İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI"

Transkript

1 İŞYERİM GÜVENDE SİGORTASI Genel Özellikler İşyerim Güvende Sigortası, işyeri sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan işyeri paket sigortasıdır. İşyerim Güvende Sigortası ile işyeri binası ve içindeki mal varlığına sigorta ettirenin beyan ettiği tutar üzerinden teminat verilmektedir. Sigortaya Kabul Şartları Sigortalı nın poliçede belirtilen risk adresinde beyan ettiği sektörde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Sigortalının faaliyet gösterdiği sektörün ZURICH Sigorta nın belirlediği risk sınıflandırmasında sigortalanabilir olarak değerlendiriliyor olması gerekmektedir. Bu ürün kapsamında bina ve eşya değeri (bina ve eşya değerlerinin toplamı) TL ye kadar olan işletmeler teminat altına alınabilecektır. Sigorta Süresi İşyerim Güvende Sigortasının poliçe süresi 1 yıldır. Özellikleri İşyerim Güvende Sigortasıının önemli noktaları aşağıda belirtilmiştir: Ödeme alternatifleri: Peşin, 6 eşit taksit, 8 eşit taksit ve 12 eşit taksit imkanı Sigortalı iş yerinde meydana gelebilecek riskler dışında, işyerindeki mutat işlemin ifası esnasında 3. şahıslara verdiği zararlar ve S.S.K. ya bağlı çalışanlarına karşı sorumluluğu da teminat altına alınmıştır. Cam kırılması teminatı ile sigortalı yerde takılı olarak bulunan kapı, pecere, iç ve dış vitrin camları teminat altına alınmıştır. Sigortalı işyerinde bulunabilecek olan sabit ofis cihazları ve makineler, işyerine ait demirbaşlar, sigortalı tarafından yapılan dekoratif masraflar da teminata altına alınmıştır. Yangın nedeniyle işyerinin faaliyetinin durması durumunda tazminat ödemesi yapılacaktır.

2 Teminatlar Bina / Muhteviyat Yangın Türk Yangın Sigortası Genel Şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, Bu sigorta ile yangın yıldırım ve infilak ( dogal gaz infilakları dahil) sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı varlıklarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur. Bina/.muhteviyat kapsamına gien riskler aşağıda belirtilmiştir: Açıkta ve sundurma altında bulunan hertür muhteviyat teminat haricidir. Rizikonun gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminat sigortalı mahalde sadece faturalı olarak giren kıymetleri kapsayacak olmakla birlikte ayrıca hasar günündeki envanterin de tutması esastır. Emtea: Teminat verilen riziko adresindeki bina/binalar içerisinde bulunan işletmenin faaliyet konusuna ilişkin satış ve/veya üretim amacıyla bulundurulan her türlü kıymet (ham madde, yardımcı ve mamul ve benzeri nitelikte) teminat kapsamına dahildir. Makina/Tesisat: Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan ve sigortalının ticari faaliyeti içerisinde kullandığı elektronik parçalara sahip ağırlıklı olarak mekanik aksamlı çalışan makinalar dahil, mekanik aksamlı tüm makina ve tesislerdir Bina Demirbaşları: Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan ve resmi defterlere demirbaş adı altında kayıtlı olan taşınabilir değerlerdir. Dekorasyon: Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde bulunan ve sigortalı tarafından yaptırılmış olan her türlü dekor, boya, badana masrafları dahil dekoratif harcamalardır. Bina: İşyeri Binası ile binanın tamamlayıcısı olan her çeşit tesisat, asansör, yürüyen merdiven, paratoner, anten vb. bina kapsamına girer. Tam kagir (betonarme, çelik) yapı tarzındaki binalardır. Yangın Sigortası Genel Şartları Geçerlidir Sel veya Su Baskını Sigorta kapsamına dahil edilen Emtea, Makina/Tesisat, Demirbaş, Dekorasyon ve/veya Bina da sel veya su baskınının meydana getirdiği zararları teminat altına alır. G.L.H.H.K.N.H.T Sigorta kapsamına dahil edilen Emtea, Makina/Tesisat, Demirbaş, Dekorasyon, 3. Şahıs Emtea ve/veya Bina da grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör nedeniyle meydana gelen zararları teminat altına alır. Yangın Sigortası geçerlidir.genel Şartları Deprem Yanardağ Püskürmesi Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar. Hırsızlık Sigortalı yerde Hırsızlık Sigortası Genel Şartları hükümlerinde tanımlanmış şekilde icra olunmuş hırsızlıklar ve hırsızlar tarafından verilecek tahribatlar teminata dahildir. Çalınan malların değer ve miktarlarının tespitinde sigortalının beyanının kanuni defter ve kayıtlarıyla uyumlu olması mecburidir. Hırsızlık Sigortası Genel Şartları geçerlidir.

3 İşyeri Ek Teminatları 3.Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükmünce; sigortalının işbu poliçede adresi kayıtlı işyerindeki mutat işlemin ifası esnasında ve Yangın Ek Teminatlar: Yangın Sigortaları Genel Şartları A.3 maddesinde belirtilen ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek ve Yangın Sigortaları Genel Şartları C.11-Özel Şartlar maddesinde belirtilen aşağıdaki klozlar teminata alınmıştır: poliçe müddeti içinde vuku bulabilecek kazalar sebebiyle, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek ölümlü-ölümsüz bedeni zararlar ile üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelebilecek maddi zarar ve ziyanla ilgili talepler poliçede belirtilen limitler dahilinde Duman, Yer Kayması, Kar Ağırlığı, Kara Taşıtları Çarpması, Hava tasıtları çarpması, Fırtına İş Durması Yangın Sigortası Genel Şartlarına ekli klozlar uyarınca işbu poliçe ile teminat altına alınmış olan yangın, yıldırım, infilak rizikolarından birinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasardan dolayı işletmenin faaliyetinin durması halinde poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere, ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı ödenecektir. Hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere 7 günü geçmeyen iş durmasına sebep olan hasarlar teminat dışındadır. Cam Kırılması Sigortalı yerdeki her türlü vitrin, tezgah, kapı ve pencere camının kırılması Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları hükümleri doğrultusunda teminata dahil edilmiştir. Cam kırılması teminatı, sigortalı yerde takılı olarak bulunan kapı, pecere, iç ve dış vitrin camları için geçerlidir. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları geçerlidir. 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk teminat kapsamına alınmıştır. 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet kapsamında teminat dışı kalan haller aşağıda belirtilmiştir: - Manevi Tazminat talepleri - Ürün sorumluluk, ürün geri çekme, ürün garantisi - Asbestos ile ilgili sorumluluklar - Radyasyon dolayısıyla oluşacak sorumluluklar - İş durması, kar kaybı vb. her türlü dolaylı hasarlar - Sözleşmesel cezalar - ABD ve Kanada ülkelerine ilişkin veya bu ilkelerin hukuku uygulanarak karara bağlanan sorumluluklar - Çalışılan yere, binaya, ekipmana, araziye gelebilecek zararlar - Nükleer enerji riskleri yanısıra barışçıl amaçlarla planlanmayan biyolojik ve kimyasal maddeler nedeniyle ortaya çıkan zararlar - Çevre kirliliği - Müşterilere verilmesi gereken ticari hizmetlerin gereği gibi sağlanmamasından kaynaklanan sorumluluklar - Emniyeti Suistimal, hırsızlık - Emanete ve/veya işlenmek üzere bırakılmış ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararlar - Her türlü motorlu araç ile ilgili sorumluluklar teminat haricidir. - Poliçe başlangıç tarihinden önce, sigortalı tarafından bilinen olaylardan kaynaklanan zararlar teminata dahil değildir. - Tedrici kirlenme teminat dışıdır. - Çalışılan yere, araziye, makine ve ekipmanlara verilebilecek zararlar teminat haricidir. - Çapraz sorumluluk teminat haricidir. - Zelzele, seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ indifaı, infilak, yangın, duman, sis, buhar, su; çürüme veya tedrici surette rutubet alma yüzünden vukua gelen zarar ve ziyanlardan mütevellit talepler teminat

4 haricidir. - Depocu sorumluluk sigortası kapsamındaki riskler teminat haricidir. - Bu poliçeden ödenecek tazminat tutarı 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet ana teminat limitlerini aşamaz. - İşbu teminat kapsamına giren bir tazminat talebi kısmen veya tamamen başka bir sigortanın da sorumluluğuna girdiği takdirde işbu poliçe diğer sigorta poliçeleri üzerinde hüküm ifade edecektir. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk sigortası Genel Şartları geçerlidir. İşveren Mali Sorumluluk İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak üzere sigortalının yanında S.G.K.'ya bağlı çalışanların iş kazaları sonucunda işverene yöneltilebilecek sorumluluklar genel şartların 2. maddesinin A, C, D fıkralarında geçen haller dahil olmak üzere teminata dahile dilmiştir. Meslek hastalıkları, poliçe dönemi içinde oluşması ve poliçe dönemi içinde ihbar edilmesi şartıyla teminata dahildir.türk İşveren Mali Mesuliyet Sigortası genel şartlarındaki hükümler saklı kalmak koşuluyla, meslek hastalıkları, poliçe dönemi içinde oluşması ve poliçe dönemi içinde ihbar edilmesi şartıyla teminata dahildir. Meslek hastalıkları, sosyal sigortalar kanunu'na ve bu kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmeliklere göre belirlenecektir. Hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için, çalışma gücünün en az %10 oranında azalmış olması şarttır. Herne şekilde olursa olsun, bu sigorta sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce iş akdi sona ermiş olanlar sigorta teminatı kapsamı dışındadır. Asbestten kaynaklanan her türlü tazminat talepleri, teminatkapsamı dışındadır. Sigortacının teminat verdiği dönem içinde karşılaştığı tüm taleplerle ilgili sorumluluğu, poliçede belirtilen tazminat limitini aşamaz. İşveren Mali sorumluluk sigortası geçerlidir.

5 Tazminat Limiti ve Tazminat Ödemesi Sel veya Su Baskını Sel veya Su Baskını Muafiyet Uygulaması: kaspamına giren her bir hasarda, aynı si gortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtea, makina, tesisat, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve/veya muhteviyatı kapsaması halinde bilumum; - Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, - Makina, tesisat, teçhizat ve demirbaşlar, - Emtea, gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur Not: Tazminat tutarının tespitinde 1 USD'nin hasar tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacaktır. G.L.H.H.K.N.H.T Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler-terör teminatında; % 100 sigorta bedelinin % 20'si sigortalı üzerinde kalmak kaydıyla, müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. "Bu teminat ile her bir hasarda, aynı sigortalıya ait ve aynı riziko adresindeki sigorta teminatının bina ve muhteviyatı (emtea, makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat) veya birden fazla bina ve muhteviyatı kapsaması halinde, bilumum; a) Bina, sabit tesisat ve dekorasyon, b) Emtea, c) Makine, teçhizat, demirbaş ve diğer tesisat, gruplarının her birinin toplam sigorta bedelleri (sigortacının sorumlu olduğu %80 oranındaki kısım) üzerinden %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet, bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısımlarından sorumludur. Deprem Yanardağ Püskürmesi Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Müşterek Sigorta ve Muafiyet Uygulaması: Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortası, %100 sigorta bedelinin, en az %20'sinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden en az %2 oranında bulunacak bir tenzili muafiyet bu grupların her biri için ayrı ayrı uygulanır. Sigortacı, hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Sigortalı ve sigortacı, muafiyet oranının artırılması hususunda anlaşabilirler. Bu durumda fiyattan, tarifede belirtilen oranda indirim yapılır. Bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır. Hırsızlık Demirbaş kaydında yeralsa dahi cep telefonları ve aksesuarları hırsızlık teminatı dışındadır. Demirbaş kaydında yer alması kaydıyla taşınabilir bilgisayar ve işyeri dışında rahatlıkla kullanılabilir görsel ve işitsel cihazlara riziko adresinde hırsızlık teminatı verilmiş olup beher hırsızlık hasarında %25 sigortalı %75 sigortacı olmak üzere müşterek sigorta uygulanacaktır. Giriş kat veya bodrum katta bulunan iş yerleri için hırsızlık teminatı, sigortalının beyanı doğrultusunda sigortalı yerde olay tarihinde aktif alarm bulunması veya dışa açılan kapılarda, vitrinlerde, pencerelerde kepenk veya demir parmaklık önlemlerinden en az birinin bulunması ön şartıyla verilmiş olup, beyana aykırı bir tespit durumda herbir hasarda hasarın %20 si, minumum 1.000TL muafiyet uygulanacaktır. Yazar Kasa Cihazı gasp risklerine karşı 100 TL ye kadar teminat altındadır. Yazar kasa muhteviyatı teminat dışıdır. İstisnalar: Emniyeti Suistimal teminatı kapsamında meydana gelen hasarlar ve Aşırma şeklindeki hasarlar kapsam dışıdır. Ana faaliyet konusu,cep telefonu, internet cafe, içki, sigara ve tekel maddesi, sim kart, video kaset, dvd vb. olan yerler, portatift büfeler ve milli piyango, bezeri talih oyunları bayileri (bilet ve kuponları), gazete bayileri, kuyumcular ve tümüne ait açıktaki mallar hırsızlık riskine karşı teminat dışındadır.

6 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağı hususunu peşinen kabul ve taahhüt eder. İşbu teminatın limiti şahıs başı 500 TL, kaza başı TL ile sınırlıdır. Sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu poliçede gösterilen (kaza başına limit) sigorta bedelini aşamaz. 3. Şahıslara karşı Mali Mesuliyet hasarlarında her bir hasarda en az 100 TL olmak üzere hasarın %10 u oranında muafiyet uygulanacaktır. Sigorta Bedeli Bina/Muhteviyat Yangın, Sel veya Su baskını, G.L.H.H.K.N.H.-Terör, Deprem, İşyeri ek Teminatlar teminatlarının sigortalının beyanına istinaden belirlenen sigorta bedeli, bina ve muhteviyat toplam bedelini göstermektedir. İşveren Mali Sorumluluk İşbu teminatın limiti şahıs başı 500 TL, kaza başı TL ile sınırlıdır. Sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu poliçede gösterilen (kaza başına limit) sigorta bedelini aşamaz. Diğer Hükümler Tanzim Tarihinden önce gerçekleşmiş hasarlar klozu Sigorta ettiren, bu sigorta sözleşmesinin tanzim tarihinden önce gerçekleşmiş hasarlardan sigortacının

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler

KOBİ SİGORTA PAKETİ. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Bina Yangın Teminatı. Genel Özellikler KOBİ SİGORTA PAKETİ Genel Özellikler KOBİ Sigorta Paketi, küçük ve orta ölçekli değişik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin, bina ve içindeki mal varlığını olası risklere karşı güvence altına alan

Detaylı

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI VARLIKLARIN TANIMLARI ARTI İŞ YERİ ÜRÜN KİTAPÇIĞI Bina :Sigortalı işyeri binası, içinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit kıymetler. Binaya Ait Sabit Kıymetler : Elektrik, doğal gaz, su saatleri, kombi,

Detaylı

KUYUMCU PAKET SİGORTASI

KUYUMCU PAKET SİGORTASI KUYUMCU PAKET SİGORTASI Genel Özellikler Kuyumcu paket sigortası ürünümüz ile, sigortalının işlerinde kullanılan stoklarında ve/veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve

Detaylı

KONUT EŞYA SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

KONUT EŞYA SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler KONUT EŞYA SİGORTASI Genel Özellikler Konut Eşya Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının bina içindeki eşyalarını olası risklere karşı güvence altına alan sigortadır. Konut Eşya Sigortası

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1.1. Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU AKARYAKIT PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler

BENİM EVİM SİGORTASI. Sigortaya Kabul Şartları. Sigorta Süresi. Özellikleri. Genel Özellikler BENİM EVİM SİGORTASI Genel Özellikler Benim Evim Sigortası, ev sahibi veya kiracı olarak sigortalının evini; bina ve içindeki eşyaları olası risklere karşı güvence altına alan ev paket sigortasıdır. Benim

Detaylı

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ

ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ ANADOLU TURİSTİK TESİS PAKET SİGORTA POLİÇESİ TEKLİFİ Teklif No : T120907964 Revizyon No : 1 Acente : 322027 Unvanı : ERGAN SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ. Tel : 212 523 2027 Levha No Sigorta Ettiren : T08526-93E1

Detaylı

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI

ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI ARTI KONUT ÜRÜN KİTAPÇIĞI 1. GENEL 1.1.Sigorta Dışında Bırakılması Uygun Olmayan Haller Bu tarifede belirtilen fiyat ve şartlar bir rizikonun tamamının sigortalanması halinde geçerlidir. Rizikonun sadece

Detaylı

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI

Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI Başa Dön TİCARİ PAKET SİGORTASI İÇERIK Yangın Sigortalarında Bedel Esası & Sigorta Bedelinin Belirlenmesi Poliçe Türleri Yangın & Oto dışı Sigorta Poliçelerinde Brüt Prim Detayı Ana Teminatlar İsteğe Bağlı

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 151 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123

Sayfa: 1 Teklif No: Ürün : 123 Sayfa: 1 En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları

Site Paket. Sigortası Özel ve Genel Şartları Site Paket Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Allianz Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Akaryakıt İstasyonu Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından

Detaylı

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları:

TEMİNAT TANIMLARI. 2) Konut Ek Teminatları: TEMİNAT TANIMLARI 1) Eşya Yangın: Poliçede belirtilen riziko adresindeki bina içerisinde bulunan ev eşyalarının, (giysiler de dahil) yangın, yıldırım, infilak sonucunda meydana gelebilecek risklerine karşı

Detaylı

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI FORTİSBANK KONUT EŞYA SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. SİGORTA KONULARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1.1.Varlıklar Açısından Tanımlar 1.1.1.Eşya : Sigortalıya ve kendisiyle birlikte oturan aile bireyleri veya

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR

TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR TEMİNAT AÇIKLAMALARI VE TANIMLAR Aile Mesuliyet Teminatı 126 Sigortalının, aynı evde birlikte oturduğu ailesinin ve periyodik tıbbi bakımları yapılan evcil hayvanlarının, mesken dahilinde üçüncü şahıslara

Detaylı

2014-2015 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ

2014-2015 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI ŞARTNAMESİ Page 1 of 15 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/28142 KONU : 2014-2015 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 12 Aralık 2014 Cuma 2014-2015 YILI SİGORTA HİZMET ALIMI MADDE 1-İŞİN TANIMI:

Detaylı

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993

YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman,

Detaylı

İnşaat. Sigortası Genel Şartları

İnşaat. Sigortası Genel Şartları İnşaat Sigortası Genel Şartları Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen

Detaylı

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları

İşimin. Sigortası Özel ve Genel Şartları İşimin Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları

Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Yuvam Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE KAZA SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ Yönerge No: 17 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNERGESİ İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ

6.Bölüm. Hayat Dışı Sigortalar. Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ 6.Bölüm Hayat Dışı Sigortalar Yrd. Doç. Dr. Beyhan YASLIDAĞ AMAÇLARIMIZ: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sigorta hakkında genel bilgiler Sigorta

Detaylı

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar

OTO SİGORTALARI KLOZLAR. Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO SİGORTALARI KLOZLAR Oto SigortlarıMüdürlüğü Ürünlerinde yer alan klozlar OTO KAZA TEKNİK KLOZLAR... 3 KASKO KLOZLARI... 3 Kasko Paket Sigortası Teminat Kapsamı Klozu... 3 Sigorta Konusu ve Kapsamı

Detaylı

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI

BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BİREYSEL ARAÇ SİGORTALARI POLİÇE KİTAPÇIĞI BÖLÜM I. AÇIKLAMALAR, TEMİNATLAR VE AVANTAJLAR Fiba Bireysel Kasko Sigortası ; Sigortalının farklı ihtiyaçlarına ve meslek durumuna göre güvence sağlayan sigorta

Detaylı

Sigorta Branşları - Çeşitleri

Sigorta Branşları - Çeşitleri Sigorta Branşları - Çeşitleri YANGIN SİGORTALARI Yangın sigortası özel veya ticari amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan

Detaylı