~ 27. YIL i _T il YEAR AGUSTOS i AUGUST 2010 DENIZ TICARETI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "~ 27. YIL i _T il YEAR AGUSTOS i AUGUST 2010 DENIZ TICARETI"

Transkript

1 ~ 27. YIL i _T il YEAR AGUSTOS i AUGUST 2010 DENIZ TICARETI Turkish ShippingWorld Magazine WHAT S MARKETS? Levent Karaçelik PENING IN THE -- -

2 ", PIRI REISITEN HABERLER Piri Reis'ten öğrencilere çifte destek Türkiye'nin ilk ve tek denizcilikihtisas üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi bu yıl 230 öğ re n c i kabul etmeye hazırlanıyor. Piri R e ı s, hem ilk 3 tercihinde Piri Reis'i yazan tüm öğre ncile r e burs hem de eazip ma aşlarla i ş garantisi sunuyor. Üniversite s ınavına giren ö ğ r e n c i l e ri n tercihlerine karar v e rd i ği günlerde Deniz Ticaret O da s ı ve Piri Reis Üniversitesi, Türkiye'nin ilk ve tek denizcilik üniversitesi Piri Reis'in tanıt ı m ı için bir t op l a n t ı düzenledi, Deniz Ticaret O d a s ı (OTO) Meclis Salonu'nda ya pı lan top l a n t ı y a Rektör Prof. Dr. Osman Kamil Sağ, OTO Yönetim Kurulu B a ş k a nı ve Piri Reis Üniversite Mutevelli Heyeti B a ş kanı Metin Kalkavan, OTO Meclis Baş kanı Cengiz K a p t a n o ğ l u, Türkiye Odalar ve Borsalar B i rliğ i B a ş kan Vekili ve OTO Yönetim Kurulu B a ş ka n Ya rd ımcı s ı Halim Mete'nin yanı s ıra üniversiteden öğre t im üyeleri ve ba s ın m e n su p l a rı k a t ı l d ı. Top l a n t ı d a k onuşan Rektör Prof. Dr. Osman Kamil S a ğ, Piri Reis'in a r kas ın d a Tu r k i y e' nı n denizcilik sektörü o lduğu n u h a t ı rl a ta rak denizcilik eği ti mi n i n Türkiye'de en üst düzeye e r i ş mes i için ç alı ş m a l arını n devam et tiği n i söyledi. S ağ, 2023 projesine değ i n e rek, "Bu proje çerçevesinde Denizcilik M ü st e ş arlığı, Yüksek E ğitim Kurumu, Milli E ği t i m B a k a n lığı ve Deniz Ticaret O d a s ı ile birlikte el ele Piri Reis Üniversitesi 2023 y ılı n d a Türk d e n iz ci li ği n in dünyada 1 m ı ma raya gelmesi için proje ge liş ti rmiş ti r, " ş eklind e k on u ş t u. S a ğ, 2012 yı lı Eylül a y ın d a yeni bi n a s ın a ta şın acak olan Piri Reis'in 154 kampüs a ras ın d a ilk ve tek çevreye d uya r lı kampüste e ğ i t im ve receğini vurgu l a d ı. Piri Reis's double support for students E s t a b l ı shed as thp fust mantime exeortise unıversitv ot Turkey Pin Reıs ıs gettinq reariv for aeee ptıng 230 students thıs year. Pin Reıs. both w ıl l provıde scholarsips anel job quarantee 10r the studerıts vvrnle studerus try tl' choose their u n i vc rsi ı ic- CI'd ı ıı b c r of S hıpping (['TC) and Prof. Dr. 03 n1 J,n Kamil S J, ğ, the C h a rı c e l l or, ı i Pı'-, Keı: llruv-rsi tv, arranged il!(lt'etinf; at the Council j b il of the Charnbcr,.;[ ''; n ı p p ın g ı DTOj [")1' th. introduction '.l ı' Pin R.;>i.' that ı, tl t' fırst and. ın l y ıua n nm» univrrsrtv p r :ıvi,ıbıg ı ı. ı ':- 0.!)'-'! t '.m l tı e, 'ı '. ıt h artractıve salarir-s 1'.11' 'Vll"111 Kalkavan, ı,hı ' Eoard ( haimm!""r DTU.ınd rh C tı.m ı ru n or 1he Be':lr'J,',(Tru,te ı " (jr Pni R.;)' 1.1 ; IIVF\ '; \ yi Mr. C e,ı ~ j. " K J, D tj Tl ü g l lı, the Council C h.;;ı 11'1 n (-,( DTU; Mr. Ha lır» M ~ te, t!-te Deputy ı. =haırrnan A 'i lli k i,'!ı Union (J I' (\ '.lmbcr::.1nd F. :dn nge Comınoditie, and the Vıce C h ilm n, ı: uf Dro.:S wcll,ı. a c.ı,kı ",); ' membersof un iversı rv and press members wereprese'lt at the I Tı cetıng. 11v: President Prof Dr. 03(; 1,111 K aın ı l Sa~, v.hogave cı speech at the r:-lt',n ng. rem ı r ı d e d t. tı;l t tb.' Turkish ın. rı t i rn c seeter srands behirıd Pırı hi: is :j rı o sa ı d thar their studies L ı~' maxnn ı ze ıh e n.ıval education ın Turkey con tinu e. i'vicn tın nin g ~0 2 3 pwj':<:t 1 Mr. ı:; \ı~.aıd "withın the 30 AGUSTOS : <:., ' 2010

3 İLK 3 TERCİHİ PİRİ REİs OLAN HERKESE BURS Rektör S a ğ, bu yıl tercihlerini henuz yapmayan oğ rencıleri Piri Reis'e davet ederek, bu yı l Guver te bolum une 100, Gemi Makineleri İş l e tm e M ü h e n d i s l i ğ i bölümüne 100 ve Gemi İnş a a t! ve Gemi Mak inele ri bölümü ne 30 ogrenci olmak uz ere toplam 230 ö ğrenci a l a c a ğ ın ı aç ı k l a d ı. Puan s ıra lam a s ın a gore Türk Deniz Eğ i t im Vak fı t arafın da n Piri Reis'i tercih eden 20 oğre n ci y e tam burs, 40 öğr enci y e yüzde 50 burs ve pu a nı ne olursa olsun ilk üç tercihinde Piri Reis'i seçen o ğ re rı c i le re ise y üzde 30 ve 40 ar as ın d a değ i ş e n eğ i ti m bursu verilecek. MEZUN OLANLARıN İŞLERİ HAZıRl Piri Reis Üniversitesi'nin eği tim kalitesine dikkat çeken Rektor S ağ, "Gemi in şaat ı ve gemi maki neleri e ğit imind e bir ilkı gerçekleşt i re ceğ i z. Tersa neleri dershane yapacağız. Güver te ve makine bölümünde sek ı o r umuzu n gemi lerinde açık deniz e ğitimi yapa cağ ı z. Uygulamaya önem vererek klasik uni ve rsitede rı çok farklı, a yrı cal ı klı bir e ğ i t im s ü rd ü r ec e ğ i z " şe kl i nde ko nuş tu. Basın m e n s up l a rı nı n iş garant isi olarak Öğ rencilere nasıl bir f ı rs a t s u n u l a c a ğ ı sorusunu S ağ, "Pm Reis sektorun üniversites i olduğ u için Piri Reis ailesine k a t ılan oğren c iler ozellikle i ş e almacaklar" ş e klin de yanıtla dı. Piri Reis Üniversitesi'nde okuyarak kaptan, başmühendis o l a n l a rı n iş le rinin hazır oldugunu belirt en Halim Mete de P i rı Reis Üniversitesi'nden mezun o lanla rı n hiçbir sektörde bulunamayacak bir parayla dünyadaki tüm gemilerde ça lış ab i lece kl eri nı ifade etti. DTO Meclis Baş k a nı Cengiz Ka p tan oğlu ise TUDEV'i kurmalarının denizcilik e ğ i t im i n e ne kadar onem verdik erinin göstergesi oldugunu belirtti. Piri Reis Üniversitesi'nin denizi iyibilenler tarafınd a n k u ru l d uğunu ifade eden K ap t a n o ğ l u. Türkiye'deki meslekler içinde sektorel bazda en fazla insan gücü yetiştirılen sektorun den iz ci lı k old uğu na dikkat çek ti. "BU FıRSATı KAÇıRMAYıN " Topla n t ı d a konuşan DTO Yö ne t ım Kurulu Ba şka nı Metın Kalkavan, Türkiye'de eği t ime k a t k ı yapan ender bir konumda old u kl a r ın ı söyledi. Piri Reis'te Türkiye'de uygulanmayan fa rklı bölümler açacakla n na da d e ğ i n e n Kalkavan, hedeflerinin çok iyı kalifiye olmuş insanlar ye t i ş t i r m e k old u ğu n u söyledi. Sadece Piris Reis'in değil, denizcilik eği t i m i veren tüm o ku lların me zu n l a rı n ın yüzde yüz işe girme garantileri o l duğunu savunan Kalkavan, bunun nedenini talebin çok olmasına, arz ın da kı s ı t lı o lma s ın a b a ğ l a d ı. "Dünya ile rekabe t ediyoruz, hedefimiz i ş sahibi olmayan üniversite mezun la rı yerine, işi olan mez un lar yeti ştir rn e kt ir" diyen Kalk a varı, m e zu n ları n m i nım um 2 bin dolard an b a ş l ay an m a aşiarla i ş e b a ş l aya c ağı nı ve bu rakamın a lın a n riske göre a rt a c ağ ın ı söy edi. "En büyük avan t a j ım ı z genç bir nüfusa sahibiz. Biz ulu s larara s ı insan yet iş ti r meye ça lışıyor uz. Bu ülkenin g el i ş i m i n d e ç ı k ı ş yo lla rı n d a n bir tanesi d enı z c il ik. Bun u da i n s a n s ı z y a p a m a z s ın ız. Bu fı r s a tı d eğe rl e n d i rme k ve k a ç ı rmam a k l a z ı m" diyen Kalkavan konuşnıas ının sonunda gençlere "bu fırsa tı k a ç ı rm ayın" diye seslendi. frarne of this projert, Pri Reis University developed a project ın order to bring the Turkish mantime into number 1 in the worldhsnd in fu nd with the Undersecretariat of Mantime Aftairs, Higher Educauon lnstitution, Ministry of National Educatioı ı and the Charnber of Shipping". Mr.Sag also pointed out that. Pin Reis, moving to ıts new buildıng ın Septernber 202, will give trainil1g at the fj r ~. t and on]!' environrnent friendlv campus among 154 carnpuses, The Rector Sag invı te d s tud erı rs who have not rnade (heir preferences ye( tn Pm Reıs and announccd that n ostu ients in tot31 wıl l b«aeeepted this year, ı n cl u d ı n g 100 s t u d e r ı t s rol' DeckDepartment. 100 students for Erıgi n e Dep rtm ent and 30 srudents for Nav.'Jl Architecture and Marine Engineering Department. 20 students who prd'.'t"rcd Pir! Reis will be awarded wirh ful! u JucJ,(ion grant,, ~ O studenrs with 50 percent senolarship accordıng to score ranking and those who prererred Piri Reis ın ı h e i r first :') chekes \vill be awarded with education grant varying berween 30 znd 40 percent re ~aı:dle~,,a their score. by the Turkish N.'JVal Educstion Founda tion JOB GUARANTEE FORGRADUATES 'The Presidenı Sagdrew atıention tu the quaiıty of education provi ed.u Piri ReisUniversir... "\"11' will break a new ground in [he eduetilion of Na\'dl '~.rchitecture «nd Marinme E ngın ef.'nng. Wc' wil! turn shipy rds ır ııo schcolrooms. \Newillgiveopen see tramıngs in our sectors slups in the Deekand E n g ı n e Departmen t. W, wı l l giı'e importance ıo pr.ıcuce and maintain quite ditferent and privıleged educatiorı cc m p,ı r i n g v-rich rlassical universit ics" ~,\İd Mr. S;j~;. Ht replıe.:! the quesnon of press mernbers abouı what k ı n d of opportunity wıll be presenıed to stud-nts,ı, job guanntce. "As Pin Re1:- i~ the University ( ı f Seete'r. studen ts ıoined into Pin R e ı s fanulv will exclusıvely be ernployed. Th, Chairman of OTO, i vl r. Metin Kalkav.msaid "we ır e (,-,rnpetıng wıth the world. nur."im IS tr:' educare graouates having a iot msıeao of university gndııates without having OJ )0]-)" and coutinued th.ır l',raductted studenrs will start to work with ct salary startıng from,1 minimum 2 thrıusands dolldrs ano thıs figurl? wili ınereasl? -ls pe{ [hr ri~;k l.:ıken. I n d ı ea t i ng ı h,]t )obs tor thııse receivededuc3tiol\ at Piri Pei" Uni'.'erslty Jnd 1:ı fcınw rııa'ler. ehief engıneer dre already wailable, Mr. Halim Met,:, tlw DepuIII (haırman of the Tuıkısh tlflic'n ııf Chaınber s tı mı Excha!lC." C onırnoditıe;;: and the Vıce Chall"ITI n of the Chdrnb~r ı)f Shıppiıı.g pointed ("'ut that til'.'~e grach.ıakci rwnı Piri Reı~ li n~ v e r s i t v 'Ni]] iı a'.- l' a rinnef to worl< ın all sh!ps all ljl!f'r the world vmh the ınanev whieh eould []N be kund in "nv sec:ior TURKISH SHIPPINGWORL D E NİZ TiC ARETi 131

4 ... PIRI REIS'TEN HABERLER Japonya'da Türk denizciliği tanıtıldı Tokyo Denizcilik Üniversitesi ta rafından Japonya'ya davet ed ılen Pin Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil Sağ, Tokyo'da akademik ve sektörel temaslarda bulundu. Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Kamil S a ğ, Haziran 2010 tarihleri a ras ın da Tokyo Denizcilik Üniversitesi'nin daveti üzerine Tokyo-Japonya'da çok s ayı d a denizcilik sektörü temsilcisi ile bir dizi temaslarda bulundu. Bunlar a ras ın d a ; denizcilik şi rketleri, Japonya U l a ş t ırm a Ba k a n lı ğ ı (MUTT), Tokyo Denizcilik Üniversitesi (Tokyo University of Marine Science and Technology), Japonya U l aş t ır m a B a kan lığı, Aç ık Deniz E ği t i m Merkezi (On Board Trainin Center) ve Dünya Denizcilik Üniversiteler B i rl i ği Merkezi (International Assod ation of Maritirne Universities) yer a lı y or. DENİzCİLİK ŞiRKETLERİ İLİşKiLERİ GELİşTİRMEK istiyor Mitsui O.S.K. Lines, Kawasaki Kisen (K-Line), Daiichi Chuo Kisen ve Nissho - Shipping Company ziyaret edilen ş i rk e t l e rd e n b az ı la rı oldu. Bu şi r ke tl e r i n CEUla rı ile ya p ıl a n görüşme le rde Piri Reis Üniversitesi, IMEAKOTO, TÜDEVve Türk D eni z ci li ğ i t a nıt ı ld ı. Ş i rk e t üst düzey yetkilileri Piri Reismez u n l a rı ile ya k ın dan ilgilendiklerini Tür' denizcilik e ğitimin de k i son geli şm e l er i takip ettiklerini, kı s a bir gelecekte Piri Reis Üniversitesi ve JMEAKDTO'yu bizzat ziyaret ederek ikili ilişkiler i geli şt i rm ek t e n yana o l d u k la rını beyan ettiler. JAPONYA ULAŞTıRMA BAKANLHiI'NDA KONFERANS Japonya U la ştır ma B akan lı ğ ı, Deniz Ul a ş t ı rma Genel Müd ürlüğü ' n e (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourisrn) yapıla n ziyarette Piri Reis Üniversitesi ve Türk denizcilik eği timi n de ki son g elişm el e r an latı ld ı. fmeak D'IO'nun TÜDEV ara c ı lığı ile Türk denizcilik eği t im i n e yapt ığ ı k a tkının b oyu tl a rı büyük ilgi uya n dı rd ı. Japonya - Türkiye a ras ında denizcilik e ğ i tim i n d e ya pıl a bile ce k işbirliği k o n u l a rı üzerine brifing verildi. Ya p ı la n gör ü şme l e r ı ş ı ğ ın d a, Japonya Ul a şt ı rma B a k a n lığ ı, Prof. Dr. Osman Ka mil S a ğ' ı n Haziran tarihleri arasında Manila/Filipinler'de yap ı l a n IMA STCW 2010 diplomatik k o n fe ran s ın a k at ıl a cak olan Japon Heyetine, STCW2010 üzerinde Türkiye ve dünya denizcilik üniversiteleri öğr enci l e ri n i n gö rüş ü n ü yan s ıtan bir konferans vermesini talep e t mi ş ti. ı 8 Haziran 2010 Cuma günü Japonya Gemi İ n ş aa Sanayiciler B irli ği (The Japanese Shipowners' Association) Ba ş k anı ' n a yapılan ziyaret ve verilen Turkish Shipping is introduced in Japan Presıcient of Pirı Reis Ur iversıty. Prof. Dr. Osman Kamıl Sag, who was invited to Japan by Tokyo University of Manne Scıence and Techncloqv ıad acadornic emel seetotal visıts iıı Tokyo Pr, ~ s H e nt of Pir: ei,; Un iversity, Prot, Dı:. Osman Karnil S ;;ı:; had <1 scnes l)' v ı siıs berweerı.iune 16t h and 20;:h, 2011J, upon the invitarion of Tokyo Univer-it of Marince Scienc e and Technology. with many rep res entaı ives of mantime seeter ı rı Tokyo-Japan. Am,)ng the sc. j ;Q),;nesl: ' Ministrv of Trans or ta tion (lvilltt'i. Tokyo University of Ma rı ne Sc.ience and Technology. Japanese [vitjllstrvnt Tra nspo rr a ian, On BQJrdTraininj; Cen te r an d lnterrıarional Association of Mantime Urıiversitieslare involved. COOPERATION WITH TOKYO UNIVERSITYOF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY... At visir» tu presideney of Iokyo University of. Marine Sciemt'.md Technology and dean's oftices of ın, riti m': Iacultie s, prospectivc cooperation,v:ith Piri Reis Universi ty W.~S discussed, Undergraduate, graduate and posr graduaıe educa non,jn' common [esearch su biecrs \Nere emphasıze d: opportunities WL" acadernıcian and studcn l exchange were exarnined. Rcse arch lab oratories and L cilitics that may bt' used in com men research projects to be c.ırried out by Tokyo University of Mar me Scien.:.::.11'1<1 Techno logy wirh Piri Reis University were visıted and informanon was taken 32 AGUSTOS.,'., : 2010

5 brifıngden sonra, bu bi rliğe ba ğ lı The Japanese Maritime Human Resource Institute Merkezi'nde STCW 20J ODi plomatik Konferans Heyetine bir konferans verildi. B a şlığı 'A Brief Review of Piri Reis Maritime University Academicians Pe rsp e ctıve on STCW 2010 Amendrnen ts" olan koferansta Piri R e ı s Üniversitesi, IMEAKOTOve TÜDEV'in dünya denizcilik eğitimine katkıları an lat ı l d ı. TOKYO DENİzcİLİK ÜNİVERSİTESİ İ LE İŞBİRLİG İ... Tokyo Denizcilik Üniversitesi r e k to r lu ğu ve denizcilik fakültesi dekanhklanna yap ı lan ziyaretlerde Piri Reis Üniversitesi ile muhtemel akademik i ş bir li ğ i g örü ş u l d u. Lisans, yilkseklisans ve doktora e ğ i t im i veortak a ra ş t ırma konulan üzerinde duruldu; akademisyen ve öğ re nc i değişim i imkan la rı incelendi. Tokyo Denizcilik Üniversitesi'nin Piri Reis Üniversitesi ile yapacağı ortak a r a ş t ı rma projelerinde kull a nı l ab ilec ek ara ştı r ma laboratuvar ve tesisl e r ı gezildi, bilgi a lın dı TAlSEl MARU'DA 6 SAAT... Rektör Sağ, Japonya l aş tırm a Bakan lığı'na bağ lı tüm denizcilik eğiti m kurulu ş la rının a çı k deniz e ğit im ın ı veren merkezde bulunan 5 eğ itim gemisini de zı y are t ettı. Bunlardan en çok "buhar türbini tahrikli" olan ve son aylarda Türkiye'de adı çok duyulan TAISEJ MARU isimli gemide y a kl a ş ı k 6 saatlik inceleme yapıldı ve teknik rapor tutuldu. DÜNYA DENİzciLİK ÜNİVERSİTELER BİRLİGİ MERKEZİ ZİYARET ED İLDİ Prof. Dr. Sağ 1999 yı lın d a Kurucu Ba ş ka n lığ ı nı yap t ı ğı ve 3 onur üyesinden birisi o l d uğu Dünya Denizcilik Üniversiteler Birliği Merkezi'ne yap t ı ğ ı ziyarette Genel Sekreter ile öğle y e m eğ i yedi. Yemekte Piri Reis U n i v e r s i t e s ı ve Turk denı z c i li k sektörünün JAM U'nun ç a lı şma l arına katab ileceği vizyon ve hizmetler kon u ş uldu. MANİLA KONFERANSı'NDA SUNUM Tokyo ziyaretinin a rd ın d a n Rektör Prof. Dr. Osman Kamil Sa ğ, Haziran 2010 tarihleri a ra sın d a Manila/ Filipinlerde y a pıl a n tarihi IMO STCW2010 Diplomatik Konferansina Türk Delegasyonunun üyesi olarak ka t ı ld ı. Sağ, 23 Haziran Ça r ş am b a Günü Türkiye adına bir sunu n y ap t ı. Sun uın d a dünya denizcilik üniversiteleri ö ğ ren cil e r i n in yeni de ği şi k li kl e rle ilgili gör üşl e r i a k tanld ı. Piri Reis'ten Uzakyol Güverte Zabitliği fark ders imkanı Denizcilik Müste şarlığ ı tar afından h a zırlanan Gemi Adamla rı Yön etmeliğinde Yapı lan De ği şi kli ğ e Dair Yönetmelık çerçevesinde 15Haziran'da faaliyete geçen Piri Reis Ün i ve r s ıt e s i Sürekli Eğitim Merkezi (PUSEM) kurs kayıtları almaya baş lad ı. PÜSEM t a rafınd a n ha z ı rlanan rnüfredat çerçevesınde fa rk l ı üniversiteleri de kapsayan fark derslerini ı ç e r en e ğıtı m le r b a ş l a d ı. 21 Haziran 2010 tarihinde İ s t a n b u l Üniversitesi Deniz U l a ş tır m a İşletme Fakültesi du DUiM) mezunu 30 kişiye iki ya n yı l nazari eğitim ve bir yı l deniz s t a j ı sürel ı (14+14 hafta ) fark derslerini içeren eğitim b a şl ad ı. Bu kursun nazari e ği t im l e r i Şu b a t 2011'de tamamlanacak. Ç e şi t l i ü n i v e r s i t e l e r ın meslek yüksek okullan ndan mezun olan güverte zabitleri ve m ak ın e zabıtl e ri n e bir y a n yıl süreli (14 hafta) fark derslerini içeren kursları n nazari eği t im l e r i de Ekim - Kası m 2010 aylan içerisinde tamamlanacak. Halen İÜ DUiM mezunu 30 kursiyer ile 58 makine ve 93 güverte olmak üzere toplam 153 MYO mezunu kursiyerin eğı t i m le r i ile birlikte toplam ISI kursiyerin eğiti mle r i n e devam ediliyor [dare ta rafınd a n 7 Temmuz 2010 tar ihinde yay ın lanan genelge gereğin c e halen kursta bulunan kursiyerlerin çoğ u İ n g i li z c e s ına vından ve stajdan muaf tutuluyor. STAJİMKANI A y nı genelge gere ğ ın c e, staj e ksi k le rı bulunan ö ğ r en cil e rı n d ur um la rı PÜSEM t ara fınd a n o luşt uru l a c a k komisyon t a rafınd a n d eğe rl e n d i ril eli k te n sonra Piri Reis Üniversitesi'nin staj defteri ı l e staja gönderilecek. Genelgeye göre İ n g i li z c e s ınavında n muaf olmayan kursiyerlerin, G A S M ' ın yap a c a ğ ı Genel İ ngil i z c e sın av l a rın d a n 60 puan a lma l a rı gerekiyor. Bu amaçla İ ngi li z c e eği timi n e ihtiyaç duyan 48 kursiyer halen a ç ı l m ış bulunan İngiliz c e akşam kur s l arın a devam ederek sın a vl a ra h a z ırl a nma yı sürdürüyor. Sr CW-F ge reğ i n c e yap ı l ac a k e ğ i ti m l er in plan l a n m a s ın a da baş la ndı. Bu do ğrul tud a, eğ i t i m l e r yerinde veya Piri Reis eğitim merkezinde verilebilecek. PÜSEM'in s ü rekl il i ği ni s a ğ l ay ab il e c e k olan Vardiya Zabiti ve Makine Zabiti eğ i t i m l er i nin hazı rlıkla rı ya p ı lara k. birinci zabitlik için gerekli 7.01 ve 702 eğ i t i m l e rin in müfredatlar h a z ırlan d ı ve k a yıtl a r a l ınmaya b aş l a d ı. TURKISH SHIPPING WORLD DEN İ Z T İcARET İ i 33

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi

İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA İstanbul Örnekleminde İnternet ve Bilgisayar Bağımlılığının Yaygınlığı ve Farklı Etkenlerle İlişkisi Dr. Itır TARI CÖMERT, a Dr. Kültegin ÖGEL a a Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, İstanbul

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi

İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi OLGU SUNUMU İnsan Alveolar Kemiğinde Osseoentegre Olmuş Dental İmplantların Histolojik ve Histomorfometrik Değerlendirilmesi Özgür ERDOĞAN, a Yakup ÜSTÜN, b İbrahim DAMLAR, a Ufuk TATLI, a Fatih ARIKAN

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

2. - 3. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 2. - 3. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği

Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK a a Dinler Tarihi ABD, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ADANA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Kadir ALBAYRAK Çukurova

Detaylı

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım

Nadir görülen kardiyak kitleye cerrahi yaklaşım www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. TÜRKİYE İlk multidisipliner sanal hastane İstanbul Sağlık Müdürü, Türkiye nin ilk ve tek multidisipliner sanal hastanesini Medical Tribune

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı