>>> SAYI SAYIDA NELER VAR?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR?"

Transkript

1

2 SAYI 25 TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER ALTERNAT F PC KUMANDA AYGITLARI TAfiINAB L R B LG SAYARLAR PORTAT F B LG SAYARLARA B R BAKIfi EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK B LG SAYARDAK GÖRÜNTÜLER RES M OLARAK KAYDETMEK PROJELER TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI EXCEL TABLOSU ÇER NASIL SIRALANIR? TAKV M HAZIRLANMASI EXCEL KULLANARAK B R TAKV M NASIL HAZIRLANIR? INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER HER AN ULAfiAB LECE N Z B LG KAYNAKLARI WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII WEB SAYFASI TABLOLARININ NCE AYARLARI INTERNET TE PARA KAZANMAK II NTERNET ÜZER NDE PARA KAZANMANIN YOLLARI MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA AKSESUARLARI MULT MEDYA MON TÖRLER VE KULAKLIKLAR 26. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR GELECE N B LG SAYARLARI WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK PROJELER EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK DOSYA BOYUTUNU Ö RENMEK INTERNET INTERNET VE T CARET FUARLARI WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VIII INTERNET N GELECE MULTIMEDIA VE E LENCE GELECEKTE MULT MEDYA DONANIMLAR PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS AYARLARI VE KISAYOL TUfiLARI 6 fiubat ta Bayilerde Kaç rmay n! PÜF NOKTASI YEN YAZILIM EKLEMEK WINDOWS OYUNLARI NASIL KURULUR? Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD ve D ERLER Bilgisayarla çal fl rken kullanabilece iniz tek kumanda ayg t fare de ildir. Burada piyasada bulunan di er ayg tlar inceliyoruz. lk Apple tasar m kiflisel bilgisayar n piyasaya ç kmas ndan bu yana, fare en yayg n PC kumanda ayg t olagelmifltir. Ne var ki özellikle tafl nabilir bilgisayarlar n gelifltirilmesi "Trackpoint" tabir edilen türdeki di er kumanda ayg tlar n n da ortaya ç kmas n sa lam flt r. Bu tür cihazlar zaman içinde farkl tasar mlara dönüflerek masaüstü PC lerinde de kullan lmaya bafllam fllard r. Bu ayg tlar genellikle fareden çok daha az bir çal flma ortam na ihtiyaç duyarlar, üstelik ço unlukla da toz ve rutubete karfl daha az duyarl d rlar. TRACKBALL Farelerin yerini almay deneyen ilk farkl tasar mdaki ayg t Trackball olarak bilinen cihazd r. Bu ayg t görünüm olarak ters çevrilmifl bir fareyi and r r, hareketleri alg layan top üst k s mda bulunmaktad r. Burada kumanda ifllemi ayg t masada dolaflt rmak yerine, bir parmakla topu hareket ettirerek olmaktad r, bu yüzden de çok daha küçük bir çal flma ortam yetmektedir. Trackball ayg tlar ayr olarak üretildikleri gibi, baz bilgisayar modellerinde rastlanabilece i üzere klavye içine entegre edilmifl olanlar da vard r. Bunlar tek parmakla kullan labilecek kadar küçüktürler, ancak pek o kadar tutulmam fllard r. Trackball ayg tlar kullan m basit ve az yer gerektiren ayg tlard r, ancak yak n zamana kadar farelerle ayn dertlerden muzdariptiler. Üzerlerinde bulunan yönlendirme topu t pk farelerdeki gibi kir tutmaya müsaittir. Ancak yak n zamanda optik alg lay c kullanana modeller piyasaya ç kmaya bafllam fl, böylece bu ayg tlar n en büyük zay fl da giderilmifltir. TOUCHPAD Özellikle tafl nabilir bilgisayarlarda s k s k karfl - n za ç kabilen bir ayg t olan Touchpad, ayn zamanda Trackpad ad yla da bilinir. Touchpad çok farkl boyutlarda olabilir, ayr ca bilgisayar klavyesine entegre edilmifl olabilece i gibi, ayr bir donan m olarak da sat labilmektedir. Bu ayg t görünüm olarak düz ve kare fleklindeki parlak bir yüzeyden ibarettir. Bu yüzey insan cildinin dokunuflunu alg - layacak biçimde tasarlanm flt r. Touchpad kullan m oldukça basit bir ayg tt r, tüm yapman z gereken parma n z yüzeye hafifçe de dirmek ve burada gezdirmektir. Touchpad parma n yüzey üzerindeki hareketlerini alg lar ve bunlar t pk bir fare gibi de erlendirerek bilgisayara komut gönderir. T klama ya da çift t klama gibi ifllemler için, t pk fare tuflunu t klar gibi parma n z hafifçe yüzeye vurman z yeterli olmaktad r. Ayr ca bu ayg tlar ortamdaki toz ve rutubetten hemen hiç etkilenmezler. Ancak bu ayg t n da baz sorunlar yok de ildir. Her touchpad farkl bir duyarl l kta üretilmektedir, baz lar çok kuru bir cilde tepki vermekte zorlan rken, baz lar n n da afl r terli bir cilt yüzünden "akl kar flabilmektedir", bu yüzden seçim yaparken dikkatli olmak gereklidir. Yine baz durumlarda elleri biraz fazla titreyen bir kullan c bu tür bir ayg tla çal flmay çok zor bulabilir, çünkü ayg t üzerindeki parma n titremesini t klama olarak alg lamakta, ortaya ters sonuçlar ç kabilmektedir. Bu yüzden Touchpad türü bir ayg t herkesin kullan m na uygun olmayabilir. Tablet türü ayg tlarda iflaretçi olarak özel bir kalem kullan l r. < < HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 137

4 <<< TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER TRACKPOINT Trackpoint tabir edilen bu ayg t sadece tafl nabilir bilgisayarlara özeldirler ve masaüstü bilgisayarlar na neredeyse hiç uygulanmam fllard r. Bunun bafll ca sebebi ço u insan n tercih etmeyece- i kadar küçük ve hassas bir kumanda ayg t olmas d r. Ne var ki ayn özelliklerden ötürü ço u ünlü markan n tafl nabilir bilgisayar modellerinde bu ayg ta rastlamak mümkündür. Trackpoint esas olarak klavyenin ortas nda bir yere yerlefltirilmifl küçük ve hassas bir maniveladan ibarettir. Son derece hassas olan bu manivela üzerindeki parma n bask yapt yönü alg layarak çal fl r. Parma n z dü me görünümlü bu küçük çubu un üzerindeyken herhangi bir yöne do ru çekmeniz yeterli olmaktad r. Neredeyse hiç yer kaplamamas na ra men, yap s ve hassasiyeti nedeniyle kullanmaya al flmak biraz zaman alabilmektedir. JOYSTICK ayg tlar de iflik boy ve tasar mlarda olabilen, ancak genel görünüfl olarak savafl uçaklar n n kumanda kollar na benzeyen araçlard r. Zaten bunlar n tasar m na da savafl uça kumandalar esin kayna olmufltur, çünkü ilk modeller askeri simülatörler için gelifltirilmifltir. Ancak zaman içinde bilgisayar oyunlar - n n geliflimi sayesinde PC ve di er platformlar için uyumlu Joystickler üretilmeye bafllanm flt r. Prensipte büyük bir manivela gibi çal flan Joystickler, sadece bilgisayar oyunlar nda ifle yarayabilmektedirler. Çok farkl özelliklere sahip olan modellerini bulabilmek mümkündür, ancak hiçbiri Windows ile çal - fl rken fare ya da benzeri bir kumanda ayg t n n yerine kullan lamaz. E er bilgisayar oyunlar na gerçekten merakl ysan z, o zaman bu tür bir ayg t edinmek faydal olabilir. TABLET Tablet tabir edilen kumanda ayg t di er tüm benzer ayg tlar içinde en özel ve en farkl olan - d r. Görünüm ve çal flma prensipleri aç s ndan Touchpad ile benzerlikler gösterir, ancak çok daha büyük bir yüzeye sahiptir ve parmak yerine özel bir kalemle kullan l r. Bu tür bir ayg t n gelifltirilmesinin bafll ca sebebi, fare ve benzeri ayg tlar n yetersiz kald durumlara bir çözüm getirmektir. Özellikle çizim yaparken ya da yazarken kalem kullanmaya al flm fl bir elin, fare ya da di er ayg tlarla iyi sonuçlar elde etmesi mümkün olmamaktad r. Ancak bir Tablet kullan ld nda bu sorun halledilmifl olur. Tabletlerin yüzeyi bas nca duyarl d r, bu flekilde üzerlerinde gezdirilen kalemin hareketlerini alg - lamakla kalmaz, uygulanan bas nç miktar n da ölçebilirler. Böylelikle çizim yaparken kullan lan çizgilerin kal nl n ya da di er detaylar rahatl kla ayarlayabilmek mümkün olabilmektedir. Tablet üzerine bir resim koyup üzerinden geçerek onu bilgisayara aktarmak, sonra da resim iflleme yaz - l mlar yla ifllemek son derece kolayd r. Bu ayg t daha ziyade çizimle u raflan kullan c lara hitap etmektedir ve fiyatlar da genellikle di er kumanda ayg tlar ndan daha pahal d r, bu yüzden de çok fazla yayg n de ildir. 138 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 TAfiINAB L R B LG SAYARLAR TEMEL B LG LER TAfiINAB L R B LG SAYARLAR Bilgisayarlar art k hayat n her an nda ihtiyaç duyulabilen ayg tlar haline gelmifllerdir. Bir zamanlar bilgisayarlar dev büyüklüklerde ve k s tl yeteneklere sahip ayg tlard, bu yüzden onlar çok az insan kullanabiliyordu. Bu insanlar n büyük bir k sm da genellikle devlet ya da özel flirket bünyesinde çal - flan görevlilerdi. Ne var ki teknolojik geliflmeler bilgisayarlar daha küçük ve yetenekli bir hale getirdi. Bu süreç içinde bu cihazlar hayat n her alan na girmeye bafllad lar. Sonuç olarak tafl nabilen ve ihtiyaç duyulan her yerde kullan labilen bilgisayarlar n gelifltirilmesi kaç n lmaz oldu. lk tafl nabilir bilgisayar modelleri masaüstü benzerlerinden pek farkl de ildiler. Bunlar a r ve hantal ayg tlard, en önemli özellikleri katlanarak çanta haline getirilebilmeleriydi. Yerleflik güç kaynaklar ndan ba ms z çal flabilmek için a r aküler kullan yor, ancak yüne de uzun müddet yetecek enerji olmad ndan çok çabuk kullan m d fl kal yorlard. Yüksek enerji tüketimi ve a rl k sorunlar n n en önemli sebebiyse bu cihazlar n üretilmesinde standard masaüstü bilgisayar parçalar n n kullan lmas yd. Bu parçalar tafl nabilir bir bilgisayara uygun olarak tasarlanmad klar ndan performans çok düflürüyorlard. Bu bilgisayarlar n belki de en özgün parçalar küçük ve renksiz dijital ekranlar yd ki, bunlar da ço u durumda yetersizdi. Ayr ca bu ayg tlar n ofis ya da ev d fl ndaki koflullara dayanabilmesi için baz pahal malzemelerden faydalanmak gerekiyordu ki, bu da standard PC parçalar n n kullan - m na ra men fiyatlar n n çok yüksek olmas na neden oluyordu. Tüm bu sorunlar tafl nabilir bilgisayarlar için özel olarak tasarlanm fl parçalar n kullan lmas yla afl lmaya baflland. Daha az yer kaplayan ve enerji tüketen bilgisayar parçalar tasarland, ayr ca bu ifl için özel aküler gelifltirildi. Günümüzde bu tür ayg tlar halen fiyat ve enerji tüketimi konusunda baz sorunlar tafl sa da, yeni modeller ilk yap lanlardan tart fl lmaz biçimde daha üstün ve kullan fll d rlar. LAPTOP Bu s n ftaki bilgisayarlar ilk yap lanlardan çok daha küçük ve kullan fll d rlar. Boyutlar büyükçe bir evrak çantas ebatlar na indirgenmifl, ayr ca a rl k bir hayli azalt lm flt r. Yine de bu tür ayg t 10 kilogram civar nda olabilmekte ve tafl mas pek kolay olmamaktad r. Ancak özellikle bilgisayar parçalar n n tafl nabilir boyutlara indirgenmesinde önemli bir ad m at lm fl, sabit diskler ve ekranlar gibi karmafl k parçalar daha küçük, daha hafif hale getirilmeye bafllanm flt r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 139

6 <<< TEMEL B LG LER TAfiINAB L R B LG SAYARLAR NOTEBOOK Tafl nabilir bilgisayarlara olan talebin artmas bu konudaki geliflmeleri de h zland rm flt r. Ço u firma tüketicinin hafif ve yetenekli bir cihaz iste- ini karfl layabilmek için çal flmalar yapm fl, sonuçta da Notebook s n f bilgisayarlar ortaya ç km flt r. Bu s n f n özelli i ebatlar n A4 ka t büyüklü ünü ve a rl n da 4 kilogram aflmamas - d r. lk Notebook modelleri oldukça basit olmas - na karfl n, zaman içinde CD-ROM sürücüler, ses kartlar ve modemler gibi art k vazgeçilmez say - lan donan mlara da kavuflmufllard r. Günümüzde Notebook s n f bilgisayarlarda, bir masaüstü PC sinde bulunabilecek hemen her tür donan ma rastlamak mümkündür. Notebook bilgisayarlara tak lan ek donan m onlar biraz daha a r k ld - ndan, daha hafif ve temel ifllevlere sahip cihazlar isteyenler için bir alt s n f tasarlanm flt r. Bu s n ftaki ayg tlar 2 kilogram geçmeyen a rl a sahiptirler ve ço u zaman üzerlerinde yerleflik bir disket sürücü bile bulunmaz. Ancak disket ya da CD-ROM sürücü ve benzeri ayg tlar ihtiyaç duyuldu unda takabilmek üzere, bu ayg tlar n üzerinde belirli say da ba lant noktalar mevcuttur. Bu sayede genel kullan mda oldukça hafif olan, ancak istendi inde ek donan mdan da faydalanabilen bir cihaz s n f ortaya ç km flt r. elde edilebilmektedir. Kullan c ihtiyaç duymad zamanlarda bu parçay ofiste ya da otomobilde b rakarak a rl ktan tasarruf edebilmektedir. Notebook türü bilgisayarlar n hemen hepsinde bulunan ortak bir özellik, bunlar n "Docking Station" tabir edilen bir araç yard m yla di er bilgisayarlara ba lanabilmeleridir. Bu araç genellikle ayr ca sat l r ve üreticiden üreticiye de- iflen özelliklere sahip olabilirler. Baz lar sadece di er bilgisayarlarla ba lant sa layan bir arac görevi görürken, baz lar da ek donan ma sahiptirler ve tafl nabilir bilgisayar n yeteneklerini art - r rlar. Hemen tüm Docking Station ayg tlar tafl - nabilir bilgisayar n bataryalar n flarj edebilme yetene ine sahiptirler. Her ne kadar geliflen teknoloji sayesinde tafl nabilir bilgisayarlar n yetenekleri artm fl olsa da, standard bir PC ile k yasland klar nda fiyatlar halen yüksek say l r. Bu yüzden her kullan c n n alabilece i kadar yayg n de ildirler, ancak k sa sürede bu durum de iflebilir. ULTRATHIN NOTEBOOK Notebook s n f bilgisayarlar n daha da ince ve hafif bir alt s n f olan bu cihazlar, 1,5 santimden daha incedirler ve üzerlerinde disket sürücüler gibi hiçbir ek donan m yoktur. Bu sayede onlar istenen herhangi bir yere götürmek ve çal flt rmak mümkün olmaktad r. Ek donan m kullanabilme sorunu ise farkl bir biçimde çözülmüfltür. Yine tafl nabilir olarak tasarlanan ek bir parça içinde tüm gerekli donan m mevcuttur. Bu parça ihtiyaç duyuldu unda bilgisayara ba lanarak daha büyük ama yetenekli bir cihaz 140 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK TEMEL B LG LER EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK Bazen bilgisayar ekran ndaki bir görüntüyü resim olarak kaydetmek ihtiyac n duyabilirsiniz. Bunun farkl yöntemleri vard r, burada en kolay olan n görece iz. Bilgisayar ekran ndaki görüntüyü kaydetmenin en eski yöntemi bir foto raf makinesi kullanarak resmini çekmektir. Ancak tabii ki bu çok uzun süren ve zahmetli bir ifltir, üstelik sonuçlar asla istendi i gibi olmaz. Neyse ki Windows iflletim sistemi kendi içinde oldukça basit ve kullan fll bir yönteme sahiptir. Windows ile çal fl rken ekran görüntüsünü alabilmek için tüm yapman z gereken klavyenizdeki "PrintScreen" tufluna bir kez basmakt r. Windows o andaki ekran görüntüsünü derhal bir resim olarak pano üzerine aktaracakt r. Bu resmi daha sonra "Yap flt r" komutunu kullanarak Word ya da Paint gibi herhangi bir uygulama dosyas n n içine aktarabilirsiniz. Burada Alt+PrintScreen ile ald m z bir resmi nas l Word belgesi içine aktard m z görüyorsunuz. < < * < PUCU> Resim almak ve ifllemek için PaintShop Pro ve benzeri daha profesyonel programlardan faydalanabilirsiniz. Bunlar hem arka arkaya birden fazla resim alman za, hem de resimler üzerinde detayl de ifliklikler yapabilmeniz imkan tan rlar. Ayn fleyi Paint için söylemek mümkün de ildir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 141

8 <<< TEMEL B LG LER EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK < < Ayn flekilde ald m z bir ekran görüntüsünü Excel belgesi içine de yerlefltirebiliriz. Bu flekilde ald n z ekran görüntüsünü önce Paint uygulamas n kullanarak flekillendirmek isteyebilirsiniz. Tüm yapman z gereken resmi "Yap flt r" ile Paint içine aktarmak, sonra da düzenlemektir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken iki nokta vard r, bunlardan ilki Paint uygulamas n n resimleri düzenlemekte pek fazla seçenek sunmayaca - d r. kincisi ise Pano uygulamas n n bir kerede ancak tek bir adet resmi haf zas nda tutabilece idir. Yani arka arkaya birden fazla resim alman z gerekiyorsa, her seferinde ald n z resmi kaydetmeli, ondan sonra yeni resim almal s n z. Aksi halde önceki resmi kaybedersiniz, bu da çal flmay yavafllatan bir etkendir. E er Windows ile çal fl rken sadece belirli bir pencerenin resmini almak istiyorsan z, o zaman bunun için ALT ve PrintScreen tufllar na beraberce basman z yeterlidir. Bu durumda ekrandaki pencerelerden "aktif" durumda olan n görüntüsü al nacakt r. Böylece daha sonra bu ekran görüntüsünü kesmek zorunda kalmadan kullanabilirsiniz. Burada flunu belirtmek gerekir ki, her ne kadar en basit yöntem olsa da, PrintScreen tuflu genellikle sadece Windows masaüstünde çal fl rken görüntü alabilmenizi sa lar. Daha karmafl k bir uygulamay, mesela bir bilgisayar oyununu çal flt - r rken bu yöntem ifle yaramayabilir. Bu gibi durumlarda daha geliflmifl yaz l mlardan faydalanmak zorunda kalacaks n z demektir. Internet ya da di er kaynaklardan PaintShop Pro ya da HyperSnap DX gibi yaz l mlar n Shareware sürümlerini bulup kullanabilirsiniz. Resim almaya bir tufl atar Resimde imleç te görünür Sa fare tufluyla resim al r Yaln zca seçili alan görüntüler Tüm ekran görüntüler Yaln zca aktif alan görüntüler Yaln zca aktif pencereyi görüntüler Resim yakalama zaman ayar Yaln zca seçili nesneyi görüntüler Resim yakalama ifllemini hemen bafllat r 142 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI PROJELER TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI Bu bölümde bir Excel tablosu içindeki verileri nas l çeflitli flekillerde s ralayabilece imizi görece iz. Bir Excel tablosunu elinizdeki yo un miktardaki veriyi listelemek için kullanabilirsiniz. Bu veriler çok say da oldu unda ise arad n z kolayca bulabilmek için listeyi belirli bir s raya koyman z gerekecektir. Burada s ralama ifllemini nas l yapabilece inizi ad m ad m anlataca z: Ad m 1: Burada gördü ünüz gibi elimizde düzensiz bir tablo var. Bunu belirli bir s raya göre düzenlemek çal flmay kolaylaflt racakt r, biz burada soyadlar - n alfabetik olarak s ralayaca z. Ad m 3: Bundan sonra "S rala" adl diyalog penceresi aç - lacakt r. Buradan s ralama iflleminin hangi kurallara göre yap laca n belirlememiz gerekiyor. E er listede bafll k kullan yorsan z, o zaman "Bafll k sat r var" seçene ini de iflaretlemeyi unutmay n. Ad m 2: Öncelikle s ralamak istedi imiz bölümü seçili hale getiriyoruz, bundan sonra da ekran n üst k sm nda bulunan "Veri" seçene inden "S rala" komutunu seçin. Ad m 4: fiimdi "S ralama Ölçütü" adl k s mdan neye göre s ralama yapaca n z belirlemeniz gerekiyor. Burada soyad na göre s ralama yapmay amaçlad - m za göre, bunu seçmemiz laz md r. Ayr ca s ralaman n "artan" ya da "azalan" düzende yap lmas n da buradaki ayardan sa layabilirsiniz. * < PUCU> E er s ralama sonuçlar istedi iniz gibi olmazsa ve yeniden yapmak isterseniz, "Geri Al" komutunu kullanarak yap lan s ralamay iptal edebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 81

10 <<< PROJELER TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI Ad m 5: S ralama ölçütü olarak tek bir de er vermek bazen yetersiz kalabilir. Mesela ayn soyad ve hatta ad tafl yan çal flanlar s ralamak için birden fazla ölçüt belirtmek gereklidir. Bunu da "S ralama Ölçütü" sat r n n alt nda yer alan "Sonra" adl sat rlardan belirleyebilirsiniz. Ad m 7: E er tablonuzdaki bilgiler çok daha çabuk bir biçimde s ralamak isterseiz, o zaman flunu yapabilirsiniz: önce s ralama ölçütü olarak kullanmak istedi iniz sütuna t klay n, ard ndan da araç panelindeki "Azalan S ralama" ya da "Artan S ralama" tufllar ndan birine basarak ifllemi gerçeklefltirin. * < PUCU> Bir tablonun tamam içinde s ralama ifllemi yapmak istiyorsan z, o zaman tablonun tamam n seçmemeli, sadece tablo içinde bir hücreye t klamal s n z. Böylece Excel o tabloyu tamamen s ralamak istedi inizi anlayacakt r. Aksi takdirde sadece tablonun seçili olan k sm nda s ralama ifllemi yap lacak, kalan bölümlere dokunulmayacakt r. Bu da tablo içine girdi iniz verilerde karmafl kl a yolaçacakt r. Ad m 6: S ralama için gereken tüm ölçütleri girdikten sonra tüm yapman z gereken "Tamam" tufluna t klamakt r. S ralama diyalog penceresi kapanacak ve s ralama ifllemi gerçeklefltirilecektir. E er s ralama ifllemi istedi iniz gibi olmad ysa, o zaman geri al seçene i ile ifllemi tersine çevirebilirsiniz. < < 82 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

11 TAKV M HAZIRLANMASI PROJELER TAKV M HAZIRLANMASI Bu bölümde Excel kullanarak detayl bir takvimi nas l haz rlayabilece imizi görece iz. Ad m 1: Excel uygulamas n çal flt r n, aç lan çal flma kitab ndaki A2 hücresine haftan n ilk günü olan "Pazartesi" de erini girin. Ad m 3: Ard ndan da B2 hücresi içine "Ocak" de erini girin ve t pk günlerde yapt n z gibi, tutup sürükleme yöntemiyle M1 hücresine kadar uzanan bir sat r oluflturun. Buraya aylar n adlar Excel taraf ndan otomatik olarak girilecektir. Son olarak takvimden Ocak 1 in hangi güne geldi ini bulun ve bunu da uygun hücreye girin. Ad m 2: fiimdi imleci A2 hücresinin sa alt köflesine getirin. mleç art iflaretine dönüfltü ünde sol fare tufluna bas l tutarak dümdüz afla çekin ve A38 hücresine dek sürükleyin. Böylece haftan n günlerini içeren bir sütun oluflturaca z ve Excel bunun içini otomatik olarak s ral biçimde dolduracak. Ad m 4: fiimdi öncelikle CTRL (CONTROL) tufluna bas n. Bu tufla bas l tutarak 1 Ocak gününden afla do ru sol fare tufluna bas p sürükleme yöntemiyle "31" say s na gelene dek ilerleyen bir sütun oluflturun, çünkü Ocak ay nda bu kadar gün vard r. Son hücreye geldi inizde önce sol fare tuflunu, sonra da CTRL tuflunu b rak n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 83

12 <<< PROJELER TAKV M HAZIRLANMASI Ad m 5: Böylelikle her ay n hangi gününün haftan n hangi gününe geldi ini belirlemifl oluyoruz. Her ay farkl say da güne sahiptir ve fiubat bu y l 28 gün çekmektedir, bunu unutmay n.da CTRL tuflunu b - rak n. Ad m 8: Takvimdeki tüm Cumartesi s ralar n seçili hale getirdikten sonra, araç çubu undaki "Dolgu Rengi" dü mesinin yan k sm na t klayarak renk paletini aç n. Buradan "turkuvaz" rengini seçerek hücrelerin bu renkle doldurulmas n sa lay n. Ad m 6: Bu flekilde takvimden kontrol ederek y l n tüm aylar için günlerin listelenmesini tamamlay n. Ad m 9: Ayn flekilde tüm Pazar günlerini de "mavi" renkle doldurun. Ad m 7: fiimdi de CTRL tuflunu bas l tutup ilk hücreden itibaren tüm Cumartesi günlerini seçili konuma getirin. Ad m 10: Takvimden bakarak tüm özell gün ve bayram tatillerini bulun, bunlara denk gelen günleri seçerek içlerini "k rm z " renkle doldurun. 84 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 TAKV M HAZIRLANMASI PROJELER Ad m 11: fiimdi tüm B sütununu seçili konuma getirin. Ad m 14: fiimdi de haftalar belirlemek için Pazartesi ve Pazar aras nda kalan sat rlar yediflerli gruplar halinde seçerek kenarl k uygulay n. Ad m 12: fiimdi araç çubu undan dolgu renginin hemen yan nda bulunan kenarl k tuflunun menüsünü aç n ve kal n kenarl k fl kk n seçin, üzerine t klay n. Ad m 15: Art k takvimimizi kaydedebiliriz, araç çubu undan "Dosya" menüsüne girin ve "Farkl Kaydet" seçene ine t klayarak çal flma kitab n nereye kaydedece inizi seçin, sonra da "Tamam" diyerek ifllemi bitirin. Ad m 13: Böylelikle Ocak ay n ekranda belirlemifl olduk, ayn flekilde tüm aylar içeren sütunlara kenarl k uygulay n. Ad m 16: Geriye takvimi ka t üzerine bast rmak kal yor, yine "Dosya" menüsünden "Yazd r" seçene ine t klay n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 85

14 <<< PROJELER TAKV M HAZIRLANMASI Ad m 17: "Yazd r" diyalog menüsü içinde "Özellikler" ve "Önizleme" adl iki tufl mevcuttur, bunlardan "Özellikler" adl olana t klay n. Ad m 19: fiimdi de "Önizleme" tufluna t klay n, aç lan pencerede takvimin ka t üzerine nas l aktar laca n göreceksiniz. Üstteki araç çubu unda bulunan "Kenar Bofllu u" tufluna t klay n, ekrana sayfa s - n rlar n belirleyen çizgiler gelecektir. Fareyle tutup sürükleyerek bunlar ayarlayabilirsiniz. Ayr ca "Ayarla" tufluna bast n zda aç lan pencereden "S d r" seçene ini iflaretleyerek takvimin tam bir A4 sayfas boyutuna indirilmesini sa layabilirsiniz, böylece takviminiz bask da tek parça halinde ç kacakt r. Ad m 18: Aç lan pencereden "Yatay" seçene ini iflaretleyin ve onaylay n. Ad m 20: Tüm ayarlar tamamland ktan sonra "Yazd r" tufluna t klayarak takviminizin yaz c ç k fl n alabilirsiniz. * < PUCU> E er isterseniz takviminizi haz rlarken sizi ilgilendiren özel günleri ayr ca belirtebilirsiniz. Bunun haricinde renklendirmeyi yaparken dikkatli olman z gerekir, çünkü baz renkler özellikle siyah-beyaz yaz c bask s nda takvimin okunamaz hale gelmesine sebep olabilir. 86 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET ANS KLOPED LER INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER Art k bir konu hakk nda bilgi edinmek için raflar n z ansiklopedilerle doldurman za gerek yok, Internet üzerinde de arad n z bulabilirsiniz. E er do a hakk nda bilgi ar yorsan z ve özellikle hayvan ya da bitki türleriyle ilgileniyorsan z, o zaman adresine gitmenizi öneririz. Burada sekiz ana bafll k alt nda toplanm fl olan çok miktarda bilgiye ulaflabilirsiniz. Britannica ansiklopedisi tüm dünyada ad n duyurmufltur. E er adresine u rarsan z, burada tarihten sanata dek akla gelebilecek hemen her konu bafll alt nda toplanm fl bilgilere ulaflabilirsiniz. Güncel olaylar ve haberleri de burada bulmak mümkün. Astronomi ve uzay bilimleri konular nda ayr nt l bilgi edinmek isteyenlere adresini ziyaret etmelrini öneririz. Burada uzay araçlar ndan uçufl programlar na kadar çeflitli konularda detayl bilgiler bulabilirsiniz. Alfabetik s rada haz rlanm fl büyük bir ansiklopediye eriflebilmek için adresine gitmeniz yeterli. Burada hemen her konudan yaklafl k maddelik bir ansiklopedi bulunuyor, üstelik arad n z bilgiye kolay eriflimi sa layan bir yap da haz rlanm fl. Çok çeflitli konularda genifl bilgiler içeren bir baflka ansiklopediyi de adresinde bulabilirsiniz. Buradaki bilgiler alfabetik s raya göre düzenlenmemifl, ancak tarihten co rafyaya dek pek çok farkl konu bafll alt nda toplanm fl olarak buluyor. Bu site Web tasar mc s Matthew Spong taraf ndan, The Household Encyclopedia adl kitab n sayfalar n n taranmas ve oldu u gibi siteye konmas yla haz rlanm fl. adresinde bulunan site pek faydal de ilse bile ilginç say labilir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 145

16 <<< INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER Sadece kuzey Afrika dan orta do uya kadar olan bölgeleri ilgilendiren konular içeren bu site konusunda tek say labilir. Bu bölgelerde yer alan tüm ülkelerin politik ve topografik haritalar n n yan s ra sayfan n sol taraf ndan A dan Z ye ilgili tüm konulara alfabetik s rayla ulaflmak da mümkün oluyor. Ayr ca seçilen konularla ilgili olarak özellikle Avrupa dillerince telafuzu zor olan kelimeleri sesli olarak dinlemek de mümkün oluyor. Her tan m n en üstünde yer alan dinleme tuflunu kullanabilmek için sisteminizde Real Player n en son sürümünün yüklü olmas gerekiyor. çerik olarak di erlerinden oldukça farkl olan bu ansiklopedi gerçek konulardan çok fantastik konular hakk nda bafll klara yer veriyor. Böylelikle mitolojik, efsanevi ve kurgusal hikayelerde geçen ço u terime ya da isme bu siteden ulaflabiliyorsunuz. Ayr ca edebiyat ve tarih konusunda da birçok bilgi sitede yer al yor. Sayfan n girifl ekran ndan ulafl labilen A dan Z ye listede istediklerinizi bulamad n z takdirde çok daha detayl içerik için Full keyboard index e t klayabilirsiniz. Sadece metin tabanl bir site olmas - na ra men içeri i oldukça tatmin edici. Probert ansiklopedisi, gerçekten çok iyi kalitede haz rlanm fl, tamamen sansürsüz bilgi üzerine html tabanl ba lant dan oluflan bir site. Çok genifl bir yelpazede bilgi içeren site özellikle gazeteciler ve araflt rmac lara hitap etmekle birlikte di er tüm kullan c lar için de isteneni verebiliyor. Tüm bafll klar alt nda tek tek arama yapabilece iniz gibi sayfan n alt bölümünden ana bafll klara do rudan ulaflman z da mümkün oluyor. Sadece genel bilgilerin yer ald bölümlerin d fl nda dünya üzerindeki yerler, mitoloji, uçaklar ve Shakespeare gibi özel bilgilere de ulafl labiliyor. Hutchinson multimedya ansiklopedisinin tamam yla yenilenmifl ve bafltan elden geçirilmifl sürümü bugün için en güçlü referanslardan birini oluflturuyor. CD- ROM üzerinde bulunan bu kaynak 40,000 n üzerinde makaleyi multimedya ö elerle harmanlay p kullan c ya sunuyor. Bu siteyi kullanarak ise Hutchinson ansiklopedisi sahipleri her ay yenilenen içeri i bilgisayarlar na indirerek ansiklopedilerinin sürekli güncel kalmas n sa layabilirler. Di er kullan c lar ise sitede yer alan örnek makalelere eriflerek konular n ansiklopedi de nas l ifllendi i konusunda bilgi sahibi olabilirler. Dünyaca ünlü Compton ansiklopedisinin web sitesinin oldukça fl k tasarlanm fl girifl sayfas ndan bu firman n di er genifl ürün yelpazesine de ulaflabiliyorsunuz. See, do, learn gibi bafll klar alt ndan ise Compton ürünlerinden örnek makalelere de ulaflmak mümkün oluyor. Firman n online ansiklopedi bölümünün paral bir hizmet olmas na karfl n yine ilk sayfadan ulaflabilece iniz bir ba lant ile belirli bir süre ücretsiz deneme flans na eriflebiliyosunuz. Free Trial tufluna t klad n z zaman istedi iniz bafll aratabilece iniz bir sayfa karfl n za ç kacakt r. Ansiklopedi sitesi denilince akla gelen ciddi görünümü e er bu sitede de görmeyi bekliyorsan z kesinlikle yan l yorsunuz. Rengarenk ve canl görüntüler ile karfl n za ç kan site daha çok çocuklar için haz rlanm fl bir e lence sitesi görüntüsü tafl yor. Grolier ürünlerinin a rl kla tan t ld sitenin girifl sayfas n n en üst bölümünde her yafl grubuna uygun ürünün bulunmas için bir ayr ma da gidilmifl. En üst grubun 7-12 yafl aras na karfl l k gelmesi de sitenin tamamen çocuk e itimi için haz rland n kan tl yor. Bu bölümlerden istedi iniz konularla ilgili kitaplar bulunabiliyor. 146 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII INTERNET WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII Önceki bölümlerde tablolar n nas l haz rland n z görmüfltük, flimdi de bu tablolar n nas l daha detayl düzenlenebilece ini inceleyece iz. ÇERÇEVE RENG Öncelikle burada verilen sayfa kodunu Not Defterini kullanarak yeniden yaz n. Bu sayfa kodunu tablo1.htm ad alt nda kaydetmeyi unutmay n. Burada daha önce görmedi iniz yeni bir ek buluyor. TABLE komutu ile birlikte kullan lan BOR- DERCOLOR adl bu yeni ekin görevi tablolar n zda kullanaca n z çerçevelerin rengini belirlemektir. Biz burada yeflil renge denk gelen GRENN de- erini kulland k, ama tabii ki siz baflka bir de er verebilirsiniz. HÜCRE MESAFES kinci sayfa kodunda kullan lan bir di er yeni ek ise CELLSPACING ad n tafl maktad r. Bu ek hücrelerin aras ndaki mesafeyi ayarlamakta kullan l r. Buna "0" (s f r) de eri verildi inde, hücre çerçeveleri aras ndaki mesafe tamamen kalkar, sonuç olarak daha büyük görünen hücreler elde etmifl oluruz. MET N UZAKLI I Bu sayfalardaki ikinci sayfa kodlamas n da yine Not Defteri ile yazmay ve talo2.htm ad alt nda kaydetmeyi unutmay n. Bu kodlamada da yeni bir ek mevcut. CELLPADDING adl bu ekin görevi tablolara girilen metinlerin hücre çerçeveleriyle aras ndaki mesafeyi belirlemektir. Burada kullan - lan de er artt kça mesafe de artar ve dolay s yla bu durum tüm tablonun büyümesine sebep olur. Sonuçlar tablo2.htm sayfas n n aç lmas sonucunda kendiniz de görebilirsiniz, metin ve hücre çerçeveleri aras ndaki mesafe ilkine oranla çok daha fazlad r. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 147

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR? SAYI 26 TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR TAfiINAB L R B LG SAYARLARDA EN YEN NES L. GELECE N B LG SAYARLARI B LG SAYARLARINIZ YARIN NASIL OLACAK? WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK B R BAfiLANGIÇ

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR.

>>> SAYI 42 42. SAYIDA NELER VAR? KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. SAYI 42 TEMEL B LG LER KIZILÖTES DONANIMLAR. ALTERNAT F BA LANTI YÖNTEMLER. WINDOWS ÖZEL WINDOWS PROGRAMLARI. WINDOWS Ç N YARARLI PROGRAMLAR. PROJELER B RDEN FAZLA BELGE LE ÇALIfiMAK. WORD LE ÇALIfiMANIN

Detaylı

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ.

>>> SAYI 51 51. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. SAYI 51 TEMEL B LG LER B LG SAYAR AKSESUARLARI. B LG SAYARINIZ Ç N EK ÜRÜNLER. WINDOWS MS OFFICE XP. OFFICE SER S N N SON SÜRÜMÜ. PROJELER DOSYA PAYLAfiIMI AYARLARI. NETWORK TE VER PAYLAfiIMI. TABLOLARI

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI.

>>> SAYI 29 30. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. SAYI 29 TEMEL B LG LER B LG SAYARLARI B RB R NE BA LAMAK BAS T B R A NASIL KURULUR? WINDOWS YARDIMCI YAZILIMLAR POWER TOYS UYGULAMASININ KULLANIMI. PROJELER B Ç M fiablonlari FARKLI DÖKÜMAN KALIPLARI NASIL

Detaylı

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r.

Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse. ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. YEN KASA TASARIMI TEMEL B LG LER YEN KASA TASARIMI Evlerimizdeki kiflisel bilgisayarlar n d fl tasar mlar nda, neredeyse ilk IBM ürünü PC den bu yana hiçbir de ifliklik olmam flt r. Görünümleri ço unlukla

Detaylı

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi.

>>> SAYI 45 46. SAYIDA NELER VAR? B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. SAYI 45 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZIN DONANIMLARI ANAKART VE filemc YE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS ANT -V RÜS YAZILIMLARI B LG SAYARINIZI SALDIRILARA KARfiI NASIL KORUYAB L RS N Z? PROJELER D SK BOYUTUNUN

Detaylı

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR?

>>> SAYI 5 6. SAYIDA NELER VAR? D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? SAYI 5 TEMEL B LG LER D YALOG PENCERELER B LG SAYARIN BEL RL ÖZELL KLER AYARLAMAK Ç N DOSYA VE KLASÖRLER B LG SAYARINIZDA NE NEREDE BULUNUR? WINDOWS YARDIM DOSYALARI YARDIMA HT YACINIZ OLDU UNDA LK BAKILACAK

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03

LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 LINUX la lk Tan flma: KDE Masaüstü Yöneticisi 03 lk Tan flma LINUX Bilgisayarlar n Aç lmas LINUX Bilgisayarlar n Kapat lmas lk Login Mandriva LINUX Uygulamalar KDE Ayarlar Kullan c Yönetimi: UserDrake

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. .

.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. . Daron Yöndem IE8.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri.web Tasarýmcýlar için notlar.görsel Arama Altyapýlarý.Hýzlandýrýcýlar Daron Yöndem.Web Dilimleri.Yazýlým Geliþtiricilere Araçlar Internet Explorer

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba

ED TÖR. Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba ED TÖR Tüm Linux camias na s ms cak bir merhaba Yeni bir tasar m, yeni bir içerik, özetle yepyeni bir dergi ile karfl n zday z. Al flt n z, bildi iniz Haber Linux Dergisi art k çok daha renkli ve çok daha

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Kim Korkar LINUX tan?

Kim Korkar LINUX tan? Kim Korkar LINUX tan? Can U ur Ayfer, Ömer Ayfer Bu kitap, PUSULA Yay nc l k taraf ndan LINUX kullan c lar için ücretsiz olarak da t l r. YAYINCILIK ve LET fi M L M TED fi RKET Pusula 103 Kim Korkar Linux

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA

ÜRÜN GEL fit RME KILAVUZU. ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA ÜRÜN GEL fit RME 3 KILAVUZU ÜRÜN GEL fit RMEYE KARAR VERME ÜRÜN GEL fit RME SÜREC B LG SAYAR DESTEKL MÜHEND SL K ÜRGE VE PROJE YÖNET M RAPORLAMA stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı