SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN TEŞVİKİNDE KENTSEL TASARIM UYGULAMALARININ ROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN TEŞVİKİNDE KENTSEL TASARIM UYGULAMALARININ ROLÜ"

Transkript

1 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN TEŞVİKİNDE KENTSEL TASARIM UYGULAMALARININ ROLÜ Doç. Dr. Ebru ÇUBUKÇU Burak TUMER Yüksek Lisans Öğrencisi Araş. Gör. Burçin HEPGÜZEL Zeynep ONDER Yüksek Lisans Öğrencisi GİRİŞ Son yllarda, Dünya Sağlk Örgütü ve T.C. Sağlk Bakanlğ çağn hastalğ olan obezite ve şişmanlkla mücadelede en önemli hedeflerden birinin sürdürülebilir ulaşmn teşvik edilmesi olduğunu öne sürmektedir. Sürdürülebilir ulaşm, ulaşm amaçl yolculuklarda bireylerin motorlu araçlar yerine yürüyüşü ya da bisikleti tercih etmesi olarak açklanabilir. Sürdürülebilir ulaşm türellerinin (yürüyüş ya da bisiklet) kullanm ancak aktif yaşamn desteklenmesiyle arttrlabilir. Aktif yaşamn nasl destekleneceği dünyada çok sayda araştrmaya ve yerel yönetim uygulamalarna konu olmuştur. Gelişmiş dünya kentlerinde konu hakknda standart veri toplanmasna yönelik girişimler başlatlmş, kentlerin, mahallelerin ve hatta sokaklarn ve konutlarn yürünebilirlik skorlar internet üzerinden yaynlanmş ve yaynlanmaktadr ylnda başlatlan ve son 13 yldr her yl tekrarlanan geniş katlmc profiline sahip Yürüyüş21 (Walk21) başlkl konferanslar serisinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlar ve gönüllüler tarafndan yaplan kentsel tasarm uygulamalar sk sk tartşlmaktadr. Gelişmiş dünya kentlerindeki araştrmaclar ve yerel yöneticiler tarafndan takip edilen bu konferanslar serisine Türkiye den henüz bir katlm bulunmamaktadr. Ancak benzer tartşmalar Türkiye Sağlkl Kentler Birliği tarafndan organize edilen konferanslarda ve yaynlarda da dile getirilmektedir. Bu çalşma kapsamnda aktif yaşam desteklemek ve sürdürülebilir ulaşm türellerini kullanmaya teşvik etmek amacyla yurt içinde ve yurt dşnda yürütülen kentsel tasarm uygulamalarna yönelik örneklerin özetlenmesi hedeflenmiştir. Farkl ölçeklerde yürünebilirliği arttrmak amacyla (dolayl ve doğrudan bu amaca hizmet edebilir) uygulanan yurt içindeki ve yurt dşndaki kentsel tasarm uygulamalar değerlendirilerek ve karşlaştrlarak konunun önemi vurgulanmştr. SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ve YÜRÜNEBİLİRLİK SKORLARI Çoğu zaman sözde ve teoride kalsa da hiç şüphesiz sürdürülebilirlik modern dünyann en popüler kavramlarndan biridir ve bir çok kavramn ön-eki durumundadr: sürdürülebilir avclk, sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir bina, sürdürülebilir cephe sistemleri, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir ekoloji, sürdürülebilir ekonomik kalknma, sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilir gda sistemleri, sürdürülebilir inşaat, sürdürülebilir sosyal kalknma, sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir planlama, sürdürülebilir tarm, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir Önüne geldiği her kavram ile birlikte aslnda modern dünyann hem bir problemini hem de söz konusu probleme yönelik çözüm alternatiflerini tartşmaya açmaktadr. Dünyann tüm kentlerinde ulaşm planlamas alannda yaşanan problemler göz önüne alndğnda sürdürülebilir ulaşm kavramnn ne çok tartşmaya konu olduğu (olacağ) açktr. Örneğin, Babalik Sutcliffe (2009a ve 2009b), ulaştrma sektörünün

2 278 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 günümüzde ne derece sürdürülebilir olduğunu ve sürdürülebilir ulaşm politikalarn tartşrken, Knoflacher & Ocalir (2011) sürdürülebilir ulaşm kavramnn içerdiği çelişkileri ve kentsel sürdürülebilirlik için ulaşm alannda yaplmas gereken temel değişiklikleri ortaya koymaktadr. Burada belirtmek gerekir ki, bu bildirinin amac sürdürülebilir ulaşm kavramn ve politikalarn detayl olarak tartşmak değildir. Bu makale ile sürdürülebilir ulaşm kavramnn öneminin vurgulanmas ve sürdürülebilir ulaşm politikalarndan biri olan yaya öncelikli kent mekanlar konusunun tartşlmas hedeflenmiştir. Sürdürülebilirliğin nasl tanmlandğna bağl olarak sürdürülebilir ulaşm kavramna bakş açs da farkllk göstermektedir (Litman, 2006). Bu makale kapsamnda sürdürülebilir ulaşm ulaşm amaçl yolculuklarda bireylerin motorlu araçlar yerine yürüyüşü ya da bisikleti tercih etmesi olarak ele alnmaktadr. Ulaşm amaçl yolculuklarda yürüyüş ya da bisiklet kullanmnn teşviki ancak aktif yaşamn desteklenmesiyle olabilir. Aktif yaşamn nasl destekleneceği dünyada çok sayda araştrmaya ve yerel yönetim uygulamalarna konu olmuştur. Gelişmiş dünya kentlerinde konu hakknda standart veri toplanmasna yönelik girişimler başlatlmş, kentlerin, mahallelerin ve hatta sokaklarn ve konutlarn yürünebilirlik skorlar internet üzerinden yaynlanmş ve yaynlanmaktadr ylnda Seattle Washington da bulunan özel bir yazlm şirketi walkscore.com internet adresi üzerinden Kuzey Amerika kentlerinin ve mahallelerinin yürünebilirlik skorlar n belirli parametrelere bağl olarak hesaplamaya ve bu hesaplara dayanan haritalar yaynlamaya başlamştr. Bu haritalar ile kentler, mahalleler, sokaklar ve hatta konutlar yürünebilirlik açsndan karşlaştrlabilir (dolaysyla yarşr) olmuştur. Söz konusu internet sitesine olan ilgi zamanla çğ gibi artmş, haritalarn kapsadğ alan genişletilmiş (Kuzey Amerika, Kanada ve Avustralya kentlerini içerecek şekilde), bu haritalar emlak piyasasn yönlendiren önemli bir kaynak olarak öne çkmş ve basl medyada sk sk yer bulmuştur. Bir başka ifade ile artk konut alclar satn alnabilecek potansiyel konutlar sadece metrekare ve konum ile ilişkili olarak değerlendirmemekte, sağlkl ve aktif yaşam ne derece desteklediklerini de değerlendirir olmuştur. Söz konusu yazlm ile yürünebilirliğin hangi parametrelere dayanarak hesaplandğ tartşmaya açktr ve çok sayda eleştiriye konu olmuştur. Ancak, içerdiği her türlü eksikliğe rağmen, walkscore.com aktif yaşamn ekonomik değerini tartşmaya açan önemli bir veri kaynağ olmuştur. Henüz bu haritalar Türkiye kentleri için yaynlanyor olmasa da, şüphesiz söz konusu uygulamann benzerleri çok yaknda Türkiye kentlerine de uyarlanacaktr. Özetle, dünya kentleri, mahalleleri ve sokaklar yeni bir alanda yarşmakta (yürünebilirlik) ve bu yarş konu ile ilgili (ve hatta ilgisiz) çeşitli gruplarca şeffaf bir şekilde izlenebilmektedir. Böylesi bir yarş Türkiye kentleri ve mahalleleri için henüz başlamamşken konuya eğilmenin, önlemler almann önemi yadsnamaz. Eğer bir gün, gelişmiş dünya kentlerinin içinde olduğu bu yarş Türkiye kentlerini de kapsar ve daha doğru parametreler ile ölçülebilir olursa, yürünebilirliği arttracak müdahaleleri şimdiden önemsemeye başlamş olan yerel yönetimlerin yarşa önde başlayacaklar öngörülebilir. Böylesi bir yarş içinde, İzmir in yerinin ne olacağ ise tartşmaya açktr. GELİŞMİŞ DÜNYA ÜLKELERİNDE YÜRÜNEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPILAN MEKÂNSAL MÜDAHALELER 2000 ylnda başlatlan Yürüyüş 21 (Walk 21) Konferanslar serisi, dünya genelinde kentsel mekânda (ve krsal mekanda) yürüyüşü ve aktif yaşam teşvik etmek amacyla (1) kamusal ve özel kuruluşlarn, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarnn, üniversitelerin ve gönüllerin katlm ve yürütücülüğünde gerçekleşen kampanyalarn, (2) planlama uygulamalarnn ve politikalarnn, (3) kentsel tasarm uygulamalarnn ve kentsel tasarmn ilkelerine esas olan parametrelerin, (4) yaya davranşlarn ve mekânn yürünebilirliğini etkileyen parametrelerin ölçütlerinin ve bu ölçütlere yönelik araçlarn tartşldğ bir toplantdr. Bu toplantlar,

3 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım mekanda yürünülebilirliği etkileyen fiziksel çevreye ait parametrelerin ölçütlerine yönelik ulusal ya da uluslararas bir standart geliştirilmesini hedefleyen ve Avrupa Bilim Fonu tarafndan desteklenen önemli projelerin (Yayalarn Temel İhtiyac - Pedestrian Quality Needs - Avrupa Bilim Fonunun Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği- COST Projesi gibi) ortaya çktğ ve tartşldğ platformlar olarak da örnek gösterilmektedir. Geniş katlmc grubuna sahip olan bu uluslar aras toplant ve bu uluslar aras proje katlmclar arasnda Türkiye den katlan bir araştrmac bulunmuyor olmas bir eksiklik olarak yorumlanabilir. Bu bildiri kapsamnda, Yürüyüş 21 (Walk 21) Konferansnda 2010 ve 2011 yllarnda sunulan 267 adet bildiri taranarak yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlar ve gönüllüler tarafndan yaplan kentsel tasarm uygulamalarnn tartşlmas hedeflenmiştir. Bu konferans serisinde sunulan tüm bildirilerin yaklaşk üçte birinin aktif yaşam teşvik etmek amacyla hem yerel yönetimler hem de sivil toplum kuruluşlar ve gönüllüler tarafndan yaplan kentsel tasarm uygulamalar olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu uygulamalarda dikkat edilen kentsel tasarm ilkelerinin bazen doğrudan bazen dolayl olarak kentsel mekanda yürünebilirliğin teşviki ile ilişkili olduğu görülmüştür ve 2011 yllarnda sunulan kentsel tasarm uygulamalar ve aktif yaşam ile ilişkili bildirilerde öne çkan başlklar aşağdaki şekilde gruplamak mümkündür: KONULAR Sokaklarda ve kamusal alanlarda yürüyüşün teşvik edilmesi için fiziksel mekanda yaplabilecek değişiklikler: konut alanlarnda ticareti teşvik etmek, yol boyunca otopark desteklemek ya da taşt yoluna paralel araç park alanlarnn yaya yoluna dönüştürülmesi, mekansal estetiği arttrc müdahaleler, kent mobilyalar ve çiçek bahçelerinin kullanm, ticari levha düzenlemeleri, kaldrmlarn bakm, kaldrmlarn genişliği ve yüzey malzemesine yönelik düzenlemeler, sokaklarn aydnlatma eleman, sokak mobilyas ve sanatsal öğeler ile donatlmas, sokak kafeleri, bisiklet park yerleri, peyzaj düzenlemeleri, trafik güvenliğini arttrc müdahaleler, trafik sakinleştirici öğelerin konumlandrlmas, sokak kesişimlerinde güvenli karşdan karşya geçiş imkan veren öğelerin düzenlenmesi, rüzgar önleyici panolar, binalarn gölge verecek şekilde konumlanmas ile ilişkili düzenlemeler gibi Sokaklarn ve mahallelerin araçtan arndrlmasnn başar ve başarszlklar ÖRNEK ÇALIŞMALAR Appleyard B.(2011); Armstrong T. & Hunt P. (2011); Barts P. & Van-Hoorn M. (2010); Ebels I.E.B. (2010); Engbers L. & De-Vries S. (2010); Fessl T. (2010); Irving K. (2010); Johannessen S.(2011); Kassay K. (2011); Kickert C. (2010); Kott J. (2010); Lea N.S., Forkes J., Sztabinski F. (2010); Mccain H. (2011); Napier I. (2011); Routh S. & Willamette Pedestrian Coalition (2011); Schweizer T. (2010); Strail- Sauer G. (2010); Tanaka I.(2011); Vlastos T. (2010); Weigand L. (2011) Faure A. (2010); Van-der-Spek S. (2011); Choi E.(2011) Sokak ağ ve snflandrmas, kaldrm ve yaya geçişleri, bisiklet ve toplu taşma yönelik ihtiyaçlar, trafik sakinleştirici öğeler, estetik sokak cephesi tasarm, sokak altyaps, kamusal alan tasarm konularna yönelik bilgiler içeren Sokak Tasarm Rehberi, Yaya Kaldrmlar ve Yaya Üst Geçitlerine Yönelik Rehber Snyder R. (2011); Talens H. (2010) Sanatsal öğelerin, heykellerin yürünebilirlik üzerindeki etkileri Baugh B. (2011); Geller M. (2011); Irving K. (2010); Kroeger E. (2011) Sokak kafeleri (pop-up cafe) Hodge K. & Power A. (2011); Irving K. (2010) Yön bulma haritalarnn yürünebilirlik üzerindeki etkileri Proft J. (2011) Engellilerin hareketlerini kstlayan gerçek ve algsal engeller Frye A. (2010); Havik E. (2010); Havik E., Melis-Dankers B., Steijvers F. (2010); Smart C. (2011) Yaya-bisiklet ortak kullanmna yönelik (shared space) uygulamalarn başar / başarszlklar Butz M. (2010); de Haan P. (2010); Godefrooij H. (2010); Havik E. (2010); Havik E.,Melis-Dankers B., Steijvers F. (2010); Knecht B. (2010); Van Veen D. (2010); Van Beek P. (2010)

4 280 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Okul çevresindeki sokaklarda aktif ulaşm modunun kullanmnn teşvik edecek kentsel tasarm uygulamalar (belirli güzergahlarda kasislerin arttrlmas, sokak kesişimlerinde hafif rampalarn uygulanmas ile trafik güvenliğinin arttrlmas gibi) Mai Skibsted J. (2011); Tran Q. (2011) SAĞLIKLI KENLER BİRLİĞİNE ÜYE TÜRK KENTLERİNDE YÜRÜNEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPILAN MEKANSAL MÜDAHALELER Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, gelişmiş dünya kentlerindeki araştrmaclar ve yerel yöneticiler tarafndan takip edilen yürünebilirlik ile ilişkili konferanslar serisine Türkiye den henüz bir katlm bulunmamaktadr. Ancak, burada belirtmek gerekir ki, konu Türkiye de de gündemdedir ylnda kurulan Sağlkl Kentler Birliği tarafndan yaplan yaynlar ve düzenlenen toplantlar yerel yönetimlerin ve akademisyenlerin konuyu tartşabileceği ortak platformlardr. Ayrca, yerel yönetimlerce düzenlenen çeşitli toplantlarda da konunun gündeme getirildiği görülmektedir. Bir başka ifade ile uluslararas platformlarda dile getirilen tartşmalarn benzerleri Türkiye Sağlkl Kentler Birliği ve bu birliğe üye yerel yönetimler tarafndan organize edilen konferanslarda ve yaynlarda da dile getirilmektedir. Bu bölümde, Birlik Üyeleri 2011 yl Faaliyet Raporu (Sağlkl Kentler Birliği Başkanlğ, 2011) incelenerek, aktif yaşam destekleyen ve sürdürülebilir ulaşm türellerini kullanmaya teşvik eden kentsel tasarm uygulamalarna yönelik örneklerin özetlenmesi hedeflenmiştir. Sağlkl Kentler Birliği Üyesi kentlerce yürütülen kentsel tasarm uygulamalarn aşağdaki şekilde gruplamak mümkündür (Sağlkl Kentler Birliği Başkanlğ, 2011): KONULAR Kent içinde yaya ve bisiklet yolu düzenlemeleri ve yenilemeleri (yaya sirkülasyonu ve sürekliliğinin sağlanmas, her türlü sokak mobilyalar ve peyzaj düzenlemeleri ile sokaklarn canlandrlmas, çocuklar için eğitici ve öğretici sokak oyunlar mobilyalarnn kullanm, kaldrm yüksekliğinin standartlara uygun hale getirilmesi, engellilere yönelik yer döşemelerinin klavuz taşlar ve stop taşlar gibi- kullanlmas, kaldrmlarda ve yap girişlerinde engelli rampalarnn kullanlmas, sokağa bakan bina cephelerine yönelik düzenlemeler, geniş kaldrmlarn araç işgalinden kurtarlmas, yol boyu düzensiz otopark sorununa yönelik müdahaleler, sokaklarn giriş ve çkşlarnda trafik sakinleştirici öğe olarak hz kesici platformlarn konumlandrlmas, taşt ve yaya alanlarn ayrabilmek için çiçeklik, mantar, renk gibi öğelerin kullanm vb.) ÖRNEK ÇALIŞMALAR Antalya Büyükşehir Bel. Kentsel Çevre Düzenlemeleri s. 23, Bursa Büyükşehir Bel. Cumhuriyet Caddesi Nostaljik Tramvay Hatt s. 67, Çankaya Bel. Güniz Sokak Engelsiz Yaya Yolu Projesi, s.75 Çankaya Bel. Olgunlar Sokak Yenileme Projesi s.79, Çankaya Bel. Oyun Sokaklar Projesi s.79, Denizli Bel. Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Yapm İşi s.93, İstanbul Büyükşehir Bel. Meydan Projeleri s. 126, İzmit Bel. Tarih Koridoru Projesi s. 153, Kadköy Bel. Faruk Ayanoğlu Caddesi Yenileme Projesi s. 156, Kadköy Bel. Engelsiz Erişim Çalşmalar s. 156, Krkkale Bel. Atatürk Bulvar Peyzaj Düzenlemesi s. 180 Muğla Bel. Arasta da II. Adm s. 199, Nilüfer Bel. Gümüştepe Maksem Cephe Sağlkllaştrma Uygulamalar, 2011 s. 210, Nilüfer Bel. Engelsiz Nilüfer s. 214, Odunpazar Bel. Sokak Sağlklaştrma ve Yayalaştrma Projesi s , Ordu Bel. Boya Kampanyas s. 229, Osmanck Bel. Ağaçlandrma çalşmas s. 235, Trabzon Bel. Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi s Konut adalar içinde kalan atl alanlarn rekreasyon alan olarak değerlendirilmesi ve rekreasyon alanlarnda yaya yolu düzenlemeleri ve yenilemeleri (nehir kenarnda yürüyüş yollar piknik alanlar ve peyzaj düzenlemeleri ile rekreasyon alan tasarm, su temal parklar, açk hava sergi alanlar, yeşil teraslar, festival alan, çim amfi, restoran kafe, çocuk oyun alan, kaykay pisti, bisiklet ve koşu parkurlar, açk alan spor Avonos Bel. Kzlrmak Kenar Düzenleme Projesi, s.28 Çankaya Bel. Ata Park Yeşil Koridor, s.72 Çankaya Bel. Çansera Rekreasyon Alan Peyzaj Projesi, s.73 Çankaya Bel. Çim Amfi Devam Yeşil Koridoru, s.73 Çankaya Bel. Çim Amfi ve park Projesi, s.74 Çankaya Bel. Lozan Park Alan Tasarm s.77, Denizli Bel. Akvadi Projesi s.85, Denizli Bel. Muhtelif Alanlarda Park Yapm İşi s.93, Değirmendere Bel. Değirmendere Sahil Düzenleme Projesi

5 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım aletleri, oturma ve dinlenme alanlar gibi kullanmlara yönelik düzenlemeler, doğal taş duvarlar, bazalt taş gibi malzemelerin kullanm, futbol sahas, basketbol sahas, tenis kortu gibi kullanmlara yönelik düzenlemeler) Kent meydanlarna yönelik düzenlemeler (havuz, heykel gibi öğeler ile kent meydanlarnn canlandrlmas) s.113, İzmit Bel. Kültür Tepesi s. 152, Kadköy Bel. Yeşil Avlular Projesi, s. 158, Kadköy Bel. Yeşil Alan, Ky, Rekreasyon, Spor ve Park Düzenlemeleri Projeleri, s. 159, Krkkale Bel. Meyhoş Park s. 181 Krkkale Bel. Spor ve Kondisyon Alanlar s. 181 Osmanck Bel. Yeşil Alanlar Yaplmas s. 232, Osmanck Bel. Dş Mekan Spor Aletlerinin Alnmas s. 232, Tepebaş Bel. Tepebaş Bel. Toprak Dede Hayrettin Karaca park s Aydn Bel. Kent Meydan Projesi s.32, İstanbul Büyükşehir Bel. Meydan Projeleri s. 126, İzmit Bel. Mahalle Konaklar ve Mahalle Meydanlar s. 150, Kadirli Bel. Kadirli Bel. Kent meydan Projesi s. 168, Trabzon Bel. Meydan park ve Yakn Çevresi Kentsel Tasarm Projesi s Engelli ve Çocuk Park Tasarm ve Uygulamalar (engelli çocuklarn ve yetişkinlerin kullanabileceği egzersiz aletlerinin bulunduğu parklara yönelik tasarmlar, engelli tuvaletine yönelik projeler) Bandrma Bel. Engelli park s.52, Çankaya Bel. Koza Sokak ve Oyun Park s.76, Didim Bel. Engelsiz Park s. 100 Karşyaka Bel. Otizmli Çocuklara Yönelik Yaplan Atla Terapi Çalşmalar s. 176 Krkkale Bel. Sanayi Çocuk Park s. 18, Osmanck Bel. Politen Çocuk Oyun Gruplar Alnmas s. 232, Osmangazi Bel. Görme Engelli Taş projesi s Kentsel Donatlarn Yenilenmesi (büfe, taksi durağ, reklam panolar ve billboardlarda yenileme ve standartlaştrma çalşmalar) Yaya Güvenliğini Arttrc Müdahaleler (üst geçit çalşmalar gibi) Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Çankaya Bel. Kentsel Donatlarn Yenilenmesi s.75, Çankaya Bel. Konur karanfil Yüksel Yaya Bölgesi Tabela Uygulamas s.76, İzmit Bel. Taksi Duraklar s. 151, İzmit Bel. Dekortaif Aydnlatma s Denizli Bel. Üst Geçit Çalşmalar s.93. İzmir Büyükşehir Bel. İzmir Konak Kentsel Yenileme Projesi s.136, Kadköy Bel. RasimPaşa Yel değirmeni mahalle Yenileme Projesi s. 156, Nilüfer Bel. Işktepe Sosyal ve Kültürel Ağrlkl Kentsel Dönüşüm Projesi s Trabzon Bel. Zağnos ve Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi s SONUÇ Yurt içinde ve yurt dşnda aktif yaşama yönelik kentsel tasarm müdahalelerinin yer yer benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Ancak yurt dşnda tartşlan baz konularn yurt içinde hiç tartşmaya açlmadğnn da alt çizilmesi gerekmektedir. Örneğin, yurt dşnda sokak kafeleri yaya mknats olarak tanmlanarak kentsel mekanda yürünebilirliği arttrabilmek için özel müdahalelerle (ve planlanarak) uygulanmaktadr. Ancak, Türkiye kentlerinde çok yaygn olan bu sokak kafeleri kültürel yapnn bir parçasdr ve yürünebilirliği arttrabilecek önemli bir kentsel tasarm müdahale alan olarak görülmemektedir. Benzer şekilde yurt dşndaki tartşmalarn odağnda duran bisiklet güzergah tasarm, Türkiye de devam eden tartşmalarn çeperinde yer almaktadr. Yurt dşnda benimsenen hedeflerden biri, özellikle çocuklar yürüyüşe teşvik etmektir. Dolaysyla, ilkokullar ve konut alanlar arasndaki

6 282 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 güzergahlarn yürünebilirliği çok sayda araştrmaya konu olmuştur. Yurt dşndaki yerel yönetimler okul çevrelerindeki sokaklarn yürünebilir olmas için ciddi çabalar harcamakta ve yatrmlar yapmaktadr. Ancak, Türkiye kentlerinde konunun, araştrmaclar ve yerel yönetimler tarafndan göz ard edildiğinin söylenmesi çok da yanlş olmaz. Aktif yaşam desteklemek ve sürdürülebilir ulaşm türellerini kullanmaya teşvik etmek amacyla hem yurt içinde hem de yurt dşnda yaplan kentsel tasarm uygulamalarna yönelik örnekler incelendiğinde problemin doğas gereği parçac yaklaşmlarn benimsendiği görülmektedir. Bu yadsnamaz bir durumdur. Ancak baz durumlarda parçac yaklaşmlardan etkili sonuçlar elde etmenin mümkün olmadğnn alt çizilmesi gerekmektedir. Örneğin, birkaç yap adasnda engelli rampalarnn kullanlmas yaşl, çocuk ve engellilere yönelik engellerin kaldrldğn göstermeyebilir. Böylesi parçac yaklaşmlarla gerçekleştirilen kentsel tasarm müdahaleleri engellileri aktif yaşama yönlendirmekte yetersiz kalabilmektedir. Benzer şekilde, Engelli Park projeleri bu parklara erişim kolaylaştrlmadğ sürece hedef kitlenin kullanmna açlamamaktadr ve projeler yüzeysel kalmaktadr. Dikkat edilmelidir ki, yukarda özetlenen kentsel tasarm müdahaleleri farkl ölçeklerde olabildiği gibi, bu müdahaleler bazen doğrudan bazen dolayl olarak kentlerde yürünebilirliği arttrmay hedeflemektedir. Söz konusu kentsel tasarm uygulamalarnda hedefin ne ölçüde yürünebilirlikle ilişkili olduğu tartşlmal ve hedef / sonuç arasndaki ilişki başar ve başarszlklar ekseninde analiz edilmelidir. KAYNAKLAR Appleyard B., Street Conflict, Power and Promise30 Years of Liveable Streets Broadening the Auto-Mobility Paradigm Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Armstrong T. & Hunt P., Living Streets Advocacy Work Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Babalik Sutcliffe E., Kentiçi Ulaşmda Çağdaş Yaklaşmlar: Avrupa ve Türkiye de Sürdürülebilir ve Temiz Ulaşm Uygulamalar, Bursa Defteri, 2009b, s Babalik Sutcliffe E., Sürdürülebilir Ulaşm Yaklaşmlarnda Dünya, Türkiye ve Ankara Uygulamalar," TMMOB Mimarlar Odas Ankara Şubesi Bülteni Özel Dosya: Yerel Yönetimler: Ulaşm ve Su", 67, 2009a, s Barts P. & Van-Hoorn M., Accessibility in Public Spaces - A Comprehensive Approach Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Baugh B. I Walk, Therefore I Am Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Butz M. Shared Spaces for Pedestrians and Cyclists: Does It Really Work? Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Choi E. On the Potentials and Problems of Pedestrianization Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, De Haan P. Communities are Formed by People, Not by Bricks Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Ebels I.E.B. The Hague: Pedestrians in Residential Areas Walk 21 Engbers L. & De-Vries S. The Use of an Interactive Urban Planning Tool in Creating Activity-Friendly Neighborhoods Integrating the Findings of the Spatial Planning and Childrens Exercise (Space) Study Walk 21

7 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Faure A. Are Sustainable Neighbourhoods Walkable Neighbourhoods? Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Fessl T. Urban Space and Design for the Pedestrians Walk 21 Frye A. Safe, Accessible Pedestrian Environments: The Key to Mobility in Ageing Populations Walk 21 Geller M. South Shore False Creek, Bayshore, and Univercity: Lessons from Three Very Walkable Communities Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Godefrooij H. Cycling in Pedestrian Areas - Facts and Guidelines Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Havik E. Shared Space: Possible Threats For the Accessibility for Visually Impaired People Walk 21 Havik E., Melis-Dankers B., Steijvers F. Accessibility of Shared Space Areas for Visually Impaired People Walk 21 Hodge K. & Power A. Parklets and Pop-Up Cafes: How to Get Them on the Ground, Scale Them Up and Transform a City Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Irving K. Investing In Inverness Creating a More Walkable and Prosperous City Centre Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Johannessen S., Quality Assessment of Winter Operation and Maintenance of Pedestrian Pavements and Other Walking Areas Effects on Traffic Accidents, Falls and Accessibility Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Kassay K., Viva Vancouver - Community Partnership and Temporary Public Spaces Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Kickert C., Active Spaces, Attractive Spaces Walk 21 Knecht B. Mobility and Civility: New Realities Walk 21 Konflacher H. & Ocalir E. V., Sürdürülebilir Ulaşm Kavram Üzerine tartşmalar, İnşaat Mühendisleri Odas 9. Ulaştrma Kongresi, TMH- 468, 2011 / 4, s Kott J., Streets Of Clay: Transforming Transport Links Walk 21 Kroeger E. The New Art of Walking Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Lea N.S., Forkes J., Sztabinski F., Converting On-Street Parking to Active Transportation in Toronto Two Studies of Merchant and Patron Preferences Walk 21 Litman T. & Burwell D., Issues in Sustainable Transportation, International Journal of Global Environmental Issues, 2006, 6: 4, s Mai Skibsted J. The Mobility of Children in the City of Copenhagen Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Mccain H., The Evolution of the Pedestrian Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Napier I., Designing for Delight? the Aesthetic Experience of Walking Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Proft J. A New Way Forward: Translinks Wayfinding Strategy Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver,

8 284 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Routh S. & Willamette Pedestrian Coalition Getting Around on Foot Action Plan Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Sağlkl Kentler Birliği Başkanlğ, Birlik Üyeleri faaliyet Raporu 2011, Schweizer T., The Equilibrium Between Pedestrian Flow and Commercial Use of Public Ground Walk 21 Smart C. Looking At Your Community Through A Different Lens Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Snyder R. Model Street Manual - Lets Change the Dna of Our Streets Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Strail- Sauer G. Ex Ante-Ex Post Survey Elterleinplatz Systematic Evaluation of Redesigning Urban Streets Regarding Pedestrian Traffic Walk 21 Talens H. Pedestrian Bridges Walk 21 Tanaka I., Walkability and Winter City Design Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Tran Q. Re-Imagining the Paths to Schools - Childrens Active Transport Network Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Van Beek P. Make Love, Slow Cars - Smart Examples of Shared Space Walk 21 Conferences, 2010, The Hague, Hollanda. Van Der Spek S. Improving City Centres for Pedestrians Making the Historic City of Delft Car-Free Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, Van Veen D Vlastos T., The Oecd Proposals for Governments on Walking, Urban Space and Health Walk 21 Van Veen D. Share Space - Possible Solutions for the Accessibility of Visually Impaired People Walk 21 Weigand L., Walking and Shopping: Design Principles for Walkable Commercials District Walk 21 Conferences, 2011, Vancouver, TEŞEKKÜR Bu çalşma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştrma Kurumu (TUBITAK) tarafndan desteklenmektedir.

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr

İZMİR İN OTOPARK SORUNU. Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr 645 İZMİR İN OTOPARK SORUNU Doç.Dr. Serhan TANYEL serhan.tanyel@deu.edu.tr GİRİŞ Şehirlerin Merkezi İş Alan (MİA) olarak tanmlanan kesimlerinde, sürdürülebilir ulaşm ve dolaysyla otopark stratejilerinin

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.

17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com. 169 17 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ VE YAPILAN ANKET ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr GİRİŞ Her yl 17 Ağustos tarihinde, Marmara Depreminin yldönümü

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU

ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU ÇOCUK DOSTU SOKAK PROJESĠ ÖĞRETMEN EĞĠTĠMLERĠ ARA RAPORU 1. Eğitimin Amac Eğitimin amac, ilkokullara bağl anasnf ve birinci snf öğretmenlerine Çocuk Dostu Sokak ve sokağn çocuklarn gelişimlerine katklarna

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com

İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ. Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com 225 İZMİR KENT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE YAYGIN VE KURUMSAL EĞİTİMLERİN ÖNEMİ Ali ÖZDERE Makina Mühendisi ali@safranfide.com ÖZET Kentler sürekli toplumsal gelişme içersinde bulunan ve toplumun yerleşme,

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

ÇOCUK DOSTU KENT ÜZERİNE STRATEJİLER. Yard. Doç. Dr. Hikmet SİVRİ GÖKMEN hikmet.gokmen@deu.edu.tr

ÇOCUK DOSTU KENT ÜZERİNE STRATEJİLER. Yard. Doç. Dr. Hikmet SİVRİ GÖKMEN hikmet.gokmen@deu.edu.tr 821 ÇOCUK DOSTU KENT ÜZERİNE STRATEJİLER Yard. Doç. Dr. Hikmet SİVRİ GÖKMEN hikmet.gokmen@deu.edu.tr Giriş Endüstrileşme, tüketim, nüfus büyümesi, yoksulluk, çevresel bozulma, suç ve savaş; atmosferdeki,

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail.

EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ. Ayşe KALAYCI Araşt rma Görevlisi ayseklyc@gmail. TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 329 EKOLOJİK TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KENT PARKI İYİLEŞTİRME MODELİ: İZMİR KÜLTÜRPARK ÖRNEĞİ Cemal Onur ALPAY Peyzaj Mimar cemal@odakpeyzaj.com Ayşe KALAYCI

Detaylı

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KOMİSYONU Reklam uygulamaları; Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kıstasları doğrultusunda değerlendirilerek, kentsel ölçekte reklam uygulamalarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması

Detaylı

Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir.

Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir. Başkent in yeni yaşam merkezi Ankara Golfkent, TURYAP ın gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesidir. PROJE HAKKINDA Mutlu ve huzurlu bir kent 1 milyon 260 m 2 alan Uluslararası Standartlarda 9 Delikli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

ANKARA GÖÇ ANALİZİ. www.ankaraka.org.tr

ANKARA GÖÇ ANALİZİ. www.ankaraka.org.tr ANKARA GÖÇ ANALİZİ www.ankaraka.org.tr Kasm 2014 Araştrmalar serisi - 5 Ankara Kalknma Ajans Tüm haklar sakldr. 1. GÖÇÜN KAVRAMSAL TANIMI...6 2. GÖÇÜN ÇEŞITLERI...8 2.1. ÜLKE SINIRI ESASINA GÖRE GÖÇ ÇEŞITLERI...8

Detaylı

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI HAKKINDA RAPOR 22.07.2013 1 İZMİR KONAK 1. ETAP (ALSANCAK KAHRAMANLAR BÖLGESİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Referanslarımız. City Forever, Beylikdüzü

Referanslarımız. City Forever, Beylikdüzü City Forever, Beylikdüzü Konut Sayısı: 171 Dükkan - Mağaza Sayısı: 15 Proje Özellikleri: City Forever da, yeşil alanlar, yüzme havuzu, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, iki katlı kapalı otopark, çocuk oyun

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER KONUT BİRLİK PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park ve

Detaylı

hizmet sınıfı, alt grupları

hizmet sınıfı, alt grupları PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE/PLANLAMA YAKLAŞIK UYGULAMA MALİYETİ T.M.M.O.B. PEYZAJ MİMARLARI ODASI PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE / PLANLAMA HİZMET SINIFLARINA GÖRE BİRİM (m²), YAKLAŞIK UYGULAMA MALİYETLERİ (YUM m²/ytl)

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ

1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ 1) ATAŞEHİR KONGRE MERKEZİ PROJESİ PARSEL ALANI : 15.225 m² OTOPARK TABAN OTURUMU : 13.342 m² KONGRE MERKEZİ TABAN OTURUMU : 6764 m² YAPI İNŞAAT ALANI : 61.706 m² PROJENİN AMACI: İstanbul un 2010 Kültür

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Park ve Bahçeler Müdürlüğü GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS RAPORU PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 10.1 - Kişi Başı Düşen Aktif yeşil alanların arttırılması Stratejik Hedef 10.1.1 - Kişi Başı Düşen Aktif

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ

FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE AKTİF YAŞAMIN DESTEKLENMESİ BURSA KENTİ VE PASİF YEŞİL ALANLARIN AKTİF KULLANIM MEKANLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ A.Nalan FİDAN Bursa

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com

MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ. Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 731 MESLEK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN İZMİR ANALİZİ Saadet ÇAĞLIN saadetcaglin@gmail.com Giriş Tümüyle önlenebilir olan meslek hastalklar sonucu maddi ve manevi

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.6.2 Mahallede yer alan mahalle içi ve mahalleye girişi sağlayan yollar 8-10 m civarında olup, kullanım açısından

Detaylı

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu

Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Çukurova İlçesi Ulaşılabilirlik Raporu Proje Koordinatörü: Aydın SARIGÜL Mimar: Seçil SEÇAL Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

ERİŞİLEBİLİR ESENLER

ERİŞİLEBİLİR ESENLER ERİŞİLEBİLİR ESENLER İçindekiler; 1. Erişilebilirlik ve Erişilebilir Kent Kavramı 2) Esenler İlçesinde Erişilebilirlik (Erişilebilir Esenler) 2.1. Erişilebilir Mahalle (Yavuz Selim Mahallesi) 2.2. Erişilebilir

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

MİMARİ RAPOR

MİMARİ RAPOR 5 3 7 2 6 MİMARİ RAPOR MAHALLE Mahalle, kendisini oluşturan özel mekan, kamusal mekan ve yarı kamusal mekan dağılımlarının kesin sınırlarla ayrışmadığı, mekanlar arası sosyal etkileşimin her alanda var

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynaklar ı Araştırma Şube Müdürlüğü

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Toprak ve Su Kaynaklar ı Araştırma Şube Müdürlüğü Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlğ Toprak ve Su Kaynaklar Araştrma Şube Müdürlüğü 36 1 Bu yayn Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlğ Toprak ve Su Kaynaklar Araştrma Şube

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı... VALĐLĐĞĐNE (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/32 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er(2009/32) T ar i h :12. 05. 2009 Say :4690 S r ano:2009/ 32 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml ar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ T.C. MALTEPE BELEDİYESİ ÖRNEK ERİŞİLEBİLİRLİK UYGULAMASI: ÇAM SOKAK ENGELSİZ ERİŞİM PİLOT BÖLGE PROJESİ 1. MALTEPE ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI Maltepe ilçesi 400.000 den fazla nüfusu ile İstanbul un en büyük

Detaylı

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır.

AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. AVRUPARK TOKİ İŞTİRAKİ EMLAK KONUT GYO A.Ş. Kaynak Geliştirme Uygulamaları Kapsamında Yapılmaktadır. Görseller tanıtım amaçlıdır. Cihan İnşaat ve Konut Yapı uygulama aşamasında gerekli gördüğü değişiklikleri

Detaylı

www.byminsaat.com.tr rüya sehir

www.byminsaat.com.tr rüya sehir www.byminsaat.com.tr rüya sehir RÜYA ŞEHİR KAPILARINI AÇIYOR Hayalinizdeki konforlu, huzurlu ve eğlenceli yaşam standartını RÜYA ŞEHİR de bulacaksınız. Her yaş grubundan çocuğun güven içinde oynayacağı

Detaylı

Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz.

Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz. Q1 Eğer yukarıdaki bilgileri okuduysanız lütfen çalışmaya katılma isteğiniz ile ilgili kutuyu işaretleyiniz. Yanıtlanan: 1.135 Atlama sayısı: 0 Evet Hayır 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yanıt

Detaylı

21. Yüzyılda. Kent ve Kentlilerin Ulaşımı

21. Yüzyılda. Kent ve Kentlilerin Ulaşımı 21. Yüzyılda Kent ve Kentlilerin Ulaşımı Başlıklar 1.Dünden Bugüne Kent ve Ulaşım 2.Günümüz Kentleri ve Ulaşım 3.Geleceğin Kentlerinde Ulaşım Dünden Bugüne Kent ve Ulaşım Kent ve Ulaşımın Gelişmesi İnsan

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Deniz ÇELİK Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü-Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı İLETİŞİM BİLGİLERİ Yazışma Adresi BARTIN ÜNİVERSİTESİ, Bartın Meslek Yüksekokulu 74100 BARTIN Telefon 0 378 227

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Başlarken... Ulaşım modlarının zayıf-güçlü yönleri... Kime göre? Neye göre? Kent içi ulaşım Karmaşık ağ yapısı

Detaylı

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1

TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI. No:1 TARIM ALANINDA YATIRIM FlRSATLARI No:1 1 Meyve ve sebze işleme tesisinin yenilenmesi "Rustami Doston"Ltd.Şti. Yeni teçhizat alnmas, ofis, labaratuvar ve yeni tesis binas inşa edilmesi, eski tesisin yenilenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii İÇİNDEKİLER İçindekiler... v Tablolar... xi Şekiller... xii Resimler... xii Önsöz... iii Birinci Bölüm REKREASYON OLGUSUNA GENEL YAKLAŞIM (Arş. Gör. Tolga GÜL) 1. İnsanlığın Temel İhtiyacı Olarak Zaman...

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülay YEDEKCİ ARSLAN 2. Doğum Tarihi: 25.08.1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Trakya Üniversitesi Müh- Mimarlık

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

Güçlü ve güvenilir bir isim...

Güçlü ve güvenilir bir isim... 2 yarınları görmek... Yarınları görmek,yaşanaçak eserler ortaya koymak ve bu eserlere sahip çıkmak. Sadece bir proje yapmak değil asıl olan, sizinle beraber yaşayan,doğaya ve size saygılı eserler ortaya

Detaylı

OTOPARK POLİTİKALARI

OTOPARK POLİTİKALARI TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ DENİZLİ BULUŞMASI OTURUM: SAĞLIKLI KENTLERDE ULAŞIM POLİTİKALARI OTOPARK POLİTİKALARI Konuşmacı: Mustafa DÜNDAR OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI OTOPARK POLİTİKALARI Sağlık,

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var!

Helenium Wings in. Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! HELENIUM WINGS BASIN BÜLTENİ 21 MAYIS 2011 Helenium Wings in Teras Bahçeli Evlerinde, Daha Yaşanacak Çok Masal Var! 17 yılı aşkın sektör deneyimi ile Helenium Park, Helenium Life, Helenium Sun, Helenium

Detaylı

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ÖZET

6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ ÖZET 431 6360 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE DEĞİŞEN SINIRLAR ve GENİŞLEYEN YETKİ ALANLARININ İZMİR İLİ PLANLAMA PRATİĞİ AÇISINDAN İRDELENMESİ Zeki YILDIRIM Şehir Plancs zeki.spoizmir@gmail.com Arş. Gör. Dr. İrem

Detaylı

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız.

HAKKIMIZDA. Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçen sürede birçok konut yapımı ile benzeri yapım işlerini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. HAKKIMIZDA yılından itibaren ülkemizin farklı bölgelerinde birçok konut ve işyeri projesini başarıyla gerçekleştiren Kavşut ailesinden ayrılıp, yeni bir anlayış ile bilgi ve tecrübeyi birleştirerek 00

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali ULU. (Şehir Plancı)

Yrd. Doç. Dr. Ali ULU. (Şehir Plancı) ESKİŞEHİR İLİ ODUNPAZARI İLÇESİ CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYI Yrd. Doç. Dr. Ali ULU (Şehir Plancı) Anadolu Üniversitesi M.M.Fakültesi Mimarlık Bölümü ESKİŞEHİR alulu@anadolu.edu.tr Tel:0 222 226 22 99

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.05.2015 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(58/15)-İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasına vekaleten Avukat

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

İÇİNDEKİLER DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK DURUMU 2. ENGELLİ KULLANICILARIN SINIFLANDIRILMASI... 26 2.1. ZİHİNSEL ENGELLİLER...

İÇİNDEKİLER DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE ENGELLİLİK DURUMU 2. ENGELLİ KULLANICILARIN SINIFLANDIRILMASI... 26 2.1. ZİHİNSEL ENGELLİLER... İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER.......i TABLOLAR LİSTESİ..vi ŞEKİLLER LİSTESİ... vii RESİMLER LİSTESİ. KISALTMALAR DİZİNİ......xx GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ENGELLİLİK TANIMI DÜNYADA, AVRUPA'DA VE TÜRKİYE'DE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. (Đl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2009/64 Hi zmetal ml ar ndaçal şt r l acakişçi Say s n n Tespi t iveöngör ül ecek Ücr et l er 2 (2009/64) T ar i h :09. 10. 2009 Say :10194 S r ano:2009/ 64 Ekl er : Per sonelçal şt r l mas nadayal Hi zmetal ml

Detaylı

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z-

33. Okul/ Kurumunuzdaki güvenlik görevlilerinin personel giderleri hangi kurum/kuruluş vb. tarafından karşılanmaktadır? 34. Okul/ Kurumunuzda Z- OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ BİLGİ FORMU SORULARI AÇIKLAMA: Bu sorular yalnızca ön bilgi olarak ve sistemdeki Bilgi Formunu doldurmaya geçmeden önce hazırlık yapmanız açısından verilmiştir. 1. Okul/ Kurumun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayla ATASOY 2. Doğum tarihi : 06.01.1941 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mühendis-Mimar İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 Lisansüstü Mühendis-Mimar

Detaylı

ÖZET BİLGİLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA FORMATI

ÖZET BİLGİLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA FORMATI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA FORMATI ÖZET BİLGİLER Adı Soyadı : Münevver Dağgülü Unvanı : Öğr.Gör.Dr Bölümü : Mimarlık Anabilim Dalı : Bina Bilgisi Bilim

Detaylı

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER ATATÜRK PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler

Detaylı

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r?

Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda Turistik Mekanlar? ve Hollanda Vizesi Nas?l Al?n?r? Hollanda' n?n ba?kenti Amsterdam' dan keskin fakat güzel, kücük Ekran... Hollanda, Orta Avrupa'da konumlanm??(ve burada yer alan), Sanayi, Ticaret

Detaylı

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR

Sayın Yetkili, Organizasyon Komitesi. Prof. Dr. Melih ERSOY. Doç. Dr. Ela BABALIK-SUTCLIFFE. Prof. Dr. Murat BALAMİR Sayın Yetkili, Şehir planlama alanında en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Planlama Okulları Birliği nin (AESOP) 26. Kongresi 11 15 Temmuz 2012 tarihlerinde ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK EĞİTİM SANAT MERKEZİ VE PARKI PROJESİ İHTİYAÇ PROGRAMI Gaziantep te çocukların güvenli ve öğrenme süreçlerini destekleyici zengin uyarıcıların olduğu çevre koşulları ile yaşam deneyimlerini

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE

ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE ENGELLİLER VE MİMARİ DÜZENLEMELER: ENGELSİZ FİZİKSEL ÇEVRE Bir mimar, bir doktor, bir öğretmen hatta bir din adamı ya da siyaset adamı, tek başına insanların yaşamını düzeltemez.çünkü hepsi yaşamın yalnız

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

Cittaslow: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modeli

Cittaslow: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modeli Cittaslow: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Modeli Cittaslow Nedir? İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinden oluşan Cittaslow sakin şehir/yavaş şehir anlamında kullanılmaktadır. Cittaslow,

Detaylı

FIKIRTEPE YI YENIDEN DÜŞÜNMEK Yeşil bulvar, yeşil grid, yeşil ring. kentselstrateji.com

FIKIRTEPE YI YENIDEN DÜŞÜNMEK Yeşil bulvar, yeşil grid, yeşil ring. kentselstrateji.com FIKIRTEPE YI YENIDEN DÜŞÜNMEK Yeşil bulvar, yeşil grid, yeşil ring kentselstrateji.com Bu kitapçık, Ekim 2015 te Kentsel Strateji tarafından hazırlanmıştır. FIKIRTEPE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE ALANI Ana aks

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.. TRAFİK GÜVENLİĞİ VE İLKYARDIM KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI KASIM (1. HAFTA) EKİM (3. HAFTA) EKİM (1. HAFTA) EYLÜL Demokrasi eğitimi. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklerde grupla çalışma kurallarına uyar.

Detaylı