 3000 m 2 nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, eğlence ve toplanm a yerlerinde, d) B irden fazla katlı ve toplam yapı inşaat al ant 3000 m 2 nin üzerinde olan yerlerinde m ağazalarda, alışveriş ve eğlence ve toplaııroa- M A D D E 167-(4) Sekizinci K ısım da belirtilen ve bu Y önetm eliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili (4 ) Sekizinci K ısım da belirtilen ve b u Yönetm eliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili m evzuata uygun şekilde yapılarak yapı m evzuata uygun şekilde yapılarak yapı ve işletm e ruhsatı alm ış o lan tehlikeli m addeler ile ilgili ruhsatı ve işyeri açm a ve çalışm a ruhsatı alm ış olan tehlikeli m addeler ile ilgili yerlerde, asgari em niyet m esafeleri hariç olm ak üzere, yerlerde, asg an em niyet m esafeleri hariç olm ak üzere, yangın güvenliği ile ilgili diğer h ususlar ve yangın güvenliği ile ilgili diğer hususlar ve alınması gerekli tedbirler için bu Yönetmelik esas alınır. alınması gerekli tedbirler için bu Yönetmelik esas alınır. Tarihi yapılara ilişkin uygulama M ADDE 167/C - ( E k : 10/8/ /15316 K.) (1) Bu K ısım da aksi belirtilm edikçe, tarihi yap ılann yangından korunm ası hakkında, b u Y önetm eliğin Onuncu Kısım hükümleri uygulanır... "(1!) Tarihi yapıların, fiziki ve görselliği bakım ından değişiklik im kanın bulunm adığı durum larda, m evcut m erdiveni yangın merdiveni ve kaçışı olarak kabul edilir. Ek-10 Dökme LPG Tankları Asgari Emniyet Uzaklıkları D ö k m e L N G, C N G vb. b a sın ç a ltın d a sıvı v eya gaz fnzibtla h id ro k a rb o n tü re v i b u lu n d u ru la n ta n k la rın LPG T u n k ln rı- A sgari Em niyet U zaklıkları Ek -7 O tom atik Algılam a Sistem i Gereken Binalar E k -7 O to m a tik A lgılam a S istem i G erek en B inalar Yapı Yüksekliği Bina toplam kapalı alanı Yapı Yüksekliği (m ) Bina toplam kapalı alanı (m2) (m ) (m 2) 1. K onutlar > 51,50-1. K onutlar >51,50-2. Konaklama Amaçlı Binalar > Konaklama Amaçlı Binalar > Kurum Binaları Eğitim Tesisleri >21,50 > Kurum sal Binaları Eğitim Tesisleri > ,50 > Yataklı Sağlık Tesisleri >1000 Yatılı Sağlık H izm eti A m açlı R inalar >1000 Ayakta tedavi ve diğer sağlık >21,50 >2000 Ayakta tedavi ve diğer sağlık tesisleri >21.50 > Büro Bina]an >30,50 > Büro B inalan >30,50 > Ticaret Amaçlı Binalar {1) > 12,50 > Ticaret Amaçlı B inalar(l) > 12,50 > Endüstriyel Amaçlı Yapılar (2) >21,50 > Endüstriyel Aınnçh-Yapılari2) >21.50 > Toplanma Amaçlı Binalar Yem e içm e >12,50 > Toplanma Amaçlı Binalar Yem e içme >12,50 >2000 Eğlence >12,50 >2000 Eğlence yerleri >12,50 >1000 M üze ve sergi alanları >5000 M üzeler ve sergi alanlnn yerleri >5000 Terminaller > 6,5 0 >5000 Tem unallef-ve g arlar > Depolar > D epolam a anıaçh Tesisler > Yüksek Tehlikeli Yerler > Yüksek Tehlikeli Yerler >1000 (1) Sebze ve meyve halleri, balık halleri, et borsalan, metal yedek parça bulunan yerler ile benzeri yangın riski olmayan yerler hariç. (2) Metal işleme ve montaj vb yangın riski olmayan yerler hariç. <1) Sebze ve m eyve halleri, balık halleri, et borsalan, m etal yedek parça bulunan y erler ile benzeri yangın riski olm ayan yerler hariç. <2) Metal işleme ve m ontaj işlem lerine m ahsus bina ve yapılar ile benzeri moııtoj vb. yangın riski olmayan yerler hariç

"ı) Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı,"

ı) Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kurum:Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi:16.03.2015 R.G. Tarihi:09.07.2015 R.G. No:29411 Binaların Yangından Korunması

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler ONUNCU KISIM Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mevcut yapılara ilişkin uygulama MADDE 138- (1) Mevcut yapılardan bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kullanım

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler BİRİNCİ BÖLÜM Bina Bölümleri ve Tesisler Bina bölümleri ve tesisler MADDE 53- (1) Binaların yangın bakımından kritik özellikler gösteren

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA

BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA BİNA BİLGİSİ VE PROJESİ KAT PLANLARI- SIĞINAKLAR- TAŞIYICI SİSTEM 4. HAFTA KAT PLANI PLANLAR ( UYGULAMA PROJESİ AŞAMASINDA) Bütün kat planları birebir çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır.

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü Sayı: 16092535-030.03.-2014-2 ^ / 1, #! 3\. /ftf/2014 Konu: Özel Gereksinimli Bireyleri DesteKİeme

Detaylı

BİNALARIN ISI YALITIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER VE KALINLIK HESAPLARI ÖMER ÜNAL MAKİNA MÜHENDİSİ

BİNALARIN ISI YALITIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER VE KALINLIK HESAPLARI ÖMER ÜNAL MAKİNA MÜHENDİSİ BİNALARIN ISI YALITIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER VE KALINLIK HESAPLARI MAKİNA MÜHENDİSİ 01 ISI YALITIMI NEDİR Isı, yüksek sıcaklıklı ortamdan, daha düşük sıcaklıklı ortama kendiliğinden transfer olan

Detaylı

T.C K A R A B Ü K İLİ İL G E N E L M E C L İS İ

T.C K A R A B Ü K İLİ İL G E N E L M E C L İS İ T.C KARABÜK İLİ İL GENEL MECLİSİ Başkan :H üsnü ÖZCAN Birleşim :1 Katip Üye : Ergün ÖZGÜN Toplantı :9 K atip Üye : Ahm et KOÇ Karar Tarihi :03.09.2012 A y /Y ıl : EYLUL/2012 Karar No : 188 Kararın Özeti:

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları, 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Yeni Yangın Yönetmeliğinin yayınlanmasından itibaren olumlu ve olumsuz görüsleryayınlanmaya ve eski ile yeni yönetmeliğin karsılastırılması yapılmaya

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Deney Laboratuvarı Adresi : TOSB TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 15. Yol No:1 Çayırova KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 658 16 62 Faks

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: 27-10.2014 TALEP SAHİBİ Antalya Büyükşehir Belediyesi Ac I MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: Büyükşehir Beiediye

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ V * > İm ar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığı. Planlama Şube M üdürlüğü

T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ V * > İm ar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığı. Planlama Şube M üdürlüğü T C. - -. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI \ V * > İm ar ve Şehircilik Dairesi B aşkanlığı expo; oi6 Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 > O S S ^ 3 ^ O.Î/10/2015 Konu: Serik, Plan

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2002 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU TAŞIT KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İŞİN KONUSU VE KAPSAMI Bu şartnam e, V an H alk Sağlığı M üdürlüğünün resm i ve idari hizm etlerinin yürütülm esi için 27.02.2015-13.03.2015(

Detaylı

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan Knauf Artfix ana taşıyıcı TC profil Knauf Artfix Agraf Üst Tavan D112 veya D113 Knauf Artfix klips Knauf Uniflott derz dolgu alçısı Knauf Artfix ana

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Vizyon - Misyon. Şirket Profili

Vizyon - Misyon. Şirket Profili www.ak-grup.com.tr Vizyon - Misyon Şirket Profili Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek,

Detaylı

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS)

EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) EPS VE XPS ÜRETİM EKSTRÜDE POLİSTREN (XPS) Polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile üretilmektedir. Kullanım yeri ve amacına göre farklı boyut ve basma mukavemetinde, değişikkenar ve yüzey şekillerinde

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KISIM. Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

DÖRDÜNCÜ KISIM. Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler DÖRDÜNCÜ KISIM - Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler DÖRDÜNCÜ KISIM Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler BİRİNCİ BÖLÜM Bina Bölümleri ve Tesisler Bina bölümleri ve tesisler

Detaylı

Yanma ve Yangın Vize Soruları - Cevapları 25.04.2015

Yanma ve Yangın Vize Soruları - Cevapları 25.04.2015 Yanma ve Yangın Vize Soruları - Cevapları 25.04.2015 1 )A il yö le dir e ve aydı lat a ar atürleri yerleşi kuralları ile ilgili aşağıdakilerde ha gisi veya ha gileri doğrudur? I- Yö le dir e işaretleri,

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ

KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ KATI YALITIM MALZEMELERİ TAŞ YÜNÜ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TAŞ YÜNÜ Taş yünü, volkanik bir kaya olan bazalt

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç ve kapsam M? d? e..h Yönetmeliğin am acı,

Detaylı

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA

ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA ALÇI LEVHA YAPIŞTIRMA alçı levha ile Mevcut duvar yüzeyine, COREX in ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY ANA ÖZELLİKLER Mevcut yapı duvarlarının, son

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.4106 Tarih: 30.12.2016 19:03 Dosya N um arası: 2016-10487 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ

ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ ZENON PANEL YAPI TEKNOLOJİSİ ZENON PANEL MALZEME VE BİLEŞENLERİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. ZENON PANEL DUVAR SİSTEMİ AÇIKLAMALARI... 4 2.1. Zenon Panel duvar sisteminin esasları... 4 2.2. Zenon Panel

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ BUZDOLABI Su giriş bağlantıları Tahliye bağlantısı Gerektiği durumlarda uzun su giriş hortumu / uzun tahliye hortumu (İlk 30 gün içerisinde) ÇAMAŞIR MAKİNESİ / BULAŞIK MAKİNESİ Musluk temini ve montajı Temiz su

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 7. HAFTA 1 VI. KÂRGİR DUVARLAR Doğal ya da yapay taş ve blokların harç adi verilen bağlayıcı malzemelerle veya harçsız olarak örülmesiyle oluşturulan yapı elemanlarına "Kârgir

Detaylı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı

T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı T.C. SA Ğ LIK BA K A N LIĞ I Türkiye Halk Sağlığı K urum u Başkanlığı 1 lifsciyiy K&& K U M iıü Sayı : Konu: K ati T ek lif venneye davet (2015/155) K urum um uz ihtiyacı olan 1 K alem m alzem e 4734 sayılı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Patnos İlçe Devlet Hastanesi FİYAT ARAŞTIRM ASI 19.10.2015 Patnos Devlet Hastanesinin ihtiyacı

Detaylı

W152 Diamant Bölme Duvar

W152 Diamant Bölme Duvar W152 Diamant Bölme Duvar DC Profili Duvar C Profiller, Tavan ve Taban DU Profili ne monte edilir. Diamant Kaplama Derz ve Dolgu Knauf Uniflott ve Knauf Fugagips kullanılarak eksiz yüzeyler elde edilir.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında

Detaylı

ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN

ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ ÜMİT ERTURHAN Date : 02/11/2017 Venue: İSTANBUL ŞÖNT BACA SİSTEMLERİNİN STANDARTLARA UYGUN OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ 1.GİRİŞ 2.AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı.

UYGULAMA DETAYLARI. 7 Ahşap çatı detayı. 8 Soğuk hava deposu detayı. UYGULAMA DETAYLARI 1 Cephe mantolama, denizlik bölgesi detayı. 2 Cephe mantolama, doğrama üstü detayı. 3 Cephe yalıbaskı detayı. 4 Üzerinde gezilmeyen çatı detayı. 5 Üzerinde gezilen çatı detayı. 6 Bahçe

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği

Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği Müşteri ihtiyaçlarını ve memnuniyetini ön planda tutan yüksek kalite standartlarında konutlar yaparak projelerini söz verdiği tarihte söz verdiği kalitede teslim etmek Taş Dünyası nın taahhüdüdür. Yatırımın

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. VAN VALİLİĞİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü T.C. VAN VALİLİĞİ Sayı : 37.811.563-934/ 19/01/2015 Konu : Teklife Davet Sayın :... T e l: F ak s: Kurumumuzun ihtiyacı olan (4) kalem AFİŞ, BROŞÜR VE PLASTİK M ÜHÜR ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr

Mühendislik. www.sksmuhendislik.com.tr Mühendislik 2015 HAKKIMIZDA Firmamız SKS MÜHENDİSLİK tavan sistemleri, duvar kaplama ve zemin döşeme sistemleri,izalasyon malzemeleri,alüminyum doğrama ve pvc doğrama olmak üzere 4 ana grupta 40 ayrı

Detaylı

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları:

Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Uygulama Detayları: Knauf W623 Duvar Giydirme Sisteminde, Metal Konstrüksiyon tavan U (TU) ve tavan C (TC) profillerden oluşturulur. Duvarın şakülünde ve terazisinde

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü r / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- U O O '^ li Konu: M uratpaşa Tahılpazarı 3341 ada

Detaylı

/ \ / \ T.C. ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı

/ \ / \ T.C. ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü. Sayı : ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı T.C. KAYMAKAMLIĞI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 91375411-518-..ÂF 3 ^ S Konu : Yayla Alanları Kullanıcı Tespit İlanı o 3 jstos/.üu İlg i: Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünün 18.08.2014 tarihli ve 1655493

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo

Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo Rodaport Gümrüklü Antrepo ve Depo 40 23 58.3 N 29 06 51.9 İnşaat çalışmalarına 2015 yılı içinde başladığımız çok amaçlı A tipi gümrüklü ve gümrüksüz depo ve antrepo yaklaşık 32 dönüm arazi üzerine kuruldu.

Detaylı

BLOK TUĞLA DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BLOK TUĞLA DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BLOK TUĞLA DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BLOK TUĞLA Duvar örme işlemini daha hızlı ve daha kolay yapmak

Detaylı

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR!

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR! KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR! Türkiye de her yıl binlerce insan ısınma amaçlı kullanılan cihazlardan veya bu sistemlerin bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz kalmakta

Detaylı

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun)

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun) Sprinkler borulaması tanımı Standart sadece EN 12259-1 de belirtilen sprinkler tipleri için geçerlidir. Sprinkler ile korunması gerekmeyen bölmeler Bina içerisinde kimi bölgelerin sprinkler ile korunmasına

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün ve 2007/12937 sayılı kararı ile resmi gazetenin 19.12.2007 gün ve 26735 sayılı sayısında yayınlanan Binaların yangından

Detaylı