RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanacak olan kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetleriyle ilgili esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Yüksek Öğretim Kurulunun ve Üniversiteler Arası Kurulun alacağı kararlar ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilkeleri doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğrenim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik danışman: Bir öğrenciye, Üniversiteye kayıt oluşundan itibaren Fakülte ile ilişiği kesilene kadar geçen süre içinde, kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki yaşamı ile ilgili problemlerinde yardımcı olmak ve yönlendirmek üzere, Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, c) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlamalarında gerekli olan zamanı, ç) Dekan: Fakülte Dekanını, d) Dekanlık: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını, e) Ders/E-Ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını, e- ders ise öğretim içeriği ve materyallerinin, internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğrencilerin ise, öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş-zamanlı ve/veya eş-zamansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekan bağımlılığı olmayan elektronik ders uygulamasını, f) Eğitim-öğretim çalışmaları: Bir yarıyılı veya yılı kapsayan ders içi ve ders dışı her türlü etkinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları, 1

2 g) Eğitim-öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl için eğitim-öğretim planında gösterilen o yarıyıla ait eğitim-öğretim çalışmalarını, ğ) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili diplomayı almaya hak kazanılan eğitim-öğretim etkinliklerinin tümünü, h) Eğitim-öğretim yılı: Bir eğitim-öğretim yılı, resmi tatil günleri hariç en az on dört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan dönemi, ı) Fakülte: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini, i) Öğrenme kazanımları: Bir dersin öğrenme sürecinin başarı ile tamamlanması sonrası öğrencilerin edindiği bilgi ve becerileri, j) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, k) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, l) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, ifade eder. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Eğitim-Öğretimle Ġlgili Esaslar Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim MADDE 5 (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört haftadır (70 iş günü). (2) Yarıyıl/yılsonunda uygulanan yarıyıl sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Staj programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. (3) Eğitim-öğretim ile ilgili değişiklikler, gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir. (4) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Öğrenci kabulü ve kaydı MADDE 6 (1) Fakülteye öğrenci kabulü ve kayıtları tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 7 inci ve 8 inci maddelerine göre yapılır. (2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt, kabul ve diğer işlemleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları doğrulusunda yapılır. Yatay GeçiĢler MADDE 7 (1) Fakülteye, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında eşdeğer eğitim yapan diş hekimliği fakültelerinden yatay geçişler için tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Senato tarafından onaylanan yönergenin hükümleri uygulanır. 2

3 Ders Ġntibak ve Muafiyetleri MADDE 8- (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek veya yatay geçiş ya da dikey geçiş yoluyla Fakülteye kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları dersler, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliliği, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde muafiyet kabul edilebilir. Ders muafiyeti isteğinde bulunanlar, muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekinde not döküm belgesi ile birlikte Üniversiteye kesin kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on iş günü içinde fakülte dekanlığına müracaat etmek zorundadırlar. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. Öğrencilerin muafiyet istekleri,; intibak komisyonunun görüşleri dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları, tüm eğitim-öğretim planını kapsayacak şekilde bir defada yapılır. Muafiyet talebi fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler. (2) Ders muafiyeti isteğinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezunları fakülte yönetim kurulu tarafından muafiyetleri kabul edilen derslerinin notları daha önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve ortalamalarına katılır. (3) (DeğiĢik: RG-02/03/ ) Öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından aldıkları derslerden muaf sayılabilmeleri için; muafiyet talebinde bulunulan dersin/derslerin başarı notunun, 26 ncı maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı olması gerekir. Ancak öğretim programlarında başarılı/başarısız olarak değerlendirilen ders/derslerden başarılı olanlar, en az CC harf notu veya karşılığı aranmadan, muaf sayılırlar. Öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde almış olduğu derslerden muafiyet hakkı verilenlerin notları transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dahil edilir. (4) (DeğiĢik: RG-02/03/ ) Öğrencinin bir üst sınıfa intibakının yapılabilmesi için mesleki zorunlu derslerin tümünden 26 ncı maddede belirlenen harf notlarından en az CC harf notu veya karşılığı notu olması gerekir. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri MADDE 9 (1) Ortak zorunlu yabancı dil dersleri; Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince, birinci ve ikinci yarıyılda almak zorunda oldukları yabancı dil dersleridir. Bu dersler haftada en az iki saattir. Ortak zorunlu yabancı dil dersinden muafiyet MADDE 10- (1) Her eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 puan üzerinden 50 ve yukarı puan alan öğrenciler, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olurlar ve alınan notlar bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesine göre harfli nota çevrilerek yarıyıl akademik not ortalaması ile genel akademik not ortalamasına katılır. (2) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumundan bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler de ortak zorunlu yabancı dil dersinden, durumlarını belgelemek şartıyla, muaf sayılırlar. Ancak notları genel akademik not ortalamasına katılmaz. (3) Öğrencinin, ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyetine ilişkin karar, fakülte yönetim kurulu tarafından verilir. 3

4 Kayıt yenileme MADDE 11 (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen ya da Fakülte tarafından tebliğ edilen akademik takvime göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında katkı payı ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yaptırmakla yükümlüdür. (2) Geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, katkı payını ödemek ve Dekanlığa başvurmak zorundadır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. (3) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır. (4) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz. (5) Belirlenen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yıl/yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl, 2547 sayılı Kanun hükümlerince belirlenen azami öğrenim süresinden sayılır. Öğretim Dili MADDE 12- (1) Öğretim dili Türkçe dir. Bununla birlikte ilgili alt kurulların önerisi ile derslerin bazılarında tamamen veya kısmen yabancı dilde öğretim yapılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfı MADDE 13 (1) Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim ve sınav esasları Senatoca kabul edilecek yönerge ile belirlenir. Akademik danıģmanlık MADDE 14 (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Dekanlık/Bölüm Başkanlığı tarafından öğretim üyeleri veya elamanları arasından derslerin başlamasından en az bir hafta önce bir akademik danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör de görevlendirilebilir. Akademik danışman, danışmanı olduğu öğrencileri izler, yol gösterir, derse yazılma işlemlerini Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde denetler ve öğrencinin sosyal ve kültürel durum ve faaliyetlerinin başarısını olumsuz etkilememesi için gerekli yönlendirmeleri yapar. Dekan/Bölüm Başkanı, gerektiğinde öğretim elemanlarından danışmanı olduğu öğrencilerle ilgili faaliyetler ve öğrencilerin başarı durumu hakkında rapor isteyebilir. Danışmanlığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, fakülte tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci izleme dosyası tutar. 4

5 Kayıtların tutulması MADDE 15 (1) Öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her öğrenci için öğrenci işleri bürosu tarafından öğrenim durumu kütüğü tutulur. Öğrenim durumu kütüklerinin güncellenmesinden, saklanmasından öğrenci işleri bürosu ve Dekanlık ayrı ayrı sorumludur. Eğitim-öğretim programı, uygulama ve stajlar MADDE 16 (1) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya uygulamalardan, seminer, laboratuvar, klinik çalışmalar, staj ve benzeri çalışmalardan oluşur. (2) Eğitim-öğretim programındaki toplam ders kredisi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ne ve Yükseköğretim Kurulunca diploma düzeyi ve alan için Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığına uygun olarak 300 dür. (3) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar (stajlar) gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir. (4) Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi, Üniversite Senatosu onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları eğitimöğretim yılı başından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. (5) Fakülte şartları ve eğitimin durumuna göre gerektiğinde bu programlarda Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşleri doğrultusunda yapılan düzenlemeler Fakülte Kurulu kararıyla uygulamaya konulur. (6) Staj ve uygulamalarla ilgili esaslar şunlardır: a) Üçüncü sınıfta gözlemci öğrenciler anabilim dallarının belirleyeceği klinik, derslik, laboratuvar ve preklinik gibi yerlerde, gruplar halinde ve Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. b) Dördüncü ve beşinci sınıflarda mesleki klinik uygulamalar staj olarak kabul edilir. Bu sınıflarda her staj bir derstir ve öğrenciler Fakülte kliniklerinde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre staj yaparlar. c) Uygulamalı derslerde % 80 devam şartını sağlamış olmak, uygulamaları eksiksiz tamamlamak ve dersten başarılı sayılmak için en az CC notu almış olmak şarttır. 5

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dersler, Ders Kredileri, Ders Yükümlülükleri, Ders alma, Klinik Öncesi Uygulamalar, Klinik Uygulamalar, Ders Sorumluluğunun Kaldırılması Dersler MADDE 17- (1) Fakültede dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajlardan (seminer, laboratuar, mesleki klinik uygulamalar ve klinik öncesi uygulamalardan, vb. ) oluşur. Bunlar aşağıda açıklandığı şekildedir. a) Zorunlu Dersler: Diş hekimliği öğretiminde birden fazla dönem devam eden ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. b) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan; Türk Dili, Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleridir. c) Seçmeli Dersler: Öğrenciye seçim hakkı tanınan programa bağlı veya isteğe bağlı seçmeli derslerdir. Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler Fakülte Kurulunca karara bağlanır. Öğrenciler seçmeli dersleri ilgilerine ve akademik danışman önerilerine göre ilan edilen listeden kendileri belirler. Belirlenen bu seçmeli dersler akademik danışmanlar tarafından onaylanır. ç) Klinik öncesi uygulamalar; mesleki klinik uygulamalar öncesinde öğrencinin el becerisini geliştirmek ve yetkinlik kazandırmak için yapılan çalışmalardır. d) Klinik uygulamalar; öğrencinin eğitim-öğretim süresince edindiği bilgi ve becerilerinin, klinik ortamında uygulanmasıdır. (2) Diş Hekimliği eğitimine ait pratik uygulamalar, eğitim-öğretim yılı başında anabilim dallarınca ilan edilen ve öğrenci tarafından o eğitim-öğretim yarıyılı ya da yılı içinde yapılması zorunlu olan laboratuar, saha ve klinik uygulamalara ilişkin çalışmaları içerir. Derslerin kredisi MADDE 18 (1) Bir dersin kredisi, o ders için ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli öğrenci çalışma yükünü ifade eder. Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS olarak belirlenir. (2) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir, fakülte kuruluna önerilir ve kurulun kararı Senato onayından sonra kesinleşir. Bir öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ders planında gösterildiği kadardır. (3) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 60 AKTS dir. 10 yarıyıllık diş hekimliği eğitim-öğretim sürecinde öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders ve uygulama kredisi toplamı 300 AKTS dir. (4) Bir dersin haftalık ders saati fakülte kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır. (5) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrenci, tekrar derslerine öncelikle kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 39 AKTS kredisi kadar ders alabilir. 6

7 Ders yükümlülükleri MADDE 19 (1) Eğitim-öğretim sınıf geçme esasına göre yapılır. Her eğitim-öğretim yılında uygulanan Teorik ve Pratik dersler ile Stajlar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Bir sınıfı geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve kaldığı dersi/dersleri tekrar eder. Ortak zorunlu derslerden devam koşulunu yerine getirerek başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçer, ancak başarısız olduğu ortak zorunlu derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadır. (2) Devam niteliğindeki dersler sırayla alınmak zorundadır. Ders alma MADDE 20 (1) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Her eğitim-öğretim yılında uygulanan Teorik ve Pratik dersler ile Stajlar bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın ön şartlı dersleridir. Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür: a)zorunlu derslerin herhangi birisinden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçemez ve başarısız olduğu dersi/dersleri veya staj/stajları tekrar eder. b)ortak zorunlu derslerden devam koşulunu yerine getirerek başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa geçer, ancak başarısız olduğu ortak zorunlu derslerin sınavlarına girmek ve başarılı olmak zorundadır. c)uygulamalı derslerde öğrenciler pratik çalışmaları verilen sürede tamamlamakla yükümlüdürler. Pratik çalışmaların kapsam ve yöntemi ilgili anabilim dalı tarafından ders yılı/staj dönemi başında öğrencilere duyurulur. Pratik çalışmalarını anabilim dalı tarafından öngörülen ölçütlere uygun olarak tamamlayamayan öğrenci o uygulamalı dersten başarısız sayılır. ç) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yıldan devam ederler, bir üst yıldan ders alamazlar. d) Programdan kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, o dersten muaf sayılır. e) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü hallerde öğrenciler ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler. Ayrıca, Fakültenin eğitim-öğretim programında yer aldığı takdirde yaygın seçmeli dersler kapsamında bulunan, diğer fakültelerin bölüm/programlarında yer alan dersleri alabilirler. Klinik öncesi uygulama ve klinik öncesi uygulama telafisi MADDE 21 (1) Klinik öncesi uygulama derslerinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen çalışmalar, belirlenen süreler içerisinde tamamlanmak zorundadır ve bu sürelerin sonunda bu çalışmalar değerlendirilerek başarı notuna çevrilir. (2) Klinik öncesi uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik uygulama telafisi kriterlerini tamamlamışsa eksik kalan veya başarısız olduğu pratik çalışmalarını akademik takvimde belirtilen tarihler 7

8 arasında telafi eder. (3) Telafi döneminde de istenilen pratik çalışmaları tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, ilgili klinik öncesi uygulama dersinden başarısız sayılır, bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncelikle başarısız olduğu klinik öncesi uygulama dersini tekrar etmek zorundadır. (4) Klinik öncesi uygulama derslerinin alınabilmesi için ilgili anabilim dalının önceki eğitimöğretim yıllarındaki klinik öncesi uygulama derslerinden başarılı olunması gerekir. (5) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yarıyılında aynı anda birden fazla klinik öncesi uygulama dersiyapamaz. Klinik uygulamalar ve klinik uygulama telafisi MADDE 22 (1) Klinik uygulamalar diş hekimliği eğitim-öğretim süresinin 6 ncı yarıyılından 10 uncu yarıyılına kadar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır. (2) Öğrenciler, gruplar halinde ve dönüşümlü olarak fakülte kurulunun belirleyeceği esaslara göre klinik uygulama yaparlar. (3) Klinik uygulama derslerinde ilgili anabilim dalı tarafından istenilen çalışmalar, belirlenen süreler içerisinde tamamlanmak zorundadır ve bu sürelerin sonunda bu çalışmalar değerlendirilerek harf notuna çevrilir. (4) Klinik uygulama derslerinde, anabilim dalı tarafından belirlenen pratik çalışmalarını verilen süre içerisinde tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, anabilim dalı tarafından belirlenen klinik uygulama telafisi kriterlerini tamamlamışsa eksik kalan veya başarısız olduğu pratik çalışmalarını akademik takvimde belirtilen tarihler arasında telafi eder. (5) Telafi döneminde de istenilen pratik çalışmaları tamamlayamayan veya bu çalışmalarda başarısız olan öğrenci, ilgili klinik uygulama dersinden başarısız sayılır, bir sonraki eğitimöğretim döneminde öncelikle başarısız olduğu klinik uygulama dersini tekrar etmek zorundadır. (6) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılı içerisinde en fazla 4 klinik uygulama dersinden telafi yapabilirler. (7) Öğrenciler, 4 ten fazla klinik uygulama dersinden başarısız olursa, başarısız olduğu tüm klinik uygulamaları bir sonraki eğitim-öğretim döneminde öncellikle almak zorundadırlar. (8) Öğrenciler bir eğitim-öğretim yarıyılında aynı anda birden fazla klinik uygulama dersi yapamaz. (9) Öğrenciler, bir anabilim dalının klinik uygulama dersini alabilmek için ilgili anabilim dalının aynı eğitim-öğretim yılındaki zorunlu teorik derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar. (10) Klinik uygulama derslerinin alınabilmesi için ilgili anabilim dalının önceki eğitimöğretim yıllarındaki klinik öncesi uygulama ve/veya klinik uygulama derslerinden başarılı olunması gerekir. 8

9 (11) 4. sınıf öğrencileri her yıl Anabilim Dallarınca belirlenen sayıda pratik çalışmayı, verilen sürede yapmak ve teslim etmek zorundadırlar. Normal uygulama süresi içinde yapmak zorunda olduğu pratik uygulamaların %75 ini tamamlayamayan öğrenci pratik uygulamalardan başarısız sayılır ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Pratik uygulamaların %75 ini tamamlayan ancak tamamını bitiremeyen öğrenci yılsonu sınavına giremez. Eksik kalan pratik uygulamaları bütünleme sınavından önce Anabilim Dallarının önerileri ile Dekanlık tarafından belirlenecek telafi tarihlerinde tamamlar. Bu tarihlerde eksik kalan pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girme hakkını kazanır. Öğrenci, tamamlayamadığı klinik çalışmalarını % 50 fazlasıyla yapmak zorundadır. Telafi süresi içinde de belirtilen pratik uygulamayı başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 5. sınıf öğrencileri yapmak zorunda oldukları pratik uygulamaları staj süresinde bitirmelidirler. 5. sınıf öğrencilerine telafi hakkı verilmez. Staj süresinde yapmak zorunda oldukları pratik uygulamaları tamamlayamayan 5. sınıf öğrencileri başarısız sayılır ve başarısız oldukları staj/stajları bir sonraki eğitim-öğretim döneminde tekrar alırlar. (12) Klinik Uygulamalar (Stajlar); 3., 4. ve 5. sınıfta yapılır. Bunlardan; a) 3. sınıf gözlemci öğrenciler, belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara uygun olarak rotasyon yaparlar. b) 4. sınıf öğrenciler klinik uygulamaları (stajlar), Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre; Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında sekiz hafta, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız Diş Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dallarında dörder hafta olarak uygulanır. c) 5. sınıf öğrencilerinin klinik uygulamaları (stajlar), Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre aşağıdaki Anabilim Dallarında karşılarında belirtilen sürelerde uygulanır. DERS ADI DERS KODU HAFTA Ağız, DiĢ ve Çene ADC 4 Hafta Cerrahisi Protetik DiĢ PRT 4 Hafta Tedavisi DiĢ Hastalıkları ve DHT 4 Hafta Tedavisi Endodonti END 4 Hafta Periodontoloji PER 4 Hafta Ortodonti ORT 4 Hafta Pedodonti PED 4 Hafta Ağız, DiĢ ve Çene ADR 4 Hafta Radyolojisi Entegre Klinik ENT 8 Hafta Entegre Klinik, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Periodontoloji, Diş Hastalıkları Tedavisi ve Endodonti ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalları nın kliniklerinde yapılmakta olan uygulamaların multidisipliner tarzda ve ilgili Anabilim Dalının görevlendirdiği öğretim elemanlarının nezaretinde gerçekleştirildiği kliniktir. Klinik Seminerler: Her stajda 2 saat/hafta olarak uygulanabilir. 9

10 (13) Klinik uygulaması olan derslerde başarılı olan Dönem 3 ve 4 öğrencileri, başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait staj uygulamalarından elde edeceği puanların en fazla %50 sini, takip eden yaz tatilinde Anabilim Dalları tarafından düzenlendiği takdirde ilgili kliniklerde yapabilirler. Bu programa katılan öğrenci iki haftadan az çalışamaz. İki haftadan az çalıştığı takdirde öğrencinin yaptığı klinik çalışmalar dikkate alınmaz. Derslere devam MADDE 23 (1) Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin %30 undan, uygulamaların %20 sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin final sınavına alınmaz. Ancak uygulamalı ders aynı isimli teorik dersten bağımsız bir ders olarak tanımlanmış ise, bu derslerde başarı denetimi de birbirinden bağımsız olarak yapılır. (2) Tekrarlanan teorik derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise bu derslerde yeniden devam şartı aranmaz. Ancak öğrenci tekrarlanan uygulamalı derse yeniden devam etmek zorundadır. (3) Devamın denetimi, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından öğrenciden imzalı yoklama alınarak yapılır. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir. (4) Herhangi bir stajdan devamsız veya başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu stajlarını tekrar ederler. Herhangi bir stajın devamını sağlamış, ancak staj süresince yükümlülüklerini tamamlayamamış öğrencilere en fazla beş staj için, Dekanlık tarafından belirlenen program dahilinde, yıl sonunda telafi yaptırılır. Telafi süresi normal staj süresinin yarısı kadardır. Öğrencinin yükümlülüklerini yerine getiremediği staj sayısının beşten fazla olması halinde fazla stajlar ve telafi programı sonrasında da başarısız olunan stajlar, bir sonraki yıl tekrarlanır ve dördüncü sınıfta bulunan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri MADDE 24 (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve tek ders geçme sınavlarıdır. Bu sınavlar her yıl akademik takvimde belirtilen tarihler arasında önceden ilan edilen yer, gün ve saatte yapılır. (2) Ara Sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyılda en az bir, yılda ise en az iki ara sınavı yapılır. Sınav süresi en az bir ders saatidir. (3) Yarıyıl/Yılsonu Sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yılsonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Sınav süreleri en az iki ders saatidir. (4) Staj Sonu Sınavı: 5. sınıf öğrencileri için staj süresinin bitiminde pratik ve teorik olarak iki aşamada yapılan sınavdır. (5) Bütünleme Sınavı: Yarıyıl veya yılsonu sınavında başarısız olan öğrencilere açılan sınavdır. Bu sınava final sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen öğrenciler girebilir. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Başarı notunun hesaplanması yarıyıl sonu ve yılsonu sınavları gibidir. Öğrenciler, yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya 10

11 uygulama şartlarını yerine getirdikleri halde başarısız oldukları derslerin bütünleme sınavlarına girebilirler. Sınav süreleri en az iki ders saatidir. (6) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek teorik dersi kalan öğrenciler (5. Sınıf Öğrencileri), dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde Dekanlıkça açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu durumda olan öğrenciler dersin açıldığı yıl veya yarıyılda devamını aldıktan sonra sınav hakkını kullanırlar. Bu sınavlardan alınan not, ara sınav şartı aranmaksızın en az CC ise öğrenci başarılı sayılır. (7) a) Mazeret sınavı, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı için geçerlidir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır. b) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Üçüncü dereceye kadar yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlarda mazeretlerini belgeleyen öğrenciler de mazeret sınavı hakkından yararlanır. c) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen on gün içerisinde dekanlığa verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. d) Türkiye yi ve Üniversiteyi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. e) Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında dekanlıkça belirlenen program çerçevesinde yapılır. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınavı ise dekanlık tarafından belirlenen tarih gün ve yerde yapılır. (8) Sınavlar, teorik (yazılı veya sözlü), pratik, laboratuar veya klinik uygulamalar şeklinde yapılabilir. Sözlü ve yazılı sınavlar, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenen öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından yapılır. (9) Yıl/yarıyıl içi değerlendirme araçları ve ağırlıkları dersten sorumlu öğretim elemanınca belirlenir. Öğretim elemanları, her bir ders için yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve ağırlıkları, o yıla/yarıyıla ait kayıt yenileme döneminin başlamasından 5 gün öncesine kadar ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenip ders tanıtım formunda belirtilir. (10) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. (11) Yarıyıl/yıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl/yılsonu sınavı puanları 100 üzerinden verilir. 0,5 ve üzerindeki kesirli puanlar bir üst tam puana tamamlanır. (12) Staj Sonu Sınavlarına İlişkin Esaslar: a) Staj sonu sınavı, stajın son haftası içerisinde pratik ve teorik olarak iki aşamada yapılır. b) Staj sonu sınavına girebilmek için; ilgili Anabilim Dalınca önceden belirlenen klinik uygulamalarını staj süresi içinde başarı ile tamamlamak ve Anabilim Dalının belirlediği konuda seminer vermiş olmak gerekir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci, stajını tekrar eder. Şartları yerine getiren öğrenci pratik sınavına alınır. 11

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde lisans ve ön lisans

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28774 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28774 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28704 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28740 GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Niğde Üniversitesinden: Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) Birim: Avrasya Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 4 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28841 YÖNETMELİK Avrasya Üniversitesinden: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 22 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28389 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 7 Eylül 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26636 YÖNETMELİK Mersin Üniversitesinden: MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29468 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı