HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ"

Transkript

1 HEYELANLARIN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ: KUTLUGÜN KÖYÜ(TRABZON) HEYELANI ÖRNEĞİ T. Bayrak 1, M. Atasoy 2, O. Demir 3 1 Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Aksaray, 2 Aksaray Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı, Aksaray, 3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı, Trabzon, ÖZET Ülkemizde, oluşma sıklığı ve verdiği zararlar açısından heyelandan en fazla etkilenen bölge Doğu Karadeniz bölgesidir. Bölgede sıkça meydana gelen heyelan olayı önde gelen doğal afettir. Karadeniz Bölgesindeki hızlı nüfüs artışı sonucunda heyelan riski yüksek alanların yerleşime açılması, meydana gelen heyelanların daha fazla ekonomik kayıplara, yaralanmalara ve ölüm olaylarının artmasına neden olmuştur. Heyelan çalışmaları konum-zaman ilişkisi, sosyo-ekonomik kayıplar, çevresel etkiler ve zararların azaltılmasıyla ilgili alanları kapsayan disiplinler arası çalışmayı gerektiren bir konudur. Üç boyutlu, zamana ve konuma bağlı karmaşık bir problem olan heyelanların sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesinde farklı bilim dallarının beraber çalışması ve sonuçların birlikte yorumlanması gerekir. Bu çalışmada Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon ili, Çağlayan ilçesinde heyelanlı bir bölge olan Kutlugün köyünde heyelanların sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi çalışmaları yapılmıştır. Çalışma alanı öncelikle 18 aylık GPS ölçüleriyle izlenmiş ve heyelanın güncel durumunu belirlemek için jeodezik yöntemlerle deformasyon analizi yapılmıştır. Bu bağlamda tesis edilen bir jeodezik ağ yardımıyla heyelanın miktarı yanısıra heyelanın hızı ve ivmesi belirlenmiştir. Mevcut ve yapılan jeolojik çalışmalarla arazideki heyelanın tanımı ve sınıflaması yapılmıştır. İlave olarak heyelana neden olan etkenler belirlenmiştir. Heyelanın iklim koşulları ile olan ilişkileri araştırılmıştır. Mevcut durum belirlendikten sonra esas amaç olan heyelanın neden olduğu sosyo-ekonomik etkiler kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Bu bağlamda 1973 ve 2002 yıllarına ait fotoğraflar kullanılarak arazinin kullanım durumu, mülkiyet sınırlarındaki değişim, bitki örtüsündeki değişim, yapılaşma vs. tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 112

2 Kutlugün heyelanının köy halkını sosyal ve ekonomik yönden oldukça fazla etkilemiş olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra heyelanın yaklaşık 250 bin nüfuslu Trabzon ilinin su ihtiyacını karşılayan içme suyu boru hattını da tehdit ettiği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Heyelan, Çevre, Sosyo-ekonomik etkiler, Hava fotoğrafları. 113

3 HEYELAN ANALİZLERİNDE COĞRAFİ AĞIRLIKLANDIRILMIŞ REGRASYON (CAR) METODU A. Erener, H. Ş. B., Düzgün Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara ÖZET Heyelanların neden olduğu afetler toplumsal, ekonomik ve çevresel olarak büyük kayıplara yol açabilmektedir. Heyelanların değerlendirilmesi için farklı birçok yaklaşım vardır. Bunlar genel olarak nitel ve nicel metodlar olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Nicel metodlardan, heyelan oluşumu ve parametreler arası ilişkiyi kurma temeline dayalı istatistiksel metodlar; güvenilir heyelan değerlendirme için en çok tercih edilen metodlardan biridir. İstatistiksel metodlar, son yıllarda heyelan değerlendirmede, parametreler arasındaki mekansal ilişkiyi ele alarak önemli bir gelişim göstermiştir. Heyelanların oluşumu yerel ölçekte değişim gösterdiği için, sinir ağları veya logistic regrasyon gibi global modeller lokal ölçekli değişimleri dikkate almamaktadır. Ayrıca logistic regrasyon analizleri tüm alanda var olmayabilecek global veya ortalama bir ilişkiyi bulmaktadır. Fakat heyelan oluşumuna neden olan parametreler arasında mekansal korelasyona bağlı lokal bir değişim vardır. Bu nedenle bilinen istatistiksel metodlar, parametrelerin mekansal korelasyon yapısını modelleyemediği için heyelana duyarlı alanların belirlenmesinde yetersiz kalmaktadırlar. Bu nedenle heyelan tehlike analizleri Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regrasyon (CAR) metodu ile geliştirilmiştir. Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regrasyon (CAR) metodu mekansal analizlerde güçlü bir anlatım metodudur. Lokal detayların anlaşılmasında ve global modellerin maskelediği lokal değişimlerin meydana çıkarılmasında kullanılmaktadır. Regrasyon katsayıları, her bir mekansal bölge için hesaplanmaktadır. Böylelikle her bir parametrenin heyelan oluşumuna lokal etkisi ve değişimi incelenebilmektedir. CAR modeli Sayısal yükseklik modelinden çıkarılmış eğim, bakı ve eğrilik, Landsat Uydu görüntüsünden çıkarılmış çizgisellik ve bitki örtüsü parametreleri dikkate alınarak Norveç te More and Romstal alanına uygulanmıştır. Heyelan oluşumunu açıklama kabiliyeti CAR kullanımı ile yükseldiği görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Heyelan, Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regrasyon (CAR), Tehlike Analizi 114

4 XI. OTURUM KARTOGRAFYA Oturum Başkanı : Prof. Dr. Erdal KOÇAK Çok Ajanlı Sistemler ve Kartografik Genelleştirme Melih BAŞARANER, Mehmet SELÇUK Kartografik Görüntüleme ve Üretimde Mekansal Veritabanı Desteği Abdülvahit TORUN, S. ÇOBANOĞLU Topografik Haritaların Üretim ve Sunumunda Pafta İçerikli İşaretler Tablosu Kullanımı Bülent ÇETİNKAYA, S. ASCAN, Y. S. ŞENGÜN, O.N. ÇOBANKAYA Türkiye Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu Faaliyetlerinin Tanıtılması Ahmet ALTIPARMAK, Ahmet SARAÇ, Selman ÇOBANOĞLU, Abdulvahit TORUN 115

5 ÇOK AJANLI SİSTEMLER VE KARTOGRAFİK GENELLEŞTİRME M. Başaraner, M. Selçuk Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Kartografya Anabilim Dalı, İstanbul {mbasaran, ÖZET Mekansal bilginin farklı ayrıntı düzeylerinde modellenmesi ve görselleştirilmesine yönelik karmaşık bir işlem olan kartografik genelleştirmenin otomatikleştirilmesi, bilgisayar ve enformasyon (bilgi) bilimlerine ilişkin ileri tekniklerin kullanımını gerektirmektedir. Bir yapay zeka tekniği olan çok ajanlı sistemler, karmaşık durumlarda amaca uygun karar verme yeteneklerinden dolayı son yıllarda çözülmesi güç genelleştirme problemleri için tercih edilmektedir. Bu yazıda, kartografik genelleştirme açısından çoklu ajan yaklaşımı incelenmekte ve nesne yönelimli mekansal veri tabanı üzerinde çoklu ajan yaklaşımı kullanılarak geliştirilmiş bir genelleştirme yazılımı ve uygulamadaki kullanımından söz edilmektedir. Çok ajanlı sistemler, ajan (etmen) adı verilen varlıkların birbirleriyle etkileştiği sistemlerdir. Ajan kavramı, üst düzey amaçları gerçekleştirmek için kendi bilgisini, becerilerini ve diğer kaynakları kullanarak konumlandığı ortamı algılayan ve üzerinde hareket eden problem çözme varlığı anlamına gelir. Çok ajanlı sistemler, global tutarlılığı güvence altına alırken, ajan yapısı içinde bilgiyi kuşatarak özerklik sağlarlar. Ajanlar, verilen bir problemi çözmeyi hedefleyerek onları özerk ajanlara dönüştüren bireysel yeteneklere sahiptir. Bir ajanın, ulaşacağı amaçları ve bu amaçlara ulaşmak amacıyla tetikleme mekanizmaları vardır. Ajanlar; bireysel amaçlarını ve bütün sistemin amaçlarını karşılamak için birbirleriyle iletişim kurarlar, işbirliği yaparlar, koordinasyon sağlarlar ve görüşürler. Bir ajan, amacına ulaşıncaya kadar - ki bu durağan denge durumuna ulaştığı anlamına gelir - algılama, muhakeme, karar, aksiyon döngüsü içinde sürekli döner. Genelleştirme için, her ajanın harita tasarımı ile ilişkili spesifik görevler setini yerine getirme yeteneğine sahip olduğu bir ajanlar seti tanımlanabilir. Her ajanın işlemleri, kabul edilebilir tasarım ın ne olduğu ile kısıtlanır. Kabul edilebilir tasarım, kabul edilebilir olanın ne olduğunu tanımlayıp ajanın aktivitelerini kısıtlayan/düzenleyen 116

6 çok sayıda kavramsal düzeyde tasarım politikası fikrinden doğmuştur. Ajanlar; başarıları ve başarısızlıklarını paylaşarak birlikte kollektif olarak çalışırlar. Genelleştirme işlemi boyunca üç farklı ajan kullanılır: mikro ajanlar, mezo ajanlar ve makro ajanlar. Mikro ajanlar, ayrık binalar ya da yollar gibi bağımsız harita nesnelerini gösterir. Mikro ajan, yalnızca kendinden sorumludur. Kendi geometrisinin özelliklerini kontrol eden kısıtlamalara ve kendi geometrisini değiştirebilen planlara sahiptir. Mikro ajanlar, normal olarak diğer herhangi bir nesneyi etkilemez ve normal olarak kendilerini yok etmezler. Mezo ajanlar, bina grupları ya da yol alt ağı gibi nesne gruplarını kontrol etmek için kullanılır. Mezo nesne, örneğin binaların birbiriyle ve yakın yollar ile kesişmemesini, istenmeyen yolların ve binaların silindiğini güvence altına almaktan sorumludur. Mezo ajan, kendisiyle bağlantılı nesne gruplarını kontrol eden kısıtlamalara ve nesne grupları üzerinde işleyen planlara sahiptir. Nesne gruplarının genelleştirilmesi esnasında, mezo ajan; çiftlik, endüstriyel alan ya da yol ağının alt setinin içerikleri gibi bina ya da yolların küçük bir grubundan oluşturulur. Mezo ajan içindeki ayrık binaların ve yolların her biri, mikro ajan olur. Genelleştirme işlemi, mezo ajanı tetikler. Mezo ajan da mikro ajanlarını kontrol eder. Bu, kendi iç kısıtlamalarına uymak için mikro ajanlara talimat vermeyi kapsar. Mezo ajan, geçici bir nesnedir ve genelleştirme işleminin sonunda yok edilir. Mikro ajanlar, coğrafi veri tabanına ait gerçek dünya nesneleri oldukları için kalırlar. En üst düzey, yaşam döngülerini tetiklemeden önce üst düzey mezo ajanların kısıtlamalarını oluşturarak kullanıcı gereksinimlerini ileten tek bir makro ajana sahiptir. Anahtar Sözcükler: Kartografya, coğrafi bilgi sistemleri, çok ajanlı sistemler, kartografik genelleştirme, nesne yönelimli mekansal veri tabanı 117

7 KARTOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME VE ÜRETİMDE MEKANSAL VERİTABANI DESTEĞİ A. Torun, S. Çobanoğlu Harita Genel Komutanlığı, Kartografya Dairesi, Cebeci/Ankara abdulvahit.torun; ÖZET Müşterek Harekat Haritalarından (Joint Operations Graphic-JOG; 1/ ) kara serisi haritalar kara-hava ortak harekatında, hava serisi haritalar ise görerek seyrüsefer, kısa mesafe hava desteği, taktik hava/kara ve helikopter harekatında kullanılmaktadır. Harita Genel K.lığında halen devam eden yeni kara ve hava serisi JOG haritaların üretiminde Vektör Akıllı Harita (Vector Smart Map - VMAP L-1) veritabanından yararlanılmaktadır. VMAP L-1 veritabanının kaynağı temel olarak orta ölçek için tanımlanan yoğunluğa uygun JOG serisi haritada yer alan verilerdir. Bunlar sınır, rölyef, hidrografya, endüstri, fizyografya, yerleşim yerleri, ulaşım, altyapı ve bitki sınıfından bilgilerdir. Bu örtüşme sayesinde, VMAP-L1 veritabanı 1: ölçekli JOG haritaların üretiminde kullanılabilmektedir. NATO sayısal veri değişim standartlarına uygun olarak JOG sayısal ürün tanımına göre geliştirilmiş ve VMAP-L1 veritabanını girdi olarak alan bir ticari yazılım ile; VMAP L-1 verilerinin düzenlenmesi, JOG standartlarına göre oluşturulan görüntüleme bilgi-tabanı kullanılarak kartografik görüntüleme yapılması, oluşturulan harita görüntülerinin doğrudan renk ayrım filmlerini elde etmek için Postscript dosya haline getirilmesinden oluşan iş akışı yönetilmektedir. Daha önce büyük ölçekli haritaların genelleştirilmesi ve havacılık bilgilerinin eklenmesi yoluyla klasik yöntemde üretilen ilk iki seri JOG hava serisi haritalar halen ESRI PLTS/MPS yazılımının uyarlanmasıyla sayısal olarak üretilmektedir. Üçüncü seri JOG haritalar veritabanı destekli kartografyacılık yöntemleri ile üretilmektedir. Veritabanına dayalı kartografik görüntüleme ile farklı ürün geliştirmeyi kolaylaştırmakla birlikte veritabanı modelinde değişiklik yapılmadığından veriler arasındaki tutarlılık korumaktadır. Uygulanan üretim modelinde, Sayısal Arazi Modeli (Digital Landscape Model - DLM) olan VMAP L-1 veritabanı şeması, Sayısal Kartografik Modeli (Digital Cartographic Model - DCM) oluşturan JOG kural-tabanı (rule-base), Sayısal Yazı Modelinin (Digital Annotation Model - DAM) yanısıra bu modellerin kullanılan yazılımı içinde birbiriyle bağıntısı çalışmanın temelini oluşturmaktadır. 118

8 Bu yazıda, kartografik üretim akışının yanı sıra, söz edilen yazılımın Türk JOG serisi haritaların üretimine uygun hale getirilmesi, kartografik görüntülemeye temel oluşturan VMAP-L1 veritabanı ve kartografik görüntüleme bilgi tabanı hakkında bilgiler ile veritabanı destekli kartografyacılık konusunda edinilen deneyimler sunulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Topografik harita, mekansal veritabanı, VMAP, kartografik görüntüleme 119

9 TOPOGRAFİK HARİTALARIN ÜRETİM VE SUNUMUNDA PAFTA İÇERİKLİ İŞARETLER TABLOSU KULLANIMI ÖZET B. Çetinkaya, S. Aslan, Y.S. Şengün, O.N. Çobankaya Harita Genel Komutanlığı, Cebeci/Ankara Klasik harita üretim teknikleri ile üretilen topografik haritalarda kullanılan lejant, üretim kısıtlamalarından dolayı sabit bir yapıda olup her pafta için aynıdır. Pafta kitabesinde lejant için ayrılan bölümdeki yer sıkıntısından dolayı lejantta, yalnızca en çok kullanılan ve önemli olan detaylara ait bir kısım semboller ile tanımlarının yer alması mümkün olmaktadır. Bu durum ise, haritanın okunurluğunu ciddi oranda etkilemekte ve klasik lejantta sembolü olmayan detaylar ancak uzman harita kullanıcıları ya da sembol kitapçığı olan kullanıcılar tarafından doğru olarak okunabilmektedir. Özellikle 1990 lı yıllardan sonra ivme kazanan bilgisayar teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler, diğer birçok bilim dalları gibi haritacılık bilimini de etkilemiştir. Klasik harita üretim teknikleri, yerini bilgisayar destekli harita üretim tekniklerine bırakmıştır. Sayısal verilerin varlığı ve bilgisayar destekli harita üretim tekniklerin kullanımı, üretimde paftanın detay içeriğine göre değişken lejant kullanımını olanaklı kılmaktadır. Bu durumda lejant, sadece pafta içerisinde bulunan detaylara ait sembolleri içerebilmektedir. Dolayısıyla pafta kitabesinde kullanılan lejant, dinamik bir yapıda olmakta ve pafta içeriğine göre her pafta için değişik olabilmektedir. Kitabede lejant için ayrılan bölüm, paftanın içerdiği detay çeşitliliği durumuna göre yeterli olmayabilmektedir. Bu durum, benzer tür detaylara ait sembollerinin gruplandırılarak aynı satırda gösterilmesi ve lejantta gösterilecek detayların sembollerine önceliklerin verilmesi ile aşılmaktadır. Ayrıca paftada bazı detayların varlığında, o detay grubuna ait paftada olmayan diğer detayların sembollerinin de lejantta gruplandırılarak birlikte verilmesi, uzman olmayan harita kullanıcılarının detayı, benzer detay türleri ile kıyaslama yaparak haritayı daha iyi algılaması sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada, 1:25.000, 1: ve 1: ölçekli topografik haritaların üretiminde pafta içerikli dinamik lejant kullanımı irdelenmiş ve yazılan yazılım ile otomatik olarak bir uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sonuç ürün ve çalışmanın, topografik haritaların üretiminde doğrudan kullanılabileceği ve haritanın okunurluğun artırılmasına olumlu katkılar yapabileceği değerlendirilmektedir. Anahtar Sözcükler: Topografik harita, Kitabe, Lejant, Sembol, Otomasyon 120

10 TÜRKİYE COĞRAFİ ADLAR UZMANLAR KURULU FAALİYETLERİNİN TANITILMASI A. Altıparmak, *A. Saraç*,*S. Çobanoğlu*, *A. Torun*, *İçişleri Bakanlığı, Ankara; *Harita Genel Komutanlığı,Ankara Coğrafi Adlar Uzmanlar Kurulu,İçişleri Bakanlığı,Bakanlıklar/Ankara selman.cobanoğlu; ÖZET Coğrafi bilgiye ilk erişim coğrafi ad ile olmaktadır. Coğrafi adlar Coğrafi Bilgi Sistemleri ve mekansal sorgulamada ilk adımda coğrafi adlar kullanılmaktadır. Bu nedenle güncel coğrafi adların açık ve tutarlı kullanımı yalnızca kartografik/topografik amaçlar için değil ülke ve bölge idaresi ve her ülkenin ekonomi, posta hizmeti, telekomünikasyon, sağlık ve risk yönetimi, arama kurtarma faaliyetleri, ulaşım, turizm, medya ve eğitim gibi kendi ihtiyaçları için de önemlidir. Coğrafi adlar haritalarda ve konumsal veritabanlarında yer alan doğal ve insan yapısı varlıklar hakkında literal (Anlamsal) konumsal ve kategorik bilgi taşırlar.konum bilgisi iki parçadan oluşmaktadır.;konum (örneğin coğrafi koordinat enlem-boylan) ve varlığın mekansal uzanımıdır.kategorik bilgi varlığın diğer varlıklarla olan sınıf farlı ve kendi sınıfı içindeki hiyerarşisini tanımlamaktadır. Konum ve kategorik unsurlar kategorik uzman bilgi birikimi ile çözülmektedir. Oysa harita ile doğru bilgi iletişimi sağlamak için literal ve mekansal uzanımın ele alınmasında daha fazla bilgi donanımı ve uzmanlık gerekmektedir. Coğrafi bir varlığın harita üzerinde gösterilmesi ya da coğrafi adın literal anlamı ile başka dilde söylenişi hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konumdur. Türkiye de 1940 yılında düzenli olarak başlatılan coğrafi adların standartlaştırılması çalışmaları 1949 tarih ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu ile yerleşim birimlerinin kurulması, bunların bağlılıkları ve coğrafi adların standartlaştırılması konuları yasal zemine oturtulmuştur. Bu kanuna dayanarak 1952 yılında coğrafi adların standartlaştırılması konusunda çalışmak üzere İhtisas Komisyonu kurulmuş olup 1978 yılına kadar faaliyetini sürdürmüştür. Konuyla ilgili çalışmaları düzenlemek amacıyla 1983 yılında Ad Değiştirme Uzmanlar Kurulu Kuruluş ve Çalışma İlke ve Usulleri Hakkında Yönetmelik çıkarılmış ancak verimli çalışma yapılamaması nedeniyle yönetmelik 1985 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. 121

11 Son olarak 1949 tarih ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 2. maddesine dayanılarak, Temmuz 2004 te İçişleri Bakanlığı Onayı ile Coğrafi Adlar Uzmanlar kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir. Bu kurulun üyeleri arasında konuyla ilgili bakanlık ve kurum temsilcileri vardır. Coğrafi Adlar Uzmanlar kurulu BM kararları (1967-1/4, /31, /16 vd.) ile de tavsiye edildiği gibi ülkemiz sınırları içinde ve çevresindeki deniz ve denizaltı topografyası ve diğer ülkelerdeki ve gezegen dışı coğrafi yerlerin Türkçe adlandırılması ile görevlendirilmiştir. Yukarıda verilen tarihsel kronolojide görüldüğü üzere Türkiye de coğrafi adların standartlaştırılması ulusal ve yasal düzlemde sürdürülmektedir. Bu çalışmada Türkiye de coğrafi adların standartlaştırılması, tarihsel gelişim, mevzuatı görevler, faaliyetler ve tüm bunların uluslararası çalışmalarla ilintisinin yanı sıra coğrafi adların standartlaştırılmasının yararları ve bu konuda harita ve kadastro alanında çalışmaların rolleri üzerinde durulmaktadır. Anahtar Sözcükler: Coğrafi ad, coğrafya dil, kartografya 122

12 XIII. OTURUM JEODEZİ III Oturum Başkanı : Prof. Dr. Onur GÜRKAN Tokat Modelinde GPS/Nivelman Yöntemi İle Geoit Belirlemede Deterministik ve Geoistatistik Yöntemlerin Karşılaştırılması Servet YAPRAK, Ersoy ARSLAN İstanbul Modelinde GPS/Nivelman Yöntemi İle Geoit Belirlemede Deterministik, Geoistatistik ve Bulanık Mantık Yöntemlerin Karşılaştırılması M.YILMAZ, Servet YAPRAK, Ersoy ARSLAN Polinomsal Yükseklik Dönüşümü Orhan KURT, Ozan ARSLAN, Haluk KONAK Korelasyonlu GPS Baz Bileşenlerin Robust Bifaktör İndirgeme Modeli İle Dengelenmesi Mevlüt YETKİN, Cevat İNAL, Cemal Özer YİĞİT GPS Tekniği İle Ölçülen AGS Ağlarında Kuramsal Olarak Standart Sapma ve Güven Aralıklarının Bulunmasına İlişkin Dört Boyutlu Bir Fonksiyonun Açınımı ve Olası Sonuçları Kazım MELİKOĞLU 123

13 TOKAT MODELİNDE GPS/NİVELMAN YÖNTEMİ İLE GEOİT BELİRLEMEDE DETERMİNİSTİK VE GEOİSTATİSTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI S. Yaprak 1, E. Arslan 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Programı, Tokat, 2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, İstanbul, ÖZET GPS tekniği ile WGS84 referans elipsoidi sistemine dayalı olarak jeodezik amaçlar üç boyutlu coğrafi koordinatlar: elipsoidal enlem (φ), boylam (λ) ve elipsoidal yükseklikler (h), olarak elde edilirler. Ancak çoğu mühendislik çalışmasında elipsoidal yükseklikler yerine, çoğunlukla geoide göre tanımlanan ortometrik yüksekliklere (H), gereksinim duyulur. Bu nedenle, GPS tekniği ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerinin ortometrik yüksekliklere dönüştürülmesi gerekmektedir. Geoit karmaşık bir yüzeydir ve matematiksel olarak kolayca tanımlanamaz. Yeryuvarının şeklinin 1872 yılında Listing tarafından tanımlanması ve Geoit olarak adlandırmasından sonra, bu şeklin belirlenmesi jeodezinin önde gelen çalışma alanlarından birisi olmuştur.bir referans yüzeyi olarak yükseklik sistemlerinde kullanılacak bir geoide güncel teknolojiyi kullanan herkesin ihtiyacı vardır; çünkü geoit, yüksek presizyonlu jeodezik koordinatlar ile uydularla elde edilen konumlar arasındaki doğal bağdır. Bu nedenle uydu tekniklerinin rasyonel kullanılmasında geoit önemli bir altyapıdır Geoit modelleri yerel, bölgesel veya küresel alanlar için geliştirilebilir Ortometrik yüksekliklerin elde edildiği nivelman ölçmeleri oldukça fazla zaman ve işgücü gerektiren, uygulanması zor ve ekonomik olmayan bir ölçme tekniğidir. Bu nedenle de bir mühendislik projelerinde, ortometrik yüksekliklerin elde edilmesinde, en uygun bir çözüm sağlamamaktadır. Bu olumsuzluktan dolayı, çalışma alanında nivelman ölçmelerini minimum düzeye indirecek çözümlerin kullanılması gerekmektedir. GPS ölçmelerine çalışma alanında gereksinim duyulan doğruluğu sağlayacak bir geoit modelinin kullanılması; uygulanabilir ve en uygun bir çözümdür. BÖHÜY ye göre ortometrik yüksekliklerin hesabında geoit modelinin kullanılması için önerilen yöntemler aşağıdadır. 124

14 TG99A geoidinin doğrudan kullanılması, TG99A geoit modelinin yerel GPS/Nivelman geoit ölçüleriyle güncelleştirilerek kullanılması, Baz vektörlerinde elipsoit ve TG99A geoit yükseklik farklarından elde edilen ortometrik yükseklik farklarının bir nivelman ağı şeklinde dengelenmesi, Yerel GPS/Nivelman geoit modelinin oluşturulması. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı günümüz jeodezik uygulamalarının en önemli problemlerinden biri olan yerel alanlarda geoidin hassas bir şekilde belirlenmesi için uygulanabilir yöntemleri karşılaştırmak ve buradan en uygun sonucu veren yöntem ve/veya yöntemleri bulmaktır. Tokat İlinde sağlıklı bir jeodezik ağın olmaması nedeni ile öncelikle 1996,1999 ve 2002 yıllarında kısmi olarak ölçülmüş olan Tokat GPS nirengi ağları 1 adet TUTGA (CORD),iki adet C1 (H ve H371001) noktaları ile TUTGA ağına bağlanarak birlikte dengelenmiş ve 70 noktalı GPS nirengi ağı oluşturulmuştur. Ayrıca 1996,1999 ve 2002 yıllarında bölümler halinde yapılmış olan nivelman ölçüleri şehrin güneyinden ve doğusundan geçen iki adet TUDKA noktasına (A-3(DN3) A50(DN60)) bağlanmış ve birlikte dengelenerek 70 noktadan oluşan nivelman ağı noktalarının yükseklikleri hesaplanmıştır. Tokat İli Mücavir Alanı sınırlarını kapsayacak şekilde kütle dağılımını iyi karakterize eden ortometrik yükseklikleri(h) ve elipsoidal yükseklikleri(h) bilinen 38 nokta dayanak noktası olarak seçilmiştir. GPS/Nivelman yöntemi ile geoit yükseklikleri bilinen bu noktalardan geoit yüzeyi yaratılarak 13 adet test noktası için deterministik ve kriging enterpolasyon yöntemleri ile geoit yükseklikleri hesaplanmıştır. Bu enterpolasyonlarla 13 test noktası için hesaplanan geoit yükseklik değerleri, bu değerlerin modelden farkları, farkların KOH değerleri, maksimum, minimum fark değerleri hesaplanmıştır. Lokal alanlarda GPS/Nivelman yöntemi ile geoit yüzeyi belirlemede deterministik ve geoistatistik yöntemler karşılaştırılmıştır. Bu enterpolasyonlar sonucu oluşan her geoit yüzeyi için geoit yükseklik haritası hazırlanmıştır.uygulamada ArcGIS 8.3 yazılımının Geostatstical Analyst modülü kullanılarak tüm deterministik ve geoistatistik enterpolasyonlar bu yazılımla gerçekleştirilmiştir. Anahtar cümleler: Geoit, deterministik, kriging, GPS/Nivelman 125

15 İSTANBUL MODELİNDE GPS/NİVELMAN YÖNTEMİ İLE GEOİT BELİRLEMEDE DETERMİNİSTİK, GEOİSTATİSTİK VE BULANIK MANTIK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI M.Yılmaz 1, S. Yaprak 2, E. Arslan 3 1 Harran Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Programı, Tokat, 3 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Jeodezi Anabilim Dalı, İstanbul, ÖZET GPS tekniği ile WGS84 referans elipsoidi sistemine göre jeodezik amaçlar için üç boyutlu coğrafi koordinatlar: elipsoidal enlem (φ), boylam (λ) ve elipsoidal yükseklikler (h), elde edilirler. Ancak çoğu mühendislik çalışmasında elipsoidal yükseklikler yerine, genellikle geoide göre tanımlanan ortometrik yüksekliklere (H), gereksinim duyulur. Bu nedenle, GPS tekniği ile elde edilen elipsoidal yüksekliklerinin ortometrik yüksekliklere dönüştürülmesi gerekmektedir. Ortometrik yüksekliklerin elde edildiği nivelman ölçmeleri, oldukça fazla zaman ve işgücü gerektiren, uygulanması zor ve ekonomik olmayan bir ölçme tekniğidir. Bu nedenle de mühendislik projelerinde, ortometrik yüksekliklerin elde edilmesinde, uygun bir çözüm sağlayamamaktadır. Bu olumsuzluktan dolayı, çalışma alanında nivelman ölçmelerini minimum düzeye indirecek çözümlerin kullanılması gerekmektedir. GPS ölçmelerine çalışma alanında gereksinim duyulan doğruluğu sağlayacak bir geoit modelinin kullanılması; pratik ve uygulanabilir bir çözümdür. BÖHÜY ye göre ortometrik yüksekliklerin hesabında geoit modelinin kullanılması için önerilen yöntemlerden biri de Yerel GPS/Nivelman geoit modelinin oluşturulmasıdır. Bu çalışmanın amacı günümüz jeodezik uygulamalarının en önemli problemlerinden biri olan yerel alanlarda geoidin presizyonlu bir şekilde belirlenmesi için deterministik, geoistatistik enterpolasyon ve bulanık mantık yöntemini kullanmak ve yöntemleri karşılaştırarak, buradan en uygun sonucu veren yöntem ve/veya yöntemleri bulmaktır. Bu çalışma ile enlemleri ve ile boylamları arasında ve elipsoidal yükseklikleri de m ile m arasında 126

16 değişen İstanbul Metropoliten Alanında gerçekleştirilmiştir. Hesaplamalarda 200 nokta model noktası olarak alınmış, hesaplamalarda kullanılmayan 50 nokta ise hesaplamaların kontrolu için test noktaları olarak seçilmiştir. Çalışmada deterministik ve geoistatistik enterpolasyonlar ArcGIS 8.3 Geostatistical Analyst yazılımında bulanık mantık yöntemi de Matlab programı kullanılarak hesaplanmıştır. Anahtar sözcükler: Geoit, deterministik enterpolasyon, kriging, bulanık mantık, Matlab 127

17 POLİNOMSAL YÜKSEKLİK DÖNÜŞÜMÜ O. Kurt 1, O. Arslan 1, H. Konak 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Kocaeli, 2 Kocaeli Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Kocaeli, 3 Kocaeli Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü, Kocaeli, ÖZET Ortometrik yükseklikleri bilinen noktalarda yapılan GPS (Global Positioning System) gözlemelerinden yararlanarak elde edilen Lokal Geoit yardımı ile sadece GPS ile elde edilen nokta yüksekliklerinin ortometrik yüksekliklere dönüştürülmesine yükseklik dönüşümü yada GPS nivelmanı denir. Yükseklik dönüşümünde çeşitli yöntemler kullanılmasına karşın en yaygın dönüşüm modeli polinomsal dönüşümdür. Bu çalışmada, polinomsal yükseklik matematik modelinin oluşturmasında dikkat edilmesi gereken durumlar ve son zamanlarda yükseklik dönüşümü problemlerinin çözümünde sıklıkla kullanılmakta olan Yapay Sinir Ağları (YSA) Modellerinin gerçekçi ve tutarlı sonuçlar verip vermediği, her iki yükseklik sisteminde de yükseklikleri bilinen eşlenik noktaların yükseklik doğrulukları üzerinden tartışılacaktır. Büyük alanları kapsayan (şehir, bölge yada ülke) mühendislik amaçlı projelerde önemli bir yer tutan ortometrik yüksekliklerin elde edilmesi, pahalı ve zaman alıcı bir işlemdir. Bunun nedeni geometrik nivelman, hassas nivelman ve belli ararlıklarda yapılması gereken gravimetrik ölçmelerin emek yoğunluğudur. Bu ölçmeler sonucunda elde edilen dayanak (referans) noktalarının doğrulukları kullanılan geometrik nivelman ölçme yöntemine göre değişeceğinden karma (heterojen) bir yapı göstermektedir. Bu heterojen yapı göz ardı edilir ve uygulamadaki deneyimler göz önünde bulundurulursa, dayanak noktalarının (Rs) elde edilen yükseklik doğruluklarını ortalama ±0.5cm civarında kabul edilmesi bu çalışma açısından bir sakınca doğurmaz. Bir şehri, bölgeyi yada ülkeyi kapsayan çalışmalarda daha hızlı, güvenilir ve benzer yapıda (homojen) doğruluk sağlayan GPS ölçülerinin statik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilen yatay konum doğrulukları ortalama 1cm civarında iken, elde edilen elipsoit yüksekliklerin doğrulukları yatay konum doğruluğunun iki katı olan ±2cm civarındadır. Elipsoit yüksekleri (h) ve ortometrik yükseklileri (H) bilinen dayanak noktalarında elde edilen geoit yükseklikleri (N); yükseklik dönüşümünün ölçülerini oluştururlar ve doğrulukları kendisini oluşturan bileşenlerin doğrulukları ile kısıtlıdır. Çok iyi bilinen 128

18 N=h H bağıntısına hata yayılma kuralı uygulanırsa m N ( ) 0.5 ±2cm olur. Başka bir deyişle; Geoit yüksekliklerinin doğruluğu GPS ile elde edilen yükseklik doğruluğuna bağlıdır. Bu doğruluktaki ölçüler ile elde edilecek olan yükseklik dönüşümü parametrelerinden yararlanarak kestirilen yeni geoit yüksekliklerinin (N k ) doğruluğu iyimser bir tahminle m Nk ±2cm ve buna bağlı olarak kestirilen yeni ortometrik yüksekliklerin (H k =h k N k ) doğrulukları da m Hk ( ) 0.5 ±3cm olarak elde edilecektir. Kestirilen ortometrik yükseklikler hangi yöntem kullanılarak elde edilirse edilsin, ulaşılabilecek öncül duyarlıkların güvenirliği bu çerçevede kalacaktır. Bu çalışmada EGM96 (Earth Geopotential Model 1996) şehir, bölge ve ülke düzeyinde simülasyonla üretilen geoit yükseklikleri yardımıyla polinomsal yüzey modelinin doğruluğu tartışılacaktır. Tartışmalar; Polinomsal yüzeyin derecesi çalışma bölgesi büyüklüğüne göre standartlaştırılabilir mi? Sabit noktalarda elde edilen geoit yüksekliklerinin doğrulukları yüzeyin derecesini belirlemede etkili midir? Kullanılan polinomsal yüzey modeli iyileştirilebilir mi? Polinomsal yüzey modeli yerine daha iyi yüzey bulunabilir mi? Bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan polinomsal yükseklik dönüşümün derecelerinin belirlenmesi aşamasında; ulaşılan sonuçların iyileştirilmesine yönelik uygun dönüşüm modellerinin geliştirilmesi ve dönüşüm işlemleri sonucunda istenilen doğruluğa ulaşabilmesi için öncül doğrulukların hangi sınırlar altında tutulabileceği hakkında önerilerde bulunacaktır. Anahtar Sözcükler: Ortometrik Yükseklik, Elipsoit Yüksekliği, Polinomsal Yükseklik Dönüşümü. 129

19 KORELASYONLU GPS BAZ BİLEŞENLERİN ROBUST BİFAKTÖR İNDİRGEME MODELİ İLE DENGELENMESİ M.Yetkin 1, C.İnal 1, C.Ö.Yiğit 1 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Konya myetkin cevat - ÖZET Konum belirleme veya mühendislik yapılarındaki deformasyonları belirlemek gibi amaçlarla kurulan jeodezik ağlarda doğrultular, kenarlar, yükseklik farkları veya baz vektörleri gibi çeşitli ölçüler En Küçük Kareler yöntemiyle dengeleme yapılarak değerlendirilmekte ve ağdaki noktaların koordinatları hesaplanmaktadır. Günümüzde klasik jeodezik ağların yerini GPS ağları almaya başlamıştır. Klasik ağlar gibi GPS ağları da En Küçük Kareler yöntemi ile değerlendirilmektedir. En Küçük Kareler yöntemi gerek ölçü uzayındaki (kaba hatalı ölçüler) gerekse de tasarım uzayındaki (kaldıraç noktası) uyuşumsuzlara karşı duyarlıdır. Dengelemede kurulan katsayılar matrisinin (tasarım matrisi), sütunları arasında yakın bir lineer bağımlılığın olması da sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle En Küçük Kareler yöntemine çeşitli alternatifler veya onu tamamlayıcı kestiriciler üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ölçü uzayında uyuşumsuz ölçü, tasarım uzayında kaldıraç noktası olması durumunda yada tasarım matrisiyle ilgili olarak lineer bağımlılık gibi çeşitli problemlerle karşılaşıldığında klasik En Küçük Karelerden daha iyi sonuçlar veren kestiriciler geliştirilmiştir. Jeodezik ağların değerlendirilmesinde stokastik modelin düzgün bir şekilde kurulması önemlidir. Yaptığımız jeodezik ölçülerin bağımsız ve özdeş dağılımlı olması homoskedastiklik olarak adlandırılır. Buna karşın ölçü hatalarının varyansı belli bir parametreye göre değişebilir. Bu durumda heteroskedastizite olarak adlandırılır. Öte yandan stokastik modelin oluşturulmasında varyanslar bu şekilde ele alınırken ölçüler arasındaki korelasyonda ihmal edilmemelidir. 2 alıcı ile yapılan GPS ölçülerinde baz bileşenleri ( X, Y, Z ) birbirleriyle korelasyonlu olmaktadır. Korelasyon katsayıları ölçü süresi veya baz uzunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Robust istatistik yöntemler ile GPS ağları değerlendirilirken her bir iterasyonda varyans kovaryans matrisi dolayısıyla ağırlık matrisi yeniden hesaplanacağı için kullandığımız robust yöntemin baz bileşenleri arasındaki korelasyon katsayılarını değiştirmemesi gerekir. 130

20 Jeodezik uygulamalarda korelasyonlu ölçülerle sıkça karşılaşılmaktadır. Uyuşumsuz ölçü belirlemede en önemli problemlerden biri düzeltmelerin korelasyonlu olmasıdır. Bir ölçünün düzeltmesi oluşurken diğer ölçülerin hatalarından da etkilenir. Buna En Küçük Kareler yönteminin yayma etkisi denir. Bu yüzden uyuşumsuz ölçü araştırması yaparken iyi bir ölçü kötü bir ölçü olarak belirlenebilmekte (batma etkisi) veya tam tersi kötü bir ölçü iyi bir ölçü (maskeleme etkisi) olarak çıkabilmektedir. Bu durum korelasyonlu ölçülerde daha anlamlı olmaktadır. Bundan dolayı robust parametre kestiriminde ölçüler arasındaki korelasyonun mükemmel bir şekilde ele alınması gerekir; korelasyonlu GPS ölçülerinin bifaktör indirgeme modeli ile değerlendirilmesi önerilmektedir. Bu çalışmada, kırılma noktası, kaldıraç noktası, etki fonksiyonu, güvenilirlik gibi kavramlar, Robust M kestiriciler, BIBER kestiricisi, robust ridge kestiricisi ve bifaktör indirgeme modeli gibi En Küçük Kareler yöntemine alternatif çeşitli yöntemler incelenmiş ve korelasyonlu ölçüler için uyuşumsuz ölçü olması durumunda klasik En Küçük Karelerden daha iyi sonuç veren bifaktör indirgeme modelinin GPS baz vektörlerinin değerlendirilmesinde kullanılabilirliğini araştırma amacıyla bir simülasyon çalışması yapılmıştır. Varyans Kovaryans matrisi ve ağırlık matrisinin oluşturulmasında farklı robust istatistik yöntemlerden yararlanarak elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda bifaktör indirgeme modelinin En Küçük Karelerdeki yayma etkisi dezavantajından daha az etkilendiği ve elde edilen nokta koordinatlarının gerçek değerlere En Küçük Karelerle bulunan sonuçlardan daha fazla yaklaştığı görülmüştür. Bifaktör ağırlık elemanlarından oluşan yeni eşdeğer ağırlık matrisi simetriyi ve baz bileşenleri arasındaki orijinal korelasyon katsayılarını korumaktadır. Anahtar Sözcükler: Robust parametre kestirimi, Korelasyonlu ölçüler, Bifaktör indirgeme modeli, Uyuşumsuz ölçü, GPS ağı 131

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 2-6 Nisan 2007 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14-17 Mayıs 2013 ATO İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA Tel: 0312 232 57 77 (PBX) Faks: 0312

Detaylı

MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI

MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNAS YON KURULU II. İS TANBUL KENT S EMPOZYUMU 20-23 Mayıs 2010 MEGAKENT YÖNETİMİ VE MEKANSAL VERİ ALTYAPISI Dr. Caner GÜNEY (İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü, HKMO İstanbul Şubesi)

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: İP-2 : KURUMSAL ANALİZ RAPORU Yüklenici Alt yüklenici Kasım 2011 - 2 - İçindekiler 1 GİRİŞ... 11 2 AMAÇ... 12 3 KAPSAM... 12 4 YÖNTEM... 14 4.1

Detaylı

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ TC İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR VERİLERİYLE BELİRLENEN TÜRKİYE TEKTONİK PLAKA HAREKETLERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Haluk YILMAZ Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi

Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Sorunlarinin Değerlendirilmesi Kadastral Verilerin Değerleme Çalişmalarinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Güncellenmesi Ve Entegrasyon Seçkin YILMAZER and Önder ŞAŞKIN Turkey Key Words: taşınmaz değerleme, kadastral veri SUMMARY Technology

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI

UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Ulusal Bilgi Merkezi UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK ARAZİ KULLANIM SINIFLARI TESPİTİ ÇALIŞMASI Ankara 2001 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1 1.1. Projenin

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNTEMLERİYLE KIYI BÖLGELERDE ARAZİ ÖRTÜSÜ/ARAZİ KULLANIMI DEĞİŞİMİNİN İZLENMESİ VE ANALİZİ: ANTALYA-KEMER

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Giriş BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İstanbul'da deprem gerçeği dikkate alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi işbirhği

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 12. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11-15 Mayıs 2009 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ Tahsin Yomralıoğlu 1, Recep Nişancı 2, Mehmet Çete 3, Ezgi Candaş 1 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul, tahsin@itu.edu.tr,

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gerçek zamanlı meteoroloji verilerinin toplanması, analizi ve haritalanması Serhat TURAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2011

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Kemal ŞAHİNSOY Geomatik

Detaylı

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası

Şekil 86. Kaşgarlı Mahmut'un çizdiği dünya haritası 90 4. HARİTA BİLGİSİ VE ORMANCILIKTA HARİTA KULLANIMI 4.1. Haritacılığın Tarihçesi Tarihin yazı ile başladığı düşünülürse, haritacılığın tarihten de eski bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bulunan örnekler

Detaylı

HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ

HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ HKM JEODEZİ, JEOİNFORMASYON ARAZİ YÖNETİMİ Ocak 2003 Sayı 2003/88 - Yılda iki kez yayınlanır. Ücretsizdir Sahibi Hüseyin ÜLKÜ Genel Yayın Yönetmeni A. Fahri ÖZTEN Yazı İşleri Müdürü Prof. Dr. Ahmet AKSOY

Detaylı