Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý"

Transkript

1 Hisarcýklýoðlu: Deðiþen dünyayý yakalamak için öðrenmek zorundayýz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten mezara kadar hepimiz eðitime ve öðrenmeye mecburuz. Çünkü hayat o kadar hýzlý akýyor ve dünya deðiþiyor." diye konuþtu. Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katýlan Hisarcýklýoðlu, meclis üyelerine hitabýnda, 'insanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr' sözünü hatýrlatarak, bu sözü düstur edindiklerini ve insanlara faydalý olabilecek makamlarýn aslýnda bu amaca ulaþmak için büyük fýrsatlar olduðunu söyledi. Bu makamlarýn fedakarlýk makamlarý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu "Ýþinizden, ailenizden, eþinizden, çocuðunuzdan, arkadaþlarýnýzdan fedakarlýk edersiniz. Ben karþýlýðýnýn öbür tarafta olduðuna inanýyorum. Bu makamlar insanlara faydalý olabilmek için birer fýrsattýr." dedi. Sayfa 3 Baþkan Özer, Tarih yazmak tarihçilere býrakýlmalýdýr Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Nisan 2015 tarihinde yapýlan oylama ile sözde 'Ermeni Soykýrýmýnýn 100. yýl dönümü baþlýklý karar taslaðýný oy çokluðuyla kabul etmesine tepki gösterdi. Baþkan Özer, "Bu kararla, varolan tarihi gerçeklere raðmen, tarihimizi adeta yeniden yazmak istemektedirler. Tarihi, tarihçilerin yazmasý gerekmektedir. dedi. Sayfa 4 Yýl:6 Sayý:72-Nisan 2015 ISSN: Ücretsizdir adet basýlmýþtýr. PP 01 DEN. DAÐ. TOP. MÜD. Ýþ dünyasý yeni bir büyüme hikayesi için yeni yapýsal reformlar istedi TOBB un 71. Genel Kurulu yapýldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genel Kurulu'nda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. 71. Genel Kurul temasýnýn Çanakkale Zaferi olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Zira tarihi deðiþtiren Çanakkale destanýnýn 100. yýlýndayýz. Çanakkale; Milli Mücadele ruhunun ve kadrosunun doðduðu yerdir. Çanakkale; Türk milletinin diriliþidir, yeni Türkiye Cumhuriyetinin de önsözüdür. Çanakkale; bu necip milletin dünyaya, savaþta bile ahlakýn olduðunu öðrettiði yerdir. Anadolu'nun evlatlarý hem savaþtýlar, hem insanlýðý, hem de erdemi öðrettiler. Süngüleri sanki kalemdi. Düvel-i Muazzama'ya savaþýn bile onuru olduðunu, hece hece gösterdiler. Biz Çanakkale'de bir nesli feda ettik., Kayseri, Konya, Sivas, Tokat ve daha pek çok ilden lise öðrencileri, gönüllü olarak cepheye gitti ve þehit düþtü. Biz, onlarýn sayesinde bugün buradayýz. Bu bilinci yaþattýðýmýz ve yaþadýðýmýz sürece varlýðýmýz ilelebet devam edecek. Varlýðýmýzý borçlu olduðumuz Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandaný ve '18 Mart kahramaný' Cevat Paþa'yý, Çanakkale'de ve sonra Milli Mücadele'de canlarýný ortaya koyarak bize bu vataný kazandýran, baþta "Anafartalar kahramaný" Mustafa Kemal olmak üzere, Fevzi Çakmak'ý, Kazým ve Fahrettin Paþalarý, Nusrat'ýn kaptaný Tophaneli Hakký Yüzbaþý'yý, Seyit Onbaþý'yý ve kahraman Mehmetçiði rahmetle, saygýyla anýyoruz. Ruhlarý þad olsun." þeklinde konuþtu. Sayfa 5 Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý Üyelerimize fuar desteðimiz devam ediyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirilen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Þurasý'nda sektörlerin, sorunlarý ve önerileri ortaya konuldu. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðindeki þuraya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve konuyla ilgili 9 bakanýn, aralarýnda Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'in de olduðu TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu ve TOBB Genç Giriþimciler Kurulu üyeleri ile 60 farklý sektörün temsilcisi katýldý. Sayfa 13 Denizli Ticaret Odasý, üyelerine yönelik 6 yýl önce baþlattýðý fuar desteðini sürdürüyor. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yurt dýþýnda ve Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlara üyelerini göndermeye devam edeceklerini belirterek, "Üyelerimiz fuarlar sayesinde vizyonlarýný geliþtirerek, yeni fikirler elde etmelerini yanýsýra yeni iþ baðlantýlarý da yaparak ekonomimize katký saðlamaktadýrlar." dedi. Baþkan Necdet Özer, "Rekabet dolayýsýyla firmalarýmýzýn üretimin yanýnda, tanýtým, pazarlama, satýþ ve bunun sürdürülebilir kýlýnmasý için yeni yöntemler bulmalarý gerekmektedir. Bunu saðlamada ulusal ve uluslararasý alanda düzenlenen fuarlarýn önemi büyüktür." diye konuþtu. Sayfa 16

2 Baþkan Özer den 23 Nisan mesajý Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açýlýþýnýn 95. yýldönümünü kutladý. Baþkan özer, mesajýnda þu görüþlere yer verdi: "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açýldýðý gün olan 23 Nisan'ý tüm dünya çocuklarýna armaðan etmiþtir. Bugünün küçükleri ama yarýnýn büyükleri olan çocuklarýmýzýn temelini ne kadar saðlam atarsak geleceðimize yönelik yatýrýmlarýmýzý da o kadar saðlam atmýþ oluruz. Ýnanýyorum ki çocuklarýmýz büyüdüklerinde çeþitli devlet kademelerinde veya farklý iþ alanlarýnda sorumluluk sahibi bireyler olacaklardýr. Onlarýn, bilimin ýþýðýnda, özgüven sahibi kiþiler olarak iyi yetiþmesi bizleri de o derece onurlandýracaktýr. Bu sebeple çocuklarýmýz için üzerimize düþen görevleri en iyi þekilde yerine getirmeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'mýzý ve TBMM'nin açýlýþýnýn 95. yýl coþkusunu yürekten kutluyor ve bu günleri bizlere armaðan eden baþta Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere, bu önemli günlere ulaþýlmasýnda emeði geçen tüm þehit ve gazilerimizi de saygý, minnet ve rahmetle anýyorum." Denizli Ticaret Odasý'ndan "Güvenli Ýskele, Ýskelede Güvenlik" semineri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (ÇSGB) Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) iþbirliðinde yürütülen "Güvenli Ýskele, Ýskelede Güvenlik Projesi" semineri, Denizli EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Denizli Ticaret Odasý'nýn ev sahipliðinde yapýlan seminere, ÇSGB Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Gerim, Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Feridun Giresun, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybat ve çok sayýda davetli katýldý. Seminerin açýlýþýnda konuþan Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybat, "Ýnþaat sektöründe yürütülen çalýþmalar ve buna baðlý olarak meydana gelen kazalara baktýðýmýzda, çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðine yönelik olarak en büyük tehdidi yüksekte yapýlan çalýþmalarýn oluþturduðunu gözlemliyoruz. Bu baðlamda; kullanýlan ekipmanlarýn temini, tesisi ve montajý, sökümü sýrasýnda yapýlan hatalarýn yaný sýra, çalýþma anýnda ekipmanlar üzerinde yapýlan deðiþiklikler, öz denetim noksanlýðý gibi nedenlerle çalýþanlarýmýzýn düþme riskiyle karþýlaþtýklarý yaþanan bir gerçektir. Ýskeleden düþmeler bu alandaki kazalarýn baþýnda yer gelmektedir. Ülkemizde inþaat sektörünün önem arz ettiði bir il olan Denizli için bugünkü bilgilendirme toplantýsý ve anlatýlacak konularý önemli bulduðumuzu ayrýca belirtmek istiyorum." dedi. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Gerim ise yaptýðý konuþmada, mesleki eðitimin önemine vurgu yaparak, þunlarý söyledi: "Sahalarda mesleki eðitim almamýþ çok sayýda çalýþan var. Mesleki eðitim oranlarýmýz, Avrupa ülkelerinin çok aþaðýsýndadýr. Dolayýsýyla da çalýþanlarýmýz, sahada uygulamalar sýrasýnda iþi öðrenmeye çalýþýyor. Nitelikli iþler için iþverenlerimiz hassas ancak inþaat sektörü biraz daha beden gücüne dayalý olduðu için 'kolay yapýlabilir' olarak deðerlendiriliyor ve geliþen inþaat sektörüne her geçen gün niteliksiz çalýþanlar dahil oluyor. Kazalarýn ana nedenlerinden birinin de niteliksiz çalýþanlar olduðunu gözlemedik. Bunlarý kazalarý önlemek için en son 'Torba Kanun'da mesleki eðitim zorunluluðu getirildi." dedi. Seminerlere baþlamadan önce deðiþik ülkelerdeki uygulamalarý incelediklerini söyleyen Gerim, "Özellikle Almanya'daki inþaat meslek sandýklarýyla birlikte çalýþýyoruz. Onlar da iskele uygulamasýnýn benzerini hayata geçirmiþler. Cephe iskelelerinden kaynaklanan kazalarý azaltmak için 4 bin iþyerini denetlemiþler ve iki yýl sonunda yüzde 25'lik bir iyileþme gerçekleþmiþ. Biz de bu projeden esinlendik." diye konuþtu. Yapýlan açýlýþ konuþmalarý sonrasýnda seminer, yapýlan sunumlar ve bilgilendirmelerle devam etti. Program soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Baþkan Özer: Seminer, inþaat sektörü açýsýndan önemliydi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, seminerde, ülkemizde cephe iskeleleri ile ilgili mevzuat ve standartlar, inþaatlarda denetim ve idari yaptýrýmlar, cephe iskelelerinin ürün ve belgelendirilmesi ile muayene ve gözetim, cephe iskele projesi ne zaman verilir?, cephe iskelelerinin kurulum ve söküm aþamalarýnda güvenli çalýþma yöntemleri, cephe iskelelerini kimler kurmalýdýr? ve yüksekte yapýlan çalýþmalarda kiþisel koruyucu donanýmlarýn önemi konularýnýn ele alýndýðýný söyledi. Seminerin verimli geçtiðini belirten Özer, "Yapý sektöründe yapýlan faaliyetler ve bu faaliyetler neticesinde yaþanan kazalar incelendiðinde, çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðine karþý en büyük tehdidi yüksekte yapýlan çalýþmalarýn oluþturduðu görülmektedir. Kullanýlan ekipmanlarýn temini, kurulumu, montajý ve sökümü sýrasýnda yapýlan hatalar ve eksiklikler, çalýþma sýrasýnda ekipmanlar üzerinde yapýlan deðiþiklikler, yüksekte yapýlan iþlerin gözetiminin yapýlmamasý gibi nedenler dolayýsýyla çalýþanlar, yüksekten düþme riski ile sýk sýk karþý karþýya gelmektedir. Bununla birlikte, yapýlan araþtýrmalarda, iskeleden düþme þeklindeki kazalarýn yüksekten düþme kazalarý arasýnda ilk sýralarda yer aldýðý görülmüþtür. Söz konusu kazalarýn önlenmesine yönelik geliþtirilen bu seminer, inþaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz açýsýndan çok önemliydi." dedi. Cumhuriyet Baþsavcýsý'ndan Denizli Ticaret Odasý'na ziyaret Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Yýldýrým, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'i ziyaret etti. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette, Baþsavcý Yýldýrým'a teþekkür eden Baþkan Özer, Denizli ekonomisi ve Ticaret Odasý'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Denizli'de sivil toplum kuruluþlarý ve kamu kurumlarýnýn uyumlu çalýþtýðýný belirten Yýldýrým, bu uyumlu çalýþmalarýndan dolayý memnuniyetini dile getirdi.

3 Necdet ÖZER DTO Baþkaný/TOBB Yön. Kur. Üyesi TOBB'un 71. Genel Kurulu gerçekleþtirildi Deðerli üyelerimiz Mayýs ayýnýn ilk günlerinde yönetim kurulu üyesi olduðum Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB), 71. Mali Genel Kurulu Ankara'da gerçekleþtirilmiþtir. Birçok siyasetçi ve iþ dünyasý temsilcilerinin birarada olduðu bu genel kurul, TOBB delegelerinin yoðun bir katýlýmýyla yapýlmýþtýr. Ekonominin nabzýnýn attýðý ve ülkemiz kamuoyu tarafýndan dikkatle izlenen bir genel kurulda ilimizi; Denizli ve ilçe ticaret odalarýndan oluþan toplam TOBB delegeleriyle temsil ettik. Genel kurulun, hem ülkemiz hem de Denizli adýna hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Bu toplantýnda TOBB Baþkanýmýz Sayýn M.Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini vurgulamýþtýr. Baþkanýmýz Hisarcýklýoðlu'nun, konuþmasýnda özellikle altýný çizdiði bu noktada Türkiye'nin yeniden ayaða kalkmasý için iþ dünyasý olarak bizler de reformlarýn bir an önce hayata geçirilmesini beklediðimizi ifade etmek istiyoruz. Deðerli üyelerimiz TOBB Genel Kurulumuz öncesinde (Nisan ayýnda) 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Þurasý düzenlenmiþtir. Türkiye genelindeki sektörlerin karþýlaþtýklarý sorunlar ile bunlara iliþkin çözüm önerilerinin masaya yatýrýldýðý þurada sektörlerin sorunlarý ve önerileri net bir þekilde ortaya konulmuþtur. 60 sektörün sorun ve çözüm önerileri, baþta Sayýn Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu olmak üzere ilgili bakanlara kitapçýk halinde daðýtýlmýþtýr. Ýþ dünyasý olarak sorunlarýmýzýn bir an önce giderilmesini beklemekteyiz. Deðerli üyelerimiz Malumlarýnýz üzere, Odamýz öncülüðünde fuar organizasyonlarýmýz devam etmektedir. Son olarak geçtiðimiz ay Denizli Ticaret Odasý'nýn 15. Meslek Komitesi'ne mensup 23 sektör temsilcisi üyemiz, Automechanika Fuarý'nda araþtýrma, inceleme ve yeni teknolojileri yakýndan takip etme fýrsatý yakalamýþtýr. Yine Odamýzýn 3, 14, 29 ve 30 Meslek Komitesi'ne mensup 47 üyemiz, 38. Yapý Fuarý- Turkeybuild 2015 Fuarý'na gönderilmiþtir. Fuara katýlan heyetler, organizasyonlardan memnuniyetle döndüklerini ve çeþitli iþ baðlantýlarý saðladýklarýný belirtmiþlerdir. Bu tür organizasyonlardaki iþ baðlantýlarý ve yeni fikir edinmeler, ilimiz, bölgemiz ve ülkemizi ekonomisine olumlu katkýlar olarak geriye dönecektir diye düþünüyoruz. 6 yýldýr devam ettirdiðimiz fuar organizasyonlarýmýzýn, meslek komitelerimizden gelen talepler doðrultusunda devam edeceðini belirtmek istiyorum. Deðerli üyelerimiz Geçtiðimiz ay, Rusya Federasyonu Penza Bölgesi Hükümet Baþkaný Birinci Yardýmcýsý, Penza Bölgesi Yatýrýmlar ve Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Bakaný Vladimir Volkov ve firma yetkililerinden oluþan Rus heyeti, Odamýzý ziyaret etti. Heyet ile Odamýzýn süt ve süt üretimi, ayakkabý/deri, mobilya, kumaþ/tekstil, tarýmsal üretim ve otel iþletmeciliði sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarýmýzýn yetkilileri ikili görüþmeler gerçekleþtirmiþtir. Bu görüþmelerin ticarete dönüþtürülmesini ve ekonomimize katkýlar saðlamasýný temenni ediyorum. Sevgi ve saygýlarýmla TATARiSTAN ile ticareti büyütecek imzalar atýldý 4 önemli iþbirliði anlaþmasýna imza atýldý. Kurulacak Ortak Çalýþma Komitesi, 3 ay içerisinde ekonomik ve ticari faaliyetlere hýz verecek eylem planýný hazýrlayacak. Minnihanov, iþbirliðini artýrmak istediklerini söyleyerek, Türk þirketlerinin Rusya pazarýna girmek için Tataristan'ý bir sýçrama tahtasý olarak kullanmalarýný istedi. Türk þirketlerini yatýrýma davet etti. Konuk Cumhurbaþkaný'nýn ziyaretinde Tataristan'ýn bakan, belediye baþkaný, çeþitli kurum ve kuruluþ baþkanlarý, üst düzey bürokratlar ve iþadamlarý yer alýrken, aralarýnda Denizi Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'in de bulunduðu TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri hazýr bulundu. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu BaþkanýNecdet Özer, Türkiye odalar ve Borsalar Birliði'ni (TOBB) temsilen 2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarýmý Yarýþmasý ödül törenine katýldý. Ýklimlendirme Sanayi Ýhracatçýlarý Birliði tarafýndan düzenlenen "2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Ta- Tataristan Cumhurbaþkaný Rustam Minnihanov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nu ziyaret etti. Türkiye ile Tataristan arasýndaki ekonomik ve ticari iliþkilerin ele alýndýðý görüþmede, TOBB ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasý, Tataristan Bilimler Akademisi ile de TEPAV, TOBB ETÜ ve Türkiye Bilimler Akademisi arasýnda ayrý ayrý iþbirliði anlaþmalarý imzalandý. TOBB ile Tataristan Ticaret ve Sanayi Odasý arasýnda imzalanan anlaþma ile kurulacak olan Ortak Çalýþma Komitesi, 3 ay içerisinde Tataristan ile Türkiye arasýndaki ekonomik ve ticari iliþkilerin daha geliþtirilmesi ve derinleþtirilmesine yönelik bir Ortak Eylem Planý hazýrlayacak. Özer, 2. Ýklimlendirme Sanayi Ürün ve Mühendislik Tasarýmý Yarýþmasý ödüllerini verdi Hisarcýklýoðlu: "Deðiþen dünyayý yakalamak için 'öðrenmek' zorundayýz" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, dünyanýn büyük bir hýzla deðiþtiðine vurgu yaparak, "Beþikten mezara kadar hepimiz eðitime ve öðrenmeye mecburuz. Çünkü hayat o kadar hýzlý akýyor ve dünya deðiþiyor." diye konuþtu. Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katýlan Hisarcýklýoðlu, meclis üyelerine hitabýnda, 'insanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr' sözünü hatýrlatarak, bu sözü düstur edindiklerini ve insanlara faydalý olabilecek makamlarýn aslýnda bu amaca ulaþmak için büyük fýrsatlar olduðunu söyledi. Bu makamlarýn fedakarlýk makamlarý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu "Ýþinizden, ailenizden, eþinizden, çocuðunuzdan, arkadaþlarýnýzdan fedakarlýk edersiniz. Ben karþýlýðýnýn öbür tarafta olduðuna inanýyorum. Bu makamlar insanlara faydalý olabilmek için birer fýrsattýr." dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan M. Rifat Hisarcýklýoðlu, "TOBB'un bir baþarýsý varsa bu hepimizindir. Birlik ve beraberliðimizindir." diye konuþtu. Herkesin farklý düþüneceðini ancak sonrasýnda ortak akýlda buluþarak birlikte hareket etmek gerektiðini belirten Hisarcýklýoðlu, þehirlerin ve ülkenin zenginliði için bu gerçeði gözardý etmemek gerektiðini anlattý. TOBB Baþkaný Hisarcýkloðlu ekonominin en büyük güç olduðunu belirterek, "Ýstediðiniz kadar politik, istediðiniz kadar askeri gücünüz olsun ekonomik gücünüz çok önemli." diye konuþtu. sarýmý Yarýþmasý"nýn ödül töreni Antalya'da gerçekleþtirildi. Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ýbrahim Þenel'in ve Ýklimlendirme Sektörünün önde gelen isimlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen törende yarýþmada ilk üçe giren proje sahipleri ödüllerini Ekonomi Bakanlýðý Müsteþarý Ýbrahim Þenel, Denizli Ticaret Odasý Baþkaný, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer ve Ýklimlendirme Sanayi Ýhracatçýlar Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Zeki Poyraz'ýn elinden aldý. Yarýþmada TL'lik büyük ödülü"bir Kanal Ýçi Radyal Fanýn Deneysel ve Sayýsal Yöntemlerle Performansýnýn Belirlenmesi ve Ýyileþtirilmesi" isimli proje sahipleri Utku Þentürk ile Hamza Taþ kazandý TL'lik ikincilik ödülünü "Isý Borulu Radyatör" isimli proje sahipleri Tuðberk Ozar ile Arif Sefa Cömert kazandý. Son olarak TL'lik üçüncülük ödülünü "Modüler Tasarýmlý Ve Kablosuz Hava Temizleme & Serinletme Ünitesi" isimli projenin sahibi Emre Özsöz kazandý.

4 Baþkan Özer: Turizm sektörü, mal ve hizmet ihracatýný birlikte saðlýyor Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve eðlence, yiyecek ve içecek gibi geniþ bir alanda yapýlan üretimin tüketilmesidir. bölgelerinde kaplýca tedavi iþletmeleri faaliyete geçmiþ bulunmakla bir- Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Dolayýsýyla baþka yöntemlikte, Karahayýt Bölgesi'nde Kurulu Üyesi Necdet Özer, turizmi canlandýrarak ülke ekonomisine daha fazla katký saðlayabilmek amacýyla her yýl Nisan tarihleri arasýnda Turizm Haftasý'nýn kutlandýðýný hatýrlatarak, "Turizm geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde, istihdama ve ekonomiye katkýsý nedeniyle en etkili araçlardan birisi olmaktadýr." dedi. Baþkan Özer, Turizm Haftasý dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, turizmin "Yaþlanan lerle ihraç edilemeyen birçok hizmet, bu yolla ihraç edilerek döviz girdisi saðlamaktadýr. Bu nedenle her yýl olduðu gibi bu yýl da yerli ve yabancý ziyaretçi sayýsýný arttýrmanýn gayreti içindeyiz." diye konuþtu. Denizli'de alternatif turizm alanlarý ön plana çýkartýlarak, turizm sektörünün yalnýzca belli bir dönemde deðil tüm yýl boyunca hareketlendirilebilmesi gerektiðine vurgu yapan Özer, þöyle konuþtu: "Alternatif turizm yürütülen kentsel dönüþüm çalýþmalarý tamamlandýktan sonra ilimizde termal saðlýk ve kür merkezlerinin kurulmasý, kentimize yeni otellerin kazandýrýlmasý, Denizli Arkeoloji Müzesi'nin hayata geçmesiyle birlikte Denizli kent ekonomisi daha da canlanacaktýr. Yapýlan bu çalýþmalar sonucunda ilimiz turizm sektörünün bölgemiz ve ülkemiz eko- dünyamýzýn taze çiçeði" olarak adlandýrýldýðýný olarak ilimiz, kültür turizmi, nomisine daha fazla ifade ederek, "Turizmin inanç turizmi, kongre turizmi, eko katkýlar saðlayacaðýna ülkemiz ve ilimiz ekonomisine etkisi çok önemlidir. Turizm sektörü, mal ve hizmet ihracatýný birlikte saðlamaktadýr. Bu döviz kazandýrýcý faaliyet, ulaþtýrma, saðlýk, kiþisel bakým, turizmi, saðlýk turizmi, üçüncü kuþak yaþ turizmi, yayla turizmi, maðara turizmi, kýþ turizmi ve av turizmi gibi pek çok potansiyele sahiptir. Sarayköy, Karahayýt ve Pamukkale inanýyor, Nisan 2015 tarihleri arasýnda kutlayacaðýmýz Turizm Haftasý'nýn hayýrlý olmasýný diliyorum." Ýpekyolu nun Kadýn Yolcularý Konya'da Buluþtu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Konya Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun koordinasyonunda gerçekleþen, aralarýnda TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi üyelerinin de olduðu Türkiye'nin farklý þehirlerinden ve tarihi Ýpekyolu güzergahý üzerinde bulunan beþ ülkeden kadýn giriþimcilerinin katýldýðý "Ýpekyolu'nun Kadýn Yolcularý" programýkonya Ticaret Odasý (KTO) Karatay Üniversitesi'nde yapýldý. Konya Ticaret Odasý, Konya Sanayi Odasý ve Konya Ticaret Borsasý'nýn ev sahibi konumunda olduðu, Türk Ýþbirliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý (TÝKA), Konya Valiliði, Konya Büyükþehir Belediyesi ve KTO Karatay Üniversitesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen organizasyonda tarihi Ýpekyolu güzergâhý üzerinde bulunan ülkelerdeki kadýn giriþimciler ile Türkiye'deki kadýn giriþimciler, Ýpekyolu'nun önemli þehirlerinden biri olan ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne baþkentlik yapmýþ Konya'da buluþtu. TOBB Denizli Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Semra Akça Acar, Baþkan Yardýmcýsý Neþe Ataþ ve üyeler Ömür Duruerk, Fikret Çýnar, Velda Köseoðlu ile Ayla Ermiþ'in hazýr bulunduðu program, TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Hatice Mendi, Konya Sanayi Odasý Baþkaný Memiþ Kütükçü, Konya Ticaret Odasý Baþkaný Selçuk Öztürk, Konya Milletvekili Mustafa Kabakçý'nýn yaptýðý açýlýþ konuþmalarýyla baþladý. Konuþmalarýn ardýndan Doç. Dr. Caner Arabacý'nýnmoderatörlüðünde Ýpekyolu, Ahilik, Ticaret ve Kadýn konulu panele geçildi. Panel'de Özbekistan, Kýrgýzistan, Pakistan, Kazakistan ve Afganistan'dan kadýn giriþimciler ülkelerindeki kadýnlarýn ticaretteki yeri ile ilgili konuþma yaptý. TOBB delegeleri hizmet þeref belgelerini Cumhurbaþkaný Erdoðan'dan aldý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) bünyesinde 10,20, 30 ve 40 yýlýný dolduranlara Hizmet Þeref Belgesi verildi. Denizli Ticaret Odasý TOBB delegelerinden Enver Eyinç, Ýmran Eraslan ve Murat Çetintaþ'ýn da belge ve plaket aldýðý tören, TOBB Baþkaný M. RifatHisarcýklýoðlu'nunevsahipliðindeCumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýylagerçekleþtirildi. TOBB Baþkaný M. RifatHisarcýklýoðlu burada yaptýðý konuþmada,hizmet Þeref Belgesi alanlarýn Türkiye'de üretimin ve ticaretin adý yokken üretim ve ticaret yaptýklarýnýn altýný çizerek, "Kazanýrken kazandýrmanýn, insanlara iþ ve aþ saðlamanýn deðerini öðrettiler, dürüst tüccarýn ne olduðunu gösterdiler." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Cumhurbaþkaný Erdoðan, TOBB bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 yýlýný dolduran üyelerehizmet Þeref Belgeleri ve plaketlerini verdi. Torba Yasa Resmi Gazete de Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun 7 Nisan 2015 Tarihli ve Sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, Vergi Usul Kanunu'na eklenen fýkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabýn elektronik adresine ulaþtýðý tarihi izleyen 5. günün sonunda yapýlmýþ sayýlacak. Ayný kanunda yapýlan deðiþiklikle, yoklama faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fiþleri elektronik ortamda da oluþturulabilecek. Finans, bankacýlýk ve sigortacýlýk sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teþebbüsleri hariç olmak üzere, sermaye þirketlerinin nakdi sermaye artýþlarý ya da yeni kurulan sermaye þirketlerinde ödenmiþ sermayenin nakit olarak karþýlanan kýsmý üzerinden Merkez Bankasý tarafýndan en son açýklanan yýllýk ortalama faiz oraný dikkate alýnarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarýn yüzde 50'si, indirimle ilgili hüküm kapsamýna alýnacak. Bu indirimden, sermaye artýrýmýna iliþkin kararýn ya da ilk kuruluþ aþamasýnda ana sözleþmenin tescil edildiði hesap döneminden itibaren baþlamak üzere, izleyen her bir dönem için ayrý ayrý yararlanýlacak. Sonraki dönemlerde sermaye azaltýmý yapýlmasý halinde, azaltýlan sermaye tutarý, indirim hesaplanmasýnda dikkate alýnmayacak. Söz konusu oraný, kanunda belirtilen kriterler dikkate alýnarak, sýfýra kadar indirmeye ya da yüzde 100'e kadar artýrmaya, halka açýk sermaye þirketleri için, halka açýklýk oranýna göre yüzde 150'e kadar farklý uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Çeyiz Hesabý "Torba Kanun" olarak adlandýrýlan Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yasa ile bankalarda TL cinsinden çeyiz hesabý açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde kalmalarý, 27 yaþýný doldurmadan ilk evliliklerini yapmalarý ve evlilikleri müteakip ilgili bankaya baþvurmalarý halinde devlet katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý ödemesi hesapta biriken toplam tutarýn yüzde 20'sini ve azami 5 bin lirayý geçemeyecek. Azami tutar her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý üç katýna kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Konut Katkýsý Bankada Türk lirasý cinsinden konut hesabý açanlara, asgari 3 yýl boyunca sistemde kalmalarý halinde ilk ve tek konut satýn alýmlarýnda devlet katkýsý ödenecek. Devlet katkýsý ödemesi, hesapta biriken toplam tutarýn yüzde 20'sini ve azami 15 bin lirayý geçemeyecek. Çocuk Yardýmý Türk vatandaþlarýna, canlý doðan birinci çocuðu için 300, ikinci çocuðu için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarý için 600 lira doðum yardýmý yapýlacak. Bu yardým Türk vatandaþý olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaþý ise anneye yapýlacak. Doðum yardýmý, Bakanlýkça belirlenen zorunlu hallerde babaya ödenebilecek. Doðum yardýmý ödenmesinde Kimlik Paylaþýmý Sistemi'nde yer alan nüfus kayýtlarý esas alýnacak. Tutarlarý artýrmaya Bakanlýk ile Maliye Bakanlýðý müþtereken yetkili olacak. Doðum yardýmý, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksýzýn ödenecek ve haczedilemeyecek. Doðum yardýmýndan yararlananlarýn gerçek dýþý beyanda bulunmalarý nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapýldýðý tarihten tahsil edildiði tarihe kadar geçen süreye gecikme zammý oranýnda hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksýz yararlanana ödeme yapan kurum tarafýndan bir yazý ile bildirilecek. Bu süre içerisinde ödeme yapýlmamasý halinde bu alacaklarýn ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anýlan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek. Öðrencilere Müjde Yükseköðretim Kanunu'nda yapýlan deðiþiklikle diploma programlarýnýn hazýrlýk sýnýfý eðitimi hariç olmak üzere iki yýllýk ön lisans ve dört, beþ ve altý yýllýk lisans programlarýndan bu süreler sonunda mezun olamayan öðrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katký payý ve öðrenim ücreti alýnacak. Çift ana dal programýnda kayýtlý olan öðrencilerden ise diploma programýnýn öðrenim süresi ve ilave bir yýl sonunda katký payý alýnacak. Yükseköðretim Kurulu tarafýndan belirlenen öðrenim sürelerinde lisansüstü programlardan mezun olamayan öðrencilerden de katký payý alýnacak. Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarih itibarýyla eðitim öðretim yýlý için öðrencilerden tahsis edilmiþ öðrenci katký payý ve öðrenim ücretlerinin ilgili dönem için öngörülen katký payý ve öðrenim ücretlerini aþan kýsmý, talep edilip edilmediðine bakýlmaksýzýn ilgililere ret ve iadeler gelir kaleminden iade edilecek.

5 TOBB un 71. Genel Kurulu yapýldý Ýþ dünyasý yeni bir büyüme hikayesi için yeni yapýsal reformlar istedi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Genel Kurulu'nda konuþan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, iþ dünyasýnýn yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediðini bunun için de siyasilerden yeni yapýsal reformlarýn elbirliðiyle ve hýzla hayata geçirilmesini istediklerini belirtti. 71. Genel Kurul temasýnýn Çanakkale Zaferi olduðunu söyleyen Hisarcýklýoðlu, "Zira tarihi deðiþtiren Çanakkale destanýnýn 100. yýlýndayýz. Çanakkale; Milli Mücadele ruhunun ve kadrosunun doðduðu yerdir. Çanakkale; Türk milletinin diriliþidir, yeni Türkiye Cumhuriyetinin de önsözüdür. Çanakkale; bu necip milletin dünyaya, savaþta bile ahlakýn olduðunu öðrettiði yerdir. Anadolu'nun evlatlarý hem savaþtýlar, hem insanlýðý, hem de erdemi öðrettiler. Süngüleri sanki kalemdi. Düvel-i Muazzama'ya savaþýn bile onuru olduðunu, hece hece gösterdiler. Biz Çanakkale'de bir nesli feda ettik., Kayseri, Konya, Sivas, Tokat ve daha pek çok ilden lise öðrencileri, gönüllü olarak cepheye gitti ve þehit düþtü. Biz, onlarýn sayesinde bugün buradayýz. Bu bilinci yaþattýðýmýz ve yaþadýðýmýz sürece varlýðýmýz ilelebet devam edecek. Varlýðýmýzý borçlu olduðumuz Çanakkale Müstahkem Mevkii Kumandaný ve '18 Mart kahramaný' Cevat Paþa'yý, Çanakkale'de ve sonra Milli Mücadele'de canlarýný ortaya koyarak bize bu vataný kazandýran, baþta "Anafartalar kahramaný" Mustafa Kemal olmak üzere, Fevzi Çakmak'ý, Kazým ve Fahrettin Paþalarý, Nusrat'ýn kaptaný Tophaneli Hakký Yüzbaþý'yý, Seyit Onbaþý'yý ve kahraman Mehmetçiði rahmetle, saygýyla anýyoruz. Ruhlarý þad olsun." þeklinde konuþtu. Hisarcýklýoðlu: "Yeni bir büyüme hikâyesi yazmalýyýz" 2015 seçimlerinin Türkiye'nin yeniden ayaða kalkmasý için milat olmasý gerektiðine vurgu yapan Baþkan Hisarcýklýoðlu, "Haziran'dan sonra önümüzde seçimsiz bir 4 yýl var. Bu fýrsatý mutlaka deðerlendirmeliyiz. Bu dönem sert tartýþmalarýn geride kaldýðý, güçlü reformlarýn dönemi olmalý. Daha özgür ve daha zengin Türkiye için adýmlarýmýzý hýzlandýrmalýyýz." dedi. Türkiye'nin yeni bir büyüme modeline ihtiyacý olduðunu ifade eden Hisarcýklýoðlu, "Yeniden bir yapýsal reform gündemi oluþturarak, yeni bir büyüme hikâyesi yazmalýyýz. Firmalarýmýzýn yaþadýðý çeþitli sýkýntýlara hýzlý çözümler üretmeliyiz" diye konuþtu. Sanayide de yapýsal dönüþüme ihtiyaç duyulduðunu anlatan Hisarcýklýoðlu, þöyle konuþtu: "Ürettiklerimiz çoðunlukla orta teknolojili ürünlerden oluþuyor. Ýleri teknoloji içeren ürünlerin payýysa bir türlü artmýyor. Þimdi Almanya baþta olmak üzere dünya, 'sanayi 4.0'a geçiþi, yani 4. nesil sanayiyi konuþuyor. Yeni bir dönemin ayak sesleri duyuluyor. Makineler arasý iletiþim ve karar alma dönemi baþlýyor. Bu yeni dönemde daha az insan müdahalesi, daha fazla otomasyon, daha hýzlý karar alma, daha az stok tutma, daha verimli ve hýzlý üretim ile pazara ulaþma süreçleri gelecek. Dördüncü Sanayi devrimi; parçalar, makineler ve insanlar arasýndaki baðlantýyý artýracak, üretim sistemlerini hýzlandýracak. Verimliliði yükseltecek. Gelir düzeyini, istihdamý ve yatýrýmlarý hýzla artýracak. Öyle ki, bu sürece geçmeyi baþaran ülkeler, her yýl, diðer ülkelere, 5 yýl fark atar hale gelecek. Türkiye'nin bu büyük deðiþimin dýþýnda kalmamasý gerekiyor. Kiþi baþýna 10 bin dolar gelirden 25 bin dolar gelire sýçramanýn yolu da buradan geçiyor. Bu çerçevede 'inovasyonun önemi' konusunda hem fikiriz. Artýk 'nasýl inovasyon yapacaðýmýza' odaklanmamýz lazým. Devletimizle birlikte, biyoteknoloji baþta olmak üzere Türkiye'nin güçlü olabileceði alanlarý belirleyip, bir strateji çerçevesinde, el birliði ile çalýþýrsak, orta gelir tuzaðýný da aþarýz." Baþkan Özer, "Tarih yazmak tarihçilere býrakýlmalýdýr" Özer, "TOBB Genel Kurulu'nda ekonominin nabzý tutuluyor" Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Avrupa Parlamentosu'nun 15 Nisan 2015 tarihinde yapýlan oylama ile sözde 'Ermeni Soykýrýmýnýn 100. yýl dönümü baþlýklý karar taslaðýný oy çokluðuyla kabul etmesine tepki gösterdi. Baþkan Özer, þöyle konuþtu: "Bu kararla, varolan tarihi gerçeklere raðmen, tarihimizi adeta yeniden yazmak istemektedirler. Tarihi, tarihçilerin yazmasý gerekmektedir. Parlamento gibi üst kurumlarýn tarih yazmamalarý gerektiðine inanýyoruz. Çünkü bu karar uluslararasý boyutta hiçbir hukuk düzenine uyum saðlamamaktadýr. Birinci Dünya Savaþý sýrasýnda meydana gelen olaylar, insanlýk olarak hepimizin ortak acýsýdýr olaylarýnýn bilimsel bir þekilde incelenmesi tarihçilerin iþidir ve ciddi bir incelemeyi gerektirir. Dolayýsýyla AB Parlamentosu'nun aldýðý bu karar AB'nin en önem verdiði konu olan ifade ve düþünce özgürlüðüne, kuruluþ amaçlarý arasýnda gördüðümüz uzlaþý ve barýþ kültürü temeline ters düþmektedir. Bu sebeple Avrupa Parlamentosunun aldýðý bu kararý bizler de Denizli Ticaret Odasý olarak kýnýyoruz ve bu karardan biran önce dönülmesini istiyoruz." Baþkan Necdet Özer, genel kurul ile ilgili yaptýðý deðerlendirmede, her yýl yoðun bir katýlýmla gerçekleþen TOBB Genel Kurulu'nda ekonominin nabzýnýn tutulduðunu ifade ederek, "71. TOBB Genel Kurulu da ekonominin nabzýnýn attýðý ve ülkemiz kamuoyu tarafýndan dikkatle izlenen bir genel kurul olmuþtur. Çok yoðun katýlýmla gerçekleþen genel kurulda, Denizli, Acýpayam, Babadað, Buldan, Sarayköy ve Tavas ilçe ticaret odalarý ile Ankara'da gerçekleþtirilen TOBB Genel Kurulu'nda ilimizi temsil ettik. Genel kurul, hem ülkemiz hem de Denizli adýna çok faydalý geçmiþtir." dedi. Denizli Ticaret Odasý, TOBB Genel Kurulu'ndaydý Denizli Ticaret Odasý delegeleri, TOBB'un 71. Genel Kurulu Toplantýsý'na katýldý. TOBB'un 71. Genel Kurulu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Salonu'nda gerçekleþtirildi. Genel Kurula, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Oktay Vural, bakanlar, Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve ayný zamanda TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli odalarýnýn ve borsanýn TOBB delegeleri ile diðer oda ve borsa delegeleri katýldý. Ayrýca genel kurulda bir stand açýlarak Denizli'ye has ürünlerin tanýtýmý gerçekleþtirildi. Denizli Ticaret Odasý sponsorluðunda 2 bin adet Tavas Baklavasý'nýn daðýtýldýðý genel kurulda Baþkan Necdet Özer, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu baþta olmak üzere TOBB Yönetim Kurulu üyelerine baklava ve yöresel tatlýlardan ikram etti.

6 Rusya Federasyonu Penza BölgesiHükümet Baþkaný Birinci Yardýmcýsý,Penza Bölgesi Yatýrýmlar ve Dýþ Ekonomik Ýliþkiler Bakaný Vladimir Volkov ve firma yetkililerinden oluþan Rus heyeti, Denizli Ticaret Odasý'ný ziyaret etti. Denizli Ticaret Odasý'nýn iyi uygulamalarý Ege Bölgesi Oda Borsalarýna anlatýldý 9. Ege Bölgesi TOBB Akreditasyon Sistemi Ortak Akýl Toplantýsý'nda Denizli Ticaret Odasý'nýn iyi uygulamalarý, Ege Bölgesi'nde hizmet veren oda ve borsalara anlatýldý. 19 oda/borsanýn genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularýndan oluþan 45 kiþi, Aydýn Ticaret Odasý (AYTO) ev sahipliðinde biraraya geldi. Yapýlan açýlýþ konuþmalarý sonrasýnda oda ve borsa akreditasyon temsilcileri, yaptýklarý iyi uygulamalarý sunumlar eþliðinde katýlýmcýlara aktardý. Denizli Ticaret Odasý Akreditasyon Sorumlusu Mutlu Sözgen de, Denizli Ticaret Odasý'nýn projeler bazlý gerçekleþtirmiþ olduðu iyi uygulamalarý anlattý. TSE Ýzmir Bölge Müdürlüðü'nden Ýdari Ýþler Müdürü Bilal Güven'in "27001 Bilgi Güvenliði Yönetim Sistemi" ve yine TSE Ýzmir Bölge Müdürlüðü'nden Eðitim Uzmaný Tevfik Býyýklý'nýn "Kurumsal Liderlik ve Protokol Kurallarý" eðitimleri sonrasýnda toplantý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Baþmüfettiþi Süleyman R. Aydemir'in denetimlerde karþýlaþýlan sorunlara yönelik sorularý cevaplandýrmasý ile son buldu. Toplantý sonunda 10. Ege Bölgesi TOBB Akreditasyon Sistemi Ortak Akýl Toplantýsý'nýn Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý ev sahipliðinde gerçekleþtirilmesine karar verildi. Rusya nýn Penza bölgesinden Denizli Ticaret Odasý na ziyaret Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz'ýn aðýrladýðý Rus heyet, Denizlili iþadamlarýyla iþ görüþmeleri gerçekleþtirdi. Ziyarette Denizli Ticaret Odasý'nýn süt ve süt üretimi, ayakkabý/deri, mobilya, kumaþ/tekstil, tarýmsal üretim ve otel iþletmeciliði sektörlerinde faaliyet gösteren firma yetkilileri hazýr bulundu. Kendilerini Denizli Ticaret Odasý'nda aðýrlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarýný belirten Meclis Baþkaný Yýldýz, Denizli ekonomisi ve Denizli Ticaret Odasý hakkýnda bilgiler verdi. Denizli'ye ilk kez geldiklerini söyleyen Hükümet yetkilisi Volkov, Denizli'yi çok beðendiklerini dile getirdi. Türk iþadamlarý ile Rus iþadamlarý arasýnda köprü kurmak istediklerini kaydeden Volkov, yaþadýklarý bölgenin ekonomik ve sosyal alandaki bilgilerini paylaþtý ve bölge olarak yatýrýmcý Türkleri beklediklerini vurguladý. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, Denizli Ticaret Odasý 2015 yýlý Nisan ayý Meclis Toplantýsý'nda ekonomik geliþmelerle ilgili deðerlendirmeler yaptý. Denizli Ticaret Odasý Nisan ayý Meclis Toplantýsý yapýldý VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Ömer Çelik'in kayýnvalidesi Fatma AVÞAR'ýn vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, deðerli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý Baþkan Necdet Özer, 2015 yýlýnýn ilk çeyreðinde dünya ekonomisinde beklentilerin dýþýnda önemli geliþme olmadýðýný belirterek, "Uluslararasý kuruluþlar küçük revizyonlar yaparak, dünya ekonomisinin 2015 yýlýnda yüzde 3 oranýnda büyüyeceðini öngörmektedirler." ifadesini kullandý. Avrupa Birliði (AB), Rusya ve Arap ülkeleri pazarlarýndaki daralmanýn Türkiye'nin dýþ satýmýna büyük oranda zarar verdiðini ifade eden Baþkan Özer, "2014 yýlý büyüme oranýnýn düþük sonuçlanmasý, sonrasýnda açýklanan 2015 yýlý ilk üç aylýk dönem imalat sanayi üretim rakamlarý ve ihracat verileri incelendiðinde, ülkemizde ekonomik büyümenin beklenenden düþük olacaðýný göstermektedir." diye konuþtu. Genel olarak önceki dönemlerde ihracat artýþýnýn görüldüðü Denizli'de 2015 yýlýnýn ilk üç aylýk döneminde meydana gelen düþmenin, çapraz döviz kurlarýndaki düzensiz hareketin etkisi sonucu ortaya çýktýðýný söyleyen Özer, "Ýlimizin sanayisi ve ticareti geniþ ölçüde dünya pazarlarýnýn etkisinde olduðu için ihracat rakamlarýndaki geliþme önemli bir göstergedir yýlý Mart ayý sonu itibariyle üç aylýk ihracatýmýz 2014 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 21,85 oranýnda azalarak 624 milyon 188 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin 2015 Mart sonu verilerine göre en fazla ihracat; yüzde 12,95 ile Ýngiltere, yüzde 10,56 ile Almanya ve yüzde 7,86 ile ABD'ye yapýlmýþtýr. Ýhraç edilen mallarda ise Mart ayý sonu itibariyle en fazla ihracat, hazýr giyim-konfeksiyon (yüzde 33,90), elektrik-elektronik-makine biliþim (yüzde 15,48) ve çelik ürünleri (yüzde 14,15) olmuþtur." dedi. Ýthalatýn gerilediðine dikkat çeken Özer, "Ýlimiz ithalat rakamlarýna bakýldýðýnda; 2015 yýlý Ocak ve Þubat aylarý sonu itibariyle ithalat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13,43 oranýnda azalarak 351 milyon 948 bin dolar olarak gerçekleþmiþtir. Ýthal edilen mallarýn baþýnda bakýr ve bakýr mamulleri (yüzde 28,17), demir ve çelik ürünleri (yüzde 11,32) ve pamuk, pamuk ipliði ve pamuklu mensucat (yüzde 7,98) gelmektedir. En fazla ithalat yapýlan ülkeler ise Rusya Federasyonu (yüzde 15,55), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (yüzde 10,35) ve Çin (yüzde 10,14) þeklinde sýralanmaktadýr." þeklinde konuþtu. Özer, sigortalý çalýþan iþçi sayýsýnda da düzenli bir artýþ görüldüðünü aktararak, sözlerini þöyle tamamladý: "2015 yýlý Ocak ayý sonu itibariyle 4/a kapsamýnda kayýtlý istihdam geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1.40 oranýnda artarak 188 bin 100 kiþi olarak kayýt altýna alýnmýþtýr Mart ayý sonu itibariyle Denizli Ticaret Odasý'na kayýtlý; 12 bin 98'i

7 Üyelerimize fuar desteðimiz devam ediyor Denizli Ticaret Odasý, üyelerine yönelik 6 yýl önce baþlattýðý fuar desteðini sürdürüyor. Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yurt dýþýnda ve Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlara üyelerini göndermeye devam edeceklerini belirterek, "Üyelerimiz fuarlar sayesinde vizyonlarýný geliþtirerek, yeni fikirler elde etmelerini yanýsýra yeni iþ baðlantýlarý da yaparak ekonomimize katký saðlamaktadýrlar." dedi. Küreselleþen dünyada ticaret ve sanayi alanýndaki rekabetin kýyasýya yaþandýðýný vurgulayan Baþkan Necdet Özer, "Rekabet dolayýsýyla firmalarýmýzýn üretimin yanýnda, tanýtým, pazarlama, satýþ ve bunun sürdürülebilir kýlýnmasý için yeni yöntemler bulmalarý gerekmektedir. Bunu saðlamada ulusal ve uluslararasý alanda düzenlenen fuarlarýn önemi büyüktür." diye konuþtu. Denizli Ticaret Odasý rehberliðinde firmalarýn rekabet güçlerinin artmasý için fuarlara katýlýmlarýný saðladýklarýný belirten Özer, "Odamýza kayýtlý bulunan iþletmelerimizin, rakiplerini tanýmalarý, yeni ürünler ve teknolojiler hakkýnda bilgi edinmeleri ve marka imajý oluþturmalarý adýna fuarlar çok önemlidir. Firmalarýmýzýn ufkunu açmalarýna, yeni müþteriler bulmalarýna vesile olan fuarlar sayesinde kent ekonomimizin daha da canlanacaðýna inanýyoruz. Bu amaçla son dört yýlda bin üyemize öncülük ederek, Türkiye'nin deðiþik illerinde düzenlenen fuarlarda araþtýrma ve inceleme yapmalarýna fýrsat tanýdýk. Oda olarak, fuar desteðimizi arttýrarak devam ettiriyoruz." þeklinde konuþtu. Denizli Ticaret Odasý üyeleri, Automechanika Fuarý ndaydý Denizli Ticaret Odasý'nýn 15. Meslek Komitesi'ne mensup 23 sektör temsilcisi üye, Automechanika Fuarý'nda araþtýrma, inceleme ve yeni teknolojileri yakýndan takip etme fýrsatý yakaladý. Messe Frankfurt Ltd.Þti. ve Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk A.Þ tarafýndan ortak düzenlenen Automechanika Fuarý, Türk ve Avrupa endüstrilerini ayný çatý altýnda buluþturdu Nisan 2015 tarihleri arasýnda düzenlenen fuarda, Parçalar- Aksamlar, Elektronik-Sistemler, Aksesuarlar-Tuning, IT- Yönetim, Servis Ýstasyonlarý- Araç Yýkama kategorilerinde birçok ürün sergilendi. Avrupa, Orta Doðu ve Orta Asya bölgesinin kesiþtiði bir yerde, otomotiv endüstrisinden orijinal ürün üreticisi ve yedek parça profesyonellerini bir araya getiren fuar, Türkiye için olduðu kadar çevre ülkeler için de önemli bir buluþma platformu haline geldi. "Motorlu-Motorsuz Taþýtlar Üretim ve Satýþý, Oto Yedek Parçalarý Üretim ve Satýþý, Servis-Bakým Hizmetleri Faaliyetleri"ni kapsayan Denizli Ticaret Odasý'nýn 15. Meslek Komitesi'ne mensup 23 üye, fuarda ürün gruplarýndaki yenilikleri yerinde görme ve iþ baðlantýlarý yapma fýrsatý yakaladý. Denizli Ticaret Odasý'nýn 3, 14, 29 ve 30 Meslek Komitesi'ne mensup 47 üye, 38. Yapý Fuarý-Turkeybuild 2015 Fuarý'nda araþtýrma, inceleme ve yeni teknolojilerle tanýþma fýrsatý yakaladý. VEFAT/BAÞSAÐLIÐI Denizli Ticaret Odasý üyeleri, 38. Yapý Fuarý na katýldý Yapý-Endüstri Merkezi (YEM) Fuarcýlýk tarafýndan düzenlenen ve 38 yýldýr yapý sektörünün uluslararasý zirvesi olan Yapý Fuarý-Turkeybuild Nisan 2015 tarihleri arasýnda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi. 1978'den bu yana düzenlenen ve yapý sektörünün zirvesi olan Anneler günü dolayýsýyla açýklama yapan Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, yaþamýmýzýn her aþamasýnda önemli roller üstlenen annelerimizin iþ dünyasýnda da ayrý bir yer edinerek önemli baþarýlara imza attýklarýný söyledi. Özer, açýklamasýnda þunlara deðindi: "Annelerimiz, günümüz koþullarýnda saðlýklý ve baþarýlý bireyler yetiþtirme sorumluluðunun yaný sýra ülkemiz Yapý Fuarý-Turkeybuild, uluslararasý etkinlikleri ve oluþturduðu iþ fýrsatlarý ile bu yýl da sektörün ilgi odaðý oldu. Her geçen yýl büyüyerek sektöre olan katkýsýný artýran fuarda, binlerce ürün çeþidi, yeni teknoloji ve hizmetler yer aldý. Bu yýl yüzde 20 oranýnda büyüyerek toplam 100 bin metrekareye sosyo-ekonomik yapýsý içinde; üretim, ticaret ve hizmet sektörlerinde gerek giriþimci, gerekse bir çalýþan olarak önemli misyonlar üstlenmiþ bulunmaktadýrlar. Bu duygu ve düþüncelerle annelik duygusunu yüreðinde hisseden tüm kadýnlarýmýzýn, en büyük hazinemiz, sevgilerin en yücesine, mutluluklarýn en güzeline layýk olan annelerimizin, anneler gününü en içten sevgi ve saygýlarýmla kutluyorum." ulaþan, 14 salon ve açýk alanda, 105 ülkeden üretici firmanýn 17 bin 400 ürün ve hizmetleriyle katýldýðý fuarý, 104 bin 284 kiþi ziyaret etti. Denizli Ticaret Odasý'nýn organizasyonuyla 47 kiþiden oluþan heyet, fuarda araþtýrma, inceleme ve yeni teknolojilerle buluþma fýrsatýný yakaladý. Baþkan Özer'den Anneler günü mesajý Odamýz Meclis Üyesi Sayýn Hüseyin Kaçar'ýn annesi Gülsüm KAÇAR'ýn vefatýndan derin üzüntü duyduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, deðerli ailesine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Denizli Ticaret Odasý

8

9

10 FUAR TAKViMi Tarih Fuarýn Adý Konusu Baþlýca Hizmet Konularý Yer Þehir Ortadoðu Altýn ve Mücevher Fuarý Samsun Kitap Fuarý EVTEKS Ev Tekstili Fuarý E-Game Show Gençlik Fuarý Konya Ýnþaat Fuarý 12.Yapý, Ýnþaat Malzemeleri, Ýþ ve Ýnþaat Makineleri, Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Tesisat ve Doðalgaz Tenolojileri Fuarý Konya Kent Yerel Yönetim Ýhtiyaçlarý, Kent Mobilyalarý, Park Bahçe Düzenlemeleri, Ýtfaiye Araçlarý ve Yangýn Güvenliði Fuarý Konya Dekor Mobilya, Ýç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlarý Fuarý Konya Ýdeal Ev Fuarý 3.Ev Tekstili, Halý, Züccaciye, Ev Elektroniði, Aydýnlatma Beyaz Eþya Fuarý Altýn, Mücevher, Gümüþ, Saat, Gözlük ve Aksesuarlarý Kitap, Süreli Yayýnlar Ev Tekstili Bilgisayar Oyunlarý Fuarlarý Gençliðe Yönelik Ürün ve Hizmetler Yapý Malzemeleri, Yapý Teknolojileri, Doðalgaz, Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Ýþ ve Ýnþaat Makineleri, (Hýrdavat ve Nalburiye Özel Bölümü) Yerel Yönetim Ýhtiyaçlarý, Kent Mobilyalarý, Park Bahçe Düzenlemeleri, Ýtfaiye Araçlarý ve Yangýn Güvenliði Mobilya, Ýç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlarý (Mutfak, Banyo ve Seramik Özel Bölümü) Ev Tekstili, Halý, Züccaciye, Ev Elektroniði, Bilgisayar, Beyaz Eþya, Bahçe Mobilyalarý Altýn, Mücevher, Pýrlanta, Gümüþ, Deðerli - Yarý Deðerli ve Sentetik Taþlar, Saat, Gözlük, Makine Ve Ekipmanlar, Kuyumcu Yazýlýmlarý Kitap, Süreli Yayýnlar Tül, Perde, Döþemelik Kumaþ, Havlu, Halý, Mutfak Tekstili, Duvar Kaplama, Yatak Ve Banyo Tekstili, Dekoratif Aksesuar Bilgisayar, Dijital Oyunlar, Oyun Yazýlýmlarý, Donanýmlarý, Aksesuarlarý, Ekipmanlarý, Kutu ve Konsollarý, Telefon, Tablet, Diðer Oyunlar Spor, Eðitim, Kültür, Sanat, Turizm, Yiyecek, Ýçecek, Giyim, Teknolojik Ürün ve Hizmetler Yapý Malzemeleri, Yapý Teknolojileri, Doðalgaz, Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Ýþ ve Ýnþaat Makineleri, Yerel Yönetim Ýhtiyaçlarý, Kent Mobilyalarý, Park Bahçe Düzenlemeleri, Ýtfaiye Araçlarý ve Yangýn Güvenliði Mobilya, Ýç Mimari, Dekorasyon ve Aksesuarlarý Ev Tekstili, Halý, Züccaciye, Ev Elektroniði, Bilgisayar, Beyaz Eþya, Bahçe Mobilyalarý Kafum Kahramanmaraþ Fuar Merkezi Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Fuar Merkezi Yeþilköy ATO Kongre ve Sergi Sarayý ATO Kongre ve Sergi Sarayý KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi KTO Tüyap Konya Uluslararasý Fuar Merkezi Kahramanmaraþ Samsun Ankara Ankara Konya Konya Konya Konya Teke Yöresi Canlý Hayvan, Hayvancýlýk, Tarým Teknolojileri ve Yem Fuarý Canlý Hayvan, Hayvancýlýk, Tarým ve Yem Teknolojileri Canlý Hayvan, Hayvancýlýk, Tarým ve Yem Teknolojileri Burdur Çok Amaçlý Kullanýmlý Fuar Alaný Burdur Autoshow Otomobil Fuarý Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar Otomobil, Ticari Araç, Aksesuar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Domotex Gaziantep Makine Halýsý, Yer Döþemeleri, Halý ve Dokuma Makine ve Teknolojileri Yer Döþemeleri, Halý ve Dokuma Makine ve Teknolojileri Yer Döþemeleri, El Yapýmý ve Makine Yapýmý Halýlar, Dokuma Yer Döþemeleri, Elastik Yer Döþemeleri, Parke, Laminat ve Taþ Döþemeleri, Fayans, Elyaf Ýplik ve Dokuma, Tekstil Makineleri OFM Ortadoðu Fuar Merkezi Gaziantep Türk-Arap Yapý-Ýnþaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarý -Ýkili Görüþme Alým Heyeti Organizasyonu Ülkemiz KOBÝ'lerinin Uluslararasý Satýþ Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Yapý-Ýnþaat Malzemeleri ve Teknolojileri) Yapý-Ýnþaat Malzemeleri ve Teknolojileri Sheraton Çeþme Fuar Kongre ve Sergi Merkezi Ýzmir Türk- Arap Ev Tekstili, Dekorasyon, Ýç Mimari, Mobilya Fuarý, Ýkili Görüþme, Alým Heyeti Organizasyonu Ülkemiz KOBÝ'lerinin Uluslararasý Satýþ Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi (Ev Tekstili, Dekorasyon, Ýç Mimari, Mobilya) Ev Tekstili, Dekorasyon, Ýç Mimari, Mobilya Ürünleri Sheraton Çeþme Fuar Kongre ve Sergi Merkezi Ýzmir ÝTVF- TV Forum ve Fuarý Görsel ve Ýþitsel Yayýncýlýk Teknolojileri Forum ve Fuarý Görsel ve Ýþitsel Yayýncýlýk Teknolojileri, Dijital Kreatif Endüstriler, TV Yapýmlarý, Stüdyo ve Sahne Ekipmanlarý, Lisanslama, Entegre Sistemler, Yeni Medya Haliç Kongre Merkezi Intertraffic 8.Uluslararasý Altyapý, Trafik Ýþletmeciliði, Yol Güvenliði ve Park Sistemleri Fuarý Altyapý, Trafik Ýþletmeciliði, Güvenlik ve Park Sistemleri Trafik Ýþletmeciliði, Sinyalizasyon, Altyapý Ýdaresi, Park Sistemleri, Toplu Ulaþým, Akýllý Ulaþým Sistemleri, Yol Güvenliði ve Yol Ýþaretlenmesi Fuar Merkezi Yeþilköy Trakya Tarým Hayvancýlýk, Süt Ürünleri ve Tohum Fuarý Hayvancýlýk Ekipmanlarý, Süt Teknlojileri, Çiftlik Endüstrisi Hayvancýlýk Ekipmanlarý,Süt Teknolojileri, Kümes Hayvanlarý, Mekanizasyon, Üretim, Hayvan Barýnaklarý, Ýklimlendirme, Lüleburgaz Semt ve Fuar Merkezi Kýrklareli Türk Diþ Hekimleri Birliði Expodental 2015 Fuarý Diþ Hekimliði ve Teknolojileri Aðýz Diþ Saðlýðý ve Diþhekimliði Ürünleri, Laboratuvar Malzeme Ekipmanlarý, Sarf Malzemeleri, Yayýnlar, Ofis Yazýlýmlarý, Sigorta Sistemleri Kongre Merkezi EV & STÝL FUARI Bursa Ýnovasyon ve Tasarým Buluþmalarý 6.Van Ýnþaat, Yapý ve Makineleri Fuarý Ev Tekstili, Mobilya, Dekorasyon Ýnþaat ve Ýnþaat Malzemeleri, Yapý Elemanlarý,, Ýnþaat ve Ýþ Makineleri ve Ekipmanlar Ev Tekstili, Mobilya, Dekorasyon, Züccaciye Ýnþaatve Ýnþaat Malzemeleri, Yapý Elemanlarý,, Ýnþaat ve Ýþ Makineleri, Dekorasyon, Bursa Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi Tuþba Fuar ve Kongre Merkezi Bursa Turkey Stone Doðaltaþ ve Ürünleri Fuarý Doðaltaþ ve Ürünleri Taþ Ocaklarý, Doðaltaþ Ýþleyicileri, Doðaltaþ Ürünleri Ýhracatçý ve Ýthalatçýlarý, Makine ve Ekipman Ýmalatçý, Ýhraçatçý ve Ýthalatçýlarý Antalya Fuar Merkezi Antalya CESIO ÝSTANBUL 2015 Yüzey Aktif Madde - Sürfakten ve Uygulamalarý Sürfaktan Ürünler, Üretim Malzemeleri ve Teknolojileri Haliç Kongre Merkezi CPHI Ýlaç Bileþenleri Fuarý Ýlaç, Ýlaç Bileþenleri, Paketleme, Ekipman ve Kontrat Hizmetleri API'ler Yardýmcý Maddeler ve Formulasyon, Özel Üretim, Aracýlar, Özel Kimyasallar, Tamamlanmýþ Dozlar, Biyoforma, Antibiyotikler, Antikorlar, Paketleme, Dizayn, Ekipman Kongre Merkezi AGRI-VIP Tarým ve Hayvancýlýk, Üretim Girdileri, Ticaret ve Pazarlama Fuarý Tarým, Hayvancýlýk ve Üretim Girdileri Tarým, Hayvancýlýk, Alet Ekipman, Tohum, Fidan, Gübre, Ýlaç, Tasnif, Ambalaj ve Büyük Ölçekli Ýþletmeler Adana Hilton Oteli Fuar ve Kongre Merkezi Adana Çin Ürünleri Fuarý Genel Ticaret Aydýnlatma, Yapý ve Dekorasyon Malzemeleri Donanýmlarý, Hazýr Giyim, Tekstil, Mobilya, Saðlýk Hizmetleri, Medikal Ev Tekstili, Ev Elektroniði, Hediyelik Eþya Fuar Merkezi Yeþilköy Uluslararasý Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarý ( Çocuk Moda) Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Taþýma Araç Gereçleri, Bisiklet, Güvenlik, Hazýr Giyim, Oyuncak, Mobilya, Ev Tekstili, Kozmetik, Gýda, Beslenme Araçlarý Fuar Merkezi Yeþilköy SNACKEX Atýþtýrmalýk Ürünler Fuarý ve Konferansý Atýþtýrmalýk Ürünler ve Çerez, Malzemeler, Aromalar, Gýda Ýþleme ve Paketleme Ekipmanlarý, Atýþtýrmalaýk Endüstri Servis Saðlayýcýlarý Kongre Merkezi Gapshoes 21.Uluslararasý Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarý Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Ayakkabý, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi OFM Ortadoðu Fuar Merkezi TRIKONFEX 3.Triko, Triko Ýpliði, Konfeksiyon ve Teknolojileri Triko, Triko Ýpliði, Konfeksiyon ve Teknolojileri Triko, Triko Ýpliði, Konfeksiyon ve Teknolojileri OFM Ortadoðu Fuar Merkezi Teknoloji ve Tüketici Elektroniði Fuar Telekominikasyon, Ýnternet, Medya ve Eðlence Ekipman ve Araçlarý Telekominikasyon, Ýnternet, Medya ve Eðlence Ekipman ve Araçlarý Fuar Merkezi Yeþilköy VIV TÜRKÝYE 2015 Tavukçuluk Teknolojileri Uluslararsý Ýhtisas Fuarý Tavukçuluk ve Teknolojileri Besleme, Sulama Sistemleri, Yem Hammedeleri ve Makinalarý, Hayvan Saðlýðý, Hijyen, Çiftlik ve Ticari Araçlarý Fuar Merkezi Yeþilköy ÝSG Avrasya Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Fuarý Ýþ Güvenliði Ekipmanlarý, Malzemeleri, Uzmanlýk Hizmetleri Ýþ Güvenliði Ekipmanlarý ve Malzemeleri, Ortak Saðlýk, Güvenlik Birimleri, Risk Analizi Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý, Ýþ Makineleri Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi REW Uluslararasý Geri Dönüþüm, Çevre Teknolojileri ve Atýk Yönetimi Fuarý Geri Dönüþüm, Çevre Teknolojileri ve Atýk Yönetimi Katý Atýk, Su Ve Atýk Su, Arýtma Çamurlarý, Atýk Gaz, Enerji, Genel Ekipmanlar, Kentsel Çevre Temizlik Araç ve Gereçleri, Ölçme ve Ayar Teknolojileri, Hizmet ve Servis, Gürültü, Kaza Önleme ve Ýþ Güvenliði, Ar-Ge Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Mersin Narenciye Fuarý 2015 Lojistik, Taþýmacýlýk, Depolama, Ýstifleme, Ambalaj Lojistik, Taþýmacýlýk, Depolama, Ýstifleme Makineleri, Ambalaj Makine ve Ekipmanlarý, Tartým Sistemleri, Boylama ve Mumlama Makineleri, Yeniþehir Fuar Merkezi GAS TURKEY 2015 Uluslararasý 7.LPG & CNG & LNG Fuarý Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazý, Basýnçlý ve Sývýlaþtýrýlmýþ Doðal Gaz Teknolojileri ve Hizmetleri, Endüstriyel Gazlar Otomotiv LPG, LNG ve CNG Sistemleri, LPG, LNG ve CNG Araç ve Ekipmanlarý, Tank-Silindir Sistemleri, LPG Ulaþým, Depolama Araç ve Ekipmanlarý, Pompalar Ve Ölçüm Cihazlarý, Daðýtým Sistemleri Fuar Merkezi Yeþilköy Aksaray Sanayi, Ticaret ve Turizm Fuarý Sanayi, Ticaret ve Turizm Makine, Gýda, Tekstil, Beyaz Eþya, Ambalaj, Kimya, Mobilya ve Dekorasyon Sanayisi, Turizm Acentalarý ve Oteller Çok Amaçlý Teþhir Alaný Boyutlu Baský Teknolojileri, Kalýp ve Endütriyel Tasarým Fuarý ve Konferansý 3 Boyutlu Baský Teknolojileri ve Ekipmanlarý Fuarý ve Konferansý 3 D Yazýcýlar, Yazýlým, Endüstriyel Tasarým, Kalýp Ekipmanlarý Askeri Müze Kültür Sitesi Amasya Tarým Fuarý Amasya Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý Tarým ve Hayvancýlýk Tarým, Tarým Teknolojileri, Seracýlýk, Hayvancýlýk, Tohumculuk, Tavukçuluk, Süt Endüstrisi, Fidancýlýk Amasya Belediyesi Fuar Alaný Amasya Ehliyetler artýk 5-10 yýlda bir yenilenecek Karayollarý Trafik Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ömür boyu ehliyet dönemini kapattý. Ehliyetler, sýnýfýna göre 5 ila 10 yýlda bir yenilenecek. Ýçiþleri Bakanlýðý, sürücülerin merakla beklediði 'Karayollarý Trafik Yönetmeliði' deðiþikliðini yaptý. Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren yönetmeliðe göre ehliyetler 10 yýlda bir yenilenecek. AB uyumlu yeni sürücü belgesi koþullarýna yapýlan düzenlemede M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sýnýfý sürücü belgeleri 10 yýl; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sýnýfý sürücü belgeleri ise 5 yýl geçerli olacak. Belgelerin yenilenmesi iþlemleri belge sahibinin herhangi bir trafik tescil kuruluþuna veya dýþ temsilciliklerimize müracaat etmesi suretiyle yapýlacak. Ehliyetlerin yenilenmesinde sürücüler 10 yýlda bir saðlýk raporu almak zorunda olacak.müracaat sýrasýnda "Sürücü Adaylarý ve Sürücülerde Aranacak Saðlýk Þartlarý ile Muayenelerine Dair Yönetmelik"te belirlenen saðlýk þartlarýný taþýmalarý kapsamýnda saðlýk raporu istenecek. Bu þekilde yenilenen sürücü belgeleri için harç alýnmayacak. Yenileme müracaatý sýrasýnda eski sürücü belgesi geri alýnacak. Müracaatý tamamlananlara sürücü belgeleri teslim edilinceye kadar araç kullanabilmeleri için 15 gün süreyle geçerli olmak üzere "Sürücü Belgesi Yerine Geçen Geçici Belge" verilecek.

11 DENÝZLÝ TÝCARET SÝCÝLÝ MÜDÜRLÜÐÜ DUYURULARI Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 27/02/ ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) MERKEZ 148-HONAZ 769-HONAZ MERKEZ 176-SERÝNHÝSAR MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 15-SERÝNHÝSAR MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 624-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 690-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ANADOLU PAZARLARI TUHAFÝYE KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BEÞ KARDEÞLER TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE NAKLÝYECÝLÝK TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜNAK KONFEKSÝYON VE TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MAVERA MADENCÝLÝK MERMER ÝNÞAAT TAAHHÜT PETROL ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HASTÜRK NAKLÝYAT ÝNÞAAT MALZEMELERÝ KURUYEMÝÞ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ KARDELEN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET PAZARLAMA LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BURAK ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEÐÝRMENCÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ANADOLU NAKLÝYAT ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KAR - MER ÝNÞAAT - MAKÝNA - MERMER SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PÝRAMÝT GIDA VE ÝHTÝYAÇ MADDELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEDELÝ GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AKSAY TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ZEKPA HIRDAVAT VE BOYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KORKMAZ MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYGÜNEÞ TEKSTÝL AMBALAJ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAÞLAN TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KONTEK SERVÝS VE KONFEKSÝYON MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ DOÐUKAN TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÖKTÜRK TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALTINYAPRAK TEKSTÝL NAKIÞ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EKOKÝM KÝMYA TEKSTÝL PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜNEY BUTÝK, TEKSTÝL, TURÝZM ARICILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MU-DE TEKSTÝL KONFEKSÝYON SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEHA KÖSEOÐLU TURÝZM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜNDÜZ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZGÜN LAMÝNAT PARKE ORMAN ÜRÜNLERÝ YAPI ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALTEKS TEKSTÝL KÝMYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ATAKAN SÝGORTA VE ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ONOTEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KÖKLÜ NAKLÝYAT KÖMÜR PETROL, OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL ÝSTEM SAÐLIK HÝZMETLERÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KAYDEN TEKSTÝL HAYVAN ÜRÜNLERÝ ÝTHALAT VE ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BUGÜN MOBÝLYA KONFEKSÝYON HALI MEFRUÞAT, TEKSTÝL, TURÝZM, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ADAY ÇORAP ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SEVGÝ TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT, GIDA MADDELERÝ, ÝÞ MAKÝNALARI, ÝNÞAAT, TURÝZM, HAYVANCILIK, ZÝRAAT, TARIM, NAKLÝYE, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PAKEL HALI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ VELÝEFENDÝLER OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ D-Ý ÖRGÜ BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜÇLÜPEN DOÐRAMA PLASTÝK ALÜMÝNYUM ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BER-KE GAYRÝMENKUL YATIRIM DANIÞMANLIÐI, ÝNÞAAT TAAHHÜT, TEKSTÝL, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ FURKAN ALYANS, DEÐERLÝ TAÞLAR, KUYUMCULUK, ÝNÞAAT, TEKSTÝL, TURÝZM, ÝTHALAT, ÝHRACAT, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖLÇEK YAPI MALZEMELERÝ METAL ÝÞLERÝ ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜLÞÝM MERMER ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MEKSA MOBÝLYA ÝTHALAT ÝHRACAT VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YILDIRIM DOÐALTAÞ ÝZOLASYON TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ PEKSU GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BÝZÝM ORGANÝZASYON HÝZMETLERÝ, ÞANS OYUNLARI, KIRTASÝYE, YAYIN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AOM HEDEF MEDÝKAL TURÝZM ÝNÞAAT HAYVANCILIK SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ ÖZYALÇIN DOÐALGAZ ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ADN MERMER MADEN MAKÝNA ÝNÞAAT TURÝZM TEKSTÝL GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT TAAHHÜT TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ OKKÜN PETROL ÜRÜNLERÝ VE LÝKÝD PETROL GAZI TURÝZM SEYAHAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LÝNART YAPI MALZEMELERÝ TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BADE KUAFÖR, GÜZELLÝK, KOZMETÝK TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ FTM KÝMYA BÝODÝZEL TEKSTÝL ÝHRACAT ÝTHALAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YELALSAN CIVATA HIRDAVAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BÝÞYAB ÝNÞAAT PLASTÝK PEN TURÝZM ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERDEM KARDEÞLER EKMEK VE UNLU MAMULLERÝ GIDA TEKSTÝL TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KOCAUSTA VÝNÇ NAKLÝYAT OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZ ALTINDAÐ DOKUMA MAKÝNA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TOKSEL ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AKÇAÖZ ÝNSAN KAYNAKLARI TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝ YEMEK TURÝZM ORMAN VE SU ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ SEVÝNÇ PAZARLAMA TESÝSAT MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ARESYA METRO TURÝZM TEKSTÝL NAKLÝYE GIDA ÝNÞAAT AKARYAKIT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BÝMS BORU VE ISI MALZEMELERÝ ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NÝNA MODA ÖRME TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENAS ELEKTRÝK MAKÝNA ASANSÖR SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EMEK TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NÝM ÝNÞAAT TAAHHÜT NAKLÝYAT TURÝZM TEKSTÝL PAZARLAMA ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NOT AJANS REKLAM TANITIM ORGANÝZASYON BASKI TEKSTÝL ÝNÞAAT GIDA TURÝZM TEMÝZLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYANAÐA TAÞIMACILIK TURÝZM TEKSTÝL GIDA YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EKÝCÝ ASANSÖR DEKORASYON ÇELÝK YAPI ÝNÞAAT MOBÝLYA ÝMALAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALMERA RESTORAN TURÝZM GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ FLORÝT TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YAPTAN ÝNÞAAT BETON VE MAMÜLLERÝ ÝMALATI SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL ECTA EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ YAYINCILIK BÝLGÝSAYAR REKLAM VE ORGANÝZASYON SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ VELÝ VURAL SERA TARIM HAYVANCILIK ENERJÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERPAM GIDA PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ IZKIÞ MADENCÝLÝK - ENERJÝ - ELEKTRÝK - ELEKTRONÝK - NAKLÝYAT - ÝNÞAAT - GIDA - TARIM VE KAZAN BAKIM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YAÞAR KURUKAFA, MUSTAFA SELÇUK ARÝF BÜYÜK, GÜNGÖR BÜYÜK ESAT SÝVRÝ, TASFÝYE HALÝNDE DENÝZLÝ BASMA VE BOYA SANAYÝ ANONÝM ÞÝRKETÝ'NÝ TEMSÝLEN ESAT SÝVRÝ MUSA ÞAÞMAZ, RÜÞAN TEKÝN VELÝ TÜRKERÝ, TAHSÝN TÜRKERÝ, HASAN TÜRKERÝ GÜVEN TUNCER, HÜSEYÝN TUNCER MEFTUNE BURAK, MUSTAFA BURAK MEHMET DEÐÝRMENCÝ, MUSTAFA DEÐÝRMENCÝ AVNÝ BAÞKAYA, MUSTAFA OCAK MUAMMER ÇILDIR, MEHMET ÇILDIR ADEM AKBAÞ, NURCAN AKBAÞ AYSEL ORHAN, KEMAL ORHAN AYHAN DEDELÝ, MEHMET ALÝ DEDELÝ, AYSEL ÖRNEK, HÜSEYÝN ÖZEL, RAMAZAN GÜNDEDE, UÐUR GÜNDEDE, YUSUF GÜNDEDE, ASÝYE GÜNDEDE, HURÝ ÞAPALOÐLU, AYSUN GÜNDEDE, ÝSMAÝL GÜNDEDE, AHMET GÜNDEDE, GÜNNUR ÖZEL, CENNET TEBER, KÜBRA GÜNDEDE, AYÞEN GÜNDEDE OSMAN AKÇAKAYA, KEMAL AKÇAKAYA ERCAN KÖKDERE, MUSTAFA DEMÝRTAÞ ZEKAYÝ ÇIBIKÇI, BURÇÝN ÇIBIKÇI BELGÝN KORKMAZ, OSMAN KORKMAZ UMUT AYGÜNEÞ, UTKU AYGÜNEÞ ABDULLAH BAÞLAN, OSMAN BAÞLAN MAHMUT OMA, FÝLÝZ MACAÞ ÝLYAS ATÝK, EMRAH ÇÝMENDAÐ YÜCEL YILDIZ, SULTAN YILDIZ VAHÝT IÞIK, MEHMET METÝN ALTINYAPRAK ÜMÝT ÜLKÜ SEVÝL, ENGÝN ERDOÐAN AZÝZ ARTUT, ÝBRAHÝM ERCAN, ÝSMET EROL ARZU DERMENCÝ, AHMET DERMENCÝ EMÝNE KÖSEOÐLU, FÝKRET KÖSEOÐLU MUSTAFA DUYAROÐLU, MUSTAFA DERMENCÝ AHMET KOLLU, FAZÝLET KOLLU ÖMER UÐUR ALCI, HAYRÝNNAS ALCI CAN NAÝL ALTINOLUK, ÝSMAÝL HAKKI LENGER OSMAN AKÇAKAYA, KEMAL AKÇAKAYA ARÝF KEMAL KULAK, ABDURRAHMAN GÖLCÜ HALÝL ÝBRAHÝM KORU, ÝSMAÝL TEMUR ARZU KALFA, MÜNEVVER KALFA EYYÜP BUGÜN, UMUÞ BUGÜN AYTEKÝN OÐUZ, ÝBRAHÝM YILDIRIM EVREN DEÐÝRMENÇEVÝR, MÜGE SEVGÝ DEÐÝRMENÇEVÝR HALÝL ÝBRAHÝM AYDIN, MÜRVET AYDIN SÜLEYMAN AKÞÝT, TAMER VAROLAN KAMURAN KÖSEOÐLU, FATMA KÖSEOÐLU YILMAZ GÜÇLÜ, HÜSEYÝN TORBA ÜLFET ÇOBAN, KEMAL ÇOBAN ÝSMAÝL HAKAN TURHAN, ALÝ HALICIOÐLU TAYFUN VÝZE, ALÝ ÇOBAN, MEHMET LAFCÝOÐLU MURAT TUNÇ, NECÝP GÜL, YUSUF ARIKAN ÞAHAP SEZGÝN, MESUT SEZGÝN AHMET ÇELÝK, BÝLAL ÜNSAL MEHMET TANJU TORUN, NURAY ÇIRAK BARIÞ KÖR, MEHMET KÖR HABÝP ACAR, ADÝL DEMÝRALAY ÜMÝT ALZEYBEK, ÖMER NECDET ÖZYALÇIN BAKÝ ERÇETÝN, ADNAN ÜNLÜ ARZU ÇAKIR, SERPÝL AYGÜN ÞENOL TÜRK, MUAMMER KEMAL SEÇKÝN ERTUÐRUL, NURAY ÇIRAK, FERAY ALBASAN MEHMET TANJU TORUN, SEÇKÝN ERTUÐRUL, FERAY ALBASAN ALÝ KEMAL TÜRK, OSMAN TÜRK, ÖNDER TÜRK ÜMMÜ KÖKÇE, YELÝZ KÖKÇE, AKIN ACAR BAKÝ KARA, ABDULKADÝR AKYOL, MUHAMMET SADIK ERDEM, AHMET ERDEM ADNAN GÖKA, ALTAN GÖKA HÜSAMETTÝN ALTUNDAÐ, ÖZAY ALTUNDAÐ KAAN TOKER, ALÝ YÜKSEL, KÖKSAL TOKER UÐUR ERKARSLAN, HAVVAANA ERKARSLAN BÜLENT ÖZDEMÝR, OSMAN ORUÇ SALÝH TURAN, AHMET TURAN HÜSEYÝN TOKAT, ÞADÝYE TOKAT MUSTAFA NALDÖVEN, ABDULLAH AKILLILAR MUSTAFA ÇETÝN, TAMER ÇETÝN GALÝP ÝZZET ÖNOL, ÝLKNUR ÖNOL MEHMET YILMAZ, CANAN YILMAZ ÜMÜT ÝRÝTAÞ, ÝSMAÝL ARAÇ, MUSTAFA TÜRKMEN CENANÝ DURAN, SEVGÝ DURAN TAHSÝN EKÝCÝ, MAHMUT DÝREK MEHMET KOÇ, OSMAN KOÇ FATMA TURAN, ÝBRAHÝM KOCAÇOBAN SEYFETTÝN TALÝ, ERKAN DUMAN EMÝNE COÞKUN, DUDU COÞKUN VELÝ VURAL, FÝKRET VURAL, ÝBRAHÝM VURAL EROL YAKI, HATÝCE YAKI MUSTAFA VERÝM, FATMA ÖZCAN SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) MERKEZ 728-HONAZ 1192-ÇÝVRÝL MERKEZ MERKEZ MERKEZ 737-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 166-BEKÝLLÝ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ SÝVANA METAL, KÝMYA, GIDA, ÞARKÜTERÝ, OTOMOTÝV VE TARIM ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KARAKTAÞ MADENCÝLÝK GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EF-SU HARFÝYAT, MADENCÝLÝK, NAKLÝYAT, ÝNÞAAT, ÝNÞAAT MALZEMELERÝ, PETROL ÜRÜNLERÝ, TURÝZM, OTOMOTÝV, HAYVANCILIK, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ULTRA TEMÝZLÝK YEMEKCÝLÝK ÝNÞAAT GIDA ÝNSAN KAYNAKLARI SOSYAL HÝZMETLER OTOMASYON ELEKTRONÝK ORGANÝZASYON TAÞIMACILIK DANIÞMANLIK POSTA DAÐITIM VE ÖZEL EÐÝTÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DÖRTKAAN GIDA TABLDOT ÝNÞAAT TEKSTÝL OTOMOTÝV TURÝZM PETROL ÜRÜNLERÝ HÝZMET SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYBER NAKIÞ, MEFRUÞAT, KONFEKSÝYON, TEKSTÝL VE TAÞIMACILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐUYOL TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ETHEMBEY SÜT ÜRÜNLERÝ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TURÇ ÝNÞAAT TAAHHÜT TEKSTÝL GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MOZER NAKLÝYAT PETROL ÜRÜNLERÝ MADENÝ YAÐ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÞANNUR TEKSTÝL ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ R.K.S. ELEKTRONÝK TEKSTÝL GIDA TURÝZ M ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SENOSA TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYVAZ ÝLETÝÞÝM TEMÝZLÝK TARIM ZÝRAÝ ÜRÜNLERÝ GIDA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DERÝNSU GÜVENLÝK TEMÝZLÝK VE GIDA ÜRÜNLERÝ OTOMASYON MEDÝKAL TIBBÝ MALZEME TEKSTÝL MOBÝLYA DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI ÝNÞAAT TAAHHÜT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ VOLKAN AKARYAKIT TURÝZM TEMÝZLÝK ÝNÞAAT GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BOHUMOST MEDÝKAL DENTAL ORTAPEDÝ OPTÝK GÜVENLÝK TEMÝZLÝK NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BESTFER FERFORJE METAL DEKORASYON ÜRÜNLERÝ VE MAKÝNA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ONURÞAH TEKSTÝL TURÝZM GIDA ÝNÞAAT OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOYDUKAR SEBZE MEYVE NAKLÝYE SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SFC ÖZEL SAÐLIK, SOSYAL HÝZMETLER, ÝNÞAAT, TURÝZM, GIDA SANAYÝ ÝÇ - DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LÝLA SAATÇÝLÝK VE TOPTAN KUYUMCULUK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DEMER ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ VE EÐÝTÝM MERKEZÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALTINPAMUK DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL YENÝNESÝL MOTORLU TAÞITLAR SÜRÜCÜ KURSU LÝMÝTED ÞÝRKETÝ 3 R GERÝ DÖNÜÞÜM ENERJÝ BÝLGÝSAYAR ÝNÞAAT MOBÝLYA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LÝBER GÝYÝM TEKSTÝL GIDA ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ODK TARIM HAYVANCILIK KÝMYA GIDA ÝNÞAAT TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐU ÝNÞAAT TEKSTÝL GIDA PAZARLAMA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÞAHOL MAKÝNE PLASTÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÇATLI ÝNÞAAT, OTOMOTÝV, YEDÝEMÝN DEPOSU, DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI, TURÝZM, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SUNDAY SOLAR ÝTHALAT ÝHRACAT VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KODALLI EV TEKSTÝL ÜRÜNLERÝ GIDA VE ÝNÞAAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZKAN DERÝ VE HALICILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DERYA DUVARCI, BÜLENT DEMÝREL RAÞÝT KARAKURT, NEDÝME AKBULUT, SERDAR YAÐCI TEVFÝK AKTÜRK, RAMAZAN AKTÜRK, AYSEL AKTÜRK ÖZGÜR ARICI, RÜÞAN DURAK ABDULLAH KAAN, OLCAY ORMANCI SELMAN ALÝLKAN, ÜMRAN ALÝLKAN TURAN KARA, EKREM ASLAN HALÝL DAL, MEHMET KÜÇÜK ERDAL ÇAVDAR, MEHMET TURÇ ERKAN ZIBINCI, ÝSMAÝL ZIBINCI BÜLENT ÜNAL, SABRÝ AYDOÐDU ALÝ SÜLLÜ, ORHAN BÝNÇ MURAT YURDAKUL, MURAT SARAÇ ÞÜKRÜ ERSÖZ, FERDÝ YILMAZ YILMAZ GÜÇLÜ, ÝDRÝS AYHAN ÝSMAÝL AVCI, MEHMET ALÝ TAÞ UÐUR ÖZDEMÝR, HÜMEYRA CAN ÖZGÜR DAÐ, EROL DAÐ MEHMET AKTAÞ, ALÝ BARUTÇU YAÞAR KURBAN, MEHMET KURBAN AHMET KAMURAN BASKAN, BURCU ÇAÐLA BASKAN RAMAZAN KÜÇÜKLER, MEVLÝT ÖZDEMÝR SERPÝN SÖZGEN,CEREN SÖZGEN TUNCAY KARA, AYÞE KESMEZ KARA TÝMUR BALABAN, FATIMA TUÐBA BALABAN HÜSEYÝN BAÐBOZAN, AHMET DEDEOÐLU, YASÝN GÖKHAN ÇELÝK YASÝN KOCABIYIK, NÝMET KOCABIYIK MERYEM GÜLER, ALPAY MADEN ADNAN ÖZTUTAN, EBUBEKÝR TALÝ SÜLEYMAN ÖRNEK, ABDULKADÝR BÝGÜL MURAT KALFAOÐLU, MEHMET ALÝ KALFAOÐLU BAARSMA CONSULTANCÝES B.VV ADINA JACOB PETER BAARSMA, G2 HOLDÝNG ANONÝM ÞÝRKETÝ ADINA YUSUF ARGÜDEN, YUSUF ARGÜDEN GÜRSEL ERCÝYAS, ALÝ ÞAHÝN NURÝ ÖZKAN, LÝGER BAÞKAN Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur ÝNFÝSAH SEBEBÝ: ODADAN RE SEN TERK SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 151-BEKÝLLÝ MERKEZ 697-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 160-BEKÝLLÝ 556-HONAZ 574-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 130-BEKÝLLÝ MERKEZ 559-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 660-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ÖZENLER PETROL TURÝZM VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ SORKUNLAR KÖMÜR TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ M. BALÝ PETROL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ULUFER TARIM, HAYVANCILIK, TEKSTÝL, ÝHRACAT, ÝTHALAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ OTOMOTÝV SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÜÇER PLASTÝK DOÐRAMA ÇELÝK KAPI YAPI MALZEMELERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERDÝBA ÝNÞAAT TAAHHÜT, TURÝZM, PAZARLAMA, ÝTHALAT, ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CEMRE ENDÜSTRÝYEL GAZ, YAKACAK, LPG, DOÐAL GAZ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENMOT GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐUHAN KONFEKSÝYON MAÐAZACILIK TEKSTÝL GIDA OTOMOTÝV ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DOÐA ALTERNATÝF ENERJÝ KAYNAKLARI, ÝNÞAAT, TAAHHÜT, TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ EMRE MOBÝLYA TEKSTÝL TARIM HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÖRKEMLER GÝYÝM TEKSTÝL TURÝZM NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZÜNÜSEVEN KURUYEMÝÞ ÞEKERLEME GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÇÝFTYILDIZ ÖZEL DERSANECÝLÝK EÐÝTÝM ÖÐRETÝM VE TAÞIMACILIK HÝZMETLERÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GALAKSÝ MARKETÇÝLÝK, MEYVE SEBZE KOMÝSYONCULUÐU GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ, KAMÝL YARMAZ, RAMAZAN YARMAZ PAKSU TARIM SULAMA PEYZAJ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HASAN KIZILIRMAK, MEHMET TAVÞAN DOÐU KARADENÝZ UNLU MAMULLER, GIDA, TARIM, TURÝZM, ÝNÞAAT, TAAHHÜT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERGÜN KARBUZ, HALÝL KARBUZ ALKAÞ DEMÝR METAL ÝNÞAAT NAKLÝYAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HÜSEYÝN KÜÇÜK, ÝBRAHÝM ETEM TOSUN, MURAT SAVRAN YENÝTÜRK BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NUSRET UÐUR, KERÝM YENÝTÜRK ZEYTUÐ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MEHMET KALAR, ÖMER KALAR SEYDAM LPG DAÐITIM GIDA NAKLÝYAT ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖMER ÞÝMÞEK, EBUBEKÝR ÞÝMÞEK EGENÝL TEKSTÝL GIDA TURÝZM MEDÝKAL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALÝ ÇALIÞKAN, GÖKSEL GÖKALP GECEM PANSÝYON- OTELCÝLÝK- TURÝZM- GIDA VE HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ OKAN TAÞÇI, UYSAL DEMÝREL ZEYBEKLER MERMER SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ABDURRAHMAN ZEYBEK, ÝREP ZEYBEK ER-PAÞ ÝNÞAAT MALZEMELERÝ - TAAHHÜT KÖMÜR NAKLÝYAT GIDA TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ALÝ ERÞAN, AVNÝ ERÞAN ESÝN MOBÝLYA PLASTÝK ALÜMÝNYUM DOÐRAMA ÝNÞAAT MALZEMELERÝ TAAHHÜT TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ZEHRA ÝÞCÝOÐLU, KADÝR ÝÞCÝOÐLU GREEN GÝYÝM TEKSTÝL DERÝ AYAKKABI PARFÜMERÝ BUJÝTERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE TÜRKÝ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ UÐUR UMUT BÝRA MEÞRUBAT ÜRÜNLERÝ VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ NAKLÝYE AKARYAKIT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ELOY TERLÝK TEKSTÝL ÝNÞAAT MADENCÝLÝK HAYVANCILIK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAÐRIAÇIKLAR ORMAN ÜRÜNLERÝ - MOTORLU ARAÇLAR MADENCÝLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TEON BÝLÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERENCE TEKSTÝL,ÝNÞAAT TAAHHÜT,GASTRONOMÝ,MAKÝNE VE ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DELÝMAVÝ SANAT ORGANÝZASYON REKLAM, TANITIM, DAÐITIM TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HKTEKS MODA KONFEKSÝYON TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EKMEKÇÝ MARKETÇÝLÝK GÝYÝM, GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ERDEM GIDA ÝTHALAT ÝHRACAT NAKLÝYAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ RAMATEKS TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BARON NAKLÝYAT LOJÝSTÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CEMFA RESTAURANT ÝÞLETMECÝLÝÐÝ TURÝZM ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HAKAN ÖZEN AHMET SORKUN, MEHMET SORKUN, SUAT SORKUN, SÜLEYMAN SORKUN ÖMER KORKMAZ, RAMAZAN TETÝK AHMET CABA, HAKAN CABA, RAHÝME CABA ERCAN BOZKAYA, EYÜP ÇELÝK HÜSNÜ NEMLÝ, MUSTAFA NEMLÝ ÝLHAMÝ ERBAÞI, MEHMET ALÝ GÜLEÇ HALÝL EMÝRDAÐ, RESUL EMÝRDAÐ CEYHAN KASAPOÐLU, KADÝR ÖZGÜR ERÝÞGEN ELYASA KABAN, MUHAMMET DEDE BÝLAL GÜRBÜZ, MUSTAFA ÇÝMEN MUSTAFA ERKAN, HALÝL ERKAN, HÜSEYÝN ERKAN OSMAN KARAKAÞLI, SELAHATTÝN GÖVEÇLÝKLÝOÐLU MEHMET GÜNEÞ ÖZSOY,UFUK ÖZSOY SEZAÝ AKÐEYÝK, ALÝ YANKAYIÞ, ABDULLAH ALDAL, ARMAHAN KAÞAK, ÖMER KAÞAK, TAMER ÞAHÝN, ERCAN ARIK, ERCAN YARDIM, BEKÝR SEMERCÝ, ÖZLEM MÝSÝLLÝOÐLU, ÖZDEMÝR ÖZDEMÝR, FATÝH KURTGÖZ, TUNCAY TEKKOYUN, UMUT DEMÝRTAÞ, SERVET ULU ÖMER FARUK DOKUYUCU, ÝSMAÝL YANAR (MUSTAFA OÐLU), BAKÝ SELEK, ÝSMAÝL YANAR ALÝ AKÇA, FATMA ÇOMAK ZAFER UÇGUN, MÜNEVVER UÇGUN KADÝR SARI, MEHMET ALÝ SARI, HÜSEYÝN KAYATÜRK TEVFÝK YASDIKCIOÐLU, ONUR YILDIZ AYÞE KONAK, ABDULLAH KONAK ALÝ ÇINAR, DÖNDÜ ÇINAR SELMAN ÇÝÇEK, HATÝCE ÇÝÇEK, ATÝFE ÇÝÇEK ELÝF EKMEKÇÝ, HÜDAVERDÝ EKMEKÇÝ ULAÞ ERDEM, BANU OLGUN OSMAN SÜYÜN, ALÝ SÜYÜN AYSEL ÖZKUL, OSMAN ÖZKUL ÝBRAHÝM ORHAN BOZKURT, HURÞÝT FANÝ BOZKURT

12 SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) HONAZ 576-HONAZ 582-HONAZ 592-HONAZ 605-HONAZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ 508-HONAZ 498-HONAZ MERKEZ 137-BOZKURT MERKEZ MERKEZ 132-BEKÝLLÝ MERKEZ 657-ÇAL MERKEZ BEYAZ EMPÝRME BASKI BOYA TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NET MADENCÝLÝK ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ART-MAR MERMER ÝMALAT ÝNÞAAT, SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CML GIDA TURÝZM TEKSTÝL ÝNÞAAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ YA-SEL TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KAAN BAMBU DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ UTM REKLAM LOJÝSTÝK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ BAYMEN DOÐALGAZ MAKÝNA MÜHENDÝSLÝK ÝNÞAAT TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ AYDINLAR OTOMOTÝV SERVÝS YEDEK PARÇA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ A.A.T. TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TUÐ-SE TEKSTÝL TURÝZM VE GIDA SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ EGEM TURÝZM TAÞIMACILIK TEKSTÝL TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NAZKÝM PETROL ÝNÞAAT, MADENCÝLÝK, TURÝZM, TAÞIMACILIK, SU ÜRÜNLERÝ, ZÝRAAT, PAZARLAMA TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ Ç.S.M PETROL TURÝZM ÝLETÝÞÝM HÝZMETLERÝ TAÞIMACILIK TEKSTÝL TARIM DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DENÝZLÝ MERMER,TRAVERTEN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DUTLUCA ÞARAPÇILIK VE BAÐÇILIK TARIM FERMANTASYON ÜRÜNLERÝ TURÝZM GIDA NAKLÝYE SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ASÝL TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ N.A.C TARIM ÜRÜNLERÝ, HAYVANCILIK, ZÝRAÝ ÝLAÇ, GÜBRE MÜHENDÝSLÝK, MADENCÝLÝK, SPORTÝF HÝZMETLER SANAYÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MAKRO SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NACÝYE SERTÇELÝK, AHMET KOÇ MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA, ARZU BURSA, OPUS MARKETÝNG ÝNC. ADINA MEDAR NEÝL SEVÝNTUNA MUSTAFA ÇELÝK, MEHMET SUAT YALÇIN, BÝRÝZ DEMÝR, NÝMET DEMÝR CEMAL ALPER, YALÇIN BAY ÝSA CEYLAN, SELAHATTÝN EROÐLU ABDULLAH YASÝN SELÇUK, MEHMET KAAN SELÇUK HALÝL AKÞÝT, NECLA TURAN ATÝLA GÖKMEN, EROL ERGÜN HAMDÝ AYDIN, OSMAN AYDIN AHMET DEMLÝKOÐLU, FESÝH AKTEPE RECEP AYDIN, SABAHATTÝN SERTÇELÝK YASÝN ÖZTÜRK, CENGÝZ TOPEL ÖZTÜRK ÞEYHMUS AGÇAN, HALÝL GÜNENÇ SÜLEYMAN OKTAY, ÇETÝN OKTAY, METÝN OKTAY NECÝP BOZKIR, ALÝ BOZKIR, HAMZA BOZKIR, OSMAN YÜKSEKTEPE, ZÝYA KARSLI, HAKAN KARSLI, AYDIN YUSUF, LÜTFÝ ÖZGÜR KARSLI, ZEKAYÝ DEMÝRAY, VELÝ HAÞÝM ASÝLTÜRK ÝLHAMÝ ERDOÐAN, FATMA ERDOÐAN, SEHER ERDOÐAN, AYÞE FATMA ERDOÐAN MUTLU HAKAN AYBULUT, YÜKSEL AYBULUT MUSTAFA TEK, NÝHAT DÝKMEN NAZÝF ÖZEN, HÜSEYÝN SABUNCUOÐLU Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK 9538-MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ KESÝCÝ KARDEÞLER AKARYAKIT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KRÝSTALTAÞ TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DO-EF HAVLU SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ GÜLÞÝM MOBÝLYA DAYANIKLI TÜKETÝM MALLARI TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ NZY TEKSTÝL GÝYÝM TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL DENÝZLÝ ÇAÐDAÞ EÐÝTÝM - ÖÐRETÝM VE TURÝZM HÝZMETLERÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ABDULLAH KESÝCÝ, KEMAL KESÝCÝ HÝMMET BOL, KEVSER BOL ERCAN ÖZGÜR, MEHMET KAPAN, ALÝ OSMAN KAVLA, SULTAN YÝÐÝT, MEHMET EMÝN ÖRS, FERHAT KAVLA, ÜLKER KAPAN NECÝP GÜL, ALÝ GÜL, MUSTAFA GÜL ÞADÝYE KUZU, ÖZHAN KUZU DERYA ASDARCI, ÖZKAN ÖZTÜRK SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ ERENAY MEÞRUBAT DAÐITIM PAZARLAMA GIDA TURÝZM TEKSTÝL SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ KUZEYEFE KÝTABEVÝ BASIM YAYIN TEKSTÝL TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ATIF KAZAN DEMÝR ÇELÝK PETROL AKARYAKIT ÝNÞAAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HLÇ NAKLÝYAT ÝNÞAAT TEMÝZLÝK PETROL ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ STAR FÝBER TEKSTÝL GIDA ZÜCCACÝYE ÝNÞAAT ÝMALAT ÝTHALAT ÝHRACAT SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MEDYEN TEKSTÝL ÝPLÝK KONFEKSÝYON SANAYÝ ÝÇ VE DIÞ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ REMZÝ ODABAÞI, ALAATTÝN ODABAÞI MEHMET IRMAK ESMA AYKUT, SEZÝN AYKUT, ESÝN KALAFAT LEYLA ÝNCÜCÜK (ÇETÝN), ZEKÝ DAÞCI CEMÝL MERSÝN AHMET KIZILTAÞ, SELÇUK KIZILTAÞ, ÞÜKRAN ALTINYAPRAK, YAÞAR ALTINYAPRAK Baþkan Özer, "O'nun her hareketi örnek olmuþtur" Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, miladi olarak kutlanan Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla açýklama yaptý. Özer, açýklamasýnda, "Peygamber Efendimizin (S.A.V) her hareketi bizler için örnektir. Efendimiz, insanlara emeklerinin karþýlýðýný hemen verirdi. Peygamberimiz, sýk sýk çarþýya ve pazara çýkýp, iþyerlerini ziyaret ederdi. Ticaret erbabýna, ölçü ve tartýyý nasýl yapacaklarýný gösterir ve dürüst olmalarýný tavsiye ederdi. Ayrýca 'Ýþçinin ücretini alnýnýn teri kurumadan veriniz' der ve esnaflara dürüst olmalarýný tavsiye ederdi. Kutlu Doðum Haftasý'nda Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) sonsuz salat-u selam olsun diyerek, bu anlamlý haftanýn Denizli'mize, Ülkemize, Ýslam Alemine ve tüm Ýnsanlýða hayýrlar getirmesini diliyorum." dedi. Denizli Ticaret Odasý nda 'Binalarda doðru izolasyon' eðitimi verildi Denizli Ticaret Odasý tarafýndan "Binalarda doðru izolasyon" konulu sertifikalý ve uygulamalý eðitim semineri gerçekleþtirildi. Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 27/02/2015 SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK MERKEZ MERKEZ MERKEZ MERKEZ RSA ÝPLÝK SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ HDS KOZMETÝK SAÇ YERLEÞTÝRME VE AKSESUARLARI TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ OYLUM ÖZEL EÐÝTÝM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ CRS METAL HADDECÝLÝK ORMAN ÜRÜNLERÝ SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ENDER ALTUNTAÞ, ÖMER ÖNCÜL ÝZZET DÝNÇ, REFÝK DÝNÇ NURTEN KARAKAYA HOROZOÐLU, FATMA KARATAÞLI BERÝL YÖNAL Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur. 31/03/2015 ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK SIRA NO TiCARET SiCiL NO TiCARET ÜNVANI ÝHTAR ÝLANINA MUHATAPÝLGÝLÝLER (AD-SOYAD) Eðitim,uluslararasý alanda faaliyet gösteren Icopal Wolfin Bautechnik'inEðitim Uzmaný Daniel Wiegandve Icopal Wolfin Bautechnik Türkiye sorumlusu Meryem Hoþgit tarafýndan verildi. Almanya'dan ve Türkiye'den tam donanýmlý bir ekiple eðitime geldiklerini söyleyen Türkiye temsilcisi Meryem Hoþgit, "Toplantýmýz gün boyu devam etti, toplantý sonunda da vermiþ olduðumuz eðitim, uygulamalý olduðu için katýlýmcýlara sertifika verdik. Avrupa'da bu tür eðitimler çok verilmektedir. Bizim de kendi bünyemizde çok sýk aralýklarla verdiðimiz eðitimlerimiz var. Bundan sonra da bu tür eðitimler vermeye devam edeceðiz." diye konuþtu. Özer, "Enerji verimliliði için iyi izolasyon yapýlmalý" Denizli Ticaret Odasý olarak enerji verimliliði, izolasyon ve yalýtým konularýna önem verdiklerini kaydeden Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, "Odamýz, Enerji Verimliliði Derneði'nin üyesidir. Ýlimizde bu bilincin yerleþtirilmesi ve sürdürülmesi faaliyetlerine Odamýzca da destek verilmektedir. Yalýtým/Ýzolasyon konusunda Denizli Ticaret Odasý olarak, Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na, yurt dýþý eðitim boyutu da olan, eðitim amaçlý bir AB projesi hazýrlayýp sunduk. Bunun ön kabulü gerçekleþti ve sonuçlanmasýný bekliyoruz." dedi. Türkiye olarak enerjide dýþa baðýmlý bir ülke olduklarýný belirten Özer, "Enerji, en kýt ve stratejik bir kaynaktýr. Üretimimizin en önemli girdilerinden biri olan enerjiyi üretmek kadar etkin ve verimli kullanma da önemlidir." dedi. Enerji verimliliðinin en önemli kýsmýnýn binalardaki enerji kaybýnýn azaltýlmasý, yani iyi izolasyonun yapýlmasý olduðunu vurgulayan Özer, "Ýþte bu noktada enerjinin verimli kullanýlmasý, kayýplarýn en aza indirilmesi ve saðlayacaðý tasarruf ve konfor gittikçe önem kazanmaktadýr. Ülkemizde bu konuda tüm kurum ve kuruluþlar olarak hýzlý bir yöneliþ ve çalýþmalarýn yürütülmekte olduðunu biliyoruz." diye konuþtu. Ýzolasyon sayesinde mekânýn soðuk, sýcak ve nemden korunarak tasarruf saðlandýðýný belirten Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkan Haybatise "Enerjinin verimli kullanýlmasý, kayýplarýn en aza indirilmesi ve saðlayacaðý tasarruf ve konfor gittikçe önem kazanmaktadýr yýlýndan sonra tüm bina alým-satým ve kiralamalarýnda Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu hale getirilmiþtir. KOSGEB destek ve katkýlarýyla Denizli Ticaret Odasý tarafýndan organize edilen Münih/Almanya Bau Ýnþaat Fuarprogramýmý kapsamýnda gerçekleþtirilen Hollanda ziyaretimizde Icopal Wolfin Bautechnik firmasý ile saðlanan temaslar çerçevesinde, bugünkü toplantýmýz planlanmýþtýr. Bu doðrultuda firma eðitmeni Daniel Wiegand ve Icopal Wolfin Bautechnik Türkiye sorumlusu Meryem Hoþgit'e teþekkür ediyorum." dedi MERKEZ 535-HONAZ 486-HONAZ LAODÝKYA TURÝZM SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ MS TRAVERTEN SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ TRAVERTINEWORLD MERMER SANAYÝ VE TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ VEDAT TUÐRUL, TÜLAY TUÐRUL NURDAN SORKUN, MEHMET ALÝ SORKUN, MAHMUT DEMÝRKIRAN JEAN LUC MATHIS, ZEKERÝYA SORKUN, MELÝKÞAH ÝSMAÝL SORKUN, MAHMUT DEMÝRKIRAN Bilgileri aþaðýda yer alan limited þirketlerin, ticaret sicili kayýtlarý üzerinde yapýlan inceleme neticesinde münfesih durumda olduðu anlaþýlmýþtýr sayýlý Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarýnca, þirketlerin infisah sebeplerinin iþ bu ihtarýn ilanýndan itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldýrýlarak buna iliþkin ispat edici belgelerin Müdürlüðümüze ibraz edilmesi ya da þirketin faaliyetinin devamýna mümkün olmamasý halinde ayný süre içerisinde tasfiye memurunun bildirilmesi, ayrýca þirketin davacý veya davalý sýfatýyla devam eden davasýnýn bulunup bulunmadýðýna iliþkin yazýlý beyanýn Müdürlüðümüze verilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde münfesih olma sebeplerini ortadan kaldýran iþlemlerin yerine getirildiðinin ispatlayýcý belgelerle birlikte bildirilmemesi ya da tasfiye memurunun bildirilmemesi halinde þirketin unvaný ticaret sicilinden silinecek olup, þirkete ait malvarlýðýnýn kaydýn silindiði tarihten itibaren on yýl sonra Hazineye intikal edeceði ve bunun kesin olduðu ihtaren ilan olunur ÝNFÝSAH SEBEBÝ: VERGÝ DAÝRESÝ TERK

13 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Ýkiz Kuleler'de gerçekleþtirilen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Þurasý'nda sektörlerin, sorunlarý ve önerileri ortaya konuldu. Tüm ana sektörler masaya yatýrýldý TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu'nun evsahipliðindeki þuraya, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ve konuyla ilgili 9 bakanýn, aralarýnda Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer'in de olduðu TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu ve TOBB Genç Giriþimciler Kurulu üyeleri ile 60 farklý sektörün temsilcisi katýldý. Þuranýn açýlýþ konuþmasýný yapan TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, "Kamu ile özel sektör arasýnda kurduðumuz kapsamlý diyalog mekanizmalarý sayesinde, özel sektör ile kamu idaresi arasýnda, ortak akýl ve empati saðlandý." ifadesini kullandý. Þuranýn tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye'nin bu alandaki en büyük ve en kapsamlý buluþmasý olduðunu belirten Hisarcýklýoðlu, sektör meclislerinin her sektördeki en büyük 40 firmayý içerdiðini, bu sayede sektörleri yakýndan takip edebildiklerini söyledi. Ayrýca her sektör meclisinde, o sektör ile ilgili kamu idaresinden de daimi bir temsilcinin yer aldýðýný aktaran Hisarcýklýoðlu, "Böylece Türkiye sektör meclisleri, özel sektör ile kamu idaresinin bir araya gelerek ayný masa etrafýnda istiþare ettiði, birlikte çalýþtýðý, sorunlarý tartýþtýðý, mutabýk kalýnan önerilerin kamu idaresine aktarýldýðý, sektörel ve istiþare mekanizmasý olarak faaliyet gösteriyor." dedi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, yaptýðý konuþmada, bu tür toplantýlarda, sektör bazýnda Türkiye'nin sanayisini geliþtirmek, üretimi artýrabilmek için yapýlacaklarýný ele aldýklarýný söyledi. Siyasi karar mekanizmalarýyla ekonomik alanda çalýþan özel sektör temsilcileri ve giriþimcileri arasýnda saðlýklý istiþare olmazsa, karþýlýklý görüþ alýþveriþi olmazsa Ankara'da aldýklarý kararlarýn kaðýt üzerinde kalacaðýný vurgulayan Davutoðlu, "Eðer sizler, bizlerle saðlýklý iletiþim kanallarýna sahip olmazsanýz sizin þirketleriniz bazýnda, sektör bazýnda geçtiðiniz Karayolu Trafik Güvenliði Haftasý Kutlandý Trafik sorunlarýný çözümlemek amacýyla her yýl Mayýs ayýnýn ilk haftasý kutlanan "Uluslararasý Karayolu Güvenliði Haftasý" düzenlenen etkinliklerle kutlandý. Hafta kapsamýnda, Çýnar Meydaný'nda Denizli Ticaret Odasý'nýn da aralarýnda bulunduðu çeþitli kurumlar, stand açarak, vatandaþlarý bilgilendirdi. Bu yýl 2-10 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda kutlanan Uluslararasý Karayolu Güvenliði Haftasý dolayýsýyla Denizli Valiliði Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan bir dizi etkinlik düzenlendi. Denizli Valisi Þükrü Kocatepe, Denizli Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Zolan, Denizli Ýl Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Denizli Ticaret Odasý Meclis Baþkaný Habib Yýldýz ile diðer protokol üyelerinin katýldýðý program, Çýnar Meydaný'nda gerçekleþtirildi. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan açýlýþ ve protokol konuþmalarý ile devam eden etkinlikte, halk oyunlarý gösterisi sunuldu ve yýlýn sürücülerine ödül verildi. Etkinliðin sonunda protokol üyeleri, Denizli Ticaret Odasý ve diðer kurumlarýn açtýðý standlarý gezerek bilgiler aldý. stratejilerle bizim Türkiye'nin makro ekonomik geliþmesi ve makro stratejisi anlamýndaki kararlarýmýz arasýnda bir irtibat olmaz." diye konuþtu. Þura ile ilgili deðerlendirme yapan Baþkan Necdet Özer, 8. Türkiye Sektörel Ekonomi 25 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanan yönetmeliklerle tekstil ürünlerinin ve ayakkabýlarýn etiketlerinin denetleneceðinin açýklandýðýný bildiren Baþkan Özer, yeni getirilen düzenlemeyle tüketicilerin satýn aldýðý tekstil ürünlerinin deri olup olmadýðýný ürünün etiketinden öðrenme imkanýna kavuþacaðýný söyledi. Tekstil Elyaf Ýsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarýyla Ýlgili Etiketleme ve Ýþaretleme Hakkýndaki Yönetmelik'te yer alan yeni düzenlemeyi deðerlendiren Baþkan Özer, "Yönetmeliðe göre, artýk tekstil ürününde hayvansal menþeli tekstil olmayan parçalarýn varlýðý halinde, ürünün etiketinde 'hayvansal menþeli tekstil olmayan parçalar içerir' ifadesinin kullanýlmasý zorunluluðu getirilmiþtir. Böylece tüketici hangi tekstil ürününün deri olup olmadýðýný ürünün etiketinden öðrenebilecek. Yeni yönetmeliðin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüðe girecek olan hükmüne göre, bu bilgi ürünün etiketinde açýkça gösterilecek. Bundan sonra tüketici aldýðý ürünün ne olduðunu, deriden imal edilip edilmediðini bilecek." dedi. Yeni düzenlemeyle ürünlerdeki etiketlerin Türkçe olarak, kolay okunabilir ve görülebilir þekilde hazýrlanmasý gerektiðini ifade eden Bakan Özer, "% 100', 'Saf' veya 'Tamamen' ifadeleri, yönetmelikle düzenlenen þartlar saðlanmadan kullanýlamayacak. 'Yün' ifadesinin kullanýmý ancak yönetmelikle düzenlenen koþullar saðlandýðýnda mümkün olabilecek. Böylece tüketicilerin doðru bilgilendirilmesi saðlanacak." dedi. Tüketicinin Satýn Alacaðý Ayakkabýlarýn Temel Unsurlarýnýn Yapýmýnda Kullanýlan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmeliði de deðerlendiren Baþkan Özer, þöyle ko- Þurasý'nda Türkiye genelindeki sektörlerin karþýlaþtýklarý sorunlar ile bunlara iliþkin çözüm önerilerinin masaya yatýrýldýðýný dile getirdi. Þurada sektörlerin sorunlarý ve önerilerinin net bir þekilde ortaya konulduðunu belirten Özer, "60 sektörün sorun ve çözüm önerileri, baþta Sayýn Baþbakanýmýz olmak üzere ilgili bakanlýklara kitapçýk halinde daðýtýlmýþtýr. Ýþ dünyasý olarak sorunlarýn bir an önce giderilmesini bekliyoruz." dedi. Tüketici deri ve tekstil ürünlerini etiketinden öðrenebilecek Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Özer, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan tekstil ve ayakkabý ürünlerinin etiketlenmesine iliþkin iki yönetmelikle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. nuþtu: "Yönetmelik tüketiciye perakende satýþ amacýyla sunulan tüm ayakkabý çeþitlerine uygulanacak. Etiket görülebilir, güvenli þekilde iliþtirilmiþ, eriþilebilir olmalýdýr. Etiketin üzerindeki þekil boyutlarýnýn içerikteki bilgilerin anlaþýlmasýný saðlayacak büyüklükte olmasý zorunlu olup, etiketlerin tüketiciyi yanýltýcý nitelikte olmamasý gerekmektedir. Ayrýca ayakkabý üzerine konulan þekil ve sembollerin anlamlarý hakkýnda tüketicilerin bilgilendirilmesini saðlamak amacý ile ayakkabýlarýn satýþa arz edildiði yerlerde tüketicilerce kolayca görülebilecek ve okunabilecek þekilde ve en az (297mm x 210mm) A4 boyutunda hazýrlanmýþ bir poster veya tablo iþyerinin uygun bir yerine asýlmasý zorunlu hale getirildi." Özer, yönetmelik gereði, söz konusu hükümlere aykýrý davranan ve ürünlerine doðru ve mevzuata uygun etiket koymayan üretici ve ithalatçýlara TL idari para cezasý uygulanacaðýný hatýrlatarak, herhangi bir maðduriyet yaþanmamasý için üyelerinin daha dikkatli olmalarý gerektiði uyarýsýnda bulundu.

14 TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝKLERÝ Nanoteknoloji Ýle Ýlgili Çalýþan Belçikalý Firmanýn Tedarikçi Arayýþý Ref: BRBE Nanoteknoloji ile ilgili faaliyet gösteren Belçikalý firma, yeni ve inovatif ürünler tedarik edebileceði partnerler aramaktadýr. Söz konusu ürünler, nanomateryaller, kaplama veya nanoparçacýklar olmalýdýr. Nanoteknolojiyi kullanarak birçok yüzeye kaplama yapabilen Belçikalý firma, belirtilen konularda çalýþma yapan ve ürün temin edebilecek tedarikçilerle temasa geçmek istemektedir. Fransýz Firmanýn Partner Arayýþý Ref: BRFR Elektromanyetik duman detektörleri üreten ve koruyucu çözümlerle ilgili distribütörlük yapan Fransýz firma, bu konuyla ilgili üretim yapan firmalarla temasa geçmek istemektedir. Özellikle, çoklu güç soketleri ve masaüstü bilgisayarlar için kablo (multiplepowersockets, shieldedpowercablesfordesktopportablecomputers) üretimi yapan firmalarla iletiþime geçmek istemektedir. Hýrvat Firmasýnýn Ayakkabý Üreticisi/Distribütörü Arayýþý Ref: BRHR Hýrvatistan da faaliyet gösteren zincir bir maðaza, 30 yýldýr bölgesinde faaliyet göstermektedir. Firma, bay, bayan ve çocuk ayakkabýlarý üreticileriyle/distribütörleriyle temasa geçip bu ürünleri ithal etmek istemektedir. Talep edilen ayakkabýlar, ilkbahar-yaz koleksiyonu olmasý gerektiði özel olarak belirtilmiþtir. Hollandalý OEM Firmasýnýn Tedarikçi Arayýþý Ref: BRNL Gýda ve paketleme sektöründeki firmalara, mekanik ve mekatronik açýdan sistem tedariki saðlayan Hollandalý firma, modül ve parça temin edebileceði ve bu kapsamda outsourcing iþ birliði yapabileceði iþletmeler aramaktadýr. Polonyalý Firmanýn Doðal Taþ Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRPL Doðal taþlardan kompleks mimari yapýlarýn inþasý konusunda uzmanlaþmýþ Polonyalý firma, doðal taþ tedarikçileri aramaktadýr. Potansiyel tedarikçilerin konusunda deneyim sahibi olmasý ve taþlarýnýn sertifikalý olmasý gerekliliði de ayrýca belirtilmiþtir. Polonyalý firma bu firmalarla ticari iþ birliði yapmak istemektedir. Fransýz Firmanýn Biyosit Üreticisi Arayýþý Ref: BRFR Dokuma tekstili ile ilgili faaliyet gösteren Fransýz bir KOBÝ, tekstil ürünlerinin antibakteriyel ve su geçirmez hale getirebilecek biyosit aramaktadýr. Fransýz firma, söz konusu biyositleri tedarik edebilecek üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Fransýz Firmanýn Biyosit Üreticisi Arayýþý Ref: BRFR Dokuma tekstili ile ilgili faaliyet gösteren Fransýz bir KOBÝ, tekstil ürünlerinin antibakteriyel ve su geçirmez hale getirebilecek biyosit aramaktadýr. Fransýz firma, söz konusu biyositleri tedarik edebilecek üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Fransýz Distribütörün Gýda Katký Maddesi Üreticileri Arayýþý Ref: BRPL Unlu mamul, þekerleme ve dondurma ile ilgili hammadde ve yarý mamul ürünlerin distribütörlüðünü yapan Polonyalý firma, katký maddesi üreticileri aramaktadýr. Firma bu üreticiler için bölgesinde distribütörlük yapmak istediðini belirtmiþtir. Rus Firmanýn Bisiklet ve Bileþenleri Üreticisi Arayýþý Ref: BRRU Bisiklet ticareti ve bakýmý konusunda faaliyet gösteren Rus firma, kaliteli bisiklet veya Avrupa pazarýnýn beklentilerini karþýlayabilecek ekolojik ve güvenlikli bisiklet bileþenleri üreten firmalarla iletiþime geçmek istemektedir. Yeni bir firma olmasýna raðmen bölgede hýzlý bir geliþim gösteren ve büyük markalarla çalýþan Rus firmasý, söz konusu üreticilerle distribütör anlaþmasý yapmak ve onlarýn ürünlerinin bölgede satýþýný yapmak istediðini belirtmiþtir. Ýngiliz Ýlaç Distribütörünün Üretici Arayýþý Ref: BRUK Ýngiliz distribütör firma, C sýnýfý jenerik ve markasý olan ilaçlarýn üretimini yapan firmalarla temasa geçmek istemektedir. C sýnýfý ile kast edilen kategori, patenti olmayan ancak formülasyonu özel olan ilaçlar olarak belirtilebilir. Yavaþ salýnýmlý ilaçlar - analjezik yamalar bu kategori için örnek olabilir. 10 yýllýk bir deneyime sahip olan firma, Ýngiltere içerisinde tüm daðýtým lisansýný ve çok deneyimli uzman bir satýþ kadrosuna sahiptir. Ýngiliz Firmamýn Çocuk Kýyafeti Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK E - ticaret yapan Ýngiliz firma, çocuk kýyafeti üreticisi aramaktadýr. Firma, 3-10 yaþ aralýðýndaki kýz çocuklarý için dokuma ve jerseyden üretim yapabilecek firmalarla üretim anlaþmasý yapmayý planlamaktadýr. Ýlk sipariþler her bir tasarým için arasý olacakken sonrakiler için arasý olacaðý öngörülmektedir. Ýngiliz Firmamýn Çocuk Kýyafeti Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK E - ticaret yapan Ýngiliz firma, çocuk kýyafeti üreticisi aramaktadýr. Firma, 3-10 yaþ aralýðýndaki kýz çocuklarý için dokuma ve jerseyden üretim yapabilecek firmalarla üretim anlaþmasý yapmayý planlamaktadýr. Ýlk sipariþler her bir tasarým için arasý olacakken sonrakiler için arasý olacaðý öngörülmektedir. Hollandalý Firmanýn Tekstil Konusunda Üretici Arayýþý Ref: BRNL Bay ve bayanlar için yaratýcý eko kýyafet koleksiyonu geliþtiren Hollandalý bir firma, Türkiye' den üreticiler aramaktadýr. Ürünlerle ilgili iki adet resim aþaðýda bulunmaktadýr. Hollandalý firma, ilk sipariþ için 300 adet gibi bir rakam düþünmektedir. 1.V yaka tiþört için: 75 adet M beden, 75 adet L beden 2. Yuvarlak yaka tiþört için: 75 adet M beden, 75 adet L beden Polonyalý Distribütörün Gýda Katký Maddesi Üreticileri Arayýþý Ref: BRPL Unlu mamul, þekerleme ve dondurma ile ilgili hammadde ve yarý mamul ürünlerin distribütörlüðü yapan Polonyalý firma, katký maddesi üreticileri aramaktadýr. Firma bu üreticiler için bölgesinde distribütörlük yapmak istediðini belirtmiþtir. Polonyalý Firmanýn Yedek Parça Tedarikçisi Arayýþý Ref: BRPL Otobüs ve kamyon gibi büyük araçlarýn (Meritor, Brembo, Knorr, Wabco, Voith, Zf, Allison, Mercedes, Man, Cummins, Kamaz) tamirat ve bakýmý konusunda faaliyet gösteren Polonyalý firma, yedek parça tedarikçisi aramaktadýr. Uzun soluklu bir iþbirliði niyeti olan firmanýn, talep etmekte olduðu yedek parçalar þu þekildedir; amortisörler, pistonlar, yataklar, egzoz sistemleri, radyatörler, filtreler, sensörler, lambalar, farlar, pompalarý ve akslardýr. Ýsveçli Firmanýn Çocuklar Ýçin Bisiklet Koltuðu Üreticisi Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçli bir firma, enjeksiyonlu kalýplarla polipropilen plastikten çocuklar için bisiklet koltuðu üretebilecek firmalarla temasa geçmek istemektedir. Üretilmesi talep edilen koltuðun ölçüleri: yükseklik 700 x geniþlik 400 x derinlik 430 mm'dir. Ýlk yýl adet sipariþ edileceði ön görülmektedir. Ýsveçli Firmanýn Ahþaptan Raf/Stant Üreticisi Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçli bir firma, ipad, iphone ve ipod larda kullanýlmak üzere ahþaptan raf/stand ürettirmek istemektedir. CNC makinelerde iþlenerek üretilmesi istenilen ürünlerle ilgili iki adet resim aþaðýda bulunmaktadýr. Ýsveçli Ev Tekstili Toptancýsýnýn Üretici Arayýþý Ref: Ev tekstili üzerine toptancýlýk yapan Ýsveçli firma, masa örtüsü, perde, dekoratif minder, su ve leke geçirmeyen yatak örtüleri satýþý yapmaktadýr. Firma özellikle, nano kaplama ile çalýþan üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Ürün kumaþlarý hakkýnda detaylý bilgi aþaðýda bulunmaktadýr. Yatak örtüsü ve minder kumaþlarý için; "240gsm 100% polyester fabric "300gsm 100% fire retardant polyester fabric "500gsm 70% cotton 30% polyester blend Masa örtüsü kumaþlarý için; "230gsm 100% mercerisedcotton "210gsm 50% cotton/50% polyester "185gsm 60% cotton 40% linen "180gsm 100% polyester Hýrvat Ýthalatçýnýn Üretici Arayýþý Ref: BRHR Hýrvat ithalatçý firma, þekerleme üreticisi firmalarla iletiþime geçmek istemektedir. Amerika ve Kanada'ya da ihracat yapmakta olan Hýrvat firma, üreticilerle distribütörlük anlaþmasý yapmak istemektedir. Ýsveçli Firmanýn Bebek Arabasý Ýskeleti Üreticisi Arayýþý Ref: BRSE Ýsveçli firma, bebek arabalarýnýn iskeletini üretebilecek ve bu konuda çalýþmalar yapan üreticilerle temasa geçmek istemektedir. Ýskeletlerin bükülmüþ borular ve teleskobik çubuklar içeriyor olmasý gerekmektedir. Tüm çelik ve alüminyum aksam mm aralýðýnda çaplara sahip olmalýdýr. Firma ilk yýl adetlik bir sipariþ öngörmüþ olup, ilerleyen süreçte bu rakamýn yýlda adete çýkacaðýný düþünmektedir. Üretilmesi talep edilen iskeletle ilgili görseller aþaðýda bulunmaktadýr. Ýngiliz Firmanýn Fýrça Baþlýðý Üreticisi Arayýþý Ref: BRUK Ýngiliz bir firma ayakkabý temizleme makinesi geliþtirmiþtir. Bu makinenin içerisinde bulunan fýrça baþlýðýný üretebilecek firmalar aramaktadýr. Ýngiliz firma üretici firmayla taþeronluk anlaþmasý yapmak istemektedir. Makineyle ilgili fotoðraflar aþaðýda bulunmaktadýr. TEKNOLOJÝK ÝÞBÝRLÝKLERÝ Metal Þekillendirme Ýçin Yeni Teknoloji Ref: 11 PL 63AV 3MJH Polonyalý bir araþtýrma enstitüsü yeni bir metal þekillendirme yöntemi geliþtirmiþtir. TR adý verilen bu yeni teknolojide, eksantrik ve krank preslere monte edilen yenilikçi bir aparat, pahalý özel þekillendirme / dövme makinelerinin yerine geçebilmektedir. Enstitü, bu teknoloji ile ilgilenen firmalar ile teknik destek içerikli ticari anlaþma veya ortak giriþim anlaþmasý yapmak istemektedir. Sürdürülebilir Gýda Paketleme Çözümleri Ref: TRBE Gýda daðýtým konusunda faaliyet gösteren Belçikalý bir firma, yaþam döngüsü içerisinde çevrenin etkileri de hesaplanmýþ bir gýda paketleme çözümü arayýþýndadýr. Firma, kâðýt ve karton türevi ürünlerden tasarlanmýþ ambalajlama metotlarýna açýk olup, Alüminyum ve PVC malzemeleri kabul etmemektedir. Firma gýda ambalajý üreten veya tedarik eden kuruluþlar ile teknik iþbirliði veya teknik destekli ticari anlaþma yapmak istemektedir. Mobil Kalp Ritmi Ýzleme Cihazlarý Arayýþý Ref: TRLV Litvanyalý bir firma hastalar için elektrikle çalýþan sandalye üreticisidir. Firma özellikle kalp ameliyatý geçirmiþ hastalarýn dýþ mekân hareketlerinde kalp ritimlerini takip edebilmek için mobil olarak kullanýlabilecek kalp ritmi monitörlerine ihtiyaç duymaktadýr. Firma 5 kg'dan aðýr olmamasýný istediði bu cihazlar için ortak giriþim veya teknik destekli ticari anlaþma yapmayý düþünmektedir. Haddeleme Odaklý Yeni Bir Sac Metal Makinesi Üretimi ve Geliþtirilmesi Ref: TONL Hollandalý bir firma sac levha haddeleme üretim hatlarý konusunda hammaddeden ürüne dek komple hat kurulumu konusunda uzman bir firmadýr. Hollandalý firma haddeleme ve kývýrma konusunda yenilik arayýþýnda olan firmalar ile söz konusu teknoloji hakkýnda teknik ve ticari iþbirliði yapmak istemektedir. Firmanýn söz konusu yeni teknolojisinin uzun metrajlý sac levha üretimine haddeleme ve bükme sürecinde avantaj saðladýðý belirtilmiþtir. Pirinç Sýcak Dövme ve Hassas Malzemelerin Üretimi Ref: 10 IL 80ER 3JSK Ýsrailli firma sýcak pirinç dövme / iþleme ve hassas iþleme konusunda uzmanlaþmýþtýr. Firma ayrýca küresel vana ve özel vana imalatý da yapmaktadýr. Firma pirinç iþleme teknolojisini küresel vana üretimine uyarlanmasý konusunda ortak çalýþabileceði üretim firmalarý ile üretim, lisans, teknik destek, teknik iþbirliði ve ortak giriþim anlaþmasý yapacaktýr. Debriyaj Teknolojisi Ýle Ýlgili Ýþbirliði Arayýþý Ref: TRAT Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Avusturyalý firma yenilikçi transmisyon teknolojileri konusunda arayýþ içerisindedir. Özellikle debriyaj üretiminde yüksek ve ölçeklendirilebilen torkeldesi ile kontrollü baðlantý kesme fonksiyonu teknolojisi aranmaktadýr. Firma sektör gözetmeksizin bu konuda çalýþmak isteyen firmalar ile anlaþmak istemektedir. Lisans, üretim, ortak giriþim, teknik destek gibi ortaklýk tipleri geçerlidir. Domestik Zemin Altý Isýtma Kontrol Sistemi Arayýþý Ref: TRCZ Çek Cumhuriyetinde faaliyet gösteren üretici bir firma ev içerisinde ve ev dýþýnda (garaj, ardiye, mahsen gibi) bulunan yerlerde ýsýnmayý kontrol edebilecek bir sistem arayýþýndadýr. Firma zemin altýndan ýsýtma sistemi ile uyumlu olmasý beklenen doðrulanmýþ bir teknoloji arayýþýnda olup teknik iþbirliði yapmak istemektedir. Lazer Kesme Tezgahýnda Çelik Alternatifi Malzeme Arayýþý Ref: TRIT Demir - çelik ürünleri üreticisi Ýtalyan firma lazer kesme tezgâhýnda çeliðin alternatifi olabilecek alternatif bir malzeme arayýþýndadýr. Firma teknik iþbirliði anlaþmasý önermektedir. Lazer Kesme Tezgahýnda Çelik Alternatifi Malzeme Arayýþý Ref: TRIT Demir - çelik ürünleri üreticisi Ýtalyan firma lazer kesme tezgâhýnda çeliðin alternatifi olabilecek alternatif bir malzeme arayýþýndadýr. Firma teknik iþbirliði anlaþmasý önermektedir. Soðuk - Pres Bitkisel Yað Üretim Teknolojisi Arayýþý Ref: TRPL Polonyalý bir firma kolza ve keten tohumu yaðý üretiminde saatte 30 kg iþleme kapasitesine sahip ve mümkün olabilecek en düþük sýcaklýkta sýkým yapabilecek teknoloji arayýþýndadýr. Teknolojinin hazýr ve uygulanabilir olmasý þartý ile lisans ve teknik destekli ticari iþbirliði anlaþmasý önermektedir. Kahvaltý Gevreði Üreticisinin Extruzyon Teknolojisi Arayýþý Ref: 09 IL 80ER 2S4M Ýsrailli bir firma kahvaltý gevreði üretmektedir. Yeni reçetelerinde tuz ve þeker içeriðini düþürmek isteyen firma, ürününü extruzyon teknolojisi ile üretmek istemekte ve bu teknolojiyi konsept, Ar - Ge ve/veya tam anlamýyla hazýr olacak biçimde geliþtirmiþ firmalar ile ortak giriþim, teknik destekli ticari anlaþma, lisans anlaþmasý, veya üretim anlaþmasý yapmak istemektedir. Gaz/Su Boru Hatlarýnda "Hot Melt" Sýzdýrmazlýk Bileþenleri Arayýþý Ref: TRIT "Hot Melt" sýzdýrmazlýk ve yapýþtýrýcý ürünleri üreten Ýtalyan bir firma, yeterli laminasyonekipmanýna sahip bir üretici firma ile termoplastik filmlere uygulama yapýlmasý üzerine ortaklýk kurmak istemektedir. Nihai ürün rulo formunda plastik sýzdýrmazlýk malzemesidir. Ýtalyan firma, yapýþtýcý maddelerin plastik malzemeler üzerine lamine edilmesi konusunda faaliyet gösteren firmalar ile teknik iþbirliði, üretim veya teknik destekli ticari anlaþma yapmak istemektedir. Tekstil Sertleþtirici Arayýþý Ref: TRLV Tekstil ürünleri üreticisi Litvanyalý firma, sentetik ve doðal tekstil ürünlerine sertlik katacak bir teknoloji veya teknik çözüm arayýþýndadýr. Aranan teknolojinin uygulanmasý sonrasýnda ürünlerin ütüleme esnasýnda form alabilir olmasý þartý aranmaktadýr. Aranan teknik çözümün veya teknolojinin uygulamaya hazýr durumda olmasý gerekmektedir. Ayrýca sertleþtirici uygulamasý sonrasý kimyasal leke veya kalýntý olmamasý önemlidir. Firma teknik iþbirliði önermektedir. 5 Katmanlý PE (Poli - Etilen) Folyo Üretimi Ref: TRPL Polonyalý firma tek katmanlý PE folyo üretmektedir. Firma, 5 katmanlý PE folyo üretim teknolojisi arayýþýndadýr. Ýlgilenen üretici firmalar ile ticari veya teknik iþbirliði anlaþmasý yapýlmak istenmektedir. Sodyum Bazlý Temizleme Teknolojisi Arayýþý Ref: TRPL Profesyonel temizlik faaliyetleri konusunda uzmanlaþmýþ Polonyalý firma, metal iþleme ekipmanlarýnýn yaný sýra; yenileme, boya üretim, plastik, otomotiv, elektrik veya gýda sektörlerinde kullanýlan üretim ekipmanlarýnýn temizliðinde kullanýlmak üzere Sodyum bazlý temizlik teknolojisi arayýþýndadýr. Firma her türlü ticari anlaþmaya açýktýr. Sodyum Bazlý Temizleme Teknolojisi Arayýþý Ref: TRPL Profesyonel temizlik faaliyetleri konusunda uzmanlaþmýþ Polonyalý firma, metal iþleme ekipmanlarýnýn yaný sýra; yenileme, boya üretim, plastik, otomotiv, elektrik veya gýda sektörlerinde kullanýlan üretim ekipmanlarýnýn temizliðinde kullanýlmak üzere Sodyum bazlý temizlik teknolojisi arayýþýndadýr. Firma her türlü ticari anlaþmaya açýktýr. Mantarlar Ýçin Biyolojik Kontrol Organizmalarý Ref: TRES Ýspanyol bir firma pestisitlere alternatif olabilecek mikro - organizmalarýn ve organizmalarýn endüstriyel boyutta üretimi konusunda sanayi kuruluþlarý ile üretim anlaþmasý imzalamak istemektedir. Acil Durum Freni Ýçin Yüksek Sýcaklýkta Çalýþan Fren Malzemesi Ref: TRFI Finlandiya'da toplu taþýma sistemleri üzerinde faaliyet gösteren çok uluslu bir firma, termik þok direnci yüksek, ve yüksek sýcaklýkta çalýþabilen fren sistemlerinde kullanýlan sürtünme pedleri arayýþýndadýr. Anlaþma türü, teknolojinin veya ürünün ticari durumuna baðlý olarak görüþülecektir. Baharatlar ve Kurutulmuþ Bitkiler Ýçin Kesme ve Temizleme Makinesi Arayýþý Ref: TRGR Yunanistan'da faaliyet gösteren bir firma kurutulmuþ otlarýn ve/veya baharatlarýn kesilerek boylanmasý ve ayýklanmasý için makine arayýþýndadýr. Aranan makinenin temizleme esnasýnda toz çýkartmamasý, tozu, ayýklama sonrasý kullanýlmayan sap vb. artýklarý ve ayýklanmýþ parçalarý ayýrmasý beklenmektedir. Makine kapasitesi 150 kg/saat, boylama aralýðý 1-15 mm olacaktýr. Firma makine üreticileri ile üretim anlaþmasý imzalamak istemektedir. Kauçuk Granül Üreticisinin Renklendirme Teknolojisi Arayýþý Ref: TRPL Polonyalý bir firma kauçuk atýklarýndan granül üretmektedir. Firma ürettiði granül parçalarýn boyanmasý için bir boyama hattý arayýþýndadýr. Boyama sistemleri/hatlarý konusunda uzman firmalar ile teknik iþbirliði anlaþmasý düþünülmektedir. 32" Cam Yüzeye Safir Kaplama Uygulamasý Ýçin Partner Arayýþý Ref: TRPL Yüksek performanslý elektronik ürünler üreten Polonyalý bir firma, 32" cam yüzeye safir kaplama yapabilecek partner arayýþýndadýr. Firma ayrýca, koruma amaçlý olmak üzere alternatif malzemeler ile yapýlan uygulamalar ile de ilgilenmektedir. Aranýlan geçirgenlik 90% dýr. Firma teknik iþbirliði veya teknik destekli ticari anlaþma imzalamak istemektedir. Ýletiþim için veya Not: Ýletiþimde sizlere daha iyi hizmet verebilmesi için lütfen ilgilendiðiniz alanýn REF numaralarýný belirtiniz.

15 Bu ayki röportaj konuðumuz; öðrencilik yýllarýnda ailesinin dokuma atölyesinde iþ hayatýna baþlayan,17 yýl önce ise bir arkadaþýnýn yönlendirmesiyle sigortacýlýk acentesi kuran ve halen ayný sektörde baþarýylafaaliyetine devam eden Denizli Ticaret Odasý'nýn Meclis KatipÜyesi Adnan ÇELÝK MECLÝSTEN BÝR PORTRE Adnan ÇELÝK Denizli Ticaret Odasý 18. Meslek Komitesi Komite Baþkaný Fikret ÇINAR Bize kendinizi tanýtýr mýsýnýz? 28 Mayýs 1972 Denizli doðumluyum. Ýlk, orta ve lise eðitimimi Denizli'de tamamladým. Anadolu Üniversitesi Açýk Öðretim Fakültesi Ýktisat Bölümü 2. sýnýfta iken askere alýnmak için dilekçe verdim ve görevimi Iðdýr/Tuzluca'da tamamladým yýlýnda evlendim. 17 yaþýnda Meliha Gizem isimli bir kýzým, 11 yaþýnda Baturalp isimli ve 8 yaþýnda Yiðitalp isimli iki oðlum var. Ýþ hayatýna ne zaman atýldýnýz? Ýþ hayatý benim için erken baþladý. Ortaokuldayken ailemize ait dokuma atölyesinde masurcu olarak çalýþmaya baþladým. Askerden geldikten sonra da devam ettim yýlýnda ise sigorta acentemizi kurduk ve halen devam etmekteyiz. Ýþlerinizde ailenizin size olan desteði nelerdir? Bizim için aile çok önemlidir. Birlikte iþler yapýyoruz, her konuda birbirimizi destekleriz. Neden bu sektörü tercih ettiniz? Ticarete baþlamadan önce hayalinizde yapmak istediðiniz baþka bir iþ var mýydý? Bu sektöre, bir arkadaþýmýn önerisini deðerlendirip, araþtýrmayaparak girdik. Ortaokul zamanlarýmda teknoloji iþi ile ilgili hayallerim vardý ve halen de devam etmekte olup, þu anda fizibilite çalýþmalarýnda bulunduðumuz büyük bir projemiz var. Ýnþallah 2015 yýlý içerisinde bu konu ile ilgili bir giriþimde bulunacaðýz. Bize içerisinde olduðunuz sektörü, yani mesleðinizi anlatýr mýsýnýz? Sigortacýlýk sektörü Türkiye'de daha yeni yeni oturmaya baþlamýþ, geliþmekte olan bir sektördür. Kanunumuz 2007 yýlýnda çýkmýþ ve halen yeni yönetmeliklerle kanunun altý doldurulmakta, sektör bir düzen ve disiplin altýna alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Tüm çalýþmalar sektörümüzün geliþmiþ ülkelerdeki seviyelere ulaþmasý kurgusuyla yapýlmaktadýr. Ekonominin geliþmesine de birçok faydasý olan sektörümüzün daha geniþ kitlelere ulaþabilmesi ve sigorta bilincinin artýrýlmasý için her yýl mayýs ayýnýn son pazartesi günü baþlayan hafta Sigorta Haftasý olarak ilan edilmiþ, bu hafta boyunca TOBB ve Türkiye' deki tüm Ticaret Odalarý ile tüm sivil toplum kuruluþlarý çeþitli etkinlikler düzenleyerek çalýþmalar yapmaktadýr. Geçmiþten bugüne mesleðinizle ilgili neler söylersiniz? Neler deðiþti? En önemlisi 2007 yýlýnda kanunumuz çýktý. Bu kanun ve yönetmeliklerle "Sigorta Acentesi"nin nasýl ve ne þekilde kurulacaðýný ve faaliyet þartlarý belirlenerek çerçevesi çizildi. Eðitim þartlarý getirilerek hizmet kalitesi arttýrýldý. Kanunumuzun 27. Maddesi ile TOBB Bünyesinde Sektör Meclisi ve Sigorta Acenteleri Ýcra Komitesi kuruldu. Bu sayede kayýt dýþý olarak sektörümüzde faaliyet gösterilmesinin önüne geçilerek, müþteriler bazýnda yaþanan maðduriyetlerde engellenmiþ oldu. Mesleðinizin avantajlarý nelerdir? Sigortacýlýk mesleði çok sosyal ve aktif olunmasý gereken bir meslektir. Her sektörden ve kesimden müþterilerimiz bulunmakta olduðundan renkli bir sektördür. Piyasalarý yakýndan takip etmek, müþteri ihtiyaçlarýný doðru tespit etmek, hasarlarýnda doðru çözümler üretmek görevlerimiz olup, her zaman bir eðitimin ve geliþimin içerisinde olmak zorundayýz. Bu da bizi daha dinamik tutmaktadýr. Mesleðinizde yaþadýðýnýz zorluklar oluyor mu? Sektördeki sýkýntýlardan söz eder misiniz? Elbette oluyor. Her sektörde olduðu gibi bizim sektörümüzle ilgili sýkýntýlar da olmaktadýr. Bunlarýn en önemlileri çantacýlar olarak tabir ettiðimiz kayýt dýþý çalýþan kiþiler ile etik olmayan ve haksýz rekabet uygulamalarýdýr. Kanunumuzla ve yönetmeliklerimizle kayýt dýþý çalýþmalarýn ne kadar önüne geçilmiþ olsa da ve cezasý da bulunmasýna raðmen halen bu þekilde çalýþma içerisine girenler bulunmaktadýr. Bu kiþilerin Sigorta Acenteleri Ýcra Komitesi (SAÝK)' ne þikâyet edilmesi halinde hem kendisi hem de poliçe düzenlettirdiði sigorta acentesine ceza uygulamasý mevcuttur. Diðer yandan çok büyük sermaye gruplarý,farklý faaliyetleri dolayýsýyla ellerinde birçok müþteri veri tabaný bulundurmaktadýr. Bu bilgileri izinsiz olarak sigortacýlýk faaliyetlerinde de kullanmalarý, haksýz ve etik olmayan rekabete yol açmaktadýr. Bizler sigorta acenteleri olarak bundan olumsuz þekilde etkilenmekteyiz. Ýnþallah bu sýkýntýmýz 1 Mayýs 2015'te yürürlüðe giren kanun ile izinsiz SMS, eposta, telefonla arama vb. engellenmesi ile bir miktar düzene girmiþ olacaktýr. Özellikle mesleðinizle ilgili unutamadýðýnýz bir anýnýz var mý? Biz sigorta acenteleri, müþterilerimizin hasar yaþadýklarý kötü günlerinde yanýnda oluruz. Bu sebeple birçok unutamadýðýmýz anýmýz mevcuttur. Ticarete yeni atýlmayý düþünen gençlere neler tavsiye ederseniz? Sigortacýlýk sektörüne girmek isteyen gençlerin, kanunumuz gereði öncelikle eðitim almalarý ve ardýndan belirli bir süre deneyim þartlarý bulunmaktadýr. Bu süreç içerisindeyken kendilerini iyi geliþtirmeleri, sektörümüzle ilgili her bilgiye açlýktan çýkmýþ gibi saldýrmalarý ve en önemlisi kanunumuzu ve yönetmeliklerimizi çok iyi okumasýný ve anlamasýný tavsiye etmekteyim. Denizli Ticaret Odasý'nda görev almýþ bir kiþi olarak Odamýz faaliyetlerini nasýl deðerlendirirsiniz? 5 yýldýzlý Odamýzýn tüm faaliyetlerini beðeni ile takip etmekteyiz. Sigortacýlýk Sektörü ile ilgili olarak da elinden gelen her türlü yardýmý yapan Odamýza ve Yönetim Kurulu'na ayrýca teþekkür ederiz. Sektörümüzün ileriye gitmesinde Odamýzýn katkýsý büyüktür. Meclis Katip Üyesi Adnan ÇELÝK Komite Üyesi Musab ERDOÐAN Meclis Üyesi Mustafa TAÐCI Komite Üyesi Salih GÜNDEDE AÝDAT DUYURU 5174 sayýlý kanun gereðince 2015 yýlý, yýllýk ve munzam aidatlarý ilk taksitlerinin, 30 Haziran 2015 Salý günü mesai bitimine kadar (17.30) ödenmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur. Denizli Ticaret Odasý Baþkanlýðý Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, E-Ticaret yönetmeliklerini çýkardý 5 Kasým 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun 1 Mayýs 2015 tarihinde yürürlüðe girdi. Buna göre, elektronik ortamda bir mal satýmý veya hizmet sunumuna iliþkin sözleþme ve sipariþlerdeki yükümlülükleri, telefon ve bilgisayar gibi elektronik iletiþim araçlarýyla gönderilen SMS, e-posta ve telefon aramasý yoluyla gerçekleþtirilen her türlü ticari iletiþimin ve bunlarýn yapýlmasýna elektronik ortam saðlayan aracý hizmet saðlayýcýlarýn yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanýyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, Elektronik Ticarette Sözleþme ve Sipariþler Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý ve Ticari Ýletiþim ve Ticari Elektronik Ýletiler Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý ile elektronik ticarette kapsamlý düzenlemeleri hayata geçirdi. Yönetmelik kapsamýnda ana baþlýklar halinde þunlar yürürlüðe girdi. Alýcýlar sözleþme öncesi ve sipariþlerde bilgilendirilecek Elektronik ortamda ticari faaliyette bulunanlar artýk kendilerine ait Mersis Numarasý ve kayýtlý elektronik posta (KEP) adresi gibi güncel ve tanýtýcý bilgilerini sunmak zorunda olacak. Ayrýca, Elektronik ticaret iþletmeleri, alýcýlarýn hangi aþamalarla sipariþ ve sözleþme yapacaðý ile sipariþteki hatalarýný ne þekilde düzeltebileceðine iliþkin bilgilere ana sayfalarýnda yer verecektir. Elektronik ticaret iþlemlerinde ödeme bilgilerinin verilmesinden önce vergi ve kargo masraflarý dâhil toplam bedel görülebilecek, veri giriþ hatalarýnýn belirlenebilmesi için geri al, deðiþtir ve sipariþ özeti gibi uygun teknik araçlarýn sunulmasý zorunlu olacak. E-Ticaret'te þeffaflýk ve güvenilirlik tesis edildi E-Ticaret iþletmeleri, faaliyette bulunduklarý alan adlarýný ticaret veya esnaf siciline tescil ettirecek. Yönetmelikte belirlenen uygun güvenlik düzeylerini ve standartlarýný saðlayanlarýn bilinmesi saðlanacak. Böylece e-ticarette þeffaflýk ve güvenlik tesis edilecek Ticari iletiþimde kurallar belli oldu Elektronik ortamda yapýlan ticari iletiþimi gerçekleþtirenin belirlenebilir olmasý için bu iletiþimde gerekli bilgilerin yer almasý zorunlu olacak; promosyon ve hediye gibi hususlarýn da açýk ve anlaþýlabilir olmasý saðlanacak. Ticari amaçla gönderilen elektronik iletiler, alýcýlara ancak önceden onaylarý alýnmak kaydýyla gönderilebilecek. Bu onay, yazýlý veya her türlü elektronik iletiþim araçlarýyla alýnabilecek. Alýcýnýn iletiþim bilgisini vermesi halinde, temin edilen mal ve hizmetlere iliþkin deðiþiklik, kullaným ve bakýma yönelik olanlarda ayrýca onay alýnmayacak. Ayrýca esnaf ve tacirlere önceden onay alýnmaksýzýn gönderilebilecek. Ayrýca ticari elektronik iletilerde, göndericinin tanýnmasýný saðlayan bilgiler ile haberleþmenin türüne baðlý olarak telefon numarasý ve elektronik posta adresi gibi eriþilebilir durumdaki bilgiler yer alacak. Alýcýlara ticari elektronik iletiyi reddetme hakký tanýndý Alýcýlara her zaman ticari elektronik iletileri reddetme hakký ücretsiz ve kolay bir þekilde tanýnacak. Ret bildirimi imkânýnýn gönderilen her bir ticari elektronik iletide yer almasý zorunlu olacak. Gönderen ret talebini müteakip üç iþ günü içinde alýcýya elektronik iletiyi gönderme iþlemini durduracak. Elektronik ticarette kiþisel veriler korunacak Elektronik ticaret faaliyetinde bulunanlar, elde ettiði kiþisel verilerin saklanmasýndan ve güvenliðinden sorumlu olacak ve bunlarý üçüncü kiþilerle paylaþamayacak. Kanuna aykýrý hareket edenlere para cezasý uygulanacak Bakanlýk; Kanunda öngörülen yükümlülüklere aykýrý hareket edenlere bin Türk Lirasýndan on beþ bin Türk Lirasýna kadar deðiþen idari para cezalarýný uygulayabilecek, alýcýlarýn onayý alýnmaksýzýn bir defada birden fazla kimseye ileti gönderilmesi halinde ceza üst limitini elli bin Türk Lirasýna kadar arttýrabilecek.

16 500 giriþimci yetiþtirdik Denizli Ticaret Odasý ile Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle düzenlenen "Giriþimcilik Eðitim Programý" Denizli Ticaret Odasý hizmet binasýnda Denizli Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi (ABÝGEM) tarafýndan verilen eðitimlerle devam ediyor yýlýndan bugüne kadar yaklaþýk 500 kiþinin yararlandýðý eðitimler sonucunda, giriþimci adaylarý iþ sahibi olabiliyor. "Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Projesi" kapsamýnda 2011 yýlýnda 350 giriþimcinin yetiþtirilirken, 2014 Kasým ayýnda baþlatýlan eðitimlerde toplam 750 kiþiye kurs verilecek. Denizli Ticaret Odasý'nda 25'er kiþilik gruplar halinde düzenlenen eðitimlerde, kendi iþini kurmak isteyenlere ABÝGEM ta- Denizli Ticaret Odasý'nýn açtýðý giriþimcilik kursuna katýlan 500 kiþi, belge almaya hak kazandý. Denizli Ticaret Odasý'na bu hizmeti verdiði için teþekkür eden giriþimciler, eðitimler ýþýðýnda iþletmelerinin mali durumlarýný yönettiklerini bu sayede yýl boyu sýkýntý yaþamadýklarýný anlattý. rafýn- dan yön veriliyor. Giriþimcilik fikirleri oluþturma ve test etme, pazarlama, üretim, finans ve iþ planý konularýnýn detaylý bir þekilde iþlendiði eðitim programý kapsamýnda, katýlýmcýlarýn iþsiz olmasý durumunda kiþilere, günlük 20 lira veriliyor. Eðitim sonrasýnda ise giriþimci adaylarý, kendi iþ fikirlerine iliþkin iþ planlarý ile Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOS- GEB)'e baþvurarak, onay çýkmasý durumunda 30 bin TL'ye varan hibe, 70 bin TL'ye varan faizsiz kredi imkanýndan faydalanabiliyor. Giriþimcilik kursuna katýlýp, iþ sahibi oldular Denizli Ticaret Odasý'nýn giriþimcilik eðitimlerine katýldýktan sonra iþletme kuranlardan bazýlarýnýn yaþam hikayeleri þu þekildedir: Özer: "500 giriþimci yetiþtirdik, 600 giriþimci daha yetiþecek" Ajans BANGO sahibi Furkan Varol: Üniversitede okurken hiçbir zaman memur olma gibi bir düþüncem olmadý. Özel sektörde çalýþmak ve bir gün kendi iþimi kurmak istedim. Bu nedenle giriþimcilik eðitimi ve sertifikasý için bir takým araþtýrmalarým oldu. Bu araþtýrmalarým üzerine Denizli Ticaret Odasý'nýn ABÝGEM ile birlikte düzenlediði Giriþimcilik Eðitimi Programý'ndan haberdar oldum. Denizli Ticaret Odasý tarafýndan düzenlenen Giriþimcilik Eðitimleri hayallerimi gerçeðe dönüþtürme noktasýnda bana yeni bir vizyon kazandýrdý. Denizli'de olmayan ama ihtiyaç duyulan bir iþe nasýl gireriz, kýsa ve uzun vadeli planlarý nasýl hayata geçirebiliriz, sermayemizi ne kadar sürede amorti edebiliriz; bu gibi konularda düþünme yeteneðimi geliþtirdi. Giriþimcilik Eðitimi'nden sonra Ajans Bango'yu açtým. Ajansýmýz þirketlerin sosyal medyada reklamýný yapan, internet üzerinden müþterilerine daha kolay ulaþmasýný saðlayan, bir tanýtým planý doðrultusunda bilinirliðini artýran çalýþmalar yapýyor. Bizi tercih eden firmalarla iyi bir baþarý yakaladýk. Denizli Ticaret Odasý, bu eðitimlerle genç giriþimcilere önemli bir fýrsat sunuyor. Kendi iþini kurma düþüncesinde olan arkadaþlar, bu önemli fýrsatý mutlaka deðerlendirmeleri gerektiðini düþünüyorum. Ayþince Giyim sahibi Ayþin Sarý: 3 yýldýr kendi iþimi yapýyorum. 13 yýl boyunca ev hanýmýydým. Çocuklar büyüdükten sonra çalýþmayý, eþimin de desteðiyle bir þeyler yapmayý planlýyordum zaten. Özel sektörde çalýþacaðým herhangi bir yerin çocuklarýmla yeterince ilgilenememe sebep olacaðýný düþündüm. Bu yüzden kendi iþimi kurmaya karar verdim. Ne yapabilirim diye araþtýrma yaparken Denizli Ticaret Odasý'nýn Giriþimcilik Eðitimi verdiðini öðrendim ve bu kurslara katýldým. Benim için bir hayal olarak baþlayan bu düþünce artýk gerçeðe dönüþtü. Yoðun çalýþýyor olsam da bu yorgunluða deðiyor. Kendi iþimi yaparak ekonomik anlamda ayaklarýmýn üzerinde durmanýn mutluluðunu yaþýyorum. Denizli Ticaret Odasý'na giriþimcilere verdiði destekten dolayý teþekkür ederim. Denizli Ticaret Odasý olarak mevcut yasal görevlerinin yanýnda sosyal sorumluluklarý gereði faaliyetler gerçekleþtirdiklerini, bunlar içinde de giriþimciliði çok önemsediklerini vurgulayan Denizli Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Özer, iþsizliðe çözüm olarak kendi iþini kurarak, ekonomiye dinamizm kazandýracak giriþimcilerin yetiþtirilmesinin çok büyük önem taþýdýðýný ifade etti yýlýnda 350 adayýn giriþimcilik eðitimlerine katýldýðýný hatýrlatan Baþkan Özer, 2014 yýlýnda ise Denizli Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile "Giriþimcilik Eðitim Programý" için TOBB Baþkaný M.Rifat Hisarcýklýoðlu'nun þahitliðinde protokol imzalandýklarýný, bu kapsamda þu ana kadar 150 giriþimcinin belge almaya hak kazandýðýný, 600 kiþinin daha giriþimci olarak yetiþtirileceðini söyledi. Giriþimcilik eðitimlerinin Denizli ve Türkiye için önemine vurgu yapan Özer, "Ýlimizde iþ kurmak isteyen kiþiler, belirli bir kriterlerden geçtikten sonra 70 saatlik eðitime alýnýyor ve ardýndan da iþ kurabiliyor. Giriþimcilik eðitimleri sonrasýnda eðitim alanlarýn yüzde 5'i iþletme kurup, istihdam saðlamaktadýr. Bu oran az gibi gözükse de ülkemizin iþsizlikle mücadelesinde çok önemli bir yer tutmaktadýr. Çünkü böyle eðitim faaliyetleri ile bir kiþinin çalýþan konumundan iþveren konumuna geçiþ yapmasý ve yanýnda eleman çalýþtýrmasý istihdam rakamlarýna olumlu yansýmaktadýr." dedi. Özer, Denizli Ticaret Odasý olarak mesleki eðitim konusunda çalýþanlarý ve kendi iþini kurmanýn gayreti içinde olanlarý eðitme, destekleme ve kamunun tahsis ettiði finans kaynaklarýna ulaþmalarý konusunda yönlendirmenin gayreti içinde olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Asyýldýz Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi (OSGB) sahibi Ali Pala: Ajans 20 sahibi Mehmet Ali Baþa: Reklam üzerine çalýþmaya 5 yýl önce baþladým. Denizli Ticaret Odasý'nýn açtýðý giriþimcilik kurslarýný öðrendim ve benim için yararlý olacaðýný düþünerek katýldým. Bu kursta, bir iþletmecinin yapmasý gereken her þey ayrýntýlý bir þekilde anlatýlýyor. Giriþimcilik sertifikasý, eðitim süresince aldýðýn bilgileri ticari hayata aktarabilmek açýsýndan da çok önemli. Bir iþletmenin mali hesaplarýnda gelirgider dengesini doðru yönde oluþturmanýn nasýl yapýlacaðýný bu kurslarda öðrendim. Bu eðitimi almadan önce maddi problemlerden, müþterilerden alýnamayan Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümü'nden 2009 yýlýnda mezun oldum. Sonrasýnda Denizli'de birkaç firmada çalýþtým. Aklýmda her zaman kendi iþimi kurmak vardý. Son çalýþtýðým firmadan birkaç arkadaþým Denizli Ticaret Odasý'nýn giriþimcilik kursu olduðunu söyledi. Oradaki hocalarýmýzla bir görüþme yaptým ve eðitimlere katýldým. Eðitimlerde edindiðim bilgi birikimiyle kendi iþ yerimi açtým. Ýþ güvenliði sektörü Denizli'de ihtiyaç duyulan bir alan. Bizim ana hedefimiz firmalardaki iþ güvenliði üzerine. Bunun yanýnda, iþ makinelerinin kontrollerini ve ortam ölçümlerini de yapýyoruz. Ýyi bir ekibimiz var. Ýþ hayatýnda iþveren olmak ile çalýþan olmak çok ayrý þeyler. Eðer bir insan kendi iþini kurma fikrine sahipse, aklý ve kalbiyle bu hedefine kilitlenerek yola koyulmalýdýr. Sonunda mutlaka netice alacak ve güzel yerlere gelecektir. paralardan dolayý sýkýntý çekmiþtik. Öðrendim ki, bir hata yaptýðýnýzda bunu amorti edecek çözümleri bulmanýz, hesabýnýzý yapmanýz gerekiyor. Bu bilinçle her þey daha farklý oluyor. Ýþimizin yoðun ve durgun olduðu dönemler oluyor. Yaz aylarý hareketli geçerken kýþýn durgun oluyor. Giriþimcilik Eðitimleri sayesinde yaz sezonun mali planýný tüm yýla yayarak kýþ mevsimini daha az sýkýntýyla geçiriyoruz. Gerekli sermayeyi temin ettiðinde herkes iþ sahibi olabilir. Ancak bunun ötesinde önemli olan bir iþletmenin nasýl yürütüldüðünü bilmek. Yola böyle çýkýlýrsa ayakta kalmak kolaylaþýr. Giriþimcilik Eðitimi bu anlamda çok deðerli. Vizyon Kafe sahibi Huriye Biçer: Ýki yýl öncesine kadar evim ve iki çocuðumla ilgilenen bir ev hanýmýydým. Hiç iþ tecrübem olmadý. Ancak hep aklýmýn bir köþesinde mutfak tecrübelerimi iþ hayatýnda kullanmak adýna hayallerim vardý. Denizli Ticaret Odasý destekli Giriþimcilik Eðitimi'nden haberdar oldum. Ýþ yeri açmayý düþünen bayanlara iþ hayatý ile ilgili eðitim verildiðini öðrenince hemen baþvuruda bulundum. Böylelikle, Giriþimcilik Eðitimi kursuna katýlarak sertifika aldým. Eðitimlerde iþ hayatýnda neler yapýlmasý gerektiðini, hangi yollarý takip ederek hedefe ulaþýlacaðýný öðrenme imkaným oldu. Üç ay önce iþ yerimi açtým. Gýda sektörü hijyenin, kalitenin ve görselliðin ön planda olduðu bir sektör. Ýþ hayatýna atýldýktan sonra Giriþimcilik Eðitiminde öðrendiðim pratik bilgiler çok iþime yaradý. Tecrübe kazandýkça kendime olan özgüvenim daha da arttý. Ýþ hayatýna adým atmama yardýmcý olan Denizli Ticaret Odasý'na teþekkür ediyorum. Rextema Ýnþaat sahibi Gökhan Babahan: Hacettepe Üniversitesi Almanca Öðretmenliði Bölümü mezunuyum fakat öðretmenlik yapmýyorum. Ýnþaat sektöründe mantolamayla ilgili çalýþýyoruz. Daha önce inþaat sektörüne ilgili duyuyordum ancak bu alanda hiç çalýþmamýþtým. Rextema'yý 2013 yýlýnda devralarak inþaat sektörüne adým atmýþ oldum. Türkiye, Kyoto Protokolü'nü imzalayýnca bazý yükümlülükler altýna girdi. Bu çerçevede hazýrlanan yeni kanunla tüm binalara mantolama zorunluluðu getirildi. Biz de bu ihtiyaçtan dolayý çalýþmalarýmýza baþladýk. Mantolama dýþýnda; dekorasyon, tasarým, ev ve iþ yeri tadilatlarý baþta olmak üzere çeþitli yapý iþlerini yürütüyoruz. Bu iþe baþlamadan önce Denizli Ticaret Odasý'nýn düzenlediði Giriþimcilik Eðitimleri'ne katýldým. Yapý sektörü farklý bir alan, kurslarda aldýðýmýz eðitimlerde muhasebe ve doðru yatýrým alanlarýnda çok faydasýný gördüm. Bir iþveren olmak güzel ancak büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Bu sektörde iþ yapmak isteyen bir giriþimcinin iyi bir muhasebe yeteneðinin yanýnda idare etme özelliði de olmalý. Ustalarla olan iletiþim zaman zaman bir iþveren olarak sizi zorlayabiliyor. Giriþimci adaylarý hedeflerine ulaþabileceklerine inanýyorlarsa mutlaka kendi iþlerini kursunlar.

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 22.11.2017 23.11.2017 16.İstanbul Perakende Fuarı Mağaza, Market, Alışveriş Merkezlerine Yönelik Ürün, Hizmetler ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Lütfi Kırdar Uluslararası

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 21 24 Mayıs 2015 KONYA İNŞAAT FUARI KONYA KENT 2015 KONYA DEKOR 2015 KONYA İDEAL EV 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 21 24 Mayıs 2015 KONYA İNŞAAT FUARI KONYA KENT 2015 KONYA DEKOR 2015 KONYA İDEAL EV 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 21 24 Mayıs 2015 KONYA İNŞAAT FUARI 12. Yapı, İnşaat Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Tesisat ve Doğalgaz Teknolojileri Fuarı Hırdavat ve Nalburiye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ

2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ 2016 YILI EGE BÖLGESİ FUAR TAKVİMİ Sıra No Başlama Bitiş Fuarın Adı Fuarın Konusu Başlıca Ürün Hizmet Grupları Yer Şehir Düzenleyici IF Wedding Fashion Gelinlik, Damatlık, Abiye Giyim, Abiye ve Fuar -

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 10.01.2017 14.01.2017 JUNIOSHOW Bursa 8.Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı Bebe ve Çocuk Hazır Giyim Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Bursa

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler... 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 www.ipaffuarlari.com Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi ipaf2009 ÝPAF plastik

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU YER 01.02.2017 03.02.2017 Alleather IDF Deri Fuarı Giysilik, Ham Deriler, Deri Konfeksiyon, Deri İşleme Makineleri, Finisaj, Kimyasallar Fuar Merkezi Yeşilköy 02.02.2017

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Ýþ dünyasýna iþkur destekli istihdam çaðrýsý

Ýþ dünyasýna iþkur destekli istihdam çaðrýsý Ýþ dünyasýna iþkur destekli istihdam çaðrýsý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, ÝÞKUR Hizmet Noktasý Protokol Töreni'nde yaptýðý konuþmada, devletin istihdam konusunda

Detaylı

8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 8 15 OCAK 2014 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ye için, dayanýþma içinde olma ve geleceðe odaklanma zamaný. Türkiye'nin yarýnýný, bugününden çok daha güzel yapma zamaný." ifadesini kullandý.

ye için, dayanýþma içinde olma ve geleceðe odaklanma zamaný. Türkiye'nin yarýnýný, bugününden çok daha güzel yapma zamaný. ifadesini kullandý. Yarýna odaklandýk, geleceðe yürüyoruz T OBB'un73. Genel Kurulu Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu Genel Kurul'un açýlýþýnda yaptýðý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık

Detaylı