Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdtmenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 ŞUBAT 1974 CUMARTESİ Sayı: J KANUN Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu Kanun No : 1788 Kabul tarihi : 24/1/1974 MADDE 1. Merkezi Sivas'ta olmak üzere «Cumhuriyet Üniversitesi adı ile özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir üniversite kurulmuştur. MADDE 2. Cumhuriyet Üniversitesine ait (1), (2) ve (3) sayüı kadro cetvelleri eklidir. Bu cetveldeki kadrolar Senatoca fakültelere tahsis edilir. (3) sayılı cetvelde yazıh kadrolar 1973 malî yılında kullanılmaz. MADDE 3. Bu üniversitenin kuruluşunu tamamlamış sayılması için en az iki fakültesinin kuruluşunu tamamlaması şarttır. Bu üniversitenin fakültelerinde, biri profesör olmak üzere en az 7 öğretim üyesi en az iki yıl için görevlendirilmiş bulunmadıkça o fakültenin kuruluşu tamamlanmış sayılmaz ve bu fakülte öğretim faaliyetine geçemez. En az 5 profesörü bulunmayan fakültelerinde profesörlüğe yükseltilme işlemleri, Üniversitelerarası Kurulun görevlendireceği üniversite ve fakültelerce ilgili üniversite ile müştereken yürütülür. MADDE 4. Bu üniversitede fakültelerin kuruluş döneminde görevlendirilecek öğretim üyeleri, Senatonun; Senato kurulmamış ise Üniversitelerarası Kurulun seçimi ile tayin olunurlar. MADDE 5. Bu üniversite için alınan asistan kadrolarından bir kısmı öğretim üyesi yetiştirmek üzere durumu müsait üniversitelere geçici olarak tahsis edilebilir. Bu Kodrolara atananlar doktora yaptıktan veya uzmanlık yetkisini aldıktan sonra kadrolarıyle birlikte bu üniversiteye nakledilirler. Bu kadroların bir kısmı, ayrıca öğretim üyesi yetiştirmek üzere yurt dışında doktora ve özellik arz eden dallarda ihtisas yapacaklara da tahsis edilebilir. Bu kadroların kullanılması ile ilgili esaslar, Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. Bu şekilde doktora veya ihtisas yapanlar Üniversitelerarası Kurul müsaade etmedikçe yetiştirildikleri üniversite veya yurt dışında geçirdikleri sürenin iki katı süre ile bu üniversitede çalışmadıkça başka bir üniversitede görev alamazlar. MADDE 6. Bu Üniversitenin öğretim üyesi bulunmayan dersleri için geçici olarak veya herhangi bir dersin özel bir bilgi ve uzmanlık isteyen konularının öğretim ve uygulaması için geçici olarak doktora yapmış veya tıpta uzmanlık yetkisini almış asistanlar ders verme ve imtihan etme yönlerinden öğretim üyelerinin yetki ve sorumluluklarını taşımak suretiyle ders verme ve imtihan etme görevi ile mükellef tutulabilir. MADDE 7. Cumhuriyet Üniversitesine ve bağlı kurumlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler vergi, resim ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında bağış ve vasiyeti yapanların koydukları, kanuna göre muteber, kayıtlara ve şartlara uyulur. Galir veya Kurumlar vergisine tabi mükellefler tarafından üniversitelere makbuz mukabilinde yapılacak aynî ve nakdî bağışlar yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir. MADDE 8. Cumhuriyet Üniversitesinde fakülte ve bunlara bağlı kurumlara ilişkin hizmetlerin sür'atle ve yeterli seviyede görülebümesi amacı ile, inşaat ile hesap - muhasebe işleri müdürlükleri öncelikle kurulur. MADDE 9. Cumhuriyet Üniversitesinde görev alacak öğretim üye ve yardımcılarına verilen maaş, üniversite tazminatı ek görev ve ödenekler ile her türlü istihkakları hakkmda 7244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uygulanmaz. Cumhuriyet Üniversitesinin inşaat, makine ve teçhizatı ile ilgili işlerinde 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile, 2490 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işlerde uygulanacak esaslar Senatoca hazırlanacak yönetmelikle belirtilir. MADDE 10. Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ile yardımcıları Üniversiteler Kanununa göre alacakları maaş ve tazminatlardan ayrı olarak 871 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinden yararlanırlar. MADDE 11. Üniversite tarafından öğretim, eğitim ve araştırma maksadı üe ithal edilen veya bağış yoluyle hariçten gelen makine, alet ve cihazlarla, ecza ve malzeme her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. MADDE 12. Bu Kanun hükümlerinin kapsamadığı hususlarda Üniversiteler Kanununa; Üniversiteler Kanununda da hüküm bulunmadığı hallerde genel hükümlere uyulur. GEÇİCİ MADDE 1. Cumhuriyet Üniversitesinde Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alınarak Tıp Fakültesi ile Fen ve Sosyal BUimler Fakültesi olmak üzere iki fakülte kurulmuştur. Üniversitelerarası kurul bu üniversitenin fakültelerinin benzeri fakülteleri tespit eder. Üniversitelerarası kurul benzer iki fakültenin aylıklı profesörlerden göstereceği ikişer namzet arasından bir kurucu rektör seçer. Benzer fakülteler de birer kurucu dekan seçerler, kurucu rektör ve kurucu dekanlar Üniversiteler Kanunundaki esaslara göre üniversitelerince izinli ve görevli sayılırlar ve Üniversiteler Kanununun tanıdığı hak ve yetkilere sahiptirler. Kurucu rektör ve dekanların bu görevleri bu üniversitenin fakültelerinin kuruluşunu tamamladığı ve organlarım seçtiği anda sona erer. GEÇİCİ MADDE 2. Bu üniversitede her fakültenin kuruluşu tamamlanıncaya kadar öğretim üye ve yardımcılarının seçim ve tayin işlemleri Üniversitelerarası kurulca tespit edilen benzer fakülte ve bu fakültenin bağlı bulunduğu üniversite organları tarafından Üniversiteler Kanunundaki usule göre yürütülür.

2 Sahife : 2 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 GEÇİCİ MADDE 3. Bu üniversite, kuruluşunu tamamlayıncaya kadar, Üniversite Yönetim Kurulu, her fakültenin öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri kadrolu iki profesörünü, profesör yoksa yerine seçilen doçentin katılmasiyle öğretim üyelerinin seçim ve tayin işleri dışında geçici olarak Senatoya ait bütün işleri de yapar. GEÇİCİ MADDE 4. Üniversite Yönetim Kurulu, kuruluşunu tamamlayan fakültelerin her kurulunun, öğretim üyelerinin seçim ve tayin işleri dışındaki, işlerini yapar. GEÇİCİ MADDE 5. a) Bu kanunun yayımını takip eden en geç üç ay içerisinde kurucu rektör ve kurucu dekanların seçimi işlemleri yapılır. b) Bir fakültenin kuruluşunu tamamlamasından en geç bir ay İçerisinde fakülte organları kurulur. c) İki fakültenin kuruluşunu tamamlamasını takip eden bir aylık süre içinde üniversite organlarının seçimleri yapılır. GEÇİCİ MADDE 6. Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak maksadıyla yurt dışına gönderilmek istenen bu üniversite öğretim yardımcıları için 4489 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (b) fıkrasında yazılı (en az iki yıl çalışmış olmak) kaydı aranmaz. MADDE 13. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe MADDE 14. A) Öğretim üyeleri Profesör Doçent Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 5/2/1974 (1) SAYILI CETVEL girer. Görevin çeşidi Sayı Aylık Görevin çeşidi Sayı Aylık B) Öğretim yardımcıları 4 Uzman Okutman Asistan Kadro unvanı Rektör Rektör Yardımcısı D A) Öğretim üyeleri (2) SAYILI CETVEL Adet Ücret Kadro unvanı Dekan Dekan Yardımcısı (3) SAYILI CETVEL Görevin çeşidi Profesör Doçent B) Öğretim yardımcıları Uzman Okutman Asistan Adet Sayı Ücret Aylık Anayasa Mahkemesi Kararı Esas Sayısı: 1973/24 Karar Sayısı: 1973/29 Karar günü: 22/10/1973 İtiraz yoluna başvuran: Saray Asliye Ceza Mahkemesi. İtirazın konusu: Cumhuriyet Savcısının Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 günlü, 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Anayasanın başlangıcına, 10., 11., 12., 54., 55., 58 inci maddelerine aykırı olduğunu ileri sürmesi üzerine kendisi de bu kanıya varan ve kuralı ayrıca Anayasanın 4 ve 5 inci maddelerine de aykırı gören mahkeme Anayasanın değişik 151 inci maddesine dayanarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştur. I OLAY: 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca 21 yaşını bitirmiş ve böylece seçmen olma hakkını kazanmış bir kimseyi seçmen kütüğüne yazmama eyleminden dolayı sanık hakkında Çerkezköy Savcılığının 1973/25-11 sayılı ve 25/5/1973 günlü iddianamesi ile ve suçu aynı Kanunun 6 ncı maddesi aracılığı ile 142 nci maddesine uygun nitelendirilerek Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesinde açılan ve kanunî engel yüzünden Saray Asliye Ceza Mahkemesine aktarılarak bu mahkemenin 1973/38 esas sayısını alan kamu davasında Cumhuriyet Savcısının 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin Anayasaya aykırı bulunduğuna ilişkin olarak ileri sürdüğü görüş mahkemece de benimsenmiş ve iptal için dosyanın onanlı örneğinin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine 11/7/1973 gününde 1973/28 sayı ile karar verilmiştir. II Konuyu ilgilendiren Yasa kuralları : 26/4/1961 günlü, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun konuyu ilgilendiren 6 ncı ve 142 nci maddeleri Dördüncü Tertip Düstur, Cilt 1, sayfa: 2554 ve 2592 deki metinlere göre şöyledir: «Madde 6 Yirmibir yaşım bitiren her Türk seçmendir. «Madde 142 Seçmen kütüklerine yazılmak hakkı olmayan- bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı bulunan bir seçmeni yazmıyan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin adım silmeyen veya silinmemesi gerektiği halde o seçmenin adını silenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer bu fiiller kayıtsızlık ve görevde gereken dikkat ve ihtimam gösterilmemesinden ileri gelmiş ise iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir. III İLK İNCELEME : Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15 inci maddesi uyarınca 22/10/1973 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında rapor, Saray Asliye Ceza Mahkemesinin 11/7/1973 günlü, 1973/38-28 sayılı gerekçeli karan ve ekleri, konuyu ilgilendiren öteki metinler okunduktan sonra önce mahkemenin itiraz yoluna başvurmaya yetkili bulunup bulunmadığı üzerinde durulmuştur. Anayasanın değişik 151. ve 22/4/1962 günlü, 44 sayılı Kanunun 27. maddeleri kurallarına göre bir mahkemenin herhangi bir kanun kuralını Anayasaya uygunluk denetiminden geçirilmesi için, Anayasa Mahkemesine getirebilme yetkisini kazanması elinde bakmakta olduğu bir davanın bulunmasına ve o kanun kuralını bu davada uygulama durumunda olmasına bağlıdır. Saray Asliye Ceza Mahkemesinin elinde bakmakta olduğu bir davanın bulunduğunda kuşku yoktur. Bu, seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olan bir seçmeni yazmadığı ileri sürülen bir kimse hakkında Cumhuriyet Savcısının 1973/25-11 sayılı ve 25/5/1973 günlü iddianamesi ile ve suçu 298 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aracılığı ile 142 nci maddesine uygun nitelendirilerek açılan ve mahkemenin 1973/38 sayısında kayıtlı bulunan kamu davasıdır. Demek ki olayda, Anayasa Mahkemesine itiraz yoliyle başvurulabilmesi için Anayasanın değişik 151 inci maddesinde öngörülen koşullardan birincisi vardır. İkinci koşulun var olup olmadığına gelince : B u konu aşağıda tartışılacaktır.

3 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 3 Mahkemenin bakmakta olduğu ceza davasında sanığın suçlandırıldığı eylem, yukarıda da değinildiği üzere, «seçmen kütüğüne yazılmak hakkı olan, başka deyimle 21 yaşını bitirmiş bir seçmeni kütüğe yazmamak eylemidir. Bu eyleme suç niteliğini veren ve cezasını belirleyen kural 298 sayılı Kanunun 6. değil 142. maddesinde yer almıştır. Mahkeme suçun işlendiği kanısına varırsa 142. maddeye göre karar verecek, başka deyimle bakmakta olduğu davada ancak bu maddeyi uygulayacaktır. Mahkeme, seçmen ve seçmenlik yaşı konusunda bir duraksaması varsa, 298 sayılı Kanunun 6. maddesini veya başka kurallarını gözden geçirebilir. Ancak şu tutum hiç bir zaman o kuralların bakılmakta olan davada mahkemece uygulandığı veya uygulanacak olduğu anlamını taşımaz. Tersine bir görüş Anayasanın değişik 151 inci maddesinde geçen «uygulanacak deyimini değil delâlet ettiği hukukî kavramdan sözlük anlamından bile uzak düşürecek bir yorum zorlaması olur. Öte yandan seçmen yaşının 18 yerine 21 olması Anayasaya aykırı görülerek 6. maddenin iptaline gidildiği farzedildikte iptalin eylemi 21 yaşını bitirmiş bir seçmeni kütüğe yazmamak olan sanık hakkındaki ceza davasının sonucunu değiştiremeyeceği ve etkileyemeyeceği de gözönünde bulundurulması gereken bir vakıadır. Özetlemek gerekirse mahkeme bakmakta olduğu davada uygulama durumunda bulunmadığı 298 sayılı Kanunun 6. maddesini Anayasaya uygunluk denetimi için Anayasa Mahkemesine getiremez. Anayasanın değişik 151. ve 44 sayılı Kanunun 27. maddelerine uymayan itirazın itirazda bulunan mahkemenin yetkisizliği yönünden reddi gereklidir. Abdullah Üner ve Ahmet H. Boyacıoğlu bu görüşe katılmamışlardır. IV SONUÇ : Mahkeme itiraz konusu Yasa kuralını bakmakta olduğu davada uygulama durumunda bulunmadığından Anayasanın değişik 151. maddesine uymayan itirazın, bu yola başvuran mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine Abdullar Üner ve Ahmet H. Boyacıoğlu'nun karşı oylariyle ve oyçokluğu ile 22/10/1973 gününde karar verildi. Başkan Muhittin Taylan Şahap Arıç Ziya Önel Şevket Müftügil Başkanvekili Avni Givda İhsan Ecemiş Abdullah Nihat Üner Sait Koçak - Ahmet Akçakayahoğlu KARŞIOY YAZISI Akar Kâni Vrana Uye Kemal Berkem Halit Zarbun Lûtfi Ömerbaş Ahmet H. Boyacıoğlu Çerkeş Nüfus Memurluğu kâtiplerinden Mehmet Er Çerkeş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca seçmen kütüğü yazımına memur edilmiştir. Adıgeçen bu görevi yaptığı sırada ve 13/5/1973 tarihinde Erkan Coşkun adındaki şahıs, (ay ve gününü bildirmeksizin ve nüfus hüviyet cüzdanını da göstermeksizin) 1952 doğumlu olduğunu söyliyerek seçmen kütüğüne yazılmasını istediğini, adı geçen memurun ise 21 yaşını bitirmemiş olacağı düşüncesi ile seçmen kütüğüne yazmadığı ve bu sebeple yapılan şikâyet üzerine memur hakkında seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 6 nci maddesi delaletiyle 142. maddesi uyarınca kamu davası açıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece bu davanın duruşması sırasında, davada uygulanması istenen 298 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin kararda gösterilen Anayasa maddelerine aykırı düştüğü kanısına varılarak işin Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Mahkemenin itirazı, davada uygulama durumunda olduğu 298 sayılı Kanunun 6. maddesindeki seçmen yaşma ilişmektedir. Evlenmede ve diğer bütün medenî hakları kullanmada 18 yaşım bitirmiş olmak yeterli görüldüğü halde seçmen olabilmek için 298 sayılı Kanunun 6. maddesinde bu ilkeden ayrılarak (21 yaşını bitirmiş olmak) şartı aranmasının kararda gösterilen Anayasa'nm ilke ve maddelerine aykırı düştüğü öne sürülmüştür. Sanık hakkında 298 sayılı Kanunun 6. maddesine muhalefet ettiğinden dolayı bu maddenin müeyyidesi olan aynı Kanununun 142. maddesi uyarınca hapis cezası ile cezalandırılması için kamu davası açılmış olmasına ve sanığın 142. madde ile cezalandırılabilmesi ise iptali istenen 6. maddenin Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda Anayasa Mahkemesince verilecek karara bağlı bulunduğuna ve sözü edilen 6. madde Anayasaya aykırı görülerek ipcal edilmesi halinde sanığın 142. madde ile mahkûmiyeti ve cezalandırılması cihetine gidilemıyeceğine göre bahis konusu edilen 6. maddenin davada uygulanacak madde durumunda olduğu ve bu itibarla itirazın esasının incelenmesi ve sonucuna göre esas hakkında bir karar verilmesi icab edeceği düşüncesindeyim. Abdullah Üner KARŞIOY YAZISI İlçe Seçim Kurulu tarafından yazım memuru olarak görevlendirilmiş bulunan sanığın, yirmibir yaşını bitirmiş bir yurttaşı seçmen kütüğüne yazmamak suretiyle 298 sayılı Yasanın 6 ve 142. maddelerine aykırı hareket etmesi nedeniyle 25/5/1973 günlü suçlama yazısıyle (iddianame), Saray Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış ve Cumhuriyet Savcısı tarafından 298 sayılı Yasanın 6. maddesinin Anayasa'nın Başlangıç Kısmına, 10., 11., 12., 54., 55. ve 58. maddelerine aykırılığı öne sürülmüş ve mahkemece Anayasaya aykırılık iddiası ciddî görülerek iş bir karar verilmek üzere Anayasa Mahkemesine getirilmiştir. 44 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 27. maddesi, «Bir davaya bakmakta olan mahkeme: 1. O dava sebebiyle uygulanacak Kanun hükümlerini Anayasaya aykırı görürse, bu yoldaki gerekçeli kararı; veya 2. Taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, tarafların bu konudaki iddia ve savunmalarını ve kendisini bu kanıya götüren görüşünü açıklayan kararı; Dosya muhtevasının mahkemece bu konu ile ilgili görülen tasdikli suretiyle birlikte Anayasa Mahkemesi Başkanlığına hükmünü öngörmüştür. I İtiraz yolu ile Anayasaya uygunluk denetiminin amacı; 1) Anayasaya aykırı olan bir Yasanın bakılmakta olan bir davada uygulanmasını önlemek, 2) Genel olarak doğrudan doğruya açılan iptal davalarının etkisi dışında hukuk düzeni içinde kalan Anayasaya aykırı yasa hükümlerini ayıklamaktır. II Yukarıda da açıklandığı üzere itiraz yolu ile Anayasaya uygunluk denetiminin yapılabilmesi hususunda 44 sayılı Kanunun 27. maddesi ile belli edilen ön koşullar şunlardır: 1) Mahkemede görülmekte olan bir davanın bulunması, 2) Bu davada uygulanacak Kanun hükümlerinin re'sen mahkemece Anayasaya aykırı bulunması 3) Veya o davada uygulanacak olan Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olduğu yolunda taraflarca ileri sürülen aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi, Saray Asliye Ceza Mahkemesi 11/7/1973 günlü kararında, önce Mahkemenin konuyu ciddi gördüğünü belirttikten ve ayrıntılı olarak itiraz olunan hükmün Anayasaya aykırılık nedenlerini açıkladıktan sonra «Anayasaya aykırılığına mahkemece kanaat hasıl olmuş bulunmaktadır demek suretiyle re'sen de Anayasaya aykırılık itirazında bulunmuş olmaktadır. III Anayasa'ya aykırılığı C. Savcılığınca öne sürülen ve sanık vekilince de benimsenen aykırılık iddiası ciddi bulunan ve ayrıca re'sen de Anayasa'ya aykırı görülen 298 sayılı Yasanın 6. maddesinin görülmekte olan kamu davasında uygulanma durumununda olup olmadığının saptanması, sanığa yükletilen suçun niteliğinin ve cezalandırılması için belli edilen Kanun hükümlerinin araştırılmasını gerektirmektedir. 1) İddianamede suç «298 sayılı Kanunun 6 ve 142. maddelerine muhalefet olarak tavsif edilmiş ve Kanun maddesi olarak da «Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun 6. maddesi delaletiyle 142. maddesi olarak belirlenmiş ve Anayasaya aykırılık sorunu halledildikten sonra esasa girişilerek sanık hakkında hüküm tesisi talep olunmuştur. İddianamede yazılı olanlardan sanığın 298 sayılı Yasanın 6 ve 142. maddeleri uyarınca cezalandırılmasının istendiği anlaşılmaktadır. 2) 298 sayılı Yasanın 6 nci maddesi «Yirmibir yaşını bitiren her Türk seçmendir 142. maddesinin birinci fıkrası da «Seçmen kütüklerine yazılmak hakkı olmayan bir seçmeni yazan veya yazılmak hakkı bulunan bir seçmeni yazmıyan veya kütüğe yazılmış olup da silinmesi gereken seçmenin adını silmiyen veya silinmemesi gerektiği halde seçmenin adını silenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükümlerini öngörmektedir. Saray Asliye Ceza Mahkemesinde görülmekte olan kamu davasında, iddianamede belirtilen 6 ve 142. maddelerin birbirinden bağımsız

4 isahife : 4 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 olarak yalnız başlarına uygulanabilmelerine olanak yoktur. Çünkü 142. madde suçu ve bunun cezasını tespit etmiş, suç unsurlarım 6. madde saptamış bulunmaktadır. Bu nedenle mahkemenin 142. maddeyi uygularken, kimlerin seçmen kütüklerine yazılmak hakkına sahip olduklarının belirlenmesi bakımından 6. maddeyi ele almak ve, suç öğelerini saptayabilmesi için bu maddeye başvurmak zorunluğunda olduğunu kabul etmek gerekir. Mahkemenin gördüğü davada bir hükmü bu biçimde ele alması, o hükmü uygulama anlamına gelir. Bu nedenlerledir ki, çoğunluk kararında açıklandığı üzere bir hükmün bu biçimde ele alınmasını «gözden geçirme olarak vasıflandırmaya olanak yoktur. IV Yukarıda da açıklandığı üzere Anayasaya uygunluk denetimi ilke olarak Anayasa düzeninin korunmasına yönelmiş bulunduğundan, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararlardan itiraz yoluna başvuranların yararlı ya da zararlı olacaklarını hesaba katma durumunda da değildir. Nitekim gerek Anayasa ve gerekse 44 sayılı Yasa böyle bir ön koşul da öngörmemiştir. Özetlemek gerekirse Mahkeme 298 sayılı Yasanın 6. maddesini davada uygulama durumunda bulunduğundan esasın incelenmesine karar verilmek gerekir. Bu nedenle itirazın, bu yola başvuran mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine dair verilen çokluk kararma karşıyım. Ahmet H. Boyacıoğlu KARARNAMELER Milli Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültsinde açık bulunan 1250 lira aylıklı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalındaki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı Fakülte Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalı Doçenti Dr. Özdemir Demir, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince almakta olduğu 1100 lira aylıkla atanmıştır. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 31/1/1974 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Başbakan Milli Eğitim Bakanı B. ECEVİT M. ÜSTÜNDAĞ Millî Eğitim Bakanlığından: Karar Sayısı: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesinde açık bulunan 1250 lira aylıklı, Üroloji Bilim Dalındaki Profesörlüğe, Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca uygun görülen, aynı Fakülte Üroloji Bilim Dalı Doçenti Dr. Doğan Remzi, 1750 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince almakta olduğu 1100 lira aylıkla atanmıştır. 2 Bu kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür. 31/1/1974 CUMHURBAŞKANI FAHRİ S- KORUTÜRK Başbakan B. ECEVİT Millî Eğitim Bakanı M. ÜSTÜNDAĞ Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Açık bulunan Anayasa Mahkemesi Asıl liğine; T. C. Anayasa'- sının (1488 sayılı Kanunla değişik) 145 inci maddesi ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 44 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 2 sayılı bendi uyarınca, Danıştay Genel Kurulunun 24/1/1974 gününde yaptığı toplantıda, Danıştay 11 inci Daire Başkam Ahmet Koçak seçilmiştir. YÖNETMELIKLER Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden: Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11, 23 ve 29. maddelerinin değiştirilmesine dair Yönetmelik Madde 1 Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Tertip Komiteleri : Madde 11 Tertip Komiteleri Kuruluş ve çalışmaları Futbol Müsabakalarım tertip ve tanzim etmek üzere aşağıda belirtilen esaslara göre birer tertip komitesi kurulur. a) Amatör Birinci Küme tertip komitesi : Bölgenin futbol faaliyetine iştirak eden birinci kümeye dahil takım sayısı gözönüne alınarak, Tertip Komitesini teşkil edecek üye miktarı dört veya altı olmak üzere Bölge Müdürü tarafından tespit edilir. Bölge Müdürü tarafından tespit edilen üye sayısının yarısı Birinci Kümedeki kulüpler tarafından seçilir, diğer yarısı Bölge Müdürü tarafından tayin edilir. b) Amatör diğer kümeler tertip komitesi: Bölgenin futbol faaliyetine iştirak eden ve birinci küme dışındaki takımların sayısı ile küme adedi gözönüne alınarak, Tertip Komitesini teşkil edecek üye miktarı dört veya altı olmak üzere Bölge Müdürü tarafından tespit edilir. Bölge Müdürü tarafından tespit edilen üye sayısının yarısı Birinci Küme dışında kalan kulüpler tarafından seçilir, diğer yarısı Bölge Mü dürü tarafından tayin edilir. c) Tertip komitelerine, kulüpler tarafından seçilmesi gereken üyelerin seçimi için kulüp temsilcileri Futbol Ajanı tarafından toplantıya davet edilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın seçim yapılır. İkinci toplantıya hiç bir kulüp temsilcisinin katılmaması halinde, Bölge Müdürü seçimi res'en yapar. d) Tertip Komiteleri üyelerinin lise mezunu olmaları (Bulunmayan Bölgelerde Ortaokul mezunu) kamu haklarını yasaklayıcı ceza ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre hak mahrumiyeti cezası almamış olmaları şarttır. e) Bölgelerarası müsabakaların Tertip Komiteleri: Futbol Federasyonunun tayin edeceği bir temsilci ile ilgili bölgelerin Futbol ajanlarından teşkil edilir. f) Futbol Federasyonu tarafından tertip edilen her türlü resmi ve özel futbol müsabakalarının idare ve tanzimi Futbol Federasyonunca yapılır. g) Tertip Komitelerinin Çalışmaları: Bölge Futbol Tertip Komitelerinin başkanı, bu komitelerin tabii üyesi bulunan Futbol Ajanıdır. Bu komiteler, faaliyetin devam ettiği Iiğ devresinde Futbol Ajanı tarafından tespit edilen haftanın muayyen günlerinde olağan toplantılarını yapar. Toplantılar üye çoğunluğu ile yapılır, üye çoğunluğu olmayan hallerde Futbol Ajanı tarafından tespit edilecek diğer bir gün toplantı yapılır. Bu ikinci toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde. Tertip Komitesinin görevleri Futbol Ajanı tarafından re'sen yürütülür. Olağan toplantılar dışında icabı halinde Tertip Komiteleri Futbol Ajanı tarafından olağanüstü toplantıya davet edilebilir. Bu toplantılarda olağan toplantıların tabi olduğu usule göre yapılır.

5 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 5 Madde 2 Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 23 Takımların muayyen bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puvan yekunlarına göre derecelendirilmelerine (Puvan Usulü) ismi verilir. Bu usul ile yapılan karşılaşmalarda kazanan takıma (2) iki, berabere kalan takımlara (i) bir, kaybeden takıma (0) sıfır puvan verilir. Bir lig devresinde tayin ve ilân olunan müsabaka kıyafeti ile tespit edilen sahaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım, hakkında bu yönetmeliğin 29 uncu maddesinin a fıkrası hükümleri tatbik edilmekle beraber, mevcut puvanlarından iki puvan düşürülür ve hakem masrafları ile diğer masraflar ve karşı takımının zararlarım karşılamak üzere Futbol Federasyonunca takdir edilecek tazminatı öder. Aynı şekilde bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya müsabakayı terk eden takım, ligden çıkarılarak bir alt kümeye düşürülür ve bu takımla müsabakası olan diğer takımlar oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılır. Puvan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puvan kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve ilâh... olarak sıralanır. Puvanların beraberliği halinde (gol averajı) tatbik edilir. Futbol Federasyonu gerekli gördüğü hallerde, gol averajının tatbik edilmemesine karar verebilir. Gol averajı, bir takımın attığı gollerden yediği gollerin çıkarılmasından doğan farktır. Takımlar arasında gol averajı eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. Takımlar arasında atılan gol ve averaj eşitliği mevcut ise, alâkalı takımların kendi aralarında yaptıkları karşılaşmaların gol averajına bakılır. Eşitlik yine devam ediyorsa, hükümle yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ederse, takımlar kur'a ile derecelendirilir. Ancak grup birinciliklerinde iki takım arasında birinciyi tayin için yapılacak iki karşılaşmadan sonra, takımların puvan ve averajları eşit ise, ikinci karşılaşmada oyun 25 inci maddeye göre uzatılır ve buna göre sonuç alınır. Madde 3 Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 29 Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır : a) Müsabakanın ilân edildiği sahaya tespit olunan saatte müsabaka kılığı ile çıkmamak veya dokuz kişiden az bir kadro ile çıkmak veyahut müsabakayı terk etmek veya müsabaka esnasında yedi kişiden az bir j kadro ile kalmak. i b) Tarafların bir müsabakayı sonucu üzerinde anlatarak yaptıklarina Futbol Federasyonunca kanaat getirilmesi halinde her iki takım bir alt kümeye indirilir. Müsabaka sonucu üzerinde anlaşma iki takımın oyuncuları arasında olmuşsa her iki takımın dörder puvanı, anlaşma yalnız bir takımın oyuncuları arasında olmuşsa oyuncuların mensup olduğu takımın dört puvanı, silinir. Müsabakalardan önce veya sonra maç sonucu üzerinde tarafların anlaşma yapacakları veya yaptıkları ihbar, iddia ve şayiaları üzerine bunları incelemek maksadıyla Futbol Federasyonunun teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile beş kişilik bir tahkik hey'eti kurulur. Bu kurul gözlemciler ile hakemlerin, diğer görevli, yetkili ve ilgililerin yazı ve bilgilerine dayanarak bir rapor düzenlenir. Futbol Federasyonu bu raporu dikkate alarak nihai kararını verir. Bu durum müsabakanın tescilinden sonra meydana çıksa dahi tescil iptal edilir ve taraf veya taraflar gene hükmen yenik sayılır. c) Kulübe tescilli olmayan veya o mevsim için lisans vizesi yapılmamış oyuncu oynatmak. ç) Kulübün futbolcusu, idarecisi, antrenörü monotoru veya yardımcıları ile yetkililerinin ayrı veya birlikte hakeme müdahele veya tecavüz etmeleri, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu müdaheleler dolayısıyle hakemin müsabakayı devam ettirme imkânını bulamaması, Ayrıca seyircilerin taşkın hareket ve edebe aykırı hareket ve fiileri sonucu maçın devam ettirilmesine imkân kalmaması halinde buna taraflardan birinin veya her ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse o takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına Futbol Federasyonunca karar verilir. Böyle bir kanaata varılmaması halinde duruma göre müsabaka yeniden yaptırılır veya yarıda kaldığı zamandaki sonucu ile tescil olunur. Madde sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğine Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Genel Müdürü yürütür. Madde 5 Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Voleybol Hakem Yönetmeliği I. GENEL HÜKÜMLER Madde 1 KURULUŞ VE AMAÇ: Bu Yönetmelik, Voleybol Federasyonu, bölgeler ve bunların izniyle diğer kuruluşlarca tertiplenen bütün resmi ve özel müsabakaların yönetim ve bu müsabakalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözümlenmesi, Voleybol Hakem Komitelerinin, öğretmen hakemlerin, hakemlerin, gözlemcilerin tayin ve idaresi hakkında uygulanır. II. ESAS HÜKÜMLER Madde 2 HAKEM KOMİTELERİ : Voleybol Federasyonu hakemlik işlerini aşağıdaki komiteleri ile yürütür. a) Merkez Hakem Komitesi, b) Bölge Hakem Komiteleri. Madde 3 MERKEZ HAKEM KOMİTESİNİN KURULUŞU : a) Merkez Hakem Komitesi üyeleri, voleybol ajanlığı, hakemliği, antrenörlüğü yapmış veya uzun müddet voleybol sporu ile uğraşmış dürüst ve iyi şöhret sahibi kimseler arasından Voleybol Federasyonu Başkanı tarafından seçilir. b) Merkez Hakem Komitesi Başkam Federasyon Başkanıdır. Komite, başkan hariç 3 veya 5 üyeden kurulur. c) Merkez Hakem Komitesi üyeleri atanmalarını izleyen ilk toplantıda görev taksimi yaparlar. Komitenin işlerini yürütmek için aralarından bir genel sekreter, hakemlerin sicil işlerini yürütmek için bir sicil üyesi seçerler. Madde 4 MERKEZ HAKEM KOMİTESİNİN GÖREV SÜRESİ : Merkez Hakem Komitesi, Voleybol Federasyonunun çalışma dönemi içinde kendisi ile ilgili her türlü faaliyeti yürütür Federasyon Başkanının bu vazifeden ayrılması ile Komitenin görev süresi kendiliğinden sona erer. (Komite, yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder.) Merkez Hakem Komitesi üyelerinin görevi, a) Yazılı istifa, b) Federasyon Başkanının isteği, c) Mazeretsiz üst üste 3 toplantıya gelmeme, d) Federasyon Başkanının bu görevden ayrılması, halinde sona erer. Madde 5 MERKEZ HAKEM KOMİTESİ ÜYELERİNDE ARA NACAK NİTELİKLER : a) Türk uyruklu olmak, b) En az lise veya dengi okuldan mezun olmak, c) Yaşı 35 den yukarı olmak, d) En az 5 yıl müddetle millî veya Uluslararası voleybol hakemliği, antrenörlük, idarecilik veya uzun süre voleybol sporu ile uğraşmış olmak, e) Dürüstlüğü ve iyi şöhreti ile tanınmış bulunmak, f) Merkez Ceza Kurulu tarafından 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak, g) Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fulden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, h) Merkez Hakem Komitesindeki görevi süresince voleybol branşı bulunan kulüplerin yönetim kurulları, hakem kulüpleri ve birliklerinde görevli veya yönetici ve antrenör olarak görevli bulunmamak. Madde 6 MERKEZ HAKEM KOMİTESİ TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI : a) Merkez Hakem Komitesinin toplantılarına Federasyon Başkanı başkanlık eder. b) Federasyon Başkanı toplantıda bulunmadığı zaman görevlendireceği bir Federasyon üyesi başkanlık eder. c) Merkez Hakem Komitesi en az ayda bir defa komite üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. d) Federasyon Başkanı lüzum gördüğü zaman komiteyi olağanüstü toplantıya çağırabilir.

6 Sahife : 6 (Resmi Gazete) 9 ŞUBAT 1974 ) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. 7 KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ : a) Voleybol Uluslararası oyun kaideleri ile ilgili her türlü değişiklikleri Eğitim,«öğretim ve Koordinasyon Kurulu ile işbirliği yaparak zamanında hakemlere bildirmek, b) Voleybol hakemlerini tayin edeceği müşahitler vasıtasıyla denetlemek, c) Hakemler hakkındaki şikâyetleri tetkik etmek ve neticelendirmek, d) Hakemlerin dileklerini tetkik etmek ve cevaplandırmak, e) Hakemleri terfi ettirmek, f) Bölge Hakem Komitelerince birinci derecede verilmiş kararları inceleyip kesin hükme bağlamak, k) Her müsabaka mevsiminin başlamasından önce tekâmül kurslarına veya seminerlerine katılmış bulunan faal hakemlerin listelerini ilân etmek, h) öğretim, Eğitim ve Koordinasyon Kurulu ile işbirliği yap&rak açılacak tekâmül kurs ve seminerlerinin yerini ve programların: düzenlemek, ı) Hakemlerin teknik faaliyetlerini tetkik etmek ve denetleme yönünden müşahitlik müessesesini düzenlemek ve verilen raporlara göre hakemleri değerlendirmek, j) Uluslararası ve milli Federasyonların tertipleyeceği seminerlere katılacak öğretmen hakem ve hakemleri, öğretim, Eğitim ve Koordinasyon Kurulu ile işbirliği yaparak tespit ve teklif etmek, k) Hakemlerin müsabaka yönetimlerinde görülen noksanlıklarla ilgili olarak yetiştirici mahiyette İkaz ve ihtarlarda bulunmak, 1) Hakemlerin tek tip kıyafetle müsabaka yönetmesini sağlamak, m) Hakemlerin müsabaka yönetimi dışında kalan genel durumları ve tutumları ile yakından ilgilenmek, n) Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan bir fiili işleyen hakem hakkında gerekli soruşturmayı yapmak gerektiği takdirde Merkez Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere feredasyona teklifte bulunmak, o) Bölge Hakem Komitelerinin çalışmalar mı denetlemek, 9) Tayin yetkisi Merkez Hakem Komitesine ait olan müsabakaların hakemlerini tespit v«tayin etmek. r) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak, HER HAKEMİN ÖZLÜK İŞLERİ İÇİN TUTULACAK DOSYA VE FİŞTE AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR BULUNACAKTIR: ( 1) Bölgesi ve lisans numarası, ( 2) Hakemin adı ve soyadı ( 3) Baba adı ( 4) Doğum yeri ve tarihi ( 5) öğrenim durumu, ( 6) Bildiği yabancı diller, ( 7) İdareci ve faal olarak bulunduğu kulüpler, ( 8) Mesleği ve meslek adresi, (9) Ev adresi, (10) Sağlık raporu, (11) Medeni hali, (12) îş ve ev telefon numaralan (13) Aday hakemlikten Ulusrarası hakemliğe kadar yükselmesine Mas olan Merkez Hakem Komitesi kararlarının tarih ve numarası. I MERKEZ HAKEM KOMİTESİ ÜYELERİNİN YAPAMIYA- CAÛI İŞLER : Merkez Hakem Komitesi üyeleri, görevlerinin devamı süresince resmi ve özel müsabakalarda hakemlik, kulüp yöneticiliği ve antrenörlük yapamaz, voleybol branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında görev alamazlar. 9 BÖLGE HAKEM KOMİTELERİNİN KURULUŞU: Bölge Hakem Komiteleri, Voleybol ajanı dahil 5 üyeden kurulur. Voleybol ajanı Komitenin tabii üyesi ve Başkanıdır. Komitenin 2 üyesi hakemler tarafından aşağıda belirtilen usule göre, diğer iki üye Bölge Başkanlığının teklif edeceği 4 aday arasından Voleybol Federasyonunca seçilir. a) Seçim usulü: Bölge Voleybol ajanı bölgenin bir mevsim önceki voleybol faaliyetlerinde görev almış faal hakemlere ((Namzet hakemler hariç) bölge kanalı ile yazılı tebligat yapar, bu tebligatta hakem komitesi seçiminin yapılacağı gün, saat ve yerin, çoğunluğun olmaması halinde İkinci seçimin yapılacağı gün, saat ve yerin bildirilmiş olması şarttır. tik toplantıda, bölgede oy vermek suretiyle seçime katılabilecek hakemlerin yarıdan bir fazlasının bulunması şarttır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Seçim için gönderilecek tebligatın, seçimden en az bir hafta önce postaya verilmesi şarttır. Seçim so nunda en fazla oy almış iki kişi bölge hakem komitesine asil, oy sırasına göre diğer ikisi de yedek üye olarak seçilmiş olur. I b) Görev taksimi: Bölge Hakem Komitesi üyeleri ilk toplantılarında aralarında bir genel sekreter seçerler. Genel sekreter komitenin yazışma işlerini idare eder, ve Ajanın bulunmadığı komite toplantılarına başkanlık yapar. 10 BÖLGE HAKEM KOMİTELERİNİN GÖREV SÜRESİ: Bölge Hakem Komitelerinin görev süresi bir yıldır. 11 BÖLGE HAKEM KOMİTESİ ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER : a) Türk uyruklu olmak, b) En az orta okul veya dengi okul mezunu olmak, c) En az 25 yaşında olmak, d) En az üç yıl voleybol oynamış veya idareciliğini yapmış olmak, e) Görev süresince voleybol branşında faaliyet gösteren bir kulüp ile ilgili bulunmamak, f) Merkez Ceza Kurulunca 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak, g) 6 aydan fazla hapis veyahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak. 12 BÖLGE HAKEM KOMİTESİ ÜYELERİNİN GÖREV SÜ RESİ : Bölge Hakem Komitesi üyelerinin görevi: a) Komitenin görev süresinin bitmiş olması, b) nin istifa etmesi, c) Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmaması, d) 11. maddede yazılı niteliklerin kaybedilmesi, halinde sona erer. 13 BÖLGE HAKEM KOMİTESİ TOPLANTILARI: Bölge hakem komiteleri, voleybol mevsimi süresince haftada en az bir gün toplanır. 14 BÖLGE HAKEM KOMİTELERİNİN GÖREV VE YETKİ LERİ : a) Bölgesinde kayıtlı hakemleri, yetkili kılacağı müşahitlerle denetlemek, b) Aday hakemleri saha denemelerine tabi tutmak, c) Voleybol Federasyonuna hakem kursu açılması için talepte bulunmak, d) Bölgelerin kayalı hakemlerin sicillerini tutmak, bölge hakemliğine veya milli hakemliğe terfi edecekleri merkez hakem komitesine teklif etmek, e) Voleybol Federasyonunun izni ile hakemlik konusunda konferanslar düzenlemek, tekâmül kursları açmak, hakemleri müsabakalara hazırlamak için nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek, f) Müsabaka yönetmeliğine göre ihtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları karara bağlamak üzere Merkez Hakem Komitesine göndermek, g) Merkez Hakem Komitesince verilecek hakemlikle İlgili diğer bütün işleri yapmak, h) Merkez Hakem Komitesince tutulan hakem sicilleri için lüzumlu bölgeleri temin etmek ve Merkez Hakem Komitesine göndermek. i) Müsabaka yönetiminden geçici veya sürekli men'i icap ettiren hallerde, sebebini ilgili hakeme duyurmak, hakemin bir hafta zarfında yapacağı itirazı komitenin düşünceleri ile birlikte kesin karar verilmek üzere Merkez Hakem Komitesine iletmek, İS BÖLGE HAKEM KOMİTESİ ÜYELERİNİN ĞI İŞLER : YAPAMIYACA- Bölge Hakem Komitesi üyeleri bu görevlerinin devamı süresince hakem, oyuncu antrenör ve idareci faaliyette bulunamazlar. Kesin zorunluk bulunduğu takdirde, istanbul, Ankara ve İzmir bölgeleri dışındaki bölge müdürlüklerinin teklifi ve Voleybol Federasyonunun müsaadesi ile faal hakemlerde bölge hakem komitelerinde görev alabilirler.

7 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 7 16 HAKEMLERİN TAYİNİ: Voleybol müsabakaları lisanslı hakemlerle idare edilir. a) Voleybol Federasyonunun resmî ve özel müsabakaları, yabancı takımlarla yapılacak resmî ve özel müsabakalar, dış ülkelerle yapılacak resmî ve özel müsabakaları yönetecek hakemleri Merkez Hakem Komitesi, b) Bölge içi resmî ve özel müsabakalar, bölgesinde yapılan ve başka bölgelerin kulüpleri arasında oynanan özel müsabaka ve turnuvalar, Voleybol Federasyonu tarafından yetki verilen müsabakaların hakemleri, bölge hakem komiteler ince tayin olunur. (Bölge hakem komitesi kurulmayan bölgelerde bu görev tertip komitesince, tertip komitesinin olmadığı hallerde voleybol ajanınca yapılır.) Dış ülkelerde resmî ve özel müsabakalar yapmak için giden ekiplere katılacak hakemler Merkez Hakem Komitesinden alınacak müsabaka yönetebilirler. III. HAKEMLER 17 HAKEM KURSLARI VE SINAVLAR : müsaade ile a) Aday hakem kursları Voleybol Federasyonu Eğitim, Öğretim ve Koordinasyon Kurulunca açılır. b) Kursa muntazam devam edenler kurs sonunda yazılı, sözlü ve tatbiki sınava tabi tutulurlar. c) Öğretim ve Eğitim Kurulunca gönderilen test sınav soruları sınav sırasında ve yerinde bütün sınava katılanların huzurunda kapalı ve mühürlü zarftan açılarak adaylara dağıtılır. Sınavın bitiminde toplanan sınav kâğıtlarını sınav komisyonunun huzurunda bir zarfa konulup mühürlenerek yetkili kişi vasıtası ile Eğitim, Öğretim ve Koordinasyon Kuruluna gönderilir. 18 HAKEMLİK YAPABİLME ŞARTLARI: Hakemler uluslararası valeybol kaideleri uyarınca müsabakaları yönetmeğe yetkili şahıslardır. Bu yetkiye sahip olabilmek için : a) Merkez Hakem Komitesinden hakem lisansı almış veya son yıl vizesi yapılmış olmak. (Aday hakemler hariç) b) Yurt dışında lisans almış ve hakemlik yapmış Türkler için Merkez Hakem Komitesinin vereceği Türkiye Voleybol Federasyonu hakem lisansına sahip bulunmak. (Merkez Hakem Komitesi bu gibilerin yabancı lisans ve belgelerini inceleyerek kabul ettiği taktirde yabancı dereceye uyan Türk lisansı verir.) c) Yabancı federasyonlardan lisans almış yabancı uyruklu hakemler için bağlı bulundukları federasyonların iznini almış olmak, d) 50 yaşından büyük olmamak. 19 HAKEMLİK DERECELERİ : Hakemler 5 derecede sınıflandırılırlar. a) Aday, b) Bölge, c) Millî, d) Uluslararası aday, e) Uluslararası, hakemliklerdir. 20 ADAY HAKEMLİK İÇİN MÜRACAAT EDECEKLERDE ARA NACAK NİTELİKLER : a) Türk uyruklu olmak, b) En az orta okul veya dengi okul mezunu olmak, c) Yaşı 20 den küçük 35' den büyük olmamak, d) Sağlık durumu hakemlik yapmaya müsait olmak. (Rapor tam teşekküllü hastaneden alınacaktır.) e) Ağır hapis veya altı aydan fazla veyahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, fena şöhret sahibi bulunmamak (Savcılıktan alınacak iyi hâl kâğıdı ile), f) Teşkilât tarafından cezalandırılmamış olmak. 21 ADAY HAKEMLER : a) Eğitim, Öğretim ve Koordinasyon Kurulunca sınavları kazandığı bildirilenler Aday hakem olarak saha denemelerine tabi tutularak hakemlik yaparlar. b) Aday hakemlik süresi en az 1, en çok 3 yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemliğin bölgesine tebliğ tarihidir. 22 HAKEMLERİN KİYAFET VE KOKARTLARI: a) Hakem kıyafetleri: Merkez Hakem Komitesinin yaz ve kış için tespit ettiği hakem kıyafetleri bütün bölgelerde aynen uygulanır, b) Hâkem Kokartları: Aday hakemler hakem kokartı takamazlar. Bölge, millî ve uluslararası aday hakemler Federasyonun, uluslararası hakemler ise uluslararası federasyonun göndermiş olduğu kokartları takarlar. 23 HAKEMLERİN TERFİLERİ : a) Aday hakemlikten bölge hakemliğine terfi: 21 inci maddede gösterilen deneme süresi içinde en az 3 resmî müsabakanın baş hakemliği görevini yapmış ve bölge hakem komitesinin teklifi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri federasyona gönderilmiş aday hakemler bölge hakemliğine terfi ettirilirler. (1) 3 müsabakanın sayı cetveli, (2) Bu müsabakaların müşahit raporları, (3) Bölge hakem komitesinin terfi teklifine ait karar örneği, (Bölge hakem komitesi olmayan yerlerde 15. maddede gösterilen yetkililer tarafından alınan karar,) (4) 4 adet vesikalık fotoğraf, (5) Nüfus cüzdanı örneği, (6) Öğrenim belgesi örneği, (7) Sağlık raporu, (8) Adayın kendi el yazısı ile dolduracağı «bilgi formu, Üç mevsim üst üste saha denemelerinde başarılı olamayanlar bölge hakemi olamazlar. b) Bölge Hakimleğinden Millî Hakemliğe Terfi: Bölge hakem komiteleri, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar bölge hakemliğinde 3 yılını doldurmuş, millî hakemliğe terfi edebilecek ehliyetteki hakemler için aşağıda yazılı belgelerle birlikte Merkez Hakem Komitesine teklifte bulunurlar. Merkez Hakem Komitesinin şeklini, tarih ve yerini tayin ve tespit edeceği sınavlarda başarılı olanlar millî hakemliğe terfi ettirilirler. iki defa sınava giripte başarı gösteremeyen hakemler millî hakem olamazlar ve bölgeler bunları teklif edemezler. Millî Hakemlik Sınavına Katılmak İçin Gerekli Belgeler: (1) Baş hakem olarak yönettiği 1 inci küme takımları arasında oynanan resmî müsabakaların 5 adedinin sayı cetveli ve gözlemci raporları, (2) 3 adet fotoğraf, (3) Bölge hakem komitesi karar örneği, c Uluslararası Hakemliğe Terfi: En az 3 yıl süre üe aralıksız millî hakemlik yapmış olanlar arasından her yönü ile üstün başarı gösterenler Merkez Hakem Komitesinin daveti ile Uluslararası Federasyonun açacağı kurslara katılırlar. Başarı gösterenler uluslararası hakem adayı olurlar. Adaylık süresinde uluslararası müsabakalarda başarı gösterenler F.İ.V.B. tarafından uluslararası hakemliğe terfi ettirilirler. 24 HAKEM LİSANSLARININ VİZESİ: a) Bölge hakemlerinin vizesi Merkez Hakem Komitesinin lüzum gördüğü tarihlerde Merkez Hakem Komitesince veya Merkez Hakem Komitesinin yetki verdiği Bölge hakem komitelerince yapılır. edilir. Lİ b) Millî hakemlerin lisansları Merkez Hakem Komitesince vize 25 HAKEM LİSANSLARININ VİZE EDİLMESİ İÇİN GEREK BELGELER: Hakem lisanslarının vize edilmesi için aşağıdaki belgeler aranır: a) Sağlık raporu, b) Savcılıktan alınacak iyi hâl kâğıdı, c) Son iki yıl faal olduğuna dair bölgesinden alınacak belge, d) Federasyon veya bölgece tertiplenen tekâmül kurs ve seminerlerine iştirak ettiğine dair belge, e) Ceza Heyetince hakemlikten men edilmediğine dair belge (bölgesinden) 26 HAKEMLERE VERİLEN CEZALAR VE İTİRAZLAR : a) Hakemlere cezalar, yönetmeliği gereğince ceza kurulları tarafından verilir. b) Ceza Kurullarınca aşağıda sıralanan hareketlerden ceza alan hakemlere sürekli olarak müsabaka yönetimi verilemez. (1) Başhakem olarak "yönettikleri resmî müsabakalarda uluslararası oyun kurallarını ihlâl etiği sabit olanlar, (2) Gerçeğe uymayan rapor düzenleyerek olayları gizleyip veya rapor vermekten kaçınanlar. (3) Taraflardan maddî ve manevî menfaat temin edenler.

8 Sahife : 8 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 (4) Hakemler, oyuncular, idareciler, hakem komiteleri ve teşkilât mensupları hakkında gerçeğe uymıyan, küçük düşürücü sözlü veya yazılı beyanda bulunan, gazete veya dergilere yazı yazanlar. c) Hakemler, Merkez Hakem Komitesince haklarında verilen kararlara, bu kararların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilirler. itirazlar, taahhütlü mektupla ve Bölge kanaliyle Merkez Hakem Komitesine yapılır. Merkez Hakem Komitesinin itiraz üzerine vereceği karar kesindir. d) Lisanslarm vize edilmemesiyle, müsabakalardan sürekli men cezasına itiraz süresi 15 gündür. 27 HAKEMLİĞE ARA VERME : a) Herhangi bir sebeple hakemliğe ara vermek isteyenler bölge hakem komitelerine dilekçe ile başvururlar. b) Bunlar hakkında bölge hakem komitelerince verilen karar, şahsi dosyalarına işlenmek üzere Merkez Hakem Komitesine gönderilir. c) Bu durumdakilere o sezon için hakemlik verilmez. Her ne sebeple olursa olsun 2 yıldan fazla hakemliğe ara verenlerin lisansları vize edilmez. Bu gibiler tekrar hakemlik yapmak isterlerse yeniden kurs ve sınava tabi tutulur. YAPMAK 30 DIŞ ÜLKELERE GİDEN HAKEMLERİN ÖĞRETMENLİK ZORUNLULUĞU: a) Voleybol Federasyonu tarafından dış memleketlere müsabaka yönetmek veya herhangi bir görevle gönderilen hakemler, federasyonun aşacağı hakem kurs ve seminer öğretmenliği görevini itiraz ve mazeret beyan etmeden yapmak zorundadırlar. Bu hükme uymayanlara Merkez Hakem Komitesi tarafından bir daha yurt dışında görev verilmez. b) Hakemler Merkez Hakem Komitesine her türlü müracaatlarım bölgeleri kanalı ile yapmaya mecburdurlar. Doğrudan doğruya yapılan müracaatlar bir işleme tabi tutulmaz. IV ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 31 HAKEMLERE, KURS ÖĞRETMENLERİNE VE GÖZLEM CİLERE VERİLECEK TAZMİNATLAR: a) Hakemlere, kurs öğretmenlerine ve gözlemcilere verilecek tazminatlar Federasyonun teklifi ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilir. b) Öğretmen hakem, hakem ve gözlemci tazminatları federasyon veya bölgeler bütçesinden ödenir. 28 HAKEMLİKTEN İSTİFA: Hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar o sezon müsabaka yönetemezler. İstifanın tekerrürü halinde lisansları vize edilmez. 29 HAKEMLERİN RAPOR VERME ZORUNLULUĞU VE SÜ RESİ : a) Hakemler yönettikleri maçların bitiminden en çok 24 saat sonra raporlarını ilgili kişi veya kurula vermek zorundadırlar. b) Dış memleketlerde bir kursa katılan veya maç yöneten her hakem görüşlerini bildiren bir raporu kayda değer diğer konularla birlikte dönüşünden sonra en geç 15 gün içinde yazılı olarak Merkez Hakem Komitesine verilmek üzere taahhütlü mektupla Federasyona gönderir. Bu hükme uymayanlara bir süre dış memleketlerde mez. görev veril GENELGE 32 KARAR VERME : Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar Voleybol Federasyonu yetkilidir. V GEÇİCİ HÜKÜMLER hakkında karar vermeye Geçici Madde 1 Bu Yönetmeliğin yayını tarihinde Merkez Hakem Komitesi ve Bölge Hakem Komitelerinde yer almış üyelerde öğrenim şartlarına uygunluk aranmaz sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 uncu maddesi gereğince Merkez Danışma Kurulunca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 34 Bu Yönetmeliği Beden Terbiyesi Genel Müdürü yürütür. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: (Örnek: 122) Daimi Seçmen Kütüklerinin Denetlenmesinde Gözönünde Tutulacak Esasları Gösterir Genelge Yıllık Denetim. Madde 1 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Kanunun 24/3/1973 gün ve 1700 sayılı Kanunla değişik 34 üncü maddesi gereğince düzenlenen daimi seçmen kütükleri aynı kanunla değişik 35 inci madde uyarınca her yıl bu Genelge hükümlerine göre denetlenir. Denetimin her yıl Mart ve Nisan aylarında yapılması Madde 2 Daimi seçmen kütükleri büroları, birinci maddede yazılı daimi seçmen kütüklerinin denetimini her yıl Mart'ta başlamak ve 30 Nisan'da sonuçlandırmak üzere yaparlar (298 sayılı K. değişik Mad. 35). Tespit ve yeniden yasım işlemleri Madde 3 Denetimlerde, daimi seçmen kütüğünün düzenlenmesinden veya her yıl yapılacak denetimlerden sonra o seçim veya başka seçim bölgesine ikametgâhım nakletmiş, yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış yahut kaybetmiş veya vefat etmiş bulunan seçmenlerin mevcut seçmenlerle birlikte tespit ve yeniden yazım işlemleri yapılır (298 sayılı K. değişik mad. 35). Tespit ve yeniden yazım süresi Madde 4 3 üncü maddede yazılı seçmenlerin tespit ve yeniden yazı işlemleri, bütün yurtta her yıl Mart ayının ilk Pazar günü başlanmak ve en geç ikinci Pazar günü saat de tamamlanmak suretiyle yapılır. Yıllık denetimde geçici olarak çalıştırılabilecek olanlar Madde 5 Daimi seçmen kütüklerinin yıllık denetiminde; ilçe seçim kurulu başkanları, mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyetlerini görevlendirebileceği gibi Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu tüzel kişiliklerindeki bütün memurları (Hâkimler, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askerî şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) görevlendirebilir; dışardan da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir. Vali ve kaymakamlar, ilçe ve il seçim kurulu başkanları tarafından bu konuda istenen her türlü yardımı yapmak zorundadırlar. Gerek idare amirlerinden, gerek diğer ilgili yerlerden yazı makinası ve (zorunluk halinde) taşıt verme yardımı istenebilir. Bu yardımların yerine getirilmesinde mülki idare amirlerinin aracılığı zorunlu değildir (298 sayılı K. değişik mad. 33 ve 1966/196, 1967/16, 1968/22, 1969/123, 1969/278, 1970/117 sayılı ilke kararları). Seçim bölgesi krokisi ve binalar cetveli Madde 6 Daimi seçmen kütüğünün denetlenmesine esas olmak üzere şehir ve kasabalarda belediyeler, ilçe seçim kurulu başkanının dentimi altında her seçim bölgesi (her muhtarlık) için basit bir kroki düzenlemek zorundadırlar. Bu krokide: A Seçim bölgesinin sınırları ile bu sınırlar içindeki sokakların adları ve her sokağın baş ve sonundaki binaların numaraları, B Seçim bölgesi sokaklara ayrılmamış, dağınık yapılardan ibaret ise, bu dağınık yapılar numaraları ile birlikte okunaklı şekilde gösterilir. Köylerde ve kroki yapılmasına teknik bakımdan imkân bulunmayan şehir ve kasabalarda, kroki yerim tutmak üzere, her seçim bölgesi için (binalar cetveli) düzenlenir. Binalar cetveli, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altında, şehir ve kasabalarda belediyelerce, köylerde muhtarlıklarca yapılır. C Seçim bölgesinde, numarası olmayan ve içinde insan oturan yerler bulunduğu takdirde bu yerler numaralanır. Binalar cetveli ve numarasız yerlerin numaralanması işleri Devlet İstatistik Enstitüsü Baş-

9 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 9 kanlığının (Numaralama Yönetmeliği) esaslarına göre yapılır (298 sayılı K. ınad. 31). Binalar cetvelinin düzenlenmesi işleminde, muhtarlar, kendi sorumlulukları ve denetimleri altında başka kimselerin yardımlarından yararlanabilirler. Kroki ve binalar cetvelinin siyasi partiler ilçe başkanlıklarına verilmesi Madde 7 Her seçim bölgesi için düzenlenen kroki veya binalar cetvelinin onaylı birer örneği, ilçe seçim kurulu başkam tarafından o ilçede teşkilâtı bulunan siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına seçmenlerin tespit ve yeniden yazılması gününden en az iki gün önce, alındı belgesi karşılığında verilir (293 sayılı K. değişik mad. 32). Kroki veya binalar cetvelinin verilmesi için partilerin onbeş ilde il ve ilçe kuruluşları bulunması şartı aranmaz (1961/31 sayılı ilke kararı). Siyasî partilerce müşahit bulundurulması Madde 8 Kütüklerin denetlenmesinde siyasî partiler her seçim bölgesi için denetleme işiyle görevli kimselerin yanında birer müşahit bulundurabilirler. Bu amaçla ilçe seçim kurulu başkanı siyasî partilerin ilçe başkanlıklarına işlemlerin başlamasından önce yazı ile bilgi verir. Bu yazıda, her seçim bölgesinin denetimine memur edilenlerin ad ve soyadları ile adresleri ve işe başlıyacakları yer, gün ve saat bildirilir. Siyasî partiler atadıkları temsilcilerini ve bölgelerini ilçe seçim kurulu başkanlıklarına liste halinde bildirirler. Siyasî partilerce atanan temsilciler, parti il veya ilçe başkanlıklarından aldıkları belge ile müşahittik görevini yaparlar (298 sayılı K. değişik mad. 36). Partilerin müşahit bulundurabilmesi için onbeş ilde i l ve ilçe kuruluşlarını tamamlamış olmaları şartı aranmaz (1961/31, 1969/93 sayılı ilke kararları). Denetimlerde, daimi seçmen kütüğünün düzenlenmesinden sonra ikametgâhım nakletmiş, yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış veya kaybetmiş veya vefat etmiş seçmenlerin mevcut seçmenlerle birlikte tespit vs yeniden yazım işlemleri Madde 9 Denetimlerde, daimi seçmen kütüğünün düzenlenmesinden sonra, o seçim veya başka seçim bölgesine ikametgâhını nakletmiş, yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış yahut kaybetmiş veya vefat etmiş bulunan seçmenlerin yeniden yazım işlemleri ile mevcut seçmenlerin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır : A Tespit ve yeniden yazım işlemlerinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca görevlendirilenler krokiye göre, muhtarlığın bir sınırından başlıyarak sokak sokak ve bir sokağın önce tek numaralı, sonra çift numaralı binaları ve bina içinde, varsa muhtelif daireleri, muhtarlık bölgesi içinde tespit, yeniden yazma ve denetimi yapılmamış hiçbir seçmen kalmamak üzere, kendilerine verilmiş olan daimi seçmen kütüğü onanlı nüshası ile karşılaştırırlar. Bu karşılaştırma sonunda: a) İkametgâhlarını o seçim bölgesinden başka seçim bölgesine daimi olarak nakletmiş yahut seçmen sıfat ve yeterliğini kaybetmiş veya vefat etmiş bulunanlar o yer daimi seçmen kütüğünden çıkarılmak üzere bir listeye yazılırlar. b) İkametgâhlarını başka seçim bölgesinden o seçim bölgesine daimi olarak nakletmiş bulunanlar veya yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini kazanmış olanlarla aynı yerde ikamet ettiği halde herhangi bir nedenle daha önce kütüğe yazılmamış veya kimliği hatalı yazılmış bulunanlar o yer daimi seçmen kütüğüne yeniden yazılmak üzere ayrı bir listeye kaydedilirler. c) İkametgâhını aynı seçim bölgesi içinde değiştirmiş olanlar hakkında da (a) ve (b) fıkralarında yazılı hükümler uygulanır. d) Daimi seçmen kütüğünde yazılı olup bu maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılanlar dışında kalan ve ikametgâhlarında bir değişiklik bulunmayan seçmenler kütükte aynen bırakılır. Yukarıda (a), (b), (c) ve (d) fıkralarında sayılan işlemler, krokisi yapılmamış bulunan seçim bölgelerinde binalar cetveline göre yapılır. Geniş olan muhtarlık bölgelerinde bu işlemlerin yukarıdaki hükümler gereğince yapılması görevliler arasında önceden düzenlenecek bir plana göre yürütürlür. B Tespit ve yenitlen yazım işlemleri seçmen vatandaşın beyanına göre yapılır. Tespit ve yeniden yazım sırasında her seçmen nüfus cüzdanı, hüviyet kartı, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, nüfus idarelerinden herhangi bir iş için evvelden alınmış onaylı künyeyi kapsıyan kayıt örneği, onaylanmış okul belgesi veya tasdikname gibi kimliğini tered- dütsüz ortaya koyan bir belgeyi hazır bulundurmak ve görevlilerce istendiği zaman ibraz etmekle yükümlüdür. Kimlik tespiti, hiçbir belgenin mevcut olmaması halinde, o seçmen vatandaşı tanıyan diğer bir seçmen vatandaşın beyanına göre de yapılabilir. Bu gibi adların hizasına beyanı yapanların adı okunaklı surette yazıldıktan sonra kimliği tespit edilene ve beyanı yapanlara ayrı ayrı imzalattırılır. İmza edemiyenlere parmak bastırılır. Seçme yeterliği ve ikamet durumunun tespitinde resmî belgeler esas tutulur. Gerektiğinde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kayıt ve özel bilgilerine de başvurulur. C Her evde yeniden seçmen sıfat ve yeterliğini ve o seçim bölgesinde, ikametgâhını nakletmesi nedeniyle oy kullanma hakkım kazanmış Olan kimseler, o ev halkından bir veya bir kaçının önünde listeye yeniden yazılır. Bu seçmenlere adının hizasındaki imza yeri imza ettirilir. Ev halkından seçme yeterliğini ve o seçim bölgesinde oy kullanma hakkım haiz olup da o esnada yabancı ülkelerde (bulunan ve evvelce daimi seçmen kütüğüne yazılmamış olanlar da ev halkının beyanına göre yazılır. Bu gibi adların hizasına da beyanı yapanların kimliği okunaklı surette yazıldıktan sonra beyanı yapana imza ettirilir. İmza edemeyenlere parmak bastırılır (298 sayılı K. değişik mad. 34 ve 35). Bu maddede sözü edilen ikametgâh terimi mücerret seçmenin nüfusa kayıtlı olduğu yer anlamına gelmekte olup ikamet ettiği (oturageldiği) seçim bölgesi anlamındadır (Y. S. K. 26/6/1973 gün ve 498 sayılı kararı). Vefat ettiği muhtarlıklarca bildirilen seçmenler hakkında yapılacak işlem Madde 10 Muhtarlar, bölgelerinde vefat eden seçmenleri derhal bulundukları daimi seçmen kütükleri bürosuna bildirirler. Daimi seçmen kütükleri büroları, kendi bölgelerinde kayıtlı olup da vefat ettiği muhtarlıklarca bildirilen veya denetimlerde anlaşılan seçmenlerle ilgili kayıtları ait olduğu nüfus idaresinden tahkik ve tespit ederler. Vefat ettiği anlaşılan seçmenler hakkında aşağıda yazılı işlemler yapılır: A 298 sayılı Kanunun değişik 35 inci maddesi gereğince yapılacak yeni denetim tarihine kadar muhtarlarca vefat ettiği bildirilen ve nüfus idaresinden tahkik ve tespit edilen seçmenler daimi seçmen kütükleri bürolarınca bir listeye yazılır ve ayrıca seçmen kütüğüne de işaret edilir. Bu listeler yeni denetim yapılıncaya kadar büroda saklanır. B İki denetim arasında 298 sayılı Kanunun değişik 39, 41 ve 46 ncı maddeleri gereğince sandık seçmen listelerinin bir seçim nedeniyle düzenlenme zorunluğu doğduğu hallerde (A) fıkrasında yazılı listede vefat ettiği tespit edilen seçmenler ilçe seçim kurulu karariyle sandık seçmen listesine yazılmazlar (298 sayılı K. değişik mad. 35/B). Bölgelerinde vefat edenlerin daimi seçmen kütükleri bürosuna bildirilmesi gerektiğinin muhtarlara duyurulması Madde 11 Bölgelerinde vefat eden seçmenlerin, bulundukları daimi seçmen kütükleri bürosuna derhal bildirilmesi gerekeceği ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca mahalle ve köy muhtarlıklarına duyurulur. Daimi seçmen kütüklerine yazılması gerekenler Madde 12 Silâh altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), askerî öğrenciler, kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı bulunanlar hariç olmak üzere Mart ayının ikinci Pazar gününe kadar (Pazar günü dahil) 21 yaşını bitirmiş olan her vatandaşın seçmen kütüğüne yazılması gerekeceğinden denetimde bu hususun görevlilerce gözönünde bulundurulması zorunludur (298 sayılı K. mad. 6, 7, 8). Nüfus kütüğünde doğum yılı yazılı olup ay ve günü gösterilmiş bulunmayan kimseler, 298 sayılı Kanunun uygulanması bakımından yılın son günü doğmuş sayılırlar. Göçmenlerden sadece Türk Vatandaşlığına alınmalarına Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olanlardan bu kararın kendisine tebliğ edilmiş veya Resmî Gazete'de yayınlanmış olduğunu ispat edenler seçmen kütüğüne geçirilirler. Gizli nüfustan olanların kütüğe yazılmalarına esas itibariyle engel yoktur. Şu kadarki seçmenlik için aranan diğer şartların gerçekleştiğini 9 uncu maddede sayılan belge ve delillerle ispat edemeyenler kütüğe yazılmazlar (Y. S. K. 1961/13 sayılı ilke kararı). Görevlilerce cetvellerin daimi seçmen kütükleri bürosuna teslim edilmesi Madde 13 Tespit ve yeniden yazım işlemleri bitince görevlilerce ayrı ayrı düzenlenen cetveller ilk tasnif kademesinde toplanarak ilçe;

10 Sahife : 10 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 daimi seçmen kütükleri bürosuna tutanakla teslim olunur (298 sayılı K. değişik mad. 34/F). Daimi seçmen kütüklerine yapılacak ilâve ve çıkarmalarla ilgili listelerin hasırlanması Madde 14 Denetim sonucu daimi seçmen kütükleri bürosu, görevlilerden teslim alınan listeleri ve muhtarlıklarca, bölgelerinde vefat ettiği bildirilen seçmenlere ait kayıtları inceliyerek kütüklerden silinecek veya kütüklere yeniden ilâve edilecek seçmenlerin ayrı ayrı listelerini 9 uncu maddenin (A) fıkrasının ilk bendinde yazılı esaslara uygun olarak en geç 31 Mart gününe kadar hazırlar (298 sayılı K. değişik mad. 35/C). Daimi seçmen kütüklerinde yapılacak ilâve ve çıkarmaların ilçe seçim kurullarınca incelenmesi ve tespiti Madde 15 Daimi seçmen kütükleri bürolarınca hazırlanan listeler 10 Nisan gününe kadar ilçe seçim kurulları tarafından incelenir, ilçe seçim kurullarının kararları ile kütüklerde yapılacak gerekli ilâve ve çıkarmalar tespit edilir (298 sayılı K. değişik mad. 35/C). Daimi seçmen kütüklerinin denetim sonunda yeniden düsenlenmesi Madde inci maddede yazılı ilâve ve çıkarmalar da yapılmak suretiyle daimi seçmen kütükleri o muhtarlık bölgesindeki mahalle, sokak, ev kapı numarası, varsa daire numarasına göre kroki ve binalar cetveli esas alınarak yeniden sıraya konulmak ve her seçmene (1) den başlanarak bir sıra numarası verilmek suretiyle yeniden düzenlenir. Bu düzenleme; her seçmen için seçim bölgesi, mahalle, cadde veya sokak adı, bina kapı numarası, apartman daire numarası, seçmen sıra numarası, seçmenin adı ve soyadı, babasının adı, doğum yeri ve tarihi ve imzası yazılabilecek şekilde hazırlanmış cetvellerin doldurulması suretiyle en geç 25 Nisan günü saat ye kadar tamamlanır (298 sayılı K. değişik mad. 34 ve 35). Daimi seçmen kütüklerinin daktilo edilmesi, kontrol ve onaylama işlemleri Madde 17 İlçe seçim kurulu başkanları, yeniden düzenlenen dami seçmen kütüklerini daktilo ile yeteri kadar nüsha yazdırır ve her sayfasını ayrı ayrı mühürleyip paraf veya imzaladıktan sonra kütüğün kapsadığı sayfa ve seçmen sayısını kütüklerin asıl ve nüshaları sonuna yazıp en geç 30 Nisan saat ye kadar onaylar (298 sayılı K. değişik mad. 38). Daimi seçmen kütüklerinin saklanması ve nüshalarının ilçe seçim kuruluna ve siyası partilere verilmesi Madde 18 İlçe seçim kurulu başkanı, kütüklerin aslı ile bir nüshasını daimi seçmen kütükleri bürosunda saklatır, bir nüshasını ilçe seçim kuruluna verir, diğer nüshalarını da ilçe seçim kuruluna katılma hakkını kazanmış siyasî partilere alındı belgesi karşılığında verir (298 sayılı K. değişik mad. 38). Daimi seçmen kütüklerinin saklanması Madde Mayıs 1973 te yapılan sayım ve yazım sonunda düzenlenen daimi seçmen kütükleri ile her yıl yapılan denetimde düzenlenmiş bulunan kütükler daimi seçmen kütükleri bürosunda saklanır. Daimi seçmen kütüklerine kaydolmamış seçmenlerin başvurmaları Madde 20 Siyasî partiler ve seçmenler, ilgili oldukları daimi seçmen kütüklerini inceleyebilirler. Daimi seçmen kütüklerine kaydolmaları gerektiği halde kaydolmamış seçmenler, açık kimliklerini ve ikametgâhlarını gösterir onanlı belgelerle bizzat; yabancı memleketlerde bulunan seçmenler de Türkiye'de ikamet ettikleri yeri bildirerek ve açık kimliklerini gösterir onanlı belgeleri ekleyerek ikametgâhlarının bulunduğu yer dami seçmen kütükleri bürosuna dilekçe ile başvurdukları takdirde, ikametgâhlarının bulunduğu seçim bölgesi daimi seçmen kütüğüne kaydedilmek üzere, yeni kaydedilecekler için düzenlenen cetvele dahil edilirler. Bu cetvel, daimi seçmen kütükleri bürosunca, bu Genelgenin 14 üncü maddesinde yazılı, kütüğe yeniden ilâve edilecek seçmenlere ilişkin listelerin düzenlenmesi sırasında nazara alınır (298 sayılı K. değişik mad. 35). İkametgâhlarını başka bir seçim bölgesine nakleden seçmenlerin başvurmaları Madde 21 İkametgâhlarını başka bir seçim bölgesine nakleden seçmenler, o bölgenin bağlı bulunduğu daimi seçmen kütükleri bürosuna açık kimliklerini ve ikametgâhlarını gösterir onanlı belge ile bizzat başvurabilirler. Bunların evvelki ikametgâhları, aynı ilçenin başka bir seçim bölgesi bulunduğu takdirde, o bölgenin daimi seçmen kütüğünden çıkarılacak, yeni ikamet ettiği bölgenin daimi seçmen kütüğüne ilâve edilecekler için düzenlenen cetvellere ayrı ayrı dahil edilirler. Eğer evvelce ikamet edilen yer başka bir ilçe ise, keyfiyet derhal o ilçenin daimi seçmen kütükleri bürosuna bildirilir ve seçmenin kayıtlı olduğu seçmen kütüğünden çıkarılması için düzenlenen cetvele dahil edilmesi istenir. Alınacak cevaba göre de seçmen yeni ikamet ettiği bölgenin kütüğüne ilâve edilecekler için düzenlenen cetvele dahil edilir. Bu cetveller, daimi seçmen kütükleri bürosunca, 14 üncü maddede yazılı, kütüğe yeniden ilâve edilecekler veya kütükten silineceklere ilişkin listelerin düzenlenmesi sırasında nazara alınır (298 sayılı K. değişik mad. 35). Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarınca yapılacak duyurular Madde 22 Daimi seçmen kütüklerinin denetleme tarihi her yıl dentimin yapılmasından uygun bir süre önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyolariyle yurttaşlara duyurulur. Ayrıca il ve ilçe seçim kurulları tarafından, alışılmış yayın araçlarıyla keyfiyet ilân olunur. Yüksek Seçim Kurulunun ve il seçim kurullarının bu konudaki her türlü bildirilerinden Türkiye Radyolarınca ücret alınmaz (298 sayılı Kanuna 24/3/1973 gün ve 1700 sayılı Kanunla konulan ek Madde 1). Günlük çalışmaların tespiti Madde 23 Kütüklerin denetlenmesinde görevlendirilenlerin günlük çalışmalarının tespiti ve gündelikleri hakkında (Örnek: 115) sayılı Genelgenin 17 nci ve (Örnek : 116) sayılı Genelgenin 3 ve 4 üncü, çalışmaların düzenle yürütülmesi hakkında (Örnek : 116) sayılı Genelgenin 8 ve 9 uncu maddeleri hükümleri uygulanır. Madde 24 Bu Genelge, 298 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin 10 uncu bendi ve aynı Kanuna 24/3/1973 gün ve 1700 sayılı Kanunla eklenen ek 1 inci madde gereğince Yüksek Seçim Kurulunun 4/2/1974 gün ve 718 sayılı kararıyla düzenlenmiştir. İLÂNLAR Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden : Sarı ot mücadelesinde kullanılmak üzere 100 teneke esterli ot ilâcı 14 Şubat 1974 günü saat de Müdürlük binasında açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Beher tenekesi 330, liradan tamamının muhammen bedeli , lira olup muvakkat teminatı 2.350, ve katî teminatı 3.825, liradır. Şartname Müdürlüğümüz Ticaret Şubesinde görülebilir. Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-2 PTT Genel Müdürlüğünden: 1 ( , ) TL. keşif bedelli Taraklı PTT Binası inşaat işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı , liradır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve istanbul PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 21/2/1974 Perşembe günü saat da Genel Müdürlük Eksiltme Kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 19/2/1974 Salı günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5 Taliplerin, bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 825/2-2

11 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahif e : 11 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden: 1 Kaşar peyniri ambalajlanmasında kullanılmak üzere saran plastik ham maddesinde imal edilmiş ve gıda maddeleri tüzüğüne uygun baskısız torba ithal edilecektir. 2 Bu işe ait şartname kurum merkezi Ataç Sok. 72/3 Yenişehir, Ankara adresinden temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 5/3/1374 günü saat ya kadar Kurum merkezine verilmiş olacaktır. 4 Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden: MUHTELİF AVADANLIK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 1 Kurumumuz ihtiyacı için muhtelif cins ve miktarda 128 kasem avadanlık malzemesi satın alınacaktır. 2 Bu işe ait idarî ve teknik şartnameler Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden, istanbul'da Balıkçılık Müessesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir. 3 Üzerinde «Avadanlık malzemesi ibaresi yazılı kapalı teklif mektuplarının en geç 28/2/1974 günü saat e kadar Genel Müdürlük Yazı İşleri Şefliğine verilmesi veya aynı tarihte ele geçecek şekilde postalanması şarttır. Postada vaki gecikmeler dikkat görüşüne alınmaz. 4 Kurumumuz ihalenin tamamını veya bir kısmını yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1 Turgutlu Belediye Başkanlığından: Subaşı Mahallesi Çamlıca ve Bahadır Sokaklarına lüzumlu taşı idare eden adi kaldırım inşaası kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 1 İhalesi 26/2/1974 Salı günü saat de Turgutlu Belediye Encümeninde yapılacaktır. 2 Keşif bedeli ,63 lira olup geçici teminatı 3.928,25 liradır. 3 Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. Keyfiyet ilân olunur. 1356/4-1 Türkiye Elektrik Kurumundan : Betonarme direk, travers ve konsol satın almacak ve naklettirilecektir. 1 Kurumumuz köy elektrifikasyonu tesislerinde kullanılmak üzere 376 adet muhtelif tip santrifüj betonarme direk, 375 adet muhtelif tip travers ve 324 adet konsol şartnamesi gereğince, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satm alınacak ve tesis mahallerine nakledilecektir. 2 Bu işle ilgili teklif isteme dosyası: Tek Köy Elektrifikasyonu Finasman - Malzeme ve İdare İşleri Dairesi Başkanlığı «Ziya Gökalp Caddesi No. 14/4 Ankara adresinden 250, TL. karşılığında temin edilebilir. 3 Bu konudaki iştirak belgesi ile ilgili müracaatlar şartnameîneye uygun olarak en geç 18/2/1974 günü saat a kadar «Ziya Gökalp Caddesi No. 14/1 Ankara adresindeki Tek Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır. İştirak belgesi 22/2/1974 tarihinden itibaren verilecektir. 4 Teklifler en geç 5/3/1974 günü saat e kadar adresi belirtilen Tek Köy Elektrifikasyonu Finasman - Malzeme ve İdare İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine verilecektir. 5 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1 TCDD. İşletmesi 4. İşletme Alım ve Satım Komisyon Reisliğinden : 1 İşletmemiz Mağaza Müdürlüğünde mevcut 3 kalem hurda malzeme peşin para mukabilinde kapalı zarf usulü ile satılacak olup mezkûr malzemelerin cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati aşağıya yazılmıştır. 2 İhale 4. İşletme Müdürlüğü binasında yapılacaktır. İstekliler malzemeleri mesai saatleri dahilinde Mağaza Müdürlüğüne müracaatla görebilirler. 3 İhaleye iştirak edecekler geçici teminatlarını gösterir makbuzu teklif zarfının içerisine koyarak kapalı teklif mektubunu ihale gün ve saatine kadar Komisyonumuza vermiş veya göndermiş olmaları şarttır. Her türlü gecikme kabul edilmez. 4 TCDD. İşletmesi ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir. M. bed. G. tem. İhale Cinsi Miktarı Lira Lira tarihi saati Gölet Marka Matkap tezgâhı 1 Ad /2/ Arabalı su motoru (Komple) 2 Ad /2/ Elle çalışır taş kır. mak. 1 Ad /2/ / 1-1 Ankara 6. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/165 Davalı : Binali Akın, Cebeci Dumlupmar Caddesi Çifteler Sok. No. 14/7 Ankara Davacı : Eşiniz Melek Akın tarafından aleyhinize boşanma davası ikame edilmiş olup adresiniz tespit edilemediğinden 24/1/1974 günlü celsede boşanmanızda karar verilmiş olup işbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğinden karar yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur / 1-1 Beyşehir İlköğretim Müdürlüğünden: 1 Beyşehir İlköğretim Müdürlüğünün İlkokullar beslenmede kullanılmak üzere aşağıda cins, mahiyet ve miktarı ile bedeli gösterilen yiyecek maddeleri satın alınacaktır. 2 Şartname bedelsiz olarak her gün mesai saatlerinde İlköğretim Müdürlüğünde görülebilir. 3 İhale İlköğretim Müdürlüğünde kapalı zarf usulüne göre 18/2/1974 günü saat 9.00 da yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat liradır, kati teminat ihale bedelinin % 15 sidir. 5 Teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce Komisyona tevdi etmeleri şarttır. ALINACAK MALLAR Beher kilosunun fiyatı Tutarı Kalem Cinsi Kg. Lira Kr. Lira Kr. 1 Yer Fıstığı , Ceviz Portakal (Yafa veya VasşinEton) , , 4 Fındık , 5 Elma (Amasya) , , 6 Havuç , , 7 Lahana , 2.000, 8 Siyah kuru üzüm , , 9 Siyah Pekmez , 10 Sucuk , , 750 4, 3.000, 417 5, 2.087, , Süt Yoğurt 13 Beyaz teneke peynir 50 tenekesi 270 TL. Çorum Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden: 1353 /1-1 E. No: 1973/59 K. No : 1973/1171 Çorum İli Palabıyık Köyünden Hasan Sakallı Eşiniz Çorum'un Ahmetoğlan Köyünden Adile Sakallı aleyhinize açtığı şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan duruşması sonunda : Çorum Palabıyık Köyü 70 nüfus hanesinde kayıtlı Mehmet Ali ve Fatma'dan olma 1933 doğumlu Haydar Sakallı ile karısı Ali ve GUUü'den olma 1333 doğumlu Adile Sakallı'mn (nikah akit tarihleri 30/3/1954) geçimsizlik sebebiyle boşanmalarına davalının bir sene müddetle evlenmekten memnuiyetine 247,50 lirasının davalıdan alınıp davacıya verilmesine temyizi kabil olmak üzere 18/12/1973 tarihinde verilen karar davacının yüzünde ve davalının gıyabında tefhim kılınan karar davalının gıyabında verilmiş olduğundan adresiniz meçhul bulunması sebebiyle ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla ilân tarihinden sonra onbeş gün zarfında temyiz etmediğiniz takdirde kesinleşeceği tebliğ olu-

12 Sahife : 12 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 Ankara Beşinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/841 Davacı Millî Savunma Bakanlığı vekili tarafından davalı Abdüsselâm Balta ve Ömer Çelik aleyhlerine ikame olunan 8.574,56 TL. lık tazminat davasının yapılmakta olan duruşması sırasmda : Davalılardan Abdiisselâm Balta'nın adresi meçhul kaldığından hakkındaki davetiyenin ilânen yapılmasına karar verildiğinden mumaileyhin duruşmanın bırakıldığı 21/2/1974 Perşembe günü saat 9.30 da duruşmada hazır bulunması lüzumu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur, 1250 Sürmene Sulh Hukuk Hâkimliğinden : 1973/28 Davacılar Kıymet Yazıcı ve arkadaşları vekilleri Avukat Sefer Atillâ Baştımar'ın davalılar Fatma Yazıcı ve arkadaşları aleyhine açtıkları taksim izalei şüyuu davasının yapılan açık yargılamasında: Davalılardan Abdulkerim Uzuner, Mukime Uzuner, Emine Uzuner Yakup Uzuner adresleri meçhul olduğundan adı geçenlere ilân yoluyla gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş bulunduğundan duruşmanın bırakıldığı 5/3/1974 günü saat 9.00 da duruşmada hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmalarının gıyaplarında devamlarında karar verileceği ilânen tebliğ olunur Zonguldak Sulh Hukuk Hâkimliğinden : Davacılar Orhan Yapar ve 4 arkadaşı vekili Avukat İsmail Sarsılmaz tarafından davalı Rüstem Artar aleyhine açılan tahliye ve alacak davasının yapılan açık duruşması sırasmda : Davalıya dava arzuhali ve duruşma gününü ihtiva eden davetiye yerine kaim olmak üzere 30 Aralık 1973 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmış anılan tebligata rağmen tayin edilen duruşma günü ve saatinde bilâ mazeret duruşmaya icabet etmediğinden bu defa ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş bulunmakla; Verilen karar gereğince 25/3/1974 Pazartesi günü saat da duruşma yapılacağından tayin olunan gün ve saatte duruşmada hazır bulunmadığı, mazeretini bildirmediği ve kendisini bir vekille de temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceği ve bir daha duruşmaya kabul olunmayacağı hususu gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Erzincan Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 1973/547 Davacı Ayşe Polat vekili tarafmdan davalılar Asiye Söyleyici ve arkadaşları aleyhine Erzincan İli Bahçeliköy'de kâin 254 ve 976 parsel numaralı taşınmazlar aleyhine Mahkememize açılmış bulunan izalei şüyuu davasının yapılan duruşmasında adresi meçhul bulunduğu anlaşılan davalılardan Hasan oğlu Mehmet'e tebligat ilânen yapılmış ancak 28/1/1974 tarihli duruşmaya gelmediğinden adına gıyap davetiyesinin ilânen yapılmasına karar verilmiş olmakla adresi meçhul bulunan Mehmet'in duruşmanın bırakıldığı 18/2/1974 günü saat 9.00 da mahkemede bizzat hazır bulunması veya kendisini kanunî bir vekille temsil ettirmesine, aksi halde duruşmanın gıyabında icra kılınacağı gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur E. Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden: N. HATTI DİREKLERİNİN BETONARME VE ÇELİK KAFESLİ OLARAK PROJELENDİRME İMAL VE MONTAJ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. Aşağıda isim ve karakteristikleri yazılı E. N. Hattı direklerinin, santrifüj betonarme, öngerilmeli betonarme veya galvanizli, civatalı çelik kafesli olarak proje, imal ve montaj işleri teklü alma suretiyle yedi grup halinde ihale edilecektir. Bu işe ait şartname ve profiller ANKARA Bayındır Sokak 3 numarada TEK Muhasebe ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına yatırılacak «Şartname için 200, TL. ve profil takım için 500, TL. mukabili alınacak makbuz ibraz edilerek Türkiye Elektrik Kurumu Şebekeler Dairesi Başkanlığı - ANKARA Necatibey Caddesi 26 numarada 108 No.lu odadan temin edilebilir, Yeterlik belgesi müracaatları şartnamede istenilen belgelerle birlikte 25/2/1974 günü saat a kadar Şebekeler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Yeterlik belgeleri 6/3/1974 günü elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. Teklifler 2/4/1974 günü saat de Şebekeler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisinde bulundurulmalıdır. Geciken teklifler nazarı dikkate alınmaz. Teklifler aynı gün saat da açılacaktır. Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. Sıra No I. GURUP E. N. HATLARI : E. N. Hattı adı Ergani - Çermik Çermik - Cüngüş TRT - Bismil Ergani - Dicle (Ergani - Dicle) Brş. N-Eğil Dicle - Hani Silvan - Hazro Lice - Kulp Hani - Lice II. GURUP E. N. HATLARI : Diyarbakır Çaydibi - Gölbeyli Amasya Gölbeyli - Destek (Çaydibi-Gölbeyli) Brş. N. Uluçay (Taşova-Alpaslan) Brş. N. Çaydibi Gümüş - Hamamözü Bereketli - Bozcalı Tokat Çamlıbel - Arabacımusa Brş. N - Tanoba Sinop - Gerze Sinop (Sinop-Gerze) Brş. N-Erfelek III. GURUP E. N. HATLARI : 1 (Aybastı-Korgan) Brş. N-Kabataş Ordu 2 (Fatsa-Korgan) Brş. N-Çamaş- Sarıyakup 3 İkizce - Çaybaşı 4 (Terme - Ünye) Brş. N-İkizce 5 Gürgentepe - Işıktepe 6 İyidere - Kendirli Rize 7 (Trabzon-Çağlıyan) Brş. N-Maçka Trabzon 8 Trabzon - Akçaabat 9 Taşhan - Gürpınar 10 (Taşhan - Çaykara) Brş. N-Cumapazarı 11 Suşehiri - Şebinkarahisar 12 Şebinkarahisar - Alucra IV. GURUP E. N. HATLARI: 1 Mamak - Esenboğa - Çubuk 2 Kartal - Tersane 3 (Keşan-Enez) Brş-Çamlıca 4 (Pınarbaşı - Demirköy) Brş- İğneada 5 Akyazı - Altmdere V. GURUP E. N. HATLARI : 1 Malatya Dağ. Merk. (Gedik)-İpaş 2 Malatya Dağ. Merk. (Gedik) Brş. N-Yifaş 3 (Akçadağ-Erkenek) Brş.N-Doğa şehir 4 (Akçadağ-Erkenek) Brş. N-Ören 5 (Akçadağ-Erkenek) Brş. N-Polat 6 (Akçadağ-Erkenek) Brş. N-Sürgü 7 Hekimhan - Hasançelebi 8 Akçadağ - Erkenek VI. GURUP E. N. HATLARI : 1 Tatvan - Bitlis 2 Bitlis - Mutki 3 Siirt - Kurtalan 4 (Siirt - Kurtalan) Brş. N-Baykan 5 (Baykan) - Brş. N-Sason 6 (Baykan - Sason) Brş. N-Kozluk 7 Siirt - Şirvan 8 Çağçağ Sant - Akarsu VII. GURUP E. N. HATLARI: 1 Sarımsaklı - Pınarbaşı 2 Pınarbaşı - Sanz Gerilim Uzunluk İli kv. Kesit Km. Giresun Ankara istanbul Tekirdağ 34,5 3/0 AWG. 34,5 3/0 AWG ,5 3/0 AWG ,5 a) 2X477MCM b)3/0 AWG a) 2X477MCM b) 477MCM ,5 3/0 AWG Edirne Sakarya Malatya 34,5 3/0 AWG Bitlis 34,5 3/0 AWG Siirt Mardin Kayseri , 1328 / 2-1

13 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 13 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından: İli : Sivas, İlçesi : Gemerek, Köyü veya mevkii: Kaçak Mezresi, Maddenin cinsi: Maden Kömürü. Ruhsatnamenin tarihi : 27/8/1958, Numarası : 55/573 Hudutları: Kuzeyi: Kızılcakışla Çeşmesinden Küçük Karapınar Çeşmesine doğru hat. Doğusu : Küçük Karapınar Çeşmesinden Kaçak Mezrası Çeşmesine doğru hat. Güneyi: Kaçak Mezrası Çeşmesinden başlayıp «B Kesiş noktasından Karamustafa ağıl yerine dikili beton sütundan ve oradan Büyük Karapınar Çeşmesinden geçerek «A kesişme noktasına oradan da Kızılcakışla çeşmesine kırık hat. Batısı : Kızılcakışla Çeşmesi. «A kesişme noktasının tarifi : Kızılcakışla Çeşmesinden Kaçak Mezrası Çeşmesine çekilen hatla Büyük Karapınar Çeşmesinden 1287 rakımlı Sancak tepesine çekilen hattın kesiştiği yer. «B Kesişme Noktasının tarifi : Kaçak Mezrası Çeşmesinden Kızılcakışla Çeşmesine hatla Karamustafa ağü yerine dikili beton sütundan Hacı Nuri ağıl yerine dikili beton sütuna çekilen hattm kesiştiği noktadır. Yukarıda mevkü cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Maden Kömürü Madeni için Yurter özcan uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir. İtirazı olanların bu ilânın gazete'de ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin hitamından sonra vuku bulacak itirazın kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur. 941/2-2 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden : 1 Çanakkale - Gökçeada - Dereköy konut ve işletme binaları ikmal inşaatı, 1306 sayılı Kanunun bazı maddelerinin uygulama şeklini gösterir yönetmeliğin 51. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İşin keşif bedeli ,79 liradır. 3 Eksiltme, Ankarada Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü İhale Komisyonunda 22/2/1974 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ile diğer evraklar mezkûr Genel Müdürlük Kredi ve İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü namına ,86 li ralık geçici teminatını, b) 1973 yılma ait ticare' vo sanayi odası belgesini, şirketlerde hali faaliyet belgesini, c) (Müracaat dilekçeleriy'e birlikte verecekleri Bayındırlık Bakanlığı B grubu müteahhitlik karnesi, usulüne göre hazırlanmış plan ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi, teknik personel beyannamesi (noterden tasdikli) taahhüt beyannamesi, iş yerini gördüklerine dair Çanakkale Toprak ve İskân Müdürlüğünden alınmış tasdikli yor görme belgesini ibraz suretiyle mezkûr Genel Müdürlük Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik belgesini teklif mektuplarıyle birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 İstekliler teklif mekı'.rolannı 22/2/1974 Cuma günü saat a kadar alındı karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/2/1974 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 8 Söz konusu iş 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare işi ihale edip etmemekte veya dilediğine vermekte serbesttir. Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /2-2 Bergama Kaymakamlığından: 1 Bergama Ören Yerleri yılları geçici yüklenimli onarımı işi 2490 sayılı Kanun Hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile 30/1/1974 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 2 İşin birinci keşif tutan ( ) lira olup geçici teminatı (29.786) liradır. 3 İhale 19/2/1974 Salı günü saat da İlçemiz Müzesi Müdürlüğü binasmda toplanacak onarım İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartnameler sözleşme projesi ve ekleri İlçemiz Müzesi Müdürlüğü ile Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde görülebilir. 5 İsteklilerin Resmî Gazete'nin 24/3/1972 gün ve sayılı nüshasında intişar etmiş elan Eksiltmelere İştirak Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen: A) İnşaat belgesini (Aslı) 1 Belge bir kalemde ( ) liralık benzeri bir eski eser onarım işini muvaffakiyetle başarıp kabulünü yaptırdıklarım veya idare ve denetlediklerini ifade edecektir. 2 Asgarî ( ) TL. tutarlı (D) grubu müteahhitlik karnesi (Aslı), 3 Veyahut istekli Y. Mühendis, Y. Mimar, Mühendis - Mimar veya Mimar olacaktır. B) Yapı araçları bildirisini (örnek: 1) C) Sermaye ve kredi olanaklanm açıklayan malî durum bildirisini (Örnek : 2 ve 2 a) D) Teknik personel bildirisini (Örnek : 3) E) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri bildirir taahhüt bildirisini (örnek: 4) dilekçesine ekliyerek, resmî tatil günleri ile ihale tarihi ve son müracaat günü hariç en geç altı gün evvel Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi almalan şarttır. Dilekçelere belgeler ve beyannameler eklenmesi mecburiyti sebepleri ile telgrafla yeterlik belgesi talebi kabul edilmez. 6 İstekliler teklif mektuplarına yeterlik belgesi, ticaret odası vesikası ve teminat mektuplanm ekleyerek eksiltme saatinden bir saat evvel onarım İhale Komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince idare yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir. 982 / 4-3 Türkiye Kızılay Demeği Genel Merkezinden: 1) Kg. Türk Kodeksine uygun Iodure de Potassium 2) Oyun kâğıdı a) düzine Briç b) düzine Poker c) takım Bezik satın alınacaktır. Bu işlere ait şartname Ankara'da Genel Merkezden istanbul'da Kızılay istanbul İrtibat Müdürlüğünden temin edilebüir. Teklifler en geç 21/3/1974 Perşembe günü saat ya kadar Genel Merkezimiz Muhaberat Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. Postada vukua gelecek gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /5-2 Polatlı Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1973/177 Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü vekili Avukat Kenan Tekin tarafından davalı Osman Ural aleyhine açılan 2.300, lira hasar tazmini davasmın Mahkememiz ara karan gereğince: Davalı Osman Ural'a dava dilekçesi ve duruşma günü 22 Ekim 1973 tarih ve sayılı Resmî Gazete ile ilânen tebliğ olunmuş ancak davalı duruşmaya katılmadığından adına ilânen yokluk kararı tebliğine karar verilmiştir. Mahkemenin duruşması 27/2/1974 Çarşamba günü saat 9.55 tir. İşbu ilânın yokluk kararı yerine kaim olmak üzere ilânen duyurulur Ankara 1 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden: E. No : 1973/1270 K. No : 1973/1062 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mehmet Koçar hakkında Mahkememizce verilen 3/12/1973 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1144

14 Sahife : 14 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünden : Ortaköy - İSTANBUL Devlet Demiryolları istanbul Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden 1 25/12/1973 tarihinde ihalesi yapılması gereken istanbul Çevreyolu, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy arasında yapılacak asfalt betonu için (aşınma tabakasına) lüzum agrega işi eksiltme şartnamesinde ve sözleşmesinde yapılacak değişiklik dolayısiyle ihaleden kaldırılmış yeni değişikliklerle tekrar 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İşin birinci keşif bedeli: , TL dır. Geçici teminatı TL. dır. 3 Eksiltme 15/2/1974 Cuma günü saat de 17. Bölge Müdürlüğü binasında toplanacak İhale Komisyonu tarafından yapılacaktır. 4 Bu işe ait ihale dosyası 50, TL. karşılığı Bölge Müdürlüğü Malzeme Amirliğinden temin edilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesinde yazılı istenilen işlemleri yapmaları ve bu meyanda; a) İsteklilerin yeterli güç ve nitelikte konkasör, 1 adet kompresör, 1 adet yükleyici 1 adet dozer, kendisinin ise noterden tasdikli amortisman defteri, değilse fatura ve amortisman defteri ile bu makinalara sahip olan şahısla yapılmış noterlikçe tasdikli kira mukavelesi veya suretleri ve de Cebeci taş ocaklarına ait ruhsatname veya ruhsat sahipleri ile noterlikçe yapılmış işletme mukavelesi, b) İsteklilerin bu kabil işleri yaptığına dair belge veya suretleri yukarıda istenilen belgeler eksiksiz olarak dilekçelere ekleyip 11/2/1974 Pazartesi günü mesai sonuna kadar Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek yeterlik belgesi istemeleri lâzımdır. 6 İsteklilerin ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar 1973 vizeli ticaret odası vesikası, yeterlik belgesi, limitli teminat mektubu veya vezne alındısı ile dosyasını ihtiva eden zarfla birlikte 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını, istanbul - Ortaköy Muallim Naci Caddesi No 101 de 17. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı..! Makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 7 Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 614 /4-4 YAY TELİ ALINACAK 1 10 kalem 3008 Kg. yuvarlak yay teli, 22 Şubat 1974 Cuma günü saat de müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 2 Geçici teminat 2.500, lira olup şartnamesi Sirkeci'deki Komisyonumuzdan bedelsiz alınabilir. 3 Taliplerin mezkûr gün ve saatte Komisyonumuzda hazır bulunmaları / 2-2 Yol-Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğünden: Müdürlüğü Sivas XV inci Bölge Bölgemiz hudutları dahilinde aşağıda beyanı yapılan tesis işi 2490 sayılı Kanun esasları dahilinde 1974 yılma sari olarak ihaleye çıkarılmıştır. İhale dosyası ve şartnamesi Y. S. E. Genel Müdürlüğü Köyyollan Dairesi Başkanlığında, Bölge Müdürlüğümüzde ve ilgili Y. S. E. Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için ticaret odası belgesi, yapı araçları bildirgesi teknik personel bildirgesi talip ortaklık ise imza sirküleri, malî durum bildirgesi, iş yerini gördüğüne dair bildirge, keşif bedeli kadar Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubu müteahhitlik karnesi ve en az , (Beşyüzbin) TL. lık merkezi ısıtma tesiatı işi yaptığına dair tasdikli iş bitirme belgesi ibraz ederek yeterlik belgesini almaları ve teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden bir saat önce İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. Telle müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. İşin cinsi ve yeri: Erzincan YSE. Müd. Sosyal tesis, Atelye, Ambar İnş. ve merkezi ısıtma tesisatı, 1 inci keşif bedeli: ,99 TL., G. teminat Mek.: ,22 TL., Son Müracaat günü: 18/2/1974, İhalenin Günü: 20/2/1974, Saati: 15.30, 1973 yılı ödeneği: , TL. 828 /4-4 Fethiye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Bölgesi Deposu Emvalin cins ve nev'i Parti Adedi Adet M I K T A R M*. Kg. M. bedeli Lira Kr. % 7,5 G. Tem. Lira Kr. Fethiye Aks azlar III. S. Nor. S. tomruk III. S. Kıs. S. tomruk III. S. Nor. Çk. tomruk Sedir sanayi odunu ~ 500, 400, 500, 250, T , , 7.005, Göcek Y. Tepe Depo Şef. Fethiye Kemer Fethiye G. Dağı Göcek Kemer D. Başı Sülüklü Bağlıağaç, Gerişburnu - Bayır Merkez Merkez TOPLAM : III. S. Nor. Çz. tomruk Çz. sanayi odunu Sedir sanayi odunu Ardıç sanayi odunu TOPLAM : III. S. Nor. Çz. tomruk III. S. Kıs. Çz. tomruk II. S. Kıs. Çz. tomruk Çz. sanayi odunu Reçine Reçine TOPLAM : TOPLAM: Sığla Yağı Sığla Yağı _ c O , 275, 250, 275, 450, , 275, 50 50, , , 92, 418, 942, 1.452, , 4.819, 8.488, 1.470, , , , 36043, 3.656, , TOPLAM : , (98) parti halinde açık 1 İşletmemizin muhtelif bölge ve depolarmda mevcut yukarıda müfredatı yazılı orman emvali ile tali mahsulât artırma ve 3 ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır. 2 Satış 15 Şubat 1974 tarihine rastlayan Cuma günü saat 9.30 da İşletme Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. % 50 peşin olup, sair vergi ve faizler de aynen peşin 3 Orman emvali bedelinin % 25, sığla yağının da keza % 25 peşin, reçinenin ise verilecektir. olarak tahsil olunacak, mal bedelinin bakiyesi için müddetsiz banka teminat mektubu 4 Satışla ilgili şartname, parti tevhit listesi ve eb'at listeleri Muğla Orman Başmüdürlüğü ile Başmüdürlüğe bağlı İşletme Müdürlüklerinde her gün mesai saatlerinde görülebilir. 5 Satış model 15/B şartnamesinin değişik şekli esaslarına göre yapılacak, satışa iştirak etmek isteyen alıcıların almak istedikleri partilerin hizalarında kaydedilen geçici teminatlarını satış saatinden evvel İşletmemiz Veznesine yatırarak alacakları teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur. 1276/2-2

15 9 ŞUBAT 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 15 Bayındırlık Bakanlığı Müdürlüğünden: Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Haydarpaşa - İzmit Ekspres Yolunda Bostancı Üst Geçit Köprüsü inşaatı işi ,14 lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 26/2/1974 Salı günü saat de bölge idare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat ,97 liradır. Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İzmir'de Karayolları 2., istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler en geç 21/2/1974 günü saat ya kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine: Bayındırlık Bakanlığının «Yapı tesis ve onarım işleri eksiltmelerine girme yönetmeliği uyarınca B grubu müteahhitlik karnesi, yapı araçları bildirisi, (bildiride ana inşaat makinalarmm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) Malî durum bildirisi, banka mektubu, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi, imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat 1974 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur / 4-1 Topkapı - Silivri - Tekirdağ Yolu onarımma lüzumlu moloz taşın Tepecik Taş Ocaklarından çıkarılarak Silivri Asfalt Betonu Şantiyesine nakli işi ,70 lira keşif bedelle 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 26/2/1974 Salı günü saat de bölge idare binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminat ,19 liradır. Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde İzmir'de Karayolları 2., İstanbul - Küçükyal'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler en geç 21/2/1974 günü saat ya kadar Bölge Müdürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine: En az bu işin ilk keşif bedeli kadar, bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tasdikli belge ile, yapı araçları bildirisi, (bildiride ana inşaat makinalarmm sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları) Malî durum bildirisi, banka mektubu, taahhüt bildirisi, imza sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve iş yeri görme belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat 1974 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesinin ve şirketin birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyrulur / 4-1 Parti Adedi Çatacık Orman İşletme Müdürlüğünden: ESKİŞEHİR Cins ve Nev'i 3. S. Ks. B. Ç. Tomruk 3. S. N. B. Ç. Tomruk Miktarı Adet M Muh. Bed. Lira Kr , 490, 1 İşletmemiz Alpu Bölgesi Akbayır ve Başören depolarından yukarıda cins ve miktarı yazılı Orman emvali % 50 peşin, % 50 müddetsiz Banka mektubu karşılığında üçay vade ile şartnamede yazılı şartlara uyulmak suretiyle açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 2 Açık artırma 19/2/1974 tarihine rastlayan Salı günü saat de Alpu Belediyesi satış salonunda yapılacaktır. 3 Satıştan mütevellit bilumum vergiler ve 1744 sayılı Kanuna göre % 3 fon hissesi alıcıya ait olup, gazete ilân bedeli işletmece ödenecektir. 4 Vergilerin tamamı % 50 peşin bedel ile birlikte peşin olarak tahsil olunacaktır. 5 Satışa ait şartname ve ebat listeleri Eskişehir Orman Başmüdürlüğünde, Eskişehir, Ankara, Bursa, Bilecik, Kütahya ve İnegöl Orman İşletme Müdürlükleriyle İşletmemiz Muhasebe Servisinde görülebilir. 6 Geçici teminat, emval depodan kaldırıldıktan sonra iade edilecektir. 7 İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona müracaat etmeleri ilân olunur / 1-1 Nizip Asliye Hukuk Hâkimliğinden: Davacı Mehmet Dağlı vekili Avukat İhsan Hayatı Göksal'm Mahkememizde açmış bulunduğu gaiplik davasının yapılan duruşması sırasında : Nizip'in Derbil Köyünden Mamo oğlu Müslüm Türkmen'in adresinin meçhul olduğu ve ölüp ölmediği aranmış isede adıgeçenin 15 sene evvel köynü terk ettiğini bildirilmiş olduğundan ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Adıgeçenin duruşmanın bırakıldığı 26/3/1974 tarihinde Nizip Asliye Hukuk Mahkemesinin 1973/440 sayılı Dosyaya müracaat etmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 5 inci Bölge Müdürlüğünden: Sıra No. 1 Çorum 2 Çankırı 3 Yozgat Aşağıda gösterilen Sosyal Tesisler işi 2490 sayılı Kanununun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur İLİ İsin Adı YSE. Md. Sosyal Tesisler YSE. Md. Sosyal Tesisler YSE. Md. Sosyal Tesisler K. bedeli Banka ref. Lira Lira Muv. tem. E K S İ L T M E Tarihi Günü Saati Müracaatın Son Tarihi Günü /2/1974 Pazartesi /2/1974 Cuma /2/1974 Salı /2/1974 Cumartesi /2/1974 Salı /2/1974 Cumartesi 2 Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde İzmir Caddesindeki 5 inci Bölge Müdürlüğü binasında İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 3 Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evrak YSE. Genel Müdürlüğü Köy Yol. Dairesi Başkanlığında işin ait olduğu İl'in Y S E Müdürlüğünde ve 5 inci Bölge Müdürlüğü Yol İşleri Şefliğinde görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için : a) İsteklilerin 1973 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş için hizalarında yazılı teminatı vermeleri. b) En geç müracatm son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 5 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubundan en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, plan ve teçhizat, çalıştırabileceği makinaları gösterir taahhüt beyannameleri ile ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlayarak bu işler için yeterlik belgesi almaları, her işin dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır., 5 İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. 1191/4-1

16 Sahıfe : 1 6 (Resmî Gazete) 9 ŞUBAT 1974 Ağrı 12 nci Tümen Askerî Mahkemesinden: E. No : 1972/12 K. No: 1972/282 Evrak No: 1971/17 Suç: Dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek. Sanık: Ahmet Sevinç, Mehmet oğlu 1947 yılında Bozova ilçesi Yayla Köyünde Zülfiye'den doğma, aynı yer nüfusuna kayıtlı ve oturur. 12 nci Top. A. Kh. Bl. ten terhisi! er. Sanığın sabit olan dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek suçundan T. C. K. nun 455/1 bu maddeye klenen 501 sayılı Kanun ve T. C. K. nun 59 uncu maddesi uyarmca on ay süre ile hapsine, 104 lira 10 kuruş ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 600 lira 49 kuruş Hazine zararı ile 15 lira nispi harem sanıktan tahsiline, hapis cezası ile para cezasının 647 sayılı Kanunun 6 nci maddesi uyarınca teciline, dair temyizi kabil olmak üzere 13/12/1972 tarihinde gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınc* işbu hüküm özeti Resmî Gazetede neşrinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilin olunur / 1-1 E. No: 1973/6 K. No : 1973/409 Evrak No: 1971/230 Suç: Askerî vasıtanın hasarına sebebiyet vermek Sanık: Şeref Sümer Abdullah oğlu 1948 yılında Siverek İlçesi Cami Kebir Mahallesi Hükümet Sok. No. 10 da Fatma'dan doğma aynı yer nüfusuna kayıtlı ve oturur 7. P. A. 1. Tb. 2. Bl. ten terhisli er. Sanığın sabit olan Askerî vasıta hasarı suçundan As. C. K. nun 137 nci maddesi gereğince yedi gün süre ile hapsine, bu cezanın 647 sayılı K. nun 6 nci maddesi gereğince teciline, lira 29 kuruş Hazine zararı ile 60 lira 08 kuruş nisbi harcın sanıktan alınmasına dair temyizi kabil olmak üzere 16/7/1973 tarihinde gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarmca işbu hüküm özeti Resmî Gazetede neşrinden 15 gün sonra tebuğ edilmiş sayılmak ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur / 1-1 E. No: 1973/8 K. No : 1973/590 Evrak No: 1971/3 Suç : Harp Malzemesinin hasarına sebebiyet vermek. Sanık : Mustafa Övey, Mustafa oğlu 1946 yılında Ürgüp İlçesi Aksalur Nahiyesi Ağcaşar Mahallesinde Ayşe'den doğma aynı yer nüfusuna kayıtlı ve mukim olup. 34 P. A. 4. Bl. ten terhisli er. Sanığın sabit olan Harp Malzemesinin hasarına sebebiyet vermek suçundan As. C. K. nun 137 nci maddesi uyarınca yedi gün süre ile hapsine, 647 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince bu cezamn teciline, 434 lira 69 kuruş Hazine zararı ile 15 lira nisbi harem sanıktan alınmasına, dair temyizi kabil olmak üzere 26/9/1973 tarihinde gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca işbu hüküm özeti Resmî Gazetede neşrinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur / 1-1 PTT Genel Müdürlüğünden: ,40 TL. keşif bedelli Mesudiye PTT binası inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici teminatı ,67 liradır. 2 Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında ve Balıkesir PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 3 Eksiltme 26/2/1974 Salı günü saat da Genel Müdürlük eksiltme kurulunca yapılacaktır. 4 İsteklilerin 23/2/1974 Cumartesi günü saat a kadar eksiltme şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgeler ve Müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 5 Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü saat e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 6 Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. 1166/2-1 Sümerbank Eskişehir Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden : 1 Müessesemiz Memur ve Ailelerinin reçete muhteviyatı ilâçları ile Müessesemiz dahilindeki ecza depolarına konulacak ilâç ve bilûmum sıhhî malzeme, 1 Mart 1974 tarihinden 1 Mart 1975 tarihine kadar bir yıl müddetle en müsait yüzde tenzilâtı yapan Eczaneden alınacaktır. 2 Teklif vermek isteyenler, alınacak müstahzar, yapma ilâç ve sıhhî levazımattan yapacakları yüzde tenzilâtı ayrı ayrı gösterir 100 kuruşluk pul yapıştırılmış teklif mektuplarını engeç 18 Şubat 1974 Pazartesi günü saat ye kadar Müessesemiz Haberleşme servisine teslim edeceklerdir. 3 Postada vaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi eksiltme saatinden sonra verilecek zarflar da nazara alınmayacaktır. 4 Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Servisinden bedelsiz olarak alınabilir. 5 Müessesemiz eksiltmeyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İlân olunur. 952 / 1-1 e Denizcilik Bankası T. A. O. dan : Aşağıda Yazılı Malzeme Alınacaktır. 1 Teneffüs cihazı Son teklif verme tarihi 5/3/1974 dür. Dos. No: 1973/ Boru bükme tezgahı Son teklif verme tarihi 11/3/1974 dür. Dos. No: 1974/3001 Şartnameleri Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. Teklifler Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat. 3 de Satın Alma Komisyonu Başkanlığına verilecektir / 1-1 İmar ve İskân Bakanlığı Âfet İşleri Genel Müdürlüğü İmalat Dairesi Başkanlığından: Prefabrike 1 Prefabrike İmalat Dairesi Başkanlığı, Beton Elemanları Baş Mühendisliğindeki demir atelyesmde mevcut 8 adet makinanın montaj işine ait ihale 15/2/1974 günü saat 10.30'da Eski Garajlar Arkası Etlik- Ankara adresine fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılacaktır. 2 Bu işe ait muhammen bedel , TL. olup, geçici teminatı TL. dır. 3 İhaleye iştirak eden firmaların geçici teminatlarım ihale saatinden bir saat evvel Başkanlığın veznesine yatırarak alacakları teminat makbuzları ile daha önce makina montajı yaptıklarına dair bir belge ve 1974 tasdikli ticaret odası belgelerini Komisyona ibraz edeceklerdir. 4 Teknik şartname dosyası mesai saatleri dahilinde yukarıdaki adreste belirtilen yerde Başkanlık bürosunda tetkik edilebilir. 5 İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığmdan idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6 PTT. ile yapılan müracaatlar kabul edilmez / 3-1 e- Ağrı 12 nci Tümen Askerî Hâkimliğinden : Evrak No : 1973/751 E. No : 1973/465 K. No : 1973/668 Suç : Nöbet talimatına aykırı hareket etmek. Sanık : Masan Köse - Halil oğlu 1949 yılında Gönen İlçesi Sarıköy Nahiyesi Gelgeç Köyünde Zeliha'dan doğma aynı yer nüfusuna kayıtlı halen istanbul Sağmalcılar Buğday Sokak Beşyüz Evler No. 14 de oturur, 70. Top. Tb. 1. Bt. dan terhisli er. Sanığın sabit olunan nöbet talimatına aykırı hareket etmek suçundan As. C. K. nun 136/1 - C maddesi gereğince verilen yedi gün hapis cezasının 647 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre teciline, 591 lira 75 kuruş Hazine zararı ile 15 lira nispî harcın sanıktan alınmasına, dair temyizi kabil olmak üzere 31/10/1973 tarihinde gıyabında verilen karar sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca işbu hüküm özeti Resmî Gazete'de neşrinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak ve tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur / 1-1 BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

17 9 Şubat 1974 RESMİ GAZETE Sayı : İÇİNDEKİLER Kanun Sayfa 1788 Cumhuriyet Üniversitesi Kanunu 1 Anayasa Mahkemesi Kararı Anayasa Mahkemesinin E :1973/24 K:1973/29 Sayılı Kararı 2 Kararnameler Milli Eğitim Bakanlığına Ait Atama Kararnameleri 4 Anayasa Mahkemesi liğine Seçme Kararı 4 Yönetmelik Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11, 23 ve 29. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 4 Voleybol Hakem Yönetmeliği 5 Genelge Daimi Seçmen Kütüklerinin Denetlenmesinde Gözönünde Tutulacak Esasları Gösterir Genelge 8 İlanlar 10

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ;

Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU GOLF HAKEMLİĞİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı, Türkiye de golf turnuvalarını yönetecek seviyede başhakem ve hakemleri (ulusal, il, aday)

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠġĠTME ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU BAġKANLIĞI SPOR DALLARI TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

YÖNETMELİK. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: GELĠġMEKTE OLAN SPOR BRANġLARI FEDERASYONU KORFBOL HAKEM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: GELĠġMEKTE OLAN SPOR BRANġLARI FEDERASYONU KORFBOL HAKEM YÖNETMELĠĞĠ 9 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27283 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: GELĠġMEKTE OLAN SPOR BRANġLARI FEDERASYONU KORFBOL HAKEM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU 8331 CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Atıcılık yarışmalarını

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ADEM ÇELİK SPOR OYUNLARI YÖNERGESİ AMAÇ: MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Beykent Üniversitesi Adem Çelik Spor Oyunlarını düzenleme ve yürütme esaslarını belirlemektir. KAPSAM: MADDE

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10

Madde 6 Madde 7 Madde 8 Madde 9 Madde 10 3861 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 439 Kabul Tarihi

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984

Karar Sayısı : KHK/237 Kabul Tarihi: 8.6.1984 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki ek ve üç geçici madde eklenmesi hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/237

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ

MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ MASA GÖREVLİLERİ YÖNERGESİ Masa Görevlileri Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 ESAS HÜKÜMLER 6 5. MASA GÖREVLİSİ OLABİLME ŞARTLARI 6 6. BAŞVURULAR

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35326388-813/03 Konu : Karabük Üniversitesi Rektörlük Kupası ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 23 üncü ve 32 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayat grubu sigortaları teknik personelinin niteliklerine, faaliyetlerine, mesleki yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde kayıtlı öğrencilerin öğrenci

Detaylı

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU. Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU PAİNTBALL YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı 15.03.2014 / 11 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 6 AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri,

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kurumumuz merkez teşkilatı kadrolarında çalıştırılmak üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derecelerden 200 adet Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosuna,

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk 1 ATAMA İÇİN ÖNŞART MADDE 2 Öğretim üyeliğine atanabilmek için 657 sayılı Kanun

Detaylı

Sicil Verme Zamanı Madde 6- Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur.

Sicil Verme Zamanı Madde 6- Öğretim elemanları ile ilgili siciller birinci ve ikinci sicil amirleri tarafından Temmuz ayı içinde doldurulur. YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

BİRİMLER ARASI PERSONEL FUTBOL TURNUVASI YARIŞMA TALİMATI

BİRİMLER ARASI PERSONEL FUTBOL TURNUVASI YARIŞMA TALİMATI BİRİMLER ARASI PERSONEL FUTBOL TURNUVASI YARIŞMA TALİMATI 1- TURNUVANIN AMACI: Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik ve İdari Personelin birlikte sosyal bir aktivite içerisinde yer alması ve aynı zamanda

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU ATANAN FEDERASYON KURULLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Talimatın amacı Türkiye Briç Federasyonunun atama ile göreve gelen

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU Golbol Hakem Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Talimatın amacı; Golbol branşının özelliklerine uygun olarak, yarışmaları

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ (Senatonun 02.11.25.03/3 ve Mütevelli Heyetin 02.11.27.08/2 sayılı kararı) UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu,

e) Disiplin Kurulu: İşbu talimat hükümlerine göre disiplin cezası verme hususunda yetkili kılınmış olan kurulu, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 - Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Herkes için Futbol turnuvaları kapsamında yapılan müsabakalarda disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

1 TBF 2007 01.01.2007 TBF 1 / 13 2 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu talimat, Binicilik yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemciler ile ilgili usul ve esasları düzenleme

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı