Gazetecilere keyfi engelleme *** Sonu kötü olacak *** NE OLMUÞTU? Kaynak:BirGün *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazetecilere keyfi engelleme *** Sonu kötü olacak *** NE OLMUÞTU? Kaynak:BirGün 20.1.2014 *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki"

Transkript

1 9 Adana da kaçak silah ve mühimmat taþýdýðý ihbarý alan güvenlik güçleri, otoyolda durdurduklarý TIR larda arama yaptý. Jandarma ekipleri silah ve mühimmat taþýdýðý ihbar edilen 3 TIR ý dün öðle saatlerinde Tarsus- Adana- Antep (TAG) otoyolunun Ceyhan Giþeleri nde durdurdu. Çok sayýda jandarma TIR larda arama yaptý. 500 Jandarmanýn gerçekleþtirdiði operasyonda, durdurulan 3 TIR ýn ikisinin silah ve mühimmat yüklü olduðu iddia edildi. Brandalarý açýlan TIR larýn ilk incelemesinin ardýndan 3 þoför, kelepçelenerek gözaltýna alýndý. Ayrýca TIR larýn görüntüsünü çekmeye çalýþan bazý gazeteciler de gözaltýna alýndý. Bu arada daha fazla sayýda TIR ile silah sevkiyatý yapýlacaðý ihbarý üzerine 4 TIR daha durdurulup aranmaya baþlandý. Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatýyla yapýlan operasyonda ele geçen silah ve mühimmatýn Suriye ye sevk edilmeye çalýþýldýðý iddia edildi. Durdurulan TIR lar, detaylý arama yapýlmasý için Seyhan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý na götürüldü. Ýstanbul da Türkçe Ermenice dilde haftalýk yayýmlanan AGOS Gazetesi nin (Agos, Ermeni kültüründe tohum atmak veya fidan dikmek için açýlan oyuk, çukur anlamýnda kullanýlmaktadýr) Genel Yayýn Yönetmeni HRANT DÝNK, katlediliþinin 7. yýlýnda Türkiye nin dört bir yanýnda ve dünyanýn pek çok ülkesinde gerçekleþtirilen etkinliklerle anýldý. Ankara da HRANT DÝNK dostlarý, onu anmak için 19 Ocak günü saat: 14:30 da Atatürk Bulvarý üzerinde bulunan Birgün Gazetesi Ankara Bürosu önünde toplandýlar. Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmenliðinin dýþýnda Birgün Gazetesi nde de yazan HRANT DÝNK için dostlarý Kýzýlay Güvenpark a yürüdüler. HRANT ÝÇÝN ADALET ÝÇÝN KATÝLLERÝ KORUYAN CÝNAYETE ORTAKTIR FAÞÝZME ÝNAT KARDEÞÝMSÝN HRANT BURADAYIZ AHPARÝG... Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevþehir de patatesin depo çýkýþ fiyattý 1.80 TL ye düþtü. Üreticilerin fiyatlarý düþürmesine karþý bazý büyük þehirlerde patates fiyatlarýnýn 4.50 TL ye çýktýðýný söyleyen Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, aracýlarýn tüketicilerin ucuz patates yemesine engel olduklarýný kaydetti. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, yaptýðý açýklamada, son 2 yýldýr patatesleri depolarda çürüyen üreticilerin bu yýl artan fiyatlar ile birlikte bir nebze olsun nefes alabildiklerini ve borçlarýný ödediklerini kaydetti. Nevþehir Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan Kadýn Çalýþmalarý Eðitim Merkezi (KAÇEM) de düzenlenen kurslara katýlan kadýnlar, el sanatlarý ve giyim üzerine düzenlenen kurslar ile el becerilerini geliþtirirken, diðer yanda... Orhan Kemal in 15 Eylül 1914 te Adana nýn Ceyhan ilçesinde doðumundan bugüne tam 100 yýl geçti. 56 yaþýnda aramýzdan ayrýlan Orhan Kemal, 30 yýllýk yazarlýk ömrüne sýðdýrdýðý öykü, roman, oyun, aný, inceleme, röportaj dallarýndaki 51 kitabý, bunlara eklenecek gazete sayfalarýnda kalan yazýlarý, film öyküleri, senaryolarý, film diyaloglarýyla 100 yýlý bileðinin...

2 20 Ocak 2007 tarihli Radikal gazetesinin 2. Sayfasý: Üstte büyük bir fotograf, Sera... Yanýnda küçük bir fotograf, senin resmin, karanfiller... Alttabir fotograf daha; Bir kadýn Orhan Alkaya ya sarýlarak O mu, orada mý yatýyor diyor ve aðlýyordu, yazýyor altýnda... Yedi yýl olacak neredeyse, o gazete kolisini ilk defa açtým. Býrak okumayý, bakmayý bile beceremediðim neredeyse bir ayýn gazeteleri. 20 Ocak tan baþladým ve ne çýktý karþýma! O bir kadýn, bizi tanýþtýran Nükhet Everi. Adýný, Agos a niyet ettiðinizde Anna Turay dan duymuþtum ilk. Fýrat olduðun üniversite yýllarýnda belki karþýlaþmýþtýk. Ayrý fraksiyonlarda da olsak, yakýn lokasyondaydýk, fakültelerimiz arasýndaki mesafe, üç dakika yürümeye bakardý olsa olsa. Ama o yýllarda tanýþmadýðýmýzdan eminim. Hayatýmda çok insan oldu. Ama çok çok azý, üstelik daha ilk tanýþmada, üzerimde seninki kadar kalýcý bir etki býraktý Hrant. Yüreðin avuçlarýnýn içindeydi âdeta. Kocaman kollarý, kocaman elleri, ayaklarý, kocaman bir kafasý olan, kocaman gülüþlü kocaman bir çocukla tanýþtýrmýþtý Nükhet beni. Bu yüzden Nükhet e hep müteþekkir oldum. Agos un ilk dönemi bir hayli çalkantýlýydý diye hatýrlýyorum. Kurucu ekipten kopmalar olmuþtu. Hem azýnlýk, hem solda olup, milliyetçi saldýrýlara, karþý-milliyetçi refleks geliþtirmeden var olabilmenin nasýl maharet gerektirdiðini, sen ve arkadaþlarýn, hepimizden çok daha fazla biliyordunuz. Baþlangýçta niyetin tam olarak bu muydu bilmiyorum ama, can nefesini üflediðin, sayfalarýna kiþiliðinin simyasýný kattýðýn Agos, azgýn dalgalara yenik düþmemesi bir yana, ghetto nuzun kabuðunu kýrmayý da baþardý. Üstelik, uzun süre ghetto hiç hoþ karþýlamadý sabanýn toprakta açtýðý bu derin yarýðý, agos u. Eski köye yeni âdet getirenlerin yaþadýklarýný hepiniz ama en fazla sen yaþadýn. Sonrasýnda diyasporayla yaþadýklarýn da bunun uzantýsýydý. Sahiden tuhaf adamdýn ahparig. Dýþarýda diyasporaya çatar, Türkiyeliliði savunur, biz kendi aramýzda meselelerimizi çözeriz, gölge etmeyin yeter, diye diklenirdin; memlekete döner altýný çize çize soykýrým ý anlatýrdýn. Sanki Onuncu Köy de doðmuþtun da gurbeti memleket etmiþtin. Seropyan Usta nýn hazýrladýðý Ermenice sayfalarýnýz vardý ama Agos un aðýrlýðý Türkçe ydi. Hatýrladýðým kadarýyla bu da tepki toplamýþtý camiada. Ne yapmak istediðini, 1999 da, Sersem Kocanýn Kurnaz Karýsý piyesini sahneye koyarken iyice anladým. Malûm, Haldun Taner in piyesinde, Tovmas Fasulyaciyan ve arkadaþlarý, Güllü Agop un imtiyazý yüzünden iþsiz kalýp turneye çýkar. Moliere in George Dandin ini Bursa da oynayacaklar, bu birinci perde... Ahmet Vefik Paþa trubu bulunca Bursa Osmanlý Tiyatrosu nu kurar, piyesi Fener Rum çevresine adapte eder ve Yorgaki Dandini adýný verir, bu ikinci perde... Üçüncü perde ise Küçük Ýsmail in Göksu Gazinosu ndagösterilen ortaoyunu adaptasyonudur. Topraðý bol olsun Misak Toros u aradým, bu iþte lisan çok önemli, bizim eskilerde Rum aksaný var da Ermeni aksanýnda acayip zorlanýyoruz, gel bir el at, dedim. Misakcýðým ikiletmeden geldi ama iki prova sonra, bu iþ beni aþýyor, Berç i getireceðim, dedi. Misak tan epey gençti Berç Noradunkyan ama ihtiyarlarýn dilini anlayan tek adam olarak nam yapmýþtý. Topraðý bol olsun Berç in oyuna katkýsý büyük oldu. Soykýrýmýn ardýndan sistemli biçimde uygulanan asimilasyon politikalarý, Türkiyeli Ermenilerin lisanýna aðýr darbe indirmiþti. Sen gazetede aðýrlýðý Türkçe ye vererek, derdini anlaþýlýr kýlmayý seçmiþtin. Zaten, Galile de, Dünya yuvarlak dediði için deðil, Discorsi lerini Latince yerine Ýtalyanca yazdýðý için enkizisyonda yargýlandýydý. Her zamanki gibi doðru ve belalý yolu seçmiþtin Baron. Þöyle bir çay içmeye uðramýþ yahut büyükannesinin vefat ilanýný vermeye gelmiþ delikanlýlardan, genç kýzlardan muhabirler, köþe yazarlarý çýkarttýðýný biliyorum.hakikat sihriyle yüklü dokunuþunun yarattýðý pek çok mucizeye tanýk ettin hepimizi. Dünya gözüyle son görüþmemizi, Surp Vartanats ta, Hagop Abi nin cenaze töreninde yaptýydýk. Aman Hrantcýðým, havada suikast kokusu var. Kendine mukayyet ol, demiþtim. Sen n apmýþtýn ahparig? Kocaman kolunu omzuma dolayýp, Acý patlýcaný kýraðý çalmaz mý demiþtin. Hatýrlamýyorum ama o öðle sonrasý boyunca, seni ilk defa bu kadar dalgýn ve hüzünlü görmüþtüm. Güvercin tedirginliði miydi? Sonra bir kere konuþtuk, telefon aracýlýðýyla. Ayný þeyi söyledim. O sýra bütün arkadaþlarýmý uyarýyordum. E, böyle kepaze bir iklimde yaþayýnca insanýn algýsý geniþliyor. Pelitli kasabasýndan baþlayarak, Trabzon Emniyeti nden süzülerek, Ýstanbul Vilayetini sarýp Ankara dan dolanan bir alçaklýk, iþleneceðini herkesin önceden bildiði bir cinayet senin çoðul yalnýzlýðýný hedef aldý. Yegâne Khent Baron umuzu, delifiþek bilgemizi arkasýndan vurdu. 20 Ocak 2007 gazetelerini tekrar koliye koyacaðým, aðzýný sýmsýký bantlayýp kaldýracaðým. Sen hep hayatýmdasýn çünkü, kardeþim. Kýrýk omzumun acýsý dayanýlmaz hale geldiðinde, mesela þunlarý yazarken, karþýmdaki boþ iskemlede bütün vücudunla beliriyorsun, acý macý hak getire! Orta Dünya nýn iyiliðini takdis ettiðin için teþekkür ederim Hrant. *Oyuncu/Yönetmen/Yazar Kaynak:Evrensel Pazar Eki Adana da kaçak silah ve mühimmat taþýdýðý ihbarý alan güvenlik güçleri, otoyolda durdurduklarý TIR larda arama yaptý. Jandarma ekipleri silah ve mühimmat taþýdýðý ihbar edilen 3 TIR ý dün öðle saatlerinde Tarsus- Adana- Antep (TAG) otoyolunun Ceyhan Giþeleri nde durdurdu. Çok sayýda jandarma TIR larda arama yaptý. 500 Jandarmanýn gerçekleþtirdiði operasyonda, durdurulan 3 TIR ýn ikisinin silah ve mühimmat yüklü olduðu iddia edildi. Brandalarý açýlan TIR larýn ilk incelemesinin ardýndan 3 þoför, kelepçelenerek gözaltýna alýndý. Ayrýca TIR larýn görüntüsünü çekmeye çalýþan bazý gazeteciler de gözaltýna alýndý. Bu arada daha fazla sayýda TIR ile silah sevkiyatý yapýlacaðý ihbarý üzerine 4 TIR daha durdurulup aranmaya baþlandý. Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatýyla yapýlan operasyonda ele geçen silah ve mühimmatýn Suriye ye sevk edilmeye çalýþýldýðý iddia edildi. Durdurulan TIR lar, detaylý arama yapýlmasý için Seyhan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý na götürüldü. *** Sonu kötü olacak CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün de konuyla ilgili bir açýklamada bulundu. Aygün týrlardaki aramayý Twitter hesabýndan yorumladý. Aygün þunlarý yazdý: Adana-Antep yolunda durdurulan 3 týrda El Kaide ye gittiði kesin olan silahlar bulunduðu haberleri geliyor. Jandarma þu an arama yapýyor, bu performansýyla Tayyip Teröre destek veren liderler listesine girmesi gereken en büyük aday durumunda. Suriye nin Türkiye yi BM ye þikâyet ettiði de düþünüldüðünde Tayyip Erdoðan Türkiye de Yüce Divan ý bile arayacak gibi görünüyor. AKP li milletvekilinin Allahýn vasýflarýný taþýyor dediði Tayyip in sonu çok kötü olacak. *** Gazetecilere keyfi engelleme Silah ve mühimmat bulunduðu ihbarýyla otoyolun Adana Ceyhan giþeleri yakýnýnda el konulup, detayla arama için Adana ya getirilirken Yakapýnar Mevkii ndeki güvenli bir bölgede bekletilen TIR larý görüntüleyen basýn mensuplarý engellendi. Polis, TIR larýn bulunduðu bölgenin 5 kilometrelik çevresini kordon altýna alýrken, bu çember içinde kalan DHA, AA ve Baþkent TV muhabirlerini gözaltýna alýndý. Gazetecilerin çektiði fotoðraf ve görüntü kayýtlarýnýn bulunduðu hafýza kartlarýný alan polis, daha sonra muhabirleri serbest býraktý, ancak hafýza kartlarýný iade etmedi. Gazeteciler, 3 TIR a el konulmasýndan yaklaþýk 2 saat sonra Öðretmenler Bulvarý nda durdurularak aranan TIR ýn görüntülerini çekerken güvenlik güçleri bir süre engelledi, daha sonra amirleri ile görüþerek bu engellemeyi kaldýrdý. Adana nýn iki ayrý noktasýnda gazetecilerin çalýþmalarý ile ilgili güvenlik güçlerinin farklý uygulamalarda bulunulmasý dikkat çekti. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Cafer Esendemir, olup bitenlere anlam vermekte zorlandýðýný, halkýn haber alma hakkýnýn çiðnendiðini, yetkililerden de hiçbir açýklama yapýlmadýðýný söyledi. Bu arada, el konulan TIR larda çeþitli mühimmatlar bulunduðu ileri sürülürken, yetkililer konuya iliþkin kesin bilgi vermedi *** NE OLMUÞTU? Adana da daha önce de bir TIR ve iki otobüste mühimmat ele geçirilmiþti. Hatay da da bir TIR savcýlýk kararý ile aranmak istenmiþ, ancak MÝT e ait olduðu belirtilerek aranmasýna engel olunmuþtu. TIR ýn aranmasýný isteyen savcý baþka göreve atanmýþtý. Kaynak:BirGün

3 Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevþehir de patatesin depo çýkýþ fiyattý 1.80 TL ye düþtü. Üreticilerin fiyatlarý düþürmesine karþý bazý büyük þehirlerde patates fiyatlarýnýn 4.50 TL ye çýktýðýný söyleyen Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, aracýlarýn tüketicilerin ucuz patates yemesine engel olduklarýný kaydetti. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, yaptýðý açýklamada, son 2 yýldýr patatesleri depolarda çürüyen üreticilerin bu yýl artan fiyatlar ile birlikte bir nebze olsun nefes alabildiklerini ve borçlarýný ödediklerini kaydetti. Patateste geçen haftalarda depo çýkýþýnýn 2.25 TL ye kadar yükseldiðini ancak Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn sektör temsilcileri ile yaptýðý toplantý sonrasýnda fiyatlarýn 1.80 TL ye kadar düþtüðünü ifade eden Ekiz, bu fiyatýn daha da aþaðýlara çekilmesinin beklenmemesi gerektiðini vurguladý. Patates fiyatlarýnýn yüksek olmasýnýn en büyük sebebinin aracýlar olduðunu ifade eden Ekiz, "Son iki gündür patates fiyatlarýnda hafif bir düþme oldu fakat bu düþüþ inþallah çiftçimizin zararýna olmayacak. Patates üreticilerimizin geçmiþ yýllardan kalan borçlarýný ödeyebilmesi için fiyatýn bu seyrin daha da altýna düþmemesi için çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz. Nevþehir in önemli patates üretim ve depolama merkezlerinden olan Derinkuyu, Karapýnar ve Kavak depo çýkýþlarý 1.80 TL ile 2.10 TL arasýnda deðiþmekte. Eðer fiyatlar bu seyirde devam ederse bakanlýðýmýzýn da ithalat yapmama sözü var. Umarým bu böyle devam eder ve çiftçimizin elindeki malýný deðerlendirerek son iki yýlýn zararýný kapatýr. Bizim burada 1.50 TL ye patates sattýðýmýz dönemde patatesin 4 TL ye hatta 4.50 TL ye çýktýðýný basýndan öðrendik. Aradaki fark yüzde 100 ün üzerinde. Bu aracýnýn kazandýðý paraya da müdahale edilip edilmeyeceðini sayýn bakanlýk yetkililerine ilettik. Aracýlarýn üreticilerden daha fazla kazandýðýna inanýyorum. Bu spekülasyonlarýn ortadan kaldýrýlmasý ve rantçýlara müdahale edilmesi konusunda bakanlýða isteklerimizi ilettik. Mutlaka üreticilere en büyük zararý onlar veriyor. Üretici ile tüketici arasýndaki köprünün yeniden gözden geçirilmesi gerektiðine inanýyorum. Bu patateste de böyle fasulyede de böyle. Kilo fiyatý 5 TL ye satýlan fasulyenin markete girdiðim zaman 16 TL ye satýldýðýný görmek beni çok üzüyor. Aradaki fark 10 TL ve bu 10 TL yi kimin kazandýðýnýn sorusunu halen bulabilmiþ deðiliz. Ayný durum patates için de geçerli" dedi. Patates üreticisinin geçen yýllarda ciddi oranda zarar ettiðini ve borçlarýný ödeyemez duruma geldiklerini kaydeden Ekiz, bu yýlki fiyatlar sayesinde üreticilerin borçlarýný ödeyebildiklerini ancak ileriki yýllarda ayný sorunlarýn tekrarlanabileceði söyledi. Üretim maliyetlerinin her geçen yýl arttýðýnýn ve Türk üreticisinin yurt dýþýndaki üreticiler ile rekabet edemez hale geldiðinin altýný çizen Ekiz, þöyle konuþtu: "Büyük zahmetler ile patates, fasulye üreten üreticilerden aracýlar daha fazla kazanýyor. Üstelik üreticilerin girdileri sürekli artýyor. Mazot fiyatlarý günü birlik zam yiyor, elektrikte sürekli fiyat artýyor, ekim dönemlerinde gübre fiyatlarýndaki artýþ ise kontrol edilemez seviyede. Bütün bunlara raðmen patates fiyatlarýnýn yüksek olduðunun konuþulmasý bizi üzüyor. Biraz da girdilere bakmak lazým. Dýþ ülkeler ile bizim üreticilerimizin tarýmdaki desteklerini kýyasladýðýmýz zaman bizim çiftçimizin onlarla rekabet edebilme gücünün olmadýðýný, ayaða kalkamadýðýný görmemiz gerek. Gerçekten patates üreticisi de buðday üreticisi de dýþ ülkelerdeki üreticiler ile girdiler yüzünden rekabet edebilecek düzeyde deðil. Bu eþitliðin saðlanmasý gerektiðine inanýyorum." Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Belediyesi, Eðitime Yüzde 100 destek kapmasýnda öðretmen ve öðrencilerin yararlanabileceði Online Eðitim Hizmeti sunmaya baþladý. Bu çerçevede uygulamaya konulan online hizmete yönelik olarak þehir merkezindeki Ýlkokul ve Ortaokullarda görev yapan okul müdürlerine Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in de katýldýðý toplantýda sunum yapýldý. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver, eðitim hizmetlerinde hedeflenen baþarýnýn saðlanmasý ve bu baþarýnýn sürdürülebilir noktalarda olmasý için Nevþehir Belediyesi olarak online eðitim hizmeti sunmayý kararlaþtýrdýklarýný belirtti. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan sürdürülen Fatih Projesi ile de uygun bir proðram olan bu hizmetin eðitimde önemli bir boþluðu dolduracaðýna inandýðýný dile getiren Ünver,proje ile öðrenci ve öðretmenlere derslerde destek olunmasýnýn da hedeflendiðini aktardý. Türkiye nin deðiþik kentlerinde baþarý ile uygulanan bu proðramýn Nevþehir de de baþarýlý olarak sürdürülmesi yönünde her türlü katkýnýn saðlanacaðýný vurgulayan Ünver, Nevþehir eðitiminde önemli bir miladý da taþýyacak sistemin tüm öðrenci ve öðretmenlere hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. Toplantýda daha sonra iþlem eðitim uzmanlarý tarafýndan projeye yönelik olarak sunum yapýldý. Toplantýda Nevþehir Milli Eðitim Müdürü Osman Balak ile müdür yardýmcýlarý ve þube müdürleri de hazýr bulundu. SÝSTEMDEN NASIL YARARLANILACAK Ýnternet baðlantýsý olan her yerden kullanýcý adý ve þifresi girilerek kullanýlýr. Nevþehir Eðitim den yararlanmak için internet baðlantýsý olan bir bilgisayar yeterlidir. Nevþehir Eðitim herhangi bir bilgisayar kurulumu veya CD gerektirmez. Yapýlmasý gereken tek þey, adresine girerek üye olmaktýr. NEVÞEHÝR EÐÝTÝM ÝN FÝZÝKÝ OKULLARDAN FARKI NEDÝR? Nevþehir Eðitim in fiziki okullardan farký; zaman ve mekân sýnýrlamasý olmayýþýdýr. Nevþehir Eðitim e internet baðlantýsý bulunan her yerden bilgisayar ile istediðiniz zaman girebilir ve istediðiniz kadar kullanabilirsiniz. Dilediðiniz konuyu, defalarca tekrar edebilir, dilediðiniz çalýþmayý, etkinliði ve testi tekrar tekrar çözebilirsiniz. Nevþehir Eðitim, eðitsel oyunlar, animasyonlar, sesli konu anlatýmlarý, farklý örnek ve yüzlerce sorudan oluþan testleri ile okul derslerine en büyük yardýmcýdýr. NEVÞEHÝR EÐÝTÝM ÝN DERS KÝTAPLARINDAN FARKLARI NELERDÝR? Nevþehir Eðitim de tüm içerikler, MEB müfredatýna tamamen uyumlu bilgisayar destekli eðitim etkinliklerini kapsar. Bu eðitim etkinlikleri kitaplarýn aksine üç boyutlu ve sesli konu anlatýmlarý, canlandýrmalar, etkileþimli, öðretici ve eðlenceli alýþtýrmalar, yüzlerce alt konu, tema-ünite testi, çözümlü testler ve konularý kavratmaya yönelik oyunlarla fen deneylerini ve alýþtýrmalarý içerir. Tüm etkinlikler öðrencilere geri bildirim verir, eksiklerini gösterir. Bu da öðrenmeyi kolaylaþtýrýr.

4 »Hrant'ýn son yazýsýnda kullandýðý "güvercin tedirginliði" kavramý gençlere nasýl sirayet etti? Hrant'ýn ölümünden sonra bu tedirginlik arttý mý? Nor Zartonk (Yeniden Uyanýþ/Doðuþ) Ýnisiyatifi, Türkiye Ermeni Toplumu'ndan yola çýkarak Türkiye halklarýnýn demokratik, eþit, özgürlükçü ve barýþtan yana tutumunda aktif rol oynuyor. Ýnisiyatif üyelerinden Sayat Tekir ve Marsel Balcý ile katledilmesinin 7. yýlýnda Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink'in Ermeni gençleri üzerindeki etkisini konuþtuk. Nor Zartonk üyeleri Dink'in, gençleri kendilerini geliþtirmeleri yönünde teþvik ettiðini, öldürülmesinin ardýndan kendilerinde 'isyan', 'aidiyet' ve daha vurgulanan bir kimlik duygusunun oluþtuðunu vurguladýlar.»çok zaman oldu. Bize Hrantsýz bir dünyanýn tarifini yapar mýsýn? Sayat Tekir: Hrant Dink katledileli 7 yýl oldu. Yedi yýl öncesine kadar Hrant Dink, tüm katliam, baský ve asimilasyonlar sebebiyle içine kapanan ve sindirilen Türkiyeli Ermenilerin ve Ermeni halkýnýn tüm bu sinmiþliðini yýrtan sesti. Bununla birlikte sadece Ermenilerin deðil, tüm halklardan iþçilerin, gençlerin, kadýnlarýn yani; tüm ezilenlerin sesine ses katmayý, kendisine görev bilmiþ bir sosyalistti. Bu sebeple de devlet tarafýndan katledildi. Bugün o ses, þimdi de Nor Zartonk ile yükseliyor. Hrant'ýn eksikliðini hissetmemek elde deðil, Hrantsýz bir dünyanýn tarifini yapmak zor. Ancak bu, onun yasýný tutup, bir köþede sessizce beklemeyi gerektirmez. Bizler, Hrant kadar cesur olmalýyýz ve onun mücadelesini kendi mücadelemizcesine sahiplenip, yükseltmeliyiz.»ermeni gençleriyle iliþkisi nasýldý? Marsel Balcý: Neticede gerek Agos gazetesi gerekse de Beyaz Adam'ý ilk kurduðu günden itibaren, karþýsýna çýkan her genci kendilerini geliþtirmeleri yönünde teþvik eden biriydi. Bu sürecin, 8 yaþýnda girdiði, yaþamýnda önemli bir yer tutan, Tuzla Ermeni Çocuk Kampý'ný çekip çevirdiði dönemde baþladýðýný söyleyebiliriz. Daha sonra Beyaz Adam'da ödevlere ve projelere yardým ederek geliþen bu süreç, Agos'un basýlmaya baþlandýðý dönemde gençleri siyasete, basýna, Ermeni dilini, kültürünü ve tarihini araþtýrmaya teþvik etmekle sürdü. Özellikle Agos gazetesi döneminde, gençlere elinden gelen her olanaðý saðlayarak, onlarý araþtýrmaya, sorgulamaya ve yeri geldiðinde mücadele etmeye yönelten Hrant Dink, Ermeni varlýðýnýn sürdürülmesinde gençlere önemli bir rol biçtiði sonucunu çýkartabiliriz. Sayat Tekir: Hrant Dink, Agos gazetesini Ermeni gençlerin haberciliði, siyaseti öðrenebileceði bir mutfak olarak görürdü. 1999'da Lise 1. sýnýfa giderken, bir Ermenice ödevi için ilk defa Agos'a gittim. Gençlere sürekli yardýmcý olunan bir dayanýþma aðý gibiydi Agos.»Rol model teþkil ediyor muydu Dink? Marsel Balcý: 1980 darbesi ve sonrasýnýn apolitize edici etkisini en yakýndan hissetmiþ nesilden olan Hrant Dink, nesildaþlarýnýn aksine bu süreçten politize olarak çýkmýþ ve yoðun bir mücadele vermiþ bir figür. Güncel siyaset ve olaylar Ermeni halkýný politize olmaya iterken, özellikle Ermeni gençliði mücadele etme azmini sürekli artýrýrken, böylesi bir figürün rol model olarak gözükmesi kaçýnýlmaz. Fakat Hrant'ýn bu iliþkiyi rol model olmak gibi bir hiyerarþi üzerinden deðil, arkadaþ, yoldaþ ve "ýnger" olmak üzerinden kurduðunu belirtmek gerekir. Sayat Tekir: Elbette Hrant Dink önemli ve farkli bir figürdü sonrasýnda Ermeni toplumunun çok az sayýda yetiþtirebildiði cesur aydýnlardan biriydi ve bu baðlamda alýþýlagelmiþ kalýplarýn dýþýnda bir karakterdi. Onun gazeteci kimliðiyle verdiði mücadele pek çok gence kuþkusuz ilham verdi. Zaten Agos'un ve Hrant'ýn kapýsý gençlere her zaman açýk olduðundan pek çok genç Agos'ta gazetecilik mesleðine ilk adýmlarýný attý. Diðer taraftan Hrant, çalýþmalarýyla Ermeni kimliðini yüz yýl sonra yeniden ve tersten politikleþtirmeyi baþardý. Devletin Ermeni kimliðine yüklediði politik kimliði kýrdý ve yeniden tanýmladý. Bu repolitizasyon sürecinin etkileri hâlâ sürüyor. Bu süreçte biz de dahil pek çok genç erken yaþlarda politikayla tanýþtý veya siyasete ilgi duyar hale geldi ki bu Ermeni halký açýsýndan hiç de küçümsenmeyecek bir deðiþimdir. Marsel Balcý: 1980 ve 90'lý yýllarý yaþayanlar için tedirginliðin arttýðý söylenebilir. Özellikle davanýn bir türlü sonuçlandýrýlmamasý, sonuçlandýrýlsa dahi açýk ve bariz bir þekilde sorumluluðu olan kamu görevlileri hakkýnda soruþturma açýlmasýný geçtim, kendilerinin ödüllendirilmesi, yüz yýlý aþkýn süredir katliamlara ve ayrýmcýlýklara maruz kalmýþ bir halkta elbette tedirginlik yaratýyor. Fakat genç nesil, Gezi Direniþi nde de gördüðümüz gibi, tedirginlik yerine isyan duygusunu ön plana çýkartmayý tercih ediyor. Bizde de öyle oldu, Hrant'ýn öldürülmesi, bizi "katledilmemek" için mücadele etmeye itti.»hrant'ýn ölümü gençlerdeki aidiyet duygusunu nasýl etkiledi? Sayat Tekir: Hrant Dink'in katledilmesi, etnik kimliklerimizi deðiþtirme þansýmýz olmadýðýndan Ermeni halkýna 'kimliklerini' hatýrlattý. Hatta cinayet öncesinde etnik kimliðiyle ilgilenmeyen pek çok insan aile tarihlerini araþtýrmaya baþladý. Dolayýsýyla Hrant'ýn ölümü gençlerdeki aidiyet duygusunu da pekiþtirdi.»hrant Dink'in öldürülmesi gençlerin kimlik bilincini nasýl etkiledi? Daha saklý mý yoksa daha vurgulayan bir kimlik mi oluþturdu? Marsel Balcý: Hrant'ýn öldürülmesinin ardýndan cenaze öncesinde ve cenaze sýrasýnda toplanan muazzam kalabalýk, kimliðin daha saklý bir hal almasýný imkânsýz kýlmýþtý. Birçok insan için, sadece tarih kitaplarýnda "zararlý cemiyet" olarak bilinen Ermeni halký, tüm varlýðý, gücü ve öfkesiyle sahnedeydi. Böyle bir eylemlilik halinden sonra, Ermeni kimliði daha 'vurgulanan' bir kimlik haline geldi. *** Ermeni kimliðinde yeni cümleler Bu konferans benim için çok önemli. Türkiye de yaþýyorum, Türkiyeli bir Ermeniyim. Bu konferansý böylece iki türlü algýlýyorum. Bir tanesi þu: Türkiye nin gerçek anlamda demokratik sürecinin bir parçasý sayýyorum. Türkiye bu konferansla önemli bir eþik atlamýþtýr. Ýkincisinde ise Ermeni dünyasýnýn ruh haliyle ilgiliyim, onlarýn bu konferans hakkýnda neler düþündüðünü de önemli buluyorum. Türkleri býraktýklarý noktada algýlayan, halen 1915 te algýlayan bir diaspora var, Türkiye deðiþmez, Türkler deðiþmez, onlar bunu kabul etmez, onlar laf anlamaz, onlarda vicdan yok düþüncesindeler. Ýþte bu konferansýn yapýlmasý onlarý Türkiye de neler oluyor? baðlamýnda olumlu yönde þaþkýna çevirecektir. Ýþte bu iki açý benim için çok önemli. Bu iki açýdan da kazanýmlar elde etmek istiyorum. Türkiye demokratikleþmedikçe Ermeniler iyileþemeyecekler. Bu çok net. Bunlar ikiz ruhlar gibiler. Biri bir masada operasyon geçirirken öbürü de diðer tarafta onun için acý çekiyor. Bu halde hissediyorlar iþte. Ben de bu yüzden Ermenilerle Türkler birbirleriyle iliþkileri açýsýndan sürekli iki klinik vakadýrlar derim. Biri paranoyasýyla öbürü travmasýyla. Bu doðru bir tespittir. Peki ne olmalý, çözümün ipucu ne? Zor soru bu Dün bir hanýmefendi konuþmasýna benim alkýþlayarak protesto ettiðim bir cümleyle baþladý. Ýnsanlarýn öldüðünden bahsediyorsunuz ama Osmanlý nýn kaybettiði topraklardan bahsetmiyorsunuz dedi. Ýnsan ve toprak kaybýný özdeþleþtiren bir anlayýþý ortaya koydu. Evet burada yapacak bir þey yok ama bir þeyi iyi anlamak lazým. Biraz önce size anlattýðým o soykýrýmdan, hadi soykýrýmý kullanmamýþ olayým, o olan bitenden ne anlýyorsak ne algýlýyorsak size anlattým; kökünden koparýlmak. Çünkü bu kök öyle bir kök ki o topraklarýn dibine kadar iner göðün üstüne kadar çýkar. Burada 3000 yýldan beri yaþadýðý topraklardan koparýlan insanlarýn Türkiye ye bakýþýndan bahsediyoruz. Bir öyküyle bitireyim, hatta öykü deðil bizzat yaþanmýþlýk, bizzat ben yaþadým. Her yerde de tekrarlýyorum. Sivas ýn bir kazasýndan yaþlý bir bey telefonla aradý. Dedi ki Oðul aradýk seni bulduk, burada bir yaþlý kadýn var, herhalde sizden. Kadýn Allah ýn rahmetine kavuþtu. Yakýnýný falan bulursan gönder, gelip alsýnlar ya da biz burada namazýmýzý kýlýp gömelim. Peki amca ararým dedim. Verdi adýný soyadýný; Beatris Haným diye biriydi, 70 yaþýnda. Fransa dan oraya tatile gitmiþ. Aradým, 10 dakika içinde buldum yakýnlarýný, sonuçta biz birbirimizi biliriz, çok azýz çünkü. Gittim dükkanlarýna sordum Böyle birini tanýr mýsýnýz? Dükkândaki orta yaþlý kadýn döndü, O benim anam dedi. Sordum Annen nerede? Fransa da yaþadýðýný senede 3-4 kere Türkiye ye geldiðini ama Ýstanbul a ya uðradýðýný ya uðramadýðýný, doðrudan terkettiði köyüne gittiðini anlattý. Anlattým kýzýna durumu. O da kalktý gitti. Ertesi gün telefon açtý. Bulmuþ ve tespit etmiþti anasý olduðunu, ama aðladý birden. Aðlamamasýný istedim, naaþý getirip getirmeyeceðini sordum. Abi dedi Ben getirecem ama burada bir amca var bi þeyler diyor dedi ve telefonu aðlayarak amcaya verdi. Kýzdým amcaya Neden aðlatýyosun kýzý dedim. Oðlum dedi Bir þey demedim... Kýzým anandýr, malýndýr ama bana sorarsan býrak kalsýn, burada gömülsün... Su çatlaðýný buldu dedim. Ben iþte o anda döküldüm. Anadolu insanýnýn ürettiði bu deyiþten, bu algýlamadan döküldüm. Evet, su çatlaðýný bulmuþtu. Doðrudur hanýmefendi Ermeniler in hakikaten bu ülkede bu topraklarda gözü var. O zaman yazdýðýmý þimdi size de tekrarlayayým. O sýralarda Sayýn Cumhurbaþkaný Demirel Ermenilere üç çakýl taþý bile vermeyiz diyordu. Ben de bu kadýnýn öyküsünü yazmýþtým ve demiþtim ki: Evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözü var çünkü kökümüz burada ama merak etmeyin bu topraklarý alýp gitmek için deðil bu topraklarýn gelip dibine girmek için Teþekkür ederim Hrant Dink in, Ýstanbul daki Ermeni Konferansý nda sunduðu gayrý-akademik tebliðin son bölümü. Kaynak:BirGün

5 Kalafat yerleri de bu kýyýdaydý. Fabrikalarýn bacalarýndan tüten dumanlar daracýk sokaklarý sis gibi sarardý. Hýzarlarýn výnýltýlý sesleriyle kalafat yerlerinden yansýyan tak-tuklar, kum, kereste, odun, kömür, meyve ve sebze yüklü motorlarýn iniltili pat patlarýyla fabrikalarýn sabah akþam öten tiz düdükleri Haliç vapurlarýnýn boðuk sesleri birbirine karýþýrdý. Bu gürültü patýrtý içinde yoldan tekmil vidalarý laçkalaþmýþ hurda otobüsler geçerdi. Ýþte büyük kentin bu yöresinde yaþamaya baþlayan Orhan kemal, bu kez, yazý emekçisi olarak iþçiliðini sürdürecektir. O, yoksullarýn, iþçilerin, iþsizlerin yazarý olacaktýr. Üstelik parasýzlýðý, yoksulluðu, iþsizliði yaratanlarýn, çalýþanlarý sömürenlerin kimler olduðunu bilen, onlarý karþýsýna alan bir yazardýr. Kýsacasý Orhan Kemal, iþçi sýnýfýnýn iþçi kalmayý bilmiþ bir yazarýdýr. AYDINLIK GERÇEKÇÝ Ünlü Lincoln ün demokrasi tarifi gibi : Halkýn halk için, halk tarafýndan yönetimi der o. Biz de neden þöyle demeyelim? Ýnsanlýðýn, insanlýk tarafýndan, insanlýk için yönetilme çabasý adýna sanat. Orhan Kemal in aydýnlýk gerçekçi anlayýþýndaki iyimserliðiyle gelecek umudu halkýn içinden gelmesine, onu iyi tanýmasýna baðlýdýr: Romanlarýmdaki iyimserlik bana halkýmýzý yakýndan, çok iyi tanýmaktan geliyor. Daha açýkçasý ben halkýn kendisi, bir parçasýyým. Onun için yakýndan görüyor, biliyorum ki en kötü insanýn bile iyi bir yaný var. Daha açýkçasý en kötü insaný içinde yaþadýðý toplum yaratýyor, onun için bizim bulunduðumuz toplumun deðil, dünyanýn gelecekte düzene gireceðini, düzenli toplum insanlarýnýn da daha çok mutlu olacaðýna inanýyorum. ÝÞÝNÝN TUTKUNU Orhan Kemal in 15 Eylül 1914 te Adana nýn Ceyhan ilçesinde doðumundan bugüne tam 100 yýl geçti. 56 yaþýnda aramýzdan ayrýlan Orhan Kemal, 30 yýllýk yazarlýk ömrüne sýðdýrdýðý öykü, roman, oyun, aný, inceleme, röportaj dallarýndaki 51 kitabý, bunlara eklenecek gazete sayfalarýnda kalan yazýlarý, film öyküleri, senaryolarý, film diyaloglarýyla 100 yýlý bileðinin hakkýyla doldurmuþ bulunuyor. Asýl adý Raþit Öðütçü olan Orhan Kemal, yasaklanan Ahali Partisi baþkaný olan babasý Abdülkadir Kemali nin Suriye ye kaçmak zorunda kalmak zorunda kalmasý yüzünden öðrenimini ortaokulun son sýnýfýnda býrakmýþtýr. Suriye ile Lübnan da geçen sürgünlük yýllarýndan sonra 1932 de çocukluðunun geçtiði Adana ya döner. O artýk Adana nýn kenar mahallelerinde yaþayan pamuk fabrikalarýnda iþçilik, dokumacýlýk, yerine göre katiplik yapan sýradan bir iþçi, bir emekçidir. Týpký yaþadýðý kenar mahalledeki öteki insanlar gibi sýradan bir adam. Gene ayný mahalleden kendi gibi bir iþçi kýzla da evlenecektir. ÝÞÇÝ SINIFININ ÝÞÇÝ YAZARI Yaþama iþçi olarak atýlan Orhan Kemal 1950 de Adana dan çoluk çocuk Ýstanbul a geldiðinde uzun yýllar yaþayacaðý Haliç kýyýsýndaki Cibali de ahþap bir eve yerleþecektir. Haliç kýyýlarý, Ýstanbul un iþçi mahalleleridir. Yoksul insanlarýn yaþadýðý, dar, loþ sokaklarýn bulunduðu Bizans kalýntýsý yerlerdir. O zamanlar Cibali Tütün Fabrikasýna giden kýzlar, sabah karanlýðýnda, onun da yaþadýðý bu sokaklardan geçerdi. En büyük fabrikalardan en derme çatma atölyelere kadar sanayi kesiminin büyük bir bölümü bu kýyýda sýralanmýþtý. Kýyý boyunca odun, kömür depolarý vardý. Meyve ve Sebze Hali biraz ötede, Unkapaný nda bulunuyordu. Keresteciler, kum, çakýl depolarý sýrt sýrtaydý. Orhan Kemal, aydýnlýk gerçekçi bir yazardýr. Onun insanlarý, en derin acýlarla mutsuzluklarý yaþarken, en horlanmýþýndan en itilmiþine kadar insanlýk onurlarýný hiçbir þeyle deðiþmezler. Nedeni gelecek umutlarýdýr. Çünkü sanatýn amacý insandýr; insanýn, insanlýðýn mutluluðudur: Sanatýn amacý... þöyle özetlemekte bir sakýnca var mý acaba? Halkýmýzýn, genel olarak da insan soyunun müspet bilimler doðrultusundaki en baðýmsýz koþullar içinde en mutlu olmasýný isteme çabasý. Her has iþçi gibi o da iþinin tutkunuydu. Bir gün bile yazý yazmayý aksatmadý. Son gününe kadar yazdý. Hatta son olarak gidip hastalanarak öldüðü Bulgaristan a bile oradan göçenlerin romanýný yazmak, kendi ailesinin izini sürmek için araþtýrma yapmaya gitmiþti. Orhan Kemal, gerçeðe bakýþýyla gerçeði yorumlayýþýndaki kendine özgü tavrýyla çaðdaþ edebiyatýmýzýn yalnýz bir yüzyýlýný deðil, yüzyýllarýný devirecek yazarlarýndandýr. Kaynak:Evrensel BEKLE BENÝ Karlar tozarken bekle Ortalýk aðarýrken bekle Kimseler beklemezken bekle beni -K.Simonov I Bekle beni küçüðüm umudu karartmadan sevinci yitirmeden bekle döneceðim bir gün elbet bekle beni Bahar geldiðinde kýrlara çýkacaksýn dizboyu otlar üstünde koþ koþabildiðince ve sakýn yitirme neþeyi Kýrlarýn sessizliðinde yüreðinin sesini dinle ve orada benim için küçücük bir yer ayýr ve bekle beni küçüðüm Doða pervasýzdýr biraz bakarsýn en olmaz yerde masmavi bir su fýþkýrýr ve suyun ýþýldayan göðsünde sevincin nilüferleri Bahar þaþýrtmasýn seni sýrtüstü uzan bir gölgeye sularýn, kuþlarýn sesini dinle ve bekle beni orada döneceðim küçüðüm II Mapusane türküleri hüzünlüdür biraz belki her dinleyiþinde yüreðin burkulmakta için sýzlamaktadýr Ama acýlara alýþýlmaz birþeyler var deðiþecek birþeyler var deðiþtirmemiz gereken önce acýlardan baþlanacak Beþ on yýl dediðin pek kolay geçmeyebilir üstelik bu savaþ bu kahredici kýyým bitmeyebilir daha uzun süre Ama sen sahip çýkarak yaþama ve sevince bekle beni küçüðüm acýlar bitecek bir gün sevgiler çiçek açacak Mapusane türküleri hüzünlüyse de biraz yüreðin burkulmasýn için sýzlamasýn sakýn ve bekle beni küçüðüm III Kýþ kýyamet bir gün bakarsýn çýkýp gelmiþim varsýn azgýnlaþsýn tipi ve uðuldayadursun dýþardaki rüzgâr Sakýn þaþýrma küçüðüm üþümüþ bir serçe gibi titremesin ellerin apansýz çýkýp geleceðim kýþ kýyamet de olsa bir gün Uðuldayan bu rüzgâr bu delice yaðan kar ürkütmesin seni direnmektir artýk bekleyiþin öbür adý Sen türküler söyle ve gülümse küçüðüm çünkü sesinin ýrmaðýyla yeþerecek hasretin bozkýrlarý Bekle beni küçüðüm umudu karartmadan sevinci yitirmeden bekle döneceðim bir gün elbet beke beni küçüðüm

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE

Devamý 4 DE 6 DA 2 DE Doðu daki kaleler DTP nin Hürriyet 7 DE 8 DE 5 DE 2 DE 8 DE Kesin olmayan seçim sonuçlarýna göre 29 Mart 2009 Yerel Yönetim Seçimine baðýmsýz aday olarak katýlan Hacýbektaþ Belediye baþkaný A.Rýza Selmanpakoðlu ikinci kez belediye baþkaný seçildi. Baðýmsýz aday

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı