ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALIfiTIRMALAR 1 N ÇÖZÜMÜ"

Transkript

1 TERMOMETREER AIfiTIRMAAR 1 N ÇÖZÜMÜ 1. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki ba nt y kullan rsak, 4 F, C 1 F 3 18 C C 4 C olur. 18 b) 4 F Reomür termometresi cinsinden de eri, R 8 F 3 18 R R 3 R olur Celcius termometresinin gösterdi i de er x ise, elvin termometresinin gösterdi i de er, 3x 41 olur. Bu x de eri de, C x (3x 41) 73 x 314 x 157 C dir. Bu de er elvin termometresinde, 3x olarak okunur.. Fahrenheit ve Celcius termometrelerinin gösterdi i s cakl k x olsun. Bu durumda, 3. x x x 1x 3 8x 3 x 4 olur. Bu s cakl iki termometre de ayn de erde gösterir. C.N 1 14 o X X 5. a) X ve Y termometreleri X Y aras ndaki iliflki, X in bölmesi Y nin bölmesine eflittir. X termometresinde 1 X lik bir art fl Y termometresinde Y lik bir art fla karfl l k gelmektedir. X termometresi 5 X gösterdi inde X lik bir art fl olmufltur. Bu durumda Y termometresi 4 Y artar. Gösterdi i de er, Y Y olur. b) ki termometre aras ndaki s cakl k iliflkisi, 4 X D.N 1 o X 4 o C deki suyun s cakl X termometresinde, C x ( 1) 1 14 ( 1) C x x x+ x 5 X olur. X Y X 3 3 Y 4 6 X 6 Y 4 X Y +6 4 X Y + X ve Y termometreleri ayn de eri gösterdi ine göre, X C ise Y C dir. Bu C de eri, C C + C olur. 15

2 6. a) elvin termometresinde okunan en küçük s - cakl k de eri dir. Bundan daha düflük bir s cakl k de eri yoktur. b) elvin termometresi ile X termometresi aras ndaki iliflki X ( ) 18 ( ) 73 1 X+ elvin termometresinde okunan en küçük de- er oldu undan X termometresinde okunan de er, 73 1 X+ 546 X + X 566 o X olur. c) elvin termometresi ile X X termometresi aras ndaki iliflki, termometresindeki, bölme, X termometresinde, 18 ( ) bölmeye karfl l k gelir termometresinde 1 de iflme X termometresinde X de iflime karfl l k gelir. 8. a) X termometresindeki, 8 1 X Y 8 6 bölme 6 bölme 9 bölme Y termometresinde, bölmedir. DN Bu durumda, 6 o X 9 o Y o X 3 o Y dir. X termometresindeki, ( ) 4 bölme Y termometresinde, 3 D.N eflittir. 4 o X 6 o Y dir. Bu de eri kullan rsak Y termometresinin suyun donma noktas n, 6 3 D.N D.N 3 o Y b) ki termometre ile ayn okunan s cakl k de eri a ise, a ( ) 8 ( ) a ( 3) 1 ( 3) a+ 1 a a+6 a+6 a olur. 7. Suyun kaynama ve donma X Y noktalar aras ndaki uzakl k X termometresinde, 6 ( 4) 1 bölme olarak gösterilmifltir. Ayn de er Y termometresinde, 6 4 Y 5 Y ( 5) Y + 5 olarak gösterilmifltir. 5 X 1 Y oldu undan, 1 X Y olarak ölçülür. Bu durumda, Y + 5 Y 15 o Y 9. a) ki termometre de ayn okunan x de eri, x ( 9) x 11 ( 9) 5 x+9 x 5 x+ 9 4x x 3 olur. b) termometresindeki 1 de eri termometresinde, ( 9) 11 ( 9) kaynama 5 noktas x donma -9 noktas x 16

3 1. X Y 1. a) F bölme 1 bölme 4 bölme D.N 3 73? X termometresindeki 8 6 bölme, Y termometresinde 14 1 bölmedir. Bu bize X termometresindeki 1 bölmenin, Y termometresinde bölmeye karfl l k geldi ini gösterir. Bu durumda X termometresinde, ( ) 4 bölme Y termometresinde 8 bölmeye karfl l k gelir. Bu eflitlikten Y termometresi suyun donma noktas n, D.N 8 8 D.N D.N 6 olur. Suyun kaynama ve donma noktalar n Fahrenheit termometresi s ras ile 1 F ve 3 F, elvin termometresi ise 373 ve 73 olarak gösterir. Ölçülebilecek en düflük s cakl k elvin termometresi ile dir. Bu de er Fahrenheit termometresi ile, F F F F 459,4 F olur. 11. X Y Z α α? 4 b) Suyun kaynama ve donma noktalar aras Fahrenheit termometresinde, bölmeye elvin termometresinde ise, bölmeye ay rm flt r. Bu durumda, 18 F 1 ise, Fahrenheit termometresindeki 36 F de iflme, elvin termometresinde 36 F karfl l k gelir. X ve Y termometrelerinin ayn gösterdi i s cakl k, α ( ) 1 ( ) α 6 α + 1 α 6 α α olur X termometresi Bu s cakl k Z termometresinde, ( ) 1 ( ) Z ( 4) 14 ( 4) 4 1 Z+4 18 Z Z 1 Celcius termometresi X termometresi suyun kaynama noktas n 3 o X gösterdi i de er Celcius termometresinde 1 o C, 5 o X gösterdi i de er ise o C ye karfl l k gelmektedir. Bu bilgiler grafi e aktar ld nda flekildeki grafik elde edilir. 17

4 14. elvin termometresi ile Reomür termometresi aras ndaki iliflki, F 73 R 1 8 ki termometre de ayn okunan de er x ise, x 73 x 1 8 1x 8x 184 x 184 x 19 olur. elvin termometresinde okunabilecek en küçük de er oldu undan Reomür termometresi ile elvin termometresinin ayn okudu u de er yoktur. 15. ve termometreleri aras ndaki iliflki, ( ) 8 ( ) ( 6) 9 ( 6) x+ 1 y x +6 y +1 3x y a) ile M termometreleri aras ndaki iliflki, ( 1) 7 ( 1) M ( ) 14 ( ) +1 8 M+ 16 termometresi 4 o oldu unda M termometresi 4 +1 M M + M 8 M olur. b) ve termometrelerinin ayn okundu u de- er, x olsun. Bu x de eri, 3 M termometresinde, 3 1 M ( ) 14 ( ) 3 1 M M+6 ( 1) 7 ( 1) 1 x+1 8 x 1 3x +3 x x 3 olur. M 6 M olur a) Suyun donma noktas n Celcius termometresi o C olarak gösterdi inden bu de er benzer üçgenlerden X termometresinde o X olarak okunur. b) Suyun kaynama noktas Celcius termometresinde 1 o C oldu undan bu de er benzer üçgenlerden X termometresinde, x 1 x 8 X 18. a) Grafi e bak ld nda suyun donma s cakl n Celcius termometresi o C, X termemetresi ise x o X gösteriyor. Bu x o de eri grafi in e iminden, 1 x o 9 x o 5x o 9 x o 6x o 9 x o 15 X b) Celcius termometresinin 4 o C gösterdi i de- er X termometresinde, x 1 gösteriyor. Benzer üçgenlerden x 1 de eri, 4 x1 xo xo x x 45 X olur Celcius ( C) Celcius ( C) α x o x α x 1 X 9 X 18

5 ISI VE SICAI AIfiTIRMAAR N N ÇÖZÜMÜ 1. a). a) s v s n n kütlesi 5 gram ve 5 cal s ald nda s cakl 3 1 o C de iflti inden öz s s, Q m.c.δt 5 5.c. c,5 cal/g. C olur. b) S v n n buharlaflma s s, grafikteki veriler kullan ld nda, Q m. (1 5) cal/g oldu u görülür. 5 s cakl k ( C) kat 7 1 S cakl k ( C) 3 s v buhar 1 s v 15 Is (cal) 6 s (cal) Grafi e bak ld nda, cismin s cakl o C den o C gelene kadar 1 cal s ald görülüyor. Cismin kütlesi 5 g ise, kat halde s nma s s, Q m.c k.δt 1 5.c k.( ( )) c k 1 cal/g. C oldu u görülür. b) S v halde s nma s s, Q m.c s.δt (6 3) 5.c s.(5 ) 3 15.c s c s,4 cal/g. C olur. 3. a) t 1 aral nda cismin s cakl 6 o C 6 de iflti inden verilen s miktar m.c.δt cal 1 cal b) t 1 t aral nda cisim hal de ifltirmifl ve kat hale geçmifltir. Bu durumda d fl ortama verilen s miktar, Q m cal 1 kcal olur. c) t t 3 aral nda cisim kat haldedir. Bu durumda d fl ortama sal nan s miktar, Q 3 m.c k.δt 1.1.() cal kcal olur. 4. s v s n n s cakl n 6 o C den 1 o C ye ç karacak s miktar, Q m.c (1 6) 4.m.c Q Bu kadarl k s s v s n n s cakl n 4 o C den 7 o C ye ç kard na göre, Q m.c.(7 4) 3.m.c Q olur. Q ve Q taraf tarafa oranlan rsa, Q Q 4.m.c 3.m.c Q Q 5. ve nin kütleleri eflit oldu undan m m ve al nan s lar eflit oldu undan, Q Q m.c.δt m.c.δt m.c.4 m.c.8 c c c c 1 c c 3 olur. s cakl k ( C) t 1 t t 3 Q Q3 zaman 19

6 6. a) Is s alar eflit oldu undan, 8. s cakl k ( X) M X m X.c X ve M Y m Y.c Y de erleri eflittir. Bu durumda kar fl m n s cakl, gaz T kar T X +T Y olur. X in ilk s cakl Y nin ilk s cakl n n 4 kat ndan 1 eksik oldu u için, T X 4T Y 1 olur. Bu de eri yukar daki denklemde yerine yazarsak Y nin ilk s cakl, T kar T X +T Y 6 4T Y 1+T Y 13 5T Y T Y 6 C olur. b) X in ilk s cakl da, T X 4.T Y o C 7. a) ve özdefl s t c larda s cakl k ( C) s s n ald nda 4T nin s cakl 3T, nin 3T s cakl 3T T T T kadar de iflir. T c s (cal) oldu una göre Q c kütlelerin oran, 9. a) - kat a) Buz erirken s cakl k de iflmez. Grafi e bakt - m zda (-4) dakikalar aras nda termometrenin s cakl sabit kalm flt r. Bu da bize buzun 4 dakikada eridi ini gösterir. b) Su kapta 4. dakika ile 1. dakika aras nda s - v haldedir. Suyun s v olarak kald süre, Δt dakikad r. c) at halden gaz haline geçerken erime ve kaynama sürelerinde yani, (-4) ve (1-1) dakikalar aras nda termometrenin s cakl sabit kalm flt r. S cakl n sabit kald süre, t (4-) + (1-1) 6 dakika olur s v t ( X) zaman (dakika) Q m.c.3t Q m.c.t m.c.3t m.c.t 1 m m b) Grafi e bak ld nda s s s v s n n s - cakl n 3T, Q s s ise 4T de ifltirmifl Bu durumda s lar n oran, m. c. 3T Q m.c.4t eflitliklerinden oranlan rsa Q m m 1 6 Su donarken X termometresinin gösterdi i s - cakl k de eri sabittir. Bu de er grafi e bak ld - nda 1 o X oldu u görülür. b) X termometresi suyun kaynama noktas n 8 o X, donma noktas n da 1 o X olarak gösterdi ine göre, o C lik s cakl, x ( 1) 8 ( 1) C 1 x x x 8 X olur. 1 zaman 13

7 1. ap düzgün olsayd oluflan kar fl m n s - cakl, 4 +1 t 1 8 C olurdu. X s v s h h 1. a) ap s ca yal t ld - na göre s korunur. nin verdi i s nin ald s ya eflittir. Bu eflitlikten s v lar n kütleleri oran, 3 o C 8 o C T 7 o C aba eklenen 1 o C deki s v n n hacmi daha büyük oldu undan kar fl m n s cakl 8 o C den büyük olur. apta 4 o C de s v da bulundu undan kar fl m n s cakl 1 o C olmaz. 8 o C < T < 1 o C olur. Q Q m.c.δt m.c.δt m.1.(7 3) m.1.(8 7) m.4 m.1 m m 4 olur s cakl k ( o C) b) Musluklardan akan s v lar n hacimleri oran ise m V.d m V.d 6 5 Q verilen Q al nan a) ar fl m n s cakl 6 o C ve nin verdi i s nin ald s ya eflittir. Bu durumda s v lar n s s alar oran, Q verilen Q al nan m.c.δt m.c.δt s (cal) 4 V V 13. a) kab ndaki su 8 o C deki suya eklendi inde, kar fl m n s cakl T 1 olursa s korunumundan, olarak elde edilir. g 6 C 1 C su 8 C g 8g M.(7 6) M.(6 5) b) S v lar n öz s lar oran ise, M.1 M.1 M M 1 olur. Q verilen Q al nan m.c.δt m.c.δt m.c.(7 6) m.c.(6 5) c c m m 1 Q verilen Q al nan m.c.δt m.c.δt.c.(8 T 1 ).c.(t 1 6) T 1 7 o C olur. b) aba suyu eklendi inde kapta 7 o C s cakl - nda + 4 g su vard r. Bu durumda kar fl m n s cakl T, Q verilen Q al nan m.c.δt m.c.δt 4.c.(7 T ) 8.c.(T 1) 7 T T 3T 9 T 3 o C 131

8 14. M 16. s cakl k ( o C) 1 h 6 C 4 C 3 C su su su S 3S a) kab ndaki suyun hacmi V ise M kab ndaki suyun hacmi 3V, kab ndaki suyun hacmi V olur. Bu sular n kütleleri ise s ras ile, m V.d m m M 3V.d 3m m V.d m olur. kabındaki su ile kabındaki su karıfltırılırsa kabındaki su ısı verir, kabındaki su ısı alır. arıflımın sıcaklı ı T 1, Q verilen Q alınan m.c.(6 T 1 )m.c.(t 1 3) m.c.(6 T 1 ).m.c.(t 1 3) 6 T 1 T 1 6 3T 1 1 T 1 4 C olur. b) ile karıfltırıldı ında karıflımın sıcaklı ı 4 o C ve M sıvısının sıcaklı ı da 4 o C oldu- undan karıflımın sıcaklı ı 4 o C olur. 15. a) o C deki gram suyu kaynatmak için gerekli s enerjisi, Q m.c.δt.1.(1 ) 16 cal dir. 4 o C deki m 1 gram buzu bu s enerjisi ile eritiyorsak m 1 de eri, Q m 1.c buz.δt + m 1. buz 16 m 1.,5.(4 ) + m m 1 m 1 16 g olur. b) 16 cal s enerjisi C deki m gram buzu eritmifl ise m de eri, Q m. 16 m.8 m gram S 1 Q Q 3 Q 4 s (cal) o C deki buzu 1 o C de buhar haline getirmek için vermemiz gereken s miktar, Q T + Q + Q 3 + Q 4 + Q 5 m.c b.δt 1 +m. b +m.c.δt +m. b +m.c.δt 3 1.,5.( ) (1 ) ,5.(1 1) cal 74 cal 17. a) Buz su kar fl mlar nda kar fl m n son s cakl bulunurken öncelikle buzun tamamen eriyip erimedi i test edilmelidir. C deki m gram buzu eritmek için gerekli olan s miktar Q erime m. + m.c b.δt m.8 + m.,5.( ) 9 m kadard r. 9 C deki suyun verece i maksimum s miktar, Q su m.c.δt m.1.(9 ) 9 m suyun verdi i s buzun verdi i s ya eflit oldu undan kar fl m n son s cakl C olur. b) ar fl mda suyun verdi i s 9 m buzun erimesi için gerekli olan s ya eflit oldu undan kar fl m n son s cakl o C ve m gram su olur. Q 5 13

9 18. a) Suyun içine buz at ld ndan önce buz erir. Sonra s cakl artar. Buzun erimesi için gerekli olan s, Q erime m buz. 6m.8 48m olur. 8 o C deki 4m gram suyun verece i maksimum s miktar, Q mak m su.c.δt 4m.1.(8 ) 3m Q erime > Q mak oldu undan buzun tamam erimez. o C de buz su kar fl m oluflur. b) 8 o C deki 4m gram suyun eritilebilece i buzun maksimum kütlesi, m erime, m erime. Q mak m erime.8 3m m erime 4m olur. ar fl mdaki suyun kütlesi, m T m erime + m su 4m + 4m 8m olur. 19. a) Buz - su kar fl m na s verildi inde önce buz erir. Sonra suyun s cakl artar. o C deki m gram buz - su kar fl m na 16 cal s verildi inde 4 o C de gram su olufltu una göre, Q m buz. +.c.δt 16 m buz (4 ) 16 8.m buz m buz m buz 1 gram b) ar fl m n tamam buz olsayd kütlesi, gram olurdu. o C deki gram buzu eritmek için gerekli s miktar, Q m cal olur. Verilen s da 16 cal oldu unda s cakl k o C olurdu.. a) 1 o C deki 5 gram buzu eritmek için gerekli olan s miktar, 1. s cakl k buz+su Q buz 1 Q T + Q m b.c b.δt + m b. b 5.,5.(1 ) cal b) 1 o C deki buzu tamamen eritmek için gerekli olan s enerjisi, Q T + Q 45 cal dir. Bu enerjiyi verebilecek 85 C deki suyun kütlesi, Q T m su.c.δt 45 m su.1.(85 ) 45 m su.85 m su 5 g olur. Q cal 14 m.8 + m m m 5g buz buz s 133

10 . Bak r cismin s cakl 14 o C oldu undan s verecektir. Verilen s su ve cam kap taraf ndan kullan lacakt r. Son s cakl k 5 o C oldu una göre suyun kütlesi, Q verilen Q cam + Q su m bak r.c bak r.δt B m su.c su.δt su + m cam.c cam.δt cam.,1.(14 5) m.1.(5 )+5.,3.(5 ) 18 3m m m 45 g 3. a) Q.1 4 cal 4 cal 4. bak r t su C su b) Q m.c.δt 4 6.c c c,5 cal / g. C havuz m cam 5g Bu enerjiyi havuz 3 saatte ald na göre saniyede havuzun A o yüzeyine düflen s enerjisi, A o.q o.t Q A o.q o Q o Q o Q 5 cal/cm.s olur. o a) 7 dakikada oca n verdi i s miktar, Q cal olur. 3 o C deki su 35 cal s ald nda kaynad - na göre kütlesi, Q m.c.δt m.1.(1 3) m.7 m 5 g b) Suyun buharlaflmas için almas gereken s miktar, Q m.c.δt + m. buz 5.1.(1 3) cal 35 cal olur. Ocak dakikada 5 cal s verdi ine göre bu s y vermesi için gerekli süre, Q o.t Q 5.t 35 t 61 dakika olur. Suyun hacmi, V, m cm 3 Havuzun içindeki suyun ald s enerjisi, Q m.c.δt V.d.c.ΔT cal olur. 134

11 ISI VE SICAI Is ve S cakl k TEST 1 1. T ve 5T s cakl ndaki s v lar n kütleleri eflit oldu- undan kar fl m n s cakl, t kar T+5T s v 3T olur. CEVAP C. aynamakta olan s v buharlaflaca ndan kütlesi ve s s as de iflir. S cakl ise de iflmez. II ifadesi kesinlikle do rudur. CEVAP B h h 6. Termometreler aras ndaki iliflki, C 1 73 R 1 8 F 3 18 fleklindedir. Bu eflitlikten, C 73 4C 5R 5(F 3) 9.( 73) I. ve II. ifadeler do rudur. CEVAP D 7. S cak olan 8 o C deki m gram su s verir. o C deki 1 gram su da s al r. Al nan s verilen s ya eflit oldu undan, 8 o C deki suyun kütlesi, 8 5 s cakl k m 1g zaman 3. Gerekli olan s miktar, Q m.c.δt 1.,1.(45 1) cal olur. 4. Cisim s ald nda erime ya da kaynama s cakl - nda ise s cakl de iflmez. Di er durumlarda artar. Is alan cismin s - cakl hiçbir zaman azalmaz. M durumu kesinlikle gerçekleflmez. s cakl k ( C) CEVAP C M s CEVAP B 8. Q al nan Q verilen m 1.c.ΔT 1 m.c.δt 1.c.(5 ) m.c.(8 5) 3 3.m m 1 g CEVAP C 6 o C 3 o C V V 5. Termometreler aras ndaki iliflki, R ayn de eri gösterdi inde, R x ve x olur. Ayn kab muslu u t, muslu u 4t saniyede doldurdu undan birim zamanda den V hacminde su ak yorsa den V hacminde su akar. aptaki kar fl m n s cakl, Bu de er ise, x 8 x x8x 8.73 x 19 olur. Q Q m.c.(6 T) m.c.(t 3) V.d.(6 T) V.d.(T 3) 1 T T 3 3T 15 T 5 C CEVAP A CEVAP D 135

12 9. 1 o C deki buhar s cakl k o C de suya dönüflürken verdi i s 1 1 Q Q ve Q dir. Bu s lar n toplam, s Q T + Q m. + m.c.δt m.54 + m.1.(1 ) 64m olur. Bu s n n eritebilece i buz miktar da, Q T m buz. 64m m buz.8 m buz 8m olur. CEVAP D 1. o C deki su ile 8 o C deki suyun kütlesi eflit oldu- undan önce sadece bu ikisinin kar flt düflünülürse kar fl m n s cakl, T T 8 +T C olur. Sonra bu su ile 6 o C deki suyun kar flt n düflünebiliriz. Bu durumda da kütleler eflit oldu undan, T son T +T C C su 8 C su 55 C olur. CEVAP E 13. Su iyi bir iletken olmad ndan A noktas ndaki suyun s - cakl B noktas ndaki suyun s cakl - ndan daha farkl olmaktad r. Is nan su molekülleri hacmi artt ndan, yo unlu u azal r ve kab n üst k sm na ç karlar. Is su molekülleri üzerinde (konveksiyon) tafl n r. CEVAP E 14. Is bir enerjidir, s cakl k enerji de ildir. Is kalorimetre ile s cakl k termometre ile ölçülür. Bir maddeye s verdi imizde s cakl artabilece i gibi hâl de iflimi de gözlenir. Bu durumda II. ifade kesinlikle do rudur. CEVAP B 15. Maddeler özdefl s t c larda s t ld nda ald klar s enerjileri eflittir. c Öz s lar oran oldu undan kütleleri oran ald klar s lar, c 3 Q m.c.δt Q m.c.δt oran ndan, Q Q m.c.(4 ) m.c.(4 ) 1 m m 3 4 m m 3 4 su A B CEVAP A 11. elvin termometresinde okunabilecek en düflük s cakl k de eri dir. Bundan daha düflük s cakl k ölçülemez. Bu durumda s cakl ölçülemez. CEVAP A 16. bal mumu bal mumu 1. Is bir noktadan baflka bir noktaya üç yolla yay l r. Ifl ma onveksiyon letim CEVAP D Çubuklar n boylar eflit ve özdefl s t c larla s t ld nda önce çubu u üzerindeki bal mumu eridi ine göre nin s iletimi den büyüktür. III. ifade kesinlikle do rudur. Is iletimi genleflme katsay s na ve kütleye ba l de ildir. CEVAP C 136

13 ISI VE SICAI Is ve S cakl k TEST 1. Madde Erime noktas ( C) 3 aynama noktas ( C) M 1 N 5 7 o C de maddesi s v, maddesi kat, M maddesi kat veya s v, N maddesi ise kat d r. 4. Buz - su kar fl m s l olarak dengede ise s cakl k o C dir. aba s verilirse buzun kütlesi azal r, suyun kütlesi artar. Buz suda yüzdü ünden eridi inde su seviyesi de iflmez. buz su CEVAP D o C de kesin s v olan madde dir. CEVAP A 5. at bir madde eridi inde kütlesi sabit kal r. Yo unlu u artar veya azal r. imyasal özellikleri de iflmez. I. ve III. ifade kesinlikle do rudur.. Is y ütü iletim yolu ile; kalorifer, saç kurutma makinesi konveksiyon yolu ile; mum ve soba fl ma ve konveksiyon yolu ile yayar. CEVAP E 3. 5 C de buzun o C de buz haline gelmesi için gerekli olan s, m buz.c buz.δt m.,5.[ ( 5)] 5m T1 C m buz 6. Su içindeki buz eridi- inde su seviyesi h azal r. Gaz n hacmi artt ndan bas nc azal r. Suyun ve gaz n bas nc azald - h dan toplam bas nç azal r. ab n taban ndaki kuvvet, F P T S oldu undan F azal r. gaz buz su CEVAP D CEVAP A Suyun o C ye geldi inde verece i maksimum s, Q m su.c su.δt 7. s cakl k ( C) X m.1.(1 ) Y 1m > Q oldu unda su o C gelir ve donmaya bafllar. Donan suyun kütlesi Q + m donan. e Q Q 3Q 4Q 5Q s (cal) 5m 1m + m donan.8 4m m donan.8 m donan m olur. Toplam donan buzun kütlesi, m T m b +m m+ m 5 m olur. CEVAP E X ve Y nin kütleleri eflit oldu undan ayn s verildi inde X in s cakl daha fazla artar. X erimeye bafllad nda Y kat hâldedir. X in erime s s, Q X 4Q Q Q Q m. ex ex Y nin erime s s, Q Y 5Q 3Q Q Q m. ey ey ex ey olur. Q m Q m CEVAP E 137

14 8. 8 o C deki su ile o C deki su kar flt r l rsa 8 o C deki su s verir, o C deki su s al r. Q al nan Q verilen m 1.c 1.ΔT 1 m.c.δt.1.(8 T) 1.1.(T ) 16 T T 3T 18 T 6 o C olur. CEVAP D 11. Buharlaflma olmazsa maddenin kütlesi sabit kal r. Madde s t ld nda hacmi artar veya azal r. Örne in suyun s cakl dan 1 C ye yükselirken hacmi azal r, sonra artar. CEVAP E 1. X termometresi 5 9. elvin termometresi ile Celcius termometresi aras ndaki iliflki, C 73 tür. elvin termometresinde ölçülebilecek en düflük s cakl k dir. Bu durumda Celcius termometresi ile okunabilecek en küçük s cakl k, C o C olur. Bu durumda fl klardan yaln zca 1 o C bu ölçümün sonuçlar ndan birisi olabilir. CEVAP C α Grafi e bak ld nda X termometresinin o X gösterdi i de er Y termometresinde o Y olarak okunur. Grafi in e iminden, tanα ΔX ΔY 1 ΔY 8ΔX olur. 8 Bu bize X termometresindeki 1 o X art fl n Y termometresinde 8 o Y lik bir de iflim oluflturdu unu gösterir. X termometresi ile Y termometresi aras ndaki iliflki, X 1 8 Y+5 fleklindedir. Y termometresi 1. Grafi e bak ld nda madde s v halde iken ald enerji, Q 6 4 cal dir. Bu de er kullan larak s nma s s, Q m.c.δt m.c.(45 ) m.c.5 m.c 8 olur. Madde erirken ald s, Q erime m. (4 ) m.5 m.5 m 4 g olur. Bu de eri yukar daki eflitlikte kullan rsak, 8 m.c 8 4.c c cal/g. o C CEVAP C 138 X termometresi 1 o X gösterdi inde Y termometresi, Y+5 8 Y + Y 6 Y olur. 13. Grafi e bak ld nda t 1 erime, t ise kaynama s cakl d r. ve 4 zaman aral klar nda hâl de iflimi gerçekleflmifltir. t t 1 s cakl k( C) CEVAP E zaman CEVAP C

15 ISI VE SICAI Is ve S cakl k TEST 3 1. Madde miktar na ba l olmayan özellikler ay rt edici özelliktir. Erime noktas ve kaynama noktas madde miktar na ba l olmad ndan ay rt edici özelliklerdir. Is s as madde miktar na ba l oldu undan ay rt edici özellik de ildir. CEVAP C 5. Cisim hal de ifltirirken potansiyel enerji, s cakl k de iflirken kinetik enerji de iflir. 1 o C su 1 o C buhar haline getirilirken sadece potansiyel enerji de iflir. CEVAP C. Grafi e bak ld nda erime süresince kat - 3t n n ald s, t Q m. t (1 5) cal/g olur X (kat ) X (s v ) X (gaz) 3 4 CEVAP E at hâlden s v hâle geçifl erime, tersi ise donmad r. S v halden gaz haline geçifl buharlaflma, tersi ise yo unlaflma olarak adland r l r. Bu durumda erime, buharlaflma, donma, π yo unlaflma, ise süblimleflme olarak adland r l r. at hâlden s v hâle, s v hâlden gaz hâline geçerken düzensizlik artar. CEVAP E C 1.N 18 5 t( C) X Q(cal) 6. Bas nç azald nda kaynama noktas düfler. Suyun yüksek kesimlerinde daha düflük s cakl klarda kaymamas buna örnektir. CEVAP A 7. bak r demir Bak r ve demir çubuk f r n n içine kondu unda s - cakl k de iflimleri eflit olur. Is nma s lar ve genleflme katsay lar farkl oldu undan s s alar ve genleflme miktarlar farkl olur. CEVAP A 3 x 8. su C 1 x ( ) 18 ( ) C 1 x+ 3 1 x+ 6 x + x 4 X olarak ölçülür. CEVAP A su Su ilk s cakl na geldi i için su seviyesi de iflmez. Suyun kütlesi ve kimyasal özellikleri de de- iflmez. CEVAP D 139

16 9. 1. Madde M Donma noktas ( C) aynama noktas ( C) o C de ve s v, M ise kat d r. 1 o C de ise, M ve gaz, ise s v veya gazd r. bafllang çta s v iken sonra kesinlikle gazd r. CEVAP B 1. Bir s v n n kaynama noktas kayna n fliddetine s v n n kütlesine ba l de ildir. Verilen öncüllerden sadece aç k hava bas nc na ba l d r. CEVAP C 11. Çocuk cam n daha so uk oldu unu söylemesinin sebebi cam n s iletkenli inin tahtan n s iletkenli inden daha iyi olmas d r. CEVAP B 4 t( C) 6 Q(cal) Cismin kütlesi, Q m.c.δt ( ) m..(4 ) 4m m 5 g olur. Cisim hal de ifltirirken ald s enerjisinden, ΔQ m cal/g olur. CEVAP D 13. kütle t 1 -t 1 zaman aral nda kapta bulunan suyun kütlesi artt na göre kaba su ilave edilmifltir. t 1 -t zaman aral nda kütle sabit su s t ld ndan s cakl artm flt r. S cakl k art fl suyun yo unlu unu artt rabilir veya azaltabilir. aynama olurken kaptaki suyun kütlesi azal r. CEVAP A t zaman 14

17 1. a) Maddeler hâl de ifltirirken s cakl k( C) s cakl k de ifl- 8 mez. Grafi e bak ld - nda bu durum 4 C oldu u görülmektedir. 4 s v +gaz Bu da bize s v - n n kaynama s cakl n n 4 C oldu unu gösterir. b) Buharlaflma s s, Q m. b 4. b. b b 1 cal/g olur. c) S v n n öz s s, Q m.c.δt.c.(4 ) 4.c c 1 cal/g C olur. s v gaz s (cal) 3. Suyun verebilece i maksimum s miktar, s cakl C oldu u and r. Bu s de eri, Q verilen m.c.δt 3.1.(8 ) 4 cal olur. Buzun tamamen erimesi için gerekli s, Q erime m. e cal olur. Q erime > Q verilen oldu undan buzun tamam eriyemez. Bu durumda kar fl mda bir miktar buz kal r. Eriyebilecek buzun kütlesi, Q verilen m e. e 4 m e.8 m e 3 g olur. 5 g buzun 3 g erir. g l k k sm buz olarak kal r. Son durumda, kapta C de g buz, g su vard r.. Cisimler özdefl, s t c lar da s t ld ndan, t saniyede ald klar s enerjileri eflittir. Bu durumda ve cisimlerinin ald klar s enerjileri, s cakl k( C) Q s (cal) 4. Bu tür sorular çözülürken öncelikle buzun tamamen eriyip erimedi i kontrol edilir. Buzun tamamen eriyebilmesi için almas gereken s, Q erime m. buz cal Suyun verebilece i maksimum s, Q verilen m.c.δt 8.1.(4 ) 3 cal Q m.c.δt Q m.c.δt Is enerjileri eflit oldu undan, Q Q 3mc..( 4 ) 4mc..( 4 3) 3mc.. 4 4m.c.1 3c c c 1 olur. c 3 olur. Q verilen > Q erime oldu undan buz tamamen erir. 3 cal s enerjisinin 8 kalorilik k sm ile buzu eritir. Geriye kalan k sm, cal enerjisi C deki gram suyun s cakl n artt r r. Q mc.. ΔT ( T ) T T C olur

18 X 1 4 X a) Z s cakl nda ayn de eri okusunlar. Z ( ) 8 ( ) Z ( 4) 16 ( 4) Z + 1 Z + 4 Z + 4 Z + 4 Z C de ayn de eri okurlar. b) Y termometresinin 1 Y gösterdi i bir s cakl kta X termometresi, Y 7. Ald klar s lar eflit oldu unda, Q m X. c X. Δt X m. c X. T Q m Y. c Y. Δt Y 3m. c Y. T eflitlikleri oranlan rsa, Q Q c x 3c Y c X c Y 3 bulunur. 8. a) t an nda kaptaki suyun s cakl t son m. + m.8 m + m 4m + 16m 4m 5 C olur. X ( ) 1 ( 4) 8 ( ) 16 ( 4) X X X 1 X 5 X okunur. b) 4t an nda kaptaki suyun s cakl, t son 4m. + 3m.8 7m 8m + 4m 7m 3 C bulunur a) ve N s v lar özdefl s t c larda s t ld klar ndan ald klar s lar eflittir. Q m. c. Δt m..t Q m N. c N Δt N m N. 1.3T eflitlikleri oranlan rsa, 14 bulunur. b) S v lar n s s galar m.c M olarak tan mlarsak, M m. c 3. 6 M N m N. c N eflitliklerini oranlarsak, bulunur. Q Q m.4t m N.3T m 3 m N 4 M M N X termometresinde 5 X olarak ölçülen bir s cakl k Y termometresinde, bulunur. 5 1 Y Y Y 4 Y 1 Y CEVAP D

19 1. Erime s cakl ndaki nin tümü eridi ine göre cismi s vererek nin erimesini sa lad ndan, bafllang çta cismi s cakl den büyüktür. cismi s verece inden s cakl kesinlikle artamaz. ise hâl de ifltirdi inden s cakl de iflmez. I. ifade yanl flt r. cisminin s cakl azalm fl, ninki de iflmemifltir. II. ifade do ru olabilir. cisminin tamam eridikten sonra cismi daha s vermeye devam ediyorsa, cisminin s cakl artabilir. III. ifade do ru olabilir. CEVAP E 11. t buz < C buz o C su yal t lm fl kap 14. b a a) Suyun eritebilece i en fazla buz miktar, Q ver m. e (1 ) m.8 m 1 g Buzun kütlesi, m buz g bulunur. b) Suya verilmesi gereken s Q top + Q + Q 3 c ap yal t k ise d flardan fl al fl verifli olmaz. Buzun s cakl C alt nda oldu undan buz s alacak su s verecektir. Su s verdi inden ve s cakl C oldu undan bir k sm donar. Buz eriyemez; çünkü s cakl k C üstüne hiç bir zaman ç - kamaz. Is l denge sa land nda kapta su buz kar fl m bulundu undan, suyun s cakl sabit kalm flt r. Yani denge s cakl o C dir. Sonuçta kaptaki suyun bir k sm donmufltur. Buzun kütlesi artm fl, suyun kütlesi azalm flt r. CEVAP B m. c buz. ΔT 1 +m. e + m.c su. ΔT 6.,5.(5 ) (51-) 936 cal c) Q al nan Q verilen 4.1.(t ) (8 t) t 4 3t t 65 C olur. 1. a) alorimetre b) Reomür 13. a) Do ru 15. b I S I S a Ö Z I S I A S I b) Do ru 143

20 BUMACA Suya vermemiz gereken s, Q m.c.δt.1.(1,53) 56 cal gerekir.. Buzu eritmek için gereken s, Q m.c b.δt +m. e 44 1 ( ( 4)) cal gerekir C deki buz C ye kadar gelene kadar alaca s, Q m.c.δt., cal Donan suyun kütlesi, Q m. e 36 m d.8 m d 45 g Suyun kütlesi, m su g bulunur. 6. D fl ortama verilen s y her aral k için bulal m. m.c b.δt 1 1.,5.(15 1) 5 cal Q m. b cal Q 3 m.c.δt 1.1.(1 ) 1 cal Q 4 m. buz Su buhar n n verdi i s, 8 cal Q m.c.δt + m cal Q 5 m.c b.δt cal Q + Q + Q 3 + Q 4 + Q cal 4. Verilen s, Q m. e +m.c.δt cal bulunur. 7. Gerekli olan s, Q m.c.δt.1 3., cal bulunur. 144

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D)

ESEN YAYINLARI 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (Y) 11. (D) HÂL DE fi M HÂL DE fi M ETK NL K - 1 1 Birbiriyle temas halinde bulunan lar farkl iki madde aras nda s al flverifli olur. 2 Maddenin s cakl n art rmak için verilmesi gereken enerji çeflidine s enerjisi

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI

TEST Dalga homojen ortamda sabit h zla yay l r. 3. I. Yol: 6. Yay lma h z yaln zca ortamdaki YAY DALGALARI A DAGAARI TEST - 1 1. g y i. kal n ince x y g i ince kal n y al n yaydan ince yaya ve ince yaydan kal n yaya geçiflte iletilen ve yans yan atmalar flekildeki gibidir. al n yaydan ince yaya geçiflte atman

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET ve HREKET 7. Konu İŞ ve ENERJİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ .. Ünite 7. Konu ( fl ve Enerji) n n Çözümleri E K W s m./4v f s. /4x m.v f s.x f s mv x Cismin K noktas nda

Detaylı

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık

TEOG Hazırlık Föyü Isı ve Sıcaklık Isı * Bir enerji türüdür. * Kalorimetre kabı ile ölçülür. * Birimi kalori (cal) veya Joule (J) dür. * Bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisidir. Sıcaklık * Enerji değildir. Hissedilen

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMLER ÖZÜTE (YO UNU) AIfiTIRMAARIN ÇÖZÜMER. a) ar fl m n özkütlesi er zaman kar fl ma kat - lan s v lar n özkütleleri aras na olaca nan, < k < 8 olabilir. b) S v lar eflit kütlee kar flt r l na kar fl m n özkütlesi,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r.

SU DALGALARI. 6. I ve II engelleri aras ndaki aç 60 dir. I. KL do rusal dalga I ve II engellerinde flekildeki gibi yans r. SU DAGAAR MDE SRU DE SRUARN ÇÖZÜMER 4 70 70 40 40 70 do rusal dalga ve engellerinde flekildeki gibi yans r do rusal dalgan n k sm engelinden, k sm ise engelinden flekildeki gibi yans r do rusal dalga ve

Detaylı

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte

Detaylı

4. a) İki termometrenin aynı K L

4. a) İki termometrenin aynı K L . BÖÜ ISI, SICI VE İÇ ENERJİ IŞTIRR ÇÖZÜER. a) Fahrenheit termometresi ile Celcius termometresi arasındaki bağıntıyı kullanırsak 4 F, C C F 8 4 & C 4 C a eflit 8 b) 4 F ın Reomür termometresindeki değeri,

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur.

1.BÖLÜM ÇÖZÜM SORU. Su miktar 4k olsun. Eklenen tuz miktar k olur. .ÖLÜM MTEMT K Derginin bu say s nda Problemler konusunda çözümlü sorular yer almaktad r. u konuda, ÖSS de ç kan sorular n çözümü için gerekli temel bilgileri ve pratik yollar, sorular m z n çözümü içinde

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE

GEOMETR 7 ÜN TE V KÜRE ÜN TE V KÜRE 1. KÜRE a. Tan m b. Bir Kürenin Belirli Olmas c. Bir Küre ile Bir Düzlemin Ara Kesiti 2. KÜREN N ALANI 3. KÜREN N HACM 4. KÜREDE ÖZEL PARÇALAR a. Küre Kufla I. Tan m II. Küre Kufla n n Alan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Enerji. 1. X termometresinde 50 X olarak ölçülen bir

Enerji. 1. X termometresinde 50 X olarak ölçülen bir MODE SORU DE ET N ER N ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER ET N N ÇÖZÜMÜ a) Is b) s cakl c) s cakl k d) s cakl e) Is f) Is - s cakl k. ermomeresinde 5 olarak ölçülen bir s cakl k ermomeresinde, bulunur.

Detaylı

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Buz. Fen ve Teknoloji. Zeytin ya. Hava. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Maddeyi Tan yal m TEST 74 Uygulamal Etkinlik 1. Afla da maddelerin kat, s v ve gaz hâlleri ile ilgili baz resimler verilmifltir. Maddenin bu hâllerinin özelliklerini

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

Ç. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER

Ç. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER Maddenin De iflimi ve Tan nmas Ç. MADDEN N AYIRT ED C ÖZELL KLER 1. Buzdolab n n buzlu una konulan su, dondu u hâlde kolonya neden donmaz? 2. Suyun miktar n n de iflmesi kaynamaya bafllad s cakl de ifltirir

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER

9. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER 9. SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1. Konu MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI ve ÖZELLİKLERİ ÇÖZÜMLER Siz Yap n Sorular n n Çözümleri 81-84. sayfalar aras Örnek nin çözümü Yar çap 6 m olan

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 1. 1 3 1 3 1 2 1 2. 5 + 7 iflleminin sonucu

Detaylı

ÜN TE II MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE II MADDEN N GAZ HAL ÜN TE II MADDEN N GAZ HAL 2. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 2.2. K NET K TEOR 2.3. YAYILMA HIZI 2.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 2.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 2.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL

ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL ÜN TE I MADDEN N GAZ HAL 1. 1. B R MOL GAZIN KAPLADI I HAC M 1.2. K NET K TEOR 1.3. YAYILMA HIZI 1.4. GAZ BASINCI VE ÖLÇÜLMES 1.5. GAZ HACM N N SICAKLI A BA LILI I 1.6. K NET K TEOR VE AVOGADRO H POTEZ

Detaylı

6. ÜN TE MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM

6. ÜN TE MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM 6. ÜN TE 6. MADDE VE ISI 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI 2. ISI NASIL YAYILIR? 3. ISI YALITIMININ TEKNOLOJ K ÖNEM 1. MADDEN N TANEC KL YAPISI VE ISI Bir madde kat, s v ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir.

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r?

Kavram Dersaneleri 8 SAYILAR - I ÖRNEK 23: ÖRNEK 24: a, 5 ve 6 say taban n göstermek üzere, (123) + (1a2) = (2b2) eflitli inde. b kaçt r? ÖRNEK 3: x y y Bölme ifllemine göre x en az kaçt r? A) 6 B) 9 C) D) 4 E) 4 ÖRNEK 4: a, ve 6 say taban n göstermek üzere, (3) + (a) = (b) eflitli inde a 6 b kaçt r? A) 0 B) C) D) 3 E) 4 ÇÖZÜM 4: ÇÖZÜM 3

Detaylı

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin

Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin Maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. Dışarıdan ısı alan maddenin Kinetik Enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. Tanecikleri bir arada tutan kuvvetler

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir

FEN VE TEKNOLOJ. Maddenin De iflimi ve Tan nmas C. ISI MADDELER ETK LER. Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Maddenin De iflimi ve Tan nmas FEN VE TEKNOLOJ C. ISI MADDELER ETK LER Maddeler Is n n Etkisiyle Genleflir Kat larda Genleflme O gün hava çok s cakt. Emine, anne ve babas yla pikni e gitmiflti. Eflyalar

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

5. SINIF KİMYA KONULARI

5. SINIF KİMYA KONULARI 5. SINIF KİMYA KONULARI ISI VE SICAKLIK ISI Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda aralarında enerji alış verişi olur. Alınan ya da verilen enerji ısı enerjisi denir. Isı ve sıcaklık

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

MADDENİN HALLERİ VE ISI

MADDENİN HALLERİ VE ISI MADDENİN HALLERİ VE ISI Isı ve Sıcaklık Enerji Dönüşümü ve Özısı Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi Erime-Donma ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı Isınma-Soğuma Eğrileri Hazırlayan :Arif Özgür ÜLGER Muğla, 2017

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları

5. Ünite 1. Konu Isı ve Sıcaklık A nın Yanıtları ISI VE SICAKLIK 1 1. Nasıl su, hiçbir zaman aşağıdan yukarıya akmıyorsa, ısı da... soğuk bir cisimden sıcak bir cisme geçmez.. Soğuk bir günde, bir ateşin yanında ısınırken, aslında siz vücudunuzdaki atom

Detaylı

ISININ YAYILMA YOLLARI

ISININ YAYILMA YOLLARI ISININ YAYILMA YOLLARI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI ISININ YAYILMA YOLLARI Bulunduğu ortama göre sıcaklığı fazla (yüksek) olan her madde çevresine ısı aktarır, yayar. Masa, insan, ateş, buz, su kendisinden

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 5 : MADDENĐN HALLERĐ VE ISI G- ISINMA SOĞUMA EĞRĐLERĐ (2 SAAT) 1- Suyun Isınma (Buzun Hal Değişim) Grafiği (Buzun Su Buharı Haline Geçmesi) 2- Suyun Soğuma (Su Buharının

Detaylı

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler

Aç ve Aç Ölçüsü. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen. Geometrik Cisimler. Simetri. Örüntü ve Süslemeler MTEMT K ç ve ç Ölçüsü Üçgen, Kare ve ikdörtgen Geometrik Cisimler Simetri Örüntü ve Süslemeler Temel Kaynak 4 ç ve ç Ölçüsü ÇI VE ÇI ÖLÇÜSÜ ç lar n dland r lmas C Resimde aç oluflturulan yerlerin baz lar

Detaylı

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre,

MATEMAT K TEST. 3. a ve b reel say lar olmak üzere, 3 a = 4 ve 3 2a b 3 = 8 oldu una göre, MTMT K TST KKT! + u testte 80 soru vard r. + u test için ar lan cevaplama süresi 5 dakikad r. + evaplar n z, cevap ka d n n Matematik Testi için ar lan k sma iflaretleiniz.. a, b, c pozitif reel sa lard

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 16 ISI VE SICAI BÖÜM 16 MODE SORU 1 DE SORUARIN ÇÖZÜMER MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER 1. Sıcaklık addeyi oluşturan parçacıkların ortalaa kinetik enerjilerine karşılık gelen sayısal bir değerdir. Teroetre

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 10 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 8 Aralık 1999 Saat: 09.54 Problem 10.1 (a) Bir F kuvveti ile çekiyoruz (her iki ip ile). O

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan;

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan; K MYA TEST D KKAT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Kimya Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. A fiekildeki borunun

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir.

Hâl Değişimi. Test 1 in Çözümleri. 5. Kaynama noktası, donma noktası ve öz ısı maddeler için ayırt edici özellik olup kütle çokluğuna bağlı değildir. 2 Hâl Değişimi 1 est 1 in Çözümleri 1. Karışımın denge sıcaklığı 5 C olduğuna göre, olay sırasında buzun tamamı erimiştir. Diğer iki bilginin doğruluğu kesin değildir. 5. Kaynama noktası, donma noktası

Detaylı

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir?

5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 6. A 0 6a dakilerden hangisi orant 0 5 belirtir? 1 ORAN - ORANTI Test - 1 1. A 0 6a 0 8 0 5dakilerden hangisi do 0 8ru orant 0 5 ile 0 4 0 zјйlјйr? A) Bir araba saatte 10 km yol al 0 5yorsa dakikada km yol al 0 5r? x 6 5. 1Є7 ise x ka 0 4t 0 5r? 1 9

Detaylı

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A

5. Su dalgalar n n yay lma h z s v lar n derinli ine ba l d r. CEVAP E. > λ L ESEN YAYINLARI CEVAP A SU DAGAARI. Dalgalar enerji tafl rlar. Giriflim ve k r n m özellikleri gösterirler. Tüm dalgalar n yay lmas için maddesel ortama ihtiyaç duyulmaz. Örne in elektromanyetik dalgalar bofllukta yay l rlar.

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular

MADDE VE ÖZELLİKLERİ. Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /Dayanıklılık/Adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi. Sorular MA V ÖZLLİKLRİ Katı-Sıvı-Gaz-Plazma / Özkütle /ayanıklılık/adezyon Kuvveti / Kohezyon / Kılcallık /Yüzey Gerilimi Sorular MA GAZ PLAZMA ÖZKÜTL Maddenin 4 hali bulunmaktadır. KATI Tanecikler arası boşluk

Detaylı

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER

ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER MADDE VE ÖZELL KLER ETK NL KLER N ÇÖZÜMLER 1. a) d) Tuz kristali Alt n külçe Buz Kat kurflun S v kurflun Belirli bir flekilleri olup, tanecikleri titreflim areketi yapar. Potansiyel enerjileri en düflük,

Detaylı

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ

DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM 410 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY 5 SOĞUTMA KULESİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Soğutma kulesi performansının

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T

GEOMETR 7 ÜN TE II P RAM T ÜN TE II P RAM T 1. P RAM TLER N TANIMI. DÜZGÜN P RAM T a. Tan m b. Düzgün Piramidin Özelikleri. P RAM D N ALANI a. Düzgün Olmayan Piramidin Alan b. Düzgün Piramidin Alan 4. P RAM D N HACM 5. DÜZGÜN DÖRTYÜZLÜ

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme

Ünite. Isı ve Sıcaklık. 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 3 Ünite Isı ve Sıcaklık 1. Isı, Sıcaklık 2. Hâl Değişimi 3. Enerji İletim olları ve Enerji İletim Hızı 4. Genleşme 1 Isı, Sıcaklık, Hâl Değişimi ve Genleşme'nin Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikte

Detaylı

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler

Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler Geometri Düzlem - Do ru - Nokta - Aç - Üçgen - Kare - Dikdörtgen - Çember - Simetri - Örüntü ve Süslemeler ncele, bul flekilleri Çemberleri, üçgenleri, Resimdeki kareleri. Dikdörtgen hangileri? C S MLER

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı

Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Ünite 5: Maddenin Halleri ve Isı Bölüm 1: Isı ve Sıcaklık Sıcaklık: Bir maddenin belli bir standarda göre soğukluğunu veya ılıklığını gösteren nicelik sıcaklık olarak bilinir. Maddeyi oluşturan taneciklerin

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı