Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri"

Transkript

1 Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði Bölümü, TRABZON ÖZET Bu çalýþmada Batý Karadeniz'de 1988 yýlýnda gerçekleþen sel felaketinin orman yollarý ve transportu üzerine olan etkileri incelenmiþtir. Çalýþma alaný olarak Yenice ve Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüðü alanlarý seçilmiþtir. Bu bölgelerde sel felaketinin etkileri teknik, ekolojik ve ekonomik açýlardan incelenmiþtir. Bulgulara göre dereleri takip eden ve kuzey yamaçlardan geçen orman yollarý havzadaki en yüksek su miktarý dikkate alýnmadan planlanmýþtýr. Sanat yapýlarýnda büyük hasarlarýn olduðu, depolarýn dere kenarlarýnda yapýlmasýndan dolayý bir çok ürünün sel sularýna kapýlarak zayi olduðu anlaþýlmýþtýr. Kapanan orman yollarý nedeniyle üretim ve nakliyatta büyük ölçüde aksaklýklarýn olduðu da ayrýca tespit edilmiþtir. Yenice ve Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüklerinde orman yollarý ve transportu açýsýndan toplam zarar $ olarak bulunmuþtur. Bu deðerin ortalama %68'i orman yollarý, geri kalaný transport zararlarýdýr. Anahtar kelimeler: Orman yollarý, odun nakliyatý, sel felaketi, erozyon. The Effects of the Flood of 1998 on Forest Roads and Transportation in Western Blacksea Region ABSTRACT In this study, the effectives of flood disaster have been investigated on the forest roads and transportation in West Black Sea Region in Yenice and Dirgine Forest Enterprises in Zonguldak Regional Forest Director which one of the most influenced area from flood have been chosen as the study areas. In these regions, effectives of flood disaster have been investigated respect of technical, ecological and economical. According to findings forest roads, following the streams and passing north side, have not been planned respect of the most high amount of water in the basin. It has been understood that there was much damage on water constructions and a lot of products were damaged from water of flood, because landings were constructed on the bank of steam. Furthermore, much defects have been established on harvesting and transportation because of closed forest roads. Total losses of forest roads and transportation has been found as $. 68% of it for damage of forest roads, the remaining of it for damage of forest transportation. Keywords: Forest roads, wood transportation, flood disaster, erosion. GÝRÝÞ Türkiye arazisinin yaklaþýk %26'sýný, diðer bir ifade ile 20,2 milyon hektarýný ormanlýk alanlar oluþturmaktadýr. Bu alanlar üzerinde toplam 927,3 milyon m 3 dikili aðaç serveti mevcuttur. Bu sýnýrlý doðal servetin varolmasý ve devamlý yararlanýlmasý için mevcut ormanlarýn güvenli ve ekonomik bir þekilde iþletilmesi gerekir. Sel felaketinin orman yollarýnda görülen en önemli etkileri orman yollarýnýn tamamýyla veya kýsmen yok olmasý ile heyelan nedeniyle orman yollarýnýn ulaþýma kapanmasý þeklindedir (Acar, 1993). Hattinger, orman yollarýnda sellerin etkilerinin nasýl hafifletilebileceðini açýklamaktadýr. Bu amaçla yapý hesaplarýna yer vermiþ ve biyolojik önlemleri açýklamýþtýr (Hattinger, 1997). Erdaþ, orman yol yapýmýný yüklenmiþ olan orman mühendislerinin bir heyelan bölgesinde yol projelerini hazýrlarken veya projelendirilmiþ yollarý uygularken yamaç stabilitesi, projelendirme esaslarý ve uygulama esaslarý hakkýnda bilgiler vermiþtir (Erdaþ, 1980). Tavþanoðlu, yaðmur sularýnýn yola zarar vermeden ve en kýsa zamanda dere tarafýna akýtýlmasý amacýyla enine eþikler, açýk ahþap menfezler ve kasisler hakkýnda bilgiler vermiþtir (Tavþanoðlu, 1961). Acar, Maçka Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde 1990 Nisan-Mayýs-Haziran 2002, Sayý: 43 yýlý sel felaketi sonrasý orman yollarýnda oluþan zararlar ve bunun orman transportu üzerine olan etkilerini araþtýrmýþtýr (Acar, 1993). Bu çalýþmada sel felaketine uðrayan Batý Karadeniz Bölgesinde incelemeler yapýlmýþ ve sel felaketinin orman yollarý ve transportu üzerindeki etkileri deðerlendirilmiþtir. Orman Yollarý ve Sel Felaketleri ve Heyelanlarý Orman yollarý; orman alanlarýný ve orman köylerini bir að þeklinde ulaþýma açan, doðal koþullar dikkate alýnarak planlanan, genelde üretim sýrasýnda kullanýlan, tek þeritli, güvenli ve ekonomik olan, kýsaca orman iþletmeciliði amacýyla oluþturulan alt yapý tesisleridir. Bir orman yol aðýnýn planlanmasý jeolojik koþullarýn etkisinin etüt edilmesi ile baþlar. Klimatik faktörler ile erozyon tehlikesi yolun planlanmasýnda özellikle dikkate alýnmalýdýr. Orman yollarýnýn diðer yollardan farký, teknik, ekonomik ve orman ürünleri taþýmacýlýðý yönünden düþünülebilir (Erdaþ, 1997). Vadi yollarý en yüksek normal su seviyesinden daha yüksekte olmalýdýr. Ormanýn iç kýsýmlarýnda ulaþým ise genelde yamaç yollarý ile saðlanýr. Sýrt yollarý, saðlam ve kuru yollardýr. Yapýmlarý kolay olup sanat yapýlarý gerektirmezler. Ancak sýrt yollarý ormanlarý iþletmeye açma yönünden büyük önem taþýmazlar (Erdaþ, 1988). 5

2 Ekoloji Orman yollarýnýn planlanmasý ve yapýmý sýrasýnda büz, menfez, kasis ve köprü gibi sanat yapýlarýndan kaçýnýlamaz. Orman yolu sanat yapýlarý güvenli olmalý, orman yollarýna uyum saðlamalý, estetik olarak çevreyi bozmamalý, yapým ve onarým yönünden ekonomik olmalýdýr (Erdaþ, 1981). Seller, orman yollarý yamaçlarýnýn eteklerinde ve dereler boyunca zarar vermektedir. Orman yollarýnýn sellere ve toprak kaymalarýna (yamaç erozyonuna) karþý korunmasýnda genel olarak iki olanak mevcuttur: Bunlar; arazide yol çizgilerinin etüdünde tehlike gösteren alanlardan uzak kalarak yollarý bu alanlarýn dýþýna düþürmek (Pasif korunma) ya da yollarý ve ilgili diðer sanat yapýlarýný tehlike gösteren alanlar içinde yaparak yollarý korumak (Aktif korunma) þeklindedir. Heyelan, taþ, toprak ve yapay dolgu gibi malzemenin ya da bunlarýn herhangi bir kombinasyonundan oluþan kütlenin, bulunduðu yerden koparak yamaç aþaðýsýna doðru hareketine denir (Çelik, 1990). Orman yollarý topraðýn kaymasý sonucunda yukarýdan yola kadar gelen topraklarla týkanabildiði gibi yolun alt kýsýmlarýnýn kaymasýyla da bozulabilir. Yol güzergahý bir heyelan ihtimalinin olduðu yerden geçmemelidir. MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Bu çalýþmada Batý Karadeniz Bölgesinde 1998 yýlýnda meydana gelen selden en fazla zarar gördüðü tespit edilen Zonguldak Orman Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Yenice ve Dirgine Orman Ýþletme Müdürlükleri materyal olarak seçilmiþtir. Yenice Orman Ýþletme Müdürlüðü ha ormanlýk ve ,5 ha açýklýk saha olmak üzere toplam ha. sahaya sahiptir. Dikili damga tertibi m3'tür. Planlanmýþ orman yol aðý km olup bunun km'si mevcut ve gerçekleþme oraný %63'tür (Anonim, 1999). Dirgine Ýþletme Müdürlüðü genel alaný ha olup bu alanýn ha'lýk (%78,4) kýsmý orman alanýdýr. Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüðü'nün dikili damga tertibi ise m 3 'tür. Planlanmýþ orman yol aðý toplam km olup bunun km'si mevcut ve gerçekleþme oraný %39'dur (Anonim, 1999). Çalýþmada Zonguldak Orman Bölge Müdürlüðü Makine-Ýkmal Þube Müdürlüðü kayýtlarý, sel felaketi sonrasý yörede yapýlan çalýþmalar, 1998 yýlý çalýþma programlarý, sel felaketi hasar tespit raporlarý ve keþif özetleri ile muhasebe kayýtlarý kullanýlmýþtýr. Ayrýca Ýl Çevre Müdürlükleri ve DSÝ Müdürlükleri kayýtlarý ve sel felaketi raporlarý ile meteorolojik veriler de deðerlendirilmiþtir. H. H. ACAR Yöntem Öncellikle sel felaketi ve heyelanlarýn orman yollarý ile iliþkisi konusunda literatür taramasý yapýlmýþtýr. Orman iþletmeciliði açýsýndan en fazla zarar gördüðü tespit edilen Yenice ve Dirgine Orman Ýþletme Müdürlükleri çalýþma alaný olarak seçilmiþtir. Orman yollarýnda en çok hasar meydana gelen yer olarak Yenice Orman Ýþletme Müdürlüðü, sanat yapýlarýnda fazla hasar olmasý ve orman yollarýnýn kapanmasý sonucu üretim ve transportun en fazla aksadýðý yer olarak ise Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüðü baz alýnarak sel felaketi ile ilgili bilgiler toplanmýþtýr. Çalýþma alanlarý, teknik, ekolojik ve ekonomik açýlardan incelenmiþtir. Teknik olarak, Ýþletme Müdürlüklerinden 1998 yýlý hasar tespiti raporlarý ve keþif deðerleri temin edilmiþ, arazide inceleme ve gözlemlerle kontrol edilerek deðerlendirilmiþtir. Yöredeki Ýl Çevre Müdürlükleri, DSÝ Müdürlükleri ve Orman Bölge Müdürlüðünün 1998 yýlý sel felaketi raporlarý ve arazide yapýlan incelemeler deðerlendirilerek, konu ekolojik açýdan tartýþýlmýþtýr. Ekonomik olarak ise 1998 yýlý sel felaketinin orman yollarý ve orman transportu açýlarýndan maliyetleri analiz edilmiþtir. (1998 Aralýk ayý için 1 $= TL). Ýþletmelerdeki muhasebe kayýtlarý da ayrýca deðerlendirilmiþtir Mayýs 1998 sel felaketinin orman yollarý üzerinde yaptýðý zararlarýn giderilmesi maliyeti, üretim çalýþmalarýnýn aksamasýndaki mali kayýplar, rampa ve son depolardaki kayýplar yaklaþýk olarak bir araya toplanmýþtýr. Nakliyatýn kapalý olan orman yolundan deðil de daha kötü vasýflý ve uzun tali yollardan yapýlmasý, kaybolan emvalin toplanýp istiflenmesi, sel felaketi hasar tespit ve keþiflerinin çýkarýlmasý gibi deðerler "Görünmeyen Giderler" olarak kabul edilmiþ ve %10 oranýnda maliyete yansýtýlmýþtýr. BULGULAR VE TARTIÞMA Sel Felaketinin Orman Yollarý Üzerinde Oluþturduðu Hasarlar Sel felaketinin hemen ardýndan orman yollarýnda yapýlan hasar tespit çalýþmalarý sonucu tarihli rapor ve arazide yapýlan incelemeleri sonunda (Anonim, 1998); -Yenice Orman Ýþletme Müdürlüðünde yapýlan incelemelerde toplam doksan adet kotlu yolda yapýlan incelemelerde mevcut yol miktarý toplamý km ve ulaþýma kapalý yol miktarý toplam km, göçen yol miktarý toplamý km, heyelanlý yol miktarý toplam km, hasar gören köprü adedi 12 (3 adedi ahþap), hasar gören istinat duvarý miktarý toplam 177 m ve hasar gören sanat yapýsý 143 m olduðu tespit edilmiþtir. -Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüðünde toplam 45 6 Nisan-Mayýs-Haziran 2002, Sayý: 43

3 Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Ekoloji adet kodlu yolda yapýlan incelemelerde toplam 329,5 km yolun 115,2 km'sinin sel tahribatý ile kapandýðý, bunun 73,7 km'sinin büyük onarým, 41,7 km'sinin ise heyelan temizliði ile ulaþýma açýlabileceði anlaþýlmýþtýr. Selden dolayý 34,5 km yolun üst yapýsýnýn hasar gördüðü, 4 ayrý yerde toplam 39 m uzunluðunda köprü yýkýldýðý, 3430 m istinat duvarýna ihtiyaç duyulduðu ve 61 yerde toplam 476 m uzunluðunda 60 cm ve 80 cm çaplý büzlü menfezlerin yýkýldýðý belirlenmiþtir. -Yöredeki büyük çaplý hasarlar, özellikle vadi yollarýndaki dere su seviyesinin aþýrý yükselmesi sonucu sel sularýnýn orman yollarýna zararý þeklinde veya heyelanlý araziden geçen orman yollarýnda aþýrý yaðýþlarla büyük çapta heyelanlarýn oluþmasý þeklindedir. Genelde vadi yollarýnda erozyon ve heyelanla, yamaç yollarýnda ise sadece heyelanla karþýlaþýlmaktadýr. -Sel felaketi sonrasý meydana gelen hasarlar deðiþik þekillerde ortaya çýkmýþtýr (Þekil 1). -Vadi yollarýnda, sel sularý yolun dolgu kýsmýný taþýyarak uzun mesafede yolun yok olmasýna neden olmuþtur (Þekil 1-a). Yan derelerin orman yolunu kestiði yerlerde büzlerin gerekli sayýda veya yeterli boyutta olmamasý sonucu bu yapýlar yan derenin taþýdýðý materyal ile dolmuþ, sularýn orman yolu üzerinden akmasý ile yola zarar verilmiþtir. Enine eðim verilmemiþ yerlerde materyal birikmiþ, su toplanmýþ ve ulaþýmda güçlükler ortaya çýkmýþtýr (Þekil 1-b, c). Vadi yollarýnda dere yataðýnýn dar olan yerlerde, suyun oldukça yükseðe çýkmasý, ayrýca akýþ hýzý ve tahrip gücünün artmasý sonucu yolun yarýsýnýn dere tarafýndan yok edilmesi de söz konusudur. Ana orman yolunda bulunan köprünün, önce sel sularý ile kanat duvarlarý dolgu maddesinin taþýnmasý, daha sonraki aþamada ise köprünün yýkýlmasý ile orman yolunun kapanmasý (Þekil 1-d). -Ana orman yolundaki istinat duvarlarýnýn sel sularýnýn etkisi ile yýkýlmasý ve yolun tamamen yok olmasý (Þekil 1-e). Orman yolunun geçtiði heyelanlý arazide sel felaketi sýrasýnda aþýrý yaðýþlarla büyük çapta heyelanlar oluþmasý (özellikle kuzey bakýda, eðimi çok yüksek arazide) (Þekil 1-f). Sel Felaketinin Üretim ve Orman Transportu Üzerine Yaptýðý Etkiler Sel felaketinin orman yollarýna verdiði zararlardan dolayý, yollarýn kapalý olduðu yerlerde üretim ve nakliyat 1-2 ay gecikmeli olarak yapýlmýþtýr. Selden sonra daha uzun ve kötü vasýflý bu yollarda yapýlan zorunlu nakliyat ile maliyet artmýþtýr. Ayrýca rampa ve son depolarda sel sularýnýn direkt etkisi ile bir çok ürün denize doðru taþýnmýþ ve ancak belli bir kýsmý toplanabilmiþtir. Yenice'de kaybolan 490 m 3 ve 235 ster'den 14 m 3, Dirgine'de ise kaybolan 82 Þekil 1-a. Vadi tabanýna yakýn orman yolunun yok olmasý. Þekil 1-b. Orman yolu üzerinde materyal birikimi. Þekil 1-c. Orman yolu üzerinde materyal birikimi. Þekil 1-d. Köprünün yýkýlmasý ile yolun kapanmasý. Nisan-Mayýs-Haziran 2002, Sayý: 43 7

4 Ekoloji H. H. ACAR Batý Karadeniz Bölgesi Mayýs 1998 tarihlerinde çok yüksek yaðýþlar almýþtýr. Bu yaðýþlar ortalama yaðýþlarýn çok üzerinde ve yýllýk tekerrüre sahiptir. Ayrýca yaðýþlar kýsa süreli maksimum yaðýþlar olmayýp, 2-3 gün boyunca devam etmiþtir. Etkili, yüksek ve sürekli yaðýþlarla toprak, ölü örtü ve bitki örtüsü depolama kapasitesi aþýlmýþ ve devamýnda yaðýþ tamamen yüzeysel akýþa geçerek erozyona ve sellere neden olmuþtur. Þekil 1-e. Ýstinat duvarýnýn sel sularý ile yýkýlmasý. Þekil 1-f. Orman yolu üzerinde heyelan oluþmasý. m 3 'ten 73 m 3 'ü toplanmýþtýr. Gecikmeli olarak nakliyatý yapýlan ürünlerde ardaklanma gibi deðer kayýplarý görülmüþ ve pazara geç sunulan ürünler indirimli fiyatlarla satýlmak zorunda kalýnmýþtýr. Yenice Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde maktada herhangi bir orman emvalinin zayi olmadýðý, orman içi ve satýþ istif yerlerinde ise birçok emvalin zayi olduðu tespit edilmiþtir. Kayadibi Orman Ýþletme Þefliðinde Filyos Çayý boyuca 14,570 m 3 muhtelif emval toplanmýþtýr. Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde sel sularýna kapýlan ürünlere bakýldýðýnda, rampa ve maktalardaki orman ürünlerinin sel zararlarýna maruz kalmadýðý anlaþýlmýþtýr. Karadere Ýþletme Þefliðinde damgasý yapýlan alandaki yolun kapalý olmasý nedeni ile 2451 m 3 endüstriyel odun, 1725 ster yakacak odun üretilememiþ ve bir yýl sonraya devretmiþtir. Eðerci son deposunda 212 adet 81,911 m 3 Kayýn tomruðun sel sularýna maruz kaldýðý ve alýnan önlemlerle bunun 73,092 m 3 (184 adet) olan miktarýnýn toplandýðý belirlenmiþtir. Ekolojik Açýdan Elde Edilen Bulgular Yaðýþ miktarlarý Mayýs 1988 tarihlerinde artarak devam etmekte, 22 Mayýs tarihinde ise düþmektedir. Sýcaklýklara bakýldýðýnda ise Mayýs tarihlerinde düþük, ancak 22 Mayýs tarihinde aniden yükselmektedir. Sel felaketi ise en fazla etkisini Mayýs tarihlerinde göstermiþtir. Yöredeki sel felaketinin nedenleri arasýnda aþýrý yaðýþlar, arazi kullanýmýndaki yanlýþlýklar ve akarsu yataklarýnýn yüksek debiler karþýsýnda yetersiz kalmasý gösterilebilir. Doðal bitki örtüsünün, özellikle ormanlarýn ve ölü örtünün tahribi, erozyonla toprak miktarýnýn azalmasý ve infiltrasyon kapasitesinin düþmesi havzalarýn su depolama kapasitelerini düþürmüþtür. Bölgede havzalarýn yukarý kesimlerindeki doðal bitki örtüsü, özellikle ormanlarýn ve ölü örtünün tahribi sonucunda erozyonla toprak kalýnlýðý ve topraðýn su depolama kapasitesi azalmýþtýr. Bu nedenle yaðýþlar, ormanýn ölü örtüsü, tepe çatýsý ve toprakta yeteri kadar tutulmayýp kýsa sürede derelere ulaþmakta ve yüksek akýmlara neden olmaktadýr. Dere yataklarýndaki hidrolik esaslara uymayan köprü ve menfezler de selin getirdiði aðaç, kök ve rusubatla týkanarak selin yatak dýþýna taþmasýna neden olmaktadýr. Yenice ve Dirgine Orman Ýþletmelerinde Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Üretim Maliyetleri Üzerine Etkileri Yenice Orman Ýþletmesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle çoðu üretim yollarýnda ileri derecede büyük hasarlar meydana geldiðinden bu yollarýn çoðunda büyük onarým yapýlmasý gerekmektedir. Ayrýca köprü ve sanat yapýlarýnýn yenilenmesi ve çoðu yollarda tamirbakým iþleminin yapýlmasý gerekir. Bu nedenlerle iþletmede hasar tespit çalýþmalarý yapýlmýþ ve hasarlý orman yollarý bölge þefliði itibariyle ortaya çýkarýlmýþtýr (Tablo 1). Tablo 1. Yenice Orman Ýþletme Müdürlüðü sel felaketi sonrasý keþif tutarlarý ( ). Ýþin cinsi Miktarý Tutarý ( TL ) Büyük Onarým km Sanat Yapýlarý 187 büz, 56 menfez, 35x4.5 m istinat duvarý Köprü, köprü ayaðý ve kanatlarý 11,50 m Rampa ve depolardan kaybolan emval nedeniyle oluþan zarar ise birim fiyatlar dikkate alýndýðýnda toplam TL olarak bulunmuþtur. Bu kaybolan emvalin 14,570 m 3 'ü ( TL) toplanmýþ olup zarar TL olarak hesaplanmýþtýr. 8 Nisan-Mayýs-Haziran 2002, Sayý: 43

5 Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Ekoloji Makta ve rampada stoklarýn 1-2 ay gecikmeli olarak taþýnmasý ve Haziran ayýnda satýlacak olan emvalin (6687 m 3 tomruk, 359 m 3 sanayi odunu, 329 m 3 kaðýtlýk odun, 4 m3 maden direk, 3601 ster yakacak odun) Aralýk ayýnda indirimli olarak satýlmasý nedeniyle oluþan zarar ise toplam TL'dir. Dirgine Orman Ýþletmesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle orman yollarý büyük onarým, köprü, sanat yapýlarý ve tamir-bakým için gerekli keþifler yapýlmýþtýr (Tablo 2). Tablo 2. Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüðü sel felaketi sonrasý keþif tutarlarý ( ). Ýþin cinsi Miktarý Tutarý ( TL ) Büyük Onarým km Sanat Yapýlarý 10 kutu menfez, 3 adet 300 m istinat duvarý Üst Yapý km Tamir - Bakým km Dirgine Orman Ýþletmesi Eðerci deposundan kaybolan 8,819 m 3 kayýn tomruðun maliyeti ise TL'dir. Karadere Orman Ýþletme Þefliðinde damgasý yapýlmýþ alanda üretimin yapýlamamasý dolayýsýyla iþletme buradaki ürün miktarýný (2166 m 3 tomruk, 55 m 3 maden direk, 230 m 3 yuvarlak direk, 1725 ster yakacak odun) alamamýþ, dolayýsýyla bu bir zarar olarak ortaya çýkmýþtýr. Ýþletmenin sel felaketi nedeniyle elde edemediði ortalama kar miktarý toplam TL olarak hesaplanmýþtýr. Yenice'de toplam zarar TL ( $) olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Burada orman yollarý zararý ortalama %70 civarýnda iken transport zararlarý %30 olarak kalmýþtýr. Dirgine'de ise toplam zarar TL ( $) olup burada orman yolu zararý ortalama %65, transport zararlarý ise %35 olarak ortaya çýkmýþtýr (Tablo 3). Tablo 3. Yenice ve Dirgine Orman Ýþletme Müdürlüklerindeki toplam zarar. Ýþin cinsi Yenice Orman Ýþl. (TL) Dirgine Orman Ýþl. (TL) Büyük Onarým Keþif Tutarý Sanat Yapýlarý Keþif Tutarý Köprü Keþif Tutarý Üst yapý Keþif Tutarý Tamir - Bakým Keþif Tutarý Kaybolan Emvalden Oluþan Zarar Geç Nakliyattan Oluþan Zarar Yapýlmayan Üretimden Oluþan Zarar Ara Toplam Görünmeyen Giderler % Toplam Zarar Bulgularýn Tartýþýlmasý ve Alýnabilecek Önlemler Yörede orman yolu planlanýrken yollarýn öncelikle dar vadilerden geçirilmemesine özen gösterilmelidir. Yol planlanýrken yapýlacak yollarýn en yüksek su seviyesinin asgari 1 m üzerinden ve tamamen kazý tarafýndan geçirilmesi gerekir. Yan derelerin orman yolunu kestiði yerlerde sanat yapýlarý mutlaka yapýlmalýdýr. Yapýlacak büz ve menfezlerin týkanmalara karþý sürekli açýk tutulmasý için gerekli periyodik bakýmlar yapýlmalýdýr. Taþýma kalitesi düþük olan (killi, siltli) zeminlerde, kuzey ve batý gibi gölgeli bakýlarda ve herhangi bir drenaj sistemine sahip olmayan bölgelerde heyelan meydana gelme ihtimali diðer bölgelere oranla çok daha fazladýr. Yeni yapýlacak orman yol güzergahlarýnýn mümkün mertebe heyelanlý araziden ve kuzey bakýdan geçirilmemesine dikkat edilmelidir. Yolun üst kýsmýna istinat duvarý ve kademeli þev kesimi yapýlarak heyelanlar önlenebilir. Sel felaketinin orman yollarýna yaptýðý hasarlardan dolayý yollarýn kapalý olduðu yerlerde üretimin tamamen durduðu, sonradan açýlan yollarda ise üretim ve nakliyatýn 1-2 ay gecikmeli olarak yapýldýðý anlaþýlmýþtýr. Ayrýca rampa ve son depolarda sel sularýnýn etkileri ile bir çok ürün zayi olmuþtur. Bu durum miktar ve kalite açýsýndan Ýþletmenin zarar görmesine neden olmuþtur. Nakliyat devamlýlýðý açýsýndan; vadi yollarýnda olabilecek afet zararý sonucu orman nakliyatýnýn durmamasý için yamaçtan geçirilen tali yollar inþa edilmeli, kýþ kesimine önem verilmeli ve kesilen ürünler bir an önce taþýnarak satýþa sunulmalýdýr. Bunun için iþgücü ve makinelerin önceden hazýr olmasý saðlanmalý ve buna göre orman transport planlarý oluþturulmalýdýr. Ayrýca, rampa ve son depo yerleri, deredeki en yüksek su seviyesi üzerinde seçilmelidir. Sel felaketi nedenleri olarak; aþýrý yaðýþlar, arazi kullanýmýndaki yanlýþlýklar, debilerin yüksekliði ve akarsu yataklarýnýn bu debilere göre yetersiz kalmasý ile akarsu ve dere yataklarýnýn çeþitli yapýlaþmalarla iþgali ve daraltýlmasý gösterilebilir. Sel felaketine karþý duyarlý bir araziye müdahalede çok dikkatli olunmalý ve yanlýþ arazi kullanýmlarý önlenmelidir. Sorunun çözümü kararlýlýk içerisinde arazi kullanýmýndaki yanlýþlýklarýn düzeltilmesidir. Ormanýn doðal yapýyý bozmayan ve sert müdahaleleri içermeyecek þekilde iþletilmesi, ayrýca korumaya da önem verilmesi gereklidir. Yeni bir sel felaketi sýrasýnda orman yollarýnýn yok olmasýný veya yer yer tahribini önleyip devreden çýkmamasýný saðlamak için þu noktalara dikkat etmek gerekir. Nisan-Mayýs-Haziran 2002, Sayý: 43 9

6 Ekoloji H. H. ACAR a- Ana orman yollarýnýn dar vadilerden geçirilmemesine özen gösterilmeli, þayet mecbur kalýnýrsa orman yolu, hesaplanacak azami su seviyesinin asgari 1 m üzerinden ve tamamen kazý tarafýndan geçirilmelidir. b- Sanat yapýlarý ve köprüler maksimum yaðýþ hesabý kullanýlarak planlanmalýdýr. Bunlarýn menba ve mansap kýsmýna suyu toplayýp yönlendirecek kanat duvarlarýnýn yapýlmasý þarttýr. c- Yan dere ve kuru derelerde sürüntü materyali ile büz ve menfezlerin týkanmasýný önlemek için içleri zaman zaman temizlenmeli ya da beton kasisler yapýlmalýdýr. d- Dere yataklarýndaki kurplarda suyun akýþýný yönlendirecek gerekli mahmuzlarýn yapýlmasý gerekir. e- Yolun dere tarafýna yapýlacak istinat duvarlarýnda, köprü ve menfezlerin temellerinde, temel üst seviyesini talveg hattýndan 50 cm derinlikte yapýlmasýna özen gösterilmelidir. f- Yol üzerinde su toplanmalarýna karþý hendekler yapýlmalý, düz yollardan kaçýnýlmalý veya en azýndan dere tarafýna doðru eðim verilmelidir. g- Yeni yapýlacak orman yolu güzergahlarý heyelanlý araziden geçirilmemeli ve yolun kurumasý açýsýndan güney bakýlar tercih edilmeli ya da bazý aðaçlar kesilerek yolun ýþýk almasý saðlanmalýdýr. Yüksek eðimdeki araziden geçen yollarda kademeli þev kesimi yapýlmalýdýr. h- Sel ve taþkýnlar yönünden duyarlý bir yörede ormanlarýn iþletilmesinde týraþlamalardan, temel toprak yapýsýnýn killi olduðu yamaçlarda aðaçlandýrma çalýþmalarýndan kaçýnýlmalý, özellikle kuzey yamaçlarda suyu tutan deðil akýtma amaçlý teras yapýmý seçilmelidir. i- Dere ve akarsu yataklarýndaki su yapýlarýnýn temeli için yapý ile ana kaya baðlantýsý mutlaka saðlanmalýdýr. Kazý fazlasý malzemenin de dere yataklarýna atýlmasýndan kaçýnýlmalýdýr. k- Yörede orman yollarý için ilkbaharda taþýma öncesi ve sonbaharda taþýma sonrasý olmak üzere yýlda iki kez bakým yapýlmalýdýr. Aþýrý yaðýþlarda nakliyata ara verilmelidir. Yörede nakliyatýn devamlýlýðý açýsýndan alýnabilecek önlemler ise þunlardýr: a- Ana orman yollarý üzerinde olabilecek afet zararlarý sonucu orman nakliyatýnýn durmamasý için ayrýca yamaçtan geçirilen tali yollar inþa edilmelidir. b- Rampa ve depo yerleri yükselen sel sularýndan etkilenmeyecek þekilde yer seçimine gidilmelidir. c- Yörede yoðun kýþ mevsimi nedeniyle üretim ve nakliyat en kýsa zamanda yapýlarak depoya nakledilmelidir. Bu amaçla gerekli iþ gücü ve makineler ile orman transport planlarý önceden hazýrlanmalýdýr. Ormanlarda üretim ve taþýma faaliyetleri, topraklarý ve ekolojik koþullarý en az tedirgin edecek yöntemlerle yapýlmalýdýr. Orman iþletmeciliðinde son yýllarda benimsenmiþ bulunan "doðaya uygun iþletmecilik" yönetimi tercih edilmelidir. Ayrýca orman ürünlerinin bölmeden çýkarýlmasýnda yüzeysel akýþa, erozyona ve heyelanlara yol açabilecek uygulamalardan kaçýnýlmalýdýr. KAYNAKLAR Acar HH (1993) Maçka Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde 1990 Yýlý Sel felaketi Sonrasý Orman Yollarýnda Oluþan Zararlar ve Bunun Orman Transportu Üzerine Olan Etkileri. Ekoloji, 2, 7, Anonim (1998) TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Teknik Raporu, Batý Karadeniz Bölgesinde Yaþanan Sel ve Taþkýn Olaylarýnýn Nedenleri ve Alýnmasý Gereken Önlemler. TMMOB Birlik Haberleri Dergisi, Anonim (1999) Zonguldak Orman Bölge Müdürlüðü Makina-Ýkmal Þube Müdürlüðü Kayýtlarý. Zonguldak. Çelik EH (1990) Heyelan Kontrolünde ve Önlenmesinde Ormanlarýn ve Orman Mühendislerinin Rolü. Ýstanul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 40, 1. Erdaþ O (1997) Orman Yollarý Cilt I. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayýn No:187/25. Erdaþ O (1980) Heyelan Bölgelerinde Orman Yolu Yapýmýnda Proje ve Uygulama Esaslarý. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3, 2, Erdaþ O (1981) Orman Yollarýnýn Planlanmasý Yönünden Köprüler ve Tabliye Menfezler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 4, 1, Erdaþ O (1988) Orman Transport Tesis ve Taþýtlarý I-II. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Orman Fakültesi Ders Notlarý Yayýn No: 308, Trabzon. Hattinger H (1997) Daðlýk Arazide Sel Kontrolü ve Orman Yollarýnýn Geçtiði Yamaçlarýn Stabilizasyonu, (Çeviri : Faik Tavþanoðlu), Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 27, B, 1. Tavþanoðlu, F (1961) Orman Yollarýnda Sularýn Yol Üstü Açýk Tesislerle Akýtýlmasý Problemi. Ýstanbul Üniversietesi Orman Fakültesi Dergisi, 11, Nisan-Mayýs-Haziran 2002, Sayý: 43

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Samsun da Orman Yollarýnda Ortaya Çýkan Heyelanlarýn Zemin Mekaniði Açýsýndan Ýncelenmesi

Samsun da Orman Yollarýnda Ortaya Çýkan Heyelanlarýn Zemin Mekaniði Açýsýndan Ýncelenmesi Cilt: 11 Sayý: 41 (2001), 3-7 GÝRÝÞ Ülkemizde ormancýlýk çalýþmalarý, ülkenin deðiþik yerlerine daðýlmýþ farklý topoðrafik alanlar üzerinde yürütülmektedir. Bu kadar geniþ ve genelde daðlýk arazi üzerinde

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Ekoloji 17, 66, 23-30 2008 Metin TUNAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi

Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi Üsküdar Ýlçesi Açýk Yeþil Alan Durumunun Ýrdelenmesi 13, 52, 38-44 2004 Yýldýz AKSOY Bahçeþehir Üniversitesi, Mimarlýk Fakültesi, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Bölümü, ÝSTANBUL Özet Üsküdar Ýlçesi yeþil

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Doğu Karadeniz Bölgesi nde olduğu gibi yüksek eğim gruplarına sahip alanlar, ancak yoğun ve koruyucu orman örtüsü ile kaplı olduklarında heyelanların (toprak göçükleri) meydana gelme olasılıkları düşük

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri

5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri 5779 Sayýlý Kanunun Getirdikleri Nuri SEZGÝN * Finansman yapýsý yürürlükteki kanunlarla devam etmek durumunda kalmýþtýr. Bunun sonucu mahalli idarelerin yetki ve görevleri bunlara paralel giderlerinde

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların

4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların 4. Orman Ulaşım Sistemi 4.1. Orman Yolları Proje ve Planlama Orman yolları; ormanların işletmeye açılmasına hizmet eden, lastik tekerlekli araçların bütün yıl nakliyat yapmasına yönelik, orman içi ile

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2006/2 Sayý 95 www.hkmo.org.tr Orman Dýþýna Çýkarýlan Yerlerle Ýlgili Öneriler Erdal KÖKTÜRK 1 Özet Türkiye nin toplam alanýnýn (201 992.96 km 2 )

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 Yükleme Metotları : Elle Yükleme Çapraz Yükleme Makine Gücü ile Yükleme: Taşıma Aracına Monte Edilen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı