Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:"

Transkript

1 Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking Dispositions (An Investigation on the Students in Faculty of Education in Anadolu University) Meral GÜVEN 1 Dilruba KÜRÜM 2 ABSTRACT. Information society intends on training individuals in a way that they know how, why, what they learn instead of those accepting available information without questioning. These aims requirement of information society highlight the concepts of learning style and critical thinking that explain individuals learning styles and involve thinking skills based on questioning. This study was carried out on 251 students studying at Anadolu University, Education Faculty between spring term so as to determine the relationship between the learning styles and critical thinking dispositions that the teacher candidates have. According to the results of the study, a certain degree of relationship was found to be between the learning styles and critical thinking dispositions that teacher candidates had. Key Words: learning, thinking, learning styles, critical thinking SUMMARY Purpose and significance: The general purpose of this study is to determine the relationship between the learning styles and critical thinking dispositions of teacher candidates at Faculty of Education, Anadolu University. Both learning and thinking are the concepts which support and complete one another. When considered from this point of view, whereas learning style and critical thinking concepts have different qualifications, it can be stated that they can be used jointly. Likewise, when literature is examined, it is seen that there are researches handling learning styles and critical thinking concepts jointly. Methods: In this study singular and relational scanning models were employed. For the research, 278 students from 11 different programs at Anadolu University, Education Faculty served as the sample. The data were gathered by means of the instrument which consists of two parts as Kolb Learning Style Inventory (1985) and California Critical Thinking Disposition Scale (1992) developed by Facione and Facione and adapted to Turkish by Kökdemir. Results: In the study, majority of the students were found to have assimilator and converger learning styles. The critical thinking dispositions of the teachers candidate were generally found to be at lower levels. However, when we examine the scale of critical thinking dispositions, the analytic dispositions of the teacher candidates were found to be at higher levels and the curiosity dispositions of the teacher candidates were found to be between low and high, and the rest of the dispositions were found to be at lower levels. It was found in the study that there has been a certain degree of relationship between the critical thinking dispositions and learning styles of teacher candidates. Depending on this, the teacher candidates who have converger learning styles have higher curiosity dispositions compared to the students having diverger learning styles, and the students having converger learning styles have higher self confidence dispositions compared to the students having diverger and accommodator learning styles. Discussion and Conclusions: It was found that there has been a relationship between the learning styles and critical thinking dispositions of teacher candidates. However, this relationship is true only for a certain number of learning styles and critical thinking dispositions rather than all of the learning styles or critical thinking dispositions. This study should also be carried out on different education levels or on the similar education levels. In the future studies which will be carried out, the scale which determined the critical thinking dispositions and the inventory used to determine the learning styles in the study can be used as the instruments as well as the instruments which have been already developed or which will be developed for the same purpose. Assist. Prof. Dr. Anadolu Univ. Faculty of Education, Dr., Anadolu University, Faculty of Education,

2 Öretmen Adaylarının Örenme Stilleri le Eletirel Düünme Eilimleri Arasındaki liki (Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Örencileri Üzerinde Bir Aratırma) Meral GÜVEN 3 Dilruba KÜRÜM 4 ÖZ. Bilgi toplumu, hazır bilgileri sorgusuz kabullenen bireyler yetitirmek yerine, neyi, niçin ve nasıl örenmesi gerektiini bilen, örendii bilgileri kullanan, gelitiren ve yeni bilgi üreten bireylerin yetitirilmesini amaçlamaktadır. Bilgi toplumunun öngördüü bu amaçlar, örenme stili ve eletirel düünme gibi bireylerin örenme biçimini açıklayan ve sorgulamaya dayalı düünme becerilerini içeren iki önemli kavramı ön plana çıkarmaktadır. Bu çalıma, öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında ilikiyi belirlemek amacıyla, öretim yılı bahar döneminde, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören 251 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Tarama modelinde gerçekletirilen aratırmanın sonucunda, öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında belli bir düzeyde iliki olduu belirlenmitir. Anahtar Sözcükler: örenme, düünme, örenme stili, eletirel düünme GR Bilginin artan hızı ve bunun sonucunda insan yaamındaki aırlıının ve öneminin artmasıyla birlikte ortaya çıkan bilgi toplumu kavramı, en genel biçimiyle bireylerin bilgiyi kullandıı bir yaam biçimi olarak tanımlanabilir. Bu yaam biçimini benimseyen toplumlarda bireylerden beklenen niteliklerin tür ve düzeyleri giderek artmakta, bu durum daha nitelikli eitim anlayıını ön plana çıkarmaktadır. Bilgi toplumunun amaçladıı nitelikli eitim anlayıının bir sonucu olarak, aratıran, sorun çözen, yaratıcı ve eletirel düünen, örenmeyi örenen bireylerin yetitirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu açıdan bakıldıında, bilgi toplumu örenme ve düünmeye yönelik nitelikleri ön plana çıkarmaktadır. Örenme, en genel tanımıyla parmak izi kadar bireyin kendine özgü olan ve davranılarında ve zihninde meydana gelen sürekli deiikliklerdir. Bireyin örenmesi kadar önemli olan bir dier kavram ise, insana özgü bir nitelik olarak tanımlanan düünmedir. Düünme, bireyin içinde bulunduu durumu anlayabilmesine yönelik etkinlikleri içeren zihinsel bir süreçtir. Gerek örenme ve gerek düünme kavramlarının ne olduunun yanı sıra önemli olan bir dier nokta bunların nasıl gerçekletiidir. Örenme sürecinde bireyin etkin olabilmesinin ya da bireyin daha iyi örenebilmesinin ilk basamaı, nasıl örendiini bilmesi olarak belirtilmektedir (Renzulli & Dai, 21; Özer, 1998). Nasıl örendiini bilen birey, örenmeye yönelik kendi özelliklerini, baka bir deyile örenme stilini bilir. Düünme açısından irdelendiinde ise, ne düünüleceinden çok nasıl düünülmesi gerektii önem kazanmakta ve bu anlayı eletirel düünme kavramını ortaya koymaktadır. Bireyler bilgiyi farklı yöntemlerle örenirler. Yapılan aratırmalar, herkesin örenme sürecinin birbirinden farklı olduunu ortaya koymaktadır (Senemolu, 1997; Özer, 21). Bu farklılıklar; bireylerin kim olduu, nerede olduu, kendini nasıl gördüü, neye dikkat ettii, insanların kendisinden ne istedii ve ne bekledii gibi pek çok eye balıdır. Örnein, örenmeyi bilisel yaklaıma dayalı olarak açıklayan bilgi ileme kuramı bireylerin, bilgiyi nasıl örendii ile ilgili olarak u noktalar üzerinde durmaktadır (Türkolu, 1998): Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi, Dr., Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi, 54

3 Yeni bilgi dıarıdan nasıl alınmaktadır? Alınan yeni bilgi nasıl ilenmektedir? Bilgi uzun süreli olarak nasıl depolanmaktadır? Depolanan bilgi nasıl geriye getirilip hatırlanmaktadır? Bu açıdan bakıldıında, her birey gerçekleri deiik olarak algılar, deiik yöntemlerle zihnine yerletirir. Kimileri hissederek, kimileri izleyerek, kimileri düünerek, kimileri yaparak gerçeklerin farkına varır (McCarthy, 199). Bu durum, bireylerin örenme stilleri ile ilgili özellikleri olarak açıklanmaktadır. Örenme stili, örencilerin örenme çevresinde bilgiyi alma, bilgiyle etkileme ve bilgiye karılık verme sürecinde bilisel, duyusal ve fiziksel davranılara yönelik özellikler olarak tanımlanabilir (Felder & Brent, 25). Bir örencinin algılamasını, çevredeki öelerle etkilemesini ve örenme çevresindeki davranılarına etki eden bilisel, duyusal ve fizyolojik yapısını örenme stili belirler. Kısaca, örenme stili, bireyin örenmeye yönelik eilimlerini ya da tercihlerini gösteren bir kavram olarak açıklanabilir (Güven, 24). Örenme stilleri ile ilgili 194 lı yıllardan bu yana farklı modeller ortaya konmutur. Bu örenme stili modellerinin her biri, bireylerin bilisel, duyusal ve fizyolojik olmak üzere deiik bir boyutunu vurgulamaktadır (Cornet, 1983). Gregorc (1979), bireylerin kiisel özelliklerinin belirlenmesinde zekânın çok önemli olduunu ve kiinin örenmesi ve örenme stilinin olumasının algılama yetenei ile ilgili olduunu vurgulamaktadır. Buna dayalı olarak da, örenme stillerini somut sırasal, soyut sırasal, somut daınık ve soyut daınık olmak üzere dörde ayırmaktadır (Felder & Brent, 25; Ekici, 22). Dunn ve Dunn (1992) ise, örenme stilleriyle ilgili gelitirdikleri modellerinde bilisel tercih ile içsel ve dısal etmenlerden oluan deikenler arasındaki ilikiyi belirlemeye odaklanmıtırlar. Buna dayalı olarak da, örencilerin örenme stillerini dört balıkta incelemilerdir. Bunlar; çevresel koullar (ses, ıık, ısı, ortam), duyusal özellikler (güdülenme, sorumluluk, süreklilik, örenmede yapılanmılık), sosyal tercihler (örenme grupları, otorite, örenmenin çeitli yolları) ve fiziksel özellikler (duyusal tercihler, yiyecek, günün zamanları ve hareket) biçiminde sıralanabilir (Özer, 1998). Kolb (1984) ise, örencileri örenme tercihlerine göre sınıflandıran bir model gelitirmitir. Kolb un gelitirdii modelin temelini deneyimsel örenme kuramı oluturmaktadır. Bu kurama dayalı olarak, bireylerin olay, olgu ve fikirlere nasıl yaklatıklarını ve sorunları nasıl çözdüklerini açıklamaya çalımıtır. Deneyimsel örenme kuramında örenme, örenme çemberi üzerinde tasarlanmı ve bu çemberde dört örenme biçimi tanımlanmıtır. Bu örenme biçimleri somut yaantı, yansıtıcı gözlem, soyut kavramsallatırma ve etkin deneme olarak sıralanmaktadır. Her bir örenme biçiminde farklı örenme yolları vardır. Örnein, somut yaantı hissederek, dokunarak, yansıtıcı gözlem izleyerek, dinleyerek, soyut kavramsallatırma düünerek ve etkin deneme ise yaparak örenmeyi temel almaktadır. Bireylerin örenme tercihlerine göre gelitirilen bu modelde örenme stilleri, dönütürücü, ayırt edici, özümleyici ve uyum salayıcı olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Kolb un tanımladıı örenme stillerinden, dönütürücü örenme stilinde soyut kavramsallatırma ve etkin deneme örenme yeterlilii baskındır. Bu stildeki bireyler, sorun çözmede ve sorulara çözüm bulmaya yönelik en iyi kararları almakta iyidirler. Nasıl? sorusu en çok kullandıkları sorudur. Teknik ilerde daha baarılı olmaktadırlar. Ayırt edici örenme stilinde, somut yaantı ve yansıtıcı gözlem örenme yeterlilii baskındır. Bu stildeki bireyler sürekli deiik düünceler üretirler ve beyin fırtınası gibi çalımalarda baarılıdırlar. Ayrıca, niçin? sorusuna çok önem verirler. Özümleyici örenme stilinde, soyut kavramsallatırma ve yansıtıcı gözlem örenme yeterlilii baskındır. Bu stildeki bireyler, insanlardan çok fikirlerle ilgilenirler. Bilginin mantıklı bir biçimde düzenlenmesine önem verirler ve ne? sorusu ile ilgilenirler. Özellikle yapılandırılmı sistematik bilgiyi 55

4 tercih ederler ve uygulamaya yönelik etkinliklerde ise, eksiklikleri ortaya çıkabilir. Uyum salayıcı örenme stilinde, somut yaantı ve etkin deneme örenme yeterlilii baskındır. Bu stildeki bireyler, plan yapmaktan ve uygulamaktan, yeni deneyimler kazanmaktan holanırlar. Uyum salayıcı örenme stilinde olan bireyler kendi analitik yeteneklerine güvenirler ve öyle ise nedir? sorusuna yanıt ararlar (Kolb, Boyatzis Mainemelis, 21; Özden, 1998; Riding Rayner, 1998; Jonnassen Grobowski, 1993; Butler, 1987). Bireylerin nasıl örendiklerini açıklamada önemli rolü olan örenme stillerinin yanı sıra, insanı tanımlayan bir özellik olarak kabul edilen önemli bir dier kavram düünmedir. Düünme, tek bir açıdan tanımlanamayacak kadar karmaık bir süreçtir. Salam (22), düünme sürecini girdi, süreç ve çıktı olmak üzere üç boyutta açıklamaktadır. Buna göre, düünme sürecinin girdi boyutunda, düünmenin önkoulu olan bilgiyi edinme, yani örenme yer alır. Bilginin yeni bir durumda amaca dönük olarak kullanımı süreç boyutunda gerçekleirken, yeni bilgiye ulama (anlama, kavram-ilke oluturma vb.) veya bir davranı gösterme (karar verme, sorun çözme, alıtırma yapma, düzenleme vb.) ise, düünme sürecinin çıktı boyutunu oluturur (akt. Kürüm, 22). Düünme, amacı ve taıdıı beceriler açısından çeitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Yaratıcı düünme, karar verme, sorun çözme, eletirel düünme, alanyazında tanımlanan düünme türlerine örnek olarak gösterilebilir (Bruning, Schraw Ronning, 1995). Ancak, bu düünme türleri birbirinden baımsız ya da birbirine karı deildir ve her biri kendi içinde önemli becerileri içermektedir. Bu düünme türlerinden biri olan ve bu aratırma kapsamında incelenen eletirel düünme, tartımaya dayanan, amacı olayların olası sonuçlarını ortaya koymak, yeni seçenekler sunmak, geni bir bakı açısı kazandırmak olan bir düünme türüdür (Kürüm, 22). Paul (1992), eletirel düünmeyi kiinin kendi düünmesini iyiletirmek için, düünme eylemini gerçekletirirken bunun üzerinde düünmesi olarak tanımlamakta ve bu tanımda iki eyin oldukça önemli olduunu belirtmektedir. Bunlar (akt. Güven Kürüm, 26): Eletirel düünme sadece bir düünme deil, bireyin kendi kendini gelitirmek için nelerin etkili olduunu düünmesi; ikinci önemli nokta ise, düünmeyi deerlendirecek standartları kullanarak bireyin kendini düünme açısından gelitirmesidir. Eletirel düünme bir süreçtir. Bu süreç bilginin çözümlenmesinden deerlendirilmesine kadar birçok zihinsel ilemi içinde barındırır. Kökdemir (23), eletirel düünmede sürecin en önemli özelliinin, sonunda bir yargıya ya da yoruma varılması gereken durumlarda ya da olgular arasındaki ilikiler hakkında fikir yürütmek gerektiinde neden sorusunun sorulabilmesi olduunu vurgulamaktadır. Kökdemir e (23, s.46) göre, Neden? sorusu bize sadece yanıtını bulmamız için sorulan bir soru deildir; bu soru aynı zamanda karılaılan yanıtlardaki nedensellik ilikilerinin sorgulanmasını da salar. Eletirel düünmenin karmaık ve soyut yapısı, onun bir takım beceri ya da eilimler gibi özelliklerle açıklanmasına neden olmaktadır. Konuyla ilgili yapılan aratırmalar sonucunda eletirel düünmenin göstergeleri olabilecek beceri ya da eilimlerle ilgili birçok sınıflamanın yapıldıı görülmektedir. Örnein eletirel düünme eilimleri ile ilgili yapılan ve bu aratırmada da yararlanılan Amerikan Felsefe Derneinin gerçekletirdii Delphi projesi sonunda ortaya çıkan California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçeinin özgün biçiminde yedi eletirel düünme eilimi tanımlanmıtır. Bu ölçek kapsamında tanımlanan eilimler unlardır (Kökdemir, 23): Doruyu arama: Seçenekleri ya da birbirinden farklı düünceleri deerlendirme. Bu eilime sahip kiiler gerçei arama, soru sorma, kendi düüncesine ters olan veriler karısında bile nesnel davranma davranılarını gösterirler. Açık fikirlilik: Kiinin farklı yaklaımlara karı hogörülü ve kendi hatalarına karı duyarlı olması. Bu eilime sahip bireylerin, herhangi bir karar verirken bakalarının görülerini de dikkate aldıkları belirtilmektedir. 56

5 Analitiklik: Sorun çıkabilecek durumlara karı dikkatli olma ve zor sorunlar karısında bile akıl yürütme ve nesnel kanıtları kullanma. Sistematiklik: Örgütlü, planlı ve dikkatli aratırma. Bu eilime sahip bireylerin bilgiye dayalı ve belli bir süreci izleyen bir karar verme eilimi içinde oldukları ifade edilmektedir. Kendine güven: Kiinin kendi akıl yürütme süreçlerine duyduu güven. Meraklılık: Herhangi bir çıkar ya da beklentisi olmaksızın bilgi edinme ve yeni eyler örenme istei. Olgunluk: Zihinsel olgunluk ve bilisel geliim. Eletirel düünme, içerdii özellikleri açısından yaamın her alanında niteliin artırılması için göz önünde bulundurulması gereken önemli bir özelliktir. Torres Cano (1995), iyi bir i için rehberlik edebilmede, ekonomik anlamda rekabet edebilmede, insanların karmaık ve sürekli deien bir çevreye daha iyi uyum salamalarında ve yaam kalitesini artırmada eletirel düünmenin önemli olduunu belirtmektedirler. Ancak eletirel düünmenin kendiliinden gerçeklemesi olanaklı ya da salıklı olmayabilir. Bu nedenle, eletirel düünme becerilerinin öretilmesinde eitim vazgeçilmez bir araçtır. Nitekim yapılan aratırmalar eletirel düünmenin örenilebilir ve öretebilir bir beceri olduunu ortaya koymaktadır (Kökdemir, 1999; Uysal, 1998; Barrt, 1996). Eletirel düünmenin örenilebilir ve öretilebilir bir beceri olduunu destekleyen aratırmaların yanı sıra, bu becerilere sahip olmanın getirilerini belirlemeye dönük aratırmalar da yapılmaktadır. Seferolu ve Akbıyık (26), yaptıkları alanyazın incelemesinde eletirel düünme becerilerini kazanmı olan ve bu becerileri kullanan örencilerin daha etkin biçimde örendikleri ile ilgili bulguların olduunu belirtmektedirler. Bu durum, bilgi toplumunun amaçladıı insan nitelikleri açısından, örenme ve düünmenin birbirlerini destekleyen ve bütünleyen önemli iki kavram olduunu göstermektedir. Bu açıdan bakıldıında, örenme stili ve eletirel düünme kavramlarının, sorgulayan, nedensellik ilikilerini kurabilen bir örenici olma açısından önemli olduu söylenebilir. Nitekim alanyazın incelendiinde, örenme stili ve eletirel düünme kavramlarını bir arada ele alan aratırmaların yapıldıı görülmektedir. Bu çalımalardan birisinde Torres ve Cano (1995), örencilerin karmaık zihinsel ilemlerini gerçekletirmek için farklı etmenlerden yararlandıklarını, örenme stillerinin ise bu etmenlerin ortasında bulunduunu belirtmektedir. Campbell ve Davis (1988) ise, örenenlerin eletirel düünme yeteneklerinin gelitirilmesinin, onların örenme tercihlerini algılamaları ve yönetmeleri yoluyla gerçekletirebileceini vurgulamaktadırlar. Kısacası, bu çalımalarda, örenme stilleri ile eletirel düünme arasında bir iliki olduu açıklanmaktadır. Örenme stilleri ile eletirel düünme arasında bir ilikinin olup olmadıını belirlemeye yönelik alanyazındaki çalımalar incelendiinde, bu çalımaların özellikle yabancı ülkelerde gerçekletirildii görülmektedir. Türkiye de ise, örenme stilleri ile eletirel düünme kavramlarını ayrı ayrı ele alan pek çok çalıma olmasına karın, bu kavramları bir araya getiren sınırlı sayıda çalıma bulunmaktadır. Bu çalımalardan birisi, Güven ve Kürüm (26) tarafından yapılan, örenme stilleri ve eletirel düünme kavramlarının birbiriyle ilikisinin kuramsal çerçevede ele alındıı ve aynı zamanda bu aratırmanın gerekçesini oluturan bir çalımadır. Yabancı alanyazında gerçekletirilen çalımalardan biri Suliman a (26) aittir. Suliman (26), geleneksel ve hızlandırılmı programlarda örenim gören örenciler üzerinde gerçekletirdii çalımasında, örencilerin sahip oldukları örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında bir ilikinin varolup olmadıını incelemitir. Aratırmada, California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçei (1992) ile Kolb Örenme Stilleri Envanteri 57

6 (1985) kullanılmıtır. Aratırmada örencilerin sahip oldukları somut deneyim örenme yetenekleri ile analitiklik eilimleri arasında olumlu, somut deneyim örenme yetenei ile meraklılık eilimleri arasında olumsuz, yansıtıcı gözlem örenme yetenekleri ile doruyu arama ve sistematiklik eilimleri arasında olumsuz, soyut kavramsallatırma örenme yetenekleri ile doruyu arama, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve olgunluk eilimleri arasında olumlu ve etkin deneme örenme yetenekleri ile meraklılık eilimleri arasında da olumlu bir iliki olduu belirlenmitir. Wen Chaun (24), lise örencilerinin yaratıcı düünme, eletirel düünme, düünme stilleri, psikolojik tipleri ve demografik özellikleri arasındaki ilikiyi aratırmıtır. Aratırma 2 yılında 1119 örenci üzerinde gerçekletirilmitir. Aratırmada, eletirel düünme ile ilgili Watson Glaser Eletirel Düünme Ölçei (198) ve psikolojik tipler ile ilgili olarak Myers Briggs Tip Göstergesi (MBTI) (1985) kullanılmıtır. Aratırmada dıadönük tiplerin içe dönük tiplere göre sonuç çıkarma ve yorumlama yeteneklerinin, sezgisel tiplerinde duygusal tiplere göre tümdengelim ve yorumlama yeteneklerinin daha anlamlı düzeylerde olduu ve duygusal tiplerin de sezgisel tiplere göre daha esnek, yine içe dönük tiplerin de dıa dönük tiplere göre daha esnek, akıcı ve yaratıcı oldukları belirlenmitir. Baka bir deyile, psikolojik tipler ile eletirel düünme becerileri arasında anlamlı bir iliki olduu belirtilmitir. Myers & Dyer (24) gerçekletirdikleri aratırmalarının bir boyutunda, Ziraat Fakültesi örencilerinin eletirel düünme becerileri üzerinde örenme stillerinin etkisini aratırmılardır. 135 örenci üzerinde gerçekletirilen aratırmada, Gregorc Stil Sınıflaması Ölçei (1982) ve Cornell Eletirel Düünme Testi (1985) kullanılmıtır. Aratırmada soyut sırasal örenme stiline sahip örencilerin öteki örenme stillerinde olan örencilere göre, eletirel düünme becerileri anlamlı düzeyde farklı bulunmutur. Conceicao (24), üniversite örencilerinin örenme stilleri ile eletirel düünme becerileri arasındaki ilikiyi bilgisayar dersinde kavram haritaları üzerinde incelemitir. Aratırmada, Kolb un Örenme Stilleri Envanteri (1985), aratırmacının hazırladıı eletirel düünme ve kavram haritaları ile ilgili araçlar kullanılmıtır. Aratırmada, örenme stilleri ile eletirel düünme becerileri arasında bir iliki olmadıı sonucu elde edilmitir. Zhang ve Stenberg tarafından 2 yılında yapılan bir çalımada, üniversite örencilerinin örenme yaklaımları ile düünme stilleri arasında bir iliki olup olmadıı belirlenmeye çalıılmıtır. Aratırmada, Biggs tarafından gelitirilen Çalıma Süreci Anketi (1978) ve Stenberg tarafından gelitirilen Düünme Stilleri Ölçei (1992) kullanılmıtır. Aratırmada, yüzeysel örenme yaklaımını tercih eden örencilerin, sorun çözme, sınırlı ve kuralcı düünme stiline sahip oldukları, derin örenme yaklaımını tercih eden örencilerin ise, tarafsız ve yenilikçi düünme stillerine sahip oldukları belirlenmitir. Rudd, Baker ve Hoover (2) tarafından Ziraat Fakültesi örencileri üzerinde yapılan aratırmada, örencilerin düünme biçimiyle örenme biçimleri arasındaki iliki aratırılmıtır. Aratırmada, California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçei (1992) ile Witkin ve arkadaları tarafından hazırlanan Yerlemi ekil Grup Testi (1986) kullanılmıtır. Aratırmada örencilerin eletirel düünme eilimleri ile örenme stilleri arasında anlamlı bir iliki olmadıı sonucuna ulaılmıtır. Colucciello (1999), hemirelik örenimi gören örencilerin eletirel düünme eilimleri ile örenme stilleri arasında bir iliki olup olmadıını belirlemeyi amaçlamıtır. California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçei (1992) ile Kolb Örenme Stilleri Ölçeinin (1985) kullanıldıı aratırmada, örenme stilleri ile eletirel düünme eilimlerinin bileenleri arasında iliki olduu belirlenmitir. Kreber (1998), yetikin hemirelerin kendi kendilerine örenmelerinde eletirel düünme yetenekleri ve psikolojik tipleri arasındaki ilikiyi aratırmıtır. Gerçekletirilen çalımada, 58

7 örencilerin psikolojik tipleri ile eletirel düünme yetenekleri arasında bir iliki olmadıı sonucuna ulaılmıtır. Toress ve Cano (1995), Ziraat Fakültesi örencilerinin eletirel düünme becerileri ile kimi kiisel özellikleri arasındaki ilikiyi irdeleyen bir çalıma gerçekletirmilerdir. Çalıma, 196 örenci üzerinde gerçekletirilmi ve eletirel düünme için Beggs ve Mouw tarafından gelitirilen Bilisel Becerileri Gelitirme Testi (1989) ve örenme stilleri için Witkin ve arkadaları tarafından gelitirilen Yerlemi ekil Grup Testi (1986) kullanılmıtır. Aratırma sonucunda örenme stillerinin eletirel düünme becerilerinin % 9.1 ini açıkladıı, eletirel düünme ile örenme stilleri arasında olumlu yönde bir iliki olduu ortaya çıkmıtır. Örenme stilleri ile eletirel düünme arasındaki ilikiyi açıklamaya çalıan bu aratırmaların çounda, örenme stilleri ile eletirel düünme arasında anlamlı bir iliki olduu, az bir bölümünde ise, anlamlı bir ilikinin olmadıı belirlenmitir. Bu sonuçlar da, örenme stilleri ile eletirel düünme kavramlarının birbirlerini etkiledikleri düüncesini desteklemektedir. Buradan hareketle, Türkiye de bu konuda bir çalımanın henüz gerçekletirilmemi olması ve örenme stilleri ve eletirel düünme kavramlarının örenme sürecinde ön planda olması, öte yandan nasıl örendiini bilen bireylerin etkili bir biçimde örendikleri görüünden hareket edilerek, eletirel düünme becerilerinin kazandırılmasında bireylerin örenme stillerinden yararlanılabilecei göz önünde bulundurularak aratırmanın gerçekletirilmesine karar verilmitir. Bu aratırmanın genel amacı, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasındaki ilikiyi belirlemektir. Bu genel amaç dorultusunda aratırmada u alt amaçlara yanıt aranmıtır: 1. Öretmen adayları hangi örenme stiline sahiptirler? 2. Öretmen adayları hangi eletirel düünme eilimlerine hangi düzeyde sahiptirler? 3. Öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında bir iliki var mıdır? Aratırma Deseni YÖNTEM Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasındaki ilikiyi belirlemeyi amaçlayan bu aratırmada tekil ve ilikisel tarama modellerinden (Karasar, 1998) yararlanılmıtır. Tekil tarama modeli, örenme stilleri ve eletirel düünme eilimlerinin belirlenmesine yönelik olarak kullanılmıtır. Bu amaçla, aratırmanın örneklem kümesi olan öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri Kolb Örenme Stilleri Envanteri ve eletirel düünme eilimleri de California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçei ile betimlenmeye çalıılmıtır. likisel tarama modeli ise, örenme stili ile eletirel düünme arasındaki ilikiyi belirlemeye yönelik kullanılmıtır. Bu amaçla, örencilere uygulanan Örenme Stilleri Envanteri ve California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçei nden elde edilen veriler birbiri ile ilikilendirilmitir. Evren ve Örneklem Bu aratırmanın çalıma evrenini, öretim yılında Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören toplam 278 örenci oluturmaktadır. Ancak, çalıma evreninin büyüklüü nedeniyle aratırmada örneklem alma yoluna gidilmitir. Örneklemin alınmasında oranlı küme örnekleme yaklaımı ndan (Karasar, 1998) yararlanılmıtır. Buna göre, öncelikle Eitim Fakültesinde örencisi olan programlar belirlenmitir. Belirlenen 11 59

8 programın her biri alt evren olarak düünülmü ve aratırmada uygulama kolaylıının salanması amacıyla bu programlardaki örenci sayılarının %1 una gidilmesinin yeterli olacaı düünülmütür. Yapılan bu çalıma sonunda Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde 11 öretmenlik programında örenim gören 278 öretmen adayı aratırmanın örneklemi olarak belirlenmitir. Aratırmanın çalıma evreni ve örneklemindeki örenci sayılarına ilikin sayısal veriler Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1 de görüldüü gibi, çalıma evrenini oluturan 278 örencinin 278 i örnekleme seçilmitir. Ancak, bu örnekleme seçilen örencilerden resim-i öretmenliine devam eden örencilerden geri dönü salanamamıtır. Bununla birlikte, okulöncesi öretmenliine, iitme engelliler öretmenliine ve zihin engelliler öretmenliine devam eden örencilerden örnekleme seçilen örenciler dıında kalan 14 örenci aratırmaya katılmak istemi ve bu örenciler de aratırma sürecine dahil edilmilerdir. Buna göre, aratırmanın örneklemini 1 farklı öretmenlik programına devam eden 251 örenci oluturmutur. Tablo 1. Aratırmanın çalıma evreni ve örneklemindeki örenci sayılarının daılımı Öretmenlik Programı Örenci Sayısı Örnekleme Seçilen Örenci Sayısı Okulöncesi Sınıf Sosyal Bilgiler lköretim Matematik Resim-i Bilgisayar ve Öretim Teknolojileri itme Engelliler Zihin Engelliler ngilizce Almanca Fransızca Aratırmaya Katılan Toplam Verilerin Toplanması Aratırmanın belirlenen amacına ulaması için gerekli olan veriler, Örenme Stilleri Envanteri ve Eletirel Düünme Eilimleri Ölçei olmak üzere iki bölümden oluan bir bilgi toplama aracı ile toplanmıtır. Bilgi toplama aracının birinci bölümünü oluturan Örenme Stilleri Envanteri Kolb (1985) tarafından gelitirilmi, Akar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye çevrilmi, geçerlik ve güvenirlik çalımaları yapılmı 12 maddelik bir envanterdir. Aratırmanın amacına daha uygun olmasından ötürü bu envanterin kullanılmasına karar verilmitir. Envanter her birinde dörder seçenek bulunan on iki tane durumu kapsamaktadır. Envanterde her durum için en uygun olan 4, ikinci uygun olan 3, üçüncü uygun olan 2, en az uygun olan 1 biçiminde yanıt seçenekleri olan bir derecelendirme ölçei bulunmaktadır. Türkçeye çevrilen Örenme Stilleri Envanteri nin alt ölçeklerinin güvenirlik katsayıları somut deneyim ölçeinde.58, düünsel gözlem ölçeinde.7, soyut kavramsallatırma ölçeinde.71, etkin deneyim ölçeinde.65, soyut somut ölçeinde.77 ve etkin düünsel ölçeinde.76 olarak belirlenmitir. Bilgi toplama aracının ikinci bölümünde ise, Amerikan Felsefe Dernei nin 199 yılında gerçekletirdii Delphi projesi sonunda ortaya çıkan ve Facione ve Facione (1992) tarafından gelitirilen, özgün biçimi 76 sorudan ve yedi alt ölçekten oluan, ancak Kökdemir (23) tarafından Türkçeye çevrilerek, geçerlik ve güvenirlik çalımaları yapıldıktan sonra, altı alt ölçekten ve toplam 51 maddeden oluan California Eletirel Düünme Eilimler Ölçei

9 bulunmaktadır. Ölçekte bulunan alt ölçekler ise, 1 maddeden oluan analitiklik alt ölçei, 12 maddeden oluan açık fikirlilik alt ölçei, 9 maddeden oluan meraklılık alt ölçei, 7 maddeden oluan kendine güven alt ölçei, 7 maddeden oluan doruyu arama alt ölçei ve 6 maddeden oluan sistematiklik alt ölçeidir. Ölçekte tamamen katılıyorum, katılıyorum, kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum, katılmıyorum ve hiç katılmıyorum biçiminde bir derecelendirme kullanılmıtır. Ölçekteki maddelerin her birinde tamamen katılıyorum seçeneine 6, katılıyorum seçeneine 5, kısmen katılıyorum seçeneine 4, kısmen katılmıyorum seçeneine 3, katılmıyorum seçeneine 2 ve hiç katılmıyorum seçeneine 1 puan verilmesi yolu belirlenmitir. Türkçeye çevrilen, California Eletirel Düünme Eilimler Ölçei nin alt ölçeklerinin güvenirlik katsayıları ise analitiklik alt ölçeinde.75, açık fikirlilik alt ölçeinde.75, meraklılık alt ölçeinde.78, kendine güven alt ölçeinde.77, doruyu arama alt ölçeinde.61 ve sistematiklik alt ölçeinde ise.63 olarak belirlenmitir. Bir bütün olarak ölçein iç tutarlılık katsayısı ise.88 olarak bulunmutur. California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçei nin puanlarının hesaplanmasında her bir alt ölçek için belli puanlar belirlenmitir. Buna göre, her bir alt ölçekteki puanı 4 dan düük olan kiilerin eletirel düünme eilimlerinin düük, puanı 5 den yüksek olan kiilerin ise yüksek eletirel düünme gücünde olduu açıklanmaktadır. Ayrıca, California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçeinin tümünde ise, puanı 24 dan (4x6) az olan kiilerin genel eletirel düünme eilimlerinin düük, puanı 3 den (5x6) fazla olanların ise bu eilimlerinin yüksek olduu belirtilmitir (Kökdemir, 23). Aratırmada bilgi toplama aracı, öretim yılı bahar döneminde aratırmacılar tarafından örnekleme alınan öretmen adaylarına uygulanmıtır. Verilerin Analizi Öretmen adaylarının bilgi toplama aracına verdikleri yanıtlar, aratırmanın amacına yönelik sorulara paralel olarak çözümlenmitir. Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimlerinin belirlenmesinde sayı, yüzde ve aritmetik ortalamadan, örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında iliki olup olmadıını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans çözümlemesi testi nden yararlanılmıtır. Karılatırmalardaki farklılıın kaynaının belirlenmesi amacıyla Tukey HSD Testi nden yararlanılmıtır. Aratırmada yapılan istatistiksel çözümlemelerde anlamlılık düzeyi.5 olarak benimsenmitir. Aratırma verilerinin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayarda SPSS paket programı kullanılarak yapılmıtır. BULGULAR Öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasındaki ilikinin belirlenmesinin amaçlandıı bu aratırmanın bulguları, aratırmanın amacına balı olarak üç balıkta incelenmitir. Öretmen Adaylarının Sahip Oldukları Örenme Stilleri Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasındaki ilikiyi belirlemeye yönelik olarak gerçekletirilen bu çalımada yanıt aranan soruların birincisi, öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerinin neler olduudur. Bu amaçla sayı ve yüzdelerden yararlanılmıtır. Yapılan çözümleme sonunda Tablo 2 deki sonuçlar elde edilmitir. 61

10 Tablo 2. Örencilerin sahip oldukları örenme stillerinin daılımı Stil (n) (%) Uyum Salayıcı Ayırt Edici Dönütürücü Özümleyici Toplam Tablo 2 de görüldüü gibi, öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri oldukça farklı bir daılım göstermektedir. %44.6 oranındaki en büyük örenci kümesi özümleyici örenme stiline sahiptir. Örencilerin %29.9 u da dönütürücü örenme stiline sahiptir. Bununla birlikte, örencilerin %13.1 i uyum salayıcı örenme stiline, %12.4 ü de ayırt edici örenme stiline sahiptirler. Bu sonuç, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının büyük bir çounluunun özümleyici ve dönütürücü örenme stillerine sahipken, daha az bir bölümünün uyum salayıcı ve ayırt edici örenme stillerine sahip olduklarını göstermektedir. Buna göre, öretmen adaylarının en çok soyut kavramsallatırma ve düünsel gözlem örenme biçimlerini, daha az bir bölümünün de somut deneyim ve etkin deneme örenme biçimlerini tercih ettikleri söylenebilir. Öretmen Adaylarının Eletirel Düünme Eilimleri Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasındaki ilikiyi belirlemeye yönelik olarak gerçekletirilen çalımada yanıt aranan sorulardan ikincisi, öretmen adaylarının eletirel düünme eilimlerinin hangi düzeyde olduudur. Bunu belirlemek amacıyla öncelikle, örencilerin California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçeinin alt ölçeklerinden ve ölçeklerin toplamından elde ettikleri puan ortalamaları bulunmutur. Öretmen adaylarının alt ölçeklerden ve ölçeklerin toplamından aldıkları puan ortalamaları ile puan daılımlarının standart sapmaları Tablo 3 te verilmitir. Tablo 3. Örencilerin eletirel düünme eilimlerine ilikin puan ortalamaları (n=251) Eilim ( x _ ) (ss) Analitiklik Açık Fikirlilik Meraklılık Kendine Güven Doruyu Arama Sistematiklik Toplam Tablo 3 te görüldüü gibi, öretmen adayları eletirel düünme eilimlerinin alt ölçeklerinde farklı puan ortalamalarına sahiptirler. Buna göre, öretmen adayları analitiklik alt ölçeinde puan ortalaması ile en yüksek puanı elde etmilerdir. Örenciler analitiklik alt ölçeinden sonra en yüksek puan ortalamasını meraklılık alt ölçeinden elde etmilerdir. Örencilerin bu alt ölçekteki puan ortalaması olarak hesaplanmıtır. Örenciler açık fikirlilik alt ölçeinden 32.16, kendine güven alt ölçeinden 25.6, doruyu arama alt ölçeinden ve sistematiklik alt ölçeinden 21.2 puan elde etmilerdir. Bunun yanı sıra, öretmen adayları California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçeinin toplamından puan elde etmilerdir. Sonuç olarak bakıldıında, öretmen adayları analitiklik ve meraklılık alt ölçeklerinde daha yüksek puanlara sahiplerken, açık fikirlilik, kendine güven, doruyu arama ve sistematiklik alt ölçeklerinde daha düük puan elde 62

11 etmilerdir. Bu sonuçlara dayalı olarak, öretmen adaylarının eletirel düünme eilimlerinin düzeyleri her bir alt ölçekteki ve bu ölçeklerin toplamından aldıkları puanlara göre sayı ve yüzdelerle belirlenmeye çalıılmıtır. Çözümleme sonunda elde edilen deerler Tablo 4 te verilmitir. Tablo 4. Örencilerin eletirel düünme eilimlerine sahip olma düzeyleri (n=251) Ölçek Puan (n) (%) Analitiklik Açık Fikirlilik Meraklılık Kendine Güven Doruyu Arama Sistematiklik Toplam 4 dan az 41 ile 49 puan arası 5 den çok 4 dan az 41 ile 49 puan arası 5 den çok 4 dan az 41 ile 49 puan arası 5 den çok 4 dan az 41 ile 49 puan arası 5 den çok 4 dan az 41 ile 49 puan arası 5 den çok 4 dan az 41 ile 49 puan arası 5 den çok 24 dan az 241 ile 299 puan arası 3 den çok Tablo 4 teki deerler incelendiinde, öretmen adaylarının tamamına yakın bölümü (%96) analitiklik alt ölçeinden 5 nin üzerinde puan almıtır. Örencilerin yalnızca %4 ü analitiklik alt ölçeinden 41 ile 49 arasında kalan bir puan almılardır. Bununla birlikte, örencilerin hiçbirisi analitiklik alt ölçeinden 4 tan düük bir puan almamılardır. Buna göre, öretmen adaylarının çok büyük bir bölümünün analitiklik eilimlerinin yüksek düzeyde olduu söylenebilir. Açık fikirlilik alt ölçeinden ise, örencilerin %86.9 gibi büyük bir bölümü 4 tan düük bir puan almılardır. Bu ölçekten, örencilerin %11.5 i 41 ile 49 arasında kalan bir puan, %1.6 gibi çok küçük bir bölümü de 5 den çok puan almılardır. Bu sonuçlara göre, öretmen adaylarının çounluunun açık fikirlilik eilimlerinin düük düzeyde olduu söylenebilir. Öretmen adaylarının %57.3 ü meraklılık alt ölçeinden 41 ile 49 arasında kalan bir puan almılardır. Örencilerin %35.5 i bu ölçekten 4 tan düük, %7.2 gibi küçük bir bölümü de 5 den yüksek bir puan almılardır. Bununla birlikte, öretmen adaylarının yarısından fazlasının meraklılık eilimlerinin ne düük düzeyde, ne de yüksek düzeyde olduu söylenebilir. Örencilerin tamamı kendine güven, doruyu arama ve sistematiklik alt ölçeklerinden 4 dan az puan almılardır. Buna göre, öretmen adaylarının hepsinin kendine güven, doruyu arama ve sistematiklik eilimlerinin düük düzeyde olduu söylenebilir. Öte yandan, öretmen adaylarının bu alt ölçeklerden aldıkları puanların toplamına bakıldıında, tamamına yakın bölümü (%98) 24 dan az bir puan, çok küçük bir bölümü (%2) de 241 ile 299 arasında kalan bir puan almılardır. Bu sonuçlara göre de, öretmen adaylarının çok büyük bir bölümünün genel eletirel düünme eilimlerinin düük düzeyde olduu söylenebilir. 63

12 Sonuç olarak bakıldıında, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının eletirel düünme eilimlerinden yalnızca analitiklik eilimlerinin yüksek düzeyde olduu, meraklılık eilimlerinin düük ve yüksek düzey arasında olduu, açık fikirlilik, kendine güven, doruyu arama ve sistematiklik eilimlerinin ise düük düzeyde olduu belirlenmitir. Bir bütün olarak bakıldıında da, öretmen adaylarının eletirel düünme eilimlerinin düük olduu sonucuna varılmıtır. Öretmen Adaylarının Örenme Stillerine Göre Eletirel Düünme Eilimleri Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasındaki ilikiyi belirlemeye yönelik olarak gerçekletirilen bu aratırmada yanıtı aranan son soru, öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerine göre eletirel düünme eilimlerini belirlemektir. Bunu belirlemek amacıyla, sahip oldukları örenme stillerine göre oluan örenci kümelerinin California Eletirel Düünme Eilimleri Ölçeindeki her bir alt ölçee ve bunların toplamına ilikin elde ettikleri puan ortalamaları ile puan daılımlarının standart sapmaları hesaplanmıtır. Elde edilen deerler Tablo 5 te verilmitir. Tablo 5. (n=251) Örencilerin sahip oldukları örenme stillerine göre eletirel düünme eilimleri Uyum Salayıcı (n=33) Ayırt Edici (n=31) Dönütürücü (n=75) Özümleyici (n=112) x _ ss x _ ss x _ ss x _ ss Analitiklik Açık Fikirlilik Meraklılık Güven Doruyu Arama Sistematiklik Toplam Tablo 5 teki deerler incelendiinde, öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerine göre eletirel düünme eilimleri ile ilgili alt ölçeklerden ve ölçeklerin toplamından farklı puan ortalamaları elde ettikleri görülmektedir. Dönütürücü örenme stiline sahip olan örenciler alt ölçeklerin üçünden ve ölçein toplamından en yüksek puan ortalamalarını elde etmilerdir. Dönütürücü örenme stiline sahip örencilerin en yüksek puan ortalamalarını elde ettikleri alt ölçekler analitiklik, meraklılık ve kendine güven alt ölçekleridir. Bununla birlikte, bu örencilerin en düük puan ortalamalarını elde ettikleri ölçek bulunmamaktadır. Uyum salayıcı örenme stiline sahip olan örenciler, doruyu arama ve sistematiklik alt ölçeklerinde en yüksek puan ortalamalarını elde etmilerdir. Buna karılık, bu örenciler analitiklik ve açık fikirlilik ölçeklerinde en düük puan ortalamalarına sahip olmulardır. Ayırt edici örenme stiline sahip olan örenciler de yalnızca açık fikirlilik alt ölçeinde en yüksek puan ortalamalarına ulamılardır. Ayırt edici örenme stiline sahip olan örenciler meraklılık, kendine güven, sistematiklik ölçeklerinde ve ölçeklerin toplamında ise en düük puan ortalamalarını elde etmilerdir. Özümleyici örenme stiline sahip olan örenciler ise ölçeklerin hiçbirisinde en yüksek puan ortalamalarını elde etmemilerdir. Bu örenciler doruyu arama alt ölçeinde ise en düük puan ortalamalarını elde etmilerdir. Ancak, özümleyici örenme stiline sahip olan örenciler öteki ölçeklerin birçounda en yüksek puan ortalamalarından sonra gelen puan ortalamalarını elde etmilerdir. Öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerine göre eletirel düünme eilimleri alt ölçeklerinden elde ettikleri puan ortalamaları arasındaki farkların istatistiksel 64

13 yönden anlamlı olup olmadıklarını belirlemek için grup ortalamaları arasında varyans çözümlemeleri yapılmıtır. Çözümleme sonunda elde edilen deerler Tablo 6 da verilmitir. Tablo 6. Örencilerin sahip oldukları örenme stillerine göre eletirel düünme eilimleri arasındaki farklar (n=251) Ölçek Analitiklik Açık Fikirlilik Meraklılık Kendine Güven Doruyu Arama Sistematiklik Toplam Varyans Kaynaı Kareler Toplamı (KT) Serbestlik Derecesi (sd) Gruplararası Grupiçi Toplam Gruplararası Grupiçi Toplam Gruplararası Grupiçi Toplam Gruplararası Grupiçi Toplam Gruplararası Grupiçi Toplam Gruplararası Grupiçi Toplam Gruplararası Grupiçi Toplam Kareler Ortalaması (KO) F Deeri (F) Anlamlılık Düzeyi (P) P> P> P< P< P>.5.62 P> P>.5 Tablo 6 da görüldüü gibi, farklı örenme stillerine sahip olan öretmen adaylarının alt ölçeklerden ve ölçein toplamından aldıkları puan ortalamaları üzerinde yapılan varyans çözümlemesi sonucunda meraklılık ve kendine güven alt ölçeklerinde F deerleri (sırasıyla ve 3.765).5 anlamlılık düzeyinde F tablo deerlerinden büyük bulunmutur. Bu deerler, sahip oldukları örenme stillerine göre öretmen adaylarının meraklılık ve güven eilimlerini betimleyen puan ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar olduunu göstermektedir. Buna karılık, yapılan varyans çözümlemesi sonucunda analitiklik, açık fikirlilik, doruyu arama ve sistematiklik alt ölçeklerinden ve ölçeklerin toplamından elde edilen F deerlerinin (sırasıyla 1.756,.288,.587,.62 ve 2.612).5 anlamlılık düzeyinde F tablo deerinden daha küçük olduu belirlenmitir. Bu bulgu, öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stillerine göre analitiklik, açık fikirlilik, doruyu arama ile sistematiklik eilimlerini ve bu eilimlerin toplamını betimleyen puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadıını göstermektedir. Farklı örenme stillerine sahip olan öretmen adaylarının meraklılık ve kendine güven eilimlerini betimleyen puan ortalamaları arasında görülen anlamlı farklılıın hangi gruplararası farklılıktan kaynaklandıını belirlemek amacıyla Tukey HSD testi yapılmıtır. Bu testin sonunda Tablo 7 deki deerler elde edilmitir. 65

14 Tablo 7. Örencilerin sahip oldukları örenme stillerine göre eletirel düünme eilimleri arasındaki farkların kaynakları (n=251) Meraklılık Uyum Salayıcı !"!# Kendine Güven Uyum Salayıcı $ $!!"%! * 2.59! $!()%!#) $!" $!#"% $ $!&" $!"% $!()% $ $!& $!# $!"'!&" $ $! $!#)!& $ Tablo 7 deki deerler incelendiinde, meraklılık alt ölçeindeki puan ortalamaları arasındaki farkın, dönütürücü örenme stiline sahip örencilerin puan ortalamaları ile ayırt edici örenme stiline sahip olan örencilerin puan ortalamaları arasında olduu görülmektedir. Bu dönütürücü örenme stiline sahip olan örencilerin lehine bir farktır. Buna göre, dönütürücü örenme stiline sahip olan örencilerin meraklılık eilimlerinin ayırt edici örenme stiline sahip olan örencilerden daha yüksek olduu söylenebilir. Öte yandan, kendine güven alt ölçeindeki puan ortalamaları arasındaki farkın ise, dönütürücü örenme stiline sahip örencilerin puan ortalamaları ile uyum salayıcı ve ayırt edici örenme stillerine sahip olan örencilerin puan ortalamaları arasında olduu görülmektedir. Bu fark, yine dönütürücü örenme stiline sahip olan örencilerin lehinedir. Bu bulguya dayalı olarak, dönütürücü örenme stiline sahip olan örencilerin kendine güven eilimleri uyum salayıcı ve ayırt edici örenme stillerine sahip olan örencilere göre daha yüksek düzeydedir. Sonuç olarak, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının eletirel düünme eilimlerinin sahip oldukları örenme stillerine göre farklılık gösterdii, baka bir deyile, örencilerin örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında anlamlı bir iliki olduu söylenebilir. TARTIMA VE SONUÇ Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında iliki olup olmadıını belirlemeye yönelik gerçekletirilen çalımada elde edilen ilk bulguya göre, örencilerin büyük çounluu özümleyici ve dönütürücü örenme stillerine sahiptirler. Bu bulgu, kimi aratırma bulguları ile büyük ölçüde tutarlılık göstermektedir. Çaıltay ve Tokdemir (24) tarafından yapılan çalımada, mühendislik eitimi alan örencilerin en büyük bölümünün (%47) özümleyici örenme stiline sahip olduunu, yine büyük bir bölümünün (%32) dönütürücü örenme stiline sahip olduunu belirlenmitir. Örencilerin daha küçük bölümleri ise, ayırt edici (%15) ve uyum salayıcı (%6) örenme stillerine sahiptirler. Yine, Güven tarafından 24 yılında gerçekletirilen çalımada da ortaöretim örencilerinin büyük bir bölümünün (%46.6) özümleyici örenme stiline sahip olduu, bir bölümünün (%27.1) ayırt edici örenme stiline sahip olduu, oldukça küçük bir bölümünün (16.8) dönütürücü örenme stiline sahip olduu ve çok küçük bir bölümünün de (%9.5) uyum salayıcı örenme stiline sahip olduu belirlenmitir. Kılıç, 22 yılında üniversite örencileri üzerinde yaptıı çalımada, örencilerin en büyük bölümünün (%43.2) özümleyici örenme stiline, en küçük bölümünün (%14.5) ise uyum salayıcı örenme stiline sahip olduunu belirlemitir. Bu bulgulara göre, Türkiye deki farklı basamaklardaki örencilerin daha çok özümleyici örenme stiline sahip oldukları söylenebilir. Özümleyici örenme stiline sahip örenciler yapılandırılmı sistematik bilgiyi tercih etme ve uygulamaya yönelik etkinliklerde ise fazla baarılı olamama gibi özellikler taımaktadır. Bu açıdan bakıldıında da, Türkiye deki 66

15 örencilerin birçounun örenmenin kuramsal yönünde baarılı olurken, uygulama yönünde ise aynı baarıyı yeterince gösterememelerinin nedeni bir bakıma açıklanabilmektedir. Aratırmada Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının bir bütün olarak eletirel düünme eilimlerinin genel olarak düük düzeyde olduu sonucuna ulaılmıtır. Ancak, analitiklik eilimlerinin yüksek düzeyde, meraklılık eilimlerinin ise düük ile yüksek arasında olduu, öteki eilimlerinin ise düük düzeylerde olduu belirlenmitir. Bu aratırma bulgularını destekleyen ya da farklı olan kimi aratırma bulguları bulunmaktadır. Örnein, Hamurcu ve ötekiler tarafından 25 yılında gerçekletirilen çalımada, fen bilgisi eitimi ve sınıf öretmenlii alanında okuyan öretmen adaylarının eletirel düünme eilimleri genelde güçlü ya da olumlu olarak belirlenmitir. Yine, Kürüm tarafından 22 yılında öretmen adayları üzerinde yapılan bir çalımada, öretmen adaylarının eletirel düünme becerilerinin orta düzeyde olduu belirlenmitir. Bu bulgular, aratırmanın bulgularından farklılık göstermektedir. Aratırma bulguları arasındaki bu farklılık, kullanılan ölçeklerin yapısından kaynaklanabilir. Ancak, öretmen adaylarının eletirel düünme eilimlerinin düük düzeyde çıkması ise oldukça düündürücüdür. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Türk eitim sisteminde sorgulayıcı bir örenmeyi gerçekletirecek bir öretime yer verilmemesi olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, örencilere özellikle örgün eitim sistemi içerisinde eletirel düünme becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinliklere daha çok yer verilmesi gerektii düünülmektedir. Aratırmanın temel amacını oluturan, Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesinde örenim gören öretmen adaylarının sahip oldukları örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında ilikiye bakıldıında ise, belli bir düzeyde iliki olduu ortaya çıkmıtır. Buna göre, dönütürücü örenme stiline sahip olan öretmen adaylarının meraklılık eilimlerinin ayırt edici örenme stiline sahip olan örencilerden daha yüksek düzeyde olduu, yine, dönütürücü örenme stiline sahip olan örencilerin kendine güven eilimlerinin uyum salayıcı ve ayırt edici örenme stillerine sahip olan örencilere göre daha yüksek düzeyde olduu belirlenmitir. Bu aratırma bulguları ile tutarlılık gösteren kimi aratırma bulguları bulunmaktadır. Suliman 26 yılında hemire eitimi programlarında okuyan örencilerin örenme stilleri ile eletirel düünme düzeyleri arasında belli bir düzeyde iliki olduunu belirlemitir. Myers ve Dyer tarafından 24 yılında Ziraat Fakültesi örencileri üzerinde gerçekletirilen bir çalımada kimi örenme stillerine sahip örencilerin eletirel düünme düzeylerinde anlamlı farklılıklar olduu sonucuna ulaılmıtır. Yine, Wen Chaun (24), lise örencileri üzerinde yaptıı çalımasında örencilerin psikolojik tipleri ile eletirel düünme düzeyleri arasında olumlu düzeyde bir iliki olduunu ortaya çıkarmıtır. Bu aratırma bulgusunu destekleyen bir baka bulgu Colucciello nun 1999 yılında hemirelik örencileri üzerinde yaptıı çalıma ile ortaya çıkmıtır. Colucciello, örencilerin örenme stilleri ile eletirel düünme eilimlerinin bileenleri arasında iliki olduunu belirlemitir. Torres ve Cano (1995) ise, Ziraat Fakültesi örencilerinin örenme stilleri ile eletirel düünme becerileri arasında iliki olduu varsayımına dayanan bir aratırma desenlemiler ve örencilerin örenme stilleri ile örenme stilleri arasında olumlu yönde bir ilikinin olduu sonucuna ulamılardır. Tüm bu aratırma sonuçları ortaya çıkan aratırma bulgularını desteklemektedir. Bu sonuçlara göre, öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında bir ilikinin olduu söylenebilir. Ancak, bu iliki tüm örenme stilleri ya da eletirel düünme eilimlerinden çok, yalnızca bir bölüm örenme stilleri ile eletirel düünme eilimlerini kapsamaktadır. Bu sonuçlar açısından bakıldıında, öretmen adaylarının örenme stilleri ile eletirel düünme eilimleri arasında varolan az düzeydeki ilikinin aratırmanın gerekçesini belli bir düzeyde desteklediini göstermektedir. Nitekim dönütürücü örenme stiline sahip olan örencilerin meraklılık eilimlerinin yüksek düzeyde olması, bu stile sahip bulunan örencilerin nasıl sorusuna yanıt aradıkları açıklaması ile anlam kazanmaktadır. Yine, 67

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Investigation of Teacher Candidates' Learning Styles and Critical Thinking Dispositions

Investigation of Teacher Candidates' Learning Styles and Critical Thinking Dispositions Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2015, sayfa 23-48. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Öğrenme Stili Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme ve Sağlıklı Yaşam Davranışları Nuriye Yıldırım Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Türkiye Özet Amaç: Bu araştırma hemşirelik lisans

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire

Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire Elementary Education Online, 6(3), 430-440, 2007. lköretim Online, 6(3), 430-440, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Reliability and Validity Study of the Students Motivation toward Science

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

Sibel Açışlı, Artvin Çoruh Üniversitesi,

Sibel Açışlı, Artvin Çoruh Üniversitesi, Elementary Education Online, 2016; 15(1): 273-285, İlköğretim Online, 15(1), 273-285, 2016. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.78596 Sınıf Öğretmeni Adaylarının

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 3

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 3 Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 131-142 Feyza ALİUSTAOĞLU 1, Abdulkadir TUNA 2 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 3 Özet Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış Relationship Between Learning Styles and Critical Thinking: A General Review

Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış Relationship Between Learning Styles and Critical Thinking: A General Review Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış Relationship Between Learning Styles and Critical Thinking: A General Review Yrd.Doç.Dr. Meral GÜVEN* Arş.Grv. Dilruba KÜRÜM**

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de

düüncelerle sıklıkla fen örenme ortamlarına gelen örencilerin, kavramsal deiim süreci yoluyla söz konusu düüncelerini deitirmelerinde öretmenler de Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi TheJournal of International SocialResearch Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Austos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 SINIF ÖRETMEN ADAYLARIYLA

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

ÖĞRENME STİLLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ

ÖĞRENME STİLLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÖĞRENME STİLLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME ARASINDAKİ İLİŞKİYE GENEL BİR BAKIŞ Dr. Meral GÜVEN mguven@anadolu.edu.tr

Detaylı

ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM

ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM ÖRENME STLLERNE DAYALI MATEMATK ÖRETM Murat PEKER * ere MRASYEDOLU ** H. brahim YALIN *** Özet Bu aratırmanın amacı; matematik öretmenlerinin, örencilerin örenme stillerine uygun bir öretimi hangi düzeyde

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies Elementary Education Online, 6(1), 62-75, 2007. lköretim Online, 6(1), 62-75, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Brain- Based Learning to Success and Retention in Social Studies

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI

ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI ALTINCI SINIF ÖRENCLERNN KLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECER ALGILARI erife TERZ ** Özet Bu aratırmada, ilköretim okulu altıncı sınıf örencilerinin sosyo-ekonomik düzey, ana-baba tutumu, cinsiyet ve karde sayılarına

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı