T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ SULAMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BURSA 2012

2 I. BU ŞARTNAMENİN İÇERİĞİ : Aşağıda içeriği yazılı işle ilgili olarak Yapım İsleri Genel Şartnamesi, İdari Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısında belirtilmeyen hususlar işbu teknik şartnamede belirtilmiş olup, aşağıda yazılı hükümler esas ve geçerli olacaktır. l. İŞİN YERİ VE NİTELİĞİ l. İşin Adı : Bursa Sul. Tes. İnş. 2. İşin Niteliği : Sulama Tesisi İnşaatı 3. Sözleşme Bedeli : 4.Bu Proje ile yapılacak işler 4.1. II. PROJE İŞLERİ: l. İdare tarafından yükleniciye verilecek projeler; 1.1.1/500-1/5000 ölçekli topografik (topografik ve varsa mülkiyet işli) planlama harıtası, 1.2. Açık veya kapalı her türlü kanallarla, boru hatlarına ait boyuna ve enine kesitler, hidrolik karakteristikler, kırmızı ve siyah kotlar, kazı derinlikleri, dolgu yükseklikleri, kurplar, ara mesafeler, biriken mesafeler, su çizgisi kotları, l.3. Kanalların Şeritvari Plankotesi, 1.4. Sanat yapıları, plan ve projeler, enine, boyuna kesitleri, diğer görünümleri gerekli statik ve hidrolik hesapları ile yeri veya başlangıç noktasına mesafeleri, 1.5-Pompaj Projeleri Pompaj basma hattı kesiti ve hidrolik hesapları Ekonomik boru çapı hesabı, Emme ve basma yükseklikleri, enerji hattı su çizgi kotları Motor gücü hesapları, uygun pompa tipi, Pompajla ilgili diğer detaylar, hesaplar, planlar, kroki ve şekiller Motor evi projesi Emiş, havuzu veya emme sistemi detay projesi Paralel çalışan pompalarda sistem sürtünme eğrisi 2. Projelerin Teslim Şekli: 2.1. Yukarıda belirtilen projelerden ihale işlem dosyasına konulmuş olanlar sözleşmenin imzalanması sırasında yükleniciye teslim edilecektir Diğerleri ise işin devamı sırasında idare tarafından gerektiğinde iş programına uygun olarak yükleniciye yazılı olarak 2 takım halinde teslim edilecektir. 3. Kesin ve Revize Projelerinin Hazırlanması: 3.1. İdare tarafından hazırlanması gerekli görülen kesin projeleri sözleşmenin tasdikinden sonra yazılı olarak işin yüklenicisine iş programına uygun ve bedelsiz olarak iki takım halinde teslim edilecektir. 2

3 3.2. İdare isterse, ihale konusu işlere ait revize projelerin hazırlanmasını yükleniciden isteyebilir. Bu takdirde Genel Şartnamenin 12. maddesindeki hükümler geçerli olur. Yüklenicinin hazırlayacağı revize projeleri için süre uzatımı verilmez Kesin projelerde sonradan ortaya çıkacak değişikliklere göre yapılması gereken revize projeleri iş, programına uygun olarak idarece yükleniciye teslim edilecektir İdarece verilmiş ve yetkili makamlarca onanmış projelerde idarece gerekli her türlü değişiklikler sonradan yapılabilir. Ayrıca yapılan değişiklik sebebi ile yüklenicinin iş programına uygun olarak yapmış olduğu ihzaratın bir kısmının veya tamamının kullanılmadan terk edilmesi zorunluluğu ortaya çıkarsa bunun bedeli yükleniciye ödenir. Ayrıca yapılan değişiklik sebebi ile işin süresinde bir artma veya gecikme olması halinde bu müddet inşaat süresine ilave edilir. Yüklenici yapılan değişiklik sebebi ile başka herhangi bir hak talebinde bulunamaz Yüklenici tarafından hazırlanıp idarece kabul edilen (uygulama) ve (revize) projeleri için (ihale dokümanında öngörülmemiş ise) hiçbir ad ve şekilde bir bedel ödenemez Proje aplikasyonu ile ilgili hizmetler idare ve yüklenici tarafından müştereken yapılacak ve günü gününe tutanak ve defterlere işlenerek taraflarca imzalanacaktır. Ancak aplikasyon sonucu hafriyatı müteakip imalat kotu verilmesi ve aplikasyon kotlarının muhafazası yükleniciye aittir. Yüklenici ölçme aleti ve ölçme personeli temin etmediği takdirde proje aplikasyonunun gecikmesinden dolayı süre uzatımı verilemez. III. İNŞAAT İŞLERİ. l. Beton kanal inşaatlarında kazı bedeli, kanal betonu tamamlanmadan, kaplama betonu bedeli ise sanat yapıları, tarla priz kapakları ve banketler tamamlanmadan idare ödeme yapıp yapmamakta serbesttir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talep edemez. 2. İdarece aksine bir direktif verilmemişse sulama tesisine ait inşaata membadan başlanacak ve ara bırakılmadan kesintisiz olarak devam edilecektir. İnşaatın devam ettiği yere kadar olan kısım gerektiğinde hizmete sunulacak şekilde tamamlanarak yürütülecektir. İdarenin yazılı müsaadesi dışında ara bırakılması halinde boş bırakılarak yapılan kısmın bedeli tamamlanıncaya kadar ödenmeyeceği gibi bundan sonra yapılan imalatların bedelinin ödenip ödenmemesi idarenin takdirine bağlıdır. Yüklenici buna itiraz edemez. 3. Her türlü kesitteki sulama kanallarında kazı derinliğinin fazla olduğu ileri sürülerek derin kazı pozlarından ödeme yapılamaz. 4. Her türlü beton işlerinde sulama suyunun temini yükleniciye aittir. Ancak tesisin başlangıç kısmındaki su alma tesisinde su yoksa (gölet, yeraltı suyu vs.) bu takdirde komisyon marifetiyle tespit edilecek mesafeler için toprağın sulanmasında ve beton harcında kullanılan suya taşıma bedeli ödenir. Ancak, sulama kanallarında herhangi bir nedenle sifon, akedük gibi bir imalatın yüklenici tarafından yapılmaması durumunda bu bedel kesinlikle ödenmez. Yüklenici buna itiraz edemez. Kanallardaki sifon imalatı için ilgili boruların idare tarafından zamanında tahsis edilmemesi durumunda bu bedel ödenebilir. Her türlü kanallardaki beton itina zammı için gerekli su ile blok betonların sıcaktan korunması için gereken suyun taşınmasına bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici bunlara itiraz edemez. Sulama kanallarında beton itina zam bedeline, kanallarda beton döküldükten iç yüzeyleri en az iki gün süreyle iç yüzeyin tamamını kaplamak kaydıyla ıslak kanaviçe ile muhafazası bedeli dahildir. 3

4 Kanaviçe ile örtülü kanallarda su göllendirilmeyecek ve süzgeçli kovalarla kanaviçe ıslak tutulacaktır. Yüklenici bu işten kaçınamaz. Kanaviçe ile ıslak tutulan ve süzgeçli kovalarla 2 gün süreyle sulanan kanallarda ancak 2 gün sonra kanallar zarar görmeyecek şekilde kanal içerisinde su birikimine izin verilecektir. Kanal betonlarının sulama işi bu şekilde en az 5 gün daha devam edecektir. Aksi halde beton yapımına müsaade edilmez. Diğer beton işlerinde ise betonun 7 gün müddetle ıslak kanaviçe ile muhafaza edilmesi ile ilgili hizmetleri yüklenici yapmaya mecbur olup bu maksatla herhangi bir ilave bedel talep edemez. Aksi halde beton yapımına müsaade edilmez. Betonun sıcaktan su ile muhafazası işlerinde, yapı denetim görevlisince belirlenecek sayıda eleman ile gerekli ekipman, sürveyanın emrine verilecektir. Bu hizmetlerin aksatılması durumunda iş idarece durdurulursa ayrıca süre uzatımı verilemez. Gerek harç yapımında ve gerekse beton sulamasında kullanılan su terfi ettirilirse dahi ayrıca bedeli ödenmez. 5. Su alım tesisleri ile sanat yapılarının temel hafriyatı, kalıp, demir döşenmesi, beton atılması gibi işin önemli safhalarında yapı denetim görevlisine yazılı haber verilecektir. Bu vecibeler yerine getirilmediği takdirde bundan doğacak her türlü sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. 6. Yüklenici projenin aplikasyonu, işlerin kontrolü ve ölçülmesi sırasında lüzumlu hallerde idarenin gerek duyacağı elemanları ve malzemeyi (kazık, beton röperi ölçü aleti vs.) temin etmek ve yapım denetim görevlisinin emrine vermekle yükümlüdür. 7. Dolgu üzerinde olduğu tespit edilen beton kaplama kanalların banket veya sedde dolguları şartnamesinde belirtildiği şekilde inşa edilecek ve malzeme tabakalar halinde serilip sıkıştırılacaktır. Dolgu tamamlandıktan sonra kontrol edilip ataşmana ve yeşil deftere işlenmeden kanal hafriyatına başlanmayacaktır. Dolgu inşaatında kullanılan su günü gününe kayıtlara geçirilecektir. 8. Beton altı hazırlanmasında; beton ile kaplanacak şev ve tabanlarda kaplama yapılacak sathın düzgün hale getirilmesi için 0.5 cm.ye kadar kazı ve imla işleri yapılacaktır. Sulanmak suretiyle sıkıştırılan (el tokmağı ile) sathın reglajı el ile yapılacak 0.5 cm. den fazla yükseklik kalmayacaktır. 9. Yüklenici tarafından açılmış temel hafriyatında yapım denetim görevlisi tarafından görülüp müsaade edilmedikçe bir imalat yapılmaz. Bu durum taraflara tutanağa bağlanacak ve imzalanacaktır. 10. Her türlü boru döşenmesinden sonra su tazyik tecrübeleri yapılarak tutanağı taraflarca imzalanacak ve bundan sonra güzergahta diğer işlemlerin yapılmasına müsaade edilecektir. 11. Sanat yapılarında kalıp payı, zeminin cinsi ve kazının derinliğine bağlı olarak kesin projesinde belirtilmiştir. Yüklenici kesin projesinde belirtilen miktardan daha fazla kalıp payı açarsa bildirilen miktardan fazlası ödenmez. Bildirilen miktardan daha az kalıp payı açılırsa açılan miktar ödenir. Yüklenici sanat yapılarının toprak altında kalan kısımlarında da kalıp kullanılmadığı hallerde kalıp bedeli verilmesi isteğinde bulunamaz. Kalıp payı kazısı ile toprak altında kalan kalıp miktarları inşaat anında tutulan ilgili defterlere işlenecektir. 12. Beton kanallar için yapı denetim görevlisinin gerekli göreceği miktarda kanal şablonu temin edilecektir. Beton dökülmeden önce en az 250 m. uzunluğunda beton altı hazırlanmış, reglajı yapılmış ve şablonları döşenmiş, olarak kanal güzergahı hazır halde bulundurulacaktır. IV. SÜRE UZATIMI VERİLMESİ: 4

5 İhale edilen işin sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde tamamlanıp geçici kabule hazır bir şekilde teslim edilmesi esastır. Sözleşmesinde belirtilen sebeplerin, işe tesir derecesine göre işin süresi uzatılabilir. Yetkili makam onaylamadıkça süre uzatımı teklifleri geçersizdir. Süre uzatımı verilmek suretiyle engellenen ödenek miktarı ve süresi taahhüdün sonuna ilave edilecektir. Bu şekilde iş programları tekrar düzenlenecektir. Yüklenicinin bu husustaki itirazı geçersizdir. Süre uzatımının verilmesini gerektiren haller: 1. İdarenin sebebiyet verdiği haller: 1.1. Şartname gereği olarak idarece verilen yazılı emir ile işin bir kısmının veya tamamının bir sebebe istinat ederek durdurulması (Tutanakla veya kontrol raporu ile durdurulan işe süre uzatımı verilemez.) 1.2. Projede veya inşaatın yapılacağı yerlerde değişikliğe gerek görülmesi hali: Bu durumda revize projesi hazırlanması ve tasdikine kadar geçen süre verilir. (İdarece verilen yazılı emirle durdurulup başlatılması şartıyla) inşaatın başka kısmında iş programına uygun olarak iş verilme imkanı varsa burada iş verilir. Bu takdirde süre uzatımı talebi dikkate alınmaz Mevcut projede yapılan revizenin iş süresine tesir edecek mahiyette olması hali l.4. Malzeme ocağı ruhsatının idarece zamanında temin edilememesi durumu: (yüklenicinin bu konuda her türlü vecibelerini yerine getirdiği kanıtlanarak idarece işin durdurulması halinde) Başka kısımlarda iş programına uygun olarak çalışma imkanı varsa bu talep dikkate alınmaz. Patlayıcı madde ruhsatı ile ilgili işlemlerden süre uzatımı verilmez. l.5. İdarece kesin proje ve revize projelerinin süresi içinde, iş programına uygun olarak tetkik ve tasdik edilip yükleniciye teslim edilememesi hali: Bu durumda işin aksadığı süre kadar işe tesir derecesine göre iş müddeti uzatılır. Süre uzatımına tesir eden olayla ilgili işin yazılı olarak durdurulmuş ve tekrar başlatılmış olması şarttır. Aksi halde yüklenici dilekçesi ve kontrol raporu ile süre uzatımı verilemez sayılı İhale Sözleşmeleri Kanununun 24. maddesine göre iş artışı söz konusu olduğunda, ilave iş ile ilgili onayın müteahhide geç tebliğinden dolayı işin yazılı olarak durdurulması hali: İlave inşaat onayının Makamın tasdiki yönünden geçecek süre ileri sürülerek iş idare tarafından yazılı olarak durdurulmadıkça herhangi bir süre uzatımı verilmez Çiftçi ihtilafı hali: İşte çiftçinin inşaat ve imalat yapılmasına, güzergaha malzeme naklettirilmesine, güzergahın açılmasına engel olması halinde belgelendirmek kaydıyla kısmi süre uzatımı verilir. l.8. İhale tarihi ile Sayıştay Tescil tarihi arasında geçen sürenin, 4734 sayılı yasada belirlenen süreleri geçmesi hali 1.9. Arazinin ekili olmasından dolayı çalışılmaz durumda bulunması hali: Bu durumda her türlü malzeme nakli, gerçekleştirilemiyor, inşaat ve imalat yapılamıyorsa idarenin yazılı emri ile iş kısmi olarak durdurulur. 5

6 Bu engeller ortadan kalktığında idarece yazılacak yazı ile işe başlatılır. Ancak işin engellenen kısmı dışında kalan kısmında idarece yükleniciye iş programına uygun olarak iş verilebiliyor ise süre uzatımı verilmez. Bu hususun belgelerle kanıtlanması gerekmektedir. Çalışmanın imkansız olduğu kısımların haricinde iş programına uygun olarak çalışma imkanı mevcutsa yükleniciye idarece o kısımda iş verilir. Çalışma süresi devam ettirilir İdarece boru tahsisinin yapılamamış olması hali: Taahhüt konusu işin tüm imalatlar yapılmış, ancak idarece zamanında boru tahsisi yapılamayan basma hattı, sifon, kapılı boru hattı vs. kısımlarda ile programı esas alınarak engellenen iş kalemleri için kısmi süre uzatımı verilir. Süre uzatımı verilebilmesi için borulu işler dışında tüm imalatların tamamlanmış olması ve işin yazılı olarak durdurulup başlatılmış olması şarttır. Aksi halde yüklenicinin bu konudaki müracaatı geçersiz sayılacaktır. 2. Ekonomik ve Sosyal Sebepler: 2.1. Olağanüstü haller (Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik) gereği her türlü yapı malzemesi, akaryakıt, araç ve yedek parçaların yeterli derecede temin ve işyerine nakledilememesi sebebiyle çalışma aksamışsa(belgelendirmek şartıyla) İnşaat ve aletler için gerekli malzeme tesisatı verecek fabrikalarda yükleme, boşaltma ve nakliye işlerinde arıza, grev ve lokavt vuku bulması hallerinde bunların etki ettikleri iş müddeti kadar iş süresi uzatılır. Ancak yüklenici süre uzatımına tesir eden bu olayları ilgili yerlerden alacağı yazı ile ispat etmesi şarttır. Aksi halde süre uzatımı verilmez. 3. Tabii Sebepler: 3.1. İş sahasında çalışmayı engelleyecek derecede etkili,... m3/sn üzerinde dereden feyezan gelmesi (bu miktar sözleşmeden önce yazılı değilse süre uzatım talebi dikkate alınmaz) ve heyelan olması veya deprem olması halinde, 3.2. Feyezan ve heyelan ile deprem gibi tabiat hadiseleri olmasına rağmen etkilerinin ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılmasına gerek duyulması halinde işte tekrar çalışma şartlarının sağlanmasına kadar geçen sürelerin toplamı alınarak bunların etkili olduğu süre kadar müddet uzatılır. Bu surenin tespitine idare yetkili olup yüklenicinin bu hususta bir itirazı olamaz (işin durduğu süreler idarenin resmi yazıları ile belgelendirilir). V. GENEL HÜKÜMLER: 1. Pompaj projelerinde; Motor evi yapımına, terfi hattına, pompa grubu montajı ile emme ve basma hattına döşenecek cebri boruların satın alınmasına ve kapalı sistem projelerindeki boruların satın alınmasına öncelik verilecektir. Yüklenici tarafından hazırlanacak iş programlarında bu konulara ilk sırada yer verilecektir. 2. Geçici kabulden sonra düzenlenecek son hakedişin ödenmesi, tüm defterler ve evraklar görülüp incelendikten sonra yapılacaktır. Geçici kabul yapılmadan son hakkediş ödenmeyecektir. 3. Yüklenici kesin projenin iş yerine aplikasyonu maksadıyla inşaat mahallinde devamlı surette bir nivo ile alet operatörü bulunduracaktır. Bu alet ve elemanı bulundurmadığı işlerde geç aplikasyondan dolayı süre uzatımı talepleri dikkate alınmaz. 4. Yüklenici, idareye tahakkuk etmiş borcunu zamanında ödemezse bu durumun kendisine tebliğ edildiği tarihten sonraki hazine alacaklarına kanuni mevduat faizi tahakkuk ettirilir. 6

7 5. Zaruri sebeplerle ertesi yıla devreden işlerde iş programına erişildikten sonra idare tarafından hakediş tanzim edilecek ve Saymanlık Müdürlüğüne intikal ettirilecektir. Zamanında alınmayan hak edişlerden dolayı bütün sorumluluk yükleniciye aittir. 6. Yüklenici geçici kabulden önce projede belirtilen kanal isimlerini numaralarını, yapılmış kanal imalatları üzerine kırmızı yağlı boya ile yazdıracaktır. İdarece görevlendirilecek elemanlarla beraber ölçülen kanallarda başlangıçta (0+000) olarak belirlenecek her 20 m.de bir kırmızı yağlı boya ile işaret konacak ve her 100 metrede bir başlangıca göre toplam mesafe yazı ile belirtilecektir. Kanal sonuna yapılan işin kaç metre olduğu ayrıca yazılacaktır.(ör.: 5+600) EKLER: Ek 1- KAZI İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Ek 2- KAZI İŞLERİ UYGULAMA KRİTERLERİ Ek 3- BETON VE BETONARME DÖKÜMÜNDE UYGULANACAK ESASLAR KAZI İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ (Ek-1) 1. KAZI İŞLEMLERİ: 1.1. Zemin cinslerine göre ödeme yapılması halinde, yapılan kazının sınıfları, nispetleri ve bunların kabartma sıkışma katsayıları, kazı esnasında (zemin cinsleri hakkında 1 No.lu maddedeki malumat ve tafsilat göz önünde tutulacak) her kesim için yerinde idare ile yüklenici arasında yapılacak bir tutanakla tespit edilecek ve o kısımdaki kazı hacmine uygulanacaktır Serbest ve her cins zemin kazılarında iş emniyeti ve teknik zaruret olmadıkça şev ile iksa uygulanmaz. Ancak idarenin yazılı emri ve ataşmana geçirilmesi şartı ile şev ve iksa tatbik olunur ve ödenir Kazı içinde kalan imalat ve inşaatın yan ve üstlerinin dolgusunda tercihen kaya ve küskülük kazıları kullanılacaktır Taahhüde dahil kazılardan çıkan malzeme projesine göre ve idarenin göstereceği yerlerin dolgusunda kullanılacak, bütün ihtiyaç karşılandıktan sonra geriye kalan malzeme idarenin göstereceği yere depo edilecektir. Dolgu ve depo için ayrı bir bedel verilemez. Taşıma bedeli ödenir. KAZI İŞLERİ UYGULAMA KRİTERLERİ (EK-2) 1.Kanal dolgularında; Beton kanal yan duvarı üst kotunun tabii zeminden 10 cm.ye adar olan yüksekliklerinde kanalın iç kısmına isabet eden kısma tam dolgu yapılmaz. Kanal hafriyatından çıkan toprak öncelikle kanalın sağ ve solundaki banket teşkili için kullanılır. Bu miktar malzeme kafi gelmediği takdirde 4 m.ye kadar olan uzaklık dahilinde temin edilecek ilave toprak ile banket dolgusu tamamlanır. 7

8 Banket yüksekliği beton kanal yan duvarı Üst kotundan 5 cm. yüksek olacak şekilde banket dolgular inşa edilecektir. 2. İslerin hafriyatla ilgili lüzumlu inşaat malzemesi hazır olmadan ferşiyat ve inşaat işlerine başlayabilmek için idarenin yazılı müsaadesini almak gerekir. Buna uyulmadığı takdirde kazı çukurlarının dolmasından dolayı bütün zarar ve ziyanlar yükleniciye ait olacaktır. ÇEŞİTLİ İMALATLARDA (A) KOTUNUN BELİRLENMESİ: 1. KANAL KAZILARI A) Trapez Kanallar Trapez kanallarda taban ve yanlarda, kazı proje kotu (A) dır. B) Dikdörtgen Kesitli Kanallar Dikdörtgen kesitli kanalların tabanlarında yatay, yanlarında ise şevli veya dik olarak yapılan kazı proje kotu (A) dır. C) Kapalı Dikdörtgen Kesitli Kanallar Sifondan gayri kapalı olarak inşa edilen veya kapağı sonradan yerleştirilen dikdörtgen kesitli kanalın tabanlarına yatay, yanlarında ise şevli veya dik olarak yapılan kazı proje kotu (A) dır. Bu kesitteki kanalların toprakla örtülmesi işi kazı fiyatlarına ithal edildiğinden ayrıca bir röpriz bedeli verilmez. D) Kapalı Olarak İnşa Edilen Dikdörtgen Kesitli Sifonlar 2.BORU HENDEK KAZILARI: Tabii Zemin Kapalı olarak inşa edilen dikdörtgen kesitli, yerinde dökülen sifonların kazı kesitinin tabii zeminle kesiştiği en alçak nokta (A) kotudur. Kapalı olarak inşa edilen dikdörtgen kanallar için (c) hali uygulanır. Boru hendek hafriyatı elle yapıldığı takdirde A kotu hendek kazı kesitinin tabii zeminle kesiştiği en alçak nokta olarak alınır. Bu kotun üst kısmı el ile serbest kazı kabul edilir. Boru hafriyatının elle veya makine ile yapılıp depoya konması halinde hafriyat bedeli derin kazı yapılması ve depoya konulması pozlarından, borular döşendikten sonra hendeğin tekrar doldurulması bedeli ise yapılış şekline göre ödenir. Makine ile hendek dolgusu yapılmadan önce borularda tahribatın önlenmesi için boru üst seviyesinden itibaren 30 cm. doldurulması elle bakiyesi ise makine ile yapılacaktır. Boru hafriyatı ister elle.isterse makine ile yapılsın boru üst seviyesinden itibaren 30 cm.lik kısmı elle sıkıştırılacaktır ve bedeli el ile her cins zemin hendek dolgusu yapılması olarak 8

9 ödenecektir. Bakiye kısmın dolgusu makine ile yapıldığında bedeli el ile yapılan hendek dolgusunun üzerinin makine ile doldurulması olarak ödenecektir. Sıkıştırılan bu dolguda hiç bir surette kayalık ve taşlı parçalar bulundurulamaz. El ile hafriyat yapılması halinde toprak ve küskülük arazide hendek taban genişliği boru dış çapının her iki tarafından 0.20 şer metre geniş olacaktır. (Ölçü manşondan alınmaz) ancak taban genişliği 60 cm.'den daha dar olamaz, kayalık arazide hendek taban genişliği, anma çapı Q= 175 mm. ye kadar olan borularda 0.60 m.dir. Q= Q= 300 mm.lik borularda boru dış çapına 0.40 m. Q= Q= 450 mm lik borularda, dış çapına 0.80 m. ilave edilmek suretiyle maksimum hendek taban genişliği bulunur. Makine ile yapılan hendek hafriyatlarında taban genişliği için ayni prensipler uygulanır. Bu genişlik 0.60 m.den az olamaz. Bilfiil açılan hendekler yukarıdaki ölçülerden küçük ise açılan miktar kadar ödenir. Fazla geniş açılmış hendeğe ise yukarda belirtilen nispetten fazla bir bedel ödenmez. Hendek kenarları 2.00 m. derinliğe kadar dik olarak açılacaktır. İki metreden derin veya kendini tutamayan zeminde şevli, kademeli veya iksalı hafriyattan ucuz olanı yapı denetim görevlisinin göstereceği lüzum üzerine idarenin yazılı müsaadesi ile tayin edilir. Kayalık zeminde hendek yan yüzlerinde 0.10 m. ve tabanda ise 0.05 m. girinti ve çıkıntı olabilir. Bu halde hendek hafriyatı kübajına ilave veya tenkis yapılmaz. Kayalık ve taşlı zeminlerde hendek 15 cm daha derin kazılarak bu fazla kazı kadar ince taneli malzeme, toprak veya kil ile doldurulur ve iyice sıkıştırıldıktan sonra üzerine boru döşenir. Yağmur ve benzeri sebeplerle bu dolgu tabakası yok olduğu veya azaldığı takdirde eski haline getirilmesi gereklidir. Ağır trafik yükü olmayan güzergahta don bölgesinin altında kalmak şartıyla boru üstünde asgari 75 cm bir toprak bulunacak şekilde imla yapılacaktır. Çok taslık ve kayalık zeminde hendek tabanına cm.lik kum, kum bulunmadığı hallerde ise çakıl veya toprak kullanılmalıdır. Boru zemine, hat boyunca temas etmeli, ancak başlıkların bağlanacağı mahalde hendek en az 0.10 m derin olmalıdır. Boru hafriyatları ile ilgili yukarıda zikredilen hususlar bütün borular için caridir. Bunun dışında ilave edilecek hususlar, borulara ait özel kataloglar ile fenni şartnamelerinde belirtilmiştir. Sınai imalatların bünyesinde l0 m tülü asan ve boru döşeme maksadı ile yapılan hafriyatlarda boru hendek pozlar uygulanır. Ancak 10 metre tüle kadar olan boru döşemelerinde derin kazı pozları uygulanır. 3. ÇEKLİ TARLABAŞI PRİZ KAZILARI: a) Çekli tarla prizi başlangıcında kanal taban kazısı proje kotu (A) kotudur. b) Priz sonunda istifli taş imla varsa deşarj kanalı taban kazısı kırmızı kotu(a) kotudur. c) Ara yerdeki (A) kotları enterpolasyonla tayin edilir. 4. GALERİ, SAVAK, ÖLÇÜ TESİSLERİ, ŞUT, BÜZLÜ GEÇİT REKORTMANLARI: 9

10 I-I BOYUNA KESIT Memba rekortmen başlangıcındaki kanal kazısı, taban kırmızı kotu Al, mansap rekortmen sonundaki kanal kazısı taban kırmızı kotu A2 olduğuna göre sınai imalat anosunun ait olduğu km ve yere göre Al ve A2 arasındaki kot farkı ve mehile göre A kotu tespit edilir. Başka bir deyimle sınai imalat başlangıcındaki A kotu Al, sınai imalat A kotu A2 dir. Ara yerdeki A kotları enterpolasyonla tayin edilir. 5. TİROL BENTLER: a) Tirol bent gövde kısmı, prizlerin giriş kısmı ön duvarları ve kıyı koruma duvarları için mansap anroşman tahkimatının üst kotu (A) kotudur. b) Tirol bent prizlerinde (priz kısmı, çıkış kısmı ve balık geçidi ve yıkama kanalı) sulama kanalının başladığı (km.0+000) yerdeki kanal tabanı kazı kırmızı kotu (A) kotudur. 6. SİFON KAZILARI: a)sifonun gövde kısmına boru kazı kriterleri uygulanır. b)sifonun memba ve mansabındaki rekortmanlar için (A) kotu rekortmanlar da ki gibidir. 7. REGÜLATÖR PLANI: 8. KÖPRÜ KAZILARI: a) Yataklarda talveg.kanallarda taban kazı proje kotu (A) dır. b) Orta ayaklar için kanal tabanı kazı proje kotu (A) dır. c)kenar ayaklar için ayağın temel kazı şevini kanal yatak kazı şevi veya tabanı ile kesiştiği en alçak noktanın kotu (A) dır. 9. ÜST SEL GEÇİDİ KAZILARI: 10

11 a) Yataklarda talveg, kanallarda taban kazı proje kotu (A) dır. b) Kenar ayaklar için ayağın temel kazı şevinin kanal, yatak kazı şevi veya tabanı ile kesiştiği en alçak noktanın kotu (A) dır. c) Üst sel geçidinin memba ve mansap kısımlarının tabanlarında yapılan pere kaplama ve anroşman tahkimatı var ise deşarj kanalının kazı taban kotu bu kısımlar için (A) kotu kabul edilir. 10. ALT SEL GEÇİDİ KAZILARI: Alt sel geçidi kazılan kanal imlası yapılmadan önce inşa edilir. Sonra kanal imlası yapılır. Alt sel geçidi kazılan (A) kotları şekilde gösterilmiştir. a)membada kanal taban kazısı kırmızı kotu (A) kotudur. b)mansapta deşarj kanalı taban kazısı kırmızı kotu (A) kotudur. c)sel geçidi kısmında sel geçidi üzerinden geçen kanalın taban kotu (A) kotudur. 11. İSTİNAT DUVARLARI KAZILARI: l) İstinat duvarı önünde kanal veya yol varsa; a)kanal veya yol ekseni yarmada ise, eksen kırmızı kotu (A) kotudur. b)kanal veya yol ekseni imlada ise, Eksen tabii zemin kotu (A) kotudur. 2. İstinat duvarı önünde dere yatağı varsa; a) Dere yatağı ıslah ediliyorsa istinat duvarı temel kazısı şevinin ıslah en kesiti kırmızı hattı ile en düşük kesişme noktası, keza aynı temel kazısı şevinin tabii zemin hattı ile en düşük kesişme noktalarından düşük alanının kotu (A) kotudur. b) Dere yatağı ıslah edilmiyorsa istinat duvarı temel kazısı şevinin tabii zemin hattını kestiği en düşük noktanın kotu, (A) kotudur. 3. İstinat duvarı önünde alan varsa; beton veya kargir tip betonarme tip a) Alan tanzim ediliyorsa, istinat duvarı temel kazısı şevinin, ilk kestiği en kesit tanzim kırmızı hattı veya tabii zemin hattının en düşük kesişme noktası kotu (A) kotudur. b)alan tanzim edilmiyorsa, istinat duvarı temel kazısı şevinin tabii zemin hattını kestiği en düşük nokta kotu (A) kotudur. 12. SEDDE ETEKLERİNDE TAHKİMAT : Sedde eteklerindeki tahkimat önünde pere veya iksa betonu mevcutsa pere veya iksa betonunun alt yüzeyinin kotu (A) kotudur. 13. DUVAR ÖNÜNDE TAHKİMAT: Duvar önlerinde tahkimat mevcutsa tahkimatın yukarıda gösterildiği şekildeki kotu (A) kotudur. 14. MAHMUZ KAZILARI: 11

12 Dere yataklarında mahmuz kazısı yapılması halinde talveg kotu (A) kotudur. 15. ŞUT KAZILARI A. EĞİK DÜZLEM ŞUT KAZILARI: Kanal memba rekortmani Eğik Düzlem kısmı Düşü Havuzu çıkış rekortmen kanalı a) Giriş rekortmanında kanal kazısı kırmızı kotu (A) kotudur. b) Eğik düzlem kısmında (A) kotu inşa tarzına göre dikdörtgen veya trapez kesitli kanallarda olduğu gibidir. Taban beton kotundan 10 cm. aşağıdaki kottur. c) Düşü havuzu ve çıkış rekortmanında ise rekortman sonundaki kanal kazısı taban proje kotu (A) dır. B. DİK ŞUT KAZILARI: a) Şut gövdesi mansap tarafta kabul edilir. b) Şut gövdesi membasındaki rekortman gibi bir imalat varsa memba başlangıcındaki kanal taban proje kotu (A) kotudur. c) Şut gövdesi mansabındaki kanal taban kazı proje kotu (A) dır. 16. SU TOPLAMA HAVUZU KAZILARI: Su toplama havuzu kazılarında, kazı kesitinin tabi zeminle kesiştiği en alçak nokta (A) kotudur. 17. KESON KUYU KAZILARI: Keson kuyularda kazı kesitinin tabii zemini kestiği en alçak noktanın kotu (A) kotudur. 18. AÇIK KANAL İÇİNDEKİ ROGAR KAZILARI: Açık kanal içinde rogar inşası için gerekli kazı, kanal açıldıktan sonra yapılacaktır. Kanal açıldıktan sonra rogar için yapılacak her türlü kazı derin kazı kabul edilir. 19. KAVŞUT KAZILARI: 12

13 a) Kavşut başlangıcında kanal taban kazı kotu (A) kotudur. b) Kavşutun bundan sonraki kısmında beton üst kotu (A) kotudur. 20. BÜZLÜ GEÇİT KAZILARI: a) Memba rekortmen başlangıcındaki kanal kazısı taban kotu ile mansap rekortmen sonundaki kanal kazısı taban kırmızı kotu (A) kotudur. b) Büzlü geçit için (A) kotunun ara değerleri enterpolasyonla tayin edilir. 21. AKEDÜK KAZILARI: a) Akedük giriş ve çıkışlarındaki rekortmen kısmı rekortmen kazıları gibidir. b)akedük kenar ve orta ayak kazıları köprü kazıları gibidir. 22. KASİS KAZILARI: a) İksa betonu veya pere alt yüzeyi A kotudur. b) İksa betonu veya pere alt yüzeyinden sonra yapılan birit kazıları derin kazılardır. 23. KANALET DERİN KAZILARI: Sınai imalat mansıbındaki kanalet üst seviyelerinden geçen hattın sınai imalatı kestiği en alçak noktanın kotu (A) dır. 24. ÖZEL KAZILAR: Tünel ve benzeri kazılardır. NOT: l.toprak, küskü, yumuşak, sert ve çok sert kaya ile zaruri hallerde dinamit kullanılmadan yapılacak her cins kaya kazılması, her cins zemin deyimi kapsamında mütalaa edilmiştir. 2.İşbu fiyat şartnamesinde paçal fiyat yapılması öngörülmüş olan işlere uygulanır. (EK.3) BETON VE BETONARME BETONU DÖKÜMÜNDE UYGULANACAK HUSUSLAR 1. Beton için gerekli olan kum-çakıl alınacağı ocak yeri tespit edilerek, TS.707'ye uygun olarak numune alınarak laboratuarda test edilecek ve test sonuçları olmayan hiçbir malzeme beton yapımında kullanılmayacaktır. Laboratuara gönderilen malzemenin TS.706' ya uygun olmasına özen gösterilecektir. (Doğal agrega için) Konkasör ocağından malzeme alınacaksa ( resmi v.e özel işletmelerden). (0-3), (3-7) ve (7-15) numara ile üretilen beton agregası kullanılacaktır. 13

14 2. Yüklenici, beton dökmeye başlamadan önce depo yeri olanakları ölçüsünde gerekli olan malzemenin bir kısmın şantiyede depo etmeli ve kullanıldıkça aynı özellikleri taşıyan malzeme ile takviye edilmelidir. İş yerinde, değişik işlerin yapılış tarihlerini doğrulamaya yarar günlük defter tutulmalıdır. Bu defterde agrega ve değişimi, su-çimento oranı ve betonun kalitesi ile ilgili olarak, taze beton için izin verilen çökme miktarı, agreganın doğal su oranı, kumda ölçülen kabarma miktarı gibi ek bilgilerle, numune alma ve don olayının olduğu tarih, süre ve izleme saatleri ve günlük sıcaklık özellikleri belirtilmelidir. Günlük defter, yapı sahibi veya denetleyicinin her istediği zaman gösterilmelidir. 3. Laboratuarda, kullanılması düşünülen malzemeye ait numunelerin tane dağılım (gronülometrik) eğrileri çıkartılacak, kullanılacak beton imalatlarına göre TS.802'de verilen standart eğrilere göre eleme yapılıp yapılmamasına karar verilecektir. 4.Kabul edilen gronülometrik eğriden istifade ederek TS.802'de verilen esaslar doğrultusunda beton karışım hesapları yapılacaktır. Projede kabul edilen beton kriterlerine göre örneğin (BS 16) esas alınacaktır. Gerektiğinde BS.16'dan daha yüksek nitelikte beton yapılması gerekli olursa kesinlikle tuvenan agrega kullanılmasına izin verilmeyecektir. 5.Kullanılacak çimento TS.19 standardına uygun PÇ 325 ve gerekli durumlarda PÇ 400 veya PÇ 500 olacaktır. Çimento, kullanılacağı yere TS 19'da öngörüldüğü şekilde getirilmeli ve özelliklerinden hiç bir şey kaybetmeyecek şekilde korunmalıdır. Beton karma suyu TS.500 standardının maddesindeki özelliklere sahip olacaktır. Yapı denetim görevlilerince gerekli görüldüğü takdirde kullanılacak çimento veya beton karma suyundan uygun olarak alınacak numuneler yetkili bir laboratuara gönderilecek, standartların öngördüğü özelliklere sahip bulunması halinde kullanılmalarına izin verilecektir. Sıcak olarak şantiyeye getirilmiş çimento şantiyede depolanarak bekletilecek ve soğumadan kullandırılmayacaktır ayrıca çimento torbalarının güneş altında bırakılarak sıcaklıklarının artmasına izin verilmeyecektir. 6.Beton karışımı oranının tayini için hesap ve deneyler yüklenici ile yapı denetim görevlisince birlikte çalışmaları ile şantiyede veya uygun olarak ve yeterli miktarda alınan çimento ve kum-çakıl (agrega) örneklerinin yetkili bir laboratuara gönderilerek test edilmesi ile belirlenecektir. Laboratuarda beton ve agrega karışımı etütlerinin yaptırılıp sonuçlarının alınması genellikle 1.5 ay kadar zamana ihtiyaç gösterildiğinden şantiyede çalışmaların aksamaması için gereken tedbirlerin zamanında alınması gerekmektedir. 7. Yukarıda belirtilen çalışmalar tamamlanıp beton ve agrega karışım oranları tespit edildikten sonra yapı denetim görevlisince beton yapımına izin verilecektir. Yüklenicinin belirtilen hususları planlayıp zamanında yapması sağlanacak, bu nedenle sure uzatımı verilmeyecektir. 8. Projede on görülen beton sınıfı esas alınarak betona katılan agrega miktarları mutlaka ağırlık olarak ölçülecek, diğer beton sınıflarının da mümkün olduğu sürece ağırlık olarak ölçülmesi yönüne gidilecek hacim olarak ölçülmesi halinde ölçülen miktarların ağırlığı sık sık kontrol edilecektir. Beton karışım hesap ve deneyleri sonucunda karışıma katılacak kum, çakıl, çimento ve su ağırlıkları oranları beton karma yerinde herkes tarafından görülebilecek şekilde asılı duracak bir levha üzerine daima okunabilir halde bulundurulacak ve kolaylıkla kontrol imkanı sağlanacaktır. 14

15 9. Beton dökümüm sırasında, yerinde iki saat aralıkla sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde en az 4 defa slump deneyi periyodik olarak yapılarak sonuçları rapor halinde korunacaktır. Her defasında deney iki kez tekrarlanacaktır. Ayrıca beton kıvamında değişiklik görüldüğü takdirde slump deneyi yapılarak farklı slump değeri veren betonun imalata girmesine izin verilmeyecektir. Slump testi TS.802 'de verilen esaslara göre kontrol edilmelidir. 10.Şantiyede betonun basınç dayanımı, TS 3351'de tanımlanan biçimde bakımı yapılmış numuneler üzerinde yapılan nitelik deneyleri ile belirlenir. Gerektiğinde yapı denetim görevlisi şantiye koşullarında saklanmış örnekler üzerinde yapılacak sertleşme deneyleri de isteyebilir. Deneyler 150 mm x 300 mm standart silindirler üzerinde yapılır. Zorunlu durumlarda küp (20x20x20 cm) numunelerde kullanılabilir. Değerlendirmede her biri 3 silindirden (veya küpten) oluşan gruplar esas alınır. Nitelik denetimi amacıyla, her üretim biriminden an az bir grup (3 numune) deney elemanı alınması zorunludur. Üretim birimi, aynı hesap dayanımı istenen ve aynı gereçler aynı oranda kullanılan betondan oluşur. Ayıca, bir birim,aynı günde dökülmüş ve 100 m3 ü veya 450 m2 alam aşamaz. Bir işte, en az 3 grup (9 numune) alınması gereklidir. Grubu oluşturan numuneler, standart koşullarda saklandıktan sonra bunlara basınç deneyi uygulanır. Numunelerin her biri ayrı betoniyer grubundan veya transmikserden alınır. Aynı betoniyer dökümünden birden fazla numune alınırsa, bunlar tek numune sayılır ve değerlendirmede ortalamalar dikkate alınır. Numuneler, belirli koşullar altında kür edilip, nakledilerek basınç dayanımları yetkili bir laboratuarda tayin edilecektir. Mukayese edilecek basınç değeri ise projede kabul edilen beton sınıfına göre olmalıdır. (TS.802) Nitelik kontrolü için numunelerin alınması, hazırlanması ve bakımı TS 2940, TS 3068 ve TS 3351 'e göre yapılmalı. Deneylerin yapımında da TS 3114'e uyulmalıdır. İlgili laboratuarın verdiği raporlar değerlendirilecek, sonuçların düşük çıkması halinde gerekli tedbirler alınacak, yapıdaki betonun kalitesi kontrol edilecek ve düşük mukavemetli kısımların icabında yıktırılması yönüne gidilecektir. Numuneler yapı denetim görevlisi ve şantiye şefi veya yetkili temsilciliklerin nezaretinde alınacak ve her defasında tanzim edilen tutanak muhafaza edilecektir. Tutanakta betonun projede öngörülen sınıf dayanımı, numunenin alındığı, betonun döküldüğü yapı elemanın projesine göre yeri, betonun ölçülen slump değeri, karışım oranı, numunenin alındığı tarih ve saat, numunenin alınmasında hazır bulunanların isim, ünvan ve imzaları bulunacaktır. 11. Beton dokum sırasında devam eden agrega depolanmasında her gün en az bir defa numune alınarak elek analizleri yapılacak, gronülometri eğrileri çizilerek, gerekiyorsa diğer agrega deneyleri ile kirlilik testleri yapılarak, beton karışım oranlarının saptanmasına esas olan agregaların aynılığının kontrolü yapılacaktır. 12.Agrega ocaklarının veya diğer koşulların değişmesi halinde beton karışım oranları yeniden saptandıktan sonra beton dökülecektir.( Not: Agreganın içerdiği % silt ve kil oranı her zaman test edilecek ve bulunacak değer izin verilecek değerler arasında olacaktır) 13.Şantiyede imal edilen betonun karıştırılması, taşınması işlenmesi, yerine yerleştirilmesi, yerine konduktan sonraki bakimi gibi betonun kalitesini etkileyen hususlarda normal hava koşullarında TS. 1247'de verilen kurallar ile Genel Teknik Şartname hükümleri konularında kontrol teşkilatı sık sık uyarılacak ve standart ve şartnamelerde öngörülen hususlar eksiksiz uygulanacaktır. Anormal hava şartlarında beton yapımı, dökümü ve bakımı TS 1248 'e uygun olarak gerçekleştirilecektir. 14. Beton donatısı olarak kullanılan çelikler TS 708'e uygun olmalıdır. Çelik kullanılmadan önce kir, yağ ve yüzeyden ayrılabilen pastan temizlenmelidir. Donatının projesindeki biçimde yerine 15

16 konmasına özen itina gösterilmeli, asal donatıyı teşkil eden çekme ve basınç çubuklarının dağıtma donatısı ve etriyeler ile bağlanmış olması sağlanmalıdır. Donatının kenetlenmesi ve eklenmesi, projeye ve TS 500 Madde 9.1 ile 9.2'ye uygun olmalıdır. Şantiye şefi ve yapı denetim görevlisi beton dökümüne başlanmadan önce donatının projesine uygun konup konmadığını ve miktarlarının uygunluğunu inceleyerek imzalı bir tutanak düzenlemelidir. Beton dökülürken donatının yerinin değiştirilmemesi gerekir. Çubukların etrafında gerekli beton tabakasının sağlanması için donatı askıya alınmalı ve kalıpla bunların arasına beton takozlar ve iki sıra donatı arasına çelik çubuk parçalan konmalıdır. Beton takoz ve çelik çubuk parçalar yerine bu amaçla hazırlanmış plastik elemanlar da kullanılabilir. Etriyelerin de yan tarafta betonla sarılmasına özellikle dikkat edilmeli, döşeme veya kirişlerin üst donatılarının aşağıya basılması önlenmelidir. Donatının betonla iyice sarılmış olması mutlaka sağlanmış olmalıdır. Donatısı altta bulunan bir yapı elemanı doğrudan doğruya zemin üzerine yapılacaksa, zemin türü göz önüne alınarak en az 5 cm kalınlığında beton bir tabaka oluşturulmalıdır. 15. Kalıp ve iskele, Kalıp Süreleri ve Kalıp Alma Bütün kalıp ve iskeleler işin yeterli duraylılık (stabilite) ve taşıma güvenliği sağlanmalıdır. Kalıp ve iskele elemanları ilgili standartlara uygun hazırlanmalı, birleştirilmeli, kurulmalı ve fazla şekil değiştirme ve oturma yapmayacak şekilde düzenlenmelidir. Ahşap kalıp ve iskele elemanları TS 647 ye çelik kalıp ve iskele elemanları TS 648 e uygun hazırlanmalıdır. Ahşap kalıplarda kalıp tahtadan beton sıkıştırılırken çimento şerbetinin akmasına engel olacak şekilde yapılmalı, vibratör etkilerine karsı yeteri kadar dayanımda olmalıdır. Kalıplar kullanıldıkları sure içinde etki yapacak bütün kuvvetlerin güvenilir biçimde aktarılması sağlamalıdır. İskele dikme yüklerinin zemine yayılması tekniğine uygun olmalı çürük zeminler de özel önlem alınmalıdır. Yük aktarmasını ve yayılmasını sağlamak için dikmelerin altına sağlam ve yerinden oynamayacak şekilde düzgün köşeli ahşap takoz konmalıdır (Bu amaçla hiçbir zaman taş parası veya tuğla kullanılmamalıdır). Donatı düzenlenmesinde ve beton dokülmesinde kullanılmak üzere iş güvenliği iskelesi yapılmalıdır. Kalıp ve iskeleler kolayca, sarsıntısız, tehlikesiz ve darbesiz sökülebilecek biçimde düzenlenmelidir. Bunun için de kamalardan, kum kutuları, vidalar, kriko, veren veya benzeri kalıp sökme düzenlerinden yararlanılmalıdır. Beton dökülmeden önce kalıp içi iyice temizlenmeli, gerektiğinde ıslatılmalıdır. Bu maksatla dip kısımlarda temizleme delikleri bırakılmalıdır. Beton dökülmeden önce ve dökülürken kalıp ve iskeleler iyice kontrol edilmelidir. Yapı denetim görevlisinden izin alınmadan kalıp üzerine malzeme yerleştirilmemeli ve yığılmamalıdır. Kalıp dikmeleri ilgili standartlara uygun yapılmalı veya ahşap kullanıyorsa ikinci ve üçüncü sınıf keresteden seçilmelidir. 16

17 Sorumlu şantiye şefi tarafından deney sonucu betonun yeterli dayanım kazandığı gösterilerek kontrol mühendisinin oluru alınmadan yapının hiçbir bölümünde kalıp veya dikme yerinden oynatılmamalıdır. Beton dökümü işinin bitimi ile kalıp sökme arasında geçecek süre, kullanılacak çimentonun cinsine betonun dayanım kazanma hızına, su/çimento oranına, yapı yükünün cinsine, etkilerin büyüklüğü ve hava koşullarına bağlıdır. Kalıp sökülmesinden hemen sonra hesaplarda gözönüne alınan yüklere eşit bir yük taşıması düşünülen yapı bölümlerine özellikle dikkat edilmelidir. Sertleşme sırasında donma olursa kalıp alma süresi en az donma suresi kadar uzatılmalıdır. 24 saat içinde de gölgedeki sıcaklık 0 C 'ye düşerse o gün için don olayı var kabul edilmelidir. Don olayı sonrasında, özellikle kalıp almaya devam etmeden betonun prizini yaparak yeter derecede sertleşip sertleşmediği veya sert görünüp etkisi ile donmuş olup olmadığı araştırılmalıdır. Elverişsiz ve özellikle donma olan havalarda kalıp alma süresi hakkındaki karar, yapının betonu ile aynı koşullar altında sertleşmiş numuneler üzerinde yapılacak basınç deneyi sonuçlarına göre verilmelidir. Yedek dikmeler kalıp söküldükten sonra çimento türü de göz önünde bulundurularak yeterli bir süre daha yerlerinde bırakılmalıdır. Bu sürelerde sıcaklığın +5 C den aşağı düştüğü günler hesaba katılmamalıdır. Özel durumlarda yapı denetim görevlisi bu süreleri azaltabilir. Ancak o anda betonda aranan dayanımın emniyetli bulunduğu deney ile doğrulanmalıdır. Yüklenici idarece istenilen bu deneyleri bedelsiz olarak yapacak, şantiye deneyleri için gerekli eleman ile laboratuvar malzemelerini işe başlamadan önce iş yerinde devamlı olarak bulunduracaktır. 17

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ

YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK- 2007/1) Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26538 Mükerrer Madde 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KAZI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KAZI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KAZI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 i İÇİNDEKİLER KAZI İŞLERİ... 1 1 AÇIKTA VE YERALTINDA KAZILAR... 1 1.1 Kapsam... 1 1.2

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2

İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1. 1.3 İlgili Standartlar... 2 İÇİNDEKİLER DEMİR İŞLERİ... 1 1 BETONARME DEMIR İŞLERİ... 1 1.2 Tarifler... 2 1.2.1 Beton Çelik Çubuğu... 2 1.2.2 Düz Yüzeyli Çelik Çubuklar... 2 1.2.3 Nervürlü Çelik Çubuk... 2 1.3 İlgili Standartlar...

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT ASFALTIN ASFALT KAZIMA MAKİNASI İLE KAZINMASI İdarenin belirlemiş olduğu güzergah üzerinde gerekli emniyet

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 20 MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar. AMAÇ Madde - Bu yönetmelik nin görev

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Arş. Gör. Zeynep ALGIN Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 İçindekiler 1. Yapının Tanımı ve Sınıflandırılması 2. Yapıya Hazırlık 3. Zemin Çalışmaları 4. Tahkimat

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI İLE CIRNIK GRUP KÖPRÜLERİ VE TEHNELLİ

Detaylı

Kayar Kalıp ve Uygulamaları

Kayar Kalıp ve Uygulamaları Mustafa Selmanpakoğlu İnşaat Yüksek Mühendisi MİMAG Makine ve İnş. San. Ltd. Şti. Kayar Kalıp ve Uygulamaları Özet Kayar kalıp Türkiye de yaklaşık olarak 60 yıldır kullanılmaktadır. İlk uygulamaları TMO

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ JDF 424/427 Yol Bilgisi INS 341 Karayolu Mühendisliği Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ Ders Planı Yolun Tarihçesi YOL İNŞAATLARINDA ŞANTİYE YÖNETİMİ Karayollarında Kullanılan Terimler Yol

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Bu şartname, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu şartnamede cam elyafı

Detaylı