Cazgýr Teksas a tank sattý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cazgýr Teksas a tank sattý"

Transkript

1 Gergedan fosili Çorum'da sergilenmeli Geçtiðimiz hafta Çorum Hakimiyet'in gündeme getirdiði milyon yýllýk gergedan fosilinin Çorum'da sergilenmesi konusuna bir destek de Arda Turizm'den geldi. Arda Turizm Tur ve Servis Ýþletmeciliði Sahibi Galip Galip Çývgýn Çývgýn, Vali Ahmet Kara baþta olmak üzere tüm yetkililere seslenerek, "Gergedan Fosili Çorum'da sergilendiði takdirde Çorum turizmine büyük katkýsý olacaktýr. Bu fýrsatý kaçýrmamalýyýz." dedi. * HABERÝ DE Devane konutlarýnda problem çok Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ile Çorum Belediyesi iþbirliðinde yaptýrýlan Devane konutlarýnda çöp ve doðalgazla ilgili yaþanan sorunlarýn devam ettiði bildirildi. * HABERÝ DE Devane konutlarýnda çöp konteynýrý, evlerde bazý eksiklikler ile doðalgaz sorunu yaþanýyor. TBMM de ilklere imza atan hemþehrimiz TBMM Baþkanlýk Konutu inþaatý TBMM Ýþletme ve Yapým Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Tamirci'nin koordinesinde yapýlýyor. Mustafa Tamirci * HABERÝ 4 DE ÇORUM EYLÜL 4 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ ÝSKENDER n LAHMACUN Alo Paket 4 Gazi Cad. No: /B ÇORUM (Ç.HAK:54) Cazgýr Teksas a tank sattý Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cazgýr A.Þ., ABD'nin Teksas eyaletine petrol üretiminde kullanýlan kimyasal gazlarý taþýyan tanklarý sattý. * HABERÝ DE Rektör den Çin zulmüne tepki Hitit Üniversitesi Rektörlüðü, Doðu Türkistan da yaþanan geliþmeler üzerine bir bildiri yayýnladý. * HABERÝ DE Reha Metin Alkan Ahlatcý açýlýþ dersi verecek Ýskilip MYO da eðitimöðretim yýlý açýlýþý dersini iþadamý Ahmet Ahlatcý verecek. * HABERÝ DE Ahmet Ahlatcý Mete Taþlýova babasýný kaybetti * HABERÝ DE Katil zanlýsý tutuklandý * HABERÝ 7 DE Radardan kaçmak için sosyal að üzerinden haberleþiyorlar * HABERÝ DE Çorum'dan yapýlan ihracat kapsamýnda Cazgýr A.Þ.'de bir tören düzenlendi. Valimiz e duacýyýz TSO Meclis Toplantýsý na katýlarak veda ziyareti gerçekleþtiren Vali Sabri Baþköy, Çorum a ve Çorumlu ya borcumuzu ödemeye çalýþtýk derken, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da övgüyle bahsettiði Vali Baþköy için, Çorum iþ dünyasýnýn ivmesinde valimizin çok imzasý var. Mezara kadar deðil, kemiklerimiz kuruyana kadar duacýyýz dedi. * HABERÝ 7 DE TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve TSO Meclis Baþkanvekili Hasan Levent Çöphüseyinoðlu, Vali Sabri Baþköy e hediye takdim etti. Ortak Akýlla çözüm üretecekler Çorum Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle kahvaltýda bir araya geldi. Eylül Cumartesi günü Sýklýk Tabiat Parký'nda gerçekleþtirilen kahvaltýya 'dan fazla Kent Konseyi üyesi dernek, vakýf, sendika gibi sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý. * HABERÝ 5 DE Çorum Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile buluþtu. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle dün basýn toplantýsý düzenledi. Müftü Aþýk'tan kurban uyarýsý Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle dün basýn toplantýsý düzenledi. * HABERÝ 6 DA Kurbanlýk havyan almak için pazara gelen vatandaþlar öncelikle fiyat araþtýrmasý yapýyor. Kurbanlýk sýkýntýsý yok Kurban Bayramý na sayýlý günler kala Çorum da kurbanlýk satýþlarý da baþladý. * HABERÝ 6 DA Çorum dan hacca gidecek olan 66 kiþilik kafile dualarla uður- 66 hacý adayý dualarla uðurlandý Diyanet in kafilesi yola çýktý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla Çorum dan hacca gidecek olan 66 kiþilik kafile dualarla yola çýktý. * HABERÝ DA

2 SALI EYLÜL 4 Cazgýr Teksas a tank sattý O rganize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cazgýr A.Þ., ABD'nin Teksas eyaletine petrol üretiminde kullanýlan kimyasal gazlarý taþýyan tanklarý sattý. Çorum'dan yapýlan ihracat kapsamýnda Caz- gýr A.Þ.'de bir tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, TSE Genel Sekreter Yarcýmcýsý Doðan Yazar, TSE Tehlikeli Atýk Kombine Taþýmacýlýk Þube Müdürü Özlem Gülhan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Organize Sanayi Bölge Müdürü Yaþar Þahin, TSE Ürün Belgelendirme Müdürü Arslan Karaköse, Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaran- hýncal diðer protokol üyeleri ile çok sayýda fabrika çalýþaný ve davetli katýldý. Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr, fabrika ve üretilen tanklar hakkýnda bilgi verdi, TSE Genel Sekreter Yardýmcýsý Doðan Yazar ve Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da selamlama konuþmasý yaptý. CAZGIR A.Þ. BAÞARDI Tanklarýn ABD ye sevkiyatý sýrasýnda kurban kesilerek dua edildi. Ülke olarak ihracatýmýzý daha üst seviyelere çýkarmak için üst teknolojisi geliþmiþ ürünleri satýyor olabilmenin önemine dikkat çeken Vali Baþköy, "Cazgýr AÞ. bunu baþarmýþ durumda. Orhan bey hem bu tanklarý yapýyor hem de açýlacak petrol kuyularýnda basýlacak çamur tanklarýný imal ederek ülke ekonomisine ciddi bir katký saðlamýþ oldu. Bu sadece Çorum'un deðil ülkemizin de bir gururu. Ben ülkemiz ve ilimiz ekonomisine saðladýklarý katma deðerden dolayý Cazgýr AÞ. ye ve burada çalýþan mühendis ve iþçi arkadaþlarýma cidden teþekkürlerimi arz ediyorum, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum" dedi. Haber Merkezi Petrol üretiminde kullanýlan kimyasal gazlarý taþýyan tanklar tanýtýldý. Ahlatcý açýlýþ dersi verecek H itit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu 4-5 Eðitim Öðretim yýlý açýlýþý 5 Eylül 4 Perþembe günü saat. da Ýskilip Meslek Yüksekokulu nda gerçekleþtirilecektir. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýskilip Çorum'dan yapýlan ihracat kapsamýnda Cazgýr A.Þ.'de bir tören düzenlendi. Rektör den Çin zulmüne tepki H itit Üniversitesi Rektörlüðü, Doðu Türrek ferdi gerekse ailevi ve toplumsal mahkistan da yaþanan geliþmeler üzerine remiyeti hiçe sayýlmaktadýr. bir bildiri yayýnladý. Dinleri, dilleri, kimlikleri ortadan Doðu Türkistan da uzun yýllardýr bir kaldýrýlmaya çalýþýlan Uygur Türklerine insanlýk dramý yaþandýðý belirtilen açýklakarþý yapýlan saldýrýlar karþýsýnda bütün mada, sistematik asimilasyona dünyanýn dünyanýn, özellikle de Türk Ýslam Dünyaseyirci kaldýðý ifade edildi. sýnýn birlik, beraberlik ve dayanýþma ruhu içerisinde ortak bir tavýr ve duruþ sergiledoðu Türkistan bildirisi adý altýnda me zorunluluðu bulunmaktadýr. yayýnlanan açýklamada þöyle denildi; Tüm dünyanýn suskun bakýþlarý altýnda Hitit Üniversitesi olarak Çin YönetiDoðu Türkistan da uzun süredir büyük bir minin, yýllardýr Doðu Türkistan daki soyreha Metin Alkan insanlýk dramý yaþanmaktadýr. Çin Yönetidaþlarýmýza yönelik sürdürdüðü sistematik minin 949 yýlýndan bu yana yürüttüðü insanlýk dýþý poasimilasyonu þiddetle kýnýyoruz. Camileri, Kur an kurslitikalar ile Doðu Türkistan halký sistematik asimilasyolarýný baský altýna alan, binlerce Uygur Türkü soydaþlana ve etnik temizliðe maruz býrakýlmýþ olup Çin Yönetirýmýzý cezaevlerinde tutan ve þehit eden Çin Yönetimiminin duyularýný yitirmiþ olan dünyanýn gözlerinin nin yaptýðý insanlýk dýþý saldýrýlarý nefretle telin ediyoönünde Doðu Türkistan a yönelik yýllardýr sürdürdüðü ruz. sistematik asimilasyon devam etmektedir. Çin Yönetiminin saldýrýlarýnda hayatýný kaybeden Çin Yönetimi tarafýndan yýllardýr Uygur TürkleriÞehitlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý ne karþý uygulanan büyük baskýlarla Doðu Türkistan da ve yaralýlara acil þifalar dileriz. Kamuoyuna saygýyla yaþayan soydaþlarýmýz sessiz sedasýz kan ve gözyaþý duyurulur. Haber Merkezi dökmeye devam etmekte ve Doðu Türkistanlýlarýn ge- Ozulu nun söyleþisi bugün E ðitimci-yazar Abdülkadir Ozulu Türkçeyi Sevmek konulu söyleþiye katýlacak. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan derse baþlangýç etkinlikleri kapsamýnda Kültür Deðerlerimizle Söyleþiler baþlýklý bir dizi program düzenlenecek. Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma ile kamu kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek olan törenin açýlýþ dersi iþ adamý Ahmet Ahlatcý tarafýndan verilecek. Haber Merkezi Ahmet Ahlatcý Gençlerle Matematiðin Dünyasýna Yolculuk H itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü matematik biliminin daha fazla sevilip benimsenmesi için Gençlerle Matematiin Dünyasýna Yolculuk konulu etkinlik düzenliyor. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamada, Gençlerle matematik bilgisinin ve sevgisinin artýrýlmasý amacýyla toplumsal sorumluluk ve görev bilinciyle hareket etmekte ve bu çerçevedeki ihtiyaçlarý göz önünde bulundurmaktadýr. Bu baðlamda Baþlangýç noktasý mutlaka gençlerimiz olmalýdýr. düsturuyla yola çýkan bölümümüz, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda yürütülmekte olan Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk adlý proje ile Çorum il merkezi ve ilçelerinde eðitim-öðretim görmekte olan lise öðrencilerinin matematik sevgilerinin artýrýlmasýný amaçlamaktadýr. Ýlçe merkezlerinde eðitim-öðretim gören gençlerin þehir merkezindeki arkadaþlarýyla bir araya gelmeleri, kýz öðrencilerin matematik alanýnda daha fazla desteklenmeleri ve iþitme engelli öðrencilerin etkinliklere katýlarak kendilerini ifade etme fýrsatý bulabilmeleri projemizin temel hedef ve öncelikleri arasýnda yer almaktadýr. ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi * Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý Sabah 6. Gece 4. e kadar açýðýz. Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir. ÖZKAYA LAHMACUN YAPRAK DÖNER Hürriyet Meydaný No: (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: Fiyatlarýmýz: Bütün Tavuk: 5.5 TL, Tavuk But: 6. TL, Tavuk Baget: 6.5 TL, Tavuk Kanat: 9.5 TL Dana Kýyma:.5 TL, Dana Köftelik Kýyma:.9 TL, Dana Lop Et:. TL, Dana Týranç:. TL, Kuzu But: 4.9 TL, Kuzu Kol:.9 TL, Kuzu Gerdan:. TL, Kuzu Pirzola: 5. TL, Dana Ciðer: 5. TL, Dana Böbrek: 6.5 TL, Dana Yürek: 7. TL ÖZKAYA ETCÝ Hürriyet 4. Sok. No: (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: Programýn ilk söyleþisi bugün saat 4. te Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu nda Araþtýrmacý-Yazar Abdülkadir Ozulu nun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Araþtýrmacý-Yazar Abdülkadir Ozulu nun Türkçeyi Sevmek konulu söyleþisine üniversitenin idari, akademik personeli ile öðrencileri ve tüm Çorum halký davet edildi. Haber Merkezi Abdülkadir Ozulu

3 SALI EYLÜL 4 GERGEDAN FOSÝLÝ Çorum'da sergilenmeli GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER- EMRE KUT rda Turizm Tur ve AServis Ýþletmeciliði Sahibi Galip Çývgýn, geçtiðimiz günlerde Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan dev gergedan fosilinin Ankara'ya gönderilmesine tepki gösterdi. Çorum turizminin gittikçe kan kaybetmeye baþladýðýný belirten Çývgýn, Çorum Hakimiyet'te de yer alan habere göre Çorum'a geçtiðimiz yýl gelen turist sayýsýnýn bir önceki yýla göre düþüþ kaydettiðini hatýrlattý. Çývgýn, Çorum'un kültür ve turizm deðerlerinin ait olduklarý topraklarda yani Çorum'da sergilenmesinin turizm cazibesi açýsýndan önem arzettiðine dikkat Arda Turizm Tur ve Servis Ýþletmeciliði Sahibi Galip Çývgýn çekerek, son olarak Sungurlu'da bulunan gergedan fosilinin Ankara'ya teslim edilmesine Arda Turizm olarak razý olmadýklarýný söyledi. HAKÝMÝYET YAZMIÞTI Hakimiyet'in geçtiðimiz hafta konuyu gündeme getirdiðini ve 'Fosilimizi istiyoruz' baþlýðý ile vatandaþýn düþüncelerine tercüman olduðunu hatýrlatan Çývgýn, "Yaklaþýk milyon yýl öncesine ait en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedan fosilinin Çorum için önemli Sungurlu Kavþut bölgesinde milyon yýllýk gergedan fosili bulunmuþtu. kazanýmlar saðlayacaðý muhakkak. Her geçen yýl düþüþ kaydettiðimiz turizm alanýnda bu tür deðerlerimizle atýlým yapabiliriz. Bu nedenle, fosilin Çorum'da kalmasý için Çorum'da yeni göreve baþlayan sayýn Valimiz baþta olmak üzere, milletvekillerimiz ve belediye baþkanýmýzdan destek bekliyoruz. Bu konuda biz de üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz. Fosilimizin Çorum'da kalmasýný istiyoruz. Gerekirse günlük - 5 öðrenciyi ören yerlerimize ve fosile ücretsiz taþýmaya razýyýz. Böyle müstesna bir fosili dünyada görmek isteyecek biçok insanýn Çorum'a geleceði göz ardý edilmemelidir." diye konuþtu. Devane konutlarýnda çöp konteynýrý, evlerde bazý eksiklikler ile doðalgaz sorunu yaþanýyor. Devane konutlarýnda problem çok MURAT ÇETÝN oplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý ile Çorum Bele- iþbirliðinde yaptýrýlan Devane konutla- Tdiyesi rýnda çöp ve doðalgazla ilgili yaþanan sorunlarýn devam ettiði bildirildi. Konuya iliþkin þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, 44 konutun bulunduðu alanda konteynýrlar bulunmadýðý için çöplerin poþetlere konulduðunu, baþýboþ köpeklerin de bu çöpleri daðýttýðýný söyledi. Poþetlerle dýþarý býrakýlan çöplerin zamanlara raç kullanýcýlarý, birçok þehirde trafik kontrol- ve radar uygulamalarýna yakalanýp ceza Aleri yememek için Facebook üzerinden birbirlerini þifreli ifadelerle uyarýyor. Çorum'da da sosyal paylaþým sitesi Facebook üzerinde örgütlenen ve sayýlarý bin 7'lere ulaþan 'Çorum Çevirme Radar' grubu farklý yerlere konuþlandýrýlan radarlara karþý site üzerinden birbirlerini bilgilendiriyor. Grup, gerekçesinde ' 'Çorum'da radar nerelerde var, bilgileri tüm kullanýcýlar paylaþmalýdýr. Trafik cezalarýna zam üstüne zam geliyor, çaresi bu'' ifadesini kullanýyor. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün siteyi takip ettiðini düþünen grup üyeleri, yasal olarak sýkýntýya düþmemek için þifreli ve komik paylaþýmlar yapýyor. Bu paylaþýmlardan bazýlarý þöyle: Ýmam Hatip Lisesi önünde avcý bekliyor. koku yaptýðýný da belirten vatandaþlar, konteynýrlarýn bir an önce konulmasýnýný beklediklerini ifade ettiler. Doðalgaz baðlantýsýnýn da henüz yapýlmadýðýný belirten vatandaþlar, çocuklu ailelerin mutfak tüpü ile hem yemek piþirmeye hem de banyo ihtiyacýný gidermeye çalýþtýðýný dile getirdiler. Konutlarýnda yüzde indirimden faydalanamadýklarý için ek maliyete katlanmak durumunda býrakýlan Devane konutlarýnýn sahipleri, evlerde bazý eksikliklerin bulunduðunu kaydettiler. Radardan kaçmak için sosyal að üzerinden haberleþiyorlar Mehmet Akif Ersoy Caddesi Yunus Market karþýsýnda hýzlý koþaný dövüyorlar. Arkadaþlar Kýbrýs Caddesi Askerlik Þubesi karþýsý jelibon daðýtýyorlar. Rus Pazarý yani polisin þefkati. Mehmet Akif Ersoy Caddesi Bahçeli Gýda karþýsý kiralýk daire aranýyor. Varinli Caddesi sonu Nisan Ýlkokulu altý Nasip Fýrýný karþýsý yol kasisli. Arkadaþlar, valilik önündeki arabanýn rengi beyaz mý, Mavi mi? Öte yandan bu gruptan haberdar olan Çorum Emniyet Müdürlüðü'nün ise farklý çözümler denediði öðrenildi. Son dönemde polisin, gruba yakalanmamak için artýk sivil plakalý radarlarla þehir içerisinde çalýþma yaptýðý öðrenildi.(cýhan)

4 4 SALI EYLÜL 4 TBMM de ilklere imza atan hemþehrimiz BMM Baþkanlýk Konutu inþaatý TBMM Ýþletme ve TYapým Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Tamirci'nin koordinesinde yapýlýyor. Selçuklu mimarisini yansýtan tasarýmýyla dikkat çeken TBMM Baþkanlýk Konutu yapýmýnda Mustafa Tamirci'nin imzasý var. Bir dönem Ýskilip Belediyesi'nde Fen Ýþleri Müdürü olarak görev yapan Tamirci, uzun yýllardýr Ankara'da görev çalýþýyor. yýlýnýn baþýnda TBMM Ýþletme ve Yapým Baþkanlýðýna getirilen Tamirci, o günden bu yana bir çok baþarýlý iþe imza attý. Tamirci'nin koordinesini üstlendiði TBMM tarihinde ilk olan iþlerden bazýlarý þunlar: - araç kapasiteli 4 kattan ibaret ( katý yeraltýnda) toplam.5 m kapalý, 5.5 m açýk alana sahip katlý personel otoparký yapýldý. - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil edileceði, yabancý heyetlerin aðýrlanacaðý Türk Mimarisinin unsurlarýný yansýtan ve yeþil bina özelliði taþýyan 75 m kullaným alanýna sahip TBMM Baþkanlýk Resmi Konutu yapýldý m kullaným alanýna sahip Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnýn yapýmý saðlandý. Binanýn tefriþ ve dekorasyonu yapýldý. 4- Eskiden Tabur Binasý olarak kullanýlan 4 katlý, 8. m alana sahip binada kapsamlý tadilat, onarým ve yenileme çalýþmalarý yapýlarak Personel Ek Hizmet Binasýna dönüþtürüldü. 5- Atatürk Orman Çiftliði sýnýrlarý içerisinde kalan TBMM ne tahsisi saðlanan 7 dönüm alana Eðitim ve Kongre Merkezi Projesi hazýrlandý. 6- Eskiden Muhafýz ve Tören Tabur Komutanlýðýnca sosyal tesis olarak kullanýlan atanamayan branþ öðretmenleri, bir araya gelerek eylem yaptýlar. yapýlmayan öðretmenlerimizin gözyaþýdýr, çýðlýðýdýr. Bu çýðlýða kulak verin. Çünkü bu çýðlýk memlekete sev- amsun ve çevre il- ikamet eden Slerde atanamayan branþ öðretmenleri, bir araya gelerek eylem yaptýlar. Samsun, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum illerinde ikamet eden ve yýllardýr atamalarý yapýlmayan öðretmenler, Samsun Cumhuriyet Meydaný'nda buluþup burada eylem yaparak, seslerini duyurmak istediler. Atamasý yapýlmayan öðretmenler adýna basýn açýklamasýnda bulunan ve yýldýr atama bekleyen Türkçe öðretmeni Erhan Dönmez, "Bu 4 bin atama ve adaletsizliðe branþ öðretmenlerinin dur deyiþidir. Bu bir yoklamadýr. Bu yoklama memleketin her köþesinde atamasý ürkiye nin önemli ta- bölgelerinden biri Thýl olan Yozgat ta Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu tarafýndan çiftçilere saðlanan yüzde 5 hibeli ekipman destekleri, ilde zirai aletleri üretimini artýrdý. Yozgat. Yýl Sanayi Sitesi'nde tarým aletlerinden römork baþta olmak üzere kazayaðý, pulluk, týrmýk, patlatma ve diðer tarým aletlerinin üretimi artýyor. Tarým aletleri üzerine üretim yapan esnaflardan Mahmut Yýlmaz ve Muammer Yýlmaz isimli kardeþler ilde 9 yýldýr zirai aletler üzerine üretim yaptýklarýný söyledi. Sanayide küçük yaþta kardeþi ile çýrak olarak iþe baþladýðýný belirten, Mahmut Yýmaz, "Yýllardýr ilimizde römork üretimi yapýyoruz. Tabii eskiden römork yapmak zordu, teknoloji þimdiki kadar ilerlememiþti. Bir römork yapmak haftalarca zamanýmýzý alýrdý. Þimdi ise deðiþen ve geliþen teknolojinin nimetlerinden bizler de faydalanýyoruz. Bir römorku iki günde yapýp teslim edebiliyoruz. Ürettiðimiz römorklarý Kýrþehir, Sivas, Çorum baþta olmak üzere çevre illere ve Türkiye nin her yerine gönderebiliyoruz dedi. Geliþen ve deðiþen teknolojiyle birlikte zirai aletlerinde deðiþtiðini söyleyen Mahmut Yýlmaz, Ülkemizde geliþen Mustafa Tamirci Selçuklu mimarisini yansýtan tasarýmýyla dikkat çeken TBMM Baþkanlýk Konutu yapýmýnda Mustafa Tamirci'nin imzasý var. teknolojik imkanlara baðlý olarak tarým aletleri de sürekli geliþiyor ve bu geliþmeye baðlý olarak bizler de buna ayak uydurmaya çalýþýyoruz. Çiftçimiz kendisini yeniliyor. Atölyemizde eskiden - tonluk römork üretirken bugün - tonluk römork üretimi yapýyoruz. Devletimizin çiftçilere saðladýðý yüzde 5 hibeli ekipman destekleri ile iþlerimizde ciddi oranda bir artýþ oldu. Çünkü Bin bina ve çevresinde tadilat, onarým ve çevre düzenlemesi yapýlarak TBMM Bahçe Lokanta olarak hizmete açýldý. 7- Yeni Halkla Ýliþkiler Binasýnda Klasik Türk Sanatlarý çalýþmasý (resim, çini, minyatür, tezhip vb.) yapýldý. 8- Yerleþke içerinde bulunan 6 katlý 9 bloktan ibaret personel lojmanlarý yýkýlarak, bu alanlara açýk otopark ve yeþil alan düzenlemesi yapýldý. 9- Genel Kurul Salonunun bulunduðu Ana bina ile Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý arasýna baðlantý tüneli yapýlarak, adý Anadolu Medeniyet Yolu olan tünel duvar ve tavanlarý Türkiye'nin illerini anlatan resim çalýþmasý yapýldý. - TBMM yerleþkesinin yeraltý ve yerüstü bilgileri çýkartýlarak Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) kuruldu. - TBMM Ana binasýnýn Kültür Varlýðý olarak tescili saðlandý. Tarihi Ana binanýn Rölöve Projeleri hazýrlandý. - Ana binanýn dýþ cephe restorasyonu yapýldý. - Ana bina içerisinde bulunan Baþkanlýk ve Baþbakanlýk Makamlarýnýn restorasyonu yapýldý. 4- Tarihi sehpalarýn, tablo ve halýlarýn bakým ve onarýmlarý yapýldý. Envanterleri çýkarýlarak katalog haline getirildi. 5- Ana binadaki ahþap kapý, pencere, panjur ve pirinç doðramalarýnýn bakým ve onarýmlarý yapýlarak orijinal haline dönüþtürüldü. 6- TBMM Yerleþkesi engellilerin eriþebilirliðine uygun hale getirildi. (Fiziki çalýþmalar, engelli asansörü, engelli tuvaleti, iþitme engelliler için telefon hattý, görme engelliler için katlanýr tip kabartma baskýlý kampüs haritasý el broþürü vb.) 7- Yerleþke içerisindeki Atatürk Anýtý ve çevresinin restorasyonu yapýldý. 8- TBMM ana binasý önündeki þeref merdivenleri statik yönden güçlendirildi. 9- Yerleþkedeki tüm nizamiye binalarýnýn restorasyon, tadilat, bakým ve onarýmlarý yapýldý. MUSTAFA TAMÝRCÝ KÝMDÝR? 969 yýlýnda Ýskilip ilçesinde doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Ýskilip'te yaptý. Lise eðitimini okul birincisi olarak tamamladý. 99 yýlýnda Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði Bölümünden mezun oldu yýllarýnda MSB Ýnþaat Emlak Baþkanlýðýnda Ýnþaat Kontrol Mühendisliði'nde asteðmen olarak vatani görevini yaptý. Ýþ hayatýna proje mühendisi olarak baþladý ve yýllarýnda kendi þirketinde Proje mühendisliði ve taahhüt iþlerini yürüttü yýllarý arasýnda Ýskilip Belediye Baþkanlýðýnda Fen Ýþleri Müdürlüðü ve Encümen Üyeliði görevini yürüttü. 4- yýllarý arasýnda Adalet Bakanlýðý Teknik Ýþler Dairesi Baþkanlýðýnda Büyük Cezaevi Kampusleri ve Adalet Saraylarý Ýnþaatlarý Ýstanbul Bölgesi Proje Kontrol Amirliði görevinde bulundu. Aralýk tarihinde TBMM Baþkanlýðýna Ýþletme ve Yapým Baþkaný olarak atandý. Evli ve iki çocuk babasý olan Tamirci orta derecede Ýngilizce biliyor. (Haber Merkezi) Atanamayan öðretmenler eylem yaptý dalý, bu memleketin geleceðini inþa etmek için canla baþla çalýþan, kaderine küstürülmüþ atamasý yapýlmayan öðretmenlerin feryadýdýr" dedi. Öðretmenler yerlere attýklarý okuduklarý kitaplarý daha sonra da okumalarý için milletvekillerine göndereceklerini söylediler. yýldýr atanamayan Almanca öðretmeni Fatma Baþtuð, yetkililere seslenerek, artýk branþ öðretmenlerini gözardý etmemelerini istedi. Ellerinde dövizler, pankart açýp slogan atan öðretmenler daha sonra 9 Mayýs Bulvarý ve Çiftlik Caddesi üzerinde yürüyerek eylemlerini sona erdirdiler.(ýha) Yozgat, Çorum a römork satýyor Yozgat ta yüzde 5 hibeli ekipman destekleri, ilde zirai aletleri üretimini artýrdý. liralýk bir alet, ekipman almak isteyen çiftçimiz 5 Bin lira ödüyor, diðer 5 Bin lirasý devlet tarafýndan hibe desteði olarak ödeniyor. Bu sayede çiftçimiz yarý fiyatýna ihtiyacý olan malzemeyi almýþ oluyor. Þuan bu desteklemeler sayesinde bizlerde üretimimizi artýrdýk. Vatandaþlarýmýz tarým aletleri için bir Konya ya da baþka illere gitmesine gerek kalmadý. Kendi ilinde istediði malzemeyi uygun fiyata alabilir. Bizler üretimin yaný sýra isteyen vatandaþlarýmýza da römork üzerine bayilikte veriyoruz diye konuþtu. Özellikle Tarým Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu na proje sunan vatandaþlarýn çok iyi fiyat araþtýrmasý yapmalarý konusunda uyarýlarda bulunan Yýlmaz, Biz Yozgat merkezde bugüne kadar çok sayýda çiftçimize römork baþta olmak üzere çok sayýda zirai alet verdik. Bizlerde her zaman çiftçimizin yanýndayýz, onlara daha kaliteli, daha ucuz ürün sunmaya gayret ediyoruz ifadelerini kullandý. Yozgat TSO Baþkaný Metin Özýþýk ta ilde tarým aletleri üretimin son yýllarda daha yaygýnlaþtýðýný belirterek, Özellikle çiftçilere verilen hibe desteklerle zirai aletlerde hem üretim hem de kalite artmaktadýr. Yozgat artýk zirai alet üretiminde bende varým deme konumuna gelmiþtir dedi.(ýha) Ünlü ressam þair Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun öðrencisi Gülseren Südor'un 'Ýskilip Desenleri' adlý esim sergisi törenle açýldý. Ýskilip te renkli etkinlik nlü ressam þair Bedri Rahmi ÜEyüboðlu'nun öðrencisi Gülseren Südor'un 'Ýskilip Desenleri' adlý esim sergisi törenle açýldý. Resim sergisi Ýskilip Belediyesi ve Galeri Diani'nin katkýlarý ile gerçekleþtirildi. Hocasý Bedri Rahmi'den tam 69 yýl sonra Ýskilip'e gelen Südor, yýlýnda Ýskilip'te yaptýðý çalýþmalarý yýl sonra sanatseverlerle buluþturdu. Bedri Rahmi anýsýna açtýðý resim sergisinde konuklarla tek tek yakýndan ilgilenen Südor, "Bedri Rahmi hocamýz þiirlerinde ve resimlerinde Ýskilip'i çok özel anlatmýþ. Onun Ýskilip'e gelmesinden tam 69 yýl sonra, yýlýnda bende buraya gelerek çalýþmalar yaptým. Ýskilip sokaklarýnda gezerken hocamýn o günlerini hayal ettim. Bizleri burada aðýrlayan baþta Belediye Baþkaný Recep Çatma olmak üzere bütün sanatsever dostlara teþekkür ediyorum" dedi. Sanatseverleri bir araya getiren 'Ýskilip Desenleri' isimli sergiye Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, tam.5 yýl aradan sonra Ýskilip'e gelen Hughette Eyüboðlu, belediye ve il genel meclis üyeleri, siviy toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve sanatseverler katýldý. BAÞKAN IN SÜRPRÝZLERÝ VAR Serginin açýlýþýnda kýsa bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Recep Çatma, bundan böyle Çatalkara Kültür ve Sanat Evi'nin ismi gibi sanata hizmet vermesini istediðini söyledi. Bunun için Belediye olarak gerekli alt yapýyý oluþturacaklarýný ve bu konu hakkýnda ilerleyen günlerde sürprizlerinin olacaðýný belirten Çatma, tüm sanatseverleri Çatalkara'da buluþmaya davet etti. Gülseren Südor ve Hughette Eyüboðlu'na Ýskilip'te olduklarý için teþekkür eden Baþkan Çatma, bundan sonra bu tür etkinliklerle sýk sýk bir araya gelerek, Südor ve Eyüboðlu'nu Ýskilip'te görmek istediðini ifade etti. ÝSKÝLÝP TE OLMAKTN MUTLUYUM Baþkan Çatma'nýn ardýndan konuþan Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun gelini Hughette Eyüboðlu'nun konuþmasý zaman zaman duygu dolu anlar yaþattý. Tekrar Ýskilip'te olmaktan mutlu olduðunu belirten Eyüboðlu, Gülseren Südor ve kendilerini Ýskilip'te aðýrlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. (Haber Merkezi) Öykü yarýþmasý ödül töreni önceki gece Ýskilip Azmimilli Okulu konferans salonunda yapýldý. Ressam Bedri Rahmi Eyüboðlu ödülleri verildi Ýskilip Kaymakamlýðý nýn Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna ilkini düzenlediði öykü yarýþmasý ödül töreni önceki gece Ýskilip Azmimilli Okulu konferans salonunda yapýldý. Toplam eserin yarýþtýðý Bedri Rahmi Eyüboðlu Öykü Yarýþmasý nda birinci Göbek Baðý isimli eseri ile Aysel Ekiz, ikinci Güðüm isimli eseri ile Selim Ümütlü ve üçüncü Geçmiþ Zaman Gezgini Topal Çerçi isimli eseri ile Vural Gündüz oldu. ÝSKÝLÝP ÇOK ÖZEL BÝR ÞE- HÝR Bedri Rahmi'nin gelini Hughette Eyüboðlu'nun da katýldýðý ödül töreninde zaman zaman duygu yüklü anlar yaþandý. Ödül töreni gecesinde konuþan Hughette Eyüboðlu, Bedri Rahmi anýsýna böyle bir organizasyon düzenlenmesinin kendisi açýsýndan son derece önemli olduðuna deðinerek, Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy'a ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya teþekkür etti. Ýskilip'in çok özel bir ilçe olduðunu söyleyen Eyüboðlu, "Sizler bu güzel memleketin sürekli içerisinde bulunduðunuz için bu özelliði göremeyebilirsiniz. Ama dýþarýdan bakýldýðýn da Ýskilip sokaklarý, evleri, daðlarý ve çeþmeleri ile çok özel bir þehir" dedi. Eyüboðlu'nun konuþmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan Ýskilip Kaymakamý Þuayib Gürsoy ise konuþmasýnda yarýþmaya katýlan bütün eser sahiplerine teþekkür etti. Katýlýmýn beklediklerinden çok olduðuna vurgu yapan Gürsoy, toplam eserin yarýþtýðýný ifade etti. BEDRÝ RAHMÝ'YE YAKIÞIR ÝSÝMLER DERECEYE GÝRDÝ Eser sahiplerine atýlan maillerle ve yazýþmalarla bizzat kendisi ilgilenen Kaymakam Gürsoy, "Bedri Rahmi'ye yakýþýr eserlerin dereceye girdiðine þahidim" dedi. Yarýþmanýn Jüri üyelerine teþekkür eden Gürsoy, "Herkes tatildeyken jüri üyesi öðretmenlerimiz canla baþla çalýþarak bütün eserleri tek tek incelediler. Bu vesileyle bütün jüri üyelerine ayrý ayrý teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Bedri Rahmi Eyüboðlu anýsýna düzenlenen öykü yarýþmasýný artýk her yýl geleneksel hale getirmeyi düþündüklerini söyleyen Kaymakam Gürsoy, kendilerine izin vererek bu imkaný tanýyan Bedri Rahmi'nin gelini Hughette Eyüboðlu'na teþekkür etti. MEHMET YILMAZ'I UNUT- MADI Gecede yaptýðý konuþmada eski Ýskilip Kaymakam'ý Mehmet Yýlmaz'ý unutmayan Kaymakam Gürsoy, Bedri Rahmi anýsýna Ýskilip'e kazandýrýlan "Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu" için Mehmet Yýlmaz'a teþekkür etti. Gürsoy konuþmasýnda, "Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonunu Ýskilip'e kazandýran Mehmet abiye teþekkür ediyorum. Hem meslektaþým hem aðabeyim olarak" dedi. BAÞKAN ÇATMA'DAN EYÜBOÐLU'NA HEMÞERÝLÝK BELGESÝ Konuþma yapmak ve ödül takdimi için sahneye davet edilen Belediye Baþkaný Recep Çatma, Hughette Eyüboðlu'na hemþerilik belgesi verdi. Ýskilip'e kültür ve sanat için verdiði destekleri için teþekkür eden Çatma, "Þimdi hemþerilik belgesi veriyoruz. Bir sonraki Belediye Meclisi toplantýmýzda Hughette hanýma Fahri Hemþerilik belgesi verilmesini teklif edeceðim" dedi. Gecede Bedri Rahmi Eyüboðlu için kýsa film çeken Caner Menemencioðlu'na ve jüri üyelerine de teþekkür belgesi verildi. Geceye Caner Menemencioðlu'nun gitar dinletisi ve Mahmut Özkoca'nýn þiir dinletisi renk kattý. (Haber Merkezi)

5 SALI EYLÜL 4 5 Çorum un yararýna çalýþmalar yapacaðýz Ç STK temsilcileri kahvaltýnýn düzenlenmesinden dolayý memnuniyetlerini dile getirdiler. Etkinliðe 'dan fazla Kent Konseyi üyesi dernek, vakýf, sendika gibi sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý. orum Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle kahvaltýda bir araya geldi. Eylül Cumartesi günü Sýklýk Tabiat Parký'nda gerçekleþtirilen kahvaltýya 'dan fazla Kent Konseyi üyesi dernek, vakýf, sendika gibi sivil toplum örgütü temsilcisi katýldý. Kahvaltý öncesi Ýnsani Deðerler Platformu adýna bir konuþma yapan ve ayný zamanda Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý da olan Halil Ýbrahim Aþgýn, kahvaltýya Kent Konseyi üyeleri ile birlikte Ýnsani Deðerler Platformu üyelerinin de katýldýðýný, platformun çok güzel iþler yaptýðýný söyledi. Platform hakkýnda bilgi de veren Aþgýn, bu zamana kadar toplanan 5 týr yardýmýn Suriye ve Irak halkýna gönderildiðini kaydetti. Ýnsani Deðerler Platformu ile Kent Konseyi'nin ortak programlar yapmasýný önemsediklerini kaydeden Aþgýn, toplantýya katýlan Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan ve konsey üyelerine teþekkür etti. Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan da farklý bir ortamda kendilerini kahvaltýda buluþturan platform üyelerine teþekkür etti. Kent Konseyi olarak bir yol haritasý çýkardýklarýný ve yapacaklarý çalýþmalarda istifade edebilecekleri sivil toplum örgütlerinin görüþlerini alacaklarýný vurgulayarak "Yapacaðýmýz çalýþmalar Çorum'un ve hemþehrilerimizin yararýna olacak olan çalýþmalar olacak. Bu konuda birbirimizin eksikliðini tamamlayalým, birbirimize ufuk verelim. Toplumu ilgilendiren tüm meseleler Kent Konseyi'mizi de ilgilendiriyor. Bu konularda panel, konferans ve çalýþtaylar düzenleyeceðiz." dedi. Kahvaltýnýn düzenlenmesinden dolayý memnuniyetlerini dile getiren Kent Konseyi ve Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri, yapýlabilecek çalýþmalar konusunda görüþ alýþveriþinde bulundular. (Haber Merkezi) Çorum. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan Halil Yüksel, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Aðýr Ceza Reisi nden iade-i ziyaret Ç orum. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan Halil Yüksel, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. HSKY'nýn yaz kararnamesi ile Ýskenderun Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðý'ndan Çorum. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkanlýðýna atanan Halil Yüksel'i Baþkan Külcü ziyaret ederek yeni görevinde baþarýlar dilemiþti. Bu ziyaretin ardýndan Mahkeme Baþkaný Yüksel, Belediye Baþkaný Külcü'ye iade-i ziyarette bulundu. (Haber Merkezi) Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu. Öztürk Baþkan la vedalaþtý Çorum Ýnsani Deðerler Platformu üyeleri, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri ile buluþtu. 5 yýllýk sorun çözülüyor B elediye Taþ Ocaðý alsahiplerinin neredeyse týnda bulunan 45 dörtte üçünün öldüðü kooperaortaklý Kandilli Arsa ve tifin bugünkü hissedarlarý arayapý Kooperatifi, yaklasýnda Keçi Kemal olarak biliþýk 5 yýldýr alanýn imara nen eski Çorum Belediye Baþaçýlmasýný bekliyordu. kaný Kemal Demirer in eþi Necla Demirer, Devlet eski Bugüne kadar bir Bakaný Ahmet Samsunlu, TSE türlü çözülemeyen sorun, eski Yönetim Kurulu Baþkaný 5 baþkan eskitti. KoopeKenan Malatyalý ve Doktor ratif ortaklarýnýn çoðu da Atilla Bozdoðan gibi yüzlerce aradan geçen süre içeritanýdýk isim bulunuyor. sinde yaþamýný yitirdi. 5 yýllýk soruna Belediye TAM 5 BAÞKAN ESBaþkaný Muzaffer Külcü KÝTTÝ neþter vurdu. Belediye Kandilli Arsa ve Yapý Kooperatifi, yaklaþýk 5 yýldýr alanýn imara açýlmasýný bekliyordu. Çorum Belediyesi eski Meclisi nden Kandilli Baþkaný Necdet Diken dönearsa ve Yapý Kooperatifi için istimlâk kararý çýktý. Þimdi de gözler Beminden itibaren günümüze kadar gelen sorun, sýrasýyla Dr. Turhan Kýlediye Baþkaný Muzaffer Külcü den gelecek iyi haberlere çevrildi. lýçcýoðlu, Prof. Dr. Arif Ersoy, Ömer Abuhanoðlu ve Turan Atlamaz dökülcü DEN 5 YILLIK SORUNA NEÞTER nemlerini de geride býraktý. Çorum un önemli noktalarýndan biri olan Taþ Ocaðý altýndaki bir 5 yýldýr maðdur olduklarýný düþünen mülk sahipleri, Bu konukooperatife ait 76 dönümlük alanda 5 yýldýr mülk sahipleri imar beknun hiçbir baþkana seçim malzemesi yapýlýp þantaj aracý olarak götürülliyordu. mediðine dikkat çekiyor. 45 ortaklý Kandilli Arsa ve Yapý Kooperatifi, yaklaþýk 5 yýl önsadece, yasal bir hakkýn hukuk kurallarý içerisinde yerine getirilce kuruldu. mesini beklediklerini vurgulayan mülk sahipleri, Belediyenin sorunu çözmesini istiyoruz diyor. Aralarýnda Çorum un tanýnmýþ simalarýnýn da bulunduðu 45 hissedar tarafýndan oluþturulan kooperatif, aradan geçen süre zarfýnda söz ÇÖZÜM KÜLCÜ YE NASÝP OLDU konusu yerin imara açýlamamasý üzerine fesih oldu. Ancak, hissedarbu arada, 5 yýllýk soruna iliþkin geçtiðimiz günlerde Çorum Belar, iþin peþini yinede býrakmadý. lediye Meclisinde önemli bir karar alýndý. Meclis, söz konusu alanda isbeledýyeden ÝSTÝMLÂK KARARI ÇIKTI timlâk yapýlmasýna karar verdi. Yaþanan bu geliþme, kooperatif üyelerinde büyük sevinç yarattý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ye teþekýmar planýnda Taþ Ocaðý ve Belediye Hizmet Alaný olarak iþaretkür eden kooperatif üyeleri 5 yýllýk soruna el atan Baþkan Külcü ye li bölgede 5 yýllýk soruna çözüm bulunmasý isteyen mülk sahiplerine tüm kooperatif üyeleri adýna teþekkür ediyoruz dediler. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü den müjdeli haber gelmiþti. Yerel seçimler öncesi yapýlan Belediye Meclisi toplantýsýnda söz konusu alan BÜYÜK BÝR MAÐDURÝYET GÝDERÝLECEK için istimlâk kararý çýkmasý, 5 yýldýr soruna çözüm arayan mülk sabu arada, mülk sahipleri þimdide söz konusu arsa için biran önce hiplerinde büyük sevinç yarattý. deðer tespit çalýþmalarýnýn tamamlanarak bölgenin istimlâk edilmesini SAHÝPLERÝNÝN ÇOÐU ÖLDÜ bekliyor. 5 yýllýk maðduriyetlerinin giderileceðine inanan mülk sahipleri, Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü, 5 yýllýk soruna el Oldukça trajikomik bir hikâyesi bulunan Kandilli Arsa ve Yapý atarak bizlere büyük sevinç yaþattý. Biran önce istimlâk çalýþmalarý takooperatifi nin ilk kurulduðu yýl hissedarý olan ortaklarýnýn birçoðu bumamlanýrsa 5 yýllýk sorun tamamen çözülmüþ olacak. Bu konuda Begün hayatta deðil lediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü nün bu sorunu çözüme kayaklaþýk 5 yýldýr sürüncemede kalan mülkler, artýk yeni kuþak vuþturacaðýna ve bizlerin maðduriyetini gidereceðine yürekten inanýyotemsilcilere geçmiþ durumda. ruz dediler. (Haber Merkezi) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Adres: Gazi Cad.. Sok. / (Ziraat Odasý Yaný) orum Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye veda ziyaretinde bulundu. Son yayýnlanan Vali Yardýmcýlarý ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Çorum Vali Yardýmcýlýðýndan Kayseri Vali Yardýmcýlýðý'na atanan Zülkarnin Öztürk, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye makamýnda veda ziyaretinde bulundu. Zülkarnin Öztürk'e yeni görevinde baþarýlar dileyen Külcü, iþlemeli cam vazo hediye etti. (Haber Merkezi) CHP otopark ihalesi hakkýnda suç duyurusunda bulundu. CHP'den otopark ihalesine suç duyurusu EROL TAÞKAN C HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Belediyesi tarafýndan cadde ve sokaklarýn otopark olarak kullanýlmak üzere yaptýðý ihale hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Ýhaleye usulsüzlük ve hile karýþtýrýldýðýný iddia eden Cengiz Atlas, Cumhuriyet Savcýlýðý'na verdiði þikayet dilekçesinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýhale Komisyon Baþkaný Gazanfer Öztürk ve Komisyon Üyesi Ekrem Demirten hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde açýklama yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, belediye tarafýndan yapýlan ihalenin 4 bin TL'ye Çorum Belediyespor'a verildiðini, Belediyespor'un da bu ihaleyi 9 bin TL ile baþka þahýslara devrettiðini öðrendikle- rini aktararak, kamunun zarara uðratýldýðýný, buna göz yummayacaklarýný bildirdi. Baðýmsýz yargýnýn kararýný bekleyeceklerini söyleyen Atlas, CHP olarak belediyenin spor kulüplerine yardým yapmasýna karþý olmadýklarýný, belediyelerin nakdi yardým yapamadýklarýný ancak ayni yardýmlarla kulüpleri destekleyebildiklerini ifade ettiði konuþmasýnda, ayak oyunlarý ile yapýldýðýný belirttiði ihalelerin karþýsýnda olacaklarýný, kimseden korkmadýklarýný ve çekinmediklerini sözlerine ekledi. Atlas, "Çorum halký rahat olsun, Çorum'un bir kuruþunu bile kimseye yedirtmeyiz." dedi. Atlas ve beraberindekiler açýklamanýn ardýndan þikayet dilekçesini Cumhuriyet Savcýlýðý'na teslim etti. YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM UMUZLA TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ (Ç.HAK:75) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Ç Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 8 Çorum Tel:

6 6 SALI EYLÜL 4 Müftü Aþýk'tan kurban uyarýsý Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle dün basýn toplantýsý düzenledi. EMRE KUT l Müftüsü Mehmet Aþýk, yaklaþan Kurban Bayramý Ýnedeniyle dün basýn toplantýsý düzenledi. Müftü yardýmcýlarýnýn da katýldýðý toplantýda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde din hizmetleri ile ilgili tüm hazýrlýklarý tamamladýklarýný duyurdu. KURBANA EZÝYET ETMEYÝN! Toplantýda kurban ibadetinin Ýslâm dinindeki yeri ve öneminden bahseden Aþýk, Kur'an ayetleri ve hadislerden örnekler verdiði konuþmasýnda, "Allah'a yaklaþmak isterken Allah'tan uzaklaþmayalým" sözleri ile kurban kesecek vatandaþlarý, kurbanlýk hayvanlarýn eziyet edilmemesi gerektiðine dair uyardý. Kurban ibadetinin gücü yetene farz olduðunu hatýrlatan Müftü Aþýk, "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan 99 yýlýndan itibaren Yurt içinde ve Yurt dýþýnda kurbanlarýný vekâlet yoluyla kestirmek isteyen vatandaþlarýmýza yardýmcý olmak amacýyla müþterek olarak vekâletle Kurban Kesim organizasyonu düzenlenmektedir. Mal ile yapýlan bütün ibadetlerde vekâlet caizdir. Kurban da mal ile yapýlan ibadetlerden birisidir. Dolayýsýyla kiþinin kendi kurbanýný kendisinin kesmesi daha faziletli olmakla beraber, ihtiyaç durumunda vekâlet yoluyla baþkasýna da kestirebilir. Allah-ü Teâlâ âyet-i kerimede "Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah'a ulaþmaz. Fakat ona sizin takvanýz (Allah'a karþý gelmekten sakýnmanýz) ulaþýr."(hac Suresi,.Ayet)Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hacda yanýnda getirdiði yüz kurbandan altmýþ üçünü kendisi kesmiþ, geri kalanlarý kesmesi için de Hazreti Ali Efendimizi vekil tayin etmiþti.(müslim, Hac, 9) Vekâlet yoluyla kurban kestiren kiþi kendi bulunduðu yerde birisine vekâlet verebileceði gibi, baþka bir yerdeki kiþi veya kuruma da vekâlet verebilir. Vekâlet, sözlü veya yazýlý olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletiþim araçlarý ile verilebilir. Burada asýl olan vekâlet veren kimsenin niyetidir. Yani kurban sahibinin, kurbanýný kesmesi için yerine bir þahsý veya kurumu vekil tayin ederken, kurban ibadetine niyet etmesi þartýdýr. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kurban kesince; "Allah'ým! Sen Muhammed'den, aile halkýndan ve Muhammed'in ümmetinden kestiði kurbanlarýný kabul buyur." dedikten sonra, kurbanýný kesmiþtir. (Müslim, Edâhî 9) Kýsaca sýralayacak olursak Kurban kesmek için tayin edilen vekil; Müslüman, kurban kesmeye ehil, güvenilir olmalý, çocuk, âma deli vs. olmamalý. Vekil asýl yerine geçtiðinden, vekilin vekil tayin etmesi de caizdir." diye konuþtu. YARDIM KAMPANYASI DEÐÝL Müftü Aþýk, vekâlet yoluyla kurban kesiminin bir yardým kampanyasý olmadýðýný vurgulayarak, þöyle devam etti: "Bu görevin bilincinde olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý yetkilileri konuyu, bir ibadet anlayýþýyla ele almaktadýr. Böylece emanet edilen kurbanlar, büyük bir titizlik içerisinde dini esaslara uygun olarak kesilmektedir. Tamamen dini ve Hayri olan bu organizasyonun her safhasý tam bir sorumluluk anlayýþýyla yerine getirilmektedir. Kurbanlar yurt içinde din görevlilerimizin nezaretinde, Müftülüklerin ve Belediyelerin uygun gördükleri hijyenik yerlerde, yurt dýþýnda din hizmetleri müþavirlik ve ataþeliklerimizin rehberliðinde görevlilerimiz nezaretinde kesilmektedir." Aþýk, kesilen kurbanlarýn etlerinin, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'da olmak üzere 65 ülkede ve bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldýðýný belirtti. VEKÂLETLE KUR- BAN BEDELÝ 575 TL. "Bütün bu bilgiler ýþýðýnda; bugün memleketimizdeki ve uzak memleketlerdeki fakirlere, özellikle Ýslam coðrafyasýnda yaþayan ve açlýk ve sefalet içerisinde bulunanlar için, güvenilir kurumlara vekâlet vererek kurban göndermek caizdir." diyen Aþýk, vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin Ekim 4 tarihine kadar tüm masraflar dahil yurt içinde 575. TL, yurt dýþýnda 4 TL. ücret yatýrmalarý gerektiðini bildirdi. Aþýk'ýn verdiði bilgiye göre, vekâlet yoluyla kurban ücretlerinin yatýrýlacaðý banka þubeleri ise þöyle: VAKIFBANK, HALKBANK, T.C. ZÝRAAT BANKASI, PTT ÝÞ YERLERÝ, GARANTÝ BANKA- SI, KUVEYT TÜRK, ALBARAKA, AKBANK, ÝÞ BANKASI ile TÜRKÝYE FÝNANS KATILIM BAN- KASI'nýn bütün þubelerinde açýlan TÜRKÝYE DÝYA- NET VAKFI HESABI' veya Ýl ve Ýlçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfý Þubelerine de en geç EKÝM 4 CUMAgünü mesai bitimine kadar yatýrýlmasý gerekiyor. Vekâlet ücreti, internet sitesinden de ONLÝNE olarak ödenebilecek. Türkiye ve dünyada kurban hazýrlýðý Yol kavgasý Sungurlu da yol verme meselesi yüzünden kavga çýktý. Araç sürücüleri E.Y., C.Þ. ve S.G. Ankara- Samsun Caddesi nde yol verme meselesi yüzünden kavga etti. Taraflar birbirlerine hakaret edip dövdüler. Kavga sonrasý birbirlerinden þikâyetçi oldular. (Haber Merkezi) imse Yok Mu Derneði Çorum Þube KMüdürü Erkal Aykaç, derneðin Türkiye deki ve dünyadaki Kurban Bayramý ile ilgili çalýþmalarýný deðerlendirdi. Geçtiðimiz yýl Türkiye de 8 ilde, dünyada 68 ülkede kurban hissesi daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattýklarýný belirten Aykaç, Dünyanýn dört bir yanýna ulaþan ve ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren kurban baðýþlarýnýz; gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu. Ayný heyecan ve ayný tutkuyla bu sene de kurban sevincini tüm dünyaya ulaþtýrmayý hedefleyen Kimse Yok Mu, Türkiye de 8 ilde dünyada ü aþkýn ülkede ihtiyaç sahibi ailelerin kurban sevinci olmaya hazýrlanýyor. dedi. Bu bayram da hasretle yolunuzu bekleyenlerin umudunu yarým býrakmayýn sloganý ile hareket edeceklerini kaydeden Aykaç, bu yýl ki kurban bedelinin Türkiye için 6 TL, Asya-Afrika için TL, Filistin için TL ve diðer bölgelerde 45 TL olarak belirlendiðini söyledi. Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði olarak bizler büyük bir sorumluluk aldýðýmýzýn bilincinde olarak vekâlet veren binlerce yardýmsever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtiriyor ve etlerini hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýyoruz. diye konuþtu. Kurban kesim sürecini de anlatan Aykaç, þunlarý kaydetti; Kurban Bayramý öncesinde Türkiye'de ve yurt dýþýnda kesim yapýlacak ülkelerde kurbanlýk vasfý taþýyan hayvanlar Kimse Yok Mu görevlileri tarafýndan özenle seçilir ve en uygun þartlarla satýn alýnýr yurt içinde ve yurt dýþýnda kesimlerin yapýlacaðý merkezlerde kurban kesimlerinin sorunsuz ve Ýslami usullere uygun olarak yapýlabileceði, kesimler için gerekli teknik alt yapýya sahip ve Müslüman kasaplarýn istihdam edildiði kesimhanelerle anlaþma yapýlýr. Kesimlerin dernek gözlemcilerinin denetiminde yapýlmasý saðlanýr. Kesim esnasýnda tüm dini kurallara titizlikle riayet edilirken kurbanlar noter yetkilisi, din görevlisi ve Kimse Yok Mu gözetiminde baðýþçýlarýn isimleri tek tek okunarak sýrayla kesilir. Her bir büyükbaþ hayvan kesiminde ise 7 hisse sahibinin adý sýrayla okunduktan sonra kesim gerçekleþtirilir. Kurban etleri Erkal Aykaç kesimden sonra (daha saðlýklý olmasý için) soðuk hava depolarýnda belli bir süre dinlendirilir. (Afrika ülkeleri baþta olmak üzere bazý ülkelerde yeterli alt yapý bulunmadýðýndan kurban etleri hayvanlar kesildikten hemen sonra kesim merkezine davet edilen ihtiyaç sahiplerine daðýtýlmaktadýr.) Dinlendirilen etler yað ve sinirlerinden ayrýlarak kemiksiz et halinde paketlenir. Paketlenen etler, þoklanarak dondurulur ve kesim merkezinden daðýtýmlarýn yapýlacaðý merkezlere soðuk hava tertibatlý araçlarla gönderilir. Daðýtým merkezlerine getirilen þoklanmýþ paketlerdeki kurban etleri kimse yok mu gönüllüleri tarafýndan hiç bekletilmeden önce den belirlenmiþ ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edilir." dedi. Siz de kurban baðýþlarýnýzla dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine gerçek bayramý yaþatmak için Bankasya Çorum þubesindeki nolu hesaba kurban bedellerini yatýrabileceðiz gibi Mimar Sinan Mah. Cemilbey Caddesi numara 86/A dernek merkezine de bizzat gelip kurban bedellerini verebilirsiniz. (Haber Merkezi) Meyve býçaðýyla kendini yaraladý lbayrak. ASokak ta kardeþler temizlik yüzünden kavga etti. Kardeþiyle temizlik yüzünden kavga eden Fatih G. sinirlenip elindeki meyve býçaðýyla bacaðýna vurdu. Kendi kendini yaralayan genç hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Kurbanlýklar pazara indi urban Bayramý na Ksayýlý günler kala Çorum da kurbanlýk satýþlarý da baþladý. Kurbanlýk havyan almak için pazara gelen vatandaþlar öncelikle fiyat araþtýrmasý yapýyor. Alým gücüne uygun kurbanlýk bulan vatandaþlar satýþ yapan ürecilerle sýký sýkýya pazarlýk yapýyor. Hayvan üreticileri kurbanlýk alýrken, vatandaþlardan kurbanlýk hayvanlarýn yaþ sýnýrý ve küpelerinin bulunup bulunmadýðýna dikkat etmelerini istiyor. Hayvan üreticileri,vatandaþlardan küpesi bulunmayan hayvanlarý almamalarýný istiyor. Çorum hayvan pazarýnda olasý hýrsýzlýk olaylarýna karþý ise pazarýn her bölümü kameralarla gözetleniyor. Ayrýca, pazarda sivil polislerde sürekli denetim yapýyor. Yetkililer Kurban Bayramý öncesi hýrsýzlýk ve dolandýrýcýlýk olaylarýna karþý uyarýda bulundular. Her yýl Kurban Bayramý öncesi yaþanan hayvan hýrsýzlýklarýna dikkat çeken yetkililer, hayvan sahiplerinden barýnak veya ahýrlarýný kilitlemeleri, özellikle büyük hayvan sahiplerinin imkan dahilinde ahýrlara alarm veya kamera sistemi koymalarýný istediler. SAHTE PARAYA DÝKKAT Yetkililer, yaklaþan bayram öncesi hayvan pazarlarýnda satýþ yapan besicileri ve kurban alýcýlarýný sahte para konusunda da uyararak sahte paralarý piyasaya sürebilmek için uygun ortamlar arayan kalpazanlarýn iþini kolaylaþtýran mekanlardan birinin de kurbanlýk hayvan satýþý yapýlan pazarlar olduðuna dikkat çektiler. Pazara getirilen büyükbaþ hayvanlar bin ila bin TL, küçükbaþ hayvanlar ise 5 ila bin TL arasýnda satýþa sunuluyor. Kimi üreticiler kurbanlýk fiyatlarýnda önceki yýllara göre artýþ olduðunu ifade ederken, kimi üreticilerde kurbanlýk fiyatlarýnýn ayný olduðunu ifade ediyor. MALÝYETLERÝN YÜKSEKLÝÐÝ KUR- Kurban Bayramý na sayýlý günler kala Çorum da kurbanlýk satýþlarý da baþladý. BANLIK FÝYATLARI- NI ARTIRDI Harun Demir adlý üreteci, bu yýl maliyetlerin yükselmesinden dolayý hayvan fiyatlarýnda yüzde 5 oranýnda artýþ olduðunu belirterek, Geçen yýl bin TL olan hayvan fiyatý bu yýl 4 bin TL den satýlýyor. Bir torba yem 5 TL. Ham madde pahalý olduðu için hayvan fiyatlarý da yüksek. Yeterli sayýda kurbanlýk var. Vatandaþlarýmýz sýkýntý yapmasýn cebe dokunsun. Bayrama yakýnda pazarda hareketlilik artar dedi. ÇORUM DA KURBANLIK SORU- NU YOK Kurbanlýklarýn pazara inmesiyle birlikte Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü de denetimlerini artýrdý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Hayvan Pazarý ný ziyaret etti. Müdürlük olarak yaptýklarý çalýþmalarý yerinde denetleyen ermiþ, ayrýca hayvan yetiþtiricileri ile de bir araya gelerek satýþlar hakkýnda bilgi aldý. Çorum da kurbanlýk sorunun bulunmadýðýný dile getiren Ermiþ, Kurbanlýk sorumuz yok. Bu yýl bin civarýnda besilik hayvan materyalimiz var. bin baþ hayvanýmýzýn yaklaþýk bin baþý il içerisinde kesilmekte geri kalaný ise il dýþýna sevk edilmektedir dedi. Ýhtiyacýmýzý karþýlayacak kadar hem büyük baþ, hem küçükbaþ kurbanlýk ve besilik hayvan bulunduðunun altýný çizen Ermiþ, Çorum dan Afyonkarahisar, Sivas, Kayseri, Balýkesir, Samsun gibi illere hayvan gönderildiðini, Amasya, Tokat gibi illerden de Çorum a kurbanlýk ve besi hayvaný geldiðini ifade etti. Çorum Hayvan Pazarý nýn bölgenin en büyük en kapsamlý pazarlarýndan birisi olduðunu anlatan Ermiþ, bayram öncesi hem kayýt hem hayvan potansiyelini deðerlendirmek açýsýndan pazara geldiklerini ifade etti.. Yaptýklarý görüþmelerde pazarda hayvan sirkülasyonunun yoðun, özellikle il dýþýndan gelen alýcýnýn fazla bu hafta içerisinde ise perakende satýþlarýn olduðunu gördüklerini anlatan ermiþ, Elimizden geldiði ölçüde hayvanlarýn kayýtlarýnýn ve sevklerinin sorunsuz bir þekilde gerçekleþmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu artýk bir kültür oldu. Buradaki celeplerimiz bizim daha önce eðitim verdiðimiz insanlardan oluþuyor. Hayvan taþýyacak aðaçlarýn çoðu belgelendirildi. Bundan sonra mevzuatlara uygun þekilde sevkiyatlar yapýlacak. Pazartesi gününden sonra hayvan pazarýmýz kurban bayramý sonuna kadar açýk olacak. Bu süre içerisinde hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz pazarda alým ve satým yapabilecekler. Bulaþýcý hayvanlar noktasýnda ilimizde sakin bir yýlý geride býraktýk. Þap hastalýðý özellik bu yýl karþýmýza çýkmadý.yapýlan mücadelelerin sonucunu görmüþ olduk. Bayram süresince yaklaþýk 8 kesim alanýmýz olacak. Bu alanlarda kesimlerde kontrol amaçlý kasaplarýmýz ve veterinerlerimiz olacak. Bayram süresi içerisinde de resmi veterinerlerimiz burada görev yapacaklar diye konuþtu. Ermiþ, kazasýz belasýz bir kurban bayramý geçirilmesi için temenni de bulundu. GEBE HAYVAN- LARA ULTRASONLU KONTROL Hayvan Pazarý nda, kurbanlýk hayvanlarýn gebe olup olmadýðýnýn tespit edilmesi amacýyla Ticaret Borsasý ekiplerince ultrason cihazý ile kontrol yapýlýyor. Ticaret Borsasý nda görevli veteriner hekim, herhangi bir hayvan alýmý-satýmý sýrasýnda satýþa çýkarýlan kurbanlýk veya besi hayvanlarýnýn gebe olup olmadýðýný ultrason cihazý ile kontrol ediyor. Bu sayede zaman zaman yaþanan olumsuzluklarýnda önüne geçiliyor. Özellikle kurbanlýk için diþi hayvan alacak vatandaþlarýn hayvanlarýnýn gebe olmasýný istemeyeceðinin altýný çizen Ermiþ, Ticaret Borsamýz tarafýndan ultrason hizmeti verilmekte. Ýstendiðinde hayvanlarýn gebelik muayenesi yapýlýyor. Gebe ise kaç aylýk olduðu veya gebe deðilse alýcýlara ve satýcýlara söyleniyor diye konuþtu.(ýha) Kurbanlýk havyan almak için pazara gelen vatandaþlar öncelikle fiyat araþtýrmasý yapýyor.

7 Çorum a borcumuzu ödemeye çalýþtýk Vali Sabri Baþköy, Çorum'da görev yaptýðý 5 ay gün süresince, Çorum'a ve Çorumlu'ya olan borçlarýný ödemeye çalýþtýklarýný ve devletin verdiði hizmet sorumluluðunu yerine getirmeye gayret ettiðini ifade etti. TSO ziyaretinde konuþan Vali Sabri Baþköy, Valiliðin kutsal ve sorumluluk gerektiren onurlu bir görev olduðunu kaydettiði sözlerinde, "Nasýl vakar ve ciddiyetle geldiysek, ayný vakar ve ciddiyetle gidiyoruz." dedi. Kendisi hakkýnda verilen kararýn, kendisi açýsýndan saygý duyulacak bir karar olduðuna da deðinen Baþköy, Çorum'u ve Çorumlu'yu sevdiðini ve herkese kapýsýný ve gönlünü açýk tutarak çalýþtýðýný bildirdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Valilik istisnai bir görev ve ünvandýr. Ölene kadar kullanýlýr, hatta eðer istiyorsanýz mezar taþýnýza bile yazdýrabilirsiniz. Bu gibi görevlere gelmek nasýl Uslu'ya demiryolu teþekkürü Ýþadamý Erdem Çenesiz, Çorum'un da içinde yer aldýðý demiryolu projesinin 6. Hükümet programýnda yer almasý nedeniyle AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür mesajý gönderdi. Çenesiz, mesajýnda, "6.Hükümet programýnda yer alan 'Kýrýkkale - Çorum - Samsun Demiryolu' projesi için göndermiþ olduðunuz teþekkür ve iyi dilek mektubunuzu almýþ bulunuyorum. Nezaketiniz için teþekkür ederim. Ýsmet Paþa'nýn Çorum'u ziyaret ettiði 95 yýlýndan bugüne kadar beklenen Demiryolu rüyasý gerçek oluyor. Ortak akýl, ortak Salim Uslu çaba ve ekip çalýþmasý ile bugünlere geldik. Bu mutluluðu hep birlikte yaþýyoruz. Çorum sanayisine de büyük katkýlar sunacak Demiryolu Projesinin ilimize ve ülkemize hayýrlý uðurlu olsun. Selam ve sevgilerimle." Ýfadelerine yer verdi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Vali Sabri Baþköy Ýþ dünyasýnýn ivmesinde Valimizin çok imzasý var TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Vali Sabri Baþköy'ün, Çorum'un iþ dünyasýnýn ivme kazanmasýnda çok imzasý bulunduðunu belirterek, "Mezara kadar deðil, kemiklerimiz kuruyana kadar Valimizin duacýsý olacaðýz." dedi. Vali Sabri Baþköy'ün TSO Meclis Toplantýsý ziyaretinde, Vali Baþköy'ün atama kararý ve görev yaptýðý süre içerisindeki hizmetlerini deðerlendiren TSO Baþkaný Baþaranhýncal, Vali Baþköy'ün atama kararý karþýsýndaki olgun tavrý ve deðerlendirmelerinin, kendilerinin üzüntüsünü biraz olsun hafiflettiðini belirtti. Vali'nin bir memlekette ne kadar durduðundan öte, ne yaptýðýnýn ve gönüllerde býraktýðý izin önem taþýdýðýna vurgu yapan Baþaranhýncal, "Ýþ dünyasýnýn sorunlarýna bir kez bile sýrt çevirmedi. Her ilettiðimiz sorunu ve konuyu anýnda icraata çevirerek hayata taþýdý. Ýþ dünyasýnýn ivmesinde sayýn valimizin çok imzasý var. Sizin bizim helalliðimizden öte, bizim sizin helalliðinize ihtiyacýmýz var. Mezara kadar deðil, kemiklerimiz çürüyene kadar dua edeceðiz. Sayýn Valimizin Çorum'a hizmetlerine biz þahitlik yapmaya hazýrýz." sözleriyle duygularýný dile getirdi. doðalsa, sizin hakkýnýzda yapýlan tasarruflarý da doðal görmek gerekir. Devlet adamlýðýnýn vasfý da bunu gerektirir. Çok hýrslý ve beklentili olmamalýsýnýz. Esas olan bal veren çiçek olabilmektir. Ben Çoýrumlu'yu seviyorum. Eðer sevmezseniz zaten baþarýlý olamazsýnýz. Süreler az gibi görünse de, içerisinin dolmasý ve nasýl doldurulduðu önemlidir. Çorum'da görev yaptýðým 5 ay günlük sürede yaptýklarýmýzý kamu vicdanýnýn þahitliðine býrakýyorum. Eðer bu vicdandan takdir çýkarsa, bizim için en büyük taltif budur. Biz devletimizin ve milletimizin bizlere yaptýðý yatýrýmlar karþýlýðýnda Çorum'a borcumuzu ödemeye çalýþtýk. Her ne yaptýysak, bunu Çorumlu ile birlikte yaptýk, herkesin çorbada tuzu var. Baþarý varsa, bu baþarý sadece komutana deðil, tüm orduya aittir. Eðer bir baþarýsýzlýk varsa da bunun sorumlusu komutandýr." TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve TSO Meclis Baþkanvekili Hasan Levent Çöphüseyinoðlu, Vali Sabri Baþköy e hediye takdim etti. Erdem Çenesiz Ýdare Amiri Salim Uslu ise, Ece Grup Yönetim Kurulu Baþkaný iþadamý Erdem Çenesiz'e gönderdiði mesajda, ortak akýl, ortak çaba ve ekip çalýþmasý ile bugünlere geldiklerini, Çorum sanayisine de büyük katkýlar sunacak Demiryolu Projesinin ilimize ve ülkemize hayýrlý, uðurlu olmasýn temennisinde bulunarak, "6.Hükümet programýnda yer alan "Kýrýkkale - Çorum - Samsun Demiryolu" projesi için göndermiþ olduðunuz teþekkür ve iyi dilek mektubunuzu almýþ bulunuyorum. Nezaketiniz için teþekkür ederim. Ýsmet Paþanýn Çorum'u ziyaret ettiði 95 yýlýndan bugüne kadar beklenen Demiryolu rüyasý gerçek oluyor. Ortak akýl, ortak çaba ve ekip çalýþmasý ile bugünlere geldik. Bu mutluluðu hep birlikte yaþýyoruz. Çorum sanayisine de büyük katkýlar sunacak Demiryolu Projesinin ilimize ve ülkemize hayýrlý uðurlu olsun. Selam ve sevgilerimle. " dedi SALI EYLÜL 4 7 Vali Sabri Baþköy iþ dünyasýyla vedalaþtý EROL TAÞKAN Olaðan gündemle toplanan TSO Meclisi, Eylül ayý toplantýsýnda Vali Sabri Baþköy'ü aðýrladý. Atama kararnamesi ile merkez valisi olarak atanan Vali Sabri Baþköy, TSO Meclis Üyeleri ile vedalaþtý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan salona gelen Vali Baþköy, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlandý. Ýþ dünyasý adýna kýsa bir konuþma yaparak Vali Sabri Baþköy'le ilgili duygu ve düþüncelerini ifade eden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Vali Sabri Baþköy'ün Çorum'a yaptýðý hizmetlere þahit olduklarýný, özellikle de iþ dünyasýnýn sorunlarýnýn çözümü için gösterdiði çabaya bizzat þahitlik edeceklerini aktardýðý konuþmasýnda, Vali Baþköy'e bundan sonraki hayatýnda saðlýk ve baþarý dileklerinde bulundu. Baþaranhýncal, konuþmasýnýn ardýndan Vali Vali Sabri Baþköy, TSO Meclis Toplantýsý na katýlarak TSO meclis üyeleriyle vedalaþtý. BAÞSAÐLIÐI Þirketimiz ortaklarýndan Ergün Zazaoðlu nun saygýdeðer annesi Müjgan Sabri Baþköy'e üzerinde Hitit motifleri bulunan minyatür bir vazo hediye etti. Duygusal ve samimi bir konuþma ile Çorum'a yönelik hizmetlerini aktaran Vali Baþköy de, Çorum'da görev yaptýðý 5 ay günlük sürenin muhasebesini, insanlarýn vicdanýna býraktýðýný, devletin verdiði her türlü görev ve karara saygýlý olduðunu kaydetti. (Ç.HAK:74) TEÞEKKÜR Sayýn Valimiz Sabri BAÞKÖY ün Çorum da görevde bulunduðu süre içerisinde gerek esnafýmýzla olan sýcak yardým ve iliþkilerinde, gerekse Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifimizle olan iliþki ve yardýmlarýndan dolayý kendisine gerek esnafým, gerekse Kooperatif yönetimimiz adýna teþekkür eder, atanmýþ olduðu yeni görevinde de baþarýlar dileriz. Çorum Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifimiz Adýna Baþkan (Ç.HAK:7) Zazaoðlu nun vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz. Merhumeye Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz. Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ.

8 8 SALI EYLÜL 4 Burada harcanan para dehþete düþürüyor nternet kullanýcýlarýnýn oyunlara Ýharcadýðý para dehþete düþürdü. Türkiye de milyon internet kullanýcýsýndan buçuk milyonunun oyun için yýllýk 5 milyon dolar para harcadýðý ortaya çýktý. Küresel araþtýrma þirketi Newzoo, Türkiye deki internet kullanýmý ve sanal oyun sektörü hakkýnda geniþ kapsamlý bir araþtýrma yaptý. Türkiye nin sanal oyun sektörüne harcanan parada dünya üçüncülüðüne yükseldiðini tespit etti. milyondan fazla internet kullanýcýsýnýn olduðu Türkiye de günde toplam 9 milyon saatin e-oyun için harcandýðýný vurgulayan Newzoo, e-oyun ekonomisinin rakamsal bilançosunu Her organýn vitamini ayrý zmanlar, güzel ve saðlýklý görünüm için Uçeþitli önerilerde bulunuyor. 'Cilt: Cildin ihtiyacý C vitaminidir. Eðer cildin pürüzsüz ve saðlýklý görünmesi isteniyorsa her gün en az 6 mg C vitamini alýnmalýdýr. C vitaminin vücudun savunma sistemini artýrýcý etkisi vardýr. Bu vitamin vücuttaki yara izlerinin ve çürüklerin kapanmasýna yardýmcý olur, cilde pürüzsüz bir görüntü kazandýrýr. C vitamini; taze meyve, meyve sularý ve sebzelerde bol miktarda bulunur. Özellikle, portakal, greyfurt, limon, kiraz ve siyah üzüm C vitaminin bol miktarda bulunduðu besinlerdir. Gözler: Gözlerin Avitaminine ihtiyacý var. Avitamini vücudun saðlýklý olabilmek için ihtiyaç duyduðu en önemli vitaminlerden biri. Göz saðlýðýna da etkisi büyük. Bunun için havuç, ýspanak, rezene, patates, brokoli, fýndýk ve mercimek yenmeli. Týrnaklar: Týrnaklar biyotine ihtiyaç duyar. Güzellik vitamini olarak da bilinen biyotin, saçlarý ve týrnak uçlarýný güçlendirir. Yumurta, balýk, süt, peynir, lahana ve patates biyotin içerir. Kulaklar: Ýç kulakta meydana gelen kulak çýnlamalarýnýn ve duyma bozukluklarýnýn, çinko eksikliðinden kaynaklanabileceði belirtiliyor. Bu nedenle tavuk, kuzu veya sýðýr eti yenmesi tavsiye ediliyor. Saçlar: Saçlar aminoasitlere ihtiyaç duyar. Saçlarýnýn saðlýklý uzamasý ve yýpranmamasý için ihtiyacýn olan en önemli þey aminoasittir. Bunun için; hem protein hem de aminoasit içeren besinleri tercih edilmelidir. Peynir, yumurta, tavuk, hindi ve fýndýk gibi besinler alýnmalýdýr. Kalp: Kalp saðlýðý için Omega- yað asitleri faydalýdýr. Kalbin sinsi düþmaný kolesteroldür. Kolesterol vücudun bütün hücrelerinde bulunan yað benzeri bir maddedir. Kolesterol hücre zarýnýn ve bazý hormonlarýn yapýmýnda kullanýlýr. Ancak kanda fazla bulunmasý zararlýdýr. Kolesterol bir yanda karaciðer tarafýndan üretilirken, besinlerden de alýnýr. Et süt ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bol miktarda bulunurken, sebze ve tahýllarda bulunmaz. Omega- yað asitleri içeren balýk, kalp için çok faydalýdýr. Diþ ve diþetleri: Diþlerin kalsiyuma ihtiyacý vardýr. Diþ ve diþetlerinin saðlýklý görünmesini istiyorsanýz günde en az 8 mg kalsiyum almalýsýnýz. Süt, ýspanak, kuru incir, kayýsý, rezene ve lahana ile kalsiyum ihtiyacý karþýlanabilir.'(ýha) ortaya çýkardý. GÜÇLÜ POTANSÝYELÝ VAR Oyun sanayisinin dünya çapýnda hýzla büyüdüðünün altýný çizen Nfitiny Games isimli þirket, Türkiye deki oyun pazarýnýn hem profesyonel çalýþanlar, hem yatýrýmcýlar, hem de oyuncular için güçlü bir potansiyel olduðunu vurguladý. Milyon dolarlýk oyun sektörünün 5 - yaþ arasýnda profesyonellerin yönetiminde gün geçtikçe büyüme kaydettiði belirtildi. HARCANAN PARALAR DUDAK UÇUKLATTI Küresel araþtýrma þirketi Newzoo, e-oyun pazarýnýn geçen yýlki verilerine dayanarak ülkemize dair e-oyun ekonomisinin rakamlarýný açýkladý: Türkiye de yaþlarý 6 ile 5 arasýnda deðiþen milyon bin aktif internet kullanýcýsý bulunuyor. Bunlardan.5. i aktif olarak internette oyun oynuyor. Tüm Türk oyuncularýn yüzde 6 i oyunlar için para harcýyor. Oyunlarýn yüzde 5.7 si PC-MAC, yüzde ü MMO, yüzde 4.5 i tablet, yüzde. ü akýllý telefonlar, yüzde.7 si elde taþýnýrlar, yüzde. si TV konsollarý, yüzde.7 si ise sosyal-gündelik aðlarda oyun oynuyor. Türkler; günde 9 milyon saat e-oyunlar için zaman harcýyor. Türkiye bu rakamlarla dünya oyun pazarýnýn üçüncü sýrasýnda yer alýyor. Türkiye de yýllýk ortalama 4 milyon ile 5 milyon dolarýn internette oyun için harcandýðý tahmin ediliyor.(bugün) Sözleþmeli personel alýnacak ivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü sözleþmeli 5 per- Orman Genel Müdürlüðü 75 orman Ssonel, muhafaza memuru istihdam edecek. Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü (SHGM) sözleþmeli 5 personel, Orman Genel Müdürlüðü 75 orman muhafaza memuru istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayýmlanan duyuruya göre, SHGM'ye idari hizmet sözleþmeli 7 mühendis, hava trafik kontrolörü, kontrol pilotu, uçuþ tabibi ve 4/b smancýk ta meydana gelen kazada, Ootomobil Kýzýlýrmak nehrine uçtu. Kaza, Kýzýlýrmak Mahallesi Yeni Köprü'nün yanýnda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Þerif Ali Çýplak idaresindeki 9 HD 5 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kýzýlýrmak'a uçtu. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza yapan araç çekici yardýmýyla ýrmaktan çýkarýlýrken, polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.(aa) hizmet sözleþmeli uçuþ teknisyeni ile kontrol pilotu alýnacak. Baþvurular, en geç Eylül Salý günü saat 6.'ya kadar SHGM'ye yapýlacak. Personel alýmýyla ilgili her türlü duyuru "http://web.shgm.gov.tr/tr/genelduyurular/" adresinde yayýmlanacak. Orman Genel Müdürlüðü taþra teþkilatýna, 75 orman muhafaza memuru alýnacak. Baþvurular, 7 Eylül'e kadar "www.ogm.gov.tr" adresindeki baþvuru formu doldurularak yapýlacak.(aa) Otomobil Kýzýlýrmak a uçtu Facebook ta deðiþiklik rtýk Facebook'u her açtýðýnýzda Atrende uygun yazan herkes listenin ilk sýrasýnda yer alacak ve haber akýþýnda tepeye oturacak. Facebook, haber kaynaðýnýzda "gerçek zamanlý makaleler" eklemek için gerekli iþlemleri baþlattý. Firma, yaptýðý açýklamada kullanýcýlar bir yazýyý beðendiklerinde, popüler konularý hesaba katacaðýný söyledi. Yeni sistem, þöyle çalýþacak: Bir arkadaþýnýz Facebook'ta trend olan bir konuyla ilgili bir gönderi paylaþtýðýnda bu gönderi, onu daha kolay görmeniz için haber kaynaðýnýzýn üst tarafýnda gösterilecek. Aynýsý ilk paylaþýldýðýnda beðenme, yorum ve paylaþýmlarý üzerine çeken, ancak sonradan düþen gönderiler için de geçerli olacak. Facebook'un bu yeniliði yapmaktaki amacý, sadece belirli bir süre için önem taþýyan (örneðin bir maç izlerken) gönderileri görünür hale getirmek, bunun yanýnda bir iki gün içinde önemini kaybeden gönderileri ortadan kaldýrmak. Güncellemelerinin zamanlamasýnýn iyileþtirilmesi, "katýlým" oranýný artýrabilir. Ýlk testler, gerçek zamanlý gönderilere gelen beðenme, yorum ve paylaþýmlarýn yüzde 6 daha fazla olduðunu gösteriyor.(chip) Ýlaç kullanýmý dejenere oldu aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, saðlýk Sgündemine iliþkin açýklamalarda bulundu ve gündeme iliþkin sorularý cevapladý. Ekim tarihinden itibaren ilaçta taban fiyat uygulamasýnýn baþlayacaðýnýn anýmsatýlarak, SGK'nýn saðlýk uygulama tebliðinde yapýlan deðiþiklikle, hastalarýn ilaç için daha çok para harcayacaðý yönünde iddialarýn bulunduðunun belirtilmesi üzerine Müezzinoðlu, burada bir denge sorunu yaþandýðýný, dengeyi, hasta haklarýný koruyarak, hastanýn tedaviye ulaþýmýnda ve tedavi olmasýnda sýkýntý yaþamadan saðlamak gerektiðini söyledi. Ancak otokontrol mekanizmasýný da doðru kurgulanmasý gerektiðini vurgulayan Müezzinoðlu, ''Þimdi, bedava veya cebinden hiç para çýkmadýðý bir sistem sanki manavdan bir torba meyve aldým ve ben bunu tüketiyorum gibi'' dedi. Bu þekilde bilinçli ilaç kullanma kültürünün dejenere olduðunu ifade eden Müezzinoðlu, þunlarý kaydetti: ''Þimdi yani eczanenin önünde duruyor, arabasýnýn camýný açýyor, eczacý arkadaþýna sesleniyor, 'filan antibiyotiði verir misin?'manavdan bile meyveyi böyle almýyoruz. Dolayýsýyla ilacý alýrken, bilinçli almalýyýz. 'Bu devletin bedava verdiði ürün, nasýl olsa o da almýþ ben de alayým' deðil, yani cebimizden bir otokontrol sistematiðinde bir þeylerin çýkmasý... Tabi bu, bir. Ýkincisi, bazý ilaçlar reklamla, algýyý yönetiyor. Bu doktor arkadaþ yazýyor veya hastanýn bilincine onu taþýyor. Hasta 'bana filan antibiyotiði, yaz' diyor, 'filan tansiyon ilacýný yaz' diyor. Þimdi filan tansiyon ilacý ayný içerikte 5 tane varsa, biri lira, biri lira. Biri farzedelim tanesi lirayken, bir tanesi de 5 lira. Ama 5 liranýn lirasýný veya lirasýný hasta algýsýna harcamýþ. Þimdi hasta diyor ki bana 'bu 5 liralýk iyi geliyor'. Þimdi burada ham madde aynýysa ve bu liralýðý ben sana veriyorum ama benim ayrýca bir 5 lira vermem bilimsel olarak da doðru deðil, reel olarak doðru deðil, Seni o þekilde kandýranlara da yardýmcý olmuþ oluyor. Yani algýyý kendi elinde tutarak, toplumu yanlýþ yönlendirenlere de ' tamam 5 liralýksa 5 lirayý ödüyorum' o zaman liralýk niye lira olarak üretmeye devam etsin ki?''

9 SALI EYLÜL 4 9 Manda sayýsýnda artýþ afra ilçesindeki Kýzýlýrmak Deltasý'nda, B8 yýlýnda 8 bin olan manda sayýsýnýn, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn desteðiyle bine ulaþtýðý bildirildi. Samsun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý Habip Muruz, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, manda denince akla Türkiye'de kaymak, Ýtalya'da ise mozzarella peynirinin geldiðini söyledi. Ýtalya'da mandaya "siyah altýn" denildiðini vurgulayan Muruz, þöyle konuþtu: "Türkiye'de manda yetiþtiriciliði Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Amasya, Sivas, Yozgat, Afyon, Ýstanbul, Muþ ve Diyarbakýr'da yoðun olarak yapýlmaktadýr. 97 yýlýnda manda sayýsý milyon 78 bin civarýndayken 997'de bu sayý 94 bine ve son yýllarda 8 bine kadar düþtü. 8 yýlýnda ilk kez uygulanmaya baþlanan anaç manda desteðiyle 'bitti, bitiyor' denilen mandacýlýk yeniden canlanmaya baþladý. Mandacýlýk Türkiye'de adeta yeniden hayat buldu." Muruz, Samsun'un 5 bin mandayla Türkiye'de manda yetiþtiriciliði bakýmýndan ilk sýralarda yer aldýðýný belirtti. Manda varlýðýnýn büyük bölümünün Kýzýlýrmak Deltasý'nda yer aldýðýný ifade eden Muruz, þöyle devam etti: "Kýzýlýrmak Deltasý bir dönem Türkiye'nin en büyük manda nüfusuna sahip bölgesiydi. 8 yýlýnda bu bölgedeki manda sayýsý 8 bine kadar düþmüþtü. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn yavru baþýna verdiði destek sayesinde manda sayýsý yeniden artmaya baþladý ve 6 yýlda 5 bin artýþ gösterdi." Muruz, manda sütünün üreticiye büyük gelir saðlandýðýna dikkati çekti. Manda sütünden yapýlan kaymak, peynir, yoðurt ve dondurmanýn da büyük talebi olduðunu aktaran Muruz, "Ayrýca manda Eti, sýðýr Eti ile karþýlaþtýrýldýðýnda daha az kolesterol ve daha çok mineral içerdiði için talep ediliyor. Mandaya verilen destek devam ettiði sürece artýþ sürecek ve manda varlýðý üreticilere büyük kazanç saðlayacaktýr" diye konuþtu.(aa) Kredi kartýyla kurban alýnabilir mi? üleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) SÝlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Talip Türcan'dan, kredi kartýyla kurbanlýk alýmlarýyla ilgili açýklama geldi. Faiz uyarýsý yapan Türkcan, "Zamanýnda ödemeyip faize düþüyorsak haram iþlemiþ oluruz" dedi. Türcan, kredi kartlarý ile alýþveriþlerdeki temel prensibin kurban alýþveriþlerinde de geçerli olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: "Kredi kartýyla kurban aldýðýmýzda eðer faize düþmüyorsak, yani vadesinde borcumuzu ödüyorsak hiçbir beis yoktur ama zamanýnda ödemeyip faize düþüyorsak haram iþlemiþ oluruz. Aldýðýmýz kurbanlýðýn kesilmesi yine geçerlidir fakat ilave bir günah elde etmiþ oluruz. Kurbandan elde edeceðimiz sevaptan çok günaha düþmüþ oluruz. Bu makul, anlamlý bir davranýþ deðil. Bir kimse faize düþmüþ de olsa kestiði kurbanýn geçersiz olduðunu söyleyemeyiz. O borcundan kurtulmuþ olur ama içine düþtüðü günah çok daha fazladýr. Bu, karlý bir iþ deðildir."(aa) Sýcaklýk hafta ortasýnda düþecek eteoroloji Müdürlüðünden edinilen Mbilgiye göre, Çorum da sýcaklýk hafta ortasýnda bir kaç derece düþecek. Meteorolojinin yaptýðý tahminlere göre bugün en yüksek sýcaklýk 8 derece. Çarþamba gününden itibaren sýcaklýk düþüyor. En yüksek sýcaklýk derece tahmin ediliyor. Yaðýþ ise cumartesi günü geliyor. Kýþ hazýrlýklarý yaparken dikkat! alp ve damar saðlýðýný geliþtirmek, kas inþa Ketmek, kaslarýný korumak, forma girmek için birçok kiþinin egzersiz yaptýðýný belirten Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü nde görevli Uzman Dr. Selkin Yýlmaz, egzersizin insan bedeninde pek çok olumlu etkiye sahip olduðunu söyledi. Uzman Dr. Selkin Yýlmaz, egzersizin kas iskelet sistemini güçlendirdiðini belirterek Osteoporoz, yani halk arasýndaki adý ile kemik erimesi riskini de azaltýr. Kemik kütlesini ve kemik yoðunluðunu artýrýr. Bunun yaný sýra kaslarý güçlendirir. Denge ve koordinasyonu artýrarak düþme riskini azaltýr ve eklem sertliðini önler. Tüm bunlarýn yaný sýra esnekliði artýrýr dedi. ýda Mühendisleri Odasý Adana Þube Baþkaný Þeh- Alparslan, saðlýk sorunu yaþanmamasý için ký- Gmus þa yönelik hazýrlanan turþu, sirke, et sucuðu, pekmez, reçel, kurutulmuþ sebze- meyve, salça, pastýrma ve konserve yaparken dikkatli olunmasýný istedi. Kýþlýk gýdalarýn yapýmýyla ilgili önerilerde bulunan Þehmus Alparslan, geleneksel yöntemlerle hazýrlanan kýþlýk yiyeceklerde doðru uygulamalar kadar, özellikle son zamanlarda öðrenilen bazý yanlýþlýklarý da gözlediklerini söyledi. Ev þartlarýnda hazýrlanan turþularda halk arasýnda 'turþu tozu' tabir edilen maddenin kullanýldýðýný aktaran Alparslan, "Turþunun bozulmasýný önleyici olarak kullanýlan bu maddenin bazý sanayi ürünü gýdalarda 'koruyucu' olarak kullanýlan potasyum sorbat, sodyum benzoat gibi kimyasal ürünler olduðu bilinmelidir" dedi. ÖNERÝ SUNDU Gýda sanayisinde kontrollü olarak kullanýlan koruyucu maddelerin ev þartlarýnda ölçüsüz kullanýlmasýnýn ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini vurgulayan Alparslan, þunlarý kaydetti: "Özellikle sirke üretiminde kullanýlan meyvelerin çürümüþ, küflenmiþ olmasý sonucu zararlý bazý kimyasallarý ihtiva etme ihtimaline karþý, bu duruma gelen meyveler hiçbir üründe kullanýlmamalýdýr. AKCÝÐER KAPASÝTESÝNÝ ARTIRIR Kalp damar sistemi ve solunum sisteminin de egzersizle güçlendiðinin altýný çizen Dr. Yýlmaz, þunlarý söyledi: Yapýlan egzersizler HDL yi yani iyi kolesterolü artýrýr. LDL yi yani kötü kolesterolü de azaltarak kan basýncýnýn azalmasýna yardýmcý olur. Yine egzersiz sayesinde ritmik ve daha derin nefes alýp vermeyi saðladýðý gibi akciðer kapasitesini de artýrýr. Hücrelerin oksijenlenmesinde de dolaylý olarak artýþ saðlanýr. Yapýlan egzersizlerin kalori yakmanýn yaný sýra eklemlere binen yükü de azalttýðýný hatýrlatan Dr. Yýlmaz, Kireçlenmede de azalma gözlemlenir ve egzersiz sayesinde vücut konturü düzene girer. Turþu yapýmýnda kullanýlan koruyucu maddelere dikkat edilmelidir. Et sucuðunda kullanýlan baharatlar güvenilir ve tazeliðinden emin olunmalýdýr. Konserve, pekmez ve reçel yapýlýrken aþýrý kaynatma yapýlmamalý, dolum yapýlacak olan kaplarýn temiz olmasýna dikkat edilmeli, doldurmadan önce mümkünse kapaklarý ile birlikte kaynatýlmalý ve ürün sýcak olarak doldurulmalýdýr. Salça, meyve ve sebzelerde, kurutma iþlemi güneþte kurutma þeklinde uygulanýyorsa ürünlerin toz, toprak, böcek ve diðer haþerelerle temasý engellenmeli, ürünlerin üstü tül gibi malzemelerde örtülmelidir. Yavaþ kuruyan ürünlerin küf riskine maruz kalacaðý bilinmeli buna karþý önlem alýnmalýdýr."(dha) Yoksul-zengin arasýndaki fark attý n yoksulla en zengin arasýnda 7,7 kat fark EvarEn yoksul ve en zengin yüzde arasýndaki gelir farký, 'te 7,7 kat oldu. türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 'te Türkiye'de en yoksul yüzde ile en zengin yüzde arasýnda 7,7 kat gelir farký olduðunu açýkladý. TÜÝK, "Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý " verilerini yayýmladý. Buna göre, geçen yýl en yoksul yüzde ile en zengin yüzde arasýndaki gelir farký 7,7 kat olarak hesaplandý. Bu fark, bir önceki yýl 8 kat olmuþtu. Geçen yýl, en yüksek gelire sahip yüzde 'lik son gruptakiler, toplam gelirden yüzde 46,6 pay alýrken, en düþük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldýðý pay yüzde 6, oldu.(aa) Egzersiz depresyondan koruyor Ayrýca, egzersiz, þeker hastalýðýný kontrol eder. Kasýlan kaslar enerji için þeker kullanýr, ayný zamanda hücrelerin insülin duyarlýlýðýný artýrýr dedi. Depresyon ve stresin egzersizle önlenebildiðine vurgu yapan Uzman Dr. Yýlmaz, sözlerini þöyle tamamladý: Egzersiz sayesinde aðrý azalýr. Vücuttaki serotonin ve norepinefrin düzeyleri artar böylece depresyon riski azalýr. Endorfin düzeyi de artar. Böylece egzersiz sonrasý kiþi kendini daha iyi hisseder ve relaksasyon artar. Ýyi uyku düzeni saðlar. Kalýn baðýrsak kanseri riskini azaltýr çünkü egzersiz baðýrsak hareketliliðini artýrýr. (ÝHA)

10 SALI EYLÜL 4 Diyanet in kafilesi yola çýktý 66 hacý adayý dualarla uðurlandý RECEP MEBET D Uðurlama programýnda duayý Müftü Mehmet Aþýk yaptý. 6 otobüsten oluþan kafile dualarla yola çýktý. Hacý adaylarý, yakýnlarýyla vedalaþarak helallik dilediler. Düzenlenen programda sevinç ve hüzün bir arada yaþandý. iyanet Ýþleri Baþkanlýðý organizasyonuyla Çorum dan hacca gidecek olan 66 kiþilik kafile dualarla yola çýktý. Geçtiðimiz Cumartesi günü Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali'nde gerçekleþen uðurlama programýna Müftü Mehmet Aþýk, Hac ve Umre Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya, Kafile Baþkaný Din Hizmetleri ve Eðitimi Þube Müdürü Abdullah Salman, bazý din görevlileri, hacý adaylarý ve yakýnlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Hüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý programda heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vedalaþtý. Otobüs Terminali'ni dolduran yakýnlarý ile helalleþen hacý adaylarý, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtý. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan hacý adaylarý, otobüsle Ankara'ya hareket ettiler. Kafilenin Ankara'dan havayoluyla Medine'ye gittiðini belirten yetkililer, ibadetlerini yerine getirecek Çorumlu hacýlarýn Ekim 4 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. Skoda, Volkswagen, Audi ve Seat özel servisi Yapar Oto, sürücülere tavsiyelerde bulundu. Yapar Oto Servisi nden sürücülere tavsiye Bayramda yola çýkacaklara uyarý RECEP MEBET Y apar Oto Servisi sahibi Nurettin Yapar, Kurban Bayramý öncesinde yola çýkacak sürücülere önemli tavsiyelerde bulundu. Aracýnýzýn bakýmýný yaptýrmadan yola çýkmayýn diyen Nurettin Yapar, periyodik kontrollerin de ihmal edilmemesi gerektiðini söyledi. Genel kontrollerin olasý arýzalarýn önüne geçilmesini saðladýðýna iþaret eden Yapar, bakýmlarý zamanýnda yapýlmayan araçlarýn trafik kazalarýna da sebebiyet verdiðinin altýný çizdi. MESLEKTE 7 YILLIK TECRÜBE Skoda, Volkswagen, Audi ve Nurettin Yapar, Kemal Nacak la birlikte önemli açýklamalarda bulundu. Yapar, Aracýna Servisi sahibi Nurettin Seat özel servisi bakým yaptýrmak ve Yapar, Oto Elektrikçi olarak faaliyet hizmetlerimiz gösteren Yapar Oto, Kemal Nacak la hakkýnda detaylý bilgi bakým paketlerinde birlikte hizmet almak isteyen herkesi cazip fýrsatlar verdiklerini kaydetti. Aþaðý Sanayi Tarým sunuyor. Genel kontrol Caddesi Gazel Vinç Meslekte 7 yýlý dahilinde far ayarý ve yanýndaki servisimize geride býraktýðýný silecek bakýmý da bekliyoruz dedi. belirten Yapar Oto yaptýklarýný hatýrlatan Yapar Oto Servisi sahibi Nurettin Yapar, Kurban Bayramý öncesinde yola çýkacak sürücüleri uyardý. Balkanlýoðlu, haccý anlatacak MURAT ÇETÝN Ý Çorum dan hacca gidecek olan 66 kiþilik kafile dualarla uðurlandý. stanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Kutsal Yolculuk Hac konulu vaaz programý 6 Eylül 4 Cuma günü Çorum da gerçekleþecek. Abdibey Abdulmetin Balkanlýoðlu Camii nde gerçekleþecek olan vaaz programý akþam namazýnýn ardýndan baþlayacak ve yatsýya kadar sürecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi.

11 Mete Taþlýova babasýný kaybetti SALI EYLÜL 4 Âþýk Þeref Taþlýova son yolculuðuna uðurlandý RECEP MEBET aþkýn plaket ve 8 takdirname aldý. itit Üniversitesi Fen Edebiyat FakülÇeþitli dergilerde folklor yazýlarý yatesi Edebiyat Bölümü kurucularýnzan Taþlýova, 97'den itibaren ABD'den dan Doç. Dr. Muammer Mete TaþlýJaponya'ya, Avrupa'dan Orta Asya ya kaova nýn babasý, Devlet Sanatçýsý Aþýk Þedar birçok ülkede programlar yaptý. ref Taþlýova (76) vefat etti. Taþlýova ayrýca UNESCO'nun düakademik çalýþmalarýný Yýldýrým zenlediði Dünya Sanat Dizisi adlý etkinbeyazýt Üniversitesi nde sürdüren Mete likte Türkiye'yi temsil etmiþti. Taþlýova nýn babasý Þeref Taþlýova, geçirçorum DA DA SAHNE ALMIÞdiði rahatsýzlýk sonucu Ankara da yaþati mýný yitirdi. Aþýk Þeref Taþlýova, 9 yýlýnda Beyin rahatsýzlýðý nedeniyle Dýþkapý Çorum da düzenlenen Türk Dünyasý Þeref Taþlýova Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma HasAþýklar Þöleni nde de sahne almýþtý. tanesi nde tedavi altýna alýnan ve bir süredir yoðun baçorum Valiliði, Türk Kültür ve Sanatlarý Ortak kýmda bulunan Þeref Taþlýova, yapýlan tüm týbbi müyönetimi (TÜRKSOY) ve Hitit Akademi Derneði'nin dahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. ortaklaþa düzenlediði þölende Azerbaycan'dan Ramin Merhumun cenazesi dün öðle namazýný müteakigarayev, Kazakistan'dan Altay Amanzhoi, Kýrgýzisben Hacý Bayram Veli Camii nde kýlýnan cenaze natan'dan Aily Tuckuckov, Özbekistan'dan Abdulla Qurmazýnýn ardýndan topraða verildi. bannazarov, Türkmenistan'dan Abdikerim Ýlmatov ile ÞEREF TAÞLIOVA KÝMDÝR? Çorum dan Aþýk Cefai ve Mehmet Can la birlikte sahne alan Taþlýova, dinleyenleri mest etmiþti. Âþýk Þeref Taþlýova, 98 yýlýnda Ardahan'ýn Çýldýr ilçesi Gülyüzü Köyü nde doðdu. Taþlýova ayrýca ayný yýl düzenlenen Uluslararasý Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamýndaki Âþýklar Ulusal ve uluslararasý ödüllere layýk görülen ÞeÞöleni nde Çorumlu halk ozanlarýndan Aþýk Borani, ref Taþlýova, 966'dan itibaren Kars Radyosu bünyeaþýk Sürmelican Kaya, Aþýk Cefai ve Rýfat Kurtoðlu sinde yýl süreyle aþýklara iliþkin programlar hazýrile birlikte sahne almýþtý. layýp sundu. HAKÝMÝYET, Âþýk Þeref Taþlýova ya Allah'tan Taþlýova, katýldýðý yarýþma ve festivallerde deðirahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. þik dallarda 5'i altýn 'un üzerinde madalya, 6'ý H Aþýk Þeref Taþlýova, 9 yýlýnda Çorum da düzenlenen Türk Dünyasý Aþýklar Þöleni nde de sahne almýþtý. Berat Döþeme, Çorum da bir ilke imza atarak yaylý yatak tamiratý yapmaya baþladý. Berat Döþeme den Çorum da bir ilk RECEP MEBET B erat Döþeme sahibi Ýzzet Çelikbaþ, Çorum da bir ilke imza atarak yaylý yatak tamiratý yapmaya baþladýklarýný açýkladý. Atölyesindeki makine ve ekipmanlarla istenilen ebatlarda yaylý yatak imalatý da gerçekleþtirdiðini anlatan Ýzzet Çelikbaþ, Mutfaklar için köþem takýmlarý üretimi de yapýyoruz dedi. Yýpranan koltuk, kanepe ve oturma gruplarýna istenilen renk ve modellerle yeni döþeme yaptýklarýný vurgulayan Çelikbaþ, Çalýþmalarýmýzý yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Caddesi numara 5 de faaliyet gösteren Berat Döþeme ye bekliyoruz diye ko- Ýzzet Çelikbaþ, istenilen ebatlarda yaylý yatak imalatý da yaptýklarýný söyledi. Berat Döþeme, Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Caddesi numara 5 de hizmette. Doç. Dr. Muammer Mete Taþlýova nýn babasý, Devlet Sanatçýsý Aþýk Þeref Taþlýova vefat etti. Timur Harzadýn, Cemiyet in konuðu olacak Gazetecilikte Stres söyleþisi 9 Eylül de RECEP MEBET Ç orum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan organize edilen Gazetecilikte Stres ve Baþa Çýkma Yollarý konulu söyleþi 9 Eylül 4 Pazartesi günü gerçekleþecek. Psikoterapist ve Aile Danýþmaný hemþehrimiz Uzm. Dr. Timur Harzadýn ýn konuþmacý olarak yer alacaðý program saat. da Dil ve Edebiyat Der- neði Salonu nda düzenlenecek. Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin davetli olduðu programda meslek hastalýklarý arasýnda yer alan stres konusunda açýklamalarda bulunacak olan Timur Harzadýn, katýlýmcýlarýn konuyla ilgili sorularýný da cevaplayacak. Yerel basýn yönetici ve çalýþanlarý açýsýndan motivasyon kaynaðý tavsiyelerin yer alacaðý prog- Hadiye-Seydi Demiray çiftinin oðlu Ahmet, Hatice-Þaban Kartal çiftinin kýzý Betül ile dünyaevine girdi. Demiray ve Kartal Aileleri nin mutlu günü Ahmet ile Betül evlendi Y Gazetecilikte Stres ve Baþa Çýkma Yollarý konulu söyleþi 9 Eylül 4 Pazartesi DED Salonu nda gerçekleþecek. eniyol Mahallesi Muhtarý Seydi Demiray ýn oðlu, eðlencelerle devam eden düðün töreninde duayý, UlucaPolis Memuru Ahmet Demiray, hemþire F. Betül mii emekli Ýmam Hatibi Hafýz Hasan Kestek yaptý. Kartal ile hayatýný birleþtirdi. HAKÝMÝYET, Betül-Ahmet Demiray çiftini kutlar Hadiye-Seydi Demiray çiftinin oðlu Ahmet, Haömür boyu mutluluklar diler. (Recep Mebet) tice-þaban Kartal çiftinin kýzý Betül ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray, bazý daire müdürleri, mahalle muhtarlarý, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Demiray ve Kartal Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýkramlar ve müzikli Düðüne katýlan davetliler Demiray ve Kartal Aileleri ni tebrik ettiler.

12 SALI EYLÜL 4 Vücudumuzda her gün kanser hücresi oluþuyor rof. Dr. Hüseyin Abalý, melanom adlý Pcilt kanseri türünün tedavisinde tek yolun, hastalara hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça aðýr tahribatlara veren kemoterapi olmadýðýný ifade etti. Melanom ile ilgili açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Abalý, týpta yaþanan geliþmeler sayesinde artýk melanom adlý cilt kanseri türünün tedavisinde tek yolun, hastalara hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça aðýr tahribatlar veren kemoterapi olmadýðýný belirtti. Vücudumuzda her gün kanser hücreleri oluþtuðunu kaydeden Abalý, bu kanser hücrelerini, vücudumuzu sürekli tarayan baðýþýklýk sistemimizin bulup yakalayarak yok ettiðini ancak baðýþýklýk sistemimiz zayýfladýðýnda bu kanser hücrelerinin kontrol sisteminden kaçabildiðini belirtti. Melanom adlý cilt kanseri türüne, yassý ve bazal hücreli cilt kanserlerine göre daha az rastlandýðýný, buna raðmen, cilt kanserlerine baðlý olan ölümlerin çoðunun bu kanser türünden kaynaklandýðýna dikkat çeken Abalý, bu hastalýðýn en önemli tedavisinin henüz geliþmeden önlemek olduðunu belirtti. Abalý, Güneþten bilinçli bir þeklide yararlanmalýyýz. Saat.-6. arasýnda güneþlenmemeli, güneþe çýkarken güneþ koruyucu kremler sürmeli, güneþ ýþýnlarýný geçirmeyecek kadar kalýn kýyafetler giymeliyiz þeklinde konuþtu. Diðer kanser türlerinde de olduðu gibi melanomda da ileri evrede tespitin tedavisini zor kýldýðýný ve eskiden tek tedavi yönteminin hastaya kemoterapi vermek olduðunu vurgulayan Abalý, günümüzde bunun deðiþtiðini belirtti. Abalý, artýk hastalarý oldukça yýpratan kemoterapi süreci yerine hastanýn baðýþýklýk sistemini güçlendirmenin bu hastalýkta iþe yaradýðýnýn görüldüðüne vurgu yaptý. Melanom hastalýðýnda baðýþýklýk sisteminin önemli olduðunun altýný çizen Abalý, "Melanom hücreleri bir takým maddeler salgýlayarak ya da baðýþýklýk sistemi hücresi olan sitotoksik T hücrelerini onlara sanki uyku ilacý veriyormuþçasýna uyutarak sistemden kaçabiliyorlar. Son yýllarda ortaya çýkan ilaçlarla, bu uyutmayý ortadan kaldýrarak baðýþýklýk sistemi hücrelerine adeta bir fincan kahve vererek onlarýn kendilerine gelmelerini saðlayýp, kanser hücrelerini yok etmelerinde destek oluyoruz. Ipilimumab ve nivolumab bu ilaçlara verilebilecek iki örnek. Bu ilaçlar sayesinde hastalýklarýný daha uzun süre kontrol altýnda tutmak ve geriletmek mümkün olabiliyor" diye konuþtu.(ýha) Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com TURNA Tanýmý Tarlalarýn ve sulak alanlarýn büyük ve gri bir kuþudur Coðu zaman sürüler halinde bulunur. Küçük baþý ve iri bedenine doðru geniþleyen bir boynu vardýr. Sekonderleri çalýmsý kuyruk görünümündedir. Eriþkinin kafasý siyahtýr, gözünden ensesine doðru uzanan beyaz bir çizgi ve zor görülen kýrmýzý tepesi vardýr. Boðazý siyah, gagasý küçük ve açýk renktir. Yazýn sýrt tarafý kahverengidir. Ergenin baþý zencefil kahverengisi ve desensizdir. Uçarken baþýný öne bacaklarýný ise geriye uzatýr. Sesi yüksek, gür ve yankýlýdýr. Habitatý Orman kenarlarý açýk meralar, sýð su birikintilerin oldugu bölgeler ve bataklýklar Yayýlýþ ve yerel adlar bilgisi bulunamadý Beslenme Küçük Kemirgenler, Kurbaga, Salyangoz,Böcekler ve larvalarý. Mýsýr, arpa, buðday, yulaf, ayçiçeði tohumu, bezelye, fasulye, fýstýk, zeytin, böðürtlen, meþe palamudu, sebzeler, patates, bitki kökleri ve sürgünleridir. Biyoloji bilgisi bulunamadý Göçü Büyük sürüler halinde gezerler, kýþlarý güneye göç ederler. Rasbora: Silopi den merhaba. bir gözlemimi aktarmak istiyorum. Silopi de kasým aylarýnda gelen ve bahar baþýnda göçeden bir turna sürüsü var. Halen buradalar( Subat ). Yaklaþýk 5 bireyden oluþuyor. sabah Cudi Daðý istikametine gidip öðleden sonra sýnýr hattýndaki tarlalara konuyorlar. Müthiþ bir görüntü oluþuyor. Zaman zaman avlayanlar da oluyor maalesef :( Türlerin sayfalarýnda turna ile ilgili yaþam alaný ve Türkiye popülasyonuna ilave edilebilir. Kaynak Fotoðraf: Gölün yazýda /4/ de çekildi 4 yýldýr ilk defa Çorum da turna görüyorum Büyük bir ihtimalle göç yolculuðunda Gölün yazýda mola verdiler. Dünya Alzheimer Günü Alzheimer Nedir? Ýlk kez 96 yýlýnda Alman bilim adamý Alois Alzheimer tarafýndan tanýmlanan ve 65 yaþ üstü kiþilerde beyin dokularýnda aðýr hasara neden olan Alzheimer hastalýðý için hâlâ etkili bir teþhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyada yaklaþýk 44 milyon Alzheimer hastasý olduðu tahmin ediliyor. Demans (bunama); zihin iþlevlerinde sonradan meydana gelen kaybý ifade eden bir kelimedir. Bireyin normal zihinsel geliþimi sonrasýnda; zihinsel iþlevlerin kaybý sonucu bunamanýn ortaya çýkmasýdýr. Alzheimer hastalýðý, bunama yapan hastalýklar içinde en sýk izlenen bozukluktur. Alzheimer'lý hastalarýn sayýsý giderek artmaktadýr. Çünkü hastalýk ile ilgili en önemli risk faktörü yaþtýr ve yaþlanma kaçýnýlmaz bir durumdur. Hastalýðýnýn Nedenleri Normalde yaþýn ilerlemesi ile belli oranda ölen beyin hücrelerinin, hastalýðýn da henüz nedeni tam aydýnlatýlamamýþ olmakla beraber, olaðan seyrinden daha erken ve daha fazla oranda ölmesi olduðu bilinmektedir. Yaþýn ilerlemesi ile beraber, her kiþide beyinde belli oranda hücre ölümü gerçekleþmektedir, ancak Alzheimer hastalýðýnda bu süreç çok hýzlý ve erken olur. Hücre ölümüyle birlikte beyin yavaþ yavaþ büzüþmeye baþlar ve küçülür. Alzheimer hastalýðý bulaþýcý bir hastalýk deðildir, çok nadir olmakla birlikte (yaklaþýk hastanýn 5'inde) irsi formlarý tespit edilmiþtir. Hastalýðýn nedeni tam olarak bilinmese de günümüzde Alzheimer'ý tetikleyen durumlar tanýmlanmýþtýr:.yaþ (deðiþtirilemez faktör). Geçmiþte depresyon (deðiþtirilebilir faktör). Damar hastalýklarý (Kalp krizi, tansiyon yüksekliði, kolesterol yüksekliði vb. deðiþtirilebilir faktörler) 4. Geçmiþte ciddi kafa yaralanmalarý 5. Düþük eðitim düzeyi 6. APOE4 taþýyýcýlýðý (kandaki lipoproteinlerde bulunan yapý taþlarýndan biri). Bunlarýn dýþýnda daha az önemde olan bir çok risk faktörleri tanýmlanmýþtýr. Hastalýk bazý hastalarda çok yavaþ ilerlerken, bazýlarýnda ise daha hýzlý ilerlemektedir. Hastalýk erken, orta ve ileri evre olarak evreye ayrýlabilir. HASTALIK BULGULARI: UNUTKANLIK! Unutkanlýk; yaþlýlýða mý, Alzheimer hastalýðýna mý baðlý ayýrt edilmeli! Alzheimer'ýn olmazsa olmaz özelliði unutkanlýktýr. Yaþlýlýktaki her türlü unutkanlýk deðerlendirilmelidir. Unutkanlýðýn yaþlýlýða mý, Alzheimer'a mý baðlý olduðu birbirinden ayrýlmasýdýr. Alzheimer hastasý geçmiþini özellikle de gençlik (- yaþ ) dönemini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla anlatabilir ancak hafýzasýna yeni olaylarý kaydedememeye baþlar. Alzheimer hastalýðýnda baþlangýçta hafif bir unutkanlýk vardýr. Örneðin hasta randevularýný, piþen yemeðin altýný, marketten alacaklarýný vb. unutmaya baþlamýþtýr. Eskiden alýþveriþ listesi yapmayan bir kiþi, liste tutmaya baþlayabilir veya yapacaklarý ile ilgili çeþitli notlar alamaya baþlayabilir. Zamanla unutkanlýk giderek artar ve hasta yeni olaylarý hiç kaydedememeye dolayýsýyla unutmaya baþlar. Örneðin 5 dakika önce sorduðu soruyu tekrar tekrar sorabilir, torunlarýnýn isimlerini unutabilir, koyduðu eþyalarýn yerini hatýrlamaz. Buna karþýn hasta geçmiþini özellikle de gençliðini þaþýrtýcý bir ayrýntýyla anlatabilir. Sýklýkla hasta yakýnlarý "ne unutkanlýðý, 4 yýl öncesini cin gibi hatýrlýyor" diyerek yanlýþ bilgi verebilir ama Alzheimer hastalýðýnda önemli olan yakýn zamana ait unutkanlýðýn olmasýdýr. Alzheimer hastalýðý baþlangýçta sinsi bir unutkanlýkla baþlayabileceðinden; yaþlýlýkta izlenen unutkanlýk normal olarak görülmemelidir. Gençlerde görülen unutkanlýðýn altýndan ise sýklýkla modern yaþam tarzýnýn getirdiði ruhsal sýkýntýlar ve hastalýklar (depresyon, anksiyete, uyum bozukluðu gibi) çýkmaktadýr. Bazý vitamin eksiklikleri (B ve folat) ve guatr bezi bozukluklarý da gençlerde unutkanlýða neden olabilir ve araþtýrýlmasý gerekli olabilir. Günümüzde özellikle çalýþan kiþilerde unutkanlýk þikâyetine sýk rastlanmaktadýr. Hastalýkta birçok bulgu olsa da en önemli bulgu, yakýn zamana ait bilgilerin giderek artan oranda unutulmasýdýr. YOL HATIRLAYAMAMA Eðer unutkanlýðý olan bir yaþlý iyi bildiði yollarý bulamýyorsa, daha önceden dolaþtýðý yerlere artýk gidemiyorsa, evin yolunu bulamayýp kayboluyorsa ya da evin yolunu aramaktan dolayý eve geç geliyorsa, evin içinde odalarý karýþtýrýyorsa, bunlar Alzheimer hastalýðý ile iliþkili bulgular olabilir. DÝÐER BULGULAR Hastalar daha önceden olmayan bir þekilde içlerine kapanabilir, isteksiz, þevksiz görülebilirler. Hastalar uðraþ ve hobilerini terk edebilir. Örneðin; bir hasta arkadaþlarý ile bir araya gelip sohbet etmeyi býrakabilir. Karmaþýk alet kullanýmý zorlaþýr. Para hesabýnda güçlük olabilir. Bankamatikten para çekmek hastalar için çok zor bir þey haline gelebilir. Bunlar ile beraber bir takým psikiyatrik bulgular da olabilir. Hastalar olmayan þeylerden bahsedebilir, onlarý gördüðünü, iþittiðini söyleyebilir. HASTALIÐIN TANISI Hastanýn muayenesi, hasta yakýnlarýnýn verdiði bilgi, beyin iþlevlerini deðerlendiren nöropsikolojik deðerlendirme ve gerekirse diðer yardýmcý tetkiklerin (MR, BT, kan testleri..) bir araya getirilerek yorumlanmasýyla yapýlmaktadýr. TEDAVÝ Hastalýðýn kesin tedavisi yoktur. Hastalýðý önlemek ya da tedavi bulmak için - yýllarýnda yapýlan araþtýrmalarýn yüzde 99,6'sý baþarýsýzlýða uðradý. Yani yapýlan tedaviyle, hastalýk tamamen ortadan kaldýrýlamýyor. Öncelikle þunun bilinmesi gerekir; bu hastalýðýn tedavisinde erken taný çok önemlidir. Araþtýrmalarda, belirtiler genellikle hastalýðýn baþlangýcýndan sonraki yýl içinde ortaya çýktýðý ve hastaya teþhis konulduðunda, beyin hücrelerindeki geri dönüþümsüz hasara baðlý olarak da tedaviye çok geç kalýndýðý için baþarýsýz olunduðu görülmektedir. Erken teþhisle yapýlan tedavide, hastalýðýn ilerlemesi yavaþlatýlýr ve hastalýðýn semptomlarý azaltýlýr. Amaç, hastanýn yaþam kalitesini arttýrmaktýr. Ayrýca, ortaya çýkan psikolojik problemlerle baþa çýkabilmek için de çeþitli ilaçlar (antidepresan gibi) kullanýlýr. Fakat bu ilaçlar doktor kontrolünde alýnmazsa daha kötü sorunlara yol açabilir. Gün geçtikçe, Alzheimer hakkýnda daha fazla bilgi sahibi oluyor ve daha fazla ilaçlarla karþýlaþýyoruz. Yapýlan çalýþmalar, hastalýðýn tedavisinde büyük adýmlar atýlacaðýný göstermektedir. Alzheimer, tedavisinde erken taný çok önemlidir. Onlarý Yalnýz Býrakmayýn! Alzheimer Hastasý ve Yakýnlarýnýn Bilmesi Gerekenler * Öncelikle hastanýn kendisine, cesaret ve güven duygusunu aþýlamak gerekir. Hastaya her zaman yardým edilmeli ve bu yardýmýn hastaya kabul ettirilmesi gerekmektedir. * Hastanýn hislerini paylaþmak gerekir. Gerekirse hasta, doktora nasýl bir durumda olduðunu anlatmalý ve bu yönde de tedavi uygulanmalýdýr. * Yapýlacak iþler için bir kâðýda notlar alýnmalýdýr. Ayný þey eþyalarýn yerini bulmak için de yapýlmalýdýr. * Alzheimer hastalarýnýn araba sürmesi tehlikelidir. Bu yüzden bir kiþinin, hastaya eþlik etmesi (þoför olarak) gerekir. * Hastanýn saðlýðýna ve beslenmesine dikkat edilmelidir. * Hasta hobilerini kýsýtlamamalýdýr. Önceden yaptýklarýný, yapmaya devam etmelidir. Fakat çalýþmayý býrakmasý gerekir. * Hastalýk ilerlemeden, hastanýn ilerideki bakým durumu görüþülmelidir. * Alzheimer, sadece kiþinin kendisine deðil, ailesine de maddi ve manevi yük getirdiðinden, bu hastalýkla yaþamaya alýþmak ve baþ edebilmek için destek almak gerekir. Alzheimer hastalýðýnýn tedavisinde en büyük ilaç "SEV- GÝ"dir! Sýra size de gelebilir; geç olmadan bilinçlenin. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

13 SALI EYLÜL 4.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:8 ZÝL-KA DE: 45 Hicri Þemsi:9 Rûmi: Eylül 4 Hýzýr:4 4 EYLÜL Din kardeþine eziyet eden, kalbini kýran, Kâbe'yi yýkmýþ gibi günaha girer. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Suûdi Arabistan Devleti'nin kuruluþu (9) - DDY'nin kuruluþu (856) - Gece ve gündüzün eþitliði ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 5 Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat 55 Jandarma Ýmdat 56 Elektrik Arýza 86 Su Arýza 85 Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza 87 Tüketici Hattý 75 Bilinmeyen Numaralar 8 Alo Orman 77 Alo Çevre 8 Cenaze Ýþlemleri 8 5 Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri 7 8 Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY -8 YAVRUTURNA 4-44 HAYAT -647 BAHABEY -77 ATA 4-55 GÜLABÝBEY HAYAT -647 BAHABEY -7 KALE 5-4 MÝMARSÝNAN BAÐCILAR 4-96 YAVRUTURNA NÖBETÇÝ ECZANELER YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 9/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) 5 6 VEFA GAZÝ CAD. NO:5/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI VEFAT EDENLER -Altýnbaþ Köyü' nden gelme, Mehmet, Hasan, Selvinaz ve Þehriban ÖZDEMÝR' in babasý, Emekli Öðretmen Durmuþ ÖZDEMÝR' in kayýnpederi, Almanya' dan emekli; Hasan ÖZDEMÝR -Kavacýk Köyü' nden gelme, Ali ve Mavuþ KESKÝN' in oðlu, Ali ve Mehmet KESKÝN' in kardeþi; Hýdýr KESKÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Þehitler ve Gaziler Haftasý Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný ugün dünyada 5 bin atom baþlýðý Bolduðu söylenmektedir. Tek bir deniz altýndan fýrlatýlacak baþlýklarýn II. Dünya savaþýnda kullanýlan toplam bomba ve silahlarýn gücüne eþit olmasý olayýn vahametini daha açýk olarak ortaya çýkarmaktadýr. Bu silahlanma yarýþý dünyamýzý bir barut fýçýsý haline getirmiþ, nihayet I. ve II. dünya savaþlarý ile insanlar yüz yüze gelmiþlerdir. Bu savaþlar sivil halkýn, askerden daha çok tehlikeyle karþýlaþtýðýný açýk olarak ortaya koymuþtur. 4 yýl süren I. dünya savaþýnda 9,5 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 5 ' i sivil, % 95 'i askerdir. 5 yýl 8 ay süren II. dünya savaþýnda ise 5 milyon insan ölmüþ olup; bunlarýn % 5' i asker, % 48 'i sivildir.,5 yýl süren Kore savaþýnda ise 9 milyon insan ölmüþ, bunun % 84' ü sivil, % 6 'ý askerdir. Ýran - Irak savaþý da tamamen sivil halka yönelik bir durum göstermiþtir. Yine komþumuz Irak'ta, Suriye'de olup bitenlerde ayný doðrultuda devam etmektedir. Büyüklerimiz, ''Dost üçtür. Birincisi dost, ikincisi dostun dostu, üçüncüsü düþmanýn düþmaný. Düþman da üçtür. Birincisi düþman, ikincisi dostun düþmaný, üçüncüsü ise, düþmanýn dostudur'' demiþlerdir. Bütün dünler bugünleri aydýnlatan fenerlerdir. Yine devletlerin devletlere dostluðu menfaat üzerinedir. Ülkemiz yer altý kaynaklarý, doðal güzellikleri, tarýmsal potansiyeli, Türk Cumhuriyetleriyle olan iliþkileri, dört mevsimin bir arada yaþanmasý, denizlerle çevrili olmasý, tarihi zenginlikleri ve komþularýmýzýn konumu itibariyle özel önem arz etmekte olup; dost - düþman çoðu ülkelerin iþtahýný geçmiþte kabartmýþ, muhtemelen gelecekte de kabartacaktýr. Elbette komþularýmýzla ve diðer ülkelerle daima iyi iliþkiler içerisinde olacaðýz veya zor olsa da olmaya çalýþacaðýz. Yalnýz bu iliþkilerimizi sürdürürken Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN þu sözünü hiç unutmayacaðýz. '' Düþmanla dost olmak için, belinde silahýn, yanýnda cephanen, baþýn dik, gözlerin daima düþmanýn üzerinde ve karþýya bakar vaziyette olup; düþmana merhaba merhaba deyip geçeceksin.'' Bunu þöyle bir örnekle de pekiþtirebiliriz. Köyde yýllar önce iki aile arasýnda çok önemli bir olay yaþanýr, birbirlerine husumet duyarlar ama zamanla torunlar samimi arkadaþ olur. Fakat 7-8 yaþýndaki yaþlý anneanne, babaanne çoðunlukla torununu yanýna alýr ve bak yavrum falancalarýn torunuyla çok samimisin ama unutma bizim geçmiþte onlarla þöyle þöyle davamýz oldu. Arkadaþ ol, ama aklýmda diye dur. Çünkü ''su uyur düþman uyumaz'' demiþ atalarýmýz diye öðüt verir. Ülkelerin silahlanma yarýþý içerisinde olduðu günümüzde her zaman tedbirli olacaðýz; zayýf düþtüðümüz zaman içten ve dýþtan düþmanlarýn çýkabileceðini asla unutmayacaðýz. Bu baðlamda; aileden baþlamak üzere, okullarýmýzýn her kademesinde nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar (NBC) ve bunlarýn tehlikelerinden bilinçli olarak korunma yollarý öðretilmeli, yapýlan planlar pratikte uygulanabilir ve sýðýnak olarak belirtilen yerler sýðýnak özelliðine uygun olmalý, ikaz - alarm tatbikatlarý yasak savma cinsinden olmadan yapýlmalý, öðrenciler ve vatandaþlar olasý savaþlara, afetlere ve onlarýn sebep olabileceði zararlara karþý daima eðitimli tutulup, psikolojik olarak hazýr olmalarý saðlanmalý ki, ihtiyaç halinde sýfýrdan eðitim vermek yerine, hatýrlatmayla en az panikle en iyi korunma saðlanabilsin. Unutmayalým ki, nemelazým diyen neye lazým olur! Çünkü afetler unutulduðu zaman, düþman ise zayýf yönümüzü gördüðü zaman gelir. 'Þehitler NURLANIR, gaziler ONURLA- NIR'' GAZÝ DEDEMÝZE VEFA: Mart ayýnda hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýklý Kore Gazisi Mehmet USLU dedemizi ve tüm gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarý þad ola. Sayýn Belediye Baþkaný ve Baþkan Yardýmcýlarý; en yaþadýðýmýz þehirlerdeki bele- birincil hizmetlerinden DÝYESÝ TARAFINDAN PARK tiðim bu görüntüler ÇORUM BELE- Bdiyelerin biri si olan halkýn yaþamýný kolaylaþtýrma ve buna engel olan vatandaþlarý BALAR. Bu gayet güzel bir uygulama EDÝLMEMESÝ ÝÇÝN ÇAKILAN DUuyarma gerekirse cezai iþlem yapma peki belediyenin araçlarýnýn yolu kapatýrcasýna park etmeleri ne anlama geli- görevleri olduðunu biliyorum ve onun için belediye baþkanýna ÞEHRÜL yor? Bu olayý yukarýda bahsettiðim EMÝN denmiþtir. BELEDÝYE SEKRETERÝ ondan ÖN- Bu baðlamda þehir yaþamýný zor CE BELEDÝYE BAÞKAN YARDIMhale getirenin belediye olursa ne olacak, biz vatandaþlar olarak bu durumu tim ve Cevap çok ilginç NE YAPABÝ- CISI TURAN CANDAN beye bahsetyetkililere bildirmemiz ve o yetkilinin LÝRÝM peki soruyorum þimdi çözüm de bu duruma duyarsýz kalmadan bir makamý ben miyim sizler misiniz? Bu çözüm bulmasý gerektiðini sanýyordum. Bu söylediðim medeni demokra- MUZAFFER KÜLCÜ YE mail attým Ercan AYANCI konuda belediye BAÞKANI SAYIN tik duyarlý ve hal için hizmet eden görevliler ve BELEDÝYE BAÞKANI YIN ÇOOOK Büyümüz BAÞKAN sekreterinden randevu talep ettim. SA- VE YARDIMCILARI ÝÇÝN geçerli tanýmlama oluyor. Þimdi fotoðraflarýný da muhtelif tarihlerde çek- sebebini de imara girecek tarlamýz olmadýðý için di- BEYlütfedip dönmediler merak bile etmediler galiba ye düþündüm dikkat edilirse bu uðraþým da kendi þahsi menfaatime birþey yok olacaksa tüm Çorum halkýyla birlikte ben de o rahatlýktan faydalanacaðým bu arada bu konuyu AKP yerel yöneticilerine de aktardým yerel yönetimlerden sorumlu arkadaþ duyarlý davranýp uðraþ verdi ve o bölgeye park yapmadýlar. Birkaç hafta sonra durum yine aynýsý oldu. Kýsaca ÇORUMDA BÝR DEYÝM VARDIR BUNU DA HERKES ÇOK ÝYÝ BÝLÝR ALÝ AÐAM SÖYLÜYOR. Bu konuda görüþmeye her zaman açýk olduðumu belirtir inþallah þehrimizi ferasetli duyarlý þahsiyetler tarafýndan yönetmek nasip olur. Kadir Yüktaþýr com Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:4 Sayý: 7 EYLÜL 4 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) :, 5 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : : Yurt Dýþý : Euro Baský Serdengeçti "Ben anlamam evladým, hem bu yaþlarda namaz, dini kitaplar ne demek, bunlar tahsilini yaparsýn, evlenirsin, hayatýn yoluna girdikten sonra ne yaparsan yap" "Peki anne senin hayatýn yoluna girdi, bir de kýz kardeþim var, niçin hayatýn yoluna girdiði halde namazýnýzý kýlmýyorsunuz?" "Bak baþlarým sana ha."" "Ya anneciðim,namazýn ve ibadetlerin zamana býrakýlmasý diye bir þey yok" "Bak Ahmet bana hocalýk yapmaya karýþma" "Yok anneciðim, öyle anlama,ben senim canýmdan ileri seviyorum,ama ibadet birzere farz, yapmazsak cezasý çok fazla." "Aman Ahmet git baþýmdan" "Nereye gideyim anneciðim, sen benim her þeyimsin gel bi boynuna sarýlayým." "Git seni yaðcý." "Ne yaðcýsý, benim canýmsýn sen" "Haydi git baþýmdan benim dünya kadar iþim var." "Bak anne iþ dedin de aklýma geldi." "Eðer sen namazýný kýlsan yaptýðýn bütün iþler ibadet sayýlacak, ne karlý deðil mi?" "Peki ibadet yapmadýðým zaman hiç sevabým yok mu?" "Yok anne, inan ki yok" "Ya Ahmet sen kýsa zamanda neler öðrendin böyle?" "Anneciðim iþte risaleler de bunlar çok güzel bir þekilde anlatýlýyor." "Neyse sonra kýlarým haydi yemek hazýr" Hayat böylesine akýp gidiyordu (Sürecek) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 6 : Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: 4 4 (pbx) 5 6 (pbx) (pbx) 5 4 (Fax) METEOROLOJÝ 87, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 5, 5, 5, 5, 5, Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:/c, 9 Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: /9 (Posta Kodu. 9)

14 4 SALI EYLÜL 4 Ortaköy ün sorunlarý Müsteþar a iletildi O Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Orman ve su Ýþleri Bakaný Müsteþarý Lütfü Akça yý ziyaret etti. rtaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Orman ve su Ýþleri Bakaný Müsteþarý Lütfü Akça yý ziyaret ederek, Ortaköy ün sorunlarýný iletti. Ortaköy ün Ötegeçe mevkiinde bulunan sulama göletindeki mesire alaný ile Pýnarlý göletinin sorunlarýný zaman zaman dile getirdiðini hatýrlatan Ýsbir, geliþmelerle ilgili bilgi paylaþýmýnda bulundu. Ziyaretten dolayý memnuniyeti dile getiren Müsteþar Akça ise, mesire alanýn tescil onayýnýn gerçekleþtiðini bundan sonra mesire yerinin hazýrlanma aþamasýna gelindiðini kaydetti. (Haber Merkezi) SP den hasta ziyareti S aadet Partisi Merkez Ýlçe yönetimi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören hastalarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hastalarýn ve hasta yakýnlarýnýn sorunlarýný dinleyen SP'liler, onlara hem karanfil hem de moral verdiler. Partililerin hastanede tedavi gören hastalarýn ziyaretini sýcak karþýladýklarý, þifa bulmalarý için dua istedikleri belirtildi. Parti yöneticileri daha sonra Acil Servis'te bulunan hastalar ziyaret etti. Saðlýk çalýþanlarýna ve tüm karanfil vererek görevlerinde kolaylýklar dilediler. SP yöneticileri, tüm dünyada ve Türkiye'de hastalara þifa, dertlilere deva dileyerek kýsa zamanda saðlýklarýna kavuþmalarýný temenni ettiler. (Haber Merkezi) Saadet Partisi Merkez Ýlçe yönetimi hasta ziyaretlerinde bulundu. Kaynak teknolojilerinin tanýtýmý için Gedik Kaynak TIR ý Çorum a geliyor Kaynak teknolojisi tanýtýmýna davetlisiniz EROL TAÞKAN Y ükselen Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti'nin bölge bayiliði olarak hizmet verdiði Gedik Kaynak, kaynak teknikleri ve malzemelerinde gelinen son noktayý tanýttýðý Gedik Kaynak Tanýtým TIR'ý Çorumlu sanayicilerle buluþuyor. Yükselen Makina Sahibi TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Yýlmaz, kaynak sektörünün sanayi sektöründeki önemine vurgu yaptýðý davetinde, tanýtým ve eðitim çalýþmalarýný ayný anda yürüten tanýtým faaliyetlerinde son teknolojinin ve ürünlerin tanýtýlacaðýný belirterek, sanayici ve sektör çalýþanlarýný davet etti. -4 Eylül tarihleri olmak üzere bugün ve yarýn Küçük Sanayi Sitesi'nde sektör temsilcileri ve çalýþanlarýnýn aðýrlanacaðý tanýtým günlerinde, kaynak sarf malzemelerinin yanýsýra, tamir bakým ve özel kullaným ürünleriyle birlikte son sistem robotik uygulamalarýnda örneðinin sergileneceði eðitim ve tanýtým faaliyetinin sektör tarafýndan ilgiyle karþýlanmasý bekleniyor. Yükselen Makina Sahibi Ýsmail Yýlmaz, kaynak sektörünün sanayi üretiminde adeta can damarýný oluþturduðunu aktardýðý açýklamasýnda, Türkiye ve dünyada alanýnda büyük bir pazara sahip olan Gedik Kaynak'ýn, pazar payýnýn yanýsýra AR-GE ve eðitime önem verdiðini bildirdi. Gedik Kaynak'ýn eðitim ve teknolojiye verdiði önem sonucunda elde edilen kazanýmlarýn, sektörün temsilcileriyle buluþturulmasýnda da öncülük ettiðine deðinen Yýlmaz, "Geleneksel hale gelen tanýtým günlerinin Çorum'da da düzenlenmesi bizi fazlasýyla mutlu ediyor. Sektörün ufkunun diri tutulmasý ve vizyonunun teknolojiyle bütünleþmesi yolunda bizim de firma olarak sektörümüze saðlayacaðýmýz katkýyý, sosyal sorumluluðumuz olarak kabul ediyoruz. Tüm sanayicimizi, esnafýmýzý ve sektörümüzün çalýþanlarýný aðýrlamaktan gurur duyacaðýmýz tanýtým týrýmýza bekliyoruz." dedi. Teorim ve pratik uygulamalarýn yer alacaðýný da sözlerine ekleyen Yýlmaz, katýlýmcýlara günün anýsýna çeþitli hediyeler daðýtýlacaðýný da ifade etti. Parti yöneticileri hastalara geçmiþ olsun dileklerini iletti. IÞÝD'e karþý önlem alýnemre KUT E Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) yönetimi, muvazzaf asker olarak vatani görevini yerine getirirken gazi olan üyelerini ziyaret etti. Meslektaþlarý Doðan ý unutmadý Ç orum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) yönetimi, muvazzaf asker olarak vatani görevini yerine getirirken gazi olan üyeleri Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Sefa Doðan ý ziyaret etti. Gaziler Günü münasebetiyle SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyelerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ziyarette Doðan ýn Gaziler Günü kutlanarak teþekkür edildi. Ziyarette konuþan Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Bu vesile ile güzel vatanýmýzý bizlere emanet eden ve ebediyete uðurladýðýmýz gazilerimize rahmet ve þükranlarýmýzý sunarken hayattaki gazilerimize de nice huzurlu, mutlu ve saðlýk dolu yaþamlar dileriz. dedi. (Haber Merkezi) mek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü tarafýndan "IÞÝD katliamlarý ve Ortadoðu halklarýnýn geleceði" konulu panel düzenlendi. Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda önceki gün gerçekleþtirilen panele konuþmacý olarak Gazeteci-Yazar Nuray Sancar ile Gazeteci-Yazar Fehim Iþýk katýldý. Panelin moderatörlüðünü ise EMEP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Oðuz yaptý. Gazeteci-Yazar Fehim Iþýk, Arap Baharý olarak adlandýrýlan yýlýndan sonraki dönemde Ortadoðu'da yaþanan geliþmeleri özetlediði konuþmasýnda, bölgedeki ülkeler; büyük emperyalist devletler ve IÞÝD, PKK, PYD, Güney Kürdistan Yönetimi gibi diðer güçlerin genel hedeflerini ve yaklaþýmlarýný anlattý. Suudi Arabistan ve Katar'ýn yaný sýra Türkiye'nin de IÞÝD'e destek verdiði, Hükümetin hâlâ IÞÝD'i terör örgütü olarak nitelendirmemesinin 49 rehineden kaynaklanmadýðýný, hükûmetin yanlýþ politikalar uyguladýðýný savundu. Iþýk, IÞÝD'e karþý ciddi bir direniþin olmadýðýný ifade ederek, bölgede korkunç bir manzaranýn yaþandýðýný ve herkese büyük görevler düþtüðünü vurgulayarak, "Eðer IÞÝD güçlenirse etkilenmeyecek hiçbir ülke kalmayacaktýr. Böyle bir örgüte acilen önlemler alýnmalýdýr." dedi. Gazeteci-Yazar Nuray Sancar ise, Sovyetler Birliði'nin çöküþü ile birlikte oluþan açýk pazarlarýn yeniden paylaþýmý için 99 sonrasý Büyük Ortadoðu Projesi (BOP) ile birlikte bölgenin yeniden paylaþým sürecinin hazýrlandýðýný söyledi. ABD ve emperyalistlerle birlikte Türkiye'nin de Esad rejiminin düþürülmesi için radikal Ýslamcý ve gerici hareketlere para, silah, lojistik destek sunduðunu ileri süren Sancar, ancak bölgedeki güçlerin bir süre sonra denetim dýþýna çýktýðýný kaydetti. Sancar, Türkiye'nin kendisine verilen model ülke pozisyonundan aldýðý güçle çeteleri desteklemeye devam ettiði görüþünü savunarak, bugün BOP'ta öngörülen mezhep çatýþmalarýnýn yaþandýðýný, geçmiþte ne ekildiyse bugün onun biçildiðini belirtti. Emek Partisi (EMEP) Çorum Ýl Örgütü tarafýndan "IÞÝD katliamlarý ve Ortadoðu halklarýnýn geleceði" konulu panel düzenlendi. Panel Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda düzenlendi.

15 Þeker üzerindeki oyunlar açýða çýktý * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (x9.7 cm) en fazla A (9.7x4 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 6/9/4 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir eker Kanunu tasarýsý ile þeker üzerindeki Þoyunlarýn da açýða çýktýðýný belirten Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül, Milyonlarýn geleceðini umursamadan lobilerle, uluslararasý tekellerle yasal düzenleme adý altýnda gelecek yok edilmek isteniyor. Bunun için Þeker Kanunu deðiþtiriliyor. dedi. Kanunun deðiþtirilmesini isteyenlerin avuçlarýný ovalayarak beklediklerini vurgulayan Gül, tüm güçleri ile þekerpancarýndan yapýlan þekerin yerini glikoz, izoglikoz, fruktoz þurubuna býraktýrmak isteyen lobilerin var güçleriyle çalýþtýklarýný ve amaçlarýnýn ülkemizin, çiftçinin çýkarý olmadýðýný, þekerpancarýnýn sürdürülebilir üretimi olmadýðýný, topluma saðlýklý, doðal þeker yedirmenin ise hiç olmadýðýný söyledi. Türkiye tarýmý ve ekonomisi açýsýndan þekerpancarý tarýmý ve þeker üretimi milyonlarca ailenin ve bireyin geçimi, geleceði, geliri ve istihdamý demektir. diyen Gül, açýklamasýnýn devamýnda þu hususlar üzerinde durdu; Þeker sanayi, hayvancýlýk ve yem girdisi baþta olmak üzere þekerpancarý birçok konuda ülkemizin stratejik ürünlerindendir. Þekerpancarý gibi sosyolojik, ekonomik ve de kültürel öneme sahip bir ürün üzerinde politik oyunlarýn parçasý yapmak insafsýzlýk etmektir. "Ekonomiye her yýl milyarlarca TLkatký sunan bir ürün ve sektör, bazýlarýnýn iþtahýný kabartýyor." Ýþte, bu yüzden þekerpancarý ile pancar þekeri ile oynanýyor. Þeker Kanunu deðiþikliði ile yapýlmak istenenler; glikozun kota kapsamý dýþýna çýkartýlmasý ve Niþasta Bazlý Þeker (NBÞ) kotalarýnýn artýrýlmasýdýr (hatta zamanla tamamen kaldýrýlmasý). Tasarýda kamuoyu algýsýný deðiþtirmek amaçlý olarak NBÞ`ler "diðer þekerler" adý altýnda gizlenmektedir. Bu durum üreticiyi ve de tüketiciyi kandýrmak anlamýna gelmektedir. Ayrýca, söz konusu Kanun tasarýsýnda diðer þekerler için belirlenecek toplam A kotasý, ülke toplam A kotasýnýn %5`i olarak belirlenir." ifadesi yer almaktadýr. Bu þu anlama gelmektedir; "diðer þekerler" tanýmý içerisine gizlenen NBÞ`lerin % olan kotasý %5 artýþla %5`e çýkarýlmaktadýr. (Mevcut Kanunda Bakanlar Kurulu`nun %5 eksiltme veya artýrma yetkisi var). Pancar þekerine alternatif bir ürüne ayrýcalýk tanýnarak kota artýrýmýnýn tarým sektörünü ve pancar sanayinin desteklediði yan sektörleri olumsuz etkilemesi kaçýnýlmazdýr. Mevcut Kanunda bile AB ortalamalarýnýn çok üzerinde üretim kotasý verilen NBÞ`lerin kotasýnýn %5`e çýkarýlmasýnýn pancar þekeri sanayine, pancar üreticilerine etkisi çok büyük olacaktýr. 5 bin ton þekere karþýlýk gelen bu artýrým Doðu Bölgelerimizde yer alan 4 þeker fabrikasýnýn kapanmasý, milyon ton pancarýn üretilememesi, yaklaþýk bin dekar alanýn pancar üretimi dýþýnda kalmasý, en az bin ailenin pancar üretiminden uzaklaþmasý anlamýna gelmektedir. Tasarý halindeki Þeker Kanunu ile Þeker Piyasasý Düzenleme ve Denetleme Kurulu`ndaki üye sayýsýnýn 7`den 5`e düþürülmesi ve üyelerin tamamýnýn ilgili Bakanlýklarýn önereceði kiþiler arasýndan seçilmesi öngörülmektedir. Üyelerin Bakanlar Kurulu tarafýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Ekonomi Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý temsilcileri ile sanayiyi temsilen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, çiftçi örgütlerini temsilen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan önerilen ikiþer isimden birini seçmesiyle oluþturulacaðý ifade edilmektedir. Burada hemen fark edileceði gibi çiftçi örgütlerinin söz hakký yok ve tamamen Yürütmeye baðlý bir yapý ortaya konuluyor. Mevcut Kanun eleþtirilirken Kurumun ve Kurulun yapýsý anti demokratik olarak bulunurken, daha demokratik bir çözümün beklendiði Tasarýdan tam tersi bir durum ortaya çýkmaktadýr. Böyle bir yapý çiftçi örgütlülüðünü gözardý etmektir. Þekerpancarý ve pancar þekeri üzerindeki oyunlardan biri de þeker fabrikalarýnýn özelleþtirilmesidir. Þeker fabrikalarý ülke ekonomisine olduðu kadar fabrikalarýnýn bulunduðu bölgelerde de bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da etkisini artýracak bir þekilde çalýþmaya devam etmelidir. Bundan hareketle þekerde özelleþtirme önemli bir konudur ve sadece ekonomik boyutlarý ile ele alýnamayacak kadar da hassasiyet göstermektedir. Eðer karar vericiler özelleþtirme konusunda ýsrarlý iseler bunu ABD ve AB`de olduðu gibi üretici örgütleri temelinde ele almalý ve üreticilerin de geleceðini düþünerek yapmak zorundadýrlar. Þeker tüm dünyada titizlikle korunan stratejik sektörlerin baþýnda gelmektedir. Sektör halen ülke ekonomisine yýlda yaklaþýk -,5 milyar dolar katma deðer yaratmakta ve ülke nüfusunun en az %`unun geçimini doðrudan veya dolaylý saðlamaktadýr. Ülkemizin içinde bulunduðu coðrafi ve stratejik konum göz önüne alýndýðýnda; iþlenmiþ tarýmsal ürünlerinin dünya pazarlarýna iletilmesi ile ilgili avantajýmýzýn önemi açýkça ortaya çýkmaktadýr. Bu nedenle þeker sanayi, Türkiye için hem ekonomik hem de sosyo-politik olarak son derece büyük önem taþýmaktadýr. ÞEKER PANCARI ÜRETÝCÝLERÝ KAYGILI Son yýllarda yaklaþýk,5 milyon ton pancar þekeri üretiminin daralmasýnýn hayvancýlýða yansýmasý 6, milyon ton yaþ pancar küspesinin ve 8 bin ton melasýn kullanýlamamasý þeklinde olmuþtur. NBÞ kota oranlarýnýn ülkemizde AB ülkelerine oranla yaklaþýk katý oranýnda fazla uygulanmasýnýn sadece et üretimine olumsuz yansýmasý yaklaþýk. ton olduðu tahmin edilmektedir. Sonuç olarak; bir kanundan öncelikle beklenen, koþullarýn daha da iyileþtirilmesi, vatandaþýn çýkarýnýn gözetilmesi, ülkenin stratejik ürünlerinin korunmasýdýr. Oysa Þeker Kanun Tasarýsý þekerpancarý üreticilerini ve doðal þeker üretim sektörünün aktörlerini hayal kýrýklýðýna uðratmakta ve derin kaygýlar yaratmaktadýr. Kanun tasarýsý on yýllardýr elde edilmiþ çiftçi ve çiftçi örgütlerinin haklarýný elinden almakta, buna karþýlýk uluslararasý lobileri, yani NBÞ üreticilerini güçlendirmektedir. 464 sayýlý Þeker Kanununda bazý gereksinimlerden hareketle kuþkusuz deðiþikliðe gidilebilir. Fakat bu deðiþiklikler ülkemiz çýkarýna, üreticimiz çýkarýna, sektörün haklarýný korumak adýna olmalýdýr. Bu hali ile ülkemize, üreticimize hizmet etmeyen tasarý, %`luk üretimi temsil eden NBÞ`yi, %9`ý temsil eden pancar þekerine tercih etmektedir. Bu deðiþiklikler kimlerin uðruna yapýlmak istenmektedir. Kanunlar, yasal düzenlemeler her þeyden önce kamu çýkarý gözetilerek hazýrlanmalýdýr, çýkarýlmalýdýr. Aksi takdirde ortaya çýkacak faturanýn ekonomi-politik ve sosyo-politik maliyeti aðýr olacaktýr. Bu nedenle; "Türkiye`nin þekeri ile oynamayýn." (Haber Merkezi) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ÖDÜLLER: Birincilik :. TL Ýkincilik :.5 TL Üçüncülük :. TL. Mansiyon : 5 TL. Mansiyon : 5 TL. Mansiyon : 5 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (8 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. Necati Gül YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz SON KATILIM TARÝHÝ: SEÇÝCÝ KURUL: ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:/9 -ÇORUM Ýletiþim: Web: HURÞÝT BOZKURT ýsa süre önce kurulan Tüm Acil Týp Teknisyeni ve KParamedik Derneði (TAPDER), ziyaretlerine devam ediyor. TAPDER Ýl Baþkaný Murat Alaçam, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Özerdemir, Rüstem Özerturan ve Mustafa Canbolat, Saðlýk Sen Çorum Þubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette TAPDER Ýl Baþkaný Murat Alaçam, Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eray SALI EYLÜL 4 5 Kýsa süre önce kurulan Tüm Acil Týp Teknisyeni ve Paramedik Derneði (TAPDER), ziyaretlerine devam ediyor. TAPDER'den Saðlýk Sen'e ziyaret SES greve davet etti aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri SSendikasý (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Eðitim Sen'in kamusal, demokratik, bilimsel, laik ve anadilde eðitim talebiyle 4 Eylül Çarþamba günü tüm illerde yapacaðý grevle ilgili olarak görüþlerini açýkladý. AKPiktidarýnýn eðitim sistemini kendi dünya görüþüne göre yeniden biçimlendirme hedefinin dayatmasý ile önemli bir ivme kazandýðýný, diðer taraftan özellikle son iki ayda yaþanan geliþmelere bakýldýðýnda eðitim alanýnda yaþanan sorunlarýn katlanarak arttýðýnýn görüldüðünü belirten Kocatüfek, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi; "4-5 Eðitim ve Öðretim yýlý; öðretmenlere rotasyon dayatýlmasýndan müdür "seçimleri" ve öðretmenliðe geçiþte mülakat uygulamasý gibi ayrýmcýlýðý-siyasi kadrolaþmayý hýzlandýran politikalara, temel bir insan hakký ve toplumsal talep olan anadilinde eðitim hakkýnýn önündeki engellerin sürdürülmesinden Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinin (AÝHM) kararlarýna raðmen zorunlu ve "zorunlu seçmeli" din dersi dayatmalarýna ek olarak liselerde mescit açýlmasýnýn zorunlu hale getirmesine, Temel Öðretimden Orta Öðretime Geçiþ Sýnavý (TEOG) ile ortaya çýkan maðduriyetlerden ortaokullarda imam hatip sýnýflarý açarak bütün okullarýn imam hatipleþtirmesine, devlet okullarýnda giderek artan fiziki donaným ve altyapý sorunlarý velilerin sýrtýna yýkýlýrken özel iili Eðitim Bakanlýðý, TEOG sýnavý sonrasý Myapýlan nakil iþlemlerinde 4. aþamanýn sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan liselerde boþ kontenjanlarýn belli olduðunu açýkladý. Yapýlan açýklamaya göre Türkiye genelinde liselerde ortaya çýkan boþ kontenjan bin. Liseler arasý nakil iþlemleri Eylül ayýnýn sonuna kadar devam edecek. Öðrenciler ve veliler hangi þehirlerde ve hangi liselerde ne kadar boþ kontenjan bulunduðun E-Okul sistemi üzerinden sorgulayýp öðrenebilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yaptýðý açýklamaya göre Ýstanbul'daki liselerde bin 7, Ankara'da bin 44, Ýzmir'de 478 boþ kontejan bulunuyor. TEOG sonrasý 9.sýnýf öðrencilerine yönelik E- Okul lise boþ kontenjan öðrenme sayfasý için týklayýnýz... ve. sýnýf öðrencilerine yönelik E- Okul lise boþ kontenjan sorgulama sayfasý için týklayýnýz. BAKANDAN YOKLAMA MÜJDESÝ Merter Kocatüfek Bayrak'a TAPDER'in çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Saðlýk Sen Baþkan Yardýmcýsý Eray Bayrak ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek sendika olarak her sivil toplum kuruluþuna ayný mesafede olduklarýný söyledi. Bayrak, "Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný çözmek için elimizden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Bu konuda sizlerle de sorunlarýn çözümü bakýmýndan istiþare halinde olmalýyýz. Sizlerin bizlere getireceði sorunlarý hep beraber konuþarak çözmeye çalýþacaðýz." dedi. okullara tanýnan teþvik ve desteklerin artýrýlmasýndan eðitim müfredatýnda piyasacý, bireyci ve " tek din tek mezhep" eksenli-dini içerikli kavram ve söylemlerin aðýrlýk kazanmaya devam etmesine kadar giderek aðýrlaþan ve acil çözüm bekleyen sorunlarla baþlamaktadýr. Bilindiði üzere konfederasyonumuza baðlý sendikamýz Eðitim Sen yaþanan bu antidemokratik, baskýcý, totaliter uygulamalara "dur" demek için 4 Eylül 4 Çarþamba günü hizmet üretiminden gelen gücünü kullanacak, Grev'e çýkacaktýr. Eðitim Sen'in kamusal, demokratik, bilimsel, laik ve anadilinde eðitim talebi sadece eðitim emekçilerinin deðil, çocuklarý tek tipleþtirilerek gelecekleri ipotek altýna alýnmak istenen tüm velilerin, hepimizin talepleridir. 4 Eylül Grevi Eðitim Sen'le deðil aydýnlýk bir ülke ile çocuklarýmýzýn geleceði ile dayanýþmanýn adýdýr. Bu nedenle sadece KESK'e baðlý sendikalarýn üyeleri olarak deðil, öðrenci velileri olarak geleceðimize sahip çýktýðýmýzý göstermek için 4 Eylül'de alan eylemlerine en güçlü katlýmý saðlamak eðitim alanýnda yaþanan saldýrýlarýn püskürtülmesinde son derce önemlidir. Bizde Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý olarak 4 Eylül Çarþamba günü okulumuza, çocuklarýmýz, geleceðimize sahip çýkmak için Eðitim Sen ile birlikte alanlarda olacaðýz. (Haber Merkezi) Liselerdeki boþ kontenjanlar açýklandý vlilik danýþmaný Muhittin Korucu imzasýyla ka- alýnan yazýda, normal düzeydeki kýskanç- Eleme lýðýn, eþler arasý iliþkiyi olumlu etkileyen sýcak bir duygu olduðu öne sürüldü. Normal düzeydeki kýskançlýkla eþlere Sen benim için deðerlisin mesajýnýn gönderildiðini savunan Korucu, Normal düzeydeki kýskançlýk, eþlerin birbirlerine yeterince emek ve zaman ayýrmasýný saðlar. Bu nedenle normal düzeydeki kýskançlýk, evliliðin sigortasýdýr dedi. Lise nakil iþlemlerinde sürecin Eylül ayý sonuna kadar devam edecek olmasý, bazý öðrencilerin TEOG sýnavý sonrasý yerleþtiði okulu beðenmemesi ve nakil iþlemlerinde bulunmak istemesi veya tercih yapmadan yerleþtirilen öðrencilerin farklý bir okul talep etmesi durumlarý için E-Okul üzerinde yoklama kaydý tutulmayacaðýný kaydeden Bakan Nabi Avcý ayrýca þunlarý söyledi: "Onlar kendilerine yakýn yerdeki okullara dönmeye baþladýlar ama bu sürecin saðlýklý iþleyebilmesi için biz Eylül sonuna kadar her hafta bu nakil düzenlemelerini kontrollü bir biçimde açýk tutuyoruz. Ayýn 5'inde, okullarýn açýldýðý gün nakil talebinde bulunmuþ olan ama henüz istediði okula nakledilememiþ olan öðrenciler için devam zorunluluðu uygulanmayacak. Okullarýn açýldýðý ilk hafta bazý veliler ve öðrenciler nakil iþlemleriyle meþgul olacaðý için nakil talebinde bulunmuþ olan 9. sýnýf öðrencilerimizin devam kaydý tutulmayacak. Bunu da bilsinler ki rahat olsunlar. Ýnþallah hepsi de gönüllerindeki okullara bu süreçte yerleþmiþ olurlar." (Haber7) Normal kýskançlýk evliliðin sigortasý AZALTMANIN YOLLARI Kýskançlýðý önlemenin yollarýný da açýklayan Korucu, þu önerilerde bulundu. * Seven kýskanýr düþüncesini bir kenara býrakýn. * Eþinize verdiðiniz sözleri yerine getirin * Eþinizi þüpheye sevk edecek söz ve davranýþlardan kaçýnýn. * Eþe karþý sürekli eleþtirel dil kullanmayýn.(habertürk)

16 6 SALI EYLÜL 4 YÖK ten yol haritasý raporu EYLÜL Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Bakým hizmet alýmý (Çocuk evleri) hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Gazi Cad. Valilik Ek binasý Kat:8 / Çorum Saat:. Çorum Belediye Baþkanlýðý Zabýtaya destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: 5. 4 EYLÜL Çorum Belediye Baþkanlýðý 5 adet semt parký aydýnlatýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Saat: 5. Spor Genel Müdürlüðü- Tesisler Dairesi Baþkanlýðý Çorum Merkez Atletizm Pisti yapým iþi. Yer: Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No: Kat: 8 Altýndað/Ankara Saat:. 9 EYLÜL Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü 5 mali yýlý aylýk 4+ kiþilik þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat:. Ýçiþleri Bakanlýðý Jandarma Genel Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Merkez Þehit JÜçvþ Cemalettin Erdoðmuþ Lojmaný bakým ve onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý Saat:. 4 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 85.4 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: 4. 9 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 44 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. üksek Öðretim Kurumu nun Büyüme, Kalite, YUluslararasýlaþma: Türkiye Yükseköðretimi Ýçin Bir Yol Haritasý Raporu ikinci baskýsý eriþime sunuldu. Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya tarafýndan hazýrlanan Büyüme, Kalite, Uluslararasýlaþma: Türkiye Yükseköðretimi Ýçin Bir Yol Haritasý' baþlýklý raporun ikinci baskýsý Mayýs 4 tarihinde tüm yükseköðretim camiasý ve kamuoyunun bilgisine sunuldu. Yükseköðretim sistemimizin her bakýmdan yeniden yapýlandýrýlmasý ihtiyacýna vurgu yapýlan raporda, Türkiye'nin hedefleri ve küresel dinamikler ýþýðýnda yükseköðretim sisteminin odaklanmasý ve politika geliþtirilmesi gereken üç temel stratejik alan olarak, nicel büyümeden nitelikli büyümeye geçiþ, akademik insan kaynaðýnýn geliþtirilmesi ve uluslararasýlaþma baþlýklarý göze çarpýyor. Bütün bu stratejik çalýþma alanlarýnýn ortak paydasý ise, eðitim-öðretim, araþtýrma, topluma katký ve yönetim süreçlerinde kalite odaklý bir yükseköðretim sistemini inþa etmek. Ýþte o rapor I. NÝCEL BÜYÜMEDEN NÝTELÝKLÝ BÜYÜ- MEYE GEÇÝÞ Rapora göre, Türkiye yükseköðretim sisteminde son otuz yýlda olaðanüstü bir büyüme söz konusudur. Bu büyüme sonucunda, 995 yýlýnda % 9 olan yükseköðretim net okullaþma oraný itibariyle % 4'a ulaþmýþtýr. 98'de % 6 civarýnda olan Yükseköðretim brüt okullaþma oraný ise itibariyle resmi istatistiklerde % 75'e ulaþmýþ olup, 4 itibariyle % 8'i aþacaðý tahmin edilmektedir. Uluslararasý karþýlaþtýrmalar yapýldýðýnda, Türkiye'nin son on yýlda yükseköðretimde önemli bir niceliksel büyüme ve geniþleme saðladýðý, Fransa ve Birleþik Krallýk gibi ülkelerin yükseköðretim okullaþma oranlarýný yakaladýðý görülmektedir. Raporda Türkiye ile bazý ülkelerin yükseköðretim öðrenci sayýlarý karþýlaþtýrýlmakta, benzer nüfus ölçeklerine sahip ülkeler arasýnda Türkiye'nin yükseköðretim alanýnda en büyükler arasýnda yer aldýðý belirtilmektedir. Büyüme oranlarý % 'ün üzerinde gerçekleþen Çin, Bangladeþ, Ýran, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerin ardýndan Türkiye'nin geldiði, % büyüme ile bu ülkelerin ardýndan en hýzlý büyüyen ülkeler arasýnda bulunduðu tespitine yer verilmektedir. 'da (açýköðretim dâhil),5 milyon, 'te 4,9 milyon, 4'te ise 5,5 milyon yükseköðretim öðrenci sayýsýna ulaþýldýðý düþünüldüðünde, Türkiye'nin tüm dünyada ABD ve Çin gibi kýtasal ölçekteki ülkeler dýþarýda tutulursa en yüksek kapasiteye sahip ülkelerden biri haline geldiði görülmektedir. Raporda Türkiye'nin demografik eðilimleri ve küresel dinamikler nedeniyle büyümenin devam etmesi gerektiði vurgulanarak, nedenleri þöyle açýklanmaktadýr: Türkiye'deki bu büyüme eðiliminin; Türkiye'nin demografik yapýsý, her seviyede artan okullaþma oranlarý, zorunlu hale gelen yýllýk eðitim, küresel sosyoekonomik dinamikler ve gittikçe daha fazla uluslararasýlaþan yükseköðretim dünyasý dikkate alýndýðýnda önümüzdeki yýllarda da devam edeceði görülmektedir. Önümüzdeki otuz yýllýk dönemde Türkiye'nin demografik yapýsýna iliþkin projeksiyonlar incelendiðinde, Türkiye yükseköðretiminin büyüme kapasitesini henüz doldurmadýðý görülmektedir. Türkiye'nin yükseköðretim çað nüfusunun 5'lere kadar, en az otuz yýl süreyle kararlý bir seviyede, önce milyon 5 bin, 5'lerden sonra ise milyon seviyelerinde kalmaya devam edeceði görülmektedir. yýllýk zorunlu eðitim nedeniyle 6 yýlýndan sonra her yýl liseden mezun olan öðrenci sayýsý bugünkü 85 bin düzeyinden milyon bin düzeyine yaklaþacaktýr. Böylece, daha fazla sayýda ortaöðretim mezununun üniversite giriþ sistemine baþvuracaðý dikkate alýndýðýnda, yükseköðretime olan talebin daha fazla artacaðý görülmektedir. Bu sebeple de Türkiye'nin yükseköðretimde büyüme gereksinimi devam edecektir. Yükseköðretim dünyasýndaki diðer güncel eðilimlerden ve hayat boyu öðrenim gibi küresel dinamiklerden kaynaklanan nedenlerle de büyüme baskýsýnýn devam edeceði görülmektedir.' Sonuç olarak, son on yýlda olaðanüstü büyüyen Türkiye yükseköðretim sistemi, ülkenin demografik yapýsý ve küresel dinamikler nedenleriyle büyümeye devam etmeli, ama bu büyüme mevcut sistem kalite süreçleriyle bütünleþtirilerek, ve özellikle yüzyüze ve uzaktan eðitim programlarý öncelenerek gerçekleþmelidir. Raporda, Yükseköðretim Kurulunun Nisan 4 verilerine dayandýrýlarak, Türkiye yükseköðretim kurumlarýnda eðitim görmekte olan yaklaþýk 5,5 milyon öðrenciden, milyon 75 bininin ön lisans (% ), milyon 7 bininin lisans (% 6), 9 bininin ise lisansüstü (% 6) programlarda yer aldýðý; bu öðrencilerin, yaklaþýk milyon 6 bininin birinci öðretim (% 4.5), 654 bininin ikinci öðretim (% ), milyon 545 bininin açýköðretim (% 46.7) ve 44 bininin (%.8) ise uzaktan öðretim programlarýnda kayýtlý olduðu belirtilmektedir. Raporda, yükseköðretime eriþimi artýrmak için kurulan bir yapý olan açýköðretim sisteminin, son otuz yýlda program sayýsýný ve eðitim türlerini çeþitlendirdiði ve hýzla büyüdüðü tespitine ve þu rakamlara yer verilmektedir: Açýköðretim sisteminde 98 yýlýnda 6.66 öðrenci varken, öðrenci sayýsý gittikçe büyüyerek 99'da 5.'e, 995'te 6.'e, 5'te 95.'e ve 4'te milyon 545 bine çýkmýþtýr.' Toplam kontenjan içindeki payý % 4'lardan %4'e gerilerken, açýköðretimdeki öðrenci sayýsýnýn toplam öðrenci sayýsý içindeki payýnýn sürekli büyümesinin sebeplerinden biri, 'de çýkarýlan 6 sayýlý kanunla birlikte getirilen düzenleme sonucu öðrencilik statüsünün süresiz devam edebilmesidir. Nitekim, açýköðretim programlarýna kayýtlý olduðu halde kayýt yenilememe veya kayýt dondurma gibi farklý nedenlerle aktif kayýtlý olmayan çok yüksek sayýda, yaklaþýk bir milyon (toplam açýköðretim öðrencileri arasýnda % 4'lar seviyesinde) öðrenci bulunmasý (bu konunun yüzyüze eðitimdeki benzer yansýmalarý da düþünüldüðünde) sistemin yeniden ele alýnmasýný zorunlu kýlmaktadýr. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / Çorum Saat:. EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 9, parsel 6, cilt 88, sayfa 865,. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 6/5 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 68 ada no, 5 parsel, 9 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 68. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü silahsýz //5 ile//7 tarihleri arasý ( yýl) 6 ay süreli kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: Çorum Saat:. 4 EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý. kat Ýhale Salonu Saat:. 7 EKÝM T.C. Çorum. Ýcra Dairesi 9 TD plakalý, model Volkswagen marka Jetta. TSÝ 5PS CMFRTMAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat:.-.5 KASIM T.C. Çorum. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah. 9 Ada No, l Parsel No, 74,99 m, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.86, Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat:.-.5 SOSYAL HÝZMETLER BAKIM HÝZMETÝ ALINACAKTIR HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON-ÇORUM KAMÝLE-HACI AHMET AKDAÐ AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK ÇORUM KAMÝLE-HACI AHMET AKDAÐ HUZUREVÝ YAÞLI BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MER- KEZÝ MÜDÜRLÜÐÜ TEMÝZLÝK-ZÝYARETÇÝ DANIÞMAVE YÖNLENDÝRME-TEKNÝSYEN YARDIM- CISI-KALORÝFER YAKMAHÝZMETALIMI hizmet alýmý 474 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 4/887 -Ýdarenin a) Adresi : Üçtutlar mah Çomar barajý küme evleri 9 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ -Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Müdürlüðümüzde Toplam kiþilik 5 mali yýlý ay süre ile 7 kiþilik temizlik - kiþilik ziyaretçi danýþma ve yönlendirme - kiþilik teknisyen yardýmcýsý - kiþilik kalorifer yakma hizmeti alýmý ( Yüksekokul mezunu, lise mezunu) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Kamile-Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No: ÇORUM c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi..5, iþin bitiþ tarihi..5 - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Kamile-Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No: ÇORUM b) Tarihi ve saati : : 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4... Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4... Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4... Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4... Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4... Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4... Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 5 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamuda veya özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen binalarýn genel temizliði iþleri veya ziyaretçi danýþma yönlendirme iþleri veya Elektrik, su, telefon vs. arýzalarýnýn giderilmesi ile basit inþaat onarýmlarýnýn yaptýrýlmasý veya kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi iþi müþtereken veya ayrý ayrý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 7 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Kamile-Hacý Ahmet AK- DAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No: ÇORUM adresinden satýn alýnabilir. 7.. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kamile-Hacý Ahmet AKDAÐ Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No: ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir.. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 9 (Doksan) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez..diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 9)

17 Kurban kesim yerleri belirlendi orum Valiliði Kurban Hizmetleri Komisyonu, Vali ÇVekili H.Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda toplandý. Müftülük Toplantý Salonu nda yapýlan toplantýda kurban kesim yerleri belirlendi. Sungurlu nun su sorunu çözüldü Ç orum un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yapýlan sondaj çalýþmalarý sonucunda Sungurlu nun su sorununu tamamen çözdüklerini söyledi. Baþkan Þahiner toplamda 55 metre sondaj çalýþmasý yaptýklarýný, bu çalýþmalar neticesinde yaklaþýk 4 bin 5 ton su elde ettiklerini söyleyerek, 5 kilometre yeni elektrik hattý çektiklerini, kilometre boru hattý döþendiðini, boru hattýnýn çay yataðýndan geçen noktalara ise set yapýlarak koruma altýna aldýklarýný belirtti. Ülke genelinde bu yýl yaþanan kuraklýk nedeniyle Sungurlu nun mevcut su kaynaklarýnýn kurumasý, su ihtiyacýný karþýlayan mevcut kuyulardaki sularýn azalmasýndan ve bakýmsýz olmasýndan dolayý, ayrýca uzun yýllardýr ilçede yaþanmayan iki adet büyük selin gelerek ana su boru hatlarýný götürüp, kalanlarýnda içlerini mille doldurmasý büyük þanssýzlýktý diyen Baþkan Þahiner, Ancak halkýmýzýn maðdur olmamasý için 4 aydýr gece gündüz demeden ekibimizle birlikte çalýþýyoruz. Akçalý köyünde adet yeni sondaj çalýþmasý yaptýk. tane de hemþerimiz Zeki Eröksüz e ait kuyudaki suyu Darýsý damatlýðýna H. Osman Ebiloðlu YÜKSEL BASAR üseyin ile Kübra Tecimer çiftinin Hoðullarý Melih Tecimer için sünnet düðünü düzenlendi. Geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirilen sünnet düðünü ile Melih erkekliðe ilk adýmý atmýþ oldu. Renkli görüntülerin yaþandýðý düðünde Tecimer çiftinin oðullarý Melih, sünnet düðünün yapýlacaðý yere kalabalýk bir konvoyla getirildi. Çiftin evlerinin önünde gerçekleþtirilen düðün merasimine çok sayýda davetli katýldý. Melih Tecimer in sünnet düðününe gelerek Tecimer ailesini yalnýz býrakmayan konuklarý Hüseyin ile Kübra çifti kapýda karþýladý. Tecimer çifti konuklarla yakýndan ilgilenerek mutlu günlerini davetlileri ile paylaþtýlar. Düðüne katýlan Yozgat ýn meþhur ses sanatçýsý Recep Kunduz ise seslendirdiði bir birinden güzel ilahiler ile sünnet düðününe ayrý bir renk kattý. Semazen gösterilerinin de yer aldýðý düðünde, semazen ekibi davetlilerin beðenisini topladý. Sünnet düðününe katýlan minikleri de unutmayan Recep Kunduz, çocuklarla mini oyunlar oynayarak, eðlenceyi doruða çýkardý. Hakimiyet Gazetesi, Hüseyin ile Kübra Tecimer çiftini kutlar, Melih e de bir ömür boyu saðlýk ve mutluluklar diler. (Haber Merkezi) Toplantýda, Ýskilip Yolu l. Km deki Hayvan Pazarý yerinin kurbanlýk hayvanlarýn satýþ yeri olarak belirlenirken, Mimar Sinan Mahallesi Semt Pazarý (Cuma Pazarý) Bahçelievler Mah. Bahar 7. Sok. (Aþýk Mahzuni Þerif Parký Doðusu) Eþref Hoca Cad. Anadolu. Sok. Modlife arkasý, Buharaevler Mah. Buhara 5. Cad. ile Buharevler. Sokak kesiþimi (Recep Yazýcýoðlu Parký Kuzeyi), Ulukavak Mah. Çiftlik Mezarlýðý yaný, Mimarsinan Mah. Fevzi Çakmak. Cad. (Askeriye yaný alan), Ýkbalkent Çiftlik Pýnarý 7. Sok. Gülabid Cami Güneyi, Tarým Et A. Þ. ne ait Ýskilip Yolu 4. km. Tarým Et Kombinasý, Ýskilip Yolu l. Km deki hayvan pazarý ve Dr. Sadýk Ahmet Cad. Hz. Ýbrahim Cami yaný kurban kesim yerleri olarak belirlendi. Vatandaþlarýn kendi bahçesi ve özel mülkünde kurbanlarýný kendi imkanlarý ile hijyenik þartlara uymak suretiyle hayvana eziyet vermeden kesebilecekleri, kesilen hayvanlarýn kulak küpelerinin Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ne teslim edebilecekleri ancak ana caddeye bakan bahçelerinde kurban kesmelerine müsade edilemeyeceði kaydedildi. KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI Ayrýca belirlenen kurallara uymayanlara ve aykýrý hareket edenlere 9 TL idari para cezasý uygulanacaðý ifade edildi. (Haber Merkezi) Kayýt dýþý ile mücadele ediyoruz Çorum Defterdarý Ali Sormaz, Ticaret Borsasý na idae-i ziyarette bulundu. hattýmýza baðladýk. Kendisine bir kez daha çok teþekkür ediyorum. Salman köyünde tane kendi imkanlarýmýzla kuyu açtýk. tane de Salman köylü kýymetli hemþerimiz Mustafa Kýyak ýn her hangi bir ücret talep etmeden kendi tarlasýnda kuyu açtýk. Mustafa Kýyak ada çok teþekkür ediyoruz dedi. Yanýcak köyünde tane sondaj çalýþmamýz oldu diyen Þahiner, Mevcut eski kuyularýnda tamamýnýn bakýmý yapýldý. Toplamda 55 metre sondaj çalýþmasý yapýlmýþtýr. Sondaj çalýþmalarýmýzdan alýnan su miktarý ise yaklaþýk 4 bin 5 tondur ifadelerini kullandý. yýldýr yapýlmayan Yanýcak, Salmanköyü ve Aðcalý içme suyu havzalarý, Sungurlu Belediyesinin korumasý altýna alýnmýþtýr diyen Baþkan Þahiner, Bizler 4 saat halkýmýzýn emrindeyiz. Bizim sevdamýz Sungurlu. Su ile ilgili çalýþmalarýmýz ileride de sorun yaratmasýn diye bundan sonrada çalýþmalarýmýz devam edecektir þeklinde konuþtu.(ýha) Abdulkadir Þahiner yapýlan sondaj çalýþmalarý sonucunda Sungurlu nun su sorununu tamamen çözdüklerini söyledi. Hüseyin ile Kübra Tecimer çiftinin oðullarý Melih Tecimer için sünnet düðünü düzenlendi. orum Defterdarý Ali Sormaz, Ticaret Bor- idae-i ziyarette bulundu. Çsasý na Ziyarette Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Defterdar Ali Sormaz çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 988 yýlýnda kurulan ilk dönemde sadece borsa kotasyonuna dahil ürünlerin tescilini yaparak faaliyet gösteren Çorum Ticaret Borsasý'nýn yýlýndan itibaren satýþ salonunu da açarak Çorum halkýna hizmet verdiðini dile getiren Bektaþ, borsanýn gerek kendi sorunlarý gerekse bölgesel ve ülkesel sorunlarýn çözümüne aktif olarak katýlarak bu konuda görüþ bildirdiðini söyledi. Bektaþ, geliþmeleri yakinen takip ederek sahasýnda etkin hizmet verme anlayýþýný sürekli kýlmayý amaç edindiklerini dile getirdi. Borsanýn ayrýca serbest piyasa kurallarýnýn yerleþtirilmesinde ve kayýt dýþý ekonominin önlenmesinde ve bin bir zahmet ve emekle üretim yapan çiftçilerin mallarýný en yüksek bedelle satýþa sunduðunun altýný çizen Bektaþ, "Borsamýz tüm bu hizmeti daha kaliteli sunmak, bölgedeki önemli bir eksikliði gidermek ve bu yöndeki talep ve ihtiyaçlarý karþýlamak, bölgedeki ürünlerin kalitesinin Dünya standartlarýnda olmasýný saðlamak, kaliteli üretim için üreticiyi teþvik etmek, tüketiciyi ürün kalitesine karþý güvenli kýlmak ve ürün kalitesinde Avrupa Birliði nin belirlediði kriterleri yakalamak amacýyla tarým ürünlerimizin analizleri laboratuarlarýmýzda yapýlarak satýþa sunulmaktadýr" diye konuþtu. Tarým sektöründe verdiði hizmetlerin yaný sýra Ticaret Borsasý'nýn hayvancýlýk sektörüne de hizmet verebilmek amacýyla, 7 yýlýnda Çorum merkezde mevcut bulunan Hayvan Pazarýnýn iþletmesini devralarak, ruhsatlandýrdýðýný hatýrlatan Bektaþ, ancak mevcut Hayvan Pazarýnýn þehir merkezinde kalmasý sebebiyle yenisi kuruluncaya kadar mevcut pazarýn ihtiyaçlarýnýn giderildiðini belirtti. Defterdar Ali Sormaz ise, Çorumlu mükelleflerin borcuna olduðunu belirterek, Çorum da güzel bir çalýþma ortamý bulunduðunu belirtti. Eðitim Sen grev yapacak ðitim Sen Çorum Þubesi, siyasi kadrolaþma ve zorun- rotasyon giriþimlerine son verilmesi ve eðitimde Elu yaþanan sorunlara kalýcý çözümler üretilmesi için grev yapacak. Yarýn saat. da Özdoðanlar Kavþaðý nda toplanacak sendika üyeleri buradan Saat Kulesi ne yürüyecek. Tüm Çorum halkýný greve destek olmayan çaðýran Eðitim Sen den yapýlan basýn açýklamasýnda; Eðitim sisteminin, eðitim ve bilim emekçilerinin yýllardýr birikerek artan sorunlarý sürekli katlanmakta, her eðitim-öðretim yýlý giderek aðýrlaþan bu sorunlar ve çeliþkiler eþliðinde açýlmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý ise, her yýl çözüm üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamalarýyla baþta eðitim emekçileri olmak üzere, öðrenci ve velileri sürekli maðdur etmektedir. Gerek AKPHükümeti gerek onun Miili Eðitim Bakanlýðý sorunlarý giderici çalýþmalar yapmak yerine sorunlara yeni sorunlar, saldýrýlarýna yeni saldýrýlar eklemektedir. AKPHükümetinin eðitime, eðitim ve bilim emekçilerine yönelik saldýrýlarýna dur demek ve bir kez daha uyarmak için; öðretmene rotasyon, kadrolaþma, performans, anadilinde eðitim hakkýný kullandýrmama, özel okullara kaynak aktarma, eðitimdeki muhafazakarlaþtýrma, güvencesiz, kuralsýz ve angarya çalýþma, üniversitelerdeki akademik özgürlüðü ortadan kaldýran uygulamalarý karþýsýnda taleplerimizi bir kez daha dile getirmek için 4 Eylül günü grevdeyiz. denildi. (Haber Merkezi) Bayat Anadolu Lisesi Liselerarasý Matematik ve Zeka Oyunlarý Yarýþmasý na katýldý. SALI EYLÜL 4 7 Bayat Anadolu nun Matematik baþarýsý ayat Anadolu Lise- Hitit Üniversi- Bsi, tesi tarafýndan düzenlenen. Liselerarasý Matematik ve Zeka Oyunlarý Yarýþmasý na katýldý. Bayat Anadolu Lisesi Matematik öðretmeni Emre Batumlu tarafýndan hazýrlanan /B sýnýfý öðrencileri Vildan Esenkaya, Ahmet Selçuk Demir ve Kader Þahin isimli öðrenciler, Gençlerle Matematiðin Sihirli Dünyasýna Yolculuk isimli etkinliðe katýldýlar. 8 sorunun sorulduðu etkinlikte Ahmet Selçuk Demir, 7 orum'da arazi Çanlaþmazlýðý nedeniyle bir kiþiyi tüfekle öldürdüðü iddiasýyla aranan emekli öðretmen 56 yaþýndaki S.U. yakalandý. Zanlý çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklandý. Çorum merkeze baðlý Cemilbey- Ahmetoðlan Köyü'nde önceki gün sabaha karþý meydana gelen olayda, arazi anlaþmazlýðý yüzünden kavgalý olduklarý belirtilen 54 yaþýndaki Ali Çoðal ile emekli Coðrafya Öðretmeni S.U. ile tartýþtý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine S.U.iddiaya göre tüfekle Ali Çoðal'ý baþýndan vurarak kaçtý. Çoðal kaldýrýldýðý hastanede öldü. Polis ve jandarmanýn yaptýðý soruya tam ve doðru cevap verdi. Etkinlikte baþarýlý olan öðrencileri Ahmet Selçuk Demir ve Matematik Öðretmeni Emre Batumlu yu tebrik eden Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, 4/5 eðitim öðretim yýlý açýlýþýna Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn gelmesi ve Hitit Üniversitemizle sürekli iþ birliði yapýyor olmak bizlere mutluluk vermektedir. dedi. (Haber Merkezi) Katil zanlýsý tutuklandý orum'un Osmancýk Çilçesi'nde kamyonla minübüsün çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda ayný aileden kiþi yaralandý. Kaza gece Osmancýk Hacýhasan mevkisinde meydana geldi. Yol çalýþmalarý nedeniyle tek þeritten verilen Ýstanbul- Samsun D- karayolunda 4 yaþýndaki Bilal Hupal yönetimindeki 4 JMJ 5 plakalý kamyonla, Samsun'dan Ýstanbul'a seyreden 5 yaþýndaki Recep Tarýk Nakcý Katil zanlýsý tutuklanarak cezaevine konuldu. soruþturma sonunda yakalanan þüpheli S.U.gözaltýna alýndý. Jandarmadaki iþlemlerinin ardýndan dün adliyeye sevk edilen S.U. çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'ne konuldu. - Çorum Kamyonla minübüsün çarpýþmasý sonucu meydan gelen trafik kazasýnda ayný aileden kiþi yaralandý. Kamyon minibüsle çarpýþtý, yaralý Öztosun yönetimindeki 4 AN 97 plakalý minibüs çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle minibüs sürücüsü Recep Öztosun ile araçta yolcu olarak bulunan eþi Gülten Öztosun (49) ve kýzlarý Gönül Öztosun () yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza nedeniyle yol yaklaþýk saat araç trafiðe kapatýldý.

18 8 SALI EYLÜL 4 Eksikleri gidermezsek iþimiz zor Gruptaki takýmlarýn ekonomik olarak çok büyük rakamlarla transferler yaptýklarýný belirten Teknik Direktör Yusuf Aydemir, genç ve mütevazi bir kadro ile mücadele ettiklerini söyledi. Eksikleri olduðunu bunlarý gidermedikleri takdirde iþlerinin zor olduðunu belirten Aydemir Tüm zorluklara raðmen güçlü Sinopspor önünde verdikleri mücadeleden dolayý tüm futbolcularýmý kutluyorum. Ancak eksik mevkilere gerekli Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir lukavakspor Teknik eksiklerin giderilmemesi UDirektörü Yusuf Aydemir, tüm zorluklara ve olduðunu söyledi. halinde iþlerinin çok zor eksiklere raðmen ligin Grupta bir çok takýmýn ekonomik olarak bü- ikinci hafta maçýndan da puanla ayrýldýklarý için yük bütçelerle transferler mutlu olduklarýný ancak yaptýklarýný ve kadrolarýný güçlendirdiklerini belirten Teknik Direktör Yusuf Aydemir, Deplasmanda oynadýðýmýz Karabük maçýnda alýnan bir puanýn verdiði moralle Sinopspor karþýsýna çýktýk. Sinopspor yaptýðý transferlerle grubun iddialý takýmlarýndan. Maçýn geneline baktýðýmýzda rakibimiz her yönüyle bizden üstün bir futbol ortaya koydu. Çok tecrübeli isimlerden kurulu bir rakip önünde bizim en büyük silahýmýz mücadelemizi sahaya yansýtarak ayakta kalmaya çalýþtýk. Maçýn belli bölümlerinde gol atanýn kazanacaðý bir karþýlaþma oldu. B atman Petrolspor A.Þ. nin bu sezon baþlattýðý Gold kart satýþlarý sürüyor. Batman Petrolspor A.Þ. nin bu sezon baþlattýðý Kültür den örnek davranýþ Rakip kadar olmasada bizde net pozisyonlar bulduk. Kazanabilirdik ancak kaybetmediðimiz içinde mutluyuz. Zorlu bir rakipten puan alarak ikinci maçýmýzdan da yenilmeden ayrýldýk. Ancak ligdeki sonuçlara bakýldýðý zaman her takýmýn birbirinden güçlü olduðunu anlamak zor deðil. Bizim eksiðimiz çok fazla, Hala stoperlerimizin lisanslarýný çýkartamadýðýmýz için orta saha veya forvet mevkiindeki arkadaþlara buralarda görev veriyoruz. Transfer dönemi sona ermeden eksiklerimizi Oto Drag a kayýtlar baþladý HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç Yasin Aksoy HÝTOK tarafýndan düzenlenen Oto Drag yarýþlarý 8 Eylül pazar günü saat 4. de Akkent TOKÝ Yolunda baþlayacak. Baþkan Mehmet Özenç bu yýl yedi kategoride yapacaklarý yarýþmalara Çorum un yaný sýra çevre illerden de çok sayýda yarýþmacýnýn katýlmasýný beklediklerini söyledi. ÝTOK tarafýndan organize edilen Oto Drag yarýþ- pazar günü yapýlacak. HÝTOK Baþkaný Meh- Hmasý met Özenç 8 Eylül pazar günü Akkent Toki yolu üzerinde yapýlacak olan Oto Drag yarýþlarýna tüm motor spor tutkunlarýný davet etti. Yarýþmalara kayýtlarýn açýlmasýyla birlikte büyük bir ilginin olmasýný beklediklerini Çorum ile birlikte Amasya, Samsun, Ankara ve Yozgat illerinden katýlým olacaðýný belirten Baþkan Özenç yarýþmalarýn bu yýl yedi kategoride yapýlacaðýný söyledi. Baþkan Özenç yarýþmalara kayýtlarýn dün iibariyle baþladýðýný ve 8 Eylül pazar günü saat. da sona ereceðini söyledi. 8 Eylül pazar günü saat.45 de verilecek brifingin ardýndan yarýþmalarýn saat 4. de verilecek start ile baþlayacaðýný belirten Baþkan Özenç yarýþma kategorilerini ise þöyle açýkladý.. Sýnýf -4cc,. Sýnýf 4-6 cc,. Sýnýf Süper 6cc (gti, gsi, vts, vti, rc, si), 4. Sýnýf 6- cc; 5. Sýnýf - 7cc, 5. Sýnýf -7 cc ve üzeri, 6. Sýnýf 7 Cc ve üzeri araçlar. 7. Sýnýf ise 4x4 ve 4 çeker araçlar. Heyecan dolu dakikalarýn yaþanacaðý Hitit Oto Drag yarýþlarýna tüm Çorumlu yarýþ severleri davet eden Baþkan Mehmet Özenç kayýtlarýnda hafta boyunca devam edeceðini söyledi. MURAT KARASU HE Kültürspor Yönetimi U 5 maçýnda rakip takým yöneticisine yumruk atan oyuncusunun kulüple iliþkisini kestiðini açýkladý. orum futbolunda henüz ilk haftada yaþanan Ççirkinliðe HE Kültürspor gereken cezayý verdi. Geçtiðimiz pazar günü nolu sahada U 5 maçýnda HE Kültürspor ile Sungurluspor arasýndaki maçýn bitiminden sonra Sungurluspor yöneticisi ve eski Çorumspor lu futbolculardan Þevket Çaylak sporcularýný tebrik etmek için girdiði saha içinde HE Kültürspor dan bir futbolcunun yumruklu saldýrýsýna uðramýþtý. Maç sonunda yaþanan bu kavga spor camiasýnda büyük tepki görmüþtü. Maçýn hakemleri ve saha komseri yaþanan bu olay üzerine bir araya gelerek durumu rapor etmiþti. Yaþanan bu çirkinliðe HE Kültürspor Yönetimi de seyirci kalmadý. Kulüp antrenörü Yasin Aksoy, olaya karýþan futbolcunun kulüple iliþkisini kestiklerini ve ve bir daha Kültürspor formasýný giyemeyeceðini söyledi. HALÝL ÖZTÜRK Batmanspor Gold Kart satýþý sürüyor Gold kart satýþlarý sürüyor. Adet hazýrlanan kartlarýn 7 i þimdiden satýldý. Batmanlý iþadamlarýnýn kartlara ilgi gösterdiðini belirten Petrolspor yöneticileri: Batmanlýlýk bilinci adýna baþlattýðýmýz uygulamaya ilgi var. Bu kartlarla kulübe az da olsa bir gelir saðlamayý hedefledik. Takýma destek veren herkese teþekkür ediyoruz dediler. Öte yandan Gold kartlarýn adedi 7.5 Yusuf Aydemir maç sonunda tüm futbolcularý tek tek kutlayarak soyunma odasýna gönderdi anda geri döndermemiz çok daha zor olacaktýr. Ben zorlu rakipleri önünde doksan dakika ellerinden gelen mücadeleyi rini ortaya koydular ve zorlu bir maçtan puanla ayrýldýlar. Tüm olumsuzluklara raðmen bugünden itibaren hafta sonu deplasmý veren tüm futbolcularýmanda oynayacaðýmýz kutluyorum. Yürekle- Güzel Orduspor maçýnýn gidermek zorundayýz. Bu noktada yönetim çalýþmalarýný sürdürüyor. Ancak acele etmemiz gerekiyor yoksa fiziksel güçle belli bir noktaya kadar götürebiliriz, bir yerde bittiðimiz ölgesel Amatör Lig B5. grupta ikinci hafta maçlarý sonunda iki maçýnýda kazanan iki takým çýkmadý. Grupta her maçýn oldukça zorlu geçeceðini alýnan sonuçlar gösterdi. Ýkinci hafta maçlarý sonunda grupta iki maçýnýda kazanan çýkmazken grupta puansýz takýmda kalmadý. Ýlk hafta Karabük deplasmanýndan bir puanla dönen Ulukavakspor sezonun sahasýnda oynadýðý ikinci maçýnda Sinopspor ile golsüz berabere kalarak ikinci maçýnýda beraberlikle tamamladý. Grupta ilk haftayý dokuzuncu sýrada kapatan Turhalspor deplasmanda Termespor u Gökhan Yumlu ya Ýstanbul da görev Gökhan Yumlu farklý yenerek ikinci haftanýn lideri oldu. Ýlk haftanýn kazanan iki takýmý Bartýnspor ve Güzel Orduspor ise deplasmanda aldýklarý beraberlikle ikinci ve üçüncü sýrada kendilerine yer buldular. Sezona þampiyonluk parolasýyla baþlayan ilk hafta Çarþamba da maðlup olan Kastamonuspor ise sahasýndaki ilk maçta Soðuksu Yenicespor önünde aldýðý 6- lik galibiyetle moral buldu ve beþinci sýrada kendine yer buldu, Ünyespor sahasýnda Çarþambaspor u yenerek moral bulurken Ladik Belediyespor da Bafraspor u - yenerek üç puanýn sahibi oldu. Ligde üçüncü hafta maçlarý pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Ulukavakspor, ilk iki maçýndan dört puan çýkartan Güzel Orduspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. hazýrlýklarýna baþlayacaðýz. Çorum olarak bu ligde kalýcý olmak için eksiklerimizi gidermek zorundayýz. Yoksa önümüzdeki dönemde bizi çok zor günler bekliyor dedi. Kaybetmeyen takým yok BAL 5. grupta ikinci maçlar sonunda grupta puan kaybetmeyen ve puan alamayan takým kalmadý. Ligde oynanan þedi maçtan üçü berabere biterken üç maçý ev sahipleri bir maçý deplasman takýmý kazandý. Temsilcimiz Ulukavakspor ise ikinci maçýndan da bir puanla ayrýldý. Ç orum Ulusal Yardýmcý Hakemlerinden Gökhan Yumlu ya Kupa maçýnda görev. Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre yarýn saat 5. de Ümraniye Belediye Ýlçe sahasýnda Ümraniyespor ile Pazarspor takýmlarý arasýnda oynanacak. tur maçýný Amasya bölgesi hakemlerinden Bilal Köseoðlu yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Çorum dan Gökhan Yumlu ve Amasya dan Mustafa Gül yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Tokat tan Harun Toplar. ÖZGÜR ARZOÐLU BAL 5. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Ulukavakspor - Sinopspor : - Ladik Belediye - 9 Bafraspor : - Fatsa Belediyespor - Bartýnspor : - Yeni Amasyaspor - Güzel Orduspor : - Kastamonuspor - Kaptan DÇ Soðuksu Yenice : 6- Ünyespor - Çarþambaspor : - Termespor - Turhalspor : - Grupta Puan Durumu TAKIMLAR Turhalspor Bartýnspor Güzel Orduspor 4 Yeni Amasya 5 Kastamonuspor 6 Çarþambaspor 7 Ladik Belediye 8 Ünyespor 9 Termespor Ulukavakspor Fatsa Belediye Sinopspor 9 Bafraspor 4 Soðuksu Yenice O G B M A Y P 8 5 Önümüzdeki hafta programý 8 Eylül Pazar Güzel Orduspor - Ulukavakspor. 9 Bafraspor - Fatsa Belediyespor. Kaptan DÇ Soðuksu Yenice-Ünyespor. Sinopspor - Kastamonuspor. Bartýnspor - Yeni Amasyaspor. Turhalspor - Ladik Belediyespor. Çarþambaspor - Termespor. Ulukavakspor ligdeki ikinci maçýndan da beraberlikle ayrýldý ve iki puana yükseldi

19 ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 7. sokak No -A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:) YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY- BAYAN ÖN MUHASEBE ve OPERASYON ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere, * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda en az bir yýl tecrübeli, * Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan, * Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * yaþýný aþmamýþ, Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat: no: (Emniyet Sarayý Yaný) Tel : (Pbx) (Ç.HAK:64) Bayan Satýþ Danýþmanlarý Alýnacaktýr Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak üzere 8-5 yaþ arasý tecrübeli bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:64) Mür. Tel: SALI EYLÜL 4 9 SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ (Ç.HAK:7) ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. YÝTÝK BN 8 sicil nolu Çorum Vergi Dairesine kayýtlý Profilo marka yazar kasamýzýn vergi levhasý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Sedat ÇIRAK Çorum Vergi No:98445 (Ç.HAK:77) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir Barýþ AVCI Turan oðlu 7//995 Çorum Küçükpalabýyýk Doðumlu (Ç.HAK:7) YÝTÝK Çorum Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðünden almýþ olduðumuz 597 nolu Sanayi Sicil Belgemiz kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Lipesaa Makina San. Tic. Ltd. Þti. Çorum V.D. V.No: K.S.Sitesi 99. Sok. No: (Ç.HAK:74) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hýdýr Serkan YILMAZ Elvan oðlu 5//996 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:7) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yaþar TAÞKAYA Cemal oðlu 974 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:78) Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 5 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gazel Makina San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi (Ç.HAK:7) 8. Cad. No: 4 Tel: SATILIK BÜYÜKBAÞ ve KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR Veteriner kontrolünde kesim ve parçalama bize aittir. Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan Pazarý yanýndadýr. YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK FATÝH YILMAZ 5 48 (Ç.HAK:64) (Ç.HAK:7) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, * Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi. Cad. No: (Ç.HAK:589) SATILIK DÜKKAN ve ARSA * Küçük Sanayi Sitesinde 46 m ve 46 m iki ayrý dükkan sahibinden satýlýktýr. * Ankara Yolu. km de anayola cephesi bulunan 46 m arsa satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe tercihen bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:7) (Ç.HAK:7) SATILIK LÜKS DAÝRELER. Stad Sokak ta m yeni adet daire sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:79) (Ç.HAK:78) Anadolu Apart Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 4 Çorum Mür. Tel: ÇORUM Mür. Tel: 54 9 PARKOMAT GÖREVLÝSÝ BAY-BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Mücaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasý rica olunur. Adres: Yazýçarþý mevkii Çorum Sürücü Kursu -Anatolia ÖÐRETMEN ARANMAKTADIR ULUÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ Merkezimizde çalýþtýrýlmak üzere; Zihinsel Engelliler ve Ýþitme Engelliler Öðretmeni aramaktayýz. (Öðretmenler Sertifikalý veya Alan Mezunu olabilir) Tel: (Ç.HAK:65) SATILIK KURBANLIKLAR Ücretsiz kesim-parçalama ÞAHÝN KASABI Tel: Seydim Köyü Sahibinden Satýlýk Müstakil Evler * Nadýk da 5 m bahçe içerisinde müstakil ev, * Ýskilip Yolu. km. Gürcü Köy de 44 m içerisinde su, basmaný atýlmýþ, köþe baþý (Ç.HAK:66) kat toplam 84 m Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (Ç.HAK:675) En az lise mezunu Bayan Kasiyer alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:69) MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:68) (Ç.HAK:489) Ankara Asfaltý.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi olan bayan eleman alýnacaktýr. Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti. Cengiz Topel Cad. No: 5 (Bakýrcýlar Sitesi) 7 4 BAY ve BAYAN EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ (Ç.HAK:77) Satýþ ve Pazarlama konusunda deneyimli, Diksiyonu düzgün, Ýkili ilþkilerde iletiþimi iyi olan, Ekip çalýþmasýna uyumlu, Kariyer ve baþarý hedefleri olan ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. Ayrýca BAYAN SEKRETER alýnacaktýr Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.. Adres: Çepni mh. Osmancýk cd. Ulu cami karþýsý Karakuþ Leblebi üstü kat Nil Su Arýtma Sistemleri Pazarlama A.Þ. WATERLÝFE : LÝBELLE Ýrtibat Tel: müstakil yer. Mür. Tel: (Ç.HAK:654) (Ç.HAK:658) (Ç.HAK:664) (Ç.HAK:655) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇILAR alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. Adres: K.S.S.. Sok. No: 5 Tel: ELEMAN ARANIYOR Kursumuzda çalýþtýrýlmak üzere 4 yýllýk üniversite mezunu BAY veya BAYAN eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn CV ile birlikte þahsen yapýlmasý rica olunur. GAZÝ SÜRÜCÜ KURSU Adres: Gazi Cad. No: 7 Kat: (Belediye (Ç.HAK:75) Hizmet Binasý Karþýsý) Tel: SATILIK TARLA Ankara Yolu Yaydiðin Köyü sýnýrlarý içerisinde dönüm tarla sahibinden satýlýktýr. Parsel: 86/ Mür. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola m mesafeli 4 m m kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK * m tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 4 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 5 m * Milönü Caddesine 9 m * Arka yola 8 m cepheli * 59 ada 5 parseldeki mülk 5 m alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 5 ada ve parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 6 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 7 m * Cemilbey Caddesine 8 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 6 ada parselde * 4 dönüm * 45 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 5 metre * Ankara Yoluna 5 km * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: (Ç.HAK:67)

20 Bu þartlarda bir puan altýn Manisaspor u yenerek üst tura çýkmak istiyoruz Ligde Zonguldakspor ile oynadýklarý maçýn taraftar baskýsý nedeniyle grubun en zorlu deplasmaný olduðunu ayrýca son yarým saatlik bölümü on kiþi oynadýklarý bu maçtan aldýklarý bir puanýn altýn deðerinde olduðunu belirten Genel Kaptan Hamit Iþýk, bugün oynayacaklarý Türkiye Kupasý maçýnda ise turu geçmeyi hedeflediklerini söyledi. orum Belediyespor ÇTürkiye Kupasý. tur maçýnda bugün sahasýnda Manisaspor önünde galibiyet arayacak. Bugün saat 5. de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda baþlayacak maçta Çorum Belediyespor güçlü rakibi önünde alacaðý galibiyetle. tur biletini almak amacýnda. Cumartesi günü Zonguldak Kömürspor deplasmanýndan - beraberlik ve bir puanla dönen Çorum Belediyespor pazar gününü dinlenerek geçirdi. Kýrmýzý Siyahlýlan dün sabah saat. sýralarýnda yaptýklarý ter ve taktik idmaný ile Manisaspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Dün yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Konuk Manisaspor ile PTT. ligde ilk iki haftada aldýðý maðlubiyetlerin ardýndan geçen hafta sonu sahasýnda Kayserispor önünde aldýðý - lik galibiyetle moral buldu,. Bu galibiyetin verdiði moralle bugün Çorum Belediyespor karþýsýna çýkacak olan Manisaspor un da hedefi maçý kazanarak üçüncü turda mücadele etmek. Cumartesi günü Adanaspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Manisaspor takýmý bu maç öncesinde bazý oyuncularýný dinlendirmesi bekleniyor. Maçýn normal süresinin berabere bitmesi halinde 5 er dakikalýk iki uzatma devresi oynanacak. Eþitlik yine bozulmazsa tur atlayan takýmý penaltý atýþlarý belirleyecek. HARUN AKKAYA SALI EYLÜL 4 Belediye, Manisa önünde tur arayacak Kupa hakemi Diyarbakýr dan Ç orum Belediyespor un bugün Türkiye Kupasý. tur maçýnda Manisaspor ile oynayacaðý maçý Diyarbakýr bölgesi hakemlerinden Adem Elgörmüþ yönetecek. Merkez Hakem Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre Çorum Belediyespor ile Manisaspor arasýndaki kupa maçýný yönetecek Adem Elgörmüþ bundan önce üç kez Çorum takýmlarýnýn maçlarýnda görev yapmýþ. Ýlk kez 9 Nisan 6 tarihinde Çorumspor un Tutap Þekerspor ile sahasýnda oynadýðý ve - maðlup ettiði maçta yardýmcý hakem olarak görev yapan Adem Elgörmüþ 9 Nisan 9 tarihinde Tokatspor ile Çorumspor un maçýnda dördüncü hakem olarak görev almýþ. Son olarakta Çorum Belediyespor un geçtiðimiz sezon Mar- Adem Elgörmüþ dinspor u deplasmanda - yendiði maçta düdük çalan Adem Elgörmüþ ün yardýmcýlýklarýný Diyarbakýr dan Felat Keleþ ve Muharrem Güzel yapacak. Maçýn dördüncü ha- ÖZLEDÝK... orum Belediyespor Genel Kapkaný Hamit Iþýk, Zon- deplasmanýndan alýnan bir puanýn þartlar ne- Çguldak deniyle altýn deðerinde olduðunu, bugün oynayacaklarý Manisaspor kupasý maçýný kazanarak üst turlarda mücadele etmek istediklerini söyledi. Hamit Iþýk, Zonguldakspor un gerek yedi yýl aradan sonra profesyonel ligde mücadele etmesi gerekse ligde üst üste alýnan iki galibiyet nedeniyle taraftarlarýn büyük ilgi österdiði bir maça çýktýklarýný belirterek Taraftar baskýsý açýsýndan son derece zorlu bir maçtý. Ýlk yarýda istediklerimizi büyük oranda sahaya yansýttýk. Ýkinci yarýda rakibin risk alacaðý bizim istediðimiz oyun anlayýþýnýn oynanmaya baþladýðý dakikalarda gördüðümüz kýrmýzý kart tüm oyun düzenimizi bozdu. Bu dakikadan sonra rakip üstün bir futbol oynadý. Bizde hücuma çýktýðýmýz anlarda final paslarýnda baþarýlý olamayýnca istediðimiz golü bulamadýk, Rakip baskýlý oynadý ancak pozisyon bulmakta zorlandý. Ýyi kapandýk ve rakibe gol izni vermedik. Sonuçta taraftar baskýsý açýsýndan son derece zorlu bir deplasmandan altýn deðerinde bir puanla döndüðümüz için mutluyuz. Lig maçýndan döndük ve hemen kupa maçýnýn havasýna girmeye çalýþýyoruz. Bugün sahamýzda konuk edeceðimiz Manisaspor PTT. ligde mücadele ediyor ve oldukça tecrübeli bir kadrosu var. Ligde kendi sahalarýnda aldýklarý galibiyetle moral buldular. Onlarýnda hafta sonu deplasmanda oynayacaklarý Adana maçýný düþünerek forma þansý bulamayan oyuncularýna þans vereceklerini düþünüyorum. Bizde Kupa almak gibi bir niyetimiz yok ancak oynayacaðýmýz her turun hem kadroda forma veremediðimiz arkadaþlarý görme hemde kulübe ekonomik katký saðlamak için artýlarýný düþünerek gidebileceðimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Manisaspor maçýný kazanarak üçüncü turda müücadele etmek amacýndayýz dedi. HALÝL ÖZTÜRK Sefa Karaahmetoðlu profesyonel yapýldý Ç orum Belediyespor da profesyonel takýmla antrenmanlara çýkan ancak amatör lisanslý olan tek futbolcu Sefa Karaahmetoðlu dün profesyonel yapýldý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan kadronun 5 de tutulmasý isteði üzerine sezon baþýnda profesyonel yapýlmayan Sefa Karaahmetoðlu bugün Manisaspor ile Türkiye Kupasý nda oynanacak maç öncesi sol kanattaki alternatifsizlik nedeniyle profesyonel yapýldý. Ýþlemleri dün tamamlanan Sefa nýn bugünki maçta forma giymesi bekleniyor. Tutap Þekerspor ile oynanan ilk tur kupa maçýnda da kadroda yer alan Sefa Karaahmetoðlu, Sefa Karaahmetoðlu profesyonel olduðu için listeye yazýlamamýþ ve takým sahaya 7 kiþilik liste ile çýkmýþtý. Çorum Belediyespor Türkiye Kupasý. tur maçýnda bugün saat 5. de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda PTT. lig takýmlarýndan Manisaspor ile karþýlaþacak. Kazanan takýmýn. tura yükseleceði maça Çorum Belediyespor un lig kadrosunda forma giyemeyen isimlere þans verilmesi bekleniyor. Çorum Belediyespor bugün Türkiye Kupasý. tur maçýnda sahasýnda Manisaspor önünde tur bileti arayacak Yakutistan a on Çorumlu Eylül Ekim tarihleri arasýnda Yakutistan ýn baþkenti Yakuz da yapýlacak ikili kamp ve ardýndan 4-5 Ekim de yapýlacak Uluslararasý turnuvaya Çorum ve Sungurlu dan idareci hakem ve sporcu olarak toplam on isim katýlacak. Bir idareci, iki antrenör, bir hakem ve altý sporcu bu kampa davet edildiler. orum dan dokuz isim Yakutistan da yapýlacak olan Çikili kamp ve ardýndan turnuvada mücadele edecekler. Güreþ Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Eylül, Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak ikili kamp ve 4-5 Ekim de yapýlacak olan turnuvada Federasyon tarafýndan görevli olarak Hüseyin Teke ile antrenörler Fevzi Çakmar ve Ruþen Çetin ile Çorum Belediyespor dan güreþçiler Selim Kozan, Yalçýn Sözen ve Fatih Erdin, Sungurlu dan ise Yasin Yasa, Halil Fevzioðlu ve Abdulsamet Çalýþkan milli takýmda mücadele edecekler, Öte yandan Uluslararasý hakem Ýsmail Eker de bu müsabakalarda görev yapacak. Yakutistan ýn Yakuz þehrinde yapýlacak olan ikili kampa milli takýmlar ortak çalýþma yapacaklar. Daha sonra ise 4-5 Ekim tarihlerinde ise Uluslararasý turnuvada mücadele edecekler. Kafile bugün Ankara dan uçakla Yakutistan a hareket edecek. YÜKSEL BASAR Yalçýn Sözen Hüseyin Teke Fatih Erdin Selim Kozan

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI. Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI - TÜRKİYE DİYANET VAKFI Kurban Allah a yakınlaşma ve muhtaçlara destektir. Kurbanlarımızla kardeşliğimizi güçlendirelim. Yurtiçinde Kestirmek İsteyenler İçin Kurban Bedeli 550TL

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ

VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ 1 VEKÂLET YOLUYLA KURBAN KESİMİ Değerli Kardeşlerimiz, Öncelikle kurban bayramınızı tebrik eder, hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Allah tan niyaz ederiz. Bilindiği gibi hâli vakti yerinde olan mü minlerin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014

1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 1- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Seferihisar da Toplanacak!- 03.09.2014 Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) Yönetim Kurulu ve Değerlendirme Toplantısı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı

GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI. (14 Aralık 2013) 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı. 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı. 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı GEMEREK TOPLU AÇILIŞ PROGRAMI 1) 10 Adet Sosyal Konut Açılışı 2) Gemerek Futbol Sahası Açılışı 3) Yeniçubuk Anaokulu Açılışı (14 Aralık 2013) 4) Yeniçubuk Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Açılışı 5) Gemerek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür.

Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurban Allah a yakınlaşmanın adıdır. Sahip olduklarımızın Allah yolunda feda edilmesidir, teslimiyettir, teşekkürdür. Kurbanlarınız Afrika da Bayram Olsun. Kurbanlarınızı Afrika nın en ücra yerlerine

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Çorumlu þahidimiz. Kargý da patlama, 2 yaralý

Çorumlu þahidimiz. Kargý da patlama, 2 yaralý Vali Baþköy den veda mesajý Çorumlu þahidimiz Vali Sabri Baþköy, Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyareti gerçekleþtirdi. Vali Sabri Baþköy dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ne veda ziyaretinde bulundu. Cemiyet

Detaylı

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri

Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri On5yirmi5.com Yardım kuruluşlarının kurban bedelleri 2015 yılında pek çok yardım kuruluşu dünyanın pek çok yerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Peki hangi yardım kuruluşu, kurban kesimi

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :13. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar modern hizmet binası için gün sayıyor Karabağlar

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı