Muammer AYDIN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Muammer AYDIN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı"

Transkript

1 Genelge No : 11 Genelge Tarihi : 21/07/2008 Yüksek Seçim Kurulunca verilen, 1- Milletvekillerinin illere göre dağılımı ile çıkaracağı milletvekili sayısı 18 den fazla olan illerin birden fazla seçim çevresine bölünüşü ve bu çevrelerin kapsadığı ilçeler ile çıkaracağı milletvekili sayılarının tespitine ilişkin 12/07/2008 tarihli ve 2008/213 sayılı karar örneği ve eki cetveller, sayılı Kanunun değişik 182. maddesi gereği, gündelik miktarının belirlenmesine ilişkin 17/07/2008 tarihli ve 2008/220 sayılı karar örneği, ilişikte gönderilmiştir. Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur. Muammer AYDIN Yüksek Seçim Kurulu Başkanı

2 T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : K A R A R - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 26/05/2008 tarihli, C.05.0.İMİ.0.88 sayılı yazıda, aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 5 inci maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilan edileceği, hükmü yer almaktadır. Kurulumuzca yapılan bir çalışmaya esas olmak üzere; son Türkiye nüfusu ile tüm il - ilçe nüfus sayıları Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından daha önceden istenilmiş ve anılan Kurumdan alınan 14/04/2008 tarihli ve B.02.1.TÜİ sayılı yazı ile de, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan idari değişiklikler de dikkate alınarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 Nüfus Sayımı sonuçlarına göre belirlenen 31/12/2007 tarihli il ve ilçe nüfusları bildirilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle; 5747 sayılı Kanun ile yeni kurulan 43 ilçe ve kaldırılan Eminönü İlçesi göz önünde bulundurulmak suretiyle, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2007 tarihi itibariyle ilan edilmiş ve Başkanlığımıza gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 nüfus sayımı sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 4 ve 5 inci maddeleri nazara alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağının ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağının, gerektiğinde komisyon çalışmasından sonra tespitine karar verilmesini takdirlerinize arz ederim. denilmiş ve Kurulumuzun 29/05/2008 tarihli, 189 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu ve 11/07/2008 tarihli, 2008/9 sayılı Komisyon raporu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2007 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilen ve Başkanlığımıza da gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 nüfus sayım sonuçları ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 5 inci maddesi gereğince, Kurulumuz tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca tespit edilerek Resmi Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilan edilmektedir. Kurulumuzun 29/05/2008 tarihli ve 189 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Hasan ERBİL Başkanlığında, Üyeler Necati SÖZ, Ali EM, Sadri BOZKURT ve M. Zeki ÇELEBİOĞLU ndan oluşturulan komisyonca hazırlanan ve Kurulumuza sunulan 11/07/2008 tarihli, 2008/9 sayılı Komisyon Raporunda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun, 3 üncü maddesinde; milletvekili sayısının 550 olduğu, 5 inci maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, 4 üncü madde uyarınca tespit edilerek ilan edileceği, hükümleri yer almaktadır.

3 Anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre; milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken; toplam milletvekili sayısından (550) önce her İl'e bir milletvekili tahsis edilir. Son genel nüfus tespiti ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına (469) bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur. Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı, 550'yi bulmadığı takdirde, nüfusu; milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıraya göre dağıtılır. Son kalan milletvekilinin verilmesinde iki veya daha fazla ilin eşit nüfus veya nüfus artığı göstermesi halinde, bunlar arasında ad çekilir. Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'e kadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır sayılı Kanunun 3 ve 4 üncü maddelerinin ortaya koyduğu yukarıda belirtilen hükümleri, Resmi Gazetenin 22/03/2008 tarih ve sayılı mükerrer nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeni kurulan 43 ilçe ve kaldırılan Eminönü İlçesinin idari durumları ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2007 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilmiş ve Başkanlığımıza gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 nüfus sayımı sonuçları birlikte göz önünde bulundurulmak suretiyle, 550 milletvekilinin (81) İl'e dağılımı yapılmıştır. Yapılan belirlemeye istinaden; 31 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara İl inin 2, 85 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul İl inin 3, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir İl inin ise 2, seçim çevresine bölünmesi gerekli görülmüştür. Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetilmiş, ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkanları da göz önünde bulundurulmuştur. Öte yandan, birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi gereği benimsenmiştir. görüşü bildirilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuzun 11/07/2008 tarihli, 2008/9 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonca yürütülen çalışma sonrası düzenlenen raporun Kurulumuzca da uygun görüldüğüne ve milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK:I), Komisyonca yapılan belirlemelere göre de (18)'den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri olduğuna ve bu illerin EK: (II-A) - (II-B) - (II-C) sayılı cetvellerde

4 gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesi gerekmiştir. S O N U Ç : Açıklanan nedenlerle; sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2007 tarihi itibariyle resmi olarak ilan edilen ve Başkanlığımıza da gönderilmiş bulunan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2007 nüfus sayım sonuçlarının esas alınmasına, sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 3 ve 4 üncü maddeleri göz önünde bulundurularak, milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK:I) sayılı Cetvelde belirtildiği gibi tespitine, 3- Belirlenen duruma göre (18)'den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri olduğuna ve bu illerin EK: (II-A) - (II-B) - (II-C) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tespit ve kabulüne, 4- Kararın bir örneğinin ve eki cetvellerin bütün İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ve siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine, 5- Karar ve eki cetvellerin Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 6- Karar özeti ve eki cetvellerin Türkiye Radyo ve Televizyonunda yayınlanmasına, 12/07/2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Necati SÖZ Üye Üye Üye Bahadır DOĞUSOY Mehmet KILIÇ Ali EM Üye Üye Üye Kırdar ÖZSOYLU Sadri BOZKURT M. Zeki ÇELEBİOĞLU

5 EK (I) SAYILI CETVEL MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI İLİ : MİLLETVEKİLİ SAYISI İLİ : MİLLETVEKİLİ SAYISI ADANA 14 KOCAELİ 11 ADIYAMAN 5 KONYA 14 AFYONKARAHİSAR 6 KÜTAHYA 5 AĞRI 5 MALATYA 6 AMASYA 3 MANİSA 10 ANKARA 31 KAHRAMANMARAŞ 8 ANTALYA 13 MARDİN 6 ARTVİN 2 MUĞLA 6 AYDIN 7 MUŞ 4 BALIKESİR 8 NEVŞEHİR 3 BİLECİK 2 NİĞDE 3 BİNGÖL 3 ORDU 6 BİTLİS 3 RİZE 3 BOLU 3 SAKARYA 7 BURDUR 3 SAMSUN 9 BURSA 17 SİİRT 3 ÇANAKKALE 4 SİNOP 2 ÇANKIRI 2 SİVAS 5 ÇORUM 5 TEKİRDAĞ 6 DENİZLİ 7 TOKAT 5 DİYARBAKIR 11 TRABZON 6 EDİRNE 4 TUNCELİ 2 ELAZIĞ 5 ŞANLIURFA 11 ERZİNCAN 2 UŞAK 3 ERZURUM 6 VAN 7 ESKİŞEHİR 6 YOZGAT 4 GAZİANTEP 11 ZONGULDAK 5 GİRESUN 4 AKSARAY 3 GÜMÜŞHANE 2 BAYBURT 1 HAKKARİ 3 KARAMAN 2 HATAY 10 KIRIKKALE 3 ISPARTA 4 BATMAN 4 MERSİN 12 ŞIRNAK 4 İSTANBUL 85 BARTIN 2 İZMİR 26 ARDAHAN 2 KARS 3 IĞDIR 2 KASTAMONU 3 YALOVA 2 KAYSERİ 9 KARABÜK 2 KIRKLARELİ 3 KİLİS 2 KIRŞEHİR 2 OSMANİYE 4 DÜZCE 3 TOPLAM 550

6 EK (II/A) SAYILI CETVEL İLİ: ANKARA İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 31 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS: a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR MİLLETVEKİLİNE TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS KAPSADIĞI İLÇELER BALA ÇANKAYA ELMADAĞ ETİMESGUT EVREN GÖLBAŞI HAYMANA MAMAK POLATLI SİNCAN ŞEREFLİKOÇHİSA R b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR MİLLETVEKİLİNE TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS KAPSADIĞI İLÇELER AKYURT LTINDAĞ AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE ÇUBUK GÜDÜL KALECİK KAZAN KEÇİÖREN KIZILCAHAMAM NALLIHAN PURSAKLAR YENİMAHALLE

7 EK (II/B) SAYILI CETVEL İLİ: İSTANBUL İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI :85 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS: a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR MİLLETVEKİLİNE TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS KAPSADIĞI İLÇELER ADALAR ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY KADIKÖY KARTAL MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE SULTANBEYLİ ŞİLE TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR MİLLETVEKİLİNE TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS KAPSADIĞI İLÇELER BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYOĞLU ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA KAĞITHANE SARIYER SULTANGAZİ ŞİŞLİ ZEYTİNBURNU c) 3 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

8 SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR MİLLETVEKİLİNE TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS KAPSADIĞI İLÇELER ARNAVUTKÖY AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAŞAKŞEHİR BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ESENYURT GÜNGÖREN KÜÇÜKÇEKMECE SİLİVRİ EK (II/C) SAYILI CETVEL İLİ: İZMİR İL NÜFUSU : ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI :26 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR MİLLETVEKİLİNE TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS KAPSADIĞI İLÇELER BALÇOVA BUCA ÇEŞME GAZİEMİR GÜZELBAHÇE KARABAĞLAR KARABURUN KONAK MENDERES NARLIDERE SEFERİHİSAR SELÇUK TORBALI URLA b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

9 KAPSADIĞI İLÇELER ALİAĞA BAYINDIR BAYRAKLI BERGAMA BEYDAĞ BORNOVA ÇİĞLİ DİKİLİ FOÇA KARŞIYAKA KEMALPAŞA KINIK KİRAZ MENEMEN ÖDEMİŞ TİRE SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI BİR MİLLETVEKİLİNE TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ DÜŞEN NÜFUS

10 T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No : K A R A R - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 11/07/2008 tarihli yazıda, aynen; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun değişik 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (Altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulu nca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı, hükmü yer almıştır sayılı Kanunla, 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında yapılan ilave değişiklik sonrasında; 10/07/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 23/06/2008 tarih ve 2008/13851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve gündelik miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altıyüz) gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri için (ikibin), diğerleri için (bin) olarak belirlenmiştir. Söz konusu maddeye dayanılarak verilen ve madde kapsamında belirtilen kişilerin gündelikleri, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21. maddesi ve sonradan yürürlüğe konulan 03/01/2008 tarihli, 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen katsayı (0,049486) dikkate alınarak Yüksek Seçim Kurulunun 12/01/2008 gün ve 2008/6 sayılı kararı ile belirlenerek 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe konulduğu bilinmektedir. Bu nedenle, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21. maddesinde; memur aylık katsayısı 01/07/ /12/2008 döneminde (0,05031) olarak belirlenmiş ve yine en son olarak da 09/07/2008 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 03/07/2008 tarih ve 2008/13860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile personelin özlük haklarında ve diğer ödemelerde değişiklik yapılarak aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, 01/07/2008 tarihinden geçerli olmak üzere (0,051448) olarak yeniden belirlenmiş olması nedeniyle, 298 sayılı Kanunun değişik 182. maddesi de göz önünde bulundurularak, gündelik miktarının yeniden belirlenmesi hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim. denilmiş ve bu konuda Kurulumuzun 12/07/2008 tarihli, 212 sayılı kararı ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ahmet BAŞPINAR, Üyeler Hasan ERBİL ve Mehmet KILIÇ tan oluşturulan üç kişilik komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu ve Komisyonca hazırlanan karar taslağı ile çizelge incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Bilindiği üzere; 29/08/1999 günlü Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4448 sayılı Kanunla 298 sayılı Kanunun 182. maddesi değiştirilmiş ve Yüksek Seçim Kurulu na bağlı birimlerde çalışanların gündelik miktarı 600 (Altıyüz) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara yükseltilmiştir. Bu kez; 5749 sayılı Kanunla, 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasına bir cümle eklenerek Bakanlar Kurulu bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkilidir. hükmü getirilmiştir.

11 Bu değişiklikle birlikte, sözü geçen 298 sayılı Kanunun değişik 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (Altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulu nca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı, hükmü yer almıştır. Buna istinaden; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında 5749 sayılı Kanunla yapılan ilave değişiklik sonrasında; 10/07/2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 23/06/2008 tarih ve 2008/13851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve gündelik miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altıyüz) gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri için (ikibin), diğerleri için (bin) olarak belirlenmiş bulunmaktadır sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21. maddesi ile kamu personelinin özlük haklarına ilişkin hükümlerde yapılmış olan düzenlemeye göre, 01/07/ /12/2008 tarihleri arasında memur aylık katsayısı (0,05031) olarak saptanmış ve en son olarak da 09/07/2008 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 03/07/2008 tarih ve 2008/13860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile personelin özlük haklarında ve diğer ödemelerde değişiklik yapılarak aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı, 01/07/2008 tarihinden geçerli olmak üzere (0,051448) olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. Bu duruma göre; Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere, Yüksek Seçim Kurulu nca verilen 12/01/2008 gün ve 2008/6 sayılı kararla belirlenen ücretlerin yeniden belirlenmesi gerekmiştir. Bu nedenle; yeni belirlenen gösterge rakamı ile Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihleri birlikte değerlendirilerek, söz konusu ücretler uygulama tarihlerine göre aşamalı olarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. MADDE 1- A- YÜKSEK SEÇİM KURULU 01/07/ /07/2008 Arası YTL 10/07/ YTL Başkan ve Üyeler 30,50 102,50 Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 28,00 51,00 İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, Ayniyat Saymanı) 27,00 47,00 Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 26,00 45,00 Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 25,00 43,00

12 Şoför ve Hizmetliler 24,00 40,00 Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 22,00 35,00 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 22,00 35,00 B- İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 29,00 51,00 İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 22,00 40,00 Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 27,00 47,00 Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 25,00 43,00 Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 24,00 40,00 Askı Yeri Görevlileri 22,00 35,00 Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 22,00 35,00 Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 22,00 35,00 Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 22,00 35,00 C- SANDIK KURULLARI.. Başkan 25,00 45,00 Üye 22,00 40,00 D- BİNA SORUMLULARI 27,00 45,00 Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. E- Sandık seçmen listelerinin güncelleştirilmesi ile ilgili işlemlerin seçmen kütük bürolarında görevli daimi personel tarafından yapılması asıl olmakla beraber, güncelleştirmeye tabi listelerdeki seçmen sayısı çok olan yerlerde işlemlerin bu şekilde bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, doğan zorunluluk nedeniyle sosyal güvenliğe sahip dışardan memur (başka kamu kurum ve kuruluşlarından) çalıştırılması halinde, 1- Sandık seçmen listeleri SEÇSİS kapsamında düzenlendiğinden, bu yönde yapılacak çalışmada görevlendirilecek kişiye çalıştığı gün esas alınarak ödeme yapılması gerekir. 2- Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımında adrese ulaştırılan her bilgi kağıdı için 6 YKr u aşmamak üzere ücret ödenir.

13 MADDE sayılı Kanunun uygulanması için gerekli yerlere, başka yerlerden yetki verilerek gönderilen görevlilere bu sebeple yapılacak ödemeler saklıdır. MADDE 3- İl, İlçe Seçim ve Sandık Kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye yerine kurula katılıp çalıştıkları günler için ücret ödenir. MADDE 4- Seçim kurulu başkanları; gerekli hallerde, seçime ait işlerin toptan yaptırılmasını uygun görecekleri kimselere verebilirler. Bu şekilde yaptırılan işlerin normal olarak kaç günde bitirilebileceği Kurul Başkanlarınca takdir edilerek, bu günlere karşılık olan ücret veya gündelikler 1/B. maddedeki memur ve hizmetliler için kararlaştırılmış olan miktarlarda ödenir. S O N U Ç: Açıklanan gerekçelerle; sayılı Kanunun değişik 182. maddesi uyarınca, ücret tarifesinin yukarıdaki şekilde belirlenmesine, 2- Yapılan değişikliğin, yukarıda açıklanan ve belirtilen şekilde geçerli olmasına, 3- Karar örneğinin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine, 17/07/2008 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. Başkan Başkanvekili Üye Muammer AYDIN Ahmet BAŞPINAR Hasan ERBİL Üye Üye Üye Bahadır DOĞUSOY Mehmet KILIÇ Ali EM (M) Üye Üye Üye Kırdar ÖZSOYLU Sadri BOZKURT M. Zeki ÇELEBİOĞLU (M)

14 - A Z L I K O Y U - Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre, Kurulumuz kararına konu edilen Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanması zorunlu değildir. Sözü edilen Bakanlar Kurulu Kararında da, ayrı bir yürürlük tarihi gösterilmemiştir. Belirtilen nedenle, anılan kararın Resmi Gazete de yayım tarihi esas alınarak ücret belirlenmesine ilişkin kararda hukuka uyarlık bulunmadığı düşüncesiyle karara katılmıyoruz. Üye Bahadır DOĞUSOY Üye M. Zeki ÇELEBİOĞLU

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Türkiye de Belediye Nüfusları

Türkiye de Belediye Nüfusları 1 Türkiye de Belediye Nüfusları Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI 1580 sayılı Belediye Kanununda bir yerleşmeye belediye tüzel kişiliğinin verilebilmesi için, son nüfus sayımına göre o yerleşimin 2000 den fazla

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ BİRGÜL AYMAN GÜLER İzmir Milletvekili TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ Ankara, Temmuz 2013 KİTAP HAKKINDA Bu kitap, TBMM Soru Önergeleri 2011 2013 başlıklı çoğaltma kitabın ikinci

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR

İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR İL ÖZEL İDARELERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA İLİŞKİN ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü

H. Abdullah KAYA Milli Emlak Genel Müdürü 1 Gelişen ve dinamik bir ekonomiye sahip olan ülkemizde taşınmaz piyasasının önemi her geçen gün artmaktadır. Geniş bir taşınmaz portföyüne sahip bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğü; Hazineye ait taşınmazları

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Karar No : 233 Karar Tarihi : 23/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı Sayı : B.09.1TKG.0.120200-010.06/ 02 Temmuz 2012 Konu : Yetki Alanı Dışında Tapu İşlemleri GENELGE: 1731 2012/9

Detaylı

http://www.tascilarymm.com

http://www.tascilarymm.com Maliye Bakanlığından : 2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU

TÜRKİYE 2012 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU TÜRKİYE 2 YILI AKARYAKIT KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ (AKİS) YAZ DÖNEMİ RAPORU 1 İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi... 5 2.1. Örneklem Seçim Yöntemi... 5 2.2 Seçilen Örnek

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07.

ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 16.07. ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.7.26 Resmi Gazete Sayısı: 2623 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

STK lar İçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harcamalarını İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK YAKUP KADRİ KARABACAK ÇAĞRI ÇARIKÇI

STK lar İçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harcamalarını İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK YAKUP KADRİ KARABACAK ÇAĞRI ÇARIKÇI STK lar İçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harcamalarını İzleme Kılavuzu NURHAN YENTÜRK YAKUP KADRİ KARABACAK ÇAĞRI ÇARIKÇI Sivil Toplum Kuruluşları İçin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HARCAMALARINI İZLEME

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı