ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç. Dr. T. Aslı Akdaş Mitrani TC Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARAŞTIRMA PROJESİ. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç. Dr. T. Aslı Akdaş Mitrani TC Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA PROJESİ İstanbul da Yaşayan Vatandaşlar Arasında Suç Mağduru Olmaktan Duyulan Korku ve Güvenlik Algısı ile Kent Planlaması Arasındaki İlişkiler: Yerel Yönetimlerin Alabilecekleri Önlemler Üzerine Bir Pilot Çalışma Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç. Dr. T. Aslı Akdaş Mitrani TC Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2008-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve araştırmacının yazılı izni olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.

2 Giriş Suç, günümüz toplumlarının önemli problemlerinden biridir. Yaygın suç ve şiddet, vatandaşlar arasında korku, mağdurlarda travma etkileri yaratmakta, faillerin toplum dışına itilmelerine, yakalandıkları ve hapsedildikleri takdirde, hapishanelerde izole edilmeleri dolayısıyla ailelerinin de zarar görmesine, ve tümüyle toplumun etkilenmesine neden olmaktadır. Suçla mücadele ve vatandaşların güvenliğini tesis etmek devletin en temel görevlerinden biridir. Araştırmalar, sonradan uygulanan reaktif stratejilerin suçla mücadelede etkin olmadıklarını, suçla, ortaya çıkmadan önlemeye yönelik tedbirlerle mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Wilson ve Petersilia, 2002). Bu tarz bir mücadele iyi geliştirilmiş ve planlanmış bir politika öngörür. Ne yazık ki, birçok ülkede suç özelliklerine ilişkin güvenilir veriler bulunmaması nedeniyle, suçla mücadele politikaları, suçun medyada sunulan, ve çoğunlukla gerçeği yansıtmayan, kalıp yargılar içeren ve yanlı imajlarına dayandırılmaktadır. Suça ilişkin bilgilerin sınırlı olduğu ülkelerden birisi de Türkiye dir. Türkiye de suç özellikleri ve boyutlarına, ve toplum üzerindeki geniş etkilerine daha da spesifik olarak mağdur üzerindeki etkilerine ilişkin çok az akademik araştırma bulunmaktadır. Tüm bu sebeplerle, şu anda Türkiye de suçun yaygınlığı, özellikleri, ve mağdurların suça tepkileriyle ilgili bilgilerimiz sınırlı kalmıştır. Jahic ve Akdaş (2008), Uluslar arası Suç Mağduru Araştırması (ICVS) kapsamında 2005 yılında İstanbul'dan seçilen rastlantısal bir örneklemde suç oranlarını ve özelliklerini incelemişlerdir, böylelikle ilk defa İstanbul'daki suç oranlarının diğer dünya metropolleri ile mukayeseli olarak durumunu belirlemek mümkün olmuştur.

3 ICVS-İstanbul araştırması (Jahic & Akdaş, 2008), İstanbul da yaşayan vatandaşlar arasında suç korkusunun oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. İstanbul daki vatandaşlar, Avrupa ya göre birçok suç tipi için belki daha güvenli bir şehirde yaşadıkları halde, daha fazla suç korkusu duymakta, kendilerini daha az güvende algılamaktadırlar. İstanbul da kendini sokakta güvende hissedenlerin oranının karşılaştırma yapılan AB şehirleri arasında en düşüklerden olduğu tespit edilmiştir (yaklaşık %48). İstanbul eve hırsız girmesiyle ilgili korkunun da en yüksek olduğu şehir olarak ortaya çıkmıştır. Bir sene içinde evine hırsız girmesini mümkün veya yüksek ihtimal olarak görenlerin oranı toplam %75e yakın olarak belirlenmiştir. Bu suçtan dolayı mağduriyet oranı İstanbul a çok yakın olan Londra da ise bu oran sadece %38 olarak bildirilmiştir. Bu anlamda, suç mağduru olmaktan duyulan korkunun ve güvenlik algısının gerçek suç oranlarıyla doğrudan ilişkili olmayan, psikolojik bir olgu olduğu düşünülmektedir. Gerçek suç oranlarının polis istatistikleri veya adli istatistiklerden farklı olduğu bilinmektedir, çünkü polis kayıtları yalnızca polise bildirilen olgulara dayanmakta, istatistikler ise yargılanma noktasına ulaşan suç olgularını yansıtmaktadırlar. Oysa suçun büyük bir kısmı karanlıkta kalmaktadır (Bahar ve Fert, 2008). ICVS, BCS, EU ICS gibi rastlantısal örneklemler üzerinden suç oranlarını ve özelliklerini belirlemeye yönelik mağduriyet araştırmaları, sayılan resmi veri kaynaklarına gerçekçi bir alternatif olarak görünmektedir (UNODC internet sayfası). Suç mağduriyetinden duyulan korku, çoğu zaman, gerçek suç oranlarından bağımsız bir olgu olarak görülmektedir. Yani gerçek suç oranı bir

4 bölgede düşük dahi kişiler suç mağduru olmaya ilişkin oldukça yüksek oranda korku taşıyabilmektedir. Bunda medyanın etkisi nedeniyle gerçekleşen en vahşi ve ağır suçlardan vatandaşların topluca haberdar olmaları ile, yine haberdar olmayla ilişkilendirilebilecek bir diğer faktör olan ikincil mağduriyet sayılabilir. İkincil mağduriyette, suçun mağduru olan şahsın tüm ailesi, yakınları, dostları ile geniş bir kamu kesiminin mağduriyete dair endişe ve korkularının uyarılması söz konusudur (Rader, 2004). Birçok araştırma cinsiyete bağlı olarak suç korkusu miktarını incelemiştir; kadınların suç korkularının erkeklere kıyasla daha yüksek olduğunu bildiren bulgulara rastlanmaktadır (Reid, 2004). Kadınların daha yüksek mağduriyet korkularında cinsel saldırıya hedef olma bakımından özellikle daha yüksek risk altında olmaları ilişkilendirilmiştir (Ferraro, 1996). Suç korkusu suç oranlarından bağımsız bir olgu olarak çok sayıda araştırmaya konu olmuştur (Belyea ve Zingraff, 1988; Sacco, 1993; Farrall ve Lee, 2009; Smith ve Pain, 2009). Suç korkusu, kişilerin yaşam kalitelerini ve gündelik hayatlarını etkilemekte, ciddi bir stresör olarak gerek fiziksel, gerekse psikolojik sağlığı bozmaktadır (Lindesay, 1997; Amerio ve Roccato, 2007). Birçok araştırmaya göre, suç mağduriyeti yaşamaktan duyulan korku gerçek suç oranlarından bağımsız bir olgu olarak polisiye yöntemlerle önüne geçilebilir bir durum değildir. Suç korkusunu inceleyen birçok araştırmacı çeşitli modeller ve kuramlar ortaya koymuşlardır. Bu modellerde gerek sosyal, gerek kentsel/yapısal özelliklerin, kişilerin geçmiş mağduriyet deneyimleri ve sosyodemografik özellikleri kadar öne çıktığı görülmektedir.

5 Yaşanılan beldenin kentsel veya kırsal olmasına göre suç mağduriyeti korkusunun ve risk algısın etkilendiğini belirleyen Belyea ve Zingraff'a (1988) göre, kırsal bölgelerde yaşayanlarda mağduriyet korkusu daha düşüktür. Daha sıkı sosyal destek sistemleri, daha yüksek benzerlik algısı ve cemaat algısının, daha düşük mağduriyet korkusu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çeşitli sosyo-demogafik özelliklerin mağduriyet korkusu ile ilişkili olduğu bilinmektedir: bunlar arasında kadın olmak, ileri yaşlarda olmak, düşük sosyo ekonomik düzey sayılabilir (Reid ve Konrad, 2004; Lira ve Andrado-Palos, 1993). Birçok araştırmacı tarafından yaşanılan çevrenin yerel özellikleri ile kişilerin sosyal bağlarının, komşuluk, aidiyet, cemaate bağlılık gibi niteliklerinin suç mağduriyeti olmaktan duyulan korku, risk algısı ve kendilerini ne kadar güvende hissettikleri üzerine etkisi incelenmiştir. Crank, Giocomazzi ve Heck (2003) sosyal bağların risk algısı ve mağduriyet korkusu üzerine etkisini incelerken, suç mağduru olmaktan duyulan korkunun artışı ile sosyal çevreyle kurulan bağların ne şekilde etkilendiğini incelemişlerdir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, çevrede uyuşturucu ve çete/örgüt etkinliği olarak gözlenen haller ile suç olgularının ilişkili olduğu; suç korkusunun artışına bağlı olarak kişilerin mahallelerinde gerçekleştirdikleri ev dışı sosyal ve eğlence amaçlı aktivitelerin azaldığı belirlenmiştir. Yazarlar suç mağduru olmaktan duyulan korkuyu açıklamada sosyal entegrasyon modelini kullanmışlardır. Sosyal entegrasyon, bağlılık ve aidiyet duyguları ile komşuluk ilişkisinin kalitesi, kişilerin kendilerini ne kadar güvende algıladıklarını belirlemektedir.

6 Hatta sosyal bağların sıkılığı, suç ve düzensizliğe dair sorunların yaşanması halinde bile güven algısını destekleyici ve koruyucu rol oynamaktadır. Sosyal destek sistemlerinin suç mağduriyeti korkusu ile ilişkisinin incelendiği bir başka araştırmada ise (Sacco, 1993), sosyal desteğin kalitesi ile düşük mağduriyet korkusu arasındaki ilişkiye dair önceki bulgular desteklenmiş, hatta, sosyal destek sağlayıcılar arasında en kuvvetli etkiye sahip olan grubun arkadaşlar olduğu ortaya konulmuştur. Ancak sosyodemografik özelliklere göre (cinsiyet ve yaş) sosyal desteğin korku üzerine etkisinin yönü değişmemekle beraber gücü farklılaşmaktadır. Ferguson ve Mindel (2007) sosyal destek sistemlerinin mağduriyet korkusu, risk ve güvenlik algısı üzerindeki etkisini Sosyal Sermaye Kuramı çerçevesinde incelemişlerdir. Bulgulara göre, sosyal destek ağının zenginliği, mahalleden memnuniyetin düzeyi, komşuluk bağları, aidiyet ve yoldaşlık hissiyatı ile polis görünürlüğü kişilerin korku ve güvenlik algılarını belirleyici rol oynamaktadırlar. Sosyal sermaye kuramı bağlamında suç korkusunun incelendiği diğer bir araştırmada (Kruger, Hutchison, Monroe, Reischl ve Morrel-Samuels, 2007) birçok değişken arasında, katılımcının cinsiyeti, yaşanılan sosyal ortama dair aidiyet, yakınlık, sosyal desteğin kalitesine dair algıların bütünü ile çevrede yaşanan suçla ilgili düzensizliklerin oranı suç mağduriyeti korkusunu belirleyici faktörler olarak bulunmuştur. Ancak sosyal sermaye olarak adlandırılan, yaşanılan sosyal ortama dair aidiyet, yakınlık, sosyal desteğin kalitesine dair algıların bütünü suça dair düzensizliklerin korkuyu artırıcı etkisini indirgemektedir. Bu bulgu, suç korkusunun gerçek suç oralarından bağımsız olması özelliğini desteklemektedir. Hatta, suç mağduru olmaktan duyulan

7 korkuya ilişkin önlemlerin belirlenmesinde en önemli müdahale alanlarından birisinin sosyal ortamın özellikleri olduğu anlaşılmaktadır. Herhangi bir suçun hedefi olmaya dair risk algısı ve tehdit altında hissetmek kişilerin çeşitli türden kaçınma davranışlarına veya savunma davranışlarına yönelmelerine neden olmaktadır (Rader, May ve Goodrum, 2007). Kaçınma davranışları beli mekan ve faaliyetlerden mağduriyet korkusu nedeniyle uzak durmak, savunma davranışları ise suç mağdur omayı önlemek amacıyla belli türden davranışlara girişmek olarak göze çarpar. Rader ve arkadaşlarının bulgularına göre (2007), suç mağduru olmaktan duyulan korku, savunma davranışları, algılanan risk ve kaçınma davranışlar arasında interaksiyonel ve karşılıklı ilişkiler bulunmaktadır. Risk algısı arttıkça kaçınma ve/ya savunma davranışları artmakta, kaçınma/savunma arttıkça korku da artmaktadır. Tüm bu bağlar arasında geri besleme yoluyla, korkunun, kaçınmayı, kaçınmanın da risk algısını yükseltmesi de eşit derecede geçerli bir önermedir. Literatürde, sosyal çevre ve destek sistemlerinin risk algısı ve suç mağduru olmaktan duyulan korkuyu belirlemekte önceki araştırmacılarca ortaya konan bulgulardan farklı bulgulara da rastlanmıştır. Bir çalışmada, (Kanan ve Pruitt, 2002) demografik özellikler, sosyal bağlara dair özellikler, ev dışı etkinlik sıklığı ve niteliği, yerel özelliklere dair sorunlar, suç ve çevreye dair düzensizlikler, geçmiş suç mağduriyeti deneyimleri bir arada incelenerek bu değişkenlerin mağduriyet korkusu üzerindeki etkilerinin ayrıştırılması amaçlanmıştır. Bulgulara göre, yerel özelliklere dair sorunlar, suç ve çevreye dair düzensizlikler, gelir düzeyi ve suç önleme tedbirleri en belirleyici rolü

8 oynamaktadırlar. Bu çalışmada önceki bulguların tersine, komşuluk, aidiyet hissi ve sosyal destek sistemlerinin kuvveti o kadar da etkili bulunmamıştır. Kentsel planlamaya dair özelliklerin ve çevre düzenlemesi uygulamalarının suç mağduru olmaktan duyulan korku, risk algısı ve güvenlik algısı üzerindeki etkisi literatürde son yıllarda ele alınmakta olan aslında çok yeni olmayan bir konudur. Çevresel tasarım yoluyla suç önleme yaklaşımı (CPTED-Crime Prevention Through Environmental Design), disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı bir alan olarak gelişmektedir (www. cpted-watch.com). Bu yaklaşımın hedefi, suç önleme çalışmalarında çevre ve kentsel planlama uygulamalarının kullanılmasıdır. Ancak bu hedef gerçekleştirilirken çevreye ve kentsel planlamaya dair somut/yapısal özelliklerin uygulanmasında (örneğin, kaldırım, yaya ve araç yollarının, özel ve kamusal alanın ayrılması vb.) bu alanları kullanacak olan insanların psikolojik durumları ile sosyal psikolojik unsurların da suç önleme perspektifinden değerlendirilmesi gereklidir. Yetmişlerde, Jefferey (1971, içinde) tarafından ilk defa ortaya konulan CPTED yaklaşımı uzun yıllar ihmal edildikten sonra, doksanlardan itibaren kriminolojinin ilgi alanına girmiştir. Ön görülen model, mimarı, tasarım kent planlaması ile psikolojinin bir arada kullanılmasıdır. Suç önlemeye olduğu kadar suç mağduru olmaktan duyulan korku, kişilerin risk algılamaları ve güvenlik algılarını destekleyecek tasarımsal öneriler getirmektedir. Bu öneriler, arasında yapılandırılmış dış alanların giriş çıkışların görülebileceği, gözlenebileceği, kör noktalardan uzak biçimde düzenlenmesi, aydınlatmada görüşü engelleyecek düzenlemelerden kaçınılması, seperasyonda görüş alanını bozmayacak ölçülerin kullanılması,

9 özel- kamusal alanın geçirgen sınırlarla belirlenmesi vardır. Özellikle üzerinde durulan suç önlemede kullanılan stratejik önerilerden bazıları şunlardır: 1- Giriş-çıkışın kontrollü olması: tamamen yalıtım olmayacak şekilde binayı çevreleyen alanlara giriş çıkışın tek hattın oması, kaldırımlar ve bitki düzenlemeler ve yaya yollarıyla kullanıcıların belli rotalar üzerinde hareket etmelerinin sağlanması, vb. 2- Gözlenebilirlik: bahçe düzenlemelerinin kör noktalar yaratmayacak biçimde düzenlenmesi, açık alanların, parkların ve rekreasyonel alanların birçok konut tarafından görülebilecek yerlere konumlandırılması, vb. 3- Mahallelilik ve aidiyeti teşvik edici düzenlemeler: konut girişleri ve yolların insanların temas halinde olmasını teşvik edici olarak düzenlenmesi, park yerlerinin belirlenmiş, aydınlatılmış ve görünür olması, vb. Bu araştırmada, suç mağduriyeti korkusu ile CPTED yaklaşımında belirlenen kentsel özelliklerin ve düzenlemelerin ilişkisi incelenmiştir. Gözden geçirilen literatürde görülmüştür ki, kişilerin yaşadıkları çevreyle kurdukları somut ve duygusal/sosyal ilişkilerin suç mağduriyeti korkusu, risk algısı ve güvenlik algısı üzerinde belirleyici etkisi vardır. Ancak güncel literatür, kentsel düzenlemelerin, kişilerin yaşadıkları çevreyle kurdukları ilişkiyi de belirlemekte olduğunu, çevresel müdahalelerle suç korkusunun azaltılabileceğini, güvenlik algısının arttırılabileceğini işaret etmektedir. Bu araştırma kapsamında, yerel idarelere vatandaşların suç mağduru olmaktan duydukları korkuyu azaltmak, risk algısını düşürmek ve güvenlik algısını arttırmak için kentsel düzenleme ve yerel özelliklere müdahalede yol gösterici öneriler geliştirilmesi öngörülmüştür.

10 Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada temel amaç, vatandaşların suç mağduru olmaktan duydukları korku, algıladıkları risk ve güvenliği belirleyen etmenleri ortaya koymaktır. Bu amaçla mağduriyet korkusu, algılana risk ve güvenlik ile vatandaşların sosyo-demografik özellikleri, geçmiş mağduriyet deneyimleri, suç olgularına dair tutum, bilgi ve algıları, yaşadıkları çevrenin sosyal ve yapısal özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Kişisel (sosyo-demografik), sosyal, yapısal, çevresel değişkenlerin korku, risk ve güvenliği belirlemede bir model oluşturması hedeflenmektedir. Çevresel/yapısal özelliklerden suç korkusuyla ilişkili olanların tespit edilmesi, yerel yönetimlerin vatandaşların huzurunu tesis etmeye yönelik ne tür tedbirler alabileceklerine dair somut öneriler geliştirmekte kullanılacaktır. Son olarak çevresel/yapısal özelliklerle sosyal çevrenin vatandaşlar tarafından kullanımı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, literatürde mağduriyet korkusunun incelenmesinde öne çıkan bir alan olan sosyal ilişkilerin zenginliği ve kalitesini geliştirmek amaçlı önerilerin oluşturulmasını da sağlayabilir. Bu tür önerilerin oluşturulması da araştırma hedefleri arasındadır.

11 Yöntem Katılımcılar: Araştırmaya İstanbul'un tüm ilçe ve mahallelerinin içinde olduğu bir havuzdan rastlantısal örneklem yoluyla seçilmiş 17 ilçeden 371 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların ikamet ettikleri ilçe ve mahalleler bulgular bölümünde Tablo 1'de gösterilmiştir. Örneklem oluşturulurken rastlantısal yöntem izlenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm mahalleler arasından 50 mahalle rastlantısal olarak belirlenmiştir. İdari olarak belirlenmiş gruplar (cluster) olan mahallelerde yer alan tüm sokak ve caddeler, emlâk rayiç bedelleri üzerinden alt-orta-üst gelir grubunu temsil edecek biçimde katmanlara (segmentlere) ayrılmıştır. Daha sonra her bir mahalleden, üst gelir grubundan 2 cadde/sokak, orta gelir grubundan 2 cadde/sokak, alt gelir grubundan 2 cadde/sokak rastlantısal olarak belirlenmiştir. Her gelir katmanı için birer yedek sokak/cadde de listeye eklendikten sonra, her bir sokak/caddeden yine rastlantısal olarak belirlenecek ikişer hane ile görüşme yapılmasına karar verilmiştir. Her bir haneden görüşme yapılacak kişinin 15 yaş üstü ve o hanede devamlı ikâmet etmekte olan bir kişi olmasına dikkat edilmiştir.

12 Toplam 2239 hane girişi denenmiş, araştırma kapsamında kullanılabilir 371 tamamlanmış görüşme elde edilmiş, yanıt oranı % 17 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların yaş aralığı, arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 40,84 olarak hesaplanmıştır (standart sapma(ss)=14,99). 1 Katılımcıların, 123 ü erkek (% 33), 248 i kadındır (% 67). 2 İlkokul ve altı eğitime sahip olanların oranı % 35, orta-lise eğitimine sahip olanların oranı % 38, yüksek okul, üniversite ve üzeri eğitime sahip olanların oranı ise, % 26 olarak belirlenmiştir. 3 Katılımcıların % 6 sı (n=23) 500YTL nin altında, %6 sı (n=23) ise 5000 YTLnin üzerinde gelire sahip olduklarını bildirmişlerdir, hanelerin % 33 üne (n= 118) aylık YTL arası gelir girmektedir. Veri Toplama Aracı: Veri toplamada katılımcılara yüz yüze anket uygulama yöntemi kullanılmıştır. 1. Araştırmacı tarafından literatürdeki kaynaklarda suç mağduriyeti korkusu, risk algısı ve güvenlik algısı ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesi yoluyla veri toplamada kullanılan anket oluşturulmuştur. Anket EK 1'de sunulmuştur. 2. Ankette yer alan bölüm başlıkları ve her bir bölümde ölçmeyi hedeflediğimiz araştırma değişkenleri şunlardır: Konuta dair bilgiler: mahalle/sokak, sosyoekonomik statü (sokağa göre belirlenmiş olan), kaçıncı kat, ön cephe/arka cephe, bina girişinde bekçi, konut türü,. Bu değişkenlerin araştırma sorularıyla ilişkisi demografik

13 özellikler ve yaşanılan çevreye dair özellikler kapsamında incelenmiştir. Bu bölüm 6 maddeden oluşmaktadır. Kişisel bilgiler: katılımcının cinsiyeti, medeni durum, hane nüfusu, hande halkının birbiriyle akrabalık/yakınlık ilişkisi, hanede bulunan 18 yaş altı çocuk sayısı, tek ebeveynli aile, ev sahipliği, katılımcının eğitimi, mesleği, işi, doğum yeri, ne zamandır İstanbul'da yaşamakta olduğu, ne zamandır bu mahallede yaşamakta olduğu, haneye bir ayda giren toplam gelir (YTL), araç sahipliği. Bu değişkenlerin araştırma sorularıyla ilişkisi demografik özellikler kapsamında incelenmiştir. Bu bölüm 17 maddeden oluşmaktadır. Daha önceki suç mağduriyeti: Bu bölümde kişilerin daha önce yaşamı oldukları mağduriyetler son 1 yıl son 5 yıl ve son 5 yıldan önce gerçekleşen mağduriyetler olarak sorgulanmıştır. Sorgulanan suç tipleri; eve hırsız girmesi, eve hırsız girmeye teşebbüs etmesi, bilgi/izin dahilinde eve giren bir kişinin hırsızlık yaptığının fark edilmesi, yankesicilik (mağdur faille yüz yüze gelmeden, herhangi bir tehdit veya cebir uygulanmadan gerçekleşen eylemler), kapkaç/gasp (mağdurun fail tarafından tehdit edildiği, cebir kullanma yoluyla gerçekleşen eylemler), araba çalınması, arabadan mal/eşya çalınması, tehdit, müessir fiil/fiziksel saldırı/itiş kakış, tüketici olarak dolandırılma (satın alınan bir mal veya hizmetin karşılığının alınamaması veya vaat edildiğinden farklı olması), mali bir işlemde dolandırılma (çek, senet, sahte para vb.) rüşvet (hakkınız olan bir hizmeti almak için bir kamu görevlisine çıkar, para, hediye gibi

14 faydalar sağlanmasının istenmesi), terör olayı, cinsel taciz/cinsel saldırı. Bu deneyimlerin incelenmesi yoluyla mağduriyet korkusu, güvenlik algısı ve risk algısı üzerinde geçmiş mağduriyet deneyimlerinin etkisi incelenecektir. Bu bölüm 14 maddeden oluşmaktadır. Yakınında daha önceki mağduriyet: Bu bölümde kişilere doğrudan nakledildiği şekilde (gazete, TV haberleri, veya 3.elden alınan haberler dışında) yakınların, tanıdıkların yaşadığı suç mağduriyeti deneyimleri sorgulanmıştır. Bu türden kişilerin doğrudan mağdur oldukları değil kendilerine aktarılan mağduriyet yaşantılarının da doğrudan mağduriyete benzer etkisi olup olmadığının ölçülmesi amaçlanmıştır. Sorgulanan suç türleri doğrudan mağduriyet yaşantısı bölümündeki türlerin aynı olup, ilaveten bir yakının/tanıdığın cinayete kurban gitmesi sorgulanmıştır. Bu bölüm 15 maddeden oluşmaktadır. Suç korkusu: daha önce sorgulanan geçmiş mağduriyet deneyimlerinde yer alan her bir suç türü için kişilerin ne derece korku duyduklarını 1-10 arasında puanlamaları istenmiştir. Yüksek puanlar daha yüksek düzeyde korku duymaya işaret etmektedir. Suç türlerinin her birinden duyulan korkuya ilaveten ev halkından birisini suç mağduru omasından duylan endişe, komşuların çocuklarının suç mağduru olmalarında duyulan endişe ve bir yabancının kişinin kendi sokağında yol sormasından dolayı duyulan endişe yine 1-10 puan arasında ölçülmüştür. Bu bölüm 15 maddeden oluşmaktadır.

15 Algılanan Risk Düzeyi: Bu bölümde kişilerin daha önce geçmiş yaşantılar arasında sorgulanan suç tiplerinin başlarına gelmesine dair ne derece risk algıladıkları sorgulanmıştır. Kişilerin algıladıkları riski 4-puanlık Likert tipi ölçekle değerlendirmeleri istenmiştir. Bir puan hiç olası değil, 4 puan yüksek ihtimal/büyük olasılık anlamına gelmektedir. Bu bölüm 12 maddeden oluşmaktadır. Kaçınma: Bu bölümde kişilerin suç mağdur olmamak için günlük hayatlarında bazı faaliyetlerden veya mekânlardan ne kadar kaçınma davranışı sergilediklerini ölçmek için 1 soru kullanılmıştır. Katılımcıların kaçınma düzeylerini 4-puanlık Likert tipi ölçekle değerlendirmeleri istenmiştir. Bir puan hiçbir zaman kaçınmam, 4 puan her zaman/pek sıklıkla kaçınırım anlamına gelmektedir. Güvenlik algısı: bu bölümde katılımcıların kendilerini ne kadar güvende algıladıklarını öğrenmek amacıyla 6 madde düzenlenmişti. Farklı durumlarda (tek başına/birisiyle beraber), alanlarda (evde/kendi sokağında/kalabalık bir yerde) ve zamanlarda (gündüz/hava karardıktan sonra) kişilerin kendilerini ne kadar güvende algıladıklarını 4-puanlık Likert tipi ölçekle değerlendirmeleri istenmiştir. Bir puan hiç güvende hissetmiyorum, 4 puan çok güvende hissediyorum anlamına gelmektedir. Suç bilgisi tahmini:bu bölümde katılımcıların suç oranları ile ilgili tahminleri bu 2 soruyla sorgulanmıştır. Suç oranlarının artmakta olduğuna dair inançları ve suç oranlarının medyada yansıtıldığından daha ciddi boyutta olduğuna inanmaları su oranları ve güvenlikleri ile

16 ilgili tutumlarını işaret edeceği düşünülmüştür. Cevapların 4-puanlık Likert tipi ölçekle değerlendirilmesi istenmiştir. Sıfır hiç katılmıyorum, 3 tamamen katılıyorum anlamına gelmektedir. Güvenlik tedbirleri: Bu bölümde katılımcıların suç mağduru olmamak amacıyla aldıkları önlemlerle, önleyici olarak gördükleri faktörler sorgulanmaktadır. On dört madde ile sorgulanan önlemler arasında, çelik kapı/özel kilit sistemleri, camlarda demir, alarm sistemleri, dış cephede aydınlatma, komşulara güvenme gibi maddeler yer almaktadır. Mahalle entegrasyonu: Katılımcıların içinde yaşadıkları sosyal çevreyle ilişkilerinin şekli ve niteliği bu bölümde 12 madde ile incelenmektedir. Kişilerin mahalleye ne kadar ait, ne kadar bağ içinde olduklarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Komşuluk ilişkisi içinde olunan hane sayısı, mahallede iş dışı geçirilen zaman, kişinin mahalledeki esnaftan kaç kişiyle selamlaştığı, hanede mahallede okula giden çocukların bulunması, çocuk parkı kullanımı, muhtarı tanıma gibi alanlar bu bölümde incelenmektedir. Bu bölümde sorgulanan bir diğer alan da katılımcıların yerel idareler tarafından sağlanan sosyal imkan ve hizmetlerden faydalanma durumlarıdır. On bir maddede sağlık hizmetleri, aile danışma merkezler, sosyal tesisler, spor salonları gibi hizmet ve mekanların kullanımı incelenmiştir. Sosyal destek: Dokuz maddelik bu bölümde katılımcıların komşuları ve sosyal çevreleriyle ilişkilerinde aldıkları/verdikleri destek

17 sorgulanmıştır. Sosyal desteğin miktarını ölçmek için kullanılan maddeler arasında birbirinin evine göz kulak olmak, birbirinin çocuklarına göz kulak olmak, acil durumda ödünç eşya/gıda için birbirine başvurmak, acil durumda yardımlaşmak, ev ziyaretinde bulunmak vb. yer almaktadır. Katılımcıların cevaplarını evet/hayır biçiminde vermeleri istenmektedir. Algılanan benzerlik:bu bölümde katılımcıların yaşadıkları çevredeki diğer kişilerle kendilerini, memleketleri, eğitimleri, inançları, siyasi görüşleri, hayat tarzı ve görgüleri bakımından ne kadar benzer/farklı algıladıkları sorgulanmaktadır. Cevapların 4-puanlık Likert tipi ölçekte değerlendirildiği bu bölümde 5 madde bulunmaktadır. Ev dışı etkinlik sıklığı: bu bölüm katılımcıların mahallerinde iş dışı zamanlarda ne sıklıkta çeşitli sosyal etkinliklere katıldıklarını değerlendirmek için sorulan 4 sorudan oluşmaktadır. Cevaplar 1 hiçbir zaman, 4 sık sık (haftada birkaç kere) anlamına gelen, 4- puanlık Likert tipi ölçekte değerlendirilmektedir. Yerel özellikler:bu bölümde yaşanılan çevreye ilişin yapısal özelliklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çeveniz temizliği, kamusal alanların güvenliği, metruk binaların bulunması vb. 9 maddeden oluşan bu bölümde katılımcıların söz konusu maddelere ilişkin şikayetlerini 1-10 arası puan vererek değerlendirmeleri istenmiştir. Bir hiçbir şikayetim yok, 10 çok şikayetçiyim anlamına gelmektedir. Yaşanılan çevrde sorgulanan özellik yer almıyorsa,

18 örneğin çevrede kavga gürültü çıkaran komşular bulunmuyorsa, bu madde 1 olarak değerlendirilir. Yaşanılan çevreden memnuniyet: 2 maddeden oluşan bu bölümde katılımcıların İstanbul'da yaşamaktan ve mahallelerinde yaşamaktan ne kadar memnun olduklarını belirtmeleri istenmiş, memnuniyet katılımcılar tarafından 1-10 arasında puanlanmıştır. Sorunların şiddetiyle ilgili algılar: Bu bölüm dört alt bölümden oluşmaktadır. Sırasıyla gençliğe özgü düzensizlikler (6 madde), suça özgü düzensizlikler (6 madde), uyuşturucu ve çetelere özgü düzensizlikler (5 madde), çevresel düzensizlikler (4 madde) incelenmektedir. Bu bölümde de yaşanılan çevredeki sosyal ve yapısal düzensizlikleri ciddiyetine dair algıların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar cevaplarını 4-puanlık Likert tipi ölçek üzerinden değerlendirmişlerdir; 1 hiç sorun değil, 4 çok ciddi bir sorun anlamına gelmektedir. Polis görünürlüğü: Yaşanılan çevrede polisin varlığı ne yoğunlukta gözlenmekte olduğu 1 soruyla sorulmuştur. Yanıtlar, 4-puanlık Likert tipi ölçekle değerlendirilmiştir; (1) olay olursa gelir, (2) arada sırada görünür, (3) düzenli devriye gezer, (4) neredeyse sürekli olarak bulunur şeklindedir. Anketör değerlendirme: bu son kısımda anket uygulaması tamamlandıktan sonra anketörlerin konutu çevreleyen çevreye dair gözlemlerini işaretledikleri 13 maddelik bir liste bulunmaktadır. Varlığı sorgulanan özellikler şunlardır: çıkmaz sokak,

19 çiçeklendirme/peyzaj, kaldırım, araç yolunda hız kesici kasisler, trafiğe kapalı yol, bina çevrelerini kamusal aladan ayıran çit/duvar/bitkisel düzenleme, yol kenarına park etmiş araçlar, görünmeyen alanlar/kör noktalar, görünür mesafede karakol, bina numaralarını görünürlüğü, tamamlanmamış inşaat alanı, boş arsa, mezarlık. Veri Toplama Prosedürü: Doğuş Üniversitesi Psikoloji yüksek lisans öğrencileri ile gönüllü Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden psikoloji lisans öğrencilerine anketin bölümleri ve görüşmelerin nasıl yürütüleceğine dair bir günlük bir atölye çalışması yapıldıktan sonra, İBB internet sitesinde yer alan mahalle ve sokak haritaları kullanılarak örneklemde yer alan adreslere ulaşmaları sağlanmıştır. Buralarda anketörler her haneden 15 yaş üstü bir katılımcı ile görüşme yapmayı hedeflemişler, ikişer kişilik takımlar halinde çalışmışlardır. Soruları anketör sormakta, katılımcıların cevaplarını yine anketör kaydetmektedir. Anketör takımlarına hane kapısı açıldığında karşılaştıkları kişiye çalışmanın amacını anlatan ve resmiyetini belgeleyen birer mektup verilmiştir (EK 2). Öğrenci kimlikleri ile beraber bu mektuplar, katılımcı adayına gösterilmiş ve okunmuştur. Katılımcıların bilgilendirilmiş rızası alındıktan sonra ankete başlanmıştır. Anketin uygulanması yarım saat-1 saat arası sürmektedir. Görüşme tamamlandıktan sonra katılımcıya teşekkür edilmiştir.

20 Katılımcıların örneklemde belirlenen sokaklarda hangi hanelerle görüşeceklerinin seçimi için anketörlere verilen kılavuz EK 3'te sunulmuştur. Katılım oranının hesaplanması amacıyla, girilemeyen binalar, kapısı açılmayan daireler ve kapısı açıldığı halde katılımı reddeden hane sakinleri Yanıt Oranı İşaretleme Formu na kaydedilmiştir (EK 4). Yine aynı form üzerine katılımı reddeden hane sakinlerine nedeni sorularak kaydedilmiştir. Bulgular ve Tartışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinden rastlantısal olarak seçilen 17 ilçede ikamet eden, 371 haneyle yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular bildirilerek, araştırma amaçları kapsamında yorumlanacaktır. Verilerin elde edildiği hanelerin ilçe ve mahallelere dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir. Toplam 2239 hane girişi denenmiş, araştırma kapsamında kullanılabilir 371 tamamlanmış görüşme elde edilmiş, yanıt oranı % 17 olarak hesaplanmıştır. Kimi ilçe ve mahallelerden daha az veri toplanabilmiş olmasının nedeni, örneklemde yer alan sokaklarda ya konut bulunmaması, ya da güvenlikli sitelere veya müstakil evlere giriş yapılmasına izin verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Tablo 1: Örneklemde yer alan katılımcıların ilçe ve mahallelere dağılımı İLÇE MAHALLE Görüşülen Hane Sayısı AVCILAR GÜMÜŞPALA 18 AVCILAR CİHANGİR 10 BAĞCILAR DEMİRKAPI 7 BAHÇELİEVLER ÇOBANÇEŞME 5

21 BAHÇELİEVLER SİYAVUŞPAŞA 12 BAYRAMPAŞA KARTALTEPE 2 BAYRAMPAŞA KOCATEPE 4 BEYOĞLU İSTİKLAL 9 BEYOĞLU KULAKSIZ 13 ESENLER NENEHATUN 9 FATİH SEYİTÖMER 11 KADIKÖY ZÜHTÜPAŞA 13 KADIKÖY İÇERENKÖY 11 KADIKÖY HASANPAŞA 12 KADIKÖY FENERYOLU 12 KADIKÖY BOSTANCI 12 KADIKÖY CADDEBOSTAN 12 KADIKÖY SUADİYE 12 KADIKÖY ERENKÖY 12 KAĞITHANE YAHYAKEMAL 12 KAĞITHANE SEYRANTEPE 12 KARTAL CEVİZLİ 10 KARTAL ORHANTEPE 8 KARTAL ATALAR 14 KARTAL SOĞANLIKORTA 11 MALTEPE ALTAY-ÇEŞME 8 SARIYER FERAHEVLER 12 ŞİŞLİ HUZUR 8 ÜMRANİYE ÇAKMAK 8 ÜMRANİYE KAZIMKARABEKİR 13 ÜSKÜDAR EMNİYET 10 ÜSKÜDAR ACIBADEM 12 ÜSKÜDAR ÜNALAN 12 ZEYTİNBURNU NURİPAŞA 13 EYÜP AKŞEMSETTİN 12 Toplam 371 I.ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİNE DAİR BETİMSEL ÖZELLİKLER I.1.Örneklemin demografik özellikleri: Katılımcıların yaş aralığı, arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 40,84 olarak hesaplanmıştır (ss=14,99). Katılımcıların, 123 ü erkek (% 33), 248 i kadındır (% 67). Katılımcıların % 67 si evli, %12si eşinden ayrı veya eşi vefat etmiş, % 21 i ise bekârdır.

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2. Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yar.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 11 Aralık 2014 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ KRİMİNOLOJİ -I- Yrd.Doç.Dr. Tuba TOPÇUOĞLU tuba.topcuoglu@gmail.com 10 Aralık 2015 Suçun Ölçümü 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ SUÇUN ÖLÇÜMÜNDE KAYNAKLAR Resmi suç istatistikleri: Polis istatistikleri

Detaylı

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür.

TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür. 3.7. EKONOMİK YAPI Sosyal ve ekonomik politikalar üzerinde güçlü bir etkisi olan yaşam kalitesi kavramı, şehir ve bölge planlaması, sosyal ve/veya ekonomik göstergelere ilişkin araştırmalar, zihinsel ve

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ

İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ İSTANBUL VATANDAŞ KARNESİ NİN İLK SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSTANBULLULAR İLÇELERE KARNE VERDİ İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen İstanbul Vatandaş Karnesi Projesi nin ilk sonuçları açıklandı. Yerel

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z Yaşam Memnuniyeti Araştırması (2013): Doğu Marmara İlleri Analizi Furkan BEŞEL Ağustos 2014 GİRİŞ Yaşam Memnuniyeti Araştırmasının (YMA) amacı TÜİK tarafından Bireyin genel mutluluk algısını,

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ

KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ 06 KORKMADAN ÖĞRENMEK OKUL ve OKUL ÇEVRESİ GÜVENLİĞİ ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 11-06 Dilek Karal Eylül 2011 Korkmadan Öğrenmek: Okul ve Okul

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Belediyelerde rüşvet tarifesi

Belediyelerde rüşvet tarifesi Belediyelerde rüşvet tarifesi Sayı: 2009/4 Tarih: 14.02.2009 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın (İSMMMO) yayımladığı araştırmaya göre, İstanbul un genelinde trafik bir numaralı sorun

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6

DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 DÜŞÜKLER VE ÖLÜ DOĞUMLAR 6 Sabahat Tezcan ve Alanur Çavlin Bozbeyoğlu Bu bölümde isteyerek düşükler, kendiliğinden düşükler ve ölü doğumlara ilişkin bulgular sunulmaktadır. Ölü doğumlar ve kendiliğinden

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI

HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI HOLLANDA`DA YAŞAYAN TÜRKLERİN YAŞAM MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu, TÜBİTAK, YÖK, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi destekleri ile ve Maastricht

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 85

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  85 1.5 Yaşam Memnuniyeti TÜİK tarafından, ülke genelinde bireylerin mutluluk algılaması, umut, değerler, kişisel gelişim, sağlık, gelir ve çalışma hayatı gibi alanlarda memnuniyetini ölçmek üzere 2003 yılından

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMASI ŞUBAT 2015 www. bet i mar. com BURSA 1. KENTSELDÖNÜŞÜM Zİ RVESİ ARAŞTI RMA SUNUMU ŞUBAT2015 1. GİRİŞ Kentsel Dönüşüm, Kentsel gelişmenin toplumsal ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa

KADINA ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ YÖNELİK. www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN KİŞİ ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA ANALİZ - HAZİRAN 2015 ANALİZ NO: 6 Araştırma; doğru, nitelikli bilginin

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler

Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Ergenin Psikososyal Uyumu, Arkadaşlıklarının Niteliği İle Annenin Arkadaşlıklarla İlgili İnançları ve Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkiler Uzm. Ahu ÖZTÜRK Doç. Dr. Melike SAYIL, Doç. Dr. Asiye

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Çocuk; Kanuna göre reşit olma durumları hariç 18 yaş altı herkese çocuk denir. Çocuk bütün canlılar içinde en uzun süre bakımı, korunmayı ve sevgiyi gerektiren varlıktır. Bir toplumun ilerleyebilmesi ve

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4

Yerinde Masaj ın İş Hayatına Etkileri İstanbul - 17.11.2008 Konulu Akademik Araştırma Sonuçları Sayfa 1/4 Önsöz Yerinde Masaj hizmetleri ile Türkiye deki iş hayatı kalitesini yükseltmek üzere çıktığımız yolda, bugüne kadarki tüm pazarlama faaliyetlerimizde Yerinde Masaj ın kurumlar tarafından çalışanlarına

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.

Yürütülen bu çalışmada Ankara ili ile ilgili şu spesifik bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 1.GİRİŞ Varyans İstatistik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından hazırlanan bu çalışmanın ilgi odağı 29.03.2009 tarihinde yapılacak yerel seçim için Ankara ili seçim sonuçlarının istatistiksel

Detaylı

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kentsel Çevre ve Ruh Sağlığı İlişkisi: Ruh Sağlığını Koruma, Sosyal İyi Olma Hali ve Toplulukçu Yeterliliği Geliştirme Amaçlı bir Programın Oluşturulması Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN ENFLASYON DEĞERLERİNİN ANALİZİ www.perspektifs.com info@perspektifs.com twitter.com/perspektifsa PERSPEKTİF STRATEJİ ARAŞTIRMA RAPOR 2015 TÜRKİYE DE FARKLI GELİR GRUPLARI

Detaylı

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI. Son Güncelleme TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI 2008 Son Güncelleme 29/07/2010 Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil Sokak,

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı

T.C. Ankara Üniversitesi. Elmadağ Meslek Yüksek Okulu. Bilgisayar Programcılığı Programı T.C. Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Programı Ankara Üniversitesi Elmadağ Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Neden Facebook, Twitter Tarzı Sosyal Paylaşım Sitelerine

Detaylı

İETT KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI RAPORU

İETT KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI RAPORU İETT KURUMSAL İTİBAR ARAŞTIRMASI RAPORU 2013 Bu araştırma 7P THINK TANK GROUP tarafından İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için gerçekleştirilmiştir. 7P TTG PAZAR ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012

Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 Şehir Güzelleştirme ve Turizm Araştırması Raporu Kasım 2012 AMAÇ & KAPSAM ERA Research & Consultancy tarafından gerçekleştirilen araştırmanın ana amacı, Türkiye de yaşanılan şehirlere ilişkin şehir güzelleştirme

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

istasyonkentseldonusum pbx istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum

istasyonkentseldonusum pbx  istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum HANE HALKI ANKETİ +90 342 211 12 00 pbx www.istasyonkentseldonusum.com bilgi@istasyonkentseldonusum.com istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum istasyonkentseldonusum Kentsel Dönüşüm Ofisi Çakmak

Detaylı

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti

ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI. Yönetici Özeti Araştırma Notu 09/60 25.12.2009 ANADİL AYRIMINDA İŞGÜCÜ PİYASASI KONUMLARI Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal-Kolaşin ** ve Onur Altındağ *** Yönetici Özeti Bu araştırma notunda anadili Türkçe ve Kürtçe olan

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ

TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ TİCARİ CBS DE HARİTA KULLANIMI VE MEKANSAL ANALİZLER: BİREYSEL BANKACILIK ÖRNEĞİ Projenin Amacı: Çok şubeli kuruluşların şube lokasyon seçimlerinde ve ayrıca mevcut şubelerinin potansiyel/verimlilik analizlerinde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı. Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hanehalkı Gözünden Kamu Yönetimi, Kamu Hizmetleri ve Yolsuzluk Ocak 2013 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 2 Çalışmanın Yöntemi 5-6 Ocak 2013

Detaylı

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til

DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER. PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til DENİZLİ İLİ ÇALIŞAN NÜFUSUN İÇME SUYU TERCİHLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER PAÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D Araş. Gör. Dr. Ayşen Til Su; GİRİŞ ekosisteminin sağlıklı işlemesi, insanların sağlığı ve yaşamının

Detaylı

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU

EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETRE 71 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU BAHAR 2009 ULUSAL RAPOR ÖZET TÜRKİYE Standatd Eurobarometre 71 / Bahar 2009 TNS Görüş ve Sosyal Bu araştırma Avrupa

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU?

BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ ISPARTA HALKI BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN MU? BASA BELEDİYE HİZMETLERİNDE VATANDAŞIN NABZINI ÖLÇTÜ Batı Akdeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (BASA), geçen hafta basına duyurduğu Antalya-Isparta-Burdur araştırmasının Isparta Belediyesi ve halkın

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı üniversitenin günlük faaliyetlerinde karşılaştığı veya gelecekteki

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13

HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 HIV/AIDS E İLİŞKİN BİLGİ 13 A. Sinan Türkyılmaz, Turgay Ünalan ve H. Yaprak Civelek TNSA-2003 de cinsel yolla bulaşan hastalıklara (CYBH), özellikle AIDS e ilişkin bilgi düzeyini belirlemek üzere sorular

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Araştırma Notu 17/212

Araştırma Notu 17/212 Araştırma Notu 17/212 18 Mayıs 2017 15-19 YAŞ ARASINDAKİ 850 BİN GENÇ NE İŞGÜCÜNDE NE EĞİTİMDE Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici Özeti 2014 ve 2015 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI 13 DİYARBAKIR ÇINAR BELEDİYESİ BELEDİYE MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI NİCEL SAHA ARAŞTIRMASI Araştırmayı Yürüten&Raporu Hazırlayan Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER) 1.1.13 İÇİNDEKİLER I. Yöntem ve Örneklem...

Detaylı

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI

ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI TÜRKİYE 17. ESRI KULLANICILARI TOPLANTISI ONDOKUZMAYIS İLÇESİ NDE (SAMSUN) AFETE YÖNELİK CBS ÇALIŞMALARI Kıvanç ÇALIŞKAN Harita Mühendisi 25 Mayıs 2012 - ANKARA SUNUM İÇERİĞİ GİRİŞ AMAÇ VE KAPSAM MATERYAL,

Detaylı

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç

VERİ KALİTESİ EK D. İsmet Koç VERİ KALİTESİ EK D İsmet Koç Bu bölümün amacı, TNSA-2003 veri kalitesinin bir ön değerlendirmesini yapmaktır. Bu amaçla, yaş bildirim hataları, cevaplayıcılardan kaynaklanan hatırlama hataları ve veri

Detaylı