Gazetecilere keyfi engelleme *** Sonu kötü olacak *** NE OLMUÞTU? Kaynak:BirGün *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazetecilere keyfi engelleme *** Sonu kötü olacak *** NE OLMUÞTU? Kaynak:BirGün 20.1.2014 *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki"

Transkript

1 9 Adana da kaçak silah ve mühimmat taþýdýðý ihbarý alan güvenlik güçleri, otoyolda durdurduklarý TIR larda arama yaptý. Jandarma ekipleri silah ve mühimmat taþýdýðý ihbar edilen 3 TIR ý dün öðle saatlerinde Tarsus- Adana- Antep (TAG) otoyolunun Ceyhan Giþeleri nde durdurdu. Çok sayýda jandarma TIR larda arama yaptý. 500 Jandarmanýn gerçekleþtirdiði operasyonda, durdurulan 3 TIR ýn ikisinin silah ve mühimmat yüklü olduðu iddia edildi. Brandalarý açýlan TIR larýn ilk incelemesinin ardýndan 3 þoför, kelepçelenerek gözaltýna alýndý. Ayrýca TIR larýn görüntüsünü çekmeye çalýþan bazý gazeteciler de gözaltýna alýndý. Bu arada daha fazla sayýda TIR ile silah sevkiyatý yapýlacaðý ihbarý üzerine 4 TIR daha durdurulup aranmaya baþlandý. Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatýyla yapýlan operasyonda ele geçen silah ve mühimmatýn Suriye ye sevk edilmeye çalýþýldýðý iddia edildi. Durdurulan TIR lar, detaylý arama yapýlmasý için Seyhan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý na götürüldü. Ýstanbul da Türkçe Ermenice dilde haftalýk yayýmlanan AGOS Gazetesi nin (Agos, Ermeni kültüründe tohum atmak veya fidan dikmek için açýlan oyuk, çukur anlamýnda kullanýlmaktadýr) Genel Yayýn Yönetmeni HRANT DÝNK, katlediliþinin 7. yýlýnda Türkiye nin dört bir yanýnda ve dünyanýn pek çok ülkesinde gerçekleþtirilen etkinliklerle anýldý. Ankara da HRANT DÝNK dostlarý, onu anmak için 19 Ocak günü saat: 14:30 da Atatürk Bulvarý üzerinde bulunan Birgün Gazetesi Ankara Bürosu önünde toplandýlar. Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmenliðinin dýþýnda Birgün Gazetesi nde de yazan HRANT DÝNK için dostlarý Kýzýlay Güvenpark a yürüdüler. HRANT ÝÇÝN ADALET ÝÇÝN KATÝLLERÝ KORUYAN CÝNAYETE ORTAKTIR FAÞÝZME ÝNAT KARDEÞÝMSÝN HRANT BURADAYIZ AHPARÝG... Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevþehir de patatesin depo çýkýþ fiyattý 1.80 TL ye düþtü. Üreticilerin fiyatlarý düþürmesine karþý bazý büyük þehirlerde patates fiyatlarýnýn 4.50 TL ye çýktýðýný söyleyen Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, aracýlarýn tüketicilerin ucuz patates yemesine engel olduklarýný kaydetti. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, yaptýðý açýklamada, son 2 yýldýr patatesleri depolarda çürüyen üreticilerin bu yýl artan fiyatlar ile birlikte bir nebze olsun nefes alabildiklerini ve borçlarýný ödediklerini kaydetti. Nevþehir Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan Kadýn Çalýþmalarý Eðitim Merkezi (KAÇEM) de düzenlenen kurslara katýlan kadýnlar, el sanatlarý ve giyim üzerine düzenlenen kurslar ile el becerilerini geliþtirirken, diðer yanda... Orhan Kemal in 15 Eylül 1914 te Adana nýn Ceyhan ilçesinde doðumundan bugüne tam 100 yýl geçti. 56 yaþýnda aramýzdan ayrýlan Orhan Kemal, 30 yýllýk yazarlýk ömrüne sýðdýrdýðý öykü, roman, oyun, aný, inceleme, röportaj dallarýndaki 51 kitabý, bunlara eklenecek gazete sayfalarýnda kalan yazýlarý, film öyküleri, senaryolarý, film diyaloglarýyla 100 yýlý bileðinin...

2 20 Ocak 2007 tarihli Radikal gazetesinin 2. Sayfasý: Üstte büyük bir fotograf, Sera... Yanýnda küçük bir fotograf, senin resmin, karanfiller... Alttabir fotograf daha; Bir kadýn Orhan Alkaya ya sarýlarak O mu, orada mý yatýyor diyor ve aðlýyordu, yazýyor altýnda... Yedi yýl olacak neredeyse, o gazete kolisini ilk defa açtým. Býrak okumayý, bakmayý bile beceremediðim neredeyse bir ayýn gazeteleri. 20 Ocak tan baþladým ve ne çýktý karþýma! O bir kadýn, bizi tanýþtýran Nükhet Everi. Adýný, Agos a niyet ettiðinizde Anna Turay dan duymuþtum ilk. Fýrat olduðun üniversite yýllarýnda belki karþýlaþmýþtýk. Ayrý fraksiyonlarda da olsak, yakýn lokasyondaydýk, fakültelerimiz arasýndaki mesafe, üç dakika yürümeye bakardý olsa olsa. Ama o yýllarda tanýþmadýðýmýzdan eminim. Hayatýmda çok insan oldu. Ama çok çok azý, üstelik daha ilk tanýþmada, üzerimde seninki kadar kalýcý bir etki býraktý Hrant. Yüreðin avuçlarýnýn içindeydi âdeta. Kocaman kollarý, kocaman elleri, ayaklarý, kocaman bir kafasý olan, kocaman gülüþlü kocaman bir çocukla tanýþtýrmýþtý Nükhet beni. Bu yüzden Nükhet e hep müteþekkir oldum. Agos un ilk dönemi bir hayli çalkantýlýydý diye hatýrlýyorum. Kurucu ekipten kopmalar olmuþtu. Hem azýnlýk, hem solda olup, milliyetçi saldýrýlara, karþý-milliyetçi refleks geliþtirmeden var olabilmenin nasýl maharet gerektirdiðini, sen ve arkadaþlarýn, hepimizden çok daha fazla biliyordunuz. Baþlangýçta niyetin tam olarak bu muydu bilmiyorum ama, can nefesini üflediðin, sayfalarýna kiþiliðinin simyasýný kattýðýn Agos, azgýn dalgalara yenik düþmemesi bir yana, ghetto nuzun kabuðunu kýrmayý da baþardý. Üstelik, uzun süre ghetto hiç hoþ karþýlamadý sabanýn toprakta açtýðý bu derin yarýðý, agos u. Eski köye yeni âdet getirenlerin yaþadýklarýný hepiniz ama en fazla sen yaþadýn. Sonrasýnda diyasporayla yaþadýklarýn da bunun uzantýsýydý. Sahiden tuhaf adamdýn ahparig. Dýþarýda diyasporaya çatar, Türkiyeliliði savunur, biz kendi aramýzda meselelerimizi çözeriz, gölge etmeyin yeter, diye diklenirdin; memlekete döner altýný çize çize soykýrým ý anlatýrdýn. Sanki Onuncu Köy de doðmuþtun da gurbeti memleket etmiþtin. Seropyan Usta nýn hazýrladýðý Ermenice sayfalarýnýz vardý ama Agos un aðýrlýðý Türkçe ydi. Hatýrladýðým kadarýyla bu da tepki toplamýþtý camiada. Ne yapmak istediðini, 1999 da, Sersem Kocanýn Kurnaz Karýsý piyesini sahneye koyarken iyice anladým. Malûm, Haldun Taner in piyesinde, Tovmas Fasulyaciyan ve arkadaþlarý, Güllü Agop un imtiyazý yüzünden iþsiz kalýp turneye çýkar. Moliere in George Dandin ini Bursa da oynayacaklar, bu birinci perde... Ahmet Vefik Paþa trubu bulunca Bursa Osmanlý Tiyatrosu nu kurar, piyesi Fener Rum çevresine adapte eder ve Yorgaki Dandini adýný verir, bu ikinci perde... Üçüncü perde ise Küçük Ýsmail in Göksu Gazinosu ndagösterilen ortaoyunu adaptasyonudur. Topraðý bol olsun Misak Toros u aradým, bu iþte lisan çok önemli, bizim eskilerde Rum aksaný var da Ermeni aksanýnda acayip zorlanýyoruz, gel bir el at, dedim. Misakcýðým ikiletmeden geldi ama iki prova sonra, bu iþ beni aþýyor, Berç i getireceðim, dedi. Misak tan epey gençti Berç Noradunkyan ama ihtiyarlarýn dilini anlayan tek adam olarak nam yapmýþtý. Topraðý bol olsun Berç in oyuna katkýsý büyük oldu. Soykýrýmýn ardýndan sistemli biçimde uygulanan asimilasyon politikalarý, Türkiyeli Ermenilerin lisanýna aðýr darbe indirmiþti. Sen gazetede aðýrlýðý Türkçe ye vererek, derdini anlaþýlýr kýlmayý seçmiþtin. Zaten, Galile de, Dünya yuvarlak dediði için deðil, Discorsi lerini Latince yerine Ýtalyanca yazdýðý için enkizisyonda yargýlandýydý. Her zamanki gibi doðru ve belalý yolu seçmiþtin Baron. Þöyle bir çay içmeye uðramýþ yahut büyükannesinin vefat ilanýný vermeye gelmiþ delikanlýlardan, genç kýzlardan muhabirler, köþe yazarlarý çýkarttýðýný biliyorum.hakikat sihriyle yüklü dokunuþunun yarattýðý pek çok mucizeye tanýk ettin hepimizi. Dünya gözüyle son görüþmemizi, Surp Vartanats ta, Hagop Abi nin cenaze töreninde yaptýydýk. Aman Hrantcýðým, havada suikast kokusu var. Kendine mukayyet ol, demiþtim. Sen n apmýþtýn ahparig? Kocaman kolunu omzuma dolayýp, Acý patlýcaný kýraðý çalmaz mý demiþtin. Hatýrlamýyorum ama o öðle sonrasý boyunca, seni ilk defa bu kadar dalgýn ve hüzünlü görmüþtüm. Güvercin tedirginliði miydi? Sonra bir kere konuþtuk, telefon aracýlýðýyla. Ayný þeyi söyledim. O sýra bütün arkadaþlarýmý uyarýyordum. E, böyle kepaze bir iklimde yaþayýnca insanýn algýsý geniþliyor. Pelitli kasabasýndan baþlayarak, Trabzon Emniyeti nden süzülerek, Ýstanbul Vilayetini sarýp Ankara dan dolanan bir alçaklýk, iþleneceðini herkesin önceden bildiði bir cinayet senin çoðul yalnýzlýðýný hedef aldý. Yegâne Khent Baron umuzu, delifiþek bilgemizi arkasýndan vurdu. 20 Ocak 2007 gazetelerini tekrar koliye koyacaðým, aðzýný sýmsýký bantlayýp kaldýracaðým. Sen hep hayatýmdasýn çünkü, kardeþim. Kýrýk omzumun acýsý dayanýlmaz hale geldiðinde, mesela þunlarý yazarken, karþýmdaki boþ iskemlede bütün vücudunla beliriyorsun, acý macý hak getire! Orta Dünya nýn iyiliðini takdis ettiðin için teþekkür ederim Hrant. *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki Adana da kaçak silah ve mühimmat taþýdýðý ihbarý alan güvenlik güçleri, otoyolda durdurduklarý TIR larda arama yaptý. Jandarma ekipleri silah ve mühimmat taþýdýðý ihbar edilen 3 TIR ý dün öðle saatlerinde Tarsus- Adana- Antep (TAG) otoyolunun Ceyhan Giþeleri nde durdurdu. Çok sayýda jandarma TIR larda arama yaptý. 500 Jandarmanýn gerçekleþtirdiði operasyonda, durdurulan 3 TIR ýn ikisinin silah ve mühimmat yüklü olduðu iddia edildi. Brandalarý açýlan TIR larýn ilk incelemesinin ardýndan 3 þoför, kelepçelenerek gözaltýna alýndý. Ayrýca TIR larýn görüntüsünü çekmeye çalýþan bazý gazeteciler de gözaltýna alýndý. Bu arada daha fazla sayýda TIR ile silah sevkiyatý yapýlacaðý ihbarý üzerine 4 TIR daha durdurulup aranmaya baþlandý. Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatýyla yapýlan operasyonda ele geçen silah ve mühimmatýn Suriye ye sevk edilmeye çalýþýldýðý iddia edildi. Durdurulan TIR lar, detaylý arama yapýlmasý için Seyhan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý na götürüldü. *** Sonu kötü olacak CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün de konuyla ilgili bir açýklamada bulundu. Aygün týrlardaki aramayý Twitter hesabýndan yorumladý. Aygün þunlarý yazdý: Adana-Antep yolunda durdurulan 3 týrda El Kaide ye gittiði kesin olan silahlar bulunduðu haberleri geliyor. Jandarma þu an arama yapýyor, bu performansýyla Tayyip Teröre destek veren liderler listesine girmesi gereken en büyük aday durumunda. Suriye nin Türkiye yi BM ye þikâyet ettiði de düþünüldüðünde Tayyip Erdoðan Türkiye de Yüce Divan ý bile arayacak gibi görünüyor. AKP li milletvekilinin Allahýn vasýflarýný taþýyor dediði Tayyip in sonu çok kötü olacak. *** Gazetecilere keyfi engelleme Silah ve mühimmat bulunduðu ihbarýyla otoyolun Adana Ceyhan giþeleri yakýnýnda el konulup, detayla arama için Adana ya getirilirken Yakapýnar Mevkii ndeki güvenli bir bölgede bekletilen TIR larý görüntüleyen basýn mensuplarý engellendi. Polis, TIR larýn bulunduðu bölgenin 5 kilometrelik çevresini kordon altýna alýrken, bu çember içinde kalan DHA, AA ve Baþkent TV muhabirlerini gözaltýna alýndý. Gazetecilerin çektiði fotoðraf ve görüntü kayýtlarýnýn bulunduðu hafýza kartlarýný alan polis, daha sonra muhabirleri serbest býraktý, ancak hafýza kartlarýný iade etmedi. Gazeteciler, 3 TIR a el konulmasýndan yaklaþýk 2 saat sonra Öðretmenler Bulvarý nda durdurularak aranan TIR ýn görüntülerini çekerken güvenlik güçleri bir süre engelledi, daha sonra amirleri ile görüþerek bu engellemeyi kaldýrdý. Adana nýn iki ayrý noktasýnda gazetecilerin çalýþmalarý ile ilgili güvenlik güçlerinin farklý uygulamalarda bulunulmasý dikkat çekti. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Cafer Esendemir, olup bitenlere anlam vermekte zorlandýðýný, halkýn haber alma hakkýnýn çiðnendiðini, yetkililerden de hiçbir açýklama yapýlmadýðýný söyledi. Bu arada, el konulan TIR larda çeþitli mühimmatlar bulunduðu ileri sürülürken, yetkililer konuya iliþkin kesin bilgi vermedi *** NE OLMUÞTU? Adana da daha önce de bir TIR ve iki otobüste mühimmat ele geçirilmiþti. Hatay da da bir TIR savcýlýk kararý ile aranmak istenmiþ, ancak MÝT e ait olduðu belirtilerek aranmasýna engel olunmuþtu. TIR ýn aranmasýný isteyen savcý baþka göreve atanmýþtý. Kaynak:BirGün

3 Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevþehir de patatesin depo çýkýþ fiyattý 1.80 TL ye düþtü. Üreticilerin fiyatlarý düþürmesine karþý bazý büyük þehirlerde patates fiyatlarýnýn 4.50 TL ye çýktýðýný söyleyen Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, aracýlarýn tüketicilerin ucuz patates yemesine engel olduklarýný kaydetti. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, yaptýðý açýklamada, son 2 yýldýr patatesleri depolarda çürüyen üreticilerin bu yýl artan fiyatlar ile birlikte bir nebze olsun nefes alabildiklerini ve borçlarýný ödediklerini kaydetti. Patateste geçen haftalarda depo çýkýþýnýn 2.25 TL ye kadar yükseldiðini ancak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn sektör temsilcileri ile yaptýðý toplantý sonrasýnda fiyatlarýn 1.80 TL ye kadar düþtüðünü ifade eden Ekiz, bu fiyatýn daha da aþaðýlara çekilmesinin beklenmemesi gerektiðini vurguladý. Patates fiyatlarýnýn yüksek olmasýnýn en büyük sebebinin aracýlar olduðunu ifade eden Ekiz, "Son iki gündür patates fiyatlarýnda hafif bir düþme oldu fakat bu düþüþ inþallah çiftçimizin zararýna olmayacak. Patates üreticilerimizin geçmiþ yýllardan kalan borçlarýný ödeyebilmesi için fiyatýn bu seyrin daha da altýna düþmemesi için çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz. Nevþehir in önemli patates üretim ve depolama merkezlerinden olan Derinkuyu, Karapýnar ve Kavak depo çýkýþlarý 1.80 TL ile 2.10 TL arasýnda deðiþmekte. Eðer fiyatlar bu seyirde devam ederse bakanlýðýmýzýn da ithalat yapmama sözü var. Umarým bu böyle devam eder ve çiftçimizin elindeki malýný deðerlendirerek son iki yýlýn zararýný kapatýr. Bizim burada 1.50 TL ye patates sattýðýmýz dönemde patatesin 4 TL ye hatta 4.50 TL ye çýktýðýný basýndan öðrendik. Aradaki fark yüzde 100 ün üzerinde. Bu aracýnýn kazandýðý paraya da müdahale edilip edilmeyeceðini sayýn bakanlýk yetkililerine ilettik. Aracýlarýn üreticilerden daha fazla kazandýðýna inanýyorum. Bu spekülasyonlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve rantçýlara müdahale edilmesi konusunda bakanlýða isteklerimizi ilettik. Mutlaka üreticilere en büyük zararý onlar veriyor. Üretici ile tüketici arasýndaki köprünün yeniden gözden geçirilmesi gerektiðine inanýyorum. Bu patateste de böyle fasulyede de böyle. Kilo fiyatý 5 TL ye satýlan fasulyenin markete girdiðim zaman 16 TL ye satýldýðýný görmek beni çok üzüyor. Aradaki fark 10 TL ve bu 10 TL yi kimin kazandýðýnýn sorusunu halen bulabilmiþ deðiliz. Ayný durum patates için de geçerli" dedi. Patates üreticisinin geçen yýllarda ciddi oranda zarar ettiðini ve borçlarýný ödeyemez duruma geldiklerini kaydeden Ekiz, bu yýlki fiyatlar sayesinde üreticilerin borçlarýný ödeyebildiklerini ancak ileriki yýllarda ayný sorunlarýn tekrarlanabileceði söyledi. Üretim maliyetlerinin her geçen yýl arttýðýnýn ve Türk üreticisinin yurt dýþýndaki üreticiler ile rekabet edemez hale geldiðinin altýný çizen Ekiz, þöyle konuþtu: "Büyük zahmetler ile patates, fasulye üreten üreticilerden aracýlar daha fazla kazanýyor. Üstelik üreticilerin girdileri sürekli artýyor. Mazot fiyatlarý günü birlik zam yiyor, elektrikte sürekli fiyat artýyor, ekim dönemlerinde gübre fiyatlarýndaki artýþ ise kontrol edilemez seviyede. Bütün bunlara raðmen patates fiyatlarýnýn yüksek olduðunun konuþulmasý bizi üzüyor. Biraz da girdilere bakmak lazým. Dýþ ülkeler ile bizim üreticilerimizin tarýmdaki desteklerini kýyasladýðýmýz zaman bizim çiftçimizin onlarla rekabet edebilme gücünün olmadýðýný, ayaða kalkamadýðýný görmemiz gerek. Gerçekten patates üreticisi de buðday üreticisi de dýþ ülkelerdeki üreticiler ile girdiler yüzünden rekabet edebilecek düzeyde deðil. Bu eþitliðin saðlanmasý gerektiðine inanýyorum." Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi, Eðitime Yüzde 100 destek kapmasýnda öðretmen ve öðrencilerin yararlanabileceði Online Eðitim Hizmeti sunmaya baþladý. Bu çerçevede uygulamaya konulan online hizmete yönelik olarak þehir merkezindeki Ýlkokul ve Ortaokullarda görev yapan okul müdürlerine Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in de katýldýðý toplantýda sunum yapýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, eðitim hizmetlerinde hedeflenen baþarýnýn saðlanmasý ve bu baþarýnýn sürdürülebilir noktalarda olmasý için Nevþehir Belediyesi olarak online eðitim hizmeti sunmayý kararlaþtýrdýklarýný belirtti. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan sürdürülen Fatih Projesi ile de uygun bir proðram olan bu hizmetin eðitimde önemli bir boþluðu dolduracaðýna inandýðýný dile getiren Ünver,proje ile öðrenci ve öðretmenlere derslerde destek olunmasýnýn da hedeflendiðini aktardý. Türkiye nin deðiþik kentlerinde baþarý ile uygulanan bu proðramýn Nevþehir de de baþarýlý olarak sürdürülmesi yönünde her türlü katkýnýn saðlanacaðýný vurgulayan Ünver, Nevþehir eðitiminde önemli bir miladý da taþýyacak sistemin tüm öðrenci ve öðretmenlere hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. Toplantýda daha sonra iþlem eðitim uzmanlarý tarafýndan projeye yönelik olarak sunum yapýldý. Toplantýda Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Osman Balak ile müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri de hazýr bulundu. SÝSTEMDEN NASIL YARARLANILACAK Ýnternet baðlantýsý olan her yerden kullanýcý adý ve þifresi girilerek kullanýlýr. Nevþehir Eðitim den yararlanmak için internet baðlantýsý olan bir bilgisayar yeterlidir. Nevþehir Eðitim herhangi bir bilgisayar kurulumu veya CD gerektirmez. Yapýlmasý gereken tek þey, adresine girerek üye olmaktýr. NEVÞEHÝR EÐÝTÝM ÝN FÝZÝKÝ OKULLARDAN FARKI NEDÝR? Nevþehir Eðitim in fiziki okullardan farký; zaman ve mekân sýnýrlamasý olmayýþýdýr. Nevþehir Eðitim e internet baðlantýsý bulunan her yerden bilgisayar ile istediðiniz zaman girebilir ve istediðiniz kadar kullanabilirsiniz. Dilediðiniz konuyu, defalarca tekrar edebilir, dilediðiniz çalýþmayý, etkinliði ve testi tekrar tekrar çözebilirsiniz. Nevþehir Eðitim, eðitsel oyunlar, animasyonlar, sesli konu anlatýmlarý, farklý örnek ve yüzlerce sorudan oluþan testleri ile okul derslerine en büyük yardýmcýdýr. NEVÞEHÝR EÐÝTÝM ÝN DERS KÝTAPLARINDAN FARKLARI NELERDÝR? Nevþehir Eðitim de tüm içerikler, MEB müfredatýna tamamen uyumlu bilgisayar destekli eðitim etkinliklerini kapsar. Bu eðitim etkinlikleri kitaplarýn aksine üç boyutlu ve sesli konu anlatýmlarý, canlandýrmalar, etkileþimli, öðretici ve eðlenceli alýþtýrmalar, yüzlerce alt konu, tema-ünite testi, çözümlü testler ve konularý kavratmaya yönelik oyunlarla fen deneylerini ve alýþtýrmalarý içerir. Tüm etkinlikler öðrencilere geri bildirim verir, eksiklerini gösterir. Bu da öðrenmeyi kolaylaþtýrýr.

4 »Hrant'ýn son yazýsýnda kullandýðý "güvercin tedirginliði" kavramý gençlere nasýl sirayet etti? Hrant'ýn ölümünden sonra bu tedirginlik arttý mý? Nor Zartonk (Yeniden Uyanýþ/Doðuþ) Ýnisiyatifi, Türkiye Ermeni Toplumu'ndan yola çýkarak Türkiye halklarýnýn demokratik, eþit, özgürlükçü ve barýþtan yana tutumunda aktif rol oynuyor. Ýnisiyatif üyelerinden Sayat Tekir ve Marsel Balcý ile katledilmesinin 7. yýlýnda Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in Ermeni gençleri üzerindeki etkisini konuþtuk. Nor Zartonk üyeleri Dink'in, gençleri kendilerini geliþtirmeleri yönünde teþvik ettiðini, öldürülmesinin ardýndan kendilerinde 'isyan', 'aidiyet' ve daha vurgulanan bir kimlik duygusunun oluþtuðunu vurguladýlar.»çok zaman oldu. Bize Hrantsýz bir dünyanýn tarifini yapar mýsýn? Sayat Tekir: Hrant Dink katledileli 7 yýl oldu. Yedi yýl öncesine kadar Hrant Dink, tüm katliam, baský ve asimilasyonlar sebebiyle içine kapanan ve sindirilen Türkiyeli Ermenilerin ve Ermeni halkýnýn tüm bu sinmiþliðini yýrtan sesti. Bununla birlikte sadece Ermenilerin deðil, tüm halklardan iþçilerin, gençlerin, kadýnlarýn yani; tüm ezilenlerin sesine ses katmayý, kendisine görev bilmiþ bir sosyalistti. Bu sebeple de devlet tarafýndan katledildi. Bugün o ses, þimdi de Nor Zartonk ile yükseliyor. Hrant'ýn eksikliðini hissetmemek elde deðil, Hrantsýz bir dünyanýn tarifini yapmak zor. Ancak bu, onun yasýný tutup, bir köþede sessizce beklemeyi gerektirmez. Bizler, Hrant kadar cesur olmalýyýz ve onun mücadelesini kendi mücadelemizcesine sahiplenip, yükseltmeliyiz.»ermeni gençleriyle iliþkisi nasýldý? Marsel Balcý: Neticede gerek Agos gazetesi gerekse de Beyaz Adam'ý ilk kurduðu günden itibaren, karþýsýna çýkan her genci kendilerini geliþtirmeleri yönünde teþvik eden biriydi. Bu sürecin, 8 yaþýnda girdiði, yaþamýnda önemli bir yer tutan, Tuzla Ermeni Çocuk Kampý'ný çekip çevirdiði dönemde baþladýðýný söyleyebiliriz. Daha sonra Beyaz Adam'da ödevlere ve projelere yardým ederek geliþen bu süreç, Agos'un basýlmaya baþlandýðý dönemde gençleri siyasete, basýna, Ermeni dilini, kültürünü ve tarihini araþtýrmaya teþvik etmekle sürdü. Özellikle Agos gazetesi döneminde, gençlere elinden gelen her olanaðý saðlayarak, onlarý araþtýrmaya, sorgulamaya ve yeri geldiðinde mücadele etmeye yönelten Hrant Dink, Ermeni varlýðýnýn sürdürülmesinde gençlere önemli bir rol biçtiði sonucunu çýkartabiliriz. Sayat Tekir: Hrant Dink, Agos gazetesini Ermeni gençlerin haberciliði, siyaseti öðrenebileceði bir mutfak olarak görürdü. 1999'da Lise 1. sýnýfa giderken, bir Ermenice ödevi için ilk defa Agos'a gittim. Gençlere sürekli yardýmcý olunan bir dayanýþma aðý gibiydi Agos.»Rol model teþkil ediyor muydu Dink? Marsel Balcý: 1980 darbesi ve sonrasýnýn apolitize edici etkisini en yakýndan hissetmiþ nesilden olan Hrant Dink, nesildaþlarýnýn aksine bu süreçten politize olarak çýkmýþ ve yoðun bir mücadele vermiþ bir figür. Güncel siyaset ve olaylar Ermeni halkýný politize olmaya iterken, özellikle Ermeni gençliði mücadele etme azmini sürekli artýrýrken, böylesi bir figürün rol model olarak gözükmesi kaçýnýlmaz. Fakat Hrant'ýn bu iliþkiyi rol model olmak gibi bir hiyerarþi üzerinden deðil, arkadaþ, yoldaþ ve "ýnger" olmak üzerinden kurduðunu belirtmek gerekir. Sayat Tekir: Elbette Hrant Dink önemli ve farkli bir figürdü sonrasýnda Ermeni toplumunun çok az sayýda yetiþtirebildiði cesur aydýnlardan biriydi ve bu baðlamda alýþýlagelmiþ kalýplarýn dýþýnda bir karakterdi. Onun gazeteci kimliðiyle verdiði mücadele pek çok gence kuþkusuz ilham verdi. Zaten Agos'un ve Hrant'ýn kapýsý gençlere her zaman açýk olduðundan pek çok genç Agos'ta gazetecilik mesleðine ilk adýmlarýný attý. Diðer taraftan Hrant, çalýþmalarýyla Ermeni kimliðini yüz yýl sonra yeniden ve tersten politikleþtirmeyi baþardý. Devletin Ermeni kimliðine yüklediði politik kimliði kýrdý ve yeniden tanýmladý. Bu repolitizasyon sürecinin etkileri hâlâ sürüyor. Bu süreçte biz de dahil pek çok genç erken yaþlarda politikayla tanýþtý veya siyasete ilgi duyar hale geldi ki bu Ermeni halký açýsýndan hiç de küçümsenmeyecek bir deðiþimdir. Marsel Balcý: 1980 ve 90'lý yýllarý yaþayanlar için tedirginliðin arttýðý söylenebilir. Özellikle davanýn bir türlü sonuçlandýrýlmamasý, sonuçlandýrýlsa dahi açýk ve bariz bir þekilde sorumluluðu olan kamu görevlileri hakkýnda soruþturma açýlmasýný geçtim, kendilerinin ödüllendirilmesi, yüz yýlý aþkýn süredir katliamlara ve ayrýmcýlýklara maruz kalmýþ bir halkta elbette tedirginlik yaratýyor. Fakat genç nesil, Gezi Direniþi nde de gördüðümüz gibi, tedirginlik yerine isyan duygusunu ön plana çýkartmayý tercih ediyor. Bizde de öyle oldu, Hrant'ýn öldürülmesi, bizi "katledilmemek" için mücadele etmeye itti.»hrant'ýn ölümü gençlerdeki aidiyet duygusunu nasýl etkiledi? Sayat Tekir: Hrant Dink'in katledilmesi, etnik kimliklerimizi deðiþtirme þansýmýz olmadýðýndan Ermeni halkýna 'kimliklerini' hatýrlattý. Hatta cinayet öncesinde etnik kimliðiyle ilgilenmeyen pek çok insan aile tarihlerini araþtýrmaya baþladý. Dolayýsýyla Hrant'ýn ölümü gençlerdeki aidiyet duygusunu da pekiþtirdi.»hrant Dink'in öldürülmesi gençlerin kimlik bilincini nasýl etkiledi? Daha saklý mý yoksa daha vurgulayan bir kimlik mi oluþturdu? Marsel Balcý: Hrant'ýn öldürülmesinin ardýndan cenaze öncesinde ve cenaze sýrasýnda toplanan muazzam kalabalýk, kimliðin daha saklý bir hal almasýný imkânsýz kýlmýþtý. Birçok insan için, sadece tarih kitaplarýnda "zararlý cemiyet" olarak bilinen Ermeni halký, tüm varlýðý, gücü ve öfkesiyle sahnedeydi. Böyle bir eylemlilik halinden sonra, Ermeni kimliði daha 'vurgulanan' bir kimlik haline geldi. *** Ermeni kimliðinde yeni cümleler Bu konferans benim için çok önemli. Türkiye de yaþýyorum, Türkiyeli bir Ermeniyim. Bu konferansý böylece iki türlü algýlýyorum. Bir tanesi þu: Türkiye nin gerçek anlamda demokratik sürecinin bir parçasý sayýyorum. Türkiye bu konferansla önemli bir eþik atlamýþtýr. Ýkincisinde ise Ermeni dünyasýnýn ruh haliyle ilgiliyim, onlarýn bu konferans hakkýnda neler düþündüðünü de önemli buluyorum. Türkleri býraktýklarý noktada algýlayan, halen 1915 te algýlayan bir diaspora var, Türkiye deðiþmez, Türkler deðiþmez, onlar bunu kabul etmez, onlar laf anlamaz, onlarda vicdan yok düþüncesindeler. Ýþte bu konferansýn yapýlmasý onlarý Türkiye de neler oluyor? baðlamýnda olumlu yönde þaþkýna çevirecektir. Ýþte bu iki açý benim için çok önemli. Bu iki açýdan da kazanýmlar elde etmek istiyorum. Türkiye demokratikleþmedikçe Ermeniler iyileþemeyecekler. Bu çok net. Bunlar ikiz ruhlar gibiler. Biri bir masada operasyon geçirirken öbürü de diðer tarafta onun için acý çekiyor. Bu halde hissediyorlar iþte. Ben de bu yüzden Ermenilerle Türkler birbirleriyle iliþkileri açýsýndan sürekli iki klinik vakadýrlar derim. Biri paranoyasýyla öbürü travmasýyla. Bu doðru bir tespittir. Peki ne olmalý, çözümün ipucu ne? Zor soru bu Dün bir hanýmefendi konuþmasýna benim alkýþlayarak protesto ettiðim bir cümleyle baþladý. Ýnsanlarýn öldüðünden bahsediyorsunuz ama Osmanlý nýn kaybettiði topraklardan bahsetmiyorsunuz dedi. Ýnsan ve toprak kaybýný özdeþleþtiren bir anlayýþý ortaya koydu. Evet burada yapacak bir þey yok ama bir þeyi iyi anlamak lazým. Biraz önce size anlattýðým o soykýrýmdan, hadi soykýrýmý kullanmamýþ olayým, o olan bitenden ne anlýyorsak ne algýlýyorsak size anlattým; kökünden koparýlmak. Çünkü bu kök öyle bir kök ki o topraklarýn dibine kadar iner göðün üstüne kadar çýkar. Burada 3000 yýldan beri yaþadýðý topraklardan koparýlan insanlarýn Türkiye ye bakýþýndan bahsediyoruz. Bir öyküyle bitireyim, hatta öykü deðil bizzat yaþanmýþlýk, bizzat ben yaþadým. Her yerde de tekrarlýyorum. Sivas ýn bir kazasýndan yaþlý bir bey telefonla aradý. Dedi ki Oðul aradýk seni bulduk, burada bir yaþlý kadýn var, herhalde sizden. Kadýn Allah ýn rahmetine kavuþtu. Yakýnýný falan bulursan gönder, gelip alsýnlar ya da biz burada namazýmýzý kýlýp gömelim. Peki amca ararým dedim. Verdi adýný soyadýný; Beatris Haným diye biriydi, 70 yaþýnda. Fransa dan oraya tatile gitmiþ. Aradým, 10 dakika içinde buldum yakýnlarýný, sonuçta biz birbirimizi biliriz, çok azýz çünkü. Gittim dükkanlarýna sordum Böyle birini tanýr mýsýnýz? Dükkândaki orta yaþlý kadýn döndü, O benim anam dedi. Sordum Annen nerede? Fransa da yaþadýðýný senede 3-4 kere Türkiye ye geldiðini ama Ýstanbul a ya uðradýðýný ya uðramadýðýný, doðrudan terkettiði köyüne gittiðini anlattý. Anlattým kýzýna durumu. O da kalktý gitti. Ertesi gün telefon açtý. Bulmuþ ve tespit etmiþti anasý olduðunu, ama aðladý birden. Aðlamamasýný istedim, naaþý getirip getirmeyeceðini sordum. Abi dedi Ben getirecem ama burada bir amca var bi þeyler diyor dedi ve telefonu aðlayarak amcaya verdi. Kýzdým amcaya Neden aðlatýyosun kýzý dedim. Oðlum dedi Bir þey demedim... Kýzým anandýr, malýndýr ama bana sorarsan býrak kalsýn, burada gömülsün... Su çatlaðýný buldu dedim. Ben iþte o anda döküldüm. Anadolu insanýnýn ürettiði bu deyiþten, bu algýlamadan döküldüm. Evet, su çatlaðýný bulmuþtu. Doðrudur hanýmefendi Ermeniler in hakikaten bu ülkede bu topraklarda gözü var. O zaman yazdýðýmý þimdi size de tekrarlayayým. O sýralarda Sayýn Cumhurbaþkaný Demirel Ermenilere üç çakýl taþý bile vermeyiz diyordu. Ben de bu kadýnýn öyküsünü yazmýþtým ve demiþtim ki: Evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözü var çünkü kökümüz burada ama merak etmeyin bu topraklarý alýp gitmek için deðil bu topraklarýn gelip dibine girmek için Teþekkür ederim Hrant Dink in, Ýstanbul daki Ermeni Konferansý nda sunduðu gayrý-akademik tebliðin son bölümü. Kaynak:BirGün

5 Kalafat yerleri de bu kýyýdaydý. Fabrikalarýn bacalarýndan tüten dumanlar daracýk sokaklarý sis gibi sarardý. Hýzarlarýn výnýltýlý sesleriyle kalafat yerlerinden yansýyan tak-tuklar, kum, kereste, odun, kömür, meyve ve sebze yüklü motorlarýn iniltili pat patlarýyla fabrikalarýn sabah akþam öten tiz düdükleri Haliç vapurlarýnýn boðuk sesleri birbirine karýþýrdý. Bu gürültü patýrtý içinde yoldan tekmil vidalarý laçkalaþmýþ hurda otobüsler geçerdi. Ýþte büyük kentin bu yöresinde yaþamaya baþlayan Orhan kemal, bu kez, yazý emekçisi olarak iþçiliðini sürdürecektir. O, yoksullarýn, iþçilerin, iþsizlerin yazarý olacaktýr. Üstelik parasýzlýðý, yoksulluðu, iþsizliði yaratanlarýn, çalýþanlarý sömürenlerin kimler olduðunu bilen, onlarý karþýsýna alan bir yazardýr. Kýsacasý Orhan Kemal, iþçi sýnýfýnýn iþçi kalmayý bilmiþ bir yazarýdýr. AYDINLIK GERÇEKÇÝ Ünlü Lincoln ün demokrasi tarifi gibi : Halkýn halk için, halk tarafýndan yönetimi der o. Biz de neden þöyle demeyelim? Ýnsanlýðýn, insanlýk tarafýndan, insanlýk için yönetilme çabasý adýna sanat. Orhan Kemal in aydýnlýk gerçekçi anlayýþýndaki iyimserliðiyle gelecek umudu halkýn içinden gelmesine, onu iyi tanýmasýna baðlýdýr: Romanlarýmdaki iyimserlik bana halkýmýzý yakýndan, çok iyi tanýmaktan geliyor. Daha açýkçasý ben halkýn kendisi, bir parçasýyým. Onun için yakýndan görüyor, biliyorum ki en kötü insanýn bile iyi bir yaný var. Daha açýkçasý en kötü insaný içinde yaþadýðý toplum yaratýyor, onun için bizim bulunduðumuz toplumun deðil, dünyanýn gelecekte düzene gireceðini, düzenli toplum insanlarýnýn da daha çok mutlu olacaðýna inanýyorum. ÝÞÝNÝN TUTKUNU Orhan Kemal in 15 Eylül 1914 te Adana nýn Ceyhan ilçesinde doðumundan bugüne tam 100 yýl geçti. 56 yaþýnda aramýzdan ayrýlan Orhan Kemal, 30 yýllýk yazarlýk ömrüne sýðdýrdýðý öykü, roman, oyun, aný, inceleme, röportaj dallarýndaki 51 kitabý, bunlara eklenecek gazete sayfalarýnda kalan yazýlarý, film öyküleri, senaryolarý, film diyaloglarýyla 100 yýlý bileðinin hakkýyla doldurmuþ bulunuyor. Asýl adý Raþit Öðütçü olan Orhan Kemal, yasaklanan Ahali Partisi baþkaný olan babasý Abdülkadir Kemali nin Suriye ye kaçmak zorunda kalmak zorunda kalmasý yüzünden öðrenimini ortaokulun son sýnýfýnda býrakmýþtýr. Suriye ile Lübnan da geçen sürgünlük yýllarýndan sonra 1932 de çocukluðunun geçtiði Adana ya döner. O artýk Adana nýn kenar mahallelerinde yaþayan pamuk fabrikalarýnda iþçilik, dokumacýlýk, yerine göre katiplik yapan sýradan bir iþçi, bir emekçidir. Týpký yaþadýðý kenar mahalledeki öteki insanlar gibi sýradan bir adam. Gene ayný mahalleden kendi gibi bir iþçi kýzla da evlenecektir. ÝÞÇÝ SINIFININ ÝÞÇÝ YAZARI Yaþama iþçi olarak atýlan Orhan Kemal 1950 de Adana dan çoluk çocuk Ýstanbul a geldiðinde uzun yýllar yaþayacaðý Haliç kýyýsýndaki Cibali de ahþap bir eve yerleþecektir. Haliç kýyýlarý, Ýstanbul un iþçi mahalleleridir. Yoksul insanlarýn yaþadýðý, dar, loþ sokaklarýn bulunduðu Bizans kalýntýsý yerlerdir. O zamanlar Cibali Tütün Fabrikasýna giden kýzlar, sabah karanlýðýnda, onun da yaþadýðý bu sokaklardan geçerdi. En büyük fabrikalardan en derme çatma atölyelere kadar sanayi kesiminin büyük bir bölümü bu kýyýda sýralanmýþtý. Kýyý boyunca odun, kömür depolarý vardý. Meyve ve Sebze Hali biraz ötede, Unkapaný nda bulunuyordu. Keresteciler, kum, çakýl depolarý sýrt sýrtaydý. Orhan Kemal, aydýnlýk gerçekçi bir yazardýr. Onun insanlarý, en derin acýlarla mutsuzluklarý yaþarken, en horlanmýþýndan en itilmiþine kadar insanlýk onurlarýný hiçbir þeyle deðiþmezler. Nedeni gelecek umutlarýdýr. Çünkü sanatýn amacý insandýr; insanýn, insanlýðýn mutluluðudur: Sanatýn amacý... þöyle özetlemekte bir sakýnca var mý acaba? Halkýmýzýn, genel olarak da insan soyunun müspet bilimler doðrultusundaki en baðýmsýz koþullar içinde en mutlu olmasýný isteme çabasý. Her has iþçi gibi o da iþinin tutkunuydu. Bir gün bile yazý yazmayý aksatmadý. Son gününe kadar yazdý. Hatta son olarak gidip hastalanarak öldüðü Bulgaristan a bile oradan göçenlerin romanýný yazmak, kendi ailesinin izini sürmek için araþtýrma yapmaya gitmiþti. Orhan Kemal, gerçeðe bakýþýyla gerçeði yorumlayýþýndaki kendine özgü tavrýyla çaðdaþ edebiyatýmýzýn yalnýz bir yüzyýlýný deðil, yüzyýllarýný devirecek yazarlarýndandýr. Kaynak:Evrensel BEKLE BENÝ Karlar tozarken bekle Ortalýk aðarýrken bekle Kimseler beklemezken bekle beni -K.Simonov I Bekle beni küçüðüm umudu karartmadan sevinci yitirmeden bekle döneceðim bir gün elbet bekle beni Bahar geldiðinde kýrlara çýkacaksýn dizboyu otlar üstünde koþ koþabildiðince ve sakýn yitirme neþeyi Kýrlarýn sessizliðinde yüreðinin sesini dinle ve orada benim için küçücük bir yer ayýr ve bekle beni küçüðüm Doða pervasýzdýr biraz bakarsýn en olmaz yerde masmavi bir su fýþkýrýr ve suyun ýþýldayan göðsünde sevincin nilüferleri Bahar þaþýrtmasýn seni sýrtüstü uzan bir gölgeye sularýn, kuþlarýn sesini dinle ve bekle beni orada döneceðim küçüðüm II Mapusane türküleri hüzünlüdür biraz belki her dinleyiþinde yüreðin burkulmakta için sýzlamaktadýr Ama acýlara alýþýlmaz birþeyler var deðiþecek birþeyler var deðiþtirmemiz gereken önce acýlardan baþlanacak Beþ on yýl dediðin pek kolay geçmeyebilir üstelik bu savaþ bu kahredici kýyým bitmeyebilir daha uzun süre Ama sen sahip çýkarak yaþama ve sevince bekle beni küçüðüm acýlar bitecek bir gün sevgiler çiçek açacak Mapusane türküleri hüzünlüyse de biraz yüreðin burkulmasýn için sýzlamasýn sakýn ve bekle beni küçüðüm III Kýþ kýyamet bir gün bakarsýn çýkýp gelmiþim varsýn azgýnlaþsýn tipi ve uðuldayadursun dýþardaki rüzgâr Sakýn þaþýrma küçüðüm üþümüþ bir serçe gibi titremesin ellerin apansýz çýkýp geleceðim kýþ kýyamet de olsa bir gün Uðuldayan bu rüzgâr bu delice yaðan kar ürkütmesin seni direnmektir artýk bekleyiþin öbür adý Sen türküler söyle ve gülümse küçüðüm çünkü sesinin ýrmaðýyla yeþerecek hasretin bozkýrlarý Bekle beni küçüðüm umudu karartmadan sevinci yitirmeden bekle döneceðim bir gün elbet beke beni küçüðüm

6 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði nin katýlým öncesi mali yardým aracý olan IPA nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 12.baþvuru ilanýna çýktý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ilgili kuruluþu olan TKDK, IPA nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda çýktýðý 12. baþvuru ilanýyla Türkiye'nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedefliyor. Ýþletmeleri Avrupa Birliði standartlarýna yükseltmeyi amaçlayan TKDK, Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý ile Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin topluluk standartlarýnýn uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý, tarýmçevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký saðlanmasý, kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý amaçlanýyor. Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti eþ-finansmanýndan oluþturulan IPARD Programý fonundan aktarýlacak. Bu destek `Kamu Katkýsý olarak adlandýrýlýyor. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaðý belirtildi. Baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve eksen bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi ise 488 milyon 772 bin 128 lira olarak belirlendi. Çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydýn, Balýkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraþ, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muþ, Nevþehir, Ordu, Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tokat, Trabzon, Uþak, Van ve Yozgat illerinde tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecek. 12. baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurular 10 Þubat 2014 tarihi saat dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan TKDK il koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlanacak. Baþvurularýn son teslim tarihi ise 10 Mart 2014 saat 21.00'e kadar devam edecek. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan Kadýn Çalýþmalarý Eðitim Merkezi (KAÇEM) de düzenlenen kurslara katýlan kadýnlar, el sanatlarý ve giyim üzerine düzenlenen kurslar ile el becerilerini geliþtirirken, diðer yanda ailelerine ekonomik katký da saðlýyorlar. Nevþehir de 2011 yýlýnda kadýnlarýn sosyal hayata katýlýmlarýnýn daha etken hale getirilmeleri, kadýnlarýn toplumsal kalkýnmada öncü rol üstlenmelerinin saðlanmasý ve el becerilerinin geliþtirilmesi amacýyla Nevþehir Belediyesi tarafýndan oluþturulan KAÇEM, Kapadokya Eðitim Merkezi (KAPEM) tarafýndan düzenlenen kurslarýn da ana merkezlerinden biri haline geldi. KAÇEM in daha verimli çalýþma yürütebilmesi amacýyla Cevher Dudayev Mahallesi ile 2000 Evler Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi nde, Kadýn Eðitim birimleri oluþturuldu. Baþta Belediye Caddesi üzerinde bulunan KAÇEM in ana binasý baþta olmak Mehmet Akif Ersoy, Cevher Dudayev Mahallesi ve 2000 Evler Mahallesindeki kadýn eðitim birimlerinde uzman eðiticiler gözetiminde, 2013 yýlýnda düzenlenen Tel Kýrma, El Sanatlarý, Çeyiz Ürünleri Hazýrlama, Kadýn Üst Giysileri Dikimi, Kadýn Giysileri Kalýp Hazýrlama olmak üzere 5 farklý branþta ve 3 dönem halinde açýlan kurslara 454 kadýn katýldý. Hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaðýþ olmamasý nedeniyle Erciyes Daðýnda kar, Kýzýlýrmak'ta su azaldý. Sivas'dan doðan, Kayseri, Nevþehir güzergahýndan geçen Kýzýlýrmak'ýn, Kapadokya'nýn Avanos Ýlçesi'nde suyu her yýlki dönemden yüzde 40 oranýnda azaldý. Kýzýlýrmak'ýn Kayseri'deki Yamula ve Bayramhacý baraj göllerinde de kuraklýk nedeniyle kýyýdaki aðaçlarýn köklerinin, Avanos köprüsünün ayaklarýnýn tabanýn ortaya çýktýðý, adacýklarýn ve kayalarýn çoðaldýðý görüldü. Meteoroloji uzmanlarý Kayseri ve çevresinde bu hafta gündüz en yüksek sýçaklýðýn derece arasýnda olacaðýný, geçen yýl bu zamanlarda Erciyes daðýnýn 2 bin 200 metresindeki Tekir yaylasýnda kar kalýnlýðýnýn santim dolayýnda, bu günlerde ise santim olarak ölçüldüðünü belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren yaðýþ beklediklerini açýkladý. Erciyes A.Þ. Genel müdürü Murat Cingi de, Erciyes daðýnda kuraklýða karþýn sürekli makinelari çalýþtýrýp kar ürettiklerini ve kayak yapýlabildiðini söyledi. USTA KAYAKÇI: BÖYLE KURAKLIK GÖRMEDÝM Usta kayakçý Veysel Deðirmenci de, "47 yýldýr Erciyes daðýnda kayak yaparým, böyle bir kuraklýk görmedim. Allahtan, Büyükþehir Belediyesine ait Erciyes A.Þ tarafýndan çalýþtýrýlan kar makinelerinin yaptýðý suni karla pistlerde kayýlabiliyor. Bu sezon Erciyes daðýna 5 kez kar yaðdý ama yeterince yaðýþ olmadýðýndan, yaðan kar kayalarýn üstünü bile örtemedi. Küresel ýsýnma dedikleri bu olmalý" diye konuþtu. DOÐA TIRMANIÞI YAPILDI Öte yandan Herkes Ýçin Spor Federasyonu Kayseri il Temsilciliði, Daðcýlýk il Temsilciliði, Erciyes Kar Kaplanlarý Spor Kulübü ve Yýlanlý Daðý Doða Sporlarý grubu ile ortak gerçekleþtirilen etkinlikte, Erciyes eteklerindeki Serçel yaylasýnda bulunan yaklaþýk 2 bin 500 metre yüksekliðindeki Lifos tepesi týrmanýþý, karsýzlýðý bir kez daha gözler önüne serdi. Serçel Yaylasý gondol alanýnda sabah 07.00'de toplanan gruplar, Daðcýlýk il Temsilcisi Ýsmail Yýlmaz'ýn liderliðinde Serçel Yaylasýndan Lifos daðýna disiplinli bir þekilde yürüdü. Grubun yürüyüþünde güzergahta ve çevredeki kar azlýðý dikkati çekti. Kaynak:Sondakika Haber Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunun getirdiði hükümler kapsamýnda Nevþehir Belediyesi nde görev yapan Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, idari amir, memur ve iþçilere yönelik Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimine baþlandý. 3 Mart tarihine kadar devam edecek eðitim çalýþmalarý 4 uzman tarafýndan verilecek. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilen Selin Saðlýk ve Güvenlik birimi uzmanlarý tarafýndan verilen eðitimler Ocak tarihleri arasýnda memurlara, tarihleri arasýnda iþçilerin birinci dönem eðitimi ve tarihleri arasýnda da iþçilerin 2. dönem eðitimleri olarak gerçekleþecek. Ülkemizde her 6 dakikada bir iþçi yaralanmasý ve ölümü ile Uluslararasý Çalýþma Örgütü (ÝLO) araþtýrmasýna göre iþ kazalarý konusunda Avrupa da birinci ülke konumundaki Türkiye de, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda bilinçli toplumsal yapýnýn ortaya çýkartýlmasýna yönelik eðitim çalýþmalarýnda `Çalýþanlarýn hak ve sorumluluklarý, `Meslek Hastalýklarý, ` Ýþ Hijyeni, `Yangýn Eðitimi, `Ýlk Yardým, `Uluslararasý Kuruluþlar ve Sorumluluklarý gibi konularda bilgilendirme yapýlacak.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Ýstanbul da Türkçe Ermenice dilde haftalýk yayýmlanan AGOS Gazetesi nin (Agos, Ermeni kültüründe tohum atmak veya fidan dikmek için açýlan oyuk, çukur anlamýnda kullanýlmaktadýr) Genel Yayýn Yönetmeni HRANT DÝNK, katlediliþinin 7. yýlýnda Türkiye nin dört bir yanýnda ve dünyanýn pek çok ülkesinde gerçekleþtirilen etkinliklerle anýldý. Yolsuzluk Operasyonu geniþledikçe çileden çýkan Baþbakan Erdoðan ýn aðzýndan çýkaný kulaðý durmamaya baþladý. Cemaat e yönelik yürüttüðü karþý operasyonu Acýrsanýz, acýnacak hale gelirsiniz diye açýklayan Baþbakan, Cemaat i örgüt, çete ve virüs diye nitelendirdikten sonra, Cemaat ile Hasan Sabbah ýn Haþhaþiler ini özdeþleþtirdi. Ýncelediðimizde tarihte de bunu görüyoruz. Büyük Selçuklu Devleti nde, Haþhaþiler denilen gözü dönmüþ gizli bir örgütün devlet bünyesini nasýl esir almaya çalýþtýðýný, gerektiðinde düþmanlarla nasýl iþbirliðine gittiðini, asýrlar önce millet olarak yaþadýk ve gördük diyen Baþbakan, Haþhaþiler ile Cemaat i kýyaslarken, Haþhaþilere hem büyük haksýzlýk yaptý, hem de Haþhaþilerle ilgili son derece yanlýþ olan resmi tarih ezberini tekrarladý. Baþbakan ýn Haþhaþilere daha doðrusu Ýsmaili Nizarilere (veya Nazarilere) yaptýðý bu haksýz benzetmenin onlarýn Þii olmasýyla bir baðlantýsý var mýdýr bilemem ama Baþbakan ýn yaklaþýmýndan Haþhaþileri doðru okumadýðý ve iþine geldiði gibi kullandýðý kesin. Nasýl mý? Ýþte þöyle Kaynaðý Marco Polo ya uzanan ve yaklaþýk bin yýldýr tekrarlanan klasik Haþhaþi Hikayesi bellidir: Daðlý Ýhtiyar, kendisine cesur erkekler olmaya aday görünen, on iki yaþýndaki çocuklarý sarayýnda alýkoyup yetiþtirirdi. Zamaný gelince onlarý dört, on ve yirmilik gruplar halinde bahçeye gönderilir ve orada haþhaþ içirilirdi. Üç gün boyunca uyurlar ve sonra onlarý uyandýrýlacaklarý bahçeye uyur durumda taþýrlardý. Bir sure sonra bu genç adamlar uyandýklarýnda, kendilerini bulduklarý görkemli bahçede, gerçekten cennette olduklarýna inanýyorlardý. Güzel körpe kýzlar, büyük eðlence gösterileri yaparak, þarký söyleyerek daima onlarla birlikte olurlardý; istedikleri her þey verilirdi. Bunun için kendi öz istemleriyle bu bahçeyi asla terk etmek istemiyorlardý. Ne zaman Yaþlý Adam birini ölüme göndermek isterse, onu çaðýrýp þöyle söylerdi: 'Git ve bu iþi yap. Ben bunu sana yaptýrýyorum, çünkü ben senin Cennet e geri dönmeni ve burada her þeye sahip olarak ebedi mutlu yaþamaný istiyorum.' Böylece eðitilmiþ suikastçýlar (assassins) gider, eylemi büyük bir istekle gerçekleþtirirlerdi". Bu efsanenin Batý tarafýndan da kuþaktan kuþaða bu þekilde aktarýlmasýnýn en önemli nedenlerinden biri, egemen Ankara da HRANT DÝNK dostlarý, onu anmak için 19 Ocak günü saat: 14:30 da Atatürk Bulvarý üzerinde bulunan Birgün Gazetesi Ankara Bürosu önünde toplandýlar. Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmenliðinin dýþýnda Birgün Gazetesi nde de yazan HRANT DÝNK için dostlarý Kýzýlay Güvenpark a yürüdüler. HRANT ÝÇÝN ADALET ÝÇÝN KATÝLLERÝ KORUYAN CÝNAYETE ORTAKTIR FAÞÝZME ÝNAT KARDEÞÝMSÝN HRANT BURADAYIZ AHPARÝG HEPÝMÝZ HRANTIZ HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ GELENEÐÝ TERK ET KATÝLLERÝ TESLÝM ET dövizleri taþýyan Birgün Gazetesi emekçileri ve HRANT DÝNK in dostlarý, yürüyüþleri süresince sýk sýk, HEPÝMÝZ HRANTIZ HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ KATÝL DEVLET HESAP VERECEK TÜRK KÜRT ERMENÝ YAÞASIN HALKLARIN Sünni anlayýþ tarafýndan Þii Ýsmaililerin mülhit yani dinden çýkmýþ, sapkýnlar olarak nitelendirilmiþ olmasýdýr. Hasan Sabbah taraftarlarýnýn çok iyi savaþçýlar olmasý ve kurulu düzene baþ kaldýrmalarý bu nitelendirmeyi daha da güçlendirmiþtir. Hassan Sabah la, Alamut Kalesi yle özdeþleþen Ýsmaili Nizarilerin, o dönem de egemen olan dogmatik Sünni Ýslam a karþý öbür dünyada deðil bu dünyada eþitlik ve özgürlük temelli bir cennet kurma ideali ve iddiasý içinde olmalarýydý. Bu Hasan Sabbah taraftarlarýný kötülemek için baþlý baþýna önemli bir nedendi. Ýsmaililerinin ayrýlýðýnýn kökleri Hz. Ali ye kadar uzanýr. Hasan Sabbah, geleneksel Sünni Ýslam dan farklý olarak, insanlýðýn meþru lideri olan imamýn önderliðinde yeni ve adil bir toplum kurabileceðini, böylece hakikate ulaþýlabileceðini söylemiþlerdir. Bu dünyada kurulacak yeni bir dünya düzeni planlamýþlardýr. Bunu planlayan ise dönemin devrimcisi Hasan Sabbah týr! O Hasan Sabbah, Biz Ýmamýzdan baþka birilerinin emirlerine boyun eðmeyiz. Sultanlarýn maddi ihtiþamý bizi etkileyemez diye meydan okuyan biridir. Hakkýnda yazýlan çizilenlerin, söyleyenlerin aksine; Hasan Sabbah savaþçý deðil, barýþý tercih eden bir öðretiyi savunuyordu. Araþtýrmacý Edward Burman onu tasarýmlar üretmiþ, planlayýp uygulamýþ devrimci bir dahi olarak deðerlendirir. Savaþý ve kararlýlýðý, Alamut ve çevresinde kurmaya çalýþtýðý yeni düzeni yýkmaya kalkan güçlere karþýydý. Ýþte bu gerçekler ve özelliklere raðmen; daha sonra yenilerek daðýlmýþ olmalarý asýl özelliklerinin dýþýnda, yalnýzca suikastçý olarak anýlmalarýna, Hasan Sabbah ýn da sapkýn olarak anýlmasýna yetmiþ de artmýþtýr! Haþhaþilik ve haþhaþ kullanýmý ise bu efsanenin önemli bir parçasýdýr. Haþhaþ o dönemde, hem hastalýklarýn tedavisinde, hem de zevk için Hindistan dan Anadolu ya bütün coðrafyada kullanýlmaktadýr. Suikastlerin haþhaþ (afyon) içildikten sonra yapýldýðý, Alamut Kalesi nin ortasýnda uçsuz bucaksýz bir cennetin olduðu da senaryoyu tamamlamak için kullanýlan palavralardan baþka bir þey deðildir. (Bilmekte yarar var: Alamut Kalesi bugünkü Tahran a yaklaþýk 100 km mesafede Elburz sýradaðlarýnýn en yüksek yerindedir. Yüksekliði 180 metre, uzunluðu 135 metre. geniþliði ise 9 ile 37,5 metre arasýnda deðiþmektedir). Kaynak:Yurt KARDEÞLÝÐÝ BÝJÝ BRATÝYA GELAN FAÞÝZME KARÞI OMUZ OMUZA sloganlarý haykýrdýlar. Meþrutiyet Caddesinden Konur Sokaða oradan da metro alt geçidinden Güvenpark a ulaþanlar, saygý duruþuyla birlikte anma etkinliðini de baþlattýlar. Saat: 15:00 de saygý duruþuyla baþlayan anma, Ankara Dayanýþmasý adýna yapýlan konuþma ile sürdü. Konuþmayý Halkevleri Kadýn Sekreteri Dilþat AKTAÞ yaptý. Ankara Dayanýþmasý adýna AKTAÞ tarafýndan yapýlan konuþmanýn tamamý þöyle; Katlediliþinin 7 yýlýnda, sevgili kardeþimiz, sevgili yoldaþýmýz Hrant ý yeniden anýyor, katil ve katillerini lanetliyoruz. Anýsý önünde saygýyla eðiliyoruz. Sevgili Kardeþler, Hrant, istihbaratýndan askerine, valisinden emniyet müdürüne, tetikçi sivil faþistinden büyük siyasi abilerine ve nihayet nefret söylemini meþrulaþtýran egemen sistem ve anlayýþa kadar herkesin içinde olduðu organize bir devlet cinayetiyle katledildi. Aradan 7 yýl geçti ancak gerçek failler henüz yargýlanmadý. Katil diye yargýlanan bir bebekten yaratýlmýþ bir katil, bir polis muhbiri ve bir psikopat oldu sadece. Yapýlana yargýlama denilebilirse o da. Ona ve tüm ulusal ve toplumsal farklýlýklara yönelik katli vaciptir politikasýnýn yaratýcýlarý, planlayanlar, azmettirenler, tehdit edenler, finanse edenler ve bil cümle katiller çetesi yargýlanmadý. Yargýlanmak bir yana ödüllendirildi. Vali oldu, Milletvekili, Bakan, Meclis Baþkaný ve daha birçok þey oldu. Bu tablo cumhuriyet tarihi boyunca baþka birçok olayda da yaþandý. Çok öteye gitmeye gerek yok, Roboski katliamý sorumlularý yargýlanmadý, aklandý. Ýki adým ötemizde katledilen Ethem kardeþimizin katili tutuklanmadý bile, görevine devam ediyor. Haziran direniþinde yitirdiðimiz kardeþlerimize dair yargýlamalar þehir þehir kaçýrýlýyor. Onlarýn katillerini kahramanlýk destaný yaratanlar diye kutlayanlarýn, Hrant ýn katillerini terfi ettirmeleri ve adaletin gerçekleþmesini engellemelerinden daha doðal ne olabilir ki? Onlar adaletten baþka þeyler anlýyorlar sevgili kardeþler. Onlar için adalet ayakkabý kutularýnda milyonlarla pislik biriktiren bakan çocuklarýna, sadece onlara lazým olan bir þeydir. Onlar için mahkeme kendilerini yargýlamadýðý zaman mahkemedir. Onlar için adalet demek, sadece kendi çýkarlarýný savunmak demektir. Muhaliflerin, emekçilerin ve mazlumlarýn hak ve çýkarlarý yoktur onlar için. Örneðin er Sevag BALIKÇI nýn bir 24 Nisan günü katledilmesi kazadýr. Soykýrýmdan kurtulmuþ yaþlý Ermeni Teyzemiz Maritsa KÜÇÜK ün katledilmesi; bir meczubun iþidir. Yaðma ve talan üzerine kurulu devlet geleneðinin imha ve soykýrým baþta olmak üzere mazlum halklarýn bütün mal varlýklarýna el koymasý ve yaðmalamasý haktýr. Çünkü bu sistem emekçiler ve ezilen halklarýn kanýyla beslenmektedir. Bu yüzden 1915 Ermeni soykýrýmýyla baþlayan süreç Asuri, Süryani, Keldani, Pontus ve Kürt halklarýnýn katledilmesiyle devam ettirilmiþ, yakýn tarihte alevi katliamlarýyla kendini tekrarlamýþ ve devrimci güçler baþta olmak üzere bütün muhalifleri gerektiðinde yok etmekte bir beis görmemiþtir in 100. Yýlýna bir kala egemenler, dostumuz, yoldaþýmýz, Akhparik imiz Hrant ýn katlediliþini örtbas etmeye çalýþmýyor sadece, 1915 i de unutturmaya çalýþýyor. Hrant ý da bu yüzden katlettiler zaten. O bir sosyalistti ancak ayný zamanda bir Ermeni ydi. Susmadý. Tarihsel gerçeklikleri her koþulda savunmaktan geri durmadý. Ermeni halkýnýn bütün haklarýnýn iadesi için mücadele yürüttü. O þimdi yok. Ancak Hrant ýn dostlarý ve yoldaþlarý olarak bizler varýz ve onun býraktýðý yerden devam ediyoruz. Onun ideallerinin mücadelesini veriyoruz çünkü bu bizim Hrant a borcumuz olmanýn ötesinde insani ve vicdani bir görevimizdir. Sistem ve devletin kirli tarihiyle hesaplaþýp, tarihsel ve toplumsal olarak soykýrýmdan katliama kadar iþlediði bütün suçlarýný kabul etmesine, maðdurlarýn bütün haklarýný elde etmesine ve sadece halklarýn kardeþliði deðil, eþitliði gerçekleþene kadar da bu borcumuz sürecek. Hrant ý katleden ve bu katliamýn gerçek sorumlularýný aklamaya çalýþanlara verilecek en iyi yanýtýmýz bu olacaktýr. Hrant için, adalet için diyoruz ama adaletin, çürümüþ ve kokuþmuþ düzenin kurumlarýyla deðil, bu topraklarýn kadim halklarýnýn, yoksullarýnýn, ezilenlerinin, baldýrý çýplaklarýnýn, çapulcular ve devrimcilerinin; savaþsýz, sömürüsüz, eþit, özgür bir ülke, Ortadoðu ve Dünya yaratma amacýyla yürütecekleri enternasyonalist mücadele ve örgütlü güçle geleceðini de biliyoruz ve ýsrarla Hrant için, adalet için demeye devam ediyoruz. Bir daha asla!.. Hepimiz Hrant ýz, hepimiz Ermeni yiz. Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði. Getse Joðovurtnerun Yeðpayrutyun. Bijî Bratîya Gelan. AKTAÞ tan sonra Mahmut KONUK ta ortak metni Ermenice dilinde okudu. Daha sonra Birgün Gazetesi Yazarý Doðan TILIÇ söz aldý. Manþetlerine taþýdýklarý yolsuzluk operasyonunu dile getiren TILIÇ, Gazetemizde gösterdiðimiz çýplak gerçekle, ayakkabý kutularý kasetler ortaya çýktý. Hrant ý katledenlerden kahramanlar yaratýldý dedi. METÝN GÖKTEPE, MUSA ANTER, HRANT DÝNK ve daha pek çok gazetecinin katillerinin ortada olduðunu kaydeden TILIÇ, ötekileþtirilenlerin anlaþýlmasý gerektiðini söyledi. TILIÇ, HRANT DÝNK in, Türk arada Kürt, Kürt arada Ermeni olmasý gerekir. Arada bir insanlar kendilerini ötekileþtirilenlerin yerine koymalýdýr ve onu anlamaya çalýþmalýdýr sözleriyle empatinin önemine dikkat çekti. TILIÇ ýn konuþmasýnýn ardýndan oluþturulan bir heyet Baþbakanlýk Ek binasýna siyah çelenk býrakmak için kitlenin içinden ayrýldý. Devletin silahlý güçlerinin yoðun ablukasý altýnda bakanlýk binasý arkasýna ulaþan kitle, HRANT ÝÇÝN ADALET ÝÇÝN yazýlý siyah çelengi býrakýp yapýlan kýsa bir açýklamanýn ardýndan tekrar anmanýn yapýldýðý alana döndü. Ankara Dayanýþmasý tarafýndan düzenlenen ve tüm emek ve demokrasi güçlerinin katýldýðý HRANT DÝNK anmasý Grup Kibele nin söylediði ezgilerin ardýndan saat: 16:00 da son buldu.

8 ANKARA /Ankara Büyükþehir Belediyesi nin yýkmaya çalýþtýðý Dikmen Vadisi, komün kurarak yaþam alanlarýný savunuyor. Dayanýþma üzerinden bir yaþam örmeye çalýþan vadi halký, Barýnma Hakký Bürosu nda mahallenin sorunlarýný tartýþýyor ve çözümler üretiyor. Sorunlarý komün çözüyor Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan yýkýlmak istenen Dikmen Vadisi halký, 8 yýldýr yaþam alanlarýný ve evlerini korumak için mücadele ediyor. Dikmen Vadisi, etrafý Ankara nýn en pahalý evlerinin bulunduðu rezidanslarla çevrili bir alan. Lüks binalarýn arasýnda kalan vadide 562 gecekondu bulunuyor. Dayanýþma üzerinden bir yaþam örmeye çalýþan vadi halký, 15 Temmuz 2006 da kurduðu Barýnma Hakký Bürosu nda mahallenin sorunlarýný tartýþýyor ve çözümler üretiyor. Vadi halký kendi muhtar adaylarýný da kendileri belirliyor. Yukarý Dikmen, Ýlker ve Yüksel Oruç mahallelerinin muhtar adaylarýný belirleyen vadi halkýnýn, karar alma süreci sokak temsilcilerinden mahalle temsilcilerine, oradan da Barýnma Hakký Bürosu nun oluþturduðu Halk Meclisi ne kadar uzanan ve her bireyin kararlarda söz sahibi olduðu bir nitelik taþýyor. Sorunlarý komün çözüyor Sürdürülen mücadelenin ekonomik giderlerini ve vadi halkýnýn hastane, kýþlýk yakýt ve eðitim gibi ekonomik sorunlarý, halkýn komün usulü dediði, herkesin maddi durumuna göre katký yaptýðý yöntemle çözülüyor. Halk Meclisi nin ekonomik sorunlarýn çözümünde dikkat ettiði temel durum ise, insanlarýn özel yaþamlarýný göz önüne alarak onlarý rencide etmemek. Vadide Halk Meclisi tarafýndan kurulan Eðitim Barýnaðý nda da genellikle üniversite öðrencileri okul çaðýndaki çocuklara, matematik, baðlama, Ýngilizce ve satranç gibi geniþ bir yelpazede dersler veriliyor. Barýnma Hakký Bürosu çalýþanlarý, çocuklarýn eðlenceleri için de park inþaa etmiþler. Hak alma bilinci oluþtu Dikmen Vadisi Barýnma Hakký Bürosu çalýþaný Tarýk Çalýþkan, 8 yýllýk mücadelenin sonucunda en büyük kazanýmlarýnýn, vadi halkýnýn taleplerini yok sayan yönetimlerin artýk halkýn varlýðýndan haberdar olmasý ve kendilerinin sorunlarýna çözüm üretmeye çalýþmasý olduðunu söyledi. Çalýþkan, kendilerine yaþam hakký tanýmayan hiçbir yönetim biçimini, vadi halkýnýn tanýmayacaðýný belirtti. Çalýþkan, Dikmen Vadisi halkýnýn yürüttüðü mücadele sonucu, hak alma bilincini vadide oluþturduðunu ve bu bilinçle yerel seçimlere kendi adaylarýyla müdahale edeceklerini belirterek, Seçime giderken Dikmen Vadisi halký kendi adaylarýný belirlemiþtir diye konuþtu. Mücadelemiz sýnýf mücadelesidir Vadi halkýnýn, konut, eðitim, temiz su ve saðlýk gibi sadece barýnma hakký mücadelesi vermediðini, verilen mücadelenin yaþam hakký ve sýnýf mücadelesi olduðunu ifade eden Tarýk Çalýþkan, þunlarý söyledi: Biz bunlarý bir bütün olarak görüyoruz ve Dikmen Vadisi nde mücadelemiz demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek örgütleri ve öðrenci hareketleriyle bütünleþmiþtir. Çünkü sorun sadece bir barýnma hakký sorunu deðil, yaþam hakký sorunudur. Vadi halkýnýn mücadelesi sýnýf mücadelesidir. Kaynak: DÝHA Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Maden Mühendisleri Odasý, madencilik sektöründe 2013 yýlý iþ kazalarý istatistiklerine iliþkin 20 Ocak 2014 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. Madencilik sektöründe iþ kazalarý devam etmektedir. Odamýzýn istatistiklerine göre, 2013 yýlý içinde sektörde 68 maden emekçisi yaþamýný yitirmiþ, 29 çalýþan da yaralanmýþtýr. Öncelikle yaþamýný yitiren tüm emekçileri saygýyla anýyor, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Bu rakamlarýn daha çok olduðu düþünülmektedir. Çünkü Odamýzýn ulaþabildiði iþ kazalarýnýn sonuçlarý paylaþýlmaktadýr. SGK istatistikleri ise birkaç yýl geriden geldiði için resmi rakamlara ulaþmak mümkün olmamaktadýr. Madencilik sektörü, doðasý gereði özellik arz eden ve bu nedenle bilgi, deneyim, uzmanlýk ve sürekli denetim gerektiren dünyanýn en zor ve riskli iþ koludur. Maden kazalarý incelendiðinde olayýn; teknik, sosyal, ekonomik, eðitim, planlama ve denetim sorunlarý gibi pek çok nedeni olduðu görülmektedir. Ülkemiz, iþ kazalarýnda dünyada üst sýralarda yer almaktadýr. Odamýz kayýtlarýna göre; 2008 yýlýnda 43 maden çalýþaný iþ kazasý sonucu yaþamýný yitirmiþken, 2009 yýlýnda bu sayý 92`ye çýkmýþtýr yýlýnda 105 iþçi, 2011 yýlýnda 77 iþçi, 2012 yýlýnda 61 iþçi maden kazalarýnda yaþamýný yitirmiþtir. Hayatýný kaybedenler içerisinde maden mühendisi meslektaþlarýmýz da bulunmaktadýr. 80`li yýllardan itibaren uygulamaya konulan özelleþtirme, taþeronlaþma, rodövans (kiralama) gibi yanlýþ uygulamalar; kamu madenciliðini küçültmüþ, kamu kurum ve kuruluþlarýnda uzun yýllar sonucu elde edilmiþ olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini daðýtmýþtýr. Yoðun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluþlar yerine üretimin, teknik ve alt yapý olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaþmanýn olmadýðý kiþi ve þirketlere býrakýlmasý, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapýlamamasý iþ kazalarýnýn artmasýna neden olmaktadýr. Madencilik sektörü, mühendislik bilgi ve deneyiminin en fazla kullanýlmasý zorunlu olan sektörlerin baþýnda gelmektedir. Ancak; sektörde kurumsallaþmanýn yeterince saðlanamamasý, maden mühendislerinin çalýþma koþullarýnýn iyi olmamasý, mühendisin hak ettiði deðeri görmemesi, mühendislik hizmetlerinin gerektiði þekilde sunulmasýný engellemektedir. Tüm bunlarýn sonucunda iþ kazalarý ve kaynak kaybý yaþanmaktadýr. Teknik nezaretçi ve iþ güvenliðinden sorumlu olan mühendis ücretini, denetlemek durumunda olduðu iþyeri sahibinden almakta olup bu durum mühendisin iþletme ile ilgili kararlarýnda özgür davranmasýný engellemektedir. Bu açýdan, teknik nezaretçinin ve iþ güvenliðinden sorumlu mühendisin özgürce karar verebilmesi ve görevini layýkýyla yerine getirebilmesi amacýyla, ücretini oluþturulacak bir fondan almasý gerekmektedir. Bu konuda Odamýzýn uzun yýllardýr ýsrarla savunduðu görüþlerle ilgili yasal düzenlemeler acilen yapýlmalýdýr. Tüm maden iþletmelerinde madencilik faaliyetleri, mutlaka yeterli sayýda maden mühendisi nezaretinde yapýlmalýdýr. Ýþyerlerinde her vardiyada daimi olarak maden mühendisi bulundurmayan iþletmelere üretim izni verilmemelidir. Ucuz iþgücüne dayalý ve örgütlenmeyi engelleyen çalýþma anlayýþý terk edilmeli, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði yatýrýmlarý teþvik edilerek desteklenmelidir. Ýlgili Bakanlýklar, denetim elemaný olarak yararlanacaðý maden mühendisi kadrolarýný çoðaltarak denetimlerini artýrmalýdýr. Maden mühendislerinin, insanca yaþayabilecekleri ve mesleklerini özgürce icra edebilecekleri þartlar oluþturulmalýdýr. Bu düþüncelerle, meslektaþlarýmýza ve tüm maden emekçilerine iþ kazalarýnýn yaþanmadýðý saðlýklý ve mutlu bir yaþam diliyoruz. TMMOB MADEN MÜHENDÝSLERÝ ODASI YÖNETÝM KURULU 20 Ocak 2014, Ankara

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER,

AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, AB IPARD FONLARININ KULLANILABİLMESİ İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının hazırlanarak Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması: (25 Şubat 2008 tarihinde onaylanmıştır. nun ve İl

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERĠ Tarık BÖREKÇĠ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL ĠġLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı YEDİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Gıda

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru

ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ýlgili kuruluþu olarak kurulmuþtur. TKDK kamu tüzel kiþiliðine haiz, idari ve mali özerkliðe sahip, özel bütçeli bir kuru HERKESÝ YATIRIMA VE HÝBE FONLARDAN YARARLANMAYA DAVET EDÝYORUZ Ýhsan KAYMAK Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kütahya Ýl Koordinatörü Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) kýsa

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015

IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015 IPARD 2014-2020 Ankara 12 Haziran 2015 1 IPARD KAPSAMINDAKİ İLLER UYGUN İLLER 1 Afyon 11 Konya 21 Ağrı 32 Erzincan 2 Amasya 12 Malatya 22 Aksaray 33 Giresun 3 Balıkesir 13 Ordu 23 Ankara 34 Karaman 4 Çorum

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı