ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu saðlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarýný belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek UKOME'nin görevleri arasýndadýr tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun ulaþým hizmetlerini düzenleyen 9 ncu maddesinin 2 nci paragrafýnda yer alan güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuþ ve servis araçlarýnýn durak ve araç park yerleri ile sayýsýnýn tespitine iliþkin yetkiler ile büyükþehir sýnýrlarý dahilinde Ýl Trafik Komisyonu'nun yetkileri Ulaþým Koordinasyon Merkezi tarafýndan kullanýlýr hükmü ile ; sayýlý yasa öncesi Ýzmir Valiliði Ýl Trafik Komisyonunca yapýlmakta olan güzergah izin belgesi verme yetkisi ÝBÞB UKOME Merkezine geçmiþtir. Ulaþým Koordinasyon Merkezi bu görevi yürütmek için tarih ve 2005/41 sayýlý kararýyla Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Karayolu Toplu Taþýmacýlýk Esaslarý Yönergesini karar altýna almýþtýr. Bu yönerge ile 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içine dahil edilen yerleþimlerdeki karayolu ile yolcu taþýmalarýnda araçlarýn zaman, güzergah, çalýþma usul ve þartlarýný belirleyerek düzen saðlamaya çalýþýlmaktadýr. - 86/10553 ve 98/11158 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý gereðince verilen Ticari Taþýt Tahsis Belgeleri nin düzenlenmesi yetkisi, 5216 sayýlý yasanýn yürürlüðe girdiði tarihinden itibaren Ulaþým Koordinasyon Merkezi'ne verilmiþtir. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu : 241 Proje/Faaliyetin Adý : ÝZMÝR ULAÞIM ANA PLANI Proje/Faaliyet Sorumlusu : Hülya ARKON Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / 2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / 2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent içi ulaþýmda yaþanan sorunlarýn ve darboðazlarýn, hazýrlýðýna baþlanýlan Ýzmir Kentsel Bölge Nazým Ýmar Planý ile ortaya konan stratejileri ve geliþme önerileri çerçevesinde çözümlenmesi, ulaþým ve trafik alt yapý ve iþletmeciliðinin yeniden düzenlenmesi, toplu taþýma sistemlerine öncelik verilerek bir yandan kentte günümüzde yaþanan ve diðer yandan da gelecekte oluþmasý beklenen ulaþým ve trafik sorunlarýnýn çözümü için kýsa, orta ve uzun dönemlerde uygulanacak birbirleri ile ve mevcut sistemlerle tutarlý çözümler getirilmesi amacýyla yürütülen bir çalýþmadýr. 343

2 Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin sorumluluðu altýndaki þehirselbölgesel alanda ulaþým ve trafik sorunlarýný uygulamalý olarak ele almak, Ulaþým ve trafik sistemleriyle ilgili araþtýrma, deðerlendirme, bilgi-veri düzeni kurma çalýþmalarý yürütmek ve bu giriþimlere süreklilik kazandýrmak, Ulaþým ve trafikle Ýlgili tüm yerel ve merkezi kamu kurumlarý arasýnda yeniden eþgüdüm ve yönetimsel düzenleme olanaklarý yaratmak, Sosyo ekonomik yapýyý ve davranýþsal özellikleri araþtýrýp saptamak, buna dayalý ulaþým talep analizleri ve kestirimleri geliþtirmek, Arazi kullanýþ kararlarýyla ulaþým sistemleri arasýnda karþýlýklý iliþkilerin göz önünde bulundurulduðu bir araþtýrma uygulama - denetim ortamýný yaratýlmasýna destek olmak, Ulaþým altyapý projelerinin tanýmlanmasýný, konumlandýrýlmasýný yapmak, maliyetleriyle ilgi analizler geliþtirerek teknik, ekonomik ve toplumsal standartlarýný tespit etmek, bu projelerle ilgili olarak da kurumsal sorumluluk alanlarý ve uygulama önceliklerini belirlemek. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Çalýþma Alaný Ýzmir Merkez Kent (19 adet analiz üst bölgesi 47 adet analiz bölgesi 409 Mahalle & Köy ) Tasarýmlarýna baþlanan ve sürdürülen çalýþmalar;yolculuklar baþlangýç bitiþ hanehalký anketi,otopark etütleri,motorlu taþýt bilgileri-trafik hacim ve Kompozisyon sayýmlar,mevcut trafik sorunlarý etüdü,mevcut yol aðý analizleri, Geniþletilmiþ mevcut ulaþým aðý yol analizleri,toplu Ulaþým Etütleri - Otobüs Körfez Vapurlarý Raylý Sistemler; Sayýmlar / Anketler,Yolculuk süreleri ve maliyetleri analizleri,yük etütleri,karayolu aðý teorik kapasiteleri etüdü, Yaya güzergahlarý analizleri, Karayoluaðý öngörülen pratik kapasiteleri etüdü, Taksi Dolmuþ Servis Taþýtlarý Etütleri (Özel Kurumsal Þehirlerarasý otobüs servisleri), Ýç ve Dýþ Kordon Geçiþlerine Ýliþkin Araþtýrmalar Sayýmlar / Anketler, Bisiklet; Bisiklet kullanýcýlarý ve bisiklet yollarý etüdü, Þehiriçi trefik kazalarý etüdü, risk analizleri Ýzmir Ulaþým Ana Planý için en önemli arazi çalýþmalarýndan biri olan hanehalký anketi'nin ön hazýrlýklarý bitirilmiþ olup uygulamaya 26 Þubat 2008 tarihinde baþlanacaktýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Planlama Kararlarýnda Programa ve Yatýrýmlara Ait Karar ve Önerilerde Eksiklikler, Kurumsal Bilgi ve Verilerde Yetersizlikler, Hanehalký Anketi Uygulamasýnýn Sonuçlandýrýlmamýþ Olmasý. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Yük Taþýmacýlýðý ile Liman ve Hava Meydaný vb. Makro Projeler irdelenecektir. Þehirsel Ulaþým Alt Sistem Tür Seçenekleri üzerinde çalýþmalar Yürütülecektir. Sonuç: 2007 yýlý içinde geliþtirilen 1. aþama çalýþmalarý Ýzmir Merkez Kent sýnýrlarý içinde ele alýnmýþtýr.2008 yýlý içinde geliþtirilecek sonuçlandýrma çalýþmalarý ise Ýzmir Kentsel Bölge olarak tanýmlanmýþ bulunan alaný kapsayacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu : Proje/Faaliyetin Adý : ULAÞIM KOORDÝNASYON FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Hülya ARKON Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Görev kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun ulaþým hizmetleri ile ilgili 7. ve 9. maddeleri kapsamýnda ULAÞIM KOORDÝNASYON MÜDÜRLÜÐÜ'NÜN sorumluluk alaný içerisindeki görevlerle ilgili olarak 2006 yýlý içerisinde; 11 adet Genel Kurul ve 2 adet Olaðanüstü Genel Kurul'da toplam 248 madde görüþülüp karara baðlanmýþ, genel kurullara hazýrlýk ya da genel kurul görevlendirmesi ile 53 adet Teknik Kurul çalýþmasý yapýlmýþtýr. 344

3 Yapýlan Genel Kurul Toplantýlarýnda alýnan kararlardan önemli bazýlarý þunlardýr; 2007 yýlý içersinde 925 adet Ticari Taþýt Tahsis Belgesi düzenlenerek talep sahiplerine verilmiþtir Kasým itibariyle 2 yýl geçerli olacak olan Güzergah Ýzin Belgeleri nin düzenlenmesine baþlanmýþtýr yýlý içerisinde 220 adet Güzergah Ýzin Belgesi verilmiþtir yýlýnda söz konusu bu belgeler için belediyemizce Tahsis Belgesi Harcý olarak 60,00 ytl, Güzergah Ýzin Belgesi harcý olarak 120,00 ytl meclis kararý olarak onaylanarak alýnmaya baþlanmýþtýr. Trafik Düzenleme Çalýþmalarý; - Menemen Þehit Altuð Karaburun Caddesi : (çift yön-bölünmüþ) Atatürk Caddesi ile Ýtfaiye Binasý arasýnda kalan caddenin tamamýnda her iki tarafta araç parkýný mümkün kýlacak otopark ceplerinin yer alacaðý fiziksel düzenlemenin ve Ayrýca Niyazi Kaplangý Caddesi'nin baðlandýðý döner Kavþakta trafik akýþýnýn düzenine yönelik olarak kavþak düzenleme projesinin ilçe belediyesi tarafýndan, ÝBÞB Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý ile gerekli koordinasyon kurularak hazýrlanmasý.ve imalatýnýn ilçe belediyesince yapýlmasýnýn uygunluðuna. - Belediyemizce yapýmý devam eden Adnan Saygun Sanat Merkezi Ýnþaatý nýn hafriyat çalýþmalarý sýrasýnda can ve mal güvenliðinin saðlanmasý amacýyla 18 Sokaðýn bir kýsmýnýn paravanla çevrilmesi konusunun görüþülmesi; - ÝBÞB, Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca yapým çalýþmalarý devam eden Adnan Saygun Sanat Merkezi Ýnþaatýnýn hafriyat çalýþmalarý sýrasýnda, 18 Sokak üzerindeki araç ve yaya emniyetinin saðlanabilmesi için, 18 Sokaðýn Adnan Saygun Sanat Merkezi cephesi tarafýndaki 1 þeridinin çalýþmalar süresince paravanla çevrilerek araç trafiðine kapatýlmasýnýn uygunluðuna. - Narlýdere Belediyesi'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Narlýdere Ýlçesi Narlý Mahallesi Yukarýköy Kentsel Sit Alanýnýn Sokak iyileþtirme çalýþmalarý kapsamýnda;-ýsmet Ýnönü Caddesi'nin Tuna Caddesi ile Çelebi Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn araç trafiðine kapatýlmasý tarih ve 2006/156 no'lu UKOME Genel Kurul Kararý kapsamýnda trafik düzenlemesi uygunluk kararý alýnmýþ olan ve Konak Belediyesi tarafýndan yol ve tretuvar düzenleme çalýþmalarý yapýlacak olan; Alsancak ve Kahramanlar Bölgesinde Muhtelif Sokaklarýn (1434, 1462, 1420 (1434 ile M.Sinan Cad. arasý), 1397, 1416, 1417, 1418, 1419, 1422, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1393, 1394, 1395, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1408, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1487 Sokaklar) kendi aralarýnda belirli bölgelere ayrýlarak, etaplar halinde çalýþýlmasý ve çalýþmalarýn trafik akýmý kesilmeden yürütülmesi, Uygun görüldü. - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan Muhtelif Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Baðlantý Yollarýnda Bakým Onarým Yapýlmasý (Buca Adnan Kahveci Caddesi) çalýþmalarýnýn proje kapsamýnda, trafik akýmýný aksatmayacak þekilde yapýlmasý,çalýþmalarýn 6 ayda tamamlanmasý,çalýþmalar süresince çalýþma yapýlan alanlarda park yasaðý uygulanmasý, Fevzi Çakmak Caddesi çýkýþlý, Adnan Kahveci Caddesi üzeri refüjde bulunan taksi durak yerinin; yolun Fevzi Çakmak Caddesi gidiþ istikametinde sað tarafýnda, proje kapsamýnda yapýlacak olan cep içerisine alýnmasý, - Bu yýl 31 Aðustos-09 Eylül 2007 tarihleri arasýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek 76. Ýzmir Enternasyonal Fuarý süresince tüm toplu ulaþým seferlerinin 02:00 saatine kadar devam etmesinin, 345

4 Trafiðe Kapatma Çalýþmalarý; Urla Belediyesi'nin tarih, 316 sayýlý Encümen Kararý ile uygun görülen Zeytinalaný Sahil Yolu'nun 20:00-01:00 saatleri arasýnda trafiðe kapatýlmasý konusuna iliþkin hazýrlanan Teknik Kurul Raporunun görüþülmesi; Urla Belediyesi'nin tarih, 316 sayýlý Encümen Kararý ile uygun görülen Zeytinalaný Sahil Yolu'nun (4155 Sokaðýn) Yaz Sezonu boyunca 20:00-01:00 saatleri arasýnda trafiðe kapatýlmasýnýn uygunluðuna. Park Yasaðý Kararlarý; Menemen Belediyesi Encümeni'nin tarih, 293 sayýlý Kararý ile Menemen Belediye sýnýrlarý içerisinde park yasaðý uygulanmasý uygun görülen Caddelere iliþkin hazýrlanan Teknik Kurul Raporunun görüþülmesi; - Þehit Aycan Aksoy Caddesi : (çift yön) Cengiz Topel Caddesi ile Mithatpaþa Caddesi arasýnýn Mithatpaþa Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr, - Mithatpaþa Caddesi : (tek yön) Atatürk Caddesi (Kubilay Ý.Ö.O. önünden) ile Arasta Caddesi arasýnýn Arasta caddesi istikametine doðru sol taraflarýnda Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Arasta Caddesi : (tek yön) Mithatpaþa Caddesi ile Belediye Binasý arasýnýn Belediye Binasý istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Adnan Menderes Caddesi : (tek yön) Yahya Efendi Sokak ile Atatürk Caddesi arasý Atatürk Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Þehit Kemal Caddesi : (tek yön) Adnan Menderes Caddesi ile Belediye Binasý arasýnýn Adnan Menderes Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Ertuðrul Caddesi : (çift yön) Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Adnan Menderes Caddesi ile Mithatpaþa Caddesi arasýnýn Mithatpaþa Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Diyem Kahya Caddesi : (tek yön) Adnan Menderes Caddesi ile Atatürk Caddesi arasýnýn Kubilay Ý.Ö.O.istikametine; Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Atatürk Caddesi: (çift yön) Pazar günleri hariç, Diyem Kahya Caddesi ile Þehit Altuð Karaburun Caddesi arasýnýn, Þehit Altuð Karaburun Caddesi istikametine doðru Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Ziya Gökalp Caddesi : (tek yön) Kubilay Ý.Ö.O. önü ile Þehit Aycan Aksoy Caddesi (Vakýfbank Kavþaðý) arasýnýn Þehit Aycan Aksoy Caddesi istikametine doðru. Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr, Çift yönlü çalýþan Þehit Aycan Aksoy Caddesi (Vakýfbank Kavþaðý) ile Þehit Gökmen Caddesi arasýnýn ise Þehit Gökmen Caddesi istikametine; Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Muammer Aksoy Caddesi : (çift yön) Atatürk Caddesi ile inkýlap Caddesi ( E/87 Karayolu ) arasýnýn inkýlap Caddesi ( E/87 Karayolu ) istikametine; Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Cengiz Topel Caddesi : (çift yön) Kubilay Ý.Ö.O. ile Þehit Aycan Aksoy Caddesi arasýnýn Kubilay Ý.Ö.O istikametine doðru Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr.Kararýnýn alýnmasýnýn uygunluðuna. 346

5 Konak - Mustafa Enver Caddesi'nden giriþ olacak þekilde Talatpaþa Bulvarýna doðru tek yön olan 1386 sokaðýn sol tarafýnda park yasaðý uygulanmasý, - Akdeniz Caddesinin toplu taþým güzergahý olmasý nedeniyle, çift taraflý park yasaðý uygulanmasý, - Halit Ziya Bulvarý'nýn Gazi Bulvarý'ndan giriþ olacak þekilde tek yön olmasý ve yolun sað tarafýnda otobüs duraklarýnýn bulunmasý nedeniyle yolun sol tarafýnýn cep olmayan kýsýmlarýna park yasaðý uygulanmasý, - Barbaros Hayrettin Caddesi'nin çift yönlü trafiðe açýk bir cadde olmasý ve bazý kýsýmlarýnýn dar olmasý nedeniyle, yapýlan parklarýn trafiði olumsuz etkileyeceðinden çift taraflý park yasaðý uygulanmasý, - Güzelyalý, Izgaralý yolun her iki tarafýna park yasaðý getirilmesi sokakta yapýlan çift taraflý park, çift yönlü trafik akýmýnda sýkýþýklýða neden olduðundan tek taraflý park yasaðý uygulanmasýnýn uygunluðuna. - Konak 1456 Sokak üzerinde Atatürk Caddesi (1.Kordon) ile M.Esat Bozkurt Caddesi arasýnýn M. Esat Bozkurt Caddesi gidiþ yönünde sað tarafta park yasaðý uygulanmasý,konak 1392 Sokaðýn Alsancak Devlet Hastanesi tarafýnda, Talatpaþa Caddesinden Þair Eþref Bulvarýna gidiþ yönünde sað tarafýndaki mevcut otopark cepleri içine uzun süreli parklanmayý önlemek için süreli park yasaðý uygulanmasýnýn uygunluðuna. - Bornova 80 Sokaðýn, Gençlik Caddesi ile 83 Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn her iki tarafýnda, - 83 Sokaðýn 80 Sokak ile Kazým Karabekir Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn her iki tarafýnda, - 83 Sokaðýn 80 Sokak ile Fevzi çakmak Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn Fevzi Çakmak Caddesi'ne doðru sol tarafýnda, - 80 Sokaðýn 83 Sokak ile Kazým Karabekir Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn Kazým Karabekir Caddesi'ne doðru sað tarafýnda ve 83 Sokak ile 85 Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn 85 Sokaða doðru sol tarafýnda Park yasaðý uygulanmasý Tek Yönlü Çalýþma Kararlarý; - Karþýyaka, Zübeyde Haným Caddesi'nin mevcut durumda çift yönlü çalýþan Atatürk Bulvarý ile Latife Haným Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn, Atatürk Bulvarý'na doðru tek yönlü çalýþmasýnýn uygunluðuna. - Konak, 56/3 sokaðýn dar olmasý ve bu durumun trafik açýsýndan sakýnca yaratmasý nedeniyle 56 Sokak yönüne doðru tek yönlü çalýþmasýnýn uygunluðuna. - -Karþýyaka 1665 Sokaðýn, Þehit Astm. Aksoy Caddesi ile 1633 Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn 1663 sokaða doðru/kadar tek yön olarak düzenlenmesi, - Karþýyaka 1661 Sokak 1675/1 Sokaktan giriþ olacak þekilde 1675 Sokaða doðru, 1662 Sokak ise 1675 Sokaktan giriþ olacak þekilde 1675/1 Sokak yönüne doðru tek yön olarak düzenlenmesinin uygunluðuna Sokaðýn Köyiçi Caddesi'nden Dere Caddesi'ne doðru tek yön olarak düzenlenmesinin uygunluðuna. - Konak 15 Sokaðýn Ýnönü Caddesinden Mithatpaþa Caddesine doðru tek yön olarak düzenlenmesinin uygunluðuna. - Konak 200 Sokaðýn, Ýnönü Caddesi ile 285 ve 323 Sokak kavþaðýna kadar olan kýsmýnýn Ýnönü Caddesinden giriþ olacak þekilde tek yön olarak düzenlenmesi ve bu kýsýmda yolun sað tarafýna park yasaðý uygulanmasýnýn uygunluðuna. - Bornova 194 Sokak ve çevresinde yaþanan trafik sorunlarýnýn çözümüne yönelik olarak; Sokaðýn; 194 Sokak ile Mustafa Kemal Caddesi arasýnýn Mustafa Kemal Caddesi'ne çýkýþ olacak þekilde tek yönlü çalýþmasý, - Mevcut durumda tek yönlü trafiðe hizmet veren Urla, Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Mithatpaþa Caddesi ile Yalý Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn çift yönlü trafiðe açýlmasý trafik düzeni açýsýndan, 347

6 Konsolosluk ve Fahri Konsolosluklara Park Yeri Tahsisleri; tarih, 2005/167 nolu UKOME Genel Kurul Kararý ile Hýrvatistan Cumhuriyeti, Ýzmir Fahri Konsolosluðu'na; Cumhuriyet Bulvarý üzeri No:188/1, Elal Apt. karþýsý, orta refüjde bulunan otopark cebi içerisine 1 araçlýk olarak verilmiþ olan otopark yerinin; adres deðiþikliði nedeniyle 1382 Sokak üzeri Plevne Bulvarýna doðru sað tarafta No 14 Baha Apt önüne 1 araçlýk olarak naklinin uygunluðuna. - Slovenya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluðu Ofisi için; ÝBÞB'ye ait otoparklarýn Merkez Bankasý yanýnda kalan kýsmýndan 1 araçlýk yer ayrýlmasýnýn uygunluðuna. - Þehit Fethi Bey Caddesi M.Münir Birsel Ýþ Merkezi No:36 K:2, D:5 adresinde bulunan Moldova Fahri Konsolosluðu araçlarý için Þehit Fethi Bey Caddesi'nin Gazi Bulvarý'ndan giriþe göre sað tarafýnda ve Gazi Bulvarý ile 1342 Sokak arasýnda bulunan mevcut otopark cebinin baþlangýcýnda 1 araçlýk yer ayrýlmasý, Þehrin muhtelif noktalarýnda trafik ve ulaþým açýsýndan uygun noktalarýna taksi ve kamyonet duraðý yeri verilmesi ve nakledilmesi Kararlarý; - Karþýyaka, Þapar Murat Türkmenbaþý Caddesi üzerinde Adliye Binasý D3 Blok karþýsý dere kenarý mevcut otopark içerisinde 3 araçlýk taksi durak yeri verilmesi, - Bornova, 194 Sokak üzeri Gediz Caddesi çýkýþlý sað tarafta bulunan mevcut otopark alaný içine, otopark giriþinin sað tarafýnda duracak þekilde 2 araçlýk taksi durak yeri verilmesi, - Bozyaka, 4649 Sokak içine, 4586 Sokak çýkýþlý, kavþaktan 5 m geride, bina giriþlerini kapatmadan 2 araçlýk taksi duraðý verilmesi - Cennetçeþme, 3996 Sokak üzeri, hurda araçlarýn park ettiði mevcut cep içine, Sacide Ayaz Ý.Ö.O. önündeki kavþaða (3820 Sokaða çýkýþlý) çýkýþlý ve 808-9A numaralý direk önünden itibaren (20 kapý numaralý bina karþýsýna ) 2 araçlýk taksi duraðý verilmesi, - Yalý Mahallesi, 6524 Sokak No:6 Carrefour Alýþ Veriþ Merkezi önünde, Servis araçlarý peronlarýnýn yanýnda bulunan otopark alaný içerisine10 araçlýk taksi duraðý verilmesi - Gaziemir, Aktepe Mahallesi, 118 Sokak içine, Altan Aydýn Caddesi çýkýþlý, mevcut otopark giriþinden 5 m çektikten sonra bina giriþini kapatmadan 2 araçlýk taksi duraðý verilmesi, - Karþýyaka, Atakent 6470/2 Sokaðýn, 6470/1 Sokak ile 6440/3 Sokak arasýnda kalan kýsmýnda; 6470/2 Sokak ile 6440/8 Sokak arasýnda baðlantýyý saðlayan tanýmsýz sokak içerisinde,6470/2 Sokak çýkýþlý yerde 2 araçlýk kamyonet durak yeri verilmesi, ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan Projelerin Görüþülmesi; - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan Muhtelif Otoyol Kavþaklarýnda Otomatik Sulama Yapýlmasý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Aliaða Ýlçesi, Fatih Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesiþimi için hazýrlanan kavþak düzenleme projesi imar planlarýna uyarlýlýðýnýn saðlanmasý ve sinyalize olarak düzenlenmesi, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Akçay Caddesi (Tansaþ+Sarnýç) Köprülü Kavþaklar Yaptýrýlmasý Ýþi kapsamýnda Akçay Caddesi'nin Ýzmir'den Aydýn'a gidiþ yönünde ve Süleyman Sert Sokak ile 304 Sokak kesiþimleri arasýnda yapýlacak 2. aþama çalýþmalar sýrasýndaki trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca TOKÝ Uzundere Yollarý Uzundere Toplu Konut Alanýna Ulaþým Yolunun Yapýlmasý iþi kapsamýnda yapýlacak çalýþmalar sýrasýnda oluþacak trafik düzenini, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca yapýlacak Gediz Kavþaðý Yan Yolu Tretuvar Düzenlemesi Ýþi çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca yapýlacak olan ve Heykel kavþaðýndan baþlayýp 299 Sokakta bitecek Buca Menderes Caddesi 2. Kýsým Yol ve Tretuvar Düzenlenmesi çalýþmalarý sýrasýnda trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan Muhtelif Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Baðlantý Yollarýnda Bakým Onarým Yapýlmasý (Buca Adnan Kahveci Caddesi) çalýþmalarý sýrasýndaki trafik düzeni, 348

7 ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce hazýrlanan Projeler sýrasýnda oluþacak trafik düzenlerinin görüþülmesi. - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Konak Ýlçesi Muhtelif Sokaklar 2. Kýsým Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli, Konak Ýlçesi Buca Murathan, Yiðitler ve Barýþ Mahalleleri Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli, Konak Ýlçesi, Muhtelif Sokaklar Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Konak Ýlçesi Günaltay, Refet Bele, Bahriye Üçok, Karabaðlar, Güneþli, Gazi, Limontepe Mahalleleri Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Banliyö Sistemi Geliþtirme Projesi 2. Etap Karþýyaka Ýlçesi Naldöken Mevkii KM: KM:9+80 Arasýnda Kalan Mevcut 1200 mm Kollektör Hattýnýn Deplase Edilmesi Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Bornova Ýlçesi Altýndað-Serintepe Mah 320 Sk. No:20 önü, Manavkuyu Mah. 252 Sk.,Karþýyaka Ýlçesi Cumhuriyet Mah Sk.,Bostanlý Bestekar Sadi Hoþses Baðlantý Kanalý, Bayraklý Çay Mah. 2136/1 Sk. Kanalizasyon Þebeke Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Konak Ýlçesi Bozyaka-Poligon Bölgesi Muhtelif Sokaklar Ýçmesuyu Þebeke Yenileme ve Yeni Þebeke Döþenmesi Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Karþýyaka Ýlçesi P2 Pompa-T4 arasý, T4 Depo Onur Pompa arasý Ýçmesuyu Ýsale Hattý Döþenmesi Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Konak Ýlçesi Muhtelif Sokaklar 2. Kýsým Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýndaki trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan Narlýdere Ahmet Taner Kýþlalý Caddesinde kanalizasyon þebekesi döþenmesi ve hattýn baðlantýsý Þehitlik mevkii döner kavþak önünde Mithatpaþa Caddesi'ndeki ana kanalizasyon þebekesine yapýlmasý çalýþmalarý sýrasýndaki trafik düzeni, Görüþüldü. Ulaþtýrma ve Raylý Sistem Daire Baþkanlýðý'nca hazýrlanan Projeler sýrasýnda oluþacak trafik düzenlerinin görüþülmesi. - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 4. Etap Kemer Ýstasyonu Alt geçidi ile Ýnkýlap Ýstasyonu ve Alt Geçidi Yapým Ýþi kapsamýnda Kemer Alt Geçidi hafriyat kazýsý nedeniyle Gaziler Caddesi Ýtfaiye Önü ile 1214 Sokak arasýnda yapýlacak çalýþmalar sýrasýndaki trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 5. Etap Ýstasyonlarý ve Karayolu Geçitleri Yapým Ýþleri kapsamýnda 1671 Sokakta yapýlacak çalýþmalar sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 2. Etap Karþýyaka Tüneli ve Ýstasyonlarý Yapým Ýþi çalýþmalarý kapsamýnda Alaybey Hemzemin Geçidinde yapýlacak imalat sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 3. Etap Þirinyer Tüneli ve Ýstasyonu Yapým Ýþi kapsamýnda yapýlacak Karayolu Köprüsü Ýnþaatý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Hafif Raylý Sistemi 2. Aþama Ýkmal Ýnþaatý Yapým Ýþi kapsamýnda imalatýna devam edilen Tünel Ýnþaatýnýn Güzelyalý Ýstasyonu'nun bulunduðu kesiminde zemin boþalmasý yüzünden tavan göçüðü meydana gelmesi nedeniyle oluþacak trafik düzeni, 349

8 - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 4. Etap Kemer Ýstasyonu ve Karayolu Alt Geçidi ile Ýnkýlap Ýstasyonu ve Karayolu Allt Geçidi yapým iþi kapsamýnda yapýmý tamamlamak üzere olan Kemer Karayolu Alt Geçidi ile yaklaþým rampalarý önündeki yol düzenlemelerini içeren trafik projesi kapsamýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 5. Etap Ýstasyonlarý ve Karayolu Geçitleri yapým iþleri kapsamýnda yapýmý tamamlanmak üzere olan Adliye Karayolu Üst Geçidinin yol düzenlemelerini içeren trafik projesinin imar planlarýna uyarlýlýðýnýn saðlanmasý kaydýyla uygunluðuna ve proje kapsamýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 5. Etap Ýstasyonlarý ve Karayolu Geçitleri Yapým Ýþleri kapsamýnda 1671 Sokakta yapýlacak çalýþmalar sýrasýnda oluþacak trafik düzeni,görüþüldü. TRAFÝK VE DENETÝM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun 3. bölüm 7. maddesi f bendinde belirtilen kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yapmak; ayrýca 2918 Sayýlý Karayollarý trafik Kanunu'nun 10. maddesi gereði belediyelerin trafiðe iliþkin görevlerini yerine getirmek ve 1580 Sayýlý Belediyeler Kanunu'nda belirtilen görevleri yapmak amacýyla kurulmuþtur. Bu nedenle; 1- Büyükþehir Belediyesi yetki alanýnda bulunan meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda trafiði düzenleme amacýyla trafik iþaretleme levhalarý, ýþýklý ve sesli trafik iþaretleri ile yol çizgilerinin çizimi yer iþaretlemelerinin temin ve tesis edilmesi bunlarýn devamlýlýðý ve iþlerliðinin saðlanmasý, 2- Taþýt yollarýnda yayalarýn ve araçlarýn hareketlerini zorlaþtýran veya tehlikeye düþüren motorlu araçlar dýþýndaki her türlü engelin ortadan kaldýrýlmasý. 3- Yaya yolarý ve yaya kaldýrýmlarýnda yayalarýn hareketlerini zorlaþtýran veya tehlikeye düþüren her türlü engelin ortadan kaldýrýlmasý, 4- Büyükþehir belediyesinden hat ruhsatý almýþ minibüslerin, Minibüs Çalýþma Yönetmeliklerine göre çalýþmasýnýn saðlanmasý, 5- Okul servis aracý, iþyeri servis aracý, kamu servis aracý izin belgelerinin verilmesi, 6- Kamyon ve kamyonet þehir içi izin belgelerinin verilmesi, 7- Doðal afetlerde, diðer birimlere ve vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla yolda kalan araçlarýn kullanýlmasýnýn saðlanmasý, 8- Baþkanlýðýn verdiði diðer görevlerin yapýlmasý, 9- Ýl Trafik Komisyonu üst ve alt komisyonlarýnda belediyemizin temsil edilmesi, 10- UKOME'nin alt ve üst komisyonlarýnda Müdürlüðümüzün temsil edilerek çalýþmalara katýlým saðlanmasý için gerekli çalýþmalar Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü'nce yürütülmektedir. 11- Taksilerin ve M plakalý minibüslerin denetim,kontrol ve görüntü verme iþlemleri, 12- Umum servis araçlarýnýn denetim,görüntü ve güzergah izin belgeleri, Km'lik Büyükþehir sýnýrlarý içerisinde yolcu taþýyan araçlar içinde denetim ve görüntü verilmesi iþlemleri, 14- Þehir içine girecek tüm kamyon ve kamyonetlerin þehir içi güzergah izin belgesi iþlemleri,için gerekli çalýþmalar Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü'nce yürütülmektedir. Bu kapsamda çalýþmalarýný yürüten Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü 2006 yýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaþlarýmýzdan gelen toplam 3832 adet dilekçeye istinaden gerekli çalýþmalarý yapmýþtýr. 350

9 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu :.. Proje/Faaliyetin Adý : TRAFÝK VE DENETÝM HÝZMETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Müdürlük kapsamýndaki evraka dayalý iþlemler ve rutin çalýþmalar Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Baþvurular dahilinde 3319 evraka dayalý iþlemler yapýlmýþ ve müdürlüðün kýrtasiye ihtiyaçlarý karþýsýnda Satýnalma Dairesi ambarýndan periyodik olarak teminler yapýlmýþtýr. Sonuç:2007 yýlýnda herhangi bir iþleyiþ kaybý olmamýþ ve gerekli iþlemler zamanýnda yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 278 Proje/Faaliyetin Adý : OTOPARKLARIN OTOMASYONU Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2010 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent genelindeki otoparklarýn otomasyonu ve iþlevselleþmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje, ileri bir tarihte uygulamaya alýnacaðýndan 2007 yýlýnda herhangi bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 238 Proje/Faaliyetin Adý : YAYA BÖLGELERÝNÝN VE KALDIRIMLARININ DENETLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent genelindeki yayalarýn kullandýðý alanlar ve yaya kaldýrýmlarýnýn denetlenmesi, yaya geçiþini engelleyen araç ve nesnelerin çekilmesi, ilan, afiþ, pano vb. engellerin kesilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje kapsamýnda, Ýzmir kenti genelinde 14 çekici ve 68 personel ile yaya kaldýrýmlarýna park eden araç çekilmiþtir adet yaya yolunu engelleyen reklam ve fiziki engel kesilmiþtir. Sonuç: 14 çekici ile kent genelinde yapýlan denetimler sonucu geçen yýllara nazaran halkýn bilinçlendiði ve hedeflenen araç yerine olumlu anlamda büyük bir geliþim ile araç çekilmiþ ve yaya trafik güvenliði saðlanmýþtýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda, planlanan 6,590,000 ytl'lik proje bütçesinin 6,345, ytl'lik bölümü kullanýlarak %97'lik bütçe gerçekleþme oraný saðlanmýþtýr. 351

10 Proje /Faaliyet Kodu : 240 Proje/Faaliyetin Adý : YATAY VE DÜÞEY ÝÞARETLEMENÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ, BAKIMI VE ONARIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 03/01/ /12/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent genelindeki bulunan yollardaki yatay ve düþey iþaretlemenin sürdürülebilir iþlevselliðinin saðlanmasý ve yeni açýlan güzergahlarda gerekli olan iþaretlemelerin yapýlmasý. Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje, kapsamýnda kentin muhtelif yerlerinde ihtiyaç dahilinde iþaretlemeler yenilenmiþtir. Bu kapsamda adet levha, 1155 sinyal direði, 9 teleskopik direk, 18 sinyal sistemi kullanýlmýþ, 294 kasis iþaretlenmiþ, 128 adet okul sahasý iþaretlenmiþ, 625 kilo sarý yol çizgi boyasý, 150 ton çift kompenantlý serme boya, 50 ton çift kompenantlý profil boya, 30 ton termoplastik boya, 56 ton beyaz soðuk yol çizgi boyasý, 625 kilo sarý yol çizgi boyasý kullanýlmýþtýr. 24 sinyalize kavþak yapýlarak hizmete sunulmuþtur sinyalizasyon arýzasý giderilmiþtir. Sonuç:Yatay ve Düþey Ýþaretleme projesi kapsamýnda yapýlmasý planlanan iþler ve hedeflenen sonuç, ihaledeki gecikmeler sebebiyle tam anlamýyla gerçekleþememiþtir. Ayrýca ihaleler için daha önceden belirlenen muammen bedele paralel olarak belirlenen proje bütçesi, yine ihalelerin belirlenen muammen bedelden daha düþük deðerlerde sonuçlanmasý sebebiyle bütçe gerçekleþme oranýna olumsuz bir yansýma yapmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 239 Proje/Faaliyetin Adý : SÝNYALÝZASYON SÝSTEMÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 2006/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :. Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent genelindeki 512 kavþaðýn tek bir yönetim sisteminden kontrolü vasýtasýyla kent trafiðinin kamera sistemi ile gözetlenmesi, akýllý trafik sistemleri ile verimliliðinin artýrýlmasý, kural ihlallerinin tespiti, trafik akýþýnda iyileþtirmelerin saðlanmasý vb. faydalar. Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Ýhale yapýlamamasý sebebiyle herhangi bir çalýþma yapýlamamýþtýr bütçesi proje kapsamýnda bir sonraki yýla devrolmuþtur. Sonuç:2007 bütçesi proje kapsamýnda bir sonraki yýla devrolmuþtur. 352

11 DENÝZ HÝZMETLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Türkiye Denizcilik Ýþletmesinden personeli ile birlikte devir alýnan 7 adet yolcu ve 3 adet arabalý vapur ile kullaným hakký Belediyemize ait olan iskelelerin her türlü idari ve teknik iþlemlerini yürütür.deniz Ulaþýmýndaki Ýþletmecilik ise Belediyemiz þirketi ÝZDENÝZ A.Þ. tarafýndan yerine getirilmektedir. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu :220 Proje/Faaliyetin Adý :ÝÇ KÖRFEZDE YOLCU VE ARAÇ TAÞIMACILIÐININ GELÝÞTÝRÝLMESÝ AMACI ÝLE ARAÇ ALIMI Proje/Faaliyet Sorumlusu : Ýlyas AY Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / 31/12/2016 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýç körfezde yolcu ve araç taþýmacýlýðýnýn geliþtirilmesi amacý ile körfez hattý yolcu gemisi alýmý Proje /Faaliyetin Amacý: Körfez Deniz Yolu ile taþýnan yolcu sayýsýný artýrmak ve karayolundaki trafiði rahatlatmak. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Teknik Þartname Hazýrlansrsk ve Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðýna gönderilmiþtir..ýhale aþamasýndadýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2 Gemi 2008 yýlý içerisinde alýnacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu : Proje/Faaliyetin Adý : DENÝZ ULAÞIM FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Ýlyas AY Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / 31/12/2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / 31/12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Görev kapsamýndaki faaliyetlerin yerine getirilmesi. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Belediyemize ait 7 Yolcu ve 3 Arabalý vapur ile körfezde yolcu ve araç taþýmacýlýðý yapýlmaktadýr. Belediyemize ait Ýzdeniz A.Þ. de kiralamýþ olduðu 13 adet yolcu gemisi ile yolcu taþýmacýlýðý yapýlmýþtýr Yýlý içerisinde Belediyemize ait ve Ýzdeniz A.Þ. tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen yolcu taþýmacýlýðýnda 2004 Yýlý Yolcu sayýsý kiþi iken 2007 Yýlý sonu Yolcu sayýsý kiþi olmuþtur. Arabalý vapurlarýmýzýn 2004 Yýlý Araç sayýsý adet iken 2007 Yýlý sonu taþýnan Araç sayýsý dir. Ayrýca yaz aylarýnda Yassýcaadaya seferler düzenlenmekte olup, her yaz dönemi kiþiyi aþkýn yolcu taþýnmaktadýr. 353

12 Yolcu gemileri her yýl, Arabalý vapurlar ise 2 yýlda bir havuzlanarak periyodik bakýmlarý yapýlmaktadýr. Arabalý vapurlarýmýzdan biri olan M/F EMÝNÖNÜ gemimizin yenilenme iþleri 2006 yýlýnda baþlamýþ olup, 120 ton çelik malzeme kullanýlarak çürüyen kýsýmlarý tamamen yenilenmiþtir. Yine M/F EMÝNÖNÜ gemimize 2 adet Ana makineler ve 2 adet Diþli kutusu ihalesi yapýlmýþ olup, diþli kutularý teslim alýnmýþ, Ana makineler de Mart 2007 ayý içinde teslim alýnmýþtýr. Ana makineler geldikten sonra montajlarý yapýlarak seferlere baþlatýlmýþtýr. Belediyemize ait Gemilerin bakým ve onarým iþleri, gemi ve iskelelerin sigortalanmalarý, gemi alýnan makine, teçhizat ve yedek parça giderleri, gemilere alýnan yakýt ve yað giderleri, iskelelerin elektrik, su ve telefon giderleri yapýlmýþtýr. 354

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ.

ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ. ÝZDENÝZ A.Þ. ÝZMÝR DENÝZ ÝÞLETMECÝLÝÐÝ NAKLÝYE, TURÝZM VE TÝCARET A.Þ. GÖREV TANIMI Þirketimiz 18 Kasým 1992 tarihinde ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BAKIM, ONARIM MAKÝNE SAN. VE TÝC. A.Þ. (ÝZBAK A.Þ.) adýyla

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE OTOGAR ÝSTASYONU YÖNLENDÝRME ÝÞARETLERÝ ÝNCELEME RAPORU YOLCU HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME ÞEFLÝÐÝ KALÝTE VE KURUMSAL GELÝÞÝM MÜDÜRLÜÐÜ ZEYTÝNBURNU AKTARMA ÝSTASYONLARI VE

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 10/05/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 10/05/2010 2010/53 (2010/53: Belediye Meclisinin 03/03/2010 tarih ve 140 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Mustafa Ali BAŞKURT

Detaylı

KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017

KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017 KONAK VE KARŞIYAKA TRAMVAYLARI MART 2017 T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Banliyö Sistemleri Şube Müdürlüğü Konak ve Karşıyaka Tramvayları Yapım İşi

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü BUTTİM Köprülü Kavşağı Buttim Kavşağı Avan ve Uygulama Projeleri İşi kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır. Böylece, mevcut kavşaktaki

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

GENEL KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Projelerine ilişkin tüm etapların inşaat öncesi ve inşaat süresi boyunca her türlü

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :140 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi k) İlimiz, Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı içerisinde kalan ve plan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/54) : Belediye Meclisinin 01/08/2012 tarih ve 317 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Tureks Turizm Taş. Đnş. Akar. Đst. Tem. Đşl. Tic. ve San. A.Ş. yetkilisi Talip ŞANLI nın 25/06/2012

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 08/02/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 08/02/2010 2010/14 (2010/14: Belediye Meclisinin 01/02/2010 tarih ve 84 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Sarıdere Alışveriş

Detaylı

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010

Meclisin tasviplerine arz olunur. 06/04/2010 BELEDĐYE TRAFĐK KOMĐSYON RAPORLARI Tarihi Sayısı Karar Özeti 06/04/2010 2010/32 (2010/32: Belediye Meclisinin 01/04/2010 tarih ve 181sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Özel Đdaresi

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU

MECLĐS BAŞKANLIĞINA TRAFĐK KOMĐSYON RAPORU (2012/64) : Belediye Meclisinin 01/10/2012 tarih ve 358 sayılı kararı ile Trafik Komisyonuna havale edilen; Đl Emniyet Müdürlüğünün 31/08/2012-623 ve 13/09/2012 tarih ve 667 sayılı yazıları ile; Çakırköyü

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ

T.C. ELAZIÐ BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU FAALÝYET RAPORU Genel Yayýn Yönetmeni Namýk ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Hazýrlýk Veli KILIÇ Mesut BAL Fotoðraflar Zafer OKTAY Tasarým Muammer EKMEKÇÝ Baský Elif Ofset - Elazýð

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 11.08.2017 Kararın Nosu : 62 Belediye Meclisi' nin 01.08.2017 tarih ve 56 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Altıntas Mahallesi yer altı nakil hattı 1/1000 ölçekli

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri ve İzmir Tramvay Sistemi Projesinin inşaat

Detaylı

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon,

4 adedi (3 Karşıyaka + 1 Şirinyer) tünel içinde, 18 adedi de yer üstünde olmak üzere toplam 22 adet yeni istasyon, BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ve İzmir Hafif Raylı Sistemi Projesi olmak üzere iki projenin

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI

BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BANLİYÖ VE RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımlar Daire Başkanlığı tarafından İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi nin yapım işleri tamamlanmış İzmir Hafif Raylı Sistemi

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı