T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BURSA 2012

2 I. BU ŞARTNAMENİN İÇERİĞİ : Aşağıda içeriği yazılı işle ilgili olarak Yapım İsleri Genel Şartnamesi, İdari Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında belirtilmeyen hususlar işbu teknik şartnamede belirtilmiş olup, aşağıda yazılı hükümler esas ve geçerli olacaktır. l. İŞİN YERİ VE NİTELİĞİ l. İşin Adı : Bursa Sul. Tes. İnş. 2. İşin Niteliği : Sulama Tesisi İnşaatı 3. Sözleşme Bedeli : 4.Bu Proje ile yapılacak işler 4.1. II. PROJE İŞLERİ: l. İdare tarafından yükleniciye verilecek projeler; 1.1.1/500-1/5000 ölçekli topografik (topografik ve varsa mülkiyet işli) planlama harıtası, 1.2. Açık veya kapalı her türlü kanallarla, boru hatlarına ait boyuna ve enine kesitler, hidrolik karakteristikler, kırmızı ve siyah kotlar, kazı derinlikleri, dolgu yükseklikleri, kurplar, ara mesafeler, biriken mesafeler, su çizgisi kotları, l.3. Kanalların Şeritvari Plankotesi, 1.4. Sanat yapıları, plan ve projeler, enine, boyuna kesitleri, diğer görünümleri gerekli statik ve hidrolik hesapları ile yeri veya başlangıç noktasına mesafeleri, 1.5-Pompaj Projeleri Pompaj basma hattı kesiti ve hidrolik hesapları Ekonomik boru çapı hesabı, Emme ve basma yükseklikleri, enerji hattı su çizgi kotları Motor gücü hesapları, uygun pompa tipi, Pompajla ilgili diğer detaylar, hesaplar, planlar, kroki ve şekiller Motor evi projesi Emiş, havuzu veya emme sistemi detay projesi Paralel çalışan pompalarda sistem sürtünme eğrisi 2. Projelerin Teslim Şekli: 2.1. Yukarıda belirtilen projelerden ihale işlem dosyasına konulmuş olanlar sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye teslim edilecektir Diğerleri ise işin devamı sırasında idare tarafından gerektiğinde iş programına uygun olarak yükleniciye yazılı olarak 2 takım halinde teslim edilecektir. 3. Kesin ve Revize Projelerinin Hazırlanması: 3.1. İdare tarafından hazırlanması gerekli görülen kesin projeleri sözleşmenin tasdikinden sonra yazılı olarak işin yüklenicisine iş programına uygun ve bedelsiz olarak iki takım halinde teslim edilecektir. 2

3 3.2. İdare isterse, ihale konusu işlere ait revize projelerin hazırlanmasını yükleniciden isteyebilir. Bu takdirde Genel Şartnamenin 12. maddesindeki hükümler geçerli olur. Yüklenicinin hazırlayacağı revize projeleri için süre uzatımı verilmez Kesin projelerde sonradan ortaya çıkacak değişikliklere göre yapılması gereken revize projeleri iş, programına uygun olarak idarece yükleniciye teslim edilecektir İdarece verilmiş ve yetkili makamlarca onanmış projelerde idarece gerekli her türlü değişiklikler sonradan yapılabilir. Ayrıca yapılan değişiklik sebebi ile yüklenicinin iş programına uygun olarak yapmış olduğu ihzaratın bir kısmının veya tamamının kullanılmadan terk edilmesi zorunluluğu ortaya çıkarsa bunun bedeli yükleniciye ödenir. Ayrıca yapılan değişiklik sebebi ile işin süresinde bir artma veya gecikme olması halinde bu müddet inşaat süresine ilave edilir. Yüklenici yapılan değişiklik sebebi ile başka herhangi bir hak talebinde bulunamaz Yüklenici tarafından hazırlanıp idarece kabul edilen (uygulama) ve (revize) projeleri için (ihale dokümanında öngörülmemiş ise) hiçbir ad ve şekilde bir bedel ödenemez Proje aplikasyonu ile ilgili hizmetler idare ve yüklenici tarafından müştereken yapılacak ve günü gününe tutanak ve defterlere işlenerek taraflarca imzalanacaktır. Ancak aplikasyon sonucu hafriyatı müteakip imalat kotu verilmesi ve aplikasyon kotlarının muhafazası yükleniciye aittir. Yüklenici ölçme aleti ve ölçme personeli temin etmediği takdirde proje aplikasyonunun gecikmesinden dolayı süre uzatımı verilemez. III. İNŞAAT İŞLERİ. l. Beton kanal inşaatlarında kazı bedeli, kanal betonu tamamlanmadan, kaplama betonu bedeli ise sanat yapıları, tarla priz kapakları ve banketler tamamlanmadan idare ödeme yapıp yapmamakta serbesttir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep edemez. 2. İdarece aksine bir direktif verilmemişse sulama tesisine ait inşaata membadan başlanacak ve ara bırakılmadan kesintisiz olarak devam edilecektir. İnşaatın devam ettiği yere kadar olan kısım gerektiğinde hizmete sunulacak şekilde tamamlanarak yürütülecektir. İdarenin yazılı müsaadesi dışında ara bırakılması halinde boş bırakılarak yapılan kısmın bedeli tamamlanıncaya kadar ödenmeyeceği gibi bundan sonra yapılan imalatların bedelinin ödenip ödenmemesi idarenin takdirine bağlıdır. Yüklenici buna itiraz edemez. 3. Her türlü kesitteki sulama kanallarında kazı derinliğinin fazla olduğu ileri sürülerek derin kazı pozlarından ödeme yapılamaz. 4. Her türlü beton işlerinde sulama suyunun temini yükleniciye aittir. Ancak tesisin başlangıç kısmındaki su alma tesisinde su yoksa (gölet, yeraltı suyu vs.) bu takdirde komisyon marifetiyle tespit edilecek mesafeler için toprağın sulanmasında ve beton harcında kullanılan suya taşıma bedeli ödenir. Ancak, sulama kanallarında herhangi bir nedenle sifon, akedük gibi bir imalatın yüklenici tarafından yapılmaması durumunda bu bedel kesinlikle ödenmez. Yüklenici buna itiraz edemez. Kanallardaki sifon imalatı için ilgili boruların idare tarafından zamanında tahsis edilmemesi durumunda bu bedel ödenebilir. Her türlü kanallardaki beton itina zammı için gerekli su ile blok betonların sıcaktan korunması için gereken suyun taşınmasına bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici bunlara itiraz edemez. Sulama kanallarında beton itina zam bedeline, kanallarda beton döküldükten iç yüzeyleri en az iki gün süreyle iç yüzeyin tamamını kaplamak kaydıyla ıslak kanaviçe ile muhafazası bedeli dahildir. 3

4 Kanaviçe ile örtülü kanallarda su göllendirilmeyecek ve süzgeçli kovalarla kanaviçe ıslak tutulacaktır. Yüklenici bu işten kaçınamaz. Kanaviçe ile ıslak tutulan ve süzgeçli kovalarla 2 gün süreyle sulanan kanallarda ancak 2 gün sonra kanallar zarar görmeyecek şekilde kanal içerisinde su birikimine izin verilecektir. Kanal betonlarının sulama işi bu şekilde en az 5 gün daha devam edecektir. Aksi halde beton yapımına müsaade edilmez. Diğer beton işlerinde ise betonun 7 gün müddetle ıslak kanaviçe ile muhafaza edilmesi ile ilgili hizmetleri yüklenici yapmaya mecbur olup bu maksatla herhangi bir ilave bedel talep edemez. Aksi halde beton yapımına müsaade edilmez. Betonun sıcaktan su ile muhafazası işlerinde, yapı denetim görevlisince belirlenecek sayıda eleman ile gerekli ekipman, sürveyanın emrine verilecektir. Bu hizmetlerin aksatılması durumunda iş idarece durdurulursa ayrıca süre uzatımı verilemez. Gerek harç yapımında ve gerekse beton sulamasında kullanılan su terfi ettirilirse dahi ayrıca bedeli ödenmez. 5. Su alım tesisleri ile sanat yapılarının temel hafriyatı, kalıp, demir döşenmesi, beton atılması gibi işin önemli safhalarında yapı denetim görevlisine yazılı haber verilecektir. Bu vecibeler yerine getirilmediği takdirde bundan doğacak her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 6. Yüklenici projenin aplikasyonu, işlerin kontrolü ve ölçülmesi sırasında lüzumlu hallerde idarenin gerek duyacağı elemanları ve malzemeyi (kazık, beton röperi ölçü aleti vs.) temin etmek ve yapım denetim görevlisinin emrine vermekle yükümlüdür. 7. Dolgu üzerinde olduğu tespit edilen beton kaplama kanalların banket veya sedde dolguları şartnamesinde belirtildiği şekilde inşa edilecek ve malzeme tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır. Dolgu tamamlandıktan sonra kontrol edilip ataşmana ve yeşil deftere işlenmeden kanal hafriyatına başlanmayacaktır. Dolgu inşaatında kullanılan su günü gününe kayıtlara geçirilecektir. 8. Beton altı hazırlanmasında; beton ile kaplanacak şev ve tabanlarda kaplama yapılacak sathın düzgün hale getirilmesi için 0.5 cm.ye kadar kazı ve imla işleri yapılacaktır. Sulanmak suretiyle sıkıştırılan (el tokmağı ile) sathın reglajı el ile yapılacak 0.5 cm. den fazla yükseklik kalmayacaktır. 9. Yüklenici tarafından açılmış temel hafriyatında yapım denetim görevlisi tarafından görülüp müsaade edilmedikçe bir imalat yapılmaz. Bu durum taraflara tutanağa bağlanacak ve imzalanacaktır. 10. Her türlü boru döşenmesinden sonra su tazyik tecrübeleri yapılarak tutanağı taraflarca imzalanacak ve bundan sonra güzergahta diğer işlemlerin yapılmasına müsaade edilecektir. 11. Sanat yapılarında kalıp payı, zeminin cinsi ve kazının derinliğine bağlı olarak kesin projesinde belirtilmiştir. Yüklenici kesin projesinde belirtilen miktardan daha fazla kalıp payı açarsa bildirilen miktardan fazlası ödenmez. Bildirilen miktardan daha az kalıp payı açılırsa açılan miktar ödenir. Yüklenici sanat yapılarının toprak altında kalan kısımlarında da kalıp kullanılmadığı hallerde kalıp bedeli verilmesi isteğinde bulunamaz. Kalıp payı kazısı ile toprak altında kalan kalıp miktarları inşaat anında tutulan ilgili defterlere işlenecektir. 12. Beton kanallar için yapı denetim görevlisinin gerekli göreceği miktarda kanal şablonu temin edilecektir. Beton dökülmeden önce en az 250 m. uzunluğunda beton altı hazırlanmış, reglajı yapılmış ve şablonları döşenmiş, olarak kanal güzergahı hazır halde bulundurulacaktır. IV. SÜRE UZATIMI VERİLMESİ: 4

5 İhale edilen işin sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde tamamlanıp geçici kabule hazır bir şekilde teslim edilmesi esastır. Sözleşmesinde belirtilen sebeplerin, işe tesir derecesine göre işin süresi uzatılabilir. Yetkili makam onaylamadıkça süre uzatımı teklifleri geçersizdir. Süre uzatımı verilmek suretiyle engellenen ödenek miktarı ve süresi taahhüdün sonuna ilave edilecektir. Bu şekilde iş programları tekrar düzenlenecektir. Yüklenicinin bu husustaki itirazı geçersizdir. Süre uzatımının verilmesini gerektiren haller: 1. İdarenin sebebiyet verdiği haller: 1.1. Şartname gereği olarak idarece verilen yazılı emir ile işin bir kısmının veya tamamının bir sebebe istinat ederek durdurulması (Tutanakla veya kontrol raporu ile durdurulan işe süre uzatımı verilemez.) 1.2. Projede veya inşaatın yapılacağı yerlerde değişikliğe gerek görülmesi hali: Bu durumda revize projesi hazırlanması ve tasdikine kadar geçen süre verilir. (İdarece verilen yazılı emirle durdurulup başlatılması şartıyla) inşaatın başka kısmında iş programına uygun olarak iş verilme imkanı varsa burada iş verilir. Bu takdirde süre uzatımı talebi dikkate alınmaz Mevcut projede yapılan revizenin iş süresine tesir edecek mahiyette olması hali l.4. Malzeme ocağı ruhsatının idarece zamanında temin edilememesi durumu: (yüklenicinin bu konuda her türlü vecibelerini yerine getirdiği kanıtlanarak idarece işin durdurulması halinde) Başka kısımlarda iş programına uygun olarak çalışma imkanı varsa bu talep dikkate alınmaz. Patlayıcı madde ruhsatı ile ilgili işlemlerden süre uzatımı verilmez. l.5. İdarece kesin proje ve revize projelerinin süresi içinde, iş programına uygun olarak tetkik ve tasdik edilip yükleniciye teslim edilememesi hali: Bu durumda işin aksadığı süre kadar işe tesir derecesine göre iş müddeti uzatılır. Süre uzatımına tesir eden olayla ilgili işin yazılı olarak durdurulmuş ve tekrar başlatılmış olması şarttır. Aksi halde yüklenici dilekçesi ve kontrol raporu ile süre uzatımı verilemez sayılı İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. maddesine göre iş artışı söz konusu olduğunda, ilave iş ile ilgili onayın müteahhide geç tebliğinden dolayı işin yazılı olarak durdurulması hali: İlave inşaat onayının Makamın tasdiki yönünden geçecek süre ileri sürülerek iş idare tarafından yazılı olarak durdurulmadıkça herhangi bir süre uzatımı verilmez Çiftçi ihtilafı hali: İşte çiftçinin inşaat ve imalat yapılmasına, güzergaha malzeme naklettirilmesine, güzergahın açılmasına engel olması halinde belgelendirmek kaydıyla kısmi süre uzatımı verilir. l.8. İhale tarihi ile Sayıştay Tescil tarihi arasında geçen sürenin, 4734 sayılı yasada belirlenen süreleri geçmesi hali 1.9. Arazinin ekili olmasından dolayı çalışılmaz durumda bulunması hali: Bu durumda her türlü malzeme nakli, gerçekleştirilemiyor, inşaat ve imalat yapılamıyorsa idarenin yazılı emri ile iş kısmi olarak durdurulur. 5

6 Bu engeller ortadan kalktığında idarece yazılacak yazı ile işe başlatılır. Ancak işin engellenen kısmı dışında kalan kısmında idarece yükleniciye iş programına uygun olarak iş verilebiliyor ise süre uzatımı verilmez. Bu hususun belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Çalışmanın imkansız olduğu kısımların haricinde iş programına uygun olarak çalışma imkanı mevcutsa yükleniciye idarece o kısımda iş verilir. Çalışma süresi devam ettirilir İdarece boru tahsisinin yapılamamış olması hali: Taahhüt konusu işin tüm imalatlar yapılmış, ancak idarece zamanında boru tahsisi yapılamayan basma hattı, sifon, kapılı boru hattı vs. kısımlarda ile programı esas alınarak engellenen iş kalemleri için kısmi süre uzatımı verilir. Süre uzatımı verilebilmesi için borulu işler dışında tüm imalatların tamamlanmış olması ve işin yazılı olarak durdurulup başlatılmış olması şarttır. Aksi halde yüklenicinin bu konudaki müracaatı geçersiz sayılacaktır. 2. Ekonomik ve Sosyal Sebepler: 2.1. Olağanüstü haller (Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik) gereği her türlü yapı malzemesi, akaryakıt, araç ve yedek parçaların yeterli derecede temin ve işyerine nakledilememesi sebebiyle çalışma aksamışsa(belgelendirmek şartıyla) İnşaat ve aletler için gerekli malzeme tesisatı verecek fabrikalarda yükleme, boşaltma ve nakliye işlerinde arıza, grev ve lokavt vuku bulması hallerinde bunların etki ettikleri iş müddeti kadar iş süresi uzatılır. Ancak yüklenici süre uzatımına tesir eden bu olayları ilgili yerlerden alacağı yazı ile ispat etmesi şarttır. Aksi halde süre uzatımı verilmez. 3. Tabii Sebepler: 3.1. İş sahasında çalışmayı engelleyecek derecede etkili,... m3/sn üzerinde dereden feyezan gelmesi (bu miktar sözleşmeden önce yazılı değilse süre uzatım talebi dikkate alınmaz) ve heyelan olması veya deprem olması halinde, 3.2. Feyezan ve heyelan ile deprem gibi tabiat hadiseleri olmasına rağmen etkilerinin ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılmasına gerek duyulması halinde işte tekrar çalışma şartlarının sağlanmasına kadar geçen sürelerin toplamı alınarak bunların etkili olduğu süre kadar müddet uzatılır. Bu surenin tespitine idare yetkili olup yüklenicinin bu hususta bir itirazı olamaz (işin durduğu süreler idarenin resmi yazıları ile belgelendirilir). V. GENEL HÜKÜMLER: 1. Pompaj projelerinde; Motor evi yapımına, terfi hattına, pompa grubu montajı ile emme ve basma hattına döşenecek cebri boruların satın alınmasına ve kapalı sistem projelerindeki boruların satın alınmasına öncelik verilecektir. Yüklenici tarafından hazırlanacak iş programlarında bu konulara ilk sırada yer verilecektir. 2. Geçici kabulden sonra düzenlenecek son hakedişin ödenmesi, tüm defterler ve evraklar görülüp incelendikten sonra yapılacaktır. Geçici kabul yapılmadan son hakkediş ödenmeyecektir. 3. Yüklenici kesin projenin iş yerine aplikasyonu maksadıyla inşaat mahallinde devamlı surette bir nivo ile alet operatörü bulunduracaktır. Bu alet ve elemanı bulundurmadığı işlerde geç aplikasyondan dolayı süre uzatımı talepleri dikkate alınmaz. 4. Yüklenici, idareye tahakkuk etmiş borcunu zamanında ödemezse bu durumun kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki hazine alacaklarına kanuni mevduat faizi tahakkuk ettirilir. 6

7 5. Zaruri sebeplerle ertesi yıla devreden işlerde iş programına erişildikten sonra idare tarafından hakediş tanzim edilecek ve Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Zamanında alınmayan hak edişlerden dolayı bütün sorumluluk yükleniciye aittir. 6. Yüklenici geçici kabulden önce projede belirtilen kanal isimlerini numaralarını, yapılmış kanal imalatları üzerine kırmızı yağlı boya ile yazdıracaktır. İdarece görevlendirilecek elemanlarla beraber ölçülen kanallarda başlangıçta (0+000) olarak belirlenecek her 20 m.de bir kırmızı yağlı boya ile işaret konacak ve her 100 metrede bir başlangıca göre toplam mesafe yazı ile belirtilecektir. Kanal sonuna yapılan işin kaç metre olduğu ayrıca yazılacaktır.(ör.: 5+600) EKLER: Ek 1- KAZI İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Ek 2- KAZI İŞLERİ UYGULAMA KRİTERLERİ Ek 3- BETON VE BETONARME DÖKÜMÜNDE UYGULANACAK ESASLAR KAZI İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ (Ek-1) 1. KAZI İŞLEMLERİ: 1.1. Zemin cinslerine göre ödeme yapılması halinde, yapılan kazının sınıfları, nispetleri ve bunların kabartma sıkışma katsayıları, kazı esnasında (zemin cinsleri hakkında 1 No.lu maddedeki malumat ve tafsilat göz önünde tutulacak) her kesim için yerinde idare ile yüklenici arasında yapılacak bir tutanakla tespit edilecek ve o kısımdaki kazı hacmine uygulanacaktır Serbest ve her cins zemin kazılarında iş emniyeti ve teknik zaruret olmadıkça şev ile iksa uygulanmaz. Ancak idarenin yazılı emri ve ataşmana geçirilmesi şartı ile şev ve iksa tatbik olunur ve ödenir Kazı içinde kalan imalat ve inşaatın yan ve üstlerinin dolgusunda tercihen kaya ve küskülük kazıları kullanılacaktır Taahhüde dahil kazılardan çıkan malzeme projesine göre ve idarenin göstereceği yerlerin dolgusunda kullanılacak, bütün ihtiyaç karşılandıktan sonra geriye kalan malzeme idarenin göstereceği yere depo edilecektir. Dolgu ve depo için ayrı bir bedel verilemez. Taşıma bedeli ödenir. KAZI İŞLERİ UYGULAMA KRİTERLERİ (EK-2) 1.Kanal dolgularında; Beton kanal yan duvarı üst kotunun tabii zeminden 10 cm.ye adar olan yüksekliklerinde kanalın iç kısmına isabet eden kısma tam dolgu yapılmaz. Kanal hafriyatından çıkan toprak öncelikle kanalın sağ ve solundaki banket teşkili için kullanılır. Bu miktar malzeme kafi gelmediği takdirde 4 m.ye kadar olan uzaklık dahilinde temin edilecek ilave toprak ile banket dolgusu tamamlanır. 7

8 Banket yüksekliği beton kanal yan duvarı Üst kotundan 5 cm. yüksek olacak şekilde banket dolgular inşa edilecektir. 2. İslerin hafriyatla ilgili lüzumlu inşaat malzemesi hazır olmadan ferşiyat ve inşaat işlerine başlayabilmek için idarenin yazılı müsaadesini almak gerekir. Buna uyulmadığı takdirde kazı çukurlarının dolmasından dolayı bütün zarar ve ziyanlar yükleniciye ait olacaktır. ÇEŞİTLİ İMALATLARDA (A) KOTUNUN BELİRLENMESİ: 1. KANAL KAZILARI A) Trapez Kanallar Trapez kanallarda taban ve yanlarda, kazı proje kotu (A) dır. B) Dikdörtgen Kesitli Kanallar Dikdörtgen kesitli kanalların tabanlarında yatay, yanlarında ise şevli veya dik olarak yapılan kazı proje kotu (A) dır. C) Kapalı Dikdörtgen Kesitli Kanallar Sifondan gayri kapalı olarak inşa edilen veya kapağı sonradan yerleştirilen dikdörtgen kesitli kanalın tabanlarına yatay, yanlarında ise şevli veya dik olarak yapılan kazı proje kotu (A) dır. Bu kesitteki kanalların toprakla örtülmesi işi kazı fiyatlarına ithal edildiğinden ayrıca bir röpriz bedeli verilmez. D) Kapalı Olarak İnşa Edilen Dikdörtgen Kesitli Sifonlar 2.BORU HENDEK KAZILARI: Tabii Zemin Kapalı olarak inşa edilen dikdörtgen kesitli, yerinde dökülen sifonların kazı kesitinin tabii zeminle kesiştiği en alçak nokta (A) kotudur. Kapalı olarak inşa edilen dikdörtgen kanallar için (c) hali uygulanır. Boru hendek hafriyatı elle yapıldığı takdirde A kotu hendek kazı kesitinin tabii zeminle kesiştiği en alçak nokta olarak alınır. Bu kotun üst kısmı el ile serbest kazı kabul edilir. Boru hafriyatının elle veya makine ile yapılıp depoya konması halinde hafriyat bedeli derin kazı yapılması ve depoya konulması pozlarından, borular döşendikten sonra hendeğin tekrar doldurulması bedeli ise yapılış şekline göre ödenir. Makine ile hendek dolgusu yapılmadan önce borularda tahribatın önlenmesi için boru üst seviyesinden itibaren 30 cm. doldurulması elle bakiyesi ise makine ile yapılacaktır. Boru hafriyatı ister elle.isterse makine ile yapılsın boru üst seviyesinden itibaren 30 cm.lik kısmı elle sıkıştırılacaktır ve bedeli el ile her cins zemin hendek dolgusu yapılması olarak 8

9 ödenecektir. Bakiye kısmın dolgusu makine ile yapıldığında bedeli el ile yapılan hendek dolgusunun üzerinin makine ile doldurulması olarak ödenecektir. Sıkıştırılan bu dolguda hiç bir surette kayalık ve taşlı parçalar bulundurulamaz. El ile hafriyat yapılması halinde toprak ve küskülük arazide hendek taban genişliği boru dış çapının her iki tarafından 0.20 şer metre geniş olacaktır. (Ölçü manşondan alınmaz) ancak taban genişliği 60 cm.'den daha dar olamaz, kayalık arazide hendek taban genişliği, anma çapı Q= 175 mm. ye kadar olan borularda 0.60 m.dir. Q= Q= 300 mm.lik borularda boru dış çapına 0.40 m. Q= Q= 450 mm lik borularda, dış çapına 0.80 m. ilave edilmek suretiyle maksimum hendek taban genişliği bulunur. Makine ile yapılan hendek hafriyatlarında taban genişliği için ayni prensipler uygulanır. Bu genişlik 0.60 m.den az olamaz. Bilfiil açılan hendekler yukarıdaki ölçülerden küçük ise açılan miktar kadar ödenir. Fazla geniş açılmış hendeğe ise yukarda belirtilen nispetten fazla bir bedel ödenmez. Hendek kenarları 2.00 m. derinliğe kadar dik olarak açılacaktır. İki metreden derin veya kendini tutamayan zeminde şevli, kademeli veya iksalı hafriyattan ucuz olanı yapı denetim görevlisinin göstereceği lüzum üzerine idarenin yazılı müsaadesi ile tayin edilir. Kayalık zeminde hendek yan yüzlerinde 0.10 m. ve tabanda ise 0.05 m. girinti ve çıkıntı olabilir. Bu halde hendek hafriyatı kübajına ilave veya tenkis yapılmaz. Kayalık ve taşlı zeminlerde hendek 15 cm daha derin kazılarak bu fazla kazı kadar ince taneli malzeme, toprak veya kil ile doldurulur ve iyice sıkıştırıldıktan sonra üzerine boru döşenir. Yağmur ve benzeri sebeplerle bu dolgu tabakası yok olduğu veya azaldığı takdirde eski haline getirilmesi gereklidir. Ağır trafik yükü olmayan güzergahta don bölgesinin altında kalmak şartıyla boru üstünde asgari 75 cm bir toprak bulunacak şekilde imla yapılacaktır. Çok taslık ve kayalık zeminde hendek tabanına cm.lik kum, kum bulunmadığı hallerde ise çakıl veya toprak kullanılmalıdır. Boru zemine, hat boyunca temas etmeli, ancak başlıkların bağlanacağı mahalde hendek en az 0.10 m derin olmalıdır. Boru hafriyatları ile ilgili yukarıda zikredilen hususlar bütün borular için caridir. Bunun dışında ilave edilecek hususlar, borulara ait özel kataloglar ile fenni şartnamelerinde belirtilmiştir. Sınai imalatların bünyesinde l0 m tülü asan ve boru döşeme maksadı ile yapılan hafriyatlarda boru hendek pozlar uygulanır. Ancak 10 metre tüle kadar olan boru döşemelerinde derin kazı pozları uygulanır. 3. ÇEKLİ TARLABAŞI PRİZ KAZILARI: a) Çekli tarla prizi başlangıcında kanal taban kazısı proje kotu (A) kotudur. b) Priz sonunda istifli taş imla varsa deşarj kanalı taban kazısı kırmızı kotu(a) kotudur. c) Ara yerdeki (A) kotları enterpolasyonla tayin edilir. 4. GALERİ, SAVAK, ÖLÇÜ TESİSLERİ, ŞUT, BÜZLÜ GEÇİT REKORTMANLARI: 9

10 I-I BOYUNA KESIT Memba rekortmen başlangıcındaki kanal kazısı, taban kırmızı kotu Al, mansap rekortmen sonundaki kanal kazısı taban kırmızı kotu A2 olduğuna göre sınai imalat anosunun ait olduğu km ve yere göre Al ve A2 arasındaki kot farkı ve mehile göre A kotu tespit edilir. Başka bir deyimle sınai imalat başlangıcındaki A kotu Al, sınai imalat A kotu A2 dir. Ara yerdeki A kotları enterpolasyonla tayin edilir. 5. TİROL BENTLER: a) Tirol bent gövde kısmı, prizlerin giriş kısmı ön duvarları ve kıyı koruma duvarları için mansap anroşman tahkimatının üst kotu (A) kotudur. b) Tirol bent prizlerinde (priz kısmı, çıkış kısmı ve balık geçidi ve yıkama kanalı) sulama kanalının başladığı (km.0+000) yerdeki kanal tabanı kazı kırmızı kotu (A) kotudur. 6. SİFON KAZILARI: a)sifonun gövde kısmına boru kazı kriterleri uygulanır. b)sifonun memba ve mansabındaki rekortmanlar için (A) kotu rekortmanlar da ki gibidir. 7. REGÜLATÖR PLANI: 8. KÖPRÜ KAZILARI: a) Yataklarda talveg.kanallarda taban kazı proje kotu (A) dır. b) Orta ayaklar için kanal tabanı kazı proje kotu (A) dır. c)kenar ayaklar için ayağın temel kazı şevini kanal yatak kazı şevi veya tabanı ile kesiştiği en alçak noktanın kotu (A) dır. 9. ÜST SEL GEÇİDİ KAZILARI: 10

11 a) Yataklarda talveg, kanallarda taban kazı proje kotu (A) dır. b) Kenar ayaklar için ayağın temel kazı şevinin kanal, yatak kazı şevi veya tabanı ile kesiştiği en alçak noktanın kotu (A) dır. c) Üst sel geçidinin memba ve mansap kısımlarının tabanlarında yapılan pere kaplama ve anroşman tahkimatı var ise deşarj kanalının kazı taban kotu bu kısımlar için (A) kotu kabul edilir. 10. ALT SEL GEÇİDİ KAZILARI: Alt sel geçidi kazılan kanal imlası yapılmadan önce inşa edilir. Sonra kanal imlası yapılır. Alt sel geçidi kazılan (A) kotları şekilde gösterilmiştir. a)membada kanal taban kazısı kırmızı kotu (A) kotudur. b)mansapta deşarj kanalı taban kazısı kırmızı kotu (A) kotudur. c)sel geçidi kısmında sel geçidi üzerinden geçen kanalın taban kotu (A) kotudur. 11. İSTİNAT DUVARLARI KAZILARI: l) İstinat duvarı önünde kanal veya yol varsa; a)kanal veya yol ekseni yarmada ise, eksen kırmızı kotu (A) kotudur. b)kanal veya yol ekseni imlada ise, Eksen tabii zemin kotu (A) kotudur. 2. İstinat duvarı önünde dere yatağı varsa; a) Dere yatağı ıslah ediliyorsa istinat duvarı temel kazısı şevinin ıslah en kesiti kırmızı hattı ile en düşük kesişme noktası, keza aynı temel kazısı şevinin tabii zemin hattı ile en düşük kesişme noktalarından düşük alanının kotu (A) kotudur. b) Dere yatağı ıslah edilmiyorsa istinat duvarı temel kazısı şevinin tabii zemin hattını kestiği en düşük noktanın kotu, (A) kotudur. 3. İstinat duvarı önünde alan varsa; beton veya kargir tip betonarme tip a) Alan tanzim ediliyorsa, istinat duvarı temel kazısı şevinin, ilk kestiği en kesit tanzim kırmızı hattı veya tabii zemin hattının en düşük kesişme noktası kotu (A) kotudur. b)alan tanzim edilmiyorsa, istinat duvarı temel kazısı şevinin tabii zemin hattını kestiği en düşük nokta kotu (A) kotudur. 12. SEDDE ETEKLERİNDE TAHKİMAT : Sedde eteklerindeki tahkimat önünde pere veya iksa betonu mevcutsa pere veya iksa betonunun alt yüzeyinin kotu (A) kotudur. 13. DUVAR ÖNÜNDE TAHKİMAT: Duvar önlerinde tahkimat mevcutsa tahkimatın yukarıda gösterildiği şekildeki kotu (A) kotudur. 14. MAHMUZ KAZILARI: 11

12 Dere yataklarında mahmuz kazısı yapılması halinde talveg kotu (A) kotudur. 15. ŞUT KAZILARI A. EĞİK DÜZLEM ŞUT KAZILARI: Kanal memba rekortmani Eğik Düzlem kısmı Düşü Havuzu çıkış rekortmen kanalı a) Giriş rekortmanında kanal kazısı kırmızı kotu (A) kotudur. b) Eğik düzlem kısmında (A) kotu inşa tarzına göre dikdörtgen veya trapez kesitli kanallarda olduğu gibidir. Taban beton kotundan 10 cm. aşağıdaki kottur. c) Düşü havuzu ve çıkış rekortmanında ise rekortman sonundaki kanal kazısı taban proje kotu (A) dır. B. DİK ŞUT KAZILARI: a) Şut gövdesi mansap tarafta kabul edilir. b) Şut gövdesi membasındaki rekortman gibi bir imalat varsa memba başlangıcındaki kanal taban proje kotu (A) kotudur. c) Şut gövdesi mansabındaki kanal taban kazı proje kotu (A) dır. 16. SU TOPLAMA HAVUZU KAZILARI: Su toplama havuzu kazılarında, kazı kesitinin tabi zeminle kesiştiği en alçak nokta (A) kotudur. 17. KESON KUYU KAZILARI: Keson kuyularda kazı kesitinin tabii zemini kestiği en alçak noktanın kotu (A) kotudur. 18. AÇIK KANAL İÇİNDEKİ ROGAR KAZILARI: Açık kanal içinde rogar inşası için gerekli kazı, kanal açıldıktan sonra yapılacaktır. Kanal açıldıktan sonra rogar için yapılacak her türlü kazı derin kazı kabul edilir. 19. KAVŞUT KAZILARI: 12

13 a) Kavşut başlangıcında kanal taban kazı kotu (A) kotudur. b) Kavşutun bundan sonraki kısmında beton üst kotu (A) kotudur. 20. BÜZLÜ GEÇİT KAZILARI: a) Memba rekortmen başlangıcındaki kanal kazısı taban kotu ile mansap rekortmen sonundaki kanal kazısı taban kırmızı kotu (A) kotudur. b) Büzlü geçit için (A) kotunun ara değerleri enterpolasyonla tayin edilir. 21. AKEDÜK KAZILARI: a) Akedük giriş ve çıkışlarındaki rekortmen kısmı rekortmen kazıları gibidir. b)akedük kenar ve orta ayak kazıları köprü kazıları gibidir. 22. KASİS KAZILARI: a) İksa betonu veya pere alt yüzeyi A kotudur. b) İksa betonu veya pere alt yüzeyinden sonra yapılan birit kazıları derin kazılardır. 23. KANALET DERİN KAZILARI: Sınai imalat mansıbındaki kanalet üst seviyelerinden geçen hattın sınai imalatı kestiği en alçak noktanın kotu (A) dır. 24. ÖZEL KAZILAR: Tünel ve benzeri kazılardır. NOT: l.toprak, küskü, yumuşak, sert ve çok sert kaya ile zaruri hallerde dinamit kullanılmadan yapılacak her cins kaya kazılması, her cins zemin deyimi kapsamında mütalaa edilmiştir. 2.İşbu fiyat şartnamesinde paçal fiyat yapılması öngörülmüş olan işlere uygulanır. (EK.3) BETON VE BETONARME BETONU DÖKÜMÜNDE UYGULANACAK HUSUSLAR 1. Beton için gerekli olan kum-çakıl alınacağı ocak yeri tespit edilerek, TS.707'ye uygun olarak numune alınarak laboratuarda test edilecek ve test sonuçları olmayan hiçbir malzeme beton yapımında kullanılmayacaktır. Laboratuara gönderilen malzemenin TS.706' ya uygun olmasına özen gösterilecektir. (Doğal agrega için) Konkasör ocağından malzeme alınacaksa ( resmi v.e özel işletmelerden). (0-3), (3-7) ve (7-15) numara ile üretilen beton agregası kullanılacaktır. 13

14 2. Yüklenici, beton dökmeye başlamadan önce depo yeri olanakları ölçüsünde gerekli olan malzemenin bir kısmın şantiyede depo etmeli ve kullanıldıkça aynı özellikleri taşıyan malzeme ile takviye edilmelidir. İş yerinde, değişik işlerin yapılış tarihlerini doğrulamaya yarar günlük defter tutulmalıdır. Bu defterde agrega ve değişimi, su-çimento oranı ve betonun kalitesi ile ilgili olarak, taze beton için izin verilen çökme miktarı, agreganın doğal su oranı, kumda ölçülen kabarma miktarı gibi ek bilgilerle, numune alma ve don olayının olduğu tarih, süre ve izleme saatleri ve günlük sıcaklık özellikleri belirtilmelidir. Günlük defter, yapı sahibi veya denetleyicinin her istediği zaman gösterilmelidir. 3. Laboratuarda, kullanılması düşünülen malzemeye ait numunelerin tane dağılım (gronülometrik) eğrileri çıkartılacak, kullanılacak beton imalatlarına göre TS.802'de verilen standart eğrilere göre eleme yapılıp yapılmamasına karar verilecektir. 4.Kabul edilen gronülometrik eğriden istifade ederek TS.802'de verilen esaslar doğrultusunda beton karışım hesapları yapılacaktır. Projede kabul edilen beton kriterlerine göre örneğin (BS 16) esas alınacaktır. Gerektiğinde BS.16'dan daha yüksek nitelikte beton yapılması gerekli olursa kesinlikle tuvenan agrega kullanılmasına izin verilmeyecektir. 5.Kullanılacak çimento TS.19 standardına uygun PÇ 325 ve gerekli durumlarda PÇ 400 veya PÇ 500 olacaktır. Çimento, kullanılacağı yere TS 19'da öngörüldüğü şekilde getirilmeli ve özelliklerinden hiç bir şey kaybetmeyecek şekilde korunmalıdır. Beton karma suyu TS.500 standardının maddesindeki özelliklere sahip olacaktır. Yapı denetim görevlilerince gerekli görüldüğü takdirde kullanılacak çimento veya beton karma suyundan uygun olarak alınacak numuneler yetkili bir laboratuara gönderilecek, standartların öngördüğü özelliklere sahip bulunması halinde kullanılmalarına izin verilecektir. Sıcak olarak şantiyeye getirilmiş çimento şantiyede depolanarak bekletilecek ve soğumadan kullandırılmayacaktır ayrıca çimento torbalarının güneş altında bırakılarak sıcaklıklarının artmasına izin verilmeyecektir. 6.Beton karışımı oranının tayini için hesap ve deneyler yüklenici ile yapı denetim görevlisince birlikte çalışmaları ile şantiyede veya uygun olarak ve yeterli miktarda alınan çimento ve kum-çakıl (agrega) örneklerinin yetkili bir laboratuara gönderilerek test edilmesi ile belirlenecektir. Laboratuarda beton ve agrega karışımı etütlerinin yaptırılıp sonuçlarının alınması genellikle 1.5 ay kadar zamana ihtiyaç gösterildiğinden şantiyede çalışmaların aksamaması için gereken tedbirlerin zamanında alınması gerekmektedir. 7. Yukarıda belirtilen çalışmalar tamamlanıp beton ve agrega karışım oranları tespit edildikten sonra yapı denetim görevlisince beton yapımına izin verilecektir. Yüklenicinin belirtilen hususları planlayıp zamanında yapması sağlanacak, bu nedenle sure uzatımı verilmeyecektir. 8. Projede on görülen beton sınıfı esas alınarak betona katılan agrega miktarları mutlaka ağırlık olarak ölçülecek, diğer beton sınıflarının da mümkün olduğu sürece ağırlık olarak ölçülmesi yönüne gidilecek hacim olarak ölçülmesi halinde ölçülen miktarların ağırlığı sık sık kontrol edilecektir. Beton karışım hesap ve deneyleri sonucunda karışıma katılacak kum, çakıl, çimento ve su ağırlıkları oranları beton karma yerinde herkes tarafından görülebilecek şekilde asılı duracak bir levha üzerine daima okunabilir halde bulundurulacak ve kolaylıkla kontrol imkanı sağlanacaktır. 14

15 9. Beton dökümüm sırasında, yerinde iki saat aralıkla sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde en az 4 defa slump deneyi periyodik olarak yapılarak sonuçları rapor halinde korunacaktır. Her defasında deney iki kez tekrarlanacaktır. Ayrıca beton kıvamında değişiklik görüldüğü takdirde slump deneyi yapılarak farklı slump değeri veren betonun imalata girmesine izin verilmeyecektir. Slump testi TS.802 'de verilen esaslara göre kontrol edilmelidir. 10.Şantiyede betonun basınç dayanımı, TS 3351'de tanımlanan biçimde bakımı yapılmış numuneler üzerinde yapılan nitelik deneyleri ile belirlenir. Gerektiğinde yapı denetim görevlisi şantiye koşullarında saklanmış örnekler üzerinde yapılacak sertleşme deneyleri de isteyebilir. Deneyler 150 mm x 300 mm standart silindirler üzerinde yapılır. Zorunlu durumlarda küp (20x20x20 cm) numunelerde kullanılabilir. Değerlendirmede her biri 3 silindirden (veya küpten) oluşan gruplar esas alınır. Nitelik denetimi amacıyla, her üretim biriminden an az bir grup (3 numune) deney elemanı alınması zorunludur. Üretim birimi, aynı hesap dayanımı istenen ve aynı gereçler aynı oranda kullanılan betondan oluşur. Ayıca, bir birim,aynı günde dökülmüş ve 100 m3 ü veya 450 m2 alam aşamaz. Bir işte, en az 3 grup (9 numune) alınması gereklidir. Grubu oluşturan numuneler, standart koşullarda saklandıktan sonra bunlara basınç deneyi uygulanır. Numunelerin her biri ayrı betoniyer grubundan veya transmikserden alınır. Aynı betoniyer dökümünden birden fazla numune alınırsa, bunlar tek numune sayılır ve değerlendirmede ortalamalar dikkate alınır. Numuneler, belirli koşullar altında kür edilip, nakledilerek basınç dayanımları yetkili bir laboratuarda tayin edilecektir. Mukayese edilecek basınç değeri ise projede kabul edilen beton sınıfına göre olmalıdır. (TS.802) Nitelik kontrolü için numunelerin alınması, hazırlanması ve bakımı TS 2940, TS 3068 ve TS 3351 'e göre yapılmalı. Deneylerin yapımında da TS 3114'e uyulmalıdır. İlgili laboratuarın verdiği raporlar değerlendirilecek, sonuçların düşük çıkması halinde gerekli tedbirler alınacak, yapıdaki betonun kalitesi kontrol edilecek ve düşük mukavemetli kısımların icabında yıktırılması yönüne gidilecektir. Numuneler yapı denetim görevlisi ve şantiye şefi veya yetkili temsilciliklerin nezaretinde alınacak ve her defasında tanzim edilen tutanak muhafaza edilecektir. Tutanakta betonun projede öngörülen sınıf dayanımı, numunenin alındığı, betonun döküldüğü yapı elemanın projesine göre yeri, betonun ölçülen slump değeri, karışım oranı, numunenin alındığı tarih ve saat, numunenin alınmasında hazır bulunanların isim, ünvan ve imzaları bulunacaktır. 11. Beton dokum sırasında devam eden agrega depolanmasında her gün en az bir defa numune alınarak elek analizleri yapılacak, gronülometri eğrileri çizilerek, gerekiyorsa diğer agrega deneyleri ile kirlilik testleri yapılarak, beton karışım oranlarının saptanmasına esas olan agregaların aynılığının kontrolü yapılacaktır. 12.Agrega ocaklarının veya diğer koşulların değişmesi halinde beton karışım oranları yeniden saptandıktan sonra beton dökülecektir.( Not: Agreganın içerdiği % silt ve kil oranı her zaman test edilecek ve bulunacak değer izin verilecek değerler arasında olacaktır) 13.Şantiyede imal edilen betonun karıştırılması, taşınması işlenmesi, yerine yerleştirilmesi, yerine konduktan sonraki bakimi gibi betonun kalitesini etkileyen hususlarda normal hava koşullarında TS. 1247'de verilen kurallar ile Genel Teknik Şartname hükümleri konularında kontrol teşkilatı sık sık uyarılacak ve standart ve şartnamelerde öngörülen hususlar eksiksiz uygulanacaktır. Anormal hava şartlarında beton yapımı, dökümü ve bakımı TS 1248 'e uygun olarak gerçekleştirilecektir. 14. Beton donatısı olarak kullanılan çelikler TS 708'e uygun olmalıdır. Çelik kullanılmadan önce kir, yağ ve yüzeyden ayrılabilen pastan temizlenmelidir. Donatının projesindeki biçimde yerine 15

16 konmasına özen itina gösterilmeli, asal donatıyı teşkil eden çekme ve basınç çubuklarının dağıtma donatısı ve etriyeler ile bağlanmış olması sağlanmalıdır. Donatının kenetlenmesi ve eklenmesi, projeye ve TS 500 Madde 9.1 ile 9.2'ye uygun olmalıdır. Şantiye şefi ve yapı denetim görevlisi beton dökümüne başlanmadan önce donatının projesine uygun konup konmadığını ve miktarlarının uygunluğunu inceleyerek imzalı bir tutanak düzenlemelidir. Beton dökülürken donatının yerinin değiştirilmemesi gerekir. Çubukların etrafında gerekli beton tabakasının sağlanması için donatı askıya alınmalı ve kalıpla bunların arasına beton takozlar ve iki sıra donatı arasına çelik çubuk parçalan konmalıdır. Beton takoz ve çelik çubuk parçalar yerine bu amaçla hazırlanmış plastik elemanlar da kullanılabilir. Etriyelerin de yan tarafta betonla sarılmasına özellikle dikkat edilmeli, döşeme veya kirişlerin üst donatılarının aşağıya basılması önlenmelidir. Donatının betonla iyice sarılmış olması mutlaka sağlanmış olmalıdır. Donatısı altta bulunan bir yapı elemanı doğrudan doğruya zemin üzerine yapılacaksa, zemin türü göz önüne alınarak en az 5 cm kalınlığında beton bir tabaka oluşturulmalıdır. 15. Kalıp ve iskele, Kalıp Süreleri ve Kalıp Alma Bütün kalıp ve iskeleler işin yeterli duraylılık (stabilite) ve taşıma güvenliği sağlanmalıdır. Kalıp ve iskele elemanları ilgili standartlara uygun hazırlanmalı, birleştirilmeli, kurulmalı ve fazla şekil değiştirme ve oturma yapmayacak şekilde düzenlenmelidir. Ahşap kalıp ve iskele elemanları TS 647 ye çelik kalıp ve iskele elemanları TS 648 e uygun hazırlanmalıdır. Ahşap kalıplarda kalıp tahtadan beton sıkıştırılırken çimento şerbetinin akmasına engel olacak şekilde yapılmalı, vibratör etkilerine karsı yeteri kadar dayanımda olmalıdır. Kalıplar kullanıldıkları sure içinde etki yapacak bütün kuvvetlerin güvenilir biçimde aktarılması sağlamalıdır. İskele dikme yüklerinin zemine yayılması tekniğine uygun olmalı çürük zeminler de özel önlem alınmalıdır. Yük aktarmasını ve yayılmasını sağlamak için dikmelerin altına sağlam ve yerinden oynamayacak şekilde düzgün köşeli ahşap takoz konmalıdır (Bu amaçla hiçbir zaman taş parası veya tuğla kullanılmamalıdır). Donatı düzenlenmesinde ve beton dokülmesinde kullanılmak üzere iş güvenliği iskelesi yapılmalıdır. Kalıp ve iskeleler kolayca, sarsıntısız, tehlikesiz ve darbesiz sökülebilecek biçimde düzenlenmelidir. Bunun için de kamalardan, kum kutuları, vidalar, kriko, veren veya benzeri kalıp sökme düzenlerinden yararlanılmalıdır. Beton dökülmeden önce kalıp içi iyice temizlenmeli, gerektiğinde ıslatılmalıdır. Bu maksatla dip kısımlarda temizleme delikleri bırakılmalıdır. Beton dökülmeden önce ve dökülürken kalıp ve iskeleler iyice kontrol edilmelidir. Yapı denetim görevlisinden izin alınmadan kalıp üzerine malzeme yerleştirilmemeli ve yığılmamalıdır. Kalıp dikmeleri ilgili standartlara uygun yapılmalı veya ahşap kullanıyorsa ikinci ve üçüncü sınıf keresteden seçilmelidir. 16

17 Sorumlu şantiye şefi tarafından deney sonucu betonun yeterli dayanım kazandığı gösterilerek kontrol mühendisinin oluru alınmadan yapının hiçbir bölümünde kalıp veya dikme yerinden oynatılmamalıdır. Beton dökümü işinin bitimi ile kalıp sökme arasında geçecek süre, kullanılacak çimentonun cinsine betonun dayanım kazanma hızına, su/çimento oranına, yapı yükünün cinsine, etkilerin büyüklüğü ve hava koşullarına bağlıdır. Kalıp sökülmesinden hemen sonra hesaplarda gözönüne alınan yüklere eşit bir yük taşıması düşünülen yapı bölümlerine özellikle dikkat edilmelidir. Sertleşme sırasında donma olursa kalıp alma süresi en az donma suresi kadar uzatılmalıdır. 24 saat içinde de gölgedeki sıcaklık 0 C 'ye düşerse o gün için don olayı var kabul edilmelidir. Don olayı sonrasında, özellikle kalıp almaya devam etmeden betonun prizini yaparak yeter derecede sertleşip sertleşmediği veya sert görünüp etkisi ile donmuş olup olmadığı araştırılmalıdır. Elverişsiz ve özellikle donma olan havalarda kalıp alma süresi hakkındaki karar, yapının betonu ile aynı koşullar altında sertleşmiş numuneler üzerinde yapılacak basınç deneyi sonuçlarına göre verilmelidir. Yedek dikmeler kalıp söküldükten sonra çimento türü de göz önünde bulundurularak yeterli bir süre daha yerlerinde bırakılmalıdır. Bu sürelerde sıcaklığın +5 C den aşağı düştüğü günler hesaba katılmamalıdır. Özel durumlarda yapı denetim görevlisi bu süreleri azaltabilir. Ancak o anda betonda aranan dayanımın emniyetli bulunduğu deney ile doğrulanmalıdır. Yüklenici idarece istenilen bu deneyleri bedelsiz olarak yapacak, şantiye deneyleri için gerekli eleman ile laboratuvar malzemelerini işe başlamadan önce iş yerinde devamlı olarak bulunduracaktır. 17

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

Mecburi Standard Tebliği

Mecburi Standard Tebliği Mecburi Standard Tebliği Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardına ilişkin tadil metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2015 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2013 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den önce ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ

3. BÖLÜM KAZI İŞLERİ . BÖLÜM KAZI İŞLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2. KAZI İŞLERİ Müteahhide hafriyat ödemesi yapılabilmesi için hafriyatı yapılan arazinin zemin cinsi belirlenmelidir. Birim fiyat tariflerinde zeminler aşağıdaki

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 3. HAFTA 1 II.1. İP İSKELESİ KULLANIMI Özellikle bina yapılarında yukarıda sözü edilen köşe kazıkları çakılıp 1/1 ölçeğinde yapı zemine aplike edildikten sonra temel çukuru,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 4 PREFABRİKE ELEMANLARIN STOKLANMASI... 3 5 PREFABRİKE ELEMANLARIN TAŞINMASI...

Detaylı

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır:

Beton Şartnamesinin Hazırlanması. Beton için şartname hazırlayıcı aşağıda verilen hususları dikkate almalıdır: Beton Kullanıcısına Yönelik Kısaca TS EN 206-1 Beton Standardı Hazırlayan:Tümer Akakın 8 Aralık 2004 günü, Türkiye de yapı malzemeleri açısından önemli bir değişim günü olmuştur. Avrupa Birliği ne teknik

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ 4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2 4. NAKLİYE ANALİZLERİ İnşaatta kullanılacak bazı malzemelere üretildikleri ya da temin edildiği (fabrika, depo veya ocakta) yer ile şantiye arasındaki

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 6. HAFTA 1 DERİN TEMELLER : Sağlam zeminin çok derinlerde olması durumunda uygulanırlar ve üç şekilde projelendirilirler. 2.1.Ayak temeller 2.2.Kazık temeller 2.3.Kesonlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : I GİRİŞ YÜKSEK FEN KURULU KARARI... Anonim Şirketi tarafından ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi ile ilgili olarak görüş istemidir.

Detaylı

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F İ R M A K A Ş E S İ TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE Süleyman CÜCE Ahmet YOĞURT Bülent ALKAN Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri

Detaylı

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3

Metraj Cetveli. Yapılan İşin Cinsi Adet Boyu Eni Yüks. Azı Çoğu No 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 Hakediş :36 Sayfa :1 1 08.009 MAKİNA İLE ELENMİŞ KUM-ÇAKIL (GRANÜLOMETRİK) HAZIR M3 KORULU 107 DRENAJ (ATAŞMANDAN) 214.858 214.858 Toplamı=214.858 2 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLDU

Detaylı

KOLON VE KİRİŞ KALIBI

KOLON VE KİRİŞ KALIBI KOLON VE KİRİŞ KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KOLON VE PERDE KALIPLARI Kirişlerden gelen yükü temele ileten

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL

YAPI İŞLETMESİ. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL YAPI İŞLETMESİ Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. İ. Hakkı DEMİR Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL 2016 5 ve 6. HAFTA METRAJ HESAPLAMALARI Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce

YAPI. inşaatı ile. yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik. içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir YAPI. Kuruluş veya kişilerce karada ve suda, daimi veya geçici resmi ve özel YAPI yeraltı ve yerüstü bunların ilave değişiklik inşaatı ile içine alan tamirlerini sabit ve hareketli tesislerdir 1 YAPI Kuruluş veya kişilerce kendilerine

Detaylı

AYLIK FAALİYET RAPORU

AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 1. İŞ PROGRAMI... 3 2. YOL TOPRAK HAREKETLERİ... 3 2.1. KAZILAR... 3 2.1.1. NEBATİ KAZILARI... 3 2.1.2. YARMA KAZILARI... 6 2.2. YOL DOLGULARI... 11 2.2.1. SAHA DIŞI HAFRİYAT DOLGULARI...

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

Not: tutanaklarda işin adı, kaç kopya olduğu, hangi tarihte düzenlendiği ve tutanak numarası kesinlikle belirtilmelidir.

Not: tutanaklarda işin adı, kaç kopya olduğu, hangi tarihte düzenlendiği ve tutanak numarası kesinlikle belirtilmelidir. ŞANTİYEDE TUTULAN TUNAKLAR ve DEFTERLER Bir şantiyede işe başlarken ve devam ederken iş bitimine kadar idare ile müteahhit arasında her zaman sözleşme ve ekleri icabı birlikte sayılmak, tartılmak, ölçülmek

Detaylı

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır.

MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. MALZEME AMBARLARI Ambarlar şantiye servis yollarından ve tozdan uzak, ancak ilgili birimlere yakın bir yerde kurulmalıdır. Ambarlarda saklanacak malzemeleri üç grupta sıralayabiliriz; Korunacak, istiflenecek

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Staj Programı

İnşaat Mühendisliği Staj Programı İnşaat Mühendisliği Staj Programı Staj Nedir? Öğrencilerin belli zaman dilimi içerisinde mevcut bilgilerini pekiştirmek üzere öğrenim gördükleri programla yakından ilgili meslek kuruluşlarında yaptıkları

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden sonra ihaleye çıkılan işlerde

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri

TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları TS 498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri TS 500 (2000): Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları Bu standart betonarme yapı elemanları ve yapıların kullanım amaç ve süresine uygun güvenlikte tasarlanması hesaplanması, boyutlandırılması ve

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014

İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları. Oyak Beton Mart/2014 İzmit Körfez Geçişi Asma Köprü Projesi Keson ve Ankraj Yapıları Oyak Beton Mart/2014 İçerik Genel Bakış Beton Özellikleri Keson İnşaatı o Kuru Havuz o Yaş Havuz-Deniz Dökümleri o Kesonların Batırılması

Detaylı

ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE MÜDÜRÜ. Sekreter. Kalite Kontrol Müd. İnşaat Müd. İdari Müd. Teknik Müd. İş Güvenliği Müd. Hakediş Hazırlama Müd.

ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE MÜDÜRÜ. Sekreter. Kalite Kontrol Müd. İnşaat Müd. İdari Müd. Teknik Müd. İş Güvenliği Müd. Hakediş Hazırlama Müd. ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE MÜDÜRÜ Sekreter Teknik Müd. İnşaat Müd. İdari Müd. İş Güvenliği Müd. Kalite Kontrol Müd. Hakediş Hazırlama Müd. Yapım müd. Muhasebe müd. Büro güvenliği Laboratuvar Kesin hesap

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI

GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI GROBETON - LENTO VE TEMEL KALIBI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi GROBETON Temeldeki tesviye betonu, beton yol,

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. Staj yerinde öğrendiği bilgileri günlük olarak raporlamalıdır. Rapor(Staj defteri) hazırlanırken 3. Tekil şahıs hitabıyla(yapıldı, gidildi,

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA

DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ DENEY ADI: KÜKÜRT + (GRAFİT, FİLLER YA DA ATEŞ KİLİ) İLE YAPILAN BAŞLIKLAMA DENEY STANDARDI: TS

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi

Beton pompasının destek pabuçlarının zemine uygun şekilde sabitlenmesi BETON DÖKÜMÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş güvenliği ve işçi sağlığı, yalnızca hazır beton tesisleri içerisinde ve beton üretim sürecinde değil, betonun taşınması ve dökümü sırasında da dikkat edilmesi

Detaylı

TS EN 206 STANDARDI KAPSAMINDA BETON ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ

TS EN 206 STANDARDI KAPSAMINDA BETON ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ TS EN 206 STANDARDI KAPSAMINDA BETON ÜRETİMİ VE KALİTE KONTROLÜ BEKİR CENK Jeoloji Mühendisi Beton Laboratuvarlar Sorumlusu ENGİN DEMİR Yük. Kimyager Şirket Müdür Yardımcısı HAZIR BETON NEDİR? NASIL ÜRETİLİR?

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL 2010 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan i ler için geçerli olup 1.1.2002 den

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması :

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Proje Grubunun Yaptığı veya Denetlediği Mimari Projenin Statik olarak denetlenmesi İnşaat grubu olarak yapılan değişikliklerin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME

DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İNȘA EDİLEN YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME YIĞMA BİNA SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKNİK ȘARTNAME www.tgub.org.tr İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARD ve/veya DÖKÜMANLAR 3. TARİFLER 4. ÜRETİM 5. PROJELER 6. YAPI ELEMANLARININ STOKLANMASI 7. YAPI

Detaylı

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi

BETON. Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi BETON BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Beton agrega adını verdiğimiz kum, çakıl, mıcır, taneli

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır.

ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR. İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. VIII. HAFTA ŞANTİYE TEKNİĞİ BİRİM FİYATLAR 1 Birim Fiyat: İmalat veya malzemeden bir birim elde edilmesi için ödenen bedel olarak açıklanmaktadır. Bir imalatın birim fiyatını bulmak için fiyat analizi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

AYLIK FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 1. İŞ PROGRAMI... 3 2. YOL TOPRAK HAREKETLERİ... 3 2.1. KAZILAR... 3 2.1.1. NEBATİ KAZILARI... 3 2.1.2. YARMA KAZILARI... 6 2.2. YOL DOLGULARI... 10 2.2.1. SAHA DIŞI HAFRİYAT DOLGULARI...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ

2011 BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı Su Sondajları, Temel Sondajları, Enjeksiyon İşleri, Kaya-Zemin Mekaniği Deneyleri

Detaylı