Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde Bir Görsel Hazan 32. TOPLU SERG M Z Nur Koç merdivenleri, birlikte ya lanmı ve birbirine kenetlenmi eller Ak amüstü gri bir gökyüzünden bo alan ya mur altında tek emsiyeye sı ınmı bir çift, terkedilmi bir evden arta kalanlar TRABZON FOTO RAF SANATI DERNE BÜLTEN SAYI: 107 MART - N SAN 2007 FOTO FORUM DA MART N SAN 2007 ETK NL K PROGRAMI 21 Mart Çar amba 18.00, Foto raf Ele tirisi 25 Mart Pazar. Çekim Gezisi Sürmene Köyleri LDA (Lütfen Drn. Arayınız) 04 Nisan Çar amba Saydam Gösterisi Gökçe SÜMERKAN Plastik ehir 11 Nisan Çar amba 18.00, Saydam Gösterisi Aydın ATASOY 18 Nisan Çar amba iir Dinletisi Erdal EKSERT 25 Nisan Çar amba Seminer Feridun AYDIN, Digital Foto raf Malzemeleri 30 Nisan Pazar. 27. Dönem kursiyerler çekim ve uygulama gezisi (isteyen üyeler katılabilir) Merhaba arkada lar, Foto raf etkinliklerinin ardından hemen yeni üretimlere kaldı ımız yerden devam etme adına, hepinizi daha da verimlili e ve ilgiye ça ırıyorum. Hazan konulu 32. Toplu Foto raf Sergimizi foto rafseverlerin be enisine sunduk. Ancak, bizler bo duramayız. imdi de programımızda olan Ya lılık konulu 33. toplu sergimizin hazırlıklarına ba ladık. Eserlerinizi lütfen belirtilen tarihlerde De erlendirme Kurulu muza sununuz Mayıs ayında Artvin Valili i nce düzenlenen foto raf yarı masına yeterince ilgi gösterelim. Konuyla ilgili pek çok görüntünün ar ivlerimizde oldu unu biliyorum. Lütfen katılmayı önemseyelim. Beraberce ba arı çıtamızı biraz daha yükseltece imize olan inancımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Hazan; Hüzün müdür, Son mudur, Yok olu mudur, Sonbahar mıdır, Ayrılık mıdır, Yalnızlık mıdır yoksa 2006 sonbaharında açmayı planladı ımız Hazan konulu toplu sergimizi, Trabzon 7. Foto raf Günleri yle aynı tarihe denk dü mesi nedeniyle 19 ubat 2007 tarihinde gerçekle tirebildik. Yo un ve bir o kadar da titiz çalı malarımız sonucunda ho ve hatırda kalır bir sergi oldu. Dümdüz bir ovada yalnızlı ı ya ayan bir a aç,hazan meyveleri, gün batımında sonsuzlu a yürüyen bir insan Panolarda asılan foto raflar, her katılımcının hazanı kendi duygularına, dü üncelerine göre yorumladı ının kanıtlarıydı. zleyenlerde hüzne, son a, yok olu a, sonbahara, ayrılı a, yalnızlı a tanıklık ettiler. Amacımız da buydu FOTO FORUM SEY R DEFTER TOPLU SERG LER Mayıs 2007: Ya lılık 2007 Aralık: Eller 2008 Nisan: z 2008 Aralık Yansımalar YARI MALAR Feridun Aydın Yön. Kur. B k. ÜZÜNTÜMÜZ Üyemiz Salih Hayal, a abeyini kaybetti. Arkada ımıza ve kederli ailesine ba sa lı ı diliyoruz. GEÇM OLSUN Yönetim Kurulu üyemiz Sevgi Gültekin, üyemiz Mehmet Arslan küçük birer operasyon geçirdikten sonra sa lıklarına kavu tular. Zerrin Baytan ise birkaç günlük hastane bakımı ardından sa lıkla evine döndü. Arkada larımıza geçmi olsun diyoruz. Buca Belediyesi Dal: SB / RB / Son Katılım: 16 Mart 2007 Artvin Valili i Konu: Artvin Dal: RB Son Katılım: 04 Mayıs 2007 Adalar Kültür Derne i Dal: SB Son Katılım: 31. Temmuz 2007 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Dal: RB Son Katılım: 19. Ekim 2007 Sayın Temel Kılıç ve ba kanımız Feridun aydın, sergimizin açılı ı öncesinde Sergimizin açılı ını Trabzon Belediye Ba kan Vekili Sayın Temel Kılıç yaptı. Üyelerimiz yanında eme e ve sanata saygı duyan dostlar da bizi yalnız bırakmadılar. Sarı, turuncu, kırmızı yapraklar, kar ve hazan, bir grup vakti hüzünle bakan gözler, kırık bir çatı, anayolda yatan cansız martı, yılların yıpranmı lı ı yüzüne yansımı bir kadın, harap bir kona ın bo ve yalnız Hazan sergimize yapıtlarıyla katılan üyelerimiz unlardı: Ali MAMO LU, Atilla BÖLÜKBA I, Aydın ATASOY, Feridun AYDIN, Hamiyet ÖZEN, M. Re at SÜMERKAN, Nermin KARSAN, Nur KOÇ, O. Zeki DEM RKALE, Özlem KADAKALO LU, ekip SKENDER, Tolga TOMAÇ, Türkün SÜMERKAN, Vedat OSMANO LU, Zafer BAK, Zafer GÜNGÜT. Her zaman imece ile gerçekle tirilen sergilerimiz kokteyllerine bu kez katkıda bulunan arkada larımıza te ekkürlerimizi sunuyoruz: Figen Bilgi, Kadriye Çınaro lu, Nermin Karsan, Özlem Kadakalo lu, Nur Koç, Sevgi Gültekin, Türkün Sümerkan ve Trabzon Efes Pilsen 2

8 FOTO FORUM SERG S ANKARA DAYDI 26. DÖNEM KURS YERLER M Z BELGELER N ALDILAR GEÇM ZAMAN ENSTANTANELER ubat 2007 tarihlerinde Ankara da ilk kez gerçekle tirilen Her Yönüyle Trabzon etkinlikleri çerçevesinde derne imiz de bir sergi açtı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi etkinli e ev sahipli i yapıyordu. De i ik kamu kurulu ları, sanayi ve ticaret i letmeleri ile il ve ilçe belediyeleri her türlü ürünlerini sergilediler. Etkinlik alanının en büyük stantlarından biri Trabzonlu sanatçılara ayrılmı tı. Burada resim, karikatür, foto raf ürünleri ürünler sergileniyordu. 19 Ocak tarihinde 26. Dönem Temel E itim Seminerlerine ba layan kursiyerlerimiz, 4 Mart Pazar günü Sürmene yöresine yaptıkları uygulama gezisi ardından 7 Mart ta düzenlenen törenle katılım belgelerini aldılar. Foto Forum üyelerini ta ıyan minibüs sürücüsü Halil brahim. Daha aracının el frenini bile çekmeden görüntülerin üzerine üzerine atılıyordu. Kursiyerlerimiz Sürmene balıkçı barına ında.. Kurucuyu üyelerimizden olup derne imizin ilk ba kanıdır. Saatçi antikacılıkla u ra ır. Duru ve yakı ıklılık açılarından inanın imdi de fena de ildir. Hatta yüzü bile pek de i memi sayılır. ekip skender i hatırlayamamanın, bilmemenin mümkünü yoktur Ankara için arkada larımız daha önce sergiledikleri yapıtlarla bir sergi olu turdular. Katılımcıların adları ise öyle: Ali MAMO LU, Aydın ATASOY, Baki H ÇYILMAZ, Ebru AYAZ, Fahri GÜMÜ TEK N, Figen B LG, Hamiyet ÖZEN, Hamza USTACI, M. Re at SÜMERKAN, Nermin KARSAN, Nur KOÇ, Osman AYAZ, O. Zeki DEM RKALE, Sevgi GÜLTEK N, ekip SKENDER, Türkün SÜMERKAN, Zafer BAK Katılım belgesi töreninden son enstantaneler. TE O AN! Fatma ve Zafer Baki Zavallı model ba ırıyordu: Erkekseniz tek tek gelin! Yılların foto rafçısı. Nice ustalarla çalı mı, Stüdyolar kurmu, kapatmı. Ne denir, foto rafçı olaca ı o ya taki pozlarından belli. Belki boyu biraz uzamı, dünyaya bakı ı de i mi, cildi ya lanmı, pörsümü olabilir ama, una emin olun, gülü aynı gülü Yani Feridun Aydın 27. Dönem temel e itim seminerlerimiz 19 Mart 2007 de ba lıyor Kom u standımızda Karikatürcüler Derne i Trabzon ubesi nden arkada larımız yer alıyordu. Trabzon temsilcisi Adnan Taç (ortada) ve Trabzon Kültür ve Turizm l Müdür vekili Mehmet Özdemir (sa da) 3 Osman Zeki Demirkale, Nikon D(mirkale) ü ile Zafer Baki: Arkada lar, bana inanmayacaksınız Oltayı bir çektim ki, nah bu kadar Lüfer! Fatma Baki: Ey gidi yi idim, atmanın ya ı yoktur. Dün ak am kom ulara anlatırken onun yarısı kadardı 4 Bültenimizin mizah eki BÜLMETEN, hazırlayan arkada ımızın yo un i leri nedeniyle bu sayımıza yeti ememi tir. Ya lılık konulu sergimiz, katılımınızı bekliyor

9 FOTO FORUM TOPLU SERG LER UYGULAMA YÖNERGES Gerekti inde bu kurula Foto Forum üyesi olmayan bir ki i de uzmanlı ından yararlanmak üzere danı man olarak ça rılabilir. Danı man yalnızca görü bildirir. Sergilenecek eserlerin belirlenmesinde oy hakkı yoktur. 3- Foto forum toplu sergilerine katılmak isteyen üyeler, dernek yönetimince belirlenen tarihlerde foto raf örneklerini teslim eder ve baskılarını yaptırmak için geri alırlar. 4- Eseri sergi için seçilmi olanlar, haber vermeden sergiden çekilemezler. 5- Sergi De erlendirme Kurulu nun bilgisi olmadan sergiye foto raf katılamaz. 6- SDK, sergilenecek foto rafları de erlendirmek üzere, belirlenen tarihte toplanır. Kurul, bazı foto rafarla ilgili görü sormak ya da önerilerde bulunmak için, o foto rafların sahiplerini de erlendirmenin yapıldı ı salona ça ırabilir. De erlendirme herkese açık da yapılabilir. Ancak bu durumda salona yalnız sergi için foto raf verenler katılabilir ve üyeler ancak kendi foto raflarıyla ilgili olarak, söz verildi inde konu abilirler. Ba kalarına ait foto raflar hakkında görü belirtemezler. Geçmi i ve kurumsal özellikleriyle Türkiye nin sayılı dernekleri arasında anılan Foto Forum, her türlü etkinli inde yüksek kalite ve sanatsal düzeyi sa lamak yanında sürdürmekle de yükümlüdür. Bu açılardan, derne imizin toplu sergilerinin hem genel düzeninde, hem de yer alacak foto raflarda belli bir yetkinli in yakalanması zorunlulu u vardır. Bir toplu sergi süreci, sergi tarihi ve konusu bildirilerek ba latılır. Serginin konulu ya da konusuz yapılması yönetim kurulunun kararıyla olur. Serginin konulu yapılması durumunda Dernek Teknik Danı ma Kurulu (DTDK) toplantıya ça ırılarak konu belirlenir. Saptanan sergi konusu, sergi tarihinin en az 2 (iki) yıl öncesinden üyelere bildirilir. Foto Forum yönetim kurulunca belirlenecek geleneksel toplu sergilerinin açılı tarihleri de en az 6 ay önceden üyelerin tümüne duyurulur. Sergiye katılacak foto rafların küçük örnekleri (küçük baskı, dia, CD eklinde) katılımcı üyeler tarafından Sergi De erlendirme Kurulu na (SDK) sunulur ve de erlendirilir. Üyeler, de erlendirme sonrasında seçilen ürünlerini geri alarak sergilenmeye hazır halde geri getirirler. Bu konuların yer alaca ı tarihleme öyledir: TOPLU SERG KARARININ (VE VARSA KONUSUNUN) ÜYELERE DUYURULMA TAR H : Sergi tarihinden en az 2 yıl önce TOPLU SERG AÇILI GÜNÜNÜN DUYURULMASI: Açılı tarihinden en az 6 ay önce SERG Ç N ÖRNEKLER N DERNE E SUNUM TAR H : Sergi gününden en az 20 gün önce SERG DE ERLEND RME KURULU (SDK) TOPLANTISI: Örneklerin teslim edilmesi ardından iki gün içinde ÖRNEKLER N ÜYELERCE GER ALINMASI: Sergi gününden en az 15 gün önce A- SERG DE ERLEND RME KURULU (SDK): B- BASKI VE ÇERÇEVE BOYUTLARI Sergilenme sırasında foto rafların panolara asılmasında zorluk ya anmaması, sergi görünümünde belli bir düzen ve birliktelik sa lanması ya da ba ka kentlere gidecek foto raflarda ambalaj sorunu olu maması açısından, dernekçe belirtilen ölçülerde, biçim ve renkte çerçevelerin kullanılması zorunlulu u vardır. Foto Forum un bir foto raf sanatı derne i olması olgusundan yola çıkarak, 1- Sergilenecek görüntülerin gerçek foto raf ka ıdına basılmı olması, 2- Derne imizce duyurulan ölçü, biçim ve renkteki çerçeve malzemeleriyle çerçevelenmi olması, 3- Bitmi paspartu ölçülerinin 45 x 55 cm., 4- Dı tan dı a net çerçeve ölçüsünün de 2 cm. geni likteki çerçeveyle birlikte 49 x 59 cm olması zorunlulu u aranır. Üyelerimiz, belirtilen çerçeve boyutları içinde kalma ko uluyla istedikleri ölçü ve kenar oranlarında foto raf bastırabilirler. Ancak yine de, foto raflarında aktarmak istedikleri konunun anlamına uygun olarak, farklı boyutlarda (büyük ya da küçük) foto raf sergilemek isteyenler bu durumu o serginin de erlendirme kurulu na (SDK) bildirmek durumundadırlar. Bu bilgi, çerçevelerin sergi salonunda kaplayaca ı alanın önceden belirlenmesi, genel düzen, görünüm ve e güdüm açılarından önemlidir. SDK, sergi konusuna ba lı olarak farklı ve özel boyutlarda ve yine farklı çerçeve malzemeleri kullanılarak bir toplu sergi açılmasına, yönetim kuruluna danı arak karar verebilir. Yukarıdaki amaçlara dayalı olarak, toplu sergilerde yer alacak foto raflar için bir De erlendirme Kurulu görü ünün alınması gerekmektedir. 1- Sergi De erlendirme Kurulu (SDK), sergilenecek foto raflar için: a) Sergi bütünlü ü içinde belli bir kalite düzeyinin sa lanması b) Tekrar görüntülerin ve benzerliklerin önlenmesi, c) Katılabilecek toplam foto raf sayısı ile bu sayıya ba lı olarak her üyenin katabilece i maksimum ve minimum yapıt sayısının belirlenmesi (toplu sergilerde yer alabilecek her üyeye ait foto raf sayısı en az 1, en çok 5 olabilir) d) Sayı ve konuya yakla ım açılarından foto rafların yetersiz oldu u durumda serginin ertelenmesi e) Sergi salonundaki sergileme yüzeyi ya da pano sayısına ba lı olarak, sergilenebilecek toplam foto raf sayısı ve foto raf aralıklarının önceden saptanması f) Foto raf sahiplerine gerekti inde kadraj önerilerinde bulunması g) Katılımcılara ait isim listesinin olu ması ve davetiye bilgilerinin kesinle mesi görevlerini üstlenmi tir. 2- Sergi De erlendirme Kurulu (SDK), 3 üye ve 1 raportörden olu ur. Üyelerden biri dernek ba kanı ya da temsilcisidir. Di er ikisi yönetim kurulu dı ındaki üyeler arasından yönetim kurulunca belirlenir. Raportör de yönetim kurulu dı ından atanır. Her sergi için SDK nın yönetim kurulu dı ındaki üyelerinden biri de i tirilir. SDK da yer alacak üyelerin, o serginin konusuna yatkınlı ıyla tanınmı olması uygundur Mayıs 2007 Foto Forum 33. Toplu Sergi Tarihlemesi Konu: Ya lılık Foto raf örneklerinin Sergi De erlendirme Kurulu na son sunum tarihi: 25 Nisan 2007 Sergi De erlendirme Kurulu (SDK) toplantı tarihi: 27 Nisan 2007 Örneklerin geri alınması: 28 Nisan 2007 FOTO RAF MAK NE VE OBJEKT FLER N ZE TAM R, BAKIM, TEM ZLEME FOTO DE ER Ali De er Sümer Sokak, Menek e Pasajı, No: 5 12 Kızılay ANKARA Tel: 0(312)

10 TRABZON FOTO RAF SANATI DERNE BÜLTEN SAYI: 108 MAYIS - HAZ RAN 2007 FOTO RAF MAK NE VE OBJEKT FLER N ZE TAM R, BAKIM, TEM ZLEME FOTO DE ER Ali De er Sümer Sokak, Menek e Pasajı, No: 5 12 Kızılay ANKARA Tel: 0(312) FOTO FORUM DA MAYIS - HAZ RAN 2007 ETK NL K PROGRAMI 16 Mayıs Çar amba 18.00, Saydam Gösterisi Salih HAYAL Gel Seyreyle 20 Mayıs Pazar. Paparza elalesi Çekim Gezisi (LDA: Lütf. Derne i Arayınız) 23 Mayıs Çar amba Saydam Gösterisi Turgay Murtezao lu 30 Mayıs Çar amba Saydam Gösterisi Deniz TOKAY (AFSAD) Tecavüz Minimum Düzeyde 06 Haziran Çar amba Felsefe Dersleri Kenan SARIAL O LU Alternatif Bakı 13 Haziran Çar amba Saydam Gösterisi Ahmet YAKAR 17 Haziran Pazar. Çekim Gezisi Kadırga Yaylasına Göç (LDA) 20 Haziran Çar amba Saydam Gösterisi Yunus KOÇ 27 Haziran Çar amba Sezon Kapanı Töreni Mimarlar Odası Bahçesi FOTO FORUM SEY R DEFTER TOPLU SERG LER 2007 Aralık: Eller 2008 Nisan: z 2008 Aralık Yansımalar ÜZÜNTÜMÜZ Adanalı de erli foto rafçı dostumuz Fethi Sabunsoy u yitirmenin üzüntüsü ya adık. Sabunsoy a Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine ba sa lı ı dileriz Türkiye Foto raf Sanatı Federasyonu 3. Ola an Genel Kurulu 28 Nisan günü Kocaeli de yapıldı ve Özcan Taras yeniden ba kanlı a seçildi. Alınan bir kararla da yönetim kurulu üye sayısı 11 e yükseltildi. Üye arkada ımız Metin Öztürk, 21 Mayıs günü Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde Yalnızlık Yansımaları konulu bir foto raf sergisi açıyor. Merhaba arkada lar, Eylül ayı ile ba ladı ımız sezonumuzu Haziran sonu itibariyle kapatıyoruz, ama Eylülde tekrar ba lamak üzere. Etkinlik sezonumuz içinde sizlerin de izledi i gibi oldukça yo un foto raflı günler ya adık. 7. Foto raf Günleri, Hazan sergisi, 25, 26 ve 27 ncisi gerçekle tirilen foto raf e itim seminerleri, 14 Mayısta açılacak olan Ya lılık sergisi, Ankara da Trabzon Fuarında ve Burhaniye de açılan sergiler ve dernek lokalinde yapılan seminerler, saydam gösterileri ile bu günlere ula tık. Önümüzdeki sezonda sergi konularını göz ardı etmeden bir tatil geçirmenizi diliyoruz. Hepimizden hepinize iyi tatiller. Sevgiler Yönetim Kurulu TFSF DESTEKL YARI MALAR Çanakkale / Ayvacık Belediyesi Uluslar arası Bulu ma Dal: RB / SB Son Katılım: Ordu Valili i Dört Mevsim Ordu Dal: RB Son Katılım: Safranbolu Kaymakamlı ı Kültürel Miras ve Korumacılık Dal: RB / SB Son Katılım: Adalar Kültür Derne i Dal: SB Son Katılım: SKF Türk Çiçekler Dal: RB Son Katılım: Mersin Foto raf Derne i Do a Serbest Deneysel Dal: RB / SB / CD Son Katılım: 19. Ekim 2007

11 Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde 33. Toplu Sergimizi Açıyoruz: YA LILIK Bültenimiz baskıya verilirken son hazırlıkları sürdürülen sergiye 37 foto raf sunulacak. Açılı 14 Mayıs Pazartesi günü saat de, Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde Sergiye yapıtlarıyla katılan üyelerimiz ise unlar: Ali MAMO LU, Fahri GÜMÜ TEK N, Feridun AYDIN, Figen B LG, Hakan KIRMACI, Hamiyet ÖZEN, Kadriye ÇINARO LU, Metin ÖZTÜRK, Mustafa Re at SÜMERKAN, Nermin KARSAN, Nur KOÇ, Osman Zeki DEM RKALE, Salih HAYAL, Sevgi GÜLTEK N, Süleyman ALKAN, Özlem KADAKALO LU, Tolga TOMAÇ, Türkün SÜMERKAN, Yunus KOÇ, Zafer BAK YÖNET M KURULUMUZUN TRABZON VAL S N Z YARET Foto Forum Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Nisan günü Trabzon Valisi Sayın Nuri Okutan ı makamında ziyaret ettiler. 27. DÖNEM KURS YERLER M Z BELGELER N ALDILAR 19 Mart günü ba layan 27. Dönem Foto raf Temel E itim Seminerimiz sona erdi ve kursiyerlerimiz 2 Mayıs Çar amba günü dernek merkezimizde düzenlenen törenle katılım belgelerini aldılar. Seminere katılarak foto raf bilgisini peki tiren arkada larımız unlardı: Asiye Bebek, Ahmet Cevher, Hüseyin Yanık, Atilla Alphan, Güven Yavuz, Hüsna Kudun, Mehmet Salih Köse, Mustafa Kocaman, Mehmet Kamil Yıldırım, Halide Nizam, lkin Kurt, Ceren Kuduno lu, Osman Kenan Aksoy. Kursiyerlerimiz uygulama gezisi sırasında Memi a a Kona ı önünde tarihi pozlarından birini verdiler Kursiyerlerimizden Mustafa Kocaman ın sürprizi çikolatalı ve kremalıydı. 27. dönemin ya kütü ü gibiydi g. Farklı Kategorideki Sanat Eserleri. Folklorik, bölgesel ve tarihi sanat eserleri farklı kategoridedir. Çünkü böyle sanat eserleri yukarıda belirtilen eserlerinin de erlendiricileri de o bölgeye veya o zamana ait olmalıdır. Folklorik ve bölgesel bir sanat eserinin dünyanın öteki ucundaki bir de erlendiriciye aynı algılamaları vermesi beklenemez. Bu yüzden böyle sanat eserleri, içinden geldikleri kültür de erlerine göre de erlendirilmelidirler. Mesela eski Çin müzi i eserleri bölgesel müzik sanat eserleridir. Bizim anlamamız beklenemez. Veya eski tarih ça larında yapılan eserler, ma ara resimleri veya örne in eski Mısır resimleri ve hiyeroglifleri de o zamana ait ölçülerle de erlendirilmelidir. Çünkü o zamanlarda yazı harfleri bile sanat olarak de erlendiriliyordu. h. Yayınlanma Gereklili i. Sanat eseri yayınlanmalıdır. Alıcıların - de erlendiricilerin yani tüm insanlı ın görü üne sunulmalıdır. Yayınlanmamı bir eserin anlamı, eser e er imkansızlık nedeni de il de bilinçli olarak yayınlanmamı sa, o eseri yaratanın ki isel tatmininden öteye geçmez. Yayınlanmamı bir bilimsel ara tırmadan farkı yoktur. Bunu kaba ve komik bir örnekle çok güzel anlatabiliriz. Ekmek yapan bir fırıncının ekmeklerini satmayıp bunu di er ekmek yiyen ki ilerin (yani izleyicilerin) kullanımına sunmamasına benzetebiliriz. Sanat eserlerinin eski yayınlanma zorlukları (kitap bastırma, sergi düzenleme gibi) günümüzde nternet sayesinde büyük ölçüde a ılmı tır. Bugün internet sayesinde sürekli bir sergi veya sergiler sahibi olabilir veya olan sergileri izleyebiliriz, hatta sanatçının kendini geli tirmesine yardımcı olması hatta hayatını kazanmasını sa layacak ekilde eserleri satabiliriz. i. Soyutlama, De i tirme: Sanatçı, evreni kendi aklına göre yorumlamalıdır. Tamamen orijinaline benzeyen kayıtlar sanat de ildir. Mimezis kuralının burada i lemesi gereklidir. Bunun için deformasyon, renk ve ekil de i ikliklerden tutun da modern sanattaki gibi gerçeklikten tamamen kopmaya giden metodlar kullanılmalıdır. Estetik kaygılar, soyutlama ve safla tırma, Aristo nun Mimesis ve Katarsis mental tekniklerine - kuramları gibi sanat teori i ve estetik kurallar uygulanır. Bu de i tirme sembolizm yani semboller kullanılarak bazı kavramların yeniden tanımlanmasını da içerebilir. GEÇM ZAMAN ENSTANTANELER Öyle mahzun duru una aldanmayın. Verdi i pozlar, objektife hiç de yabancı olmadı ını gösteriyor. Nitekim sevgili Hasan Be li yi 24 yıl sonra Foto Forum u kuranlar arasında görürüz Üstelik i ini de yine foto rafla ilgili seçecek, ulusal basın kurulu larında yer alacaktır. (Daha geni bilgi için bkz. TE O AN! Dursunali Sarıkoç ile Vedat Osmano lu Fransız sinemasının genç jönlerden birini bültenimize niçin koyalım ki? Bu yakı ıklı, bizim emektar Ali Van. Ah o saçlara nasıl kıydın Ali Van! Sayın Okutan tarafından çok zarif bir ekilde kar ılanan yönetim kurulu üyelerimiz, derne imizin 20 yıllık geçmi i ve gerçekle tirilen etkinlikler hakkında bilgiler sundular. Ziyaret, karde dernek Karikatürcü arkada larımızla birlikte yapılmı tı. Kentteki kültür - sanat hareketlerinden, altyapı sorunlarıyla sosyal ya amdan söz edildi. Sayın Vali nin, Trabzon adını olumsuz ekilde öne çıkaran olaylar ardından e itim, kültür - sanat ve sosyal ba lıklardaki konulara son derece yapıcı ve dikkatle baktı ına, projeler geli tirmekte oldu una tanık olduk ve umutlandık. 1 kinci tarihi poz, katılım belgelerinin sunuldu u törenin ardından çekildi. Yüzler hüzünlü ama kalpler gururluydu Dursunali: Ula Vedat, senun için dediler ki, yakinda evlenecek... Sakın laf gizlema. Asli var mi u a um? Vedat: Özcan ba kanuma az yalvarmadum. Dedum ki: Abi yakma beni; ya landum, bittum, birak evleneyim. 4 kere Kocaeli ne gittum, araya adam koydum; Ben ba kanlı ı birakmadan seni kimseye vermem dedi. (Bu anı yakalayan Ömer Bakan a te ekkür) 4 Karadeniz de yaygın bir söz vardır: Adam olacak çocuk, horona giri inden belli olur derler. Zafer Baki o günden sonra horon halkalarında hiç görülmedi ama O, Foto Forum yönetim kurullarında uzun yıllar horon tepti. (Hazır horondan söz açılmı ken; ba lama ile horon oynandı ına ilk kez tanık oluyoruz. Demek eski Sürmene de öyleymi )

12 Bir Stüdyo Foto rafçısı Gözüyle Klasik Uygulamalardan Dijitale Geçi NEREDEN NEREYE Feridun AYDIN Nereye olacak; dijital devrime, ya da sayıla mak için engin bir denize... Yüzebilirsin de, avlanabilirsin de... Platformlar kurarak ara tırmalar da yapabilirsin. Ama unu unutma ki deniz oldukça tuzlu. imdi ne olacak? Bu hayat öyküsü bitecek mi? Hayır, hayat devam ettikçe bu denize alı maya, ya amaya, ö renmeye devam elbette. De erli dostlar, 2000 li yıllara girildi inde foto raf alanında ya anan dijital devrimde kimi ayrıntılara ve anılara önceki yazımda de inmi tim. imdi de bu engin sularda neler ya anmakta oldu una bir bakalım... Foto raf stüdyolarının toplumun kültür seviyesiyle paralel olarak dü tükleri büyük hatalar yakla ık 10 yıldır devam ediyor. Ben de nasibini istemeden alanlardan biriyim. Ne güzel ey foto raf derken bir de baktım ki dam üstünde saksa an (ba ka türlü açıklaması zor). Bir eyler üretiliyor, mü terilere arz ediliyor, ya da mü teriler bazı taleplerde bulunuyorlar. Foto raf stüdyoları alabildi ine bulu yapıyor, seçenek sunuyor mü terilerine. Bir vitrinde ne görsem be enirsiniz? Hafif dekolte, Transparan bir gelin Kaçkar zirvede oturuyor. Oysa ben bölge insanı olarak bile 2000 metrenin yukarısını tanımıyorum. Bu hayalci akım foto rafa zarar vermekle kalmadı. Temel foto raf kuralları da unutuldu ya da bir kenara itildi. Bu bende oldu u kadar foto raf üstatlarına da büyük infialler ya atmı tır. imdi ne oluyor, kısmen de olsa stüdyolar aslına dönüyorlar. Havada uçanlarsa yere inemiyor. Geriye do ru son 5 yıla baktı ımda ne kadar hata yaptı ımızı çok daha iyi görüyorum. öyle anlatabiliriz. yi bir terzi ceket dikerken muhtelif biçimlerde alternatif dü ünebilir. 2 dü meli, 3 dü meli, kruvaze ya da spor, yırtmaçlı veya düz. Ama sonuç olarak bir ceket kuma ve astardan ibarettir. E er önünü ayrı, yakalarını ayrı, arkasını da farklı kuma tan yaparsa ve de ona çiçek böcek eklerse öyle bir ceketi belki ve ancak, ovmenlik ya da maskaralık yapmak adına giyme ansınız olacaktır. Öyle bir zaman gelir ki, yaptıran da yapan da yaptıklarına pi man olabilirler. Bu konuda tarafımdan ya anmı bir anekdot: Bir gelin adayı ve damat foto raf çektirmek istiyorlar. Yıl Randevu almaya gelirler foto rafhaneme Mü teri bölümündeki arkada larım kendilerine gerekli bilgileri verirler, ancak bir de benimle görü mek isterler. Hay hay, buyurun nasıl yardımcı olabilirim deyince, onlar da: Biz dü ünümüzde stüdyo foto rafı çektirmek istiyoruz, ancak fonlarınızı pek be enmedik daha ba ka fonlarınız yok mu mesela kiz Kuleler Özgürlük Anıtı veya Titanic gibi deyince; evet var, hatta bunların bir kısmını da gezdim, foto raflarını çektim dedim. Ancak sizin dü ün Trabzon da de il mi? diye sorunca; evet ama çok güzel oluyorlar cevabını aldım. Muhtemelen o manzaralar güzel ama piyasada 2 çok daha güzel manzara foto rafı bulmak mümkün deyince bu kez de: Ama fiyatınız biraz yüksek cevabını aldım. Ben o gelin ile damada foto raf çekmedim. Çünkü artık estetik duygularımı ya da ruh halimi toparlayıp onlara do ru ve kaliteli foto raf çekme ansım kalmamı tı yılları arasında buna benzer bir çok olayın ya andı ı dönemde, böyle yakla ım ve anlayı larla mücadele etmeye çalı ırken yalnız kaldı ımı üzülerek söylemeliyim. Oysa o sırada birileri de bu yakla ımları kullanarak prim yapıyordu. Do ru mu? Hayır elbette. Her ey eninde sonunda aslına geri döner. te tüm bu olup bitenleri zihnimde toparlayıp muhasebesini yapınca, istemeden de olsa nasibimi layıkıyla (!) aldım diye dü ünüyorum. De erli dostlar, 1965 yılında ba layan serüven bu artlarda bitti ki yıl önce stüdyomu devrettim. Ama yeni bir gün her zaman do uyor ve farklı ufuklara uçuyorsunuz. Foto rafa imdi ba ka türlü bakıyorum. Dünyada dijital teknolojinin henüz rayına oturmadı ını herkes söylüyor ve anlatıyor, ama geri dönü de dü ünülmüyor elbette. Asıl olan teknolojiyi yerinde kullanmaktır, artılardan istifade etmektir. Bazen bir sinema filmini birkaç kez izlemi sinizdir. Ancak üçüncüde dördüncüde konuya vakıf oluyorsunuz. E er teknolojiyi de bu anlamda kullansaydık, de erlerimiz farklı olacaktı. Bir zamanlar oldu u gibi. imdi ne mi oldu? Hiçbir ey. Ku kusuz bütün insanlar, günün birinde bir makine alıp anı foto rafı çekmeyi deneyecektir. Do ru ve sanatsal nitelikteki foto rafı bu i i bilenler, gönül ve emek vermi olanlar çekiyordu, yine onlar çekecekler. Bu böyle devam edip gidecek B R KURS YER N KALEM NDEN Trabzon'a bundan 4 sene önce geldi imde, aileden ayrılmanın verdi i hüzün, ama ayaklarımın üstünde durabilece imi bilmenin hissettirmeden gelen sevinci ve bilmedi im bir ehirde olmanın verdi i kaygıydı beni anlatan duygular Bir u ra edinmek istedim. Beni anlatacak; gördü ümü, hissetti imi ba kalarına hissettirebilecek ya da ba ka duygular uyandıracak bi iler yapmalıydım lk temelini K.T.Ü de Foto rafçılık dersleri ile attım. Kendimi yenilemeye çalı tım ama eksiklik hissetti im birtakım eyler vardı: Deneyim Bunu Foto Forum da giderebilece imi dü ündüm. Ve haklı da çıktım. Yeni bir arkada çevresi ve yıllarca foto rafa gönül vermi insanlarla, dolu dolu pazartesi, per embeler geçirdim.. Ö rendim, belki de ö rettim Sıcak, dostça, sohbetler seklinde güzel, verimli bir ay geçirdim. Tüm Foto Forum ailesine te ekkürler. Mutluydum :) lkin Kurt (27. Dönem) SANATIN OLMAZSA OLMAZ ARTLARI Can Baytan Aristodan beri günümüze kadar gelen estetik anlayı felsefesinin geli iminde, bir eserin sanat eseri olabilmesi için iki artı yerine getirmesi beklenmesi konusunda görü birli ine varılmı tır. Bunlardan ilki: Mimezis tir. Mimesis kelimesi taklit etme kökünden gelmekte olup sanat eserindeki ö enin aslından daha ba ka bir eyi, veya bir duyguyu tanımlaması anlamına gelir, buna bir örnek verecek olursak mesela bir peyzajın ön planındaki büyükçe bir ta parçası mesela artık ta parçasını de il, yalnızlı ı, eskili i veya dayanıklı olmayı temsil etmektedir, yani aslında var oldu undan daha ba ka eyler o ta görüntüsünün anlamı haline gelmi tir. Yani foto rafçı bir görüntü ile izleyicilerin aklında o görüntünün temsil etti i ba ka eyler veya ba ka duygular uyandırmalıdır. kinci art Katarzis dir. Bu ise insanda estetik bir co ku uyandırma yetene i demektir. Estetik co ku evrensel de erlerle uyumlu olmalıdır. Bu de erler, toplumların zamanla evrimle ip geli mesiyle de i ir. Sanat bu yüzden toplumların geli mesinde bir ölçü ve bu geli meye yardımcı bir ö edir. Katarzis in kelime anlamı Arınma anlamına gelir. Aristo ya göre sanat eserini seyreden ki i büyük bir co ku duyar daha sonra duyguları dinginle erek arınır ve bilinci az ya da çok, bir üst seviyeye ula ır anlamında kullanılmı tır. Eski tanımlamaları bir kenara bırakırsak Katarzisin bugünkü tanımı sanat eseri kar ısında duyulan co ku anlamına gelir, tıpkı çok sevdi imiz bir müzik parçasını dinlerken duydu- umuz co ku gibi, buna ça da anlamda mimezis i de eklenince kar ımıza bir sanat eseri çıkmaktadır. Teknik mükemmellik Katarzisin olu masında izleyicilere yardımcı olur. Sanat Eserlerinde Olması Gereken Di er artlar: a. Kalıcılık. Sanat eseri teknik olarak kalıcı olmalıdır. Mesela Leonardo da Vinci nin kendi yaptı ı boyaların 5-10 yıl sonra bozuldu unu dü ünün. O zaman bu eserleri olur muydu? Franz Kafka nın Naziler tarafından yakılmı eserlerini dü ünün, yakılmadan önce bu eserler vardı ama imdi? b. Orijinallik. Sanat eseri sanatçının anlatmak istedi i evrenin bir parçası hakkındaki algılamalarını bize verirken, o eser en azından teknik olarak özgün-orijinal olmalıdır. Yani daha önce, bu ekilde bir algılama aynı teknikle verilmemi olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, ben Mona Liza ya benzer bir ki iyi aynı gülümseyi le çizerken fırça darbelerimde aslında ona olan platonik a kımı belirtiyorsam, bu da Vinci taklitçili i olur, ama bu eserdeki ana platonik a k fikrini bir daha kullanamayaca ım anlamına gelmez. Ama o zaman, bu fikri verirken kendi modelimi kendi gördü üm biçimde ve kendi tekni imle uygulamasını yaparak eserimi yaratmalıyım. O gülümseyi da Vinci nin platonik a k mesajını sunu biçimidir. Ben bir kol hareketi, bir dudak ısırmasını aynı mesaj için de i ik bir teknikle uygulamı olurum. E er yaptı ım bu eser sanat tarihi içinde do ru bir ekol veya ça da e ilimler ta ıyorsa bu bir özgün-ça da sanat eseridir. Bu yüzden çok basit ö eleri kullanarak yapılan sanat eserlerinde orijinal olmak daha zordur. Ama unutulmamalıdır ki, taklit sanatçının asistanlık dönemlerinde tekni ini geli tirir, görü açısını büyütür. Sanatçı toplumdan ve ustalarından aldı ı kültürel temel üstüne oturmaktadır. Sanatçı bu altyapısını a abildi i zaman bir sanatçı olur. Bu yüzden esinlenmeler, aynı tekni i kullanmalar do aldır. Dünyada önceki bir ustadan veya kendi ustasından esinlenmemi bir sanatçı yoktur, ama sanatçının eserleri kendine özgün olacak 3 kadar olgunla mı tır. Bu art yerine gelmezse o eser maalesef taklit veya tekrar olur, orijinal sanat eseri olmaz. c. Çarpıcılık. Sanat eseri çarpıcı olmalıdır (Katharzis etkisi için). Bunun için sanat eserinin kompozisyonunun, düzeninin, renklerinin, ritminin albenili olması gereklidir, ki sanat eseri de erlendirici kesim tarafından algılanabilsin, dikkati çekilsin. Bu imdiye kadar yapılmamı teknikler uygulanarak, gariplik, çirkinlik özelli i kullanılarak da yapılabilir, ama en çok kullanılan güzellik, ho luk, estetik ve çarpıcı cümleler renkler ö elerdir. Mesela Franz Kafka nın eserlerinde kullandı ı teknik, mekanların karma ıklı ı, büyüklü ü ve can sıkıcılı ı, ki ilerin kendi aralarındaki ili kilerinin son derece alt düzeyde hatta ilkel ihtiyaçlar düzeyinden öte geçmemesi de romanlarının çarpıcılı ını sa layan özelliklerdendir. Kafka bu ilkel ki ilikleri ve mekanları kendisiyle toplum ve evrenle arasındaki ili kileri anlatırken traji-komik ö eler olarak kullanmaktadır. d. Ça da lık.. Sanat eseri ça ına uygun biçimde ve ça da larıyla uygun sanat ekollerinin birisine atfedilecek bir ekilde veya en azından bu ekollerden birisine benzedi i varsayılarak de erlendirilir. E er bunlar uygulanamıyorsa Sanatçının sanat eserleri yeni bir ekol sayılabilecek düzeyde (kalitede ve kantitede) olmalıdır - ki sanatçının bu yeni sanat eserleri dizisi eski ekollerle süreklili i olan yeni bir ekol sayılabilsin. E er bu ekoller o sanat eserine uygulanamıyorsa, veya sanat tekni inde ekoller çok belirgin de ilse (Foto- rafta oldu u gibi), o zaman o eserler içerdikleri objelere göre de sınıflandırılabilir: Do a - Peyzaj - Makro - nsan - Sosyal - ehir Peysajı - Evcil Hayvan - Vah i Ya am - Infrared gibi e. Evrensellik. Sanat eseri evrensel olmalıdır, yani dünyadaki tüm sanattan iyi anlayan de erlendiriciler tarafından zaman içinde ortak sanat de erleri dizisinde yeri oldu u fikri ortak olarak benimsenmelidir, bu zaman alıcı bir süreçtir. Sanat eseri tüm dünyadaki sanat de erlendiricilerinin be enisini kazanmasını gerektiren süreçlerden geçmelidir, ve bu yorumlar kalıcı olmalıdır bu süreç aynı zamanda sanat eserinin Klasik bir sanat eseri oldu u mertebesini de beraberinde getirir. E er sanat eseri tüm yorumcular tarafından aynı düzeyde algılanmıyorsa veya yorumcular yorumlarını ve ilgilerini o sanat eseri için zaman içinde de i tiriyorsa o sanat eseri, sadece be enildi i zaman süreci içerisinde Klasik olarak de erlendirilmez. Ama bir kısım de erlendirici tarafından belli bir süre sanat eseri olarak algılanıyorsa o zaman Popüler sanat olarak de erlendirilir (Pop müzik gibi). E er bir sanat eseri yeterli sanat de erlendiricilerinin de il de sanat bir kolu eseri ve tarihi hakkında yeterli sanat de erlendiricileri kadar bilgisi olamayan ki iler tarafından de erlendirilmi ve sürekli de il ama belirli bir süre için belli bir yerde çok sayıda ki i tarafından be eni kazanmı eserler de Popüler sanat ünvanı kazanır. Ama bir sanat eseri hemen her yerde tüm yeterli sanat de erlendiricilerinin ço unlu unun (hepsinin olmayabilir), be enisini her zaman kazanıyorsa o eser Klasiktir. Eserin evrensel olabilmesi için tekni ine uygun ve evrensel olarak ortak algılanabilecek ekilde yapılması gerekir. Böyle sanat eserlerini Trabzon daki tüm de erlendiriciler farklı, Cincinatti deki tüm de erlendiriciler farklı olarak algılıyorsa bu sanat eseri evrensel niteli e kavu mamı demektir. Hiç olmazsa bu iki ehirdeki bazı de erlendiriciler, eserin en azından belli bölümleri için aynı algılamaları duyumsamalıdırlar f. Ki isel Devamlılık, Sanatçının Evrimi. Sanatçının eserleri en azından onun belli bir dönemi için, evren parçaları hakkındaki görü ünü gösterir. nsan do asına uygun olarak belli dönemlerinde veya tüm sanat ya amı boyunca eserleri onun bu görü açısını yansıtır. Yine insan do asına uygun olarak zamanla, sanatçı de i tikçe bu görü açısı da de i ebilir. Genellikle bu de i im sanatçının eski bakı açılarına uyumlu bir biçimde olur. Yani bir sanatçının sanatı sürekli olarak de i ir. Bunu sanatçının geli imi, de i ik evreleri diye adlandırmak mümkündür.

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl Tekst 1 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya

Detaylı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı Ba kan dan Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye Birle mi Milletler (BM) verilerine göre, 1950 de 732 milyon olan dünya kentli nüfusu, 50 yıl sonra, 2000 de 2.8 milyar, 2006 da ise 3.2 milyar olmu tur. Kentlerde

Detaylı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı

Edebiyat, bir dilek feneri...

Edebiyat, bir dilek feneri... Edebiyat, bir dilek feneri... Oda ına insanı ve edebiyatı alacak bir dergi hayaliyle çıktık bu Keçi yoluna. lk sayıdan bugüne kadar dijital bir mecrada artarak okunmak, her gün daha da patikala an edebiyat

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı

Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Tekst 1 Öz Kayseri pastırması ile AB nin gıda Oscarını kazandı Zafer Özcan 1 Gurbetçi i adamı Hilmi Selçuk, gıda dalında her yıl Almanya da yapılan ve 6 Avrupa ülkesinden 478 firmanın katıldı ı yarı mada

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi.

Araban z bu. nsan n özgürlü ünün kar- s nda hiçbir güç duramaz. Ergenekon davas bir ar nma ve yüzle me vesilesi. s04 Yar n ö rencileri rahat b rak n Yar n sabah Yüksekö renime Geçi S nav var. Ö renciler ne yap p ne yapmayacaklar n biliyor. Peki di erleri? Ba ta aileler olmak üzere oförlere, in aat i çilerine, seyyar

Detaylı

MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te

MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te Eylül/Ekim/Kasım 93'te 1 Merhaba Yeni nsan/ Baki Altın 6 Al Gözlerim Sende Kalsın/ Hayati Azim 14 Veba/ Tolga Karadeniz 17 Korku/ brahim Karaca 23 Munzur: Bir Dü ün E v i / Harun U y a r 24 Toroslarda

Detaylı

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 5 Eylül 2012 Çarşamba

SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI. 5 Eylül 2012 Çarşamba SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI KONAK BELEDİYESİ Beytüşşebat da meydana gelen saldırı sonucu 10 askerini şehit veren Türkiye, dün sabah sevinçli bir haber ile uyandı. Bir süre önce Foça daki askeri araca

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı

97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı S a y ı : 3 8 0 97. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı Başbakan Erdoğan Maden Ocağında Enerji İşçisi Özelleştirmeye Karşı Direniyor Tekgıda-İş Karadeniz Bölge Temsilciler Kurultayı Başarıyla Sonuçlandı

Detaylı

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR TC GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRK D L B L M DALI BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR MASTER TEZ Hazırlayan Aytaç D NÇ YILDIRIM Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL

Detaylı

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız

Meram ın güzelliklerini dünyaya tanıtaca ız adam azhar Özelçi, I k Consulting Genel üdürü ehmet Ergün, eram Belediyesi Özel Kalem üdürü Poyrazer, hlas edya Holding Reklam Koordinatörü Ahmet Dörtka l, eram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kala hlas edya

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

ILO 99. Çalışma Konferansı

ILO 99. Çalışma Konferansı Sayı: 389 DOSYA "Vatandaşlık Geliri" Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı'ndan Terör Zirvesi ILO 99. Çalışma Konferansı Zonguldak'ta İş Bırakma Eylemi Bölge Temsilcilikleri Toplantıları TÜRK YE ŞÇ

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN

SKEN'li. do ay sever. do an n ye ili, ya am n ayd nl... Türkiye nin Geleceği Aydınlık SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN SAYI: 14 MAYIS 2012 SKEN LET M BÜLTEN Türkiye nin Geleceği Aydınlık Deniz Çevresinin Petrol ve Di er Zararl Maddelerle Kirlenmesine Müdahale Tatbikat SKEN I. Streetball Ve Tenis Turnuvas Prof. Dr. Üstün

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim!

Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Roboskî nin ikinci yılı Devletten Kürtlere: Gerekirse topunuzu katlederim! Hava-İş genel kurulu değerlendirmesi... Yatağan da özelleştirmeye göğüs gerenlerin, Zonguldak maden işçilerinin, ODTÜ ve Hacettepe

Detaylı

GAZETE YAZILARI 9 ASAF SAVA AKAT 2002 YILI. SABAH ve VATAN GAZETELER. stanbul Bilgi Üniversitesi SABAH GAZETES VATAN GAZETES.

GAZETE YAZILARI 9 ASAF SAVA AKAT 2002 YILI. SABAH ve VATAN GAZETELER. stanbul Bilgi Üniversitesi SABAH GAZETES VATAN GAZETES. Ç NDEK LER SABAH GAZETES ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 9 2002 YILI SABAH ve VATAN GAZETELER OCAK 2002 4 2002 TAHM NLER SIRA ENFLASYONDA BEKLENT LER VE ÇOKLU DENGE YOLSUZLU UN ESAS MAL YET BA BAKAN ECEV

Detaylı