Kurumsal Arivler. Bülent Karasözen. Giri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Arivler. Bülent Karasözen. Giri"

Transkript

1 Elektronik Gelimeler Inda Aratrma Kütüphaneleri Sempozyumu Bildirileri. (2003). Hazrlayanlar: Fatih Rukanc [ve bakalar]. Ankara: Ankara Üniversitesi, Kurumsal Arivler Bülent Karasözen Giri Kütüphaneler; özellikle ticari yaynevlerinden kaynaklanan dergi fiyat artlarndan uzun süredir ikayet etmektedirler. Ylda hakemlik sürecinden geçmi bilimsel makale dergide yaynlanmaktadr. Dünyada tüm kütüphanelerin yaynclara ödedikleri abonelik ücretleri hesaba katld3nda, bir makale $ a gelmektedir. [7] Basl dergiden elektronik dergiye geçiteki fiyat artlar eskisi kadar yüksek olmasa da, bu artlar halen sürmekte ve bu durumdan da kütüphane bütçeleri olumsuz olarak etkilenmektedir. Dünyann her tarafnda birçok kütüphane biraraya gelerek çeitli konsorsiyumlar oluturarak, yaynclara kar pazarlk güçlerini kuvvetlendirmekte ve daha fazla bilimsel yayna eriim sa3lamaktadrlar. Konsorsiyumlar bilimsel yaynclk dünyasn oldukça sarsarak, yeni bir düzenleme getirmitir. Ancak tüm bu giriimler ticari ve kurumsal dergi yayncl3nn tekelindeki akademik iletiim sisteminin, günümüz elektronik dünyasnda sa3lkl bir ekonomik yapya kavumas için yeterli olmamaktadr. 90 l yllarda bilgisayar a3larnn ve elektronik yayncl3n yaygnlamas, önceleri aratrmaclar arasnda fotokopi olarak da3tlan bilimsel yaynlarn, hakemlik sürecinden geçmemi sonbask metinleri, elektronik ortama tanmaya balamtr. Bu anlamda kurulan ilk elektronik önbask arivi, Paul Ginsparg n Los Alamos ta oluturdu3u yüksek enerji fizi3i alanndaki ArXiv dir Bu ariv u anda Cornell Üniversitesi ne tanm olup, fizik dnda; astronomi, matematik ve bilgisayar bilimlerini de içermektedir [8,13]. Bilimsel yaynlara bu tür eriim ekli bilim adamlar arasnda büyük bir kabul görmü ve ksa sürede çok sayda aratrmac yaynlarn bu tür arivlere göndermeye ve buradaki yaynlar kullanmaya balamtr. Arivde makale bulunmakta olup, her yl yeni makale eklenmekte ve günde ortalama defa kullanlmaktadr [7]. Böylelikle bir anda hzl ve çok yaygn bilimsel iletiim a3 oluturulmutur. Önbask arivlerinin bu denli yaygnlamasnda, birçok dalda hakemlik sürecinin uzun olmas ve basl dergi ortamndan kaynaklanan makalelerin yaynlanma sürelerinin uzun zaman almas gibi nedenler etkin olmutur. Kurumsal arivler; ö3retim üyelerinin ve aratrmaclarn bilimsel yaynlarn daha çok kiiye ulatrmak amacyla kiisel WEB sayfalarna, bölüm veya disiplin temelli elektronik önbask arivlerine koyma çabalar, kütüphanelerin geleneksel yayncllarn uyguladklar ekonomik modellerden duyduklar rahatszlk ve elektronik yaynclkla birlikte bilgisayar a3larnn yaygnlamas ve böylece, bilgiye daha kolay Prof.Dr.Bülent Karasözen ODTÜ Kütüphane ve Dokümantaston Daire Bakandr. 1

2 eriilebilinmesin sonucu oluan yeni bir giriimdir. Bunlarn en önemlisi MIT ve HP nin birlikte oluturduklar Dspace dir [1,15,16]. Bunu California Digital Library e-scholarly Repository [9], Knowledge Bank of Ohio State University [12] gibi di3er giriimler izlemektedir. Kurumsal arivlerin dnda Kansas Üniversitesi nin giriimiyle oluturulan NEAR (National Electronic Article Repository) gibi ulusal arivleme giriimleri yansra, Hollanda da oluturulan ARNO (Academic Research in Networking Online) gibi konsorsiyal arivleme örneklerine de rastlamak mümkündür [10]. Kurumsal arivlerin do3u nedenlerini anlayabilmek için, çeitli bilim dallarnda bigiye eriim ekillerindeki farkllklara bakmakta yarar vardr. Bu ba3lamda, Amerika da rasgele olarak üniversitelerden seçilen aratrmacyla, kimya, biyoloji, mühendislik, kognitif bilimler ve psikoloji, matematik, bilgisayar bilimleri, fizik ve astronomi alanlarnda elektronik önbask arivlerinin kullanmyla ilgili yaplan anket oldukça ilginç sonuçlar vermekte [8]: Toplam olarak aratrmaclarn %18 inin elektronik önbask arivlerini kullandklar, %82 sinin ise hiç önbask arivi kullanmad3 ortaya çkmtr. Önbask arivlerinin en çok kullanld3 alan olarak % 54 le fizik ve astronomi gelmekte, bunu %29 la matematik ve bilgisayar bilimleri, %7 ile mühendislik, kognitif bilimler ve psikoloji, %4 le biyoloji izlemektedir. Kimya da ise önbask arivi olmad3 için hiç kullanlmaktadr. Kimya alannda yaynclarn telif hakk ve benzeri konularda uyguladklar kstlayc kurallar ve ambargo uygulamalar, patent kullanmnn yaygn olmas, bu alanda ücretin eriim modellerinin oluturulmasna engel tekil etmektedir. En çok kullanlan son bask arivi % 70 oranla ArXiv, bunu %3.7 ile PubMed izlemektedir. Ayrca elektronik önbask arivlerindeki yaynlara dergilerden yaplan atf oranlar en yüksek olan alan %14.5 ile yüksek enerji fizi3i, en az ise % 0.95 ile matematiktir. Ancak önbask arivleri içindeki yaynlarn birbirlerine yaptklar atf oran ( online atf ) dergilerdeki atf orannn 20 kat kadardr. Disiplin temelli di3er önbask arivleri olarak ekonomi deki RePEc(Research Papers in Economics) Kognitif bilimler deki Cog Prints bilgisayar bilimlerindeki NCSTRL(Networked Computer Science Technical Reference Library) örnek olarak verilebilir. Elektronik önbask arivlerinin, basl ortamda önbask gelene3i olan fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri gibi alanlarda yaygnlat3 ve önem kazand3, ancak böyle bir gelece3e sahip olmayan örne3in kimya gibi alanlarda yetersiz kald3 görüünden hareketle, kurumsal arivlerin oluturulmas gereklili3i vurgulanmaktadr. Önbask arivlerinin yaygnlamasndaki en büyük etken hiç üphesiz WEB olmutur. Önbask arivleri dnda birçok aratrmac u anda kiisel WEB sayfalarna, makalelerini, ders notlarn ve benzer di3er aratrma materyallerini koymakta ve bunlar di3er aratrmaclarn serbest eriimine sunulmaktadr. Bu tür giriimler tekelci yaynevi politikalarndan ençok zarar gören kütüphanecilerin de harekete geçmesine öncülük etmitir. Amerikan Aratrma Kütüphaneleri Birli3i ARL 1998 ylnda akademik iletiim a3nda bilimsel bilginin yaygnlamasna engel olan, çoktan ekonomik olmaktan çkm ticari ve bilimsel dernek yaynevlerinin tekelinde olan bilimsel yaynclk dünyasnda yeni bir seçenek oluturmak için SPARC (The Scholarly 2

3 Publishing and Academic Resources Coalition) giriimini balatmtr. Bu çerçevede baz ucuz alternatif dergiler yaynlanmaya balanmtr. Bunlarn en baarl örne3i olarak Elsevier in Tetrahedron dergisine alternatif olarak yaynlanan Organic Letters dr. Yllk abonelik ücreti Tetrahedron un dörttte biri olan Organic Letters kuruluundan dört yllk gibi ksa bir süre içinde impact factoründe Tetrahadon dergisinin önüne geçmitir. Dünyada 270 kuruluun üye oldu3u SPARC n amac kütüphaneciler, üniversite yöneticileri ve bilim adamlaryla birlikte bilimsel bilgiye eriimde yeni modeller yaratmak, üniversiteleri ve aratrma kurulularn bu konuda bilinçlendirmektir ylnda aralarnda ANKOS un da üyesi oldu3u SPARC n Avrupa temsilcili3i kurulmutur. SPARC n son önemli giriimi ise disiplin temelli önbask arivleri, aratrmaclarn WEB sayfasyla balayan bilimsel yaynlara serbest eriim modellerini bir adm daha ileri götürmek ve bu amaçla kurumsal arivlerin kurulmasna önayak olmaktr. SPARC n bu konudaki görülerine bu konuyla ilgili geni raporda [3], ilgili di3er sunum [2] ve makalelerde [4,6] verilmektedir. Kurumsal arivler, bir kurumun, örne3in üniversite veya aratrma enstitüsünün tüm bilimsel ve entellektüel ürünlerinin arivlendi3i, di3er kurum ve kiilerin serbestçe eriebilecekleri saysal bilgi kaynaklar olarak tanmlanabilir. Kurumsal arivlerin iki ana amacndan birini bilginin yaylmasn kstlayan u andaki akademik iletiim sistemlerinde yeni bir model yaratmak, di3erini ise kurumun ve aratrmaclarn daha iyi tannmasnn sa3lanmas ve dolaysyla prestijinin arttlmas olarak tanmlamak mümkündür. Dspace projesi çok ksa sürede tüm dünyada popüler olmu ve MIT ye büyük bir prestij sa3lamtr. Bu tür giriimler ayn zamanda SPARC n da önemini arttrmaktadr. Akademik iletiim aa3daki dört ana ö3eden olumaktadr: Bilimsel aratrmann veya fikrin önceli3inin sa3lanmas, kayda geçmesi, Aratrma kalitesinin ve de3erinin kantlanmas, Aratrmann sonucundan bilim dünyasnn haberdar edilmesi, Bilimsel bilginin ileride de kullanlabilmesi için arivlenmesi. Ru andaki basl ve elektronik dergi yaynclk modelinde bu dört fonksiyon birbirinden ayrlmaz ekilde toplanm durumdadr. Yaynevlerinin tekelci konumlar da bundan kaynaklanmaktadr. Bu model, yaynn üretilmesi, hakemlik ve yaynlarn da3tlmas gibi süreçlerin birbirine sk skya ba3l oldu3u bütünleik bir yapya sahip ve bilimsel dergi fiyatlarnn artmasndaki en büyük etken olarak görülmektedir. Bilgisayar teknolojilerinin çok geliti3i dünyamzda artk ekonomik olmayan bu modelden yaynevleri bir türlü vazgeçmemekte, basl ve elektronik dergiler için birlikte fiyat vermek konusunda srar etmekte, eskiden altklar karlarn sürdürmeye çalmaktadrlar. Yaynevlerinin bilimsel bilgilerin yaygnlatrlmas ve saklanmas konusunda yllardr önemli rol oynadklar ve katkda bulunduklar kabul edilmekle birlikte, bu sistemin artk ekonomik olmayan ve etkinli3ini yitirmi bir sistem oldu3u konusunda fikir birli3i vardr. Özellikle, bilimsel aratrmalar sürdürmek için hiç bir ek ücret almayan bilim adamlarnn aratrma sonuçlarnn yaynland3 makalelere, 3

4 kütüphanelerin oldukça yüksek ücretler ödeyerek erimeye mecbur braklmas, tüm dünyada üniversitelerin hakl tepkisine neden olmaktadr. Kurumsal arivlerin çk noktas, yukarda belirtilen akademik iletiimin dört ana fonksiyonunun elektronik ortamda artk birbirinden ayrlabilece3i ve bunun daha ekonomik ve etkin bir model oluturaca3dr. Bu modelin hareket noktas, bilimsel bilginin içeri3i ile sunumunun birbirinden ayrlabilece3i görüünden kaynaklanmaktadr. Üniversitelerin bilimsel yaynlar çok sayda dergiye da3lmakta ve kurumun de3eri açk seçik ortaya çkmamaktadr. Ru andaki yaynclk modeli, akademik iletiimde bilimsel bilgilerin yaygnlamasn engellemektedir. Kurumsal arivler, yaynevlerinin tekelci konumlarnn krlmasnda önemli bir rol oynayabilir. Arivlere konacak materyaller arasnda bilimsel yaynlarn önbasklar, devam etmekte olan çakmalar, hakemden geçmi makaleler, kitaplar, ders notlar, veri setleri, konferans makaleleri, elektronik tezler, foto3raflar, bilgisayar programlar, videolar, ve somut eserler yer alabilir. Kurumsal arivler, bilimsel bilginin daha hzl ve daha çok kiiye ulatrlmasn, yeni bilimsel bulularda önceli3in kantlanmasn, yaynlara daha çok atf yaplmasn ve son olarak, aratrmaclarn ve kurumlarnn prestijlerinin artmasn sa3lamaktadr. Kütüphaneler kurumsal arivler aracl3yla, akademik iletiim zincirinde ö3retim üyeleriyle ibirli3i yaparak, dergi aboneliklerinden gelen mali yükün azaltlmasna katkda bulunabilirler. Yaynevleri genellikle kurumsal arivlerin gelimesinden kayg duymaktadrlar. Ancak APS nin (American Physical Society) ve ArXiv le yürütmekte oldu3u ortaklk gibi olumlu yaklamlara da rastlamak mümkündür [5]. Bilimsel bilgi elektronik olarak çeitli ekillerde ve yerlerde saklanabilir ve farkl yerlerden, farkl yazlmlar kullanarak eriilebilinir. Bunun temelinde içeri3in oluturulmas için gerekli olan metadata tasarm ve bu metadatalarn birbirleriyle anlaabildikleri, iletiim halinde olmalarn sa3layan ve karlkl ilerlilik olarak tanmlanan interoperability kavram yatmaktadr. Açk Arivler; (Open Archives) OAI giriiminin ana amac da dünyada çok saydaki da3nk, birbirlerinden farkl saysal ortamda sakl materyale, farkl eriim yazlm ve standartlarna sahip kullanc ve kurumlar arasnda iletiim kurmak, bunun için gerekli teknik altyapy sa3lamaktr. Kurumsal arivler bu nedenle Açk Arivler giriimi ile çok yakndan ilgilidir. Kurumsal arivlerin geliimi, Açk Arivlerin çalmalarnn hzlanmasna ve önem verilmesine neden olmutur. Kurumsal arivlerdeki yaynlara di3er kii ve kurumlar tarafndan kolaylkla eriilebilinmesi için belirli teknik altyapnn oluturulmasnda Açk Arivler in metadata ve karlkl ilerlik (interoperability) standartlar büyük önem tamaktadr. Her ariv kendi koydu3u içerikle interoperability standartlar çerçevesinde iletiim sa3layarak, tarama yapan kullancnn ek bir yazlm kullanmasn ortadan kaldrmaktadr. Yüzbinlerce ariv, çok sayda arivleme ekli ve çok çeitli materyalin arivlendi3i ve bunlara herkesin erimesinin amaçland3 gözönüne alnrsa, karlkl iletiimi mümkün oldu3u kadar az standarta ba3layan altyapnn ne kadar önemli oldu3u görülmektedir. Kurumsal arivlerdeki en önemli ilkelerden biri, arive konulan materyalin ola3anüstü bir durum olmadkça sonradan arivden çkartlamamasdr. Ayrca tüm materyalin açk eriime sunulmas art olmamkla beraber, hangi materyale açk eriimde ulalabilece3i hakknda kurumlar kontrol mekanizmas oluturabilmektedirler. 4

5 Kurumlar, arivlerdeki materyalin uzun süre saklanmasn ve açk eriime sunmay üstlenmelidirler. Uzun süreli saklama ve açk eriim birbirine çok ba3ldr. Di3er önemli bir konu da eletronik ortamda bilimsel materyalin uzun süre saklanabilirli3inin sa3lanmas, yani arivleme konusudur. Bu konuda üzerinde anlama sa3lanm bir standart olmasa da, birçok kurum tarafndan çalmalar sürdürülmekte ve ortak projeler üretilmektedir. Açk arivler giriimi, e3itim ve aratrmay desteklemek amacyla, internet üzerindeki her türlü bilgiye herhangi bir ücret ödemeden eriim anlamnda, kütüphanecilik alannda bir kavram haline gelmitir. Bu çerçevede ARL, 2002 ylnda BOAI (Budapest Open Archives Initiative) ile birlikte gerekli tantm yapmak için bir dizi konuma, seminer ve konferans düzenlemitir. Kurumsal arivlerin ekonomik olup olmayacaklarn imdiden kestirebilmek oldukça güçtür. Ancak kurumun gerekli teknik ve örgütsel altyapy oluturarak, ö3retim üyelerinin katlmn sa3lamas gereklidir. Bu konuda kütüphanecilere ve üniversite yöneticilerine önemli görevler dümektedir. Ö3retim üyelerinin bu konudaki e3ilimlerini ö3renebilmek üzere yaplan aratrmalarn sonuçlarna göre, genç ö3retim üyeleinin kurumsal arsivlere katkda bulunmaya hazr oldu3u, yal veya teknolojiyi sevmeyenlerin ise ilgi duymadklar, büyük bir ço3unlu3un ise katkda bulunmay arzu ettikleri ancak zaman bulamadklar ortaya çkmtr. Bunlarn dnda eriim politikalarnn belirlenmesi, kullanlacak metadata türlerini, aratrmaclardan yaynlarna serbest eriim için ihtiyaç duyulan belgelerin alnmasn gereklidir. Ariv di3er kurumlara örnek tekil edecek ekilde tantlmal ve elde edilen deneyimler aktarlmaldr. Kurumsal ariv giriimlerinden baz örnekler: Dspace, MIT (Massachusete Institüte of Technology) ise HP (Hewlet Packard) tarafndan gelitirilen bir projenin ürünü olarak oluturulan kurumsal arivdir. MIT de ylda bilimsel yayn üretilmekte ve projenin yllk personel, bilgisayar yazlm ve donanm giderleri $ civarnda tahmin edilmektedir. Ancak bu MIT nin yaynevlerine ödemekte oldu3u dergi abonelik ücretleri karsnda çok ufak bir miktar tekil etmektedir. Projenin sonunda oluturulacak olan yazlm di3er kurumlar da kullanabileceklerdir. MIT ayrca Dspace projesinden elde etti3i deneyimleri di3er üniversitelerle paylamak istemekte ve onlarn da katlmn tevik etmektedir[1,15]. California Digital Library (CDL) e-scholarly Repository de benzer amaçlara sahip ve Açk Arivler protokolünü kullanmaktadr [9]. Ohio State University s Knowledge Bank ise daha çok uzaktan ve sürekli e3itime yönelik ve ayrca OhioLink konsorsiyumu ile birlikte kurumsal ariv gelitirme projeleri bulunmakta [12]. Kurumsal arivlerin elektronik önbask arsiv uygulamalar: Kaliforniya Teknik Üniversitesi, Nottingham, Glasgow üniversiteleri daki OAI metadata hasatlama protokolüyle uyumlu ücretsiz elektronik arivleme yazlmlarn kullanarak arivleme çalmalar sürdürmektedir [3, 14]. 5

6 Benzer kurumsal ariv projeleri çeitli ülkelerde de gelitirilmektedir; Kanada üniversitelerin ortaklaa balattklar The CARL Institutional Repositories Pilot Project Vngiltere deki sekiz üniversite tarafndan desteklenen SHERPA (Securing a Hybrid Environment of Research Preservation and Access) projesi [11]. Avustralya Ulusal Üniversite ASU tarafndan balatlan ulusal elektronik ön bask arivi oluturma projesi [14]. ARNO (Academic Research in the Netherlands Online ylnda Hollanda da balatlm bir projedir. Amac üniversitelerdeki da3nk saysal arivlere Açk arivlerin interoperability standartlar çerçevesinde eriimi sa3lamaktr [10]. Kurumsal arivlere ABD de büyük önem verilmekte; üniversite yöneticileri projelere destek bulmak ve kurum içinde gerekli örgütlenmenin kurulabilmesi için önderlik etmektedirler. Bu konuda 18 Ekim 2002 de Washington da SPARC, ARL ve CNI (Coalition of Networked Information) tarafndan düzenlenen konferansa 250 kii katlm, kurumsal arivlerle ilgili projeler, sorunlar tartlmtr. Kurumsal arivler, yukardaki örneklerde de görüldü3ü gibi, her kurumun yapsndan kaynaklanan fakllklar göstermektedir. Sonuç olarak kurumsal arivlerin bilimsel bilginin daha yaygn ve etkin kullanmnda önemli bir gelime sa3layaca3; var olan yaynclk sistemini tamamlayc bir konuma gelece3i tahmin edilmekte ve bu açdan büyük ümitler ba3lanmaktadr. Kurumsal arivlerin tüm dünyada yaygnlamas, açk eriim ve bilgi paylamn destekleyen bir kültürün olumasna ba3ldr. Kaynakça [1] S. Atwood, MIT s Superarchive, An MIT Enterprise Technology Review, December 2002/ January 2003, [2] B. Buckholtz, Gaining independence through Institutional Repositories, 2nd Workshop on the Open Archives Initiative (OAI):Gaining independence with e-prints archives and OAI,Cern, October, 2002, [3] Crow, The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper, [4] Crow, SPARC Institutional Repository Checklist & Resource Guide, [5] M. Doyle, Peer-review s future in a world of open archives, The APS Point of View,2001,http://doc.cern.ch/AGE/current/askArchive.php?a01193/a01193s4t8/transpa rencies/doyle.ppt 6

7 [6] R. K. Johnson, Institutional Repositories Partnering with Faculty to Enhance Scholarly Communication D-Lib Magazine, November 2002, Volume 8 Number 11 [7] S. Harnad, The Self-archiving Initiative, Nature WEB Debates, 2001, [8] I. Lawal, Scholarly Communication: The Use and Non-Use of E-Print Archives for the, Dissemination of Scientific Information, Issues in Science and Technology Librarianship, Fall 2002, [9] J. Ober, California Digital Library, 2nd Workshop on the Open Archives Initiative (OAI): Gaining independence with e-prints archives and OAI, Cern, October, [10] T.A. Peters, Digital Repositories: Individual, Discipline-based, Institutional, Consortial, or National? The Journal of Academic Librarianship, Volume 28, Number 6, pp , 2002 [11] S. Pinfield, Creating Institutional Repositories, ac. uk/ documents/sp_jisc-cni_020626/sp_jisc-cni_ ppt [12] S. A. Rogers, Developing an Institutional Knowledge Bank at Ohio State University: From Concept to Action Plan, 2002, state. edu/ KBinfo/ [13] D.Rusch-Feja, The Open Archives Initiative and the OAI Protocol for Metadata Harvesting: rapidly forming a new tier in the scholarly communication infrastructure, ALPSP, Learned Publishing, Volume 15, No. 3, 2002, pp , alpsp/ /v15n3/contp1-1.htm [14] C. Steele, E-prints: the future of scholarly communication. /incite/2002/10/eprints.html [15] R. Tennant, Institutional Repositories, Library Journal, 9/15/2002 A242297&publication=libraryjournal [16] J.R. Young, Superarchives' Could Hold All Scholarly Output, Online collections by institutions may challenge the role of journal publishers, The Chronicle of Higher Education, July 5, 2002, 7

8 8

Akademik iletişim aşağıdaki dört ana öğeden oluşmaktadır:

Akademik iletişim aşağıdaki dört ana öğeden oluşmaktadır: Kurumsal Arşivler B. Karasözen, ODTÜ Özet: Kurumsal arşivler üniversite ve araştırma kurumlarının entellektüel ürünlerinin sayısal ortamda saklandığı, diğer kurumların ve kullanıcıların kolaylıkla erişebildikleri,

Detaylı

Türkiye deki Kurumsal Arşivlerin Web Analizi

Türkiye deki Kurumsal Arşivlerin Web Analizi Türkiye deki Kurumsal Arşivlerin Web Analizi Web Analysis of Institutional Repositories in Turkey Mehdi Afzali Zencan Azad İslam Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Bölümü, Zencan, İran. afzali@hacettepe.edu.tr

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI

BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI Coşkun POLAT * GİRİŞ: BİLİMSEL İLETİŞİM SORUNU VE AÇIK ERİŞİMİN ORTAYA ÇIKIŞI Bilimsellik, disiplinlerin entelektüel altyapısının

Detaylı

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER

DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER DENZL TEKSTL SEKTÖRÜNDE HRACAT TEVKLERNN PAZARLAMA FAALYETLERNE ETKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi letme Anabilim Dal Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dal brahim

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

ABMYO Dergisi. 23, (2011) (1-8) Baarnn Altndaki Sr M. Salih ÇELKKALE 1 stanbul Aydn Üniversitei Anadolu BL Meslek Yüksekokulu ile Yükseköretim hayatna balad. Anadolu BL Meslek Yüksekokulu, Yükseköretim

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

ekil 3. Ekartman belirleme amac yla kullan lan LVDT.

ekil 3. Ekartman belirleme amac yla kullan lan LVDT. ekil 3. Ekartman belirleme amacyla kullanlan LVDT. Linear Variable Differential Transformer sözcüklerinin ksaltmas olan LVDT, bir objenin dorusal olan mekanik hareketini, elektrik sinyallerine dönütüren

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara

AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ. Open Access Fact And University Of Ankara AÇIK ERİŞİM OLGUSU VE ANKARA ÜNİVERSİTESİ Open Access Fact And University Of Ankara Doğan Atılgan. atilgan@ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim üyesi Burcu Keten Burcu.bulut@ankara.edu.tr Ankara

Detaylı

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER

DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER DI KAYNAK KULLANIMININ (OUTSOURCING) MAKROEKONOMK ETKLER Prof.Dr.Ahmet Erdinç TUTAR Yard.Doç.Dr.Hüsamettin NAÇ Dr.Ümit GÜNER*** ÖZET Outsourcing kavram, literatüre ilk defa ngiltere de, 20. yüzyln ikinci

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR

PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR PAZARLAMA YÖNETCLER ÇN YEN BR FIRSAT: SANAL TOPLULUKLAR Yrd. Doç. Dr. Cevahir UZKURT * Ar. Gör. Müjdat ÖZMEN ** ÖZET Bilgisayar ve internet teknolojisindeki geliim her alanda olduu gibi iletmeler için

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı

Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı Açık Erişim Kavramı ve Gelişmekte Olan Bir Ülke Olarak Türkiye İçin Anlamı Hülya Dilek-Kayaoğlu Öz Basılı dergiler aracılığı ile gerçekleşen bilimsel iletişim sürecinde yaşanan sorunlar, özellikle dergi

Detaylı

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar

Uzay Tabanl Güvenlik Çal malar Uzay Tabanl Güvenlik Çalmalar HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJLER DERG OCAK 2008 CLT 3 SAYI 3 (39-51) UZAY-TABANLI GÜVENLK ÇALIMALARI Fuat NCE Hava Harp Okulu HUTEN Md.lüü Yeilyurt / STANBUL fuat.ince@superonline.com

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

AÇIK ERİŞİ. Ankos AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN

AÇIK ERİŞİ. Ankos AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN AÇIK ERİŞİ İŞİM KURUMSAL ARŞİ ŞİVLER Ankos AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Çalışma Grubu) Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN Bilimsel dergiler, makaleler 24.000 hakemli dergi Yılda 1.5 milyon makale Her

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler)

GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Örencilerinin GSM Operatörlerine Bal'l'klar' ve Bal'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) GSM SEKTÖRÜNDE MÜTER BALILII (Pamukkale Üniversitesi Ö"rencilerinin GSM Operatörlerine Ba"l'l'klar' ve Ba"l'l'klar'n' Etkileyen Faktörler) Yrd. Doç. Dr. Süleyman BARUTÇU * ÖZET Bu çal)*mada, mü*teri ba/l)l)/)n)n

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRKĠYE DE AÇIK ERĠġĠM, KURUMSAL ARġĠVLER VE AKADEMĠK KÜTÜPHANELER

TÜRKĠYE DE AÇIK ERĠġĠM, KURUMSAL ARġĠVLER VE AKADEMĠK KÜTÜPHANELER TÜRKĠYE DE AÇIK ERĠġĠM, KURUMSAL ARġĠVLER VE AKADEMĠK KÜTÜPHANELER Mehdi AFZALĠ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Tezi Ankara, 2009 TEġEKKÜR

Detaylı

Fen Eitimi Ve Yaratclk

Fen Eitimi Ve Yaratclk Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eitim Fakültesi Dergisi 20: 77-83 (2006) Fen Eitimi Ve Yaratclk Hilal Aktam*, Ömer Ergin** ÖZET Son yllarda Fen eitiminde yaratcla verilen önem giderek artmaya balamtr. Alan

Detaylı

Neden Tarih Öretiyoruz?

Neden Tarih Öretiyoruz? Neden Tarih Öretiyoruz? Erdal ASLAN* ÖZET Tarih okul programlarnn ve entelektüel yaamn en önemli inceleme konular arasnda yer alr. Özellikle yirminci yüzyl boyunca insanln yaad deneyimler, bir bilimsel

Detaylı