T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞINA"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : OO -25/5~/203 Konu : Bakanlar Kurulu Kararı KALKINMA BAKANLIĞINA İlgi: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün 4/2/203 tarihli ve /544 sayılı yazısı. I "Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması hakkındaki 8/4/203 tarihli ve 203/4748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklerinin suretleri ilişikte gönderilmiştir Bilgilerinize arz ederim. K A L K r y r " : ML!öl T A i il * İSO MAYİS ".A Da vut KARAT AŞ Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü EKİ : -Kararname sureti 2-Karar 3-Liste DAĞITIM : Kalkınma Bak.na Mevz.Gel.ve Yay.Gn.Md.ne Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Tel: (032) Fax: (032) e-posta:

2 T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR - GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLAR KURULU KARARI 203/ Ekli "Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşlann Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişildik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 4/2/203 tarihli ve 544 sayılı yazısı üzerine, 25//2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4 /203 tarihinde kararlaştırılmıştır. Eki ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN B.ARINÇ Başbakan Yardımcısı A.BABACAN Başbakan Yardımcısı B.ATALAY Başbakan Yardımcısı B.BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı S.ERGİN Adalet Bakanı F.ŞAHİN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı E.BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı N ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı C/ r.çclik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VA E.BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı A.DAVUTOĞLU Dışişleri Bakanı M.Z.ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı S. fcili Ç T. YILDIZ" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ^ S.KILIÇ Gençlik ve Spor Bakanı M.M.EKER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı H.YAZICI Gümrük ve Ticaret Bakanı M GÜLER İçişten Bakanı C.YILMAZ Kalkınma Bakanı ö. ÇELİK Kültür ve Tunzm Bakanı M.ŞİMŞEK Maliye Bakanı N. AVCI Milli Eğitim Bakanı I.YILMAZ Milli Savunma Bakan ı V.EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı II Dosya No: B.YILDIRIM Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı IDIR

3 KALKINMA AJANSLARI KALKINIRA KURULLARINA TEMSİLCİ GÖNDERECEK KURUM VE KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ VE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR Kalkınma kurulu üyelerinin belirlenmesi MADDE - () Kalkınma ajansları kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları, ekteki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. MADDE 2- () 3/5/2006 tarihli ve 2006/0550 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararın eki Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. "Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili MADDE /A- () Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. (2) Kalkınma kurulunun üye sayısı yüzü geçemez. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile elliyi geçmemek üzere yedek üye belirlenebilir. (3) Kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kurum ve kuruluşların belirlenmesinde, ilgili valiliğin görüşleri ile söz konusu kuruluşların; kurulda görev alma konusundaki istekleri, il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri), ilin \e bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınır. (4) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları; iki ilden oluşarj Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 25'er üye, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 20"şer üye, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 5"er üye, beş ve altı ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından ise her il için 0'ar üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin yayımlanan en son yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle belirlenir. Kalkınma kurulu üyeliği MADDE l/b- () Kalkınma kurulu üyeleri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için göıjev yaparlar. Ancak dört yıllık görev süresi sona eren üyeler, yeni üyelerin belirlendiği tarihe kadar görev yapmaya devam ederler. Dört yıllık sürenin sonunda veya gerek görüldüğünde Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir. (2) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşlar, kurllda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve ilgili ajans tarafından istenecek diğer kişisel bilgileri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde ilgili valiliğe bildirir. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu

4 kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. İBu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır. (3) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların kunjlda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin onayıyla, Kurulda mensubu olduğu ilgili kuruluşu temsilen üye olarak görev yapabilir. (4) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların tenlsilcilerinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki defa ve her halükarda toplam dört defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan temsilcilerin görevi de kendiliğinden düşer. Bu gibi durumlarda yeni temsilci, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve ilgili valiliğe bildirilir. Bu süre içerisinde yeni temsilci bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. Bu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır. (5) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler yalnızca bir kuruluşu temsil edebilir. (6) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler bu görevleri sırasılıda temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini de sürdürebilirler. Ancak bir kimse hem kalkınma kurulunda hem de yönetim kurulunda aynı anda görev yapamaz. (7) Kalkınma kurulunda görev alan temsilcilerden herhangi birinin izin, geçici hastalık, yurt dışında bulunma gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda, söz konusu temsilciye vekâlet eden kişi, ilgili temsilciye vekâleten kurul toplantılarına katılabilir. I (8) Kalkınma kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerine ve kurul toplantılarına katılım durumlarına ilişkin bilgiler, ilgili ajansı^ internet sitesinde güncel olarak yayımlanır." (2) Aynı Usul ve Esasların 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yatırım destek ofisleri hariç olmak üzere, çalışma birimlerinin sayısı beşi geçemez." Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 3- () 0//2008 tarihli ve 2008/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Baz: Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır f

5 (2) 4/7/2009 tarihli ve 2009/5236 sayılı Bakanlar Kurulu Katarı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karann 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır. Tereddütlerin giderilmesi MADDE 4- () Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir. Yürürlük MADDE 5- () Bu Kararın eki tablonun 4/7/2009 tarihli ve 2009/5236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ile kurulan kalkınma ajanslarına ilişkin hükümleri 25/7/203 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6- () Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Ek: Kalkınma Kurulu Üye Listeleri - İ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler İ Büyükşehlr Belediyesi 2 i Büyükşehir Belediyesi 3 İ Büyükşehir Belediyesi 4 İl Özel İdaresi 5 il Özel İdaresi 6 İ Orman Bölge Müdürlüğü 7 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 8 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 9 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 0 il Defterdarlığı İ Altın Borsası 2 İ Menkul Kıymetler Borsası 3 İ Ticaret Borsası 4 KOSGEB İkitelli Hizmet Müdürlüğü 5 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 6 Türkiye İstatistik Kurumu i Bölge Müdürlüğü 7 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 8 Vakıflar Genel Müdürlüğü İ. Bölge Müdürlüğü 9 II Milli Eğitim Müdürlüğü 20 İ Sağlık Müdürlüğü 2 İ Gençlik Hizmetleri ve Spor II Müdürlüğü 22 Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü 23 İ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü i 24 Karayolları. Bölge Müdürlüğü 25 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Bölge Müdürlüğü 26 Boğaziçi Üniversitesi 27 İ Üniversitesi 28 Yıldız Teknik Üniversitesi 29 İ Teknik Üniversitesi 30 Marmara Üniversitesi 3 Deniz Temiz Derneği 32 Doğal Hayatı Koruma Vakfı 33 Tmmob Orman Mühendisleri Odası İ Şubesi 34 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ftema) 35 Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 36 Avrasya İşadamları Derneği (AVIAD) 37 Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBSİAD) 33 Deniz Ticaret Odas; 39 Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEIK) 40 Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) 4 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği 42 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 43 iktisadi Girişim ve iş Ahlak: Derneği 44 iktisadi Kalkınma Vakfı 45 i Deri Organize Sanayi Bölgesi

7 stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu İ İ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) İ İhracatçı Birlikleri Rotary Bölge Federasyonu İ Sanayi Odası İlim Yayma Cemiyeti İ Ticaret Odası iş Dünyası Vakfı İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği İş Hayatı Dayanışma Derneği Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARIFED) Mimar ve Mühendisler Grubu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSIAD) Rumeli Yönetici ve İşadamları Derneği (RUYIAD) Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSIAD) Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED) Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Dış Ticaret Derneği Türkiye Genç işadamları Derneği (TÜGIAD) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Türkiye Işkadınları Derneği Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Türkiye Katılım Bankaları Birliği Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türk Sanayici ve işadamları Derneği (TÜSİAD) Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTIKAD) Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yazılım Sanayicileri Derneği Anadolu Ajansı Basım Yayın Meslek Birliği Ekonomi Gazetecileri Derneği İ Kültür ve Sanat Vakfı İ Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Türk Basın Birliği Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Türkiye Milli Kültür Vakfı Alt: Nokta Körler Vakfı Birlik Vakfı Dünya Engelliler Vakfı (DEV)

8 jât" 7 " I I Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı İ Çocukları Vakfı Marmara Yöneticiler Federasyonu Türk Eğitim Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Türkiye Yardım Sevenler Derneği İ Şubesi Yedek Üyeler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi İ Medeniyet Üniversitesi Fatih Üniversitesi Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Girişimci İşadamları Vakfı İ Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Şefkat Vakfı İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Siyasal Vakfı Hukukçular Derneği Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (Tosyöv) Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Ensar Vakfı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı İhsan Vakfı

9 S?ra No İl Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Asil Üyeler Tekirdağ Trakya Sanayici ve İşadamları Derneği 2 Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 3 Tekirdağ Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi Kurum / Kuruluş 4 Tekirdağ Çerkezköy Genç İşadamları ve Yöneticileri Derneği 5 Tekirdağ Çorlu Deri Sanayicileri Derneği 6 Tekirdağ Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 7 Tekirdağ Avrupa Serbest Bölgesi Müdürlüğü 8 Tekirdağ Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 9 Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 0 Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığı Tekirdağ Tekirdağ Belediyesi 2 Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi 3 Tekirdağ Tekirdağ Ziraat Odası 4 Tekirdağ Tekirdağ Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği 5 Tekirdağ Tekirdağ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 6 Tekirdağ Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 7 Tekirdağ Tekirdağ İl Özel İdaresi 8 Tekirdağ Trakya Gazeteciler Birliği Derneği 9 Tekirdağ Muratlı Öncü Kadın Kültür Çevre İşletme Kooperatifi 20 Tekirdağ Tekirdağ Ticaret Borsası 2 Tekirdağ KOSGEB Tekirdağ İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü 22 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 23 Tekirdağ Çorlu İşadamları ve Sanayicileri Derneği 24 Tekirdağ Köy-Koop.Tekirdağ Birliği (S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Tekirdağ Birliği) 25 Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 26 Tekirdağ Malkara Ziraat Odası 27 Tekirdağ Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 28 Tekirdağ Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 29 Tekirdağ Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğü 30 Tekirdağ Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği 3 Tekirdağ Çorlu Belediyesi 32 Tekirdağ Çerkezköy Sanayiciler Derneği 33 Tekirdağ Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 34 Tekirdağ Çorlu Ticaret Borsası 35 Tekirdağ Çorlu Kaymakamlığı 36 Tekirdağ Tekirdağ Genç İşadamları ve Yöneticiler Derneği 37 Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 38 Tekirdağ Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 39 Tekirdağ Velimeşe ISO Bölgesi 40 j Tekirdağ Türkgücü Sanayici ve İşadamları Derneği 4 Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 42 Edirne Edirne İl Özel İdaresi 43 Edirne Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği 44 Edirne Uzunköprü Çeltikler Birliği 45 Edirne Edirne DSİ. Bölge Müdürlüğü fm <*. 45 Edirne Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ^ * * # v \ W ~ \ İ 47 Edirne Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği ff. 48 Edirne Uzunköprü Belediyesi / ff \ ^ H $ w w? 4» Ü L k «S J # * Y*:<ı / <- «>-.? i 2 A < # S T t * # /. -. ı A?'

10 49 Edirne Enez Kaymakamlığı -50 Edirne Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 5 Edirne Edirne Organize Sanayi Bölgesi 52 Edirne Edirne Belediyesi 53 Edirne Uzunköprü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 54 Edirne ipsala Ziraat Odası 55 Edirne Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası 56 Edirne Balkan İş Dünyası Dayanışma Derneği 57 Edirne Edirne Kültür Turizm İl Müdürlüğü 58 Edirne Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği 59 Edirne Havsa Ziraat Odası 60 Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 6 Edirne Edirne Ticaret Borsası 62 Edirne Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 63 Edirne Edirne İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 64 Edime Meriç Ziraat Odası 65 Edirne Trakya Bitkisel Yağ Sanayiciler Derneği 66 Edime Trakya Üniversitesi 67 Edirne Havsa Belediye Başkanlığı 68 Edirne Edirne Ziraat Odası 69 Edirne Trakya Kalkınma Derneği 70 Edirne Edirne l.sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 7 Edirne Edirne Genç İşadamları Derneği 72 Kırklareli Babaeski Belediyesi 73 Kırklareli Kırklareli Belediyesi 74 Kırklareli Sevgi Dünyamız Kültür Sanat ve Eğitim Derneği 75 Kırklareli Lüleburgaz Kaymakamlığı 76 Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 77 Kırklareli Lüleburgaz Sanayici ve İşadamları Derneği 78 Kırklareli Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 79 Kırklareli Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 80 Kırklareli Kırklareli Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 8 Kırklareli Kırklareli Ziraat Odası 82 Kırklareli Pehlivanköy Belediyesi 83 Kırklareli Trakyalı Yöneticiler ve işadamları Derneği 84 Kırklareli Lüleburgaz İş Adamları Derneği (LİAD) 85 Kırklareli Demirköy Kaymakamlığı 86 Kırklareli Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası 87 Kırklareli Kırklareli İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 88 Kırklareli Pınarhisar Kaymakamlığı 89 Kırklareli Lüleburgaz Ticaret Borsası

11 90 Kırklareli Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 9 Kırklareli Kırklareli İnsani Değerleri Yaşatma Derneği (KİDYAD) 92 Kırklareli Kofçaz Belediyesi 93 Kırklareli Kırklareli Üniversitesi 94 Kırklareli Kırklareli il Özel idaresi 95 Kırklareli Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği 96 Kırklareli Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası 97 Kırklareli Istranca Eğitim Sağlık Kültür ve Dayanışma Derneği 98 Kırklareli Vize Belediyesi 99 Kırklareli Kırklareli Ticaret Borsası 00 Kırklareli Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yedek Üyeler Tekirdağ Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı 2 Tekirdağ Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası 3 Tekirdağ TRAKYASİFED (Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 4 Tekirdağ Namık Kemal Derneği 5 Tekirdağ Tekirdağ Liman Başkanlığı 6 Tekirdağ Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü 7 Tekirdağ Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 Tekirdağ ZİÇEV Tekirdağ Şubesi (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Lakfı) 9 Edirne Edirne Turizm Ticaret A.Ş. 0 Edirne Edirne Defterdarlığı Edirne Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 2 Edirne TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü 3 Edirne Edime İl Sağlık Müdürlüğü 4 Edirne Edirne Süt Üreticileri Birliği 5 Kırklareli Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) 6 Kırklareli Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 7 Kırklareli Kırklareli İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 8 Kırklareli Hayvancılık Kooperatifleri Kırklareli Bölge Birliği 9 Kırklareli Pınarhisar Ziraat Odası 20 Kırklareli Kırklareli Süt Üreticileri Birliği

12 Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum /Kuruluş Asil Üyeler Balıkesir Ayvalık Turizm ve Tanıtma Derneği Balıkesir Ayvalık Ticaret Odası 3 Balıkesir Balya Kaymakamlığı 4 Balıkesir Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 5 Balıkesir Bandırma Ticaret Odası 6 Balıkesir Bandırma İşadamları Derneği 7 Balıkesir Bandırma Ticaret Borsası 8 Balıkesir Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği 9 Balıkesir Burhaniye Belediyesi 0 Balıkesir Burhaniye Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Burhaniye Ticaret Odası 2 Balıkesir Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bandırma Temsilciliği 3 Balıkesir Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4 Balıkesir Dursunbey Sanayici İşadamları Derneği 5 Balıkesir Edremit Belediyesi 6 Balıkesir Edremit Ticaret Odası 7 Balıkesir Edremit Sanayici ve İşadamları Derneği 8 Balıkesir Erdek Ticaret Odası 9 Balıkesir Gömeç Belediye Başkanlığı 20 Balıkesir Gönen Belediye Başkanlığı 2 Balıkesir Gönen Ticaret Odası 22 Balıkesir Havran Kaymakamlığı 23 Balıkesir Havran Ziraat Odası 24 Balıkesir İvrindi Belediye Başkanlığı 25 Balıkesir Kepsut Ziraat Odası 26 Balıkesir Manyas Belediyesi 27 Balıkesir Marmara Belediye Başkanlığı 28 Balıkesir Balıkesir Belediyesi 29 Balıkesir Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 30 Balıkesir Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği 3 Balıkesir Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 32 Balıkesir Balıkesir İş Kadınları Derneği 33 Balıkesir Balıkesir Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti 34 Balıkesir Balıkesir Sanayi Odası 35 Balıkesir Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği 36 Balıkesir Balıkesir Ticaret Odası 37 Balıkesir Balıkesir Üniversitesi 38 Balıkesir Balıkesir Ziraat Odası 39 Balıkesir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü 40 Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü 4 Balıkesir Balıkesir 2 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 42 Balıkesir Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü 43 Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü 44 Balıkesir Balıkesir Valiliği (II Planlama Müdürlüğü) 45 Balıkesir Balıkesir İş Adamları Derneği 46 Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 47 Balıkesir Balıkesir ilini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 48 Balıkesir Balıkesir Merkez İlçe Süt Üreticileri Tarımsal Birliği 49 Balıkesir Balıkesirliler Birliği Derneği 50 Balıkesir Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği 5 Balıkesir Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği - Balıkesir Şubesi 52 Balıkesir Müteşebbis Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği

13 53 Balıkesir Balıkesir Genç İşadamları Derneği 53 Balıkesir Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 55 Balıkesir Balıkesir Kent Konseyi 56 Balıkesir KOSGEB Balıkesir İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü 57 Balıkesir Tüm Sanayici İşadamları Derneği 58 Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanlığı 59 Balıkesir Sındırgı ilçesini Geliştirme Derneği 60 Balıkesir Susurluk Ticaret Odası 6 Çanakkale Ayvacık Belediye Başkanlığı 62 Çanakkale Bayramiç Ziraat Odası 63 Çanakkale Bayramiç Belediyesi 64 Çanakkale Biga Sanayici ve İşadamları Derneği 65 Çanakkale Biga Ticaret ve Sanayi Odası 66 Çanakkale S.S. Çanakkale Bölgesi Hayvancılık Koop. Birliği 67 Çanakkale Biga İşadamları Derneği 68 Çanakkale Biga Ziraat Odası 69 Çanakkale Biga Organize Sanayi Bölgesi 70 Çanakkale Biga Belediyesi 7 Çanakkale Çan Belediyesi 72 Çanakkale Çan Kaymakamlığı 73 Çanakkale Eceabat Belediyesi 74 Çanakkale Ezine Peyniri ve Mandıracıları Koruma Geliştirme ve Tanıtma Der. 75 Çanakkale Gelibolu Belediye Başkanlığı 76 Çanakkale Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası 77 Çanakkale Gelibolu İş Adamları Derneği 78 Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanlığı 79 Çanakkale Lapseki Belediye Başkanlığı 80 Çanakkale Çanakkale Belediyesi 8 Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Ün. 82 Çanakkale Çanakkale Sanayicileri ve iş Adamları Derneği 83 Çanakkale Çanakkale Sosyo Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Derneği 84 Çanakkale Çanakkale Ticaret Borsası 85 Çanakkale Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yat. Birliği Derneği 86 Çanakkale Çanakkale Ziraat Odası 87 Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası 88 Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 89 Çanakkale İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 90 Çanakkale II Kültür Turizm Müdürlüğü 9 Çanakkale Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği 92 Çanakkale İnsanca Yaşam Derneği 93 Çanakkale Çanakkale Kent Konseyi 94 Çanakkale Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 95 Çanakkale Çimder Çanakkale İnşaatçılar ve Yapı Müteaahhitleri Derneği 96 Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 97 Çanakkale Çanakkale Girişimci İşadamları Derneği 98 Çanakkale Çanakkale Ticaret Sanayi Odası 99 Çanakkale Çanakkale İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 00 Çanakkale Yenice Belediye Başkanlığı Yedek Uyeier Balıkesir Yaşam Alanların; Koruma ve Yaşatma Derneği 2 Çanakkale Biga Kent Konseyi 3 Balıkesir Susurluk Belediye Başkanlığı 4 Çanakkale Süt Üreticileri Bıriıği 5 Balıkesir Dursunbey Keresteciler imalatçılar ve Ambalajcılar Derneği 6 Çanakkale Mahmudiye Belediye Başkanlığı j 7 Balıkesir Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)»t * # A fc C». /?. *»l «i» - İV -!-. k, «K, v* *?'*' fc - ^ «f ÜÎ' ft ^ v* V.«'/ ***»-

14 «3 Çanakkale Gökçeada Spor Kulübü q. Balıkesir Balıkesir İl Özel İdaresi 0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Balıkesir Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 2 Çanakkale Ezine Belediye Başkanlığı 3 Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Müdürlüğü 4 Çanakkale Engelliler Derneği 5 Balıkesir Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü 6 Çanakkale Gülpınar Belediyesi 7 Balıkesir Gönen Ziraat Odası 8 Balıkesir Kepsut Kaymakamlığı 9 Balıkesir Balıkesir Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Derneği 20 Balıkesir Bandırma Sanayicileri ve İşadamları Derneği

15 İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler İzmir Akça Holding A.Ş. 2 İzmir Alfemo 3 İzmir Aliağa OSB 4 İzmir Aliağa Ticaret Odası 5 İzmir Bakırçay Sanayici ve İşadamları Derneği 6 İzmir BASİFED 7 İzmir Batıçim A.Ş. 8 İzmir Bayındır Ticaret Odası 9 İzmir Bergama Ticaret Odası 0 İzmir Bilim Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü İzmir Çeşme Kaymakamlığı 2 İzmir Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) 3 İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 İzmir Çiğli Kaymakamlığı 5 İzmir Çiğli Sanayici ve İş Adamları Derneği 6 İzmir Çiğliye Gönülverenler Kültür ve Dayanışma Derneği 7 İzmir Çimentaş Holding 8 İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 9 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 20 İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odası 2 İzmir Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 22 izmir Ege Genç İş Adamları Derneği 23 İzmir Ege ihracatcı Birlikleri 24 İzmir Ege Kobider 25 İzmir Ege Sanayici İş Adamları Derneği 26 İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 27 İzmir Ege Turizm Derneği 28 İzmir Ege Uluslar Arası Sağlık Federasyonu 29 İzmir Ege Üniversitesi 30 İzmir Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonu 3 İzmir Enda Enerji Aş. 32 İzmir Esbaş Ege Serbest Bölgesi 33 İzmir Etik 34 İzmir Fatih Koleji 35 İzmir Folkart Yapı A.Ş. 36 İzmir Gaziemir Kaymakamlığı 37 İzmir Gediz Üniversitesi 38 İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor II Müdürlüğü 39 İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü 40 İzmir Hak İş Konfederasyon 4 İzmir Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu 42 İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü 43 izmir İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 44 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 45 İzmir İzmir Atatürk Org.Sanayi Böl. 46 İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi, 47 İzmir İzmir Demir Çelik A.Ş. f 48 İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi ' 49 İzmir İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği I»

16 50 zmir İzmir Gerıç İş Adamları Derneği 5 zmir İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 52 zmir İzmir İl Özel idare 53 zmir İzmir İşadamları Derneği 54 zmir İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 55 zmir İzmir Konak Ziraat Odası Başkanlığı 56 zmir İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 57 zmir İzmir Kültürlerarası Dialog Merkezi 58 zmir İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği 59 zmir İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (İZBAŞ ) 60 zmir İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. 6 zmir İzmir Ticaret Borsası 62 zmir İzmir Ticaret Odası 63 zmir İzmir Üniversitesi 64 zmir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 65 zmir Kalkan Çorap Ltd. Şti. 66 zmir Karabağlar Genç İş Adamları Derneği 67 zmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 68 zmir Katip Çelebi Üniversitesi 69 zmir Kavuklar A.Ş. 70 zmir Kemalpaşa İş Adamları Derneği l 7 zmir Kiraz Kaymakamlığı 72 zmir Konak Belediyesi 73 zmir Korderyalılar Derneği 74 zmir KOSGEB 75 zmir Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayii A.Ş. 76 zmir Megapol İnşaat A.Ş. 77 zmir Menemen Ticaret Odası 78 zmir Mimar Ve Mühendisleri Grubu Derneği 79 zmir Müstakil Sanayici ve İşadamalrı Derneği 80 zmir Ödemiş Genç İş Adamları Derneği 8 zmir Ödemiş Ticaret Odası 82 zmir Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 83 zmir Plasmet Plastik A.Ş 84 zmir Seferihisar Kaymakamlığı 85 zmir Selçuk Kaymakamlığı 86 zmir Selçuk Ziraat Odası 87 zmir Sgk İzmir İl Müdürlüğü 88 zmir Ss Egekent Konut Üretim Yapı Koop. Birliği (Ege Koop) 89 zmir Şifa Üniversitesi 90 zmir Tire Organize Sanayi Bölgesi 9 zmir Tire Sanayici ve İş Adamları Derneği 92 zmir Tire Ticaret Odas: 93 zmir Torbalı Sanayici ve İşadamları Demeği 94 İzmir TRT İzmir Müdürlüğü 95 İzmir Tüpraş A.Ş. 96 izmı; Türkiye İstatistik Kurumu 97 İzmir Türkiye Teknik Elemanlsr Va'o 98 izmir Yaşar Üniversitesi 99 İzmir Yeni Oluşum Derneği Jf 00 İzmir Yeni Sinerjiler Grubu ği Yedek Üyeler» İzmir Bornova Sanayici ve İş Adamları Derneği \ * 2 İzmir İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu \

17 3 İzmir İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 4 İzmir İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) 5 İzmir Torbalı Ticaret Odası 6 İzmir Selçuk Ticaret Odası 7 İzmir Orman ve Su İşleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 8 İzmir Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 9 İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 0 İzmir Yetim ve Sokak Eğitim Ve Koruma Derneği İzmir İzmir Kent Federasyon 2 İzmir Ege Orman Vakfı 3 İzmir Bergama Belediyesi 4 İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesi 5 İzmir Karabağlar Belediyesi 6 İzmir İzmir Kent Konseyi 7 İzmir İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği 8 İzmir Karaburun Belediyesi 9 İzmir Urla Belediyesi 20 İzmir İzmir İş Kadınları Derneği

18 Güney Ege Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 2 Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3 Aydın Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 4 Aydın Aydın Belediyesi 5 Aydın Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 6 Aydın Kuşadası Ticaret Odası, 7 Aydın Söke Genç İşadamları Derneği 8 Aydın Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 9 Aydın Aydın İl Özel idaresi 0 Aydın Kuşadası Belediyesi Aydın Nazilli Belediyesi 2 Aydın Didim Belediyesi 3 Aydın Germencik Belediyesi 4 Aydın Aydın Ticaret Borsası 5 Aydın Aydın Ziraat Odası 6 Aydın Kuşadası Tanıtma Vakfı 7 Aydın Nazilli Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği 8 Aydın Tümsiad Aydın Şubesi 9 Aydın Nazilli Ticaret Borsası 20 Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2 Aydın Aydın Sanayi Odası 22 Aydın Aydın Sanayici ve İşadamları Demeği 23 Aydın Aydın Ticaret Odası 24 Aydın Aydın Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 25 Aydın Aydın Genç İşadamları Derneği 26 Aydın Aydın İli Araştırma ve Geliştirme Vakfı 27 Aydın Söke Belediyesi 28 Aydın Nazilli Ticaret Odası 29 Aydın Kuşadası Otelciler ve işletmeciler Birliği 30 Aydın Söke İşadamları Derneği 3 Aydın Söke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 32 Aydın Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 33 Aydın Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odası 34 Aydın Aydın Astim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 35 Denizli- Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 36 Denizli Denizli Baklan Sol Sahil Pompaj Sulama Birliği 37 Denizli Denizli Belediyesi 38 Denizli Denizli Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü 39 Denizli Buldan Ticaret Odası 40 Denizli Denizli Dericiler Derneği 4 Denizli Denizli Eğitim Gönülleri Derneği 42 Denizli TUMSIAD Denizli Şubesi 43 Denizli GESİFED Denizli 44 Denizli Denizli Genç işadamları Derneği 45 Denizli Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık M Müdürlüğü

19 46 Denizli Denizli Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği 47 Denizli Denizli İhracatçılar Birliği 48 Denizli Denizli İl Özel İdaresi 49 Denizli Denizli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 50 Denizli Denizli İş Kurumu İl Müdürlüğü 5 Denizli Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 52 Denizli Denizli Pamukkale Üniversitesi İİBF 53 Denizli Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 54 Denizli Denizli Sanayi Odası 55 Denizli Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği 56 Denizli Denizli Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 57 Denizli Denizli Ticaret Borsası 58 Denizli Denizli Ticaret Odası 59 Denizli Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği 60 Denizli Denizli Ziraat Odası 6 Denizli Denizli Kaplıca, Talasso ve Kür Merkezleri Derneği 62 Denizli Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü 63 Denizli Acıpayam Ticaret Odası 64 Denizli Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği 65 Denizli Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 66 Denizli KOSGEB Denizli İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü 67 Denizli AYSİAD Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli 68 Denizli Çivril Belediyesi 69 Muğla Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği 70 Muğla Muğla Belediyesi 7 Muğla Bodrum Belediyesi 72 Muğla Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği 73 Muğla Muğla İl Özel İdaresi 74 Muğla Muğla Valiliği il Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 75 Muğla Muğla Ticaret Borsası 76 Muğla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 77 Muğla Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd. 78 Muğla Muğla Üniversitesi İİBF 79 Muğla Muğla Eğitim Çevre Koruma ve Dayanışma Vakfı 80 Muğla Dalaman Ortaca Bölgesi Turizm Altyapı Birliği 8 Muğla Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğü 82 Muğla Muğla Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi 83 Muğla Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği 84 Muğla TOSYÖV Muğla Bodrum Destekleme Derneği 85 Muğla Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği 86 Muğla Fethiye Ziraat Odası 87 Muğla Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Muğia 88 Muğla Bodrum Ticaret Odası 89 Muğla Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 90 Muğla Marmaris Belediyesi 9 Muğla Muğla Mermerciler Derneği 92 Muğla Milas Ticaret ve Sanayi Odası 93 Muğla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 94 Muğla Ölüdeniz Turizm ve Geliştirme KaİKinma Kooperatifi

20 Muğla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Yürütme Kurulu Muğla Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü Muğla Ziraat Odası Fethiye Belediyesi Yedek Üyeler Davutlar Belediye Başkanlığı Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Aydın Çine Belediyesi Bozdoğan Belediyesi Nazilli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Denizli Tavas Belediyesi Denizli İşadamları Derneği Kadın Gelişim ve Kültür Derneği Pamukkale Üniversitesi Mezunları Derneği Kızılcabölüklüler Koruma Dayanışma Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı Denizli Gazeteciler Cemiyeti Denizli Esnaf Odaları Birliği Sarayköy Kaymakamlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Dalaman Belediyesi Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Muğla Bodrum Yat imalat Baksm Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Kooperatifi Muğla Genç iş Adamları Derneği

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Belediyesi İl Planlama ve Koordinasyon + 5 Müdürlüğü

Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Belediyesi İl Planlama ve Koordinasyon + 5 Müdürlüğü GMKA KALKINMA KURULU (Balıkesir) BALIKESİR S.No 1. Toplantı 2. Toplantı 3. Toplantı 4. Toplantı Temsil Edilen Kurum Kuruluş 5. Toplantı 1 Balıkesir Sanayi Odası 2 Balıkesir Üniversitesi 3 Balıkesir İl

Detaylı

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER)

Meslek Kazandırma ve İnsan Kaynakları Geliştirme Derneği (MESİNDER) Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler 1 Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi 2 Erzurum Tarım ve Kırsal

Detaylı

İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL

İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL İŞLEM NO TİCARİ KALİTE İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL İŞLEMİ YAPILAN GERÇEK / TÜZEL SÜRECİN İŞLEMEYE BAŞLADIĞI HİZMETİN YERİNE GETİRİLDİĞİ 8209 4 KESİNTİ BİLDİRİMİ BURSA / YILDIRIM 28.06.2014 16:48:00 01.07.2014

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bartın I. Sektörel

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri

Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri Sıra No Kurum Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADAKLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Çevre Mühendisliği

TIP FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Çevre Mühendisliği TIP FAKÜLTESİ BİRİM İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Çevre Mühendisliği ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİN DERS ALABİLECEKLERİ

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU Son Güncelleme: 29 Eylül 2015 KURUM/KURULUŞ ADI TEMSİLCİ TEMSİLCİNİN UNVANI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU Son Güncelleme: 29 Eylül 2015 KURUM/KURULUŞ ADI TEMSİLCİ TEMSİLCİNİN UNVANI 1 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Selim ÇELENK İl Müdürü 2 Akyurt Belediyesi Kadir ERCAN İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 3 Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD) Abdullah Azmi KELEMCİSOY

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM LİSTESİ 1. Adalet Bakanlığı 2. Milli Savunma Bakanlığı 3. İçişleri Bakanlığı 4. Dışişleri Bakanlığı 5. Maliye Bakanlığı 6. Milli Eğitim Bakanlığı 7. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 8. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

2013-2014 SEZONU EGE MARMARA BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU

2013-2014 SEZONU EGE MARMARA BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU ĐZMĐR TĐCARET BORSASI 2013-2014 SEZONU EGE MARMARA BÖLGESİ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ TAHMİN HEYETİ RAPORU 2013 2014 sezonu Ege ve Marmara Bölgesi zeytin ve zeytinyağı rekoltesini tespit etmek amacıyla

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI

ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE BAZLI EN BÜYÜK EN KÜÇÜK ÖYP PUANI ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE Yerleşen Sayı En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 44 71,36 91,158

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında

Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında Sayı : 20330265-051.02/50449 17/09/2013 Konu: Toplantı Duyurusu Hakkında DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği'nin 12.09.2013 tarih ve 26 sayılı yazısı.. Anadolu

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu)

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) 103 TM-1 482,039 1.070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) 14 TM-1 475,530 1.450 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İktisat (İngilizce)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim

Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan. Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Puan 1 TR22/13/SKMDP/0055 Yeni ve Yenilenebilir Enerjisiyle Yeni Bir Mesleki Eğitim Balıkesir İMKB Teknik ve

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 100150486 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Asil Liste Sıra Referans No Proje Adı Başvuru Sahibi Adı Nihai Puan 1 MDP/00 Hayal Et, Gerçeğe Dönüştür Dursunbey Mesleki Ve Teknik 85,0 2 MDP/0001 "Visit Cunda" Ayvalık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE KUVVETLİ YER HAREKETİ ve ÖN HASAR TAHMİN SİSTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU

TÜRKİYE KUVVETLİ YER HAREKETİ ve ÖN HASAR TAHMİN SİSTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE KUVVETLİ YER HAREKETİ ve ÖN HASAR TAHMİN SİSTEMLERİ ÇALIŞMA GRUBU Depremin Yeri : Çanakkale Eceabat Depremin Büyüklüğü : 4.8 (Mw) Depremin Merkez Koordinatları : 40.23730, 26.30750 Depremin Derinliği

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES

MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES MEVLANA KURUM KODLARI MEVLANA INSTITUTIONAL CODES İstanbul 1. Boğaziçi D34-MEVLANA-01 2. Galatasaray D34-MEVLANA-02 3. İstanbul Teknik D34-MEVLANA-03 4. İstanbul D34-MEVLANA-04 5. Marmara D34-MEVLANA-05

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2013-2017 DÖNEMİ / İZMİR KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU ÜYELERİ TEMSİL EDİLEN KURUMDAKİ GÖREVİ

2013-2017 DÖNEMİ / İZMİR KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU ÜYELERİ TEMSİL EDİLEN KURUMDAKİ GÖREVİ 2013-2017 DÖNEMİ / İZMİR KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU ÜYELERİ TEMSİLCİ ADI SOYADI BAŞKAN KEMAL ÇOLAKOĞLU PLASMET A.Ş BAŞKAN VEKİLİ MUSTAFA GÜDEN İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. KATİP ÜYE GÜNSELİ

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI

İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI İKTİSAT BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013 2013 T. Puan kont. Boğaziçi Ü. İstanbul Devlet

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2014561 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (MERKEZ BOLU) GİH 8 1 3163 3173 3179 3183 3248 3249 3253 2014563 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)

Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN. Üniversitesi) (Tam Burslu) Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) 2012-2013 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Sıra No Üniversite KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN Genel Devlet Ü. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK 1 Koç 203910363 (Tam 6 6 MF-4 535,969 616 539,787

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) KURUM ADI UNVANI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MENGEN - MERKEZ) 1 0 76,83459 76,83459 210010009 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 74,52062 74,52062

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİN DURUMU, SORUNLARI ve EĞİLİMLER Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 24-25 Mayıs 2013 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 1 FAKÜLTE SAYISI Sıra No MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VEREN

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI

T.C UŞAK VALİLİĞİ VALİ YARDIMCILARI ARASINDAKİ GÖREV VE YETKİ DAĞILIMI I-Vali Yardımcısı Sait TOPOĞLU Tarafından Yürütülecek Görevler: A-Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Ait Görevler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri

Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Sayı : 20330265-051.02/37401 12/07/2013 Konu: ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri Konferansı Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği'nin (ÜNAK) 17.06.2013 tarih ve 2013/07

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.

Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü. Üni.Adı Kont. Ankara Ü. 67 Atatürk Ü.(Erzurum) 41 Başkent Ü.(Ankara) 41 Beykent Ü.(İstanbul) 11 Bilecik Ü. 36 Bilkent Ü.(Ankara) 90 Boğaziçi Ü.(İstanbul) 72 Çanakkale Onsekiz Mart Ü. 57 Çukurova Ü.(Adana)

Detaylı

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR

PUAN BÖLÜMÜN ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE UZAK.E. UOLP BURS KON. MİN PUAN BAŞARI S. ŞEHİR YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Çanakkale Sağlık Yüksekokulu 62 323,973 159.000 ÇANAKKALE YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi GÜMÜŞHANE Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu 47 300,870

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU YER SEÇİMİ KAMULAŞTIRMA PLANLAMA ALTYAPI İNŞAAT İŞLETME OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU OSB AŞAMASI (ADET) OSB ALANI (HEKTAR) OSB AŞAMASI (ADET) ORAN (%) 6 22 19 34 206 287,00 1.588,00 2.942,58 2.759,00 5.336,68

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar

LİSANS PROGRAMLARI PUAN TÜRÜ. Kod Un Adı Fak BÖLÜMÜN ADI. Lise kont ÖSYS kont Bakınızlar 100110169 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji TM-3 2 2 15, 17, 86 100110203 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme TM-1

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı