TMS / TFRS VE KOBİ MUHASEBE. Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Öğr.Gör. SMMM Adem YILDIRIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS / TFRS VE KOBİ MUHASEBE. Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Öğr.Gör. SMMM Adem YILDIRIM"

Transkript

1 GENEL OLARAK MUHASEBE STANDARTLARI (IAS/IFRS, TMS/TFRS) TMS / TFRS VE KOBİ MUHASEBE STANDARTLARINDA DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞU KAPSAMLI GELİR TABLOSU Prof.Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU Öğr.Gör. SMMM Adem YILDIRIM

2 Uluslararası Muhasebe Standartları Türkiye Muhasebe Standartları KOBİ Muhasebe Standartları TTK Finansal tablolar seti ve finansal tabloların sunumu Değerleme ve gerçeğe uygun değer Gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu Ertelenen vergi gelir ve giderlerinin bilanço ve gelir tablosunda raporlanması

3 STANDARTLAR güvenilir ve karşılaştırılabilir bilginin oluşmasını sağlayacak ayrıntılı kurallar MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ MUHASEBE STANDARTLARI

4 KODLAR. IAS = UMS TMS IFRS = UFR FRS TFRS

5 Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (International Accounting Standarts Committee IASC) IAS-Uluslararası Muhasebe Standartları- UMS 2001 yılından sonra Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standart Board-IASB ), IFRS-Uluslararası Finansal Raporlama Standardı-UFRS

6 SPK. ya tabi işletmeler SP.Kurulu, Seri:XI,No: 25 Tebliğini uyguladılar TMSK 2002 yılından itibaren TMS/ TFRS leri yayınladı.

7 TMSK Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

8 Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu nun yetkileri - Uluslararası standartlarla uyumlu TMS larını oluşturmak ve yayımlamak, - Bağımsız denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, - Denetim standartlarını belirlemek, - Bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek - Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak

9 Hak ve alacakların devri GEÇİCİ MADDE 5 (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun her türlü varlıkları, borç ve alacakları, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtları ve diğer dokümanları ile nakit ve benzerleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın Kuruma devredilmiş sayılır.

10 Kurum; Kurul ve Başkanlıktan oluşur. Kurul; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından önerilecek dörder aday arasından ikişer kişi, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bağlı olduğu Bakanlıklar ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek ikişer aday arasından birer kişi olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından atanan dokuz üyeden oluşur.

11 Bağımsız denetçilerin kalite güvence sistemi incelemeleri, Kurul tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak Kurum tarafından yapılır. Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları, yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Kurumca belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayanlar hakkında uyarı, lisansın askıya alınması ve iptali de dahil olmak üzere uygun yaptırımlar uygulanır.

12 Kalite güvence sistemi: Denetimde gerekli kaliteyi ve kamuoyunun yapılan bağımsız denetime olan güvenini sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşu ya da bağımsız denetçi tarafından yapılan işin, belirlenen standart ve ilkelere uygun olarak yapılmasını temin etmek için oluşturulan sistemi ifade eder.

13 Kanuni defterlerin Kurulca yayımlanan TMS larına uygun olarak tutulması ve finansal tabloların bu standartlara göre düzenlenmesi şarttır. Ancak, 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idareler ile bilanço esasında defter tutmakla yükümlü bulunmayanlar bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi değildir. Kurul, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için uluslararası muhasebe standartlarından farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

14 Bu KHK yayımı tarihinde yürürlüğe girer Bu KHK de hüküm bulunmayan hallerde 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun bağımsız denetimle ilgili hükümleri uygulanır.

15 Planlı Ve Sürekli Değişim Gösteriyor; Eski Standartlar.. TMS 27: Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28: İştiraklerdeki Yatırımlar Geniş, Biraz karışık alan; yenileme çalışmaları devam ediyor TMS 32 : Finansal Araçlar: Sunum TMS 39 :Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme TFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 9: Finansal Araçlar ( tarihinden sonraki hesap dönemlerinde).. Yeni Standartlar

16 SPK ya tabi hisseleri borsada işlem gören işletmeler TMS / TFRS leri 2005 yılından itibaren uyguluyor.. - kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunan işletmeler, - hisseleri veya borçlanma araçları kamuya açık bir piyasada, sermaye piyasası kurumlarınca işlem gören işletmeler tarafından uygulanmak zorundadır.

17 KOBİ Muhasebe Standartları IASC- Temmuz 2009 TMSK 1 Kasım 2010 RG 6102 Sayılı TTK RG TTK.genel olarak yürürlük tarihi muhasebe standartları ile sermaye şirketlerinin denetlenmesine ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi: 1 Ocak 2013

18 TAMSET TMS /TFRS (a) Kamuya hesap verme yükümlülüğü BULUNANLAR KOBİ TFRS KOBİ KİMDİR? (a) Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve (b) Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmelerdir. STANDARTLARIN KAPSAMI DIŞINDA OLANLAR (b) Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo YAYIMLAMAYAN işletmelerdir.

19 TTK B) Ölçeklerine göre işletmeler MADDE (1) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri tanımlayan ölçütler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun görüşleri alınarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, Resmî Gazetede yayımlanır. Bu ölçütler, bu Kanunun ticari defterler ile finansal tablolara ve raporlamaya ilişkin olanlar başta olmak üzere, ilgili tüm hükümlerine uygulanır.

20 TAM SET / KOBİ TFRS

21 TMS 1 TMS 2 TMS 7 TMS 8 Finansal Tabloların Sunuluşu Stoklar Nakit Akış Tabloları Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri TMS 12 Gelir Vergileri TMS 16 Maddi Duran Varlıklar TMS 17 Kiralama İşlemleri TMS 18 Hâsılat TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri TMS 23 Borçlanma Maliyetleri TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansa Raporlama TMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum TMS 33 Hisse Başına Kazanç TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller TMS 41 Tarımsal Faaliyetler TFRS 1 Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler TFRS 3 İşletmeBirleşmeleri TFRS 4 SigortaSözleşmeleri TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar TFRS 8 FaaliyetBölümleri TFRS 9 FinansalAraçlar ( tarihinden sonraki hesap dönemlerinde)

22 TMS 1 TMS 2.. TAMSET TMS /TFRS TAM SET / KOBİ TFRS KARŞILAŞTIRMASI Tek Standart Toplam 35 Bölüm KOBİ TFRS 2800 sayfa sayfa, sadeleştirilmiş; KOBİ lerle ilgili olmayan standartlar kapsama alınmamıştır. Değerleme ve muhasebeleştirme esasları basitleştirilmiştir. Seçenekli uygulamalar kaldırılmaya çalışılmıştır

23 KOBİ Standart Kapsamına Alınmayan IAS/IFRS ler: IFRS 8 Faaliyet Bölümleri IAS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama IAS 33 Hisse Basına Kazanç IFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri IFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Varlıklar

24 KAPSAM DIŞI BIRAKILAN TERCİHLİ UYGULAMALAR 1 : KOBİ lerde yeniden sınırlandırılmıştır. değerleme yönteminin kullanımı Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların veya özel tükenmeye tabi varlıkların değerlemesinde; Tam set IAS/IFRS lerde maliyet yöntemi veya yeniden değerleme yönteminin kullanılması konusunda isletme yönetimine tercih hakkı verilmiştir. KOBİ TFRS de degerlemede sadece maliyet yöntemi uygulamasına izin verilmiştir. Tercihli uygulama kaldırılmıştır.

25 KAPSAM DIŞI BIRAKILAN TERCİHLİ UYGULAMALAR 2: Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinde; Tam set IAS/IFRS lerde esas olan gerçeğe uygun değerin kullanılması, ve gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliklerin kar zarara yazılmasıdır. Gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülemiyorsa maliyet bedeli ile değerleme yapabilirler. KOBİ TFRS de gerçeğe uygun değer, ek bir çaba ve maliyete katlanılmadan kolayca hesaplanabildiği durumlarda kullanılır. Aksi takdirde maliyet bedeli ile göre değerlenir.

26 KAPSAM DIŞI BIRAKILAN TERCİHLİ UYGULAMALAR 3: Tam set IAS/IFRS lerde, borçlanma maliyetleri özellikli varlık maliyeti ile ilgili olması durumunda özellikli varlık maliyetine verilir. KOBİ TFRS de Borçlanma maliyetlerinin tamamı gider olarak kaydedilir.

27 Yeni TTK. da Muhasebe ile İlgili Düzenlemeler Halka açık olsun veya olmasın tüm şirketler TMSK tarafından yayımlanan TMS leri uygulayacak. Kanun gerekçesi; muhasebe sadece VUK na göre tutulmayacak, vergi verileri TMS lere göre tutulmuş muhasebe raporlarından çıkarılacak Finansal tablolar vergi kanunları etkisinden kurtuluyor

28 Yeni TTK. da Muhasebe ve Değerleme

29 Madde 64: Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, TMS lere ve bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Madde 88: gerçek ve tüzel kişiler defterlerinde ve finansal tablolarında, TMSK tarafından yayımlanan, TMS lere, aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar.

30 69. madde: Yıl sonu finansal tablolar, TMS na uygun düzenlenmeli, açık ve anlaşılır olmalı, düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içerisinde çıkarılmalıdır.

31 maddelerde değerlemenin TMS lere göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. Böylece değerlemede VUK nun etkisinden kurtulmak gerekiyor.

32 Anonim Şirket yönetim kurullarının; TMS 1 de sayılan - bilanço, - gelir tablosu, - özkaynak değişim tablosu, - nakit akış tablosu - tabloların dipnot- açıklamaları - ve yıllık faaliyet raporunu izleyen hesap döneminin ilk 3 ayı içinde hazırlayıp genel kurula sunması gerekiyor.

33 Yeni TTK. da Bağımsız Denetim

34 Bağımsız Denetim Konusundaki Düzenlemeler (A.Ş. ler ile ilgili 397 ila 406. maddeler) Tüm sermaye şirketleri, bağımsız denetleme kuruluşu veya YMM yada SMMM tarafından uluslararası denetim standartlarına göre yapılacak bağımsız denetim kapsamına alınmıştır. Denetlenmemiş finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporları düzenlenmemiş sayılır ( madde 397)

35 Madde 400: Denetçi ; Ortakları, YMM veya SMMM unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu, Küçük ve orta ölçekli A.Ş ler için bir veya birden fazla YMM yada SMMM olabilir.

36 GEÇİCİ MADDE 2- Kamu tüzel kişiliğini haiz Türkiye Denetim Standartları Kurulu kuruluncaya kadar, 397 nci maddede belirtilen Türkiye Denetim Standartları; (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. Kurulun, hangi kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacağı ile çalışma usul ve esasları, TÜRMOB tarafından hazırlanacak ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yayımlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. GEÇİCİ MADDE 3- Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.

37 TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

38 TMS/TFRS ve KOBİ muhasebe Standartlarında finansal tablolar seti a)dönem sonu finansal durum tablosu (bilanço); b) Döneme ait kapsamlı gelir tablosu c) Döneme ait özkaynak değişim tablosu d)döneme ait nakit akış tablosu ve e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlar İşletmeler Özel amaçlı raporlar hazırlayabilir. Bu tablolar; TMS/TFRS nin kapsamı dışındadır. ( fon akım, çevresel raporlar ve katma değer raporları, kar dağıtım tablosu gibi )

39 Eğer özkaynaklarda meydana gelen değişiklikler Sadece kâr veya zarar rakamlarından, Temettü ödemelerinden, Geçmiş dönem hatalarının düzeltilmesi işlemlerinden Muhasebe politikasındaki değişikliklerden kaynaklanıyorsa, kapsamlı gelir tablosu ve özkaynak değişim tablosu ayrıca düzenlenmez, gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu adıyla tek bir tablonun sunulması mümkündür

40 Eğer, hiçbir dönem diğer kapsamlı gelir kalemi yoksa, ayrı bir kapsamlı gelir tablosu düzenlenmez(sadece gelir tablosu) Diğer kapsamlı gelir /gider varsa, kapsamlı gelir tablosu düzenlenir Nedir Bu kapsamlı Gelir?

41 TMS/ TFRS ve KOBİ TFRS Tekdüzen Muhasebe Sistemi ( TDMS ) indeki ilke ve esaslarla örtüşüyor. Bazı bilgiler, sınıflandırma ve tabloların formatında çeşitli farklılıklar var.

42 Finansal tablolardaki temel ilkeler Gerçeğe Uygun Sunum (İhtiyaca uygun ve güvenilir,.piyasa değeri? geçek değer?) İşletmenin Sürekliliği Tahakkuk Esası Sunuluşun Tutarlılığı (sunum, politikalar,) Önemlilik ve Birleştirme (Hangi kalemler ayrı, hangisi birlikte, hangisi dipnotlarda sunulacak ) Netleştirme ( Netleştirme; varlık kaynak, gelir-gider gider birbirinden mahsup edilmesi, yasaktır. Amortisman ve VDD düşüldükten sonraki tutarın bilançoda yer alması netleştirme değildir. Karşılaştırmalı Bilgi (karşılaştırılamayan bilgi ihtiyaca uygun değildir..)

43 Türkiye Muhasebe Standartlarında Değerleme (Ölçüm) Ulusal para birimi Değerleme sonuçları ilgili tarafların doğru ve güvenilir bilgi almasını sağlamalı Karın doğru olarak tespit edilebilmesi için gerçeğe uygun değerleri tespit edilmeli

44 Değerlemenin Vergi Mevzuatı ile ilişkisi TMS ler ticari bilançonun oluşumu ile ilgilidir. Mükellefler TMS ye oluşan ticari kardan gelir veya kurumlar vergisi matrahlarını hesaplayacaklardır.

45 Vergi mevzuatımızda temel yöntem tarihi maliyet yöntemidir. Elde etme maliyeti, objektif bir değer, ancak cari aktif değerini göstermez Gerçeğe uygun değer = Cari değer Gerçeğe uygun değer, farklı bilanço kalemleri için farklı yöntemlerle tespit edilir. Nasıl uygulanacak?!

46 Gerçeğe Uygun Değer, bir varlığın normal ticari koşullarda bilgili ve istekli bir satıcı ile bilgili ve istekli bir alıcı arasında el değiştirmesi sırasında saptanan ( piyasa fiyatı ) değişim değeridir. - Varlığın satılmasında gerçekleşecek tahmini fiyat - Yükümlülüğün yerine getirilmesinde ödenecek tahmini bedel

47 Gerçeğe uygun değer yaklaşımı her değerleme tarihinde bazı gerçekleşmemiş kar yada zararların kayıtlanmasını gerektirir. Bazı değer artış/ azalışları gelir tablosuna yansıtılır, Bazıları öz kaynak unsuru olarak muhasebeleştirilir.

48 Gerçeğe uygun değer( cari değer) - Karşılaştırılabilirliği artırır. - Beklenen getiriler ve yükümlülükler hakkında bilgi sağlar. - Değer değişikliklerinden kaynaklanan kayıp veya kazançları yansıtır.

49 Güçlükler: Gerçeğe uygun değer güvenilir midir? Dönem sonucu, işletme performansının daha doğru ölçümünü sağlar mı? Gerçeğe uygun değerin denetimi nasıl yapılacak? Gerçeğe uygun değer uygulamada nasıl tespit edilecektir?

50 Bu standartları çok iyi öğrenebiliriz. Ama bu standartları uygulayabilmemiz için önce hepimizde bir mesleki yargı oluşması gerekiyor. ( Yapabileceklerimiz arasından doğruyu seçeceğiz.)

51 Tarihsel maliyetin güçlü yanı kesin-güvenilir olması fakat kararlarla ilgili olmaması iken cari değerin güçlü yanı ilgili olması ve fakat kesin olmamasıdır. Herşeye rağmen gerçeğe uygun değer finansal tabloların hazırlanma amacına daha iyi hizmet etmektedir. Finansal tabloların amacı; -Yönetimin ve ilgili kişilerin ekonomik kararlar almasını sağlamak -İçinde bulunulan koşullara uygun olarak varlık ve yükümlüklerin gerçeğe uygun değerlerini tespit etmek

52 Bilançodaki net gerçeğe uygun değerin, şirketin piyasa değerine eşit olma zorunluluğu yoktur. Çünkü, Maddi olmayan duran varlıklar satın alınmadıkça bilançoda yer almaz İşletme içinde yaratılan şerefiye finansal tablolarda raporlanmaz

53 Edinimde, tarihi maliyet üzerinden ölçülen varlıkların birçoğu, izleyen dönemlerde diğer esaslara göre ölçülür. Örneğin; - Maddi duran varlıklar, itfa edilmiş tarihi maliyetleri ile geri kazanılabilir değerlerinden düşük olanı ile, - Finansal varlık/finansal borçlar gerçeğe uygun değer/itfa edilmiş maliyet ile, - Stoklar, maliyetleri ile net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile, Varlıkların daha düşük tutar ile ölçülmelerinin amacı, geri kazanılması beklenen tutarlarından daha yüksek bir tutar ile ölçülmelerine engel olmaktır.( ihtiyatlılık )

54 Gelir ve Giderin Ölçümü ve Kapsamlı Kar Gelir, özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki artışlar Gerçekleşmiş gelir, nakit veya alacağa dönüşmüş tutarlar Gerçekleşmemiş gelir, varlıkların elde tutulması nedeniyle ortaya çıkan nakit veya alacağa dönüşmemiş tutarlar

55 Gider, özkaynaklarda hissedarlara yapılan ödemelerin dışındaki azalmalar Giderler, olağan giderleri ve zararları kapsar. Giderler, kur artışından dolayı borçlardaki artıştan kaynaklanan yada varlıklardaki değer azalışları gibi gerçekleşmemiş zararları da içerir.

56 Alış değeri TL. olan uzun vadeli bir finansal varlığın( iştirak) dönem sonunda gerçeğe uygun değeri TL. ise, 400 TL. lık değer artışı bilançoda bir özkaynak hesabına kaydedilir. / İştirakler 400 Değer Artış Fonu 400 /

57 Gerçekleşmemiş gelir-giderlerin giderlerin bazıları gelir tablosunda bazıları özkaynaklarda raporlanır. örnekler; -İşletmede kullanılmak üzere edinilen varlıkların değer artışları (azalışları), - Bazı finansal varlıkların piyasa değeri ile değerlenmesinden oluşan değerleme kazançları (kayıpları) - Yabancı bağlı kuruluş bilançolarının çevirisinden doğan kur farkları - Kambiyo karı-zararı

58 Özkaynaklarda artış/ azalışa neden olan gerçekleşmemiş gelir/giderler, kapsamlı kârın (comprehensive income) unsurlarıdır. Kapsamlı kâr, işletmenin toplam performansını ifade eder. Kapsamlı kâr, cari dönem faaliyet sonucu ile elde bulundurduğu varlıkların değerlemesi sonucunda ortaya çıkan ve nakde dönüşmeyen gelir ve giderlerden oluşur.

59 Standartta kar-zarar için iki tanım verilmiştir. - kapsamlı kar unsurları dışındaki gelir ve giderlerin farkından bulunan klasik kar- zarar - kapsamlı kar kalemlerinden dolayı ortaya çıkan özkaynaklardaki değişimi de içine alan (toplam) kapsamlı kar Kapsamlı kar = Klasik kar + Özsermayede raporlanan gerçekleşmemiş gelir-gidergider

60 Standarda göre gelir tablosunda raporlanacak bilgiler - Dönem Net Kâr/Zararı (özkaynaklarda muhasebeleştirilmeyen gelir ve gider farkı ) - Diğer Gelir ve Giderler (özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve giderler) Bu bilgiler ya tek bir tabloda veya iki ayrı tablo şeklinde raporlanabilmektedir

61 DÖNEM NET KARI XXX (+/-) KAPSAMLI KAR BİLEŞENLERİ XXX KAPSAMLI KAR XXX

62 DÖNEM NET KARI XXX DİĞER GELİR GİDERLER XXX (+/-) Yeniden değerleme farlılıkları (+/-) Yabancı para birimi dönüştürme farkları (+/-) Satışa hazır menkul kıymet gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpları (+/-) Türev ürünlerin gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpları (+/-) Yeniden sınıflama düzeltme farkı KAPSAMLI KAR XXX

63 ÖRNEK: Döneme ait; satış tutarı = TL., satışların maliyeti = TL. faaliyet giderleri = TL.,, olağan giderler = TL., olağan gelirler = TL. Maddi ve mali duran varlıklar gerçeğe uygun değer ile değerlenmiş ve özkaynak kalemlerine kaydedilmiştir. Mali duran varlıklardaki değer artışı TL. maddi duran varlıklardaki değer azalışı TL.

64 Brüt satışlar (-) Satışların Maliyeti Brüt Satış Karı (-) Faaliyet Giderleri Faaliyet Karı (+) Olağan Gelirler (-) Olağan Giderler Dönem Karı (-) Dönem Karı Vergi veyasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem net Karı (+) Mali duran Varlık Yeniden Değerleme Farkı (-) Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Farkı (70 000) Kapsamlı Kar

65 Kapsamlı kar, sermaye artışı ve kar payı dağıtımı dışında, özsermayede ortaya çıkan tüm değişimlerini kapsar. Kapsamlı karın raporlanması, işletmenin gelecekteki kar tahminlerini kolaylaştırır. Gerçekleşmemiş kazanç ve kayıpların kapsamlı kar bileşeni olarak dönem net karına +/- olarak ilave edilebilmesi için özkaynak hesaplarına kayıtlanmış olması gerekir. Örneğin kambiyo karı-zararı da gerçekleşmemiş gelir- giderdir, ancak gelir tablosu hesaplarında kayıtlanır ve bu nedenle kapsamlı kar bileşeni değildir.

66 TMS ye Göre Gelir Tablosunun Düzenlenme Esasları: Faaliyet gelirleri ve süreklilik gösteren diğer olağan gelirler ayrı olarak sunulur. Faaliyet giderleri ve süreklilik gösteren diğer olağan giderler ayrı olarak sunulur. Faiz gelirleri ve finansman giderleri ayrı olarak sunulur. Sürdürülen faaliyetlere ilişkin vergiden önceki ve sonraki kâr (zarar) ayrı kalem olarak sunulur. Durdurulan faaliyetlere ilişkin gelirler ve giderler ve bunlara ilişkin vergiler ayrı grup olarak raporlanır.

67 Sürdürülen ve durdurulan faaliyetler vergi gelir ve gider etkisinin gelir tablosunda ayrı raporlanması gerekmektedir. İşletme, hiçbir gelir veya gider kalemini olağandışı kalem olarak göstermez. Kapsamlı gelir tablosunda, dönem net kârı (zararı) ile doğrudan özkaynaklara kaydedilen diğer kapsamlı gelir (gider) unsurları sunulur.

68 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ( Brüt Hasılat) İNDİRİMLER (-) NET ESAS FAALİYET GELİRLERİ(Net Hasılat) SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT KÂR VEYA ZARAR FAALİYET GİDERLERİ (-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KÂRLAR (+) DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN İŞTİRAK KAR/ZARAR PAYLARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI(ZARARI) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) - Yasal Vergi Karşılığı (+) - Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) - Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) DURDURULAN FAALİYETLERDEN KÂR (ZARAR) DURUDURULAN FAALİYETLER VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) - Yasal Vergi Karşılığı (+) - Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) - Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) DURUDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂRI (ZARARI) DÖNEM net KARI-ZARARI

69 TFRS 5 e göre, Satış amaçlı elde tutulan varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur; ( KOBİ TFRS kullananlar hariç) Durdurulan faaliyetlere ilişkin sonuçlar gelir tablosunda ayrı olarak sunulur. Satış amaçlı elde tutulan varlıklar için amortisman ayrılmaz. Gerçeğe uygun değeri= satış değeri - satış Gid.

70 Satış amaçlı duran varlık: Defter değeri kullanımdan ziyade satış ile geri kazanılacak olan varlıklardır. Durdurulan faaliyetler; elden çıkarılmış veya satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmış olan ve aşağıdaki koşullardan birini sağlayan işletme birimidir: Ayrı bir iş alanı- ayrı bir coğrafi faaliyet alanı Ayrı bir iş alanı- ayrı bir coğrafi faaliyet alanının elden çıkarılmasını öngören bir planın parçası Satış amacıyla edinilmiş bir bağlı ortaklık

71 Durdurulan faaliyetin gelir tablosunda raporlanması 1 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂRI DURDURULAN FAALİYETLER GELİR VE KÂRLARI DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ VE YASL YÜK.KARŞ. (-) 2 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KÂRI TOPLAM DÖNEM NET KARI ( )

72 TMS 12

73 Gelir tablosunda sürdürülebilir ve durdurulabilir net dönem karının hesaplanmasında dikkate alınması ve raporlanması gereken Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi(+) Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) Nedir?

74 Ticari Kâr ile Mali Kâr Arasındaki Farklılıklar Giderler Karşılıklar Amortismanlar Gelirler Değerleme ölçüleri

75 Ticari kar ile mali karın farklı olmasının iki nedeni vardır. Sürekli ve geçici farklar. Sürekli Farklar: Vergi kanunlarına göre mali karın tespitinde hiçbir zaman kabul edilmeyen giderler ile hiçbir zaman vergilendirilmeyecek gelirler nedeniyle ortaya çıkan ve sonraki dönemlerde ortadan kalkmayan farklardır. Bunlar gelecekteki vergi tutarını değiştirmez ve ertelenen vergi borcu veya alacağı yaratmaz.

76 Sürekli farklar gelecekte ödenecek vergi tutarını etkilemez. Bu nedenle ertelenen vergi varlığı veya ertelenen vergi borcunun hesaplanmasında dikkate alınmaz. Sürekli farkın etkisi giderildikten sonra ticari kara vergi oranının uygulanmasıyla bulunan tutar cari dönemin vergi gideridir.

77 Geçici Farklar - Ortaya çıkma zamanı ile vergi kanunlarınca tanınma zamanı faklı olan gelir ve giderler nedeniyle ortaya çıkan farklar ( bu farklar bir kaç dönem sonra kendiliğinden sona erer. Kıdem tazminatı karşılığı,eksik veya fazla ayrılan amortismanlar vb.) - Muhasebe standartları ve vergi yasaları arasında varlık ve kaynakların değerleme ölçülerinin aynı olmamasından kaynaklanan farklar

78 Geçici farklar -İndirilebilir geçici farklar Vergi karının ticari kardan fazla olmasına neden olan geçici farklar ( Mali kara geçişte ticari kara eklenen, izleyen yıllarda mali kardan düşülebilen farklar) Kıdem Tazminatı Karşılığı; KKEG - Vergilendirilebilir geçici farklar Ticari karın vergi karından yüksek olmasına neden olan geçici farklar ( Mali kara geçişte ticari kardan düşülen, izleyen yıllarda mali kara eklenecek farklar) Hisse Senedi Değer Artışı; Cari yıl Vergiye Tabi Olmayan Gelir;

79 TMS 12 ye göre vergi yapılan işin maliyetidir ve ticari kar üzerinden toplam vergi hesaplanmalı ve vergi gideri olarak gelir tablosunda gösterilmelidir. Cari dönem vergi gideri=cari dönem vergisi + Ertelenen vergi gideri - Ertelenen vergi geliri

80 Vergi gideri; sadece cari dönem kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiyi değil,geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi giderini de kapsamaktadır. Vergi geliri; Ertelenmiş vergi alacağı ve gelecek yıllarda indirilebilecek geçmiş yıl zararlarından ve faydanılamayan vergi indirim ve istisnalarından oluşur.

81 GELİR TABLOSU DÖNEM KARI Matrah Üzerinden Hesaplanan Vergi: Ertelenmiş Vergi Gideri: 1000 Vergi Gideri: Dönem Net Karı(Vergi Sonrası)

82 ERTELENEN VERGİ BORCU= vergilendirilebilir geçici farklar nedeniyle gelecek dönemlerde ödenecek vergi tutarıdır. ERTELENEN VERGİ VARLIĞI(ALACAĞI)= İndirilebilir geçici farklar,indirilememiş geçmiş yıllar zararı ve kullanılamamış vergi istisnaları gibi gelecek dönemlerde vergi matrahından indirilecek tutarlardır.

83 ERTELENEN VERGİ BORCU ERTELENEN VERGİ ALACAĞI Ertelenen vergi gideri/ geliri Ertelenen vergi borcu >Ertelenen vergi alacağı => ertelenen vergi gideri Ertelenen vergi borcu < Ertelenen vergi alacağı => ertelenen vergi geliri (Toplam vergi Gideri) ( Cari dönem vergisi) Toplam vergi karşılığı=dönem vergi karşılığı + Ertelenen vergi gideri - Ertelenen vergi geliri Vergiden sonraki muhasebe karı = Muhasebe karı Toplam vergi Gideri

84 Ticari kar ve vergi karı arasındaki ; -Gelir ve giderler ile ilgili geçici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi borcu-alacağı için cari dönem vergi karşılıklarında düzeltme yapılır, gelir tablosunda vergi gideri/ geliri, bilançoda ertelenen vergi borcu/alacağı raporlanır. -Değerleme farkı özkaynaklarda raporlanan kalemlerin vergi gideri/ geliri gelir tablosunda değil, bir özsermaye hesabında kaydedilir.

85 Değer artışları, ( örneğin hisse senedi) Hem aktifte artış yaratır hem de gelir tablosunda ticari karı artırır.( fazla değerlenen varlık) Değer artışı tahsil edilinceye kadar vergilendirilebilir geçici fark yaratır. Değer azalışları, Hem aktifte azalış yaratır hem de gelir tablosunda ticari karı azaltır. ( eksik değerlenen varlık) Değer azalışı realize oluncaya kadar indirilebilir geçici fark yaratır.

86 ÖRNEK: Tı yılında 1000 TL. ya alınan hisse senedi, yılın sonunda 1500 TL.borsa değeri ile değerlenmiştir. Ticari kar 500 TL. artar Vergisi ödenmez ancak dönem vergi karşılığının (500 x %20) 100 TL. artırılması ve 100 TL. ertelenen vergi borcu kaydının yapılması gerekir. T 2 yılında bu hisse senedi 1500 TL. ya satıldığında ticari kar doğmaz, realize olan 500 TL. gelirin vergisi tahakkuk eder ve geçici fark ortadan kalkar.

87 HİSSE SENEDİNİN ALIŞ DEĞERİ 1000 TL GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ (PİYASA DEĞERİ) 1500 TL Vergi Değeri <Muhasebe Değeri Muhasebe standartlarına göre bu dönem gelir yazılırken, FARK Bu fark ileride vergilendirilecek geçici bir farktır. VERGİ ETKİSİ Ertelenmiş Vergi Borçları Vergi mevzuatına göre sonraki dönemde gelir yazılacak vergilendirilecek.. Vergilendirilebilir Geçici Fark = 500 TL 500 X 0,20= 100 TL

88 T ı yılında, / 110.Hisse senetleri 500 Borsa Değer Artış karı 500 / Ertelenmiş vergi Gideri 100 Ertelenmiş Vergi Borcu 100 / Vergi karı < Ticari kar => Ertelenmiş Vergi Borcu Matrah : Ertelenmiş Vergi gideri : 100 Vergi Gideri: Dönem Karı Ver.Yas.Yük.Karş.

89 T 2 yılında / 100.Kasa Hisse senetleri / Ertelenmiş Vergi Alacağı 100 Ertelenmiş vergi geliri 100 / Vergi karı > Ticari kar => Ertelenmiş Vergi Alacağı / Ertelenmiş Vergi Borcu 100 Ertelenmiş Vergi Alacağı 100 /

90 TMS 12 ÖRNEK A İşletmesinin hisse senedi değerleme ve satış karı dışında; 2011 yılında TL ve 2012 Yılında TL, iki yıl toplamı TL kar hesaplamış olup, hisse senedi dışında muhasebe karı ile matrah birbirine eşittir. Hisse senedi 2011 yılında TL bedelle alınmıştır yılı sonu itibariyle hissenin borsa değeri TL dir. Hisse 2012 yılında TL ye satılmıştır. 500 TL lik geliri; Muhasebe standartları,2011 yılında Vergi Mevzuatı 2012 yılında dikkate almaktadır

91 Geçici Fark İki Yıl İçinde Ortadan Kalkıyor İki yılın toplam karı: TL» 2011: » 2012: » H.S Satış: 500 İki yılın Toplam Vergisi: x 0.20= TL Vergi Mevzuatına Göre Ödenen Vergiler;» 2011: x 0.2 = 2.000» 2012: x 0.2 = Toplam Vergi: TL Muhasebe Standartlarına göre de iki yıl içinde toplam TL Vergi Gideri raporlanıyor.. Standartlar; tüm gelir ve giderlerde olduğu gibi; vergi giderinin de vergiye neden olan gelirin doğduğu yıl raporlanmasını sağlıyor. Muhasebe Standartlarına Göre Raporlanan Vergiler; 2011: Vergi Gideri; Hesaplanan Vergi: (+)Ertelenen Vergi Gideri: : Vergi Gideri: Hesaplanan Vergi: (-)Ertelenen Vergi Geliri: 100 Vergi: x 0.20= TL

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Son değişiklik ise TFRS 14 tarafından yapılmış olup 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.

Son değişiklik ise TFRS 14 tarafından yapılmış olup 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve VUK Karşılaştırması TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 16.01.2005 Tarih

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1

Sirküler Rapor Mevzuat /101-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/101-1 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 5) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 25) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek-

YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- YENİ TTK -Meslek-Meslek Mensubu-Gelecek- Yeni TTK da Finansal Raporlama ve Denetim Sürecinin İşleyişi Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi-İİBF YENİ TTK -Finansal Raporlama- FİNANSAL RAPORLARIN

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. 2015 2014 2013 Faiz ve benzeri gelirler 25,967 25,001 25,601 Faiz giderleri 10,086 10,729 10,767 Net faiz geliri 15,881 14,272 14,834 Kredi zararı karşılıkları

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

- MUHASEBE STANDARTLARI -

- MUHASEBE STANDARTLARI - - MUHASEBE STANDARTLARI - 1-Aşağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden biri değildir? (2004/2) A) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'e yakın ya da bu oranın üstünde oluşması

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı