Dünya n n sa dan Önce 4004 Y l nda, 23 Ekim Pazar Günü Sabah 9:00 da Yarat ld na nanan Akademisyenler Derne i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya n n sa dan Önce 4004 Y l nda, 23 Ekim Pazar Günü Sabah 9:00 da Yarat ld na nanan Akademisyenler Derne i"

Transkript

1 Bilimsel Gerçe e Karfl Kör nanç Otopsi Cengiz Özak nc Dünya n n sa dan Önce 4004 Y l nda, 23 Ekim Pazar Günü Sabah 9:00 da Yarat ld na nanan Akademisyenler Derne i Creation Research Society nternational Hristiyanlar n kutsal kitab yaln zca bizim ncil dedi imiz kitap de ildir. Kilise, mevcut Tevrat a ( br. Torah ) Eski Antlaflma ve mevcut ncil e ( ng. Gospel ) Yeni Antlaflma ad n vererek ikisini Bible ad alt nda birlefltirmifl olup; Hristiyanlar iki kitaba da inanmakta; böylelikle, Hristiyanl k inanc, Musevili i de içermektedir. Ço u yazarlar n Bat Uygarl n Judeo-Christ (Yahudi-Hristiyan) uygarl olarak nitelemelerinin nedeni budur. Oysa, Bat n n bugünkü göz kamaflt r c ilerili ine bak p, bunu ncil + Tevrat = Bible inanc n n, yani Yahudili i içeren Hristiyanl n bir ürünü imifl gibi görmek ve göstermek, do ru de ildir. Bat, bilim ve teknoloji (yap mbilim, üretbilim) alanlar ndaki ilerlemesini Kilise ye de il; tersine, Kilise güdümünden uzaklaflmas na borçludur. Tevrat ve ncil den oluflan Bible, 2000 y ld r Hristiyanlar n elinde olmas na karfl n, Bat daki bilimsel ilerlemenin ilk 1700 y lda de il, son 300 y lda ve bilginlerin Kilise ye baflkald rmas sonucu sa lanabilmifl olmas ; Bat n n bilimsel ilerlemesini Kilise ye (Yahudi-Hristiyan / Tevrat- ncil nanc na) borçlu olmay p, tam tersine, Kilise ye karfl 57

2 direnifle borçlu oldu unu kan tlamaktad r. Yüzy llar boyu Kilise, Tevrat + ncil = Bible da yaz lanlara ayk r görüfl ve düflüncelerin üretilmesini ve yay lmas n kan dökerek önlemifltir. Binlerce örnek aras ndan John Wycliffe (d ö.1384) ve ard l John Huss un (d.1371 ö. 1415) bafllar na gelenler, oldukça ilginçtir. Wycliffe; Tevrat n Yarad - l fl (Osm. Tekvin, ng. Genesis ) ad verilen ilk bölümünü çevirirken, evrenin 6 günde (6x24 saatte) yarat ld anlat s na tak lm fl; ve dünyan n, sa dan önce 4000 y llar nda yarat ld - n ö reten Kilise ye karfl ; yeryüzünün hiç de ilse bir kaç yüzbin yafl nda olmas gerekti ini savunmufltu.([i]) Kilise, Wycliffe i Latince den ngilizce ye çevirdi i Bible ( ncil + Tevrat) tahrif etmekle ve Kilise nin görüflüne ayk r düflmekle suçlayacak ve John Wycliffe. (Toronto Wycliffe College da bulunan vitray) 58 Wycliffe in Bible çevirisinden bir sayfa. Londra Bishop u William Courtenay huzurunda 19 fiubat 1377 de yarg lanan Wycliffe, 1384 de Kilise nin Dinden Ç km fl Sapk n damgas yla ölecekti. Wycliff in görüflleri ölümünden sonra yay lmay sürdürecek; orta Avrupa ya, bugünkü Çek Cumhuriyeti s n rlar içinde bulunan Bohemya ya dek ulaflacakt. Kilise, 1401 de Parlamentodan "De Haeretico comburendo" (Sapk nlar n Yak lmas ) karar n ç kartm flt. Wycliffe in görüfllerini benimseyip yaymaktan suçlu bulunan John Huss, 1415 y l nda, Constance Konsülü nün karar yla, sviçre s n r nda bulunan Constance kentinin surlar d fl nda, odun ateflinde yak larak öldürülecek ve Bohemyal lar, hemflerileri John Huss un yak larak öldürülmesini protesto etmek üzere yüzlerce imzal ve balmumu mühürlü bir dilekçeyi Cons-

3 Wycliffe in yarg lanmas (The Trial of Wyclif[fe]). Ressam Ford Madox Brown un 1886 da bitirdi i tablo, Manchester City Council de sergilenmektedir. tance Konsülü ne sunacaklard. Ayn Konsül Wycliffe i de ölümünün üzerinden onlarca y l geçtikten sonra yeniden yarg layacak ve bu ölüyü de t pk ard l John Huss gibi odun ateflinde yak larak ölüme mahkûm edecekti. 45 y l önce ölmüfl birinin yak larak öldürülmesi karar bugün bize ne denli saçma ve gülünç görünse de Papa lar ve Katolik Kilise si için do ald. Kilise, karar nda ölmüfl John Huss un Kilise karar yla odun ateflinde yak lmas (Kaliforniya Üniversitesi Arflivinden) olan Wycliffe in nas l odun ateflinde yak larak yeniden öldürülece ini de en ince ayr nt lar na dek belirlemiflti: - Wycliffe in mezar aç lacak, - Kemikleri mezar n d fl na ç kart - lacak, - Kemikler bir tabuta konulacak, - Swift rma n n kenar na getirilecek, - Orada odunlar yak lacak, - Wycliffe in kemikleri odun atefline at lacak, - Wycliffe in kitaplar da yak lacak, - Külleri Swift rma na savrulacak. Ve aynen böyle yap ld... Wycliffe in kemikleri gömütünden ç kart l p yak larak rma a at ld ktan sonra; kitaplar da Kilise taraf ndan bir alanda toplanarak törenle yak lm flt. Kilise nin ve Hristiyanlar n kutsal kitab yaln z ncil olmay p, ncil (Gospel) + Tevrat (Torah) = Bible oldu undan; Kilise, Tevrat a dayanarak dünyan n sa dan önce 4000 lerde 59

4 Pope John XXIII tarafınlan lanetlenen Wycliffe in kemikleri Fleming li Papaz Lincoln gözetiminde mezarından çıkartılıp Swift ırmağının yanına getirilip odun ateşinde yakılarak külleri ırmağa atılıyor. 6 günde yarat ld n ö retiyordu. Baflpiskopos James Ussher (d ö.1656) Tevrat a dayal bir hesapla dünyan n.ö y l nda 23 Ekim Pazar günü saat 09:00 da yarat ld n yazm fl; Ussher in Kilise taraf ndan onaylanan bu kitab, 1624 te Katolik nanc nda Birleflen Evrensel sa Kilisesi nden Duyuru bafll yla ngiltere Kral na sunularak, 1631 de ço alt l p halka yay lm flt. Bundan böyle Kilise, dünyan n sa dan önce 4004 y l nda 23 Ekim Pazar günü saat 9:00 da yarat ld na inanmayanlar sa Düflmanlar (Anti-Christ) olarak suçlayacak ve bunlar Kilise ye göre, dinden ç km fl Heretik, Türkçesi Sap k lar olacakt. Kilise nin, ö reti d fl na ç - kanlar odun ateflinde yakarak öl- 60 dürmesi, Hristiyan toplumlar n belle ine öyle bir kaz nd ki; Yerbilimciler, dünyan n sa dan milyarlarca y l önce yarat ld n gösteren say s z kan t sunmufl olduklar halde; ve bu bilimsel bilgiler laik okullarda ders olarak okutuldu u halde; Kilise ye ba l Hristiyanlar, laik okullarda ald klar bilgiye ayk r inançlar n korumay sürdürerek, bugün dahi, dünyan n sa dan önce 4004 y l nda 23 Ekim Pazar günü saat 9:00 da yarat ld na inanmay sürdürüyor; ve dahas, bu inanc yaymak üzere dernek, kulüp, vak f gibi örgütlerde toplan yorlar. Avrupa ve Amerika da The Young-Earth Creationists [Dünya n n Yarat l flça Genç (yani bugün için 6000 yafl nda) Oldu una nananlar] ad yla bilinen bu topluluklar araflt ran Bilim Tarihçisi Ronald L, Numbers, Kaliforniya Wycliffe in kitapları Prag da yakılıyor

5 Üniversitesi nce yay mlanan The Creationists kitab nda; dünyan n sa dan önce 4000 lerde yarat ld na inanan topluluklar n, hem de bilimsel akademik unvanl bir tak m Profesör Doktor larca (!) örgütlendi ini ortaya koydu. Kitapta incelenen örgütlerden biri, 1963 ten günümüze varl n sürdüren Creation Research Society (Yarat m Araflt rma Derne i)... Bu derne in çeflitli ülkelerden ve hepsi akademisyenlerden (profe- sörlerden, doktorlardan) oluflan üyeleri; dünyan n sa dan önce 4000 lerde bir haftan n 6 günü içinde yarat ld na inand klar n ve gün sözcü ünü 24 saat anlam nda kulland klar n özellikle vurguluyorlar.[ii] Bat ülkelerinde, deneylerle kan tlanm fl bilimsel bilgileri elinin tersiyle iten kilise dogmalar na militanca ba l profesör doktorlar n say s h zla artarken; ayn biçimde, ülkemizde de profesör doktor unvan tafl d halde, bilimsel gerçeklere ayk r demeçler vererek ünlenen akademisyenlerin say s n n h zla artmas ; bir tesadüf müdür?.. Baflpiskopos James Ussher in Katolik nanc nda Birleflen Evrensel sa Kilisesi nden Duyuru, Sermon da 20 Haziran 1624 te Kral huzurunda sunulmufltur uyar s yla 1631 de yay mlanan sözkonusu kitab n n kapa. Bilim Tarihçisi Ronald L. Numbers in ilk bas m 1993 te yay mlanan The Creationists adl kitab n n 2006 y l bas m. 61

6 Dünya n n sa dan önce 4000 lerde, 6 x 24 saatte yarat ld na inanan akademisyenlerden oluflan Yarat m Araflt rma Derne i (Creation Research Society) nin 2013 Yönetim Kurulu üyeleri: Kevin L. Anderson (Ph.D. Microbiology, Kansas State University Director of CRS), Mark H. Armitage (M.S. Biology, ICR Graduate School Ed.S. Science Education, Liberty University E.M. Lab Manager, Cal State University Northridge, Biology Dept.), Eugene F. Chaffin (Ph.D. Physics, Oklahoma State Univ. Prof. of Physics, Bob Jones Univ.), Donald B. De Young (Ph.D. Physics, Iowa State Univ. Prof. of Physics, Grace College.), Danny R. Faulkner (Ph.D. Astronomy, Indiana Univ. Prof. of Astronomy and Physics, Univ. of South Carolina - Lancaster), Robert L. Hill (Ed.D. Physics and Astronomy, Ball State University Prof. of Physics, Bob Jones University.), D. Russell Humphreys (Ph.D. Physics, Louisiana State Univ. Research Physicist, Sandia National Laboratories (retired) Creation Ministries International.), Jean K. Lightner (D.V.M., M.S. Veterinary Preventive Medicine, The Ohio State Univ.), Gary H. Locklair (Ph. D. Computer Science, Nova Southeastern University Professor and Chair of Computer Science, Concordia University Wisconsin.), Michael Oard (M.S. in Atmospheric Science, Univ. of Washington Lead forecaster, National Weather Service.), John K. Reed (Ph.D. Geology, Univ. of South Carolina.), Ronald G. Samec (Ph.D. Physics, Clemson Univ. Prof. Physics and Astronomy, Bob Jones Univ.), Glen W. Wolfrom (Ph.D., Animal Science, Univ. of Mo. Principal Clinical Research Scientist, Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.) 62 Kur an da, gündüz ve geceden oluflan, 24 saatlik bir gün kavram ndan baflka; bin y l süren bir gün (Secde Suresi / 5. ayeti, Hac Suresi / 47. ayeti) ellibin y l süren bir gün (Mearic Suresi / 4. ayeti) kavramlar da bulundu u için; Müslümanlar, dünyan n milyarlarca y l önce varoldu una iliflkin bilimsel verileri Kur an a ayk r saym yor. Bat da ise, deneylerle kan tlanm fl bilimsel bilgileri elinin tersiyle iten kilise dogmalar na militanca ba l profesör doktorlar n say s h zla artmakta Müritlerinden bir bölümünü akademik unvan elde etmeye yöneltmek ya da akademik unvan sahipleri aras ndan müritler devflirmek; akla ve bilime ayk r dogmalar profesör, doktor unvanl mürit akademisyen lere savundurtarak yaflatmak; dinsel do malara ba l Yahudi-Hristiyan cemaatlerin bilim ça nda baflvurduklar taktiklerden biridir. Bu taktikle, laik e itim kurumlar mürit akademisyen ler taraf ndan ele geçiriliyor. Laik okullara ö retmen olarak atanmay, daha do rusu s zmay baflaran mürit akademisyen ler, dünyan n milyarlarca y l önce varoldu unu ö reten laik müfredat a ihanet edip, mevcut Tevrat müfredata dönüfltürerek, dünyan n sa dan önce 4004 y l nda 23 Ekim günü saat 09:00 da yarat ld n ö retiyorlar. Laik ders kitaplar n bir yana iterek, kendi inand klar do malar, ö rencilerine, sanki bilimsel bilgiymifl gibi afl l yorlar. T pk ülkemizde benzerleri ço ald gibi

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc The New York Times n bu haberi, ertesi gün Türkiye de 26.03.2007 tarihli Vatan gazetesinde yank land : Kur an kad n dövmeye izin verir mi? New York Times, slam dünyas n sayfalar na tafl d. ranl araflt

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz r ve Yay mlan r Robert A. Day Çeviri: Gülay A kar ALTAY B L MSEL B R MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? ROBERT A. DAY ÇEV R GÜLAY AfiKAR ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz

Detaylı

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma

Müslümanlar n Ya am. çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma A M E R K A D A Müslümanlar n Ya am çeride: Tagouri Ailesiyle Tan ma Ç NDEK LER A LE YA AMI Birliktelik Görüntüleri.................................. 2 Amerika da slam geleneklerinin merkezinde aile yer

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

ARAfiTIRMA YAYINCILIK

ARAfiTIRMA YAYINCILIK Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. I. Bask : Temmuz, 2003 II. Bask : Ocak, 2006 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/340) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir.

De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. ÖNSÖZ De iflmeyen tek fley de iflimin kendisidir. nternet, insano lunun geçirdi i geliflim ve de iflimin sonucu olarak ortaya ç km fl müthifl bir teknoloji. S n rlar kald ran, insano lunu iletiflimin doru

Detaylı

HAREMDE BEETHOVEN SARAYDA GOETHE SON HAL FE ABDÜLMEC D EFEND

HAREMDE BEETHOVEN SARAYDA GOETHE SON HAL FE ABDÜLMEC D EFEND OTOPS Cengiz Özak nc HAREMDE BEETHOVEN SARAYDA GOETHE SON HAL FE ABDÜLMEC D EFEND [Bu yaz, 1991 y l nda, Halifeli in kald r lmas n n Y ldönümü dolay s yla Gösteri dergisinde Kur an ayetleriyle ilgili bölümler

Detaylı

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN 2010 2000 Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni

Detaylı

Do u nun stilas Medeniyetler Savafl na Do ru Gültekin Avc Birey Kitap, 304 sayfa; 2. Bask, Fiyat 7,90 YTL. Eve Dönüfl

Do u nun stilas Medeniyetler Savafl na Do ru Gültekin Avc Birey Kitap, 304 sayfa; 2. Bask, Fiyat 7,90 YTL. Eve Dönüfl ajanda ajanda K TAP Do u nun stilas Medeniyetler Savafl na Do ru Gültekin Avc Birey Kitap, 304 sayfa; 2. Bask, Fiyat 7,90 YTL Gültekin Avc dan yine çok tart fl lacak bir kitap! Bu kitapta: Büyük Ortado

Detaylı

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te

AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te AKD BAfiKANI TEK N ÖZD L CEMEV `NDEK TOPLANTIDA KONUfiTU: CHP kendi içinde ciddi de ifliklikler yapmad taktirde Alevileri kaybedecek devam sayfa 3 te 8 Aral k / Berfanbar 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar:

Detaylı

kendimle mi Zavos, un baflar olas l da öteki uzmanlara

kendimle mi Zavos, un baflar olas l da öteki uzmanlara Kas m ay n n son günlerinde klonlanm fl ilk insan embriyolar n n yarat ld haberi, insan klonlama tart flmalar n yeniden alevlendirdi. Klonlama üzerinde çal flan pek çok araflt rmac, hem kullan lan yöntemin

Detaylı

Baz Düflünceler ve TÜB TAK n Ret Gerekçelerine Yan tlar

Baz Düflünceler ve TÜB TAK n Ret Gerekçelerine Yan tlar tü ö rencilerimizin böyle toplant lara kat labilmeleri, araflt rma konular nda öncü olan ünlü matematikçileri dinlemeleri, onlara soru sorabilmeleri, ülkemizde matemati in geliflmesine ola anüstü bir ivme

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME

DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME 24 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 25 DERS K TAPLARINDA NSAN HAKLARI PROJES : NSAN HAKLARI HUKUKU AÇISINDAN GENEL B R DE ERLEND RME Turgut Tarhanl 1 Girifl Türkiye deki ders kitaplar n n, farkl ders alanlar

Detaylı

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E S YAS PART LER YASASI TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER

FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER FR EDR CH ENGELS' N ÖNSÖZLER B R NC ALMANCA BASKIYA ÖNSÖZ Bu yap t, Marx' n kendi yeni tarihsel ve ekonomik görüfllerinin temel özelliklerini aç kl a kavuflturdu u bir s rada, 1846-47 k fl nda yaz lm flt.

Detaylı

Ben bir feminist de ilim. Feminist militan hiç

Ben bir feminist de ilim. Feminist militan hiç Kad n Matematikçiler Ercan Kumcu* / mekumcu@superonline.com Ben bir feminist de ilim. Feminist militan hiç de ilim. Ama, kad n ve erkekten oluflan toplum yaflam ndaki baz gerçekleri de görmezlikten gelemeyiz.

Detaylı

Bu konuflmada sizlere, matemati in nas l bafllad

Bu konuflmada sizlere, matemati in nas l bafllad Matematik Dünyas, 2003 K fl Matemati in K sa Bir Tarihi-I M s r ve Mezopotamya Matemati i Ali Ülger* / aulger@ku.edu.tr Ali Ülger in bu yaz dizisi, ki asl nda bir konuflmad r, birkaç say sürecektir. Bu

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME

HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME NTERNET LET fi M N N ENGELLENMES N N HUKUKSAL AÇIDAN DE ERLEND R LMES VE 5651 SAYILI YASAYLA GET R LEN DÜZENLEME Murat Volkan DÜLGER* G R fi nsanl k, 20. yüzy lda, bilimin ve teknolojinin hemen her alan

Detaylı

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI

ÇOCUK PORNOGRAF S. Ayfle Asl han ERBAfiI ÇOCUK PORNOGRAF S Ayfle Asl han ERBAfiI G R fi Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü, Türkiye de gerek çocuk istismar na iliflkin araflt rma çal flmalar, gerek medyada ç kan haberler, gerekse devlet kurumlar

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı