Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý"

Transkript

1 Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten mezara kadar hepimiz eðitime ve öðrenmeye mecburuz. Çünkü hayat o kadar hýzlý akýyor ve dünya deðiþiyor." diye konuþtu. Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katýlan Hisarcýklýoðlu, meclis üyelerine hitabýnda, 'insanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr' sözünü hatýrlatarak, bu sözü düstur edindiklerini ve insanlara faydalý olabilecek makamlarýn aslýnda bu amaca ulaþmak için büyük fýrsatlar olduðunu söyledi. Bu makamlarýn fedakarlýk makamlarý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu "Ýþinizden, ailenizden, eþinizden, çocuðunuzdan, arkadaþlarýnýzdan fedakarlýk edersiniz. Ben karþýlýðýnýn öbür tarafta olduðuna inanýyorum. Bu makamlar insanlara faydalý olabilmek için birer fýrsattýr." dedi. Sayfa 3 Baþkan Özer, Tarih yazmak tarihçilere býrakýlmalýdýr Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Nisan 2015 tarihinde yapýlan oylama ile sözde 'Ermeni Soykýrýmýnýn 100. yýl dönümü baþlýklý karar taslaðýný oy çokluðuyla kabul etmesine tepki gösterdi. Baþkan Özer, "Bu kararla, varolan tarihi gerçeklere raðmen, tarihimizi adeta yeniden yazmak istemektedirler. Tarihi, tarihçilerin yazmasý gerekmektedir. dedi. Sayfa 4 Yýl:6 Sayý:72-Nisan 2015 ISSN: Ücretsizdir adet basýlmýþtýr. PP 01 DEN. DAÐ. TOP. MÜD. Ýþ dünyasý yeni bir büyüme hikayesi için yeni yapýsal reformlar istedi TOBB un 71. Genel Kurulu yapýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genel Kurulu'nda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. 71. Genel Kurul temasýnýn Çanakkale Zaferi olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Zira tarihi deðiþtiren Çanakkale destanýnýn 100. yýlýndayýz. Çanakkale; Milli Mücadele ruhunun ve kadrosunun doðduðu yerdir. Çanakkale; Türk milletinin diriliþidir, yeni Türkiye Cumhuriyetinin de önsözüdür. Çanakkale; bu necip milletin dünyaya, savaþta bile ahlakýn olduðunu öðrettiði yerdir. Anadolu'nun evlatlarý hem savaþtýlar, hem insanlýðý, hem de erdemi öðrettiler. Süngüleri sanki kalemdi. Düvel-i Muazzama'ya savaþýn bile onuru olduðunu, hece hece gösterdiler. Biz Çanakkale'de bir nesli feda ettik., Kayseri, Konya, Sivas, Tokat ve daha pek çok ilden lise öðrencileri, gönüllü olarak cepheye gitti ve þehit düþtü. Biz, onlarýn sayesinde bugün buradayýz. Bu bilinci yaþattýðýmýz ve yaþadýðýmýz sürece varlýðýmýz ilelebet devam edecek. Varlýðýmýzý borçlu olduðumuz Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandaný ve '18 Mart kahramaný' Cevat Paþa'yý, Çanakkale'de ve sonra Milli Mücadele'de canlarýný ortaya koyarak bize bu vataný kazandýran, baþta "Anafartalar kahramaný" Mustafa Kemal olmak üzere, Fevzi Çakmak'ý, Kazým ve Fahrettin Paþalarý, Nusrat'ýn kaptaný Tophaneli Hakký Yüzbaþý'yý, Seyit Onbaþý'yý ve kahraman Mehmetçiði rahmetle, saygýyla anýyoruz. Ruhlarý þad olsun." þeklinde konuþtu. Sayfa 5 Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Üyelerimize fuar desteðimiz devam ediyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirilen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Þurasý'nda sektörlerin, sorunlarý ve önerileri ortaya konuldu. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðindeki þuraya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve konuyla ilgili 9 bakanýn, aralarýnda Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'in de olduðu TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu ve TOBB Genç Giriþimciler Kurulu üyeleri ile 60 farklý sektörün temsilcisi katýldý. Sayfa 13 Denizli Ticaret Odasý, üyelerine yönelik 6 yýl önce baþlattýðý fuar desteðini sürdürüyor. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yurt dýþýnda ve Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlara üyelerini göndermeye devam edeceklerini belirterek, "Üyelerimiz fuarlar sayesinde vizyonlarýný geliþtirerek, yeni fikirler elde etmelerini yanýsýra yeni iþ baðlantýlarý da yaparak ekonomimize katký saðlamaktadýrlar." dedi. Baþkan Necdet Özer, "Rekabet dolayýsýyla firmalarýmýzýn üretimin yanýnda, tanýtým, pazarlama, satýþ ve bunun sürdürülebilir kýlýnmasý için yeni yöntemler bulmalarý gerekmektedir. Bunu saðlamada ulusal ve uluslararasý alanda düzenlenen fuarlarýn önemi büyüktür." diye konuþtu. Sayfa 16

2 Baþkan Özer den 23 Nisan mesajý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açýlýþýnýn 95. yýldönümünü kutladý. Baþkan özer, mesajýnda þu görüþlere yer verdi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açýldýðý gün olan 23 Nisan'ý tüm dünya çocuklarýna armaðan etmiþtir. Bugünün küçükleri ama yarýnýn büyükleri olan çocuklarýmýzýn temelini ne kadar saðlam atarsak geleceðimize yönelik yatýrýmlarýmýzý da o kadar saðlam atmýþ oluruz. Ýnanýyorum ki çocuklarýmýz büyüdüklerinde çeþitli devlet kademelerinde veya farklý iþ alanlarýnda sorumluluk sahibi bireyler olacaklardýr. Onlarýn, bilimin ýþýðýnda, özgüven sahibi kiþiler olarak iyi yetiþmesi bizleri de o derece onurlandýracaktýr. Bu sebeple çocuklarýmýz için üzerimize düþen görevleri en iyi þekilde yerine getirmeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'mýzý ve TBMM'nin açýlýþýnýn 95. yýl coþkusunu yürekten kutluyor ve bu günleri bizlere armaðan eden baþta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere, bu önemli günlere ulaþýlmasýnda emeði geçen tüm þehit ve gazilerimizi de saygý, minnet ve rahmetle anýyorum." Denizli Ticaret Odasý'ndan "Güvenli Ýskele, Ýskelede Güvenlik" semineri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (ÇSGB) Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) iþbirliðinde yürütülen "Güvenli Ýskele, Ýskelede Güvenlik Projesi" semineri, Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Denizli Ticaret Odasý'nýn ev sahipliðinde yapýlan seminere, ÇSGB Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Gerim, Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Feridun Giresun, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybat ve çok sayýda davetli katýldý. Seminerin açýlýþýnda konuþan Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybat, "Ýnþaat sektöründe yürütülen çalýþmalar ve buna baðlý olarak meydana gelen kazalara baktýðýmýzda, çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðine yönelik olarak en büyük tehdidi yüksekte yapýlan çalýþmalarýn oluþturduðunu gözlemliyoruz. Bu baðlamda; kullanýlan ekipmanlarýn temini, tesisi ve montajý, sökümü sýrasýnda yapýlan hatalarýn yaný sýra, çalýþma anýnda ekipmanlar üzerinde yapýlan deðiþiklikler, öz denetim noksanlýðý gibi nedenlerle çalýþanlarýmýzýn düþme riskiyle karþýlaþtýklarý yaþanan bir gerçektir. Ýskeleden düþmeler bu alandaki kazalarýn baþýnda yer gelmektedir. Ülkemizde inþaat sektörünün önem arz ettiði bir il olan Denizli için bugünkü bilgilendirme toplantýsý ve anlatýlacak konularý önemli bulduðumuzu ayrýca belirtmek istiyorum." dedi. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Gerim ise yaptýðý konuþmada, mesleki eðitimin önemine vurgu yaparak, þunlarý söyledi: "Sahalarda mesleki eðitim almamýþ çok sayýda çalýþan var. Mesleki eðitim oranlarýmýz, Avrupa ülkelerinin çok aþaðýsýndadýr. Dolayýsýyla da çalýþanlarýmýz, sahada uygulamalar sýrasýnda iþi öðrenmeye çalýþýyor. Nitelikli iþler için iþverenlerimiz hassas ancak inþaat sektörü biraz daha beden gücüne dayalý olduðu için 'kolay yapýlabilir' olarak deðerlendiriliyor ve geliþen inþaat sektörüne her geçen gün niteliksiz çalýþanlar dahil oluyor. Kazalarýn ana nedenlerinden birinin de niteliksiz çalýþanlar olduðunu gözlemedik. Bunlarý kazalarý önlemek için en son 'Torba Kanun'da mesleki eðitim zorunluluðu getirildi." dedi. Seminerlere baþlamadan önce deðiþik ülkelerdeki uygulamalarý incelediklerini söyleyen Gerim, "Özellikle Almanya'daki inþaat meslek sandýklarýyla birlikte çalýþýyoruz. Onlar da iskele uygulamasýnýn benzerini hayata geçirmiþler. Cephe iskelelerinden kaynaklanan kazalarý azaltmak için 4 bin iþyerini denetlemiþler ve iki yýl sonunda yüzde 25'lik bir iyileþme gerçekleþmiþ. Biz de bu projeden esinlendik." diye konuþtu. Yapýlan açýlýþ konuþmalarý sonrasýnda seminer, yapýlan sunumlar ve bilgilendirmelerle devam etti. Program soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Baþkan Özer: Seminer, inþaat sektörü açýsýndan önemliydi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, seminerde, ülkemizde cephe iskeleleri ile ilgili mevzuat ve standartlar, inþaatlarda denetim ve idari yaptýrýmlar, cephe iskelelerinin ürün ve belgelendirilmesi ile muayene ve gözetim, cephe iskele projesi ne zaman verilir?, cephe iskelelerinin kurulum ve söküm aþamalarýnda güvenli çalýþma yöntemleri, cephe iskelelerini kimler kurmalýdýr? ve yüksekte yapýlan çalýþmalarda kiþisel koruyucu donanýmlarýn önemi konularýnýn ele alýndýðýný söyledi. Seminerin verimli geçtiðini belirten Özer, "Yapý sektöründe yapýlan faaliyetler ve bu faaliyetler neticesinde yaþanan kazalar incelendiðinde, çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðine karþý en büyük tehdidi yüksekte yapýlan çalýþmalarýn oluþturduðu görülmektedir. Kullanýlan ekipmanlarýn temini, kurulumu, montajý ve sökümü sýrasýnda yapýlan hatalar ve eksiklikler, çalýþma sýrasýnda ekipmanlar üzerinde yapýlan deðiþiklikler, yüksekte yapýlan iþlerin gözetiminin yapýlmamasý gibi nedenler dolayýsýyla çalýþanlar, yüksekten düþme riski ile sýk sýk karþý karþýya gelmektedir. Bununla birlikte, yapýlan araþtýrmalarda, iskeleden düþme þeklindeki kazalarýn yüksekten düþme kazalarý arasýnda ilk sýralarda yer aldýðý görülmüþtür. Söz konusu kazalarýn önlenmesine yönelik geliþtirilen bu seminer, inþaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz açýsýndan çok önemliydi." dedi. Cumhuriyet Baþsavcýsý'ndan Denizli Ticaret Odasý'na ziyaret Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Yýldýrým, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'i ziyaret etti. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Baþsavcý Yýldýrým'a teþekkür eden Baþkan Özer, Denizli ekonomisi ve Ticaret Odasý'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Denizli'de sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kurumlarýnýn uyumlu çalýþtýðýný belirten Yýldýrým, bu uyumlu çalýþmalarýndan dolayý memnuniyetini dile getirdi.

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi TOBB'un 71. Genel Kurulu gerçekleþtirildi Deðerli üyelerimiz Mayýs ayýnýn ilk günlerinde yönetim kurulu üyesi olduðum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB), 71. Mali Genel Kurulu Ankara'da gerçekleþtirilmiþtir. Birçok siyasetçi ve iþ dünyasý temsilcilerinin birarada olduðu bu genel kurul, TOBB delegelerinin yoðun bir katýlýmýyla yapýlmýþtýr. Ekonominin nabzýnýn attýðý ve ülkemiz kamuoyu tarafýndan dikkatle izlenen bir genel kurulda ilimizi; Denizli ve ilçe ticaret odalarýndan oluþan toplam TOBB delegeleriyle temsil ettik. Genel kurulun, hem ülkemiz hem de Denizli adýna hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Bu toplantýnda TOBB Baþkanýmýz Sayýn M.Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini vurgulamýþtýr. Baþkanýmýz Hisarcýklýoðlu'nun, konuþmasýnda özellikle altýný çizdiði bu noktada Türkiye'nin yeniden ayaða kalkmasý için iþ dünyasý olarak bizler de reformlarýn bir an önce hayata geçirilmesini beklediðimizi ifade etmek istiyoruz. Deðerli üyelerimiz TOBB Genel Kurulumuz öncesinde (Nisan ayýnda) 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Þurasý düzenlenmiþtir. Türkiye genelindeki sektörlerin karþýlaþtýklarý sorunlar ile bunlara iliþkin çözüm önerilerinin masaya yatýrýldýðý þurada sektörlerin sorunlarý ve önerileri net bir þekilde ortaya konulmuþtur. 60 sektörün sorun ve çözüm önerileri, baþta Sayýn Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu olmak üzere ilgili bakanlara kitapçýk halinde daðýtýlmýþtýr. Ýþ dünyasý olarak sorunlarýmýzýn bir an önce giderilmesini beklemekteyiz. Deðerli üyelerimiz Malumlarýnýz üzere, Odamýz öncülüðünde fuar organizasyonlarýmýz devam etmektedir. Son olarak geçtiðimiz ay Denizli Ticaret Odasý'nýn 15. Meslek Komitesi'ne mensup 23 sektör temsilcisi üyemiz, Automechanika Fuarý'nda araþtýrma, inceleme ve yeni teknolojileri yakýndan takip etme fýrsatý yakalamýþtýr. Yine Odamýzýn 3, 14, 29 ve 30 Meslek Komitesi'ne mensup 47 üyemiz, 38. Yapý Fuarý- Turkeybuild 2015 Fuarý'na gönderilmiþtir. Fuara katýlan heyetler, organizasyonlardan memnuniyetle döndüklerini ve çeþitli iþ baðlantýlarý saðladýklarýný belirtmiþlerdir. Bu tür organizasyonlardaki iþ baðlantýlarý ve yeni fikir edinmeler, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizi ekonomisine olumlu katkýlar olarak geriye dönecektir diye düþünüyoruz. 6 yýldýr devam ettirdiðimiz fuar organizasyonlarýmýzýn, meslek komitelerimizden gelen talepler doðrultusunda devam edeceðini belirtmek istiyorum. Deðerli üyelerimiz Geçtiðimiz ay, Rusya Federasyonu Penza Bölgesi Hükümet Baþkaný Birinci Yardýmcýsý, Penza Bölgesi Yatýrýmlar ve Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Bakaný Vladimir Volkov ve firma yetkililerinden oluþan Rus heyeti, Odamýzý ziyaret etti. Heyet ile Odamýzýn süt ve süt üretimi, ayakkabý/deri, mobilya, kumaþ/tekstil, tarýmsal üretim ve otel iþletmeciliði sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarýmýzýn yetkilileri ikili görüþmeler gerçekleþtirmiþtir. Bu görüþmelerin ticarete dönüþtürülmesini ve ekonomimize katkýlar saðlamasýný temenni ediyorum. Sevgi ve saygýlarýmla TATARiSTAN ile ticareti büyütecek imzalar atýldý 4 önemli iþbirliði anlaþmasýna imza atýldý. Kurulacak Ortak Çalýþma Komitesi, 3 ay içerisinde ekonomik ve ticari faaliyetlere hýz verecek eylem planýný hazýrlayacak. Minnihanov, iþbirliðini artýrmak istediklerini söyleyerek, Türk þirketlerinin Rusya pazarýna girmek için Tataristan'ý bir sýçrama tahtasý olarak kullanmalarýný istedi. Türk þirketlerini yatýrýma davet etti. Konuk Cumhurbaþkaný'nýn ziyaretinde Tataristan'ýn bakan, belediye baþkaný, çeþitli kurum ve kuruluþ baþkanlarý, üst düzey bürokratlar ve iþadamlarý yer alýrken, aralarýnda Denizi Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'in de bulunduðu TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri hazýr bulundu. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu BaþkanýNecdet Özer, Türkiye odalar ve Borsalar Birliði'ni (TOBB) temsilen 2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarýmý Yarýþmasý ödül törenine katýldý. Ýklimlendirme Sanayi Ýhracatçýlarý Birliði tarafýndan düzenlenen "2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Ta- Tataristan Cumhurbaþkaný Rustam Minnihanov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nu ziyaret etti. Türkiye ile Tataristan arasýndaki ekonomik ve ticari iliþkilerin ele alýndýðý görüþmede, TOBB ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasý, Tataristan Bilimler Akademisi ile de TEPAV, TOBB ETÜ ve Türkiye Bilimler Akademisi arasýnda ayrý ayrý iþbirliði anlaþmalarý imzalandý. TOBB ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasý arasýnda imzalanan anlaþma ile kurulacak olan Ortak Çalýþma Komitesi, 3 ay içerisinde Tataristan ile Türkiye arasýndaki ekonomik ve ticari iliþkilerin daha geliþtirilmesi ve derinleþtirilmesine yönelik bir Ortak Eylem Planý hazýrlayacak. Özer, 2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarýmý Yarýþmasý ödüllerini verdi Hisarcýklýoðlu: "Deðiþen dünyayý yakalamak için 'öðrenmek' zorundayýz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten mezara kadar hepimiz eðitime ve öðrenmeye mecburuz. Çünkü hayat o kadar hýzlý akýyor ve dünya deðiþiyor." diye konuþtu. Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katýlan Hisarcýklýoðlu, meclis üyelerine hitabýnda, 'insanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr' sözünü hatýrlatarak, bu sözü düstur edindiklerini ve insanlara faydalý olabilecek makamlarýn aslýnda bu amaca ulaþmak için büyük fýrsatlar olduðunu söyledi. Bu makamlarýn fedakarlýk makamlarý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu "Ýþinizden, ailenizden, eþinizden, çocuðunuzdan, arkadaþlarýnýzdan fedakarlýk edersiniz. Ben karþýlýðýnýn öbür tarafta olduðuna inanýyorum. Bu makamlar insanlara faydalý olabilmek için birer fýrsattýr." dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan M. Rifat Hisarcýklýoðlu, "TOBB'un bir baþarýsý varsa bu hepimizindir. Birlik ve beraberliðimizindir." diye konuþtu. Herkesin farklý düþüneceðini ancak sonrasýnda ortak akýlda buluþarak birlikte hareket etmek gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, þehirlerin ve ülkenin zenginliði için bu gerçeði gözardý etmemek gerektiðini anlattý. TOBB Baþkaný Hisarcýkloðlu ekonominin en büyük güç olduðunu belirterek, "Ýstediðiniz kadar politik, istediðiniz kadar askeri gücünüz olsun ekonomik gücünüz çok önemli." diye konuþtu. sarýmý Yarýþmasý"nýn ödül töreni Antalya'da gerçekleþtirildi. Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ýbrahim Þenel'in ve Ýklimlendirme Sektörünün önde gelen isimlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen törende yarýþmada ilk üçe giren proje sahipleri ödüllerini Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ýbrahim Þenel, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer ve Ýklimlendirme Sanayi Ýhracatçýlar Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Poyraz'ýn elinden aldý. Yarýþmada TL'lik büyük ödülü"bir Kanal Ýçi Radyal Fanýn Deneysel ve Sayýsal Yöntemlerle Performansýnýn Belirlenmesi ve Ýyileþtirilmesi" isimli proje sahipleri Utku Þentürk ile Hamza Taþ kazandý TL'lik ikincilik ödülünü "Isý Borulu Radyatör" isimli proje sahipleri Tuðberk Ozar ile Arif Sefa Cömert kazandý. Son olarak TL'lik üçüncülük ödülünü "Modüler Tasarýmlý Ve Kablosuz Hava Temizleme & Serinletme Ünitesi" isimli projenin sahibi Emre Özsöz kazandý.

4 Baþkan Özer: Turizm sektörü, mal ve hizmet ihracatýný birlikte saðlýyor Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve eðlence, yiyecek ve içecek gibi geniþ bir alanda yapýlan üretimin tüketilmesidir. bölgelerinde kaplýca tedavi iþletmeleri faaliyete geçmiþ bulunmakla bir- Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Dolayýsýyla baþka yöntemlikte, Karahayýt Bölgesi'nde Kurulu Üyesi Necdet Özer, turizmi canlandýrarak ülke ekonomisine daha fazla katký saðlayabilmek amacýyla her yýl Nisan tarihleri arasýnda Turizm Haftasý'nýn kutlandýðýný hatýrlatarak, "Turizm geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde, istihdama ve ekonomiye katkýsý nedeniyle en etkili araçlardan birisi olmaktadýr." dedi. Baþkan Özer, Turizm Haftasý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, turizmin "Yaþlanan lerle ihraç edilemeyen birçok hizmet, bu yolla ihraç edilerek döviz girdisi saðlamaktadýr. Bu nedenle her yýl olduðu gibi bu yýl da yerli ve yabancý ziyaretçi sayýsýný arttýrmanýn gayreti içindeyiz." diye konuþtu. Denizli'de alternatif turizm alanlarý ön plana çýkartýlarak, turizm sektörünün yalnýzca belli bir dönemde deðil tüm yýl boyunca hareketlendirilebilmesi gerektiðine vurgu yapan Özer, þöyle konuþtu: "Alternatif turizm yürütülen kentsel dönüþüm çalýþmalarý tamamlandýktan sonra ilimizde termal saðlýk ve kür merkezlerinin kurulmasý, kentimize yeni otellerin kazandýrýlmasý, Denizli Arkeoloji Müzesi'nin hayata geçmesiyle birlikte Denizli kent ekonomisi daha da canlanacaktýr. Yapýlan bu çalýþmalar sonucunda ilimiz turizm sektörünün bölgemiz ve ülkemiz eko- dünyamýzýn taze çiçeði" olarak adlandýrýldýðýný olarak ilimiz, kültür turizmi, nomisine daha fazla ifade ederek, "Turizmin inanç turizmi, kongre turizmi, eko katkýlar saðlayacaðýna ülkemiz ve ilimiz ekonomisine etkisi çok önemlidir. Turizm sektörü, mal ve hizmet ihracatýný birlikte saðlamaktadýr. Bu döviz kazandýrýcý faaliyet, ulaþtýrma, saðlýk, kiþisel bakým, turizmi, saðlýk turizmi, üçüncü kuþak yaþ turizmi, yayla turizmi, maðara turizmi, kýþ turizmi ve av turizmi gibi pek çok potansiyele sahiptir. Sarayköy, Karahayýt ve Pamukkale inanýyor, Nisan 2015 tarihleri arasýnda kutlayacaðýmýz Turizm Haftasý'nýn hayýrlý olmasýný diliyorum." Ýpekyolu nun Kadýn Yolcularý Konya'da Buluþtu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Konya Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun koordinasyonunda gerçekleþen, aralarýnda TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi üyelerinin de olduðu Türkiye'nin farklý þehirlerinden ve tarihi Ýpekyolu güzergahý üzerinde bulunan beþ ülkeden kadýn giriþimcilerinin katýldýðý "Ýpekyolu'nun Kadýn Yolcularý" programýkonya Ticaret Odasý (KTO) Karatay Üniversitesi'nde yapýldý. Konya Ticaret Odasý, Konya Sanayi Odasý ve Konya Ticaret Borsasý'nýn ev sahibi konumunda olduðu, Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý (TÝKA), Konya Valiliði, Konya Büyükþehir Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen organizasyonda tarihi Ýpekyolu güzergâhý üzerinde bulunan ülkelerdeki kadýn giriþimciler ile Türkiye'deki kadýn giriþimciler, Ýpekyolu'nun önemli þehirlerinden biri olan ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne baþkentlik yapmýþ Konya'da buluþtu. TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar, Baþkan Yardýmcýsý Neþe Ataþ ve üyeler Ömür Duruerk, Fikret Çýnar, Velda Köseoðlu ile Ayla Ermiþ'in hazýr bulunduðu program, TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Hatice Mendi, Konya Sanayi Odasý Baþkaný Memiþ Kütükçü, Konya Ticaret Odasý Baþkaný Selçuk Öztürk, Konya Milletvekili Mustafa Kabakçý'nýn yaptýðý açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Konuþmalarýn ardýndan Doç. Dr. Caner Arabacý'nýnmoderatörlüðünde Ýpekyolu, Ahilik, Ticaret ve Kadýn konulu panele geçildi. Panel'de Özbekistan, Kýrgýzistan, Pakistan, Kazakistan ve Afganistan'dan kadýn giriþimciler ülkelerindeki kadýnlarýn ticaretteki yeri ile ilgili konuþma yaptý. TOBB delegeleri hizmet þeref belgelerini Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan aldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yýlýný dolduranlara Hizmet Þeref Belgesi verildi. Denizli Ticaret Odasý TOBB delegelerinden Enver Eyinç, Ýmran Eraslan ve Murat Çetintaþ'ýn da belge ve plaket aldýðý tören, TOBB Baþkaný M. RifatHisarcýklýoðlu'nunevsahipliðindeCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýylagerçekleþtirildi. TOBB Baþkaný M. RifatHisarcýklýoðlu burada yaptýðý konuþmada,hizmet Þeref Belgesi alanlarýn Türkiye'de üretimin ve ticaretin adý yokken üretim ve ticaret yaptýklarýnýn altýný çizerek, "Kazanýrken kazandýrmanýn, insanlara iþ ve aþ saðlamanýn deðerini öðrettiler, dürüst tüccarýn ne olduðunu gösterdiler." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Cumhurbaþkaný Erdoðan, TOBB bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 yýlýný dolduran üyelerehizmet Þeref Belgeleri ve plaketlerini verdi. Torba Yasa Resmi Gazete de Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 7 Nisan 2015 Tarihli ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Vergi Usul Kanunu'na eklenen fýkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabýn elektronik adresine ulaþtýðý tarihi izleyen 5. günün sonunda yapýlmýþ sayýlacak. Ayný kanunda yapýlan deðiþiklikle, yoklama faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fiþleri elektronik ortamda da oluþturulabilecek. Finans, bankacýlýk ve sigortacýlýk sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teþebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye þirketlerinin nakdi sermaye artýþlarý ya da yeni kurulan sermaye þirketlerinde ödenmiþ sermayenin nakit olarak karþýlanan kýsmý üzerinden Merkez Bankasý tarafýndan en son açýklanan yýllýk ortalama faiz oraný dikkate alýnarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarýn yüzde 50'si, indirimle ilgili hüküm kapsamýna alýnacak. Bu indirimden, sermaye artýrýmýna iliþkin kararýn ya da ilk kuruluþ aþamasýnda ana sözleþmenin tescil edildiði hesap döneminden itibaren baþlamak üzere, izleyen her bir dönem için ayrý ayrý yararlanýlacak. Sonraki dönemlerde sermaye azaltýmý yapýlmasý halinde, azaltýlan sermaye tutarý, indirim hesaplanmasýnda dikkate alýnmayacak. Söz konusu oraný, kanunda belirtilen kriterler dikkate alýnarak, sýfýra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artýrmaya, halka açýk sermaye þirketleri için, halka açýklýk oranýna göre yüzde 150'e kadar farklý uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Çeyiz Hesabý "Torba Kanun" olarak adlandýrýlan Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yasa ile bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabý açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde kalmalarý, 27 yaþýný doldurmadan ilk evliliklerini yapmalarý ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya baþvurmalarý halinde devlet katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý ödemesi hesapta biriken toplam tutarýn yüzde 20'sini ve azami 5 bin lirayý geçemeyecek. Azami tutar her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý üç katýna kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Konut Katkýsý Bankada Türk lirasý cinsinden konut hesabý açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde kalmalarý halinde ilk ve tek konut satýn alýmlarýnda devlet katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý ödemesi, hesapta biriken toplam tutarýn yüzde 20'sini ve azami 15 bin lirayý geçemeyecek. Çocuk Yardýmý Türk vatandaþlarýna, canlý doðan birinci çocuðu için 300, ikinci çocuðu için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarý için 600 lira doðum yardýmý yapýlacak. Bu yardým Türk vatandaþý olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaþý ise anneye yapýlacak. Doðum yardýmý, Bakanlýkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doðum yardýmý ödenmesinde Kimlik Paylaþýmý Sistemi'nde yer alan nüfus kayýtlarý esas alýnacak. Tutarlarý artýrmaya Bakanlýk ile Maliye Bakanlýðý müþtereken yetkili olacak. Doðum yardýmý, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksýzýn ödenecek ve haczedilemeyecek. Doðum yardýmýndan yararlananlarýn gerçek dýþý beyanda bulunmalarý nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapýldýðý tarihten tahsil edildiði tarihe kadar geçen süreye gecikme zammý oranýnda hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksýz yararlanana ödeme yapan kurum tarafýndan bir yazý ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapýlmamasý halinde bu alacaklarýn ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anýlan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek. Öðrencilere Müjde Yükseköðretim Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle diploma programlarýnýn hazýrlýk sýnýfý eðitimi hariç olmak üzere iki yýllýk ön lisans ve dört, beþ ve altý yýllýk lisans programlarýndan bu süreler sonunda mezun olamayan öðrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katký payý ve öðrenim ücreti alýnacak. Çift ana dal programýnda kayýtlý olan öðrencilerden ise diploma programýnýn öðrenim süresi ve ilave bir yýl sonunda katký payý alýnacak. Yükseköðretim Kurulu tarafýndan belirlenen öðrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öðrencilerden de katký payý alýnacak. Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla eðitim öðretim yýlý için öðrencilerden tahsis edilmiþ öðrenci katký payý ve öðrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katký payý ve öðrenim ücretlerini aþan kýsmý, talep edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn ilgililere ret ve iadeler gelir kaleminden iade edilecek.

5 TOBB un 71. Genel Kurulu yapýldý Ýþ dünyasý yeni bir büyüme hikayesi için yeni yapýsal reformlar istedi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genel Kurulu'nda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. 71. Genel Kurul temasýnýn Çanakkale Zaferi olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Zira tarihi deðiþtiren Çanakkale destanýnýn 100. yýlýndayýz. Çanakkale; Milli Mücadele ruhunun ve kadrosunun doðduðu yerdir. Çanakkale; Türk milletinin diriliþidir, yeni Türkiye Cumhuriyetinin de önsözüdür. Çanakkale; bu necip milletin dünyaya, savaþta bile ahlakýn olduðunu öðrettiði yerdir. Anadolu'nun evlatlarý hem savaþtýlar, hem insanlýðý, hem de erdemi öðrettiler. Süngüleri sanki kalemdi. Düvel-i Muazzama'ya savaþýn bile onuru olduðunu, hece hece gösterdiler. Biz Çanakkale'de bir nesli feda ettik., Kayseri, Konya, Sivas, Tokat ve daha pek çok ilden lise öðrencileri, gönüllü olarak cepheye gitti ve þehit düþtü. Biz, onlarýn sayesinde bugün buradayýz. Bu bilinci yaþattýðýmýz ve yaþadýðýmýz sürece varlýðýmýz ilelebet devam edecek. Varlýðýmýzý borçlu olduðumuz Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandaný ve '18 Mart kahramaný' Cevat Paþa'yý, Çanakkale'de ve sonra Milli Mücadele'de canlarýný ortaya koyarak bize bu vataný kazandýran, baþta "Anafartalar kahramaný" Mustafa Kemal olmak üzere, Fevzi Çakmak'ý, Kazým ve Fahrettin Paþalarý, Nusrat'ýn kaptaný Tophaneli Hakký Yüzbaþý'yý, Seyit Onbaþý'yý ve kahraman Mehmetçiði rahmetle, saygýyla anýyoruz. Ruhlarý þad olsun." þeklinde konuþtu. Hisarcýklýoðlu: "Yeni bir büyüme hikâyesi yazmalýyýz" 2015 seçimlerinin Türkiye'nin yeniden ayaða kalkmasý için milat olmasý gerektiðine vurgu yapan Baþkan Hisarcýklýoðlu, "Haziran'dan sonra önümüzde seçimsiz bir 4 yýl var. Bu fýrsatý mutlaka deðerlendirmeliyiz. Bu dönem sert tartýþmalarýn geride kaldýðý, güçlü reformlarýn dönemi olmalý. Daha özgür ve daha zengin Türkiye için adýmlarýmýzý hýzlandýrmalýyýz." dedi. Türkiye'nin yeni bir büyüme modeline ihtiyacý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, "Yeniden bir yapýsal reform gündemi oluþturarak, yeni bir büyüme hikâyesi yazmalýyýz. Firmalarýmýzýn yaþadýðý çeþitli sýkýntýlara hýzlý çözümler üretmeliyiz" diye konuþtu. Sanayide de yapýsal dönüþüme ihtiyaç duyulduðunu anlatan Hisarcýklýoðlu, þöyle konuþtu: "Ürettiklerimiz çoðunlukla orta teknolojili ürünlerden oluþuyor. Ýleri teknoloji içeren ürünlerin payýysa bir türlü artmýyor. Þimdi Almanya baþta olmak üzere dünya, 'sanayi 4.0'a geçiþi, yani 4. nesil sanayiyi konuþuyor. Yeni bir dönemin ayak sesleri duyuluyor. Makineler arasý iletiþim ve karar alma dönemi baþlýyor. Bu yeni dönemde daha az insan müdahalesi, daha fazla otomasyon, daha hýzlý karar alma, daha az stok tutma, daha verimli ve hýzlý üretim ile pazara ulaþma süreçleri gelecek. Dördüncü Sanayi devrimi; parçalar, makineler ve insanlar arasýndaki baðlantýyý artýracak, üretim sistemlerini hýzlandýracak. Verimliliði yükseltecek. Gelir düzeyini, istihdamý ve yatýrýmlarý hýzla artýracak. Öyle ki, bu sürece geçmeyi baþaran ülkeler, her yýl, diðer ülkelere, 5 yýl fark atar hale gelecek. Türkiye'nin bu büyük deðiþimin dýþýnda kalmamasý gerekiyor. Kiþi baþýna 10 bin dolar gelirden 25 bin dolar gelire sýçramanýn yolu da buradan geçiyor. Bu çerçevede 'inovasyonun önemi' konusunda hem fikiriz. Artýk 'nasýl inovasyon yapacaðýmýza' odaklanmamýz lazým. Devletimizle birlikte, biyoteknoloji baþta olmak üzere Türkiye'nin güçlü olabileceði alanlarý belirleyip, bir strateji çerçevesinde, el birliði ile çalýþýrsak, orta gelir tuzaðýný da aþarýz." Baþkan Özer, "Tarih yazmak tarihçilere býrakýlmalýdýr" Özer, "TOBB Genel Kurulu'nda ekonominin nabzý tutuluyor" Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Nisan 2015 tarihinde yapýlan oylama ile sözde 'Ermeni Soykýrýmýnýn 100. yýl dönümü baþlýklý karar taslaðýný oy çokluðuyla kabul etmesine tepki gösterdi. Baþkan Özer, þöyle konuþtu: "Bu kararla, varolan tarihi gerçeklere raðmen, tarihimizi adeta yeniden yazmak istemektedirler. Tarihi, tarihçilerin yazmasý gerekmektedir. Parlamento gibi üst kurumlarýn tarih yazmamalarý gerektiðine inanýyoruz. Çünkü bu karar uluslararasý boyutta hiçbir hukuk düzenine uyum saðlamamaktadýr. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda meydana gelen olaylar, insanlýk olarak hepimizin ortak acýsýdýr olaylarýnýn bilimsel bir þekilde incelenmesi tarihçilerin iþidir ve ciddi bir incelemeyi gerektirir. Dolayýsýyla AB Parlamentosu'nun aldýðý bu karar AB'nin en önem verdiði konu olan ifade ve düþünce özgürlüðüne, kuruluþ amaçlarý arasýnda gördüðümüz uzlaþý ve barýþ kültürü temeline ters düþmektedir. Bu sebeple Avrupa Parlamentosunun aldýðý bu kararý bizler de Denizli Ticaret Odasý olarak kýnýyoruz ve bu karardan biran önce dönülmesini istiyoruz." Baþkan Necdet Özer, genel kurul ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede, her yýl yoðun bir katýlýmla gerçekleþen TOBB Genel Kurulu'nda ekonominin nabzýnýn tutulduðunu ifade ederek, "71. TOBB Genel Kurulu da ekonominin nabzýnýn attýðý ve ülkemiz kamuoyu tarafýndan dikkatle izlenen bir genel kurul olmuþtur. Çok yoðun katýlýmla gerçekleþen genel kurulda, Denizli, Acýpayam, Babadað, Buldan, Sarayköy ve Tavas ilçe ticaret odalarý ile Ankara'da gerçekleþtirilen TOBB Genel Kurulu'nda ilimizi temsil ettik. Genel kurul, hem ülkemiz hem de Denizli adýna çok faydalý geçmiþtir." dedi. Denizli Ticaret Odasý, TOBB Genel Kurulu'ndaydý Denizli Ticaret Odasý delegeleri, TOBB'un 71. Genel Kurulu Toplantýsý'na katýldý. TOBB'un 71. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonu'nda gerçekleþtirildi. Genel Kurula, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Oktay Vural, bakanlar, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve ayný zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli odalarýnýn ve borsanýn TOBB delegeleri ile diðer oda ve borsa delegeleri katýldý. Ayrýca genel kurulda bir stand açýlarak Denizli'ye has ürünlerin tanýtýmý gerçekleþtirildi. Denizli Ticaret Odasý sponsorluðunda 2 bin adet Tavas Baklavasý'nýn daðýtýldýðý genel kurulda Baþkan Necdet Özer, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu baþta olmak üzere TOBB Yönetim Kurulu üyelerine baklava ve yöresel tatlýlardan ikram etti.

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin

YERLi MALI BELGESi alýn rekabette 15 adým öne geçin Küresel ekonominin gündeminde, 'genç iþsizlik ve kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn iyileþtirilmesi' var B0 Görev Güçleri Ortak Toplantýlarý'nýn ikincisi Paris'te yapýldý. G0'ye üye olan-olmayan yaklaþýk

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Kütahya

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Ekonomik kalkýnma, Türkiye'nin hür, baðýmsýz, daima daha kuvvetli, daima daha refahlý Türkiye idealinin bel kemiðidir. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Þubat 2010 Yýl :

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

Darýsý Saat Kulesi ne

Darýsý Saat Kulesi ne Anadolu nun þifreleri Hitit eserlerinde gizli Hitit dönemi eserleri, Anadolu tarihine ýþýk tutan bilgi ve belgeler içeriyor. ÇORUM Çorum daki arkeolojik kazýlarla gün yüzüne çýkarýlan Hitit dönemi eserleri,

Detaylı

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Eylül - Ekim Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli Dostlarým, Kýsa bir süre önce Türkiye ekonomisinin orta vadeli programýna iliþkin açýklamalar yapýldý. Ticari çevreleri yakýndan ilgilendiren söz konusu program, büyüme rakamlarýnda iyimser

Detaylı

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük.

* HABERÝ 14 DE. Çorum Olimpik Yüzme Havuzu nda düzenlenen etkinliklerin, engelli çocuklarýn geliþimine katkýsý büyük. Hakimiyet, popüler gazeteler arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM) yerel basýnda popüler olan gazete isimlerini belirledi. Hakimiyet, MTM tarafýndan yapýlan araþtýrma sonucunda Türkiye nin en popüler yerel

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Büyükþehir için ortak çalýþma

Büyükþehir için ortak çalýþma Kardeþ kavgasý devletin sonu olur Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Çorum a geldi. ÇORUM Milliyetçi Hareket Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Þefkat Çetin, Türkiye'nin birlik

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı