Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1/56

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1/56"

Transkript

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1/56

2 İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1.FİZİKSEL YAPI HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 2- ÖRGÜT YAPISI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 4- İNSAN KAYNAKLARI HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 5- SUNULAN HİZMETLER HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 6- DİĞER HİZMETLER HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 7- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II- AMAÇ VE HEDEFLER HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. HATA! YER IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. HATA! V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 32 2/56

3 SUNUŞ Bilişim teknolojileri üniversitelerde, öğrencilerin, eğitimcilerin, araştırmacıların, yöneticilerin ve idari mekanizmanın kullanımına sunulmuş, onların işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır. Bu bağlamda bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin arttırılması için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu unsurlar dikkate alınarak, Daire Başkanlığımızın misyonu Teknolojinin gelişimini yakından takip ederek üniversitemizde yürütülen süreçlerin elektronik ortamda takip edilebilmesi ve yürütülebilmesi için bilişim sistemlerinin sağlanması, yapılması planlanan her türlü işleyiş için gerekli bilişim alt yapısının oluşturulması, yazılım, donanım teknik servis ve network hizmetlerinin yönetilmesini sağlayarak üniversitemize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Şeklinde; vizyonu ise Teknolojik gelişmeleri uygulayarak bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, verilen hizmetlerin kalitesi açısından üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında ön sıralara yerleşmesini sağlamaktır. olarak ifade edilmiştir. Bu hedefe ulaşmak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekibimiz tarafından Üniversitemizin gereksinimlerine göre hayata geçirilen projeler güncellenmekte ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır yılı için tasarlanarak planlanan ve uygulanan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 yılı faaliyet raporunu; Saygılarımla arz ederim. Süleyman AŞICI Bilgi İşlem Daire Başkanı 3/56

4 4/56

5 I- GENEL BİLGİLER (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi a) Genel bilgiler: Bu bölümde, Birimin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere kısaca yer verilir. A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojinin gelişimini yakından takip ederek üniversitemizde yürütülen süreçlerin elektronik ortamda takip edilebilmesi ve yürütülebilmesi için bilişim sistemlerinin sağlanması, yapılması planlanan her türlü işleyiş için gerekli bilişim alt yapısının oluşturulması, yazılım, donanım teknik servis ve ağ hizmetlerinin yönetilmesini sağlayarak üniversitemize kaliteli bir hizmet sunmaktır. Vizyon Teknolojik gelişmeleri uygulayarak bilişim alt yapısı, kullanıcı memnuniyeti, verilen hizmetlerin kalitesi açısından üniversitemizin dünya üniversiteleri arasında ön sıralara yerleşmesini sağlamaktır. 5/56

6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar DAİRE BAŞKANI Daire Başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 1) Kendisine bağlı birimlerin çalışma esaslarını ve programlarını hazırlayıp üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmalarını sağlamak, izlemek, denetlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla üst yönetime tekliflerde bulunmak, diğer daire başkanları ile işbirliği yaparak görevlerin yürütülmesini sağlamak, 2) Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, 3) Görev alanına giren konularla ilgili genelgelerin hazırlanmasını sağlamak, 4) Şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, 5) Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak, 6) Bakanlık stratejik planında ve faaliyet raporunda yer alan dairesi ile ilgili işlerin zamanında bitirilmesini sağlamak, 7) Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, ödüllendirilmesi için teklifte bulunmak, gerekli hallerde yetkisi içindeki disiplin cezalarını vermek, 8) Üst yönetimin çalışma programının dairesine ait bölümünü hazırlamak, 9) Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak, 10) Kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, 11) Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 12) Üst yönetim ile diyaloga geçerek Başkanlığın ihtiyaçlarını, sorunlarını bildirmek, yürütülen projeler hakkında rapor sunmak, 13) Harcama Yetkilisi : 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 31.maddede tanımlanan yetkiler doğrultusunda Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneğin kullanılmasında Sayıştay a, Maliye Bakanlığı na ve üst yöneticiye karşı sorumluluğu olan yetkilidir. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili ekonomik ve verimli kullanılmasından, tahsis edilen ödenek ile sorumlu olduğu alanda, temin edilen her türlü tüketime yönelik mamül mal, sermaye yatırımı olan makine teçhizat vs. maddi değerlerin bir şekilde tüketilmesinden, 6/56

7 hizmet kalemlerinde, verilen hizmetin satın alınmasına kadar ve bu kanun çerçevesi uhdesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. ŞUBE MÜDÜRÜ 1) Üniversitenin tüm birim, bölüm ve şubelerinin çalışma iç ve dış işleyiş sistemini en iyi şekilde öğrenerek birim ile Üst yönetim arasındaki koordinasyon ve iş akışını sağlamak, 2) Birim tarafından Üst yönetime sunulması gereken tüm raporların hazırlanmasını sağlayarak hazırlanan raporların son kontrollerini yaparak yönetime sunmak, 3) Sorumlu olduğu birimde norm kadro analizlerini, personel ihtiyaç ve performans gelişimlerini, personel eğitimlerini, özlük hakları uygulamalarını yerine getirmek, bu konular ile ilgili şube gereksinimlerini tespit ederek rapor halinde üst yönetime sunmak, 4) Üst yönetim tarafından belirlenmiş stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda birimin günlük, aylık, dönemsel ve yıllık iş planını belirlemek, 5) Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak, kurumsal, bireysel ilişkileri geliştirmek, 6) Şube teknik yapısına %100 hâkim olarak teknik yapıda oluşan veya oluşabilecek problemleri tespit etmek, bu problemlerin giderilmesi için teknik kadroyu yönlendirerek problemlerin zamanında giderilmesini sağlamak, 7) Tüm birim ve departmanlarda rutin denetim görevini yerine getirmek ve olumsuzlukları üst yönetime raporlamakla yükümlüdür, 8) Birimlerin yöneticilerinden gelen istek ve önerileri analiz ederek, üst yönetime zamanında ve tam olarak iletilmesini sağlamakla yükümlüdür. UZMAN 1) Bilgisayar sistemleri yolu ile elde edilen bilgileri yönetim ve işletme alanlarındaki sorunların çözümüne uygulayabilen kişidir, 2) Hedeflere ulaşmak için kısa ve uzun dönemli planlar oluşturur, 3) Yönetim bilişim sistemleri birimlerinde sistemin alt yapısını planlar, sistem için gerekli donanım, yazılım ve personeli belirler ve bunların teminine çalışır, 4) Bilgisayar sistemini ve gerektiğinde ağ sistemini kurar, 5) Sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan sorunları ve eksiklikleri saptayarak, çözüm yolları bulur, 6) Teknolojideki gelişmeleri izleyerek donanım ve yazılımları güncelleştirir, TEKNİSYEN 1) Öğrenim ya da mesleğiyle ilgili olarak, planlanmış, projelendirilmiş imar ve montaj işlerini 7/56

8 yürütmek veya yürütülmesini izlemek, bu işleri mevcut şartnamesine veya sorumlu mühendisin direktiflerine uygun olarak yapmak, 2) Mevcut alet, cihaz ve makinaların gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bunları fiilen kullanmak, 3) Konusuyla ilgili şartname, işletme ve bakım talimatlarını hazırlanarak, 4) Verilen talimat gereğince mühendislik işleriyle ilgili krokiler ve planlar çizmek, 5) Maliyet, malzeme hesapları ve çeşitleri yapmak, iş programlarının hazırlanmasında mühendise yardım etmek, 6) Etüt, araştırma, ölçme, hesaplama ve projelendirme, uygulama, kontrol ve benzeri işlemleri yapmak. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1) Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak, 2) Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak, 3) Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak. 4) Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak, 5) Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak, 6) Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak. SEKRETER 1) Bağlı bulunduğu yöneticinin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek, 2) Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak, 3) Büro makinalarını kullanmak, 4) İmza ve havale edilen yazı ve dosyalan ilgili birim ve kişilere göndererek izlemek, gerekli olanların giriş-çıkış kayıtlarını tutmak, 5) Yöneticinin kırtasiye, demirbaş, temizlik vb. büro hizmetlerinin yapılmasını sağlamak, 6) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak, 7) Planlama; Geleceği zaman dilimlerine bölerek, yapılacak işlere önem ve öncelik sırası vererek bunları uygun biçimde bu zaman dilimleri içerisinde akıllıca dağıtıp yerleştirir, 8) Örgütleme; Yapılan her işin amacı verimli çalışmaya yöneliktir. Yapılan işlerin gerekçeleri 8/56

9 bilinip, düzenli çalışmasını sağlayacak her türlü maddesel öğeler tam ve yeterlidir, 9) Koordinasyon; Haberleşme ve motivasyon mekanizmalarının düzenli yürütülmesini ve ayrıca diğer fonksiyonların verimliliğini artırır, 10) Kontrol; Amaçlanan hedefe varılıp varılmadığı çabaların ne kadar sonuç verdiği, neler yapılması gerektiği gibi soruları kontrol mekanizmasıyla cevaplandırır. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 33.maddede tanımlandığı üzere harcama yetkilisi tarafından giderlerin gerçekleştirilmesi işlemlerini yapan kişi olarak tanımlanmıştır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ 1) Kurumun ayniyat hizmetlerine ilişkin tüm hizmetleri yürüterek; demirbaş ve sair malzemenin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar ve mutemetliklere girişini, çıkışını ve korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilme ve satışları için gerekli işlemleri yapmak. 2) Yıl sonunda mal sayımını yaptırmak, sayım sonunda çıkan noksanlık ve fazlalıkların nedenlerini araştırıp gerekli işlemleri yaparak ayniyat hesabını Sayıştay'a sunmak. AMBAR MEMURU 1) Ambara gelen malzemeyi teslim almak, tasnif etmek, ambarda ayrılan yerlerine koymak, 2) Ambarı kullanılır şekilde bulundurarak, malzemeyi muhafaza etmek, bunlara ait kayıtları usulüne uygun olarak tutmak, 3) Ambardan çıkan malzemelerin talep formlarına göre ilgililerine teslimini sağlamak, ambara ait her türlü evrakı muhafaza etmek, 4) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. 1- Yönetmelik ve Yönergeler: Yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca hizmetin yürütülebilmesi için Birimimizi ilgilendiren ve Üniversitemiz tarafından Resmi Gazete de yayımlanarak uygulamaya konulan usul ve esaslara ilişkin yönetmelik ve yönergeler tablo da mevcuttur. 9/56

10 1.1. Üniversitemiz Tarafından Yayımlanarak Uygulanan Yönetmelik ve Yönergeler Yönetmelikler Mevzuat Dayanağı Resmi Gazete Tarih Sayısı İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi 5651 sayılı Kanun 4/5/2007. Evrensel Hizmet Kanunu 5369 Sayılı Kanun 29/06/ Elektronik Haberleşme Kanunu 5809 Saylı Kanun 10/11/ Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği 20/07/ Numaralandırma Yönetmeliği 27/06/ Erişim ve Ara bağlantı Yönetmeliği 08/09/ /56

11 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1.4- Ambar/Depo Ambar Sayısı: 1 Adet 1.7. DAYANIKLI TAŞINIRLAR Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Dayanıklı Taşınırlar. Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu 11/56

12 Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu 12/56

13 Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Dayanıklı Taşınırlar. Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet Ayırma, Sınıflandırma Makineleri 13/56

14 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar Diğer Yük Taşıma Araçları 255 Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları 14/56

15 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 15/56

16 2- Örgüt Yapısı Birimimizin organizasyon şeması aşağıdadır. Şekil 1: İdari Kuruluş Şeması 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız Yazılım Birimi ve Bilişim Ağları ve Donanım Birimi olmak üzere 2 birimden oluşmaktadır. Aşağıda birimlerimizin daire başkanlığımızın 2012 Ocak ayından bugüne dek üniversitemize vermiş ve vermekte olduğu hizmetler listelenmiştir. Yazılım Birimi: Yazılımız birimimiz tarafından 2011 yılında başlanan Üniversite Bilgi Sistemleri projesine 2012 yılında da devam edilmiş önemli eklemeler ve güncellemeler yapılmıştır. Web Sayfamız üzerinde yapılan yeni tasarım ve güncellemeler aşağıda detaylı olarak listelenmiştir yılında Yazı İşleri Birimi tarafından kullanılmaya başlanan Evrak Kayıt Takip Sistemi 2012 yılı Ocak ayı sonu itibariyle tüm akademik ve idari birimler tarafından kullanılmaya 16/56

17 başlanmıştır. Kurum içindeki evrak döngüsünün sorunsuz ilerlemesi ve kurum içi düzenin bozulmaması için gereken kullanıcı desteği birimimiz tarafından verilmiştir. Evrak Kayıt Takip Sistemi başlangıçta sadece Daire Başkanlıkları ve Fakülteler tarafından kullanılırken 2012 yılı sonuna doğru Anabilim Dalları ve Daire Başkanlıkları altındaki birimler tarafından da kullanılmaya başlanmıştır Ocak ayı itibariyle 2011-Güz dönemi sonunda dönemlik derslerin Harfli Başarı Notu, girilen notlara göre, değerlendirme sistemine uygun olarak sistem tarafından hesaplanmıştır. Öğrenciler, derslerinin hem SMS yolu ile sınav sonuçlarını öğrenmiş hem de sınav, geçme notlarını ve harf notlarını sistem üzerinden görüntüleyebilmişlerdir Bahar dönemi başında, Bahar döneminde okutulacak dersler öğrenime açılıp, dersi veren öğretim üyeleri atanmıştır. Öğrenciler 2011-Bahar dönemi harç borçlarını sistemden görüntüleyebilmişlerdir Bahar dönemi dersleri ilgili öğrenciler üzerine atanmıştır Bahar döneminde ilk enstitü öğrencileri sisteme kaydedilmiş, dersleri atanmıştır Bahar dönemi sonunda Tıp ve Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile lisansüstü öğrencilerin geçme ve harf notları sistem tarafından hesaplanmış, Bütünleme ve Mazeret not girişleri sistem üzerinden yapılabilmiştir. Öğrencilerin muaf oldukları dersler, sisteme girilmiştir. Bologna süreci kapsamında Program ve Ders İçerikleri ve Öğrenme Çıktıları nın girişinin yapılacağı ekranlar tanıtılıp, yardım kılavuzu hazırlanıp kullanıma açılmıştır. 12 Temmuz 2012 tarihinde yurtdışından öğrenci başvuruları sistem üzerinden alınmaya başlanmıştır. Not Girişi ve Bologna sürecinde sistemi kullanacak öğretim üyelerinden henüz sistemde kullanıcı bilgisi olmayanların kullanıcıları oluşturulup, giriş yapmaları sağlanmıştır. 3. Personel otomasyonunda personelin kişisel bilgilerinin, özlük bilgilerinin, görevlendirme işlemleri vb. işlemlerle ilgili ekranlar tamamlanmıştır. Bu bilgiler Personel Daire Başkanlığında görevli kullanıcılar tarafından sisteme girilmeye başlanmıştır. Personelin kimlik bilgisi, ikamet bilgisi, iletişim vb. kişi bilgileri, askerlik bilgisi, öğrenim bilgisi, yabancı dil bilgisi ile özlük bilgilerinin girilmesi, takip edilmesi ve güncellenmesi şubat 2012 tarihinden itibaren sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Girilen kimlik bilgileri MERNİS entegrasyonu ile tanımlanmıştır. Memurların geçici görevlendirme ve izin bilgilerinin yanında idari görevler ile akademik kariyer bilgileri de sisteme girilmektedir. Nisan ayı itibariyle sistemin HİTAP entegrasyonu sağlanmış ve girilen veriler yeni düzenlemeye göre güncellenmiştir, girilen verilen güncellenmesinde Personel Daire Başkanlığına destek verilmiştir tarihinde HİTAP'ın 1. aşamasında yer alan tüm bilgiler HİTAP'a aktarılmıştır yılı içerisinde kadrolara ilişkin raporlar otomasyona 17/56

18 eklenmiştir. Personel izin bilgileri fakülteler tarafından girilebilmesi için gerekli ekran çalışmaları tamamlanmış, kullanıcılar için gereken dokümanlar ve eğitim birimimiz tarafından verilmiştir yılında başlanan Stratejik Yönetim Bilgi Sisteminin analiz çalışmaları tamamlanmış olup çalışmalarına başlanmıştır. 5. Gerçekleşmesi planlanan maaş modülünün analiz çalışmaları tamamlanmıştır. 6. Üniversite Bilgi Sistemi Projesi hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş ve kabul almıştır. 7. VI. ULAKNET Çalıştayında Üniversite Bilgi Sistemi ile ilgili sunum Uzm. Ali Osman YILDIRIM tarafından yapılmıştır. 8. Ek Ders Hesaplama Modülü analiz çalışmaları tamamlanmış ve yazılım geliştirilmeye başlanmıştır. Web Sayfası 1. Tüm İKÇ akademik web sayfalarının (Enstitüler,Fakülteler,Yüksekokullar) ve üniversite anasayfamızın ortak bir platformda bulunması ve tek bir noktadan yürütülmesi için gerekli yazılım ve tasarım çalışmaları bitirilmiştir. Bu bağlamda ; eski sistemden (Egegen firmasın yapmış olduğu sistem) tamamen bağımsız bir şekilde veri tabanı ve yeni yazılım altyapısının geliştirilmiştir. 2. Yeni web sitesinin veri tabanı oluşturulmuştur. 3. Web grubu tarafından hazırlanan 13 adet tasarım şablonu arasından, üniversite senatosunun beğenisine sunulmuş. Üniversite senatosunun seçmiş olduğu üniversitemizin anasayfası nın sıfırdan veritabanı tasarımının planlanıp oluşturulması ve kodlarının yazılması işlemi tamamlanmıştır.böylece kullanış ve görsel açıdan daha etkili ve efektif anasayfamız vardır. 4. Tüm akademik web sayfalarımızın (3ad. enstitü, 10ad. fakülteler, 2ad. yüksekokul) yeni yapıya göre tasarımı, veritabanı tasarımı ve kodlaması bitirilmiş var olan içerik oluşturulan yeni yapıya göre dizayn edilmiştir. Tasarım yapısı bozulmamak şartıyla bazı fakültelerimizin istenilen bölüm sayfalarının oluşturulup-kodlanması işlemi tamamlanmıştır. 5. Yeni web sitesinin yönetim paneli yazılımı tamamlanarak eski sistemde gerçekleştiremediğimiz birçok özelliği yönetim paneli aracılığı ile gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır. 18/56

19 6. Her birimin kendi etkinlik/haber/duyuru/içeriklerini girebilmeleri için gerekli yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Bununla ilgili bir eğitim kılavuzun hazırlanmıştır. 7. Üniversitemizle ilgili olmak üzere 4 ad. Anket (giriş tagı, üniversite logosu, swot analizi, slogan) veri tabanı hazırlanmış ve kodlaması yapılarak devreye alınmıştır. 8. Gelişim Planı taslağı web sitesine uygun hale getirilerek yayına alınmıştır. 9. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü web sitesinin alt yapısı (tasarım-veritabanıkodlama) tamamlanarak yayına alınmıştır. 10. Sürekli Eğitim Merkezi nin (SEM) web sitesinin alt yapısı (tasarım-veritabanıkodlama) tamamlanarak yayına alınmıştır. 11. The Second International Conference on Water, Energy, and the Environment konulu konferans web sitesinin alt yapısı (tasarım-veritabanıkodlama) tamamlanarak yayına alınmıştır.ayrıca openconf isimli konferans yönetimi programı veritabanı yapısıyla beraber sisteme dahil edilmiştir. 12. Akademik proje ve sunumların bir yerde toplanılması için oturum-session kontrollü (kişinin kayıt olup mail adresine gelen şifre yardımıyla login olabileceği sistem) bir web sitesinin alt yapısı tamamlanmış (tasarım-veritabanı-kodlama) olup devreye alınmıştır. 13. eduroam web sitesinin alt yapısı (tasarım-veritabanı-kodlama) tamamlanarak yayına alınmıştır. 14. Web sayfamızın basında bölümüne üniversitemizin basında yer alan 1500 e yakın haberleri girilmiş ve bunlara ait 2000 den fazla görselinde düzenlenerek sayfamızda yayınlanması sağlanmıştır. 15. Duyurular bölümünde 800 e yakın duyuru girilmiştir. 16. Web sitemize 70 dan fazla video düzenlenerek, izlenmeye hazır hale getirilmiştir. 17. Haberler bölümünde 400 e yakın haber ve bu haberlere ait 3000 den fazla görsel düzenlenerek web sayfasında yayına alınmıştır. 19/56

20 18. İdari birimlerde 200 ün üzerinde duyuru ve haber yayını yapılmıştır. Aynı zamanda İdari Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma birimi için kendilerinin kullanabileceği bir yönetim alanı oluşturulmuştur. 19. Strateji Daire Başkanlığı için 11 adet özel görsel oluşturularak Bağlantılar kısmına eklenmiştir. 20. Birimlerin/Fakültelerin sayfalarında kullanabilmeleri için banner lar hazırlanmıştır. 21. Anasayfamızda Mevzuat menüsü oluşturulmuş.gelen tüm mevzuat belgeleri yönetmelikler,yönergeler,genelgeler,usul ve esaslar adlı alt menü başlıkları altında toplanmış, gerekli database çalışması ve kodlama işlemi tamamlanıp devreye alınmıştır. 22. Anasayfamızda Hızlı Bağlantılar menüsü ve alt menüleri oluşturulmuştur.bu alt menü başlıkları altındaki içerikler için gerekli database çalışması ve kodlama işlemi tamamlanıp devreye alınmıştır. 23. İdari Birimler altındaki Koordinatörlükler kısmına 2 ad. Koordinatörlük web sitesi eklenmiştir.bu koordinatörlüklerin içerik güncellemeleri,database çalışmaları,kodlamaları tamamlanıp devreye alınmıştır. 24. Anasayfamızda Öğrenci menüsü oluşturularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının temin ettiği içerik,doküman,belgeler,mevzuat lar vs. eklenmiş.alt yapısı tamamlanarak devreye alınmıştır. 25. Enstitü sayfaları hariç tüm akademik birimlerin İngilizce sayfalarının da alt yapısı (tasarım-veritabanı-kodlama) tamamlanarak yayına alınmıştır. 26. Her fakülte için Neden İKÇ adı altında bir HTML tabanlı küçük fakülte tanıtım web siteleri yapılmıştır. 27. Bununla beraber gerek anasayfaya, gerek idari birimlere ve gerekse de akademik birimlere konulması için web sorumlularından gelen içerikleri girme/düzenleme/güncelleme işi yapılmıştır. 20/56

21 Bilişim Ağları ve Donanım Birimi: Sunucu İşlemleri 1. Üniversitemizin teknolojik altyapısı için gerekli olan sunucuların temini için ihale süreçleri hazırlanarak alım ihalesi yapılmıştır. 2. İhale sürecinden sonra Nisan ayında temin edilen sunucuların fiziksel olarak yerleşimi, bağlantıları ayarlanmış ve çalışmaya hazır edilmiştir. 3. Fiziksel olarak konuşlandırılan sunucuların mayıs ayı başlarında yazılımsal kurulumları yapılarak yedekli çalışacak şekilde gelişmiş ayarlamalar yapılmıştır. 4. Test ortamları hazırlanarak sunucu sistemlerinin tek tek çalışması ve taşınması, taşındıktan sonraki durumları test edilmiştir. 5. Kurulumu ve ayarlamasını yaptığımız sanallaştırma sistemlerinde 23 adet ayrı servislere yedekli hizmet verebilecek sunucular kurularak test edilmiş ve hizmete hazırlanmıştır. 6. Kademeli olarak sıfır kesinti yaşanacak şekilde dışarıdan alınan ve geçici olarak yerleştirilen sistemlerin Mayıs ayı ortalarında taşınmasına başlanmıştır. 7. Uzaktan eğitim çalışmaları için alt yapı ve yazılım geliştirmeye yönelik planlama ve araştırma çalışmaları yapılmıştır yılı içerisinde tüm sunucuların IPV6 hizmeti verir hale getirilmesi için planlamalar yapılmıştır. 9. Kütüphane otomasyon sistemi için alınan sunucunun yerleştirilmesi kurulumu yapılmış, kullanılır hale getirilmiştir. Bu sunucunun yönetim ve denetimi, gerekli güncellemeleri birimimiz tarafında yapılmaktadır. 10. Kütüphane emanet ve güvenlik sistemi için sanal sunucu kurulmuş ve çalışır hale getirilerek teslim edilmiştir. Bu sunucunun yönetim ve denetimi, gerekli güncellemeleri birimimiz tarafında yapılmaktadır. 11. Üniversitemizin kullanmakta olduğu fax sistemindeki eksiklikler giderilerek daha stabil ve güvenli çalışır hale getirilmiştir. Kullanıcı bazlı yetkilendirme ve erişimi sağlanmıştır. 12. Yabancı Diller Yüksekokulunun talep etmiş olduğu sunucu kurulumu ve ayarlamaları yapılarak birime teslim edilmiştir. 13. Kullanımda olan sunucu sitemlerinin birimler tarafından ihtiyaç duyulan eğitim ve destek hizmetleri sağlanmıştır. 21/56

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu http://www.bid.edu.tr ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ b.ibu BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI Faaliyet Raporu 2010 MALİ YILI 0 http://www.bidb.ibu.edu.tr İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUMU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU MART 2013 - ŞIRNAK 1 YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği her yıl başında

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.....

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Bilgi İşlem Daire

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C. İdareye İlişkin Bilgiler...6

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI AYRINTILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI AYRINTILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI AYRINTILI FAALİYET RAPORU Aralık 2014 İçindekiler Tablosu 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 MİSYON VE VİZYON... 3 1.1.1 MİSYON... 3 1.1.2 VİZYON...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU AYRINTILI FAALİYET RAPORU BİRİMİN YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı aktif olarak

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Burdur 203 "Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız." Mustafa

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU Ocak 2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 I.GENEL BİLGİLER..1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C. İdareye İlişkin Bilgiler... 4 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI [FAALİYET RAPORU-2008 ] SUNUŞ Başkanlığımızın 2008 yılı Faaliyet Raporunu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, topluma karşı sorumluluklarımızdan birisi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU 2010 II III SUNUŞ İnsan kaynaklarımızı, parayı ve zamanı en verimli şekilde kullanmanın ön koşulu, etkili ve uygulanabilir stratejik planlamadır.

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı FAALİYET RAPORU Rize 2013 SUNUŞ Üniversitemiz bünyesindeki Merkez Zihni Derin Yerleşkesi ile il ve ilçelerdeki diğer yerleşkelerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C.

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C. İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 I.B. Teşkilat Yapısı... 3 I.C. Fiziksel Yapı... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Elazığ 2007 Fırat Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Handan HACIAHMETOĞLU Fakülte Sekreteri 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A-

Detaylı

I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3

I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2 Yazılımlar... 22 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı