STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC"

Transkript

1 STANBUL fiUBES YEM AKADEM PROJES YC Hakk nda YC stanbul fiubesi YEM in Çal flmalar YEM Akademi Projesi Nedir? YEM Akademi Projesinin Hedefleri YEM Akademi Proje Koordinasyon Kurulu YEM Akademi Projesinin Uygulama Aflamalar YEM Akademi Projesi Sponsorluk Talepleri

2 YC stanbul fiubesi 11 Ekim 1951 tarihinde millî ve manevî de erlerimizi ihya ederek gelece e tafl mak, ilim ve irfan çal flmalar n destekleyerek yayg nlaflt rmak için 68 mümtaz hay rsever ve vatanperver insan n kurdu u lim Yayma Cemiyeti nin stanbul flubesi 2002 y l nda kurulmufltur. fiubemiz, tahsil hayatlar nda cemiyetimiz kurumlar nda bar nm fl ve buralarda e itim alm fl ö rencileri bir araya getirmek, stanbul genelinde yap lacak her türlü sosyal ve kültürel etkinli i kurumun mezunlar yla paylaflmak ve lim Yayma Mezunlar n n bilgi gücüyle her alanda yeni projeler üretmek hedefleriyle çal flmalar na bafllam flt r. Ülkemizin kalk nmas na; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel de erleri benimseyen, koruyan, gelifltiren, vatan n ve milletini seven bir toplumun yetiflmesine katk sa layacak e itim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak misyonuna sahip olan flubemiz bu misyonu lim Yayma Mezunlar ile yeniden yorumlamak için stanbul da çal flmalar na bafllam flt r. fiubenin Eminönü Mercan daki binas bu ba lamda bütün YC mensuplar için bir buluflma yeri olmufltur. stanbul flubesi cemiyetimizi e itim ve kültür alan nda uluslararas standartlarda kaliteli ve modern hizmet veren; uluslararas sivil toplum kurulufllar aras nda etkili ve prestij sahibi olan bir kurum haline getirmek amac yla YC Mezunlar ile s k bir diyalogla çal flmalar na devam etmektedir.

3 YEM in Çal flmalar stanbul flubesi kuruldu u günden itibaren e itim merkezli olarak çal flmalar na bafllam flt r. lim Yayma E itim Merkezi ni ( YEM) bünyesinde bulunduran flubemiz YEM de yabanc dil alan nda oldukça iddial seminer programlar düzenlemektedir. lim Yayma Cemiyeti ve lim Yayma Vakf n n yurtlar nda kalan lisans ve lisans üstü ö renciler ile lisans üstü çal flmalar n tamamlam fl akademisyenlere ngilizce, Arapça ve Almanca dillerinde KPDS ve ÜDS ye haz rl k seminerleri sunulmufl, bir çok ö rencinin zorlu dil s navlar n geçmesi için destek olunmufltur. htiyaca uygun e itim anlay fl ile s nav merkezli çal flma programlar düzenleyen YEM, farkl bir e itim anlay fl yla yüzlerce ö rencinin söz konusu s navlar kazanmas n sa lam flt r. Gerek bilgi gerekse tecrübe bak m ndan uzmanlaflm fl e itimciler taraf ndan verilen yabanc dil seminerleri görsel ve iflitsel kaynaklarla desteklenmifl, bu sayede seminere kat lan kifliler yo un dokümanlara bo ulmak yerine, yerinde ve isabetli kaynaklarla daha iyi bir verim elde etmifllerdir y l na kadarki dönemde 3000 i aflk n ö renciye e itim imkan sa layan YEM, düzenlemifl oldu u yo un yaz programlar yla da Anadolu dan gelen akademisyenlere h zland r lm fl dil e itimleri imkan sunmufltur. Yaz seminerlerine Anadolu dan kat lanlara stanbul daki yurtlar m zda bar nma imkan sunan flubemiz böylelikle gerek misafirperverli i gerekse e itimdeki kalitesi ile farkl bir flube oldu unu bir kez daha göstermifltir. fiubemiz, e itim çal flmalar d fl nda YEM arac l ile 20 farkl üniversiteden 160 kadar yüksek lisans, 180 kadar doktora ö rencisine ayl k e itim deste inde bulunmufltur. Yo unluklu olarak sosyal bilimler alan nda lisans üstü çal flmalar destekleyen merkezimiz, fen bilimleri ve sa l k bilimleri alan nda da ö rencilere e itim yard m imkanlar sunmaktad r. Yurt d fl na dil e itimi ve alan araflt rmalar amac yla gidecek olan akademisyenlere e itim yard m ve dan flmanl k imkanlar sunan YEM, bu gün pek çok üniversitede onlarca akademisyene rehberlik etmifltir.

4 YEM Akademi Projesi Nedir? Lisans ve lisansüstü e itimlerine devam eden ö rencilere yaklafl k on y ld r yabanc dil e itim deste i vererek ö rencilerin akademik geliflimlerine katk sa layan YEM, seminerlerini Milli E itim Bakanl na ba l, resmiyet kazanm fl bir platformda daha genifl kitlelere sunmak için YEM Akademi ye dönüfltürülecektir. Bu dönüflümle birlikte YEM Akademi, Milli E itim Bakanl Özel E itim Kurumlar aras na kat lacak, gerek yabanc dil e itimleri tecrübesi gerekse kaliteli bir ö renci kitlesiyle farkl alanlarda da e itim programlar yürütecektir. YEM Akademi bünyesinde aç lmas düflünülen e itim programlar : ngilizce KPDS, TOEFL, ÜDS Kurslar Genel ngilizce, Almanca ve Arapça Dil E itimleri (Bafllang ç, Orta ve leri Düzey) KPSS Haz rl k Kurslar ALES Haz rl k Kurslar MEB Yönetici Atama S navlar na Haz rl k Kurslar Yukar daki programlar bünyesinde bar nd racak olan YEM Akademi, lim Yayma Cemiyeti gelene inden gelen hizmet ve kalite anlay fl n bu projesiyle ortaya koyacak ve belirlenen hedefler do rultusunda çal flmalar n yürütecektir.

5 YEM Akademi Projesinin Hedefleri Siyaset mekanizmas n n d fl nda devlet yönetimine aktif olarak kat lman n yolunun bu gün için KPSS, ALES, KPDS ve ÜDS gibi s navlar ndan geçti inin bilincinde olan YEM AKADEM hayata farkl bakan gençleri bu s navlara haz rlamak için yeni bir anlay flla, resmi bir platformda Türkiye nin say l e itim kurumlar ndan biri olmak için yola ç km flt r. Kar amac gütmeden hizmet perspektifinden hareket edecek YEM AKADEM, Baflta YC nin elliyi aflk n vilayetteki yüksek ö renim yurtlar nda e itim hayat n sürdüren gençler olmak üzere ayn hayat frekans n paylaflan tüm ülke gençli ine afla da say lan hizmetleri profesyonel bir e itim kurumu çat s alt nda vermeyi hedeflemektedir: Lisans ve lisans üstü e itimlerine devam eden üniversite ö rencilerine kaliteli bir yabanc dil e itimi sunmak Baflta YC yurtlar nda kalan ö renciler olmak üzere stanbul daki bütün ö rencilere lisans e itimleri esnas nda KPDS ve ÜDS S navlar nda kesin baflar elde etmelerini sa lamak Öncelikle YC kanal ile yurt d fl na gidecek ö rencilerin olmak üzere bir bat ülkesinde lisansüstü çal flma yapma hedefinde olan ö rencilerin TOEFL s navlar nda baflar l olmalar n sa lamak ve kendilerine yurt d fl e itim dan flmanl hizmetini sunmak Yabanc dil e itimlerini verirken s nav merkezli programlar n yan s ra dili kavratan ve konuflulmas n sa layan yabanc hocalarla ileri düzey dil e itimleri sunmak Devlet yönetme sorumlulu u üstlenecek ve bürokrasi kadrolar na kalite getirecek üniversite mezunlar n KPSS s navlar na haz rlayarak belirli de erlerle birlikte KPSS e itimleri sunmak YC yurtlar nda kalan üniversite son s n f ö rencilerine yönelik KPSS ve ALES e itimleri düzenlemek KPSS s navlar sonras nda Anadolu nun farkl yerlerine atanan mezunlar na rehberlik etmek ve onlar bulunduklar bölgelerde YC misyonuyla görev yapmalar n sa layarak sosyal a lar n güçlendirmede yard mc olmak MEB de görev yapan ö retmenlerin yöneticilik s navlar na haz rl k kurslar düzenlemek bu hususta çeflitli e itim birlikleri ile ortak projeler gelifltirerek ö retmenlerin e itimlerini sa lamak Yukar da söz konusu edilen programlar için yay n çal flmalar haz rlamak

6 YEM Akademi Proje Koordinasyon Kurulu Ömer Yahfli: YC stanbul fiubesi Baflkan, (Ataflehir lçe Milli E itim fiube Müdürü) Ayhan Albayrak: YC stanbul fiubesi Baflkan Yard mc s, (Özel K v lc m Ana Okulu Kurucu Müdürü) Muhammed A rakça: YC stanbul fiube Sekreteri, (Akademistanbul Yurt D fl (E itim Dan flmanl k Hizmetleri Genel Müdürü) Dr. Abdullah T rabzon: YC stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi ( YEM Akademi Müdürü) Burhan Ak nc : YC stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi ( nsan Kitap Genel Müdürü) Ömer Cihangir : YC stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi (Din Görevlisi) Recep Kabakç : YC stanbul fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi ( lim Yayma Cemiyeti E itim Müdürü)

7 YEM Akademi Projesinin Uygulama Aflamalar YEM Akademi Projesi afla daki yol haritas ile hayata geçirilecek ve proje sürekli geliflim ilkesi ile yenilenecektir y l ndan itibaren çal flmalar n stanbul fiubesi bünyesindeki e itim seminerleri ad alt nda sürdüren YEM, YEM Akademi olarak ba ms z bir tüzel kiflili e kavuflturularak Milli E itim Bakanl Özel E itim Kurumlar statüsünde çal flmalar n devam ettirecektir. fiube merkezi olarak kullan lan Eminönü Mercan daki binan n fiziki eksiklikleri giderilecek ve l Milli E itim Müdürlü üne gerekli baflvurular yap lacakt r. YEM Akademi bünyesinde e itim kadrosu güçlendirilecek, ö retmenlerin tam zamanl istihdam sa lanacakt r. YC yurtlar nda üniversite son s n fta okuyan ö renciler içinde baflar l olanlar için %100 burslu e itim alma imkan sunulacakt r. YEM Akademi ile sadece YC yurtlar nda kalanlar de il bütün üniversite ö rencileri hedef kitle olarak belirlenecektir. YEM Akademi bünyesinde yaz e itim programlar düzenlenecek ve Anadolu dan gelen akademisyenlere yönelik yo unlaflt r lm fl e itimler düzenlenecektir. KPSS öncesi YC yurtlar ile iflbirli i içerisine girilerek yo un e itim kamplar düzenlenecek, dersler için e itim materyalleri, testler ve soru bankalar n n oluflturulmas planlanacak, YC mezunu ö retmenlerle birlikte deneyimlerden istifade edilerek çeflitli yay n çal flmalar yap lacakt r. KPSS sonucu göreve atananlar n, gittikleri yerlerde rehberlik edebilecek deneyimli insan gücü ile tan flt r lmas sa lanacakt r.

8 YEM Akademi Projesi Sponsorluk Talepleri Kaliteli bir yönetici ve e itim kadrosunu bünyesinde bulunduran YEM Akademi, YC Misyonu ile bireyler yetifltirme konusunda atm fl oldu u bu ad mla ülkemize büyük hizmetler üretecek genç, dinamik, ilkeli insanlar n önlerinin aç lmas na ön ayak olacakt r. Bu ba lamda hâlihaz rda befl katl bir binada 250 metre karelik kapal alana sahip bir e itim kurumunun l Milli E itim Müdürlü üne ba l özel e itim kurumu statüsünü kazanabilmesi için baz eksikliklerin tamamlanmas gerekmektedir. Söz konusu eksikliklerin tamamlanmas ile kurumumuz baflta YC yurtlar nda okuyanlar olmak üzere bütün üniversite gençli i, akademik camia ve e itim camias na hitap eden, kaliteli, nezih bir merkez olarak hizmet sunacakt r. Benzerlerinden çok daha nitelikli vas flara sahip e itim mekân m zdaki küçük eksikliklerin giderilmesi ile kurumumuz k sa sürede alan n n en iyi e itim kurumu olma özelli ini gösterecektir. Afla da zikredilen eksikliklerin tamamlanmas için desteklerinize ihtiyaç duymaktay z.

9 A) YEM AKADEM N N F Z KSEL AÇIDAN HT YAÇLARI 1. D fl cephe tadilat 2. Yang n merdiveni 3. Asansör B) YEM AKADEM N N E T M Ö RET M AÇISINDAN HT YAÇLARI 1. Tam donan ml bir müdür odas 2. Tam donan ml bir ö retmenler odas 3. Tam donan ml bir bilgi ifllem merkezi 4. Tam donan ml bir ölçme de erlendirme odas 5. Girifle tabela ve dekorasyon 6. Girifle dan flma odas 7. Kamera ve ses sistemi 8. En üst kata kafeteryan n kuruluflu ve dekorasyonu 9. Ayd nlatma sisteminin revizyonu 10. Arfliv odas 11. Sa l k odas ve revir 12. Tüm oda ve s n flara klima 13. Yedi adet s n f n oluflturulmas için tadilat 14. Katlara dev ekran TV sistemi 15. Binan n genel dekorasyonu 16. Bir adet tam donan ml yirmi kiflilik dil laboratuar 17. Tam donan ml yedi adet s n f

10 STANBUL fiubes lim Yayma Cemiyeti Akademisi YEM Akademi Projesine olan katk lar n zdan dolay teflekkür ederiz. Eminönü, Mercan Mah. Tacirhane Sok. No:25/2 Fatih- stanbul Tel: Faks:

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER

DEVLET DESTEKLER YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER DEVLET DESTEKLER 6 YATIRIMLARA SA LANAN DEVLET DESTEKLER KOSGEB TARAFINDAN SA LANAN DEVLET DESTEKLER HRACATA YÖNEL K DEVLET DESTEKLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Sanayiye

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ

YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ KÜLTÜREL MERKEZLER YAZILI MÎRAS YAYIN MERKEZ Kültür ve slâmî rflad Bakanl Kültürel fller Yard mc l na ba l bir kurum olarak faaliyet gösteren Yaz l Mîras Yay n Merkezi, 1994 y l nda kuruldu. ran- slâm

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

T.C. KADIKÖY BELED YES. NSANCA YAfiAM PROJES

T.C. KADIKÖY BELED YES. NSANCA YAfiAM PROJES T.C. KADIKÖY BELED YES Demokrasinin Gelifltirilmesi Ve nsan Haklar n n Korunmas çin Toplumsal Aktörlerin flbirli i NSANCA YAfiAM PROJES PROJE ORTAKLARI Bu proje Avrupa Birli i nin finansal deste iyle sürdürülmüfltür.

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı