SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVAS İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: AZ TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:

2 i ş y e r i s g k n o İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR G EÇERLİLİK TARİHİ İDARE İŞVEREN VEKİLİ HAZIRLAYANLAR : :Az Tehlikeli sınıf :1 : 162 : 15/05/2015 : 15/05/2021 : Mevlüt SOYSAL Genel Sekreter Yardımcısı) : Yunis HANGÜNEY A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) Cevat Türkay İşyeri hekimi) ÇALIŞAN YEMSİLCİSİ DESTEK ELEMANLARI ADRES : Sinan TALAN :Emine KOZGUŞ, Sabri ŞANLI, Bekir GEMİCİ : Ana Bina; Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy cad. N o:l Sivas Ek bina ve bağlı İlçe Özel İdare Müdürlükleri) TEL /FAKS/E-POSTA RİSK DEĞERLENDİRM E YÖNTEM İ ÇALIŞAN SAYISI : / : 5x5 Risk Analiz Matrisi Metodu :356 ı

3 RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 1. Daha önce hiç lendirmesi yapılmamış olması X 2. Yeni bir makina veya ekipman alınması 3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması 4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi 5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması 6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi 7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi 8. iş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması 9. Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle X

4 BİLGİ VE VERİ TOPLAMA Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı Değişken/sürekli Alınmış Olan Belgeler ISO 9000, 4000, 18000, ve serisi gibi) Çalışanların Görüşleri Alındı mı? Anket doldurma yöntemi ile resmi yazı vasıtasıyla çalışanlardan tehlike veya li durumlar hakkında yaşamış olduğu durumlar veya öngörmüş olduğu tehlikeler ile ilgili gerekli olan bilgiler toplandı. Araçların periyodik bakımları ve belgeleri tam mı? Kısmen Risk Değerlendirme İçin Denetim Yapıldı mı? Evet ilgili incelemeler yapıldı. Son 1 Yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları İş Kazaları Meslek Hastalıkları Tarih Ölümlü Yaralanmalı Tarih Ölümlü Maluliyet - - y

5 MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR? 1. Kayma, takılm a ve benzeri nedenlerle düşme X 2. Yüksekten düşme X 3. C isim lerin düşmesi X 4. G ürültü ve titreşim X 5. Uygun olm ayan duruş ve çalışm a şekilleri X 6. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar X 7. Seyyar el aletlerin kullanım ı X 8. Sabit m akina ve tezgâhların kullanım ı 9. H areketli erişim ekipm anları m erdivenler, platform lar) X 11. Ürünler, em isyonlar ve atıklar X 12. Yangın, parlam a ve patlam a X 13. Elle taşım a işleri X 14. Elektrikli aletler X 15. Basınçlı kaplar X 16. A ydınlatm a X 17. Ekranlı araçlarla çalışma X 18. Termal konfor koşulları sıcaklık, nem ve havalandırm a) X

6 19. Kim yasal faktörler gaz ve buharlar, solventler, tozlar) 20. Biyolojik ajanlar m ikroorganizm alar, bakteriler, virüsler) X 23. İş stresi X 24. Kapalı yerlerde çalışm a 25. Yalnız çalışm a X 26. M otorlu araçların kullanım ı, iş m akinaları ile çalışm alar, taşım acılık ve yollar 27. Şiddet, hakaret veya tacize m aruz kalm a X 28. İstenmeyen insan davranışları dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etm ek) X 29. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları X 30 Yangın X

7 Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir? 1. İdari Personel X 2. Bakım -onarım personeli 3. söfor-operatörler 4. Teknik personel X 5. Büro personeli X 6. Denetim personeli X 7. Ziyaretçiler X 8. Yardımcı personeller X 9. Güvenlik personeli X 10. Diğerleri Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, çıraklar ve diğer tüm çalışanlar) X Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir? 1. Genel ve Lokal havalandırma Kısmen 2. Makina koruyucuları Kısmen 3. Kişisel koruyucuların kullanımı Kısmen 4. Yangına karşı korunma Kısmen 5. Mevcut acil durum süreçleri S.S.H / kısmen ' T ' ^ - - ;

8 6. Diğerleri Tanımlayınız) Paratoner ve Yangın Acil Durum Sireni Kısmen Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir? 1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak Kısmen 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek Kısmen 3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek Kısmen 4. Mühendislik önlemlerini uygulamak Kısmen 5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak Kısmen 6. İSG Eğitimleri 7. Ortam ölçümleri 1- AM AÇ Bu prosedürün amacı, Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde tehlikelerin tanımlanması, lerin lendirilmesi ve kontrol altına alınması için uygun m etotların belirlenm esidir. 2- KAPSAM Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birim lerinde bünyesinde gerçekleştirilen; Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetler İş yerindeki tüm çalışanların faaliyetlerini O lağanüstü durum larıdeprem, sel fırtına, iş kazası, yıldırım düşm esi vb.) Ramak kala yaşanan olaylar İş yerinde organizasyon ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan olanaklar) İş yerindeki tüm tesisleri kapsar. T 4 -,

9 3- TANIM LAR Edilebilir Risk Syesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanm a oluşturmayacak Herhangi bir faaliyet gerektirm eyen lerdir. Bunlar için m evcut kuralların takip edilm esi yeterlidir. Edilebilir Risk: Yasa ve yönetmelikte belirlenen şartlara uyum sağlanması ve tüm tedbirlerin alınarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hasar ve zarara yol açm ayacak syesidir. Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılm aksızın kam u veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle m eydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizm et ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile m ühendislik veya m im arlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapm ak üzere Bakanlıkça yetkilendirilm iş, işyeri hekim liği belgesine sahip hekimi, M eslek hastalığı: M esleki lere m aruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verm e potansiyelidir. Tehlikelerin tanım lanm ası: Tehlikeler tanım lanırken çalışm a ortam ı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. a) İşyeri bina ve eklentileri. b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. c) Üretim süreç ve teknikleri, ç) İş ekipm anları. d) Kullanılan m addeler. e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorum luluklar. g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. ğ) İşe başlam adan önce ilgili m evzuat gereği alınacak çalışm a izin belgeleri. h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetim i kayıtları. ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya em ziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. i) İşyerinin teftiş sonuçları. 4 -, 8

10 j) M eslek hastalığı kayıtları, k) İş kazası kayıtları. 1) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. m) Ramak kala olay kayıtları. n) M alzeme güvenlik bilgi formları. o) Ortam ve kişisel m aruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. ö) V arsa daha önce yapılmış lendirm esi çalışm aları. p) Acil durum planları. Olay: Kazaya neden olan ya da olma potansiyeli olan oluşumdur. Risk: T ehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanm a ya da başka zararlı sonuç m eydana gelm e ihtimalini Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili leri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tüm ünü Risk Değerlendirme: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin e dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan lerin analiz edilerek derecelendirilm esi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılm ası am acıyla yapılm ası gerekli çalışmaları, Tolere : O rganizasyon yasal yüküm lülükleri ve İSG politikası çerçevesinde taham m ül syeye indirilm iş tir. Proaktif Önleyici ) Bariyer: Kazaların kritik durumların oluşmasına yol açan tehlikelerin kontrol edilebilmesi için kullanılan proaktif önlem lerdir.eğitim ler, tatbikatlar, em niyet valfleri, uyarılar, talim atlar ve prosedürler vb.) Reaktif Bariyer: Kaza oluşumundan sonra sonuçları hafifletmek için kullanılan reaktif önlemlerdir. Acil durum senaryoları, yangın detektörleri, yangın duvarları, drenaj, boşaltm a veya tahliye sistemleri vb.) Risk lendirmesi ekibi: Risk lendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk lendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizm etini yürüten iş güvenliği uzm anları ile işyeri hekim leri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri, ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile ler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 4. SORUM LULAR Tehlikelerin belirlenm esi, kazalara gerekli önlem lerin alınm asından işveren adına, işveren, işyeri yönetim i ve personel sorum ludur. İşverenler; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler. İşverenler, alt işveren ve taşeronların iş güvenliği ile ilgili her türlü önlem i alm alarını sağlam a kontrolünü yapm a sorum luluğunu taşırlar. - t

11 Ç alışanlar; iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlem e uym akla yüküm lüdürler. İşverenler: işverenler, İşveren vekilleri. Birim Müdürleri, İlçe Özel İdare Müdürleri işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki ler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi veya Konuyla ilgili yetkilendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri sağlık çalışanı ile koordineli gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verm ek zorundadırlar. Risk analiz raporunun da belirtilen hususlarda alınm ası gereken tedbir ve önlem leri alm akla sorum ludur. 5. METOD Önemli olarak lendirilen her türlü, İSG yönetim sistemi altında kontrol edilebilm elidir. Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde Az Tehlikeli sınıfta çalışanlar için 5x5 Risk Analiz M atrisi metodu uygulanmaktadır. Operasyondaki tehlikeler incelenerek kazaya yol açabilecek tüm tehlikelere karşı proaktif bariyerler belirlenir. Ayrıca hataların ve kazaların tekrarlanması için gerekli önlem ler geliştirilir. 5x5 Risk Analiz M atrisi m etodu doğrultusunda tehlikelerin lendirilm esi ve analizlerinin yapılm ası aşağıdaki sıralam ayla yapılm aktadır. > Faaliyet alanının belirlenm esi > Faaliyetlerin belirlenm esi > Tehlikelerin belirlenm esi > Zararların belirlenmesi > M evcut durum un belirlenm esi > Risk A nalizinin yapıldığı tarih > Tehlikenin, olasılığının m evcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenm esi > Tehlikenin, şiddetinin m evcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenm esi > Tehlikelere ve olası kazalara göre syelerinin belirlenmesi > İlk Risk Değerlendirm esi sonucu 6 ve altında puan olması durum unda D üzeltici/önleyici faaliyet yapılm asına gerek olmayacaktır. > İlk Risk Değerlendirmesi sonucu 8 ve üzeri puan olması durumunda yapılması gereken faaliyet ve Saha Aksiyon Planı Yapılacak işin ne şekilde yapılacağı), planlanan tarih ve sorum lusunun belirlenerek yapılacak. > Düzeltici/Önleyici Faaliyet sonrası syesi yeniden belirlenerek, 6 ve daha aşağı e düşüp düşm ediği lendirilecektir. > Riskin lendirilmesinin tarihi ile Düzeltici/Önleyici faaliyet sonrası in lendirilmesi tarihi tabloda belirtilecek. Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin sahada uygulam aları takip edilecektir. 5.1.TEHLİKELERİN BELİRLENM ESİ Tehlikeler Önceden oluşan iş kazaları, işletme prosesleri ve yapılan inceleme ve denetimler ile tecrübeye dayanılarak belirlenmektedir. Bu prosedürde listelenen tehlikelerin ve bu tehlikelerin yol açabileceği kazaların belirlenmesinde çalışanların katılımı sağlanmıştır. Bu sayede sistemdeki tüm tehlikelere ve olası kazalara ulaşılm aya çalışılm ıştır. 5.2.TEHLİKELERE VE OLASI KAZALARA GÖRE RİSK SEVİYELERİNİN BELİRLENM ESİ 10 ^ ^ / S

12 Tehlikelerin syelerinin lendirilmesi Risk analiz ekibi tarafından yapılır. Tehlikelerin lendirilmesi ve lerin syelerine bakılırken yapılan işler, tehlikeler ve olası kazalar sınıflandırılarak listeler oluşturulmalıdır. Ayrıca, daha önceki kazalar ve ramak kala olaylarına bakılmalı ve zararın olasılığı, şiddeti, tehlikeye maruz kalabilecek personel sayısı kontrol edilme syesi, vb. faktörler, insan kaynaklı nedenler, fiziksel nedenler ve işyeri nedenleri göz önüne alınm alıdır. Tehlikelerin lendirilmesi yapılırken 5x5 M atris analizinden faydalanılır. 5x5 Matris analizi için İSG Tehlikeleri Değerlendirme 5x5 M atris oluşturulm uştur. Bu matriste tehlikelerin 5 değişik parametreye olan bağlantıları İncelenmektedir. Bu şekilde ler Çok Ciddi, Ciddi, Orta, Hafif, Çok H afif olarak ayrılabilm ektedir. Bu lendirm e sonucunda Tehlikelere Göre Risk Syesi D eğerlendirm e Tablosu oluşturulm uştur. Yasal zorunluluğun lendirildiği örnek aşağıda verilmiştir: Burada ilgili tehlikeye ait kaza hangi lendirmeye uyuyorsa, tehlikenin karşısına yasal zorunluluk için ilgili lendirmenin i girilir. Tehlike ve olası kazaya maruz kalabilecek bölüm Tehlikelere Göre Risk Syesi Değerlendirme Tablosunda yer alır. Tehlikelere Göre Risk Syesi Değerlendirme Tablosu ana lerin başlıkları altında işletmede yer alan tüm lerin belirtilmesi ile oluşturulur. Değişik bölüm lerden gelm iş tam am en aynı ler, gözden geçirm e sırasında tek m adde altında toplanır. RİSK MATRİSİ R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi Şiddet) R= O X Ş

13 Olasılık ÇOK KÜÇÜK KÜÇÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK SONUÇ ÇOK HAFİF HAFİF ORTA CİDDİ ÇOK CİDDİ

14 Ortaya çıkma olasılığı/frekans için derecelendirme basamakları) Yılda bir Üç ayda bir Ayda bir Haftada bir Her gün RİSK MATRİSİ DERECELENDİRME İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren Hafif yaralanma, tedavi gerekir Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik. 12

15 5.3. TOPLAM DEĞERLENDİRME, İSG PROGRAMLARI; Toplam Değerlendirme Risk Değerlendirme Tablosunda yapılır. Bu şekilde her tehlike 5 değişik parametre için incelenerek, Toplam Değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu aşağıdaki kurallara göre yapılır: Edilemez Risk: Önemli olarak belirlenen ve tolere tüm ler etkileri kontrol altına alınmaya çalışılır. Tolere edilmeyecekler için gerekli hedefler belirlenir. Bu hedefler için neler yapılacağı belirlenir. Değer Risk: Bu ler içinde gerekli olanlara dokümanlar hazırlanabilir. Ayrıca sürekli gelişim dikkate alınarak gerek duyulursa hedefler belirlenebilir. Bu da İSG konusunda tedbirli davranıldığını gösterir. RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU RİSK R ) =OLASILIK O ) X ŞİDDET Ş ) R= 0 X Ş SONUÇ OLASILIK ÇOK CİDDİ c i d d i ORTA HAFİF ÇOK HAFİF ÇOK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DUŞUK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA ORTA DUŞUK ORTA ORTA ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK KUÇUK ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK DUŞUK ÇOK KUÇUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK

16 KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK SONUÇ EYLEM 15,16,20,25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu lerle ilgili hemen çalışma yapın 8,9,10,12,15 DİKKATE DEĞER RİSK Bu lere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin 1,2,3,4,5,6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir 5.4. RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Risk analizi, oluşan kazalar dikkate alınarak proses ve sistem değişikliklerinde, en az yılda 1 defa toplantılarda gözden geçirilmelidir.

17 RİSK DEĞERLENDİRME AKSİYON KRİTERLERİ SONUÇ EYLEM Katlanılamaz Riskler 25) Belirlenen kabul bir syeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen i düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. Önemli Riskler 15,16,20) Belirlenen azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Orta Düzeydeki Riskler 8,9,10,12) Belirlenen leri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. gerçekleştirilmelidir. Bu faaliyetler yapılacak plana göre Katlanılabilir Riskler 2,3,4,5,6) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Önemsiz Riskler 1) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir. 4^ ^ ^ ^

18 Faaliyetlerin Sınıflandırılması T eh lik e le rin T an ım lanm ası U ygunsuzlukların T an ım lanm ası * Risklerin B elirlenm esi t - L Sürekli İyileştirm e 1 1 Sürekli İletişim ^ r Risklerin D erecelen d irilm esi ^ I İyile ştirm e İletişim * A lınacak Ö n le m le rin B elirlenm esi * F aaliye tle rin Y erine G etirilm esi İçin S oru m luların Belirlenm esi Risklerin E dilebilir S yelere İn d irilip İn d irilm ed iğ in in Sürekli İzlenm esi TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI 16 J U L

19 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN Tarih: I Ana Bina RİSK SIRA N O DEĞERLENDİRİLMESİ DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU, TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ A L IN M A S I GEREKEN DÜZELTİCİ/Ö NLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN, ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLMESİ Faaliyet Faaliyet Tehlike Mevcut Olasılık Şiddet Risk Riskin Yapılması Gereken DÖF Termin Olasılık Şiddet Risk Riskin Alanı Önlem Değeri Tanımı Düzeltici/Önleyici Faaliyet SIRA Değeri Tanımı NO 1 0 ) Ş) OxŞ) 0 ) Ş) OxŞ 1 Acil Durumlar Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve 1 2 ay 1 1 edileceğinin bilgilendirme yapılacak. Acil bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek belli olmaması telefon numaraları yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma 2 ro c CQ D C < Elektrik panosu Elektrik panolarında kaçak akım rölesi bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik 2 1 ay olmaması ve elektrik panosunda kaçak akım rölesi panosunun önünde takılması, Elektrik tesisat yalıtkan paspas Periyodik kontrolü yapılması, U c Cû ra c < olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması <

20 3 Ana Bina Yangın Tüpleri Y angın tü p lerin in bazı yerlerde eksik olm ası ve periyodik bakım larının eksik olm asından dolayı çıkm ası m uhtem el y an g ın d a ilk m üdahale edilem em esinden dolayı büyük yangın çıkm ası. B u n a bağlı can ve m al kaybı Y ok K abul edilem e z T aşınabilir söndürm e tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asm a halkası duvardan k olaylıkla alınabilecek şekilde v e zem inden asm a halkasına olan uzaklığı y aklaşık 90 cm 'yi aşm ayacak şekilde m ontaj yapılm alıdır. B ütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakım ı TS standardına göre yapılacaktır. 3 D erhal 4 Jeneratör Jeneratörün periyodik D ikkate Jeneratörün periyodik 4 2 ay kontrol ve kontrol ve bakım ının ed ilebilir b akım larının eksik yaptırılm ası, kullanım olm asından dolayı talim a tın ın ve m akine herhangi bir kartının asılması. n edenden dolayı Ana Bina patlam a elektriksel veya arıza verm esi ve buna bağlı iş kazlarının oluşm ası sonucu yaralanm a veya ölüm 5 Yangın Yangın dolapların deneme Yangın dolapların deneme 5 Derhal Dolapları kontrolünün yapılmamış kontrolünün yapılması, bez ed ilebilir hidranlan olması, hortumlarının eski hortumların değiştirilerek ve bez hortumlarının plastik hortum takılması. ro c çürümüş olmasından dolayı Cû yangın anında can ve mal O c kaybının oluşması < 2 3 6

21 6 7 8 Ana Bina Ana Bina yangın merdiveni Büroda kullanılan dolaplar Oturarak ekran başında ve Yangın merdiveni olmamasından dolayı çıkabilecek yangında yaralanma veya ölüm Büroda dolapların kullanılan devrilmesi sonucu yaralanama veya ölüm Personelde postür bozukluğu nedeniyle ağrı rahatsızlık ve yaralanma, iskelet /24822 tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yangın merdiveni yapılması. Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparatla veya direk duvara sabitlenmesi. İşe yeni başlayan tüm personelin çalışma yerleri ile ilgili bilgilendirilmesi, düzenli dinlenme araları ile 6 2 ay 7 Derhal 8 Derhal 1 ed ilebilir < 1 1, 1 bilgisayar sistemi rahatsızlıkları aktivitelerin değiştirilmesi 1 la çalışma sağlanacak. Ekran, masa ve Ana Bina koltuk yükseklikleri ayarlanabilir olmalıdır. Ergonomi eğitimi verilecektir, ı 9 Telefon Santral ile çalışanın iç Telefon santrali ile 9 2 ay sa n tra l içe çalışması ve çalışanın çalıştığı alan odası odanın tu v a le tle re çok birbirinden ayrılm alı. yakın olm ası sebebiyle m eydana gelebilecek gürültü, iş stresi, rahatsız edici koku ve Ana Bina rahatsızlıklar ve meslek hastalıkları ed ile b ilir

22 1 0 Eğitim ve Ç alışanların Eğitim D ikk ate Resm i G aze te n in 1 0 Belirlen Bilgilend d avran ışları- alınm a d e ğ e r ta rih ve en p eriyotlarda irm e Davranışsal h ata y a n la r dan sayılı y ö n e tm e liğ in e göre çalışan ların işe g irişlerin d e ve işin d e v a m ı süresince b e lirle n e n p e riy o tla rd a te m e l iş sağlığı ve güvenliği e ğ itim i y ö n e tm e lik te 11 TO C fu b e lirtile n s ü re le rd e v e rilm e lid ir. e d ile b ilir < Asansör A san sö rlerin bakım sız A sansörün yıllık p eriy o d ik 11 1 ay veya yıllık p eriy o d ik e d ile m e ko n tro l ve b akım d a n k o n tro l ve z geçirilm esi g e re k m e k te d ir. b akım la rın ın A yrıca an laş m alı b ir firm a o lm a m a s ın d a n dolayı ile aylık b akım ya p ılm a lı. m e y d a n a g eleb ile cek K ullanım ta lim a tla rı iş kazaları sonucunda aşılm alı ve m a k in e bakım Ana Bina y a ra la n m a veya ö lü m. kartı b u lu n d u ru lm a lı. e d ile b ilir İŞVEREN/VEKİLİ Adı :Mevlüt İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı. -Ytıais iş y e r i h e k im i Adı :Cevat Soyadı :SOYSAL Soyadı Th ANGi Jn EY Soyadı :TÜRK.Ay / / y ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza Soyadı :TALAN 1.Emine KOZGUŞ [fi [ i j Belge bilgileri:98881 \ Belge bi\gilprfikiz9 Gör: Çalışan Temsilcisi 2.Sabri ŞANLI / / y / f İmza: İmza: İmza: 3.Bekir Gemici f BİRİM f a l iy e t SORUMLUSU 20

23 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ Ek Bina RİSK SIRA N O Faaliyet Alanı TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ RİSKİN D EĞ ERLEND İR İLM ESİ A L IN M A S I GEREKEN Faaliyet Tehlike M evcut Önlem Olasılık Şiddet Risk Değeri Riskin Tanım ı Ö N LEM LER Yapılması G ereken Düzeltici/Ö nleyici Faaliyet Tarih: Tarih: D Ü ZE L T İC İ/Ö N L E Y İC İ FAALİYET TESPİT TABLOSU, D Ü ZE L T İC İ/Ö N L E Y İC İ FAALİYET SO NRASI RİSKİN, D EĞ ERLEND İR İLM ESİ < DÖF Term in Olasılık Şiddet Risk Riskin SIRA Değeri Tanım ı NO 0) Ş) OxŞ) 0) Ş) OxŞ föc CÛ LU D C CÛ LU Acil Durum lar Elektrik panosu Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durum larda nasıl hareket edileceğinin bilinmem esi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanm a bölgelerinin belli olmaması Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olm amasından dolayı elektrik çarpm asına bağlı yaralanm a, ölüm Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elam anlarına Eğitim ve bilgilendirm e yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durum lar ile ilgili iletişim e geçilecek telefon num araları yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanm a bölgesi Yem ekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır Kazan dairesinde ve büro kısm ında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılm ası, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulm ası ay < < * i / 2 1 ay f

24 14 Yangın Tüpleri Y angın tü p lerin in bazı y erlerde ek sik olm ası ve p eriy o d ik bakım larının eksik olm asından dolayı çıkm ası m uhtem el yan g ın d a ilk m üdahale edilem em esinden dolayı büyük yangın çıkm ası. B u n a bağlı can ve m al kaybı Y ok K abul edilem e z T aşınabilir söndürm e tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asm a halkası duvardan k olaylıkla alınabilecek şekilde v e zem inden asm a h alk asın a olan uzaklığı y aklaşık 90 cm 'yi aşm ay acak şekilde m ontaj yapılm alıdır. B ütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakım ı TS 14 D erhal Ek Bina Ek Bina Ek Bina Yangın Dolapları hidranlan. Yangın merdiven kapısı ve çıkış yönleri Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olması, hortumlarının eski ve bez hortumlarının çürümüş olmasından dolayı yangın anında can ve mal kaybının oluşması Yangın merdivenin kapıları camlı olmasından ve yangın acil çıkışlarının gösterilmemesinde meydana gelebilecek yangından dolayı yaralanma veya ölüm yok standardına göre yapılacaktır. Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılması, bez hortumların değiştirilerek plastik hortum takılması. Yangın merdivenin kapılarının camsız ve yangına dayanıklı malzemelerden yapılmalı. Ayrıca yangın esnasında yangın merdivenini gösterecek yangın acil çıkış uyarı levhalarının asılması gerekmekledir. 15 Derhal 16 l a y ed ilebilir ed ilebilir

25 17 Telefon Telefon santralinin Telefon santrali ile 17 2 ay santrali santralde çalışan personelle aynı odada bulunmasından dolayı Telefonlara bakan çalışmalarının aynı yerde olmaması veya odanın ikiye ses, koku ve iş uygun bir şekilde bölünerek stresinden dolayı ayrılması süratiyle santralden meydana gelecek çalışanların uzaklaşmış mesleki hastalıklar veya olmasının sağlanması. dikkat dağılması ve Ek Bina stresten oluşabilecek iş kazaları. 18 Kalorifer Kalorifer kazan Kalorifer kazan dairesinin 18 Derhal kazan dairesinin giriş kapısının giriş kapısının önünde daimi dairesinin önünde daimi süratle süratle bulunan masa ve giriş bulunan masa ve sandalyelerin bulunması. kapısının sandalyelerin bulunması önü sıretiyle acil durumlarda müdahalenin gecikmesi 19 Ek Bina Kalorifer sebebiyle yaralanmalar veya ölüm Kalorifer kazanında Kalorifer kazanında bulunan 19 2 ay kazanında bulunan su deposu bulunan su deposunun veya hidroforunun arızalı olmasından dolayı su deposunun veya hidroforunun arızalı olan kısmalarının tamiratının meydana gelebilecek yaptırılarak yangın yangın esnasında, dolaplarına suyun yeteri yandın dolaplarında oranda gittiğinin testinin bulunan hidralarını yaptırılması. besleyememesi, yangına ilk müdahale edilememesinden dolayı td C meydana gelebilecek CO yaralanmalar veya ölüm LU

26 20 Destek Destek elemanlarından Destek elemanlarından 20 2 ay elemanları konusuyla ilgili arama, kurtarma, tahliye ve yangın) eğitimleri konusuyla ilgili arama, kurtarma, tahliye ve yangın) eğitimleri almamış olanların ed ilebilir almamış olanların eğitimden geçilmesi. eğitimden geçilmesinden dolayı acil durumlarda yapılması gerekenlerin tam bilinmemesinde dolayı meydana gelebilecek Ek Bina yaralanmalar veya ölümler. 21 Binanın Binanın giriş kısmında Binanın giriş kısmında 21 girişindeki bulunan rampanın bulunan rampanın döşeme rampa döşeme kısmının kısmının kaymayı kaymayı engelleyecek engelleyecek malzeme ve malzeme ve standartlarda yapılması standartlarda olmamasından dolayı kayma veya engelli vatandaşların Ek Bina çıkamaması sonucu yaralanmalar. 22 Büroda kullanılan dolaplar Büroda kullanılan dolapların devrilmesi sonucu yaralanama veya ölüm Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparat veya direk duvara sabitlenmesi. 22 Derhal Ek Bina - r 24 J U L - V "?

27 23 Eğitim ve Çalışanların Eğitim Resmi G azetenin Tarih 23 Bilgilen davranışları- alınm a ve sayılı dirm e Davranışsal hata yanlar yönetm e liğ in e göre dan çalışanların işe girişlerinde ve işin d evam ı süresince b elirlenen p e riy o tla rd a te m e l iş sağlığı ve güvenliği eğitim i yö n etm e lik te b elirtilen sürelerde Ek Bina verilm elidir. Belirlen en periyotlar da e d ile b ilir 24 Asansör Asansörlerin bakımsız Asansörün yıllık periyodik 24 1 ay veya yıllık periyodik kontrol ve bakım dan kontrol ve geçirilm esi g erekm ektedir. bakım larının Ayrıca anlaşm alı bir firm a olm am asından dolayı ile aylık bakım yapılm alı. m eydana gelebilecek Kullanım ta lim a tla rı CD C CÛ -XL LU iş kazaları sonucunda yaralanm a veya ölüm. aşılm alı ve m akine bakım kartı bulundurulm alı. 25 Ek Bina Çay Yapımı ve Servisi Bulaşıcı Hastalıklar, zehirli ishaller Çay yapan ve servis edenler dahil gıdaya dokunana tüm çalışanların HİJYEN EĞİTİMİ ve SERTİFİKALARI olacaktır. Sertifikası olmayanlar bu alanda çalıştırılmayacaktır. Çay yapılan kısımda lavabo olacaktır 25 6 Ay Jllk*

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL

AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU FULYA MAH.MEVLUT PEHLİVAN.SOK.NO8/1 D.10 ŞİŞLİ-İSTANBUL Risk Değerlendirme No: 1 S.M.M.M AHMET DEMİR ÖRTÜN GENEL RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU Tarih: 31.12.2012 İşveren: Risk Değerlendirilmesinin Geçerlilik Tarihi İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? AHMET DEMİR ÖRTÜN

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER I.İŞYERİNE AİT BİLGİLER... 2 II.İŞYERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ... 2 1. GİRİŞ... 3 2.RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SKORU SINIFI DEĞERLENDİRMESİ DEĞ. TARİHİ İLK DEĞ. BÖLÜM FAALİYET İLK FOTOGRAF TANIMI M-1 Kıyma makinesinde Kıyma çekilmesi Kıyma Makinesi Et Besleme Noktası El Girecek Genişlikte Olması Kıyma Makinesine

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI 1 2 3 Enfeksiyon risklerinin Sağlık taramaları Koruyucu ekipman ve giysilerin kullanılması -El yıkama alışkanlıklarının, el hijyeninin artırılması -Kesici delici alet yaralanmalarını önlemeye yönelik düzenlemeler

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse

GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse GİRİŞ Ağustos 2005 tarihinde Belediyemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdam edilerek, gerek yasal zorunluluğumuz olan çalışmalar ve gerekse OHSAS 18001 Yönetim Sistemi çalışmaları paralel yürütülmüştür.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı Ahi Evran Üniversitesi birimlerinde çalışan tüm personelin, alt işverenlerin, hizmet alımı yöntemi ile çalışanların, stajyer ve öğrenci statüsünde çalışanların

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Bahadır Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Bilgi İşlem Sorumlusu 06.06.2016 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 1 Sunu Planı 1 2 3 4 İş Sağlığı

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ .0 AMAÇ : BAŞAKŞEHİR 'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,.0 KAPSAM : BAŞAKŞEHİR N'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com I.BÖLÜM www.ankaraisguvenligi.com TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli. (6331 sayılı İSG Kan.) TEHLİKE: Bir

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU A. STAJYER BİLGİLERİ B. İŞYERİ BİLGİLERİ Adı ve Soyadı:. Mesleği: Kimyager Staj süresi:5 gün(40 saat) 14-15-16-19-20 Mart 2012 Adresi:.. Telefon:0236 Faks:0236 E-posta...

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete de Yayımlandı İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenleme k üzere

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları;

Risk Değerlendirmesi. Risk değerlendirmesi çalışmalarının işverenler açısından faydaları; Risk Değerlendirmesi Sıfır risk, sıfır iş kazası hedefi yle yola çıkarak; Türkiye deki tüm iş sektörler inde işverenlerin, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, ilişkide olduğu yakın çevrenin ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Burhanettin KURT, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Burhanettin KURT, İSG Uzmanı Mayıs, 2013 Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI XX İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi Ekibi İşveren yükümlülüğü MADDE 5 (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

PKD DEĞERLENDİRME FORMU

PKD DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: PKD DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren Kişi: 1 Kuruluşun Unvanı 2 Kuruluşun Adresi 3 İşveren/Vekili 4 Kuruluşun SGK Sicil No. 5 Kuruluşun Vergi No. 6 Kuruluşun Telefon ve faks Tel: Faks: 7 E-mail

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -II- 1 / 10 Yusuf DOĞAN Mali Müşavirlik 4. İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğü İşveren, güvenlik tedbirleri ve koruyucu ekipmanlar ile

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER

İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER İŞ GÜVENLİĞİ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ACİL EYLEM PLANLARI EĞİTİMLER Yıldız OSGB olarak; iş güvenliği uzmanlarımız ve diğer deneyimli personellerinizle iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK

RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK yol kenarına istiflenmiş kargoların taşınmasını istiyor. RİSKİ HESAPLANACAK ÖRNEK 1. Depoda forklift ve yaya yolu mevcut 2. Köşelerde ayna konulmamış 3. Forklift bakımlarında formlar doldurulmuyor 4. Çalışma

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: ÇOK TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2017 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları. Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Saha Uygulamaları Cemil Selçuk SAĞIROĞLU İş Müfettişi Yrd. Sunum Planı 6331 sayılı İSG Kanunu nda öne çıkan yükümlülükler ve cezai müeyyideler nedir? İSG teftişlerine

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILIKALABA ANADOLU LİSESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILIKALABA ANADOLU LİSESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 1 1 A İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI / EKİPLERİ 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun / nin Oluşturulması İş Sağlığı ve Kurulları Hakkında (İş veren Vekili ) Oluşturuldu. 2 İşverenin sağlık ve güvenlik

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ

BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME KRİTERLERİ Murat EVLİCE ÇEVRE MÜHENDİSİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI TEL: 0507 179 80 98 0553 293 87 62 E- POSTA: murate@kayalarosgb.com muratevlice@gmail.com BOYAHANE - CİLAHANE İŞLETME

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2019 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar

İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Risk Değerlendirmesi ve İSG-YS konulu İSGİP Semineri 1 9 Temmuz 2010, Ankara İşyeri Risk Değerlendirmesi için Prosedürler ve Araçlar Heikki Laitinen Tehlike, kaza ve hastalıklara örnekler Yaralanma/hastalığın

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

3T Risk Değerlendirmesi

3T Risk Değerlendirmesi This project is co financed by the European Union and the Republic of Turkey 3T Risk Değerlendirmesi ECBOHS PROJESİ ERDEMİR ÇALIŞTAYI 29-30.9.2011 Doç. Dr. Heikki Laitinen ME S S 1 İşyerinde 3 Seviyede

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.06.2013 28681 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 1 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 3

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU

. RĠSK DEĞERLENDĠRME ÖN FORMU Analiz Ekibi: Sıra No Tehlikeli Durum/DavranıĢ Olası Sonuç/RĠSK Mevcut Önlemler Olasılık RĠSK BĠLEġENLERĠ ġiddet Derecesi Risk Derecesi Önlem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sıra No 1 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Detaylı

AVUKATLIK BÜROLARINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ

AVUKATLIK BÜROLARINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Çerçevesinde AVUKATLIK BÜROLARINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ OFİS/BÜRO Unvanı:. (AVUKATLIK BÜROSU) Adresi:.. Konak/İZMİR DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH

Detaylı

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK

MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU 1 - GENEL 2 - ÇALIŞMA ALANI 3 - ELEKTRİK MUAYENEHANE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU Muayenehanenin Adresi Konumu Bina Özellikleri Değerlendirme i Geçerlilik i - GENEL Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile yapılmış yahut kaplanmıştır

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı :

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - İşveren Yükümlülüğü ve Risk Değerlendirmesi

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı