T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI"

Transkript

1 T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

2 Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/ Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette, 424/ Torino - Ýtalya Yayýn No: Ýngilizce. Ýtalya Türkçe. Ýstanbul

3 Üstyapý talimatlarýný içeren bu yayýn kalifiye personel için hazýrlanmýþtýr. Üstyapýcý tasarýmdan, modifikasyondan ve uygulamadan sorumludur ve hem bu yayýna hem de yürürlükteki yasal yönetmeliklere uygunluk saðlanmalýdýr. Herhangi bir iþe baþlamadan önce üzerinde çalýþacaðýnýz araç modeli ile ilgili dökümantasyonun elinizde olmasýný saðlayýnýz. Ayrýca gözlük, baret, eldiven, emniyet ayakkabýsý gibi tüm güvenlik ekipmanlarý baþta olmak üzere tüm iþ ekipmanlarýnýn mevcut ve iyi çalýþýr durumunda olduðundan emin olunuz. Son olarak araç üzerinde en üst düzeyde güvenliði saðladýðýnýz durumlarda çalýþtýðýnýzdan emin olunuz. Bu yayýnda yer almayan ve IVECO tarafýndan yazýlý olarak onaylanmayan herhangi bir modifikasyon veya tesisat IVECO nun sorumluluðunu ortadan kaldýrarak garantiyi geçersiz kýlabilir. Her iþlemden sonra, fonksiyon, etkinlik ve güvenlik koþullarý orijinal haline geri dönmelidir. Gerekiyorsa Iveco servis teþkilatý ile iletiþime geçiniz. Bu yayýnda yer alan veri ve bilgi Iveco tarafýndan her hangi bir zamanda teknik veya ticari sebeplerle veya yürürlükteki yasal yönetmeliklere araçlarýn uymasý için yapýlmýþ deðiþiklikler sebebiyle güncel olmayabilir. Aracýn gerçek yapýsýnýn bu yayýn içeriðiyle bir uyumsuzluðu varsa herhangi bir iþe baþlamadan önce ilgili bölüm ile temasa geçiniz. SEMBOLLER - UYARILAR Kiþilere yönelik tehlike Bu önlemlere uyulmamasý kiþilerin emniyetini ve saðlýðýný ciddi ölçüde tehlikeye sokabilir. Araca ciddi hasar verme tehlikesi Bu önlemlere kýsmen ya da tamamen uyulmamasý, araca ciddi hasar verebilir ve bazen garantinin geçersiz olmasýna yol açabilir.! Genel tehlike Yukarýda belirtilen sinyallerdeki tehlikeleri içerir. Doðanýn korunmasý ile ilgili tehlike Aracýn mümkün olduðunca doða dostu kullanýlmasý için doðru davranýþ þeklini belirtir. Önsöz

4 Özet BÖLÜM GENEL ÖZELLÝKLER 1 ÞASÝ MODÝFÝKASYONLARI 2 ÜSTYAPI MONTAJI 3 PTO 4 Özet

5 Özet

6 1. GENEL ÖZELLÝKLER Genel Özellikler 1-1

7 Ýndeks 1 Genel Özellikler 1.1 Genel Özellikler Boyutlar ve Aðýrlýklar Genel Özellikler Üstyapý ve yükün aðýrlýk merkezini bulmak Ýzin verilen aðýrlýklarýn deðerlendirilmesi Araç parçalarýnýn doðru çalýþmasý ve ulaþýlabilirlikleri için talimatlar Yasal hükümler ve kazalarýn önlenmesi Kullanýlacak malzeme tercihi: Ekoloji Geri dönüþüm Kalite Sistemi Yönetimi Araç Teslimatý Araç bakýmý 1-15 Genel Özellikler 1-2

8 1.1 Genel Özellikler Amaç Bu talimatlarýn amacý araç ve parçalarýnýn çalýþmalarýný, güvenliklerini ve güvenilirliklerini güvence altýna alarak modifikasyonlara ve orijinal IVECO parçalarýnýn montajýna izin vermektir. Aþaðýdaki talimatlara uygun olarak yapýlan montaj iþlemleri maddesi haricinde IVECO dan özel onay gerektirmemektedir. Bu talimatlarca kapsanmayan tüm modifikasyonlar IVECO tarafýndan önceden onaylanmalýdýr. Onay istenmemiþ veya istendiðinde reddedilmiþ olan herhangi bir montaj iþlemi veya modifikasyon için IVECO sorumlu tutulamaz. Genel Özellikler 1-3

9 Onay ve Sorumluluk IVECO tarafýnda verilen onay, orijinal IVECO aracý üzerinde yapýlacak modifikasyonun ve/veya uygulamanýn sadece teknik uygunluðu hakkýndadýr. Üstyapýcý aþaðýdakiler için sorumludur: - Modifikasyon veya montaj iþleminin projelendirilmesi; - kullanýlan ürünlerin seçimi ve özellikleri; - modifikasyonun veya montaj iþleminin iþçiliði; - Projenin ve uygulamasýnýn IVECO tarafýndan saðlanmýþ tüm talimatlara uygunluðu; - Projenin ve uygulamasýnýn aracýn kayýtlý olduðu ülkede yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygunluðu; - Aracýn doðru çalýþmasýndan, güvenliðinden, güvenilirliðinden ve aracýn performansý ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere modifikasyonlarýn ve uygulamanýn etkilerinden. Garantiler Üstyapýyý yapan veya þasiyi deðiþtiren üstyapýcý/ þasi deðiþtiricisi yapýlan iþin profesyonelce ele alýnarak bu el kitabýndaki teknik özelliklere tam uygunluk içinde yapýldýðýný garanti etmelidir. IVECO aþaðýdaki durumlarda kendi garantisinin geçersiz olduðunu açýklama hakkýný saklý tutar; - Bu þartnamelere baðlý kalýnmadýðý veya onaylanmamýþ ekipman takýldýðý veya onaylanmamýþ modifikasyonlar yapýldýðýnda. - Þasi ekipman ve aracýn kullanma amacý için uygun olmayan bir þekilde kullanýldýðýnda. - Çalýþmalarýn hatasýz uygulanmasý için üretici tarafýndan yayýnlanmýþ olan þartnameler, standartlar ve talimatlara uyulmadýðýnda. - Bazý özel dönüþümler için üretici tarafýndan sunulan orijinal parçalar veya bileþenler kullanýlmadýðýnda. Parçalarýn ve aracýn doðru çalýþmasý için Tüm onaylý modifikasyonlar ve uygulamalar için aracýn çeþitli parçalarýnýn düzgün iþlemesi, çalýþma! güvenliði ve ulusal ve uluslararasý yönetmeliklere (AB standartlarý) ve kazalarýn önlenmesiyle ilgili normlara uyulduðu garanti edilmelidir. Genel Özellikler 1-4

10 Modifikasyon sýnýrlamalarý Sürüþ güvenliðini ve aracýn düzgün çalýþmasýný garantilemek için aþaðýdaki gruplarýn modifiye edilmesi tavsiye edilmez. - Akslar - Direksiyon sistemi - Frenler - Süspansiyon (yaylar, braketler, baðlantý (ankraj) çubuðu) - Þasi - Güç ünitesi - Baðlantý cihazlarý (kancalar, beþinci teker) - Kabin destekleri, kilitleme ve devirme cihazlarý - Elektrikli/ elektronik cihazlar. Bu direktiflerde kapsanan yukarýdaki gruplara uygulanacak modifikasyonlar, ancak IVECO dan onay alýndýktan sonra yapýlabilir. Tescilli Markalar ve Logolar Tescilli markalar isim plakalarý, kodlamalar ve yerleri orijinal tasarýmlarýna göre deðiþtirilmemelidir. Aracýn görünümü deðiþtirilip modifiye edilmemelidir. Dönüþümle ilgili tescilli markalarýn kullanýmý IVECO tarafýndan onaylanmalýdýr. IVECO tescilli markalarý veya logolarýnýn yakýnýna yerleþtirilmemelidir. Montaj veya dönüþüm talimatlara uygun yapýlmazsa, IVECO tescilli marka ve logolarýný geri çekme hakkýný saklý tutar. Üstyapýcý aracýn tüm sorumluluðunu üzerine alýr. Ýlave Üniteler için Talimatlar Araç teslimatýnda üstyapýcý, ilave üniteler için tüm servis ve bakým talimatlarýný ve parça listesini saðlamalýdýr. Genel Özellikler 1-5

11 Þasi seçimi Modifikasyonun sonucunun baþarýlý olmasý için uygun modelde þasinin doðru seçimi, çok önemlidir. Tablo 1.1 Araç tanýmý IVECO nun ticari tanýmlamasý tip onayý tanýmlamasýyla uyuþmamaktadýr. Aþaðýda kullanýlan kod açýklamalarýyla beraber Trakker sýnýfý araçlarýn ticari tanýmý yer almaktadýr. KABÝN MODELÝ ÇEKÝCÝ Kabin Sýnýfý Güç Yapýlandýrma Süspansiyon Modeli Trakker AD/AT T 3 5 W / P Trakker AD/AT T 3 8 ( /10=ton) A.Y.A- Kabin modelleri Katar Aðýrlýðý Semitreyler çekicileri Trakker Motor gücü (x 10=HP) B T W WT P KABÝN TÝPLERÝ AD = Active Day AT = Active Time Kýsa Uzun VERSÝYON B = Beton mikseri T = Çekici W = bütün tekerlerden çekiþ WT= bütün tekerlerden çekiþli çekici SÜSPANSÝYON /P =Arka teker (tandem 21 ton, 6x4 ve 8x4) Kurallar Üstyapýcý talimatlarýnda dingil mesafesi ilk dümenlenebilir aksýn orta noktasýndan ve ilk arka aksýn (tahrikli veya tahriksiz) ortasýna kadar olan mesafe olarak tanýmlanmýþtýr. Bu taným AB direktiflerinde belirtilen tanýmdan farklýlýk göstermektedir. Arka uzantý mesafesi en arka aksýn (tahrikli veya tahriksiz) ve aracýn boylamasýna þasi kiriþlerinin arka ucu arasýndaki mesafedir. Þasinin A, B, ve t mesafeleri için ve alt þasi kesitleri için yandaki þekle bakýnýz. Bazý tablolar tamamlanmamýþtýr (boþ sýralar). Bu durumlarda ayný tablodaki mevcut olan üst emniyet deðerlerini kullanýnýz Genel Özellikler 1-6

12 Tablo 1.2 Þasi kesit ölçüleri ve kalýnlýklarý Sýnýf AxB(mm) t(mm) AT-AD190, AT-AD190W, AT-AD260, AT-AD260W, AT-AD x AT-AD380, AT-AD380W, AT-AD 410, AT-AD 410W 289 x Boyutlar ve Aðýrlýklar Genel Özellikler Boyutlar ve akslara binen izin verilen maksimum aðýrlýklar, teknik þartnameler üzerinde ve þirket tarafýndan saðlanan dokümantasyonda daha ayrýntýlý olarak belirtilmiþtir. Boþ aðýrlýklar standart ekipmanlý araçlarý belirtmektedir. Ek ekipmanlar, akslar üzerindeki aðýrlýk ve daðýlýmýný önemli ölçüde deðiþtirebilir. Araçlarýmýzdaki aydýnlatma ve dikiz aynasý konumlandýrmalarý 2550 mm geniþlik için tasarlanmýþtýr. Bu boyut, 2600 mm geniþliðindeki özel üstyapý modellerine de uygulanabilir. Þasinin Tartýlmasý Üretim faktörlerinden dolayý aðýnlýklarda %5 kadar bir sapma olabilir. Bu sebeple üstyapý ve ekipman montajýndan önce kabin ile beraber aracýn aðýrlýðýnýn ve akslar üzerindeki daðýlýmýn belirlenmesi önerilir Üstyapýnýn ve yükün aðýrlýk merkezini bulmak Boyuna düzlem üzerinde konumlandýrma Üstyapý ve ön yükün aðýrlýk merkezinin konumunu bulmak için aþaðýdaki örnekler rehber olarak kullanýlabilir. Her modele özel teknik dokümantasyon (þasi kabin çizimleri) standart araçla ilgili izin verilen konumlarý verir. Komponentlerin aðýrlýklarý ve konumlarý, þasi ve aðýrlýk daðýlým þemasýnda belirtilmiþtir. Genel Özellikler 1-7

13 Þekil 1.2 Ýki arka aksta eþit yüklü olarak 2 akslý; 3 akslý araçlar A W W1 W2 L1 L Yük artý üstyapýnýn aðýrlýk merkezinin konumunu belirlemek için örnek = Arka aks veya tandem orta aks L 1 = W 1 L = Yük + Üstyapý = Yükün ön akstaki kýsmý W = Yükün arka akstaki (veya tandem) kýsmý = Aðýrlýk merkezinin arka aksýn orta noktasýndan böylece L 1 =L- W 2 L (veya tandem merkezinden) uzaklýðý W = Gerçek dingil mesafesi Þekil 1.3 Her ön ve arka aks üzerine eþdeðer yüklemeli 4 akslý araçlar Akslar üzerinde izin verilen kütlelere uyumun kontrolü örneði W = Yük artý üst yapý W1 = yükün ön akstaki oraný W2 = yükün arka akstaki oraný (tandem akslar) L1 = aðýlýk merkezinin arka akslarýn ortasýndan olan mesafesi L = Etkin dingil açýklýðý L 1 = W 1 L W böylece L 1 =L W 2 W L Genel Özellikler 1-8

14 Ön aðýrlýðý akslara paylaþtýrmak için, yükleme alanýnýn þekli yük üzerinde deðiþik bir daðýlýmý gerektirdiði durum haricinde düzgün daðýlmýþ olmalýdýr. Ekipman için, aðýrlýk merkezinin gerçek noktasý deðerlendirilir. Üstyapý ve konteynýrlarýn yapýmýnda, akslardaki aþýrý yükü ve yük daðýlýmýndaki sapmalarý önleyen yükleme ve boþaltma sistemleri geliþtirilmelidir ve kullanýcýlar bilgilendirilmelidir. Üstyapýcý, en üst düzeyde güvenlik saðlamak için üstyapýya ayrýca yük sabitleme sistemleri de monte etmelidir. Þekil 1.4 Yükün düzgün daðýlýmý Düzgün olmayan yük daðýlýmý Yükün düzgün daðýlýmý Düzgün olmayan yük daðýlýmý (akslar üzerindeki yüklere ve en düþük orana dikkat ediniz) Genel Özellikler 1-9

15 Aðýrlýk merkezi yüksekliði Þasi aracýn aðýrlýk merkezi yüksekliði her modele özel teknik dokümantasyonda verilmektedir (þasi çizimi). Üstyapýcý aracý test etmek için tüm üst yapýsýyla beraber ekipmanýn yük de dahil aðýrlýk merkezi yüksekliðini veya tüm araç tam dolu olduðunda izin verilen en büyük deðerler arasýna düþüp düþmediðini kontrol etmelidir. Bu sýnýrlar ulusal veya uluslararasý yönetmeliklere uygun olarak (örneðin frenleme konusundaki AB direktifinin ekindeki) belirlenmiþ veya üretici tarafýndan aracýn doðru kullanýmýný saðlamak için (örneðin hareketli aracýn enine dengesi) talep edilmiþtir AB direktifine uyumlu olarak IVECO deðiþik modeller (dingil mesafesi ve özel üstyapý) için aþaðýdaki bilgileri saðlamaktadýr: - Þasi aracýn aðýrlýk merkezi yüksekliði (þasi araç þemasý, fren verisi gibi); - Komple aracýn tam yükte maksimum aðýrlýk merkezi yüksekliði (tip onay belgesi gibi) - Her bir aksýn frenleme kapasitesi (frenleme verisi gibi) Þekil 1.5 Tam yükle doðrulama: Ht (Wv Hv) (Ws Hs) Wv Ws Hs [(Wv Ws) Ht] (Wv Hv) Ws Wv = Þasi aracýn dara aðýrlýðý Hv = Þasi kabin aracýn (yüklü durumda) aðýrlýk merkezi yüksekliði Ws = Üstyapý ve yük Hs = Üstyapý ve yükün yere göre aðýrlýk merkezi yüksekliði Wt = Tam yüklü araç aðýrlýðý Ht = Tam yüklü aracýn aðýrlýk merkezi yüksekliði Aracý yüksüz kontrol etmek için yukarýdaki formülü kullanýnýz, ancak Ws için yalnýzca üstyapý dara aðýrlýðýný kullanýnýz (Hv nin konumu yüke ve süspansiyonun sehimine baðlýdýr). Genel Özellikler 1-10

16 1.2.3 Ýzin verilen aðýrlýklarýn deðerlendirilmesi Dokümantasyonunda belirtilmiþ tüm sýnýrlara uyulmalýdýr. Tüm yol yüzey tiplerinde doðru sürüþ ve frenleme özelliklerini saðlamak amacýyla özellikle deðiþen yük koþullarýnda ön aks aðýrlýðý çok önemlidir. Aðýrlýðýn arka çýkýntýda yoðunlaþmýþ olduðu araçlara (örneðin vinçler, merkezi akslý treylerler) ve kýsa dingil mesafesi ve yüksek aðýrlýk merkezi olan (örneðin mikser kamyonlarý) araçlara özel dikkat harcanmalýdýr. Üstyapý ve ekipmaný konumlandýrýrken yükler enine olarak doðru daðýlmalýdýr. Her teker için anma yükünde (aks yükünün yarýsý) ±%4 lük bir deðiþime (örneðin izin verilen aks yükü: kg, her tekerde izin verilen yük: kg) frenleme ve sürüþ dengesini bozmadan lastikler izin verdiði sürece, izin verilir. Deðiþik þartname deðerlerinden farklý olarak özel araçlar için ön akstaki en küçük deðer olmak üzere aþaðýdakiler alýnabilir: - Düzgün daðýlmýþ yüklerde araç toplam kütlesinin %20 si - Arka çýkýntýda yoðunlaþmýþ yükler için toplam araç aðýrlýðýnýn %25 i. Üstyapý arka çýkýntýsý izin verilen aks yükleri, uzunluk sýnýrlamalarý, çeki kancasýnýn yerleþtirilmesi ve ilgili kanunlar ve yönetmeliklerce istenen alt koruma dikkate alýnmalýdýr. Ýzin Verilen Aðýrlýktaki Deðiþiklikler Ýzin verilen maksimum aðýrlýða özel istisnalar ancak olasý araç desteklerine ek olarak kulaným ile ilgili hassas sýnýrlamalarýn zorunlu kýlýnabildiði özel uygulamalar için kabul edilebilir. Bu tip istisnalar, eðer yasal sýnýrlarý geçerse idari mercilerce onaylanmalýdýr. Ýzin verilen araç yükündeki indirim (sýnýf düþürme) süspansiyon gibi bazý parçalar üzerinde modifikasyon gerektirebilir. Onay talebi aþaðýdakileri içermelidir: - Araç tipi, dingil mesafesi, taným numarasý, kullaným amacý. - Akslardaki dara daðýlýmý (örneðin vinç ve kasa takýlý araçlar) yük aðýrlýk merkezinin konumu da dahil. - Gerektiðinde araç parçalarýnýn güçlendirilmesi ile ilgili öneriler Genel Özellikler 1-11

17 1.3 Araç parçalarýnýn doðru çalýþmasý ve ulaþýlabilirliði için talimatlar Kural olarak herhangi bir ekipmaný modifiye ederken, araç gruplarýnýn ve parçalarýnýn tüm çalýþma koþullarý altýnda doðru iþlev görmelerini önleyecek hiçbir þey deðiþtirilmemelidir. Örneðin: - Kontrol veya bakým ve periyodik servis gerektiren tüm parçalara kolay ulaþým saðlanmalýdýr. Kapalý kasa tipi durumunda uygun açýlan kapýlar saðlanmalýdýr. - Devrilen kabinler için devrilmeye izin verecek uygun boþluk saðlanmalýdýr. Sürücü kabini üzerindeki alanla ilgili yapýlar durumunda hava giriþi için uygun aralýk garanti edilmelidir (Bkz. Þekil 1.6) Þekil Sürücü kabinini devirmek için uygun boþluk býrakýnýz. 2 Vites kutusu üzerinde boþ yer býrakýnýz (Semitreylerli çekiciler için çekici ve semitreyler arasýndaki hareketi hesaba katýnýz. 3 Kabin dönme merkezi 4 Minimum uzaklýk - Þasi/güç aktarým hattý parçalarýna ulaþým korunmalýdýr. Örneðin vites kutusu veya kavramanýn tamiri eklenmiþ yapýnýn belli baþlý parçalarýný sökmeye ihtiyaç duymadan mümkün olabilmelidir. - Soðutma sistemi (radyatör, hava geçitleri, soðutma devresi v.b) yakýt beslemesi (pompa konumu, filtreler, boru çapý v.b.) ve motor hava giriþi deðiþtirilmemelidir. - Aracýn onaylý ses seviyesinin deðiþtirilmesini önlemek için ses yalýtýmý panelleri veya yerleri deðiþtirilmemelidir. Eðer açýklýklar yapmak gerekliyse bunlar orijinalde kullanýlanlara eþdeðer yanmama ve ses yalýtým özelliklerine sahip malzemelerle düzgünce kapatýlmalýdýr. Genel Özellikler 1-12

18 - Uygun fren ve akü havalandýrmasý saðlanmalýdýr. - Çamurluklarýn ve tekerlek davlumbazlarýnýn konumlandýrýlmasý arka tekerlerin zincir kullanýlsa bile serbestçe hareket etmesine izin vermelidir. - Araç tamamlandýðýnda, farlar kontrol edilmeli ve gerekiyorsa ayarlanmalýdýr. Ayarlamayý, kullaným ve bakým el kitabýnda belirtildiði þekilde uygulayýnýz. - Ayrý teslim edilen parçalar olduðunda (stepne, takoz gibi) onlarý olasý ulusal yasalara uygun olarak ulaþýlabilir ve güvenli þekilde konumlandýrýp sabitlemek üstyapýcýnýn sorumluluðudur. 1.4 Yasal hükümler ve kazalarýn önlenmesi Araç bittiðinde üstyapýcý, ulusal mevzuat hükümlerinin gözetildiðinden (aðýrlýklar, ölçüler, fren, ses, emisyonlar vb.) emin olmak için yapýlan modifikasyonlarý, üstyapý ve ekipmanlarý kontrol etmelidir. Kazalarý önleme Araçlara takýlan üstyapýlar ve cihazlar kazalarý önleme ve aracýn kullanýldýðý ülkelerdeki yürürlükteki güvenlik yönetmelikleri ile ilgili güncel yönetmeliklere uymalýdýr. Arýzalarý ve iþlevsel kusurlarý önlemek için teknik olarak gereken tüm önlemler alýnmalýdýr. Bu yönetmeliklere uyum, üstyapýlarýn ve ekipman üreticilerinin sorðmluluðundadýr. Uyarý Koltuklar, döþemeler, keçeler, koruyucu paneller, v.b. gibi parçalar eðer yoðun ýsý kaynaklarýna maruz kalýrlarsa olasý bir yangýn riski yaratýrlar. Bu parçalarý kaynak veya alevli kesme iþi yapmadan önce sökünüz. Genel Özellikler 1-13

19 1.5 Kullanýlacak malzeme tercihi: Ekoloji Geri dönüþüm Geri dönüþüm ve ekoloji konularýnýn önem kazandýðý günümüzde, tasarým aþamasýnda kullanýlacak malzemenin seçimine dikkat edilmelidir. Bu baðlamda: - Asbest, kurþun, halojen katkýlarý, florokarbonlar, kadmiyum, civa, heksavalent krom vb. içeriðe sahip zararlý malzemeler kullanýlmamalýdýr. - Ýþlenmeleri sýnýrlý atýk üreten ve ilk kullanýmýndan sonra kolay þekilde geri dönüþtürülebilen malzemeler kullanýnýz. - Diðer geri kazanýlmýþ komponentlerin eklenmesi olasýlýðý da öngörerek kompozit sentetik malzemeler ile birbirleriyle komponentleri kullanýnýz. Yürürlükteki yönetmeliklere uygun iþaretler koyunuz. 2000/53 (ELV) sayýlý AB direktifi, kurþun, cýva, kadmiyum ve heksavalent krom içeren parçalarýn takýlmalarýný yasaklamýþtýr (yukarýdaki direktifin Ek II ye atfedilen sapmalarý haricinde) 1.6 Kalite Sistemi Yönetimi IVECO üstyapýcýlarýn kalite sistemlerinin geliþmesini desteklemektedir. Bu, sadece ürün yükümlülüðü ile ilgili ulusal ve uluslararasý yönetmeliklere uygunluk için deðil ayný zamanda yüksek kalite seviyesi talebinde artýþ olduðu içindir. IVECO, üstyapýcýlarda aþaðýdakilerin tanýmlanmýþ olmasýnýn gerektiðine inanmaktadýr: - Fonksiyonlar ve sorumluluklar için organizasyon þemasý - Kalite sistemi - Kalite hedefleri - Teknik tasarým dokümantasyonu - Ýlgili kaynaklarla proses ve kontrol fazlarý - Ürün geliþtirme planý, düzeltici faaliyetler - Satýþ sonrasý hizmeti - Personel eðitimi - Üretici sorumluluk dokümantasyonu Genel Özellikler 1-14

20 1.7 Araç teslimi Aracý müþteriye teslim etmeden önce aþaðýdakileri kontrol ediniz: - Ýstenen ekipmanýn doðru þekilde takýldýðýný. - Araç ve ekipmanýnýn tamamýyla hizmete hazýr ve tam olarak iþletilebilir olduðunu. - Aracýn ve/veya ekipmanýn iþlevselliði ve güvenliðine dikkat edilmiþ olduðunu. - Ekipman hakkýndaki bilgi/dokümantasyonun temin edildiðini - Yeni verilerin uygun plakalara iþlendiðini (uygulanabilir ise) Eðer araç üstyapýcýda üç aydan fazla kalacaksa, IVECO ile uygun bir periyodik kontrol planý üzerinde anlaþýlmasý tavsiye edilir. Aracýn müþteriye teslimi öncesi akü bakým talimatlarýna dikkat edilmelidir. Üstyapýcý, kendisi tarafýndan yapýlan iþin IVECO tarafýndan saðlanmýþ en son üstyapý talimatlarýna ve tüm yasal gereklere uygun olarak yapýldýðýný doðrulamalýdýr. 1.8 Araç Bakýmý Teçhizat üzerinde alýþýlmýþ çalýþma prosedürleriyle ilgili kontrollere ek olarak üstyapýcý, yapýlan modifikasyondan etkilenen konular için IVECO teslimat öncesi kontrol formunda belirtilen kontrolleri de yapmalýdýr. Garanti Tüm IVECO araçlarý, garanti karnesinde belirtilen þartlara göre bir garantiyle teslim edilirler. Üstyapýcý, yapýlan modifikasyon için eþdeðer bir garanti sunmalýdýr. Genel Özellikler 1-15

21 2. ÞASÝ MODÝFÝKASYONLARI 2-1

22 Ýndeks Genel Genel Özellikler ve Þasi Modifikasyonunun Þirket Onayý Özel Önlemler Boyama ve paslanmaya karþý koruma Özel Talimatlar Þasiyi delmek Cývatalar ve Perçinler Orijinal þasiyi modifiye ederken kullanýlacak malzemenin özellikleri Þasiye kaynak yapmak Dingil mesafesinin deðiþtirilmesi Genel Özellikler Yürür aksamýn modifiye edilmesi Arka uzantýnýn modifiye edilmesi Arka uzantýnýn kýsaltýlmasý Arka uzantýnýn uzatýlmasý Çekme ekipmaný montajý Genel Özellikler Çekilebilir aðýrlýðýn arttýrýlmasý Alçaltýlmýþ arka travers Merkezi akslý Treylerler (Rijit Çeki çubuðu) Ýlave aks montajý Süspansiyon deðiþikliði üzerinde çalýþma Mekanik süspansiyonu havalý veya karma süspansiyona çevirme

23 2.8 Lastiklerin Ebadýnýn deðiþtirilmesi Fren Sistemi Modifikasyonlarý Genel Özellikler Fren Borularý Elektronik fren sistemi kontrol cihazlarý Sistemden hava almak ,10. Elektrik Sistemi: Modifikasyonlar ve Güç çekilmesi Genel Bilgi Ýlave ekipman TGC den akým almak ilave devreler (sigortalar ve iletken kesit alaný) Dingil mesafesi veya arka Uzantý Deðiþiminden Dolayý Kablo Modifikasyonlarý Sistem voltajýndan deðiþik voltajda güç çekimi Akü ana þalteri Parçalarý yeniden konumlandýrmak, ek gruplar ve ekipmanlar mont e etmek Arka Çamurluklar ve Tekerlek Kutularý Bisiklet korkuluðu Takozlar

24 2.1 Genel Genel Özellikler ve Þasi Modifikasyonunun Þirket Onayý Herhangi bir modifikasyon aþaðýdaki paragraflarda detaylandýrýlmýþ kritere uygun olarak yapýlandýrýlmalýdýr. Aþaðýdaki noktalara özelikle dikkat edilmelidir: - Þasinin yatak yapýlarýna kaynak yapýlmasý açýkça yasaklanmýþtýr. (2,2.4, 2.3, 2.4 ve 2,6 da açýklanmýþ unsurlar haricinde olmak üzere) - Yan elemanlarýn flanþlarýnda delik delinmesine izin verilmemektedir. (3.1.2 maddesinde açýklanmýþ unsurlar hariç olmak üzere) - Perçinli baðlantýlar mevcut olduðunda ve aþaðýda açýklandýðý gibi modifiye edilebilirler. Bunlar en az 8.8 kalite flanþlý cývatalarla ve somunlarla veya bir büyük çaptaki altýgen cývatalarla ve kendinden kilitli somunlarla deðiþtirilebilirler. Baþka türlü belirtilmediði sürece M14 ölçüsünden daha büyük vidalar kullanýlmamalýdýr (en büyük delik çapý 15 mm). - Orijinal mafsallarýn ayrýldýðý ve tekrar cývatalarla birleþtirildiði veya perçinlerin cývatalarla deðiþtirildiði durumlarda cývata torklarý araç ortalama km yol yaptýktan sonra kontrol edilmelidir. IVECO Onayý Aþaðýdaki modifikasyonlar sadece IVECO onayýndan sonra uygulanabilir: a) 2.2.3, 2.2.4, ve 2.3 maddelerindeki talimatlara uyarak dingil mesafesine yapýlan modifikasyonlar. b) Aðýrlýk ve ulusal mevzuat tarafýndan belirlenmiþ sýnýrlamalar dahilinde 2.2.3, 2.2.4, ve 2.3 maddelerindeki talimatlara uyarak yapýlmýþ arka uzantý modifikasyonlarý. c) Fren sistemi üzerinde (bkz. madde 2.14) ve direksiyon sistemi üzerinde çalýþma (uygun kontrolleri yaptýktan sonra) d) Süspansiyonun özelliklerinin modifiye edilmesi (bkz. madde 2.7) e) Egzoz sistemine ve motor hava giriþine yapýlacak modifikasyonlar (bkz. madde 2.7.1). f) Sürücü kabinin modifikasyonu (bkz. Madde 2.12). g) Egzoz sistemine ve motor hava giriþine yapýlacak modifikasyonlar (bkz. madde 2.8). h) Motor soðutma sistemine yapýlan modifikasyonlar (bkz. Madde 2.9) i) Motor grubu ve tahrik diþlisi modifikasyonlarý (bkz. madde 2.3.2). j) Ön ve arka aks modifikasyonlarý k) 2.6 Maddesindeki talimatlarý uygulayarak ilave aks takýlmasý l) Retarder montajý (bkz. Madde 2.1.8). m) PTO montajý (onay alýnmasý gerekli durumlarda) (bkz. paragraf 4). n) Lastik ebatlarýnýn deðiþtirilmesi (bkz. madde 2.13). Genel kural olarak, resmi onay almak için yapýlan talep oradaki genel ve özel þartnameleri yansýtmak zorunda olan yapýlmasý düþünülen projeyi resmeden tam dokümantasyonu içermelidir. Ulusal yasalar tarafýndan istendiðinde yetkili merciye yapýlmasý düþünülen modifikasyonlarý sunmak ve onaylarýný talep etmek üstyapýcýnýn sorumluluðundadýr. 2-4

25 ! Özel Önlemler Kaynak, delme, taþlama, ve kesme iþlemleri sýrasýnda fren hatlarý yakýnýnda çalýþýrken ve özellikle bunlar plastik malzemeden yapýlmýþlarsa veya elektrik kablosuysalar korunduklarýndan emin olmak için gerekli önlemler alýnmalýdýr. Gerekiyorsa bunlar sökülmelidir (2.2.3 ve 2.15 Maddelerindeki önlemlere uyunuz). Þekil Elektrik ekipmanlarýyla ilgili olarak hatýrlayýnýz : a) Alternatör ve elektrik/elektronik parçalarla ilgili önlemler alýnýz. Diyot redresörüne hasar vermemek için aküyü motor çalýþýyorken sökmeyiniz (veya izolatörü açmayýnýz). Eðer araç çekilerek çalýþtýrýlmaya baþlanacaksa akülerin baðlý olduðundan emin olunuz. Eðer aküleri çabuk þarj etmek gerekliyse onlarý araç devresinden sökünüz. Motoru dýþarýdan çalýþtýrmak gerekirse akýmýn elektrik/elektronik cihazlara hasar verebilecek yüksek deðerlere çýkmasýný önlemek için eðer dýþ þarj cihazlarýnda bu iþlev varsa, start iþlevini dýþ þarj cihazlarýyla beraber kullanmayýnýz. Çalýþtýrma yalnýzca tekerlekli dýþ akü ile doðru polariteyi saðlayarak yapýlmalýdýr. b) Þase baðlantýlarýnýn kontrol edilmesi Genel bir kural olarak aracýn orijinal þase baðlantýlarý deðiþtirilmemelidir. Eðer bu baðlantýlarý kaydýrmak veya baþka þase noktalarý uygulamak gerekliyse mümkün olduðu kadar þasi üzerindeki mevcut delikleri kullanýnýz ve: - Þasi tarafýnda ve terminal tarafýnda üzerindeki boyayý mekanik olarak ve/veya uygun bir kimyasal ürünle temiz girinti ve çýkýntýsýz bir düzlem yaratmak için çýkartýnýz. - yüksek iletkenlik boyasýný kablo ucu ile metal yüzey arasýna uygulayýnýz (örneðin PPG tarafýndan üretilmiþ galvanizleme boyasý IVECO parça no ). - Þase kablolarýný boya uygulandýktan sonra 5 dakika içinde baðlayýnýz. IVECO standart M1 (akü þase baðlantýsý), M2, M8 (sürüþ konumuna göre marþ motoru için þase baðlantýsý) noktalarý kontrol anahtarlarýnýn þase baðlantýsý için kullanmayýnýz (örneðin düþük emme cihazlarý): IVECO atölye el kitaplarýna bakýnýz. Elektronik cihazlarla ilgili olarak þase baðlantýlarýný cihazlar arasýnda birbirine baðlamaktan kaçýnýnýz; yalnýzca en uygun uzunlukta (olabildiðince kýsa) tek bir kablo baðlantýsý kullanýnýz. 2-5

26 c) elektrik sistemindeki kablolarýn doðru montajý için þartname ve standart listesi: - güç kablolarý (+doðrudan) esnek kanallardan (uygun çaptaki) diðer küçük kablolarla olmak yerine tek baþlarýna geçirilmelidir (sinyal kablolarý ve eksi kablolar) - Bu kablolar yoðun ýsý kaynaklarýndan (motor türbin, egzoz manifoldu) en az 100 mm (referans deðer = 150 mm) uzakta olmalýdýrlar. - Kimyasal haznelerinden (aküler v.b) 50 mm gibi bir mesafeyi koruyunuz. - Ayný öngörü hareketli parçalara yakýnlýk için de uygulanabilir. - Açýklýklardan ve keskin sac metal kenarlarý üzerinden kablo geçiþleri olduðunda kablo, metal kablo uçlarýyla (esnek kablo kanalý örtüsüne ek olarak) korunmalýdýr. - Esnek kablo kanalý kabloyu tamamen korumalýdýr ve terminaller üzerindeki lastik kapaklara (sýký sargýlarla veya bantla) birleþtirilmelidir. Ek olarak (boylamasýna kesilmiþ) esnek kablo kanalýný sabitleyen kelepçeler deformasyona yol açmamalýdýr; bu önlem kablolarýn kanaldan çýkmalarýný veya kanalýn kesilmiþ ucuyla temas etmesini önler. - Giden kablolarýn tüm baðlantý uçlarý (+) ve kablo uçlarý lastik kapaklarla korunmalýdýr (dýþ havaya açýk ve olasý su toplanmasýna maruz kalabilen yerler için su ve hava geçirmez kapaklar). - Kablo týrnaklarýný uçlara takarken (eksi terminaller de dahil) mümkün olduðu yerlerde sýkma torku uygulayarak ve çoklu baðlantý yapýldýðýnda yýldýz yapýsý kullanarak (mümkünse kaçýnýlmalýdýr) gevþememelerini önleyecek þekilde sabitlenmelidir. - Kablo geçiþi olabildiðince braketlerle tanýmlanmalýdýr. Bu gevþemeyi önleyecek ve olasý bir onarým sonrasý baðlantýyý tekrar ayný þekilde yapma imkaný saðlayacaktýr. - Þasi ve kabin arasý baðlantý söz konusu ise, sürüþ konumunda ve kabin devrildiðinde herhangi bir gerilme veya karýþýklýða karþý kablolar kontrol edilmelidir. 2-6

27 Fren ve elektronik sistem hakkýnda daha fazla bilgi için 2.14 ve 2.15 no'lu bölümlere bakýnýz Boyama ve paslanmaya karþý koruma Aracýn modifikasyona uðramýþ tüm parçalarý (þasi, sürücü kabini, üstyapý v.b.) oksidasyondan ve korozyondan korunmalýdýr. Koruma ve boyama iþlemleri ilgili parçalarda gerekli dikkat verilerek yapýlmalýdýr. Þasi, kabin ve atmosferik etmenlere ve güneþ ýþýklarýna maruz kalan deðiþik parçalar aþaðýdakileri içeren bir döngüyle iþlenmelidir. demir fosfor gresten arýndýrma, korozyona karþý, sýzdýrmazlýk, astar ve son kat (kabin gövdesi hariç emaye tip astar toz boya ile deðiþtirilebilir) Þasiye baðlý karmaþýk þekilli (kutu parçalarla, mafsallar, üst üste binmeler ve geleneksel püskürtme uygulamasýyla ulaþýlamayan alanlar) çeþitli parçalar (kutular, koruyucu ýzgaralar v.b.) aþaðýdakileri içeren bir döngü içinde ele alýnmalýdýr. demir fosfor gresten arýndýrma, elektroforez veya korozyona karþý daldýrma, emaye veya toz boya. Kaynakla yüzeyleri birleþtirirken ve elektroforez aþamasý kullanýlmamýþsa temas yüzeylerini elektrik olarak kaynaklanabilir boyalarla korumak son derece önemlidir. Atmosferik etmenlerle doðrudan temas etmeyen parçalar için (örneðin kabin içindeki) azaltýlmýþ döngüler kabul edilebilir. Demir fosfor gresten arýndýrma, toz boya veya fosfor gresten arýndýrma-elektroforez veya fosfor gresten arýndýrma, korozyona karþý Fosfor gresten arýndýrma; gresten arýndýrma çözücüler ve yýkanabilir astarla deðiþtirilebilir (5 10 µm). Diðer önemli iþlemler buraya dahil edilmiþtir. Uygun proplar yardýmýyla püskürtülen yað-bal mumu ürünleri kullanarak açýk veya yarý açýk kutu parçalarýn korunmasý mafsallarýn ve aþýnmaya maruz kalan üst üste binme alanlarýnýn (tekerlek yuvalarý, gövde altý) sýzdýrmazlýðý için korozyon korumasýndan sonra uygun özel ürün (elastomerler, akrilik v.b.) uygulanmasý. Kabin dýþ tarafýna takýlý parçalar (genel olarak braketler ve cývatalar) paslanmaz çelik olmalý veya Dacromet ile korunmalýdýr. Þaside ve/veya üstyapýda kullanýlan (döþeme panelleri, depolar vb.) baðlantý elemanlarý (menteþeler, tutamaklar vb.) Dacromet veya en az 12 µm galvanizleme ile korunmalýdýr. Kabin içinde kullanýlan parçalarda da ayný kalite her durumda saðlanmalýdýr. 2-7

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl

2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirl F 01.03 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i 2 Taným tipi yangýn damperleri havalandýrma sistemlerinde kullanýlmak üzere yangýna dayanýklý olarak tasarlanmýþtýr. yangýn damperi DIN 4102 de belirlenmiþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet

A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde 1 adet. Bagaj Tabaný 1 adet. Motor+Vites Kutusu 1 adet. Þasi 1 adet 60 80 100 40 20 0 1I2I3I4I5I 6 120 140 160 C N H TEMP FUEL E F 1/2 1I2I3I4I5I 6 A-1 1/24 ÖLÇEK RESÝN OTOMOBÝL MODELÝ MODELÝN PARÇALARI: Gövde Þasi Bagaj Tabaný Motor+Vites Kutusu Ön Egzoz Borusu Arka Egzoz

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU

AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ÇÝFT TARAFLI HIZ REGÜLATÖRÜ VE UZAKTAN KUMANDALI HIZ REGÜLATÖRÜ MONTAJ, ÇALIÞTIRMA VE BAKIM KILAVUZU 170 KUÞE 1000 BASKI MAT SELEFON ÖRNEK KÝTAP VAR ONA GÖRE BASILACAK 1000 ADET www.akarasansor.com AKR3 - AKR4 AKR3/R - AKR4/R ASANSÖR MOTOR MAKÝNA SAN. LTD. ÞTÝ. Selimpaþa Araptepe Mevkii Sanayi ve Depolama

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı

ANTEN 7dBi PC, Modem ve Eriþim Noktasý Ýçin ANT-107-OB ANT-107-O KULLANIM KILAVUZU VE GARANTÝ BELGESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Masaüstü Standý...2 Duvar Montajý (Mýknatýslý Anten Altlýðý)...3 Vidalar Hakkýnda...6 Duvara

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi

OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA. A.Turan GÜNEÞ. Makina Mühendisi OTOMATÝK O-RÝNG TAKMA A.Turan GÜNEÞ Makina Mühendisi Giriþ Uzun süreli ve çok sayýda yapýmý gereken montaj iþlerinin otomatik yapýlmasý maliyet avantajlarý saðlayabilir. Örnek olarak aþaðýda basit bir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1

530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 1 F I A 5 T T R E K K I 0 N G 0 L 530.07.302 500L Trekking ESA 1ed 13/03/13 14.46 Pagina 26 TR Bu ilave kılavuz beraberinde verildiği kullanım kılavuzuna

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi

Ürünün Tanýmý. 3 Spd Dijital Ürünün Kullanýmý. Standart Aksesuarlar ve Davlumbazýn Montajý. Lambalarýn Deðiþimi ve Karbon Filtre Deðiþimi Cihazýnýzýn T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX COMPETENCE 61515CM http://tr.yourpdfguides.com/dref/814669 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR

KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖR SAATLERÝ, HASSAS ÝÇ VE DIÞ ÇAP ÖLÇÜM SÝSTEMLERÝ, MANYETÝK STANDLAR KOMPARATÖRLER HAKKINDA Komparatör saatleri parçalarýn yükseklik ve derinlik ölçümlerinde, komparatör takýmlarý ile iç çap ölçümlerinde,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir.

Şanzımanın çıkarılması. Genel. Teknik özellikler. Aletler. Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Genel Genel Varyantlı GA750/751/752 ve GA851/852 için geçerlidir. Teknik özellikler Belirtilen ağırlıklar içinde sıvı olmayan şanzımanı gösterir. Şanzımanın ağırlık merkezi sıvı filtre kapağının aşağı

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

Bir ENKA GRUP þirketidir. JENERATÖR Ýngilizce açýlýmý Mediterranean Trading olan METRA Akdeniz Dýþ Ticaret A.Þ. ülkemizin lider þirketlerinden ENKA Pazarlama Ýhracat Ýthalat A.Þ nin kuruluþudur. Pazar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ...

N-1 GENEL PROSEDÜRLER GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-12 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-16 KONTROLÜ... DÝREKSÝYON SÝSTEMÝ GENEL PROSEDÜRLER... N-1 NORMAL DÝREKSÝYON... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU KONTROLÜ... N-1 DÝREKSÝYON SÝMÝDÝ VE KOLONU SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... N-3 DÝREKSÝYON MÝLÝ KONTROLÜ... N-4 DÝREKSÝYON

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı