ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu saðlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iþletilen her türlü servis ve toplu taþýma araçlarý ile taksi sayýlarýný, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarýný belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iþletmek, iþlettirmek veya kiraya vermek; kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yürütmek UKOME'nin görevleri arasýndadýr tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun ulaþým hizmetlerini düzenleyen 9 ncu maddesinin 2 nci paragrafýnda yer alan güzergah belirlemesi ile taksi, dolmuþ ve servis araçlarýnýn durak ve araç park yerleri ile sayýsýnýn tespitine iliþkin yetkiler ile büyükþehir sýnýrlarý dahilinde Ýl Trafik Komisyonu'nun yetkileri Ulaþým Koordinasyon Merkezi tarafýndan kullanýlýr hükmü ile ; sayýlý yasa öncesi Ýzmir Valiliði Ýl Trafik Komisyonunca yapýlmakta olan güzergah izin belgesi verme yetkisi ÝBÞB UKOME Merkezine geçmiþtir. Ulaþým Koordinasyon Merkezi bu görevi yürütmek için tarih ve 2005/41 sayýlý kararýyla Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Karayolu Toplu Taþýmacýlýk Esaslarý Yönergesini karar altýna almýþtýr. Bu yönerge ile 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içine dahil edilen yerleþimlerdeki karayolu ile yolcu taþýmalarýnda araçlarýn zaman, güzergah, çalýþma usul ve þartlarýný belirleyerek düzen saðlamaya çalýþýlmaktadýr. - 86/10553 ve 98/11158 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý gereðince verilen Ticari Taþýt Tahsis Belgeleri nin düzenlenmesi yetkisi, 5216 sayýlý yasanýn yürürlüðe girdiði tarihinden itibaren Ulaþým Koordinasyon Merkezi'ne verilmiþtir. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu : 241 Proje/Faaliyetin Adý : ÝZMÝR ULAÞIM ANA PLANI Proje/Faaliyet Sorumlusu : Hülya ARKON Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / 2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / 2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent içi ulaþýmda yaþanan sorunlarýn ve darboðazlarýn, hazýrlýðýna baþlanýlan Ýzmir Kentsel Bölge Nazým Ýmar Planý ile ortaya konan stratejileri ve geliþme önerileri çerçevesinde çözümlenmesi, ulaþým ve trafik alt yapý ve iþletmeciliðinin yeniden düzenlenmesi, toplu taþýma sistemlerine öncelik verilerek bir yandan kentte günümüzde yaþanan ve diðer yandan da gelecekte oluþmasý beklenen ulaþým ve trafik sorunlarýnýn çözümü için kýsa, orta ve uzun dönemlerde uygulanacak birbirleri ile ve mevcut sistemlerle tutarlý çözümler getirilmesi amacýyla yürütülen bir çalýþmadýr. 343

2 Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin sorumluluðu altýndaki þehirselbölgesel alanda ulaþým ve trafik sorunlarýný uygulamalý olarak ele almak, Ulaþým ve trafik sistemleriyle ilgili araþtýrma, deðerlendirme, bilgi-veri düzeni kurma çalýþmalarý yürütmek ve bu giriþimlere süreklilik kazandýrmak, Ulaþým ve trafikle Ýlgili tüm yerel ve merkezi kamu kurumlarý arasýnda yeniden eþgüdüm ve yönetimsel düzenleme olanaklarý yaratmak, Sosyo ekonomik yapýyý ve davranýþsal özellikleri araþtýrýp saptamak, buna dayalý ulaþým talep analizleri ve kestirimleri geliþtirmek, Arazi kullanýþ kararlarýyla ulaþým sistemleri arasýnda karþýlýklý iliþkilerin göz önünde bulundurulduðu bir araþtýrma uygulama - denetim ortamýný yaratýlmasýna destek olmak, Ulaþým altyapý projelerinin tanýmlanmasýný, konumlandýrýlmasýný yapmak, maliyetleriyle ilgi analizler geliþtirerek teknik, ekonomik ve toplumsal standartlarýný tespit etmek, bu projelerle ilgili olarak da kurumsal sorumluluk alanlarý ve uygulama önceliklerini belirlemek. Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Çalýþma Alaný Ýzmir Merkez Kent (19 adet analiz üst bölgesi 47 adet analiz bölgesi 409 Mahalle & Köy ) Tasarýmlarýna baþlanan ve sürdürülen çalýþmalar;yolculuklar baþlangýç bitiþ hanehalký anketi,otopark etütleri,motorlu taþýt bilgileri-trafik hacim ve Kompozisyon sayýmlar,mevcut trafik sorunlarý etüdü,mevcut yol aðý analizleri, Geniþletilmiþ mevcut ulaþým aðý yol analizleri,toplu Ulaþým Etütleri - Otobüs Körfez Vapurlarý Raylý Sistemler; Sayýmlar / Anketler,Yolculuk süreleri ve maliyetleri analizleri,yük etütleri,karayolu aðý teorik kapasiteleri etüdü, Yaya güzergahlarý analizleri, Karayoluaðý öngörülen pratik kapasiteleri etüdü, Taksi Dolmuþ Servis Taþýtlarý Etütleri (Özel Kurumsal Þehirlerarasý otobüs servisleri), Ýç ve Dýþ Kordon Geçiþlerine Ýliþkin Araþtýrmalar Sayýmlar / Anketler, Bisiklet; Bisiklet kullanýcýlarý ve bisiklet yollarý etüdü, Þehiriçi trefik kazalarý etüdü, risk analizleri Ýzmir Ulaþým Ana Planý için en önemli arazi çalýþmalarýndan biri olan hanehalký anketi'nin ön hazýrlýklarý bitirilmiþ olup uygulamaya 26 Þubat 2008 tarihinde baþlanacaktýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Planlama Kararlarýnda Programa ve Yatýrýmlara Ait Karar ve Önerilerde Eksiklikler, Kurumsal Bilgi ve Verilerde Yetersizlikler, Hanehalký Anketi Uygulamasýnýn Sonuçlandýrýlmamýþ Olmasý. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Yük Taþýmacýlýðý ile Liman ve Hava Meydaný vb. Makro Projeler irdelenecektir. Þehirsel Ulaþým Alt Sistem Tür Seçenekleri üzerinde çalýþmalar Yürütülecektir. Sonuç: 2007 yýlý içinde geliþtirilen 1. aþama çalýþmalarý Ýzmir Merkez Kent sýnýrlarý içinde ele alýnmýþtýr.2008 yýlý içinde geliþtirilecek sonuçlandýrma çalýþmalarý ise Ýzmir Kentsel Bölge olarak tanýmlanmýþ bulunan alaný kapsayacaktýr. Proje /Faaliyet Kodu : Proje/Faaliyetin Adý : ULAÞIM KOORDÝNASYON FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Hülya ARKON Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : / Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : / Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Görev kapsamýndaki faaliyetlerin yürütülmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun ulaþým hizmetleri ile ilgili 7. ve 9. maddeleri kapsamýnda ULAÞIM KOORDÝNASYON MÜDÜRLÜÐÜ'NÜN sorumluluk alaný içerisindeki görevlerle ilgili olarak 2006 yýlý içerisinde; 11 adet Genel Kurul ve 2 adet Olaðanüstü Genel Kurul'da toplam 248 madde görüþülüp karara baðlanmýþ, genel kurullara hazýrlýk ya da genel kurul görevlendirmesi ile 53 adet Teknik Kurul çalýþmasý yapýlmýþtýr. 344

3 Yapýlan Genel Kurul Toplantýlarýnda alýnan kararlardan önemli bazýlarý þunlardýr; 2007 yýlý içersinde 925 adet Ticari Taþýt Tahsis Belgesi düzenlenerek talep sahiplerine verilmiþtir Kasým itibariyle 2 yýl geçerli olacak olan Güzergah Ýzin Belgeleri nin düzenlenmesine baþlanmýþtýr yýlý içerisinde 220 adet Güzergah Ýzin Belgesi verilmiþtir yýlýnda söz konusu bu belgeler için belediyemizce Tahsis Belgesi Harcý olarak 60,00 ytl, Güzergah Ýzin Belgesi harcý olarak 120,00 ytl meclis kararý olarak onaylanarak alýnmaya baþlanmýþtýr. Trafik Düzenleme Çalýþmalarý; - Menemen Þehit Altuð Karaburun Caddesi : (çift yön-bölünmüþ) Atatürk Caddesi ile Ýtfaiye Binasý arasýnda kalan caddenin tamamýnda her iki tarafta araç parkýný mümkün kýlacak otopark ceplerinin yer alacaðý fiziksel düzenlemenin ve Ayrýca Niyazi Kaplangý Caddesi'nin baðlandýðý döner Kavþakta trafik akýþýnýn düzenine yönelik olarak kavþak düzenleme projesinin ilçe belediyesi tarafýndan, ÝBÞB Etüd ve Projeler Dairesi Baþkanlýðý ile gerekli koordinasyon kurularak hazýrlanmasý.ve imalatýnýn ilçe belediyesince yapýlmasýnýn uygunluðuna. - Belediyemizce yapýmý devam eden Adnan Saygun Sanat Merkezi Ýnþaatý nýn hafriyat çalýþmalarý sýrasýnda can ve mal güvenliðinin saðlanmasý amacýyla 18 Sokaðýn bir kýsmýnýn paravanla çevrilmesi konusunun görüþülmesi; - ÝBÞB, Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca yapým çalýþmalarý devam eden Adnan Saygun Sanat Merkezi Ýnþaatýnýn hafriyat çalýþmalarý sýrasýnda, 18 Sokak üzerindeki araç ve yaya emniyetinin saðlanabilmesi için, 18 Sokaðýn Adnan Saygun Sanat Merkezi cephesi tarafýndaki 1 þeridinin çalýþmalar süresince paravanla çevrilerek araç trafiðine kapatýlmasýnýn uygunluðuna. - Narlýdere Belediyesi'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Narlýdere Ýlçesi Narlý Mahallesi Yukarýköy Kentsel Sit Alanýnýn Sokak iyileþtirme çalýþmalarý kapsamýnda;-ýsmet Ýnönü Caddesi'nin Tuna Caddesi ile Çelebi Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn araç trafiðine kapatýlmasý tarih ve 2006/156 no'lu UKOME Genel Kurul Kararý kapsamýnda trafik düzenlemesi uygunluk kararý alýnmýþ olan ve Konak Belediyesi tarafýndan yol ve tretuvar düzenleme çalýþmalarý yapýlacak olan; Alsancak ve Kahramanlar Bölgesinde Muhtelif Sokaklarýn (1434, 1462, 1420 (1434 ile M.Sinan Cad. arasý), 1397, 1416, 1417, 1418, 1419, 1422, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1393, 1394, 1395, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1408, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1421, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1487 Sokaklar) kendi aralarýnda belirli bölgelere ayrýlarak, etaplar halinde çalýþýlmasý ve çalýþmalarýn trafik akýmý kesilmeden yürütülmesi, Uygun görüldü. - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan Muhtelif Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Baðlantý Yollarýnda Bakým Onarým Yapýlmasý (Buca Adnan Kahveci Caddesi) çalýþmalarýnýn proje kapsamýnda, trafik akýmýný aksatmayacak þekilde yapýlmasý,çalýþmalarýn 6 ayda tamamlanmasý,çalýþmalar süresince çalýþma yapýlan alanlarda park yasaðý uygulanmasý, Fevzi Çakmak Caddesi çýkýþlý, Adnan Kahveci Caddesi üzeri refüjde bulunan taksi durak yerinin; yolun Fevzi Çakmak Caddesi gidiþ istikametinde sað tarafýnda, proje kapsamýnda yapýlacak olan cep içerisine alýnmasý, - Bu yýl 31 Aðustos-09 Eylül 2007 tarihleri arasýnda Ýzmir Büyükþehir Belediyesi'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek 76. Ýzmir Enternasyonal Fuarý süresince tüm toplu ulaþým seferlerinin 02:00 saatine kadar devam etmesinin, 345

4 Trafiðe Kapatma Çalýþmalarý; Urla Belediyesi'nin tarih, 316 sayýlý Encümen Kararý ile uygun görülen Zeytinalaný Sahil Yolu'nun 20:00-01:00 saatleri arasýnda trafiðe kapatýlmasý konusuna iliþkin hazýrlanan Teknik Kurul Raporunun görüþülmesi; Urla Belediyesi'nin tarih, 316 sayýlý Encümen Kararý ile uygun görülen Zeytinalaný Sahil Yolu'nun (4155 Sokaðýn) Yaz Sezonu boyunca 20:00-01:00 saatleri arasýnda trafiðe kapatýlmasýnýn uygunluðuna. Park Yasaðý Kararlarý; Menemen Belediyesi Encümeni'nin tarih, 293 sayýlý Kararý ile Menemen Belediye sýnýrlarý içerisinde park yasaðý uygulanmasý uygun görülen Caddelere iliþkin hazýrlanan Teknik Kurul Raporunun görüþülmesi; - Þehit Aycan Aksoy Caddesi : (çift yön) Cengiz Topel Caddesi ile Mithatpaþa Caddesi arasýnýn Mithatpaþa Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr, - Mithatpaþa Caddesi : (tek yön) Atatürk Caddesi (Kubilay Ý.Ö.O. önünden) ile Arasta Caddesi arasýnýn Arasta caddesi istikametine doðru sol taraflarýnda Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Arasta Caddesi : (tek yön) Mithatpaþa Caddesi ile Belediye Binasý arasýnýn Belediye Binasý istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Adnan Menderes Caddesi : (tek yön) Yahya Efendi Sokak ile Atatürk Caddesi arasý Atatürk Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Þehit Kemal Caddesi : (tek yön) Adnan Menderes Caddesi ile Belediye Binasý arasýnýn Adnan Menderes Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Ertuðrul Caddesi : (çift yön) Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Adnan Menderes Caddesi ile Mithatpaþa Caddesi arasýnýn Mithatpaþa Caddesi istikametine doðru sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Diyem Kahya Caddesi : (tek yön) Adnan Menderes Caddesi ile Atatürk Caddesi arasýnýn Kubilay Ý.Ö.O.istikametine; Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Atatürk Caddesi: (çift yön) Pazar günleri hariç, Diyem Kahya Caddesi ile Þehit Altuð Karaburun Caddesi arasýnýn, Þehit Altuð Karaburun Caddesi istikametine doðru Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr.Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Ziya Gökalp Caddesi : (tek yön) Kubilay Ý.Ö.O. önü ile Þehit Aycan Aksoy Caddesi (Vakýfbank Kavþaðý) arasýnýn Þehit Aycan Aksoy Caddesi istikametine doðru. Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr, Çift yönlü çalýþan Þehit Aycan Aksoy Caddesi (Vakýfbank Kavþaðý) ile Þehit Gökmen Caddesi arasýnýn ise Þehit Gökmen Caddesi istikametine; Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Muammer Aksoy Caddesi : (çift yön) Atatürk Caddesi ile inkýlap Caddesi ( E/87 Karayolu ) arasýnýn inkýlap Caddesi ( E/87 Karayolu ) istikametine; Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr. - Cengiz Topel Caddesi : (çift yön) Kubilay Ý.Ö.O. ile Þehit Aycan Aksoy Caddesi arasýnýn Kubilay Ý.Ö.O istikametine doðru Sol tarafta Duraklamak ve Park Etmek Yasaktýr. Sað tarafta Park Etmek Yasaktýr.Kararýnýn alýnmasýnýn uygunluðuna. 346

5 Konak - Mustafa Enver Caddesi'nden giriþ olacak þekilde Talatpaþa Bulvarýna doðru tek yön olan 1386 sokaðýn sol tarafýnda park yasaðý uygulanmasý, - Akdeniz Caddesinin toplu taþým güzergahý olmasý nedeniyle, çift taraflý park yasaðý uygulanmasý, - Halit Ziya Bulvarý'nýn Gazi Bulvarý'ndan giriþ olacak þekilde tek yön olmasý ve yolun sað tarafýnda otobüs duraklarýnýn bulunmasý nedeniyle yolun sol tarafýnýn cep olmayan kýsýmlarýna park yasaðý uygulanmasý, - Barbaros Hayrettin Caddesi'nin çift yönlü trafiðe açýk bir cadde olmasý ve bazý kýsýmlarýnýn dar olmasý nedeniyle, yapýlan parklarýn trafiði olumsuz etkileyeceðinden çift taraflý park yasaðý uygulanmasý, - Güzelyalý, Izgaralý yolun her iki tarafýna park yasaðý getirilmesi sokakta yapýlan çift taraflý park, çift yönlü trafik akýmýnda sýkýþýklýða neden olduðundan tek taraflý park yasaðý uygulanmasýnýn uygunluðuna. - Konak 1456 Sokak üzerinde Atatürk Caddesi (1.Kordon) ile M.Esat Bozkurt Caddesi arasýnýn M. Esat Bozkurt Caddesi gidiþ yönünde sað tarafta park yasaðý uygulanmasý,konak 1392 Sokaðýn Alsancak Devlet Hastanesi tarafýnda, Talatpaþa Caddesinden Þair Eþref Bulvarýna gidiþ yönünde sað tarafýndaki mevcut otopark cepleri içine uzun süreli parklanmayý önlemek için süreli park yasaðý uygulanmasýnýn uygunluðuna. - Bornova 80 Sokaðýn, Gençlik Caddesi ile 83 Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn her iki tarafýnda, - 83 Sokaðýn 80 Sokak ile Kazým Karabekir Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn her iki tarafýnda, - 83 Sokaðýn 80 Sokak ile Fevzi çakmak Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn Fevzi Çakmak Caddesi'ne doðru sol tarafýnda, - 80 Sokaðýn 83 Sokak ile Kazým Karabekir Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn Kazým Karabekir Caddesi'ne doðru sað tarafýnda ve 83 Sokak ile 85 Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn 85 Sokaða doðru sol tarafýnda Park yasaðý uygulanmasý Tek Yönlü Çalýþma Kararlarý; - Karþýyaka, Zübeyde Haným Caddesi'nin mevcut durumda çift yönlü çalýþan Atatürk Bulvarý ile Latife Haným Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn, Atatürk Bulvarý'na doðru tek yönlü çalýþmasýnýn uygunluðuna. - Konak, 56/3 sokaðýn dar olmasý ve bu durumun trafik açýsýndan sakýnca yaratmasý nedeniyle 56 Sokak yönüne doðru tek yönlü çalýþmasýnýn uygunluðuna. - -Karþýyaka 1665 Sokaðýn, Þehit Astm. Aksoy Caddesi ile 1633 Sokak arasýnda kalan kýsmýnýn 1663 sokaða doðru/kadar tek yön olarak düzenlenmesi, - Karþýyaka 1661 Sokak 1675/1 Sokaktan giriþ olacak þekilde 1675 Sokaða doðru, 1662 Sokak ise 1675 Sokaktan giriþ olacak þekilde 1675/1 Sokak yönüne doðru tek yön olarak düzenlenmesinin uygunluðuna Sokaðýn Köyiçi Caddesi'nden Dere Caddesi'ne doðru tek yön olarak düzenlenmesinin uygunluðuna. - Konak 15 Sokaðýn Ýnönü Caddesinden Mithatpaþa Caddesine doðru tek yön olarak düzenlenmesinin uygunluðuna. - Konak 200 Sokaðýn, Ýnönü Caddesi ile 285 ve 323 Sokak kavþaðýna kadar olan kýsmýnýn Ýnönü Caddesinden giriþ olacak þekilde tek yön olarak düzenlenmesi ve bu kýsýmda yolun sað tarafýna park yasaðý uygulanmasýnýn uygunluðuna. - Bornova 194 Sokak ve çevresinde yaþanan trafik sorunlarýnýn çözümüne yönelik olarak; Sokaðýn; 194 Sokak ile Mustafa Kemal Caddesi arasýnýn Mustafa Kemal Caddesi'ne çýkýþ olacak þekilde tek yönlü çalýþmasý, - Mevcut durumda tek yönlü trafiðe hizmet veren Urla, Mareþal Fevzi Çakmak Caddesi'nin; Mithatpaþa Caddesi ile Yalý Caddesi arasýnda kalan kýsmýnýn çift yönlü trafiðe açýlmasý trafik düzeni açýsýndan, 347

6 Konsolosluk ve Fahri Konsolosluklara Park Yeri Tahsisleri; tarih, 2005/167 nolu UKOME Genel Kurul Kararý ile Hýrvatistan Cumhuriyeti, Ýzmir Fahri Konsolosluðu'na; Cumhuriyet Bulvarý üzeri No:188/1, Elal Apt. karþýsý, orta refüjde bulunan otopark cebi içerisine 1 araçlýk olarak verilmiþ olan otopark yerinin; adres deðiþikliði nedeniyle 1382 Sokak üzeri Plevne Bulvarýna doðru sað tarafta No 14 Baha Apt önüne 1 araçlýk olarak naklinin uygunluðuna. - Slovenya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluðu Ofisi için; ÝBÞB'ye ait otoparklarýn Merkez Bankasý yanýnda kalan kýsmýndan 1 araçlýk yer ayrýlmasýnýn uygunluðuna. - Þehit Fethi Bey Caddesi M.Münir Birsel Ýþ Merkezi No:36 K:2, D:5 adresinde bulunan Moldova Fahri Konsolosluðu araçlarý için Þehit Fethi Bey Caddesi'nin Gazi Bulvarý'ndan giriþe göre sað tarafýnda ve Gazi Bulvarý ile 1342 Sokak arasýnda bulunan mevcut otopark cebinin baþlangýcýnda 1 araçlýk yer ayrýlmasý, Þehrin muhtelif noktalarýnda trafik ve ulaþým açýsýndan uygun noktalarýna taksi ve kamyonet duraðý yeri verilmesi ve nakledilmesi Kararlarý; - Karþýyaka, Þapar Murat Türkmenbaþý Caddesi üzerinde Adliye Binasý D3 Blok karþýsý dere kenarý mevcut otopark içerisinde 3 araçlýk taksi durak yeri verilmesi, - Bornova, 194 Sokak üzeri Gediz Caddesi çýkýþlý sað tarafta bulunan mevcut otopark alaný içine, otopark giriþinin sað tarafýnda duracak þekilde 2 araçlýk taksi durak yeri verilmesi, - Bozyaka, 4649 Sokak içine, 4586 Sokak çýkýþlý, kavþaktan 5 m geride, bina giriþlerini kapatmadan 2 araçlýk taksi duraðý verilmesi - Cennetçeþme, 3996 Sokak üzeri, hurda araçlarýn park ettiði mevcut cep içine, Sacide Ayaz Ý.Ö.O. önündeki kavþaða (3820 Sokaða çýkýþlý) çýkýþlý ve 808-9A numaralý direk önünden itibaren (20 kapý numaralý bina karþýsýna ) 2 araçlýk taksi duraðý verilmesi, - Yalý Mahallesi, 6524 Sokak No:6 Carrefour Alýþ Veriþ Merkezi önünde, Servis araçlarý peronlarýnýn yanýnda bulunan otopark alaný içerisine10 araçlýk taksi duraðý verilmesi - Gaziemir, Aktepe Mahallesi, 118 Sokak içine, Altan Aydýn Caddesi çýkýþlý, mevcut otopark giriþinden 5 m çektikten sonra bina giriþini kapatmadan 2 araçlýk taksi duraðý verilmesi, - Karþýyaka, Atakent 6470/2 Sokaðýn, 6470/1 Sokak ile 6440/3 Sokak arasýnda kalan kýsmýnda; 6470/2 Sokak ile 6440/8 Sokak arasýnda baðlantýyý saðlayan tanýmsýz sokak içerisinde,6470/2 Sokak çýkýþlý yerde 2 araçlýk kamyonet durak yeri verilmesi, ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan Projelerin Görüþülmesi; - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan Muhtelif Otoyol Kavþaklarýnda Otomatik Sulama Yapýlmasý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Aliaða Ýlçesi, Fatih Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi kesiþimi için hazýrlanan kavþak düzenleme projesi imar planlarýna uyarlýlýðýnýn saðlanmasý ve sinyalize olarak düzenlenmesi, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Akçay Caddesi (Tansaþ+Sarnýç) Köprülü Kavþaklar Yaptýrýlmasý Ýþi kapsamýnda Akçay Caddesi'nin Ýzmir'den Aydýn'a gidiþ yönünde ve Süleyman Sert Sokak ile 304 Sokak kesiþimleri arasýnda yapýlacak 2. aþama çalýþmalar sýrasýndaki trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca TOKÝ Uzundere Yollarý Uzundere Toplu Konut Alanýna Ulaþým Yolunun Yapýlmasý iþi kapsamýnda yapýlacak çalýþmalar sýrasýnda oluþacak trafik düzenini, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca yapýlacak Gediz Kavþaðý Yan Yolu Tretuvar Düzenlemesi Ýþi çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nca yapýlacak olan ve Heykel kavþaðýndan baþlayýp 299 Sokakta bitecek Buca Menderes Caddesi 2. Kýsým Yol ve Tretuvar Düzenlenmesi çalýþmalarý sýrasýnda trafik düzeni, - ÝBÞB Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak olan Muhtelif Meydan, Bulvar, Cadde ve Ana Baðlantý Yollarýnda Bakým Onarým Yapýlmasý (Buca Adnan Kahveci Caddesi) çalýþmalarý sýrasýndaki trafik düzeni, 348

7 ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce hazýrlanan Projeler sýrasýnda oluþacak trafik düzenlerinin görüþülmesi. - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Konak Ýlçesi Muhtelif Sokaklar 2. Kýsým Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli, Konak Ýlçesi Buca Murathan, Yiðitler ve Barýþ Mahalleleri Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli, Konak Ýlçesi, Muhtelif Sokaklar Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Konak Ýlçesi Günaltay, Refet Bele, Bahriye Üçok, Karabaðlar, Güneþli, Gazi, Limontepe Mahalleleri Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Banliyö Sistemi Geliþtirme Projesi 2. Etap Karþýyaka Ýlçesi Naldöken Mevkii KM: KM:9+80 Arasýnda Kalan Mevcut 1200 mm Kollektör Hattýnýn Deplase Edilmesi Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Bornova Ýlçesi Altýndað-Serintepe Mah 320 Sk. No:20 önü, Manavkuyu Mah. 252 Sk.,Karþýyaka Ýlçesi Cumhuriyet Mah Sk.,Bostanlý Bestekar Sadi Hoþses Baðlantý Kanalý, Bayraklý Çay Mah. 2136/1 Sk. Kanalizasyon Þebeke Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Konak Ýlçesi Bozyaka-Poligon Bölgesi Muhtelif Sokaklar Ýçmesuyu Þebeke Yenileme ve Yeni Þebeke Döþenmesi Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Karþýyaka Ýlçesi P2 Pompa-T4 arasý, T4 Depo Onur Pompa arasý Ýçmesuyu Ýsale Hattý Döþenmesi Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü'nce yapýlacak Ýzmir Ýli Konak Ýlçesi Muhtelif Sokaklar 2. Kýsým Atýksu Kanalý Ýnþaatý çalýþmalarý sýrasýndaki trafik düzeni, - ÝZSU Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýlacak olan Narlýdere Ahmet Taner Kýþlalý Caddesinde kanalizasyon þebekesi döþenmesi ve hattýn baðlantýsý Þehitlik mevkii döner kavþak önünde Mithatpaþa Caddesi'ndeki ana kanalizasyon þebekesine yapýlmasý çalýþmalarý sýrasýndaki trafik düzeni, Görüþüldü. Ulaþtýrma ve Raylý Sistem Daire Baþkanlýðý'nca hazýrlanan Projeler sýrasýnda oluþacak trafik düzenlerinin görüþülmesi. - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 4. Etap Kemer Ýstasyonu Alt geçidi ile Ýnkýlap Ýstasyonu ve Alt Geçidi Yapým Ýþi kapsamýnda Kemer Alt Geçidi hafriyat kazýsý nedeniyle Gaziler Caddesi Ýtfaiye Önü ile 1214 Sokak arasýnda yapýlacak çalýþmalar sýrasýndaki trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 5. Etap Ýstasyonlarý ve Karayolu Geçitleri Yapým Ýþleri kapsamýnda 1671 Sokakta yapýlacak çalýþmalar sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 2. Etap Karþýyaka Tüneli ve Ýstasyonlarý Yapým Ýþi çalýþmalarý kapsamýnda Alaybey Hemzemin Geçidinde yapýlacak imalat sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 3. Etap Þirinyer Tüneli ve Ýstasyonu Yapým Ýþi kapsamýnda yapýlacak Karayolu Köprüsü Ýnþaatý sýrasýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Hafif Raylý Sistemi 2. Aþama Ýkmal Ýnþaatý Yapým Ýþi kapsamýnda imalatýna devam edilen Tünel Ýnþaatýnýn Güzelyalý Ýstasyonu'nun bulunduðu kesiminde zemin boþalmasý yüzünden tavan göçüðü meydana gelmesi nedeniyle oluþacak trafik düzeni, 349

8 - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 4. Etap Kemer Ýstasyonu ve Karayolu Alt Geçidi ile Ýnkýlap Ýstasyonu ve Karayolu Allt Geçidi yapým iþi kapsamýnda yapýmý tamamlamak üzere olan Kemer Karayolu Alt Geçidi ile yaklaþým rampalarý önündeki yol düzenlemelerini içeren trafik projesi kapsamýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 5. Etap Ýstasyonlarý ve Karayolu Geçitleri yapým iþleri kapsamýnda yapýmý tamamlanmak üzere olan Adliye Karayolu Üst Geçidinin yol düzenlemelerini içeren trafik projesinin imar planlarýna uyarlýlýðýnýn saðlanmasý kaydýyla uygunluðuna ve proje kapsamýnda oluþacak trafik düzeni, - Ýzmir Banliyö Sisteminin Geliþtirilmesi Projesi 5. Etap Ýstasyonlarý ve Karayolu Geçitleri Yapým Ýþleri kapsamýnda 1671 Sokakta yapýlacak çalýþmalar sýrasýnda oluþacak trafik düzeni,görüþüldü. TRAFÝK VE DENETÝM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü 5216 Sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanunu'nun 3. bölüm 7. maddesi f bendinde belirtilen kanunlarýn belediyelere verdiði trafik düzenlemesinin gerektirdiði bütün iþleri yapmak; ayrýca 2918 Sayýlý Karayollarý trafik Kanunu'nun 10. maddesi gereði belediyelerin trafiðe iliþkin görevlerini yerine getirmek ve 1580 Sayýlý Belediyeler Kanunu'nda belirtilen görevleri yapmak amacýyla kurulmuþtur. Bu nedenle; 1- Büyükþehir Belediyesi yetki alanýnda bulunan meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda trafiði düzenleme amacýyla trafik iþaretleme levhalarý, ýþýklý ve sesli trafik iþaretleri ile yol çizgilerinin çizimi yer iþaretlemelerinin temin ve tesis edilmesi bunlarýn devamlýlýðý ve iþlerliðinin saðlanmasý, 2- Taþýt yollarýnda yayalarýn ve araçlarýn hareketlerini zorlaþtýran veya tehlikeye düþüren motorlu araçlar dýþýndaki her türlü engelin ortadan kaldýrýlmasý. 3- Yaya yolarý ve yaya kaldýrýmlarýnda yayalarýn hareketlerini zorlaþtýran veya tehlikeye düþüren her türlü engelin ortadan kaldýrýlmasý, 4- Büyükþehir belediyesinden hat ruhsatý almýþ minibüslerin, Minibüs Çalýþma Yönetmeliklerine göre çalýþmasýnýn saðlanmasý, 5- Okul servis aracý, iþyeri servis aracý, kamu servis aracý izin belgelerinin verilmesi, 6- Kamyon ve kamyonet þehir içi izin belgelerinin verilmesi, 7- Doðal afetlerde, diðer birimlere ve vatandaþlara yardýmcý olmak amacýyla yolda kalan araçlarýn kullanýlmasýnýn saðlanmasý, 8- Baþkanlýðýn verdiði diðer görevlerin yapýlmasý, 9- Ýl Trafik Komisyonu üst ve alt komisyonlarýnda belediyemizin temsil edilmesi, 10- UKOME'nin alt ve üst komisyonlarýnda Müdürlüðümüzün temsil edilerek çalýþmalara katýlým saðlanmasý için gerekli çalýþmalar Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü'nce yürütülmektedir. 11- Taksilerin ve M plakalý minibüslerin denetim,kontrol ve görüntü verme iþlemleri, 12- Umum servis araçlarýnýn denetim,görüntü ve güzergah izin belgeleri, Km'lik Büyükþehir sýnýrlarý içerisinde yolcu taþýyan araçlar içinde denetim ve görüntü verilmesi iþlemleri, 14- Þehir içine girecek tüm kamyon ve kamyonetlerin þehir içi güzergah izin belgesi iþlemleri,için gerekli çalýþmalar Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü'nce yürütülmektedir. Bu kapsamda çalýþmalarýný yürüten Trafik ve Denetim Þube Müdürlüðü 2006 yýlý Kamu Kurum ve Kuruluþlarý, Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaþlarýmýzdan gelen toplam 3832 adet dilekçeye istinaden gerekli çalýþmalarý yapmýþtýr. 350

9 PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu :.. Proje/Faaliyetin Adý : TRAFÝK VE DENETÝM HÝZMETLERÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Müdürlük kapsamýndaki evraka dayalý iþlemler ve rutin çalýþmalar Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Baþvurular dahilinde 3319 evraka dayalý iþlemler yapýlmýþ ve müdürlüðün kýrtasiye ihtiyaçlarý karþýsýnda Satýnalma Dairesi ambarýndan periyodik olarak teminler yapýlmýþtýr. Sonuç:2007 yýlýnda herhangi bir iþleyiþ kaybý olmamýþ ve gerekli iþlemler zamanýnda yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 278 Proje/Faaliyetin Adý : OTOPARKLARIN OTOMASYONU Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2010 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent genelindeki otoparklarýn otomasyonu ve iþlevselleþmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje, ileri bir tarihte uygulamaya alýnacaðýndan 2007 yýlýnda herhangi bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Proje /Faaliyet Kodu : 238 Proje/Faaliyetin Adý : YAYA BÖLGELERÝNÝN VE KALDIRIMLARININ DENETLENMESÝ Proje/Faaliyet Sorumlusu : Naci BALCI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Kent genelindeki yayalarýn kullandýðý alanlar ve yaya kaldýrýmlarýnýn denetlenmesi, yaya geçiþini engelleyen araç ve nesnelerin çekilmesi, ilan, afiþ, pano vb. engellerin kesilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Ýzmir kentinin özgün yapýsý ve dinamiklerini dikkate alan insan öncelikli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlý, farklý ulaþým türleri arasýnda entegrasyonu saðlayan ve kentlinin yaþam kalitesini yükselten ulaþým yapýsýnýn oluþturulmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Proje kapsamýnda, Ýzmir kenti genelinde 14 çekici ve 68 personel ile yaya kaldýrýmlarýna park eden araç çekilmiþtir adet yaya yolunu engelleyen reklam ve fiziki engel kesilmiþtir. Sonuç: 14 çekici ile kent genelinde yapýlan denetimler sonucu geçen yýllara nazaran halkýn bilinçlendiði ve hedeflenen araç yerine olumlu anlamda büyük bir geliþim ile araç çekilmiþ ve yaya trafik güvenliði saðlanmýþtýr. Bu çalýþmalar kapsamýnda, planlanan 6,590,000 ytl'lik proje bütçesinin 6,345, ytl'lik bölümü kullanýlarak %97'lik bütçe gerçekleþme oraný saðlanmýþtýr. 351

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7

Þubat 2009 1. Basým ISBN 978-9944-927-30-7 TEPAV Yayýnlarý No: 40 Belediye Bütçesi Nasýl Ýzlenir? Yerel Paydaþlar Ýçin Bir Rehber Kitap içeriðinden yazarlarý sorumludur. Kaynak göstermek suretiyle kýsmen veya tamamen alýntý yapýlabilir. Þubat 2009

Detaylı

2008 FAALÝYET RAPORU HAZIRLIK ÇALIÞMALARI KOMÝSYONU Necati DURMUÞ Kerim AYTEKÝN Hakký ÇÝÇEK Muhammet DEMÝR Abdurrahman FÝDANCI Kenan GÜLTÜRK Ekrem KAFTAN Þahin KÖSE Yalçýn LÝMON Osman OKUR Ýrfan ÖZER M.Kamil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU I. GENEL BÝLGÝLER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar C - Bursa Büyükþehir Belediyesi ne Ýliþkin Bilgiler - Fiziksel Yapý 2- Örgüt Yapýsý 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü

Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Hukuk Ýþleri Müdürlüðü Belediyemiz hükmi þahsiyetinin vekilleri olarak 0/ 0/008-//008 tarihleri arasýnda belediyemiz baþkanlýðý ile dairelerimizin karþýlaþtýklarý hukuki sorunlarý çözüme ulaþtýrmak, ihtiyaç

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB

NCTS Ar-Ge OECD BDDK OSB ÖÝB BÝLGE ÖTV BOTAÞ ÖYK CCN/CSI SAN-TEZ SDÞ CEN SPK CENELEC TAKBÝS TARAL ÇED TARÝC DHMÝ TARYAT DPT TBMM TCDD DTM TEYDEB 2 ÝÇÝNDEKÝLER ÖNSÖZ 6 GÝRÝÞ 7 YÖNETÝCÝ ÖZETÝ 10 I. YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI TAVSÝYE KARARLARI I.1. Rekabetçi pazar ortamýný geliþtirmek için özelleþtirmeye ve deregülasyona devam edilmesi

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU

2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2006 YILI KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim Sayýn Meclis Üyelerim Görev süremizin üçüncü yýlý faaliyetlerini bir sayfada özetleyeceðimiz bu faaliyet

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ

KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ KALKINMA AJANSI PROJE VE AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝLÝÞKÝLERÝ OFÝSÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi, sivil toplum kuruluþlarý, kamu kurumlarý, özel

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ELEKTRÝK PÝYASASI MEKANÝZMALARINA ÝLÝÞKÝN ÖNERÝLER TÜSÝAD ENERJÝ STRATEJÝSÝ DÝZÝSÝ - 2 MAYIS 2008 TÜSÝAD Yayýn No: :T/2008-05/460 Meþrutiyet Caddesi,

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ ÖNSÖZ Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi; tüm engelli kiþilerin mevcut olan tüm insan haklarý ve temel özgürlüklerden tam ve eþit bir þekilde faydalanmasýný desteklemek ve doðumla beraber kazandýklarý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı