EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİ,TG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİ,TG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Selçuk Üivesitesi Jeodezi ve Fotogameti Müedisliği Öğetimide 30. Yõl Semozyumu16-18 Ekim 00 Koya SUNULMUŞ BİLDİRİ EGM96 JEOPOTANSİYEL MODELİTG99 TÜRKİYE JEOİDİ VE GPS/NİVELMAN İLE ELDE EDİLEN JEOİT ONDÜLASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Bayam TURGUT Cevat İNAL Cemal Öze YİĞİT Selçuk Üivesitesi Müedislik Mimalõ Fakültesi Jeodezi ve Fotogameti Müedisliği Bölümü 4031 Kamüs KONYA Özet: Bu çalõşmada Tükiye de elemlei 39 o ile 40 o aasõda boylamlaõ 3 o ile 3 o aasõda ola yaklaşõk 1700 km lik bi alada 75 adet oktaõ NASA NIMA ve Oio State Üivesitesi taafõda geliştiile EGM96 Jeootasiyel Modeli ile elde edile jeoit odülasyolaõ ile Tükiye de Haita Geel Komutalõğõ Jeodezi Daiesi Başkalõğõ taafõda esalaa ve geliştiile Tükiye Jeoidi TG99 ile elde edile jeoit odülasyolaõ ve GPS/Nivelma tekiği ile elde edile jeoit odülasyolaõ kaşõlaştõõlmõştõ. Bu kaşõlaştõma soucuda EGM96 ve GPS/Nivelma tekiği ile elde edile odülasyola aasõda -1.8 cm ile 61.3 cm ; TG99 ve GPS/Nivelma tekiği ile elde edile odülasyola aasõda -17. cm ile 18. cm aasõda odülasyo faklaõ esalamõştõ. 1. GİRİŞ Yeteli sayõdaki esalamõş jeootasiyel katsayõlada oluşa jeootasiyel modelle jeoit odülasyolaõõ esalamalaõda öemli ye tutuklaõda jeodezi açõsõda öemlidi. Uydu altimeteside elde edile ve yeyüzüde ölçüle gavite değelei jeootasiyel modellede jeootasiyel katsayõlaõ elde edilmeside veilei oluştuula. Jeootasiyel modelle; amoik katsayõla seti uydu taki istasyolaõõ jeosetik koodiatlaõ ve jeoide e iyi uya efeas elisoidii ekvatoal yaõçaõda oluşu. Global küesel amoikle gavite aomalilei ve çekül samalaõ gibi bölgeye ait yesel veilele bileştiili [Busa Radej ve ak.1997 ] EGM96 Jeootasiyel modeli NASA NIMA ve Oio State Üivesitesi taafõda geliştiilmişti. Geliştiile bu model sayeside WGS84 datumuda elem ve boylamõ bilie bi oktaõ jeoit odülasyou F477.F ogamõ ile esalaabilmektedi.[tt:// /gadg/wgs-84/egm96.tml]. Tükiye mutlak jeoidi TG99 ise Tükiye içi Haita Geel Komutalõğõ taafõda geliştiilmişti. Buu amacõ GPS gözlemleide elde edile elisoidal yüksekliklede otometik yüksekliklee geçişi sağlamaktõ. Bu amaçla MATLAB 5.3 yazõlõmõõ Gafik Kullaõm Aayüzü-Gaical Use Iteface GUI aaç kiti kullaõlaak GPS gözlemleide otometik yükseklik esalaya bi ogam geliştiilmişti. Bu ogam sayeside eagi bi oktaõ GPS ile belilee elem boylam ve elisoidal yüksekliği bilidiğide oktaõ otometik yüksekliği dolayõsõyla jeoit odülasyou esalaabilmektedi[yõldõõm000]. Bu çalõşmada WGS84 datumuda elem boylam ve elisoidal yüksekliği bilie oktaõ jeoit odülasyou EGM96 jeootasiyel modeli ve Tükiye Mutlak Jeoidi 5

2 Tugut İal Yiğit TG99 a göe esalamõştõ. Elde edile odülasyo değelei GPS/Nivelma ile elde edile değelele kaşõlaştõõlmõştõ.. YERYUVARININ GRAVİTASYONEL MODELİ 1996 EGM96 ABD de Ulusal Havacõlõk ve Uzay İdaesi NASA Goddad Uzay Uçuş Mekezi GSFC Ulusal Göütü işleme ve Haitacõlõk Ajasõ NIMA ve Oio State Üivesitesi OSU yeyuvaõõ çekim otasiyelii 360 deece ve sõada geliştiilmiş küesel amoik modeli üetmek amacõyla işbiliği yamõşladõ. Yei model Yeyuvaõ Gavitasyoel Modeli 1996 EGM96 eski Sovyet Rusya Güey Ameika Afika Çi Gölad gibi alaladaki yei ölçümlei de kasaya öcekilee göe daa çok sayõda yüzey gavite veisii ERS-I ve GEOSAT ile elde edile altimete tüetimli gavite aomalileii Uydu Laze Ölçümü SLR Global Koumlama Sistemi GPS NASA õ Taki ve Vei Aktaõm Uydu Sistemi TDRSS Fasõz DORIS Sistemi ve Bileşik Devletle US Doamasõ TRANET Dole Taki Sistemide elde edile yei veilei ayõca TOPEX/POSEIDON T/P ERS-I ve GEOSAT da elde edile doğuda altimete ölçüsüü içee kasamlõ uydu izleme veisii bileştimektedi. Souç çözüm; 70 deeceye kada ola düşük deeceli bi kombiasyo modelii 71 de 359 deeceye kada bi blok-diyagoal çözümü ve 360. deecede bi kaesel çözümü setezidi. Model bi metede daa iyi bi doğulukla jeoit odülasyolaõõ esalamak ve Düya Jeodezik Sistemi 1984 ü WGS84 geçek bi üç boyutlu efeas sistemi olaak tamamlamakta kullaõlmaktadõ. EGM96 da elde edile öteki souçla T/P ve ERS-I de bilikte ve GEOSAT da ayõ olaak elde edile 0 deeceye kada diamik okyaus tooğafyasõõ ve düya yöügeli uydula içi gelişmiş yöüge tesbitii içei. EGM96 jeootasiyel modeli Düya Yükseklik Sistemi içi bi efeas yüzeyi sağlayacak GPS ile jeodezik koumlamaõ ve okyaus jeoit modelii gelişimi ile okyaus sikülasyou gibi oşiogafik çalõşmalaõ kaa ve deiz aitacõlõğõõ itiyaçlaõõ kaşõlayacaktõ. [Lemoie ve ak 1998] Model değeledimede kullaõla testle döt guba ayõlabili: 1- Uydu taki veisi özellikle SLR seisi kullaõla yöügesel testle. - GPS/Nivelma veisi kullaa testle. 3- Uydu altimete yüksekliğii ve bi okyaus sikülasyo deiz yüzeyi tooğafyasõ modelide tüetilmiş diamik okyaus tooğafyasõ DOT modeli kullaa tesle. 4- Altimete yüksekliğide tüetilmiş gavite aomalileii kullaa testle. EGM96 üç tae kombiasyo jeootasiyel modeli ile taõmlaõ. 1- PGS7337B: 70 deecelik diekt taki fomudaki altimete veisii bileştie kasamlõ kombiasyo model. 53

3 Egm96 Jeo. ModeliTg99 Tükiye Jeoidi ve Gs/Niv. ile Elde Edile Jeoit Odü. Kaşõlaştõõlmasõ - V068: 360 deecelik sayõsal kaesel kombiasyo model. 3- HDM190: 359 deecelik blok-diyagoal kombiasyo model. Otak ojei asõl amacõ 360 deecelik bi kombiasyo model geliştimektedi. Yukaõdaki üç modelde sadece V068 bu amacõ kaşõlayabilecek özelliğe saiti. EGM96 yõ 360 deeceye kada tamamlayabilmek içi bad geişlikleii otak bölümüde ölatif efomaslaõõ ve ilavete faklõ çözümlede kes-yaõştõ yötemiyle oluştuula modellei efomaslaõõ dikkate almak geeklidi. Geçekleştiile atõk yöüge testleii souçlaõ PGS7337B modelii test edile SLR uydulaõõ çoğu içi e iyi yöüge modelleme kaasitesie sai olduğuu göstemişti. Buula beabe em V068 em de HDM190 õ yöüge modelleme efomasõ PGS7337B i efomasõ ile kaşõlaştõõlabili seviyededi. Oio State Üivesiteside geçekleştiile GPS/Nivelma testleide PGS7337B/HDM190 kama modeli V068 ve HDM190 modelleide daa iyi souç vemişti. Altimete veisi ve okyaus sikülasyou modeli ile geçekleştiile kaşõlaştõmala yadõmõyla aday modellei değelediilmesi aday modelle aasõda beligi bi ayõõm sağlamõştõ. Bu testle göstemişti ki e yüksek okyaus jeoit odülasyo doğuluğu sağlamak içi altimete veisi diekt altimete fomuda bileştiilmelidi. PGS7337B diekt altimete içee tek aday model olduğu içi EGM96 õ 70 deecelik açasõ PGS7337B katsayõlaõ ile taõmlamõştõ. =71 de 359 a kada ola EGM96 katsayõlaõ HDM190 da =360 daki EGM96 katsayõlaõ V068 de elde edilmişti. 3. TÜRKİYE MUTLAK JEOİDİ TG99 Tükiye de jeoit belileme çalõşmalaõõ geçmişi oldukça kõsadõ. Asto-Jeodezik Jeoidi çekül samalaõda esalamak amacõyla iki çalõşma yaõlmõştõ. Acak bu çalõşmalada kullaõla çekül samalaõ eteoje olu yeteli sayõ sõklõkta olmadõğõda belilee jeoitle gücel itiyaçlaõ kaşõlamakta uzaktõ. Dole çalõşmalaõ ile bilikte ivelma oktalaõda yaõla dole ölçüleide yaalaaak dole jeoidii belileme çalõşmalaõ yaõlmõştõ[aya vd1987]. Acak doğuluğu yeteli olmamasõ edeiyle dole jeoidi belileme çalõşmalaõa aa veilmişti. 80 li yõllaõ soua doğu duyalõ jeoit belilemek içi vei tolama ve düzeleme çalõşmalaõa başlaõ õz veilmiş ve Tükiye Jeoidi 1991TG91 belilemişti. Tükiye Jeoidi 1991 TG-91 adõ ile bilie gavimetik jeoit GPM-T1 ye otasiyel katsayõlaõ tooğafik yükseklikle ve gavite ölçülei değelediileek esalamõştõ. [Aya 199; 1993] Mevcut ye otasiyel modelleii oluştuulmasõda Tükiye deki gavite ölçülei kullaõlmadõğõda GPM ye otasiyel modeli Tükiye deki gavite ölçülei ile geliştiili GPM-T1 modeli oluştuulmuştu. Haita Geel Komutalõğõ taafõda azõlamõş ola Ulusal Gavite Kütüğü UGK düzelemiş Postdam gavite datumuda 34 o 30-4 o 30 elem ve 5 o o 00 boylamlaõ aasõda 54

4 Tugut İal Yiğit kala bölgede 3-5 km. sõklõkla 650 okta gavite ölçüsüü kasamaktadõ. Komşu ülkele ile deiz gavite ölçülei UGK da yoktu. Tooğafik yükseklik olaak Tükiye ve yakõ çevesideki kaa alalaõõ kasaya bölgede 15 x0 450x450m gid köşeleide yükseklikle 1/5000 ölçekli aitala üzeide sayõsallaştõõlmõş ayõca tooğafik idigemelede kullaõlmak amacõyla 5 x5 15 x15 ve 30 x30 lõk otalama yükseklikle esalamõştõ. Tükiye Jeoidi 1991 TG-91; bu üç veii E Küçük Kaelele Kolokasyo EKKK yötemiyle değelediilmesi ile GRS-80 elisodie göe belilemişti. EKKK yötemii teci edilmesii e öemli edei; elde mevcut yeotasiyeli küesel amoik katsayõlaõ gavite ve yükseklik değeleii toluca değeledimeye uygu olmasõdõ[moitz1980;tsceig1984]. 1 o x1 o boyutlu alt bölgelede Jeoit çözümlei GEOCOL yazõlõmõ [Tsceig 1984] ile yaõlmõş ve bu çözümle bileştiileek 3 x3 gid köşeleide TG-91 değei bilie bi gid vei oluştumuştu. Elemi ve boylamõ bilie eagi bi oktada TG91 Jeoit Yüksekliği 3 x3 gid veide yaalaaak iteole edilebilmektedi yõlõda Jeodezi Daiesi Başkalõğõca 3 x3 gid aalõğõda esalaa Tükiye i gavimetik Jeoidi TG-91 de mevcut ola uzu dalga boylu etkilei GPS/Nivelma oktalaõdaki faklaõ modellemesi suetiyle Tükiye Mutlak Jeoiti TG99 3 x3 gid sõklõğõda esalamõştõ [Yõldõõm000]. 4. GPS/NİVELMAN GPS ölçüleii değelediilmesi soucu oktalaõ elisoidal yüksekliklei esalaõ. Bilidiği üzee GPS ile belilee elisoidal yükseklikle ile ivelma ile belilee otometik yükseklikle ve jeoit odülasyolaõ aasõda aşağõdaki ilişki vadõ. [Liddle 1989; Ollikaie 1997] Şekil 1: Elisoidal yükseklik Otometik yükseklikh ve Jeoit odülasyoun aasõdaki ilişki[dodso ad Haso1995] 55

5 Egm96 Jeo. ModeliTg99 Tükiye Jeoidi ve Gs/Niv. ile Elde Edile Jeoit Odü. Kaşõlaştõõlmasõ N=-H 1 N : Geometik jeoit odülasyou. : GPS ile belilee elisoidal yükseklik. H : Nivelma ile belilee otometik yükseklik. 5. JEOPOTANSİYEL MODEL KATSAYILARI YARDIMIYLA JEOİT ONDÜLASYONUNUN BELİRLENMESİ Fiziksel yeyüzüde eagi bi P oktasõõ geçek gavite otasiyeliw döel elisoidi otasiyeliu ve bula aasõdaki fak yai bozucu otasiyel T!! ile gösteilise; T!!=W!!-U! yazõlabili.w ve U küesel amoik seilee açõlõsa; GM a T = CmYm 3 = m=!! a C m : Jeosetik yaõça vektöü kutu uzaklõğõ jeosetik boylam : Ekvatoal yaõça :Geçek omal çekim otasiyeli katsayõlaõ Y m P : P m m cos cos m cos si m m 0 m 0 P m : 1.tü Legede foksiyou 3 eşitliğideki sõfõ deece teimi düyaõ kütlesii efeas elisoidii kütlesie eşit olduğu vasayõmõyla sõfõ kabul edili. Ayõca 3 deklemideki kuşak katsayõlaõ geçek ve omal çekim otasiyelleii katsayõlaõ aasõdaki fakõ göstemektedi. Geelleştiilmiş Bus fomülüe dayaaak T W U 0 0 = 4! : P oktasõõ yükseklik aomalisi U 0 : Refeas elisoidii çekim otasiyeli " : P oktasõdaki omal gavite 56

6 Tugut İal Yiğit elde edili[heiskae ve Moitz1967]. T P oktasõdaki bozucu otasiyeldi. Bozucu otasiyeli sõfõõcõ deece teimi T 0 ve ötekile T ile gösteilise T =T 0 T 5 olu. Bu duumda T 0 GM GM 0 = 6 GM : Gücel Düyaõ Jeosetik Gavitasyoel Sabiti GM 0 : Eski Refeas Elisoidii Jeosetik Gavitasyoel Sabiti ve! =! z T /" 7 şeklide yazõlabili. Buada sõfõõcõ teim düzeltmesi! z z GM GM 0 W0 U 0 = 8 şeklidedi. Jeoit odülasyolaõõ esalamak içi aşağõdaki deklem kullaõlõ N g = H 9 g : Jeoit ve P oktasõ aasõdaki geçek gavitei otalama değei : Elisoit ve omal gavite alaõda P oktasõa kaşõlõk gele eşotasiyel yüzeyi aasõdaki omal gavitei otalama değei. Heiskae ve Moitz # gb Bouge aomalisi olmak üzee g H gb H 10 olduğuu göstemişti. Bu duumda 9 eşitliği gb N = H 11 57

7 Egm96 Jeo. ModeliTg99 Tükiye Jeoidi ve Gs/Niv. ile Elde Edile Jeoit Odü. Kaşõlaştõõlmasõ 58 şeklii alõ. 11 ve 7 eşitliklei kullaõlaak H Y C a GM N gb m m m M z = = = 1 elde edili. Maksimum açõõm deecesi M olaak alõmõştõ. 1 eşitliğii sağ taafõdaki ikici teim! olaak seçilise yükseklik aomalisi teimi; Z = 13 yazõlabili.! õ uygu şekilde belileebilmesi içi elisoit üzeideki bi oktada E!! da açõõm yaõlaak aşağõdaki deklem yazõlõ. E = 14 : Elisoidal yükseklik 13 eşitliği; 1 C C E Z = 15 şeklide yazõlabili. C 1 teimi 1 eşitliğii sağ taafõda e bağlõ olaak veile! õ küesel amoiklee açõõmõõ difeasiyeli ile esalaõ. = = = M m m m Y C a GM C C teimii esalamak içi ilk olaak! õ " ya göe difeasiyeli alõõ ve böylece aşağõdaki eşitlik elde edili. C = 1 17 Elisoit yüzeyide e agi bi jeodezik elem $ deki omal gavite değei ϕ ϕ si 1 si 1 e k E = 18 eşitliği ile esalaõ[moitz199] " E : Ekvatoal gavite " : Kutuladaki gavite

8 Tugut İal Yiğit k = b a E eşitliğideki gadyet teimi Heiskae ve Moitz de olaak alõõsa f elisoidi basõklõğõ olmak üzee; E = 1 f m f si ϕ a 0 yazõlabili. 0 eşitliğideki m waçõsal õz olmak üzee; w a b m = 1 GM şeklide esalaõ. Bazõ esalamalada 0 eşitliğideki gadyet teimi içi m Gal/m sabit değei alõabili[lemoiekeyo ve ak.1998] Şimdi 1 eşitliğideki jeoit odülasyou çeşitli düzeltme teimlei kullaõlaak ifade edilise N = C C C H z E 1 3 olu. C 3 teimi; 1 eşitliğii sağ taafõdaki üçücü teimde gelmektedi. gb C3 H = H 3 3 eşitliğideki teimi söz kousu okta ile jeoit aasõdaki omal gavitei otalama değei olu aşağõdaki eşitlikle esalaõ. = 1 H 4 Bazõ esalamala içi oktaõ yüksekliğide değei " değeie eşit olaak alõmaktadõ[heiskae ve Moitz1967]. Ra taafõda1997 açõkladõğõ gibi eşitliğide veile C 1 C C 3 teimleii esalama işlemi C!! ile gösteile üç teimi tolamõõ bi küesel amoiğe açõõmõõ değelediilmesi şeklide özetleebili. C = C C C H C 3 teimii değeledime aşamasõda Bougue gavite aomalisi esalamalõdõ. Bu esalama sebest gavite aomalisi# gfa ve yükseklik yadõmõyla yaõlabili 59

9 Egm96 Jeo. ModeliTg99 Tükiye Jeoidi ve Gs/Niv. ile Elde Edile Jeoit Odü. Kaşõlaştõõlmasõ = πρgh 6 gb gfa G :Gavitasyoel sabit!%:yekabuğuu yoğuluğu 670kg/m 3 lük sabit bi yoğuluk vasayõmõyla 6 deklemi = H 7 gb gfa olu. Veile otasiyel katsayõlaõyla sebest ava aomalisi: gfa M GM a = 1 CmYm 8 = m= 5 eşitliğideki C i teimleii değelediilmeside bi yükseklik vei setie itiyaç vadõ. 5 x5 lõk global yükseklik seti JGP95E bu oje büyeside geliştiilmiş bi vei tabaõdõ. Bu değele 30 x30 lõk ücelede otalamala alide ele alõmõş ve N.Pavlis taafõda 360 deecelik bi küesel amoik açõõmõ yaõlmõştõ. Bu katsayõla daa soa global alamda 30 x30 lõk yüksekliklei H esalamasõda kullaõlmõştõ. İzlee bu yötem otalama aomalilei ve otalama! değeleii esalamasõda kullaõla işlemleede uygudu[smit ve Milbet1997]. 6. SAYISAL UYGULAMA Tükiye de elemlei 39 o ile 40 o aasõda boylamlaõ 3 o ile 3 o aasõda ~1700km lik bi alada 75 adet oktaõ ivelmala otometik yüksekliklei statik yötemle GPS ölçülei yaõlmõş ve ölçülei değelediilmesi soucu e oktadaki jeoit odülasyou 1 eşitliği ile esalamõştõ.yie çalõşma alaõdaki oktalaõ jeoit odülasyolaõ EGM96 jeootasiyel katsayõlaõ kullaõlaak F477.F ogamõ ile ayõca ayõ oktalaõ Tükiye Mutlak Jeoidi TG99 a göe jeoit odülasyo değelei Haita Geel Komutalõğõda temi edilmişti.he okta içi esalaa odülasyo değelei Şekil de gösteilmişti. 60

10 Tugut İal Yiğit 376 jeoit Odülasyoum EGM96 GPS/Levelig TG Şekil : EGM96 Jeootasiyel Modeli Tükiye Mutlak Jeoiti TG99 ve GPS/Nivelma ile esalaa jeoit odülasyolaõ EGM96 Jeootasiyel modeli Tükiye mutlak jeoidi TG99 ve GPS Nivelma ile elde edile jeoit odülasyolaõ aasõdaki fakla esalamõştõtablo 1. Tablo 1 ve Tablo icelediğide EGM96 ile GPS/Nivelma aasõdaki fakla -1.8 cm ile 61.3 cm TG99 ile GPS/Nivelma aasõdaki fakla -17. cm ile 18. cm EGM96 ile TG99 aasõdaki fakla 1.4 cm ile 59.7 cm aasõda değişmektedi. Faklaõ dağõlõmõ Şekil 3 de gösteilmişti. Tablo 1:Odülasyo faklaõcm N.NO EGM96 - GPSN TG99 - GPSN EGM96- TG99 N.NO EGM96 - GPSN TG99 - GPSN EGM96- TG99 N.NO EGM96 - GPSN TG99 - GPSN EGM96- TG99 61

11 Egm96 Jeo. ModeliTg99 Tükiye Jeoidi ve Gs/Niv. ile Elde Edile Jeoit Odü. Kaşõlaştõõlmasõ Şekil 3: Odülasyo faklaõõ dağõlõmõ Tablo : Odülasyo faklaõõ sõõ değeleiotalamalaõ ve Stadat samalaõcm EGM96-GPS/N TG99-GPS/N EGM96-TG99 Maksimum Miimum Otalama Stadat Sama SONUÇ Bugüe kada jeoit belileme çalõşmalaõda gavimetik yötem astojeodezik yötem ve otasiyel katsayõlaõ yötemi kullaõlmõştõ. Gavimetik yötemde bikaç km aalõklala oktalaõ gavite değeleie itiyaç vadõ. Bu yötemde yeel ve bölgesel jeoit cm global jeoit mete assasiyetide belilemektedi. Jeodezik ve astoomik koodiatlaõ bilie oktalada esalaa çekül samalaõ kullaõlaak astojeodezik yötemle jeoit belileebilmektedi. Belili bi deece ve sõaya kada küesel amoik seiye açõlmõş jeootasiyel katsayõla jeoit odülasyolaõõ esalamasõda kullaõlmaktadõ. Bu çalõşmada global alamda bi metede daa iyi bi doğulukla jeoit tesbit etmek üzee geliştiile 360 deecelik Düya Gavitasyoel Modeli 1996 ve Tükiye içi geliştiile Tükiye mutlak jeoidi TG99 kullaõlmõştõ. Çalõşma alaõdaki 75 oktaõ jeoit odülasyolaõ EGM96 TG99 ve GPS/Nivelma ile belilemişti. EGM96 ve GPS/Nivelma ile belilee odülasyo faklaõ -1.8 cm ile 61.3 cm asõda değişmektedi. Geçekleştiile bu sayõsal uygulama EGM96 jeootasiyel modeli çalõşma bölgesi içi jeoidi kabul edilebili doğulukta modelliğii göstemektedi. Ayõca EGM96 jeootasiyel modelii geliştiilmesi çalõşmalaõda Tükiye de eagi bi yüzey gavite veya jeoit odülasyou vei seti kullaõlmadõğõ göz öüe alõõsa EGM96 jeootasiyel modelii e şeye ağme Tükiye içi kabul edilebili seviyede jeoit modelleme doğuluğua sai olduğu söyleebili. 6

12 Tugut İal Yiğit Tükiye mutlak jeoidi TG99 GPS gözlemleide elde edile elisoidal yüksekliklede otometik yüksekliğe geçiş sağlamak amacõyla geliştiilmişti. Çalõşma alaõdaki 75 oktaõ TG99 ve GPS/Nivelma ile belilee jeoit odülasyolaõ aasõdaki fak -17. cm ile 18.3 cm aasõdadõ ve 0 cm de daa iyi bi modelleme doğuluğu sağlamaktadõ. 8. KAYNAKLAR Aya E. Bak E.Lek O. Şeke A Sout-Weste AatoliaAegeo Regio dole geoid. Bolletio di Geod. E Sci. Afii. Ao XLVI No Aya E. 199 Tükiye jeoidi-1991 TG-91 Haita Degisi sayõ Akaa Aya E Geoid Detemiatio i Tukey TG-91 Bulleti Geodesique Vol Busa M. Radej K. ve ak Tests fo accuacy of ecet geootetial models IGeS Bulleti N.G. Milao Dodso A.H. Haso P GPS eigteig demostatio oject Beesto Reot I.E.S.S.G. Uivesity of Notigam 1-5 HeiskaeW.A.MoitzH.1967Pysical geodesyçev.:ou GÜRKANW.H.Feema ad Co.Sa Facisco. Lemoie F.G.KeyoS.c. ve ak.1998 Te develomet of te NASA GSFC ad te Natioal Imagey ad Maig AgecyNIMA joit geootetial model EGM96NASA Tecical Pae Maylad. Lemoie F.G. Smit D.E. ve ak Te develomet of te NASA GSFC ad NIMA joit geootetial model Iteatioal Symosium GRAGEOMAR96 Tokyo Liddle D.A Otometic eigt detemiatio by GPS Suveyig ad Maig Vol.49 No:1 Moitz H Advaced ysical geodesy. Hebet Wicma Velag Kalsue. MoitzD.G.199 Geodetic Refeece System 1980 Bulleti Geodesque Ollikaie M1997 Detemiatio of otometic eigts usig GPS levelig Publicatio of te Fiis Geodetic Istitute No:3 Kikkoummi Smit D.A.ad Milbet D.G.1997 Evaluatio of elimiay models of te geootetial i te mited states Itl. Geoid sevice bulleti 6. Tsceig C.C Local Aoximatio of te Gavity Potetial by Least Squaes Collocatio. I Poc. Of te It. Summ. Sc. O Local Gavity Field Aoximatio. Ed: K.P. Scwaz Beijig.7-36 Yõldõõm A.000 Tükiye Mutlak JeoidiiTG99 belileme ojesi Haita Geel Komutalõğõ Akaa 63

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi

GRACE Çözümlerine Dayalı Zaman Değişkenli Gravite Analizi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 14-17 Mayıs 2013, Akara. GRACE Çözümlerie Dayalı Zama Değişkeli Gravite Aalizi Nevi Betül Avşar 1,*, Aydı Üstü

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ

NÜKLEER FİZİĞİN BORSAYA UYGULANMASI: OPSİYON FİYATLARININ MESH FREE YÖNTEM ile MODELLENMESİ NÜKLEER FİZİĞİN BORAYA UYGULANMAI: OPİYON FİYATLARININ MEH FREE YÖNTEM ile MODELLENMEİ M. Bilge KOÇ ve İsmail BOZTOUN Eciyes Üi. Fe-Ed. Fak. Fizik Bölümü 38039 Kaysei ÖZET Bu çalışmada eoik üklee fiziği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ

7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU. 28-30 Haziran 2010 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ 7. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8-30 Hazira 00 ODTÜ/ANKARA BİLDİRİ ÖZETLERİ SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Cüeyt Ca, ODTÜ Fe ve Edebiyat Fakültesi Dekaı Prof. Dr. Caa

Detaylı

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI

BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK SAYI DİZİLERİ VE İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIĞI Muammed ÇINAR TEZ YÖNETİCİSİ Pof. D. Miail ET YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK ANABİLİM DALI ELAZIĞ-2007

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı Uçuş Kumanda Yüzei Kilitlenme Etkileini Düzeltici Otomatik Pilot Tasaımı Coşku Kasnakoğlu 1, Ünve Kanak 1 Elektik ve Elektonik Müendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünivesitesi, Söğütözü, Ankaa

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ 1 Uluslararası Yöetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24, 2015 It. Joural of Maagemet Ecoomics ad Busiess, Vol. 11, No. 24, 2015 KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNİN HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME

Detaylı

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ

PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ 46 PERİYODİK OPSİYONLU YENİLEME MODELİ PARAMETRELERİNİN SİMÜLASYON YARDIMIYLA BELİRLENMESİ ÖZET Arş. Gör. İbrahim Zeki AKYURT Arş. Gör. Emrah ÖNDER Birçok işletme tarafıda stok politikası olarak, düşük

Detaylı