T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü KALKINMA BAKANLIĞINA"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Sayı : OO -25/5~/203 Konu : Bakanlar Kurulu Kararı KALKINMA BAKANLIĞINA İlgi: Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünün 4/2/203 tarihli ve /544 sayılı yazısı. I "Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması hakkındaki 8/4/203 tarihli ve 203/4748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklerinin suretleri ilişikte gönderilmiştir Bilgilerinize arz ederim. K A L K r y r " : ML!öl T A i il * İSO MAYİS ".A Da vut KARAT AŞ Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü EKİ : -Kararname sureti 2-Karar 3-Liste DAĞITIM : Kalkınma Bak.na Mevz.Gel.ve Yay.Gn.Md.ne Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Tel: (032) Fax: (032) e-posta:

2 T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR - GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLAR KURULU KARARI 203/ Ekli "Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşlann Belirlenmesi ve Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişildik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Kalkınma Bakanlığının 4/2/203 tarihli ve 544 sayılı yazısı üzerine, 25//2006 tarihli ve 5449 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4 /203 tarihinde kararlaştırılmıştır. Eki ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN B.ARINÇ Başbakan Yardımcısı A.BABACAN Başbakan Yardımcısı B.ATALAY Başbakan Yardımcısı B.BOZDAĞ Başbakan Yardımcısı S.ERGİN Adalet Bakanı F.ŞAHİN Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı E.BAĞIŞ Avrupa Birliği Bakanı N ERGÜN Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı C/ r.çclik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VA E.BAYRAKTAR Çevre ve Şehircilik Bakanı A.DAVUTOĞLU Dışişleri Bakanı M.Z.ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı S. fcili Ç T. YILDIZ" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ^ S.KILIÇ Gençlik ve Spor Bakanı M.M.EKER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı H.YAZICI Gümrük ve Ticaret Bakanı M GÜLER İçişten Bakanı C.YILMAZ Kalkınma Bakanı ö. ÇELİK Kültür ve Tunzm Bakanı M.ŞİMŞEK Maliye Bakanı N. AVCI Milli Eğitim Bakanı I.YILMAZ Milli Savunma Bakan ı V.EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı II Dosya No: B.YILDIRIM Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı IDIR

3 KALKINMA AJANSLARI KALKINIRA KURULLARINA TEMSİLCİ GÖNDERECEK KURUM VE KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ VE BAZI BAKANLAR KURULU KARARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR Kalkınma kurulu üyelerinin belirlenmesi MADDE - () Kalkınma ajansları kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşları, ekteki tabloda gösterildiği şekilde belirlenmiştir. MADDE 2- () 3/5/2006 tarihli ve 2006/0550 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararın eki Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esaslarının inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. "Kalkınma kurulunun yapısı ve teşkili MADDE /A- () Kalkınma kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. (2) Kalkınma kurulunun üye sayısı yüzü geçemez. Ayrıca Bakanlar Kurulu kararı ile elliyi geçmemek üzere yedek üye belirlenebilir. (3) Kalkınma kurullarına temsilci gönderecek kurum ve kuruluşların belirlenmesinde, ilgili valiliğin görüşleri ile söz konusu kuruluşların; kurulda görev alma konusundaki istekleri, il içerisindeki etki ve etkinlikleri, misyonları ve ili temsil yetenekleri), ilin \e bölgenin kalkınmasına sağlayabilecekleri muhtemel katkılar ve sahip oldukları üye sayıları gibi hususlar dikkate alınır. (4) Kalkınma kurulunda illerin toplam üye sayıları; iki ilden oluşarj Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 25'er üye, üç ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 20"şer üye, dört ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından her il için 5"er üye, beş ve altı ilden oluşan Düzey 2 bölgeleri bakımından ise her il için 0'ar üye taban olarak kabul edilmek ve geriye kalan üye sayısı, illerin yayımlanan en son yıl Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları doğrultusunda bölgedeki nüfus oranlarına göre dağıtılmak suretiyle belirlenir. Kalkınma kurulu üyeliği MADDE l/b- () Kalkınma kurulu üyeleri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren dört yıl için göıjev yaparlar. Ancak dört yıllık görev süresi sona eren üyeler, yeni üyelerin belirlendiği tarihe kadar görev yapmaya devam ederler. Dört yıllık sürenin sonunda veya gerek görüldüğünde Bakanlar Kurulu, kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşları yeniden belirleyebilir. (2) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşlar, kurllda görev yapacak temsilcilerinin isimlerini, görevlerini, eğitim durumlarını, yerleşim yeri bilgilerini ve ilgili ajans tarafından istenecek diğer kişisel bilgileri, kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç hafta içerisinde ilgili valiliğe bildirir. Bu süre içerisinde temsilcilerini bildirmeyen kuruluşlar ile feshedilen veya fesholunan kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu

4 kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. İBu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır. (3) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların kunjlda en üst düzeyde temsil edilmeleri zorunlu olup, valilikler bu konuda gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. Ancak yerel ve bölgesel kalkınma konusunda sahip olduğu geniş bilgi birikimi, faaliyet ve çalışmaları yahut tecrübeleri nedeniyle kalkınma kurulunun çalışmalarına önemli katkı sağlayabilecek kişiler, mensubu olduğu ilgili kuruluşun bu yöndeki talebi ve ajans genel sekreterinin onayıyla, Kurulda mensubu olduğu ilgili kuruluşu temsilen üye olarak görev yapabilir. (4) Kalkınma kurulunda temsil edilecek kurum ve kuruluşların tenlsilcilerinin ölümü, istifası, iflası, kısıtlanması, bir yılı aşan hürriyeti bağlayıcı bir ceza alması veya temsil ettiği kuruluş ile ilişkinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, görevi kendiliğinden sona erer. Ayrıca geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste iki defa ve her halükarda toplam dört defa kalkınma kurulu toplantısına katılmayan temsilcilerin görevi de kendiliğinden düşer. Bu gibi durumlarda yeni temsilci, en geç üç hafta içerisinde ilgili kuruluş tarafından belirlenir ve ilgili valiliğe bildirilir. Bu süre içerisinde yeni temsilci bildirmeyen kuruluşların kalkınma kurulunda temsili kendiliğinden sona erer ve kalan süre bu kuruluşların yerine her il için sırasıyla kalkınma kurulu listelerinin belirlendiği Bakanlar Kurulu Kararında yedek olarak belirlenen kuruluşlarca tamamlanır. Bu durumda asil kuruluşlar ve temsilcileri için öngörülen usul ve esaslar yedek üyeler için de aynen uygulanır. (5) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler yalnızca bir kuruluşu temsil edebilir. (6) Kalkınma kurulunda görev alan temsilciler bu görevleri sırasılıda temsil ettikleri kuruluşlardaki görevlerini de sürdürebilirler. Ancak bir kimse hem kalkınma kurulunda hem de yönetim kurulunda aynı anda görev yapamaz. (7) Kalkınma kurulunda görev alan temsilcilerden herhangi birinin izin, geçici hastalık, yurt dışında bulunma gibi sebeplerle görevinin başında bulunamadığı durumlarda, söz konusu temsilciye vekâlet eden kişi, ilgili temsilciye vekâleten kurul toplantılarına katılabilir. I (8) Kalkınma kurulunda temsil edilen kurum ve kuruluşlar ile bunların temsilcilerine ve kurul toplantılarına katılım durumlarına ilişkin bilgiler, ilgili ajansı^ internet sitesinde güncel olarak yayımlanır." (2) Aynı Usul ve Esasların 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yatırım destek ofisleri hariç olmak üzere, çalışma birimlerinin sayısı beşi geçemez." Yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 3- () 0//2008 tarihli ve 2008/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Baz: Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır f

5 (2) 4/7/2009 tarihli ve 2009/5236 sayılı Bakanlar Kurulu Katarı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karann 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile eki tablolar yürürlükten kaldırılmıştır. Tereddütlerin giderilmesi MADDE 4- () Bu Kararın uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaşmazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Kalkınma Bakanlığı yetkilidir. Yürürlük MADDE 5- () Bu Kararın eki tablonun 4/7/2009 tarihli ve 2009/5236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar ile kurulan kalkınma ajanslarına ilişkin hükümleri 25/7/203 tarihinde, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6- () Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6 Ek: Kalkınma Kurulu Üye Listeleri - İ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler İ Büyükşehlr Belediyesi 2 i Büyükşehir Belediyesi 3 İ Büyükşehir Belediyesi 4 İl Özel İdaresi 5 il Özel İdaresi 6 İ Orman Bölge Müdürlüğü 7 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 8 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 9 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 0 il Defterdarlığı İ Altın Borsası 2 İ Menkul Kıymetler Borsası 3 İ Ticaret Borsası 4 KOSGEB İkitelli Hizmet Müdürlüğü 5 İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 6 Türkiye İstatistik Kurumu i Bölge Müdürlüğü 7 Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 8 Vakıflar Genel Müdürlüğü İ. Bölge Müdürlüğü 9 II Milli Eğitim Müdürlüğü 20 İ Sağlık Müdürlüğü 2 İ Gençlik Hizmetleri ve Spor II Müdürlüğü 22 Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü 23 İ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü i 24 Karayolları. Bölge Müdürlüğü 25 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Bölge Müdürlüğü 26 Boğaziçi Üniversitesi 27 İ Üniversitesi 28 Yıldız Teknik Üniversitesi 29 İ Teknik Üniversitesi 30 Marmara Üniversitesi 3 Deniz Temiz Derneği 32 Doğal Hayatı Koruma Vakfı 33 Tmmob Orman Mühendisleri Odası İ Şubesi 34 Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı ftema) 35 Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 36 Avrasya İşadamları Derneği (AVIAD) 37 Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBSİAD) 33 Deniz Ticaret Odas; 39 Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu (DEIK) 40 Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) 4 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği 42 İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 43 iktisadi Girişim ve iş Ahlak: Derneği 44 iktisadi Kalkınma Vakfı 45 i Deri Organize Sanayi Bölgesi

7 stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu stanbu İ İ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) İ İhracatçı Birlikleri Rotary Bölge Federasyonu İ Sanayi Odası İlim Yayma Cemiyeti İ Ticaret Odası iş Dünyası Vakfı İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği İş Hayatı Dayanışma Derneği Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (MARIFED) Mimar ve Mühendisler Grubu Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSIAD) Rumeli Yönetici ve İşadamları Derneği (RUYIAD) Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSIAD) Tüm Telekomünikasyon İşadamları Derneği (TÜTED) Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Bilişim Vakfı Türkiye Dış Ticaret Derneği Türkiye Genç işadamları Derneği (TÜGIAD) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Türkiye Işkadınları Derneği Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Türkiye Katılım Bankaları Birliği Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türk Sanayici ve işadamları Derneği (TÜSİAD) Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTIKAD) Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yazılım Sanayicileri Derneği Anadolu Ajansı Basım Yayın Meslek Birliği Ekonomi Gazetecileri Derneği İ Kültür ve Sanat Vakfı İ Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Türk Basın Birliği Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Türkiye Milli Kültür Vakfı Alt: Nokta Körler Vakfı Birlik Vakfı Dünya Engelliler Vakfı (DEV)

8 jât" 7 " I I Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı İ Çocukları Vakfı Marmara Yöneticiler Federasyonu Türk Eğitim Vakfı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Türkiye Yardım Sevenler Derneği İ Şubesi Yedek Üyeler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Galatasaray Üniversitesi İ Medeniyet Üniversitesi Fatih Üniversitesi Koç Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu Girişimci İşadamları Vakfı İ Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu Şefkat Vakfı İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Siyasal Vakfı Hukukçular Derneği Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (Tosyöv) Akabe Kültür ve Eğitim Vakfı Avrasya Sanayici ve İşadamları Derneği Ensar Vakfı Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı İhsan Vakfı

9 S?ra No İl Trakya Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Asil Üyeler Tekirdağ Trakya Sanayici ve İşadamları Derneği 2 Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 3 Tekirdağ Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi Kurum / Kuruluş 4 Tekirdağ Çerkezköy Genç İşadamları ve Yöneticileri Derneği 5 Tekirdağ Çorlu Deri Sanayicileri Derneği 6 Tekirdağ Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 7 Tekirdağ Avrupa Serbest Bölgesi Müdürlüğü 8 Tekirdağ Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 9 Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi 0 Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığı Tekirdağ Tekirdağ Belediyesi 2 Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi 3 Tekirdağ Tekirdağ Ziraat Odası 4 Tekirdağ Tekirdağ Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği 5 Tekirdağ Tekirdağ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 6 Tekirdağ Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 7 Tekirdağ Tekirdağ İl Özel İdaresi 8 Tekirdağ Trakya Gazeteciler Birliği Derneği 9 Tekirdağ Muratlı Öncü Kadın Kültür Çevre İşletme Kooperatifi 20 Tekirdağ Tekirdağ Ticaret Borsası 2 Tekirdağ KOSGEB Tekirdağ İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü 22 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 23 Tekirdağ Çorlu İşadamları ve Sanayicileri Derneği 24 Tekirdağ Köy-Koop.Tekirdağ Birliği (S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Tekirdağ Birliği) 25 Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 26 Tekirdağ Malkara Ziraat Odası 27 Tekirdağ Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 28 Tekirdağ Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 29 Tekirdağ Türkiye İş Kurumu Tekirdağ İl Müdürlüğü 30 Tekirdağ Marmara Bölgesi Un Sanayicileri Derneği 3 Tekirdağ Çorlu Belediyesi 32 Tekirdağ Çerkezköy Sanayiciler Derneği 33 Tekirdağ Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 34 Tekirdağ Çorlu Ticaret Borsası 35 Tekirdağ Çorlu Kaymakamlığı 36 Tekirdağ Tekirdağ Genç İşadamları ve Yöneticiler Derneği 37 Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 38 Tekirdağ Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 39 Tekirdağ Velimeşe ISO Bölgesi 40 j Tekirdağ Türkgücü Sanayici ve İşadamları Derneği 4 Tekirdağ Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 42 Edirne Edirne İl Özel İdaresi 43 Edirne Edirne Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği 44 Edirne Uzunköprü Çeltikler Birliği 45 Edirne Edirne DSİ. Bölge Müdürlüğü fm <*. 45 Edirne Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ^ * * # v \ W ~ \ İ 47 Edirne Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odalar Birliği ff. 48 Edirne Uzunköprü Belediyesi / ff \ ^ H $ w w? 4» Ü L k «S J # * Y*:<ı / <- «>-.? i 2 A < # S T t * # /. -. ı A?'

10 49 Edirne Enez Kaymakamlığı -50 Edirne Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 5 Edirne Edirne Organize Sanayi Bölgesi 52 Edirne Edirne Belediyesi 53 Edirne Uzunköprü Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 54 Edirne ipsala Ziraat Odası 55 Edirne Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası 56 Edirne Balkan İş Dünyası Dayanışma Derneği 57 Edirne Edirne Kültür Turizm İl Müdürlüğü 58 Edirne Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği 59 Edirne Havsa Ziraat Odası 60 Edirne Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 6 Edirne Edirne Ticaret Borsası 62 Edirne Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 63 Edirne Edirne İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 64 Edime Meriç Ziraat Odası 65 Edirne Trakya Bitkisel Yağ Sanayiciler Derneği 66 Edime Trakya Üniversitesi 67 Edirne Havsa Belediye Başkanlığı 68 Edirne Edirne Ziraat Odası 69 Edirne Trakya Kalkınma Derneği 70 Edirne Edirne l.sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 7 Edirne Edirne Genç İşadamları Derneği 72 Kırklareli Babaeski Belediyesi 73 Kırklareli Kırklareli Belediyesi 74 Kırklareli Sevgi Dünyamız Kültür Sanat ve Eğitim Derneği 75 Kırklareli Lüleburgaz Kaymakamlığı 76 Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 77 Kırklareli Lüleburgaz Sanayici ve İşadamları Derneği 78 Kırklareli Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 79 Kırklareli Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 80 Kırklareli Kırklareli Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 8 Kırklareli Kırklareli Ziraat Odası 82 Kırklareli Pehlivanköy Belediyesi 83 Kırklareli Trakyalı Yöneticiler ve işadamları Derneği 84 Kırklareli Lüleburgaz İş Adamları Derneği (LİAD) 85 Kırklareli Demirköy Kaymakamlığı 86 Kırklareli Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası 87 Kırklareli Kırklareli İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 88 Kırklareli Pınarhisar Kaymakamlığı 89 Kırklareli Lüleburgaz Ticaret Borsası

11 90 Kırklareli Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası 9 Kırklareli Kırklareli İnsani Değerleri Yaşatma Derneği (KİDYAD) 92 Kırklareli Kofçaz Belediyesi 93 Kırklareli Kırklareli Üniversitesi 94 Kırklareli Kırklareli il Özel idaresi 95 Kırklareli Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği 96 Kırklareli Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası 97 Kırklareli Istranca Eğitim Sağlık Kültür ve Dayanışma Derneği 98 Kırklareli Vize Belediyesi 99 Kırklareli Kırklareli Ticaret Borsası 00 Kırklareli Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yedek Üyeler Tekirdağ Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı 2 Tekirdağ Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası 3 Tekirdağ TRAKYASİFED (Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu 4 Tekirdağ Namık Kemal Derneği 5 Tekirdağ Tekirdağ Liman Başkanlığı 6 Tekirdağ Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü 7 Tekirdağ Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 Tekirdağ ZİÇEV Tekirdağ Şubesi (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Lakfı) 9 Edirne Edirne Turizm Ticaret A.Ş. 0 Edirne Edirne Defterdarlığı Edirne Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 2 Edirne TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü 3 Edirne Edime İl Sağlık Müdürlüğü 4 Edirne Edirne Süt Üreticileri Birliği 5 Kırklareli Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) 6 Kırklareli Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 7 Kırklareli Kırklareli İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 8 Kırklareli Hayvancılık Kooperatifleri Kırklareli Bölge Birliği 9 Kırklareli Pınarhisar Ziraat Odası 20 Kırklareli Kırklareli Süt Üreticileri Birliği

12 Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum /Kuruluş Asil Üyeler Balıkesir Ayvalık Turizm ve Tanıtma Derneği Balıkesir Ayvalık Ticaret Odası 3 Balıkesir Balya Kaymakamlığı 4 Balıkesir Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 5 Balıkesir Bandırma Ticaret Odası 6 Balıkesir Bandırma İşadamları Derneği 7 Balıkesir Bandırma Ticaret Borsası 8 Balıkesir Bigadiç İlçesi Süt Üreticileri Birliği 9 Balıkesir Burhaniye Belediyesi 0 Balıkesir Burhaniye Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Burhaniye Ticaret Odası 2 Balıkesir Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bandırma Temsilciliği 3 Balıkesir Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası 4 Balıkesir Dursunbey Sanayici İşadamları Derneği 5 Balıkesir Edremit Belediyesi 6 Balıkesir Edremit Ticaret Odası 7 Balıkesir Edremit Sanayici ve İşadamları Derneği 8 Balıkesir Erdek Ticaret Odası 9 Balıkesir Gömeç Belediye Başkanlığı 20 Balıkesir Gönen Belediye Başkanlığı 2 Balıkesir Gönen Ticaret Odası 22 Balıkesir Havran Kaymakamlığı 23 Balıkesir Havran Ziraat Odası 24 Balıkesir İvrindi Belediye Başkanlığı 25 Balıkesir Kepsut Ziraat Odası 26 Balıkesir Manyas Belediyesi 27 Balıkesir Marmara Belediye Başkanlığı 28 Balıkesir Balıkesir Belediyesi 29 Balıkesir Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 30 Balıkesir Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği 3 Balıkesir Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti 32 Balıkesir Balıkesir İş Kadınları Derneği 33 Balıkesir Balıkesir Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti 34 Balıkesir Balıkesir Sanayi Odası 35 Balıkesir Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği 36 Balıkesir Balıkesir Ticaret Odası 37 Balıkesir Balıkesir Üniversitesi 38 Balıkesir Balıkesir Ziraat Odası 39 Balıkesir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü 40 Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü 4 Balıkesir Balıkesir 2 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 42 Balıkesir Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürlüğü 43 Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü 44 Balıkesir Balıkesir Valiliği (II Planlama Müdürlüğü) 45 Balıkesir Balıkesir İş Adamları Derneği 46 Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 47 Balıkesir Balıkesir ilini Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı 48 Balıkesir Balıkesir Merkez İlçe Süt Üreticileri Tarımsal Birliği 49 Balıkesir Balıkesirliler Birliği Derneği 50 Balıkesir Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği 5 Balıkesir Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği - Balıkesir Şubesi 52 Balıkesir Müteşebbis Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği

13 53 Balıkesir Balıkesir Genç İşadamları Derneği 53 Balıkesir Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 55 Balıkesir Balıkesir Kent Konseyi 56 Balıkesir KOSGEB Balıkesir İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü 57 Balıkesir Tüm Sanayici İşadamları Derneği 58 Balıkesir Savaştepe Belediye Başkanlığı 59 Balıkesir Sındırgı ilçesini Geliştirme Derneği 60 Balıkesir Susurluk Ticaret Odası 6 Çanakkale Ayvacık Belediye Başkanlığı 62 Çanakkale Bayramiç Ziraat Odası 63 Çanakkale Bayramiç Belediyesi 64 Çanakkale Biga Sanayici ve İşadamları Derneği 65 Çanakkale Biga Ticaret ve Sanayi Odası 66 Çanakkale S.S. Çanakkale Bölgesi Hayvancılık Koop. Birliği 67 Çanakkale Biga İşadamları Derneği 68 Çanakkale Biga Ziraat Odası 69 Çanakkale Biga Organize Sanayi Bölgesi 70 Çanakkale Biga Belediyesi 7 Çanakkale Çan Belediyesi 72 Çanakkale Çan Kaymakamlığı 73 Çanakkale Eceabat Belediyesi 74 Çanakkale Ezine Peyniri ve Mandıracıları Koruma Geliştirme ve Tanıtma Der. 75 Çanakkale Gelibolu Belediye Başkanlığı 76 Çanakkale Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası 77 Çanakkale Gelibolu İş Adamları Derneği 78 Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanlığı 79 Çanakkale Lapseki Belediye Başkanlığı 80 Çanakkale Çanakkale Belediyesi 8 Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Ün. 82 Çanakkale Çanakkale Sanayicileri ve iş Adamları Derneği 83 Çanakkale Çanakkale Sosyo Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Derneği 84 Çanakkale Çanakkale Ticaret Borsası 85 Çanakkale Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yat. Birliği Derneği 86 Çanakkale Çanakkale Ziraat Odası 87 Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odası 88 Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 89 Çanakkale İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 90 Çanakkale II Kültür Turizm Müdürlüğü 9 Çanakkale Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği 92 Çanakkale İnsanca Yaşam Derneği 93 Çanakkale Çanakkale Kent Konseyi 94 Çanakkale Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 95 Çanakkale Çimder Çanakkale İnşaatçılar ve Yapı Müteaahhitleri Derneği 96 Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 97 Çanakkale Çanakkale Girişimci İşadamları Derneği 98 Çanakkale Çanakkale Ticaret Sanayi Odası 99 Çanakkale Çanakkale İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 00 Çanakkale Yenice Belediye Başkanlığı Yedek Uyeier Balıkesir Yaşam Alanların; Koruma ve Yaşatma Derneği 2 Çanakkale Biga Kent Konseyi 3 Balıkesir Susurluk Belediye Başkanlığı 4 Çanakkale Süt Üreticileri Bıriıği 5 Balıkesir Dursunbey Keresteciler imalatçılar ve Ambalajcılar Derneği 6 Çanakkale Mahmudiye Belediye Başkanlığı j 7 Balıkesir Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB)»t * # A fc C». /?. *»l «i» - İV -!-. k, «K, v* *?'*' fc - ^ «f ÜÎ' ft ^ v* V.«'/ ***»-

14 «3 Çanakkale Gökçeada Spor Kulübü q. Balıkesir Balıkesir İl Özel İdaresi 0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Balıkesir Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 2 Çanakkale Ezine Belediye Başkanlığı 3 Balıkesir Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Müdürlüğü 4 Çanakkale Engelliler Derneği 5 Balıkesir Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürlüğü 6 Çanakkale Gülpınar Belediyesi 7 Balıkesir Gönen Ziraat Odası 8 Balıkesir Kepsut Kaymakamlığı 9 Balıkesir Balıkesir Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Derneği 20 Balıkesir Bandırma Sanayicileri ve İşadamları Derneği

15 İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler İzmir Akça Holding A.Ş. 2 İzmir Alfemo 3 İzmir Aliağa OSB 4 İzmir Aliağa Ticaret Odası 5 İzmir Bakırçay Sanayici ve İşadamları Derneği 6 İzmir BASİFED 7 İzmir Batıçim A.Ş. 8 İzmir Bayındır Ticaret Odası 9 İzmir Bergama Ticaret Odası 0 İzmir Bilim Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü İzmir Çeşme Kaymakamlığı 2 İzmir Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) 3 İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 İzmir Çiğli Kaymakamlığı 5 İzmir Çiğli Sanayici ve İş Adamları Derneği 6 İzmir Çiğliye Gönülverenler Kültür ve Dayanışma Derneği 7 İzmir Çimentaş Holding 8 İzmir Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 9 İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 20 İzmir Ege Bölgesi Sanayi Odası 2 İzmir Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı 22 izmir Ege Genç İş Adamları Derneği 23 İzmir Ege ihracatcı Birlikleri 24 İzmir Ege Kobider 25 İzmir Ege Sanayici İş Adamları Derneği 26 İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 27 İzmir Ege Turizm Derneği 28 İzmir Ege Uluslar Arası Sağlık Federasyonu 29 İzmir Ege Üniversitesi 30 İzmir Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonu 3 İzmir Enda Enerji Aş. 32 İzmir Esbaş Ege Serbest Bölgesi 33 İzmir Etik 34 İzmir Fatih Koleji 35 İzmir Folkart Yapı A.Ş. 36 İzmir Gaziemir Kaymakamlığı 37 İzmir Gediz Üniversitesi 38 İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor II Müdürlüğü 39 İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü 40 İzmir Hak İş Konfederasyon 4 İzmir Hizmet Gönüllüleri Konfederasyonu 42 İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü 43 izmir İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 44 İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 45 İzmir İzmir Atatürk Org.Sanayi Böl. 46 İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi, 47 İzmir İzmir Demir Çelik A.Ş. f 48 İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi ' 49 İzmir İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği I»

16 50 zmir İzmir Gerıç İş Adamları Derneği 5 zmir İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 52 zmir İzmir İl Özel idare 53 zmir İzmir İşadamları Derneği 54 zmir İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 55 zmir İzmir Konak Ziraat Odası Başkanlığı 56 zmir İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 57 zmir İzmir Kültürlerarası Dialog Merkezi 58 zmir İzmir Sanayici ve İş Adamları Derneği 59 zmir İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (İZBAŞ ) 60 zmir İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. 6 zmir İzmir Ticaret Borsası 62 zmir İzmir Ticaret Odası 63 zmir İzmir Üniversitesi 64 zmir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 65 zmir Kalkan Çorap Ltd. Şti. 66 zmir Karabağlar Genç İş Adamları Derneği 67 zmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü 68 zmir Katip Çelebi Üniversitesi 69 zmir Kavuklar A.Ş. 70 zmir Kemalpaşa İş Adamları Derneği l 7 zmir Kiraz Kaymakamlığı 72 zmir Konak Belediyesi 73 zmir Korderyalılar Derneği 74 zmir KOSGEB 75 zmir Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayii A.Ş. 76 zmir Megapol İnşaat A.Ş. 77 zmir Menemen Ticaret Odası 78 zmir Mimar Ve Mühendisleri Grubu Derneği 79 zmir Müstakil Sanayici ve İşadamalrı Derneği 80 zmir Ödemiş Genç İş Adamları Derneği 8 zmir Ödemiş Ticaret Odası 82 zmir Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 83 zmir Plasmet Plastik A.Ş 84 zmir Seferihisar Kaymakamlığı 85 zmir Selçuk Kaymakamlığı 86 zmir Selçuk Ziraat Odası 87 zmir Sgk İzmir İl Müdürlüğü 88 zmir Ss Egekent Konut Üretim Yapı Koop. Birliği (Ege Koop) 89 zmir Şifa Üniversitesi 90 zmir Tire Organize Sanayi Bölgesi 9 zmir Tire Sanayici ve İş Adamları Derneği 92 zmir Tire Ticaret Odas: 93 zmir Torbalı Sanayici ve İşadamları Demeği 94 İzmir TRT İzmir Müdürlüğü 95 İzmir Tüpraş A.Ş. 96 izmı; Türkiye İstatistik Kurumu 97 İzmir Türkiye Teknik Elemanlsr Va'o 98 izmir Yaşar Üniversitesi 99 İzmir Yeni Oluşum Derneği Jf 00 İzmir Yeni Sinerjiler Grubu ği Yedek Üyeler» İzmir Bornova Sanayici ve İş Adamları Derneği \ * 2 İzmir İzmir Sivil Toplum Örgütleri Platformu \

17 3 İzmir İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 4 İzmir İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. A.Ş. (İZFAŞ) 5 İzmir Torbalı Ticaret Odası 6 İzmir Selçuk Ticaret Odası 7 İzmir Orman ve Su İşleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 8 İzmir Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 9 İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 0 İzmir Yetim ve Sokak Eğitim Ve Koruma Derneği İzmir İzmir Kent Federasyon 2 İzmir Ege Orman Vakfı 3 İzmir Bergama Belediyesi 4 İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesi 5 İzmir Karabağlar Belediyesi 6 İzmir İzmir Kent Konseyi 7 İzmir İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği 8 İzmir Karaburun Belediyesi 9 İzmir Urla Belediyesi 20 İzmir İzmir İş Kadınları Derneği

18 Güney Ege Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üye Listesi Sıra No İl Kurum / Kuruluş Asil Üyeler Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü 2 Aydın Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3 Aydın Aydın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 4 Aydın Aydın Belediyesi 5 Aydın Aydın Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 6 Aydın Kuşadası Ticaret Odası, 7 Aydın Söke Genç İşadamları Derneği 8 Aydın Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 9 Aydın Aydın İl Özel idaresi 0 Aydın Kuşadası Belediyesi Aydın Nazilli Belediyesi 2 Aydın Didim Belediyesi 3 Aydın Germencik Belediyesi 4 Aydın Aydın Ticaret Borsası 5 Aydın Aydın Ziraat Odası 6 Aydın Kuşadası Tanıtma Vakfı 7 Aydın Nazilli Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği 8 Aydın Tümsiad Aydın Şubesi 9 Aydın Nazilli Ticaret Borsası 20 Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 2 Aydın Aydın Sanayi Odası 22 Aydın Aydın Sanayici ve İşadamları Demeği 23 Aydın Aydın Ticaret Odası 24 Aydın Aydın Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 25 Aydın Aydın Genç İşadamları Derneği 26 Aydın Aydın İli Araştırma ve Geliştirme Vakfı 27 Aydın Söke Belediyesi 28 Aydın Nazilli Ticaret Odası 29 Aydın Kuşadası Otelciler ve işletmeciler Birliği 30 Aydın Söke İşadamları Derneği 3 Aydın Söke Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 32 Aydın Umurlu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 33 Aydın Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odası 34 Aydın Aydın Astim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 35 Denizli- Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi 36 Denizli Denizli Baklan Sol Sahil Pompaj Sulama Birliği 37 Denizli Denizli Belediyesi 38 Denizli Denizli Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü 39 Denizli Buldan Ticaret Odası 40 Denizli Denizli Dericiler Derneği 4 Denizli Denizli Eğitim Gönülleri Derneği 42 Denizli TUMSIAD Denizli Şubesi 43 Denizli GESİFED Denizli 44 Denizli Denizli Genç işadamları Derneği 45 Denizli Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık M Müdürlüğü

19 46 Denizli Denizli Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği 47 Denizli Denizli İhracatçılar Birliği 48 Denizli Denizli İl Özel İdaresi 49 Denizli Denizli Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 50 Denizli Denizli İş Kurumu İl Müdürlüğü 5 Denizli Denizli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 52 Denizli Denizli Pamukkale Üniversitesi İİBF 53 Denizli Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 54 Denizli Denizli Sanayi Odası 55 Denizli Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği 56 Denizli Denizli Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 57 Denizli Denizli Ticaret Borsası 58 Denizli Denizli Ticaret Odası 59 Denizli Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği 60 Denizli Denizli Ziraat Odası 6 Denizli Denizli Kaplıca, Talasso ve Kür Merkezleri Derneği 62 Denizli Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü 63 Denizli Acıpayam Ticaret Odası 64 Denizli Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği 65 Denizli Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 66 Denizli KOSGEB Denizli İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü 67 Denizli AYSİAD Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği Denizli 68 Denizli Çivril Belediyesi 69 Muğla Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği 70 Muğla Muğla Belediyesi 7 Muğla Bodrum Belediyesi 72 Muğla Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği 73 Muğla Muğla İl Özel İdaresi 74 Muğla Muğla Valiliği il Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 75 Muğla Muğla Ticaret Borsası 76 Muğla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 77 Muğla Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müd. 78 Muğla Muğla Üniversitesi İİBF 79 Muğla Muğla Eğitim Çevre Koruma ve Dayanışma Vakfı 80 Muğla Dalaman Ortaca Bölgesi Turizm Altyapı Birliği 8 Muğla Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğü 82 Muğla Muğla Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi 83 Muğla Muğla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği 84 Muğla TOSYÖV Muğla Bodrum Destekleme Derneği 85 Muğla Fethiye Turizm Altyapı Hizmet Birliği 86 Muğla Fethiye Ziraat Odası 87 Muğla Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Muğia 88 Muğla Bodrum Ticaret Odası 89 Muğla Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 90 Muğla Marmaris Belediyesi 9 Muğla Muğla Mermerciler Derneği 92 Muğla Milas Ticaret ve Sanayi Odası 93 Muğla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 94 Muğla Ölüdeniz Turizm ve Geliştirme KaİKinma Kooperatifi

20 Muğla Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Yürütme Kurulu Muğla Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü Muğla Ziraat Odası Fethiye Belediyesi Yedek Üyeler Davutlar Belediye Başkanlığı Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Aydın Çine Belediyesi Bozdoğan Belediyesi Nazilli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Denizli Tavas Belediyesi Denizli İşadamları Derneği Kadın Gelişim ve Kültür Derneği Pamukkale Üniversitesi Mezunları Derneği Kızılcabölüklüler Koruma Dayanışma Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı Denizli Gazeteciler Cemiyeti Denizli Esnaf Odaları Birliği Sarayköy Kaymakamlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Dalaman Belediyesi Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Muğla Bodrum Yat imalat Baksm Onarım ve Çekek Yeri Toplu İşyeri Kooperatifi Muğla Genç iş Adamları Derneği

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri;

BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 1 SAYI: 1 NİSAN 2012 BEBKA desteğiyle gerçekleşen başarı öyküleri; Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Akpınar Çalışmalarımız kalkınmaya yön verecek Zihinsel

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2013 31.12.2013)

2013 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2013 31.12.2013) 2013 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2013 31.12.2013) Mart 2014 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi Unvan 1 Ali İhsan SU / Yönetim Kurulu Başkanı Düzce Valisi 2 Ercan TOPACA / Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk.

Ömer Faruk OFLUOĞLU RTSO Yön. Kur. Bşk. SUNUŞ Geçmişi yüz yıl öncesine dayanan Rize Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu günden bugüne üstlendiği görev sorumlulukları üstün başarıyla gerçekleştirerek belirlemiş olduğu misyonu, vizyonu ve kalite

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK Madde 1. Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde, her eğitim biriminin kendine özgü İşveren Danışma Kurulunu

Detaylı

2014-2019 Marmara Belediyeler Birliği Meclis Albümü

2014-2019 Marmara Belediyeler Birliği Meclis Albümü 2014-2019 Marmara Belediyeler Birliği Meclis Albümü İÇİNDEKİLER İSTANBUL Dr. Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...8 Atilla Aytaç Adalar Belediye Başkanı...9 Ahmet Haşim Baltacı Arnavutköy

Detaylı

ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş.

ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. 444 1 409 ORİON YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. www.sirasistem.com Q-NETWORK - SIRAMATİK VE ÇAĞRI OTOMASYONU SİSTEMİ FİRMA PROFİLİ ÜRETİM Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri konularında faaliyet göstermek

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

İZMİR EKONOMİK KALKINMA KOORDİNASYON KURULU ÜYE BİLGİLERİ

İZMİR EKONOMİK KALKINMA KOORDİNASYON KURULU ÜYE BİLGİLERİ İZMİR EKONOMİK KALKINMA KOORDİNASYON KURULU ÜYE BİLGİLERİ Abdurrahman ÇABUK MÜSİAD İzmir Şubesi YK Bşk. Doğum tarihi ve yeri: 27.12.1960-Beyşehir : DEÜ Mimarlık Fakültesi / Mimarlık Bölümü Görev yaptığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 FİZİK BÖLÜMÜ 6 KİMYA BÖLÜMÜ 8 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Analizleri 8 Yüksek Performanslı Sıvı Krematografisi(HPLC) Analizleri 8 Gaz Kromatograf(GC-FID/ECD) Analizleri

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 30.12.2014 Hazırlayanlar Tamer Değirmenci, Endüstri Mühendisi, Genel Sekreter Jülide Alan, Şehir ve Bölge Plancısı, Birim Başkanı Emine Arslan Pauli, İstatistikçi, Uzman İnan Ayrıbaş, İşletme, Uzman Adem

Detaylı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı 30.12.2014 Hazırlayanlar Tamer Değirmenci, Endüstri Mühendisi, Genel Sekreter Jülide Alan, Şehir ve Bölge Plancısı, Birim Başkanı Emine Arslan Pauli, İstatistikçi, Uzman İnan Ayrıbaş, İşletme, Uzman Adem

Detaylı

2009 YILI FAALiYET RAPORU

2009 YILI FAALiYET RAPORU T.C. KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2009 YILI FAALiYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.12.2009 Adres : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 - KASTAMONU İletişim Tel :

Detaylı

YÖNETİM KURULU Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil PORSUK Sayman Üye Hüseyin VATANSEVER

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013-2016 STRATEJİK PLAN 2013 2016,,,,,,,,,,, DENİZLİ TİCARET ODASI 1 2 PL.08/Rev.01 SUNUŞ 21.Yüzyıl Ekonomilerinde kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumların üzerinde durduğu temel mesele

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Temmuz 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29424 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7755 Gelir

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012

Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6360 Kabul Tarihi: 12/11/2012 Büyükşehir belediyesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER TABLO, ŞEKİL VE EKLER LİSTESİ... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 7 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 8 I- GENEL BİLGİLER... 9 A) MİSYON VE

Detaylı