T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI"

Transkript

1 T RAKKER ÜSTYAPI TALÝMATLARI

2 Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/ Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada delle Cascinette, 424/ Torino - Ýtalya Yayýn No: Ýngilizce. Ýtalya Türkçe. Ýstanbul

3 Üstyapý talimatlarýný içeren bu yayýn kalifiye personel için hazýrlanmýþtýr. Üstyapýcý tasarýmdan, modifikasyondan ve uygulamadan sorumludur ve hem bu yayýna hem de yürürlükteki yasal yönetmeliklere uygunluk saðlanmalýdýr. Herhangi bir iþe baþlamadan önce üzerinde çalýþacaðýnýz araç modeli ile ilgili dökümantasyonun elinizde olmasýný saðlayýnýz. Ayrýca gözlük, baret, eldiven, emniyet ayakkabýsý gibi tüm güvenlik ekipmanlarý baþta olmak üzere tüm iþ ekipmanlarýnýn mevcut ve iyi çalýþýr durumunda olduðundan emin olunuz. Son olarak araç üzerinde en üst düzeyde güvenliði saðladýðýnýz durumlarda çalýþtýðýnýzdan emin olunuz. Bu yayýnda yer almayan ve IVECO tarafýndan yazýlý olarak onaylanmayan herhangi bir modifikasyon veya tesisat IVECO nun sorumluluðunu ortadan kaldýrarak garantiyi geçersiz kýlabilir. Her iþlemden sonra, fonksiyon, etkinlik ve güvenlik koþullarý orijinal haline geri dönmelidir. Gerekiyorsa Iveco servis teþkilatý ile iletiþime geçiniz. Bu yayýnda yer alan veri ve bilgi Iveco tarafýndan her hangi bir zamanda teknik veya ticari sebeplerle veya yürürlükteki yasal yönetmeliklere araçlarýn uymasý için yapýlmýþ deðiþiklikler sebebiyle güncel olmayabilir. Aracýn gerçek yapýsýnýn bu yayýn içeriðiyle bir uyumsuzluðu varsa herhangi bir iþe baþlamadan önce ilgili bölüm ile temasa geçiniz. SEMBOLLER - UYARILAR Kiþilere yönelik tehlike Bu önlemlere uyulmamasý kiþilerin emniyetini ve saðlýðýný ciddi ölçüde tehlikeye sokabilir. Araca ciddi hasar verme tehlikesi Bu önlemlere kýsmen ya da tamamen uyulmamasý, araca ciddi hasar verebilir ve bazen garantinin geçersiz olmasýna yol açabilir.! Genel tehlike Yukarýda belirtilen sinyallerdeki tehlikeleri içerir. Doðanýn korunmasý ile ilgili tehlike Aracýn mümkün olduðunca doða dostu kullanýlmasý için doðru davranýþ þeklini belirtir. Önsöz

4 Özet BÖLÜM GENEL ÖZELLÝKLER 1 ÞASÝ MODÝFÝKASYONLARI 2 ÜSTYAPI MONTAJI 3 PTO 4 Özet

5 Özet

6 1. GENEL ÖZELLÝKLER Genel Özellikler 1-1

7 Ýndeks 1 Genel Özellikler 1.1 Genel Özellikler Boyutlar ve Aðýrlýklar Genel Özellikler Üstyapý ve yükün aðýrlýk merkezini bulmak Ýzin verilen aðýrlýklarýn deðerlendirilmesi Araç parçalarýnýn doðru çalýþmasý ve ulaþýlabilirlikleri için talimatlar Yasal hükümler ve kazalarýn önlenmesi Kullanýlacak malzeme tercihi: Ekoloji Geri dönüþüm Kalite Sistemi Yönetimi Araç Teslimatý Araç bakýmý 1-15 Genel Özellikler 1-2

8 1.1 Genel Özellikler Amaç Bu talimatlarýn amacý araç ve parçalarýnýn çalýþmalarýný, güvenliklerini ve güvenilirliklerini güvence altýna alarak modifikasyonlara ve orijinal IVECO parçalarýnýn montajýna izin vermektir. Aþaðýdaki talimatlara uygun olarak yapýlan montaj iþlemleri maddesi haricinde IVECO dan özel onay gerektirmemektedir. Bu talimatlarca kapsanmayan tüm modifikasyonlar IVECO tarafýndan önceden onaylanmalýdýr. Onay istenmemiþ veya istendiðinde reddedilmiþ olan herhangi bir montaj iþlemi veya modifikasyon için IVECO sorumlu tutulamaz. Genel Özellikler 1-3

9 Onay ve Sorumluluk IVECO tarafýnda verilen onay, orijinal IVECO aracý üzerinde yapýlacak modifikasyonun ve/veya uygulamanýn sadece teknik uygunluðu hakkýndadýr. Üstyapýcý aþaðýdakiler için sorumludur: - Modifikasyon veya montaj iþleminin projelendirilmesi; - kullanýlan ürünlerin seçimi ve özellikleri; - modifikasyonun veya montaj iþleminin iþçiliði; - Projenin ve uygulamasýnýn IVECO tarafýndan saðlanmýþ tüm talimatlara uygunluðu; - Projenin ve uygulamasýnýn aracýn kayýtlý olduðu ülkede yürürlükteki tüm yönetmeliklere uygunluðu; - Aracýn doðru çalýþmasýndan, güvenliðinden, güvenilirliðinden ve aracýn performansý ve teknik özellikleri de dahil olmak üzere modifikasyonlarýn ve uygulamanýn etkilerinden. Garantiler Üstyapýyý yapan veya þasiyi deðiþtiren üstyapýcý/ þasi deðiþtiricisi yapýlan iþin profesyonelce ele alýnarak bu el kitabýndaki teknik özelliklere tam uygunluk içinde yapýldýðýný garanti etmelidir. IVECO aþaðýdaki durumlarda kendi garantisinin geçersiz olduðunu açýklama hakkýný saklý tutar; - Bu þartnamelere baðlý kalýnmadýðý veya onaylanmamýþ ekipman takýldýðý veya onaylanmamýþ modifikasyonlar yapýldýðýnda. - Þasi ekipman ve aracýn kullanma amacý için uygun olmayan bir þekilde kullanýldýðýnda. - Çalýþmalarýn hatasýz uygulanmasý için üretici tarafýndan yayýnlanmýþ olan þartnameler, standartlar ve talimatlara uyulmadýðýnda. - Bazý özel dönüþümler için üretici tarafýndan sunulan orijinal parçalar veya bileþenler kullanýlmadýðýnda. Parçalarýn ve aracýn doðru çalýþmasý için Tüm onaylý modifikasyonlar ve uygulamalar için aracýn çeþitli parçalarýnýn düzgün iþlemesi, çalýþma! güvenliði ve ulusal ve uluslararasý yönetmeliklere (AB standartlarý) ve kazalarýn önlenmesiyle ilgili normlara uyulduðu garanti edilmelidir. Genel Özellikler 1-4

10 Modifikasyon sýnýrlamalarý Sürüþ güvenliðini ve aracýn düzgün çalýþmasýný garantilemek için aþaðýdaki gruplarýn modifiye edilmesi tavsiye edilmez. - Akslar - Direksiyon sistemi - Frenler - Süspansiyon (yaylar, braketler, baðlantý (ankraj) çubuðu) - Þasi - Güç ünitesi - Baðlantý cihazlarý (kancalar, beþinci teker) - Kabin destekleri, kilitleme ve devirme cihazlarý - Elektrikli/ elektronik cihazlar. Bu direktiflerde kapsanan yukarýdaki gruplara uygulanacak modifikasyonlar, ancak IVECO dan onay alýndýktan sonra yapýlabilir. Tescilli Markalar ve Logolar Tescilli markalar isim plakalarý, kodlamalar ve yerleri orijinal tasarýmlarýna göre deðiþtirilmemelidir. Aracýn görünümü deðiþtirilip modifiye edilmemelidir. Dönüþümle ilgili tescilli markalarýn kullanýmý IVECO tarafýndan onaylanmalýdýr. IVECO tescilli markalarý veya logolarýnýn yakýnýna yerleþtirilmemelidir. Montaj veya dönüþüm talimatlara uygun yapýlmazsa, IVECO tescilli marka ve logolarýný geri çekme hakkýný saklý tutar. Üstyapýcý aracýn tüm sorumluluðunu üzerine alýr. Ýlave Üniteler için Talimatlar Araç teslimatýnda üstyapýcý, ilave üniteler için tüm servis ve bakým talimatlarýný ve parça listesini saðlamalýdýr. Genel Özellikler 1-5

11 Þasi seçimi Modifikasyonun sonucunun baþarýlý olmasý için uygun modelde þasinin doðru seçimi, çok önemlidir. Tablo 1.1 Araç tanýmý IVECO nun ticari tanýmlamasý tip onayý tanýmlamasýyla uyuþmamaktadýr. Aþaðýda kullanýlan kod açýklamalarýyla beraber Trakker sýnýfý araçlarýn ticari tanýmý yer almaktadýr. KABÝN MODELÝ ÇEKÝCÝ Kabin Sýnýfý Güç Yapýlandýrma Süspansiyon Modeli Trakker AD/AT T 3 5 W / P Trakker AD/AT T 3 8 ( /10=ton) A.Y.A- Kabin modelleri Katar Aðýrlýðý Semitreyler çekicileri Trakker Motor gücü (x 10=HP) B T W WT P KABÝN TÝPLERÝ AD = Active Day AT = Active Time Kýsa Uzun VERSÝYON B = Beton mikseri T = Çekici W = bütün tekerlerden çekiþ WT= bütün tekerlerden çekiþli çekici SÜSPANSÝYON /P =Arka teker (tandem 21 ton, 6x4 ve 8x4) Kurallar Üstyapýcý talimatlarýnda dingil mesafesi ilk dümenlenebilir aksýn orta noktasýndan ve ilk arka aksýn (tahrikli veya tahriksiz) ortasýna kadar olan mesafe olarak tanýmlanmýþtýr. Bu taným AB direktiflerinde belirtilen tanýmdan farklýlýk göstermektedir. Arka uzantý mesafesi en arka aksýn (tahrikli veya tahriksiz) ve aracýn boylamasýna þasi kiriþlerinin arka ucu arasýndaki mesafedir. Þasinin A, B, ve t mesafeleri için ve alt þasi kesitleri için yandaki þekle bakýnýz. Bazý tablolar tamamlanmamýþtýr (boþ sýralar). Bu durumlarda ayný tablodaki mevcut olan üst emniyet deðerlerini kullanýnýz Genel Özellikler 1-6

12 Tablo 1.2 Þasi kesit ölçüleri ve kalýnlýklarý Sýnýf AxB(mm) t(mm) AT-AD190, AT-AD190W, AT-AD260, AT-AD260W, AT-AD x AT-AD380, AT-AD380W, AT-AD 410, AT-AD 410W 289 x Boyutlar ve Aðýrlýklar Genel Özellikler Boyutlar ve akslara binen izin verilen maksimum aðýrlýklar, teknik þartnameler üzerinde ve þirket tarafýndan saðlanan dokümantasyonda daha ayrýntýlý olarak belirtilmiþtir. Boþ aðýrlýklar standart ekipmanlý araçlarý belirtmektedir. Ek ekipmanlar, akslar üzerindeki aðýrlýk ve daðýlýmýný önemli ölçüde deðiþtirebilir. Araçlarýmýzdaki aydýnlatma ve dikiz aynasý konumlandýrmalarý 2550 mm geniþlik için tasarlanmýþtýr. Bu boyut, 2600 mm geniþliðindeki özel üstyapý modellerine de uygulanabilir. Þasinin Tartýlmasý Üretim faktörlerinden dolayý aðýnlýklarda %5 kadar bir sapma olabilir. Bu sebeple üstyapý ve ekipman montajýndan önce kabin ile beraber aracýn aðýrlýðýnýn ve akslar üzerindeki daðýlýmýn belirlenmesi önerilir Üstyapýnýn ve yükün aðýrlýk merkezini bulmak Boyuna düzlem üzerinde konumlandýrma Üstyapý ve ön yükün aðýrlýk merkezinin konumunu bulmak için aþaðýdaki örnekler rehber olarak kullanýlabilir. Her modele özel teknik dokümantasyon (þasi kabin çizimleri) standart araçla ilgili izin verilen konumlarý verir. Komponentlerin aðýrlýklarý ve konumlarý, þasi ve aðýrlýk daðýlým þemasýnda belirtilmiþtir. Genel Özellikler 1-7

13 Þekil 1.2 Ýki arka aksta eþit yüklü olarak 2 akslý; 3 akslý araçlar A W W1 W2 L1 L Yük artý üstyapýnýn aðýrlýk merkezinin konumunu belirlemek için örnek = Arka aks veya tandem orta aks L 1 = W 1 L = Yük + Üstyapý = Yükün ön akstaki kýsmý W = Yükün arka akstaki (veya tandem) kýsmý = Aðýrlýk merkezinin arka aksýn orta noktasýndan böylece L 1 =L- W 2 L (veya tandem merkezinden) uzaklýðý W = Gerçek dingil mesafesi Þekil 1.3 Her ön ve arka aks üzerine eþdeðer yüklemeli 4 akslý araçlar Akslar üzerinde izin verilen kütlelere uyumun kontrolü örneði W = Yük artý üst yapý W1 = yükün ön akstaki oraný W2 = yükün arka akstaki oraný (tandem akslar) L1 = aðýlýk merkezinin arka akslarýn ortasýndan olan mesafesi L = Etkin dingil açýklýðý L 1 = W 1 L W böylece L 1 =L W 2 W L Genel Özellikler 1-8

14 Ön aðýrlýðý akslara paylaþtýrmak için, yükleme alanýnýn þekli yük üzerinde deðiþik bir daðýlýmý gerektirdiði durum haricinde düzgün daðýlmýþ olmalýdýr. Ekipman için, aðýrlýk merkezinin gerçek noktasý deðerlendirilir. Üstyapý ve konteynýrlarýn yapýmýnda, akslardaki aþýrý yükü ve yük daðýlýmýndaki sapmalarý önleyen yükleme ve boþaltma sistemleri geliþtirilmelidir ve kullanýcýlar bilgilendirilmelidir. Üstyapýcý, en üst düzeyde güvenlik saðlamak için üstyapýya ayrýca yük sabitleme sistemleri de monte etmelidir. Þekil 1.4 Yükün düzgün daðýlýmý Düzgün olmayan yük daðýlýmý Yükün düzgün daðýlýmý Düzgün olmayan yük daðýlýmý (akslar üzerindeki yüklere ve en düþük orana dikkat ediniz) Genel Özellikler 1-9

15 Aðýrlýk merkezi yüksekliði Þasi aracýn aðýrlýk merkezi yüksekliði her modele özel teknik dokümantasyonda verilmektedir (þasi çizimi). Üstyapýcý aracý test etmek için tüm üst yapýsýyla beraber ekipmanýn yük de dahil aðýrlýk merkezi yüksekliðini veya tüm araç tam dolu olduðunda izin verilen en büyük deðerler arasýna düþüp düþmediðini kontrol etmelidir. Bu sýnýrlar ulusal veya uluslararasý yönetmeliklere uygun olarak (örneðin frenleme konusundaki AB direktifinin ekindeki) belirlenmiþ veya üretici tarafýndan aracýn doðru kullanýmýný saðlamak için (örneðin hareketli aracýn enine dengesi) talep edilmiþtir AB direktifine uyumlu olarak IVECO deðiþik modeller (dingil mesafesi ve özel üstyapý) için aþaðýdaki bilgileri saðlamaktadýr: - Þasi aracýn aðýrlýk merkezi yüksekliði (þasi araç þemasý, fren verisi gibi); - Komple aracýn tam yükte maksimum aðýrlýk merkezi yüksekliði (tip onay belgesi gibi) - Her bir aksýn frenleme kapasitesi (frenleme verisi gibi) Þekil 1.5 Tam yükle doðrulama: Ht (Wv Hv) (Ws Hs) Wv Ws Hs [(Wv Ws) Ht] (Wv Hv) Ws Wv = Þasi aracýn dara aðýrlýðý Hv = Þasi kabin aracýn (yüklü durumda) aðýrlýk merkezi yüksekliði Ws = Üstyapý ve yük Hs = Üstyapý ve yükün yere göre aðýrlýk merkezi yüksekliði Wt = Tam yüklü araç aðýrlýðý Ht = Tam yüklü aracýn aðýrlýk merkezi yüksekliði Aracý yüksüz kontrol etmek için yukarýdaki formülü kullanýnýz, ancak Ws için yalnýzca üstyapý dara aðýrlýðýný kullanýnýz (Hv nin konumu yüke ve süspansiyonun sehimine baðlýdýr). Genel Özellikler 1-10

16 1.2.3 Ýzin verilen aðýrlýklarýn deðerlendirilmesi Dokümantasyonunda belirtilmiþ tüm sýnýrlara uyulmalýdýr. Tüm yol yüzey tiplerinde doðru sürüþ ve frenleme özelliklerini saðlamak amacýyla özellikle deðiþen yük koþullarýnda ön aks aðýrlýðý çok önemlidir. Aðýrlýðýn arka çýkýntýda yoðunlaþmýþ olduðu araçlara (örneðin vinçler, merkezi akslý treylerler) ve kýsa dingil mesafesi ve yüksek aðýrlýk merkezi olan (örneðin mikser kamyonlarý) araçlara özel dikkat harcanmalýdýr. Üstyapý ve ekipmaný konumlandýrýrken yükler enine olarak doðru daðýlmalýdýr. Her teker için anma yükünde (aks yükünün yarýsý) ±%4 lük bir deðiþime (örneðin izin verilen aks yükü: kg, her tekerde izin verilen yük: kg) frenleme ve sürüþ dengesini bozmadan lastikler izin verdiði sürece, izin verilir. Deðiþik þartname deðerlerinden farklý olarak özel araçlar için ön akstaki en küçük deðer olmak üzere aþaðýdakiler alýnabilir: - Düzgün daðýlmýþ yüklerde araç toplam kütlesinin %20 si - Arka çýkýntýda yoðunlaþmýþ yükler için toplam araç aðýrlýðýnýn %25 i. Üstyapý arka çýkýntýsý izin verilen aks yükleri, uzunluk sýnýrlamalarý, çeki kancasýnýn yerleþtirilmesi ve ilgili kanunlar ve yönetmeliklerce istenen alt koruma dikkate alýnmalýdýr. Ýzin Verilen Aðýrlýktaki Deðiþiklikler Ýzin verilen maksimum aðýrlýða özel istisnalar ancak olasý araç desteklerine ek olarak kulaným ile ilgili hassas sýnýrlamalarýn zorunlu kýlýnabildiði özel uygulamalar için kabul edilebilir. Bu tip istisnalar, eðer yasal sýnýrlarý geçerse idari mercilerce onaylanmalýdýr. Ýzin verilen araç yükündeki indirim (sýnýf düþürme) süspansiyon gibi bazý parçalar üzerinde modifikasyon gerektirebilir. Onay talebi aþaðýdakileri içermelidir: - Araç tipi, dingil mesafesi, taným numarasý, kullaným amacý. - Akslardaki dara daðýlýmý (örneðin vinç ve kasa takýlý araçlar) yük aðýrlýk merkezinin konumu da dahil. - Gerektiðinde araç parçalarýnýn güçlendirilmesi ile ilgili öneriler Genel Özellikler 1-11

17 1.3 Araç parçalarýnýn doðru çalýþmasý ve ulaþýlabilirliði için talimatlar Kural olarak herhangi bir ekipmaný modifiye ederken, araç gruplarýnýn ve parçalarýnýn tüm çalýþma koþullarý altýnda doðru iþlev görmelerini önleyecek hiçbir þey deðiþtirilmemelidir. Örneðin: - Kontrol veya bakým ve periyodik servis gerektiren tüm parçalara kolay ulaþým saðlanmalýdýr. Kapalý kasa tipi durumunda uygun açýlan kapýlar saðlanmalýdýr. - Devrilen kabinler için devrilmeye izin verecek uygun boþluk saðlanmalýdýr. Sürücü kabini üzerindeki alanla ilgili yapýlar durumunda hava giriþi için uygun aralýk garanti edilmelidir (Bkz. Þekil 1.6) Þekil Sürücü kabinini devirmek için uygun boþluk býrakýnýz. 2 Vites kutusu üzerinde boþ yer býrakýnýz (Semitreylerli çekiciler için çekici ve semitreyler arasýndaki hareketi hesaba katýnýz. 3 Kabin dönme merkezi 4 Minimum uzaklýk - Þasi/güç aktarým hattý parçalarýna ulaþým korunmalýdýr. Örneðin vites kutusu veya kavramanýn tamiri eklenmiþ yapýnýn belli baþlý parçalarýný sökmeye ihtiyaç duymadan mümkün olabilmelidir. - Soðutma sistemi (radyatör, hava geçitleri, soðutma devresi v.b) yakýt beslemesi (pompa konumu, filtreler, boru çapý v.b.) ve motor hava giriþi deðiþtirilmemelidir. - Aracýn onaylý ses seviyesinin deðiþtirilmesini önlemek için ses yalýtýmý panelleri veya yerleri deðiþtirilmemelidir. Eðer açýklýklar yapmak gerekliyse bunlar orijinalde kullanýlanlara eþdeðer yanmama ve ses yalýtým özelliklerine sahip malzemelerle düzgünce kapatýlmalýdýr. Genel Özellikler 1-12

18 - Uygun fren ve akü havalandýrmasý saðlanmalýdýr. - Çamurluklarýn ve tekerlek davlumbazlarýnýn konumlandýrýlmasý arka tekerlerin zincir kullanýlsa bile serbestçe hareket etmesine izin vermelidir. - Araç tamamlandýðýnda, farlar kontrol edilmeli ve gerekiyorsa ayarlanmalýdýr. Ayarlamayý, kullaným ve bakým el kitabýnda belirtildiði þekilde uygulayýnýz. - Ayrý teslim edilen parçalar olduðunda (stepne, takoz gibi) onlarý olasý ulusal yasalara uygun olarak ulaþýlabilir ve güvenli þekilde konumlandýrýp sabitlemek üstyapýcýnýn sorumluluðudur. 1.4 Yasal hükümler ve kazalarýn önlenmesi Araç bittiðinde üstyapýcý, ulusal mevzuat hükümlerinin gözetildiðinden (aðýrlýklar, ölçüler, fren, ses, emisyonlar vb.) emin olmak için yapýlan modifikasyonlarý, üstyapý ve ekipmanlarý kontrol etmelidir. Kazalarý önleme Araçlara takýlan üstyapýlar ve cihazlar kazalarý önleme ve aracýn kullanýldýðý ülkelerdeki yürürlükteki güvenlik yönetmelikleri ile ilgili güncel yönetmeliklere uymalýdýr. Arýzalarý ve iþlevsel kusurlarý önlemek için teknik olarak gereken tüm önlemler alýnmalýdýr. Bu yönetmeliklere uyum, üstyapýlarýn ve ekipman üreticilerinin sorðmluluðundadýr. Uyarý Koltuklar, döþemeler, keçeler, koruyucu paneller, v.b. gibi parçalar eðer yoðun ýsý kaynaklarýna maruz kalýrlarsa olasý bir yangýn riski yaratýrlar. Bu parçalarý kaynak veya alevli kesme iþi yapmadan önce sökünüz. Genel Özellikler 1-13

19 1.5 Kullanýlacak malzeme tercihi: Ekoloji Geri dönüþüm Geri dönüþüm ve ekoloji konularýnýn önem kazandýðý günümüzde, tasarým aþamasýnda kullanýlacak malzemenin seçimine dikkat edilmelidir. Bu baðlamda: - Asbest, kurþun, halojen katkýlarý, florokarbonlar, kadmiyum, civa, heksavalent krom vb. içeriðe sahip zararlý malzemeler kullanýlmamalýdýr. - Ýþlenmeleri sýnýrlý atýk üreten ve ilk kullanýmýndan sonra kolay þekilde geri dönüþtürülebilen malzemeler kullanýnýz. - Diðer geri kazanýlmýþ komponentlerin eklenmesi olasýlýðý da öngörerek kompozit sentetik malzemeler ile birbirleriyle komponentleri kullanýnýz. Yürürlükteki yönetmeliklere uygun iþaretler koyunuz. 2000/53 (ELV) sayýlý AB direktifi, kurþun, cýva, kadmiyum ve heksavalent krom içeren parçalarýn takýlmalarýný yasaklamýþtýr (yukarýdaki direktifin Ek II ye atfedilen sapmalarý haricinde) 1.6 Kalite Sistemi Yönetimi IVECO üstyapýcýlarýn kalite sistemlerinin geliþmesini desteklemektedir. Bu, sadece ürün yükümlülüðü ile ilgili ulusal ve uluslararasý yönetmeliklere uygunluk için deðil ayný zamanda yüksek kalite seviyesi talebinde artýþ olduðu içindir. IVECO, üstyapýcýlarda aþaðýdakilerin tanýmlanmýþ olmasýnýn gerektiðine inanmaktadýr: - Fonksiyonlar ve sorumluluklar için organizasyon þemasý - Kalite sistemi - Kalite hedefleri - Teknik tasarým dokümantasyonu - Ýlgili kaynaklarla proses ve kontrol fazlarý - Ürün geliþtirme planý, düzeltici faaliyetler - Satýþ sonrasý hizmeti - Personel eðitimi - Üretici sorumluluk dokümantasyonu Genel Özellikler 1-14

20 1.7 Araç teslimi Aracý müþteriye teslim etmeden önce aþaðýdakileri kontrol ediniz: - Ýstenen ekipmanýn doðru þekilde takýldýðýný. - Araç ve ekipmanýnýn tamamýyla hizmete hazýr ve tam olarak iþletilebilir olduðunu. - Aracýn ve/veya ekipmanýn iþlevselliði ve güvenliðine dikkat edilmiþ olduðunu. - Ekipman hakkýndaki bilgi/dokümantasyonun temin edildiðini - Yeni verilerin uygun plakalara iþlendiðini (uygulanabilir ise) Eðer araç üstyapýcýda üç aydan fazla kalacaksa, IVECO ile uygun bir periyodik kontrol planý üzerinde anlaþýlmasý tavsiye edilir. Aracýn müþteriye teslimi öncesi akü bakým talimatlarýna dikkat edilmelidir. Üstyapýcý, kendisi tarafýndan yapýlan iþin IVECO tarafýndan saðlanmýþ en son üstyapý talimatlarýna ve tüm yasal gereklere uygun olarak yapýldýðýný doðrulamalýdýr. 1.8 Araç Bakýmý Teçhizat üzerinde alýþýlmýþ çalýþma prosedürleriyle ilgili kontrollere ek olarak üstyapýcý, yapýlan modifikasyondan etkilenen konular için IVECO teslimat öncesi kontrol formunda belirtilen kontrolleri de yapmalýdýr. Garanti Tüm IVECO araçlarý, garanti karnesinde belirtilen þartlara göre bir garantiyle teslim edilirler. Üstyapýcý, yapýlan modifikasyon için eþdeðer bir garanti sunmalýdýr. Genel Özellikler 1-15

21 2. ÞASÝ MODÝFÝKASYONLARI 2-1

22 Ýndeks Genel Genel Özellikler ve Þasi Modifikasyonunun Þirket Onayý Özel Önlemler Boyama ve paslanmaya karþý koruma Özel Talimatlar Þasiyi delmek Cývatalar ve Perçinler Orijinal þasiyi modifiye ederken kullanýlacak malzemenin özellikleri Þasiye kaynak yapmak Dingil mesafesinin deðiþtirilmesi Genel Özellikler Yürür aksamýn modifiye edilmesi Arka uzantýnýn modifiye edilmesi Arka uzantýnýn kýsaltýlmasý Arka uzantýnýn uzatýlmasý Çekme ekipmaný montajý Genel Özellikler Çekilebilir aðýrlýðýn arttýrýlmasý Alçaltýlmýþ arka travers Merkezi akslý Treylerler (Rijit Çeki çubuðu) Ýlave aks montajý Süspansiyon deðiþikliði üzerinde çalýþma Mekanik süspansiyonu havalý veya karma süspansiyona çevirme

23 2.8 Lastiklerin Ebadýnýn deðiþtirilmesi Fren Sistemi Modifikasyonlarý Genel Özellikler Fren Borularý Elektronik fren sistemi kontrol cihazlarý Sistemden hava almak ,10. Elektrik Sistemi: Modifikasyonlar ve Güç çekilmesi Genel Bilgi Ýlave ekipman TGC den akým almak ilave devreler (sigortalar ve iletken kesit alaný) Dingil mesafesi veya arka Uzantý Deðiþiminden Dolayý Kablo Modifikasyonlarý Sistem voltajýndan deðiþik voltajda güç çekimi Akü ana þalteri Parçalarý yeniden konumlandýrmak, ek gruplar ve ekipmanlar mont e etmek Arka Çamurluklar ve Tekerlek Kutularý Bisiklet korkuluðu Takozlar

24 2.1 Genel Genel Özellikler ve Þasi Modifikasyonunun Þirket Onayý Herhangi bir modifikasyon aþaðýdaki paragraflarda detaylandýrýlmýþ kritere uygun olarak yapýlandýrýlmalýdýr. Aþaðýdaki noktalara özelikle dikkat edilmelidir: - Þasinin yatak yapýlarýna kaynak yapýlmasý açýkça yasaklanmýþtýr. (2,2.4, 2.3, 2.4 ve 2,6 da açýklanmýþ unsurlar haricinde olmak üzere) - Yan elemanlarýn flanþlarýnda delik delinmesine izin verilmemektedir. (3.1.2 maddesinde açýklanmýþ unsurlar hariç olmak üzere) - Perçinli baðlantýlar mevcut olduðunda ve aþaðýda açýklandýðý gibi modifiye edilebilirler. Bunlar en az 8.8 kalite flanþlý cývatalarla ve somunlarla veya bir büyük çaptaki altýgen cývatalarla ve kendinden kilitli somunlarla deðiþtirilebilirler. Baþka türlü belirtilmediði sürece M14 ölçüsünden daha büyük vidalar kullanýlmamalýdýr (en büyük delik çapý 15 mm). - Orijinal mafsallarýn ayrýldýðý ve tekrar cývatalarla birleþtirildiði veya perçinlerin cývatalarla deðiþtirildiði durumlarda cývata torklarý araç ortalama km yol yaptýktan sonra kontrol edilmelidir. IVECO Onayý Aþaðýdaki modifikasyonlar sadece IVECO onayýndan sonra uygulanabilir: a) 2.2.3, 2.2.4, ve 2.3 maddelerindeki talimatlara uyarak dingil mesafesine yapýlan modifikasyonlar. b) Aðýrlýk ve ulusal mevzuat tarafýndan belirlenmiþ sýnýrlamalar dahilinde 2.2.3, 2.2.4, ve 2.3 maddelerindeki talimatlara uyarak yapýlmýþ arka uzantý modifikasyonlarý. c) Fren sistemi üzerinde (bkz. madde 2.14) ve direksiyon sistemi üzerinde çalýþma (uygun kontrolleri yaptýktan sonra) d) Süspansiyonun özelliklerinin modifiye edilmesi (bkz. madde 2.7) e) Egzoz sistemine ve motor hava giriþine yapýlacak modifikasyonlar (bkz. madde 2.7.1). f) Sürücü kabinin modifikasyonu (bkz. Madde 2.12). g) Egzoz sistemine ve motor hava giriþine yapýlacak modifikasyonlar (bkz. madde 2.8). h) Motor soðutma sistemine yapýlan modifikasyonlar (bkz. Madde 2.9) i) Motor grubu ve tahrik diþlisi modifikasyonlarý (bkz. madde 2.3.2). j) Ön ve arka aks modifikasyonlarý k) 2.6 Maddesindeki talimatlarý uygulayarak ilave aks takýlmasý l) Retarder montajý (bkz. Madde 2.1.8). m) PTO montajý (onay alýnmasý gerekli durumlarda) (bkz. paragraf 4). n) Lastik ebatlarýnýn deðiþtirilmesi (bkz. madde 2.13). Genel kural olarak, resmi onay almak için yapýlan talep oradaki genel ve özel þartnameleri yansýtmak zorunda olan yapýlmasý düþünülen projeyi resmeden tam dokümantasyonu içermelidir. Ulusal yasalar tarafýndan istendiðinde yetkili merciye yapýlmasý düþünülen modifikasyonlarý sunmak ve onaylarýný talep etmek üstyapýcýnýn sorumluluðundadýr. 2-4

25 ! Özel Önlemler Kaynak, delme, taþlama, ve kesme iþlemleri sýrasýnda fren hatlarý yakýnýnda çalýþýrken ve özellikle bunlar plastik malzemeden yapýlmýþlarsa veya elektrik kablosuysalar korunduklarýndan emin olmak için gerekli önlemler alýnmalýdýr. Gerekiyorsa bunlar sökülmelidir (2.2.3 ve 2.15 Maddelerindeki önlemlere uyunuz). Þekil Elektrik ekipmanlarýyla ilgili olarak hatýrlayýnýz : a) Alternatör ve elektrik/elektronik parçalarla ilgili önlemler alýnýz. Diyot redresörüne hasar vermemek için aküyü motor çalýþýyorken sökmeyiniz (veya izolatörü açmayýnýz). Eðer araç çekilerek çalýþtýrýlmaya baþlanacaksa akülerin baðlý olduðundan emin olunuz. Eðer aküleri çabuk þarj etmek gerekliyse onlarý araç devresinden sökünüz. Motoru dýþarýdan çalýþtýrmak gerekirse akýmýn elektrik/elektronik cihazlara hasar verebilecek yüksek deðerlere çýkmasýný önlemek için eðer dýþ þarj cihazlarýnda bu iþlev varsa, start iþlevini dýþ þarj cihazlarýyla beraber kullanmayýnýz. Çalýþtýrma yalnýzca tekerlekli dýþ akü ile doðru polariteyi saðlayarak yapýlmalýdýr. b) Þase baðlantýlarýnýn kontrol edilmesi Genel bir kural olarak aracýn orijinal þase baðlantýlarý deðiþtirilmemelidir. Eðer bu baðlantýlarý kaydýrmak veya baþka þase noktalarý uygulamak gerekliyse mümkün olduðu kadar þasi üzerindeki mevcut delikleri kullanýnýz ve: - Þasi tarafýnda ve terminal tarafýnda üzerindeki boyayý mekanik olarak ve/veya uygun bir kimyasal ürünle temiz girinti ve çýkýntýsýz bir düzlem yaratmak için çýkartýnýz. - yüksek iletkenlik boyasýný kablo ucu ile metal yüzey arasýna uygulayýnýz (örneðin PPG tarafýndan üretilmiþ galvanizleme boyasý IVECO parça no ). - Þase kablolarýný boya uygulandýktan sonra 5 dakika içinde baðlayýnýz. IVECO standart M1 (akü þase baðlantýsý), M2, M8 (sürüþ konumuna göre marþ motoru için þase baðlantýsý) noktalarý kontrol anahtarlarýnýn þase baðlantýsý için kullanmayýnýz (örneðin düþük emme cihazlarý): IVECO atölye el kitaplarýna bakýnýz. Elektronik cihazlarla ilgili olarak þase baðlantýlarýný cihazlar arasýnda birbirine baðlamaktan kaçýnýnýz; yalnýzca en uygun uzunlukta (olabildiðince kýsa) tek bir kablo baðlantýsý kullanýnýz. 2-5

26 c) elektrik sistemindeki kablolarýn doðru montajý için þartname ve standart listesi: - güç kablolarý (+doðrudan) esnek kanallardan (uygun çaptaki) diðer küçük kablolarla olmak yerine tek baþlarýna geçirilmelidir (sinyal kablolarý ve eksi kablolar) - Bu kablolar yoðun ýsý kaynaklarýndan (motor türbin, egzoz manifoldu) en az 100 mm (referans deðer = 150 mm) uzakta olmalýdýrlar. - Kimyasal haznelerinden (aküler v.b) 50 mm gibi bir mesafeyi koruyunuz. - Ayný öngörü hareketli parçalara yakýnlýk için de uygulanabilir. - Açýklýklardan ve keskin sac metal kenarlarý üzerinden kablo geçiþleri olduðunda kablo, metal kablo uçlarýyla (esnek kablo kanalý örtüsüne ek olarak) korunmalýdýr. - Esnek kablo kanalý kabloyu tamamen korumalýdýr ve terminaller üzerindeki lastik kapaklara (sýký sargýlarla veya bantla) birleþtirilmelidir. Ek olarak (boylamasýna kesilmiþ) esnek kablo kanalýný sabitleyen kelepçeler deformasyona yol açmamalýdýr; bu önlem kablolarýn kanaldan çýkmalarýný veya kanalýn kesilmiþ ucuyla temas etmesini önler. - Giden kablolarýn tüm baðlantý uçlarý (+) ve kablo uçlarý lastik kapaklarla korunmalýdýr (dýþ havaya açýk ve olasý su toplanmasýna maruz kalabilen yerler için su ve hava geçirmez kapaklar). - Kablo týrnaklarýný uçlara takarken (eksi terminaller de dahil) mümkün olduðu yerlerde sýkma torku uygulayarak ve çoklu baðlantý yapýldýðýnda yýldýz yapýsý kullanarak (mümkünse kaçýnýlmalýdýr) gevþememelerini önleyecek þekilde sabitlenmelidir. - Kablo geçiþi olabildiðince braketlerle tanýmlanmalýdýr. Bu gevþemeyi önleyecek ve olasý bir onarým sonrasý baðlantýyý tekrar ayný þekilde yapma imkaný saðlayacaktýr. - Þasi ve kabin arasý baðlantý söz konusu ise, sürüþ konumunda ve kabin devrildiðinde herhangi bir gerilme veya karýþýklýða karþý kablolar kontrol edilmelidir. 2-6

27 Fren ve elektronik sistem hakkýnda daha fazla bilgi için 2.14 ve 2.15 no'lu bölümlere bakýnýz Boyama ve paslanmaya karþý koruma Aracýn modifikasyona uðramýþ tüm parçalarý (þasi, sürücü kabini, üstyapý v.b.) oksidasyondan ve korozyondan korunmalýdýr. Koruma ve boyama iþlemleri ilgili parçalarda gerekli dikkat verilerek yapýlmalýdýr. Þasi, kabin ve atmosferik etmenlere ve güneþ ýþýklarýna maruz kalan deðiþik parçalar aþaðýdakileri içeren bir döngüyle iþlenmelidir. demir fosfor gresten arýndýrma, korozyona karþý, sýzdýrmazlýk, astar ve son kat (kabin gövdesi hariç emaye tip astar toz boya ile deðiþtirilebilir) Þasiye baðlý karmaþýk þekilli (kutu parçalarla, mafsallar, üst üste binmeler ve geleneksel püskürtme uygulamasýyla ulaþýlamayan alanlar) çeþitli parçalar (kutular, koruyucu ýzgaralar v.b.) aþaðýdakileri içeren bir döngü içinde ele alýnmalýdýr. demir fosfor gresten arýndýrma, elektroforez veya korozyona karþý daldýrma, emaye veya toz boya. Kaynakla yüzeyleri birleþtirirken ve elektroforez aþamasý kullanýlmamýþsa temas yüzeylerini elektrik olarak kaynaklanabilir boyalarla korumak son derece önemlidir. Atmosferik etmenlerle doðrudan temas etmeyen parçalar için (örneðin kabin içindeki) azaltýlmýþ döngüler kabul edilebilir. Demir fosfor gresten arýndýrma, toz boya veya fosfor gresten arýndýrma-elektroforez veya fosfor gresten arýndýrma, korozyona karþý Fosfor gresten arýndýrma; gresten arýndýrma çözücüler ve yýkanabilir astarla deðiþtirilebilir (5 10 µm). Diðer önemli iþlemler buraya dahil edilmiþtir. Uygun proplar yardýmýyla püskürtülen yað-bal mumu ürünleri kullanarak açýk veya yarý açýk kutu parçalarýn korunmasý mafsallarýn ve aþýnmaya maruz kalan üst üste binme alanlarýnýn (tekerlek yuvalarý, gövde altý) sýzdýrmazlýðý için korozyon korumasýndan sonra uygun özel ürün (elastomerler, akrilik v.b.) uygulanmasý. Kabin dýþ tarafýna takýlý parçalar (genel olarak braketler ve cývatalar) paslanmaz çelik olmalý veya Dacromet ile korunmalýdýr. Þaside ve/veya üstyapýda kullanýlan (döþeme panelleri, depolar vb.) baðlantý elemanlarý (menteþeler, tutamaklar vb.) Dacromet veya en az 12 µm galvanizleme ile korunmalýdýr. Kabin içinde kullanýlan parçalarda da ayný kalite her durumda saðlanmalýdýr. 2-7

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI

EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI EUROCARGO ÜSTYAPI TALÝMATLARI M E D I U M R A N G E Hazýrlayan: B.U. TECHNICAL PUBLISHING Iveco Technical Publications Lungo Stura Lazio, 15/19 10156 Turin - Italy Yayýný Hazýrlayan: Teknik Uygulama Strada

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC

SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC SMT 225 SMT 200AC SMT 140AC ÝÇÝNDEKÝLER 1 GENEL... 2 1.1 Telif Hakký... 2 1.2 Genel Talimatlar... 3 1.3 Taþýma ve Depolama... 4 1.4 Ýzin Verilen Çalýþma Þartlarý... 4 1.5 Motorun Tanýmý... 4 2 MOTOR ÖLÇÜLERÝ

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi

Montaj Ýþletme Bakým. Carrier Split Klima. 40 GKX Serisi Montaj Ýþletme Bakým Carrier Split Klima 40 GKX Serisi Teknik Kitaplar serisi Þubat 2000 ÝÇÝNDEKÝLER BOYUTLAR ve AÐIRLIKLAR 5 ÇEKÝLEN ELEKTRÝK GÜCÜ 5 MÝNÝMUM MONTAJ MESA ELERÝ 6 VERÝLEN MALZEMELER 6 ÇALIÞMA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı