ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP DOĞRAMACI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP DOĞRAMACI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0171-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 20.12.2011-28148"

Transkript

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI AHġAP DOĞRAMACI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1

2 Meslek: AHġAP DOĞRAMACI Seviye: 3 I Referans Kodu: 11UMS Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar): Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Ağaç ĠĢleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektör Komitesi MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: Tarih ve 2011/76 Sayılı Karar Resmi Gazete Tarih/Sayı: Revizyon No: 00 I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiģtir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 2

3 TERĠMLER, SĠMGELER VE KISALTMALAR AHġAP DOĞRAMA: ĠnĢaat sektöründe kullanılan kapı, pencere, panjur, giydirme cephe, asma tavan, kameriye, pergole, merdiven ve iģin özelliğine göre ortaya çıkan konstrüksiyonun doğramalık keresteden ve ahģap esaslı malzemelerden imal edilen yapı elemanını, BABA: Bir merdivende, tırabzanın zemin ve sahanlıkla birleģtiği yerlerde bulunan dikey elemanı, BASAMAK: Merdivenlerde iniģ ve çıkıģlarda üzerine basılan yatay elemanı, ISCO: Uluslararası Meslek Standartları Sınıflandırması nı, ĠSG: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ni, KAVELA: 5 mm den baģlayıp ilgili ahģap ürün elemanının kalınlığına bağlı olarak daha büyük çaplarda olabilen yivli/yivsiz, ahģap, metal veya plastik silindirik elemanı, KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karģı korunmak için kiģilerce giyinmek veya taģınmak amacıyla tasarlanmıģ herhangi bir cihaz, alet ya da malzemeyi, KORKULUK: Merdivenlerin boģluk tarafındaki ahģap parmaklığı, tırabzanı, KÜPEġTE: Merdivenlerde iniģ çıkıģlarda kiģilere destek sağlamak üzere korkulukların üzerine yerleģtirilen profilli ahģap elemanı, LAMĠNE AHġAP: Lif yönleri birbirine paralel olmak üzere masif ahģap lamellerin üst üste ve yan yana yapıģtırılması ile elde edilen elemanı, MASĠF AHġAP: Herhangi bir ağaç türüne ait keresteden biçilerek elde edilen katmansız ahģap malzemeyi, PANJUR: GüneĢi ve rüzgârı önlemeye, ıģığı azaltmaya yarayan, açılır kapanır dar ve yatay tahtadan, plastikten veya metal gereçlerden yapılmıģ, pencereye takılan kapatma düzeneğine, PENCERE: Yapıları aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanıģlı bir duruma getirilen açıklığa monte edilen elemanı, PERVAZ: Kapı ve pencerelerde kasa-duvar arası boģlukları kapatmak amacıyla kullanılan ince ve dar parçayı, RIHT: Merdivenin iki basamağı arasındaki dik yüzeye ait elemanı, RĠSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileģimini, SAHANLIK: Yapılarda ve bazı taģıtlarda kapı önünde, merdiven baģlarında veya dönülen bölümünde bulunan geniģ yeri, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 3

4 ġablon: AhĢap doğrama üretimi faaliyetlerinde düzeltme, belirleme, ölçme, denetleme iģlerinde kullanılan ve yaptığı iģe göre Ģekli değiģen aracı, TEHLĠKE: ĠĢyerinde var olan ya da dıģarıdan gelebilecek, çalıģanı veya iģyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 4

5 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ MESLEK TANITIMI Meslek Tanımı Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler MESLEK PROFĠLĠ Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Bilgi ve Beceriler Tutum ve DavranıĢlar ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 5

6 1. GĠRĠġ AhĢap Doğramacı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan "Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik" ve "Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre MYK'nın görevlendirdiği Ankara Sanayi Odası tarafından hazırlanmıģtır. AhĢap Doğramacı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınarak değerlendirilmiģ, Ağaç ĠĢleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıģtır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 6

7 2. MESLEK TANITIMI 2.1. Meslek Tanımı AhĢap Doğramacı (Seviye 3); iģ sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, masif ahģap malzeme kullanarak kapı, pencere, pergola, kameriye, merdiven, panjur vb. ürünlerin projelerine uygun olarak üretim ve ön montaj iģlemlerini yapan kiģidir. AhĢap doğrama üretimi ve ön montajı ile ilgili gerçekleģtirilen tüm iģlemlerin emniyet kurallarına uyarak, doğru, zamanında ve istenilen kalitede yapılmasından sorumludur. ĠĢlemlerin yapılmasında iģ talimatlarına uygun olarak çalıģır. AhĢap doğrama üretim ve ön montaj süreci içerisinde yaptığı iģlemlerde kullanılan makine ve aletlerin verimli çalıģması için bakım, ayar ve basit onarım faaliyetlerinden sorumludur Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7115 (Marangozlar ve doğramacılar) 2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler 2872 Sayılı Çevre Kanunu 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli ĠĢler Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çevre Denetim Yönetmeliği Elle TaĢıma ĠĢleri Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliği Ġlkyardım Yönetmeliği ĠĢ Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik ġartları Yönetmeliği ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü KiĢisel Koruyucu Donanımların ĠĢyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makine Emniyeti Yönetmeliği Kimyasal Maddelerle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği TitreĢim Yönetmeliği Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Ayrıca, iģ sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 7

8 2.4. Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat Mesleğe iliģkin diğer mevzuat bulunmamaktadır ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları AhĢap doğrama üretimi yapılan ortamlarda ahģap malzemenin iģlenmesi sırasında toz emisyonu, tutkal-ağaç ekstraktifleri kaynaklı koku ve makine çalıģmasından dolayı gürültü söz konusudur. Özellikle kapı ve pencere montajları inģaat alanlarında yapıldığından yüksek kotlarda çalıģılmakta ve doğal iklim koģullarına maruz kalınmaktadır. Bu nedenle, çalıģma ortamının koģulları değiģkendir. Sıcak, aģırı soğuk, çok gürültülü ortamlar söz konusu olabilmektedir. AhĢap Doğramacı (Seviye 3), çalıģma alanında faaliyetlerini yürütürken uygun kiģisel koruyucu donanımı kullanır. Mesleğin icrası esnasında iģ sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler AhĢap Doğramacı nın Ağır ve Tehlikeli ĠĢlerde ÇalıĢacaklara Ait ĠĢe GiriĢ veya Periyodik Muayene Formu raporuna sahip olması gerekir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 8

9 3. MESLEK PROFĠLĠ 3.1. Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri A.1.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili iģveren tarafından düzenlenen eğitimlere katılır. A.1 ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve iģyerine ait kuralları uygulamak A.1.2 A.1.3 ĠĢ sağlığı ve güvenliği yönetmeliğindeki kendisi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirir. Uyarı iģaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleģtirir, doğrama üretimi faaliyetleri sırasında bu talimatların gereğini yerine getirir. A.1.4 ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruma ve müdahale araçlarını kullanır. A.2.1 Doğrama üretimi faaliyetlerinin gerektirdiği koruyucu elbiseleri giyer ve donanımları kullanır. A ĠĢ sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak (devamı var) A.2 Tehlikeleri ve riskleri azaltmak A.2.2 A.2.3 A.2.4 A.2.5 Uçucu madde emisyonunun kısa ve uzun vadeli zararlı etkisine karģı montaj yapılan mekânda hava değiģimi sağlar. Doğrama elemanlarının istiflenmesinde düģme ve devrilmeleri engelleyecek Ģekilde yerleģtirme ve çalıģma yapar. Herhangi bir kazaya meydan vermemek için kullanılan makine ve araç gereçleri tertip ve düzen içerisinde kullanır. Yangın tehlikesini azaltmak için ortam içerinde sigara içmez, ateģ yakmaz ve yanıcı-parlayıcı maddeleri kontrol altında tutar. A.2.6 Kazalara sebebiyet vermemek için makine ve aletlerde emniyet kurallarına uygun olarak çalıģır. A.2.7 Olası yangınların büyümesini engellemek için düģük yoğunluklu alevlere müdahale tekniklerini bilir. A.2.8 Ġlk yardım araç ve gereçlerini talimatlar doğrultusunda kullanır. A.2.9 Ġlk yardım tekniklerini ilgili yönetmeliğe göre uygular. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 9

10 A.3.1 Anlık olarak ortaya çıkan tehlikeleri hızlı bir Ģekilde ortadan kaldırmaya yönelik tatbikatlara katılır. A ĠĢ sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak A.3 Acil durum prosedürlerini uygulamak A.3.2 Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını üstlerine ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara bildirir. A.3.3 Acil durumlarda kaçıģ prosedürlerini uygular. Acil durum çalıģma ve tatbikatlarına katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 10

11 B.1 Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak B.1.1 B.1.2 GerçekleĢtirilen iģlemler ile ilgili çevresel etkilerin doğru bir Ģekilde saptanması çalıģmalarına katılır. Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik periyodik eğitimlere katılır. B Çevre koruma mevzuatına uygun çalıģmak B.2 Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak B.1.3 B.2.1 B.2.2 ĠĢ süreçlerinin uygulanması sırasında çevreye olan etkilerini gözleyerek zararlı sonuçların önlenmesi çalıģmalarına katılır. DönüĢtürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma ve sınıflamayı ekip arkadaģlarını da bilgilendirerek yapar ve yaptırır. ĠĢlem sırasında ve hazırlık aģamalarında KKD ve malzemeleri kullanır.. B.3 Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek B.3.1 B.3.2 Doğal kaynakların ve iģletme kaynaklarının daha az ve verimli kullanımı için gerekli tespit ve planlama çalıģmalarına katılır. Doğal kaynakları ve iģletme kaynaklarını tasarruflu ve verimli bir Ģekilde kullanır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 11

12 C.1.1 TaĢıma hasarlarını engellemek için taģıma ile ilgili talimatları uygular. C.1.2 Depolama hasarlarını engellemek için geçici depolama ile ilgili talimatlara uyar. C.1 ĠĢe ait kalite gerekliliklerini uygulamak C.1.3 Doğrama üretimi ile ilgili standartlara, talimatlara ve planlara göre kalite gerekliliklerini uygular. C.1.4 Uygulamada izin verilen toleranslara göre kalite gerekliliklerini uygular. C.1.5 Kullanılan makine ve aletlerin kalite gerekliliklerine uygun çalıģır. C Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalıģmak C.2 Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak C.2.1 C.2.2 Yapılacak iģlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular. ĠĢlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite Ģartlarının karģılanmasını sağlar. C.2.3 ÇalıĢmayla ilgili kalite ve fire/hata formlarını doldurur. C.3.1 Operasyon bazında yaptığı çalıģmaların ön görülen kalitede olmasını sağlar C.3 Yapılan çalıģmaların kalitesini denetim altında tutmak C.3.2 C.3.3 ĠĢlemlerinin uygunluğunu denetleme çalıģmalarında kendisine verilen görevleri yapar. ĠĢlemleri tamamlanan parça veya ürünlerin öngörülen özelliklere uygunluğunu denetler. C.4 Süreçlerde saptanan hata ve arızaları engelleme çalıģmalarına katılmak C.4.1 C.4.2 Kalitesizliğe neden olan hataları saptar ve hataların kaydını tutar. Hata ve arıza gidermeyle ilgili prosedür ve talimatları uygular. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 12

13 D AhĢap doğrama üretimi ile ilgili hazırlık yapmak D.1 ÇalıĢma alanını düzenlemek D.2 D.3 Kullanılacak malzeme, makine ve aletleri hazırlamak ĠĢ bitiminde makine, alet ve alan temizliğini yapmak D.1.1 D.1.2 D.2.1 D.2.2 D.2.3 D.2.4 D.2.5 D.2.6 D.3.1 D.3.2 D.3.3 ÇalıĢmaların kesintisiz ve verimli Ģekilde sürdürülmesi için, çalıģma alanını inceleyerek yapılacak iģin gereğine uygun olarak düzenleme yapar. ÇalıĢma alanında iģ parçalarının korunması için gerekli önlemleri alır. Kullanılacak malzemeleri iģin özelliklerine göre seçer ve yeterli miktarda çalıģma alanına taģır. AhĢap doğramalara ait eğmeçli elemanların makinelerde iģlenmesine yönelik Ģablon ve kalıpları projeye göre hazırlar ve etkinliğini kontrol eder. AhĢap doğrama üretimi faaliyetlerinde kullanılacak ürün parçalarını uygun makine, alet, Ģablon ve kalıpları kullanarak ölçü toleransları dahilinde keser. Yapılacak iģleme uygun kontrol araçlarını ve cihazlarını kullanır. ÇalıĢma için gerekli makine ve aletleri yapılacak iģin gereklerine göre çalıģmaya hazır hale getirir. ÇalıĢma süresince kullanılacak malzeme, makine ve aletlerin ĠSG kapsamında uygunluğunu denetler. Kullanılan makina ve aletleri iģ bitiminde temizler ve sabit olmayanları yerlerine yerleģtirir. ĠĢ güvenliği Ģartlarını gözeterek çalıģma alanını temizler ve düzenlemesini yapar. ĠĢ güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiģ yerlerde uygun bir Ģekilde depolar. D.3.4 Yapılan çalıģmalar hakkında üstlerini bilgilendirir.. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 13

14 E.1.1 Eğmeçli parçaların Ģablona/Ģablonlara göre kesimini yapar. E.1.2 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. E.1 Kanat çerçeve parçalarını üretmek E.1.3 E.1.4 Rendeleme, dilimleme, kalınlık ve geniģlik çıkarma iģlemleriyle kanat seren ve baģlık parçalarını net ölçüye getirir. Boy kesim, lamba, kiniģ, diģi-erkek zıvana, istavroz gibi birleģtirme unsurlarına yönelik iģlemleri yapar. E.1.5 Eğmeçli parçaların net boy kesim, lamba, kiniģ, diģi-erkek zıvana açma ve temizlik /rendeleme iģlemlerini kalıp kullanarak yapar. E Masif ahģap kapı üretimi yapmak (devamı var) E.1.6 E.2.1 Uygun zımpara kullanarak tüm parçaların zımparalama iģlemini yapar. Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. E.2.2 Rendeleme, dilimleme, kalınlık ve geniģlik çıkarma iģlemleriyle göbek parçalarını geniģliği en fazla 10 cm olacak Ģekilde net ölçüye getirir. E.2.3 Göbek parçalarının cumbalarına en birleģtirme unsurunu açar. E.2 Kanatların göbeklerini/ aynalarını üretmek E.2.4 Yeterli sayıda göbek parçasını ahģap tabla oluģturma prensiplerini göz önüne alarak tutkallanmıģ Ģekilde yan yana getirir ve montajlar. E.2.5 Eğmeçli göbeklerde Ģablona/Ģablonlara göre kesim yapar. E.2.6 Eğmeçli göbeklerin net ölçülendirme, lamba, kiniģ ve profil açma iģlemlerini kalıp kullanarak yapar. E.2.7 OluĢturulan göbeklerin zımparalama iģlemini yapar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 14

15 E.3 Çıta üretmek E.3.1 E.3.2 E.3.3 E.3.4 E.3.5 E.3.6 Eğmeçli çıtaları Ģablona/Ģablonlara göre keser. Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. Rendeleme, dilimleme, kalınlık ve geniģlik çıkarma iģlemleriyle çıta parçalarını net ölçüye getirir. Profilli çıta parçalarına projesine uygun olarak profil açar. Eğmeçli çıtaların net ölçülendirme, temizlik ve profil açma iģlemlerini kalıp kullanarak yapar. KöĢelerdeki birleģme durumuna göre çıta parçalarının net boyunu keser. E.3.7 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak çıtaları zımparalar. E Masif ahģap kapı üretimi yapmak (devamı var) E.4.1 Kanat parçalarını sayı ve montaj Ģekline göre hazır eder ve montaj etkinliğini artıracak Ģekilde düzenler. E.4.2 Üretici firma önerilerine uygun olarak parçaların birleģme yerlerine tutkal sürer. E.4.3 Tüm parçaları projesine uygun olarak bir araya getirerek çatma iģlemini yapar. E.4 Kanat ön montajı yapmak E.4.4 E.4.5 E.4.6 E.4.7 Uygun presleme sistemi kullanarak kanadı montajlar ve tutkal sertleģene kadar uygun Ģekilde bekletir. Kanat net ölçülendirme, lamba, kilit ve menteģe yuvaları açma iģlemlerini yapar. Düz ve lambalı iç kenar sistemli kanatlarda göbeği yerleģtirdikten sonra çift ya da tek taraflı çıtalama iģlemini yapar. Kanattaki tutkal akıntılarını temizler ve uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak çift taraflı zımparalar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 15

16 E.5.1 Eğmeçli parçaları Ģablona göre keser. E.5.2 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. E.5.3 Dilimleme ve rendeleme iģlemleriyle kasa parçalarını net kalınlık ve geniģliğe getirir. E cm den daha derin kasalarda parçaların cumbalarına en birleģtirme unsurunu açar ve en birleģtirme iģlemini yapar. E Masif ahģap kapı üretimi yapmak E.5 Kasa üretmek E.5.5 Boy kesim, lamba, kiniģ gibi birleģtirme unsurlarına yönelik iģlemleri yapar. E.5.6 Eğmeçli parçaların net boy kesim, lamba, kiniģ ve temizlik iģlemlerini kalıp kullanarak yapar. E.5.7 Göbekli kasalarda kanat göbek ve kasa üretimindeki süreçleri uygulayarak kasa çerçeve parçalarını ve göbeklerini üretir, ön montajını yapar. E.5.8 Kasa yan parçalarına projede belirtilen yerlerden menteģe yuvalarını açar. E.5.9 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak tüm parçaları zımparalar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 16

17 F.1.1 Eğmeçli parçaları Ģablona/Ģablonlara göre keser. F.1.2 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. F.1.3 Dilimleme ve rendeleme iģlemleri ile parçaların net kalınlık ve geniģliğini çıkarır. F Masif ahģap pencere üretimi yapmak (devamı var) F.1 Pencere kasa, kanat ve panjur parçalarını üretmek F.1.4 F.1.5 Lamine parçalarda parça geniģliğini oluģturuncaya kadar lamelleri yan yana yapıģtırır. Boy kesim, lamba, kiniģ, diģi-erkek zıvana, istavroz gibi birleģtirme unsurlarına yönelik iģlemleri yapar. F.1.6 Seri üretimde kalınlık ve geniģlik çıkarma, lamba ve kiniģ açma, boy kesme ve çıta çıkarma iģlemlerini aynı makinede ardıģık basamaklarla yapar. F.1.7 Eğmeçli parçaların net boy kesim, lamba, kiniģ, diģi-erkek zıvana açma ve temizlik/rendeleme iģlemlerini kalıp kullanarak yapar. F.1.8 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak tüm parçaları zımparalar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 17

18 F.2.1 Eğmeçli çıtaları Ģablona/Ģablonlara göre keser. F.2.2 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. F Masif ahģap pencere üretimi yapmak (devamı var) F.2 Çıta üretmek F.2.3 F.2.4 F.2.5 Rendeleme, dilimleme, kalınlık ve geniģlik çıkarma iģlemleriyle çıta parçalarını net ölçüye getirir. Profilli çıta parçalarına projesine uygun olarak profil açar. Eğmeçli çıtaların net ölçülendirme, temizlik ve profil açma iģlemlerini kalıp kullanarak yapar. F.2.6 KöĢelerdeki birleģme durumuna göre çıta parçalarının net boyunu keser. F.2.7 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak çıtaları zımparalar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 18

19 F.3.1 Pencere kasa, kanat ve panjur parçalarını sayı ve montaj Ģekline göre hazır eder ve montaj etkinliğini artıracak Ģekilde düzenler. F.3.2 Üretici firma önerilerine uygun olarak parçaların birleģme yerlerine tutkal sürer. F.3.3 Tüm parçaları projesine uygun olarak bir araya getirerek çatma iģlemini yapar. F Masif ahģap pencere üretimi yapmak F.3 Pencere ön montajı yapmak F.3.4 F.3.5 Uygun presleme sistemi kullanarak kasa, kanat ve panjurları montajlar ve yüzeyden yıldız çivileri çakarak sabitler. Kasa, kanat ve panjurlardaki tutkal akıntılarını temizler, uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak zımparalar. F.3.6 Net ölçülendirme, lamba, kilit ve menteģe yuvaları açma iģlemlerini yapar. F.3.7 Doğrusallığı sağlayarak cam çıtalarını sabitler. F.3.8 AhĢap veya metal damlalıkları yerlerine sabitler. F.3.9 Kanat ve panjurları kasadaki yerlerine alıģtırır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 19

20 G.1.1 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. G.1.2 Dilimleme ve rendeleme iģlemleri ile parçaların net kalınlık ve geniģliğini çıkarır. G AhĢap pergola ve kameriye üretimi yapmak (devamı var) G.1 Düz masif parçaları üretmek G.1.3 G.1.4 Boy kesim, diģi-erkek zıvana, kertme, delik gibi birleģtirme unsurlarına yönelik iģlemleri yapar. Pergola/Kameriye nin tavan/çatı parçalarının baģ kısımlarına projesine uygun olarak form verir. G.1.5 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak parçaları zımparalar. G.1.6 Parçaları sınıflandırır, ambalajlar ve emprenye iģlemine yönelik faaliyetlere katkı sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 20

21 G.2.1 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. G.2.2 Dilimleme ve rendeleme iģlemleriyle lamellerin net kalınlık ve geniģliklerini çıkarır. G.2.3 Parça kalınlığını oluģturacak sayıda lamele tutkal sürer ve üst üste getirerek presler ve tutkal sertleģinceye kadar bekletir. G AhĢap pergola ve kameriye üretimi yapmak (devamı var) G.2 Düz lamine parçaları üretmek G.2.4 G.2.5 Parçaları net kalınlık ve geniģliğe getirir. Boy kesim, diģi-erkek zıvana, kertme, delik gibi birleģtirme unsurlarına yönelik iģlemleri yapar. G.2.6 Pergola/kameriye nin tavan/çatı parçalarının baģ kısımlarına projesine uygun olarak form verir. G.2.7 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak parçaları zımparalar. G.2.8 Parçaları sınıflandırır, ambalajlar ve emprenye iģlemine yönelik faaliyetlere katkı sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 21

22 G.3.1 Keresteye yüz açarak parça kalınlığına/geniģliğine uygun olarak net kalınlığa/geniģliğe getirir. G.3.2 Kereste yüzeyine Ģablonla kesilecek formu aktarır ve kaba kesimi yapar. G AhĢap pergola ve kameriye üretimi yapmak (devamı var) G.3 Eğmeçli masif parçaları üretmek G.3.3 G.3.4 Eğmeçli parçaların net boy kesim, diģi-erkek zıvana açma, kertme ve temizlik/rendeleme iģlemlerini gerektiğinde kalıp kullanarak yapar. Pergola/kameriye tavan/çatı parçalarının baģ kısımlarına projesine uygun olarak form verir. G.3.5 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak parçaları zımparalar. G.3.6 Parçaları sınıflandırır, ambalajlar ve emprenye iģlemine yönelik faaliyetlere katkı sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 22

23 G.4.1 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. G.4.2 Dilimleme ve rendeleme iģlemleriyle lamellerin net kalınlık ve geniģliklerini çıkarır. G.4.3 Parça kalınlığını oluģturacak sayıda lamele tutkal sürer ve üst üste getirerek kalıpla presler ve tutkal sertleģinceye kadar bekletir. G AhĢap pergola ve kameriye üretimi yapmak G.4 Eğmeçli lamine parçaları üretmek G.4.4 G.4.5 Kalıp kullanarak parçaları net kalınlığa/geniģliğe getirir. Boy kesim, diģi-erkek zıvana, kertme, delik gibi birleģtirme unsurlarına yönelik iģlemleri gerektiğinde kalıp kullanarak yapar. G.4.6 Pergola/kameriye tavan/çatı parçalarının baģ kısımlarına projesine uygun olarak form verir. G.4.7 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak parçaları zımparalar. G.4.8 Parçaları sınıflandırır, ambalajlar ve emprenye iģlemine yönelik faaliyetlere katkı sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 23

24 H.1.1 Parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar. H.1.2 Dilimleme ve rendeleme iģlemleri ile rıht, basamak, sahanlık, seren, korkuluk, baba ve küpeģte gibi masif veya lamine merdiven elemanlarına ait masif parçaların ve lamellerin net kalınlık ve geniģliğini çıkarır. H AhĢap merdiven üretimi yapmak (devamı var) H.1 Düz merdiven elemanlarını üretmek H.1.3 H.1.4 Lamine parçalarda parça geniģliğini/kalınlığını oluģturuncaya kadar lamelleri yan yana yapıģtırır, net kalınlık ve geniģliğine getirir. Boy kesim, kama, diģ ve delik açma gibi birleģtirme unsurlarına yönelik iģlemleri yapar. H.1.5 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak parçaları zımparalar. H.1.6 Parçaları çeģit ve montaj özelliklerine göre sınıflandırır, ambalajlar ve emprenye iģlemine yönelik faaliyetlere katkı sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 24

25 H.2.1 Lamine eğmeçli elemanlarda parça kesim listelerine uygun olarak verimlilik ve kalite özelliklerini göz önüne alarak kereste kaba boy kesimini yapar, dilimleme ve rendeleme iģlemleriyle lamellerin net kalınlık ve geniģliklerini çıkarır. H.2.2 Masif eğmeçli elemanlarda keresteleri yüz açarak parça kalınlığına/geniģliğine uygun olarak net kalınlığa/geniģliğe getirir, kesilecek formu Ģablonla kereste yüzeyine aktarır, kaba kesimleri yapar ve kalıp kullanarak net ölçülerine getirir. H AhĢap merdiven üretimi yapmak H.2 Eğmeçli merdiven elemanlarını üretmek H.2.3 Parça kalınlığını oluģturacak sayıda lamele tutkal sürer ve üst üste getirerek kalıpla presler ve tutkal sertleģinceye kadar bekletir. H.2.4 Tüm elemanların net boy kesim, diģi-erkek zıvana açma, kertme ve temizlik/rendeleme iģlemlerini kalıp kullanarak yapar. H.2.5 Uygun zımpara ve zımparalama sistemini kullanarak parçaları zımparalar. H.2.6 Parçaları çeģit ve montaj özelliklerine göre sınıflandırır, ambalajlar ve emprenye iģlemine yönelik faaliyetlere katkı sağlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 25

26 I Mesleki geliģim faaliyetlerine katılmak I.1 Bireysel mesleki geliģimi konusunda çalıģmalar yapmak I.1.1 I.1.2 Makine ve cihazların temel özellikleri ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder. AhĢap doğrama üretimi ile ilgili yeni teknolojileri ve geliģmeleri takip eder. I.1.3 Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıģtığı kiģilere aktarır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 26

27 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 1. Anahtar takımı 2. Ayarlı gönye 3. Bileme taģı 4. Boy kesme makineleri 5. Budak makinesi 6. Çift taraflı kenar iģleme makinesi 7. Çivileme tabancası 8. Çoklu dilme makinesi 9. Daire testere makinesi 10. Delik makineleri 11. Dikey freze 12. Dört taraflı yüzey iģleme makinesi 13. El aletleri ( Testere, rende, çekiç, tornavida, düztaban vb.) 14. El makineleri ( Freze, daire testere, breyz, dekupaj, planya vb.) 15. Elektrikli tornavida 16. Hidrolik çatkı presi 17. Ġlk yardım araç ve gereçleri 18. ĠĢkence 19. Kalınlık makinesi 20. Kavela makinesi 21. Kereste kurutma fırını 22. Kerpeten 23. Kertme geçme makinesi 24. Kesici takımlar 25. KiĢisel koruyucu donanım (iģ elbisesi, iģ ayakkabısı, eldiven, baret, gaz maskesi, toz maskesi, koruyucu gözlük) 26. Kompresör 27. Kontak zımpara makinesi 28. Matkap uçları 29. Mengene 30. Ölçme ve markalama aletleri (kalem, metre, gönye, pergel, pistole, eğri cetveli, T cetveli, kumpas) 31. Planya makinesi 32. Sistire 33. Su terazisi 34. ġerit testere makinesi 35. Yangın söndürme cihazı 36. Yatay freze makinesi 37. Zımparalama makineleri 38. Zıvana makinesi Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 27

28 3.3. Bilgi ve Beceriler 1. Acil durum bilgisi 2. AhĢap iģleme makine ve aletleri kullanma bilgi ve becerisi 3. AhĢap malzeme ve standartları bilgisi 4. Çevre koruma standartları bilgisi 5. Ekip içinde çalıģma yeteneği 6. El aletlerini kullanma bilgisi 7. El becerisi 8. El-göz koordinasyon yeteneği 9. Ġlk yardım bilgisi 10. ĠĢ sağlığı ve güvenliği bilgisi 11. ĠĢyeri çalıģma prosedürleri bilgisi 12. Kalite kontrol prensipleri bilgisi 13. Kullandığı makinelerin basit arızalarını giderebilme bilgisi 14. Kullanılan kesici aletlerin bakımını yapabilme bilgisi 15. Mesleğe iliģkin yasal düzenlemeler bilgisi 16. Mesleki terim bilgisi 17. Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği 18. Standart ölçüler bilgisi 19. Teknik resim okuma bilgisi 20. Temel çalıģma mevzuatı bilgisi 21. Temel matematik bilgisi 22. Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi 23. Yazılı ve sözlü iletiģim yeteneği 24. Zamanı iyi kullanma becerisi 3.4. Tutum ve DavranıĢlar 1. Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak 2. Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak 3. ÇalıĢma donanımı ve makinelerinin durumunu dikkatle denetlemek 4. ÇalıĢma zamanını iģ emrine uygun Ģekilde etkili ve verimli kullanmak 5. Çevre, kalite ve ĠSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 6. Ekip içinde uyumlu çalıģmak 7. Gerekli ve acil durumlarda donanımın çalıģmasını durdurmak 8. ĠĢletme kaynaklarının kullanımı ve geri kazanım konusunda duyarlı olmak 9. ĠĢyeri hiyerarģi iliģkisine saygı göstermek 10. ĠĢyerine ait araç ve gereçlerin kullanımına özen göstermek 11. Kendisinin ve diğer kiģilerin güvenliğini gözetmek 12. Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak 13. Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek 14. Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek 15. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp değerlendirmek Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 28

29 16. Tehlike faktörleri konusunda duyarlı olmak 17. Temizlik, düzen ve iģyeri tertibine özen göstermek 18. Yenilikçi olmak ve mesleki geliģmelere açık olmak Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 29

30 4. ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME AhĢap Doğramacı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli Ģartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleģtirilecektir. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliģkin iģlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 30

31 Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1. Meslek Standardı Hazırlayan KuruluĢun Meslek Standardı Ekibi M. Nurettin ÖZDEBĠR, ASO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet DOĞANLAR, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz KAYAASLAN, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Oya GÖRKMEN, ASO Genel Sekreter Vekili Salih YAVUZ, ASO - Ġnsan Kaynakları Müdürü Levent SOYKAN, ASO - Ġnsan Kaynakları Memuru 2. Teknik ÇalıĢma Grubu Üyeleri 2.1. Meslek Standartları Komisyonu Üyeleri Prof.Dr. Erol BURDURLU, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Doç.Dr. Kemal YILDIRIM, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Y.Doç.Dr. Nihat DÖNGEL, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Dr. H. Özgür ĠMĠRZĠ, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2.2. Meslek Standardının Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar Fusun ÇELEBĠ Abdullah ÇETĠNKOL Eylem YALÇIN Cengiz YARDĠBĠ Ünsal ÖZKAYA Selçuk ALTUN Yasin ġentürk Metin NERGĠZ Ersa Mobilya Tepe Mobilya Nurus Mobilya Lazzoni Mobilya Casa Mobilya MopaĢ Mobilya Hitit Mobilya Nergiz Dekorasyon Tasarım Mobilya Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 31

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP DOĞRAMACI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP DOĞRAMACI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP DOĞRAMACI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP EV ĠMALATÇISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0169-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 20.12.2011-28148

ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP EV ĠMALATÇISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0169-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 20.12.2011-28148 ULUSAL MESLEK STANDARDI AHġAP EV ĠMALATÇISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0169-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 20.12.2011-28148 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: AHġAP EV ĠMALATÇISI Seviye: 3

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBĠLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0154-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 27.09.

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBĠLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0154-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 27.09. ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBĠLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0154-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 27.09.2011-28067 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: MOBĠLYA VE DEKORASYON

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ANKETÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0313-4. RESMĠ GAZETE TARĠH SAYI / 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ANKETÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0313-4. RESMĠ GAZETE TARĠH SAYI / 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ANKETÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0313-4 RESMĠ GAZETE TARĠH SAYI / 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: ANKETÖR Seviye: 4 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KERESTE ÜRETİCİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI KERESTE ÜRETİCİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI KERESTE ÜRETİCİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: KERESTE ÜRETİCİSİ Seviye: 3 I Referans Kodu: Standardı Hazırlayan

Detaylı

AHŞAP TORNACI 3 I 12UMS0191-3

AHŞAP TORNACI 3 I 12UMS0191-3 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: AHŞAP TORNACI Seviye: 3 I Referans Kodu: 12UMS0191-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Doğrulayan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP TORNACI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP TORNACI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP TORNACI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP TORNACI Seviye: 3 I Referans Kodu: Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SÜREKLĠ DÖKÜMCÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0126-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SÜREKLĠ DÖKÜMCÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0126-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SÜREKLĠ DÖKÜMCÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0126-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: SÜREKLĠ DÖKÜMCÜ Seviye:

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 2

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 2 Meslek: AHŞAP İSKELETÇİ Seviye: 3 I Referans Kodu: 12UMS0207-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI PRESÇİ (MOBİLYA) SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI PRESÇİ (MOBİLYA) SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI PRESÇİ (MOBİLYA) SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: PRESÇİ (MOBİLYA) Seviye: 3 I Referans Kodu: Standardı Hazırlayan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: MOBİLYA ve DEKORASYON MONTAJCISI Seviye: 3 I

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KOK FIRIN ARABACISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KOK FIRIN ARABACISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KOK FIRIN ARABACISI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Kok Fırın Arabacısı (Seviye 4) /../00 Meslek: KOK FIRIN ARABACISI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞAÇ KESME VE BOYLAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0190-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞAÇ KESME VE BOYLAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0190-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞAÇ KESME VE BOYLAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0190-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: AĞAÇ KESME

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI TOMRUKLAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI TOMRUKLAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI TOMRUKLAMA OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: TOMRUKLAMA OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: Standardı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ARK OCAĞI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU /11UMS0123-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ARK OCAĞI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU /11UMS0123-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ARK OCAĞI OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU /11UMS0123-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ARK OCAĞI OPERATÖRÜ

Detaylı

KERESTE İMALATÇISI. Meslek: 3 I. Seviye: 12UMS0192-3. Referans Kodu: Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

KERESTE İMALATÇISI. Meslek: 3 I. Seviye: 12UMS0192-3. Referans Kodu: Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek: KERESTE İMALATÇISI Seviye: 3 I Referans Kodu: 12UMS0192-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Doğrulayan

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: PRESÇİ (MOBİLYA) Seviye: 3 I Referans Kodu: 12UMS0208-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Ağaç İşleri, Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL SAC ĠġLEMECĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0236-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL SAC ĠġLEMECĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0236-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC ĠġLEMECĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0236-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL SAC ĠġLEMECĠ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL SAC ĠġLEMECĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0236-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL SAC ĠġLEMECĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0236-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC ĠġLEMECĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0236-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Sac ĠĢlemeci (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0189-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0189-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0189-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İSKELETÇİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İSKELETÇİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İSKELETÇİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP İSKELETÇİ Seviye: 3 I Referans Kodu: Standardı Hazırlayan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇORAP DESEN OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇORAP DESEN OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇORAP DESEN OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Çorap Desen Operatörü (Seviye 4)..././ 00 Meslek: ÇORAP DESEN OPERATÖRÜ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NAKIġÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0172-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 20.12.2011-28148 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NAKIġÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0172-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 20.12.2011-28148 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI NAKIġÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0172-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 20.12.2011-28148 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: NAKIġÇI Seviye: 3 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVĠYE 2 REFERANS KODU /10UMS0091-2. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.10.2010 Tarih ve 27729 Sayı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVĠYE 2 REFERANS KODU /10UMS0091-2. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.10.2010 Tarih ve 27729 Sayı ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVĠYE 2 REFERANS KODU /10UMS0091-2 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.10.2010 Tarih ve 27729 Sayı Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: AĞDACI Seviye: 2 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP EV İMALATÇISI Seviye: 4 I Referans Kodu: Standardı Hazırlayan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0311-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0311-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. DOĞRAMA MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0311-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: P.V.C. DOĞRAMA

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP İŞLEME MAKİNELERİ OPERATÖRÜ Seviye: 3

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KERESTE İMALATÇISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0192-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI KERESTE İMALATÇISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0192-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI KERESTE İMALATÇISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0192-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2012-28240 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: KERESTE İMALATÇISI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ELEKTRO-MEKANĠK MONTAJ ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0096-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 01.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ELEKTRO-MEKANĠK MONTAJ ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0096-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 01.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRO-MEKANĠK MONTAJ ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0096-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 01.12.2010-27772 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: ELEKTRO-MEKANĠK MONTAJ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONVERTER OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU /11UMS0124-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONVERTER OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU /11UMS0124-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI KONVERTER OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU /11UMS0124-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011-27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: KONVERTER OPERATÖRÜ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. YÜKSEK FIRIN ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0167-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. YÜKSEK FIRIN ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0167-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI YÜKSEK FIRIN ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0167-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: YÜKSEK FIRIN ĠġÇĠSĠ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ

ENDÜSTRİYEL METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ Meslek: ENDÜSTRİYEL METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0372-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Hak-İş Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası Standardı Doğrulayan Sektör

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Kondüktör (Seviye 4). /..../00 Meslek: KONDÜKTÖR Seviye: 4 I Referans Kodu:.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. KOK BATARYA ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI. KOK BATARYA ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KOK BATARYA ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Kok Batarya ĠĢçisi (Seviye 5)../ / 00 Meslek: KOK BATARYA ĠġÇĠSĠ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: KAPLAMA HAZIRLAMA ELEMANI Seviye: 3 I Referans Kodu:

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR Meslek: AĞAÇ KESME VE BOYLAMA OPERATÖRÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 12UMS0190-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ankara Sanayi Odası (ASO) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Ağaç İşleri, Kâğıt

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KARTONPİYER UYGULAYICISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0250-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI KARTONPİYER UYGULAYICISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0250-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI KARTONPİYER UYGULAYICISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0250-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: KARTONPİYER UYGULAYICISI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ATEġLEYĠCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ATEġLEYĠCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ATEġLEYĠCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / Meslek: ATEġLEYĠCĠ Seviye: 3 1 Referans Kodu: Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar): Türkiye ĠnĢaat Sanayicileri ĠĢveren

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI RÖLE GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0332-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI RÖLE GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0332-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI RÖLE GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0332-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: RÖLE GÖREVLĠSĠ Seviye: 4

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP EV İMALATÇISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0169-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 24.11.2016-29898 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP EV İMALATÇISI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0238-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0238-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0238-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Levha

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2

ULUSAL MESLEK STANDARDI REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 ULUSAL MESLEK STANDARDI İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2 REFERANS KODU/ 09UMS0030-2 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI: 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTĠV PROTOTĠPÇĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0047-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03 ġubat 2010/27482

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTĠV PROTOTĠPÇĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0047-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03 ġubat 2010/27482 ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTĠV PROTOTĠPÇĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0047-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03 ġubat 2010/27482 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: OTOMOTĠV PROTOTĠPÇĠSĠ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SES YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0133-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SES YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0133-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SES YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0133-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: SES YALITIMCISI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP KALIPÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643

ULUSAL MESLEK STANDARDI. AHġAP KALIPÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643 ULUSAL MESLEK STANDARDI AHġAP KALIPÇI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: AHġAP KALIPÇI Seviye: 3 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠDARĠ ĠġLER UZMANI SEVĠYE 5 REFERANS KODU/11UMS0162-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠDARĠ ĠġLER UZMANI SEVĠYE 5 REFERANS KODU/11UMS0162-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠDARĠ ĠġLER UZMANI SEVĠYE 5 REFERANS KODU/11UMS0162-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ĠDARĠ ĠġLER UZMANI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU /12UMS0237-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU /12UMS0237-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU /12UMS0237-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Kesimci (Seviye 4) 12UMS0237-4

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI Seviye: 4 I Referans Kodu: Standardı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ATIK YAKMA ELEMANI SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Sayfa 1 Atık Yakma Elemanı (Seviye 3). /.. /00 Meslek: ATIK YAKMA ELEMANI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOTOR TEST TEKNĠSYENĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0011-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOTOR TEST TEKNĠSYENĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0011-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI MOTOR TEST TEKNĠSYENĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0011-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: MOTOR TEST TEKNĠSYENĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI PARKE DÖŞEMECİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI PARKE DÖŞEMECİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI PARKE DÖŞEMECİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: PARKE DÖŞEMECİSİ Seviye: 3 I Referans Kodu: Standardı Hazırlayan

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METROBÜS SÜRÜCÜSÜ (BÖLÜNMÜġ YOLDA LASTĠK TEKERLEKLĠ TOPLU TAġIMA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ) (SEVĠYE 3) REFERANS KODU /

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METROBÜS SÜRÜCÜSÜ (BÖLÜNMÜġ YOLDA LASTĠK TEKERLEKLĠ TOPLU TAġIMA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ) (SEVĠYE 3) REFERANS KODU / ULUSAL MESLEK STANDARDI METROBÜS SÜRÜCÜSÜ (BÖLÜNMÜġ YOLDA LASTĠK TEKERLEKLĠ TOPLU TAġIMA ARAÇ SÜRÜCÜSÜ) (SEVĠYE 3) REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Metrobüs

Detaylı

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI

.. ALT YÜKLENICI POLITIKASI .. ALT YÜKLENICI. POLITIKASI. FUV Mühendislik, alt yüklenicilik hizmeti alması gereken durumlarda kendi çalışma prensiplerini paylaşan firmaları tercih eder. Alt yüklenici firma seçimi, kalite yönetim

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRMECİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRMECİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV SAC ŞEKİLLENDİRMECİSİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (Seviye 4)...... /.../ 00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL ĠġLERĠ SERĠ ÜRETĠM TEZGÂH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0098-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 01.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL ĠġLERĠ SERĠ ÜRETĠM TEZGÂH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0098-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 01.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL ĠġLERĠ SERĠ ÜRETĠM TEZGÂH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0098-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 01.12.2010-27772 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: METAL ĠġLERĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Levha ĠĢleme Tezgâh Operatörü (Seviye 3). / Yönetim

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0262-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 16.10.2012 28443 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0262-5. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 16.10.2012 28443 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0262-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 16.10.2012 28443 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: AHŞAP MOBİLYA

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SAYACI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 13UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SAYACI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 13UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SAYACI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0329-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 30.07.2013-28723 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: SAYACI Seviye: 3 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Sinter ĠĢçisi (Seviye 4).../... / 00 Meslek: SĠNTER ĠġÇĠSĠ Seviye: 4 I Referans

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (PULTRUZYON) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI İÇERİĞİ BİRİMLER BİRİM NO BİRİM 1 BİRİM 2 BİRİM 3 BİRİM 4 BİRİM 5 BİRİM 6

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0232-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0232-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI KONDÜKTÖR SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0232-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 5.9.2012-28402 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: KONDÜKTÖR Seviye: 4 I Referans

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek VERİ GİRİŞ ELEMANI Seviye 4 I Referans Kodu 12UMS0256-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA VE DEKORASYON MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0154-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 24.11.2016-29898 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2016 Sayfa 1 Meslek: MOBİLYA

Detaylı

Ek- 7 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI

Ek- 7 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI Ek- 7 DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: DOĞAL GAZ SAYAÇ SÖKME TAKMA ELEMANI Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0422-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Ölçüm

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DÜZENLİ DEPOLAMA BERTARAF SAHA ELEMANI SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2017 Sayfa 1 Düzenli Depolama Bertaraf Saha Elemanı (Seviye 2).

Detaylı

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ Dersin Modülleri Makinede Rendeleme Makinede Kesme Makinede Delik delme Makinede Şekillendirme Makinede Birleştirme Kazandırılan Yeterlikler Makinede rendeleme yapmak Makinede

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONARME DEMĠRCĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0082-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643

ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONARME DEMĠRCĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0082-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643 ULUSAL MESLEK STANDARDI BETONARME DEMĠRCĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 10UMS0082-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 16.07.2010-27643 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: BETONARME DEMĠRCĠSĠ Seviye: 3

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Kesimci (Seviye 3). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: METAL KESĠMCĠ

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek- 3 KALİTE KONTROLCÜ (SEVİYE 3) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KALİTE KONTROLCÜ Seviye: 3 I Referans Kodu: 14UMS0419-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 3 REFERANS KODU/

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ ULUSAL MESLEK STANDARDI P.V.C. PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU/ RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 ... / /.. Meslek: P.V.C. PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0237-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0237-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0237-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 3 I

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI YANGIN YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0136-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI YANGIN YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0136-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI YANGIN YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0136-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: YANGIN YALITIMCISI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI FREZECĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0166-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI FREZECĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0166-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI FREZECĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0166-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011/28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Frezeci (Seviye 4) 11UMS0166-4 / 23.11.2011/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0247-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0247-3. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÖN DÖKÜMLÜ BETON ELEMAN MONTAJCISI SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0247-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 15.09.2012 28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: ÖN

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0130-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0130-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0130-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

Detaylı

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1

Meslekî Yeterlilik Kurumu, 2014 Sayfa 1 Ek- 4 KALİTE KONTROLCÜ (SEVİYE 4) ULUSAL MESLEK STANDARDI Meslek: KALİTE KONTROLCÜ Seviye: 4 I Referans Kodu: 14UMS0419-4 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI (MESS)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0105-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEVİYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0105-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI DERİ BİTİM İŞLEMLERİ (FİNİSAJ) SORUMLUSU SEVİYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0105-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 4).... /... / 00 Meslek: KALİTE KONTROLCÜ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / 12UMS0236-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 ./ /01 Meslek: METAL SAC İŞLEMECİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ELEKTRO EROZYON TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0340-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ELEKTRO EROZYON TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0340-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRO EROZYON TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0340-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Elektro Erozyon Tezgah

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKUSUZ YÜZEY OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU/ RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKUSUZ YÜZEY OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU/ RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DOKUSUZ YÜZEY OPERATÖRÜ SEVĠYE 5 REFERANS KODU/ RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek : DOKUSUZ YÜZEY OPERATÖRÜ Seviye : 5 1 Referans Kodu : Standardı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 10UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 3/2/

ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 10UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 3/2/ ULUSAL MESLEK STANDARDI OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0047-5 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 3/2/27482-27482 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: OTOMOTİV PROTOTİPÇİSİ Seviye:

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠSKELE KURULUM ELEMANI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0158-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠSKELE KURULUM ELEMANI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0158-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠSKELE KURULUM ELEMANI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0158-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ĠSKELE KURULUM ELEMANI Seviye: 3 I Referans

Detaylı

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1

Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: METAL KUMLAMA İŞÇİSİ Seviye: 3 I Referans Kodu: 13UMS0373-3 Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar): Hak-İş Konfederasyonu Koordinasyonunda Çelik-İş Sendikası Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA DÖŞEMECİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA DÖŞEMECİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / ULUSAL MESLEK STANDARDI MOBİLYA DÖŞEMECİSİ SEVİYE 5 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Ulusal Meslek Standardı Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ ĠġLETME BAKIM GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0334-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ ĠġLETME BAKIM GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0334-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ ĠġLETME BAKIM GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0334-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ VE MESLEK DANIġMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU / 11UMS0143-6. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 7/6/2011-27957 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ VE MESLEK DANIġMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU / 11UMS0143-6. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 7/6/2011-27957 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ VE MESLEK DANIġMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU / 11UMS0143-6 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 7/6/2011-27957 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: Ġġ VE MESLEK DANIġMANI

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇÖZGÜ OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0139-3. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 7/6/2011-27957 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇÖZGÜ OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0139-3. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 7/6/2011-27957 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇÖZGÜ OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0139-3 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 7/6/2011-27957 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÇÖZGÜ OPERATÖRÜ Seviye: 3

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ENJEKSĠYON FORMENĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/ 15UMS00..-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ENJEKSĠYON FORMENĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/ 15UMS00..-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ENJEKSĠYON FORMENĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/ 15UMS00..-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2015 Sayfa 1 Meslek: ENJEKSĠYON FORMENĠ Seviye: 4 Referans Kodu: Standardı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. DĠKĠġLĠ BORU PROFĠL ÜRETĠM OPERATÖRÜ REFERANS KODU / 13UMS0339-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. DĠKĠġLĠ BORU PROFĠL ÜRETĠM OPERATÖRÜ REFERANS KODU / 13UMS0339-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI DĠKĠġLĠ BORU PROFĠL ÜRETĠM OPERATÖRÜ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 13UMS0339-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 03.10.2013-28784 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: DĠKĠġLĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL SAC İŞLEMECİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0236-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Sac İşlemeci (Seviye 4)

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Metal Doğrultma İşçisi ( Seviye 3 ). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı