Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde Bir Görsel Hazan 32. TOPLU SERG M Z Nur Koç merdivenleri, birlikte ya lanmı ve birbirine kenetlenmi eller Ak amüstü gri bir gökyüzünden bo alan ya mur altında tek emsiyeye sı ınmı bir çift, terkedilmi bir evden arta kalanlar TRABZON FOTO RAF SANATI DERNE BÜLTEN SAYI: 107 MART - N SAN 2007 FOTO FORUM DA MART N SAN 2007 ETK NL K PROGRAMI 21 Mart Çar amba 18.00, Foto raf Ele tirisi 25 Mart Pazar. Çekim Gezisi Sürmene Köyleri LDA (Lütfen Drn. Arayınız) 04 Nisan Çar amba Saydam Gösterisi Gökçe SÜMERKAN Plastik ehir 11 Nisan Çar amba 18.00, Saydam Gösterisi Aydın ATASOY 18 Nisan Çar amba iir Dinletisi Erdal EKSERT 25 Nisan Çar amba Seminer Feridun AYDIN, Digital Foto raf Malzemeleri 30 Nisan Pazar. 27. Dönem kursiyerler çekim ve uygulama gezisi (isteyen üyeler katılabilir) Merhaba arkada lar, Foto raf etkinliklerinin ardından hemen yeni üretimlere kaldı ımız yerden devam etme adına, hepinizi daha da verimlili e ve ilgiye ça ırıyorum. Hazan konulu 32. Toplu Foto raf Sergimizi foto rafseverlerin be enisine sunduk. Ancak, bizler bo duramayız. imdi de programımızda olan Ya lılık konulu 33. toplu sergimizin hazırlıklarına ba ladık. Eserlerinizi lütfen belirtilen tarihlerde De erlendirme Kurulu muza sununuz Mayıs ayında Artvin Valili i nce düzenlenen foto raf yarı masına yeterince ilgi gösterelim. Konuyla ilgili pek çok görüntünün ar ivlerimizde oldu unu biliyorum. Lütfen katılmayı önemseyelim. Beraberce ba arı çıtamızı biraz daha yükseltece imize olan inancımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Hazan; Hüzün müdür, Son mudur, Yok olu mudur, Sonbahar mıdır, Ayrılık mıdır, Yalnızlık mıdır yoksa 2006 sonbaharında açmayı planladı ımız Hazan konulu toplu sergimizi, Trabzon 7. Foto raf Günleri yle aynı tarihe denk dü mesi nedeniyle 19 ubat 2007 tarihinde gerçekle tirebildik. Yo un ve bir o kadar da titiz çalı malarımız sonucunda ho ve hatırda kalır bir sergi oldu. Dümdüz bir ovada yalnızlı ı ya ayan bir a aç,hazan meyveleri, gün batımında sonsuzlu a yürüyen bir insan Panolarda asılan foto raflar, her katılımcının hazanı kendi duygularına, dü üncelerine göre yorumladı ının kanıtlarıydı. zleyenlerde hüzne, son a, yok olu a, sonbahara, ayrılı a, yalnızlı a tanıklık ettiler. Amacımız da buydu FOTO FORUM SEY R DEFTER TOPLU SERG LER Mayıs 2007: Ya lılık 2007 Aralık: Eller 2008 Nisan: z 2008 Aralık Yansımalar YARI MALAR Feridun Aydın Yön. Kur. B k. ÜZÜNTÜMÜZ Üyemiz Salih Hayal, a abeyini kaybetti. Arkada ımıza ve kederli ailesine ba sa lı ı diliyoruz. GEÇM OLSUN Yönetim Kurulu üyemiz Sevgi Gültekin, üyemiz Mehmet Arslan küçük birer operasyon geçirdikten sonra sa lıklarına kavu tular. Zerrin Baytan ise birkaç günlük hastane bakımı ardından sa lıkla evine döndü. Arkada larımıza geçmi olsun diyoruz. Buca Belediyesi Dal: SB / RB / Son Katılım: 16 Mart 2007 Artvin Valili i Konu: Artvin Dal: RB Son Katılım: 04 Mayıs 2007 Adalar Kültür Derne i Dal: SB Son Katılım: 31. Temmuz 2007 Kocaeli Büyük ehir Belediyesi Dal: RB Son Katılım: 19. Ekim 2007 Sayın Temel Kılıç ve ba kanımız Feridun aydın, sergimizin açılı ı öncesinde Sergimizin açılı ını Trabzon Belediye Ba kan Vekili Sayın Temel Kılıç yaptı. Üyelerimiz yanında eme e ve sanata saygı duyan dostlar da bizi yalnız bırakmadılar. Sarı, turuncu, kırmızı yapraklar, kar ve hazan, bir grup vakti hüzünle bakan gözler, kırık bir çatı, anayolda yatan cansız martı, yılların yıpranmı lı ı yüzüne yansımı bir kadın, harap bir kona ın bo ve yalnız Hazan sergimize yapıtlarıyla katılan üyelerimiz unlardı: Ali MAMO LU, Atilla BÖLÜKBA I, Aydın ATASOY, Feridun AYDIN, Hamiyet ÖZEN, M. Re at SÜMERKAN, Nermin KARSAN, Nur KOÇ, O. Zeki DEM RKALE, Özlem KADAKALO LU, ekip SKENDER, Tolga TOMAÇ, Türkün SÜMERKAN, Vedat OSMANO LU, Zafer BAK, Zafer GÜNGÜT. Her zaman imece ile gerçekle tirilen sergilerimiz kokteyllerine bu kez katkıda bulunan arkada larımıza te ekkürlerimizi sunuyoruz: Figen Bilgi, Kadriye Çınaro lu, Nermin Karsan, Özlem Kadakalo lu, Nur Koç, Sevgi Gültekin, Türkün Sümerkan ve Trabzon Efes Pilsen 2

8 FOTO FORUM SERG S ANKARA DAYDI 26. DÖNEM KURS YERLER M Z BELGELER N ALDILAR GEÇM ZAMAN ENSTANTANELER ubat 2007 tarihlerinde Ankara da ilk kez gerçekle tirilen Her Yönüyle Trabzon etkinlikleri çerçevesinde derne imiz de bir sergi açtı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi etkinli e ev sahipli i yapıyordu. De i ik kamu kurulu ları, sanayi ve ticaret i letmeleri ile il ve ilçe belediyeleri her türlü ürünlerini sergilediler. Etkinlik alanının en büyük stantlarından biri Trabzonlu sanatçılara ayrılmı tı. Burada resim, karikatür, foto raf ürünleri ürünler sergileniyordu. 19 Ocak tarihinde 26. Dönem Temel E itim Seminerlerine ba layan kursiyerlerimiz, 4 Mart Pazar günü Sürmene yöresine yaptıkları uygulama gezisi ardından 7 Mart ta düzenlenen törenle katılım belgelerini aldılar. Foto Forum üyelerini ta ıyan minibüs sürücüsü Halil brahim. Daha aracının el frenini bile çekmeden görüntülerin üzerine üzerine atılıyordu. Kursiyerlerimiz Sürmene balıkçı barına ında.. Kurucuyu üyelerimizden olup derne imizin ilk ba kanıdır. Saatçi antikacılıkla u ra ır. Duru ve yakı ıklılık açılarından inanın imdi de fena de ildir. Hatta yüzü bile pek de i memi sayılır. ekip skender i hatırlayamamanın, bilmemenin mümkünü yoktur Ankara için arkada larımız daha önce sergiledikleri yapıtlarla bir sergi olu turdular. Katılımcıların adları ise öyle: Ali MAMO LU, Aydın ATASOY, Baki H ÇYILMAZ, Ebru AYAZ, Fahri GÜMÜ TEK N, Figen B LG, Hamiyet ÖZEN, Hamza USTACI, M. Re at SÜMERKAN, Nermin KARSAN, Nur KOÇ, Osman AYAZ, O. Zeki DEM RKALE, Sevgi GÜLTEK N, ekip SKENDER, Türkün SÜMERKAN, Zafer BAK Katılım belgesi töreninden son enstantaneler. TE O AN! Fatma ve Zafer Baki Zavallı model ba ırıyordu: Erkekseniz tek tek gelin! Yılların foto rafçısı. Nice ustalarla çalı mı, Stüdyolar kurmu, kapatmı. Ne denir, foto rafçı olaca ı o ya taki pozlarından belli. Belki boyu biraz uzamı, dünyaya bakı ı de i mi, cildi ya lanmı, pörsümü olabilir ama, una emin olun, gülü aynı gülü Yani Feridun Aydın 27. Dönem temel e itim seminerlerimiz 19 Mart 2007 de ba lıyor Kom u standımızda Karikatürcüler Derne i Trabzon ubesi nden arkada larımız yer alıyordu. Trabzon temsilcisi Adnan Taç (ortada) ve Trabzon Kültür ve Turizm l Müdür vekili Mehmet Özdemir (sa da) 3 Osman Zeki Demirkale, Nikon D(mirkale) ü ile Zafer Baki: Arkada lar, bana inanmayacaksınız Oltayı bir çektim ki, nah bu kadar Lüfer! Fatma Baki: Ey gidi yi idim, atmanın ya ı yoktur. Dün ak am kom ulara anlatırken onun yarısı kadardı 4 Bültenimizin mizah eki BÜLMETEN, hazırlayan arkada ımızın yo un i leri nedeniyle bu sayımıza yeti ememi tir. Ya lılık konulu sergimiz, katılımınızı bekliyor

9 FOTO FORUM TOPLU SERG LER UYGULAMA YÖNERGES Gerekti inde bu kurula Foto Forum üyesi olmayan bir ki i de uzmanlı ından yararlanmak üzere danı man olarak ça rılabilir. Danı man yalnızca görü bildirir. Sergilenecek eserlerin belirlenmesinde oy hakkı yoktur. 3- Foto forum toplu sergilerine katılmak isteyen üyeler, dernek yönetimince belirlenen tarihlerde foto raf örneklerini teslim eder ve baskılarını yaptırmak için geri alırlar. 4- Eseri sergi için seçilmi olanlar, haber vermeden sergiden çekilemezler. 5- Sergi De erlendirme Kurulu nun bilgisi olmadan sergiye foto raf katılamaz. 6- SDK, sergilenecek foto rafları de erlendirmek üzere, belirlenen tarihte toplanır. Kurul, bazı foto rafarla ilgili görü sormak ya da önerilerde bulunmak için, o foto rafların sahiplerini de erlendirmenin yapıldı ı salona ça ırabilir. De erlendirme herkese açık da yapılabilir. Ancak bu durumda salona yalnız sergi için foto raf verenler katılabilir ve üyeler ancak kendi foto raflarıyla ilgili olarak, söz verildi inde konu abilirler. Ba kalarına ait foto raflar hakkında görü belirtemezler. Geçmi i ve kurumsal özellikleriyle Türkiye nin sayılı dernekleri arasında anılan Foto Forum, her türlü etkinli inde yüksek kalite ve sanatsal düzeyi sa lamak yanında sürdürmekle de yükümlüdür. Bu açılardan, derne imizin toplu sergilerinin hem genel düzeninde, hem de yer alacak foto raflarda belli bir yetkinli in yakalanması zorunlulu u vardır. Bir toplu sergi süreci, sergi tarihi ve konusu bildirilerek ba latılır. Serginin konulu ya da konusuz yapılması yönetim kurulunun kararıyla olur. Serginin konulu yapılması durumunda Dernek Teknik Danı ma Kurulu (DTDK) toplantıya ça ırılarak konu belirlenir. Saptanan sergi konusu, sergi tarihinin en az 2 (iki) yıl öncesinden üyelere bildirilir. Foto Forum yönetim kurulunca belirlenecek geleneksel toplu sergilerinin açılı tarihleri de en az 6 ay önceden üyelerin tümüne duyurulur. Sergiye katılacak foto rafların küçük örnekleri (küçük baskı, dia, CD eklinde) katılımcı üyeler tarafından Sergi De erlendirme Kurulu na (SDK) sunulur ve de erlendirilir. Üyeler, de erlendirme sonrasında seçilen ürünlerini geri alarak sergilenmeye hazır halde geri getirirler. Bu konuların yer alaca ı tarihleme öyledir: TOPLU SERG KARARININ (VE VARSA KONUSUNUN) ÜYELERE DUYURULMA TAR H : Sergi tarihinden en az 2 yıl önce TOPLU SERG AÇILI GÜNÜNÜN DUYURULMASI: Açılı tarihinden en az 6 ay önce SERG Ç N ÖRNEKLER N DERNE E SUNUM TAR H : Sergi gününden en az 20 gün önce SERG DE ERLEND RME KURULU (SDK) TOPLANTISI: Örneklerin teslim edilmesi ardından iki gün içinde ÖRNEKLER N ÜYELERCE GER ALINMASI: Sergi gününden en az 15 gün önce A- SERG DE ERLEND RME KURULU (SDK): B- BASKI VE ÇERÇEVE BOYUTLARI Sergilenme sırasında foto rafların panolara asılmasında zorluk ya anmaması, sergi görünümünde belli bir düzen ve birliktelik sa lanması ya da ba ka kentlere gidecek foto raflarda ambalaj sorunu olu maması açısından, dernekçe belirtilen ölçülerde, biçim ve renkte çerçevelerin kullanılması zorunlulu u vardır. Foto Forum un bir foto raf sanatı derne i olması olgusundan yola çıkarak, 1- Sergilenecek görüntülerin gerçek foto raf ka ıdına basılmı olması, 2- Derne imizce duyurulan ölçü, biçim ve renkteki çerçeve malzemeleriyle çerçevelenmi olması, 3- Bitmi paspartu ölçülerinin 45 x 55 cm., 4- Dı tan dı a net çerçeve ölçüsünün de 2 cm. geni likteki çerçeveyle birlikte 49 x 59 cm olması zorunlulu u aranır. Üyelerimiz, belirtilen çerçeve boyutları içinde kalma ko uluyla istedikleri ölçü ve kenar oranlarında foto raf bastırabilirler. Ancak yine de, foto raflarında aktarmak istedikleri konunun anlamına uygun olarak, farklı boyutlarda (büyük ya da küçük) foto raf sergilemek isteyenler bu durumu o serginin de erlendirme kurulu na (SDK) bildirmek durumundadırlar. Bu bilgi, çerçevelerin sergi salonunda kaplayaca ı alanın önceden belirlenmesi, genel düzen, görünüm ve e güdüm açılarından önemlidir. SDK, sergi konusuna ba lı olarak farklı ve özel boyutlarda ve yine farklı çerçeve malzemeleri kullanılarak bir toplu sergi açılmasına, yönetim kuruluna danı arak karar verebilir. Yukarıdaki amaçlara dayalı olarak, toplu sergilerde yer alacak foto raflar için bir De erlendirme Kurulu görü ünün alınması gerekmektedir. 1- Sergi De erlendirme Kurulu (SDK), sergilenecek foto raflar için: a) Sergi bütünlü ü içinde belli bir kalite düzeyinin sa lanması b) Tekrar görüntülerin ve benzerliklerin önlenmesi, c) Katılabilecek toplam foto raf sayısı ile bu sayıya ba lı olarak her üyenin katabilece i maksimum ve minimum yapıt sayısının belirlenmesi (toplu sergilerde yer alabilecek her üyeye ait foto raf sayısı en az 1, en çok 5 olabilir) d) Sayı ve konuya yakla ım açılarından foto rafların yetersiz oldu u durumda serginin ertelenmesi e) Sergi salonundaki sergileme yüzeyi ya da pano sayısına ba lı olarak, sergilenebilecek toplam foto raf sayısı ve foto raf aralıklarının önceden saptanması f) Foto raf sahiplerine gerekti inde kadraj önerilerinde bulunması g) Katılımcılara ait isim listesinin olu ması ve davetiye bilgilerinin kesinle mesi görevlerini üstlenmi tir. 2- Sergi De erlendirme Kurulu (SDK), 3 üye ve 1 raportörden olu ur. Üyelerden biri dernek ba kanı ya da temsilcisidir. Di er ikisi yönetim kurulu dı ındaki üyeler arasından yönetim kurulunca belirlenir. Raportör de yönetim kurulu dı ından atanır. Her sergi için SDK nın yönetim kurulu dı ındaki üyelerinden biri de i tirilir. SDK da yer alacak üyelerin, o serginin konusuna yatkınlı ıyla tanınmı olması uygundur Mayıs 2007 Foto Forum 33. Toplu Sergi Tarihlemesi Konu: Ya lılık Foto raf örneklerinin Sergi De erlendirme Kurulu na son sunum tarihi: 25 Nisan 2007 Sergi De erlendirme Kurulu (SDK) toplantı tarihi: 27 Nisan 2007 Örneklerin geri alınması: 28 Nisan 2007 FOTO RAF MAK NE VE OBJEKT FLER N ZE TAM R, BAKIM, TEM ZLEME FOTO DE ER Ali De er Sümer Sokak, Menek e Pasajı, No: 5 12 Kızılay ANKARA Tel: 0(312)

10 TRABZON FOTO RAF SANATI DERNE BÜLTEN SAYI: 108 MAYIS - HAZ RAN 2007 FOTO RAF MAK NE VE OBJEKT FLER N ZE TAM R, BAKIM, TEM ZLEME FOTO DE ER Ali De er Sümer Sokak, Menek e Pasajı, No: 5 12 Kızılay ANKARA Tel: 0(312) FOTO FORUM DA MAYIS - HAZ RAN 2007 ETK NL K PROGRAMI 16 Mayıs Çar amba 18.00, Saydam Gösterisi Salih HAYAL Gel Seyreyle 20 Mayıs Pazar. Paparza elalesi Çekim Gezisi (LDA: Lütf. Derne i Arayınız) 23 Mayıs Çar amba Saydam Gösterisi Turgay Murtezao lu 30 Mayıs Çar amba Saydam Gösterisi Deniz TOKAY (AFSAD) Tecavüz Minimum Düzeyde 06 Haziran Çar amba Felsefe Dersleri Kenan SARIAL O LU Alternatif Bakı 13 Haziran Çar amba Saydam Gösterisi Ahmet YAKAR 17 Haziran Pazar. Çekim Gezisi Kadırga Yaylasına Göç (LDA) 20 Haziran Çar amba Saydam Gösterisi Yunus KOÇ 27 Haziran Çar amba Sezon Kapanı Töreni Mimarlar Odası Bahçesi FOTO FORUM SEY R DEFTER TOPLU SERG LER 2007 Aralık: Eller 2008 Nisan: z 2008 Aralık Yansımalar ÜZÜNTÜMÜZ Adanalı de erli foto rafçı dostumuz Fethi Sabunsoy u yitirmenin üzüntüsü ya adık. Sabunsoy a Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine ba sa lı ı dileriz Türkiye Foto raf Sanatı Federasyonu 3. Ola an Genel Kurulu 28 Nisan günü Kocaeli de yapıldı ve Özcan Taras yeniden ba kanlı a seçildi. Alınan bir kararla da yönetim kurulu üye sayısı 11 e yükseltildi. Üye arkada ımız Metin Öztürk, 21 Mayıs günü Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde Yalnızlık Yansımaları konulu bir foto raf sergisi açıyor. Merhaba arkada lar, Eylül ayı ile ba ladı ımız sezonumuzu Haziran sonu itibariyle kapatıyoruz, ama Eylülde tekrar ba lamak üzere. Etkinlik sezonumuz içinde sizlerin de izledi i gibi oldukça yo un foto raflı günler ya adık. 7. Foto raf Günleri, Hazan sergisi, 25, 26 ve 27 ncisi gerçekle tirilen foto raf e itim seminerleri, 14 Mayısta açılacak olan Ya lılık sergisi, Ankara da Trabzon Fuarında ve Burhaniye de açılan sergiler ve dernek lokalinde yapılan seminerler, saydam gösterileri ile bu günlere ula tık. Önümüzdeki sezonda sergi konularını göz ardı etmeden bir tatil geçirmenizi diliyoruz. Hepimizden hepinize iyi tatiller. Sevgiler Yönetim Kurulu TFSF DESTEKL YARI MALAR Çanakkale / Ayvacık Belediyesi Uluslar arası Bulu ma Dal: RB / SB Son Katılım: Ordu Valili i Dört Mevsim Ordu Dal: RB Son Katılım: Safranbolu Kaymakamlı ı Kültürel Miras ve Korumacılık Dal: RB / SB Son Katılım: Adalar Kültür Derne i Dal: SB Son Katılım: SKF Türk Çiçekler Dal: RB Son Katılım: Mersin Foto raf Derne i Do a Serbest Deneysel Dal: RB / SB / CD Son Katılım: 19. Ekim 2007

11 Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde 33. Toplu Sergimizi Açıyoruz: YA LILIK Bültenimiz baskıya verilirken son hazırlıkları sürdürülen sergiye 37 foto raf sunulacak. Açılı 14 Mayıs Pazartesi günü saat de, Mahmut Golo lu Kültür Merkezi nde Sergiye yapıtlarıyla katılan üyelerimiz ise unlar: Ali MAMO LU, Fahri GÜMÜ TEK N, Feridun AYDIN, Figen B LG, Hakan KIRMACI, Hamiyet ÖZEN, Kadriye ÇINARO LU, Metin ÖZTÜRK, Mustafa Re at SÜMERKAN, Nermin KARSAN, Nur KOÇ, Osman Zeki DEM RKALE, Salih HAYAL, Sevgi GÜLTEK N, Süleyman ALKAN, Özlem KADAKALO LU, Tolga TOMAÇ, Türkün SÜMERKAN, Yunus KOÇ, Zafer BAK YÖNET M KURULUMUZUN TRABZON VAL S N Z YARET Foto Forum Yönetim Kurulu üyeleri, 30 Nisan günü Trabzon Valisi Sayın Nuri Okutan ı makamında ziyaret ettiler. 27. DÖNEM KURS YERLER M Z BELGELER N ALDILAR 19 Mart günü ba layan 27. Dönem Foto raf Temel E itim Seminerimiz sona erdi ve kursiyerlerimiz 2 Mayıs Çar amba günü dernek merkezimizde düzenlenen törenle katılım belgelerini aldılar. Seminere katılarak foto raf bilgisini peki tiren arkada larımız unlardı: Asiye Bebek, Ahmet Cevher, Hüseyin Yanık, Atilla Alphan, Güven Yavuz, Hüsna Kudun, Mehmet Salih Köse, Mustafa Kocaman, Mehmet Kamil Yıldırım, Halide Nizam, lkin Kurt, Ceren Kuduno lu, Osman Kenan Aksoy. Kursiyerlerimiz uygulama gezisi sırasında Memi a a Kona ı önünde tarihi pozlarından birini verdiler Kursiyerlerimizden Mustafa Kocaman ın sürprizi çikolatalı ve kremalıydı. 27. dönemin ya kütü ü gibiydi g. Farklı Kategorideki Sanat Eserleri. Folklorik, bölgesel ve tarihi sanat eserleri farklı kategoridedir. Çünkü böyle sanat eserleri yukarıda belirtilen eserlerinin de erlendiricileri de o bölgeye veya o zamana ait olmalıdır. Folklorik ve bölgesel bir sanat eserinin dünyanın öteki ucundaki bir de erlendiriciye aynı algılamaları vermesi beklenemez. Bu yüzden böyle sanat eserleri, içinden geldikleri kültür de erlerine göre de erlendirilmelidirler. Mesela eski Çin müzi i eserleri bölgesel müzik sanat eserleridir. Bizim anlamamız beklenemez. Veya eski tarih ça larında yapılan eserler, ma ara resimleri veya örne in eski Mısır resimleri ve hiyeroglifleri de o zamana ait ölçülerle de erlendirilmelidir. Çünkü o zamanlarda yazı harfleri bile sanat olarak de erlendiriliyordu. h. Yayınlanma Gereklili i. Sanat eseri yayınlanmalıdır. Alıcıların - de erlendiricilerin yani tüm insanlı ın görü üne sunulmalıdır. Yayınlanmamı bir eserin anlamı, eser e er imkansızlık nedeni de il de bilinçli olarak yayınlanmamı sa, o eseri yaratanın ki isel tatmininden öteye geçmez. Yayınlanmamı bir bilimsel ara tırmadan farkı yoktur. Bunu kaba ve komik bir örnekle çok güzel anlatabiliriz. Ekmek yapan bir fırıncının ekmeklerini satmayıp bunu di er ekmek yiyen ki ilerin (yani izleyicilerin) kullanımına sunmamasına benzetebiliriz. Sanat eserlerinin eski yayınlanma zorlukları (kitap bastırma, sergi düzenleme gibi) günümüzde nternet sayesinde büyük ölçüde a ılmı tır. Bugün internet sayesinde sürekli bir sergi veya sergiler sahibi olabilir veya olan sergileri izleyebiliriz, hatta sanatçının kendini geli tirmesine yardımcı olması hatta hayatını kazanmasını sa layacak ekilde eserleri satabiliriz. i. Soyutlama, De i tirme: Sanatçı, evreni kendi aklına göre yorumlamalıdır. Tamamen orijinaline benzeyen kayıtlar sanat de ildir. Mimezis kuralının burada i lemesi gereklidir. Bunun için deformasyon, renk ve ekil de i ikliklerden tutun da modern sanattaki gibi gerçeklikten tamamen kopmaya giden metodlar kullanılmalıdır. Estetik kaygılar, soyutlama ve safla tırma, Aristo nun Mimesis ve Katarsis mental tekniklerine - kuramları gibi sanat teori i ve estetik kurallar uygulanır. Bu de i tirme sembolizm yani semboller kullanılarak bazı kavramların yeniden tanımlanmasını da içerebilir. GEÇM ZAMAN ENSTANTANELER Öyle mahzun duru una aldanmayın. Verdi i pozlar, objektife hiç de yabancı olmadı ını gösteriyor. Nitekim sevgili Hasan Be li yi 24 yıl sonra Foto Forum u kuranlar arasında görürüz Üstelik i ini de yine foto rafla ilgili seçecek, ulusal basın kurulu larında yer alacaktır. (Daha geni bilgi için bkz. TE O AN! Dursunali Sarıkoç ile Vedat Osmano lu Fransız sinemasının genç jönlerden birini bültenimize niçin koyalım ki? Bu yakı ıklı, bizim emektar Ali Van. Ah o saçlara nasıl kıydın Ali Van! Sayın Okutan tarafından çok zarif bir ekilde kar ılanan yönetim kurulu üyelerimiz, derne imizin 20 yıllık geçmi i ve gerçekle tirilen etkinlikler hakkında bilgiler sundular. Ziyaret, karde dernek Karikatürcü arkada larımızla birlikte yapılmı tı. Kentteki kültür - sanat hareketlerinden, altyapı sorunlarıyla sosyal ya amdan söz edildi. Sayın Vali nin, Trabzon adını olumsuz ekilde öne çıkaran olaylar ardından e itim, kültür - sanat ve sosyal ba lıklardaki konulara son derece yapıcı ve dikkatle baktı ına, projeler geli tirmekte oldu una tanık olduk ve umutlandık. 1 kinci tarihi poz, katılım belgelerinin sunuldu u törenin ardından çekildi. Yüzler hüzünlü ama kalpler gururluydu Dursunali: Ula Vedat, senun için dediler ki, yakinda evlenecek... Sakın laf gizlema. Asli var mi u a um? Vedat: Özcan ba kanuma az yalvarmadum. Dedum ki: Abi yakma beni; ya landum, bittum, birak evleneyim. 4 kere Kocaeli ne gittum, araya adam koydum; Ben ba kanlı ı birakmadan seni kimseye vermem dedi. (Bu anı yakalayan Ömer Bakan a te ekkür) 4 Karadeniz de yaygın bir söz vardır: Adam olacak çocuk, horona giri inden belli olur derler. Zafer Baki o günden sonra horon halkalarında hiç görülmedi ama O, Foto Forum yönetim kurullarında uzun yıllar horon tepti. (Hazır horondan söz açılmı ken; ba lama ile horon oynandı ına ilk kez tanık oluyoruz. Demek eski Sürmene de öyleymi )

12 Bir Stüdyo Foto rafçısı Gözüyle Klasik Uygulamalardan Dijitale Geçi NEREDEN NEREYE Feridun AYDIN Nereye olacak; dijital devrime, ya da sayıla mak için engin bir denize... Yüzebilirsin de, avlanabilirsin de... Platformlar kurarak ara tırmalar da yapabilirsin. Ama unu unutma ki deniz oldukça tuzlu. imdi ne olacak? Bu hayat öyküsü bitecek mi? Hayır, hayat devam ettikçe bu denize alı maya, ya amaya, ö renmeye devam elbette. De erli dostlar, 2000 li yıllara girildi inde foto raf alanında ya anan dijital devrimde kimi ayrıntılara ve anılara önceki yazımda de inmi tim. imdi de bu engin sularda neler ya anmakta oldu una bir bakalım... Foto raf stüdyolarının toplumun kültür seviyesiyle paralel olarak dü tükleri büyük hatalar yakla ık 10 yıldır devam ediyor. Ben de nasibini istemeden alanlardan biriyim. Ne güzel ey foto raf derken bir de baktım ki dam üstünde saksa an (ba ka türlü açıklaması zor). Bir eyler üretiliyor, mü terilere arz ediliyor, ya da mü teriler bazı taleplerde bulunuyorlar. Foto raf stüdyoları alabildi ine bulu yapıyor, seçenek sunuyor mü terilerine. Bir vitrinde ne görsem be enirsiniz? Hafif dekolte, Transparan bir gelin Kaçkar zirvede oturuyor. Oysa ben bölge insanı olarak bile 2000 metrenin yukarısını tanımıyorum. Bu hayalci akım foto rafa zarar vermekle kalmadı. Temel foto raf kuralları da unutuldu ya da bir kenara itildi. Bu bende oldu u kadar foto raf üstatlarına da büyük infialler ya atmı tır. imdi ne oluyor, kısmen de olsa stüdyolar aslına dönüyorlar. Havada uçanlarsa yere inemiyor. Geriye do ru son 5 yıla baktı ımda ne kadar hata yaptı ımızı çok daha iyi görüyorum. öyle anlatabiliriz. yi bir terzi ceket dikerken muhtelif biçimlerde alternatif dü ünebilir. 2 dü meli, 3 dü meli, kruvaze ya da spor, yırtmaçlı veya düz. Ama sonuç olarak bir ceket kuma ve astardan ibarettir. E er önünü ayrı, yakalarını ayrı, arkasını da farklı kuma tan yaparsa ve de ona çiçek böcek eklerse öyle bir ceketi belki ve ancak, ovmenlik ya da maskaralık yapmak adına giyme ansınız olacaktır. Öyle bir zaman gelir ki, yaptıran da yapan da yaptıklarına pi man olabilirler. Bu konuda tarafımdan ya anmı bir anekdot: Bir gelin adayı ve damat foto raf çektirmek istiyorlar. Yıl Randevu almaya gelirler foto rafhaneme Mü teri bölümündeki arkada larım kendilerine gerekli bilgileri verirler, ancak bir de benimle görü mek isterler. Hay hay, buyurun nasıl yardımcı olabilirim deyince, onlar da: Biz dü ünümüzde stüdyo foto rafı çektirmek istiyoruz, ancak fonlarınızı pek be enmedik daha ba ka fonlarınız yok mu mesela kiz Kuleler Özgürlük Anıtı veya Titanic gibi deyince; evet var, hatta bunların bir kısmını da gezdim, foto raflarını çektim dedim. Ancak sizin dü ün Trabzon da de il mi? diye sorunca; evet ama çok güzel oluyorlar cevabını aldım. Muhtemelen o manzaralar güzel ama piyasada 2 çok daha güzel manzara foto rafı bulmak mümkün deyince bu kez de: Ama fiyatınız biraz yüksek cevabını aldım. Ben o gelin ile damada foto raf çekmedim. Çünkü artık estetik duygularımı ya da ruh halimi toparlayıp onlara do ru ve kaliteli foto raf çekme ansım kalmamı tı yılları arasında buna benzer bir çok olayın ya andı ı dönemde, böyle yakla ım ve anlayı larla mücadele etmeye çalı ırken yalnız kaldı ımı üzülerek söylemeliyim. Oysa o sırada birileri de bu yakla ımları kullanarak prim yapıyordu. Do ru mu? Hayır elbette. Her ey eninde sonunda aslına geri döner. te tüm bu olup bitenleri zihnimde toparlayıp muhasebesini yapınca, istemeden de olsa nasibimi layıkıyla (!) aldım diye dü ünüyorum. De erli dostlar, 1965 yılında ba layan serüven bu artlarda bitti ki yıl önce stüdyomu devrettim. Ama yeni bir gün her zaman do uyor ve farklı ufuklara uçuyorsunuz. Foto rafa imdi ba ka türlü bakıyorum. Dünyada dijital teknolojinin henüz rayına oturmadı ını herkes söylüyor ve anlatıyor, ama geri dönü de dü ünülmüyor elbette. Asıl olan teknolojiyi yerinde kullanmaktır, artılardan istifade etmektir. Bazen bir sinema filmini birkaç kez izlemi sinizdir. Ancak üçüncüde dördüncüde konuya vakıf oluyorsunuz. E er teknolojiyi de bu anlamda kullansaydık, de erlerimiz farklı olacaktı. Bir zamanlar oldu u gibi. imdi ne mi oldu? Hiçbir ey. Ku kusuz bütün insanlar, günün birinde bir makine alıp anı foto rafı çekmeyi deneyecektir. Do ru ve sanatsal nitelikteki foto rafı bu i i bilenler, gönül ve emek vermi olanlar çekiyordu, yine onlar çekecekler. Bu böyle devam edip gidecek B R KURS YER N KALEM NDEN Trabzon'a bundan 4 sene önce geldi imde, aileden ayrılmanın verdi i hüzün, ama ayaklarımın üstünde durabilece imi bilmenin hissettirmeden gelen sevinci ve bilmedi im bir ehirde olmanın verdi i kaygıydı beni anlatan duygular Bir u ra edinmek istedim. Beni anlatacak; gördü ümü, hissetti imi ba kalarına hissettirebilecek ya da ba ka duygular uyandıracak bi iler yapmalıydım lk temelini K.T.Ü de Foto rafçılık dersleri ile attım. Kendimi yenilemeye çalı tım ama eksiklik hissetti im birtakım eyler vardı: Deneyim Bunu Foto Forum da giderebilece imi dü ündüm. Ve haklı da çıktım. Yeni bir arkada çevresi ve yıllarca foto rafa gönül vermi insanlarla, dolu dolu pazartesi, per embeler geçirdim.. Ö rendim, belki de ö rettim Sıcak, dostça, sohbetler seklinde güzel, verimli bir ay geçirdim. Tüm Foto Forum ailesine te ekkürler. Mutluydum :) lkin Kurt (27. Dönem) SANATIN OLMAZSA OLMAZ ARTLARI Can Baytan Aristodan beri günümüze kadar gelen estetik anlayı felsefesinin geli iminde, bir eserin sanat eseri olabilmesi için iki artı yerine getirmesi beklenmesi konusunda görü birli ine varılmı tır. Bunlardan ilki: Mimezis tir. Mimesis kelimesi taklit etme kökünden gelmekte olup sanat eserindeki ö enin aslından daha ba ka bir eyi, veya bir duyguyu tanımlaması anlamına gelir, buna bir örnek verecek olursak mesela bir peyzajın ön planındaki büyükçe bir ta parçası mesela artık ta parçasını de il, yalnızlı ı, eskili i veya dayanıklı olmayı temsil etmektedir, yani aslında var oldu undan daha ba ka eyler o ta görüntüsünün anlamı haline gelmi tir. Yani foto rafçı bir görüntü ile izleyicilerin aklında o görüntünün temsil etti i ba ka eyler veya ba ka duygular uyandırmalıdır. kinci art Katarzis dir. Bu ise insanda estetik bir co ku uyandırma yetene i demektir. Estetik co ku evrensel de erlerle uyumlu olmalıdır. Bu de erler, toplumların zamanla evrimle ip geli mesiyle de i ir. Sanat bu yüzden toplumların geli mesinde bir ölçü ve bu geli meye yardımcı bir ö edir. Katarzis in kelime anlamı Arınma anlamına gelir. Aristo ya göre sanat eserini seyreden ki i büyük bir co ku duyar daha sonra duyguları dinginle erek arınır ve bilinci az ya da çok, bir üst seviyeye ula ır anlamında kullanılmı tır. Eski tanımlamaları bir kenara bırakırsak Katarzisin bugünkü tanımı sanat eseri kar ısında duyulan co ku anlamına gelir, tıpkı çok sevdi imiz bir müzik parçasını dinlerken duydu- umuz co ku gibi, buna ça da anlamda mimezis i de eklenince kar ımıza bir sanat eseri çıkmaktadır. Teknik mükemmellik Katarzisin olu masında izleyicilere yardımcı olur. Sanat Eserlerinde Olması Gereken Di er artlar: a. Kalıcılık. Sanat eseri teknik olarak kalıcı olmalıdır. Mesela Leonardo da Vinci nin kendi yaptı ı boyaların 5-10 yıl sonra bozuldu unu dü ünün. O zaman bu eserleri olur muydu? Franz Kafka nın Naziler tarafından yakılmı eserlerini dü ünün, yakılmadan önce bu eserler vardı ama imdi? b. Orijinallik. Sanat eseri sanatçının anlatmak istedi i evrenin bir parçası hakkındaki algılamalarını bize verirken, o eser en azından teknik olarak özgün-orijinal olmalıdır. Yani daha önce, bu ekilde bir algılama aynı teknikle verilmemi olmalıdır. Örnek vermek gerekirse, ben Mona Liza ya benzer bir ki iyi aynı gülümseyi le çizerken fırça darbelerimde aslında ona olan platonik a kımı belirtiyorsam, bu da Vinci taklitçili i olur, ama bu eserdeki ana platonik a k fikrini bir daha kullanamayaca ım anlamına gelmez. Ama o zaman, bu fikri verirken kendi modelimi kendi gördü üm biçimde ve kendi tekni imle uygulamasını yaparak eserimi yaratmalıyım. O gülümseyi da Vinci nin platonik a k mesajını sunu biçimidir. Ben bir kol hareketi, bir dudak ısırmasını aynı mesaj için de i ik bir teknikle uygulamı olurum. E er yaptı ım bu eser sanat tarihi içinde do ru bir ekol veya ça da e ilimler ta ıyorsa bu bir özgün-ça da sanat eseridir. Bu yüzden çok basit ö eleri kullanarak yapılan sanat eserlerinde orijinal olmak daha zordur. Ama unutulmamalıdır ki, taklit sanatçının asistanlık dönemlerinde tekni ini geli tirir, görü açısını büyütür. Sanatçı toplumdan ve ustalarından aldı ı kültürel temel üstüne oturmaktadır. Sanatçı bu altyapısını a abildi i zaman bir sanatçı olur. Bu yüzden esinlenmeler, aynı tekni i kullanmalar do aldır. Dünyada önceki bir ustadan veya kendi ustasından esinlenmemi bir sanatçı yoktur, ama sanatçının eserleri kendine özgün olacak 3 kadar olgunla mı tır. Bu art yerine gelmezse o eser maalesef taklit veya tekrar olur, orijinal sanat eseri olmaz. c. Çarpıcılık. Sanat eseri çarpıcı olmalıdır (Katharzis etkisi için). Bunun için sanat eserinin kompozisyonunun, düzeninin, renklerinin, ritminin albenili olması gereklidir, ki sanat eseri de erlendirici kesim tarafından algılanabilsin, dikkati çekilsin. Bu imdiye kadar yapılmamı teknikler uygulanarak, gariplik, çirkinlik özelli i kullanılarak da yapılabilir, ama en çok kullanılan güzellik, ho luk, estetik ve çarpıcı cümleler renkler ö elerdir. Mesela Franz Kafka nın eserlerinde kullandı ı teknik, mekanların karma ıklı ı, büyüklü ü ve can sıkıcılı ı, ki ilerin kendi aralarındaki ili kilerinin son derece alt düzeyde hatta ilkel ihtiyaçlar düzeyinden öte geçmemesi de romanlarının çarpıcılı ını sa layan özelliklerdendir. Kafka bu ilkel ki ilikleri ve mekanları kendisiyle toplum ve evrenle arasındaki ili kileri anlatırken traji-komik ö eler olarak kullanmaktadır. d. Ça da lık.. Sanat eseri ça ına uygun biçimde ve ça da larıyla uygun sanat ekollerinin birisine atfedilecek bir ekilde veya en azından bu ekollerden birisine benzedi i varsayılarak de erlendirilir. E er bunlar uygulanamıyorsa Sanatçının sanat eserleri yeni bir ekol sayılabilecek düzeyde (kalitede ve kantitede) olmalıdır - ki sanatçının bu yeni sanat eserleri dizisi eski ekollerle süreklili i olan yeni bir ekol sayılabilsin. E er bu ekoller o sanat eserine uygulanamıyorsa, veya sanat tekni inde ekoller çok belirgin de ilse (Foto- rafta oldu u gibi), o zaman o eserler içerdikleri objelere göre de sınıflandırılabilir: Do a - Peyzaj - Makro - nsan - Sosyal - ehir Peysajı - Evcil Hayvan - Vah i Ya am - Infrared gibi e. Evrensellik. Sanat eseri evrensel olmalıdır, yani dünyadaki tüm sanattan iyi anlayan de erlendiriciler tarafından zaman içinde ortak sanat de erleri dizisinde yeri oldu u fikri ortak olarak benimsenmelidir, bu zaman alıcı bir süreçtir. Sanat eseri tüm dünyadaki sanat de erlendiricilerinin be enisini kazanmasını gerektiren süreçlerden geçmelidir, ve bu yorumlar kalıcı olmalıdır bu süreç aynı zamanda sanat eserinin Klasik bir sanat eseri oldu u mertebesini de beraberinde getirir. E er sanat eseri tüm yorumcular tarafından aynı düzeyde algılanmıyorsa veya yorumcular yorumlarını ve ilgilerini o sanat eseri için zaman içinde de i tiriyorsa o sanat eseri, sadece be enildi i zaman süreci içerisinde Klasik olarak de erlendirilmez. Ama bir kısım de erlendirici tarafından belli bir süre sanat eseri olarak algılanıyorsa o zaman Popüler sanat olarak de erlendirilir (Pop müzik gibi). E er bir sanat eseri yeterli sanat de erlendiricilerinin de il de sanat bir kolu eseri ve tarihi hakkında yeterli sanat de erlendiricileri kadar bilgisi olamayan ki iler tarafından de erlendirilmi ve sürekli de il ama belirli bir süre için belli bir yerde çok sayıda ki i tarafından be eni kazanmı eserler de Popüler sanat ünvanı kazanır. Ama bir sanat eseri hemen her yerde tüm yeterli sanat de erlendiricilerinin ço unlu unun (hepsinin olmayabilir), be enisini her zaman kazanıyorsa o eser Klasiktir. Eserin evrensel olabilmesi için tekni ine uygun ve evrensel olarak ortak algılanabilecek ekilde yapılması gerekir. Böyle sanat eserlerini Trabzon daki tüm de erlendiriciler farklı, Cincinatti deki tüm de erlendiriciler farklı olarak algılıyorsa bu sanat eseri evrensel niteli e kavu mamı demektir. Hiç olmazsa bu iki ehirdeki bazı de erlendiriciler, eserin en azından belli bölümleri için aynı algılamaları duyumsamalıdırlar f. Ki isel Devamlılık, Sanatçının Evrimi. Sanatçının eserleri en azından onun belli bir dönemi için, evren parçaları hakkındaki görü ünü gösterir. nsan do asına uygun olarak belli dönemlerinde veya tüm sanat ya amı boyunca eserleri onun bu görü açısını yansıtır. Yine insan do asına uygun olarak zamanla, sanatçı de i tikçe bu görü açısı da de i ebilir. Genellikle bu de i im sanatçının eski bakı açılarına uyumlu bir biçimde olur. Yani bir sanatçının sanatı sürekli olarak de i ir. Bunu sanatçının geli imi, de i ik evreleri diye adlandırmak mümkündür.

13 TRABZON FOTO RAF SANATI DERNE BÜLTEN SAYI: EYL- EKM- KSM - ARALK 2007 FOTO RAF MAK NE VE OBJEKT FLER N ZE TAM R, BAKIM, TEM ZLEME FOTO DE ER Ali De er Sümer Sokak, Menek e Pasajı, No: 5 12 Kızılay ANKARA Tel: 0(312) FOTO FORUM DA KASIM - ARALIK 2007 ETK NL K PROGRAMI 31 EK M ÇAR AMBA Saydam Gösterisi Ortak Gösteri: Bir Barhal Hikayesi 03 KASIM CUMARTES Sergi Yunus KOÇ: Türkiye den Esintiler Mimarlar Odası Sergi Salonu 07 KASIM ÇAR AMBA Saydam Gösterisi Tolga TOMAÇ: çinden nsan Geçen Kareler 11 KASIM PAZAR Çekim Gezisi Çaykara Vadisi En son bir gün önce LCV Tlf: Hamza Ustacı 14 KASIM ÇAR AMBA Saydam Gösterisi Halil YAVUZKAYA (Balıkesir): Portfolyo 21 KASIM ÇAR AMBA Söyle i Salih SEYYAR, Dernekler l Müdürü: Dernekler, yasalar ve son geli meler 23 KASIM CUMA Sergi 40 Foto rafçıdan Birer Foto raf Mimarlar Odası Sergi Salonu 28 KASIM Çar amba Seminer Fahri GÜMÜ TEK N: Foto rafta renk kavramı ve Photoshop ta Renk Düzeltme 05 ARALIK ÇAR AMBA Saydam Gösterisi Osman Zeki DEM RKALE: Faroz dan Yansımalar 09 ARALIK PAZAR Çekim gezisi ve mangal Rize Sahilleri. 8 Aralık a kadar LCV Tlf: Hamza Ustacı 12 ARALIK ÇAR AMBA Saydam Gösterisi Fahri GÜMÜ TEK N: Hüzünlü Portreler 14 ARALIK CUMA Sergi Foto Forum 34. Toplu Sergisi: Eller Sahne Kültür Sanat Akademisi Salonu (Trabzon ehir Kulübü Altı) 19 ARALIK ÇAR AMBA Saydam Gösterisi Hüseyin YANIK: Gittim, Gördüm, Çektim, Geldim 26 ARALIK ÇAR AMBA Foto raf Ele tirisi Sunum: Mustafa Re at Sümerkan Uzun süren bir ayrılı ın ardından hepinize merhabalar Görü meyeli pek bir ey de i medi bizim co rafyamızda, dünya co rafyasında. Yönetenler yönetir oldu yine, sava çı ırtkanları yüzyıllardır süregelen geleneklerini sürdürdü yine, binlerce insan öldü, öldürüldü, ödüller alındı, evlenildi, bo anıldı. Ölenlerin yerine yeni canlar merhaba dedi dünyaya. Yine bilinmeyen co raflara ke ifler yapıldı, yine güne ler do du, battı, ay tutuldu, yıldızlar kaydı birer birer. Tedavülden kalkma zamanımıza geçen her mevsimle biraz daha yakla ır olduk I ı ın bin bir cilvesini bize sunan yaz mevsiminden umuyoruz ki bol foto raflı çıkmı sınızdır. Foto raflarımızı ve hikayelerimizi payla abilmek için sabırsızlanıyoruz. Gecikmenin acısını çıkarırcasına Bültenimizi Eylül / Ekim / Kasım / Aralık olarak çıkartıyoruz. FOTO FORUM un kurulu unun 20. yılı. Biz eskierde anlatacak çok hikayeler var. Diliyoruz ki 20. yıl bulu masında bir arada oluruz. Yo un etkinliklerle geçen iki yıl içinde foto raf dünyasına yeni yürekler, sevdalılar katabilmi sek kendimizi mutlu sayaca ız. Ocak ayında gerçekle tirece imiz genel Kurul sonunda göreve seçilecek arkada lara bugünden kolaylıklar diliyoruz. Etkinliklerde bir arada olabilme dile iyle hepimiz-den hepinize sevgiler, saygılar. ÜZÜNTÜMÜZ Yönetim Kurulu Üyelerimiz M. Ragıp P RSEL MO LU ve M. Sinan KURBETÇ nin babaları, Ba kanımız Feridun AYDIN ın annesi ve teyzesi, Özer AH N in kayınvalidesi, Zerrin BAYTAN ın ablası vefat etti. Ölenlere Tanrı dan rahmet, kederli yakınlarına ba sa lı ı diliyoruz. FOTO FORUM SEY R DEFTER TOPLU SERG LER 2007 Aralık: Eller 2008 Nisan: z 2008 Aralık Yansımalar

14 BARHAL GÜNCES Nur KOÇ Barhal hikayesi Mehmet Arslan la Sümerkan ın kı ın aldıkları bir kararla ba lamı tı. Sümerkan daha önce bu vadiye gelmi, bize ballandıra ballandıra anlatmı ahane görüntüler izletmi ti. Aralarına karı abilmek için sık sık konuyu açar olmu tum. Daha arabaya bindi imizde çok keyifli günlerin bizi bekledi i belliydi. Artık çadırlar kuruldu, mutfak tamam. Hemen yemek hazırlı ına ba lıyoruz. Haa, bu arada polar montlarımızı sırtımıza geçirdik. Bu çok önemli bir not.! Kolay yapılan bir iki yemek, ardından çay keyfi, sohbet ve uyku. Sıcak ve yol bizi çok yordu, herkese iyi uykular ÜYELER M Z N BA ARILARI n KORE 17. Daejeonilbo Internatıonal Gread Photo Contest foto raf yarı masında H. Fahri GÜMÜ TEK N ile O.Zeki DEM RKALE nin birer foto rafları mansiyona de er bulundu n Üyemiz Yunus KOÇ Önce nsan konulu Bir Albüm yayımladı. steyenler 20 YTL ba ı kar ılı ı dernekten temin edebilirler. n Üyemiz Hamza USTACI 5 Temmuz günü TRADOST ta, 27 Temmuz da TEDAK ta ve 4 Ekim 2007 tarihinde de yine TRADOST salonunda birer dia gösterisi gerçekle tirdi. n Üyelerimiz de i ik yerlerde yapılan yarı malarda da oldukça ba arılı bir yaz dönemini geçirdiler. Tümünü kutluyor, ba arılarının devamını diliyoruz. GEÇM ZAMAN ENSTANTANELER Sabah saat 07:30 da hazırdık Sırma ve Özlem le Nereye mi? Mevsimler boyu evimin penceresinden çayımı yudumlarken dü lerini kurdu um Kaçkarlara! Sümerkanlarla bulu ma, ardından Can ve Zerrin i de alıp vira da lara! Güzergahımız Rize - spir - Yusufeli - Barhal ve Kaçkarlar. Benim ikinci da kampım olacak Kaçkarlar Az da olsa heyecanlıyım Çünkü gitmek kısmet olmamı tı bunca zamandır oralara. Sürmene de kek, peynir ve pide ile sabah kahvaltımızı yapıp mahmurlu umuzu üzerimizden atıyoruz. Yola devam ediyoruz. Çok sıcak bir gün. Can ile Sümerkan önde oturuyorlar. Can çok keyifli. Türlü espirilerle bizleri güldürüp duruyor. spir de yemek molası veriyoruz. Çay keyfinin ardından Yusufeli ne devam. Sıcak! Çokk sıcak! Pencereleri açıyoruz ama fırın kapıları açılmı casına bir sıcaklık. Molalar çe me ba larında. apkalarımızı su doldurup ba ımıza takıyoruz. Da ların serinli ini dü leyip moral buluyoruz. spir - Yusufeli arası zorlu bir yol, çok kasisli ve dar. Bizi oldukça hırpalıyor ve nihayet Yusufeli ndeyiz. Arkada ımız Özkan ile bulu up Çoruh kenarında bir kahvede oturuyoruz. Biraz sonra Can elinde iki büyük kola i esiyle bizlere limonata getiriyor. Limonata de il de hayat suyuymu gibi yudumluyoruz. Zaman az, toparlanıp Barhal a devam. Dere kıyısından da lara do ru çıkarken birden hafif bir serinlik hissediyoruz, ilerledikçe serinlik artıyor, derenin suyu mavile meye ba lıyor, tamam diyoruz artık do anın kuca ındayız! Ve Barhal Köyü. Çok küçük ama bir o kadar da irin ve medeni bir köy. Hemen kahvede bir çay molası veriliyor, köylü ile sohbet edip yola revan oluyoruz. Amanesket bizi bekliyor. Yine zorlu bir yol ama ne gam! Artık hava serinlemi gibi Dere boyunca devam ediyoruz. Son virajı döndü ümüzde Altıparmaklar bütün ha meti ile kar ımıza çıkıyor, çok etkileyici ve büyüleyici. Araba yolunun gidebildi i yere kadar götürüyor bizi Halil bo. Son durak Naznara nın hemen üstündeki yerle im: Amanesket. Sırt çantalarımızı yüklenip yürümeye ba lıyoruz, yolumuz oldukça kısa oluyor. Kamp yerini tespit edip çadırlarımızı kurmaya ba lıyoruz. Can ve Zerrin çifti bir köy evinde kalacaklar, onların ilk kampları oldu u için çadıra cesaret edemiyorlar. Amanesket in son evleri. Arkada Altıparmak kayalıkları Sabah erkenden uyandı ımızda pırıl pırıl bir hava bize günaydın dedi. Kamp alanımız; Amanesket yaylasındaki bir evin yanındaki harman. Kaçkarların kayna ından gelen mis gibi ve de buz gibi bir su hemen yanımızda akıyor. Kar ımızda Satıbe Yaylası, arkamızda Altıparmak Da ları. Bu arada çayımız demleniyor ve mis gibi kokuyor. nsan daha ne ister ki! Dört dörtlük bir kahvaltıdan sonra bütün kızlar Sümerkan ın pe ine takılıp küçük bir dereye inmeye ba ladık. nerken o da ne? Kocaman kiraz a açları. Rota hemen kirazlara yöneldi. Yabani kirazlar çok küçükler ama nefisler. Hemen alt dallardan yemeye ba ladık tabiî ki, ama doymuyoruz. Dönü te devam etmek üzere, o bölgeden ayrıldık. Do a muhte em, binbir çe it çiçeklerin arasından insan foto raf çekmeden geçemiyor. Makro foto raf çekmek çok tercihim olmadı ı halde dayanamayıp epeyce çekim yapıyorum. Ama Zerrin ve Sümerkan la yarı mam söz konusu bile de il. Özellikle Zerrin da daki bütün çiçekleri görüntüledi. Nihayet dereye inebildik. Gitti imiz yerde su çok küçük bir yerden akıyor ama muhte em, buz gibi, etrafı rengarenk çiçeklerle, otlarla bezenmi, kendine küçücük havuzlar yapmı. Hemen ayaklarımızı suya soktuk imdi keyif zamanı. Sırma bize arkılar söylüyor. Türkün yola çıktı ımızda dertlere son kampanyası ba latmı tı. Herkes kendine minik bir dert çukuru kazacak içine söyleyece i eyleri söylecek ve kapatacaktık bir daha açmamak üzere. te ayaklarımız suda, dudaklarımızda na meler, bir elimizde makine, di er elimizle çukurcuklar açıyoruz. Hava bulutlandı, ya mur ya mak için hazırlık yapmaya ba ladı ve bizi çok bekletmeden içinin sıkıntısını yava yava dökmeye ba ladı. Ben kendi adıma mutluydum. Çünkü ya muru çok severim. TRABZON BELED YES FOTO RAF YARI MASI Baki H ÇYILMAZ 3 Sergileme Arif Emre KADIO LU 1 " M.Tolga TOMAÇ 3 " Hamza USTACI 1 " Yunus KOÇ 1 " Selime YILMAZ 2 " H.Fahri GÜMÜ TEK N 2 " Sezgin GÜVEL 3 " Süleyman ALKAN 1 " Aydın ATASOY 1 " ekip SKENDER 1 " KONYA VAL L ULUSLARARASI FOT. YARI MASI Sezgin GÜVEL 3 Sergileme ORDU VAL L FOTO RAF YARI MASI Osman Zeki DEM RKALE 1 Sergileme DEN Z T CARET ODASI FOTO RAF YARI MASI Osman Zeki DEM RKALE 2 Sergileme AYDIN BELED YES FOTO RAF YARI MASI Turgay MURTEZAO LU 2 Sergileme SAFRANBOLU KAYMAKAMLI I FOT. YARI MASI Yunus KOÇ 1 Sergileme TFSF DESTEKL ULUSAL YARI MALAR KOCAEL BÜYÜK EH R BELED YES FOT.YR. 4 Mevsim Kocaeli RB HAL Ç ÜN VERS TES ULUSLARARASI FOT.YR. Ya adı ımız kentin do ası, tarihi, kültürü ve günlük ya amı SB-RB EYÜP BELED YES II.ULUSAL FOT.YR. Eyüp te De i im Saydam - Dijital KEÇ ÖREN BELED YES FOT.YR. Foto raflarla Keçiören RB AFAD ALTIN KAMERA Serbest SB-RB-Saydam Sayısal KYÖD 3. ULUSAL CEMAL TURGAY FOT.YR. Kar ımızda mı Öteki SB HACILAR BELED YES FOT.YR. Hacılar dan Erciyes e RB ADANA ROTARY KULÜBÜ 5. ULUSLARARASI FOT. YR. Serbest - SB Sol üstteki ekilde görüldü ü gibi gür saçlı, tı gibi bir delikanlı olan Vedar Osmano lu, hemen yanda zorlukla fark edilece i üzere saçlarını ve gergin cildini terketmek suretiyle gençlikten emekli olmu tur. Ancak bakı ları ve duru u daha da olgunla arak tam bir erkek güzeli kimli ine bürünmü tür. Altta ise Osmano lu 1970 li yıllarda Sovyetler Birli i sınırında ortak kadastro çalı maları için bir arada bulundu u Rus subaylarla birlikte görülüyor. FOTO FORUM 34. TOPLU SERG TAR HLEMES TAR H:.14 Aralık 2007 Cuma, KONU:. Eller FOTO RAF ÖRNEKLER N N SERG DE ERLEND RME KURULUNA SON SUNUM TAR H : 23 Kasım 2007 SERG DE ERLEND RME KURULU (SDK) TOPLANTI TAR H : 24 Kasım 2007 ÖRNEKLER N GER ALINMASI:.. 30 Kasım 2007 DE ERLEND RME KURULU: Nur KOÇ, Mehmet ARSLAN, O. Zeki DEM RKALE Önemli Not: Kurul de erlendirmesinden sonra sergiye foto raf kabul edilemez 1 4

15 Do anın bize sundu u yemi ler: Bö ürtlen, ahududu, ayı üzümü (motz), yaban çile i. Az sonra ya ıs dindi ve ak am yeme i hazırlı ı ba ladı. Menümüz yaban naneli mercimek çorba, kıymalı bezelye ve sebzeli bulgur pilavı. Kampta sabah kahvaltısı Sümerkan a, ak am yeme i de bana ait. Çünkü ikimiz de bu i i çok seviyoruz. Tabii asistanların alt yapı hazırlı ına yardımını da unutmamak gerekir. Ve yemek hazır. Büyük bir keyifle ak am yeme imizi yerken Satıbe Yaylasının arkasından dolunay bütün güzelli i ile çıkmaya ba ladı. Muhte em bir görüntü. Bu görüntüye yıldız kümeleri de pırıltılarıyla e lik ediyor, bizlerse mest. Saat ilerledi uyku yine geldi. Haydi do ru çadırlara Çanak çömlek, ar iv ve bula ık sorumlusu Vedat! Maceramızın 3. günü. Hava çok güzel, güne içimizi ısıtmaya ba ladı. Makinelerimizi alıp kar ımızda masalsı yaylaya Satıbe ye gidiyoruz. Bu yaylaya ne yazık ki artık kimseler gelmiyormu. Yalnızlı ın hüznünün dü tü ü evler tomruklardan yapılmı. Sabahın ilk ı ıklarının dü tü ü kar ı yamaçları, kampımızı çekiyoruz bin bir güzel çiçe in, kelebe in, arının arasından. Çekimin ardından kampa tırmanıyoruz. Kahvaltı hazırlıkları, 3 Sümerkan ın me hur menemeni masamızı renklendiriyor. Kahvelerden son fırtlar alındıktan sonra makineler omza! Altıparmakların dibine kadar gidece iz. Hemen urasıymı gibi duran da lar oysa ne ıraklar. nanılmaz bir co kuyla ve mavilikle akan dere yata ındayız. Derede yüzmeyi dü ünerek geldik ama aya ımızı sadece birkaç saniye tutabiliyoruz suda. Can bize katılamadı. Aya ı yaralı. Biz kızlar dere kıyısındaki çiçeklerle sarma dola, sırtımızı dayayıp granit kayalara bulutların dü sel dünyasında kaybolup gidiyoruz. Gün batmak üzere kampa geri dönüyoruz. Kahvelerimizi pi irip günün son ı ıklarını bir samanlı ın saçakları altından izliyoruz. Uzaktan sırt çantalı iki ki i geliyor. Yoksa sonradan bize katılacak arkada lar mı? Evet Vedat ve Mehmet Bey! Yıllardır birbirini görmeyen dostlar misali hararetli kucakla malar. Trabzon dan a abeylerim gelmi, kampta bir bayram havası Eklenen çadırlarla kamp alanımız mahalleye dönü tü Da cılar mahallesi, foto rafçılar sok., zemin kat. Ak am yeme- ini hazırlıyoruz en gülü ler e li inde. arap kadehlerimiz dostlu umuza kalkıyor. Kamp alanımızda ı ık yakmıyoruz. Dolunay bizi aydınlatmaya yetiyor. Yarınki program Karagöl. Erken yatmak lazım yol uzunmu. Hadi herkese iyi uykularrr gün. Sabahın erkeninde bir grup kar ı tepelere gittiler. Özlem ve Sırma ile kamptayız. Ekip kampa dönene kadar makinemle civarda kendi turumu yapıyorum. Herkes kampta. Çaylar demlendi, masamızda yok yok. Kuyma ın ve Mehmet beyin getirdi i köpük helvasıyla kahvaltı seremonisi ba lıyor. Toparlanma ve yola revan saati. Yolumuz çok dik, hava çok sıcak. Dinlenmeler iki kare çekimi. Tırmanırken Türkün kayalar arasında çalımsı bir bitkinin yapraklarını kaldırdı, kara üzüm renginde minicik meyveler topladı. Gürcüce Motz deniyormu. C vitaminlerimizi de aldık artık kimse tutamaz bizi. 3 saattir yürüyoruz nihayet Sümerkan ın sesi geldi; önümüzdeki bir tepeyi göstererek göl bunun ardında dedi. Durur muyum hemen ata a kalkıp öne geçtim gölü önce ben görmeliydim. Son adımların ardından i te yüz yüzeyiz: Göl! Niye Karagöl denmi ki! Yeni isim koyuyorum sana eyy göl! Bundan sonra adın Mavice olsun. Gökyüzünün mavisi ve eriyen buzlar birbirine karı mı ve mavice olmu. Gölün kenarındaki kayalar ezlong eklinde. Karagöl Bedenlerimizi güne in ısıttı ı kayalara serip ayaklarımızı gölün buz gibi serin sularına bıraktık. Göl etrafındaki çekim turlarının ardından büyükçe bir kar kütü ünü a tık. Sırma bu sıcakta bu kadar karı görünce montundan kızak yapıyor ve kayıyor. Mavice gölünü besleyen dere boyunca yürüyü ümüz sürüyor. Görüntüleri makineye, havadaki sessizli i, kokuları, huzuru da yüre imize yerle tirip dönü e geçiyoruz. Çıkarken tecrübeliler bizlere bilgiler aktarmı lardı, imdi ini bilgileri veriliyor. ni in daha zor oldu u besbelli. Kampa vardı ımızda güne da lardan çekiliyordu. Bizim dizlerse tutmaz halde. Zerrin yorgunlu unu koyup bir kenara ak amın sürprizini yapıyor: Fıstıklı irmik helva! Kokusu da lara yayılıyor. Türkünle ak am yeme ini hazırlıyoruz. Yeme in ardından çaylar, anılar, kahkahalar. Bu kamptaki son ak amımız. Ne de çabuk geçti 4 kocaman gün. Sabah kamp toplanacak hadi bakalım herkes çadırlaraaa. Kamp yerinde kahvaltı gün. Da daki son kahvaltımız. Getirdiklerimizi pek tüketememi iz. Öyle çok ey var ki ye ye bitmez. Menümüz ye il biberli kıyma kavurma, sigara böre i, menemen ve di er kahvaltılıklar. Hepsini bitirdi imizde a kındık. Çantalar, çadırlar toplanırken araya anı foto rafları eklendi. Yayla insanlarıyla vedala ıp yola koyulduk. Amenesket yakınlarında heyelan oldu u için Mehmet Bey arabayı orada bırakmı tı. Zerrin - Can - Vedat - Sırma araba ile; Türkün, Sümerkan ve Özlemle biz, Barhal köyüne yaya olarak devam ediyoruz. Güne kavururcasına yakıyor, elalerin altından geçiyoruz yer yer. Kızıla aç dallarından emsiyeler yapıyoruz kendimize. Barhal köyünde bulu up serinliyoruz. Mehmet Bey dönecek. Hastaları onu bekliyor. Baytanlar ve Vedat da onunla Trabzon a dönüyorlar. Biz Yusufeli ne bir araçla ula ıp sevgili arkada ımız da cı Özkan la bulu- uyoruz. Bu gece Yusufelindeyiz. Sabah erkenden Artvin e götürüyor Özkan bizi. Oradan ver elini Trabzon. Dönü ler hep sessizdir. Bugüne kadar yaptı ım dinlencelerin en mükemmeliydi 5 gün ve Barhal! Seçilen 4 rotalar ve kamp yerimiz mükemmeldi. Her ey için te ekkürler. Bu ekiple kamp yapmak ayrıcalıklıydı. Bu yazıyı okuyanlara: Do ayı seven, payla ımcı küçük bir grup kurun Kaçkarlara gidin. Orada; da ların ba ında sessizli i dinleyin, gece sırt üstü uzanıp çayırlara gökyüzündeki yıldızları ve dolunayı izleyin, kayan yıldızlara bakıp dilek tutun, buz gibi tertemiz sulardan için. çin ki bütün dertleriniz erisin gitsin. Yabani meyvelerden yiyin, insanlı ını yitirmemi insanlarla tanı ın, sohbet edin. Payla mayı bilmeyen, birbirini yok etmeye çalı an uygar ehir insanlarına inat, son kalan ekme ini adını bile bilmedi i biz ehirlilerle payla anları tanıyın. Kendinizi akça, pırıl pırıl hissedeceksiniz. Ekip arkada larıma: yi ki varsınız, iyi ki varız. TE O AN! Atilla Bölükba ı ile Saffet Lüleci Yer: Atilla Bölükba ı nın bürosu Atilla Bölükba ı (Hem tebessüm ediyor, hem de dü ünüyor): Yahu dedikleri kadar varmı. Adam bana ne kadar da benziyor. Saçlarımızın dökülme biçimi, gözlüklerimiz, sakalımız, hatta sakal rengimiz bile aynı. Dı arıda, kapının önünde iki belalı alacaklım beni bekliyor. Senetlerinin ödenme tarihi bir ay geçti. Nasıl etsem de u gömle i Saffet e giydirsem. Saffet Lüleci: (O da içinden) Hayalimdeki gömle i Atilla giyiyor. unu bana verir misin desem ayıp olacak. Bari nereden aldı ını sorayım. HABERLER / HABERLER / HABERLER n Kıdemli üyemiz Cihat KÖMÜRCÜO LU kızını evlendirdi. Genç çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz. n Yeni Üyemiz Özlem Turhal D NÇ e aramıza ho geldiniz diyoruz. n Son aylarda kurulu larını tamamlayan dört yeni dernek daha camiamıza katıldılar. Bu derneklerin kurucularına aramıza ho geldin diyoruz. DEFSAD Denizli Foto raf Sanatı Derne i FOTOSEL Selçuklu Foto raf Sanatı Derne i KAFSAD Kahramanmara Foto raf ve Sinema Amatörleri Derne i NAFOD Nazilli Foto raf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derne i

Elmalı ve Elören Köyleri-Çamlıdere (22 Kasım 2009) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Elmalı ve Elören Köyleri-Çamlıdere (22 Kasım 2009) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Elmalı ve Elören Köyleri-Çamlıdere (22 Kasım 2009) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 22 Kasım 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülü ünde Foto raf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 11 Ekim 2009 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) olarak Ilgaz ilçesinin Kese köyüne bağlı Kırkpınar Yaylası

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Samandere ve Güzeldere-Düzce Etkinli i (23-24 Ocak 2010) Yazan ve foto raflayan: Hüseyin Sarı

Samandere ve Güzeldere-Düzce Etkinli i (23-24 Ocak 2010) Yazan ve foto raflayan: Hüseyin Sarı Samandere ve Güzeldere-Düzce Etkinli i (23-24 Ocak 2010) Yazan ve foto raflayan: Hüseyin Sarı 23-24 Ocak 2010 tarihleri arasında Foto raf Sanatı Kurumu (FSK) organizasyonunda 22 ki ilik bir grupla konaklamalı

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü

UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü UR 2430.Bölge Ordu Rotary Kulübü Ünye Rotary Kulübü KULAKKAYA YAYLASI Zifin Otel Ağaçbaşı Tabiat Parkı 25-27 Ağustos 2017 Sevgili Babalar, UR 2430.BÖLGE ORDU ROTARY KULÜBÜ ve ÜNYE ROTARY KULÜBÜ BABA &

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER

ortopedist röportaj RÖPORTAJ: DR. NADİR ŞENER röportaj ortopedist YARATIYOR.Bursalı 60 61 SONBAHAR 2013 SAYI: 301 İSMAİL AYGAN, TAYFUN AÇIKGÖZ, ERTUĞRUL AYDIN, MURAT GÜRÜN VE ENGİN AKGÜN. ONLAR, BURSALI BEŞ ORTOPEDİST. BEŞ MESLEKTAŞI, UZMANLIK ALANLARI

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM ( 27 AĞUSTOS 1 EYLÜL ) DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM DOĞU KARADENİZ GEZİLERİNDE Yurdumuzun eşsiz mozaiğinden değişik bir bölümü izleyeceksiniz. Bu bölgede size ilginç gelecek bir kültüre, apayrı insan

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2013 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2013 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2013 YILI PROJELERİ Sıra no Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 ZAMBAKLAR SOLMASIN NİLÜFER DERNEĞİ Sosyal İçerme 262.350 2 YENİLİKÇİ GENÇ TASARIMCILAR

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO:

A2 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: PASAPORT NO: A2 DÜZEYİ ADI SOYADI: PASAPORT NO: NOT OKUMA 1 KARADENİZ TURU Metin Bey: Merhaba! Görevli: Merhaba efendim, buyurun! Nasıl yardımcı.(1)? Metin Bey: Ben bu yaz ailem ile bir tura çıkmak istiyorum. Bana

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Eğerli Köyleri-Kızılcahamam (20 Haziran 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

Eğerli Köyleri-Kızılcahamam (20 Haziran 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) Eğerli Köyleri-Kızılcahamam (20 Haziran 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 20 Haziran 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz.

TATÍLDE. Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. TATÍLDE Biz, Ísveç`in Stockholm kentinde oturuyoruz. Yılın bir ayını Türkiye`de izin yaparak geçiririz. Ízin zamanı yaklaşırken içimizi bir sevinç kaplar.íşte bu yıl da hazırlıklarımızı tamamladık. Valizlerimizi

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

============================================================================

============================================================================ Classiccar-6.Sayýda ki Maviþ Gönderen : papatya54-12/01/2008 19:14 Classiccar'dan Bülent Aydýn ve Ruhi Köktürk geçtiðimiz pazar Ýzmit/Kocaeli'n de 63 /4 Kapý Hardtop'un dergi çekimleri için misafirimizdi.o

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU

BURSA KARAGöZ ROTARY KULÜBÜ KULÜP MEKTUBU UR ı ı KATILIM ORANI : % 87 GELMEYEN ÜYELER Z NL ÜYE : U ur Özcan, Erkan Aldatmaz, Ozan Lökçetin : Kemal Kızılbulut, Fırat Yüceba KONUKLARIMIZ : UN CEF Türkiye Milli Komitesi Bursa Temsilcili inden; Sabahat

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

Artvin, Şavşat Karagöl Arazi Kampı

Artvin, Şavşat Karagöl Arazi Kampı Artvin, Şavşat Karagöl Arazi Kampı Ayı, Kurt, Vaşak, Çengel boynuzlu dağ keçisi ve Dağ horozu Gözlemi 28 Nisan - 01 Mayıs 2016 Bölümümüz 4. Sınıf Öğrencileri Arazi Uygulaması ve Avlakların Planlanması

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari

Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari Eber Gölü (Bolvadin-Afyonkarahisar) (10-11 Mayıs 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı, http://eng.ankara.edu.tr/~hsari 10-11 Mayıs 2008 tarihleri arasında Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ Sıra no Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 GİRİŞİMCİ KADINLAR -2 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADIN DERNEĞİ (TODEK) Sosyal İçerme 80.000

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.

Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs. Etkinliğin Adı: Hasandağı (3268 m) Kış Zirve Tırmanışı Etkinliğin Bölgesi: Helvadere / AKSARAY Etkinliğin Tarih: 27/28 Şubat 2010 Etkinliğin Türü: Eğitim Etkinliğe Katılanlar: Seyhan Çolak (Lider), Nezihe

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl

T.C. Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl B N C L K BA LANGIÇ KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANA I PROGRAMIN SEV

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Kapadokya (01-03 Ocak 2010) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Kapadokya (01-03 Ocak 2010) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Kapadokya (01-03 Ocak 2010) Yazı ve foto raflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 5. Uluslar arası Ankara Foto raf Günlerin nin yorgunlu unu üzerimizden atmak ve yeni yıla güzel bir yerden merhaba demek

Detaylı

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve stresinden kaçış... Hepimizin kendi iç huzurunu bulacağı dünyalara ihtiyacı var.

Şehir hayatının kalabalık, gürültü ve stresinden kaçış... Hepimizin kendi iç huzurunu bulacağı dünyalara ihtiyacı var. Bugün son günün olsa... Nasıl yaşardın Sadece 24 saat nefesin kalsa? Hiç yalansız, Tamamen riyasız, Ne yapardın?.. Daha mı çok tebessüm eder? Uyumaz yıldızlara mı bakardın? Demek çekinmeden sevgini söyler,

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA

DESTEKLERİYLE. 32 nd FIAP CONGRESS 32. FIAP KONGRESİ 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA DESTEKLERİYLE 32. FIAP KONGRESİ 01-07 EYLÜL 2014 ANKARA-KAPADOKYA www.tfsf.org.tr 32 nd FIAP CONGRESS 01-07 SEPTEMBER 2014 ANKARA - CAPPADOCIA www.fiap32congress.org 32. FIAP KONGRESİ TÜRKİYE DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Detaylı

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Konu: Kültürel Miras ve Korumacılık tır. Yan Tema: Ustaya Saygı dır. Yarışmanın Amacı: Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI.

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. 26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü nün başlatmış olduğu Değerler Eğitimi Projesi ODTÜ Ülkem Koleji nde hızla uygulamaya geçti. Öğrencilere temel insanî

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016 VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR YENİ YIL ETKİNLİĞİ Okul Öncesi öğrencilerimiz için planladığımız Yeni Yıl Etkinliği okulların kar tatili olması dolayısıyla yapılamadı. Bu

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında.

Türkiye`nin yeni ve genç caz festivali Bursa Nilüfer Uluslararası Caz Tatili Festivali`nden ilk notlar Burak Sülünbaz`ın kaleminden yayında. Cazkolik.com "Jazz"lı Gündem Jazzlı Gündem Türkiye idealist, heyecanlı ve pırıl pırıl insanlardan oluşan bir ekibin hazırladığı yeni bir caz festivali kazandı. Burak Sülünbaz Cazkolik için izledi ve yazdı.

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden.

Parlar saçların güneşin rengini bana taşıyarak diye yazıvermişim birden. BEYAZIN PEŞİNDEKİ TATİL Geçen yıllarda Hopa da görev yapan bir arkadaşım Adana ya ziyaretime gelmişti. Arkadaşım Güney in doğal güzelliğine bayılıyorum deyince çok şaşırmıştım. Sevgili okuyucularım şaşırmamak

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 2 Murat Yıldırım 6 Günay Aydos. 3 Bora Akdeniz 7 Burcu Karabulut. 4 Mehmet Karaalp 8 Turgay Türkoğlu

FAALİYET RAPORU. 2 Murat Yıldırım 6 Günay Aydos. 3 Bora Akdeniz 7 Burcu Karabulut. 4 Mehmet Karaalp 8 Turgay Türkoğlu Davlumbaz Zirve (3479 mt) Faaliyet Tarihi 8 9 Ağustos 2015 Yeri Niğde - Aladağlar Süresi 2 gün Türü Alpinizm Güzergah Çukurbağ köyü > Traktör ile arpalık mevkii > Tekepınarı > Oba yeri kamp alanı >Davlumbaz

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

Fotoğraf Sevdalısı Bir Doktor:

Fotoğraf Sevdalısı Bir Doktor: Kültür ve Sanat Fotoğraf Sevdalısı Bir Doktor: NESRİN AKÇA AKOĞUL Nesrin Akça Akoğul Eyüp Devlet Hastanesinde. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Nesrin Akça Akoğul. 1992 yılında fotoğraf

Detaylı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı Hırkatepe Köyü-Beypazarı (30 Kasım 2008) Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı 30 Kasım 2008 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu nun organize ettiği Beypazarı Köyleri fotoğraf

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010)

Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Kızılcahamam Köyleri: Dereneci, Gebeler, Berçin Çatak, Süleler (7 Kasım 2010) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 7 Kasım 2010 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

MARMARA ADASI KAMPLI BİSİKLET TURU TANITIM DOSYASI

MARMARA ADASI KAMPLI BİSİKLET TURU TANITIM DOSYASI TANITIM DOSYASI TANITIM DOSYASI İÇİNDEKİLER 01 TUR HAKKINDA 02 ETKİNLİKLER 03 ULAŞIM 04 ROTA 05 HARİTA 06 LOGO 07 FORMA TANITIM DOSYASI 01 TUR HAKKINDA TUR TARİHİ : 25 Ağustos 2017-27 Ağustos 2017 SON

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SIRA Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 İYİ HAZIRLIK GÜZEL GELECEK GERCÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal İçerme 48.000 2 OKUL

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

timasokul.com / bilgi@timasokul.com

timasokul.com / bilgi@timasokul.com OKUMAYI SEViYORUM DiZiSi zç Yayın Yönetmeni Savaş Özdemir Hazırlayan Reşhat Yıldız Kapak Tasarım M. Aslıhan Özçelik Grafik Tasarım M. Aslıhan Özçelik Esra Bayar Resimler shutterstock.com Sevengül Sönmez

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR

ÖZEL İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI ÇEKMEKÖY ANAOKULU TAVŞANLAR SINIFI MAYIS AYI KAVRAM VE ŞARKILAR ANNEM ANNEM Annem annem canım annem, Gönlüm senle kalbim senle Canım annem gülüm annem Dünyam sensin benim bir tanem.. Biliyorum elbet bir gün gelecek Bir başka bebekte bana annem diyecek Bende hep iyi

Detaylı

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama

Dil ve Oyun. Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Dil ve Oyun Günlük İşlerinizi Yaparken Konuşma ve Oynama Biliyor muydunuz? Günlük ev işlerinizi yaparken çocuğunuza konuşmak veya şarkı söylemek çocuğunuzun yeni kelimeler ve alışkanlıklar öğrenmesine

Detaylı

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR

56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 56. ULUSLARARASI AKŞEHİR NASREDDİN HOCA ANMA VE MİZAH GÜNLERİ PROGRAMI 5 TEMMUZ 2014 PAZAR 10.00 Geleneksel Dellal ın Halkı Etkinliğe Daveti Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri 12.30 Kur an-ı Kerim Ziyafeti

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı