SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN TEŞVİKİNDE KENTSEL TASARIM UYGULAMALARININ ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN TEŞVİKİNDE KENTSEL TASARIM UYGULAMALARININ ROLÜ"

Transkript

1 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN TEŞVİKİNDE KENTSEL TASARIM UYGULAMALARININ ROLÜ Doç. Dr. Ebru ÇUBUKÇU Burak TUMER Yüksek Lisans Öğrencisi Araş. Gör. Burçin HEPGÜZEL Zeynep ONDER Yüksek Lisans Öğrencisi GİRİŞ Son yllarda, Dünya Sağlk Örgütü ve T.C. Sağlk Bakanlğ çağn hastalğ olan obezite ve şişmanlkla mücadelede en önemli hedeflerden birinin sürdürülebilir ulaşmn teşvik edilmesi olduğunu öne sürmektedir. Sürdürülebilir ulaşm, ulaşm amaçl yolculuklarda bireylerin motorlu araçlar yerine yürüyüşü ya da bisikleti tercih etmesi olarak açklanabilir. Sürdürülebilir ulaşm türellerinin (yürüyüş ya da bisiklet) kullanm ancak aktif yaşamn desteklenmesiyle arttrlabilir. Aktif yaşamn nasl destekleneceği dünyada çok sayda araştrmaya ve yerel yönetim uygulamalarna konu olmuştur. Gelişmiş dünya kentlerinde konu hakknda standart veri toplanmasna yönelik girişimler başlatlmş, kentlerin, mahallelerin ve hatta sokaklarn ve konutlarn yürünebilirlik skorlar internet üzerinden yaynlanmş ve yaynlanmaktadr ylnda başlatlan ve son 13 yldr her yl tekrarlanan geniş katlmc profiline sahip Yürüyüş21 (Walk21) başlkl konferanslar serisinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlar ve gönüllüler tarafndan yaplan kentsel tasarm uygulamalar sk sk tartşlmaktadr. Gelişmiş dünya kentlerindeki araştrmaclar ve yerel yöneticiler tarafndan takip edilen bu konferanslar serisine Türkiye den henüz bir katlm bulunmamaktadr. Ancak benzer tartşmalar Türkiye Sağlkl Kentler Birliği tarafndan organize edilen konferanslarda ve yaynlarda da dile getirilmektedir. Bu çalşma kapsamnda aktif yaşam desteklemek ve sürdürülebilir ulaşm türellerini kullanmaya teşvik etmek amacyla yurt içinde ve yurt dşnda yürütülen kentsel tasarm uygulamalarna yönelik örneklerin özetlenmesi hedeflenmiştir. Farkl ölçeklerde yürünebilirliği arttrmak amacyla (dolayl ve doğrudan bu amaca hizmet edebilir) uygulanan yurt içindeki ve yurt dşndaki kentsel tasarm uygulamalar değerlendirilerek ve karşlaştrlarak konunun önemi vurgulanmştr. SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ve YÜRÜNEBİLİRLİK SKORLARI Çoğu zaman sözde ve teoride kalsa da hiç şüphesiz sürdürülebilirlik modern dünyann en popüler kavramlarndan biridir ve bir çok kavramn ön-eki durumundadr: sürdürülebilir avclk, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bina, sürdürülebilir cephe sistemleri, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir ekoloji, sürdürülebilir ekonomik kalknma, sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilir gda sistemleri, sürdürülebilir inşaat, sürdürülebilir sosyal kalknma, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir planlama, sürdürülebilir tarm, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir Önüne geldiği her kavram ile birlikte aslnda modern dünyann hem bir problemini hem de söz konusu probleme yönelik çözüm alternatiflerini tartşmaya açmaktadr. Dünyann tüm kentlerinde ulaşm planlamas alannda yaşanan problemler göz önüne alndğnda sürdürülebilir ulaşm kavramnn ne çok tartşmaya konu olduğu (olacağ) açktr. Örneğin, Babalik Sutcliffe (2009a ve 2009b), ulaştrma sektörünün

2 278 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 günümüzde ne derece sürdürülebilir olduğunu ve sürdürülebilir ulaşm politikalarn tartşrken, Knoflacher & Ocalir (2011) sürdürülebilir ulaşm kavramnn içerdiği çelişkileri ve kentsel sürdürülebilirlik için ulaşm alannda yaplmas gereken temel değişiklikleri ortaya koymaktadr. Burada belirtmek gerekir ki, bu bildirinin amac sürdürülebilir ulaşm kavramn ve politikalarn detayl olarak tartşmak değildir. Bu makale ile sürdürülebilir ulaşm kavramnn öneminin vurgulanmas ve sürdürülebilir ulaşm politikalarndan biri olan yaya öncelikli kent mekanlar konusunun tartşlmas hedeflenmiştir. Sürdürülebilirliğin nasl tanmlandğna bağl olarak sürdürülebilir ulaşm kavramna bakş açs da farkllk göstermektedir (Litman, 2006). Bu makale kapsamnda sürdürülebilir ulaşm ulaşm amaçl yolculuklarda bireylerin motorlu araçlar yerine yürüyüşü ya da bisikleti tercih etmesi olarak ele alnmaktadr. Ulaşm amaçl yolculuklarda yürüyüş ya da bisiklet kullanmnn teşviki ancak aktif yaşamn desteklenmesiyle olabilir. Aktif yaşamn nasl destekleneceği dünyada çok sayda araştrmaya ve yerel yönetim uygulamalarna konu olmuştur. Gelişmiş dünya kentlerinde konu hakknda standart veri toplanmasna yönelik girişimler başlatlmş, kentlerin, mahallelerin ve hatta sokaklarn ve konutlarn yürünebilirlik skorlar internet üzerinden yaynlanmş ve yaynlanmaktadr ylnda Seattle Washington da bulunan özel bir yazlm şirketi walkscore.com internet adresi üzerinden Kuzey Amerika kentlerinin ve mahallelerinin yürünebilirlik skorlar n belirli parametrelere bağl olarak hesaplamaya ve bu hesaplara dayanan haritalar yaynlamaya başlamştr. Bu haritalar ile kentler, mahalleler, sokaklar ve hatta konutlar yürünebilirlik açsndan karşlaştrlabilir (dolaysyla yarşr) olmuştur. Söz konusu internet sitesine olan ilgi zamanla çğ gibi artmş, haritalarn kapsadğ alan genişletilmiş (Kuzey Amerika, Kanada ve Avustralya kentlerini içerecek şekilde), bu haritalar emlak piyasasn yönlendiren önemli bir kaynak olarak öne çkmş ve basl medyada sk sk yer bulmuştur. Bir başka ifade ile artk konut alclar satn alnabilecek potansiyel konutlar sadece metrekare ve konum ile ilişkili olarak değerlendirmemekte, sağlkl ve aktif yaşam ne derece desteklediklerini de değerlendirir olmuştur. Söz konusu yazlm ile yürünebilirliğin hangi parametrelere dayanarak hesaplandğ tartşmaya açktr ve çok sayda eleştiriye konu olmuştur. Ancak, içerdiği her türlü eksikliğe rağmen, walkscore.com aktif yaşamn ekonomik değerini tartşmaya açan önemli bir veri kaynağ olmuştur. Henüz bu haritalar Türkiye kentleri için yaynlanyor olmasa da, şüphesiz söz konusu uygulamann benzerleri çok yaknda Türkiye kentlerine de uyarlanacaktr. Özetle, dünya kentleri, mahalleleri ve sokaklar yeni bir alanda yarşmakta (yürünebilirlik) ve bu yarş konu ile ilgili (ve hatta ilgisiz) çeşitli gruplarca şeffaf bir şekilde izlenebilmektedir. Böylesi bir yarş Türkiye kentleri ve mahalleleri için henüz başlamamşken konuya eğilmenin, önlemler almann önemi yadsnamaz. Eğer bir gün, gelişmiş dünya kentlerinin içinde olduğu bu yarş Türkiye kentlerini de kapsar ve daha doğru parametreler ile ölçülebilir olursa, yürünebilirliği arttracak müdahaleleri şimdiden önemsemeye başlamş olan yerel yönetimlerin yarşa önde başlayacaklar öngörülebilir. Böylesi bir yarş içinde, İzmir in yerinin ne olacağ ise tartşmaya açktr. GELİŞMİŞ DÜNYA ÜLKELERİNDE YÜRÜNEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPILAN MEKÂNSAL MÜDAHALELER 2000 ylnda başlatlan Yürüyüş 21 (Walk 21) Konferanslar serisi, dünya genelinde kentsel mekânda (ve krsal mekanda) yürüyüşü ve aktif yaşam teşvik etmek amacyla (1) kamusal ve özel kuruluşlarn, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarnn, üniversitelerin ve gönüllerin katlm ve yürütücülüğünde gerçekleşen kampanyalarn, (2) planlama uygulamalarnn ve politikalarnn, (3) kentsel tasarm uygulamalarnn ve kentsel tasarmn ilkelerine esas olan parametrelerin, (4) yaya davranşlarn ve mekânn yürünebilirliğini etkileyen parametrelerin ölçütlerinin ve bu ölçütlere yönelik araçlarn tartşldğ bir toplantdr. Bu toplantlar,

3 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım mekanda yürünülebilirliği etkileyen fiziksel çevreye ait parametrelerin ölçütlerine yönelik ulusal ya da uluslararas bir standart geliştirilmesini hedefleyen ve Avrupa Bilim Fonu tarafndan desteklenen önemli projelerin (Yayalarn Temel İhtiyac - Pedestrian Quality Needs - Avrupa Bilim Fonunun Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği- COST Projesi gibi) ortaya çktğ ve tartşldğ platformlar olarak da örnek gösterilmektedir. Geniş katlmc grubuna sahip olan bu uluslar aras toplant ve bu uluslar aras proje katlmclar arasnda Türkiye den katlan bir araştrmac bulunmuyor olmas bir eksiklik olarak yorumlanabilir. Bu bildiri kapsamnda, Yürüyüş 21 (Walk 21) Konferansnda 2010 ve 2011 yllarnda sunulan 267 adet bildiri taranarak yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlar ve gönüllüler tarafndan yaplan kentsel tasarm uygulamalarnn tartşlmas hedeflenmiştir. Bu konferans serisinde sunulan tüm bildirilerin yaklaşk üçte birinin aktif yaşam teşvik etmek amacyla hem yerel yönetimler hem de sivil toplum kuruluşlar ve gönüllüler tarafndan yaplan kentsel tasarm uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu uygulamalarda dikkat edilen kentsel tasarm ilkelerinin bazen doğrudan bazen dolayl olarak kentsel mekanda yürünebilirliğin teşviki ile ilişkili olduğu görülmüştür ve 2011 yllarnda sunulan kentsel tasarm uygulamalar ve aktif yaşam ile ilişkili bildirilerde öne çkan başlklar aşağdaki şekilde gruplamak mümkündür: KONULAR Sokaklarda ve kamusal alanlarda yürüyüşün teşvik edilmesi için fiziksel mekanda yaplabilecek değişiklikler: konut alanlarnda ticareti teşvik etmek, yol boyunca otopark desteklemek ya da taşt yoluna paralel araç park alanlarnn yaya yoluna dönüştürülmesi, mekansal estetiği arttrc müdahaleler, kent mobilyalar ve çiçek bahçelerinin kullanm, ticari levha düzenlemeleri, kaldrmlarn bakm, kaldrmlarn genişliği ve yüzey malzemesine yönelik düzenlemeler, sokaklarn aydnlatma eleman, sokak mobilyas ve sanatsal öğeler ile donatlmas, sokak kafeleri, bisiklet park yerleri, peyzaj düzenlemeleri, trafik güvenliğini arttrc müdahaleler, trafik sakinleştirici öğelerin konumlandrlmas, sokak kesişimlerinde güvenli karşdan karşya geçiş imkan veren öğelerin düzenlenmesi, rüzgar önleyici panolar, binalarn gölge verecek şekilde konumlanmas ile ilişkili düzenlemeler gibi Sokaklarn ve mahallelerin araçtan arndrlmasnn başar ve başarszlklar ÖRNEK ÇALIŞMALAR Appleyard B.(2011); Armstrong T. & Hunt P. (2011); Barts P. & Van-Hoorn M. (2010); Ebels I.E.B. (2010); Engbers L. & De-Vries S. (2010); Fessl T. (2010); Irving K. (2010); Johannessen S.(2011); Kassay K. (2011); Kickert C. (2010); Kott J. (2010); Lea N.S., Forkes J., Sztabinski F. (2010); Mccain H. (2011); Napier I. (2011); Routh S. & Willamette Pedestrian Coalition (2011); Schweizer T. (2010); Strail- Sauer G. (2010); Tanaka I.(2011); Vlastos T. (2010); Weigand L. (2011) Faure A. (2010); Van-der-Spek S. (2011); Choi E.(2011) Sokak ağ ve snflandrmas, kaldrm ve yaya geçişleri, bisiklet ve toplu taşma yönelik ihtiyaçlar, trafik sakinleştirici öğeler, estetik sokak cephesi tasarm, sokak altyaps, kamusal alan tasarm konularna yönelik bilgiler içeren Sokak Tasarm Rehberi, Yaya Kaldrmlar ve Yaya Üst Geçitlerine Yönelik Rehber Snyder R. (2011); Talens H. (2010) Sanatsal öğelerin, heykellerin yürünebilirlik üzerindeki etkileri Baugh B. (2011); Geller M. (2011); Irving K. (2010); Kroeger E. (2011) Sokak kafeleri (pop-up cafe) Hodge K. & Power A. (2011); Irving K. (2010) Yön bulma haritalarnn yürünebilirlik üzerindeki etkileri Proft J. (2011) Engellilerin hareketlerini kstlayan gerçek ve algsal engeller Frye A. (2010); Havik E. (2010); Havik E., Melis-Dankers B., Steijvers F. (2010); Smart C. (2011) Yaya-bisiklet ortak kullanmna yönelik (shared space) uygulamalarn başar / başarszlklar Butz M. (2010); de Haan P. (2010); Godefrooij H. (2010); Havik E. (2010); Havik E.,Melis-Dankers B., Steijvers F. (2010); Knecht B. (2010); Van Veen D. (2010); Van Beek P. (2010)

4 280 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Okul çevresindeki sokaklarda aktif ulaşm modunun kullanmnn teşvik edecek kentsel tasarm uygulamalar (belirli güzergahlarda kasislerin arttrlmas, sokak kesişimlerinde hafif rampalarn uygulanmas ile trafik güvenliğinin arttrlmas gibi) Mai Skibsted J. (2011); Tran Q. (2011) SAĞLIKLI KENLER BİRLİĞİNE ÜYE TÜRK KENTLERİNDE YÜRÜNEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPILAN MEKANSAL MÜDAHALELER Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, gelişmiş dünya kentlerindeki araştrmaclar ve yerel yöneticiler tarafndan takip edilen yürünebilirlik ile ilişkili konferanslar serisine Türkiye den henüz bir katlm bulunmamaktadr. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, konu Türkiye de de gündemdedir ylnda kurulan Sağlkl Kentler Birliği tarafndan yaplan yaynlar ve düzenlenen toplantlar yerel yönetimlerin ve akademisyenlerin konuyu tartşabileceği ortak platformlardr. Ayrca, yerel yönetimlerce düzenlenen çeşitli toplantlarda da konunun gündeme getirildiği görülmektedir. Bir başka ifade ile uluslararas platformlarda dile getirilen tartşmalarn benzerleri Türkiye Sağlkl Kentler Birliği ve bu birliğe üye yerel yönetimler tarafndan organize edilen konferanslarda ve yaynlarda da dile getirilmektedir. Bu bölümde, Birlik Üyeleri 2011 yl Faaliyet Raporu (Sağlkl Kentler Birliği Başkanlğ, 2011) incelenerek, aktif yaşam destekleyen ve sürdürülebilir ulaşm türellerini kullanmaya teşvik eden kentsel tasarm uygulamalarna yönelik örneklerin özetlenmesi hedeflenmiştir. Sağlkl Kentler Birliği Üyesi kentlerce yürütülen kentsel tasarm uygulamalarn aşağdaki şekilde gruplamak mümkündür (Sağlkl Kentler Birliği Başkanlğ, 2011): KONULAR Kent içinde yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri ve yenilemeleri (yaya sirkülasyonu ve sürekliliğinin sağlanmas, her türlü sokak mobilyalar ve peyzaj düzenlemeleri ile sokaklarn canlandrlmas, çocuklar için eğitici ve öğretici sokak oyunlar mobilyalarnn kullanm, kaldrm yüksekliğinin standartlara uygun hale getirilmesi, engellilere yönelik yer döşemelerinin klavuz taşlar ve stop taşlar gibi- kullanlmas, kaldrmlarda ve yap girişlerinde engelli rampalarnn kullanlmas, sokağa bakan bina cephelerine yönelik düzenlemeler, geniş kaldrmlarn araç işgalinden kurtarlmas, yol boyu düzensiz otopark sorununa yönelik müdahaleler, sokaklarn giriş ve çkşlarnda trafik sakinleştirici öğe olarak hz kesici platformlarn konumlandrlmas, taşt ve yaya alanlarn ayrabilmek için çiçeklik, mantar, renk gibi öğelerin kullanm vb.) ÖRNEK ÇALIŞMALAR Antalya Büyükşehir Bel. Kentsel Çevre Düzenlemeleri s. 23, Bursa Büyükşehir Bel. Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hatt s. 67, Çankaya Bel. Güniz Sokak Engelsiz Yaya Yolu Projesi, s.75 Çankaya Bel. Olgunlar Sokak Yenileme Projesi s.79, Çankaya Bel. Oyun Sokaklar Projesi s.79, Denizli Bel. Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapm İşi s.93, İstanbul Büyükşehir Bel. Meydan Projeleri s. 126, İzmit Bel. Tarih Koridoru Projesi s. 153, Kadköy Bel. Faruk Ayanoğlu Caddesi Yenileme Projesi s. 156, Kadköy Bel. Engelsiz Erişim Çalşmalar s. 156, Krkkale Bel. Atatürk Bulvar Peyzaj Düzenlemesi s. 180 Muğla Bel. Arasta da II. Adm s. 199, Nilüfer Bel. Gümüştepe Maksem Cephe Sağlkllaştrma Uygulamalar, 2011 s. 210, Nilüfer Bel. Engelsiz Nilüfer s. 214, Odunpazar Bel. Sokak Sağlklaştrma ve Yayalaştrma Projesi s , Ordu Bel. Boya Kampanyas s. 229, Osmanck Bel. Ağaçlandrma çalşmas s. 235, Trabzon Bel. Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi s Konut adalar içinde kalan atl alanlarn rekreasyon alan olarak değerlendirilmesi ve rekreasyon alanlarnda yaya yolu düzenlemeleri ve yenilemeleri (nehir kenarnda yürüyüş yollar piknik alanlar ve peyzaj düzenlemeleri ile rekreasyon alan tasarm, su temal parklar, açk hava sergi alanlar, yeşil teraslar, festival alan, çim amfi, restoran kafe, çocuk oyun alan, kaykay pisti, bisiklet ve koşu parkurlar, açk alan spor Avonos Bel. Kzlrmak Kenar Düzenleme Projesi, s.28 Çankaya Bel. Ata Park Yeşil Koridor, s.72 Çankaya Bel. Çansera Rekreasyon Alan Peyzaj Projesi, s.73 Çankaya Bel. Çim Amfi Devam Yeşil Koridoru, s.73 Çankaya Bel. Çim Amfi ve park Projesi, s.74 Çankaya Bel. Lozan Park Alan Tasarm s.77, Denizli Bel. Akvadi Projesi s.85, Denizli Bel. Muhtelif Alanlarda Park Yapm İşi s.93, Değirmendere Bel. Değirmendere Sahil Düzenleme Projesi

5 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım aletleri, oturma ve dinlenme alanlar gibi kullanmlara yönelik düzenlemeler, doğal taş duvarlar, bazalt taş gibi malzemelerin kullanm, futbol sahas, basketbol sahas, tenis kortu gibi kullanmlara yönelik düzenlemeler) Kent meydanlarna yönelik düzenlemeler (havuz, heykel gibi öğeler ile kent meydanlarnn canlandrlmas) s.113, İzmit Bel. Kültür Tepesi s. 152, Kadköy Bel. Yeşil Avlular Projesi, s. 158, Kadköy Bel. Yeşil Alan, Ky, Rekreasyon, Spor ve Park Düzenlemeleri Projeleri, s. 159, Krkkale Bel. Meyhoş Park s. 181 Krkkale Bel. Spor ve Kondisyon Alanlar s. 181 Osmanck Bel. Yeşil Alanlar Yaplmas s. 232, Osmanck Bel. Dş Mekan Spor Aletlerinin Alnmas s. 232, Tepebaş Bel. Tepebaş Bel. Toprak Dede Hayrettin Karaca park s Aydn Bel. Kent Meydan Projesi s.32, İstanbul Büyükşehir Bel. Meydan Projeleri s. 126, İzmit Bel. Mahalle Konaklar ve Mahalle Meydanlar s. 150, Kadirli Bel. Kadirli Bel. Kent meydan Projesi s. 168, Trabzon Bel. Meydan park ve Yakn Çevresi Kentsel Tasarm Projesi s Engelli ve Çocuk Park Tasarm ve Uygulamalar (engelli çocuklarn ve yetişkinlerin kullanabileceği egzersiz aletlerinin bulunduğu parklara yönelik tasarmlar, engelli tuvaletine yönelik projeler) Bandrma Bel. Engelli park s.52, Çankaya Bel. Koza Sokak ve Oyun Park s.76, Didim Bel. Engelsiz Park s. 100 Karşyaka Bel. Otizmli Çocuklara Yönelik Yaplan Atla Terapi Çalşmalar s. 176 Krkkale Bel. Sanayi Çocuk Park s. 18, Osmanck Bel. Politen Çocuk Oyun Gruplar Alnmas s. 232, Osmangazi Bel. Görme Engelli Taş projesi s Kentsel Donatlarn Yenilenmesi (büfe, taksi durağ, reklam panolar ve billboardlarda yenileme ve standartlaştrma çalşmalar) Yaya Güvenliğini Arttrc Müdahaleler (üst geçit çalşmalar gibi) Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Çankaya Bel. Kentsel Donatlarn Yenilenmesi s.75, Çankaya Bel. Konur karanfil Yüksel Yaya Bölgesi Tabela Uygulamas s.76, İzmit Bel. Taksi Duraklar s. 151, İzmit Bel. Dekortaif Aydnlatma s Denizli Bel. Üst Geçit Çalşmalar s.93. İzmir Büyükşehir Bel. İzmir Konak Kentsel Yenileme Projesi s.136, Kadköy Bel. RasimPaşa Yel değirmeni mahalle Yenileme Projesi s. 156, Nilüfer Bel. Işktepe Sosyal ve Kültürel Ağrlkl Kentsel Dönüşüm Projesi s Trabzon Bel. Zağnos ve Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi s SONUÇ Yurt içinde ve yurt dşnda aktif yaşama yönelik kentsel tasarm müdahalelerinin yer yer benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Ancak yurt dşnda tartşlan baz konularn yurt içinde hiç tartşmaya açlmadğnn da alt çizilmesi gerekmektedir. Örneğin, yurt dşnda sokak kafeleri yaya mknats olarak tanmlanarak kentsel mekanda yürünebilirliği arttrabilmek için özel müdahalelerle (ve planlanarak) uygulanmaktadr. Ancak, Türkiye kentlerinde çok yaygn olan bu sokak kafeleri kültürel yapnn bir parçasdr ve yürünebilirliği arttrabilecek önemli bir kentsel tasarm müdahale alan olarak görülmemektedir. Benzer şekilde yurt dşndaki tartşmalarn odağnda duran bisiklet güzergah tasarm, Türkiye de devam eden tartşmalarn çeperinde yer almaktadr. Yurt dşnda benimsenen hedeflerden biri, özellikle çocuklar yürüyüşe teşvik etmektir. Dolaysyla, ilkokullar ve konut alanlar arasndaki

6 282 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 güzergahlarn yürünebilirliği çok sayda araştrmaya konu olmuştur. Yurt dşndaki yerel yönetimler okul çevrelerindeki sokaklarn yürünebilir olmas için ciddi çabalar harcamakta ve yatrmlar yapmaktadr. Ancak, Türkiye kentlerinde konunun, araştrmaclar ve yerel yönetimler tarafndan göz ard edildiğinin söylenmesi çok da yanlş olmaz. Aktif yaşam desteklemek ve sürdürülebilir ulaşm türellerini kullanmaya teşvik etmek amacyla hem yurt içinde hem de yurt dşnda yaplan kentsel tasarm uygulamalarna yönelik örnekler incelendiğinde problemin doğas gereği parçac yaklaşmlarn benimsendiği görülmektedir. Bu yadsnamaz bir durumdur. Ancak baz durumlarda parçac yaklaşmlardan etkili sonuçlar elde etmenin mümkün olmadğnn alt çizilmesi gerekmektedir. Örneğin, birkaç yap adasnda engelli rampalarnn kullanlmas yaşl, çocuk ve engellilere yönelik engellerin kaldrldğn göstermeyebilir. Böylesi parçac yaklaşmlarla gerçekleştirilen kentsel tasarm müdahaleleri engellileri aktif yaşama yönlendirmekte yetersiz kalabilmektedir. Benzer şekilde, Engelli Park projeleri bu parklara erişim kolaylaştrlmadğ sürece hedef kitlenin kullanmna açlamamaktadr ve projeler yüzeysel kalmaktadr. Dikkat edilmelidir ki, yukarda özetlenen kentsel tasarm müdahaleleri farkl ölçeklerde olabildiği gibi, bu müdahaleler bazen doğrudan bazen dolayl olarak kentlerde yürünebilirliği arttrmay hedeflemektedir. Söz konusu kentsel tasarm uygulamalarnda hedefin ne ölçüde yürünebilirlikle ilişkili olduğu tartşlmal ve hedef / sonuç arasndaki ilişki başar ve başarszlklar ekseninde analiz edilmelidir. KAYNAKLAR Appleyard B., Street Conflict, Power and Promise30 Years of Liveable Streets Broadening the Auto-Mobility Paradigm Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Armstrong T. & Hunt P., Living Streets Advocacy Work Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Babalik Sutcliffe E., Kentiçi Ulaşmda Çağdaş Yaklaşmlar: Avrupa ve Türkiye de Sürdürülebilir ve Temiz Ulaşm Uygulamalar, Bursa Defteri, 2009b, s Babalik Sutcliffe E., Sürdürülebilir Ulaşm Yaklaşmlarnda Dünya, Türkiye ve Ankara Uygulamalar," TMMOB Mimarlar Odas Ankara Şubesi Bülteni Özel Dosya: Yerel Yönetimler: Ulaşm ve Su", 67, 2009a, s Barts P. & Van-Hoorn M., Accessibility in Public Spaces - A Comprehensive Approach Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Baugh B. I Walk, Therefore I Am Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Butz M. Shared Spaces for Pedestrians and Cyclists: Does It Really Work? Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Choi E. On the Potentials and Problems of Pedestrianization Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, De Haan P. Communities are Formed by People, Not by Bricks Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Ebels I.E.B. The Hague: Pedestrians in Residential Areas Walk 21 Engbers L. & De-Vries S. The Use of an Interactive Urban Planning Tool in Creating Activity-Friendly Neighborhoods Integrating the Findings of the Spatial Planning and Childrens Exercise (Space) Study Walk 21

7 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Faure A. Are Sustainable Neighbourhoods Walkable Neighbourhoods? Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Fessl T. Urban Space and Design for the Pedestrians Walk 21 Frye A. Safe, Accessible Pedestrian Environments: The Key to Mobility in Ageing Populations Walk 21 Geller M. South Shore False Creek, Bayshore, and Univercity: Lessons from Three Very Walkable Communities Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Godefrooij H. Cycling in Pedestrian Areas - Facts and Guidelines Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Havik E. Shared Space: Possible Threats For the Accessibility for Visually Impaired People Walk 21 Havik E., Melis-Dankers B., Steijvers F. Accessibility of Shared Space Areas for Visually Impaired People Walk 21 Hodge K. & Power A. Parklets and Pop-Up Cafes: How to Get Them on the Ground, Scale Them Up and Transform a City Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Irving K. Investing In Inverness Creating a More Walkable and Prosperous City Centre Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Johannessen S., Quality Assessment of Winter Operation and Maintenance of Pedestrian Pavements and Other Walking Areas Effects on Traffic Accidents, Falls and Accessibility Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Kassay K., Viva Vancouver - Community Partnership and Temporary Public Spaces Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Kickert C., Active Spaces, Attractive Spaces Walk 21 Knecht B. Mobility and Civility: New Realities Walk 21 Konflacher H. & Ocalir E. V., Sürdürülebilir Ulaşm Kavram Üzerine tartşmalar, İnşaat Mühendisleri Odas 9. Ulaştrma Kongresi, TMH- 468, 2011 / 4, s Kott J., Streets Of Clay: Transforming Transport Links Walk 21 Kroeger E. The New Art of Walking Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Lea N.S., Forkes J., Sztabinski F., Converting On-Street Parking to Active Transportation in Toronto Two Studies of Merchant and Patron Preferences Walk 21 Litman T. & Burwell D., Issues in Sustainable Transportation, International Journal of Global Environmental Issues, 2006, 6: 4, s Mai Skibsted J. The Mobility of Children in the City of Copenhagen Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Mccain H., The Evolution of the Pedestrian Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Napier I., Designing for Delight? the Aesthetic Experience of Walking Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Proft J. A New Way Forward: Translinks Wayfinding Strategy Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver,

8 284 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Routh S. & Willamette Pedestrian Coalition Getting Around on Foot Action Plan Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Sağlkl Kentler Birliği Başkanlğ, Birlik Üyeleri faaliyet Raporu 2011, Schweizer T., The Equilibrium Between Pedestrian Flow and Commercial Use of Public Ground Walk 21 Smart C. Looking At Your Community Through A Different Lens Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Snyder R. Model Street Manual - Lets Change the Dna of Our Streets Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Strail- Sauer G. Ex Ante-Ex Post Survey Elterleinplatz Systematic Evaluation of Redesigning Urban Streets Regarding Pedestrian Traffic Walk 21 Talens H. Pedestrian Bridges Walk 21 Tanaka I., Walkability and Winter City Design Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Tran Q. Re-Imagining the Paths to Schools - Childrens Active Transport Network Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Van Beek P. Make Love, Slow Cars - Smart Examples of Shared Space Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Van Der Spek S. Improving City Centres for Pedestrians Making the Historic City of Delft Car-Free Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Van Veen D Vlastos T., The Oecd Proposals for Governments on Walking, Urban Space and Health Walk 21 Van Veen D. Share Space - Possible Solutions for the Accessibility of Visually Impaired People Walk 21 Weigand L., Walking and Shopping: Design Principles for Walkable Commercials District Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, TEŞEKKÜR Bu çalşma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştrma Kurumu (TUBITAK) tarafndan desteklenmektedir.

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail.

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 329 EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ Cemal Onur ALPAY Peyzaj Mimar cemal@odakpeyzaj.com Ayşe KALAYCI

Detaylı

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları

Deprem Afet Yönetimi İdari Koşulları Ksm 3. Deprem Afet Yönetimi İdari Koşullar 3.1. Giriş Deprem, sel, toprak kaymas, şiddetli kar vb. anormal doğa olaylar zaman zaman gerçekleşebilir. Eğer bu olaylar yerleşimin olmadğ alanlarda gerçekleşirse,

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZAFER MEYDANI'NIN YAYALAŞTIRILMASININ PEYZAJ MİMARLIĞI TASARIM KRİTERLERİ AÇISINDAN İRDELENMESİ SEÇİL SÖZERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM

Detaylı

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ

KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48 KENTSEL AÇIK-YEŞİL ALANLAR VE ISPARTA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Atila GÜL* Volkan KÜÇÜK**

Detaylı

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSTANBUL KENT PARKLARININ BEDENSEL ÖZÜRLÜLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yüksek Lisans

Detaylı

Sağlıklı Şehir Planlaması ve Kentsel Tasarım

Sağlıklı Şehir Planlaması ve Kentsel Tasarım Ocak - Şubat - Mart 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM

Detaylı

Yapılı Çevrelerin Fiziksel Engelliler Yönüyle Kullanılabilirliği: İzmir Kenti Örneği

Yapılı Çevrelerin Fiziksel Engelliler Yönüyle Kullanılabilirliği: İzmir Kenti Örneği Vol. 1, No.1, 1 16, 2013 Cilt 1, Sayı 1, 1-16, 2013 Research Article Araştırma Makalesi Yapılı Çevrelerin Fiziksel Engelliler Yönüyle Kullanılabilirliği: İzmir Kenti Örneği Emine MALKOÇ TRUE 1, Hatice

Detaylı

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul

Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul Relationship between urban transportation systems and social activities: spatial case study of Avcılar District, Istanbul KENTİÇİ ULAŞIM SİSTEMLERİ VE SOSYAL AKTİVİTE İLİŞKİSİ: AVCILAR İLÇESİ ÖRNEĞİ Relationship

Detaylı

Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar

Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar MAKALE / ARTICLE MEGARON 2014;9(1):19-33 DOI: 10.5505/MEGARON.2014.43534 Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar More Livable Urban Space for Children: Practices

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLLERİ 2009-2013 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLLERİ 2009-2013 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ULUSAL PEYZAJ MİMARLIĞI ÖDÜLLERİ 2009-2013 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayınlayan: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yayın Yönetim ve İletişim Adresi: Konur 2 Sok. No: 34/8 Kızılay/ANKARA Tel: (312) 418 1506

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2007 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI ÜZERİNE: BURSA DA KÜKÜRTLÜ VE MUDANYA ÖRNEKLERİ Sibel POLAT Neslihan DOSTOĞLU Özet: Son yıllarda

Detaylı

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010

Özet. The translator of this publication is responsible for the accuracy of the translation. (c) Turkish Healthy Cities Association, 2010 Özet Bu planlama rehberi şehirlerde fiziksel aktivitenin arttırılması yoluyla sağlıklı ve aktif bir şehir yaratmak için hazırlanacak kapsamlı planlara yönelik fikirler, bilgiler ve araçlar sağlamaktadır.

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE ÇALIŞTAYI

FİZİKSEL AKTİVİTE ÇALIŞTAYI 1 FİZİKSEL AKTİVİTE ÇALIŞTAYI 09-10 ŞUBAT 2015 ANKARA 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU FİZİKSEL AKTİVİTE ÇALIŞTAYI 2015 Bu kitabın bütün hakları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI

Detaylı

Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi. Conversion of Industrial Areas: Usak Old Tannery Leather Industry Zone

Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi. Conversion of Industrial Areas: Usak Old Tannery Leather Industry Zone Sanayi Alanlarının Dönüşümü: Uşak Eski Tabakhane Deri Sanayi Bölgesi Nurhan KOÇAN* * Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Sorumlu yazar: nurhankocan@mynet.com

Detaylı

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik

Detaylı

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Ulaştırma Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Eylül 2010) Hazırlayan: Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. SEKTÖRÜN KISA TANITIMI... 4 3. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Ankara daki Alışveri ş Caddeleriṅde Tiċari Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi liṙli k Araştırması

Ankara daki Alışveri ş Caddeleriṅde Tiċari Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi liṙli k Araştırması MAKALE / ARTICLE MEGARON 2013;8(1):29-44 DOI: 10.5505/MEGARON.2013.03521 Ankara daki Alışveri ş Caddeleriṅde Tiċari Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi liṙli k Araştırması Social Sustainability of Shopping

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı

ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 18, TEMMUZ - 2008, S:76-95 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com ŞEHİR COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL UN AÇIK REKREASYON ALANLARININ

Detaylı

Kentsel alanlar karmașık ve dinamik sistemlerdir.

Kentsel alanlar karmașık ve dinamik sistemlerdir. Kentsel üzerine Batı daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye Z. Müge AKKAR Kentsel alanlar karmașık ve dinamik sistemlerdir. Fiziksel, toplumsal, çevresel, ekonomik ve hatta siyasal ve ideolojik

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306 SAYILI YASA İSTANBUL ESENLER ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Faruk AYDIN T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ULAŞTIRMA UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 6306

Detaylı

ŞEHİR VE ÇOCUK: ÇOCUK DOSTU ŞEHİR GİRİŞİMİNİN ŞEHİR İMAJINA KATKISI *

ŞEHİR VE ÇOCUK: ÇOCUK DOSTU ŞEHİR GİRİŞİMİNİN ŞEHİR İMAJINA KATKISI * ŞEHİR VE ÇOCUK: ÇOCUK DOSTU ŞEHİR GİRİŞİMİNİN ŞEHİR İMAJINA KATKISI * Füsun TOPSÜMER ** Eylin BABACAN *** E. Pelin BAYTEKİN **** Öz Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Asamblesi tarafından

Detaylı

Kasım 2012. Sağlıklı Kentler Yalova'da buluştu. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Kentsel Çevrelerde Yaşam gündemiyle Yalova'da biraraya geldi.

Kasım 2012. Sağlıklı Kentler Yalova'da buluştu. Sağlıklı Kentler Birliği, Sağlıklı Kentsel Çevrelerde Yaşam gündemiyle Yalova'da biraraya geldi. Kasım 2012 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA

Detaylı

Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri

Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri Yerel Esnaf ve Sürdürülebilirlik: Ankara daki Alışveriş Caddeleri Özge Yalçıner Ercoşkun - Burcu Özüduru Özet: 2007 yılı sonrasında Türkiye deki Alışveriş Merkezleri (AVM) nin sayısının hızla artması,

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖRSEL KALİTE DEĞERLENDİRMESİ YÖNTEMİ İLE ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİNDEKİ ABDURRAHMAN ALAETTİNOĞLU VE ALANYA BELEDİYE BAŞKANLARI KENT PARKLARININ İRDELENMESİ

Detaylı

Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri

Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 33 (3), 345-351, 2002 Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri Sevgi YILMAZ Zöhre BULUT Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı

Detaylı