>>> SAYI SAYIDA NELER VAR?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">>> SAYI 25 26. SAYIDA NELER VAR?"

Transkript

1

2 SAYI 25 TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER ALTERNAT F PC KUMANDA AYGITLARI TAfiINAB L R B LG SAYARLAR PORTAT F B LG SAYARLARA B R BAKIfi EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK B LG SAYARDAK GÖRÜNTÜLER RES M OLARAK KAYDETMEK PROJELER TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI EXCEL TABLOSU ÇER NASIL SIRALANIR? TAKV M HAZIRLANMASI EXCEL KULLANARAK B R TAKV M NASIL HAZIRLANIR? INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER HER AN ULAfiAB LECE N Z B LG KAYNAKLARI WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII WEB SAYFASI TABLOLARININ NCE AYARLARI INTERNET TE PARA KAZANMAK II NTERNET ÜZER NDE PARA KAZANMANIN YOLLARI MULTIMEDIA VE E LENCE MULT MEDYA AKSESUARLARI MULT MEDYA MON TÖRLER VE KULAKLIKLAR 26. SAYIDA NELER VAR? TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR GELECE N B LG SAYARLARI WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK PROJELER EXCEL DE L STE HAZIRLAMAK DOSYA BOYUTUNU Ö RENMEK INTERNET INTERNET VE T CARET FUARLARI WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VIII INTERNET N GELECE MULTIMEDIA VE E LENCE GELECEKTE MULT MEDYA DONANIMLAR PÜF NOKTASI ÇEfi TL WINDOWS AYARLARI VE KISAYOL TUfiLARI 6 fiubat ta Bayilerde Kaç rmay n! PÜF NOKTASI YEN YAZILIM EKLEMEK WINDOWS OYUNLARI NASIL KURULUR? Bilgisayar n zla ilgili her türlü sorun için Herkes çin Bilgisayar Destek Telefonu Saatleri: , Abone Servisi Herhangi bir say y kaç rd n zda, bunu abone bölümümüzden temin etmeniz ve Herkes çin Bilgisayar eksiksiz olarak biriktirmeniz mümkün. En temelden bafllayan bilgi düzeyi ileri düzeylere kadar yükselecek. Böylece Herkes çin Bilgisayar her düzeyden kullan c için eksiksiz bir baflvuru kayna olacak. Genel Yay n Yönetmeni: Gökhun Sungurtekin (Sorumlu), Yaz flleri Müdürü: Mahmut Karsl o lu, Editör: M. Berker Güngör, Grafik Tasar m: Murat Çelik, Vogel Sat fl Müdürü: Gönül Morgül, Müflteri Temsilcisi: Yeliz Koyun, Pazarlama Müdürü: Güler Okumufl, Abone Sorumlusu: Nur Geçili, Da t m: Cem Cenker, Üretim: Turgay Tekatan, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Genel Müdürü: Hermann W. Paul, Genel Müdür Yard mc s : Beste Özerdem, Vogel Yay nc l k Ltd. fiti. Ad na Sahibi: Gökhun Sungurtekin, Renk Ayr m -Film Ç k fl ve Bask : As r Matbaac l k Ltd. fiti., Da t m B RYAY A.fi. Vogel Yay nc l k Piyalepafla Bul. Zincirlikuyu Cad. Ün fl Merkezi No: 231/ Kas mpafla- STANBUL Tel: (212) Faks: (212)

3 TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD ve D ERLER Bilgisayarla çal fl rken kullanabilece iniz tek kumanda ayg t fare de ildir. Burada piyasada bulunan di er ayg tlar inceliyoruz. lk Apple tasar m kiflisel bilgisayar n piyasaya ç kmas ndan bu yana, fare en yayg n PC kumanda ayg t olagelmifltir. Ne var ki özellikle tafl nabilir bilgisayarlar n gelifltirilmesi "Trackpoint" tabir edilen türdeki di er kumanda ayg tlar n n da ortaya ç kmas n sa lam flt r. Bu tür cihazlar zaman içinde farkl tasar mlara dönüflerek masaüstü PC lerinde de kullan lmaya bafllam fllard r. Bu ayg tlar genellikle fareden çok daha az bir çal flma ortam na ihtiyaç duyarlar, üstelik ço unlukla da toz ve rutubete karfl daha az duyarl d rlar. TRACKBALL Farelerin yerini almay deneyen ilk farkl tasar mdaki ayg t Trackball olarak bilinen cihazd r. Bu ayg t görünüm olarak ters çevrilmifl bir fareyi and r r, hareketleri alg layan top üst k s mda bulunmaktad r. Burada kumanda ifllemi ayg t masada dolaflt rmak yerine, bir parmakla topu hareket ettirerek olmaktad r, bu yüzden de çok daha küçük bir çal flma ortam yetmektedir. Trackball ayg tlar ayr olarak üretildikleri gibi, baz bilgisayar modellerinde rastlanabilece i üzere klavye içine entegre edilmifl olanlar da vard r. Bunlar tek parmakla kullan labilecek kadar küçüktürler, ancak pek o kadar tutulmam fllard r. Trackball ayg tlar kullan m basit ve az yer gerektiren ayg tlard r, ancak yak n zamana kadar farelerle ayn dertlerden muzdariptiler. Üzerlerinde bulunan yönlendirme topu t pk farelerdeki gibi kir tutmaya müsaittir. Ancak yak n zamanda optik alg lay c kullanana modeller piyasaya ç kmaya bafllam fl, böylece bu ayg tlar n en büyük zay fl da giderilmifltir. TOUCHPAD Özellikle tafl nabilir bilgisayarlarda s k s k karfl - n za ç kabilen bir ayg t olan Touchpad, ayn zamanda Trackpad ad yla da bilinir. Touchpad çok farkl boyutlarda olabilir, ayr ca bilgisayar klavyesine entegre edilmifl olabilece i gibi, ayr bir donan m olarak da sat labilmektedir. Bu ayg t görünüm olarak düz ve kare fleklindeki parlak bir yüzeyden ibarettir. Bu yüzey insan cildinin dokunuflunu alg - layacak biçimde tasarlanm flt r. Touchpad kullan m oldukça basit bir ayg tt r, tüm yapman z gereken parma n z yüzeye hafifçe de dirmek ve burada gezdirmektir. Touchpad parma n yüzey üzerindeki hareketlerini alg lar ve bunlar t pk bir fare gibi de erlendirerek bilgisayara komut gönderir. T klama ya da çift t klama gibi ifllemler için, t pk fare tuflunu t klar gibi parma n z hafifçe yüzeye vurman z yeterli olmaktad r. Ayr ca bu ayg tlar ortamdaki toz ve rutubetten hemen hiç etkilenmezler. Ancak bu ayg t n da baz sorunlar yok de ildir. Her touchpad farkl bir duyarl l kta üretilmektedir, baz lar çok kuru bir cilde tepki vermekte zorlan rken, baz lar n n da afl r terli bir cilt yüzünden "akl kar flabilmektedir", bu yüzden seçim yaparken dikkatli olmak gereklidir. Yine baz durumlarda elleri biraz fazla titreyen bir kullan c bu tür bir ayg tla çal flmay çok zor bulabilir, çünkü ayg t üzerindeki parma n titremesini t klama olarak alg lamakta, ortaya ters sonuçlar ç kabilmektedir. Bu yüzden Touchpad türü bir ayg t herkesin kullan m na uygun olmayabilir. Tablet türü ayg tlarda iflaretçi olarak özel bir kalem kullan l r. < < HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 137

4 <<< TEMEL B LG LER TABLETLER, TOUCHPAD VE D ERLER TRACKPOINT Trackpoint tabir edilen bu ayg t sadece tafl nabilir bilgisayarlara özeldirler ve masaüstü bilgisayarlar na neredeyse hiç uygulanmam fllard r. Bunun bafll ca sebebi ço u insan n tercih etmeyece- i kadar küçük ve hassas bir kumanda ayg t olmas d r. Ne var ki ayn özelliklerden ötürü ço u ünlü markan n tafl nabilir bilgisayar modellerinde bu ayg ta rastlamak mümkündür. Trackpoint esas olarak klavyenin ortas nda bir yere yerlefltirilmifl küçük ve hassas bir maniveladan ibarettir. Son derece hassas olan bu manivela üzerindeki parma n bask yapt yönü alg layarak çal fl r. Parma n z dü me görünümlü bu küçük çubu un üzerindeyken herhangi bir yöne do ru çekmeniz yeterli olmaktad r. Neredeyse hiç yer kaplamamas na ra men, yap s ve hassasiyeti nedeniyle kullanmaya al flmak biraz zaman alabilmektedir. JOYSTICK ayg tlar de iflik boy ve tasar mlarda olabilen, ancak genel görünüfl olarak savafl uçaklar n n kumanda kollar na benzeyen araçlard r. Zaten bunlar n tasar m na da savafl uça kumandalar esin kayna olmufltur, çünkü ilk modeller askeri simülatörler için gelifltirilmifltir. Ancak zaman içinde bilgisayar oyunlar - n n geliflimi sayesinde PC ve di er platformlar için uyumlu Joystickler üretilmeye bafllanm flt r. Prensipte büyük bir manivela gibi çal flan Joystickler, sadece bilgisayar oyunlar nda ifle yarayabilmektedirler. Çok farkl özelliklere sahip olan modellerini bulabilmek mümkündür, ancak hiçbiri Windows ile çal - fl rken fare ya da benzeri bir kumanda ayg t n n yerine kullan lamaz. E er bilgisayar oyunlar na gerçekten merakl ysan z, o zaman bu tür bir ayg t edinmek faydal olabilir. TABLET Tablet tabir edilen kumanda ayg t di er tüm benzer ayg tlar içinde en özel ve en farkl olan - d r. Görünüm ve çal flma prensipleri aç s ndan Touchpad ile benzerlikler gösterir, ancak çok daha büyük bir yüzeye sahiptir ve parmak yerine özel bir kalemle kullan l r. Bu tür bir ayg t n gelifltirilmesinin bafll ca sebebi, fare ve benzeri ayg tlar n yetersiz kald durumlara bir çözüm getirmektir. Özellikle çizim yaparken ya da yazarken kalem kullanmaya al flm fl bir elin, fare ya da di er ayg tlarla iyi sonuçlar elde etmesi mümkün olmamaktad r. Ancak bir Tablet kullan ld nda bu sorun halledilmifl olur. Tabletlerin yüzeyi bas nca duyarl d r, bu flekilde üzerlerinde gezdirilen kalemin hareketlerini alg - lamakla kalmaz, uygulanan bas nç miktar n da ölçebilirler. Böylelikle çizim yaparken kullan lan çizgilerin kal nl n ya da di er detaylar rahatl kla ayarlayabilmek mümkün olabilmektedir. Tablet üzerine bir resim koyup üzerinden geçerek onu bilgisayara aktarmak, sonra da resim iflleme yaz - l mlar yla ifllemek son derece kolayd r. Bu ayg t daha ziyade çizimle u raflan kullan c lara hitap etmektedir ve fiyatlar da genellikle di er kumanda ayg tlar ndan daha pahal d r, bu yüzden de çok fazla yayg n de ildir. 138 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

5 TAfiINAB L R B LG SAYARLAR TEMEL B LG LER TAfiINAB L R B LG SAYARLAR Bilgisayarlar art k hayat n her an nda ihtiyaç duyulabilen ayg tlar haline gelmifllerdir. Bir zamanlar bilgisayarlar dev büyüklüklerde ve k s tl yeteneklere sahip ayg tlard, bu yüzden onlar çok az insan kullanabiliyordu. Bu insanlar n büyük bir k sm da genellikle devlet ya da özel flirket bünyesinde çal - flan görevlilerdi. Ne var ki teknolojik geliflmeler bilgisayarlar daha küçük ve yetenekli bir hale getirdi. Bu süreç içinde bu cihazlar hayat n her alan na girmeye bafllad lar. Sonuç olarak tafl nabilen ve ihtiyaç duyulan her yerde kullan labilen bilgisayarlar n gelifltirilmesi kaç n lmaz oldu. lk tafl nabilir bilgisayar modelleri masaüstü benzerlerinden pek farkl de ildiler. Bunlar a r ve hantal ayg tlard, en önemli özellikleri katlanarak çanta haline getirilebilmeleriydi. Yerleflik güç kaynaklar ndan ba ms z çal flabilmek için a r aküler kullan yor, ancak yüne de uzun müddet yetecek enerji olmad ndan çok çabuk kullan m d fl kal yorlard. Yüksek enerji tüketimi ve a rl k sorunlar n n en önemli sebebiyse bu cihazlar n üretilmesinde standard masaüstü bilgisayar parçalar n n kullan lmas yd. Bu parçalar tafl nabilir bir bilgisayara uygun olarak tasarlanmad klar ndan performans çok düflürüyorlard. Bu bilgisayarlar n belki de en özgün parçalar küçük ve renksiz dijital ekranlar yd ki, bunlar da ço u durumda yetersizdi. Ayr ca bu ayg tlar n ofis ya da ev d fl ndaki koflullara dayanabilmesi için baz pahal malzemelerden faydalanmak gerekiyordu ki, bu da standard PC parçalar n n kullan - m na ra men fiyatlar n n çok yüksek olmas na neden oluyordu. Tüm bu sorunlar tafl nabilir bilgisayarlar için özel olarak tasarlanm fl parçalar n kullan lmas yla afl lmaya baflland. Daha az yer kaplayan ve enerji tüketen bilgisayar parçalar tasarland, ayr ca bu ifl için özel aküler gelifltirildi. Günümüzde bu tür ayg tlar halen fiyat ve enerji tüketimi konusunda baz sorunlar tafl sa da, yeni modeller ilk yap lanlardan tart fl lmaz biçimde daha üstün ve kullan fll d rlar. LAPTOP Bu s n ftaki bilgisayarlar ilk yap lanlardan çok daha küçük ve kullan fll d rlar. Boyutlar büyükçe bir evrak çantas ebatlar na indirgenmifl, ayr ca a rl k bir hayli azalt lm flt r. Yine de bu tür ayg t 10 kilogram civar nda olabilmekte ve tafl mas pek kolay olmamaktad r. Ancak özellikle bilgisayar parçalar n n tafl nabilir boyutlara indirgenmesinde önemli bir ad m at lm fl, sabit diskler ve ekranlar gibi karmafl k parçalar daha küçük, daha hafif hale getirilmeye bafllanm flt r. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 139

6 <<< TEMEL B LG LER TAfiINAB L R B LG SAYARLAR NOTEBOOK Tafl nabilir bilgisayarlara olan talebin artmas bu konudaki geliflmeleri de h zland rm flt r. Ço u firma tüketicinin hafif ve yetenekli bir cihaz iste- ini karfl layabilmek için çal flmalar yapm fl, sonuçta da Notebook s n f bilgisayarlar ortaya ç km flt r. Bu s n f n özelli i ebatlar n A4 ka t büyüklü ünü ve a rl n da 4 kilogram aflmamas - d r. lk Notebook modelleri oldukça basit olmas - na karfl n, zaman içinde CD-ROM sürücüler, ses kartlar ve modemler gibi art k vazgeçilmez say - lan donan mlara da kavuflmufllard r. Günümüzde Notebook s n f bilgisayarlarda, bir masaüstü PC sinde bulunabilecek hemen her tür donan ma rastlamak mümkündür. Notebook bilgisayarlara tak lan ek donan m onlar biraz daha a r k ld - ndan, daha hafif ve temel ifllevlere sahip cihazlar isteyenler için bir alt s n f tasarlanm flt r. Bu s n ftaki ayg tlar 2 kilogram geçmeyen a rl a sahiptirler ve ço u zaman üzerlerinde yerleflik bir disket sürücü bile bulunmaz. Ancak disket ya da CD-ROM sürücü ve benzeri ayg tlar ihtiyaç duyuldu unda takabilmek üzere, bu ayg tlar n üzerinde belirli say da ba lant noktalar mevcuttur. Bu sayede genel kullan mda oldukça hafif olan, ancak istendi inde ek donan mdan da faydalanabilen bir cihaz s n f ortaya ç km flt r. elde edilebilmektedir. Kullan c ihtiyaç duymad zamanlarda bu parçay ofiste ya da otomobilde b rakarak a rl ktan tasarruf edebilmektedir. Notebook türü bilgisayarlar n hemen hepsinde bulunan ortak bir özellik, bunlar n "Docking Station" tabir edilen bir araç yard m yla di er bilgisayarlara ba lanabilmeleridir. Bu araç genellikle ayr ca sat l r ve üreticiden üreticiye de- iflen özelliklere sahip olabilirler. Baz lar sadece di er bilgisayarlarla ba lant sa layan bir arac görevi görürken, baz lar da ek donan ma sahiptirler ve tafl nabilir bilgisayar n yeteneklerini art - r rlar. Hemen tüm Docking Station ayg tlar tafl - nabilir bilgisayar n bataryalar n flarj edebilme yetene ine sahiptirler. Her ne kadar geliflen teknoloji sayesinde tafl nabilir bilgisayarlar n yetenekleri artm fl olsa da, standard bir PC ile k yasland klar nda fiyatlar halen yüksek say l r. Bu yüzden her kullan c n n alabilece i kadar yayg n de ildirler, ancak k sa sürede bu durum de iflebilir. ULTRATHIN NOTEBOOK Notebook s n f bilgisayarlar n daha da ince ve hafif bir alt s n f olan bu cihazlar, 1,5 santimden daha incedirler ve üzerlerinde disket sürücüler gibi hiçbir ek donan m yoktur. Bu sayede onlar istenen herhangi bir yere götürmek ve çal flt rmak mümkün olmaktad r. Ek donan m kullanabilme sorunu ise farkl bir biçimde çözülmüfltür. Yine tafl nabilir olarak tasarlanan ek bir parça içinde tüm gerekli donan m mevcuttur. Bu parça ihtiyaç duyuldu unda bilgisayara ba lanarak daha büyük ama yetenekli bir cihaz 140 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

7 EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK TEMEL B LG LER EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK Bazen bilgisayar ekran ndaki bir görüntüyü resim olarak kaydetmek ihtiyac n duyabilirsiniz. Bunun farkl yöntemleri vard r, burada en kolay olan n görece iz. Bilgisayar ekran ndaki görüntüyü kaydetmenin en eski yöntemi bir foto raf makinesi kullanarak resmini çekmektir. Ancak tabii ki bu çok uzun süren ve zahmetli bir ifltir, üstelik sonuçlar asla istendi i gibi olmaz. Neyse ki Windows iflletim sistemi kendi içinde oldukça basit ve kullan fll bir yönteme sahiptir. Windows ile çal fl rken ekran görüntüsünü alabilmek için tüm yapman z gereken klavyenizdeki "PrintScreen" tufluna bir kez basmakt r. Windows o andaki ekran görüntüsünü derhal bir resim olarak pano üzerine aktaracakt r. Bu resmi daha sonra "Yap flt r" komutunu kullanarak Word ya da Paint gibi herhangi bir uygulama dosyas n n içine aktarabilirsiniz. Burada Alt+PrintScreen ile ald m z bir resmi nas l Word belgesi içine aktard m z görüyorsunuz. < < * < PUCU> Resim almak ve ifllemek için PaintShop Pro ve benzeri daha profesyonel programlardan faydalanabilirsiniz. Bunlar hem arka arkaya birden fazla resim alman za, hem de resimler üzerinde detayl de ifliklikler yapabilmeniz imkan tan rlar. Ayn fleyi Paint için söylemek mümkün de ildir. HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER 141

8 <<< TEMEL B LG LER EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAKALAMAK < < Ayn flekilde ald m z bir ekran görüntüsünü Excel belgesi içine de yerlefltirebiliriz. Bu flekilde ald n z ekran görüntüsünü önce Paint uygulamas n kullanarak flekillendirmek isteyebilirsiniz. Tüm yapman z gereken resmi "Yap flt r" ile Paint içine aktarmak, sonra da düzenlemektir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken iki nokta vard r, bunlardan ilki Paint uygulamas n n resimleri düzenlemekte pek fazla seçenek sunmayaca - d r. kincisi ise Pano uygulamas n n bir kerede ancak tek bir adet resmi haf zas nda tutabilece idir. Yani arka arkaya birden fazla resim alman z gerekiyorsa, her seferinde ald n z resmi kaydetmeli, ondan sonra yeni resim almal s n z. Aksi halde önceki resmi kaybedersiniz, bu da çal flmay yavafllatan bir etkendir. E er Windows ile çal fl rken sadece belirli bir pencerenin resmini almak istiyorsan z, o zaman bunun için ALT ve PrintScreen tufllar na beraberce basman z yeterlidir. Bu durumda ekrandaki pencerelerden "aktif" durumda olan n görüntüsü al nacakt r. Böylece daha sonra bu ekran görüntüsünü kesmek zorunda kalmadan kullanabilirsiniz. Burada flunu belirtmek gerekir ki, her ne kadar en basit yöntem olsa da, PrintScreen tuflu genellikle sadece Windows masaüstünde çal fl rken görüntü alabilmenizi sa lar. Daha karmafl k bir uygulamay, mesela bir bilgisayar oyununu çal flt - r rken bu yöntem ifle yaramayabilir. Bu gibi durumlarda daha geliflmifl yaz l mlardan faydalanmak zorunda kalacaks n z demektir. Internet ya da di er kaynaklardan PaintShop Pro ya da HyperSnap DX gibi yaz l mlar n Shareware sürümlerini bulup kullanabilirsiniz. Resim almaya bir tufl atar Resimde imleç te görünür Sa fare tufluyla resim al r Yaln zca seçili alan görüntüler Tüm ekran görüntüler Yaln zca aktif alan görüntüler Yaln zca aktif pencereyi görüntüler Resim yakalama zaman ayar Yaln zca seçili nesneyi görüntüler Resim yakalama ifllemini hemen bafllat r 142 HERKES Ç N B LG SAYAR TEMEL B LG LER

9 TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI PROJELER TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI Bu bölümde bir Excel tablosu içindeki verileri nas l çeflitli flekillerde s ralayabilece imizi görece iz. Bir Excel tablosunu elinizdeki yo un miktardaki veriyi listelemek için kullanabilirsiniz. Bu veriler çok say da oldu unda ise arad n z kolayca bulabilmek için listeyi belirli bir s raya koyman z gerekecektir. Burada s ralama ifllemini nas l yapabilece inizi ad m ad m anlataca z: Ad m 1: Burada gördü ünüz gibi elimizde düzensiz bir tablo var. Bunu belirli bir s raya göre düzenlemek çal flmay kolaylaflt racakt r, biz burada soyadlar - n alfabetik olarak s ralayaca z. Ad m 3: Bundan sonra "S rala" adl diyalog penceresi aç - lacakt r. Buradan s ralama iflleminin hangi kurallara göre yap laca n belirlememiz gerekiyor. E er listede bafll k kullan yorsan z, o zaman "Bafll k sat r var" seçene ini de iflaretlemeyi unutmay n. Ad m 2: Öncelikle s ralamak istedi imiz bölümü seçili hale getiriyoruz, bundan sonra da ekran n üst k sm nda bulunan "Veri" seçene inden "S rala" komutunu seçin. Ad m 4: fiimdi "S ralama Ölçütü" adl k s mdan neye göre s ralama yapaca n z belirlemeniz gerekiyor. Burada soyad na göre s ralama yapmay amaçlad - m za göre, bunu seçmemiz laz md r. Ayr ca s ralaman n "artan" ya da "azalan" düzende yap lmas n da buradaki ayardan sa layabilirsiniz. * < PUCU> E er s ralama sonuçlar istedi iniz gibi olmazsa ve yeniden yapmak isterseniz, "Geri Al" komutunu kullanarak yap lan s ralamay iptal edebilirsiniz. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 81

10 <<< PROJELER TABLO ÇER KLER N N SIRALANMASI Ad m 5: S ralama ölçütü olarak tek bir de er vermek bazen yetersiz kalabilir. Mesela ayn soyad ve hatta ad tafl yan çal flanlar s ralamak için birden fazla ölçüt belirtmek gereklidir. Bunu da "S ralama Ölçütü" sat r n n alt nda yer alan "Sonra" adl sat rlardan belirleyebilirsiniz. Ad m 7: E er tablonuzdaki bilgiler çok daha çabuk bir biçimde s ralamak isterseiz, o zaman flunu yapabilirsiniz: önce s ralama ölçütü olarak kullanmak istedi iniz sütuna t klay n, ard ndan da araç panelindeki "Azalan S ralama" ya da "Artan S ralama" tufllar ndan birine basarak ifllemi gerçeklefltirin. * < PUCU> Bir tablonun tamam içinde s ralama ifllemi yapmak istiyorsan z, o zaman tablonun tamam n seçmemeli, sadece tablo içinde bir hücreye t klamal s n z. Böylece Excel o tabloyu tamamen s ralamak istedi inizi anlayacakt r. Aksi takdirde sadece tablonun seçili olan k sm nda s ralama ifllemi yap lacak, kalan bölümlere dokunulmayacakt r. Bu da tablo içine girdi iniz verilerde karmafl kl a yolaçacakt r. Ad m 6: S ralama için gereken tüm ölçütleri girdikten sonra tüm yapman z gereken "Tamam" tufluna t klamakt r. S ralama diyalog penceresi kapanacak ve s ralama ifllemi gerçeklefltirilecektir. E er s ralama ifllemi istedi iniz gibi olmad ysa, o zaman geri al seçene i ile ifllemi tersine çevirebilirsiniz. < < 82 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

11 TAKV M HAZIRLANMASI PROJELER TAKV M HAZIRLANMASI Bu bölümde Excel kullanarak detayl bir takvimi nas l haz rlayabilece imizi görece iz. Ad m 1: Excel uygulamas n çal flt r n, aç lan çal flma kitab ndaki A2 hücresine haftan n ilk günü olan "Pazartesi" de erini girin. Ad m 3: Ard ndan da B2 hücresi içine "Ocak" de erini girin ve t pk günlerde yapt n z gibi, tutup sürükleme yöntemiyle M1 hücresine kadar uzanan bir sat r oluflturun. Buraya aylar n adlar Excel taraf ndan otomatik olarak girilecektir. Son olarak takvimden Ocak 1 in hangi güne geldi ini bulun ve bunu da uygun hücreye girin. Ad m 2: fiimdi imleci A2 hücresinin sa alt köflesine getirin. mleç art iflaretine dönüfltü ünde sol fare tufluna bas l tutarak dümdüz afla çekin ve A38 hücresine dek sürükleyin. Böylece haftan n günlerini içeren bir sütun oluflturaca z ve Excel bunun içini otomatik olarak s ral biçimde dolduracak. Ad m 4: fiimdi öncelikle CTRL (CONTROL) tufluna bas n. Bu tufla bas l tutarak 1 Ocak gününden afla do ru sol fare tufluna bas p sürükleme yöntemiyle "31" say s na gelene dek ilerleyen bir sütun oluflturun, çünkü Ocak ay nda bu kadar gün vard r. Son hücreye geldi inizde önce sol fare tuflunu, sonra da CTRL tuflunu b rak n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 83

12 <<< PROJELER TAKV M HAZIRLANMASI Ad m 5: Böylelikle her ay n hangi gününün haftan n hangi gününe geldi ini belirlemifl oluyoruz. Her ay farkl say da güne sahiptir ve fiubat bu y l 28 gün çekmektedir, bunu unutmay n.da CTRL tuflunu b - rak n. Ad m 8: Takvimdeki tüm Cumartesi s ralar n seçili hale getirdikten sonra, araç çubu undaki "Dolgu Rengi" dü mesinin yan k sm na t klayarak renk paletini aç n. Buradan "turkuvaz" rengini seçerek hücrelerin bu renkle doldurulmas n sa lay n. Ad m 6: Bu flekilde takvimden kontrol ederek y l n tüm aylar için günlerin listelenmesini tamamlay n. Ad m 9: Ayn flekilde tüm Pazar günlerini de "mavi" renkle doldurun. Ad m 7: fiimdi de CTRL tuflunu bas l tutup ilk hücreden itibaren tüm Cumartesi günlerini seçili konuma getirin. Ad m 10: Takvimden bakarak tüm özell gün ve bayram tatillerini bulun, bunlara denk gelen günleri seçerek içlerini "k rm z " renkle doldurun. 84 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

13 TAKV M HAZIRLANMASI PROJELER Ad m 11: fiimdi tüm B sütununu seçili konuma getirin. Ad m 14: fiimdi de haftalar belirlemek için Pazartesi ve Pazar aras nda kalan sat rlar yediflerli gruplar halinde seçerek kenarl k uygulay n. Ad m 12: fiimdi araç çubu undan dolgu renginin hemen yan nda bulunan kenarl k tuflunun menüsünü aç n ve kal n kenarl k fl kk n seçin, üzerine t klay n. Ad m 15: Art k takvimimizi kaydedebiliriz, araç çubu undan "Dosya" menüsüne girin ve "Farkl Kaydet" seçene ine t klayarak çal flma kitab n nereye kaydedece inizi seçin, sonra da "Tamam" diyerek ifllemi bitirin. Ad m 13: Böylelikle Ocak ay n ekranda belirlemifl olduk, ayn flekilde tüm aylar içeren sütunlara kenarl k uygulay n. Ad m 16: Geriye takvimi ka t üzerine bast rmak kal yor, yine "Dosya" menüsünden "Yazd r" seçene ine t klay n. HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER 85

14 <<< PROJELER TAKV M HAZIRLANMASI Ad m 17: "Yazd r" diyalog menüsü içinde "Özellikler" ve "Önizleme" adl iki tufl mevcuttur, bunlardan "Özellikler" adl olana t klay n. Ad m 19: fiimdi de "Önizleme" tufluna t klay n, aç lan pencerede takvimin ka t üzerine nas l aktar laca n göreceksiniz. Üstteki araç çubu unda bulunan "Kenar Bofllu u" tufluna t klay n, ekrana sayfa s - n rlar n belirleyen çizgiler gelecektir. Fareyle tutup sürükleyerek bunlar ayarlayabilirsiniz. Ayr ca "Ayarla" tufluna bast n zda aç lan pencereden "S d r" seçene ini iflaretleyerek takvimin tam bir A4 sayfas boyutuna indirilmesini sa layabilirsiniz, böylece takviminiz bask da tek parça halinde ç kacakt r. Ad m 18: Aç lan pencereden "Yatay" seçene ini iflaretleyin ve onaylay n. Ad m 20: Tüm ayarlar tamamland ktan sonra "Yazd r" tufluna t klayarak takviminizin yaz c ç k fl n alabilirsiniz. * < PUCU> E er isterseniz takviminizi haz rlarken sizi ilgilendiren özel günleri ayr ca belirtebilirsiniz. Bunun haricinde renklendirmeyi yaparken dikkatli olman z gerekir, çünkü baz renkler özellikle siyah-beyaz yaz c bask s nda takvimin okunamaz hale gelmesine sebep olabilir. 86 HERKES Ç N B LG SAYAR PROJELER

15 INTERNET ANS KLOPED LER INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER Art k bir konu hakk nda bilgi edinmek için raflar n z ansiklopedilerle doldurman za gerek yok, Internet üzerinde de arad n z bulabilirsiniz. E er do a hakk nda bilgi ar yorsan z ve özellikle hayvan ya da bitki türleriyle ilgileniyorsan z, o zaman adresine gitmenizi öneririz. Burada sekiz ana bafll k alt nda toplanm fl olan çok miktarda bilgiye ulaflabilirsiniz. Britannica ansiklopedisi tüm dünyada ad n duyurmufltur. E er adresine u rarsan z, burada tarihten sanata dek akla gelebilecek hemen her konu bafll alt nda toplanm fl bilgilere ulaflabilirsiniz. Güncel olaylar ve haberleri de burada bulmak mümkün. Astronomi ve uzay bilimleri konular nda ayr nt l bilgi edinmek isteyenlere adresini ziyaret etmelrini öneririz. Burada uzay araçlar ndan uçufl programlar na kadar çeflitli konularda detayl bilgiler bulabilirsiniz. Alfabetik s rada haz rlanm fl büyük bir ansiklopediye eriflebilmek için adresine gitmeniz yeterli. Burada hemen her konudan yaklafl k maddelik bir ansiklopedi bulunuyor, üstelik arad n z bilgiye kolay eriflimi sa layan bir yap da haz rlanm fl. Çok çeflitli konularda genifl bilgiler içeren bir baflka ansiklopediyi de adresinde bulabilirsiniz. Buradaki bilgiler alfabetik s raya göre düzenlenmemifl, ancak tarihten co rafyaya dek pek çok farkl konu bafll alt nda toplanm fl olarak buluyor. Bu site Web tasar mc s Matthew Spong taraf ndan, The Household Encyclopedia adl kitab n sayfalar n n taranmas ve oldu u gibi siteye konmas yla haz rlanm fl. adresinde bulunan site pek faydal de ilse bile ilginç say labilir. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 145

16 <<< INTERNET INTERNET ANS KLOPED LER Sadece kuzey Afrika dan orta do uya kadar olan bölgeleri ilgilendiren konular içeren bu site konusunda tek say labilir. Bu bölgelerde yer alan tüm ülkelerin politik ve topografik haritalar n n yan s ra sayfan n sol taraf ndan A dan Z ye ilgili tüm konulara alfabetik s rayla ulaflmak da mümkün oluyor. Ayr ca seçilen konularla ilgili olarak özellikle Avrupa dillerince telafuzu zor olan kelimeleri sesli olarak dinlemek de mümkün oluyor. Her tan m n en üstünde yer alan dinleme tuflunu kullanabilmek için sisteminizde Real Player n en son sürümünün yüklü olmas gerekiyor. çerik olarak di erlerinden oldukça farkl olan bu ansiklopedi gerçek konulardan çok fantastik konular hakk nda bafll klara yer veriyor. Böylelikle mitolojik, efsanevi ve kurgusal hikayelerde geçen ço u terime ya da isme bu siteden ulaflabiliyorsunuz. Ayr ca edebiyat ve tarih konusunda da birçok bilgi sitede yer al yor. Sayfan n girifl ekran ndan ulafl labilen A dan Z ye listede istediklerinizi bulamad n z takdirde çok daha detayl içerik için Full keyboard index e t klayabilirsiniz. Sadece metin tabanl bir site olmas - na ra men içeri i oldukça tatmin edici. Probert ansiklopedisi, gerçekten çok iyi kalitede haz rlanm fl, tamamen sansürsüz bilgi üzerine html tabanl ba lant dan oluflan bir site. Çok genifl bir yelpazede bilgi içeren site özellikle gazeteciler ve araflt rmac lara hitap etmekle birlikte di er tüm kullan c lar için de isteneni verebiliyor. Tüm bafll klar alt nda tek tek arama yapabilece iniz gibi sayfan n alt bölümünden ana bafll klara do rudan ulaflman z da mümkün oluyor. Sadece genel bilgilerin yer ald bölümlerin d fl nda dünya üzerindeki yerler, mitoloji, uçaklar ve Shakespeare gibi özel bilgilere de ulafl labiliyor. Hutchinson multimedya ansiklopedisinin tamam yla yenilenmifl ve bafltan elden geçirilmifl sürümü bugün için en güçlü referanslardan birini oluflturuyor. CD- ROM üzerinde bulunan bu kaynak 40,000 n üzerinde makaleyi multimedya ö elerle harmanlay p kullan c ya sunuyor. Bu siteyi kullanarak ise Hutchinson ansiklopedisi sahipleri her ay yenilenen içeri i bilgisayarlar na indirerek ansiklopedilerinin sürekli güncel kalmas n sa layabilirler. Di er kullan c lar ise sitede yer alan örnek makalelere eriflerek konular n ansiklopedi de nas l ifllendi i konusunda bilgi sahibi olabilirler. Dünyaca ünlü Compton ansiklopedisinin web sitesinin oldukça fl k tasarlanm fl girifl sayfas ndan bu firman n di er genifl ürün yelpazesine de ulaflabiliyorsunuz. See, do, learn gibi bafll klar alt ndan ise Compton ürünlerinden örnek makalelere de ulaflmak mümkün oluyor. Firman n online ansiklopedi bölümünün paral bir hizmet olmas na karfl n yine ilk sayfadan ulaflabilece iniz bir ba lant ile belirli bir süre ücretsiz deneme flans na eriflebiliyosunuz. Free Trial tufluna t klad n z zaman istedi iniz bafll aratabilece iniz bir sayfa karfl n za ç kacakt r. Ansiklopedi sitesi denilince akla gelen ciddi görünümü e er bu sitede de görmeyi bekliyorsan z kesinlikle yan l yorsunuz. Rengarenk ve canl görüntüler ile karfl n za ç kan site daha çok çocuklar için haz rlanm fl bir e lence sitesi görüntüsü tafl yor. Grolier ürünlerinin a rl kla tan t ld sitenin girifl sayfas n n en üst bölümünde her yafl grubuna uygun ürünün bulunmas için bir ayr ma da gidilmifl. En üst grubun 7-12 yafl aras na karfl l k gelmesi de sitenin tamamen çocuk e itimi için haz rland n kan tl yor. Bu bölümlerden istedi iniz konularla ilgili kitaplar bulunabiliyor. 146 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

17 WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII INTERNET WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII Önceki bölümlerde tablolar n nas l haz rland n z görmüfltük, flimdi de bu tablolar n nas l daha detayl düzenlenebilece ini inceleyece iz. ÇERÇEVE RENG Öncelikle burada verilen sayfa kodunu Not Defterini kullanarak yeniden yaz n. Bu sayfa kodunu tablo1.htm ad alt nda kaydetmeyi unutmay n. Burada daha önce görmedi iniz yeni bir ek buluyor. TABLE komutu ile birlikte kullan lan BOR- DERCOLOR adl bu yeni ekin görevi tablolar n zda kullanaca n z çerçevelerin rengini belirlemektir. Biz burada yeflil renge denk gelen GRENN de- erini kulland k, ama tabii ki siz baflka bir de er verebilirsiniz. HÜCRE MESAFES kinci sayfa kodunda kullan lan bir di er yeni ek ise CELLSPACING ad n tafl maktad r. Bu ek hücrelerin aras ndaki mesafeyi ayarlamakta kullan l r. Buna "0" (s f r) de eri verildi inde, hücre çerçeveleri aras ndaki mesafe tamamen kalkar, sonuç olarak daha büyük görünen hücreler elde etmifl oluruz. MET N UZAKLI I Bu sayfalardaki ikinci sayfa kodlamas n da yine Not Defteri ile yazmay ve talo2.htm ad alt nda kaydetmeyi unutmay n. Bu kodlamada da yeni bir ek mevcut. CELLPADDING adl bu ekin görevi tablolara girilen metinlerin hücre çerçeveleriyle aras ndaki mesafeyi belirlemektir. Burada kullan - lan de er artt kça mesafe de artar ve dolay s yla bu durum tüm tablonun büyümesine sebep olur. Sonuçlar tablo2.htm sayfas n n aç lmas sonucunda kendiniz de görebilirsiniz, metin ve hücre çerçeveleri aras ndaki mesafe ilkine oranla çok daha fazlad r. HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 147

18 <<< INTERNET WEB SAYFASI HAZIRLAMAK VII TABLO BOYUTLARI Bu k s mda size tablo boyutlar n belirlemekte kullan lan dört ekten bahsedece iz. Bu eklerden ilki olan WIDTH her zaman TABLE komutuyla mutlar yla birlikte kullan l r. Bu ekin görevi tablonun ya da hücrelerin yatay hizaland rmas n yapmakt r. Burada "CENTER" de eri verilerek hizaland rma iflleminin merkeze do ru olmas sa lanm flt r. Dördüncü ve son ek olan VALIGN dikey hizaland rma ifllemi için kullan l r. Bu eki hem TR, hem de TD komutlar yla birlikte kullanabilmek mümkündür. Burada de er olarak "MIDDLE" vererek hizaland rma iflleminin ortaya do ru yap lmas n sa l yoruz. Burada verilen kod örneklerini yaz p çal flt rarak ve de erlerde de ifliklikler yaparak etkilerini kendiniz de yak ndan inceleyebilirsiniz. birlikte kullan l r. Bu eke iki farkl türde de er vermek mümkündür. Bu de erlerden ilki "%" baz nda, di eri de "piksel" baz nda olabilir. E er "100%" de eri verirsek o zaman tablo tüm sayfay kaplayacak genifllikte çizilecektir. Buna karfl n, e er piksel baz ndaki de eri "200" olarak belirlersek, o zaman genifllik bu miktarda olacakt r. WIDTH eki hem TAbLE, hem de TD komutlar yla birlikte kullan labilir. TD komutuyla kullan ld nda hücre geniflli ini belirlemeye yarar. kinci ek olan HEIGHT ise TABLE komutuyla birlikte kullan ld nda tablo yüksekli ini, TD komutuyla kullan ld nda ise hücre yüksekli ini belirlemeye yarar. Bu komuta da hem %, hem de piksel baz nda de er verebilmek mümkündür. Üçüncü ek olan ALIGN, TR, TD ve TABLE ko- 148 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

19 INTERNET TEN PARA KAZANMAK II INTERNET INTERNET TEN PARA KAZANMAK II Internet üzerinde nas l para kazanabilece inizi incelemeye bu bölümde devam ediyoruz. Daha önceki bölümde nas l Internet üzerinden para kazanabilece iniz konusuna de inmifltik. Ancak o bölümde anlat lan yöntem ilginç bir Web sitesi oluflturmay ve bol miktar ziyaretçi çekebilmeyi gerektiriyordu. Buna ba l olarak sitenize alaca n z reklamlardan oldukça tatminkâr gelirler kazanabilmek mümkündür, ne var ki tüm bunlar yapabilmek için bir hayli genifl bilgi da arc - na ve hayalgücüne ihtiyaç vard r. Tüm bunlarla u raflmak istemeyen, ancak zaman n n büyük bir k sm n geçirdi i Internet üzerinden biraz da olsa para kazanabilmek isteyenler için ise baflka bir yöntem daha vard r. Bu yöntem Internet üzerinde geçirdi iniz zaman boyunca pek özel bir fley yapman za gerek kalmadan para kazanabilmenizi sa layabilir. Ancak hemen flunu hat rlatal m ki, e er Internet ba lant s ve telefon faturas için oldukça yüklü bir miktarda para ödemeniz gerekecek ise, bu yöntemden para kazanmay derhal unutabilirsiniz. Bu yöntem daha ziyade baflka herhangi bir amaçla Internet üzerinde çokça vakit geçiren ve ba lant masraflar pek yüksek olmayan kullan c lara fayda sa layabilir. E er ba lant giderleriniz yüksek ise, s rf bu yöntemden para kazanmak için bütün gün Internet ba lant s n aç k tutmak sizi zarara u ratacakt r. I < INFO> Bu yöntemden para kazanmak için gerekenler: > Bir bilgisayar > Çok düflük maliyetli Internet ba lant s > En az orta düzeyde ngilizce bilgisi HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET 149

20 <<< INTERNET INTERNET TEN PARA KAZANMAK II fiimdi gelelim bu yöntemin ayr nt lar - na, bildi iniz gibi Internet üzerinde en büyük gelirler t pk yay nc l kta oldu u gibi reklamlardan kazan l r. Bu yüzden Internet üzerinde reklamc l k yapmak üzere kurulmufl birçok flirket vard r. Bu flirketler sadece Web sitelerine reklam sa lamakla kalmaz, ayr ca kendi bilgisayar na reklam almay kabul eden kullan c lara da saat ücreti öderler. Bunun için öncelikle bu tür bir flirketin Web sitesine giderek özel bir anlaflma yapmal, kiflisel bilgilerinizi eksiksiz verip bir de banka hesap numaras bildirmelisiniz. Bundan sonra bilgisayar - n za özel bir yaz l m kurman z gerekecektir. Bu yaz l m Internet ba lant s yapt n zda anlaflt - n z flirketin gönderdi i reklamlar otomatik olarak al r ve ekran n z n küçük bir k sm nda bunlar görüntüler. Bu tür bir anlaflmadan genellikle saat bafl na 0,3 USD kazanmak mümkündür. Bu tabii ki pek yüksek bir miktar de ildir, ancak art rman n yollar vard r. Mesela baflkalar na da bu sistemi tavsiye eder ve onlar n sizden bahsederek sisteme abone olmalar n sa layabilirseniz, o zaman gelirinizde belirgin bir art fl olacakt r. Bilgisayar n za reklam alman n bir di er yolu da flirketlerden e-posta yöntemiyle gönderilen reklamlar okumakt r. Anlaflmal oldu- unuz flirketten gelen her reklam okumak size bir miktar para kazand r r. Ancak bu da tek bafl na çok büyük bir miktar kazand rmayacakt r. Bu konuda çal flan baz flirketlerin web adreslerini veriyoruz, bunlar ziyaret ederek konu hakk nda daha detayl bilgi edinebilirsiniz: I < INFO> Unutmay n ki burada belirtilen türde bir reklam, sadece bilgisayar ekran nda görüldü ü sürece size para kazand r r. E er reklam penceresini gizler ya da kapat rsan z, o zaman sayaç duracakt r.! < D KKAT> Bu tür reklamlar veren ço u firma sahtecilik olaylar na karfl genifl önlemler al rlar. O yüzden anlaflma koflullar na uymazsan z para alamazs n z. Bunun d fl nda bir de yüksek ücretler vaad eden pek ad duyulmam fl flirketlere rastlamak mümkündür. Ancak bunlar n ço u genellikle ödeme yapmaktan kaç n rlar. 150 HERKES Ç N B LG SAYAR INTERNET

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 25/03/2015-36685 *BE6P3A0FN* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Sayı : 24382287-100- Konu : Ortak Dersler Hk. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER.

>>> SAYI 40 41. SAYIDA NELER VAR? SÜRÜCÜ NED R? MS WORKS 2000. ET KET VE ZARF BASMAK. SOHBET VE FORUMLAR. INTERNET TE SOHBET S TELER. SAYI 40 TEMEL B LG LER SÜRÜCÜ NED R? SÜRÜCÜLERE GENEL B R BAKIfi. WINDOWS MS WORKS 2000. ALTERNAT F B R OF S PROGRAM PAKET. PROJELER ET KET VE ZARF BASMAK. WORD LE ET KET VE ZARF NASIL YAZDIRILIR? INTERNET

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 16 17. SAYIDA NELER VAR? SAYI 16 TEMEL B LG LER PC LE NOTEBOOK ARASINDAK FARKLAR HANG S NE fie YARAR, AVANTAJLARI VE ZAYIF YÖNLER YAZICI SATIN ALMAK YEN YAZICI ALIRKEN NELERE D KKAT ETMEL? BASIM ORTAMLARI YAZICILARDA KULLANILAN

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu MacBook Pro nuza Hoş Geldiniz Hadi başlayalım. Mac inizi başlatmak için açma/kapama düğmesine basın. Ayarlama Yardımcısı, düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışmaya başlamanızı sağlamak

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta

Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Proje Görevi Geneti i De ifltirilmifl Organizmalar n Etkisi Süre: 6 Hafta Dereceler Ölçütler Tasar m HTML Kullan m Ba lant lar Araflt rman n çeri i Görsel Materyaller Sevgili Ö renciler; Sizden HTML kullanarak

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA

ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA ARDUİNO VE GPS MODÜLÜ İLE GPS KOORDİNATLARININ ALINMASI ARDUİNO VE SD KART MODÜLÜ İLE KULAKLIKTAN SES ÇALMA Projeyi Hazırlayanlar: İsmail TELLİ Aden MOHAMUD İçindekiler: 1. Arduino Ve Gps Modülü İle Gps

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 26 27. SAYIDA NELER VAR? SAYI 26 TEMEL B LG LER AVUÇ Ç B LG SAYARLAR TAfiINAB L R B LG SAYARLARDA EN YEN NES L. GELECE N B LG SAYARLARI B LG SAYARLARINIZ YARIN NASIL OLACAK? WINDOWS BAfiLANGIÇ D SKET OLUfiTURMAK B R BAfiLANGIÇ

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR?

>>> SAYI 8 OF S PROGRAMLARI PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? SAYI 8 TEMEL B LG LER OF S PROGRAMLARI ÇALIfiMA ORTAMINDAK YEN YARDIMCILARINIZ. MON TÖRLER MON TÖR NED R, NASIL ÇALIfiIR? WINDOWS PANO NASIL KULLANILIR VER AKTARIRKEN PANODAN NASIL FAYDALANILIR? PROJELER

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI

>>> SAYI 6 7. SAYIDA NELER VAR? OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER. FAREN N filev D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI SAYI 6 TEMEL B LG LER OF S N ZDEK B LG SAYAR B LG SAYARIN fi DÜNYASINDAK YER FAREN N filev FAREYE YÜKLENEN FARKLI GÖREVLER D SKET NED R? VAZGEÇ LEMEYEN KAYIT ORTAMI WINDOWS DOSYA S STEM NDE GEZ NMEK DOSYA

Detaylı

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN

WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU. Süheyla GÜVEN WEB SAP (ORION) STAJ BAŞVURU KULLANICI DÖKÜMANTASYONU Süheyla GÜVEN İÇİNDEKİLER 1. İÇERİK 1 2. WEB VE SAP (ORION) KULLANICI YAPISI.. 2 3. 1. AŞAMA ÖĞRENCİ GİRİŞİ.3 4. 2. AŞAMA DANIŞMAN ONAYI..6 5. 3. AŞAMA

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18

FOREACH V1.8. Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı. www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 FOREACH V1.8 Su Arıtma Sistemleri Bakım Takip ve Ön Muhasebe Programı www.sercantogrul.com 0506 588 17 18 İçindekiler Foreach Hakkında... 2 1-Anasayfa... 3 2-Bakım Kartı... 4 3-Tanımlama İşlemleri... 5

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI

ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI ORIFLAME MAKYAJ SİHİRBAZI MOBİL UYGULAMASI MAKYAJ SİHİRBAZI NEDİR? Oriflame Makyaj Sihirbazı, tek bir dokunuşta birbirinden farklı makyaj stilini ve görünüşü denemenize imkan tanır. Oriflame müşterilerinin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı