Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdtmenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 ŞUBAT 1974 CUMARTESİ Sayı: J KANUN Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu Kanun No : 1788 Kabul tarihi : 24/1/1974 MADDE 1. Merkezi Sivas'ta olmak üzere «Cumhuriyet Üniversitesi adı ile özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir üniversite kurulmuştur. MADDE 2. Cumhuriyet Üniversitesine ait (1), (2) ve (3) sayüı kadro cetvelleri eklidir. Bu cetveldeki kadrolar Senatoca fakültelere tahsis edilir. (3) sayılı cetvelde yazıh kadrolar 1973 malî yılında kullanılmaz. MADDE 3. Bu üniversitenin kuruluşunu tamamlamış sayılması için en az iki fakültesinin kuruluşunu tamamlaması şarttır. Bu üniversitenin fakültelerinde, biri profesör olmak üzere en az 7 öğretim üyesi en az iki yıl için görevlendirilmiş bulunmadıkça o fakültenin kuruluşu tamamlanmış sayılmaz ve bu fakülte öğretim faaliyetine geçemez. En az 5 profesörü bulunmayan fakültelerinde profesörlüğe yükseltilme işlemleri, Üniversitelerarası Kurulun görevlendireceği üniversite ve fakültelerce ilgili üniversite ile müştereken yürütülür. MADDE 4. Bu üniversitede fakültelerin kuruluş döneminde görevlendirilecek öğretim üyeleri, Senatonun; Senato kurulmamış ise Üniversitelerarası Kurulun seçimi ile tayin olunurlar. MADDE 5. Bu üniversite için alınan asistan kadrolarından bir kısmı öğretim üyesi yetiştirmek üzere durumu müsait üniversitelere geçici olarak tahsis edilebilir. Bu Kodrolara atananlar doktora yaptıktan veya uzmanlık yetkisini aldıktan sonra kadrolarıyle birlikte bu üniversiteye nakledilirler. Bu kadroların bir kısmı, ayrıca öğretim üyesi yetiştirmek üzere yurt dışında doktora ve özellik arz eden dallarda ihtisas yapacaklara da tahsis edilebilir. Bu kadroların kullanılması ile ilgili esaslar, Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Bu şekilde doktora veya ihtisas yapanlar Üniversitelerarası Kurul müsaade etmedikçe yetiştirildikleri üniversite veya yurt dışında geçirdikleri sürenin iki katı süre ile bu üniversitede çalışmadıkça başka bir üniversitede görev alamazlar. MADDE 6. Bu Üniversitenin öğretim üyesi bulunmayan dersleri için geçici olarak veya herhangi bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık isteyen konularının öğretim ve uygulaması için geçici olarak doktora yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini almış asistanlar ders verme ve imtihan etme yönlerinden öğretim üyelerinin yetki ve sorumluluklarını taşımak suretiyle ders verme ve imtihan etme görevi ile mükellef tutulabilir. MADDE 7. Cumhuriyet Üniversitesine ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapanların koydukları, kanuna göre muteber, kayıtlara ve şartlara uyulur. Galir veya Kurumlar vergisine tabi mükellefler tarafından üniversitelere makbuz mukabilinde yapılacak aynî ve nakdî bağışlar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. MADDE 8. Cumhuriyet Üniversitesinde fakülte ve bunlara bağlı kurumlara ilişkin hizmetlerin sür'atle ve yeterli seviyede görülebümesi amacı ile, inşaat ile hesap - muhasebe işleri müdürlükleri öncelikle kurulur. MADDE 9. Cumhuriyet Üniversitesinde görev alacak öğretim üye ve yardımcılarına verilen maaş, üniversite tazminatı ek görev ve ödenekler ile her türlü istihkakları hakkmda 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uygulanmaz. Cumhuriyet Üniversitesinin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile, 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar Senatoca hazırlanacak yönetmelikle belirtilir. MADDE 10. Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ile yardımcıları Üniversiteler Kanununa göre alacakları maaş ve tazminatlardan ayrı olarak 871 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinden yararlanırlar. MADDE 11. Üniversite tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı üe ithal edilen veya bağış yoluyle hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. MADDE 12. Bu Kanun hükümlerinin kapsamadığı hususlarda Üniversiteler Kanununa; Üniversiteler Kanununda da hüküm bulunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur. GEÇİCİ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesinde Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alınarak Tıp Fakültesi ile Fen ve Sosyal BUimler Fakültesi olmak üzere iki fakülte kurulmuştur. Üniversitelerarası kurul bu üniversitenin fakültelerinin benzeri fakülteleri tespit eder. Üniversitelerarası kurul benzer iki fakültenin aylıklı profesörlerden göstereceği ikişer namzet arasından bir kurucu rektör seçer. Benzer fakülteler de birer kurucu dekan seçerler, kurucu rektör ve kurucu dekanlar Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversitelerince izinli ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler. Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri bu üniversitenin fakültelerinin kuruluşunu tamamladığı ve organlarım seçtiği anda sona erer. GEÇİCİ MADDE 2. Bu üniversitede her fakültenin kuruluşu tamamlanıncaya kadar öğretim üye ve yardımcılarının seçim ve tayin işlemleri Üniversitelerarası kurulca tespit edilen benzer fakülte ve bu fakültenin bağlı bulunduğu üniversite organları tarafından Üniversiteler Kanunundaki usule göre yürütülür.

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 GEÇİCİ MADDE 3. Bu üniversite, kuruluşunu tamamlayıncaya kadar, Üniversite Yönetim Kurulu, her fakültenin öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri kadrolu iki profesörünü, profesör yoksa yerine seçilen doçentin katılmasiyle öğretim üyelerinin seçim ve tayin işleri dışında geçici olarak Senatoya ait bütün işleri de yapar. GEÇİCİ MADDE 4. Üniversite Yönetim Kurulu, kuruluşunu tamamlayan fakültelerin her kurulunun, öğretim üyelerinin seçim ve tayin işleri dışındaki, işlerini yapar. GEÇİCİ MADDE 5. a) Bu kanunun yayımını takip eden en geç üç ay içerisinde kurucu rektör ve kurucu dekanların seçimi işlemleri yapılır. b) Bir fakültenin kuruluşunu tamamlamasından en geç bir ay İçerisinde fakülte organları kurulur. c) İki fakültenin kuruluşunu tamamlamasını takip eden bir aylık süre içinde üniversite organlarının seçimleri yapılır. GEÇİCİ MADDE 6. Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla yurt dışına gönderilmek istenen bu üniversite öğretim yardımcıları için 4489 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yazılı (en az iki yıl çalışmış olmak) kaydı aranmaz. MADDE 13. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe MADDE 14. A) Öğretim üyeleri Profesör Doçent Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 5/2/1974 (1) SAYILI CETVEL girer. Görevin çeşidi Sayı Aylık Görevin çeşidi Sayı Aylık B) Öğretim yardımcıları 4 Uzman Okutman Asistan Kadro unvanı Rektör Rektör Yardımcısı D A) Öğretim üyeleri (2) SAYILI CETVEL Adet Ücret Kadro unvanı Dekan Dekan Yardımcısı (3) SAYILI CETVEL Görevin çeşidi Profesör Doçent B) Öğretim yardımcıları Uzman Okutman Asistan Adet Sayı Ücret Aylık Anayasa Mahkemesi Kararı Esas Sayısı: 1973/24 Karar Sayısı: 1973/29 Karar günü: 22/10/1973 İtiraz yoluna başvuran: Saray Asliye Ceza Mahkemesi. İtirazın konusu: Cumhuriyet Savcısının Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 günlü, 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Anayasanın başlangıcına, 10., 11., 12., 54., 55., 58 inci maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmesi üzerine kendisi de bu kanıya varan ve kuralı ayrıca Anayasanın 4 ve 5 inci maddelerine de aykırı gören mahkeme Anayasanın değişik 151 inci maddesine dayanarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. I OLAY: 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 21 yaşını bitirmiş ve böylece seçmen olma hakkını kazanmış bir kimseyi seçmen kütüğüne yazmama eyleminden dolayı sanık hakkında Çerkezköy Savcılığının 1973/25-11 sayılı ve 25/5/1973 günlü iddianamesi ile ve suçu aynı Kanunun 6 ncı maddesi aracılığı ile 142 nci maddesine uygun nitelendirilerek Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ve kanunî engel yüzünden Saray Asliye Ceza Mahkemesine aktarılarak bu mahkemenin 1973/38 esas sayısını alan kamu davasında Cumhuriyet Savcısının 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Anayasaya aykırı bulunduğuna ilişkin olarak ileri sürdüğü görüş mahkemece de benimsenmiş ve iptal için dosyanın onanlı örneğinin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine 11/7/1973 gününde 1973/28 sayı ile karar verilmiştir. II Konuyu ilgilendiren Yasa kuralları : 26/4/1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun konuyu ilgilendiren 6 ncı ve 142 nci maddeleri Dördüncü Tertip Düstur, Cilt 1, sayfa: 2554 ve 2592 deki metinlere göre şöyledir: «Madde 6 Yirmibir yaşım bitiren her Türk seçmendir. «Madde 142 Seçmen kütüklerine yazılmak hakkı olmayan- bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı bulunan bir seçmeni yazmıyan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin adım silmeyen veya silinmemesi gerektiği halde o seçmenin adını silenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve ihtimam gösterilmemesinden ileri gelmiş ise iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. III İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci maddesi uyarınca 22/10/1973 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında rapor, Saray Asliye Ceza Mahkemesinin 11/7/1973 günlü, 1973/38-28 sayılı gerekçeli karan ve ekleri, konuyu ilgilendiren öteki metinler okunduktan sonra önce mahkemenin itiraz yoluna başvurmaya yetkili bulunup bulunmadığı üzerinde durulmuştur. Anayasanın değişik 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddeleri kurallarına göre bir mahkemenin herhangi bir kanun kuralını Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilmesi için, Anayasa Mahkemesine getirebilme yetkisini kazanması elinde bakmakta olduğu bir davanın bulunmasına ve o kanun kuralını bu davada uygulama durumunda olmasına bağlıdır. Saray Asliye Ceza Mahkemesinin elinde bakmakta olduğu bir davanın bulunduğunda kuşku yoktur. Bu, seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olan bir seçmeni yazmadığı ileri sürülen bir kimse hakkında Cumhuriyet Savcısının 1973/25-11 sayılı ve 25/5/1973 günlü iddianamesi ile ve suçu 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aracılığı ile 142 nci maddesine uygun nitelendirilerek açılan ve mahkemenin 1973/38 sayısında kayıtlı bulunan kamu davasıdır. Demek ki olayda, Anayasa Mahkemesine itiraz yoliyle başvurulabilmesi için Anayasanın değişik 151 inci maddesinde öngörülen koşullardan birincisi vardır. İkinci koşulun var olup olmadığına gelince : B u konu aşağıda tartışılacaktır.

3 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 3 Mahkemenin bakmakta olduğu ceza davasında sanığın suçlandırıldığı eylem, yukarıda da değinildiği üzere, «seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olan, başka deyimle 21 yaşını bitirmiş bir seçmeni kütüğe yazmamak eylemidir. Bu eyleme suç niteliğini veren ve cezasını belirleyen kural 298 sayılı Kanunun 6. değil 142. maddesinde yer almıştır. Mahkeme suçun işlendiği kanısına varırsa 142. maddeye göre karar verecek, başka deyimle bakmakta olduğu davada ancak bu maddeyi uygulayacaktır. Mahkeme, seçmen ve seçmenlik yaşı konusunda bir duraksaması varsa, 298 sayılı Kanunun 6. maddesini veya başka kurallarını gözden geçirebilir. Ancak şu tutum hiç bir zaman o kuralların bakılmakta olan davada mahkemece uygulandığı veya uygulanacak olduğu anlamını taşımaz. Tersine bir görüş Anayasanın değişik 151 inci maddesinde geçen «uygulanacak deyimini değil delâlet ettiği hukukî kavramdan sözlük anlamından bile uzak düşürecek bir yorum zorlaması olur. Öte yandan seçmen yaşının 18 yerine 21 olması Anayasaya aykırı görülerek 6. maddenin iptaline gidildiği farzedildikte iptalin eylemi 21 yaşını bitirmiş bir seçmeni kütüğe yazmamak olan sanık hakkındaki ceza davasının sonucunu değiştiremeyeceği ve etkileyemeyeceği de gözönünde bulundurulması gereken bir vakıadır. Özetlemek gerekirse mahkeme bakmakta olduğu davada uygulama durumunda bulunmadığı 298 sayılı Kanunun 6. maddesini Anayasaya uygunluk denetimi için Anayasa Mahkemesine getiremez. Anayasanın değişik 151. ve 44 sayılı Kanunun 27. maddelerine uymayan itirazın itirazda bulunan mahkemenin yetkisizliği yönünden reddi gereklidir. Abdullah Üner ve Ahmet H. Boyacıoğlu bu görüşe katılmamışlardır. IV SONUÇ : Mahkeme itiraz konusu Yasa kuralını bakmakta olduğu davada uygulama durumunda bulunmadığından Anayasanın değişik 151. maddesine uymayan itirazın, bu yola başvuran mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine Abdullar Üner ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun karşı oylariyle ve oyçokluğu ile 22/10/1973 gününde karar verildi. Başkan Muhittin Taylan Şahap Arıç Ziya Önel Şevket Müftügil Başkanvekili Avni Givda İhsan Ecemiş Abdullah Nihat Üner Sait Koçak - Ahmet Akçakayahoğlu KARŞIOY YAZISI Akar Kâni Vrana Uye Kemal Berkem Halit Zarbun Lûtfi Ömerbaş Ahmet H. Boyacıoğlu Çerkeş Nüfus Memurluğu kâtiplerinden Mehmet Er Çerkeş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca seçmen kütüğü yazımına memur edilmiştir. Adıgeçen bu görevi yaptığı sırada ve 13/5/1973 tarihinde Erkan Coşkun adındaki şahıs, (ay ve gününü bildirmeksizin ve nüfus hüviyet cüzdanını da göstermeksizin) 1952 doğumlu olduğunu söyliyerek seçmen kütüğüne yazılmasını istediğini, adı geçen memurun ise 21 yaşını bitirmemiş olacağı düşüncesi ile seçmen kütüğüne yazmadığı ve bu sebeple yapılan şikâyet üzerine memur hakkında seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 6 nci maddesi delaletiyle 142. maddesi uyarınca kamu davası açıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece bu davanın duruşması sırasında, davada uygulanması istenen 298 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin kararda gösterilen Anayasa maddelerine aykırı düştüğü kanısına varılarak işin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Mahkemenin itirazı, davada uygulama durumunda olduğu 298 sayılı Kanunun 6. maddesindeki seçmen yaşma ilişmektedir. Evlenmede ve diğer bütün medenî hakları kullanmada 18 yaşım bitirmiş olmak yeterli görüldüğü halde seçmen olabilmek için 298 sayılı Kanunun 6. maddesinde bu ilkeden ayrılarak (21 yaşını bitirmiş olmak) şartı aranmasının kararda gösterilen Anayasa'nm ilke ve maddelerine aykırı düştüğü öne sürülmüştür. Sanık hakkında 298 sayılı Kanunun 6. maddesine muhalefet ettiğinden dolayı bu maddenin müeyyidesi olan aynı Kanununun 142. maddesi uyarınca hapis cezası ile cezalandırılması için kamu davası açılmış olmasına ve sanığın 142. madde ile cezalandırılabilmesi ise iptali istenen 6. maddenin Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda Anayasa Mahkemesince verilecek karara bağlı bulunduğuna ve sözü edilen 6. madde Anayasaya aykırı görülerek ipcal edilmesi halinde sanığın 142. madde ile mahkûmiyeti ve cezalandırılması cihetine gidilemıyeceğine göre bahis konusu edilen 6. maddenin davada uygulanacak madde durumunda olduğu ve bu itibarla itirazın esasının incelenmesi ve sonucuna göre esas hakkında bir karar verilmesi icab edeceği düşüncesindeyim. Abdullah Üner KARŞIOY YAZISI İlçe Seçim Kurulu tarafından yazım memuru olarak görevlendirilmiş bulunan sanığın, yirmibir yaşını bitirmiş bir yurttaşı seçmen kütüğüne yazmamak suretiyle 298 sayılı Yasanın 6 ve 142. maddelerine aykırı hareket etmesi nedeniyle 25/5/1973 günlü suçlama yazısıyle (iddianame), Saray Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ve Cumhuriyet Savcısı tarafından 298 sayılı Yasanın 6. maddesinin Anayasa'nın Başlangıç Kısmına, 10., 11., 12., 54., 55. ve 58. maddelerine aykırılığı öne sürülmüş ve mahkemece Anayasaya aykırılık iddiası ciddî görülerek iş bir karar verilmek üzere Anayasa Mahkemesine getirilmiştir. 44 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 27. maddesi, «Bir davaya bakmakta olan mahkeme: 1. O dava sebebiyle uygulanacak Kanun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı; veya 2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı; Dosya muhtevasının mahkemece bu konu ile ilgili görülen tasdikli suretiyle birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığına hükmünü öngörmüştür. I İtiraz yolu ile Anayasaya uygunluk denetiminin amacı; 1) Anayasaya aykırı olan bir Yasanın bakılmakta olan bir davada uygulanmasını önlemek, 2) Genel olarak doğrudan doğruya açılan iptal davalarının etkisi dışında hukuk düzeni içinde kalan Anayasaya aykırı yasa hükümlerini ayıklamaktır. II Yukarıda da açıklandığı üzere itiraz yolu ile Anayasaya uygunluk denetiminin yapılabilmesi hususunda 44 sayılı Kanunun 27. maddesi ile belli edilen ön koşullar şunlardır: 1) Mahkemede görülmekte olan bir davanın bulunması, 2) Bu davada uygulanacak Kanun hükümlerinin re'sen mahkemece Anayasaya aykırı bulunması 3) Veya o davada uygulanacak olan Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu yolunda taraflarca ileri sürülen aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi, Saray Asliye Ceza Mahkemesi 11/7/1973 günlü kararında, önce Mahkemenin konuyu ciddi gördüğünü belirttikten ve ayrıntılı olarak itiraz olunan hükmün Anayasaya aykırılık nedenlerini açıkladıktan sonra «Anayasaya aykırılığına mahkemece kanaat hasıl olmuş bulunmaktadır demek suretiyle re'sen de Anayasaya aykırılık itirazında bulunmuş olmaktadır. III Anayasa'ya aykırılığı C. Savcılığınca öne sürülen ve sanık vekilince de benimsenen aykırılık iddiası ciddi bulunan ve ayrıca re'sen de Anayasa'ya aykırı görülen 298 sayılı Yasanın 6. maddesinin görülmekte olan kamu davasında uygulanma durumununda olup olmadığının saptanması, sanığa yükletilen suçun niteliğinin ve cezalandırılması için belli edilen Kanun hükümlerinin araştırılmasını gerektirmektedir. 1) İddianamede suç «298 sayılı Kanunun 6 ve 142. maddelerine muhalefet olarak tavsif edilmiş ve Kanun maddesi olarak da «Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 6. maddesi delaletiyle 142. maddesi olarak belirlenmiş ve Anayasaya aykırılık sorunu halledildikten sonra esasa girişilerek sanık hakkında hüküm tesisi talep olunmuştur. İddianamede yazılı olanlardan sanığın 298 sayılı Yasanın 6 ve 142. maddeleri uyarınca cezalandırılmasının istendiği anlaşılmaktadır. 2) 298 sayılı Yasanın 6 nci maddesi «Yirmibir yaşını bitiren her Türk seçmendir 142. maddesinin birinci fıkrası da «Seçmen kütüklerine yazılmak hakkı olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı bulunan bir seçmeni yazmıyan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin adını silmiyen veya silinmemesi gerektiği halde seçmenin adını silenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükümlerini öngörmektedir. Saray Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan kamu davasında, iddianamede belirtilen 6 ve 142. maddelerin birbirinden bağımsız

4 isahife : 4 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 olarak yalnız başlarına uygulanabilmelerine olanak yoktur. Çünkü 142. madde suçu ve bunun cezasını tespit etmiş, suç unsurlarım 6. madde saptamış bulunmaktadır. Bu nedenle mahkemenin 142. maddeyi uygularken, kimlerin seçmen kütüklerine yazılmak hakkına sahip olduklarının belirlenmesi bakımından 6. maddeyi ele almak ve, suç öğelerini saptayabilmesi için bu maddeye başvurmak zorunluğunda olduğunu kabul etmek gerekir. Mahkemenin gördüğü davada bir hükmü bu biçimde ele alması, o hükmü uygulama anlamına gelir. Bu nedenlerledir ki, çoğunluk kararında açıklandığı üzere bir hükmün bu biçimde ele alınmasını «gözden geçirme olarak vasıflandırmaya olanak yoktur. IV Yukarıda da açıklandığı üzere Anayasaya uygunluk denetimi ilke olarak Anayasa düzeninin korunmasına yönelmiş bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararlardan itiraz yoluna başvuranların yararlı ya da zararlı olacaklarını hesaba katma durumunda da değildir. Nitekim gerek Anayasa ve gerekse 44 sayılı Yasa böyle bir ön koşul da öngörmemiştir. Özetlemek gerekirse Mahkeme 298 sayılı Yasanın 6. maddesini davada uygulama durumunda bulunduğundan esasın incelenmesine karar verilmek gerekir. Bu nedenle itirazın, bu yola başvuran mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine dair verilen çokluk kararma karşıyım. Ahmet H. Boyacıoğlu KARARNAMELER Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültsinde açık bulunan 1250 lira aylıklı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalındaki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı Fakülte Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalı Doçenti Dr. Özdemir Demir, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince almakta olduğu 1100 lira aylıkla atanmıştır. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 31/1/1974 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı B. ECEVİT M. ÜSTÜNDAĞ Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 1250 lira aylıklı, Üroloji Bilim Dalındaki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı Fakülte Üroloji Bilim Dalı Doçenti Dr. Doğan Remzi, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince almakta olduğu 1100 lira aylıkla atanmıştır. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 31/1/1974 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S- KORUTÜRK Başbakan B. ECEVİT Millî Eğitim Bakanı M. ÜSTÜNDAĞ Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Asıl liğine; T. C. Anayasa'- sının (1488 sayılı Kanunla değişik) 145 inci maddesi ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 2 sayılı bendi uyarınca, Danıştay Genel Kurulunun 24/1/1974 gününde yaptığı toplantıda, Danıştay 11 inci Daire Başkam Ahmet Koçak seçilmiştir. YÖNETMELIKLER Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11, 23 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine dair Yönetmelik Madde 1 Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tertip Komiteleri : Madde 11 Tertip Komiteleri Kuruluş ve çalışmaları Futbol Müsabakalarım tertip ve tanzim etmek üzere aşağıda belirtilen esaslara göre birer tertip komitesi kurulur. a) Amatör Birinci Küme tertip komitesi : Bölgenin futbol faaliyetine iştirak eden birinci kümeye dahil takım sayısı gözönüne alınarak, Tertip Komitesini teşkil edecek üye miktarı dört veya altı olmak üzere Bölge Müdürü tarafından tespit edilir. Bölge Müdürü tarafından tespit edilen üye sayısının yarısı Birinci Kümedeki kulüpler tarafından seçilir, diğer yarısı Bölge Müdürü tarafından tayin edilir. b) Amatör diğer kümeler tertip komitesi: Bölgenin futbol faaliyetine iştirak eden ve birinci küme dışındaki takımların sayısı ile küme adedi gözönüne alınarak, Tertip Komitesini teşkil edecek üye miktarı dört veya altı olmak üzere Bölge Müdürü tarafından tespit edilir. Bölge Müdürü tarafından tespit edilen üye sayısının yarısı Birinci Küme dışında kalan kulüpler tarafından seçilir, diğer yarısı Bölge Mü dürü tarafından tayin edilir. c) Tertip komitelerine, kulüpler tarafından seçilmesi gereken üyelerin seçimi için kulüp temsilcileri Futbol Ajanı tarafından toplantıya davet edilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın seçim yapılır. İkinci toplantıya hiç bir kulüp temsilcisinin katılmaması halinde, Bölge Müdürü seçimi res'en yapar. d) Tertip Komiteleri üyelerinin lise mezunu olmaları (Bulunmayan Bölgelerde Ortaokul mezunu) kamu haklarını yasaklayıcı ceza ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre hak mahrumiyeti cezası almamış olmaları şarttır. e) Bölgelerarası müsabakaların Tertip Komiteleri: Futbol Federasyonunun tayin edeceği bir temsilci ile ilgili bölgelerin Futbol ajanlarından teşkil edilir. f) Futbol Federasyonu tarafından tertip edilen her türlü resmi ve özel futbol müsabakalarının idare ve tanzimi Futbol Federasyonunca yapılır. g) Tertip Komitelerinin Çalışmaları: Bölge Futbol Tertip Komitelerinin başkanı, bu komitelerin tabii üyesi bulunan Futbol Ajanıdır. Bu komiteler, faaliyetin devam ettiği Iiğ devresinde Futbol Ajanı tarafından tespit edilen haftanın muayyen günlerinde olağan toplantılarını yapar. Toplantılar üye çoğunluğu ile yapılır, üye çoğunluğu olmayan hallerde Futbol Ajanı tarafından tespit edilecek diğer bir gün toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde. Tertip Komitesinin görevleri Futbol Ajanı tarafından re'sen yürütülür. Olağan toplantılar dışında icabı halinde Tertip Komiteleri Futbol Ajanı tarafından olağanüstü toplantıya davet edilebilir. Bu toplantılarda olağan toplantıların tabi olduğu usule göre yapılır.

5 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Madde 2 Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 23 Takımların muayyen bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puvan yekunlarına göre derecelendirilmelerine (Puvan Usulü) ismi verilir. Bu usul ile yapılan karşılaşmalarda kazanan takıma (2) iki, berabere kalan takımlara (i) bir, kaybeden takıma (0) sıfır puvan verilir. Bir lig devresinde tayin ve ilân olunan müsabaka kıyafeti ile tespit edilen sahaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım, hakkında bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinin a fıkrası hükümleri tatbik edilmekle beraber, mevcut puvanlarından iki puvan düşürülür ve hakem masrafları ile diğer masraflar ve karşı takımının zararlarım karşılamak üzere Futbol Federasyonunca takdir edilecek tazminatı öder. Aynı şekilde bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım, ligden çıkarılarak bir alt kümeye düşürülür ve bu takımla müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. Puvan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puvan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ilâh... olarak sıralanır. Puvanların beraberliği halinde (gol averajı) tatbik edilir. Futbol Federasyonu gerekli gördüğü hallerde, gol averajının tatbik edilmemesine karar verebilir. Gol averajı, bir takımın attığı gollerden yediği gollerin çıkarılmasından doğan farktır. Takımlar arasında gol averajı eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. Takımlar arasında atılan gol ve averaj eşitliği mevcut ise, alâkalı takımların kendi aralarında yaptıkları karşılaşmaların gol averajına bakılır. Eşitlik yine devam ediyorsa, hükümle yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ederse, takımlar kur'a ile derecelendirilir. Ancak grup birinciliklerinde iki takım arasında birinciyi tayin için yapılacak iki karşılaşmadan sonra, takımların puvan ve averajları eşit ise, ikinci karşılaşmada oyun 25 inci maddeye göre uzatılır ve buna göre sonuç alınır. Madde 3 Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 29 Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır : a) Müsabakanın ilân edildiği sahaya tespit olunan saatte müsabaka kılığı ile çıkmamak veya dokuz kişiden az bir kadro ile çıkmak veyahut müsabakayı terk etmek veya müsabaka esnasında yedi kişiden az bir j kadro ile kalmak. i b) Tarafların bir müsabakayı sonucu üzerinde anlatarak yaptıklarina Futbol Federasyonunca kanaat getirilmesi halinde her iki takım bir alt kümeye indirilir. Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın oyuncuları arasında olmuşsa her iki takımın dörder puvanı, anlaşma yalnız bir takımın oyuncuları arasında olmuşsa oyuncuların mensup olduğu takımın dört puvanı, silinir. Müsabakalardan önce veya sonra maç sonucu üzerinde tarafların anlaşma yapacakları veya yaptıkları ihbar, iddia ve şayiaları üzerine bunları incelemek maksadıyla Futbol Federasyonunun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile beş kişilik bir tahkik hey'eti kurulur. Bu kurul gözlemciler ile hakemlerin, diğer görevli, yetkili ve ilgililerin yazı ve bilgilerine dayanarak bir rapor düzenlenir. Futbol Federasyonu bu raporu dikkate alarak nihai kararını verir. Bu durum müsabakanın tescilinden sonra meydana çıksa dahi tescil iptal edilir ve taraf veya taraflar gene hükmen yenik sayılır. c) Kulübe tescilli olmayan veya o mevsim için lisans vizesi yapılmamış oyuncu oynatmak. ç) Kulübün futbolcusu, idarecisi, antrenörü monotoru veya yardımcıları ile yetkililerinin ayrı veya birlikte hakeme müdahele veya tecavüz etmeleri, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu müdaheleler dolayısıyle hakemin müsabakayı devam ettirme imkânını bulamaması, Ayrıca seyircilerin taşkın hareket ve edebe aykırı hareket ve fiileri sonucu maçın devam ettirilmesine imkân kalmaması halinde buna taraflardan birinin veya her ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse o takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına Futbol Federasyonunca karar verilir. Böyle bir kanaata varılmaması halinde duruma göre müsabaka yeniden yaptırılır veya yarıda kaldığı zamandaki sonucu ile tescil olunur. Madde sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğine Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Genel Müdürü yürütür. Madde 5 Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Voleybol Hakem Yönetmeliği I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1 KURULUŞ VE AMAÇ: Bu Yönetmelik, Voleybol Federasyonu, bölgeler ve bunların izniyle diğer kuruluşlarca tertiplenen bütün resmi ve özel müsabakaların yönetim ve bu müsabakalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözümlenmesi, Voleybol Hakem Komitelerinin, öğretmen hakemlerin, hakemlerin, gözlemcilerin tayin ve idaresi hakkında uygulanır. II. ESAS HÜKÜMLER Madde 2 HAKEM KOMİTELERİ : Voleybol Federasyonu hakemlik işlerini aşağıdaki komiteleri ile yürütür. a) Merkez Hakem Komitesi, b) Bölge Hakem Komiteleri. Madde 3 MERKEZ HAKEM KOMİTESİNİN KURULUŞU : a) Merkez Hakem Komitesi üyeleri, voleybol ajanlığı, hakemliği, antrenörlüğü yapmış veya uzun müddet voleybol sporu ile uğraşmış dürüst ve iyi şöhret sahibi kimseler arasından Voleybol Federasyonu Başkanı tarafından seçilir. b) Merkez Hakem Komitesi Başkam Federasyon Başkanıdır. Komite, başkan hariç 3 veya 5 üyeden kurulur. c) Merkez Hakem Komitesi üyeleri atanmalarını izleyen ilk toplantıda görev taksimi yaparlar. Komitenin işlerini yürütmek için aralarından bir genel sekreter, hakemlerin sicil işlerini yürütmek için bir sicil üyesi seçerler. Madde 4 MERKEZ HAKEM KOMİTESİNİN GÖREV SÜRESİ : Merkez Hakem Komitesi, Voleybol Federasyonunun çalışma dönemi içinde kendisi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütür Federasyon Başkanının bu vazifeden ayrılması ile Komitenin görev süresi kendiliğinden sona erer. (Komite, yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.) Merkez Hakem Komitesi üyelerinin görevi, a) Yazılı istifa, b) Federasyon Başkanının isteği, c) Mazeretsiz üst üste 3 toplantıya gelmeme, d) Federasyon Başkanının bu görevden ayrılması, halinde sona erer. Madde 5 MERKEZ HAKEM KOMİTESİ ÜYELERİNDE ARA NACAK NİTELİKLER : a) Türk uyruklu olmak, b) En az lise veya dengi okuldan mezun olmak, c) Yaşı 35 den yukarı olmak, d) En az 5 yıl müddetle millî veya Uluslararası voleybol hakemliği, antrenörlük, idarecilik veya uzun süre voleybol sporu ile uğraşmış olmak, e) Dürüstlüğü ve iyi şöhreti ile tanınmış bulunmak, f) Merkez Ceza Kurulu tarafından 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak, g) Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fulden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, h) Merkez Hakem Komitesindeki görevi süresince voleybol branşı bulunan kulüplerin yönetim kurulları, hakem kulüpleri ve birliklerinde görevli veya yönetici ve antrenör olarak görevli bulunmamak. Madde 6 MERKEZ HAKEM KOMİTESİ TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI : a) Merkez Hakem Komitesinin toplantılarına Federasyon Başkanı başkanlık eder. b) Federasyon Başkanı toplantıda bulunmadığı zaman görevlendireceği bir Federasyon üyesi başkanlık eder. c) Merkez Hakem Komitesi en az ayda bir defa komite üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. d) Federasyon Başkanı lüzum gördüğü zaman komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı bisiklet yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemcilerle ilgili usul ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 11459 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/4/2011 Sayı : 27894 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler. TÜRKĐYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 SALI T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim ve Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. SALI Sayı : 15886 YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1)

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) 3119 ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 6964 Kabul Tarihi : 15/5/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/1957 Sayı : 9614 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 38

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

TVF YARIŞMA TALİMATI

TVF YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde yapılan tüm voleybol faaliyetlerinin hazırlığı, oynanması, tescili ile müsabakaların uluslararası

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gümrük müşavirliği

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI

BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI BASIN ĠLÂN KURUMU MEVZUATI 195 SAYILI KANUN BAKANLAR KURULU KARARLARI YÖNETMELĠKLER GENEL KURUL KARARLARI PRENSĠP KARARLARI 2011 ĠSTANBUL Ġ S T A N B U L, 2011 BASIN ĠLÂN KURUMU TEġKĠLĠNE DAĠR KANUN BASIN

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının içtihadı birleştirme toplantılarında; bu kurullara bağlı dairelerin her birinin mevcudu beş itibar edilerek 5579 YARGITAY KANUNU Kanun Numarası : 2797 Kabul Tarihi : 4/2/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/2/1983 Sayı : 17953 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 158 BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Yargıtay:

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU 9407 ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU Kanun Numarası : 5362 Kabul Tarihi : 7/6/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 21/6/2005 Sayı : 25852 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

NOTERLİK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702

Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 Resmi Gazete Tarihi: 21.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24702 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, karate yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı