Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 38. yýl 27 YILI FAALÝYET RAPORU, BÝLANÇO, GELÝR TABLOSU, DENETÇÝ VE BAÐIMSIZ DENETLEME KURULU RAPORU Yönetim Kurulumuzun tarih ve 28/7 sayýlý toplantýsýnda incelenerek kabul edilmiþ ve Genel Kurul umuzun tasvibine arz olunmuþtur. SERMAYE TÝCARET SÝCÝL TESCÝL TARÝHÝ FABRÝKA ADRESÝ TELGRAF POSTA KUTUSU TELEFON FAX : YTL : / : : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ, ALÝ OSMAN SÖNMEZ BULVARI NO: 3 BURSA : ÇEMTAÞ BURSA : 63 : (.224) ( 4 HAT ) ( 5 HAT ) : (.224) Web : E.Mail E.Mail E.Mail E.Mail : : : : 1

2 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMÝ I. GÝRÝÞ A - RAPOR DÖNEMÝ B - ORTAKLIÐIN ÜNVANI C - YÖNETÝM VE DENETLEME KURULU D - S.P.K. KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝNE UYUM RAPORU E - SERMAYE HAREKETLERÝ F - FAALÝYETLERÝMÝZÝ KARAKTERÝZE EDEN MUKAYESELÝ TABLO G - FAALÝYET GÖSTERÝLEN SEKTÖR, FAALÝYET KONUSU VE ORTAKLIÐIN SEKTÖR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ II. FAALÝYETLER A - YATIRIMLAR B - ÜRETÝM C - SATIÞLAR D - FÝNANSAL YAPIYA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER E - S.P.K. SERÝ : XI - NO : 25 TEBLÝÐE GÖRE DÜZENLENMÝÞ MALÝ TABLOLAR VE DÝPNOTLARI Bilanço Gelir Tablosu Öz Sermaye Deðiþim Tablosu Nakit Akým Tablosu Mali Tablolara Ýliþkin Dipnotlar Mali Durum Ýle Ýlgili Temel Rasyolar F - ÝDARÝ FAALÝYETLER G - 27 YILINDA ÖDENEN BAÐIÞ ve YARDIMLAR III. 27 YILI KARI HAKKINDA ÖNERÝ IV. DENETÇÝ RAPORU V. BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU

4 GÜNDEM 38. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTI YERÝ : ÇEMTAÞ ÇELÝK MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. TOPLANTI SALONU SAAT : 14 : TARÝH : SALI GÜNDEM 1. Açýlýþ ve Divan teþekkülü. 2. Toplantý tutanaðýnýn imzalanmasý hususunda Divana yetki verilmesi 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakýp ve Baðýmsýz Denetleme Kuruluþuna ait raporlarýn okunmasý ve müzakeresi, 4. S.P.K. Seri : XI No : 25 Tebliði çerçevesinde hazýrlanan Mali Tablolarýn okunmasý, müzakeresi ve Genel Kurulun onayýna sunulmasý, Yýlýna ait muamele ve hesaplarýndan dolayý Yönetim Kurulu ve Murakýplarýn ibrasý, 6. Þirketin Kayýtlý Sermaye Tavanýnýn Artýrýlmasý ve Kar Daðýtýmýyla ilgili, Ana Sözleþmenin 6. ve 35.maddelerinin deðiþtirilmesinin karara baðlanmasý. 7. Kar Daðýtýmýnýn müzakeresi ve karara baðlanmasý, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakýplarýn ücretlerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu üye sayýsýnýn tespiti ile bir yýllýðýna Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapýlmasý, 1. Murakýp sayýsýnýn tespiti ile bir yýllýðýna murakýp seçiminin yapýlmasý, 11. Yönetim Kurulu tarafýndan seçilecek olan Baðýmsýz Denetleme Kuruluþunun, S.P.K. Seri: X No: 16 Tebliði, madde 24 gereði Genel Kurulun onayýna sunulmasý, 12. Yýl içinde yapýlan baðýþlar hakkýnda, S.P.K tarih ve 29/666 sayýlý kararý gereði Genel Kurula bilgi sunulmasý, 13. Kar payý daðýtým politikalarý ile ilgili Genel Kurul a bilgi sunulmasý, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddeleri uyarýnca yetki tanýnmasý, 15. Dilekler ve kapanýþ. 4

5 I. GÝRÝÞ Deðerli Ortaklarýmýz ; 2499 Sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu kapsamýndaki Þirketimizin, yasal olarak öngörülen sistematik içinde düzenlenen, 27 yýlý Faaliyet Raporu aþaðýda takdim edilmiþtir. A - RAPOR DÖNEMÝ : 1.Ocak Aralýk.27 B - ORTAKLIÐIN ÜNVANI : ÇEMTAÞ ÇELÝK MAKÝNA SANAYÝ ve TÝCARET A.Þ. C - YÖNETÝM KURULU BAÞKAN BAÞKAN VEKÝLÝ VE MURAHHAS ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE DENETÇÝ : Ergun KAÐITÇIBAÞI : M. Cüneyt PEKMAN : S. Feyha DURANER : M. Celal GÖKÇEN : Burhan EVCÝL : Erdem SAKER : Necati GELMEZ N O T :» Yönetim Kurulu Baþkaný, Baþkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sýnýrlarý T.T.K ve Ana Sözleþme de tesbit edilmiþtir.» Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakýbýn görev süreleri bir yýldýr. Þirketimizin, tarihi itibariyle ve ayný tarihte sona eren döneme ait Mali Tablolarýnda, T.T.K., Vergi Usul Kanunu, Tek Düzen Hesap Planý ve S.P.K. mevzuatý ile Kurul un belirlediði ilkelerde yer alan prensiplerin uygulandýðý, mezkur tablolarýn; mali durumu, faaliyet sonucunu ve mali durumdaki deðiþiklikler ile tüm önemli hususlarý layýkýyla arz ettiðini teyit ve beyan ederiz. 5

6 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝNE UYUM RAPORU 1 - Pay Sahipleri Ýle Ýliþkiler Birimi Þirketimizde hissedarlarla ilgili iliþkileri Mali Ýþler Müdürlüðü yürütmekte iken tarihinden itibaren yine Mali Ýþler Müdürlüðü bünyesinde Pay Sahipleri ile Ýliþkiler Birimi oluþturulmuþ olup, bu birimden Mali Ýþler Müdürü H. Pertev BÝRKAN ile Mali Ýþler Memuru Bülent GÜZELARSLAN Pay Sahipleri Ýle Ýliþkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmýþlardýr. Bu birim, Kurumsal Yönetim Komitesi ile iþbirliði içerisinde bu sorumluluklarýný yerine getireceklerdir. 2 - Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn Kullanýmý Yýllýk Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar, Kar Daðýtýmý Önerisi, Genel Kurul Gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarýmýz için Vekaletname Örneði, kar daðýtým tarihi ve þekli, gazetelerle ilaný gibi bilgilendirme dökümanlarý Genel Kurul öncesi Þirket merkezinde hazýr bulundurulmaktadýr. Ayrýca Þirketimiz ile ilgili önemli olay ve geliþmeler S.P.K. Seri VIII No: 39 Tebliði gereði Özel Durum Açýklamasý olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa ya bildirilmektedir. Ýlaveten internet sayfamýzda Yatýrýmcý Ýliþkileri Bölümü açýlmýþtýr. 3 - Genel Kurul Bilgileri A- Þirketimizin 26 yýlýna ait Olaðan Genel Kurul toplantýsý tarihinde saat 14.3 da, Organize Sanayi Bölgesi, A.O.S. Bulvarý, No: 3 BURSA adresindeki fabrika binasýnda, Bursa Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü nün tarih ve 121 sayýlý olurlarý ile görevlendirilen Bakanlýk Komiseri Mahmut DOÐRUL un gözetiminde yapýlmýþtýr. Toplantýya ait davet, Kanun ve Ana Sözleþmede öngörüldüðü gibi gündemi de ihtiva edecek þekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin tarih ve 6745 sayýlý nüshasý ile; tarihli Bursa Hakimiyet, tarihli Dünya, gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapýlmýþtýr. Þirketin toplam , YTL. lýk sermayesine tekabül eden adet hisseden, adet hissenin asaleten olmak üzere (% 53) toplantýda temsil edilmiþtir. Þirketimizin Genel Kurul Toplantýlarý; haziruna kayýtlý ortaklarýmýz ile birlikte izleyicilere de açýk olup, menfaat sahipleri ve medyanýn da katýlýmlarýyla gerçekleþtirilmiþtir. Genel Kurul Toplantýlarýnda soru sorma hakkýný kullanan ortaklarýn, sorularýna ve bu sorulara verilen cevaplara toplantý tutanaklarýnda ayrýntýlý olarak yer verilmektedir. Mal varlýðý alýmý, satýmý ve kiralanmasý gibi kararlarýn alýnmasý Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasýnda olup, söz konusu iþlerle ilgili olarak gerekli gördüðü taktirde Genel Müdürlüðü yetkili kýlabilir. B- Yönetim Kurulu kar daðýtýmý ile ilgili Faaliyet Raporunda belirtilen teklif Genel Kurulda okundu. Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri: XI, No: 25 sayýlý Tebliðe göre Þirketimizin 26 yýlý hesaplanan dönem karý ,58 YTL. olup; ,58 YTL. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler, 16.28, YTL. Geçmiþ Yýl Zararlarý ve ,4 YTL. 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düþüldükten sonra ,6 YTL. 6

7 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKERÝNE UYUM RAPORU daðýtýlabilir Net Dönem Karýna ulaþýlmaktadýr. 26 Yýlý Daðýtýlabilir Net Dönem Karýndan ortaklarýmýza (S.P.K. Seri: XI, No: 25 Tebliðine göre hazýrlanmýþ Mali Tablolarýmýza göre) ,32 YTL (Daðýtýlabilir Net Dönem Karýnýn % 2 si oranýnda), Ýþtirak Satýþ Kazancýmýzdan ,31 YTL, Daðýtýlmayan Bakiye Dönem Karýndan ,67 ve Enflasyon Düzeltme Olumlu Farklarýndan ,7 YTL olmak üzere toplam , YTL Bedelsiz Hamiline Pay verilmesine; Böylece Ödenmiþ Sermayenin , YTL olmasýna; Daðýtýlabilir Net Dönem Karýndan kalan ,61 YTL nin Olaðanüstü Yedeklere alýnmasýna, V.U.K. 524 e göre hazýrlanan Mali Tablolarýmýzdaki 26 yýlý Daðýtýlabilir Net Dönem Karý ile S.P.K. Seri: XI, No: 25 tebliðine göre hazýrlanan Mali Tablolarýmýzdaki Daðýtýlabilir Net Dönem Karý arasýndaki farkýn ( ,99 YTL) Statü Yedeklerine ilave edilmesine; Yönetim Kurulunca teklif edildi ve teklif oybirliðiyle kabul edildi yýlýna ait Mali Tablolarýmýz görüþülerek onaylanmýþtýr. - Yönetim ve Denetim Kurullarý ibra edilmiþlerdir. - Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yýllýðýna; Sn. Ergun KAÐITÇIBAÞI, Sn. M.Cüneyt PEKMAN, Sn. S.Feyha DURANER, Sn. Burhan EVCÝL, Sn. M.Celal GÖKÇEN ve Sn. Erdem SAKER seçilmiþlerdir. - Denetim Kurulu üyeliðine 1 yýllýðýna; Sn. Necati GELMEZ seçilmiþtir. - Yönetim Kurulu tarafýndan 1 yýl için seçilen Baðýmsýz Denetleme Kuruluþu Engin Serbest Muhasebecilik ve Mali Müþavirlik A.Þ. Genel Kurul ca onaylanmýþtýr. 4 - Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý Þirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamý hamiline muharrer olup, imtiyazlý hisse senetlerimiz bulunmamaktadýr. Þirketimiz ana sözleþmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azýnlýk haklarý ile ilgili hususlara yer verilmemiþtir. 5 - Kar daðýtým Politikasý ve Kar Daðýtým Zamaný Þirket karýna katýlým konusunda imtiyaz yoktur. Þirketimizin kuruluþundan itibaren temettü daðýtýmý ve daðýtýmýn öncelikle yapýlmasý; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir. S.P.K. kurallarýna uygun olarak 27 ve izleyen yýllara ait; daðýtýlabilir konsolide net karýn; en az % 2 sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak daðýtýlmasý Þirketimizin Kar Daðýtým Politikasý olarak benimsenmiþtir. Ortaklarýmýzýn beklentileri ile; üretim-satýþ politikalarýmýz-teknolojinin gerektirdiði yatýrýmlarýn zamanýnda gerçekleþtirilmesi; arasýndaki dengenin bozulmamasý ve Þirketimizin karlýlýk durumunun imkan vermesi kaydýyla % 2 nin üzerindeki oranlarda temettü daðýtýmý için azami özen gösterilecektir. Þirket Yönetim Kurulu, kar daðýtým önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliðleri doðrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantýsýnda verilmektedir. 6 - Paylarýn Devri Þirketimiz esas sözleþmesinde pay devrini kýsýtlayan hükümler bulunmamaktadýr. 7

8 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKERÝNE UYUM RAPORU 7 - Þirket Bilgilendirme Politikasý Yönetim Kurulu tarafýndan hazýrlanmýþ, mevzuat ile belirlenenler dýþýnda kamuya hangi bilgilerin, ne þekilde ve hangi yollardan açýklanacaðý gibi hususlarý içeren dökümante edilmiþ Bilgilendirme Politikasý bulunmamaktadýr. 8 - Özel Durum Açýklamalarý 27 Yýlý içinde S.P.K. düzenlemeleri uyarýnca yapýlan Özel Durum Açýklamalarýnýn sayýsý 25 adet olup, yapýlan bu Özel Durum Açýklamalarýndan hiçbiri için Ý.M.K.B. tarafýndan ek açýklama istenmemiþtir. Özel Durum Açýklamalarý zamanýnda yapýldýðýndan Þirketimiz S.P.K. tarafýndan herhangi bir yaptýrýma maruz kalmamýþtýr. 9 - Þirket Ýnternet Sitesi ve Ýçeriði Þirketimizin internet adresi olup, internet sitemizde S.P.K. Kurumsal Yönetim Ýlkeleri II. Bölüm, madde de sayýlan bilgilere yer verilmiþtir. 1 - Gerçek Kiþi Nihai Hakim Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açýklanmasý Gerçek Kiþi nihai hakim pay sahipleri, dolaylý ve karþýlýklý iþtirak iliþkilerinden arýndýrýlmak suretiyle kamuya açýklanmamýþtýr. Sermayenin % 1 ve daha fazlasýna Sahip Ortaklar : Pay Oraný ( % ) Pay Tutarý ( YTL ) Bursa Çimento Fabrikasý A.Þ ,84 Diðer Ortaklar ,16 TOPLAM , 11 - Ýçeriden Öðrenilebilecek Durumda Olan Kiþilerin Kamuya Duyurulmasý S.P.K. mevzuatý çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmadýðý için içeriden bilgi öðrenebilecek durumda olan kiþiler ile ilgili kamuya duyuru yapýlmamýþtýr. ( EK 1 ) 12 - Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarýnýn korunmasý ile ilgili þirket politikalarý ve prosedürleri hakkýnda bildirimler yapýlmakta olup, yine haklarýnýn korunmasý ile ilgili gerekli önlemler alýnmaktadýr. Örneðin, müþteriler ve tedarikçilerle iþin niteliðine göre sözleþme yapýlmaktadýr. Müþteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantýlarý yapýlarak münasebetlerin güncelliði saðlanmaktadýr. Çalýþanlar ile ilgili olarak personel yönetmeliði oluþturulmuþtur. Sendikalý çalýþanlarýmýzla ilgili olarak 2 yýllýk periyotlar halinde Çemtaþ A.Þ. ile Türk Metal Sendikasý arasýnda Toplu Ýþ Sözleþmesi imzalanmaktadýr. Ayrýca yapýlan deðiþiklikler hakkýnda, tamimler ve duyurular vasýtasý ile çalýþanlar bilgilendirilmektedir Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katýlýmý Menfaat sahiplerinin yönetime katýlýmý konusunda bir model oluþturulmamýþtýr Ýnsan Kaynaklarý Politikasý Þirketimizde çalýþanlar ile iliþkileri yürütmek üzere temsilci atanmamýþ olup, oluþabilecek sorunlar Þirket organizasyon yapýsý içinde çözülmektedir. Çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk konusunda herhangi bir þikayet bulunmamaktadýr. 8

9 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKERÝNE UYUM RAPORU 15- Müþteri ve Tedarikçilerle Ýliþkiler Hakkýnda Bilgiler Mal ve hizmetlerin pazarlanmasý ve satýþýnda müþteri memnuniyeti saðlamaya yönelik yýllýk periyotlar halinde müþteri memnuniyeti anketi düzenlenmekte, anket sonuçlarý belirli kriterler dikkate alýnarak deðerlendirilmekte, tedarikçiler için performans deðerlemesi yapýlmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir. Ayrýca müþteri ziyaretleri ve toplantýlarý yapýlmak suretiyle müþteri memnuniyeti saðlanmaktadýr Sosyal Sorumluluk ÇEMTAÞ gelecek nesiller için çevrenin korunmasýnýn öneminin bilincinde olup, çelikhane elektrik ark ocaðý ve pota ocaðý üretim süreçlerinde oluþan tozlarý birincil devrede, þarj ve döküm alma süreçlerinde yayýlan tozlarý da davlumbaz sistemli ikincil devrede toplayarak gerçekleþtirilir. 72. m 3 /saat kapasite torbalý tip filtre ile çevreye toz yayýlmasý engellenmiþtir. Türkiye demir çelik sektöründe A tipi emisyon izni alan ilk firma olan Çemtaþ, Bursa da A tipi emisyon izni alan 6. firmadýr. Bu yaklaþým Çemtaþ a 2 yýlýnda Bursa Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çevre ödülü kazandýrmýþtýr. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ÇEMTAÞ, evsel atýk sularýný bölgedeki arýtma tesisine deþarj eder. Organize Sanayi Bölgesinde arýtýlan su tekrar kullanýma verilmektedir. Çemtaþ, satýn aldýðý tüm hurdalarýn ve malzemelerin radyasyon kontrolünü yaparak radyoaktif malzemelerin ergitilmesini önlemektedir. Fabrika sahasý içinde sürekli aðaçlandýrma yapýlmaktadýr. Firmamýz aleyhine çevreye zararlar nedeniyle herhangi bir dava açýlmamýþtýr Yönetim Kurulunun Yapýsý, Oluþumu ve Baðýmsýz Üyeler Þirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri arasýnda icracý ve icracý olmayan ayrýmý bulunmamaktadýr. Görev ve görev sürelerini içeren tablo aþaðýya çýkarýlmýþtýr. Seçildikleri Genel Görev Adý ve Soyadý Görevi Kurul Tarihi Süresi Ergun KAÐITÇIBAÞI Yönetim Kurul Baþkaný Yýl M. Cüneyt PEKMAN Yön.Kur.Baþ.Vekili ve Murahhas Üye Yýl S. Feyha DURANER Üye Yýl M. Celal GÖKÇEN Üye Yýl Burhan EVCÝL Üye Yýl Erdem SAKER Üye Yýl Necati GELMEZ Denetçi Yýl Þirketimiz Esas Sözleþmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Þirket dýþýnda baþka bir görev veya görevler almasýný belirli kurallara baðlayan veya sýnýrlandýran herhangi bir hüküm bulunmamaktadýr Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Þirket Esas Sözleþmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut deðildir. 9

10 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKERÝNE UYUM RAPORU 19 - Þirketin Misyon ve Vizyonu Ýle Stratejik Hedefleri Sürekli geliþmenin ve müþteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiði þirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliðini saðlamak ve tüm seviyelerde kalite anlayýþýný geliþtirmek temel ilke olarak benimsenmiþtir. Çemtaþ ýn misyonu piyasanýn vasýflý çelik ihtiyacýný karþýlamak, vizyonu da otomotiv ve makina imalat sanayilerinde, yurt içi ve dýþýnda, vasýflý çelik sektöründe tercih edilen firma olmak þeklinde belirlenmiþtir. Þirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikasý tanýmlanmýþtýr. Þirketimiz bünyesinde TS EN ISO 91:2 ve ISO TS 16949:22 kalite yönetim sistemleri uygulanmaktadýr. ISO 9 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi TSE den ilk olarak 1994 yýlýnda, QS 9 ve ISO 9 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri de RWTÜV firmasýndan ilk olarak 1999 yýlýnda alýnmýþtýr. 25 yýlýnda RWTÜV firmasýndan otomotiv ana sanayimizin istemiþ olduðu ISO TS 16949:22 Kalite Sistem Belgesi alýnmýþtýr. TS 181Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 141 Çevre Yönetim Sistemi Belgeleri TSE den 27 yýlýnda alýnmýþtýr. Firmamýzda, stratejik hedefler iþ planlarý çerçevesinde takip edilmektedir. Ürün performansýný arttýrmak, paydaþ memnuniyeti, müþteri odaklýlýk, çalýþan memnuniyetinin arttýrýlmasý, çevre ile ilgili faaliyetleri tanýmlamak ve ihtiyaç duyulan tüm mal ve hizmetlerin doðru ve etkili biçimde temin edilmesi baþlýklarýyla 6 anahtar strateji, buna baðlý olarak 16 stratejik hedef ve 25 alt hedef mevcut olup, iþ planlarýyla takip edilmektedir. 2 - Risk Yönetim ve Ýç Kontrol Mekanizmasý Risk Yönetim ve Ýç Kontrol Mekanizmasý ile ilgili düzenlemeler henüz baþlangýç aþamasýnda olduðundan tatbiki ve uyum çalýþmalarý izlenmektedir. Bu nedenle risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasý oluþturulmamýþtýr Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarý Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumluluklarý Ana Sözleþmede madde 15 ve 16 da düzenlenmiþ olup, buna göre; Þirketin idaresi ve harice karþý temsili, idare meclisine aittir. Ýdare meclisi kanun ve iþbu mukavele ile haiz olduðu idare ve temsil hak ve vazifelerinin bir kýsmýný kendi arasýndan seçeceði bir veya birkaç þahsa býrakabilir ve murahhas aza sýfatý ile bu gibi þahýs veya þahýslarý þirketi harice karþý temsile ve þirket mühürü altýnda vaz edecekleri imza ile þirketi ilzama selahiyetli kýlabilir. Þirket müdürlerine veya bazý memurlarýna keza bu þekilde selahiyet verilmesi mümkündür. Bu suretle intihap edilecek murahhas aza veya azalar ile pay sahipleri arasýnda veya hariçten tayin edilecek umum müdür veya selahiyetli memurlarýn selahiyetlerinin hudut ve þumulü idare meclisince tesbit ve tayin olunur. Þirket adýna tanzim edilecek evrakýn ve akdedilecek mukavelelerin muteber olmasý için þirketin resmi mühürünü taþýmasý ve idare meclisi kararý ile kendilerine temsil selahiyeti verilmiþ en az iki kiþinin imza etmesi lazýmdýr. Ýdare meclisi þirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarrufta bulunmaya, hususiyle luzum göreceði her nevi gayrimenkul satýn almaya inþa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarýna, gerek kendi borçlarý için þirketin gerekse üçüncü þahýslarýn mallarý üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve þahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazýna, ezcümle bütün haklarý iktisap ve borçlarý iltizama yetkilidir. Ticari 1

11 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKERÝNE UYUM RAPORU mümessil ve ticari vekillerin, Þirket müdür ve memurlarý ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. Ýdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. Ýdare meclisi kendi süresini aþan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir. Þirket Yöneticileri; Yönetim Kurulu Kararý ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu Kararý ile tespit edilen Ýdari Organizasyon Þemasý ve Ýnsan Kaynaklarý, Satýn Alma gibi prosedürlere uygun olarak düzenlenen ISO 91 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatýlmakta, mer i mevzuat çerçevesinde Þirketi temsile yetkili kýlýnmaktadýr Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarý Þirketimiz Yönetim Kurulu Toplantýlarýnýn Gündemi Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür tarafýndan belirlenir. Gündem toplantý tarihinden en az 7 gün evvel toplantýya katýlým için üyelere ulaþtýrýlýr. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiþiminin saðlanmasý Genel müdür Sekreteri tarafýndan yapýlmaktadýr. Yönetim Kurulu toplantýlarýnýn tamamýna Denetçiler iþtirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantýlarýnda farklý görüþü yansýtan oylarýn bulunmasý halinde oy gerekçeleri karar zaptýna geçirilir. Yönetim kurulu kararlarý mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek þekilde yazýlarak ilgililer tarafýndan imzalanýr Þirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasaðý Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili iþlem yapma ve rekabet yasaðý T.T.K. hükümleri ile sýnýrlýdýr Etik Kurallar Yönetim Kurulu tarafýndan Þirket ve çalýþanlarý için etik kurallar oluþturulmuþ olup, çalýþanlara Personel Yönetmeliði ile duyurulmuþ, ancak kamuya açýklama yapýlmamýþtýr Yönetim Kurulunda Oluþturulan Komitelerin Sayý, Yapý ve Baðýmsýzlýðý S.P.K. Seri X No: 16 Teblið 28/A maddesi gereði Þirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasýndan Denetimden Sorumlu Komite oluþturulmuþtur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyelerimizden olan Sayýn S. Feyha DURANER ve M. Celal GÖKÇEN den oluþmaktadýr. Denetim Komitesi S.P.K. mevzuatý çerçevesinde çalýþmalarýný yürütmektedir. S.P.K. mevzuatý çerçevesinde henüz herhangi bir düzenleme olmadýðý için bugünler itibariyle Þirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluþturulmamýþtýr Yönetim Kuruluna Saðlanan Mali Haklar Þirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur Hakký, Genel Kurul Toplantýsýnda tespit edilmekte olup, ücret dýþýnda baþkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandýrma, lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) saðlanmamaktadýr. 11

12 I. GÝRÝÞ D SERMAYE PÝYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKERÝNE UYUM RAPORU EK 1 ÝÇERÝDEN BÝLGÝ ÖÐRENEBÝLECEK DURUMDA OLAN KÝÞÝLER LÝSTESÝ ERGUN KAÐITÇIBAÞI M. CÜNEYT PEKMAN S. FEYHA DURANER M. CELAL GÖKÇEN BURHAN EVCÝL ERDEM SAKER NECATÝ GELMEZ NURÝ ÖZDEMÝREL A. REFÝK ÇANDARLI FEHMÝ AÇARÇÝÇEK H. PERTEV BÝRKAN M. FÝKRET PAMUK NAZIM YANILMAZ YÖNETÝM KURULU BAÞKANI YÖNETÝM KURULU BAÞKAN VEKÝLÝ VE MURAHHAS ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE DENETÇÝ GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (TEKNÝK) GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (MALÝ-ÝDARÝ) MALÝ ÝÞLER MÜDÜRÜ MALÝ ÝÞLER ÞEFÝ BÝLGÝ ÝÞLEM ÞEFÝ 12

13 YÖNETÝM KURULU - DENETÇÝ - GENEL MÜDÜR OTURANLAR (SOLDAN SAÐA) Ergun KAÐITÇIBAÞI Yönetim Kurulu Baþkaný S. Feyha DURANER Yönetim Kurulu Üyesi Erdem SAKER Yönetim Kurulu Üyesi AYAKTAKÝLER Nuri ÖZDEMÝREL Genel Müdür M. Cüneyt PEKMAN Yönetim Kurulu Baþkan Vekili ve Murahhas Üyesi Necati GELMEZ Denetçi M. Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan EVCÝL Yönetim Kurulu Üyesi 13

14 YÖNETÝCÝLER OTURANLAR (SOLDAN SAÐA) Hüseyin ALPER Elektrik Bakým Onarým Müdürü Lütfi YANAR Mekanik Bakým Onarým Müdürü A. Refik ÇANDARLI Genel Müdür Yard. (Teknik) Nuri ÖZDEMÝREL Genel Müdür Fehmi AÇARÇÝÇEK Genel Müdür Yard. (Mali - Ýdari) Süleyman ERTEKÝN Pazarlama Müdürü Sedat ÖZFÝLÝZ Dýþ Ticaret Müdürü AYAKTAKÝLER Tamer DEMÝR Üretim Planlama ve Kontrol Þefi Ýlyas NUMANOÐLU Tahribatsýz Muayene Þefi Ýbrahim H. GÖKÇE Kalite Þefi H. Pertev BÝRKAN Mali Ýþler Müdürü M. Harun YEÞÝLYURT Ýç Satýnalma Müdürü Ý. Ýrfan AYHAN Kalite Müdürü Muhiddin Z. ÞEKER Çelikhane Ýþletme Þefi Nazým YANILMAZ Bilgi Ýþlem Þefi Güray GÜZELER Çelikhane Müdürü M. Fikret PAMUK Mali Ýþler Þefi Ýrfan ÇEÇEN Ýnsan Kaynaklarý Þefi Þükrü ÜNAL Haddehane Müdürü 14

15 I. GÝRÝÞ E SERMAYE HAREKETLERÝ Kayýtlý sermaye sistemi içinde sermaye tavanýmýz , YTL na ulaþmýþ olup, ödenmiþ sermayemiz de , YTL dir. Hisse senetlerimizin tamamý Ý.M.K.B. de kotedir ve ulusal pazarda iþlem görmektedir. Hisse senetlerimizin borsadaki satýþ fiyatý (1 adet hisse 1 YTL nominal deðer esasýna göre), 27 yýlý Mart ayý sonunda 2,66 YTL, Haziran ayý sonunda 2,5 YTL, Eylül ayý sonunda 2,5 YTL, Aralýk ayý sonunda ise 1,84 Yeni Türk Lirasý ndan iþlem görmüþtür. 27 Yýlý içinde, % 2 si 26 Yýlý Daðýtýlabilir Net Dönem Karýndan ( ,32 YTL), % 35 i Ýþtirak Satýþ Kazancý ( ,31 YTL) ve Daðýtýlmayan Bakiye Dönem Karýndan ( ,67 YTL) olmak üzere Ödenmiþ Sermayemizin ( YTL) % 55 i oranýnda ( YTL) ortaklarýmýza bedelsiz hisse senedi verilmiþtir. Sermayemizin % 1 undan fazla hisseye sahip olduðu bilinen ortaðýmýz Bursa Çimento Fabrikasý A.Þ. dir. Pay tutarý YTL olup, sermayemize oraný % 57,33 nispetindedir. Þirketimizin sermayesine iþtirak ettiði mali duran varlýklarý aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Ünvaný Faaliyet Konusu Sermayesi BUSEB BURSA SERBEST BÖLGE KURUCUSU VE ÝÞLETÝCÝSÝ A.Þ. Serbest Bölge Kurulmasý ve Ýþletilmesi 3.., YTL RODA LÝMAN DEPOLAMA VE Liman Depolama ve LOJÝSTÝK ÝÞLETMELERÝ A.Þ. Lojistik Hizmetleri , YTL Dönem içinde borçlanma ile ilgili çýkarýlmýþ menkul kýymetimiz yoktur. Ýþtirak Payýmýz % 1,26 % 22,5 RODA LÝMAN DEPOLAMA ve LOJÝSTÝK ÝÞLETMELERÝ A.Þ. Çemtaþ, ana hissedarý Bursa Çimento Fabrikasý A.Þ. ve Baðlý Ortaklýklarý (Bursa Çimento Grubu) ile Roda Liman Depolama ve Lojistik Ýþletmeleri A.Þ. (Roda) arasýnda tarihinde, Roda nýn % 5 hissesinin Bursa Çimento Grubu na tahsisi ve karþýlýðýnda Gemlik te kayýtlý metre karelik arazi ve Milli Emlak tan kiralanacak 4. metre karelik arazi üzerinde bir liman tesis edilmesi, iþletilmesi konusunda aktedilen protokol çerçevesinde, Roda ya % 22,5 oranýnda ortak olmuþtur. Çemtaþ A.Þ. iþtiraki Roda Liman Depolama ve Lojistik Ýþletmeleri A.Þ. (Roda); tamamlandýðýnda 2.. ton genel yük elleçleme ve 3. Teu konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacak olan liman iþletmesinin; açýk ve kapalý depolama alanlarýnýn % 9 lýk kýsmý, idari binalarýnýn % 85 lik kýsmý, tarihi itibariyle tamamlanmýþ olup, Þubat-28 içerisinde geri kalan iþlerin bitirilmesi planlanmaktadýr. Makina parkýnýn oluþturulmasý ve iskele bölümünün tamamlanmasýný müteakip, T.C. Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý ve T.C. Baþbakanlýk Gümrük Müsteþarlýðý na yapýlan müracaatýmýz neticesinde, tarihinde T.C. Baþbakanlýk Denizcilik Müsteþarlýðý tarafýndan Kýyý Tesisi Geçici Ýþletme Belgesi verilen liman 15

16 I. GÝRÝÞ E SERMAYE HAREKETLERÝ iþletmesi, kýsmi olarak (Dökme-Katý Yükler) deneme mahiyetinde faaliyetlerine baþlamýþtýr YTL Sermayeli Roda A.Þ. nin tarihi itibariyle baðýmsýz denetimden geçmiþ olan finansal tablolarýna göre aktif toplamý YTL, özkaynak toplamý YTL, net dönem zararý ( ) YTL dir. BURSA SERBEST BÖLGE KURUCU ve ÝÞLETÝCÝSÝ A.Þ. Bursa-Yalova karayolu üzeri, Gemlik Ýlçesi, Gemport Limaný bitiþiðinde kurulmuþ olan Bursa Serbest Bölge (BUSEB); Bursa Sanayi ve Ticaret Odasýnýn önderliðinde Bursa Sanayici ve Ýþ adamlarýnýn ortaklýðýyla Bursa Serbest Bölge Kurucu ve Ýþletici A.Þ. olarak 1998 yýlýnda Serbest Bölge kurmak ve iþletmek üzere kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Bursa nýn ithalat ve Ýhracat hayatýný daha hýzlý ve rekabet edilebilir düzeye getirmektir. Tamamen Sanayi Bölgesi planý ile kurulmuþ olan Serbest bölgemiz bu doðrultuda 825 dönümlük bir arazide bakanlar kurulunun 2/538 sayýlý sýnýr kararnamesinin onaylanmasýyla inþaat çalýþmalarýna baþlanarak ve 11 ay gibi kýsa sürede tüm altyapýsý tamamlanarak 11 Mayýs 21'de ticari faaliyetine baþlamýþtýr. Faaliyete girdiði günden bu yana Serbest Bölgeler içinde üretime yönelik faaliyet gösteren en büyük Serbest Bölgelerden biri olma hedefine gün ve gün yaklaþmaktadýr. 16

17 I. GÝRÝÞ G FAALÝYETLERÝMÝZÝ KARAKTERÝZE EDEN MUKAYESELÝ TABLO (23-27) VERÝLER Sermaye YTL Özkaynak YTL YabancI Kaynak YTL Ýþtirakler ve Baðlý Ort. YTL Kýdem Tazminatý Karþ. YTL Memur Sayýsý Kiþi Teknik Eleman Sayýsý Kiþi Ýþçi Sayýsý Kiþi Kütük Üretimi TON , , , , ,4 Mrd. Parça Üretimi TON 224, 244, 249, 24, 248, ÇELÝKHANE TOPLAM ÜRETÝM TON , , , , ,4 Çelik Lama Üretimi TON 9.84, , ,5 1.85, ,1 Yaylýk Lama Üretimi TON 51.67, , , , ,6 Kare, Altý Köþe Üretimi TON 87,1 485,6 94, ,5 2.55,7 Yuvarlak Üretimi TON ,3 8.41, , , , HADDEHANE TOPLAM ÜRETÝM TON , , , , ,4 Hadde Mamülü Ýç Satýþ TON , , , , ,7 Hadde Mamülü Dýþ Satýþ TON , , , , ,6 Hadde Mamülü Dýþ Satýþ USD , , , , ,4 Kütük Dýþ Satýþ TON,,,, 144,4 Kütük Ýç Satýþ TON 29,5 139,8 13,3 9,4 71,6 Kütük Stoðu TON 4.928,5 4.16, , ,9 3.52,6 Hadde Mamülü Stoðu TON 5.92, ,8 3.95, , ,6 Finansman Giderleri YTL Amortisman Gideri YTL Satýþ Hasýlatý (Ciro) YTL KAR / ZARAR YTL

18 I. GÝRÝÞ G - FAALÝYET GÖSTERÝLEN SEKTÖR, FAALÝYET KONUSU VE ORTAKLIÐIN SEKTÖR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ 1. DÜNYA DA DEMÝR ÇELÝK Dünya da 27 yýlýnda Demir Çelik Üretimi, 26 yýlýna göre yaklaþýk % 8,3 oranýnda artarak yaklaþýk milyon ton olmuþtur. 27 AB Ülkelerinin 27 yýlý üretimi ise önceki yýlýn ayný dönemine göre % 1,7 oranýnda artýþ göstererek 21,3 milyon ton olmuþtur. Çin 27 yýlýnda % 36,4 lük üretim payý ve 489 milyon tonluk üretimi ile ilk sýrada yer almýþ ve %15,3 lük üretim artýþý saðlamýþtýr. Çin i takip eden üç ülke; Japonya 12,2, ABD 97,2 ve Rusya 72,2 milyon ton üretim gerçekleþtirmiþlerdir. En çok ham çelik yüzdesel üretim artýþý gerçekleþtiren ilk beþ ülke, Çin, % 15,3, Türkiye % 1,5, Brezilya % 9,3, Hindistan % 7,3 ve Güney Kore % 6,. Çin de üretim artýþýnýn 28 yýlýnda da aynen devam edeceði beklenilmektedir. 27 yýlýnda, Çin in ham çelik üretimi % 15,3 oranýnda artarken, tüketimdeki artýþýn daha düþük seviyede kalmasý, 28 yýlýnda da Çin in net ihracatçý konumunu güçlendireceðini ve piyasadaki belirli rolünü sürdüreceðini gösteriyor. Dünya da çelik üretiminin % 4 ý uzun ve % 6 ý ise yassý ürün olarak üretilmektedir. Üretimler ise; % 35 i hurdaya dayalý elektrik ark ocaklarýnda, % 65 i ise entegre tesislerde üretilmektedir. Türkiye bu dönemde yaklaþýk ton ve Dünya sýralamasýnda % 1,9 luk üretim payý ile yine 11. sýrada yer almýþtýr. Türkiye 27 yýlýnda çelik üretiminde % 1,5 lik üretim artýþý saðlamýþtýr. 2. TÜRKÝYE DE DEMÝR ÇELÝK Türkiye de üç entegre tesis (birisi yassý) ile birlikte 16 sý özel sektör olmak üzere 17 adet elektrik ark ocaklý çelik üretim tesisi bulunmaktadýr. Ülkemizde çelik üretimi bir önceki devreye göre yaklaþýk % 1,5 oranýnda artarak ton seviyelerine yükselmiþ olup, elektrik ark ocaklý üretim payý % 75 ile tona çýkmýþtýr. Elektrik ark ocaklý çelik üretimi % 13 artarken entegre üretim ise ancak % 3,5 artýþ göstermiþtir. Ülkemizde 27 yýlýnda üretilen ham çeliðin ürün bazýnda daðýlýmý ise þöyledir. Uzun Ürünler % 85,5 - Ýnþaat Sektörü % 83,5 - Vasýflý Çelik % 2 Yassý Ürünler %14,5 Ülkemizde üretilen çeliðin yaklaþýk % 25 i entegre ve yaklaþýk % 75 i ise hurdaya dayalý ark ocaklý tesislerde üretilmektedir. 18

2011 YILI FAALÝYET RAPORU kapak içi boþ Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu Yibitaþ Yozgat Ýþçi Birliði Ýnþ. Malz. San. ve Tic. A.Þ. 2011 Faaliyet Raporu KURULUÞ

Detaylı

98 TÜPRAÞ 2008 FAALÝYET RAPORU 99 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ. nin Yönetim Kurulu na 1. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Þ ( TÜPRAÞ ), baðlý ortaklýklarý ve müþterek yönetime tabi

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

ALBARAKA TÜRK FAALÝYET RAPORU 2002 ALBARAKA TÜRK Faaliyet Raporu 2002 Aksaray yöresinde dokunan kilim, koyun yününden imâl edilip kök boyayla renklendirilmiþtir. Dokumada kullanýlan Elibelinde motifi,

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

2010 ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ Vizyon - Misyon 2 Tarihsel Geliþim 3 Ortaklýk Yapýsýve Sermaye Artýrýmlarý 4 Ana Sözleþme Deðiþiklikleri 5-8 Yönetim Kurulu Baþkaný Mesajý 9-10 Genel Müdür Mesajý 11-12 Özet Finansal

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

YAPI KREDÝ KORAY GAYRÝMENKUL YATIRIM ORTAKLIÐI 2008 FAALÝYET RAPORU Faaliyet Raporu 08 Büyükdere Cad. Yapý Kredi Plaza C Blok Kat:2 Levent 34330 ÝSTANBUL Tel: +90 212 284 13 56 Faks: +90 212 284 13 58

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

1 Ýçindekiler 30 44 36 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aðustos - Eylül 2012 Yýl :13 Sayý : 178 11 34 66 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel 2 Kütahya olmasý lazým gelen yerde neden deðil?

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR?

BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? BÖLÜM I GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NEDÝR? GÜMRÜK BÝRLÝÐÝ NÝN KURULUÞU Ýkinci dünya savaþýnýn yýkýcý sonuçlarý Avrupa ülkeleri arasýnda öncelikle ekonomik, daha sonra da politik ve savunma alanlarýnda iþbirliðine girme

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr

TEMMUZ 2010 SAYI 7. e-dergi ÖZEL BÖLÜM ÞÝRKETLERÝ AYNAYA BAKMAK. www.finanskulup.org.tr TEMMUZ 2010 SAYI 7 e-dergi Dr.NEBÝL ÝLSEVEN EKONOMÝK BÜYÜME VE EKONOMÝK ÝSTÝKRAR AÇISINDAN BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZEL BÖLÜM YATIRIM - MENKUL DEÐERLER ÞÝRKETLERÝ EÐÝTÝM AYNAYA BAKMAK www.finanskulup.org.tr

Detaylı