SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVAS İL ÖZEL İDARESİ"

Transkript

1 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: AZ TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:

2 i ş y e r i s g k n o İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR G EÇERLİLİK TARİHİ İDARE İŞVEREN VEKİLİ HAZIRLAYANLAR : :Az Tehlikeli sınıf :1 : 162 : 15/05/2015 : 15/05/2021 : Mevlüt SOYSAL Genel Sekreter Yardımcısı) : Yunis HANGÜNEY A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) Cevat Türkay İşyeri hekimi) ÇALIŞAN YEMSİLCİSİ DESTEK ELEMANLARI ADRES : Sinan TALAN :Emine KOZGUŞ, Sabri ŞANLI, Bekir GEMİCİ : Ana Bina; Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy cad. N o:l Sivas Ek bina ve bağlı İlçe Özel İdare Müdürlükleri) TEL /FAKS/E-POSTA RİSK DEĞERLENDİRM E YÖNTEM İ ÇALIŞAN SAYISI : / : 5x5 Risk Analiz Matrisi Metodu :356 ı

3 RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ NEDENLERİ NELERDİR? 1. Daha önce hiç lendirmesi yapılmamış olması X 2. Yeni bir makina veya ekipman alınması 3. İş organizasyonunda ve iş akışında değişiklikler yapılması 4. Yeni hammadde ve yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi 5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması 6. Yeni tekniklerin geliştirilmesi 7. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi 8. iş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama ve patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların olması 9. Kanun ve Yönetmeliklerde Getirilen Yükümlülükler Nedeniyle X

4 BİLGİ VE VERİ TOPLAMA Yürütülen işler ve bu işlerin süresi ve sıklığı Değişken/sürekli Alınmış Olan Belgeler ISO 9000, 4000, 18000, ve serisi gibi) Çalışanların Görüşleri Alındı mı? Anket doldurma yöntemi ile resmi yazı vasıtasıyla çalışanlardan tehlike veya li durumlar hakkında yaşamış olduğu durumlar veya öngörmüş olduğu tehlikeler ile ilgili gerekli olan bilgiler toplandı. Araçların periyodik bakımları ve belgeleri tam mı? Kısmen Risk Değerlendirme İçin Denetim Yapıldı mı? Evet ilgili incelemeler yapıldı. Son 1 Yılda meydana gelmiş olan iş kazaları ve meslek hastalıkları İş Kazaları Meslek Hastalıkları Tarih Ölümlü Yaralanmalı Tarih Ölümlü Maluliyet - - y

5 MEVCUT TEHLİKELER NELERDİR? 1. Kayma, takılm a ve benzeri nedenlerle düşme X 2. Yüksekten düşme X 3. C isim lerin düşmesi X 4. G ürültü ve titreşim X 5. Uygun olm ayan duruş ve çalışm a şekilleri X 6. Radyasyon ve ultraviyole ışınlar X 7. Seyyar el aletlerin kullanım ı X 8. Sabit m akina ve tezgâhların kullanım ı 9. H areketli erişim ekipm anları m erdivenler, platform lar) X 11. Ürünler, em isyonlar ve atıklar X 12. Yangın, parlam a ve patlam a X 13. Elle taşım a işleri X 14. Elektrikli aletler X 15. Basınçlı kaplar X 16. A ydınlatm a X 17. Ekranlı araçlarla çalışma X 18. Termal konfor koşulları sıcaklık, nem ve havalandırm a) X

6 19. Kim yasal faktörler gaz ve buharlar, solventler, tozlar) 20. Biyolojik ajanlar m ikroorganizm alar, bakteriler, virüsler) X 23. İş stresi X 24. Kapalı yerlerde çalışm a 25. Yalnız çalışm a X 26. M otorlu araçların kullanım ı, iş m akinaları ile çalışm alar, taşım acılık ve yollar 27. Şiddet, hakaret veya tacize m aruz kalm a X 28. İstenmeyen insan davranışları dikkatsizlik, yorgunluk, aldırmazlık, anlama güçlüğü, öfke, kavga etm ek) X 29. İşyeri koşullarına göre diğer tehlike kaynakları X 30 Yangın X

7 Tehlikeye maruz kalanlar kimlerdir? 1. İdari Personel X 2. Bakım -onarım personeli 3. söfor-operatörler 4. Teknik personel X 5. Büro personeli X 6. Denetim personeli X 7. Ziyaretçiler X 8. Yardımcı personeller X 9. Güvenlik personeli X 10. Diğerleri Özel tıbbi rahatsızlığı olanlar, engelliler, işe yeni başlamış olanlar, çocuklar, çıraklar ve diğer tüm çalışanlar) X Mevcut Kontrol Önlemleri Nelerdir? 1. Genel ve Lokal havalandırma Kısmen 2. Makina koruyucuları Kısmen 3. Kişisel koruyucuların kullanımı Kısmen 4. Yangına karşı korunma Kısmen 5. Mevcut acil durum süreçleri S.S.H / kısmen ' T ' ^ - - ;

8 6. Diğerleri Tanımlayınız) Paratoner ve Yangın Acil Durum Sireni Kısmen Risklerin indirgenmesi için alınması gerekli ilave önlemler nelerdir? 1. Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak Kısmen 2. Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek Kısmen 3. Toplu koruma önlemlerini, kişisel koruma önlemlerine tercih etmek Kısmen 4. Mühendislik önlemlerini uygulamak Kısmen 5. Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak Kısmen 6. İSG Eğitimleri 7. Ortam ölçümleri 1- AM AÇ Bu prosedürün amacı, Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde tehlikelerin tanımlanması, lerin lendirilmesi ve kontrol altına alınması için uygun m etotların belirlenm esidir. 2- KAPSAM Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birim lerinde bünyesinde gerçekleştirilen; Rutin ve rutin olmayan tüm faaliyetler İş yerindeki tüm çalışanların faaliyetlerini O lağanüstü durum larıdeprem, sel fırtına, iş kazası, yıldırım düşm esi vb.) Ramak kala yaşanan olaylar İş yerinde organizasyon ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan olanaklar) İş yerindeki tüm tesisleri kapsar. T 4 -,

9 3- TANIM LAR Edilebilir Risk Syesi: Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanm a oluşturmayacak Herhangi bir faaliyet gerektirm eyen lerdir. Bunlar için m evcut kuralların takip edilm esi yeterlidir. Edilebilir Risk: Yasa ve yönetmelikte belirlenen şartlara uyum sağlanması ve tüm tedbirlerin alınarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hasar ve zarara yol açm ayacak syesidir. Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılm aksızın kam u veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle m eydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizm et ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile m ühendislik veya m im arlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapm ak üzere Bakanlıkça yetkilendirilm iş, işyeri hekim liği belgesine sahip hekimi, M eslek hastalığı: M esleki lere m aruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı, Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verm e potansiyelidir. Tehlikelerin tanım lanm ası: Tehlikeler tanım lanırken çalışm a ortam ı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. a) İşyeri bina ve eklentileri. b) İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler. c) Üretim süreç ve teknikleri, ç) İş ekipm anları. d) Kullanılan m addeler. e) Artık ve atıklarla ilgili işlemler. f) Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorum luluklar. g) Çalışanların tecrübe ve düşünceleri. ğ) İşe başlam adan önce ilgili m evzuat gereği alınacak çalışm a izin belgeleri. h) Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetim i kayıtları. ı) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya em ziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. i) İşyerinin teftiş sonuçları. 4 -, 8

10 j) M eslek hastalığı kayıtları, k) İş kazası kayıtları. 1) İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar. m) Ramak kala olay kayıtları. n) M alzeme güvenlik bilgi formları. o) Ortam ve kişisel m aruziyet düzeyi ölçüm sonuçları. ö) V arsa daha önce yapılmış lendirm esi çalışm aları. p) Acil durum planları. Olay: Kazaya neden olan ya da olma potansiyeli olan oluşumdur. Risk: T ehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanm a ya da başka zararlı sonuç m eydana gelm e ihtimalini Ramak Kala Olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili leri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tüm ünü Risk Değerlendirme: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin e dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan lerin analiz edilerek derecelendirilm esi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılm ası am acıyla yapılm ası gerekli çalışmaları, Tolere : O rganizasyon yasal yüküm lülükleri ve İSG politikası çerçevesinde taham m ül syeye indirilm iş tir. Proaktif Önleyici ) Bariyer: Kazaların kritik durumların oluşmasına yol açan tehlikelerin kontrol edilebilmesi için kullanılan proaktif önlem lerdir.eğitim ler, tatbikatlar, em niyet valfleri, uyarılar, talim atlar ve prosedürler vb.) Reaktif Bariyer: Kaza oluşumundan sonra sonuçları hafifletmek için kullanılan reaktif önlemlerdir. Acil durum senaryoları, yangın detektörleri, yangın duvarları, drenaj, boşaltm a veya tahliye sistemleri vb.) Risk lendirmesi ekibi: Risk lendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk lendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizm etini yürüten iş güvenliği uzm anları ile işyeri hekim leri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri, ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile ler konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 4. SORUM LULAR Tehlikelerin belirlenm esi, kazalara gerekli önlem lerin alınm asından işveren adına, işveren, işyeri yönetim i ve personel sorum ludur. İşverenler; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdürler. İşverenler, alt işveren ve taşeronların iş güvenliği ile ilgili her türlü önlem i alm alarını sağlam a kontrolünü yapm a sorum luluğunu taşırlar. - t

11 Ç alışanlar; iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önlem e uym akla yüküm lüdürler. İşverenler: işverenler, İşveren vekilleri. Birim Müdürleri, İlçe Özel İdare Müdürleri işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, çalışanları karşı karşıya bulundukları mesleki ler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi veya Konuyla ilgili yetkilendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri sağlık çalışanı ile koordineli gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verm ek zorundadırlar. Risk analiz raporunun da belirtilen hususlarda alınm ası gereken tedbir ve önlem leri alm akla sorum ludur. 5. METOD Önemli olarak lendirilen her türlü, İSG yönetim sistemi altında kontrol edilebilm elidir. Sivas İl Özel İdaresi ve bağlı birimlerinde Az Tehlikeli sınıfta çalışanlar için 5x5 Risk Analiz M atrisi metodu uygulanmaktadır. Operasyondaki tehlikeler incelenerek kazaya yol açabilecek tüm tehlikelere karşı proaktif bariyerler belirlenir. Ayrıca hataların ve kazaların tekrarlanması için gerekli önlem ler geliştirilir. 5x5 Risk Analiz M atrisi m etodu doğrultusunda tehlikelerin lendirilm esi ve analizlerinin yapılm ası aşağıdaki sıralam ayla yapılm aktadır. > Faaliyet alanının belirlenm esi > Faaliyetlerin belirlenm esi > Tehlikelerin belirlenm esi > Zararların belirlenmesi > M evcut durum un belirlenm esi > Risk A nalizinin yapıldığı tarih > Tehlikenin, olasılığının m evcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenm esi > Tehlikenin, şiddetinin m evcut durum düşünülerek ilgili tabloya göre belirlenm esi > Tehlikelere ve olası kazalara göre syelerinin belirlenmesi > İlk Risk Değerlendirm esi sonucu 6 ve altında puan olması durum unda D üzeltici/önleyici faaliyet yapılm asına gerek olmayacaktır. > İlk Risk Değerlendirmesi sonucu 8 ve üzeri puan olması durumunda yapılması gereken faaliyet ve Saha Aksiyon Planı Yapılacak işin ne şekilde yapılacağı), planlanan tarih ve sorum lusunun belirlenerek yapılacak. > Düzeltici/Önleyici Faaliyet sonrası syesi yeniden belirlenerek, 6 ve daha aşağı e düşüp düşm ediği lendirilecektir. > Riskin lendirilmesinin tarihi ile Düzeltici/Önleyici faaliyet sonrası in lendirilmesi tarihi tabloda belirtilecek. Düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin sahada uygulam aları takip edilecektir. 5.1.TEHLİKELERİN BELİRLENM ESİ Tehlikeler Önceden oluşan iş kazaları, işletme prosesleri ve yapılan inceleme ve denetimler ile tecrübeye dayanılarak belirlenmektedir. Bu prosedürde listelenen tehlikelerin ve bu tehlikelerin yol açabileceği kazaların belirlenmesinde çalışanların katılımı sağlanmıştır. Bu sayede sistemdeki tüm tehlikelere ve olası kazalara ulaşılm aya çalışılm ıştır. 5.2.TEHLİKELERE VE OLASI KAZALARA GÖRE RİSK SEVİYELERİNİN BELİRLENM ESİ 10 ^ ^ / S

12 Tehlikelerin syelerinin lendirilmesi Risk analiz ekibi tarafından yapılır. Tehlikelerin lendirilmesi ve lerin syelerine bakılırken yapılan işler, tehlikeler ve olası kazalar sınıflandırılarak listeler oluşturulmalıdır. Ayrıca, daha önceki kazalar ve ramak kala olaylarına bakılmalı ve zararın olasılığı, şiddeti, tehlikeye maruz kalabilecek personel sayısı kontrol edilme syesi, vb. faktörler, insan kaynaklı nedenler, fiziksel nedenler ve işyeri nedenleri göz önüne alınm alıdır. Tehlikelerin lendirilmesi yapılırken 5x5 M atris analizinden faydalanılır. 5x5 Matris analizi için İSG Tehlikeleri Değerlendirme 5x5 M atris oluşturulm uştur. Bu matriste tehlikelerin 5 değişik parametreye olan bağlantıları İncelenmektedir. Bu şekilde ler Çok Ciddi, Ciddi, Orta, Hafif, Çok H afif olarak ayrılabilm ektedir. Bu lendirm e sonucunda Tehlikelere Göre Risk Syesi D eğerlendirm e Tablosu oluşturulm uştur. Yasal zorunluluğun lendirildiği örnek aşağıda verilmiştir: Burada ilgili tehlikeye ait kaza hangi lendirmeye uyuyorsa, tehlikenin karşısına yasal zorunluluk için ilgili lendirmenin i girilir. Tehlike ve olası kazaya maruz kalabilecek bölüm Tehlikelere Göre Risk Syesi Değerlendirme Tablosunda yer alır. Tehlikelere Göre Risk Syesi Değerlendirme Tablosu ana lerin başlıkları altında işletmede yer alan tüm lerin belirtilmesi ile oluşturulur. Değişik bölüm lerden gelm iş tam am en aynı ler, gözden geçirm e sırasında tek m adde altında toplanır. RİSK MATRİSİ R: Risk O: Olasılık D: Zarar verme derecesi Şiddet) R= O X Ş

13 Olasılık ÇOK KÜÇÜK KÜÇÜK ORTA YÜKSEK ÇOK YÜKSEK SONUÇ ÇOK HAFİF HAFİF ORTA CİDDİ ÇOK CİDDİ

14 Ortaya çıkma olasılığı/frekans için derecelendirme basamakları) Yılda bir Üç ayda bir Ayda bir Haftada bir Her gün RİSK MATRİSİ DERECELENDİRME İş saati kaybı yok, ilk yardım gerektiren İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren Hafif yaralanma, tedavi gerekir Ölüm, ciddi yaralanma, meslek hastalığı Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik. 12

15 5.3. TOPLAM DEĞERLENDİRME, İSG PROGRAMLARI; Toplam Değerlendirme Risk Değerlendirme Tablosunda yapılır. Bu şekilde her tehlike 5 değişik parametre için incelenerek, Toplam Değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu aşağıdaki kurallara göre yapılır: Edilemez Risk: Önemli olarak belirlenen ve tolere tüm ler etkileri kontrol altına alınmaya çalışılır. Tolere edilmeyecekler için gerekli hedefler belirlenir. Bu hedefler için neler yapılacağı belirlenir. Değer Risk: Bu ler içinde gerekli olanlara dokümanlar hazırlanabilir. Ayrıca sürekli gelişim dikkate alınarak gerek duyulursa hedefler belirlenebilir. Bu da İSG konusunda tedbirli davranıldığını gösterir. RİSK DÜZEYİ VEYA RİSK SKORU RİSK R ) =OLASILIK O ) X ŞİDDET Ş ) R= 0 X Ş SONUÇ OLASILIK ÇOK CİDDİ c i d d i ORTA HAFİF ÇOK HAFİF ÇOK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DUŞUK YÜKSEK YÜKSEK YÜKSEK ORTA ORTA DUŞUK ORTA ORTA ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK KUÇUK ORTA ORTA DUŞUK DUŞUK DUŞUK ÇOK KUÇUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK DUŞUK

16 KABUL EDİLEMEZ RİSK DİKKATE DEĞER RİSK KABUL EDİLEBİLİR RİSK SONUÇ EYLEM 15,16,20,25 KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu lerle ilgili hemen çalışma yapın 8,9,10,12,15 DİKKATE DEĞER RİSK Bu lere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edin 1,2,3,4,5,6 KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir 5.4. RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Risk analizi, oluşan kazalar dikkate alınarak proses ve sistem değişikliklerinde, en az yılda 1 defa toplantılarda gözden geçirilmelidir.

17 RİSK DEĞERLENDİRME AKSİYON KRİTERLERİ SONUÇ EYLEM Katlanılamaz Riskler 25) Belirlenen kabul bir syeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen i düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. Önemli Riskler 15,16,20) Belirlenen azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. Orta Düzeydeki Riskler 8,9,10,12) Belirlenen leri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. gerçekleştirilmelidir. Bu faaliyetler yapılacak plana göre Katlanılabilir Riskler 2,3,4,5,6) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. Önemsiz Riskler 1) Belirlenen leri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir. 4^ ^ ^ ^

18 Faaliyetlerin Sınıflandırılması T eh lik e le rin T an ım lanm ası U ygunsuzlukların T an ım lanm ası * Risklerin B elirlenm esi t - L Sürekli İyileştirm e 1 1 Sürekli İletişim ^ r Risklerin D erecelen d irilm esi ^ I İyile ştirm e İletişim * A lınacak Ö n le m le rin B elirlenm esi * F aaliye tle rin Y erine G etirilm esi İçin S oru m luların Belirlenm esi Risklerin E dilebilir S yelere İn d irilip İn d irilm ed iğ in in Sürekli İzlenm esi TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME PROGRAMI AKIŞ ŞEMASI 16 J U L

19 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN Tarih: I Ana Bina RİSK SIRA N O DEĞERLENDİRİLMESİ DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET TESPİT TABLOSU, TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ A L IN M A S I GEREKEN DÜZELTİCİ/Ö NLEYİCİ FAALİYET SONRASI RİSKİN, ÖNLEMLER DEĞERLENDİRİLMESİ Faaliyet Faaliyet Tehlike Mevcut Olasılık Şiddet Risk Riskin Yapılması Gereken DÖF Termin Olasılık Şiddet Risk Riskin Alanı Önlem Değeri Tanımı Düzeltici/Önleyici Faaliyet SIRA Değeri Tanımı NO 1 0 ) Ş) OxŞ) 0 ) Ş) OxŞ 1 Acil Durumlar Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durumlarda nasıl hareket Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elamanlarına Eğitim ve 1 2 ay 1 1 edileceğinin bilgilendirme yapılacak. Acil bilinmemesi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanma bölgelerinin durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek belli olmaması telefon numaraları yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanma 2 ro c CQ D C < Elektrik panosu Elektrik panolarında kaçak akım rölesi bölgesi Yemekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır Kazan dairesinde ve büro kısmında bulunan elektrik 2 1 ay olmaması ve elektrik panosunda kaçak akım rölesi panosunun önünde takılması, Elektrik tesisat yalıtkan paspas Periyodik kontrolü yapılması, U c Cû ra c < olmamasından dolayı elektrik çarpmasına bağlı yaralanma, ölüm elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulması <

20 3 Ana Bina Yangın Tüpleri Y angın tü p lerin in bazı yerlerde eksik olm ası ve periyodik bakım larının eksik olm asından dolayı çıkm ası m uhtem el y an g ın d a ilk m üdahale edilem em esinden dolayı büyük yangın çıkm ası. B u n a bağlı can ve m al kaybı Y ok K abul edilem e z T aşınabilir söndürm e tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asm a halkası duvardan k olaylıkla alınabilecek şekilde v e zem inden asm a halkasına olan uzaklığı y aklaşık 90 cm 'yi aşm ayacak şekilde m ontaj yapılm alıdır. B ütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakım ı TS standardına göre yapılacaktır. 3 D erhal 4 Jeneratör Jeneratörün periyodik D ikkate Jeneratörün periyodik 4 2 ay kontrol ve kontrol ve bakım ının ed ilebilir b akım larının eksik yaptırılm ası, kullanım olm asından dolayı talim a tın ın ve m akine herhangi bir kartının asılması. n edenden dolayı Ana Bina patlam a elektriksel veya arıza verm esi ve buna bağlı iş kazlarının oluşm ası sonucu yaralanm a veya ölüm 5 Yangın Yangın dolapların deneme Yangın dolapların deneme 5 Derhal Dolapları kontrolünün yapılmamış kontrolünün yapılması, bez ed ilebilir hidranlan olması, hortumlarının eski hortumların değiştirilerek ve bez hortumlarının plastik hortum takılması. ro c çürümüş olmasından dolayı Cû yangın anında can ve mal O c kaybının oluşması < 2 3 6

21 6 7 8 Ana Bina Ana Bina yangın merdiveni Büroda kullanılan dolaplar Oturarak ekran başında ve Yangın merdiveni olmamasından dolayı çıkabilecek yangında yaralanma veya ölüm Büroda dolapların kullanılan devrilmesi sonucu yaralanama veya ölüm Personelde postür bozukluğu nedeniyle ağrı rahatsızlık ve yaralanma, iskelet /24822 tarih ve sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine uygun olacak şekilde yangın merdiveni yapılması. Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparatla veya direk duvara sabitlenmesi. İşe yeni başlayan tüm personelin çalışma yerleri ile ilgili bilgilendirilmesi, düzenli dinlenme araları ile 6 2 ay 7 Derhal 8 Derhal 1 ed ilebilir < 1 1, 1 bilgisayar sistemi rahatsızlıkları aktivitelerin değiştirilmesi 1 la çalışma sağlanacak. Ekran, masa ve Ana Bina koltuk yükseklikleri ayarlanabilir olmalıdır. Ergonomi eğitimi verilecektir, ı 9 Telefon Santral ile çalışanın iç Telefon santrali ile 9 2 ay sa n tra l içe çalışması ve çalışanın çalıştığı alan odası odanın tu v a le tle re çok birbirinden ayrılm alı. yakın olm ası sebebiyle m eydana gelebilecek gürültü, iş stresi, rahatsız edici koku ve Ana Bina rahatsızlıklar ve meslek hastalıkları ed ile b ilir

22 1 0 Eğitim ve Ç alışanların Eğitim D ikk ate Resm i G aze te n in 1 0 Belirlen Bilgilend d avran ışları- alınm a d e ğ e r ta rih ve en p eriyotlarda irm e Davranışsal h ata y a n la r dan sayılı y ö n e tm e liğ in e göre çalışan ların işe g irişlerin d e ve işin d e v a m ı süresince b e lirle n e n p e riy o tla rd a te m e l iş sağlığı ve güvenliği e ğ itim i y ö n e tm e lik te 11 TO C fu b e lirtile n s ü re le rd e v e rilm e lid ir. e d ile b ilir < Asansör A san sö rlerin bakım sız A sansörün yıllık p eriy o d ik 11 1 ay veya yıllık p eriy o d ik e d ile m e ko n tro l ve b akım d a n k o n tro l ve z geçirilm esi g e re k m e k te d ir. b akım la rın ın A yrıca an laş m alı b ir firm a o lm a m a s ın d a n dolayı ile aylık b akım ya p ılm a lı. m e y d a n a g eleb ile cek K ullanım ta lim a tla rı iş kazaları sonucunda aşılm alı ve m a k in e bakım Ana Bina y a ra la n m a veya ö lü m. kartı b u lu n d u ru lm a lı. e d ile b ilir İŞVEREN/VEKİLİ Adı :Mevlüt İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Adı. -Ytıais iş y e r i h e k im i Adı :Cevat Soyadı :SOYSAL Soyadı Th ANGi Jn EY Soyadı :TÜRK.Ay / / y ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ Adı :Sinan DESTEK ELEMANLARI Adı-Soyadı İmza Soyadı :TALAN 1.Emine KOZGUŞ [fi [ i j Belge bilgileri:98881 \ Belge bi\gilprfikiz9 Gör: Çalışan Temsilcisi 2.Sabri ŞANLI / / y / f İmza: İmza: İmza: 3.Bekir Gemici f BİRİM f a l iy e t SORUMLUSU 20

23 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ Ek Bina RİSK SIRA N O Faaliyet Alanı TEHLİKELERE GÖRE RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ RİSKİN D EĞ ERLEND İR İLM ESİ A L IN M A S I GEREKEN Faaliyet Tehlike M evcut Önlem Olasılık Şiddet Risk Değeri Riskin Tanım ı Ö N LEM LER Yapılması G ereken Düzeltici/Ö nleyici Faaliyet Tarih: Tarih: D Ü ZE L T İC İ/Ö N L E Y İC İ FAALİYET TESPİT TABLOSU, D Ü ZE L T İC İ/Ö N L E Y İC İ FAALİYET SO NRASI RİSKİN, D EĞ ERLEND İR İLM ESİ < DÖF Term in Olasılık Şiddet Risk Riskin SIRA Değeri Tanım ı NO 0) Ş) OxŞ) 0) Ş) OxŞ föc CÛ LU D C CÛ LU Acil Durum lar Elektrik panosu Acil durum planının olmaması sebebiyle acil durum larda nasıl hareket edileceğinin bilinmem esi. Acil çıkış yönleri kapılarının ve toplanm a bölgelerinin belli olmaması Elektrik panolarında kaçak akım rölesi olmaması ve elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas olm amasından dolayı elektrik çarpm asına bağlı yaralanm a, ölüm Acil durum planı hazırlanacak. Destek Elam anlarına Eğitim ve bilgilendirm e yapılacak. Acil durum tatbikatları düzenlenecek. Acil durum lar ile ilgili iletişim e geçilecek telefon num araları yangın, ambulans, polis vb.) ofis içerisinde görünür bir yere asılacak. Acil çıkış toplanm a bölgesi Yem ekhane dışında tespit edilecektir. Acil Çıkış Yön Levhalarını konacaktır Kazan dairesinde ve büro kısm ında bulunan elektrik panosunda kaçak akım rölesi takılm ası, Elektrik tesisat Periyodik kontrolü yapılması, elektrik panosunun önüne yalıtkan paspas konulm ası ay < < * i / 2 1 ay f

24 14 Yangın Tüpleri Y angın tü p lerin in bazı y erlerde ek sik olm ası ve p eriy o d ik bakım larının eksik olm asından dolayı çıkm ası m uhtem el yan g ın d a ilk m üdahale edilem em esinden dolayı büyük yangın çıkm ası. B u n a bağlı can ve m al kaybı Y ok K abul edilem e z T aşınabilir söndürm e tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asm a halkası duvardan k olaylıkla alınabilecek şekilde v e zem inden asm a h alk asın a olan uzaklığı y aklaşık 90 cm 'yi aşm ay acak şekilde m ontaj yapılm alıdır. B ütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakım ı TS 14 D erhal Ek Bina Ek Bina Ek Bina Yangın Dolapları hidranlan. Yangın merdiven kapısı ve çıkış yönleri Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılmamış olması, hortumlarının eski ve bez hortumlarının çürümüş olmasından dolayı yangın anında can ve mal kaybının oluşması Yangın merdivenin kapıları camlı olmasından ve yangın acil çıkışlarının gösterilmemesinde meydana gelebilecek yangından dolayı yaralanma veya ölüm yok standardına göre yapılacaktır. Yangın dolapların deneme kontrolünün yapılması, bez hortumların değiştirilerek plastik hortum takılması. Yangın merdivenin kapılarının camsız ve yangına dayanıklı malzemelerden yapılmalı. Ayrıca yangın esnasında yangın merdivenini gösterecek yangın acil çıkış uyarı levhalarının asılması gerekmekledir. 15 Derhal 16 l a y ed ilebilir ed ilebilir

25 17 Telefon Telefon santralinin Telefon santrali ile 17 2 ay santrali santralde çalışan personelle aynı odada bulunmasından dolayı Telefonlara bakan çalışmalarının aynı yerde olmaması veya odanın ikiye ses, koku ve iş uygun bir şekilde bölünerek stresinden dolayı ayrılması süratiyle santralden meydana gelecek çalışanların uzaklaşmış mesleki hastalıklar veya olmasının sağlanması. dikkat dağılması ve Ek Bina stresten oluşabilecek iş kazaları. 18 Kalorifer Kalorifer kazan Kalorifer kazan dairesinin 18 Derhal kazan dairesinin giriş kapısının giriş kapısının önünde daimi dairesinin önünde daimi süratle süratle bulunan masa ve giriş bulunan masa ve sandalyelerin bulunması. kapısının sandalyelerin bulunması önü sıretiyle acil durumlarda müdahalenin gecikmesi 19 Ek Bina Kalorifer sebebiyle yaralanmalar veya ölüm Kalorifer kazanında Kalorifer kazanında bulunan 19 2 ay kazanında bulunan su deposu bulunan su deposunun veya hidroforunun arızalı olmasından dolayı su deposunun veya hidroforunun arızalı olan kısmalarının tamiratının meydana gelebilecek yaptırılarak yangın yangın esnasında, dolaplarına suyun yeteri yandın dolaplarında oranda gittiğinin testinin bulunan hidralarını yaptırılması. besleyememesi, yangına ilk müdahale edilememesinden dolayı td C meydana gelebilecek CO yaralanmalar veya ölüm LU

26 20 Destek Destek elemanlarından Destek elemanlarından 20 2 ay elemanları konusuyla ilgili arama, kurtarma, tahliye ve yangın) eğitimleri konusuyla ilgili arama, kurtarma, tahliye ve yangın) eğitimleri almamış olanların ed ilebilir almamış olanların eğitimden geçilmesi. eğitimden geçilmesinden dolayı acil durumlarda yapılması gerekenlerin tam bilinmemesinde dolayı meydana gelebilecek Ek Bina yaralanmalar veya ölümler. 21 Binanın Binanın giriş kısmında Binanın giriş kısmında 21 girişindeki bulunan rampanın bulunan rampanın döşeme rampa döşeme kısmının kısmının kaymayı kaymayı engelleyecek engelleyecek malzeme ve malzeme ve standartlarda yapılması standartlarda olmamasından dolayı kayma veya engelli vatandaşların Ek Bina çıkamaması sonucu yaralanmalar. 22 Büroda kullanılan dolaplar Büroda kullanılan dolapların devrilmesi sonucu yaralanama veya ölüm Büroda kullanılan dolapların devrilmesini önlemek için duvara bir aparat veya direk duvara sabitlenmesi. 22 Derhal Ek Bina - r 24 J U L - V "?

27 23 Eğitim ve Çalışanların Eğitim Resmi G azetenin Tarih 23 Bilgilen davranışları- alınm a ve sayılı dirm e Davranışsal hata yanlar yönetm e liğ in e göre dan çalışanların işe girişlerinde ve işin d evam ı süresince b elirlenen p e riy o tla rd a te m e l iş sağlığı ve güvenliği eğitim i yö n etm e lik te b elirtilen sürelerde Ek Bina verilm elidir. Belirlen en periyotlar da e d ile b ilir 24 Asansör Asansörlerin bakımsız Asansörün yıllık periyodik 24 1 ay veya yıllık periyodik kontrol ve bakım dan kontrol ve geçirilm esi g erekm ektedir. bakım larının Ayrıca anlaşm alı bir firm a olm am asından dolayı ile aylık bakım yapılm alı. m eydana gelebilecek Kullanım ta lim a tla rı CD C CÛ -XL LU iş kazaları sonucunda yaralanm a veya ölüm. aşılm alı ve m akine bakım kartı bulundurulm alı. 25 Ek Bina Çay Yapımı ve Servisi Bulaşıcı Hastalıklar, zehirli ishaller Çay yapan ve servis edenler dahil gıdaya dokunana tüm çalışanların HİJYEN EĞİTİMİ ve SERTİFİKALARI olacaktır. Sertifikası olmayanlar bu alanda çalıştırılmayacaktır. Çay yapılan kısımda lavabo olacaktır 25 6 Ay Jllk*

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ GEÇERLİLİK TARİHİ:15.05.2019 İŞYERİ SGK NO İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI RAPOR NO SAYFA SAYISI RAPOR TARİHİ RAPOR GEÇERLİLİK TARİHİ İDARE

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ETO Akademi OHSAS 18001 (Occupational Healt And safety Assessment) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ Yönetim Sistemi RİSK ANALİZİ Eğitimi 04.04.2013 Şükrü AĞAÇSAPAN (IRCA Lead Auditor & educationalist)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN TEKSTİL SEKTÖRÜNDE UYGULAMALARI Bitirme Projesi Yusuf GEDİK 131101439 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜNEŞ Yrd. Doç. Dr. Mahmut YALÇIN RİSK DEĞERLENDİRME İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com RESİMDE NE GÖRMEKTESİNİZ? www.ankaraisguvenligi.com NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? Çalışma ortamı gözle görünen veya görünmeyen tehlikelerle doludur. NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ? www.ankaraisguvenligi.com

Detaylı

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL SAĞLIKLI VE GÜVENLİ OKUL Okul ve Kurumlarımız İçin İSG REHBERİ Orhan ALABAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi

GÜVENLİ OKUL. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü. Okul ve Kurumlarımız için. İSG Rehberi GÜVENLİ OKUL Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü Okul ve Kurumlarımız için İSG Rehberi Nisan 2014 EĞİTİM KURUMLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Bu doküman Mesleki Teknik Eğitim Okulları için Milli Eğitim

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 C 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı