PKK silah býrakmak zorunda kaldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PKK silah býrakmak zorunda kaldý"

Transkript

1 HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý. * HABERÝ 4 DE 14 MAYIS 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete Üniversitelilere evlilik semineri Hitit Üniversitesi öðrencilerine yönelik olarak Evlilik Semineri düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü nün katkýlarýyla düzenlenen seminer geçtiðimiz Cuma günü Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu salonunda gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi nin kurulmasý onaylandý. * HABERÝ 4 DE Evlilik Semineri, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda gerçekleþti. * HABERÝ 11 DE Fiyatý : 40 Kuruþ PKK silah býrakmak zorunda kaldý Kanal 7 de yayýnlanan Mehmet Acet'in sunduðu Ýskele Sancak programýna konuk olan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP nin çözüm sürecine katký verebilecek bir sözü olmadýðýný savundu. Salim Uslu Vali Baþköy, Eczacýlýk Bayramý ný kutladý. Eczacýlarýn bayramý Çorum da 154 eczacý görevde * HABERÝ 5 DE 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý. Tübitak Bilim Fuarý ný görün Bu öðrenciler bir harika Çorum Eczacý Odasý tarafýndan düzenlenen Eczacýlýk Bayramý kutlamalarý dün baþladý. Resmi kurum ziyaretleriyle baþlayan programda konuþan Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum genelinde toplam 154 eczacýnýn görev yaptýðýný açýkladý. * HABERÝ 10 DA 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý. * HABERÝ 6 DA Medyada ayrýmcýlýða Kafkas tan Doðu çýkarmasý kýnama Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Hatay Reyhanlý'da meydana gelen patlama sonrasý Adalet Bakaný Sadullah Ergin ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun Antakya Devlet Hastanesi'nde yaralý vatandaþlarý ziyaretini, yalnýzca Anadolu Ajansý (AA) ve TRT'nin haber yapmasýna izin verilmesini kýnadý. * HABERÝ 8 DE Kýlýk kýyafette yaz uygulamasý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Dünya Hemþire ve Ebe Günü nü Mardin de kutladý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Dünya Hemþire ve Ebe Günü nü Mardin de kutladý. Hemþireler, saðlýðýn vazgeçilmez neferleri Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Hemþireler, saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezi" * HABERÝ 14 DE * HABERÝ 6 DA Parklara milyonluk oyun grubu Çorum Belediyesi parklara oyun grubu alýmý ihalesi yaptý. Yaz mevsiminin yaklaþmasý ve sýcaklýklarýn artmasý nedeniyle çalýþan personelin kýlýk kýyafetinde yaz uygulamasýna geçilecek. * HABERÝ 9 DA Atatürk Anýtý na çelenk sunma töreni düzenlendi. Çorum Belediyesi parklara oyun grubu alýmý ihalesi yaptý. * HABERÝ 5 DE Vali Baþköy, belirli gün ve haftalarýn sýradanlýktan kurtarýlmasý gerektiðini söyledi. Sýradanlýktan kurtulmalýyýz * HABERÝ 10 DA

2 2 SALI 14 MAYIS 2013 Asansörler' demiþtik ve ne oldu? eçtiðimiz günlerde Çorum'u üzen bir hadise yaþandý. Bir iþ merkezinin asansör boþluðuna düþen Muhasebeci Mali Müþavir Uður Küçüktataroðlu hayatýný kaybetti. Küçüktararoðlu'nu tanýyan, tanýmayan herkes yaþanan acý hadise karþýsýnda çok üzüldü. Asansör mevzusunu bu köþede çok sýk dile getirip, ister farkýndalýk deyin, ister uyarý, vazifemizi yapmaya çalýþtýk. Memlekette sevilen, sayýlan ve beyefendi kiþiliði ile tanýnan Küçüktaraoðlu nun vefatý ile ilgili yargý süreci devam ediyor. Bugün bir cana mâl olan olayla ilgili birkaç sorumuz var. Külcü ne demiþti? Çorum'da bir çok binada asansörlerin sorunlu olduðu yetkili kuruluþ olan Makine Mühendisleri Odasý'nýn yaptýðý incelemelerde zaten belli olmuþtu. Sonuçlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü bir süre önce makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamýþtý. Peki Külcü o zaman ne demiþti: "Çorum'da geçen yýl denetimi yapýlan 250 asansörden 232'si kullanýlamaz durumda. Belediye olarak asansör denetimlerinin yapýlmasý için 2012 yýlýnda TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Çorum temsilciliði ile protokol yaptýk. Protokol kapsamýnda kentteki 2 bin 79 asansörlü binadan 250'sinin denetimi yapýldý. Yapýlan denetimlerde 250 asansörden 232'sine 'kýrmýzý', 13'üne 'sarý' ve 5'ine de 'yeþil' etiket yapýþtýrýldý. Kýrmýzý etiket, 'kullanýma uygun olmadýðý ve acil bakým yapýlmasý gerektiði', sarý etiket, 'kullanýlabilir ama bakým yapýlýrsa uygun olur', 'yeþil' etiket de 'kullanýma uygun' anlamlarýný taþýyor. Denetim sonuçlarýna göre denetlenen asansörlerden sadece 5'i kullanýma uygun durumda. Bu yýldan itibaren asansör denetimlerini belediye olarak biz yapacaðýz. Doðal afetler nedeniyle bina güvenliði ile ilgili alýnmasý gereken önlemler arttý. Asansörler bu önlemlerin içerisinde yer alýyor. Denetimleri ve bakýmlar periyodik aralýklarla yapýlmak zorunda. Bakým yaptýrýlmayan asansörlerle ilgili cezai yaptýrýmda bulunacaðýz. Ceza bir þekilde ödenir, ancak burada daha önemli bir konu var. Ýnsan hayatýndan söz ediyoruz. Olasý bir kaza sonrasý yaþanacak can Asansör mevzusunu bu köþede çok sýk dile getirip uyarý, vazifemizi yapmaya çalýþtýk. Þimdi de bazý sorulara açýklýk getirilmesi isteniyor... kaybý ya da yaralanmalarda vicdan azabýný ömür boyunca yaþayacaðýz. Bu nedenle bina sakinlerinden asansörlerle ilgili gerekli bakýmlarýn yaptýrýlmasýný, bu konuya özen gösterilmesini istiyorum.'' Külcü'nün sözlerinden anlaþýldýðý üzere asansörlerin denetim ve bakýmlarýndan kamu kurumu olarak birinci derecede Çorum Belediyesi sorumlu. Öyleyse þu sorulara açýklýk getirmek Külcü'ye düþüyor: * Çorum Belediyesi yaklaþýk 4 aydýr asansörlerlerle ilgili herhangi bir muayene kuruluþuna yetki verdi mi? * Binalarýn asansör bakým sözleþmelerine bakýldý mý? * Belediye 4 ay içerisinde neler yaptý? Yetkilendirilmiþ bir kuruluþla anlaþýp periyodik kontrolleri yaptýrdý mý? * Belediye'nin 2 Mayýs 2013 tarihinde bir muayene kuruluþunun yetkilisini Çorum'a davet ederek anlaþma yaptýðý doðru mu? * Þayet anlaþma yapýldýysa bu firmanýn Çorum'da bir irtibat bürosu ve kontrol mühendisi bulunuyor mu? Cevaplarý tüm Çorumlu bekliyor. Meydan Camii Derneði yönetimi aradý. Okur yorumuna itirazýný iletti. Meydan Camii Derneði'nden itiraz K ültür Sitesi'nin yýkým öyküsüne dair bir okurun bu köþede aktardýðýmýz notunda Meydan Camii ile ilgili bir cümlesine itiraz geldi. Okur, camide projelendirilmeyen tabyalarýn kýrýlarak asansörler yapýldýðýný ifade etmiþ. Meydan Camii Derneði yönetimi itiraz etti. Bodrumdan zemine, zeminden üst kata ve cenazeler için olmak üzere üç ayrý asansör projelendirilmiþ. Engelliler ile yaþlýlar için de asansör konulmasýnýn gerekliliðine iþaret edilmiþ. Asansör için tabyalarýn kýrýlmasý söz konusu olmadýðý gibi baþlangýçta var olan proje iþletiliyor. Ýþçilik Ýndirimi Þahýs Servis Müþterileri için Periyodik Bakým Dýþý Mekanik Ýþlemlerde Geçerlidir. Ýþçilik Ýndirimi Maksimum % 50 dir. (Ç.HAK:616) G KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364)

3 SALI 14 MAYIS KUTLAMA Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerini kazanarak Oda Meclisi ne yeniden giren deðerli dostlarýmýz Sayýn Çetin Baþaranhýncal ve Erol Karadaþ Sayýn (Ç.HAK:1116) ile diðer Meclis Kurulu Üyeleri ni kutlar, baþarýlar dilerim. Damak Lokantasý Turgay Karaca

4 4 SALI 14 MAYIS 2013 HUZEM e YÖK onayý itit Üniversitesi Uzaktan Eðitim þunlardýr: üniversitelerdeki uzmanlarýn eðitim HUygulama ve Araþtýrma Merkezi nin HUZEM bünyesinde açýlmasý programý e-öðrenme modeli ile dâhil kurulmasý onaylandý. düþünülen programlar ile eðitim talebinin edilebilecek olmasý öðretimde etkinliði Hitit Üniversitesi bünyesinde uygulama karþýlanmasýnda daha geniþ ve farklý artýrarak dolaylý yollardan ekonomiye ve araþtýrma merkezi kurulmasý konusundaki olumlu katký saðlayabilecektir. kitlelere ulaþýlacaðýndan Hitit teklif, YÖK tarafýndan uygun bulundu. Üniversitesinde bulunan kýsýtlý öðretim üyesi Ulusal ve uluslararasý düzeyde Uzaktan Eðitim Uygulama ve üniversiteler arasýnda henüz istenen düzeye kaynaðýnýn etkin ve verimli kullanýmý Araþtýrma Merkezinin amacý hakkýnda þu ulaþmamýþ olan iþ birliði HUZEM ve diðer mümkün olacaktýr. bigliler verildi; Bir süredir üniversitemiz üniversitelerdeki birimler aracýlýðýyla bünyesinde yürütülen çalýþmalarda uzaktan Üniversitemizde bulunan konu artýrýlabilecek, ortak eðitim programlarý eðitim konusunda somut adýmlar atýldý. Büyük þehirlerdeki ve çevre illerdeki üniversitelere yapýlan ziyaretlerde uzaktan eðitim konusunda ulaþýlan nokta, yapýlan çalýþmalar ve öne çýkan uygulamalar uzmanlarý bilgi ve deneyimlerini yalnýz kendi öðrencilerine deðil geniþ kitlelere ulaþtýrabilecektir. Özellikle öðretim elemaný eksikliði çekilen alanlarda önemli bir açýk bu yolla kapatýlabilecektir. yoluyla bölümlerin ve programlarýn hizmet alanlarý geliþecek ve öðretim elemanlarýnýn ortaklýk kültürüne katkýlarý saðlanabilecektir. Merkezin yürüteceði uzaktan eðitim faaliyetleri, üniversiteye önemli bir kaynak incelendi. Uzaktan eðitimin üniversitemize Bireylerin ileri düzeyde eðitim alma oluþturarak ekonomik açýdan ve topluma saðlayacaðý yararlar göz önüne Üniversitemizin kendi kendine yeterliliðini olanaðý artacak ve bu durum ülkemiz alýnarak bir merkez kurulmasý çalýþmalarý artýracaktýr. baþlatýldý. Bu çerçevede Uzaktan Eðitim ekonomisine önemli bir katma deðer HUZEM bünyesinde açýlacak uzaktan Merkezi yönetmeliði hazýrlandý ve Eðitim saðlayacaktýr. eðitim programlarýnda kullanýlacak e-eðitim Komisyonunun çalýþmalarýnýn ardýndan Ýnsanlarýn gereksinim duyduðu modelinin üç temel sistemi ve buna baðlý Üniversitemiz Senatosundan geçti. Merkezin eðitimi onlara uygun zamanda ve yardýmcý sistemleri bulunmaktadýr. Öðrenci açýlmasýna dair hazýrlanan dosya YÖK e bulunduklarý mekânda vermek mümkün gönderildi. sayýsýna göre önlisans, lisans, yüksek lisans olabilecektir. Böylece hayat boyu öðrenim ve lisans tamamlama programlarýnda sanal 20 Nisan 2013 tarihli YÖK Genel sürebilecek, insan kaynaðý geliþebilecek ve Kurulu toplantýsýnda kýsa adý HUZEM olan sýnýf uygulamasý yapýlacaktýr. ülke ekonomisi bundan olumlu Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Dersi kaçýran ya da yeterince etkilenebilecektir. Merkezi nin kurulmasý onaylandý. kavrayamayan öðrenciye ayný dersi arþivden Üniversitemizde uzman istihdam Uzaktan Eðitim Merkez inin sayýsýz izleme ve tekrar olanaðý edilemeyen konularda, diðer üniversitemize ve topluma yapacaðý katkýlar sunulacaktýr. Öðrencilere staj fýrsatý itit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Rektör HProf. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Borsa Ýstanbul, Türkiye Sermaye Piyasasý Aracý Kuruluþlar Birliði (TSPAKB) ve Ýstanbul Ticaret Odasý (ÝTO) ný ziyaret ederek etkinlikler gerçekleþtiren kulüp öðrencileri, etkinliklere iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunmak üzere Alkan ý ziyaret etti. Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, yapýlan ziyaretler sonrasýnda ilgili kurumlardan öðrenimlerinde ilk üçe giren öðrencilere staj imkaný saðladýklarýný belirterek, verimli bir gezi olduðunu açýkladý. Büyük þehirleri, büyük kurumlarý görmenin çok önemli olduðunu ve hayatýmýza katký saðlayacaðýný belirten Rektör Alkan, öðrencilerin daha iyi geliþimini saðlamak amacý ile güçleri yettiðince gayret ettiklerini dile getirdi. Öðrencilerden özgüvenlerinin tam olmasýný isteyen Alkan, her zaman yanlarýnda olduklarý mesajý verdi. Yolculuk Nire Hemþehrim itit Üniversitesi Ýk- ve Ýdari Bi- Htisadi limler Fakültesi nde Yolculuk Nire Hemþerim isimli konferans düzenlendi. ÝÝBF Ýþletmecilik ve Giriþimcilik kulübünün katkýlarýyla Secretcv.com isimli kuruluþ tarafýndan gerçekleþtirilen konferansý Yýldýz Teknik ve Mimar Sinan Üniversiteleri Öðretim Görevlisi ayný zamanda PERYÖN (Türkiye Ýnsan Yönetimi Derneði) Üyesi Erim Hýsým ýn sunumu ile yapýldý. Kiþisel geliþim, baþarý, odaklanma, hedef belirleme ve kendini keþfetme konularýnýn yer Kazakistan la protokol azakistan Ya- Diller ve Kbancý Mesleki Kariyer Üniversitesi Ýle Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzalandý. Yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi tarafýndan daha önce Arnavutluk Beder Üniversitesi ve Azerbaycan Kafkas Üniversitesi ile imzalanan Mevlana deðiþim protokollerine bir yenisi daha eklendi. Kazakistan Yabancý Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ile Üniversitemiz arasýnda Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzalandý. Erim Hýsým aldýðý ve öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði konferans neþeli, eðlenceli bir talk show havasýnda geçti. Öðrencilerin yer aldýðý mini oyun senaryolarýyla hayattan kesitler ve örneklemeler Proje Koordinasyon Birimi kuruldu itit Üniversitesi Proje HKoordinasyon Birimi kuruldu Yapýlan açýklamaya göre, proje hazýrlayan personele yardýmcý olmak ve projelerin takibini kurum adýna yapmak üzere Rektörlük bünyesinde Proje Koordinasyon Birimi kuruldu. Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný olarak öðretim elemaný Mehmet Aydýnkal görevlendirildi. Proje Koordinasyonr Birimi hakkýnda þu bilgiler verildi; Temel iþlevi; Üniversitemizin öðretim elemanlarýný ve öðrencilerini proje yazma konusunda teþvik etmek, proje sahiplerine proje hazýrlama ve uygulama aþamasýnda desteklemek ve proje yazýmý ve yönetimi ile ilgili iþbirliði içinde ortak çalýþmalarý özendirmek amacýyla konferans, kongre ve bilimsel toplantýlar düzenlemek Hitit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Yolculuk Nire Hemþerim isimli konferans düzenlendi. sunularak yaklaþýk 2 saat süren konferans sonrasýnda Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþkaný Ömer Yurt, etkinliðin kendileri için gerçekten çok verimli ve eðlenceli olduðunu belirterek, olan Proje Koordinasyon Birimi, yurtiçi ve yurtdýþý proje teklif çaðrýlarýný tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazýrlayan veya hazýrlayacak ilgili kiþilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini saðlamakla sorumlu olacaktýr. Bu baðlamda Proje Koordinasyon Biriminin en temel görev ve sorumluluklarý þunlar olacaktýr: Proje kaynaklarýnýn doðru ve etkin kullanýmýný saðlamak, Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eðitsel çalýþmalarda bulunmak, Danýþmanlýk, bilgilendirme hizmeti vermek, Proje yönetimi süreçlerini izlemek ve ayrýca yerel, ulusal ya da uluslararasý ihale dosyalarýnýn hazýrlanmasý ve yürütülmesine destek saðlamak. Dolayýsýyla, Proje Koordinasyon Birimi, Avrupa bu tür sosyal aktivitelerin öðrenciler için büyük bir önemtaþýdýðýný kaydetti. Birliðince desteklenen IPA kapsamlý ulusal projelerden, Avrupa Birliði Komisyonu nun uluslararasý tematik projelerine, TÜBÝTAK projelerinden, Ulusal Ajans kapsamlý projelere, Kalkýnma Ajanslarýnýn duyurduðu projelerden, Bakanlýklarýn güdümünde yürütülen projelere kadar geniþ bir eksende çalýþacaktýr 2013 yýlý, ikinci yarýsý esas olmak üzere, Proje Koordinasyon Birimi bünyesinde tüm birimlerimize yönelik proje yazýmý ve proje döngü eðitimlerine aðýrlýklý olarak yer verilecektir. Bunun yaný sýra, üniversite sanayi iþbirliði ekseninde; Ticaret Sanayi odasý, KOSGEB, Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, ÝÞKUR ve belli baþlý sivil toplum kuruluþlarýnýn da dâhil edileceði geniþ paydaþlý proje çalýþmalarýnýn iþlerlik kazanmasý için bilgilendirme ve proje yazýmý eðitimleri ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD den hoca itit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðre- elemaný da daha göreve baþladý. Htim Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Hitit in öðretim üye kadrosu ile özellikle yabancý ülkelerden gelen talebin giderek arttýðý, bu kapsamda Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezinde çalýþmak isteyen yabancý uyruklu öðretim elemanlarýndan ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Sözleþmeli olarak istihdam edilen Wheeler, bir çok yabancý uyruklu öðretim elemaný arasýndan tecrübe ve bilgi birikimi ile sahip olduðu belgelerin uygunluðu nedenleriyle seçildi. Yükseköðretim Kurulu nun onayý alýnarak gerekli yasal prosedürler tamamlandý. Wheeler, yetiþkin gruplar için Ýngilizce konuþma pratikleri, yabancý dilde sunum becerileri ve üniversite öðretim üyeleri tarafýndan Ýngilizce Parti Çorum AKMilletvekili Cahit Baðcý ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret ederek, yeni Rektörlük Binasý için hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Yapýlan açýklamaya göre, üniversitede yapýlan çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getiren Baðcý, Rektör Alkan ý tebrik ederek her zaman yanýnda olduklarý mesajý verdi. Ýl Baþkaný Ceylan ise, RektörAlkan ýn özverili çalýþmalarýný takdirle karþýladýklarýný belirterek, üniversiteye olan desteklerinin artarak devam edeceðini açýkladý. itit Üniversitesi nde Eðitim HÖðretim Yýlý Mevlana Deðiþim Programý baþvurularý baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, Mevlana Deðiþim Programý eðitim-öðretim yýlýndan baþlayarak, ülkedeki yükseköðretim kurumlarýyla yurtdýþýnda bulunan yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini hedefleyen, Yükseköðretim Kurulu tarafýndan koordinasyonu saðlanan bir deðiþim Baðcý ve Ceylan söz verdi yazýlan makaleleri dil bilgisi ve yazým hatalarýna karþýn kontrol etme görevlerini yürütecek. Böylece üniversite akademik kadrosu yurt içinde elde ettiði baþarýlarý yurt dýþýnda da sürdürebilecek. Wheeler ýn ziyaretinde konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitede yabancý uyruklu öðretim üyesi sayýsýnýn artýrýlmasý için gerekli tüm imkanlarý kullanacaklarýný belirterek, Wheeler e çalýþmalarýnda baþarý diledi. Türkiye ye ilk defa geldiðini, gördüðü ilgi ve alakadan son derece memnun olduðunu belirten Wheeler, gelmeden önce WEB sayfasýný ziyaret ettiðini, Google Maps üzerinden de Çorum la ilgili bilgiler edindiðini, üniversitenin ve kendisine gösterilen ilginin beklentilerinin de üzerinde olduðunu belirterek, burada çalýþmaktan mutluluk duyduðunu kaydetti. Üniversiteye desteðimiz sürecek rman ve Su Ýþleri OBakanlýðý (OSÝB) tarafýndan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliðinde gerçekleþtirilen AB Su Çerçeve Direktifi Kapsamýnda Su Kalitesi Ýzleme Hizmetiçi Eðitim Programý na Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur eðitici olarak katýlarak su kalitesi izleme konusunda sunum yaptý. OSÝB Su Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kýnacý ve Su Yönetimi Genel Müdürlüðü Ýzleme Baþkaný Mertkan Erdemli, SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ýbrahim Diler, SDÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ýskender Akkurt un katýldýðý, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü teknik personeline yönelik düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Kýnacý, eðitici olarak katýlan öðretim üyelerine teþekkür AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan,Rektör Alkan ý ziyaret etti. Rektörümüz Alkan da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, yükseköðretim kurumlarýna iliþkin bilgi paylaþýmýnda belgelerini verdi. Program kapsamýnda Nehir Ýzleme pratik saha çalýþmasý için uygun görülen Yazýlý Kanyon-Göksu Irmaðý nda Nehirden Su Numunesi Alma, Biyolojik Örnekleme, Arazide Tür Teþhisi bulundu. Rektör Alkan, yakýnda temeli atýlacak olan merkez laboratuvar hakkýnda genel bilgiler verdi. Eðirdir Gölü nde uygulamalý eðitim Eðirdir Gölü nde çalýþmalar yapýldý. uygulamalý eðitimi ile Göllerden Su Numunesi Alma, Biyolojik Örnekleme, Arazide Tür Teþhisi Göl Ýzleme uygulamalý eðitimi için Eðirdir Gölü nde çalýþmalar yapýldý. Hitit Üniversitesi ÝNTES te itit Üniversitesi, Türkiye Ýn- Sanayicileri Ýþveren Hþaat Sendikasý (ÝNTES) bünyesinde yayýnlanan Genç Yöneticiler Gazetesi'nde tanýtýldý. ÝNTES yönetiminin aldýðý her sayýsýnda Türkiye'deki kamu üniversitelerinin tanýtýmýna yer vermeyi amaçlayan gazete, ilk tanýtýmýna Hitit Üniversitesiyle baþladý. Üniversitedeki hýzlý geliþmeden ve Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalara deðinilen haberde, hedefler yer aldý. Röportajda ayrýca Rektör Alkan'ýn kente ve üniversiteye hakimiyeti ve sorunlarý algýlayýþ ile kavrayýþý ve çözüm odaklý yöneticiliðine dikkat çekildi. Mevlana Deðiþim Programý programý. Diðer deðiþim programlarýndan farklý olarak, hiçbir coðrafi bölge ayrýmý olmaksýzýn deðiþim programý bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköðretim kurumlarýný kapsýyor Eðitim Öðretim Yýlý Mevlana Deðiþim Programý baþvurularý13 Mayýs - 21 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.

5 CHP nin çözüme dair söyleyecek sözü yok AK Salim Uslu, Kanal 7 ekranlarýnda yayýnlanan Mehmet Acet'in sunduðu Ýskele Sancak programýna konuk oldu. Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Kanal 7 ekranlarýnda yayýnlanan Mehmet Acet'in sunduðu Ýskele Sancak programýna konuk oldu. Çözüm sürecinde yaþanan son geliþmelerin deðerlendirildiði programda Uslu, Dýþiþleri ve Devlet eski Bakaný Þükrü Sina Gürel, CHP Manisa eski Milletvekili Þahin Mengü ve BDP eski Milletvekili Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi nin Kurucusu Ufuk Uras gündemdeki konularý da deðerlendirdiler. Otuz yýl önce kiþi ile Eruh'ta baþlayan bir PKK hareketi daha sonra nasýl olmuþta kitleselleþmiþtir? diyerek konuþmasýna baþlayan Uslu, Sýkýyönetim ilanýna, olaðanüstü hallere ve faili meçhullere raðmen eðer bir terör hareketi kitleselleþerek devam ediyorsa ortada hakikaten bir hukuksuzluk vardýr. Türkiye'nin devlet olarak uygulamadýðý þey kalmadý. Ne tür tedbir gerekiyorsa engellemek için bunlarý aldý. Þimdi geldiðimiz noktada eðer bir hukuksuzluk olup olmadýðýný tartýþacaksak son süreçten deðil bunu yýllar öncesine gidip oradan baþlamak lazým. Sorunu çözmek için 3 yöntem var Uslu, konuþmasýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; PKK'nýn kitleselleþmesinin arkasýnda gerçekler nedir? PKK'nýn siyasal uzantýsýnýn sürekli oy arttýrmýþ olmasýnýn sebebi nedir? Yaþanan bu toplumsal hoþnutsuzluðun sebebi nedir? Sadece Kürt sorunu deðil, ayný zamanda baþörtüsü takanlarýn dýþlanmýþ olmasý, iþçilerin bir kýsým sendikal haklardan, örgütlenme haklarýndan yararlanamýyor olmasý yani devletin resmi politikasý ile toplum gerçekliði birbirine uymamýþtýr. Sosyolojik gerçeklerle devletin tercihleri, öncelikleri birbirine uymamýþtýr. Bundan dolayý Türkiye'de yönetilemez bir demokrasi anlayýþý veya uygulamasý ortaya çýkmýþtýr. Burada biz yönetilemez demokrasiden yönetilebilen bir demokrasiye geçtik. Yönetimi gerçekleþtiren, inisiyatif kullanan, süreci yöneten bir demokrasi anlayýþýna geçmiþ durumdayýz. Ortada on yýllýk bir iktidar partisi var. % 36 ile baþlamýþ 7 kez seçim ve referandum gerçekleþtirmiþ ve bunlarýn hepsinde oyunu artýrarak gelmiþ bir iktidar, bir süreç var. Devlet aklý diyebileceðimiz geçmiþten beri yapýlan ve zaman zaman da akim kalan çeþitli giriþimlerini ileri sürüyor. Burada sorunu çözmek için birkaç yöntem var; taviz verir olayý bitirirsiniz, bunu yapmadýnýz. Sorunu çözmeye çalýþmak yerine ezer geçersiniz, bunu da yapamadýnýz, ezip geçemediniz, sorun giderek kartopu gibi büyümeye baþladý. Asimile edersiniz, yok edersiniz, bunu da çok uðraþtýnýz yapamadýnýz. Baþka bir devlete ihale edersiniz. Ve Türkiye baþka bir devlete ihale etmek yerine çözümü bizzat kendisi inisiyatif kullanarak milli bir çözüm üretiyor. Nitekim Baþbakanýmýzýn çok iddialý ve önemli açýklamasý var. Pazarlýk, gizli gündem, taviz, al-ver yok ve milli hassasiyetlerimizi sonuna kadar koruyacaðýz diyen Baþbakan var ve bugüne kadar da bütün söylediklerinin arkasýnda durmuþ bir Baþbakan ve hükümet var. Dolayýsýyla burada devlet aklý ve dünyadaki bütün tecrübeler bize yeni ve baþka bir yol gösteriyor: Konuþarak sorunu ve süreci yönetirsiniz þu anda da yapýlan budur. PKK silahý býrakmak zorunda. Bunun birkaç tane nedeni var. Türkiye etnik bir ayrýþmaya asla uygun deðil. Etnik çeþitlilik çok fazla. Ýç içe geçmiþlik çok fazla. Ciddi entegrasyon geçmiþi var. Ortak geçmiþi var. Ortak gelecek var. PKK da ciddi bir alan daralmasý var. Yüzyýldýr görüldü ki Orta Doðu'nun Türkiyesiz bir geleceði yok. PKK silahý býrakmak zorunda olduðu için çözümü mecbur gördü. PKK'nýn lideri dýþýnda, PKK'nýn siyasi kanadý inisiyatif kullanamadýðý için PKK asýl sahibi devrede. Hal böyle olunca iþin sahibiyle sorunu çözmek daha makul ve daha kolay geldi. Yasalarda bir bütünsellik yok Yasalarý çaðýn gereklerine, toplumsal dinamizme, ihtiyaçlara göre yeniden düzenlemiyoruz. Burada þunu söyleyeyim, bir hukuk saplantýsý içerisine girmek doðru deðil. Hukukun temel görevi nedir? Toplumsal güveni, güvenliði saðlamak, toplumsal barýþý ve huzuru saðlamaktýr. Eðer yaptýðýnýz uygulamalar ortaya koyduðunuz pratikler, toplumsal huzuru, güveni saðlamaya yetmiyorsa demek ki oradaki hukuk düzenlemelerinizde ya da yasal düzenlemelerinizde toplumsal gerçeklikle bir açýk vardýr. Mevcut yasal düzenlemeler þuanda yapýlan iþ hukuka, yasaya uygun mudur diye tartýþmak yerine meþru mudur, deðil midir? Yani, akan kanýn durmasý, oradan gelecek tabutlarýn sona ermesi, aðlayan analarýn aðýtýnýn dinmesi, babalarýn acýlarýnýn dinmesi söz konusuysa devlet aklý ve dünyadaki tecrübe ne ise oturulur konuþularak çözülür. CHP nin çözüme dair söyleyecek sözü yok Türkiye de iki seneye yakýndýr bir anayasa süreci yaþýyoruz. Ondan önceki süreçleri de dikkate alýrsanýz hâlâ kendimize özgü sivil, demokratik, katýlýmcý, çoðulcu ve topluma iyi bir yol haritasý oluþturacak anayasa yapamadýk. Þimdi Avrupa'daki, Ýspanya'daki anayasalar kötü ama oturmuþ. Orada herkes taþýn altýna ellerini koymuþlardýr ve uzlaþarak demokratik bir anayasa çýkartmýþlardýr. Sayýn Kýlýçdaroðlu diyor ki, Bilmediðimiz bir sürece nasýl dâhil olacaðýz? Ana muhalefet liderisin sana gelelim bilgi verelim deniyor ben yokum diyorsun. Meclis te yeni bir yapý oluþturuluyor, temsilci ver diyorsun oraya temsilci vermem diyorsun. AK Parti CHP yi niye sürece dâhil ediyor. Bir pazarlýk yapmadýk deniyorsa süreç iyi gidiyorsa deniliyor. Sürece dâhil edilin, siz de Türkiye nin partisisiniz. Sizin Kürt sorununa iliþkin, barýþçýl yaklaþýmlar için sözünüz varsa burada masada söyleyin diyorsunuz kendi söyledikleri ile çeliþen paradoksal bir tutum alýyor. Hem barýþa evet hem çözüme hayýr. Hem bilgimiz yok diyorsunuz, hem bilgi istemeyiz diyorsunuz, bu nasýl anlayýþ? Arkasýndan ikinci söylediðini yok sayýyor. AK Parti nin hukuksuzluðuna meþruiyet aramak, günah keçisi arama çabasý içinde biz ortak olmayýz diyor. Çözüm sürecinin saðlýklý bir þekilde ilerlemesine biz inanmýyoruz diyor. O zaman kardeþim sen madem bilmiyorum, bilgim yok diyorsun niye bunlarý söylüyorsun. Þimdi böyle bir yaklaþýmla sürece katkýda bulunmak mümkün deðil. Süreci eleþtirenlere þunu soruyorum Çözüme dair sizin ortaya koyduðunuz öneriniz nedir? Partide iki ayrý grup farklý bildiri yayýnladý. CHPönce kendi içerisinde bir görüþ oluþturmuþ deðil. Çözüme dair söyleyebilecek sözü de mecali de yok. Uslu, TÝS e katýldý eydiþehir Eti Alüminyum Toplu Ýþ SSözleþme görüþmeleri Ankara da yapýldý. Seydiþehir Eti Alüminyum A.Þ. ile Çelik - Ýþ Sendikasý arasýndaki Toplu Ýþ Sözleþme uyuþmazlýðýnýn giderilmesi konusunda Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Konya Milletvekili Harun Tüfekçi, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, iþvereni temsilen Ekrem Cengiz, Çelik-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül, Çelik-Ýþ Seydiþehir Þube Baþkaný Muharrem Oðuz dün biraraya gelerek durumu deðerlendirdiler. Yapýlan görüþmelerde, barýþ koþullarýnda toplu iþ sözleþmesinin bitirilmesi konusunda olumlu sonuçlar elde edildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, emeði geçen herkese teþekkür etti. Sonuçlar bugün Çelik-Ýþ Sendikasý Seydiþehir Þube Baþkaný Muharrem Oðuz tarafýndan iþçilerle paylaþýlacak. Seydiþehir Eti Alüminyum Toplu Ýþ Sözleþme görüþmeleri Ankara da yapýldý. TSO ya tebrik mesajý orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Ticaret Sanayi Odasý ile Tica- Borsasý Baþkan ve Yönetimlerini tebrik etti. Çret Uslu, gönderdiði kutlama mesajýnda, Çorum Ticaret Sanayi Odasý Meclis Baþkanlýðýna yeniden seçilen Sayýn Erol Karataþ'ý, Çorum Ticaret Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkalýðýna yeniden seçilen Sayýn Çetin Baþaranhýncal'ý, Ticaret Borsasý Baþkanlýðýna seçilen Sayýn Ali Bektaþ'ý ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemde baþarýlý hizmetler sunacaklarý, meslek örgütlerine yeni vizyon ve perspektif kazandýracaklarý inancýmla, Çorum ilimize hayýrlý uðurlu olsun. BAÞSAÐLIÐI Deðerli meslektaþýmýz Çorum Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Erol Taþkan Parti Çorum Milletve- Cahit Baðcý ve AK AKkili Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'i ziyaret etti. Genel Kurul'a katýlamadýðý için hayýrlý olsun ziyaretine geldiðini bildiren Baðcý, "Kredi batan esnafa deðil, iþini e istihdamýný artýran esnafa verilir." Baþbakan'ýn esnaf camiasýna güzel müjdelerinin bulunduðunu kaydeden Baðcý, muhalefet tarafýndan verilen kredilerin çarpýtýldýðýný, artan kredi kullaným miktarlarýnýn esnafýn borç bataðýnda olduðu için kullanýldýðýnýn iddia edildiðini söyledi. "2001 yýlýnda kredi faizleri %90, 2002'de %47 iken, bugünki rakamlar ortadadýr. Hiçbir kredi kuruluþu darda kalan ve borç bataðýnda olan esnafa vermez. Bugün kredi kullanan esnafýn sayýsý SALI 14 MAYIS AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek'i ziyaret etti. Kredi batana deðil, iþini geliþtirene verilir Erol Taþkan orum Beledi- parklara Çyesi oyun grubu alýmý ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda yapýlan ihaleye 8 firma katýldý. Ýhaleye Irmak oyuncak, Ali Eroðlu Park Dizayn, Tav- San Ltd. Þti, Umut Turizm, Metod Eðitim, Ahþa Makina, Ahsa Park Kent Mobilya, Polfisan atrýyorsa, bu durum esnafýn büyümek ve yatýrým yapmak için çalýþtýðýný gösterir. Muhalefet bu çarpýtma mantýðýndan kurtulmalý ve gerçekleri görerek geliþmeleri yorumlayabilmelidir" diyen Baðcý, Çorum'da 1 milyar dolarlýk mevduat olduðunu, bunun da Çorum'un ticari hacmini ortaya koyduðunu aktardý. Vedat Canbek, misafirlerine çalýþmalarý hakkýnda bilgi verirken, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Parklara milyonluk oyun grubu kent mobilya katýldý. Yaklaþýk maliyet 1 milyon 284 bin TL olan ihalede en düþük teklifi Metod Eðitim 591 Çorum Belediyesi parklara oyun grubu alýmý ihalesi yaptý. bin 360 TLile verdi. Ýhale sonucu Baþkanlýk Makamý Tüm Eczacýlarýmýzýn 14 Mayýs Eczacýlar Günü nü ve Bilimsel Eczacýlýðýn 174. yýlýný kutlarýz. Salim Altunay ýn vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Yönetici, Öðretmen, Memur ve Hizmetli Personeli (Ç.HAK:1135) (Ç.HAK:1139) ÖZEL ELÝTPARK HASTANE AÝLESÝ Baþarýlarýnýn devamý dileðimizdir.

6 6 SALI 14 MAYIS 2013 Tübitak Bilim Fuarý ný görün Bu öðrenciler bir harika 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý. 100'e yakýn öðrencinin katýldýðý fuarda, birbirinden ilginç buluþ ve tasarýmlar hayat bulurken, stantlarýnýn baþýnda heyecanla bekleyen öðrenciler, fuar ziyaretçilerine çalýþmalarý hakkýnda bilgi verip, konuya ne kadar hakim olduklarýný gözler önüne serdi. Saat 10,00'da düzenlenen açýlýþ törenine Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve çok sayýda davetli katýldý. Okul Müdürü Aydýn Akýn yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, öðrencilerinin geleceðe ümitle bakan ve teknolojiyi tanýyan gençler 23 Nisan Ortaokulu öðrencileri tarafýndan açýlan 2013 Tübitak Bilim Fuarý, görülmeye deðer güzelliklere imza attý. olarak yetiþmesi için çalýþtýklarýný ifade etti. Geçtiðimiz gün vefat eden ÝHL Müdürü Salim Altunay anýsýna, müzik programýnýn iptal edildiðini duyuran Aydýn Akýn, Altunay'ýn tüm sevenlerine baþsaðlýðý diledi. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve protokol üyeleri tarafýndan yapýlan açýlýþýn ardýndan ziyaretçiler, stantlarý gezerek, öðrencilerden çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Birbirinden ilginç ve baþarýlý çalýþmalarýn yer aldýðý fuar, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek. TEB, Çiftçiler Günü nü indirimli kredilerle kutluyor T arým bankacýlýðý alanýndaki ürün ve faaliyetleriyle çiftçinin en büyük destekçileri arasýnda yer alan Türk Ekonomi Bankasý (TEB), 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü nü çiftçilere sunduðu yüzde 50'ye varan indirimli kredilerle kutluyor. Mayýs ayý boyunca TEB'den tarým kredisi kullanan çiftçiler, kredi türüne göre yüzde 50'ye varan faiz indirimlerinden yararlanabiliyor. Tarým Bankacýlýðý müþterilerine özel olarak geliþtirdiði ürün ve hizmetlerle 100 bine yakýn müþteriye ulaþan Türk Ekonomi Bankasý (TEB), yeni ürün ve kampanyalarýyla çiftçilerin yanýnda olmaya devam ediyor. Birçoðu ziraat mühendisinden oluþan konusunda uzman 130 kiþilik tarým portföyü, genel müdürlük ve bölgelerde 20'yi aþkýn çalýþaný ile Tarým Bankacýlýðý hizmeti veren TEB, tarým alanýndaki teknik bilgi birikimi ve deneyimiyle çiftçilerin ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna zengin bir ürün gamý sunuyor. TEB, artýk geleneksel hale gelen Dünya Çiftçiler Günü'ne Milletimizin baþý saðolsun Ahmet Saatçi M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Hatay Reyhanlý da meydana gelen menfur saldýrýyla ilgili basýn açýklamasý yaptý. Saatçi, Hatay Reyhanlý'da meydana gelen menfur saldýrýyý lanetliyoruz. Ülkemizin uluslararasý alanda itibarýnýn yükseldiði, terörü bitirme noktasýnda kararlý adýmlar attýðý bir süreçte yapýlan bu saldýrýnýn zamanlamasý dikkat çekicidir. Saðduyulu vatandaþlarýmýzýn bu tür provakatif saldýrýlarýn tuzaðýna düþmeyeceðinden eminiz. Saldýrýnýn milletimizin birlik ve beraberliðini bozamayacaðýný ifade eden Saatçi, þunlarý söyledi; Bu tür tuzaklar milletimizin birlik ve beraberliðini asla bozamayacaðý gibi daha da kenetleyecektir. Ayrýca, bu saldýrýnýn faturasý ülkemizdeki Suriyeli vatandaþlara kesilmemelidir. Bu noktada tüm taraflara saðduyu çaðrýsý yapýyor ve akli selime davet ediyoruz. Saldýrýda hayatlarýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Aziz milletimizin baþý saðolsun. özel kredi kampanyasý ile bu yýl da tarým kredisi kullanan çiftçilere, kredi türüne göre yüzde 50'ye varan faiz indirimleri sunuyor. 31 Mayýs'a kadar geçerli olan kampanya ile TEB, çiftçiye finansman ihtiyacýnýn en yoðun olduðu bu dönemde faiz indirimi sunarak çok uygun þartlarda kredi imkaný saðlýyor. TEB, söz konusu fýrsattan faydalanmak isteyen çiftçileri þubelerine bekliyor. TEB KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Turgut Boz, TEB olarak Çiftçiler Günü'nü, tarým sektörüne yüzde 50'ye varan indirimlerle kredi desteði sunarak kutladýklarýný belirterek þunlarý söyledi; Nakit finansman ihtiyacýnýn uygun koþullarda karþýlanmasý ve ödeme þartlarýnýn gelir dönemi ile uyumlu olmasý çiftçilerimiz için büyük önem taþýyor. TEB olarak, üretim çeþidi ve gelirine göre tasarlanmýþ limit, geri ödeme alternatifleri ve faiz oranlarýyla çiftçilerimizin ihtiyaçlarýna uygun tarým kredilerinde Mayýs ayý boyunca yüzde 50'ye varan faiz indirimleri sunuyoruz. Böy- TEB KOBÝ Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Turgut Boz. lece, tarým sektörünün ihtiyaç duyduðu tüm iþletme ve yatýrým kredilerinde geçerli olan söz konusu indirim ile çiftçilerimizin ihtiyaçlarýný uygun koþullarda karþýlamasýný hedefliyoruz. hizmetleriyle de çiftçilerin hayatýný kolaylaþtýrmak üzere çalýþmalarýný sürdürdüklerini dile getirdi. Harman Kart ile sýfýr faizli finansman desteði TEB Tarým Bankacýlýðý, tarým sektörünü ve çiftçileri yakýndan tanýyan uzman kadrosuyla, Dünya Çiftçiler Günü'nü Türkiye'nin dört bir yanýnda çiftçilerle birlikte kutluyor. Türkiye'nin en geniþ tarým uz- Tüm çiftçileri Yýl boyunca Çaylar TEB'den etkinlikle- Dünya Çiftçiler Günü ne özel olarak sunne sahip olan TEB, 100 maný müþteri temsilcisiriyle köylerde çiftçilerin duklarý söz konusu indirim fýrsatýndan yararlanlerin bu özel gününde, kiþilik bir ekiple çiftçi- ayaðýna giden, düzenlediði Tarým Buluþmalarý maya davet eden Boz, ziraat odalarýndan süt ile bilgi ve deneyimlerini paylaþan TEB Tarým TEB olarak, tarým sektörünün geliþmesi, sür- birliklerinden sahil sula- birliklerine, damýzlýk Bankacýlýðý, çiftçilere dürülebilir ve saðlýklý ma birliklerine, sektörün önde gelen dernek, gübre, akaryakýt, tohum, ilaç gibi ihtiyaçla- bir büyüme trendinin yakalanmasý, çiftçilerin birlik ve odalarýnýn yaný rýný Harman Kart ile 6 uluslararasý piyasalarda sýra yerel yönetim temsilcilerini ziyaret ede- aya varan "sýfýr faiz" rekabet gücü kazanabilmesi için uygun þartlarrek, Dünya Çiftçiler avantajýyla karþýlama imkaný sunuyor. da finansman desteði Günü'nü çiftçilerin yanýnda olarak, onlarla TEB, Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçile- saðladýklarýný, finansal olmayan danýþmanlýk birlikte kutluyor. rin yanýnda Giyim arttý, gýda düþtü emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen MÇorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Nisan ayý açlýk ve yoksulluk araþtýrmasý ile ilgili yaptýðý açýklamada, Nisan ayýnda giyim fiyatlarýnýn artýp gýda fiyatlarýnýn düþtüðünü söyledi. Nisan 2013'te endekste kapsanan 437 maddeden; 63 maddenin ortalama fiyatlarýnda deðiþim olmazken, 247 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 127 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ gerçekleþti. diyen Saatçi, yapýlan araþtýrmalarla ilgili þu bilgileri verdi; 4 kiþilik çekirdek ailenin tüketmesi zorunlu olan gýdalar için harcamasý gereken tutar (açlýk sýnýrý) 1.025,781 TL, 4 kiþilik ailenin asgari þartlarda geçinebilmesi için harcamasý gereken tutar (yoksulluk sýnýrý) 3.074,507 TL olarak hesaplandý. Mart ayýnda açlýk sýnýrý 1.009,781, yoksulluk sýnýrý ise 3.011,429 TL olarak belirlendi. Yapýlan araþtýrmada, giyim, eðitim, haberleþme, temizlik malzemeleri, makyaj malzemeleri, kiþisel bakým hizmetlerinin, enerji ve doðal gaz fiyatlarýnýn ise arttýðý, ulaþtýrmada, gýda ve alkolsüz içeceklerde düþüþ gerçekleþmiþtir. Alkollü içecekler ve tütün grubunda deðiþim gözlendi. Memur-Sen tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmaya göre Nisan 2013'te Tüketici Fiyatlarý Endeksi (TÜFE) yüzde 0,42 oranýnda artýþ ve Üretici Fiyatlarý Endeksi (ÜFE) ise yüzde 0.51 oranýnda azalýþ gösterdi. Nisan 2013'te yýllýk bazda TÜFE yüzde 6,13 ÜFE yüzde 1.70 oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle 2013 yýlý Nisan ayýnda endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 0.79, eðlence ve kültürde yüzde 0.71, eðitimde yüzde 0.61, ev eþyasýnda yüzde 0.44, saðlýkta yüzde 0.33, konutta yüzde 0.16, haberleþmede yüzde 0.16 artýþ, ulaþtýrmada yüzde 0.63, çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.89, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.30 düþüþ gerçekleþti. Alkollü içecekler ve tütün grubunda deðiþim gözlendi. TÜFE'de, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre lokanta ve oteller yüzde 8.97, haberleþme yüzde 6.85, gýda ve alkolsüz içecekler yüzde 6.83 artýþýn yüksek olduðu diðer ana harcama gruplarýdýr. Nisan ayýnda yeni sezon ürünlerinin piyasaya girmesi ve indirim döneminin sona ermesiyle giyim ve ayakkabý ana harcama grubunda yüksek artýþ görüldü. Giyim ve ayakkabý ana harcama grubu yüzde oranýnda arttý. Giyim madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 4.84'lük bir artýþ olarak gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Nisan ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde artýþla kadýn ceketi, yüzde artýþla erkek gömleði, yüzde artýþla kadýn gömlek ve yüzde artýþla etek fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda Nisan ayýna göre en göze çarpan düþüþler yüzde 7.45 azalýþla çocuk çorap, yüzde 1.77 azalýþla kadýn kaban, yüzde 1.62 azalýþla erkek kazaðý ve yüzde 1.51 azalýþla erkek kaban ürünlerinin fiyatlarýnda gerçekleþti. Geçen aya oranla kadýn ceketi fiyatý yüzde oranýnda en fazla artan ürünü olurken fiyatý en fazla düþen ürünlerin baþýnda sivri biber geldi. Nisan'da sivri biberin fiyatý yüzde azaldý. Nisan ayýnda fiyatý en çok düþen ürünler sýrasýyla patlýcan, salatalýk, mücevher (altýn), kaþar peyniri, LPG dolum ücreti, yumurta, mazot ve benzin oldu. Engelliler Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kale de þenlik var Mustafa Demirer ngelliler Haftasý çeþitli etkinliklerle kutlanma- devam ediyor. Eya Dün Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi'nde mini bir þenlik düzenlendi. Merkezde eðitim gören çocuklar yaptýklarý gösterilerle alkýþ topladý. Etkinliðe Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcünün eþi Hatice Külcü ile öðrenci velileri katýldý. Engelliler dikkate alýnmalý S orum Ýl Jandar- Alay Komu- Çma tanlýðý ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda Obruk ve Hatap barajlarýnda kaçak balýk avý yapan 4 kiþi suçüstü yakalandý. Edinilen bilgilere göre, Obruk ve Hatap barajlarýnda kaçak balýk avý yapýldýðý ihbarý üzerine Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) her iki bölgede çalýþmalar baþlattý. Yapýlan denetimlerde Hatap barajýnda balýk avlayan S.K. isimli þahsý, Obruk Barajý Anbarcý bendinde ise A.D., U.Ç. H.D. isimli þahýslarý kaçak balýk avý yaparken suçüstü Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Okul Müdürü Rýdvan Çiçek bir açýþ konuþmasý yaptý. Çiçek, "Engellilerin yaþadýklarý zorluklara çözüm getirilmesi, çaðdaþ toplum yapýsýnýn gereðidir ve temel bir insan hakkýdýr. Çevrenin düzenlenmesinde, bina yapýmlarýnda yol yapýmýnda ve ulaþýmda engelliler dikkate alýnmalýdýr. Engellilerin her alanda baðýmsýz ve aktif olmalarýný saðlamak ülkede yaþayan her bireyin görevi olmalýdýr." Program çocuklarýn oyunlarý, danslarý, defileleri, atletizm yarýþlarý ve horon gösterisiyle devam etti. Kafkas, Mardin de kutlamalara katýldý aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Dünya Hemþire ve Ebe Günü nü Mardin de kutladý. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Yýlýn Ebe ve Hemþire Ödül Töreni Mardin de düzenlenen törenle yapýldý. Programa, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Mardin Milletvekilleri Abdurrahim Akdað, Gönül Bekin Þahkulubey ve 81 ilden gelen hemþire temsilcisi katýldý. Törene ev sahipliði yapan Kafkas, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti ele alarak, Size canlarýný emanet ettiler ancak zaman zaman da canýnýza kastettiler. Saðlýkta þiddete asla müsaade etmeyeceðiz. Kalkan eli kýracaðýz. Saðlýk çalýþanýný rahatsýz edeni rahatsýz edeceðiz. Bu konuda hazýrlanan yasal çalýþmayý Meclis e sunacaðýz. diye konuþtu. Bartýn da geçirdiði trafik kazasý sonucu hayatýný kaybeden Acil Týp Teknisyeni Hacar Þancý ya rahmet dileyen Kafkas, Üzüntülüyüz. Can kurtarmak için yollardaydýlar ama trafik canavarýna yenik düþtüler. ifadesini kullandý. Türkiye deki saðlýk çalýþanlarýnýn baþarýlarýndan bahseden Kafkas, Biz umutsuz deðiliz. Somali'deki çocuðun umuduyuz. Dünyada aðlayan her göz, bir Türk gelse de gözümdeki yaþý silse diye bekliyor. 75 milyon insan 10 yýl önce saðlýða ulaþamýyordu. Þimdi ise saðlýða ulaþým 3 kattan fazla arttý. Törenin sonunda, 81 ilden gelen ebe ve hemþirelere 'Yýlýn Ebe ve Hemþire Ödülü' verildi. Çocuk hastanesindeki anneleri ziyaret etti Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ni ziyaret etti. Kafkas, çocuklarýna refakat eden annelere karanfil, çocuklara ise oyuncak hediye etti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel Sekreteri Muhammet Güzel Kurtoðlu ile birlikte hastaneye gelen Kafkas, Anneler Günü nedeniyle düzenlenen programa katýldý. Kafkas ile beraberindeki heyet, Hastane Baþhekimi Atilla Yazýcýoðlu tarafýndan kapýda karþýlandý. Kafkas, hastanedeki saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný dinledikten sonra hastaneyi gezdi. Hastanede çocuklarý tedavi gören annelere geçmiþ olsun dileðinde bulunup karanfil veren Kafkas, çocuklara da çeþitli hediyeler verdi. Kafkas, daha sonra hastanenin yoðun Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Dünya Hemþire ve Ebe Günü nü Mardin de kutladý. bakým ünitesini gezdi. Baþhekim Yazýcýoðlu, hastane hakkýnda ve yeni açtýklarý bölümler hakkýnda bilgi verdi. Yazýcýoðlu, Avrupa'nýn en büyük yoðun bakým ünitesini Diyarbakýr'a açtýklarýný belirterek, Çocuk yoðun bakým, yeni doðan bakým ve ameliyathane ile önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan birinci düzey yoðun bakým ve kronik hastalar servisiyle emsali olmayan toplamda 42 yataklý yoðun bakýma kavuþacaðýz. Türkiye'nin en büyük çocuk yoðun bakýmý Adana'da ve 25 yataklý. Diyarbakýr'da ise toplamda 42 yataklý. Ayrýca, 30 yatak 30 ventilatör paneli aktif çalýþacak. Bunlarýn yanýnda 50 küvözle 7 tane hijyenik klima santralýyla yoðun bakýmlar her zaman steril. diye konuþtu. Kaçak balýk avýna suç üstü yakaladý. Gözaltýna alýnan þahýslar hakkýnda Balýk avlama zamaný dýþýnda balýk avlama suçundan iþlem yapýldý. Bakan Yardýmcýsý Kafkas, hastanedeki yatýrým ve çalýþmalardan dolayý Baþhekim Yazýcýoðlu'na teþekkür etti. Diyarbakýr Valisi Toprak ise çocuk hastanesindeki yoðun bakýmýnýn harika olduðunu dile getirdi. Kafkas, Diyarbakýr a yeni alýnan 10 yeni ambulans törenine katýldý Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Diyarbakýr'a yeni alýnan 10 yeni ambulansýn tanýtýmý için Ýl Saðlýk Müdürlüðü bahçesinde program düzenlendi. Programa Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Diyarbakýr Milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven, Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel Sekreteri Muhammet Güzel Kurtoðlu, Ýl Saðlýk Müdürü Mehmet Sait Avar ve çok sayýda saðlýk çalýþaný katýldý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas da, 2002 yýlýnda 3 ambulansýn bulunduðu Diyarbakýr'da bugün 67 tane ambulans olduðunu kaydetti. Yoðun yaðýþ nedeniyle kurdele kesimi platformda gerçekleþtirildi. Ayrýca operasyonda balýk avýnda kullanýlan malzemelere de el konuldu.(ýha) Obruk ve Hatap barajlarýnda kaçak balýk avý yapan 4 kiþi suçüstü yakalandý.

7 SALI 14 MAYIS Suriye için ekmek fýrýný enç Birlik tarafýndan düzenlenen G'Baþkanlýk Sistemi' konferanslarýnýn bu haftaki konuðu Magrib Enstitü Genel Koordinatörü Hüseyin Yahya Þekerci oldu. Ýstanbul'da Birlik Vakfý'nda düzenlenen programda Baþkanlýk sistemi masaya yatýrýldý. Programda Baþkanlýk sisteminin Türkiye'ye neler kazandýracaðý deðerlendiren Þekerci, son yýllardaki geliþmelerle mevcut sisteme rengini veren, onu anlamlandýran içeriðin zaten kaybolduðunu ifade etti; parlamenter sistemin bu haliyle týkandýðýný ifade etti. Türkiye'nin sosyo-kültürel yapýsýna uygun bir modelin geliþtirilmesi gerektiðinin altýný çizen Þekerci, "1909 yýlýndan HH, Suriye halký Ýiçin günde 200 bin ekmek üretecek ekmek fýrýný kurdu. Suriye'de insani krizin baþlamasýndan bu yana mazlum halka pek çok alanda yardýmlar yapan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Hatay da ekmek fýrýný kurdu. Ekmek fýrýný, günde 20 ton unu iþleyerek 200 bin adet Suriye halkýnýn tükettiði ekmek türünden ekmek üretecek. Üretilen ekmekler ÝHH Suriye ekipleri tarafýndan Ýdlib, Halep, Hama, Humus gibi ekmek üretilemeyen ve yokluklar yaþayan bölgelere ulaþ- ÝHH, Suriye halký için günde 200 bin ekmek üretecek ekmek fýrýný kurdu. týrýlacak. Konuyla ilgili ye deki insani krizin boyutlarý tahammül sýnýrlarýný kuyruklarýnda katlediliyor. Bizim Suriye açýklama yapan ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Suriye'de aþmýþtýr. Suri- fýrýnlar vuruluyor, insanlar ekmek içinde de oluþturduðumuz fýrýnlar var ve un yardýmý devam ediyor. Bekiþler de sorun dinlediler C HP Mecitözü Ýlçe Örgütü, Bekiþler köyü halkýnýn sorunlarýný dinledi. CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse nin de katýldýðý ziyaretlerde CHP Mecitözü Ýlçe Baþkaný Ünal Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, köy halkýyla toplantý yapýp, köyün sorunlarý hakkýnda bilgi aldýlar. Ziyarette bir konuþma yapan Yavuz, Köyün en önemli sorunlarýnýn baþýnda köylünün yýldýr ekip biçtiði tarlalarýnýn geri alýnmasý ve meraya çevrilmek istenmesidir yýlýnda yapýlan kadastro çalýþmalarýndaki usulsüzlükler ve haksýzlýklar nedeniyle gerçek hak sahiplerine tapulanmayan bu mera arazileri þimdi çiftçilerimizin elinden alýnmak isteniyor. Köylü, Ekip biçmeyin, merayý terk edin yoksa ceza kesilecek diye tehdit edilmektedir. Köylü bu duruma çok tepkili. Ýlk seçimlerde sandýkta bunun hesabýný soracak. Ayrýca köy içinde sel taþkýnlarýný önleyici setler yapýlmasý için müracaatlara raðmen hiçbir tedbir alýnmamýþ, yine müracaatlara raðmen içme suyu hattýndaki problemleri çözülmemiþtir. Ayrýca köy içinde bulunan trafonun yeri bir tepenin yakasýna yapýlmýþ olup arýza durumlarýnda müdahale etmede görevliler zorlanmaktadýr. Trafonun düz bir yere alýnmasý için müracaatlarýna cevap verilmemekte ve sorunlarý çözülmemektedir. Bekiþler köyünden Fatma Seyhan ýn daveti üzerine gerçekleþtirilen ziyaretten köy halkýnýn oldukça memnun kaldýðý ve CHP heyetini tekrar Bunlara ek olarak burada direkt olarak ekmek üretip hem Hatay- Reyhanlý'daki hastanelere hem kamplara hem de Ýdlib, Halep, Hama, Humus gibi bölgelere ulaþtýracaðýz. Fýrýnýmýz 200 bin ekmek kapasiteli. Mümkün olduðunca bu rakamý yakalayýp insanlara ekmek ulaþtýracaðýz. Suriyeli kardeþlerimiz en azýndan ekmek yiyebilecekler. Siz de baðýþ yaparak açlýk sýnýrýnda yaþayan Suriyeli komþularýnýza bir ekmek ikram edebilirsiniz. SU- RÝYE yazýp 3072'e mesaj atarak 5 TL ba- köylerine bekledikleri ifade edildi. AK Parti milletvekillerinin köylünün sorunlarý ile ilgilenmediðini iddia eden vatandaþlar, AK Parti hükümetini elleriyle þýmarttýklarýný ve artýk muhalefete de þans vermek gerektiðini, AK Parti ye de sandýkta büyük bir ders vereceklerini söylediler. Ýlçe Baþkaný Ünal Yavuz, ziyaretin sonunda, köyleri ziyaret ederek sorunlarýný dinlemeye, dile getirmeye ve çözüme kavuþturmaya çalýþacaklarýný söyledi. Tek sorumlu AKP hükümeti C HP Ýl Gençlik Kollarý, Hatay Reyhanlý da yaþanan olayla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Olayýn tek sorumlusunun AK Parti hükümeti olduðu iddia edilen açýklamada, þunlar kaydedildi; Sayýn Baþbakan ve ekibinin dýþ politikada giderek artan baþarýsýzlýðý onlarca insanýmýzýn canýna mal olmaya devam etmektedir. ABD'nin uþaklýðýný yapan ve ne derse emrinden çýkmayan AKP, Suriye ile ipleri günden güne gerip, hiç haddine olmadan iç iþlerine karýþýp ülkemizin dýþ politikada prestijini günden güne kaybetmesine neden olmuþtur. Böyle bir felaketin günler CHP Mecitözü Ýlçe Örgütü, Bekiþler köyü halkýnýn sorunlarýný dinledi. önce gerçekleþeceði defalarca belli olmuþtur. Cilvegözü sýnýr kapýsýnda arabanýn patlamasýyla 14 kiþiyi ve 10 gün önce ülkemiz sýnýrlarýna pasaportsuz girmek isteyen Suriyeliler in kurþunuyla bir polisimizi yitirmiþtik. Bu olaylara kulak asmayan mevcut hükümet Cumartesi günü yaþanan olayýn tek sorumlusudur. Bu ülkenin baþýna gelen felaketlerden biri olay Sayýn Davutoðlu nasýl bir insandýr ki ölen vatandaþlarýmýzýn sayýsýný bizlere aktarýrken gülücükler saçmaktadýr! Ve AKP, ülke çok güzel bir haldeymiþ gibi hiç utanmadan olay akþamý Ankara da düðünde eðlenmekteydiler. Þimdi soruyoruz; ey AKP bu vatan hainliði deðil de nedir? Medyayý baský altýna alýp Yazmayacaksýnýz, çizmeyeceksiniz diyen AKP, ölen sayýsýný 43 deðil 177 diyerek gerçekleri aktaran gazetecimizi tutuklamaktan ise utanmamaktadýr. Gerçekleri halkýndan gizleyecek kadar komik duruma düþen AKP bu olayýn hesabýný derhal vermelidir. Kameralar önünde gülücükler saçan Sayýn Davutoðlu ise derhal istifa etmelidir. Yaþanan bu olayý þiddetle kýnýyor, hayatlarýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah tan rahmet, tüm ülkemize ise baþsaðlýðý dileyerek bu olayýn peþini býrakmayacaðýmýzý CHP Gençlik Kollarý olarak tüm halkýmýza duyuyoruz. Parlamenter sistem sorun fabrikasý gibi Magrib Enstitü Genel Koordinatörü Hüseyin Yahya Þekerci bu yana parlamenter hükümetler sistemiyle yönetilen ülkemiz, ayný zamanda bu sistemin ürettiði sorunlarla da uðraþmak zorunda kalýyor. Hem ülke insaný hem de siyaset kurumu enerjisini bu yöne doðru sarf etmek durumunda kaldýðý için ciddi bir zaman kaybý yaþýyor. Meclis bugün asýl ifa etmesi gereken vazifeyi, yani yürütme organýný denetleme görevinden oldukça uzak bir görüntü sergilemekte. Meclis, hem koalisyonlar hem de tek parti hükümetleri döneminde yürütme organýnýn noteri gibi iþlev görmektedir" Siyaset normalleþmeli Öte yandan siyasetteki üslup sorununa deðinen Þekerci, Özellikle son yýllarda artan siyasi gerilimler, toplumu ayrýþtýrýyor. Parlamenter sistem ve siyasi partiler kanunu bunu perçinleyen unsurlar olarak karþýmýza çýkýyor. Buna karþýn toplumun tümünü birden kucaklamak zorunda kalacak olan olasý baþkan adaylarýnýn artýk katý ideolojik söylemler ve sert üsluplar kullanmasý mümkün olmayacak. Bu da hem siyasetin dilinin yumuþamasý, hem siyaset kurumunun iþlerliðinin arttýrýlmasý ve hem de uç siyasetlerinin merkeze doðru adým atarak siyasetin normalleþmesini beraberinde getirecektir. þeklinde konuþtu. Bugünkü tartýþma öncekilerden farklý Yeniden tartýþmaya açýlan baþkanlýk sisteminin 70'li yýllarda merhum Erbakan'ýn, 87'de merhum Özal'ýn ve yýllarýnda Demirel'in farklý bir noktada olduðunu belirten Milli Gazete yazarý, "bu zamana kadar yapýlan tartýþmalarýn sonunda somut bir adým atýlabileceðine iliþkin bir irade söz konusu deðildi. Bugün ise hayata geçirilmesi artýk o kadar da zor olmayan bir süreçteyiz. Diðer yandan da 70'li, 80'li ve 90'lý yýllarýn Türkiye'sinde baþkanlýk sisteminin ifade ettiði yegâne þey sadece güçlü bir yürütmeydi. Örneðin o gün erkler arasýnda ayrýlýðýn nasýl olacaðý üzerinde durulmuyordu, ya da sivil toplumun ve lobi gruplarýnýn devlet kuracaðý iliþki herhangi bir þekilde konuþulmuyordu. Kimlik meselesi gündeme dahi getirilmiyordu. Dolayýsýyla konunun zihinlerde netleþmesi için yetki ve yetki gücü baðlamýndan çýkararak düþünmek daha yerinde olacaktýr." Çorum ekibi, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn kafile baþkanlýðýnda dün sabah Trabzon'a gitti. Çorum, Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge Toplantýsý nda ahalli Ýdareler Genel Mü- tarafýndan il bele- Mdürlüðü diyeleri ile ortaklaþa düzenlenen Avrupa Birliði projesi Stratejik Yerel Yönetiþim bölge toplantýsý Trabzon'da yapýlýyor. Çorum ekibi, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn kafile baþkanlýðýnda dün sabah Trabzon'a gitti Mayýs tarihlerinde Trabzon'da Zorlu Grand Otel'de yapýlacak toplantýlarda yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinde katýlým, saydamlýk ve hesap verebilirliði geliþtirmek üzere 26 yerel yönetimde uygulamalarý gerçekleþtiriliyor. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, proje kapsamýnda yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerinde kullanýmý ve kent konseylerinin yerel karar alma süreçlerindeki iþlevinin geliþtirilmesi konularýnda çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, bakanlýk yetkililerinin de hazýr bulunacaðý bu seminerler sýrasýnda katýlýmcý stratejik yönetiþimin gereklerinin özellikle þehirlerdeki üst düzey karar alýcýlar tarafýndan sahiplenilmesi için büyük önem taþýdýðýný belirtti. Candan, Trabzon'da iki gün sürecek olan Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge toplantýsý ile birlikte Katýlýmcý Analitik Araçlarla ilgili veri toplama ve analiz çalýþmalarý, Kent Konseyleri'nin karar alma sürecindeki iþlevselliðinin arttýrýlmasýna yönelik olarak katýlým, kurumsallaþma, izleme, Ýletiþim ve halkla iliþkiler konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunacaklarýný vurgulayarak toplantýlarýn Çorum için güzel sonuçlara vesile olmasý temennisinde bulundu. Trabzon'da yapýlacak olan Stratejik Yerel Yönetiþim Bölge Toplantýsý'na Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn yaný sýra bazý belediye personeli, mahalle muhtarlarý ile sivil toplum örgütü temsilcileri de katýlacak. NFK Anneler Günü nü kutladý ecip Fazýl Ký- Genç- Nsakürek lik Merkezi, Anneler Günü nedeniyle düzenlediði gecede annelere unutulmaz bir gün yaþattý. Gençlik Merkezi öðrencilerinin oluþturduðu Gençlik Korosu, söylediði birbirinden güzel anne þarký ve türküleriyle izleyenlere hoþ dakikalar yaþattý. Öðrencilerin oynadýklarý skeçler ise katýlýmcýlarý kahkahaya boðdu. Okunan þiirler ve paradiler ile Anneler Günü nün önemini anlatan öðrencilerin gösterisi izleyenler tarafýndan tam not aldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda düzenlenen Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Anneler Günü programýna Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Koordinatörü Muhittin Karakuþ, Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakkaþ, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez ile çok sayýda veli katýldý. Kitap Fuarý açýlýyor orum Belediyesi, ÇKitap ve Kültür Günleri'nin 3. sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Kitap ve Kültür Günlerinin açýlýþý yarýn saat te Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek. Geçtiðimiz yýllarda düzenlenen Kitap ve Kültür Günleri'ne vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiðini belirten Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Çorum halkýnýn fuara beklenen ilgiyi göstermesi ve Þükriye Tutkun Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi, Anneler Günü etkinliði düzenledi. Program Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. daha rahat ulaþýmýný saðlamak amacýyla Saat Kulesi meydanýnda bu etkinliði düzenlediklerini kaydetti. Çorum Belediyesi olarak amaçlarýnýn Çorum halkýný kitapla buluþturmak olduðunun altýný çizen Zeki Gül, tüm Çorum halkýný Kitap Kültür Günleri'ne beklediklerini ifade etti. Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3. sünü düzenliyor. Þükriye Tutkun konseri iptal orum Belediyesi, ÇMayýs Engelliler Haftasý nedeniyle Þükriye Tutkun konseri iptal edildi. Engellilere yönelik düzenlenmesi planlanan konser Hatay Reyhanlý da yaþanan acý hadise sonucu ertelendi.

8 8 SALI 14 MAYIS 2013 Medyada ayrýmcýlýða kýnama Ç orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Hatay Reyhanlý'da meydana gelen patlama sonrasý Adalet Bakaný Sadullah Ergin ve Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun Antakya Devlet Hastanesi'nde yaralý vatandaþlarý ziyaretini, yalnýzca Anadolu Ajansý (AA) ve TRT'nin haber yapmasýna izin verilmesini kýnadý. Söz konusu uygulamanýn bir Þevket Erzen ayrýmcýlýk olduðunu belirten Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Erzen, uygulama ile halkýn haber alma özürlüðünün engellendiðini ve basýn kuruluþlarý arasýndaki rekabetin haksýz bir ortama sürüklendiðini kaydetti. Erzen, "Hatay Reyhanlý'da meydana gelen acý olay, tüm halkýmýzý üzmüþtür. Dolayýsýyla olay, tüm basýn kuruluþlarý için haber deðeri taþýmaktadýr. Zaman zaman tanýk olduðumuz bazý medya kuruluþlarýna tanýnan ayrýcalýk, diðer basýn kuruluþlarý için haksýz bir rekabet ortamýna yol açmakla birlikte öncelikle halkýn haber alma özürlüðüne ve basýn hürriyetine engeldir. Kelimenin tam anlamýyla basýna sansürdür. Halkýn tümünü ilgilendiren bir olayda sadece devletin yayýn kuruluþlarýna yayýn ayrýcalýðý tanýnmasý, artýk geçmiþte kalan Demirperde ülke uygulamalarýný hatýrlatýyor. Basýn kuruluþlarý arasýnda ayrýmcýlýða sebebiyet veren sansürcü uygulamalarýn son bulmasýný diliyor, Reyhanlý daki ayrýmcýlýðýn son olmasýný diliyorum. Usta'dan idareci ve öðretmenlere belge Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu -Ortaokulu idareci ve Öðretmenlerine Okul Müdürü Aziz Usta tarafýndan teþekkür belgesi verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlama programý hazýrlayan Yavuz Sultan Selim Ýlkokulu -Ortaokulu idareci ve Öðretmenlerine Okul Müdürü Aziz Usta tarafýndan teþekkür belgesi verildi. Okul Müdürü Aziz Usta programýn çok beðenildi- ðini, ilimizde ses getirdiðini, dolayýsýyla bu çok önemli ve onurlu görevi layýkýyla gerçekleþtiren okul personelini taltif etmek istediðini belirtti. Programda görev alan personele teþek- kür belgelerinin yanýnda yemek ikramýnda da bulunuldu. Karþýlýklý fikir alýþveriþi ve sohbet tarzýnda geçen yemekli program Okul Müdürü Usta, öðretmenlere hitaben teþekkürlerini sunmasý ve iyi dilek temennileriyle sona erdi. Annelere özel program O smancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri, Anneler Günü nedeniyle anneleri için özel bir program hazýrladý. Öðretim yýlý boyunca her hafta bir anneyi sýnýflarýnda konuk eden minikler, bu defa bütün anneleri sýnýflarýnda konuk ederek hem annelerinin kaynaþmasýný saðladýlar hem de öðretim yýlý içinde öðrendikleri yeteneklerini sergilediler. Sýnýf içinde oynadýklarý oyunlar ve okuduklarý Anneciðim þiiriyle duygulu anlarýn yaþanmasýný saðlayan minikler daha sonra okul bahçesinde anneleri ile birlikte doyasýya eðlenip piknik yaptýlar. Anneler Günü için ürettikleri boncuk bileklikleri annelerine hediye eden minikler, sýnýfýn bütün anneleri ile bir arada olmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, Öðretim yýlý içerisinde her hafta bir anneyi sýnýfýmýzda konuk ederek aile katýlýmý etkinliklerini gerçekleþtirdik. Etkinlikler çerçevesinde annelerin yetenekleri ve meslekleri de dikkate alýnarak birlikte uygulamalar yaptýk. Anneler Günü vesilesiyle de öðrencilerimizin annelerini bir araya getirerek hem ailelerin kaynaþmasýný saðladýk hem de özgüven kazanmalarýný ve kendilerini deðerli hissetmeleri ile birlikte okuldaki kazanýmlarý paylaþama duygularýnýn geliþmesini saðlamýþ olduk. Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri etkinlik düzenledi. Þehit annelerine anlamlý ziyaret AK Parti Bayat Ýlçe Kadýn Kollarý yöneticileri þehit annelerini ziyaret etti. AK Parti Bayat Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ ve Yönetim Kurulu üyeleri, Anneler Günü nde þehit annelerini ziyaret etti. Kadýn Kollarý Yönetimi ilk olarak Hakkari nin Þemdinli ilçesinde þehit olan Mehmet Bostancý nýn annesi Hacer Bostancý yý, ardýndan Tunceli-Ovacýk Karayolu Dilek Köprüsü mevkiinde þehit olan Cemal Ünlü nün annesi Hatice Ünlü yü ziyaret ettiler. Baþkan Aktaþ, þehit annelerine hitaben yaptýðý konuþmasýnda, Bu vatan için canlarýný feda eden þehitlerimizi rahmetle anýyor, geride kalanlara sabýrlar diliyorum. Onlarýn aileleri bizler için kutsal emanetlerdir. Bizler her zaman sizlerin yanýndayýz. Birer anne olarak özellikle annelerimizin yeri bizim yanýmýzda her zaman ayrýdýr. Bir evladýnýz bu vatan için þehit oldu ama bizler evlatlarýnýz olarak sizleri yalnýz býrakmayacaðýz. Þehit anneleri bu anlamlý günde kendilerini unutmayan Kadýn Kollarý yönetimine ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek mutluluklarýný dile getirdiler. Þehit anneleri bu anlamlý günde kendilerini unutmayan parti yönetimine teþekkür etti. Samanyolu, Anneler Günü nü kutladý A nneler Günü, Özel Samanyolu Ýlköðretim Okulu nda velilerin katýlýmýyla okul konferans salonunda kutlandý. Okul konferan salonunda düzenlenen programda anneye þiir ve anneye mektup yarýþmasýnda dereceye girenlerin performansý tam not aldý. Slayt ve skeç etkinlikleriyle devam eden programda anne-çocuk yarýþmalarý da yapýldý. Program hediye çekiliþi ile sona erdi. Özel Çorum Anneler Günü, Özel Samanyolu Ýlköðretim Okulu nda velilerin katýlýmýyla okul konferans salonunda kutlandý. Samanyolu Ýlköðretim evlatlarýmýzýn geleceðe annelerimizin Anneler Okulu Müdürü Erdal hazýrlanmasýnda kutsi Günü nü kutlarým. Öðülmüþ, Toplum ve yerleri olan kýymetli Ýsmail Kakaç, Kapadokya da Ý Minikler öðretim yýlý içinde öðrendikleri yeteneklerini sergilediler. Minikler iyilik yarýþýnda 23 Nisan Ýlköðretim Okulu 3-A sýnýfý öðrencileri, Ýyilik Aðacý Projesi kapsamýnda geçtiðimiz Perþembe günü sýnýf öðretmeni Abdullah Cebeci rehberliðinde Kýnýk Köyü Ýlkokulu nu ziyaret ettiler. Minik iyilik neferlerinin kendi harçlýklarýndan biriktirerek Kýnýk Köyü Ýlkokulu nda eðitim gören kardeþlerine hediyeler aldýlar. Miniklerin hediyelerine Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya da destek verdi. 23 Nisan Ýlköðretim Okulu 3-A sýnýfý öðrencileri Kýnýk köyünü ziyaret etti. Her iki grubunda ayný mutluluðu yaþadýðý programda, gençler paylaþma ve kardeþlik duygularýný da yaþamýþ oldular. Programýn sonunda okul yetkililerince gençlere köy gezisi yaptýrýlýp, çeþitli ikramlarda bulunuldu. smail Kakaç Ortaokulu, Kapakdokya ya gezi düzenledi. Hacýbektaþ, Derinkuyu, Uçhisar, Göreme, Zelve ve Avanos güzergahýnda yapýlan geziye Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, okul öðretmenleri Sibel Koçak ve Altan Özeskici ve 70 öðrenci katýldý. Gezi sýrasýnda öðrenciler, Kapadokya yöresi ile ilgili gezilen yerlerle ilgili öðretmenleri ve rehberler tarafýndan bilgilendirildi. Gün boyu süren etkinlikte öðrenciler doyasýya eðlendiler. Ýsmail Kakaç Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, Amacýmýz öðrencilerimizin yeni yerler görmesi, gördükleri yerlerin kültürünü, tarihini tanýmasý ve bilgi sahibi olmasýydý. Bu noktada yapýlan bu gezinin amacýna ulaþmýþ olduðuna inanýyorum. Bundan sonrada bu gibi etkinlikleri yapmaya devam edeceðiz. Ýsmail Kakaç Ortaokulu öðrencileri Kapakdokya ya gezi düzenledi. Geziye idareci ve öðretmenlerle birlikte 70 öðrenci katýldý.

9 A Hemþireler saðlýklý iletiþimin temel taþý nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Op. Dr. Ethem Zobacý, 12 Mayýs Hemþireler Haftasý nedeniyle yayýnladýðý mesajýnda, tüm hemþireleri kutladý. Hastalara kaliteli bir saðlýk hizmeti sunulmasýnýn temelinde çok yönlü etkin iletiþimin yer aldýðýný söyleyen Zobacý, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; Saðlýk hizmeti sunanlar arasýnda hastalar, hasta yakýnlarý ve saðlýk ekibinin üyeleri ile en fazla iletiþim halinde olan hemþirelerimizdir. Dolayýsýyla Eczacýlar Anýt a çýkýyor Mayýs Eczacýlýk Bayramý kutlamalarý sürüyor. 14Çorum Eczacý Odasý yönetimi ve üyeleri bugün saat de Atatürk Anýtý na çelenk sunacak. Saat te ise Eczacý Odasý konferans salonunda T.E.B. Genel Sekreteri Ecz. Harun Kýzýlay ýn konuþmacý olarak katýlacaðý Yeni Eczacýlýk Yasasý, Eczacýlýktaki Geliþmeler ve Geleceði konulu konferans düzenlenecek. Çeþitli spor etkinliklerinin de yapýlacaðý haftada 16 Mayýs Perþembe günü saat da Ýnci Restaurant ta Hacý Ahmet Akdað Huzurevi yaþlýlarý ile buluþulacak. Geleneksel Eczacýlýk Balosu ise 18 Mayýs Cumartesi günü saat de Otel Anitta Balonu nda, geleneksel bahar kahvaltýsý ise 19 Mayýs Pazar günü saat da Vadi Restaurant ta yapýlacak. Baðcýk kýsaltýrken ayaðýný kesti rtaköy de ayakkabýsý ayaðýndayken baðcýk kýsalt- kalkan genç kýz ayaðýný kesti. Omaya S.K. isimli genç kýz, ayakkabýlarýnýn baðcýklarýný býçakla kýsaltýrken, býçaðý ayak bileðine kaydýrýp kesti. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan genç kýz Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Kýrmýzý ýþýkta çarptý sbancýk ta meydana gelen kazada 3 kiþi yaralan- M.K. aracýyla giderken, Koyunbaba Mahalle- Odý. si nde kýrmýzý ýþýkta M.U. ýn kullandýðý araca arkadan çarptý. Araçta bulunan 3 kiþi yaralandý. Sungurlu Ýçin Ben de Varým ungurlu ilçesini bir cazibe merkezi haline getirmek, Skültürünü tanýtmak, hemþerilik baðlarýný kuvvetlendirmek amacý ile kurulan Hemþerim Ýrtibat Bürosu açýlýþý yapýlacak. Tasavvuf musikisi ve semah gösterilerinin yapýlacaðý açýlýþta yerel sanatçýlar da sahne alacak. Açýlýþ, 17 Mayýs 2013 Cuma günü saat de Sungurlu Lise Caddesi No:14 adresinde gerçekleþtirilecek. Kamyona çarptý otosiklet sürücüsü park halindeki kamyona çarp- G.T. Fevzi Çakmak Sokak ta motosikletiyle gi- Mtý. derken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki kamyona arkadan çarptý. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý. Balkondan düþtü ahçeilevler Mahallesi Bahar Caddesi nden bal- düþen genç yaralandý. Bkondan Z.K. evinin balkondan düþünce aðýr yaralandý. Z.K. hastanede tedavi altýna alýndý. Sungurlu da Akçay Mahallesi Bilge Kaan Sokak taki evinde düþen 3 yaþýndaki O.D. isimli çocuk aðýr yaralandý. Çocuk Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Alaca da ise Zile Caddesi nde A.O.Ö. isimli vatandaþ yüksekten düþüp yaralandý. A.O.Ö. de Çorum a sevk edildi. Op. Dr. Ethem Zobacý hemþireler saðlýkta, saðlýklý iletiþimin temel taþlarýndandýr. Bilindiði gibi son günlerde ülke genelinde saðlýk çalýþanlarýna yönelik sözel ya da fiziksel saldýrýlar sýklýkla basýnda yer almaktadýr. Saðlýk hizmeti sunanlarýn tek amacý, hastalarýný iyileþtirmek, saðlýklarýna kavuþturmaktýr. Saðlýk hizmeti alanlarýn yani hasta ve hasta yakýnlarýnýn bu temel ilkeye inanmalarý, bu doðrultuda hareket etmeleri çok önemlidir. Unutulmamalýdýr ki, acil olsun ya da olmasýn saðlýk sorunlarýmýz olduðunda bize yardým elini uzatacak yine saðlýk çalýþanlarý olacaktýr. Bu nedenle hak ararken medeni kurallar ve hukuk ilkeleri çerçevesinde davranýlmasý gerekmektedir. Büyük bir sabýr ve fedakarlýkla yaptýklarý mesleklerinin ne denli önemli olduðunun bilincinde olan ve mesleklerini her türlü zor koþullarda dahi büyük bir özveriyle icra eden tüm hemþirelerimizi yaptýklarý çalýþmalardan dolayý tebrik eder Hemþirelik Haftasý ný kutlarýz. Saðlýkta dönüþüm programý insani deðil aðlýk hizmeti üretmenin ve sun- temel taþlarýndan birisinin Smanýn hemþirelik mesleði olduðunu söyleyen Çorum Genel Saðlýk-Ýþ Ýl Temsilcisi Dursun Tunç, son yýllarda uygulanan saðlýk politikalarýnýn hemþirelik mesleðini ortadan kaldýrdýðýný iddia etti. 12 Mayýs Hemþire Haftasý nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yaparak tüm hemþireleri kutlayan Tunç, hemþirelerin sorunlarýný da dile getirdi. Tunç, açýklamasýnda þu hususlara deðindi; Aile Saðlýðý Merkezlerinde çalýþan hemþire arkadaþlarýmýzýn ünvaný aile saðlýðý elemaný olmuþtur. Hemþirelik bir meslektir. Saðlýk hizmeti ekip hizmetidir. Nitelikli saðlýk hizmeti ekipte bulunan tüm meslek gruplarýnýn ortak ve uyumlu çalýþmasý ile gerçekleþebilir. Hemþirelik mesleði ne yazýk ki temel eðitimden uzaklaþýlarak herkesin yapabileceði bir iþe dönüþtürülmektedir. Hemþirelik eðitiminde lisans düzeyinde örgün eðitime geçilmemesi çalýþma yaþamýnda maðduriyete yol açmaktadýr. Öðrenci hemþirelerin ucuz iþ gücü olarak görülmeleri ve iþkolumuzda çalýþtýrýlmalarý ayný sonucu doðurmaktadýr. Kaybolan yalnýzca hemþirelik mesleði olmayacak, nitelikli hasta bakýmý da ortadan kalkacaktýr. Halk saðlýðý açýsýndan çok önemli olan bu duruma seyirci kalmayacaðýz. AKP hükümetinin uyguladýðý Saðlýkta Dönüþüm Programý saðlýk tüketimini arttýrmayý, saðlýk hizmetlerini paralý hale getirmeyi ve saðlýk çalýþanlarýný sözleþmeli çalýþtýrmayý amaçlamaktadýr. Saðlýða ayrýlan payýn emperyalist merkezlere aktarýlmasýný hedefleyen bu program insani deðildir. Halkýn saðlýðý ve çalýþanlarýn insanca koþullarda çalýþmasýný deðil de yabancý saðlýk ve sigorta tekellerinin kârlýlýðýný hedefleyen AKP iktidarý, saðlýk çalýþanlarýnýn emeðini ucuzlatmak için öncelikli olarak emeklerini deðersizleþtiren uygulamalara geçti. Þikayet hatlarý, kýþkýrtýlan saðlýk tüketimi, yetersiz altyapý, iktidar sözcülerinin saðlýk çalýþanlarýna yönelik bilinçli kýþkýrtýcý söylemleri sonucu saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet arttý. Cumhuriyetin kamucu, halkçý ve ulusal saðlýk politikalarýndan uzaklaþýlýrken saðlýk çalýþanlarýnýn toplumsal saygýnlýðý da çok azaldý. Bu durumdan hemþirelerimiz de etkilenmiþ, sözel ve fiziksel þiddete maruz kalmaya baþladýlar. Bunu kabul etmiyoruz. Saðlýk çalýþanlarýnýn arasýndaki çalýþma barýþýný bozan ve ekip anlayýþýný yýkan sözde performans uygulamasýnýn hemþirelerimize katkýsý ayda ortalama TL dolayýnda olmaktadýr. Performansý reddediyoruz. Emeðimizin karþýlýðý emekliliðimize yansýyan, insanca yaþamamýzý saðlayacak bir temel ücret talep ediyoruz. Eðitim-Sen den sempozyum Demokratik Eðitim Kurultayý 5. hazýrlýklarý kapsamýnda Eðitim Sen Genel Merkezi'nin düzenlediði ve Çorum da dahil olmak üzere 5 ilde gerçekleþtireceði uluslararasý katýlýmlý Eleþtirel Eðitimin Bugünü ve Öðretmenler konulu sempozyum, 18 Mayýs Cumartesi Çorum da gerçekleþtirilecek. Sempozyuma konuþmacý olarak Malta Üniversitesi nden Prof. Dr. Peter Mayo Eleþtirel Eðitim konusunu ele alacak. Türkiye'de Eleþtirel Eðitimin Bugünü ve Öðretmenler baþlýðýný ise Gazi Üniversitesi nden Doç. Dr. Kemal Ýnal katýlýmcýlara aktaracak. Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy ise Eleþtirel Eðitim Deneyimleri konusunda katýlýmcýlara paylaþýmlarda bulunacak. Kolaylaþtýrýcý olarak Genel Merkez Eðitim Sekreteri Betül Korkut un katýlacaðý sempozyum 18 Mayýs 2013 Cumartesi günü saat de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda yapýlacak. Eðitim Sen Çorum Þubesi Eðitim Sekreteri Egemen Ulusoy, Özgürleþme yolunda laik,bilimsel ve eleþtirel eðitimin nasýl olmasý ve neler yapýlmasý gerektiðinin tartýþýlacaðý sempozyuma tüm halkýmýzý,öðretmenleri ve sendika dostlarýmýzý bekliyoruz. Kýlýk kýyafette yaz uygulamasý az mevsiminin yaklaþmasý ve sý- artmasý nedeniyle ça- Ycaklýklarýn lýþan personelin kýlýk kýyafetinde yaz uygulamasýna geçilecek. Kamu kurum ve kuruluþlarýnda 20 Mayýs 2013 Pazartesi gününden itibaren baþlayacak yazlýk kýyafet uygulamasý 20 Eylül 2013 tarihine kadar devam edecek. Bayan personel düzgün ve mevsim þartlarýna uygun; erkek personel de ceketsiz ve kravatsýz çalýþabilecek. Özel kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre belirli kýyafet zorunluluðu olanlar kendi mevzuatlarýna uyacak. Genel olarak az, Nisan da çok eteoroloje Genel Müdürlüðü'ne Mgöre, 2013 yýlý nisan ayýndaki yaðýþlar, 2012 yýlý nisan ayýndaki yaðýþlardan yüzde 16,6 fazla oldu. Yaðýþlar, genel olarak ise normalinden az oldu. Meteoroloji, '2013 Yýlý Nisan Ayý Yaðýþ Raporu'nu açýkladý. Yaðýþlar, genel olarak normalinden az, geçen yýl nisan ayý yaðýþýndan fazla oldu. Nisan ayý yaðýþ ortalamasý 53,3 mm, normali 60,0 mm ve 2012 nisan ayý yaðýþ ortalamasý ise 45,8 mm oldu. Yaðýþlarda, normaline göre yüzde 11,1 azalma olurken, geçen yýl nisan ayý yaðýþýna göre ise yüzde 16,6 artma gözlendi. Karadeniz: Bölge yaðýþ ortalamasý 49,3 mm, normali 62,8 mm, 2012 nisan ayý yaðýþý ise 38,8 mm. Yaðýþlarda normaline göre yüzde 21,6 azalma, geçen yýl nisan ayý yaðýþýna göre ise yüzde 27,1 artma oldu. SALI 14 MAYIS AK Parti Ýl Kadýn Kollarý, Veli Paþa Konaðýnda düzenlenen Anneler Günü yemeðinde biraraya geldi. Veli Paþa Konaðý nda Anneler Günü kutlandý Parti Ýl Kadýn Kollarý, Veli Paþa Konaðýnda AKdüzenlenen Anneler Günü yemeðinde biraraya geldi. Dün düzenlenen yemeðe Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse nin eþi Nejla Köse katýldý ve 2071 vizyonunda kadýn olmak ve anne Uðurludað da anneler unutulmadý AK Parti Uðurludað Ýlçe Kadýn Kollarý, Anneler Günü nedeniyle program düzenledi. Programa Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Ýl Kadýn Kollarý Baþkan Yardýmcýlarý, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Uðurludað Belediye Baþkaný AK Parti Uðurludað Ýlçe Kadýn Kollarý, Anneler Günü nedeniyle program düzenledi. Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün, ilçedeki kadýnlara çözüm sürecini anlattý. Osmancýk ta 10. sünnet þöleni O smancýk Belediyesi 9 yýldýr devam ettirdiði toplu sünnet þöleninin bu yýl 10. sunu gerçekleþtirecek. Osmancýk Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediði Sünnet Þöleni'nin bu yýl da gerçekleþtirileceðini duyuran Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "9 yýldýr devam eden sünnet þölenimiz bu yýl da sürdürülecek. Her yýl yaklaþýk 150 çocuðumuzu sünnet ettirdik. Bu yýl da ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarýný sünnet ettireceðiz. Belediye Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü Sosyal Yardým Birimi nde baþlayan kayýtlar Haziran ayý sonuna kadar devam edecek. sorumluluðuyla hareket etmenin öneminden bahseden Gülgün, Türkiye nin yarýnlarýný yetiþtiren siz annelerimiz elleri öpülecek, baþtacý edilecek insanlarsýnýz. Cennet bu sebeple annelerin ayaðýnýn altýna serilmiþtir. Mübarek üç aylarý ve Regaip Kandili ni de kutlayan Gülgün, kadýnlarýn bu sürece sahip çýkmalarý halinde baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu da ifade etti. Toplu sünnet þöleninin bu yýl 10. sunu gerçekleþtirecek. Kayýtlar Haziran ayý sonuna kadar devam edecek. Adem Ýpek ve eþi ile davetliler katýldý. Programda bir konuþma yapan Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Gülgün, ilçedeki kadýnlara çözüm sürecini anlatarak, bu süreçte annelere çok büyük görevler düþtüðünü söyledi. Bu sürecin artýk analar aðlamasýn diye baþlatýldýðýný belirten Gülgün, konuþmasýnýn sonunda bütün annelerin Annler Günü nü kutladý ve verdikleri destekten

10 10 SALI 14 MAYIS 2013 Sosyal Güvenlik Haftasý baþladý SGK yönetiminden ziyaret turu Recep Mebet Güvenlik Haftasý kutlamalarý dün S osyal Çorum da baþladý. Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyaret turu Valilik ten baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, SGK yöneticilerini kabul etti. Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle baþlayan kutlamalar, makam ziyaretleri ile devam etti. Ziyaretlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Duran Cesur, Müdür Yardýmcýlarý Enver Yýldýz, Bekir Birol Özkan ve Ali Þahan, Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Dr. K. Tahir Kocaoðlu ile Ýnsan Kaynaklarý Þefi Tülay Uzel katýldý. Ziyaret turu çerçevesinde ilk olarak Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret eden SGK Müdürü Duran Cesur ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri hakkýnda bilgiler verdiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Sabri Baþköy, SGK yönetici ve çalýþanlarýnýn haftasýný kutladý. Toplumda sosyal güvenlik bilinci oluþmasýna katký saðlamak amacýyla düzenlenen hafta çerçevesinde Belediye Baþkan Yarýmcýsý Nurettin Karakaya yý da ziyaret eden heyet, günün anlam ve önemiyle ilgili mesajlar verdiler. Çorum Belediyesi nin SGK ya borcu bulunmadýðýný hatýrlatan Nurettin Karakaya, kayýtdýþý istihdamýn her alanda ortadan kalkmasý temennisinde bulundu. Garnizon Komutanlýðý ziyareti ile devam eden Sosyal Güvenlik Haftasý etkinliklerinin 19 Mayýs 2013 Pazar gününe kadar süreceði bildirildi. Sýradanlýktan kurtulmalýyýz SGK Ýl Müdürü Duran Cesur ve beraberindeki heyet Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Ç Recep Mebet orum Valisi Sabri Baþköy, Belirli gün ve haftalarla ilgili kutlama etkinlikleri sýradanlýktan kurtulmalý Vali Baþköy, idrak edilen gün ve haftalarýn ilgili kurum ya da meslek gruplarý açýsýndan kendilerini gözden geçirmeye vesile olmasý gerektiðini söyledi. Kutlamalarýn formatýnda deðiþikliðe gidilmesinin faydalý olacaðýna iþaret eden Sabri Baþköy, böylelikle içeriklerin zenginlik kazanacaðýný ve monotonluktan çýkacaðýný kaydetti. Sosyal Güvenlik Haftasý nedeniyle gerçekleþen ziyarette konuyla ilgili görüþlerini dile getiren Baþköy, Ahilik Haftasý nda En Centilmen Esnaf ya da En Özverili Sanatkâr gibi ödüllerin de verilmesi teklifinde bulunduðunu açýkladý. ÝÞ DÜNYASI ÝSTÝSMAR EDÝLMEMELÝ Çorum insaný müteþebbis diyen Baþköy, kurum ve kuruluþlarýn bu potansiyeli iyi deðerlendirmesi halinde iþbirliðinin güzel meyveler vereceðine iþaret etti. Çorum un sahip olduðu enerjinin kaynaðýnda iþbirliði kültürünün yattýðýný Vali Baþköy, belirli gün ve haftalarýn sýradanlýktan kurtarýlmasý gerektiðini söyledi. vurgulayan Baþköy, bunun istismar edilmemesi gerektiðini de kaydetti. Baþköy, Göreve geldiðimden bu yana hiçbir sanayici ve iþadamýmýza, herhangi bir organizasyonla ilgili tek bir makbuz göndermedim. Müteþebbislerimiz zaten saðladýklarý istihdam ve üretimle Çorum a gereken katkýyý saðlýyor. Üstelik sosyal sorumluluk konusunda da ellerinden geleni yapýyorlar. Kamu kurumlarýmýz da iþ dünyasýna karþý bu hususu göz önünde bulundurmalý diye konuþtu. Eczacýlarýn bayramý Çorum Eczacý Odasý yönetimi dün Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Ç Recep Mebet orum Eczacý Odasý tarafýndan düzenlenen Eczacýlýk Bayramý kutlamalarý dün baþladý. Bilimsel Eczacýlýðýn 174. Yýlý baþlýðýyla gerçekleþen etkinlikler çerçevesinde Çorum Eczacý Odasý nýn 10 uncu kuruluþ yýl dönümü de kutlandý. Kurum ziyaretleriyle baþlayan kutlamalara Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Genel Sekreter Ecz. Meral Öztürk, Sayman Ecz. Sönmez Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Arif Sami Bozdoðan katýldý. Ýlk olarak Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret eden Eczacý Odasý yönetimi, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve SGK Ýl Müdürü Duran Cesur u da ziyaret etti. Eczacýlýk Günü kutlamalarý bugün saat de Atatürk Anýtý nda düzenlenecek törenin ardýndan Türk Eczacýlar Birliði Genel Sekreteri Ecz Harun Kýzýlay ýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferans ile devam edecek. Yeni Eczacýlýk Yasasý, Eczacýlýktaki Geliþmeler ve Geleceði konulu konferans saat te Çorum Eczacý Odasý salonunda düzenlenecek. Eczacýlarý kabul eden Baþköy, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Eczacý Odasý yönetimi Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel i ziyaret etti. Çorum da 154 eczacý görevde E czacý Odasý Baþkaný Ecz. Þefkat Güler, Çorum genelinde toplam 154 eczacýnýn görev yaptýðýný açýkladý. Çorum daki eczane sayýsýnýn 146 olduðunu belirten Ecz. Þefkat Güler, il merkezindeki eczacý sayýsýnýn ise 80 olduðunu söyledi. Vali Sabri Baþköy ü ziyaretinde eczacýlýk mesleðinin Çorum daki durumu hakkýnda bilgiler veren Güler, kanuni düzenlemelere göre her 3 bin 500 kiþiye bir eczacýnýn düþmesinin planlandýðýný söyledi. Mevcut rakam- SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Eczacý Odasý yönetimini aðýrladý. lara göre Çorumgenelinde her 3 bin 441 kiþiye, þehir merkezinde ise her 2 bin 889 kiþiye bir eczacý düþtüðünü anlatan Güler, Çorum, mevcut potansiyeli ile hedeflenen ortalamayý yakala- mýþ durumda Türkiye genelinde 26 bin eczane ve yaklaþýk 30 bin eczanenin bulunduðunu hatýrlatan Güler, yurt çapýnda eczacý açýðýnýn söz konusu olduðunu kaydetti. Marketlerde ilaç satýlmasý ile ilgili düzenlemeden tepkiler üzerine geri adým atýldýðýný hatýrlatan Güler, Ýlaç içerikli tüm ürünlerin eczanelerden satýlmasýný istiyoruz diye konuþtu. Vali Baþköy, Eczacýlýk Bayramý ný kutladý.

11 SALI 14 MAYIS Üniversitelilere evlilik semineri H Evlilik Semineri, Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu nda gerçekleþti. Yurt salonunda düzenlenen seminere çok sayýda öðrenci katýldý. Recep Mebet itit Üniversitesi öðrencilerine yönelik olarak Evlilik Semineri düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü nün katkýlarýyla düzenlenen seminer geçtiðimiz Cuma günü Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Öðrenci Yurdu salonunda gerçekleþti. Düzenlenen seminere Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Sosyolog Ayçin Karadayý ve Hemþire Canan Elverdi konuþmacý olarak katýldý. Evlilikte iletiþim, saðlýk ve hukuk konularýnýn ele alýndýðý seminere öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Üniversiteli gençlerin evlilik hayatýna hazýrlanmalarýný amaçlayan seminerde, evlilik kararýnýn alýnmasýnda dikkat edilmesi gereken hususlar, evlilik hayatýnýn getirdiði sorumluluklar, çiftlerin birbirlerini anlamalarýnýn yollarý ve iletiþimde karþýlaþabilecekleri zorluklarla mücadele etme yöntemleri anlatýldý. Seminerde, saðlýklý bir evliliðin devamý için yapýsal saðlýk, psikolojik saðlýk, açýk paylaþým, saygý ve güven, ortaklýk, doðru bilgiye ulaþma konularýnýn eþlerin kendi iç dünyalarýnda özümsemesi gerektiðinin altý çizildi. Aile içi þiddet ve hukuki sorunlar ile çözüm mercileri konusunda da öðrencilere bilgiler verildi. Seminer sonunda teþekkür konuþmasý için kürsüye gelen Yurt Müdürü Ýsmail Tuncel, öðrencilere seslenerek evlilikte sevgi, saygý, sadakat, sorumluluk ve sabrýn büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Tuncel, açýklamalarýnýn ardýndan konuþmacýlara çiçek takdim etti. Sevgi Kelebekleri annelerini unutmadý Evlilikte iletiþim, saðlýk ve hukuk konularýnýn ele alýndýðý seminere öðrenciler büyük ilgi gösterdi. Mimar Sinan Anaokulu nda Anneler Günü sevinci Mimar Sinan Anaokulu öðrencileri, Anneler Günü nü ailecek kutladýlar. Ali Kabasakal Recep Mebet M imar Sinan Anaokulu tarafýndan düzenlenen Anneler Günü kutlama programý önceki gün gerçekleþti. Öðrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiði programa Okul Müdürü Ali Kabasakal, Müdür Yardýmcýsý Uður Göktaþ, Okul Öncesi Eðitim Öðretmenleri Aysun Bakbak, Saliha Candemir, Bahar Aksoy, Esra Ayýk, Esin Kocaoðlu, Selma Eker, Zeynep Ýþler, Güllü Þahin ve Neriman Uyan da katýldý. Okul salonunda düzenlenen gösterilerle baþlayan programda mumyalama, balon patlatma, sepete top atma, yoðurt yedirme, ip örme ve sýcak patates yarýþmalarý yapýldý. Öðrencilerin de hünerlerini sergilediði yarýþmalarda dereceye giren annelere madalya verildi. Yarýþma sonrasý günün anlam ve önemiyle ilgili þarký ve þiirler okuyan minik öðrenciler, programa katýlan annelere duygu dolu anlar yaþatarak hoþ Anneler Günü kutlama programý önceki gün gerçekleþti. Anneler, çocuklarýyla birlikte yarýþmalara katýlarak eðlenceli dakikalar yaþadý. Yarýþmalarda dereceye giren annelere madalya verildi. bir sürpriz yaptýlar. Okuldaki programýn ardýndan Bosna Parký na geçen veliler ve öðrenciler, idareci ve öðretmenlerle birlikte kahvaltýda bir araya geldiler. Programa katýlan veliler, çocuklarýyla birlikte keyifli bir gün geçirdiler. Çocuklar, annelerini sevindirdi. Recep Mebet U Sevgi Kelebekleri sýnýfý öðrencileri, sunduklarý gösterilerle beðeni topladý. Anneler Günü nedeniyle düzenlenen program Hancýlar Et Lokantasý nda gerçekleþti. fuk Kreþ ve Gündüz Bakýmevi Sevgi Kelebekleri Sýnýfý tarafýndan düzenlenen Anneler Günü kutlama programý önceki gün gerçekleþti. Hancýlar Et Lokantasý nda gerçekleþen programa Ufuk Kreþ Müdürü Hülya Nalçacý, bazý öðretmenler ve sýnýf anneleri katýldý. Kahvaltýyla baþlayan programda annelerine hediyeler sunan minik öðrenciler, okuduklarý þiir ve söyledikleri þarkýlarla programa renk kattýlar. Programda konuþan Hülya Nalçacý, tüm annelerin gününü kutlayarak programda emeði geçen öðrencileri tebrik etti. Kutlama programýnýn ardýndan Hayvanat Bahçesi ni gezen minik öðrenciler, oyun parkýnda keyifli dakikalar geçirdiler. Okuldaki programýn ardýndan Bosna Parký na geçen veliler, çocuklarýyla birlikte kahvaltý yaptýlar.

12 12 SALI 14 MAYIS 2013 Çiftçinin emeðine muhtacýz T MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü nü kutladý. Tarým sektörünün, ekonomik ve sosyal nitelikleri nedeniyle Türkiye ve Çorum için vazgeçilmez bir sektör olduðunu belirten Þahinbaþ, Ýnsan yaþamýnýn sürdürülebilmesi için olmazsa olmazlarýn baþýnda gelen bu sektör, bugün sadece geliþmekte olan deðil, geliþmiþ bütün ülkelerin öncelikli gündemlerini oluþturmaktadýr. Dünya üzerinde milyonlarca insanýn açlýkla mücadele ettiði, küresel ýsýnmaya baðlý kuraklýk, iklim deðiþiklikleri ve tüm dünyayý etkisi altýna alan mali krizde göz önünde Yusuf Þahinbaþ bulundurulduðunda, çiftçinin emeðine, kutsal alýn terine ne kadar muhtaç olduðumuz apaçýk ortadadýr. diyen Þahinbaþ, þöyle devam etti; Ülkemiz, birçok ülkenin gýpta ile baktýðý, doðal kaynaklarý ve coðrafi konumuyla tarýmsal üretimde büyük bir potansiyele sahiptir. Sanayileþmemizi sürdürürken, tarým sektörü de tüm kesimlerin destek ve gayretiyle gücüne güç katarak arzu edilen seviyeye mutlaka ulaþacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, tarýmsal üretimin her kademesinde emeði, alýn teri ve göz nuru olan, ülkemizin kalkýnmasýnda önemli katkýlarý bulunan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bol ve bereketli nice yýllar dilerim. Yönetici adaylarýna liderlik dersi Defterdar ýn veda ziyareti Eskiþehir'e atanan Ýl Defterdarý Y.Ahmet Özkan, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. skiþehir'e atanan Ýl Defterdarý Y.Ahmet E Özkan, Vali Sabri Baþköy'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnu- niyeti dile getiren Baþköy, yeni görev yerinin kendisine hayýrlý olmasý temennisi ile baþarý dileklerinde bulundu. Y EDAÞ'ýn yöneticileri ve adaylarý, Likilde hayatýmýzýn varlýk nedeni olduðunu derlik, Ýnovasyon ve Kurumsal Ýtibar kaydetti. 'Her kiþinin çok itibarlýyým demesitemalý toplantýda bir araya geldi. YEDAÞ nin, evet itibarlýymýþ demek olmadýðýný' söygenel Müdürü Türkoðlu, Yönetim, sadece leyen Kadýbeþegil, itibarýn bütünsellik çerçekontrol etmek deðildir, liderliktir. dedi vesinde, doðru yönetimlerle gerçekleþebileceðini söyledi. KalDer Yönetim Kurulu BaþSamsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sikaný Hamdi Doðan da, 'Liderlik' konulu sunop illerinde müþterilerine kaliteli ve kesinnumunda, liderliði ve liderde olmasý gereken tisiz elektrik hizmet sunmayý amaç edinen özelliklerden bahsetti. Liderlerin yenilikçiliði YEDAÞ, 2013 yýlýnda çalýþanlarýyla birlikte destekleyecek, çalýþma biçimlerini oluþturbelirlediði, 2019 yýlýnda kurumsal ve opemak ve uygulamak için kiþisel katký saðlayarasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa nýn cak yapýda olmasý gerektiðinin altýný çizen ilk 10 þirketi arasýnda olmak vizyonunu gerkalder Baþkaný Doðan, Liderler, paydaþlarçekleþtirme yolunda adýmlarýný hýzla atýyor. la yakýn iliþkiler kurarak fýrsatlarý belirler, yeyönünü Avrupa Mükemmellik Ödülü ne çeniliklerin benimsenmesini kolaylaþtýrýrlar. viren YEDAÞ, Rol Model ve Liderlik Giriþimcilik ve yenilikçilik kültürünü kuruluþ baþlýklarýyla paydaþlarýný da sürece dahil ederek, genç yönetici adaylarýyla, hedefleri- YEDAÞ'ýn yöneticileri ve adaylarý, Liderlik, Ýnovasyon çapýnda özendirirler. Baþarýlý þirketler, üst yönetimin alýþýlmýþýn dýþýnda gençleri ve alt ni ve izlediði yolu paylaþýyor. ve Kurumsal Ýtibar temalý toplantýda bir araya geldi. kademe çalýþanlarýný görür ve izler. Büyük Samsun Oteli'nde KalDer Yö EFQM ödülüne aday bir þirketiz netim Kurulu Baþkaný A. Hamdi Doðan, Eczacýbaþý Holding Ýnovasyon Koordinatörü Ata Selçuk ve Kurum Ýtibarý Danýþmaný Salim KaYEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, 29 Aralýk 2010 dýbeþegil in konuþmacý olarak yer aldýðý Liderlik, Ýnovasyon ve Kuyýlýnda bugüne gelinen noktanýn önemine dikkat çekerek, Ýlk gün bu rumsal Ýtibar konulu toplantýya, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin yola çýktýðýmýzda Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn AhTürkoðlu ve þirket çalýþanlarý katýldý. Ýnovasyon konusunu dinleyicimet Çalýk Bey'e bir söz vermiþtik yýlýnda Avrupa'nýn en iyi 10 lerle paylaþan Eczacýbaþý Holding Ýnovasyon Koordinatörü Ata Selþirketi arasýnda yer alacaðýz. EFQM ödülüne aday bir þirketiz. Her zaçuk, inovasyonun sadece yeni bir ürün çýkarmak anlamýna gelmediðiman söylüyoruz. 'Rol Model' ve Lider' bir kuruluþ olmak için kaliteyi ni belirterek, iþ hayatýndaki kiþisel olarak yaþadýðý deneyimlerini payyakalamanýz gerekiyor. Biz kaliteyi yakaladýk ve belgelendirdik. delaþtý. Ýnovasyonun bir yaþam þekli olarak kabul etmenin ve kendimidi. zin sürekli yeniliklere adapte etmenin gerekliliðini vurgulayan ÝnovasYöneticinin iþi doðru yaptýðýný, liderlerin ise doðru iþi yaptýðýný yon Koordinatörü Selçuk, hizmet sektöründe farklýlaþma yollarý, kalibelirten Türkoðlu, Doðruya ulaþmak için hata yapmaktan korkmate algýsý, hizmete müþteri gözünden bakabilmenin önemli olduðunun malýyýz. Tüm çalýþanlarýmýza paylaþýyoruz. Ýþinizin lideri olun. Yönetaltýný çizdi. mek sadece kontrol etmek deðildir, liderliktir. Liderlik ise güç kullan Liderler fýrsatlarý bulur, çalýþanlarýyla paylaþýr mak deðil, çalýþanlarý sürece dahil etmek, güçlü kýlmaktýr. Ýnovasyona önem veriyoruz. Her alanda farklýlaþmalarý gerçekleþtiriyoruz. dikurum Ýtibarý Danýþmaný Salim Kadýbeþegil ise, Kurum Ýtibarý ye konuþtu. baþlýklý bölümde yaptýðý konuþmasýnda, itibarýn çok açýk ve net bir þe- Usta öðreticiler kadro istedi U sta öðreticiler, Ankara Abdi Ýpekçi Parký nda basýn açýklamasý yaparak kadro istediler. Her ilden katýlýmýn saðlandýðý eylemde usta öðreticiler halaylar çekip dikkatleri topladýlar. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan basýn açýklamasýnda usta öðreticiler adýna konuþmayý Hatice Keser yaptý. Usta öðreticiler olarak kapsam dýþýnda kaldýklarýný belirten Keser, Usta Öðreticiler 2010 yýlýnda 4/C nin geçici ücretli usta öðretici statüsünden çýkarýlmýþlardýr ve belirli bir statüleri bulunmamaktadýr. Kamuda en az altý ay çalýþanlar kadroya alýndý. Halk Eðitim Merkezleri kapsam dýþý býrakýldý. diyen Keser, açýklamasýna þöyle devam etti; Örnek teþkil eden Çorum Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi nde çalýþan usta öðreticiler 12 ay süreyle kesintisiz olarak çalýþmaktadýrlar. Bu süre içinde ücretli izin haklarý bulunmamakla beraber ayrýca resmi tatillerde ücretleri kesilmektedir.sigortalarý 30 iþ günü üzerinden yatýrýlmaýsna raðmen ücretleri 20 ila 23 iþ günü üzerinden yatýrýlmaktadýr. Usta öðretici arkadaþlarýmýz bu kurumlara sene hizmet verdikten sonra kýdem tazminatý alamamakta ayrýca kurs onaylarý kurum müdürü tarafýndan yenilenmesse iþsiz kaldýklarý gibi iþsizlik sigortasýndan da faydalanamamaktadýrlar. Mili Eðitim Bakanlýðý usta öðreticileri memur veya sözleþmeli olarak kabul etmemekte fakat bizim kurumsal olarak personel- lerimizin 20 yýllýk sözleþmeleri mevcuttur. Bunun yanýnda Çalýþma Bakanlýðý bizi iþçi saymamaktadýr. Usta öðreticlerin büyük bir kýsmý makine baþýnda veya el emekleri ile çalýþmaktadýrlar. Çalýþanlarýna kadro vermeyen tek bakanlýk Milli Eðitim Bakanlýðý Türkiye genelinde 23 yýldýr mevcut çalýþanlarýna kadro verilmeyen tek bakanlýk Milli Eðitim Bakanlýðý dýr. Halbuki Halk Eðitim Merkezinde çalýþan usta öðreticiler büyük fede- karlýklarla ve özveri ile çalýþmaktadýrlar. Türkiye nin en büyük sýkýntýlardan biri olan kalifiye eleman sýkýntýsýný büyük bir düzeyde gidermekte ve ekonomiye katkýda bulunmaktadýrlar. Döner sermaye ile çalýþan kurumlarýmýzda zorunlu eðitim süresini tamamlamýþ her yaþ grubundaki kiþiler uygulamalý olarak eðitim görmekte, hem kendilerini yetiþtirmekte hem de aile ekonomosine katký saðlamaktadýrlar. Usta öðreticilerin ücretleri öðretmenlerin ek ders ücreti saati üze- rinden yapýlmakta halbuki usta öðreticiler teknik eleman vasýflýdýr yýlýnda usta öðretici ücreti teknisyen ücretinden yüksek olmakla beraber günümüzde bir teknisyen maaþýnýn yarýsýný bile alamamaktadýr. Sorunlarýmýza çözüm istiyoruz Sayýn Baþbakanýmýzýn ve deðerli devlet büyüklerimizin bizlerin bu sorunlarýna artýk bir çözüm getirmesini istiyor ve kadro hakkýmýzýn verilmesini talep ediyoruz. Hükümetin kadýn istihdamýný artýrmaya Usta öðreticiler, Ankara Abdi Ýpekçi Parký nda basýn açýklamasý yaptý. Usta öðreticiler TBMM den çözüm bekliyor. yönelik çalýþmalarýný takdirle karþýlarken Halk Eðitim Merkezlerinde çalýþanlarýn % 90 ý kadýn olmasýna raðmen diðer kamu kurumlarýnda çalýþan kadýnlarla eþit haklara sahip deðiliz. Doðum izni, süt izni gibi haklardan biz de yararlanmak istiyoruz. Ýnsanca yaþamak birlik, mücadele ve dayanýþma için buradayýz. Hiç ara vermeden yýl olarak usta öðretici olarak çalýþanlara kadro verilmemesinin sebep ve nedenlerini birileri bize izah etsin. Ekonomik sefaletten ve görev almak ve kurum müdürlerinin iki dudaðý arasýnda olmaktan kurtulmak istiyoruz. Adaletsizleri haykýrmak, saygýn bir iþ, insan onuruna yaraþýr bir hayat için buradayýz. Daha demokratik, daha adil bir Türkiye talebini haykýrmak için buradayýz. Usta öðreticilerin sosyal ve özlük haklarýný iyileþtirmek kadro talebimimizi Ankara dan gür bir sesle ifade etmek için buradayýz. Kamuda çalýþan 80 bin kiþinin kadrosuna biz de dahil edilmek istiyoruz. Antidemokratik süreçlerde oluþan maðduriyetlerin giderildiði Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan arkadaþlar usta öðretici olarak görev yaparken kadroya alýnmýþlar ve maðduriyetleri giderilmiþtir. Oysa biz Meslek Lisesi mezunlarýnýn maðduriyeti halen devam etmektedir. Bu maðduriyetimizin giderilmesi için buradayýz. 23 yýldýr kadro verilmeyen usta öðreticilerin sorunlarýnýn giderilmesi iktidarýyla, muhalefetiyle Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatýsý altýnda olan Sayýn Milletvekillerimizindir. Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði genel kurulu yapýldý. HÜMÖD ilk kongresini yaptý Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði (HÜMÖD) 1. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Çorum un önde gelen sanayici, iþ adamlarý ve üyelerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi mezunlarý ve öðrencilerini dernek çatýsý altýnda buluþturan ve iliþkilerin devamlýlýðýný saðlamakta büyük görevler üstelenen derneðin açýlýþ konuþmasýný yapan Kurucu Baþkan Ahmet Ölçer, STK larýn il ve ülke genelindeki rolünden ve bu büyük sorumluluðun gençlerle yapýlmasýnýn öneminden bahsetti. ardýndan konuþma yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, üniversite derneklerinin birleþtirici misyonundan ve dernek olarak ortak faaliyetler gerçekleþtirmekten duyacaðý memnuniyeti dile getirdi. HÜMÖD'ün gençlerin motivasyonu ve üniversitenin geliþmesine olumlu yönde katký saðlayacaðýný belirten Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Mesut Okumuþ da, Mezunlar Derneði nin þu an için küçük, ancak ilerde üniversite için büyük bir adým olduðunu belirten sözleriyle derneðin önemine vurgu yaptý. HÜMÖD'ün kuruluþu esnasýnda emeði geçen ve bugüne kadarki faaliyetlerinde katký saðlayan Çorum un önde gelen sanayici ve iþ adamlarýndan Ahmet Ahlatçý adýna Ateþ Ahlatçý ya, Fatih Yaðlý ya, Tahir Çenesiz e, Adnan Týðlý ya, Osman Müftüoðlu adýna Ar Elektrik Þirket Müdürü Hüseyin Öztürk e, Mustafa Tuzcu ya, Haþim Cýbýr a, Ahmet Köklükaya ya, Ýbrahim Ethem Demirci ye teþekkür plaketleri verildi. Toplantýya iþ yoðunluklarý nedeniyle katýlamayan Mustafa Özenç, Ahmet Köksal, Mehmet Karadað a da ayrýca teþekkür edildi. Genel Kurul Toplantýsý kokteyl ile sona erdi. Dernek organlarý belirlendi Prof. Dr. Halil Aykul'un Genel Kurul Divaný Baþkanlýk görevini üstlendiði toplantý esnasýnda yapýlan oylamalar ile dernek organlarý belirlendi. Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ölçer, Mustafa Tuzcu, Ahmet Tiryaki, Onur Öztürk, Hacer Ölçer, Faruk Gönendik, Zehra Soysal, Rýza Koray Çakmak, Mustafa Þahin, Merva Bozkurt olarak seçildi. Denetim Kurulu üyeleri ise Recep Çakar, Gözde Erdem, Ýbrahim Ethem Demirci, Yaþar Pýnarbaþý, Cansu Çelik, Bilge Büyük olarak belirlendi. Divan organlarýnýn belirlenmesinin Kongreye sanayici, iþ adamlarý ve üyeler katýldý. Divan organlarýnýn belirlenmesinin ardýndan konuþma yapan Hitit Akademi Derneði Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran bir konuþma yaptý.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:4 - Receb: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:1 Mayýs 1429 Hýzýr: MAYIS HATIRLATMA: VERGÝ Geçici Kurumlar Vergisi ve Geçici Gelir Vergisi beyannameleri verilecek. Vergi Levhalarý ay sonuna kadar tasdik ettirilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik MUHTARLIKLAR Bahçelievler (Hasan KAYA) Buharaevler (Seyfi PEKCAN) Çepni (Mevlüt GEZER) Çöplü (Yýlmaz KILCI) Gülabibey (Hikmet DURGUN) Kale (Ali ÞAHÝN) Karakeçili (Mustafa TURAN) Kunduzhan (Kadir AKÇAL) Mimar Sinan (Fevzi ÞEKER) VEFAT EDENLER 1- Turgut Köyü' nden gelme, Aþýr, Kazým ve Sadýk ÞA- HÝN' in babalarý; Ýsmail ÞAHÝN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Geçtiðimiz Cumartesi günü hazin bir cenaze merasimini bütün Çorum birlikte yaþadý. Dünya deðiþtiren hemþehrimiz, Ýmam Hatip Lisesinde Müdür olarak görev yapan Salim Altunay'dý. Ecel bir kaza ile kendisini bulmuþ ve yaþamýna son noktayý koymuþtu. Ölüm, her canlý için mukadder olan bir gerçek. Lakin her ölenin cenaze töreni ayný olmuyor. Dünyada yaþanýlan hayatý insanoðlu fert olarak kendisi için yaþadýðý kadar hatta daha fazlasýyla toplum için yaþýyorsa son yolculuðunda bunun ilk ödülünü mutlaka alýyor. Öldüðünüzü duyan, duymayana haber veriyor. Cenazenizin namazýnda saf tutmak, tabutunuzdan tutarak bir ayrýlýk el sýkýþmasýnda bulunmak, dualarýyla manevi çelenkler ve dua sözleri ve Hak kelamýyla size hayýrlý bir yolculuk temennilerini iletiyorlar. Binlerce insan o insan için Cenabý Hakka yalvarýþta bulunuyor. Yarabbi biz bu kulundan razý idik, Sen de razý ol Ya Rab, günahlarý varsa baðýþla, mekânýný Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle... Böyle dualarla yolcu edilmek her kula nasip olsun. Ýþte bu duygularla ahiret yolculuðuna uðurladýk Ýmam Hatip Lisemizin Müdürü Salim Altunay'ý. Allah'ýn rahmeti ve maðfireti üzerine olsun. Ailesinin, yakýnlarýnýn ve tüm Ýmam Hatip camiasýnýn acýlarýný paylaþýrken Salim Altunay'ýn yolculuðunun hüznü yanýnda beraber yaþanan güzelliðin de gýbta edilecek yanýný da açýk açýk görüp konuþtuk. Cenaze namazýnda beraber olduðum Ýmam Hatip Lisemizin Müdürlüðünden emekli muhterem arkadaþým Yahya Acar ile ayný Ýnsanoðlu þu üç þeyi duyduðunda hemen meraklanýr. Þöyle ki, birinin çocuðu olduðunda kýz mý erkek mi? Evlendiðinde kiminle? Vefat ettiðinde Ne zaman? Sorusunu hemen sorar.10 Mayýs Cuma günü saat sýralarýnda Salim Hocamýzý kaybettik haberiyle derin üzüntü yaþýyoruz. Ve hemen nerede, ne zaman, nasýl? Sorularýný sýralarken sevenleri olarak hastaneye koþuyoruz. Salim Altunay'ýn ardýndan Günlük Abdulkadir Ozulu duygularý paylaþtýk. Ýþte bu sevgi selinin kaynaðý Ýmam Hatip Okulu'na olan Müslüman halkýmýzýn sevgisinin açýk seçik tezahürüdür. Halkýmýz sevgisini sessiz ve yüksek bir vakar içinde ortaya koyuyor. Yahya Bey'le ortak sözümüz, "çok þükür biz de bu okula hizmet etmek nasibinden mahrum kalmadýk. Bizim de 15'er yýl Ýmam Hatip Lisemizde hizmetimiz var. Yarýn huzuru mahþerde inþallah bu hizmetler karþýmýza çýkar. Hesabýmýzýn kolay olmasýnda bu hizmet günlerinin sýkýntýlarýnýn ve yorgunluklarýnýn karþýlýðýný görürüz. Ýnþallah bizlerinde cenaze merasimleri böyle bol dualý olur. Kimi ölür, cenazesi kaldýrýlýrken okunan fatihalar ve edilen dualarla baþ baþa kalýr, kimi de öldüðü günden itibaren onlarca Kur'an hatmi þerifi ile mezara konur. Ve ardýndan her gün dualar edilir. Bir fani için dualarda yaþamak ve amel defterinin hayýr hanesinin açýk kalmasý ne büyük bahtiyarlýktýr. Öðretmenliðin diðer mesleklerden üstün tarafýný hep bu dünyadan ayrýldýktan sonra öðrencilerimizin yapacaklarý hayýrla anmalarýnda ve okuyacaklarý fatihalarýnda görürüm. Sevgili Salim kardeþim sen hayatta kalanlara hüzne bürünmüþ bir güzel final gösterdin. Sevdiklerine tekrar baþsaðlýðý dileklerimle sabrý cemil içinde olmalarýný diliyorum. Ruhun þad ve mekânýn Cennet olsun kardeþim. Daha nice yýllar o güler yüzün ve tevazu dolu ahlakýnla yaþamaný ve hizmette olmaný isterdik. Ama emir büyük yerden. Hak'tan gelene merhaba, demekten baþka elden bir þey gelmiyor. Merhum Salim Altunay müdürümüz Mahir ODABAÞI Dünya da inkârý mümkün olmayan tek hakikat Milli Eðitim Müdürlüðü belki de ölümdür denilse, her halde yanýlmýþ olmayýz. Çünkü inansak ta inanmasak ta, acý da olsa tat- Sivil Savunma Uzmaný lý da olsa yaþamak zorundayýz. Hz Ali efendimiz, ''Ýnsanlarla öyle geçininiz ki, ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn'' diyor. Dostlar nasýl olsa aðlar. Esas mesele düþmanlarý aðlatabilmektir. Baþka bir ifade ile öyle bir yaþam sürmeye çalýþmalýyýz ki, düþman kazanmak gibi bir iþimiz olmasýn. Býrakýn olabildiði kadar dostumuz olsun. Merhum Salim Hocamýzý 11 yýldýr tanýyorum. Adý gibi; saðlam, sakin, huzurlu, kýzmaz, darýlmaz, kendiyle barýþýk bir muhterem abimizdi. Salim Akaydýn okulunda çalýþýrken birkaç defa okuluna ziyarete gittim. Kapýdan içeri girince baktým ki, Salim müdürümüzün elinde paspas habire koridorlarý temizlemeye çalýþýyor. ''Hayýrdýr müdürüm sana mý düþtü bu görev?'' deyince; her zamanki gibi sakin haliyle ''NE YAPAYIM HÝZMETLÝ AR- KADAÞLAR YETÝÞEMEYÝNCE ÝÞ BANA DÜÞÜYOR'' Dedi. Merhum müdürümüze takýlýrdým. ''Müdürüm sen ne þanslý adamsýn, imam hatip müdürü olmak herkese nasip olmaz. Yarýn rahmetli olunca yetiþtirdiðiniz öðrenciler bir ömür boyu yedi ceddine yasin okuyacak bir neslin müdürüsün'' diye. Okulda yapýlan törende Mustafa Aktaþ hocamýz '' akþamdan bu saate kadar Salim hocanýn öðrencileri 25 tane hatim indirdi'' deyince yukarýdaki cümleler aklýma geldi. Ayný cümleleri imam hatip ortaokulu müdiresi olan bayan arkadaþýmýzý ziyarete gittiðimde söyleyince, ''benim hiç aklýma gelmemiþti ne kadar güzel bakýþ açýsý'' diye çok hoþuna gitmiþti. Öyle zannediyorum ki, Salim hoca denince ilk akla gelecek sakin, rahat, halim, salim, incinse de incitmeyen, bahçede gezerken selam verip tokalaþýnca mütevazýlýðýn ve samimiyetin yansýmasý olarak elini kolay kolay býrakmayan kiþiliði aklýmýza gelecektir. Salim hocamýz için, okulunda yapýlan tören, akabinde ulu camide kýlýnan namazý ve ebedi istir agâhýna uðurlanýþýndaki gönüllü kalabalýk ordusu doðrusu çoðumuzu imrendirirken, 'Allah herkese böyle samimi dostlar arasýnda uðurlanmak nasip etsin' cümlelerini söyletti. Milli eðitim gibi geniþ bir camiada çalýþýp, buna birde telefonla mesaj olarak bildirim sistemi baþlayýnca gelen her mesajý ''acaba hangi arkadaþ veya yakýný hakkýn rahmetine kavuþtu'' diye korkarak açýyoruz. ''Yolda, handa, hastanede, Pabuçlar giyilmedik kalmýþtýr, Baðcýklar baðlanmadýk, Düðmeler iliklenmedik Acayip bir yolculuk gelip çatmýþtýr Mübarek Cuma günü, Ýkindi vakti beklenmedik'' hesabý acý haberleri duyunca ''Dünya oyun ve eðlenceden ibaret. Bu âleme tabiri caizse pamuk ipliði ile baðlýyýz'' diyoruz. Diðer taraftan telefonumuzdan merhumun numarasýný silerken ayrý bir hüzün yaþýyoruz. Ve diyoruz ki; Ne garip deðil mi? Gidene aðlýyorsun, sende gidip aðlatacaksýn, Fatiha okuyorsun, sende Fatiha'ya muhtaç olacaksýn, Ýnnalillah Diyorsun, sende innalillah Dedirteceksin, Sela veriyorsun, sende hakka kavuþup sela verdireceksin, Yýkayýp, kefenliyorsun; sende yýkanýp, kefenleneceksin, Tabuttan tutuyorsun, senin de tabutundan tutulacak, Cenaze namazý kýlýyorsun, senin de namazýn kýlýnacak, Mezar kazýyorsun, senin de mezarýn kazýlacak, Kabre koyuyorsun, sende kabre konulacaksýn, Baþsaðlýðý ilaný veriyorsun, sana da verilecek, Telefondan numarasýný siliyorsun, senin de silinecek, Akýbet, dünyayý býrakýp mecburi istikamete gidilecek, Gidiþ o gidiþ, bir daha kirli dünyaya dönülmeyecek, Rabbim sen affeyle, iþledikse günah bilerek, bilmeyerek! * Ýnsanoðlu bu, Hastalýklar gelir bir hal olur, Bakarsýn organlarý organlara muhtaç olur, Sonra aranýr, taranýr bulunmaz olur, Ýnsanoðlu bu, Doðar, yaþar, ölür ve toprak olur Dün Fatiha okurken, bugün Fatiha'ya muhtaç olur! * Çýkan iner, kalkan oturur, vardýr her iþin bir sonu, Salim Altunay gibi halim, salim olmak ne güzel ey insanoðlu! * Mübarek üç aylarýn baþlangýcýnda, Cuma günü hakkýn rahmetine kavuþan, ÝHLmüdürümüz salim ALTUNAYBeye Allahtan rahmet, ailesine, milli eðitim camiasýna ve sevenlerine sabrý cemil dilerim. Kadir Yüktaþýr com 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: MAYIS 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Karýncanýn Ayaklarý 4 Kendi Dünyamýzda Tefekkür vereceðimiz bir þeylerin mutlaka bulunacaðýný bilmektir. Dünyamýz Karýncanýn gayretini hiç aklýmýzdan çýkaramadan Zira fýtratý heyecanlý olanýn rahatý yalnýz hizmet ve mücadeledir. Raþit Yücel Sýhhat buna baðlý, Bereket buna baðlý, corumhakimiyet. net Kalp rahatý, Maiþette kolaylýk, Ailevi geçimde kolaylýk, Dünyevi iþlerinde muvaffakiyetin ana noktalarýdýr. Bunlarýn hayata hakim olmadýðý zamanlarda, þefkat ve zecir tokatlarý yemeðe baþlarýz. "Kardeþim gayretin ne kadar güzel bir þey olduðunu bilse idiniz, hayatýnýzýn hiçbir anýný boþ geçirmezdiniz" sözünü unutmuyoruz. Batýlý bir düþünürün þu sözünü ezberlemiþtim yýllar öncesinden: "Büyük insanlar davalarý konuþur, küçük insanlar ise þahýslarý." Ýþte karýncalar bunu anlattý bize. Her hal ve þartta hizmette istikametli olmak Esen rüzgarlara aldýrmamak Sivrisinekler výzýltýsýný kes se, Bal arýsý demdemesini bozsa da. (Son) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 82,895 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SALI 14 MAYIS NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI GÜLABÝBEY MH. ATA CD. NO:30/A DAMLA G.BEY MH ESKÝ SSK HAST- Y.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI SATIÞ 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 83,443 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 SALI 14 MAYIS 2013 'Hemþireler, saðlýðýn vazgeçilmez neferleri S Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel aðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Hemþireler, saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezi" Hemþireler Haftasý kutlamalarý dün Atatürk Anýtý'nda düzenlenen törenle baþladý. Törene Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, çeþitli saðlýk kuruluþlarýnda görev yapan hemþireler ile Hitit Üniversitesi Saðlýk Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, "Hemþireler, saðlýk hizmetlerinin vazgeçilmezi" Yüksekokulu öðrencileri katýldý. Anýt'a çelenk sunulmasý ile baþlayan törende saygý duruþunda bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Törenin ardýndan katýlýmcýlara hitap eden Dr. Ýsmail Yücel, hemþirelerin saðlýk sistemindeki yeri ve öneminden bahsetti. Saðlýk Ýl Müdürü Yücel, "Hemþirelik, güç çalýþma þartlarýný gerektiren kalbi insan sevgisiyle dolu, özveri, sabýr, hoþgörü gibi kavramlarý içinde bulunduran zor ama zor olduðu kadar da onurlu ve kutsal bir meslek" Yücel, konuþmasýna þöyle devam etti; "Hemþirelik mesleðinin tüm dünyada öncü ismi olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doðum günü olan 12 Mayýs, Dünya Hemþireler Günü, bugünü takip eden hafta Atatürk Anýtý na çelenk sunma töreni düzenlendi. ise Hemþireler Haftasý olarak kutlanýyor. Bugün dünyada ve ülkemizde hemþireliðin temel sorumluluðu; toplumun saðlýðýný yükseltmek, saðlýklý bireylerin saðlýðýný korumak, hastalýklý bireyleri tedavi etmek ve acýsýný dindirmektir. Bu sorumluluklarý yerine getirirken kurallara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklý ve vicdanlý olmak, hemþirenin temel davranýþ biçim olmalý. Saðlýk hizmetlerinin; doktor, hemþire, ebe, saðlýk memuru ve diðer saðlýk çalýþanlarý ile birlikte bir bütün olduðu, tam bir ekip çalýþmasý ile görev yapýldýðý ve bu ekipte bulunan her çalýþan gibi, hemþirelerin de saðlýk hizmetlerinde büyük önem taþýdýðýný belirtmek isterim. Deðiþen saðlýk ihtiyaçlarý kapsamýnda hasta haklarýna, modern çaðýn gereklerine en uygun þekilde cevap vererek verimli ve etkin bir saðlýk hizmeti sunan hemþirelerimizin, sadece hemþireler gününde deðil, her zaman hatýrlanmasý ve desteklenmesi gerekiyor. Ýnsan saðlýðý için özverili çalýþmalarda bulunarak kutsal hemþirelik görevini ifa eden bütün fedakâr hemþirelerimizin Hemþireler Gününü kutluyor; saðlýk, esenlik ve meslek hayatlarýnda baþarýlar diliyorum." Tarih Ýnanç ve Kültür Etkileþimi H itit Üniversitesi Ýlaverdiklerini belirtti ve bu hiyat Fakültesi nde nedenle sosyal bilimciler Tarih Ýnanç ve Kültür Etiçinde en kritik konumda kileþimi konulu bir panel bulunanlarýn da Tarihçiler düzenlendi. Fakülte konolduðunu söyledi. Tarihin ferans salonunda gerçekanlamý, tarihsel olaylarýn leþtirilen panele Fen Edegerçek öznesi, tarih ve biyat Fakültesi ve Ýlahiyat kimlikler, hakikatin üretilfakültesi öðrenci ve öðremesi ve tarih, þimdiki zatim üyeleri ilgi gösterdi. manýn ve geleceðin yeniden üretilmesinde tarihin Üniversite öðrenci referans olarak kullanýlkulüplerinden Tarih kulümasý problemlerine dair bü ve Gezgin Düþünürler Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nde Tarih Ýnanç yaklaþýmlarý tartýþtý. Ýbni Kulübü nün düzenlediði ve Kültür Etkileþimi konulu bir panel düzenlendi. Haldun un Tarih biliminin programýn moderatörlüve Tarih felsefesinin doðünü Fen Edebiyat Fakülðuþundaki rolüne deðinerek Ýbni Haldun'un yeniden okunmasý tesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yaptý. Panele konuþmaçaðrýsýný dile getirerek konuþmasýný tamamladý. cý olarak Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Prof. Dr. Mehmet Azimli ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Prof. Dr. Mehmet Azimli, Ýslam tarihçiliðine eleþtirel bakýþ Bölümü Öðretim Üyesi Zekeriya Iþýk katýldý. içeren konuþmasýnda, siyer tarihçiliðinin problemleri üzerinde durdu. Verdiði örneklerle kötümser tarih algýsýnýn siyer tarihçiliði üzepanelin açýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Mehmet Demiryürindeki etkilerini tartýþtý. Ýdealize edici tarih algýsýnýn tarihsel olay rek, bir bilim olarak tarihin son dönemlerde daha da öne çýktýðýný, ve olgularýn doðru anlaþýlmasýnda doðurduðu olumsuz ve çarpýtýcý tarihsel olaylarýn çok yönlü olduklarýný, farklý bilim dallarýndan rolüne dikkat çekti. akademisyenlerin bir araya gelerek çalýþmalara yapmalarýnýn önemini vurguladý. Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk da, Osmanlý-Türk tarihi baðlamýnda tarih anlayýþý problemi hakkýnda konuþtu. Ýdealize edici tarih anlapanelin ilk konuþmasýný yapan Prof. Dr. Mehmet Evkuran, tayýþýnýn yanýnda diðer önemli bir sorun olarak itibarsýzlaþtýrýcý tarih rih kavramý ve tarihçilik ile ilgili temel kavramlar ve tartýþma alananlayýþýnýn da tartýþýlmasý gerektiðine dikkat çeken Iþýk, belge ve larý üzerinde durdu. Tarihin bilim mi sanat mý olduðu tartýþmasýna arþivlerden hareketle objektif ve yansýz tarih araþtýrmalarýnýn yadeðinen Evkuran, tarihsel olaylar arasýndaki neden-sonuç iliþkilepýlmasýnýn gerektiðini vurguladý ve ideolojik tarihçiliðin yol açtýðý rini ortaya koymanýn kolay olmadýðýný, kimliklerin ve ideolojik olumsuz ve önyargýlý yaklaþýmlarýn zararlarý üzerinde durdu. okumalarýn sürekli olarak tarihi kendilerine mâl etme mücadelesi Vali, saðlýkçýlara þiddeti kýnadý Saðlýk yöneticileri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. S aðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ve Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç ile beraberindeki heyet dün Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Hemþireler Haftasý dolayýsýyla düzenlenen ziyarette konuþan Vali Baþköy, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet eylemlerini kýnadý. Hastalara hizmette yaþanan zorluklara dikkat çeken Baþköy, "Ýnsanlara hizmet veren hemþireler görüyoruz. Özellikle de hasta insanlara hizmet vermek çok zor. Hemen hemen her toplantýda sesimizin yettiði kadar hemþirelere teþekkür edilmesi gerekir" diyen Vali Baþköy, insanlarýn fiili saldýrýya geçmeden önce bu hususu düþünmeleri gerektiðini hatýrlattý. Ziyarette konuþan Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel ise hemþirelik mesleðinin saðlýk hizmetlerindeki yeri ve öneminden bahsetti. 'Komþudaki ateþ bizi de kavuracak' Ziyaret Hemþireler Haftasý dolayýsýyla düzenlendi. A tatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Þube Baþkaný Uður Demirer,"Komþudaki ateþ, bizi de kavuracak" ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, dün dernek binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki terör saldýrýsýný kýnadý. Bazý dernek üyelerinin de katýldýðý toplantýda terör eylemlerine tepki gösteren Demirer, Türkiye'nin barýþ ve huzur ortamýndan savaþa sürüklenmeye çalýþýldýðýný söyledi. Demirer, yaptýðý açýklamada þu ifadelere yer verdi: "Amerikan emperyalizminin baþýný çektiði egemen güçler, özgürlük ve demokrasi söylemlerinin ardýna S Panele Fen Edebiyat Fakültesi ve Ýlahiyat Fakültesi öðrenci ve öðretim üyeleri ilgi gösterdi. saðlýk personeline yapýlan þiddeti kýnayýp, sistemin gözden geçirilmesini gerektiðini söylüyorum" "Hastalarý tedavi eden doktorlara ve ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, dün dernek binasýnda basýn açýklamasý yaptý. gizleniyor. Hem bölge beklenemez. tikalar üretilmeli, bundevletlerini hem de larýn sürekliliði saðlanzorunlu olmadýkenerji kaynaklarýný demalý, terörün rehini olça savaþýn bir cinayet netleme hýrsýyla Ortamayanlar ulusal bir duolduðuna inanan bir doðu'yu kan gölüne çeruþ sergilemelidirler. öðretinin takipçileriviriyor. yiz. Yönetenlerin de Ulu önder Ataayrýlýklarý, farklýlýklarý Yine unutulmasýn türk'ün 'Yurtta barýþ, deðil, bütünlüðe katký ki, teröre destek veren dünyada barýþ!' ilkesi sunacak söylemleri terve göz yumanlar en az 80 yýl boyunca Türkicih etmesi gerektiðine uygulayýcýlarý kadar bu ye'yi bulunduðu coðinanýyoruz. Emperyainsanlýk sucunun ortarafyanýn 'barýþ adasý' lizmin maþalarýnýn ðýdýrlar. Terörün çözühaline getirdi. Ýç barýþýtürk ulusunu bölme, mü konusunda ABD ný kuramamýþ bir ülkebirbirine kýrdýrma girive AB güdümlü uygunin bölge barýþýna katký þimlerinin yurtseverler lamalardan medet umsunmasý umulmaz, tarafýndan boþa çýkartýmak yerine ulusal poli- Bakanlýk çocuklarda tarama yapacak aðlýk Bakanlýðý, obezite riski taþýyan öðrencilerin tespit edilmesi için 67 ildeki ilkokullarda, boy ve kilo taramasý yapacak. Saðlýk Bakanlýðý, çocuklarda obezitenin giderek artan bir sorun haline gelmesi, okul çaðýndaki çocuklarýn yüzde 6,5'nun obez, yüzde 14'ünün fazla kilolu olduðunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bakanlýk, önemli bir hedef grubunu çocuklarýn oluþturduðu Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý kapsamýnda, okullarda risk altýndaki öðrencilerin belirlenmesi amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý ve Hacettepe Üniversitesinin iþbirliðinde, Dünya Saðlýk Örgütü ile "Çocukluk Çaðý Büyüme Araþtýrmasý" yapacak. DSÖ bünyesinde kurulan "Avrupa Çocukluk Çaðý Obezite Ýzleme Giriþimi" kapsamýnda, 20 ülkede yapýlan araþtýrmalarýn 3. aþamasýna Türkiye de dahil olacak. Araþtýrma, 67 ilde 216 okuldaki 2. sýnýfta öðrenim gören yaklaþýk 5 bin 700 öðrenci üzerinde yapýlacak. Ayrýca okul ve ailelere yönelik soru formlarý da daðýtýlacak. Öðrencilerin vücut aðýrlýðý ve boy uzunluklarýnýn da ölçüleceði araþtýrmanýn, hem ulusal hem de uluslararasý düzeyde, çocuklarýn büyüme ve geliþimini ortaya koymasý bekleniyor.

15 SALI 14 MAYIS Köse, köy ziyaretlerine devam ediyor 'Seçimlerde iktidara ders verme zamaný gelmiþtir' C HP Milletvekili Tufan Köse, hafta sonu bir dizi köy ziyaretlerinde bulunarak köylülerin sorunlarýný dinledi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Köse ve beraberindekiler hafta sonu Sungurlu ilçesinde Alanbeyli, Derekýþla, ve Fýndýklý, Meciközü ilçesinde ise Çam Bekiþ, Dere Bekiþ ve Bekiþ köylerini ziyaret etti. Köylüler son zamanlardaki gübre ve mazot fiyatlarýndaki artýþlar ile ilgili sorunlarýný CHP Milletvekili Tufan Köse'ye iletti. Köse, "Bu artýþlara dur demek lazým. Oy CHP Milletvekili Tufan Köse, hafta sonu bir dizi köy ziyaretlerinde bulunarak köylülerin sorunlarýný dinledi. verenler sizlersiniz. Bu hükümetin her yaptýðýný doðru sanmasý yüzünde köylü- müz sýkýntý çekmektedir. Ýlerideki seçimlerde iktidara ders verme zamaný gelmiþtir" de- di. Sungurlu da 3 köyün düzenlediði yaðmur duasýna katý- lan Köse, her gittikleri yerde büyük sorunlarla karþýlaþtýklarýný, özellikle köylülerin periþan duruma düþtüklerini vurguladý. Ülke sorunlarýnýn ancak kendi iktidarlarý döneminde sona ereceðini savunan Köse, vatandaþlarýn önünde iki seçim bulunduðunu ve bu dönemi iyi deðerlendirmeleri gerektiðini söyledi. Mecitözü nde ise köylülerin su, kanalizasyon, ve mera ile ilgili þikayetlerini dinleyen Köse, 10 yýldýr iktidarda bulunan AKP hükümetinin köylüleri görmezden geldiðini iddia etti. Köylüler son zamanlardaki gübre ve mazot fiyatlarýndaki artýþlar ile ilgili sorunlarýný CHP Milletvekili Tufan Köse'ye iletti. 'Reyhanlý için yasta, katliama karþý ayaktayýz' Recep Mebet-Emre Kut Ç orum Demokrasi Platformu dün gerçekleþtirdiði basýn açýklamasýyla Reyhanlý'da yaþanan terörist saldýrýyý kýnadý. Hürriyet Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasý Demokrasi Platformu adýna KESK Dönem Sözcüsü ve Tüm-Bel-Sen Þube Baþkaný Nevzat Veldet okudu. Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki patlamalarda yaþamýný yitirenlere rahmet yaralýlara ise þifa dileyen Nevzat Veldet, "Reyhanlý için yasta, katliama karþý ayaktayýz" Türkiye'nin Suriye'ye yönelik dýþ politikasýný eleþtiren Veldet, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: 'RÜZGÂR EKENLER FIRTINA BÝÇÝYOR' "AKP`nin Suriye`ye yönelik emperyalist iþgal ve dýþ müdahale giriþimlerinin parçasý Çorum Demokrasi Platformu Reyhanlý'da yaþanan terörist saldýrýyý kýnadý. olma iddiasý ve ýsrarýnýn bedelini baþta Reyhanlý halký olmak üzere, tüm Türkiye en aðýr þekilde ödemeye devam ediyor. Reyhanlý`daki patlamanýn faillerinin birkaç saat içinde, Türkiye`nin iç ve dýþ siyasetindeki geliþmeleri meþrulaþtýrma çabalarýna uygun biçimde deklare edilmesi düþündürücü. Yaþananlar, Suriye politikasýnda dün rüzgar ekenlerin, bugün fýrtýna biçtiðinin ifadesi. Türkiye`nin Suri- ye`ye yönelik olarak üstlendiði taþeronluk rolü, bölgedeki etnik ve mezhepsel ayrýþmaya paralel olarak Türkiye`de de benzer bir karþýtlýðý körüklüyor. Türkiye`yi pervasýzca savaþ bataklýðýna sürükleyen AKP iktidarý karþýsýnda, hem bölgede hem de ülkede savaþa karþý barýþý savunmak her zamankinden daha fazla önem kazandý. ABD Baþkaný Obama ile Baþbakan Erdoðan`ýn görüþmesi öncesine denk gelen bu sal- dýrý ile Türkiye`de yükseltilebilecek savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý uyanýk olunmalý. Bu noktada hükümetin hedef saptýrma giriþimlerine aldanmadan, AKP hükümetinin yarattýðý zemin ve patlamanýn arka planýnýn tüm yönleriyle sorgulanmasý gerekiyor. Özellikle belirtmek isteriz ki, yaþanan savaþtan canlarýný kurtarmak için Türkiye`ye sýðýnan Suriyeliler'i hedefine alan hiçbir eylem kabul edilemez. Yaþanan bu acýlarýn sorumlusu, öncelikle olarak emperyalist politikalara taþeronluk yapan AKP hükümeti ve onun dýþ politikasýdýr. Suriye'nin kaderini, Suriye halklarýnýn elinden alýnmaya çalýþýldýðý, Suriye'nin geleceðinin iç savaþta karartýldýðý bu dönemde ülkemizin emperyalizmin Ortadoðu maþasý haline getirilerek savaþtýrýlmasýna, kanlý tarihe ortaklýk edecek bir ülkeye dönüþtürülmesine asla izin vermeyeceðiz. Bizler, insanlýk dýþý saldýrýya maruz kalan Reyhanlý`da anneler gününde meydana gelen patlamalarda yaþamýný yitirenlerin yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlara acil þifalar diliyoruz. Dün olduðu gibi bugün de savaþa karþý barýþ mücadelemizde ýsrarcý olacaðýmýzýn ve her yerde demokrasinin, eþitliðin, özgürlüðünün yeþermesi inancýmýzla bu mücadeleyi yürüteceðimizin bilinmesini istiyoruz!" ABD de Anadolu rüzgârý esecek A BD'nin gözde þehirlerinden Los Angeles'ta Anadolu rüzgârý esecek. Bu sene dördüncüsü düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali', Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak. Mevlana Müzesi'nden Aspendos Antik Tiyatrosu na, Mardin Taþ Evi'nden Meryem Ana'ya kadar birçok tarihi yapýnýn dev maketleri inþa ediliyor. Türk mutfaðýnýn da tanýtýlacaðý festivalde Amerikalýlar, kebaptan zeytinyaðlýya, mantýdan sarmaya kadar yüzden fazla yemeðin tadýna bakacak. Boðaz manzarasýna karþý Türk kahvesi yudumlayýp, sokak simitçisinden taze Ýstanbul simidi alacak. Yaklaþýk 55 dönümlük arazi üzerine adeta yeniden inþa edilen Türkiye nin þehirlerini görmek isteyen ziyaretçiler, Selçuklu, Roma, Bizans, Hitit, Lidya gibi Anadolu nun medeniyetlerini simgeleyen maket kapýlardan geçerek festival alanýna girecek. Dolmabahçe Kapýsý ile konuklarýný karþýlayan Ýstanbul standýnda üç boyutlu Kýz Kulesi ve arkasýndaki Ýstanbul Boðazý ile Sultanahmet Camii nin silüeti, Boðaz da gezintiye çýkýlmýþ izlenimi oluþturacak. Topkapý Sarayý maketinin yer aldýðý standýn olduðu alanda sokakta gezen padiþah, þehzade ve yeniçeriler yer alacak. Alanda gün boyu Kur an-ý Kerim okunacak. Ziyaretçiler festival alanýný gezerken sokaklarda mehter takýmý ile karþýlaþabilecekler. Konya alanýnda semazenler izlenebilecek. Her ilin kendine ait kültürel zenginlikleri tanýtýlacaðý için çini, ebru, hat, telkari gibi konulardaki bazý el sanatlarý ustalarý da hünerlerini sergileyecek. Kahvehanede oturulup hem o kültür tanýnacak hem de Türk kahvesi içilebilecek. Obama da davetli Festivalin tertip komitesinde bu yýl farklý bir heyecan yaþanýyor. ABD den ve dünyadan birçok önemli konuðu ve siyaset- çiyi aðýrlayan festivale ABD Baþkaný Barack Obama da davetli. Organizasyonu düzenleyen Pasifik Enstitüsü nün Baþkaný Ýbrahim Barlas, Baþkan Obama ya festivalin davetiyesini bizzat elden sunduklarýný ve katýlýmýný beklediklerini bildirdi. Baþkan Barlas, bu yýl Discovering Türkiye-Türkiye yi Keþfedelim sloganýyla düzenledikleri festivale 60 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini belirtiyor. Bunun yaný sýra Kültür ve Turizm Bakanýmýz Ömer Çelik baþta olmak üzere devlet düzeyinden katýlým bekleniyor. Yaklaþýk 400 kiþinin gönüllü görev alacaðý festival alanýnda gezerken sokak simitçilerine de rastlamak mümkün olacak. Osmanlý dönemi kostümü içerisinde sokaklarda baðýrarak simit satacak. Hatta simitleri de Los Angeles ta lokantasý olan Agop Jack Kilisliyan isimli bir Ermeni yapacak. Ýstanbul a gelip simit yapýmýný öðrenen Agop, çok güzel Türkçe konuþuyor. '7-19 Yaþ Aile Eðitimi' programý dün düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Aile eðitimi kursiyerlerine sertifika Recep MebetEmre Kut K ýz Teknik ve Meslek Lisesi (KML)'nde düzenlenen '7-19 Yaþ Aile Eðitimi' programý dün düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. KML Rehberlik Servisi ile Çorum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi (RAM) iþbirliðinde gerçekleþen eðitim seminerini baþarýyla tamamlayan 24 kursiyer sertifika aldý. Okul salonunda düzenlenen törene Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Özsoy ve Hüseyin Ünlü, RAM Müdürü Yaþar Kýyýklýk, KML Müdürü Elvan Eðitim seminerini baþarýyla tamamlayan 24 kursiyer sertifika aldý. Güneþ ile kursiyerler katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Okul müdürü Elvan Güneþ, eðitim programý hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Eðitimin baþarýlý geçtiðini dile getiren Güneþ, bu tür programlarýn ailelerin sadece çocuklarý ile iliþkilerinde ya da aile içi etkileþimde deðil, hayatýn her alanýnda bilgi beceri ve bakýþ açýlarýný geliþtirdiðini söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kursiyerlerin sertifikalarýný törene katýlan eðitim yöneticileri verdi. Törenin ardýndan çeþitli ikramlarda bulunuldu. Okur fotoðraflarý sergide Recep MebetEmre Kut E mekli Öðretim Görevlisi Nezih Onur, Çorum'da fotoðraf sergisi açtý. Farklý tekniklerde çekilen fotoðraflarýn yer aldýðý sergi dün Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde açýldý. Açýlýþa Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Ýsmail Güngör ve Mesut Kibaroðlu, Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, bazý okul müdürleri ve öðretmenler ile çok sayýda davetli katýldý. Resim Öðretmeni Dursun Þen'in organize ettiði programda Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu ve müdür yardýmcýlarý da hazýr bulundu. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði serginin açýlýþýný protokol üyeleri birlikte yaptý. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen davetliler, Nezih Okur'dan sergide yer alan fotoðraflarýn hikâyesini dinlediler. Serginin 20 Mayýs 2013 Pazartesi gününe kadar gezilebileceði belirtildi. Emekli Öðretim Görevlisi Nezih Onur, Çorum'da fotoðraf sergisi açtý. Sergi dün Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde açýldý. Ýlk defa borcumuz olmayacak B aþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Türkiye'nin IMF olan son kredi taksiti ödemesinin yarýn gerçekleþtirileceðini hatýrlatarak, "19 yýl sonra ilk defa borçsuz bir döneme giriyoruz. Ýnþallah yarýn tarihi bir günü yaþayacaðýz" Babacan, yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin IMF'ye 1947'de üye olmasýna karþýn ilk kredisini 1961 yýlýnýn Ocak ayýnda kullandýðýný anýmsattý. O dönemde 1960 ihtilalinden sonra ilk defa IMF'ye müracaat edildiðini belirten Babacan, bugüne kadar 19 stand-by düzenlemesi yapýldýðýný söyledi. En son stand-by düzenlemesinin 2008 yýlýnýn Mayýs ayýnda tamamlandýðýný anlatan Babacan, "5 yýldýr da IMF'den kredi kullanmadýk. AK Parti iktidarý olarak ilk 5 yýlda kredi kullanan, ikinci 5 yýlda kredileri geri ödeyen olduk. Ýnþallah 3. beþ yýlda borç veren ülke olacaðýz" Kredi ödeme prosedürü hakkýnda bilgi veren Babacan, Hazine Müsteþarlýðýnýn Merkez Bankasýna talimat vererek, ilgili hesabýndan gerekli miktarýn IMF'nin hesabýna aktarýlmasýný istediðini, ödemenin bir gün sonra IMF'ye gerçekleþtirildiðini belirtti. Türkiye'nin IMF'e olan kredi borcunun son bölümü için bugün talimat verildiðini ifade eden Babacan, þunlarý kaydetti: "Talimat bugün veriliyor, ama fiili ödeme yarýn yapýlmýþ oluyor. Bizim IMF'ye olan borçlarýmýzýn zaman içinde geliþimi, en yüksek noktaya bizim iktidara geldiðimiz yýllarda ulaþýyor. Borç zaman içinde düþüyor ve 19 yýl sonra ilk defa borçsuz bir döneme giriyoruz. Son borçsuzluðumuz 1994 krizi önceki dönemdeymiþ. Kriz nedeniyle zor durumda kalýnmýþ, kredi alýnmýþ. O dönemden bu yana borcumuz hiç sýfýrlanmamýþ inþallah yarýn tarihi bir günü yaþayacaðýz."

16 16 SALI 14 MAYIS 2013 Ý Okullarda obezite ile mücadele baþladý l Milli Eðitim Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Yüksekokulu ve Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde yürütülecek Gelecekte Saðlýklý Nesiller projesi belirlenen pilot okullarda baþlýyor. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu, Ziya Gökalp Ýlkokulu, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu ve Albayrak Ýlkokulu nda pilot uygulama þeklinde baslayacak proje Eylül ayý itibariyle diðer okullarda da yürütülecek. 16 Mayýs Perþembe gününe kadar sü- recek proje calýþmalarýnda belirlenen dört okulda yaklaþýk 475 birinci sýnýf öðrenci velisi ile 40 öðretmene eðitim verilmesi öngörülüyor. Eðitimler kapsamýnda Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü uzmanlarýnca Beslenme Alýþkanlýklarý ve Çocuklarda Yeme Davranýþý Geliþtirilmesi ; Beden Egitimi Yüksek Okulu Öðr. Gör. tarafýndan da Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Önemi konularýnda seminerler verilecek. Beslenme Alýþkanlýklarý ve Çocuk- larda Yeme Davranýþý Geliþtirilmesi eðitimleri bugün da Ertuðrul Gazi Ýlkokulu nda; yarýn de Ziya Gökalp Ýlkokulu nda ve 16 Mayýs Perþembe günü de Albayrak Ýlkokulu nda verilecek. Çocuklarda Fiziksel Aktivite ve Önemi konulu seminerler de bugün de Ziya Gökalp Ýlkokulu nda; yarýn da Ertuðrul Gazi Ýlkokulu nda ve 16 Mayýs Perþembe günü 14:00 de Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu nda gerçekleþtirile- Baþarýlý projelerle ödülleri kaptýlar M illi Eðitim Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Temel Eðitim Genel Baþkaný Nurettin Konaklý, Müdürlüðü tarafýndan koortemel Eðitim Genel Müdüdine edilen ilköðretim 6, 7 rü Funda Kocabýyýk ve Çove 8. sýnýf öðrencilerine yörum u temsilen Ýl Koordinelik Matematik ve Fen Binatörü Þube Müdürü Mahlimleri proje çalýþmasý Bu mut Aþýkoðlu ve Ýl Çalýþma Benim Eserim projesi final Grubu Üyesi Umut Çisergisi ve ödül töreni men in katýlýmýyla ödül tömayýs 2013 tarihlerinde Anreni düzenlendi. kara da yapýldý. 100 proje arasýndan ilk 50 içinde yer alan proje Türkiye genelinde 78 sahibi öðrencilere 32 bin 887 proje baþvurusungb'lýk tablet bilgisayar, dan il çalýþma grubu, bölge ikinci 50 içinde yer alan çalýþma grubu ve bölge biproje sahibi öðrencilere 16 lim kurulundan seçilen 34 GB'lýk tablet bilgisayar ve danýþman öðretmenlerine Matematik, 66 Fen Bilgisi ise dijital fotoðraf çerçevesi olmak üzere 100 proje An100 proje Ankara final sergisine katýlmaya hak kazandý. verildi. kara final sergisine katýlmaya Sungurlu Kaledere Þehit Bayram Kesekler Yatýlý Bölge Ortaokuhak kazandý. lu, Metin Topkar danýþman öðretmenliðinde Abdüsamed Akgül ve Ka7-8 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Ankara Altýnpark ANFA Fuar dir Kayer adlý öðrencilerin hazýrladýðý Aðýrlýk Merkezi Deðilmiþ adlý Salonu nda sergilenen projeler, TÜBÝTAK Merkez Bilim Kurulu taramatematik projesi ilk 50; Osmancýk Atatürk Ortaokulu, Mehmet Ali fýndan deðerlendirilerek ilk 50 ve ikinci 50 biçiminde gruplandýrýldý. 9 Hýzarbaþ danýþman öðretmenliðinde Aylin Ýbiþ ve Tuðba Adla adlý öðmayýs 2013 tarihinde ise Millî Eðitim Þura Salonu nda Bakan Yardýmrencilerin hazýrladýðý Dörtgen Yerine Altýgen Kutu adlý Matematik cýsý Orhan Erdem, Müsteþar Yardýmcýsý Zübeyir Yýlmaz, TÜBÝTAK Biprojesi ise ikinci 50 içerisinde yer aldý. lim Ýnsaný Destekleme Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Murat Özoðlu, Kosovalý Bakan a Ýskilip Kapýsý T ürk Dünyasý Öðrenci Derneði Genel Baþkaný Ahmet Saðlam, Kosova Kamu Yönetimi Bakaný ve Kosova Demokratik Türk Partisi Baþkaný Mahir Yaðcýlar ýn davetlisi olarak bu ülkeye gitti. Kosovalý Türklerin milli bayram kutlamalarýna katýlan Saðlam, kutlamalarýn ardýndan Bakan Mahir Yaðcýlar ý ziyaret etti. Ziyarette Saðlam, Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen Kapý Müzesi projesi hakkýnda açýklamalarda bulunarak Yaðcýlar a kapý minyatürü hediye etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Bakan Yaðcýlar, Ýskilip ten böyle bir hediye almaktan mutlu olduðunu belirterek, Kosovalý Türklerden Ýskilip halkýna selam gönderdi. Saðlam ise, Prizren de Osmanlý dönemine ait Ýskilip in kapýlarýna benzer çok sayýda kapý var olduðunu, iki þehri bu ortak paydada bir araya getirerek Ýskilip te baþlatýlan Kapý Müzesi Projesinde Türk Dünyasý Öðrenci Derneði Genel Baþkaný Ahmet Saðlam, Kosova Kamu Yönetimi Bakaný ve Kosova Demokratik Türk Partisi Baþkaný Mahir Yaðcýlar a kapý minyatürü hediye etti. uluslararasý boyut kazandýrarak Osmanlý döneminde birlikte yaþayan milletlerin de bu vesileyle ortak bir paydada buluþturulmuþ olunacaðýnýn altýný çizdi. Ziyaret sonunda Kosova Demokrat Türk Partisi yetkilisi Levent Buþ, tarafýndan geçmiþten günümüze Kosova Çaðdaþ Türk Tiyatrosunu anlatan bir kitap hediye edildi.(ýha) Saðlýkçýlar tatbikatta orum Göðüs Ç Hastalýklarý Hastanesi çalýþanlarý için yangýn tatbikatý yapýldý. Geçtiðimiz Perþembe günü yapýlan tatbikata yüzü aþkýn saðlýk çalýþaný katýldý. Hastanede belirlenen Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi çalýþanlarý için yangýn tatbikatý yapýldý. koruma ve kurtarma ekiplerinin de aktif katýlýmýyla yapýlan tatbikat baþarýyla tamamlandý. Hastane yönetimi, Ýtfaiye ekiplerinin de verdiði eðitimle sona eren tatbikatta emeði geçen herkese teþekkür etti. SGK'ya nezaket ziyareti E mekliler Derneði Yönetim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Kurumu Haftasý nedeniyle SGK il müdürlüðüne ziyarette bulunan Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, SGK Haftasý'ný kutladý. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Emekliler Derneði ile sürekli diyalog halinde bulunduklarýný belirterek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Çek e taziye ziyareti ÇESÝAD yönetimi Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek i makamýnda ziyaret etti. Ç orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý ve Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) Yönetim Kurulu, Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek i makamýnda ziyaret ederek, dernekleri adýna taziyelerini bildirdiler. Ümraniye Kaymakamlýk makamýnda gerçekleþen taziye ziyaretine, ÇESÝAD yönetiminden Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Canýdemir, Ýbrahim Sezikli, Hayrettin Özkaya, Cafer Özsoy, Mustafa Kuþ, Tahsin Özcan, Orhan Atak ve ORKÝSAN Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Orhon katýldý. Çek, ziyaret için ÇESÝAD Yönetimi ne teþekkür etti. D kampanyadan yararlanabilmesi için sadece yakýnlarýnýn veya E-Market ten engelliler için kampanya igitürk yetkili satýþ noktasý EMarket, Mayýs Engelliler Haftasý nedeniyle engellilere özel kampanya düzenledi. Elektronik Market Digiturk yetkili satýþ ve teknik servis noktasýnda bu haftaya özel tüm engelli vatandaþlara Digitürk aboneliklerinde % 50 indirim yapýlýyor. Engelliler Haftasý nedeniyle yapýlan indirim kampanyasý sinema, lig tv, belgesel, haber, müzik ve çocuk paketlerini de kapsýyor. E - M a r k e t t e n yapýlan açýklamada, engelli vatandaþlarýn T ramý kapsamýnda daðýtýlmaktadýr. Bu takvim- kendilerinin bayiye uðramalarýnýn yeterli olacaðý belirtildi. Ümraniye Kaymakamý Mustafa Çek i makamýnda ziyaret engellilere özel kampanya düzenledi. Ýlkokullara Güvenli Yaþam Takvimi ürk Kýzýlay ý Genel Merkezi tarafýndan Çorum un Sungurlu ilçesinde ilkokullara Güvenli Yaþam Takvimi daðýtýldý. Kýzýlay Sungurlu Þube Baþkaný Elvan Küçükevcilioðlu, Türk Kýzýlayý Genel Merkezi tarafýndan gönderilen 'Güvenli Yaþam Takvimi'ni Sungurlu da bulunan ilkokullarýn tamamýný dolaþarak okul müdürleri ve sýnýf öðretmenlerine teslim ettiklerini söyledi. Küçükevcilioðlu, Bu takvimler, ilçemizde yürütülen Toplum Liderlerini Teþkilatlandýrma Projesi Afet Zararlarýný Azaltma Prog- lerin çocuklarýmýzýn eðitimine katký saðla- yacaðýna inanýyoruz (ÝHA) Sungurlu da ilkokullara Güvenli Yaþam Takvimi daðýtýldý. Kargý da Anneler Günü A nneler Günü haftasý nedeniyle Çorum un Kargý ilçesinde Müftülük tarafýndan bir kutlama programý düzenlendi. Belediye Kültür sitesinde gerçekleþtirilen ve Ýl Müftülüðü Din Hizmetleri Uzmaný Meryem Uyanýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý programa kadýnlarýn ilgisi yoðun oldu. Anneler Günü haftasý nedeniyle Kargý da Müftülük tarafýndan bir kutlama programý düzenlendi. Programda ayrýdoðduktan 3 ay sonra dýr Yasemin e fedakarca engelli kýzýna özveri havale geçirdi, uzun ca bakan annesi Ayten ile bakan Ayten Çelik süre hastanede kalan Çelik yýlýn annesi seyýlýn annesi seçildi. Yasemin in beyninde çildi. Sahneye Yasemin kist oluþtu. Þuanda 23 ile birlikte çýkan Ayten Kargý ilçesine yaþýnda olan Yasemin Çelik'e plaketini Merbaðlý Maksutlu Kökendini 7-8 yaþýnda giyem Uyanýk verdi. Töyü'nde ikamet eden aibi hissediyor. Doðduðu rende ayrýca Çelik'e çelenin tek çocuðu olan günden bugüne 23 yýlþitli hediyeler veril23 yaþýndaki Yasemin Yaþam Boyu Kadýn Saðlýðý paneli 12 Emekliler Derneði Yönetim Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur'u ziyaret etti. -18 Mayýs tarihleri arasýnda kutlanacak olan Hemþirelik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Yaþam Boyu Kadýn Saðlýðýný Geliþtirme konulu panel düzenlendi. Yarýn saat da Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksek Okulu salonunda gerçekleþtirilecek panele konuþmacý olarak Hemþirelik Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Nuriye Büyük- kayacý Duman, Arþ. Gör. Ayþe Burcu Akbulut, Yrd. Doç. Dr. S.Ayla Albayrak, Arþ. Gör. Gülay Yýlmazel katýlacak. Ayný gün öðrencilerin þiir ve müzik dinletisi var.

17 SALI 14 MAYIS Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Gök Kuzgun Ercan AYANCI com Tanýmý Gökkuzgun Ýnce yapýlý, küçük karga boyutunda bir kuþtur. Sýklýkla teller ya da alçak aðaçlar üzerinde bulunur. Gagasý kalýn ve koyu, kuyruðu kýsa ve kare, kanatlarý ise oldukça uzun ve küt uçludur. Açýk turkuaz mavisidir. Alt tarafý daha yeþil ve yaz baþýnda parlaktýr. Sýrtý açýk kýzýldýr. Uçuþta köþeli kanadýnýn parlak mavi, mor ve siyah renklerini gözler önüne serer. Gencinin kýþ giysisi daha mattýr Habitatý Seyrek ormanlar, aðaçlý yada çalýlýkaçýk araziler ve orman kenarlarýnda yaþar. Yayýlýþý Rusya' nýn batýsý ile Anadolu, Balkanlar, Hazar denizinin batýsý, Ýspanya ve Portekiz civarý, Ýtalya, Ýran' ýn kuzeybatýsý ile Kuzey Afrika' nýn batýsýnda yaz mevsiminde bulunur. Anadolu' da, Orta ve Doðu Karadeniz, Kuzey Afrika, Yunanistan' nýn güneyi ile Mezopotamya civarýnda ise göç sýrasýnda kýsa süreli görülür. Beslenme Örümcek kuþlarýna benzer bir beslenme alýþkanlýðý vardýr. Kurbaðalar, kertenkeleler ve böceklerle beslenirler. Biyolojisi Konduðunda kýzýl sýrtý belirir Uçuþta ise mavi kanat örtüleri ve kanat altý belirir. Kuyruðu girintilidir. Genci soluk renklidir. Uçuþu düzdür. Göçü Göç yapan bir kuþtur. Yaz mevsiminde yaþadýðý kuzey bölgelere göçer ve kuzey bölgelerden sonbahar aylarýnda güneyde yaþadýðý bölgelere geri döner. Ülkemizde de yaz mevsiminde görülen bir göçmenidir. opülasyonu Doðu ve güney Avrupa' da 24 bin çift kadar olduklarý tahmöin edilmektedir Davranýþlarý Kur sýrasýnda taklalar atarak uçar ve öter. Yavrulama döneminde Erkek diþiyi besler Yerel Adlar KEFE-Gökkuzgun(Coraciasgarrulus) (Giresun: Bulancak, Samugüney, Talipli ve Burunucu köyleri) / rousettus Gökkuzgun-mavi kuzgun,gökçeli karga(denizliwolfkenan Kastamonu - Abana / gökkuzgun - bakýrcý / naktan Gökkuzgun"tellikarga/Trakya-Meric/ Husmen aða gýrav, gýrav gýrav, gökçe karga, mavi kuzgun - Kazým Çapacý Ses-Ötüþü Sesi haþin ve çirkindir. Kargaya benzer bir rrrak, rrrak Fotoðraf Çorum da çekildi Kaynak Alimin ölümü alemin ölümüdür buyurur Peygamberimiz. Çorum Ýmam Hatip Lisesi olarak büyük bir deðerimizi kaybettik. Geç bulduk, tez yitirdik. Salim Altunay: Ýyilik timsali idi. Okulumuzun tüm personeli tek bir cümlede hem fikir; iyi insan ancak böyle olabilir. Zira kýzmaz, küsmez, daralmaz, darýlmaz, strese girmez, rahat bir tabiatý vardý. Biz beraber yapacaðýmýz bir programýn telaþý ve koþturmacasý içerisinde iken bir þeylerin ters gidebileceði endiþesini taþýrken o gayet rahat bir tavýrla meraklanmayýn, düzene girer derdi. Acaba diyorum ya baþarýsýz olursam endiþesini bize mi belli etmezdi. Dindarlýk yönü bayaðý zayýf farklý okulda görevli bir öðretmen arkadaþ, bizde görevli öðretmen arkadaþýnýn lehinde konuþmasýna bakarak þöyle bir yorumda bulundu: Büyüklerimiz derlerdi ki; Allah dünyada sýnava/imtihana gerek duymadýðý insanlarý yanýna alýrmýþ. O personeline kýyamazdý. Eksik gördüðü bir iþi kalkýp yapmaktan yüksünmezdi. Müdür odasýnýn kapýsý sürekli sonuna kadar açýktý. Muhatabýna göre hareket eden mütevazý bir yapýsý vardý. Kýrmak, dökmek, incitmek onun kitabýnda yoktu. Kendini üzenleri bile hoþ görürdü. Her tür öðrenciyi kaydetmeye izin verdi diye eleþtirilmiþti. Okulun adýný kirleten öðrencilerden elbette rahatsýz olurdu. Geçtiðimiz yýl bu tip eleþtiride bulunanlara okulumuzun mezuniyet gecesinde þöyle bir cevap vermiþti: Burasý enbiya pýnarý, iþtahý olanlar gelir içer. ** Kendisine genellikle abi diye hitap ederdim. Son zamanlarda Salim abi, kabul etmese de yorgundu. Arapça bölge yarýþmalarý ve kayýnpederinin vefatý peþpeþe geldi. Kayýnvalidesinin rahatsýzlýðý da onu yýpratmýþtý. Gözleri sanki bir baþka bakýyordu bize. Bu sebeple: Abi yoruluyorsun, git istirahat et derdim. Ben iyiyim derdi o kadar. Arabasýný hýzlý kullanmayý severdi. Özellikle uzun yolda yanýna binmeye korkar, arka koltuða otururdum ve hýz konusunda adeta yalvarýrdým ona. Benim gibi diðer mesai arkadaþlarýnýn ve aile efradýnýn da bu duruma þaþtýklarýný; o sakin adam direksiyona orum Vakfý Ankara ÇÞubesi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan düzenlenen Bahar Konseri, Ankara Gençlik Parký nda bulunan Gençlik Parký Kültür Merkezi Necip Fazýl Salonu nda gerçekleþtirildi. Acý kaybýmýz; Salim Altunay Eðitim Kültür Penceresi H. Mustafa AKTAÞ Salim hoca nýn gülerek gittiðine inanýyoruz. Onun anýsýna Neþet Ertaþ ýn kulaklara küpe þu nasihatini yerine getirdiði kanaatiyle sizlerle paylaþmak isterim: geçince niye böyle oluyor dediklerini vefatý sonrasý çok duyduk. Takdir-i Hüda. Ecel. Mutlaka bir sebebe istinad edecek. Ölüm; Beklenen ama beklenmedik anda kapýyý çalan davetsiz konuk. Duymuþ ya da okumuþsunuzdur þu sözü: Sen doðarken herkes gülüyordu, sen aðlýyordun... Öyle bir hayat yaþa ki sen ölürken herkes aðlasýn, sen gül.. Dinle sana bir sözüm var Kimseyi hor görme gardaþ Kim nasýldýr Allah bilir Kötüleyip yerme gardaþ Tek Hakim'dir ulu gani Bir yaratmýþ seni beni Veren alýr tatlý caný Ötesini sorma gardaþ Gönül bilmeyenler çoktur Bilmeyen de gönül yoktur Bilmiþ ol ki gönül haktýr Sakin ol ha kýrma gardaþ Kerameti sende bilip Bilmeden günahkar olup Ýnsan doðup Hayvan ölüp Cehenneme girme gardaþ Bak hayvanlarýn halýna Gitmiþ þeytanlýk yoluna Kaderin garib kuluna Baþka isim verme gardaþ. Bahar Konseri Çorumlular ý buluþturdu Bahar konserine çok sayýda Çorumlu üst düzey bürokrat, sanayici ve iþadamý katýldý. Konser programý, Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ýn açýþ konuþmasý ile baþladý. Bilan, Biz Çorumlular Ankara da gurbetçi gibi deðil, evimizde kendi memleketimizde olduðu gibi yaþýyoruz. Yaþadýðýmýz yere de artý deðerler katýyoruz. Yaþadýðýmýz yere vergi veriyor, iþ üretiyor, aþ katýyor daha önemlisi kendi örf adet ve kültürümüzü tanýtýyoruz. Ankara da gurbetçi sýralamasýnda birinci sýrayý almýþ olsak da siyasi ve kültürel arenada maalesef hak ettiðimiz sýralarý alamýyoruz. Bunun için de Çorum a ve Çorumlu ya yakýþan güçlü, bilgili, kültürlü kiþilerden lobiler oluþturmak istiyoruz. Güçlü ve bilinçli bir lobicilik yapabilirsek Ankara da bu nüfus sayýmýzla çok iyi yerlere gelmiþ birçok hemþerilerimizle daha aktif ve sosyal olacaðýmýza inanýyorum. Bilan, yoðun seçim programý nedeniyle programa katýlamayan, seçim sonrasýnda yeniden baþkanlýða seçilen Çetin Baþaranhýncal ve yönetimini tebrik ederek baþarýlar diledi. Erdem Çenesiz in geçirdiði ameliyat sebebiyle programa katýlamayan Çorum Vakfý Baþkaný Ýsmet Çenesiz e ve Çenesiz ailesine geçmiþ olsun dileklerini ileten Bilan, tüm annelerin de Anneler Günü nü kutladý. Bilan, konuþmasýnýn devamýnda Hatay Reyhanlý da yaþanan olayla ilgili duygularýný da paylaþtý. Hayatýný kaybedenlere rahmet diledi. Bilan, geceye katýlanlara, konser organizasyonuna sponsor olan Portakal A.Þ., Mustafa Saatçi, Halis Durkaya, Ece Holding, Kibem, Katipler Konaðý na ve telgraf, telefonlarý ile kendilerini destekleyen Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan köse, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal a teþekkür etti. Sungurlu ya Gençlik Merkezi orum un Sungurlu ÇBelediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan ilçeye Gençlik Merkezi yapýlacaðýný açýkladý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu Belediyesi'ne ait 4 bin metrekare arsa üzerinde yapýlacak merkez için, 100 bin TL baþlangýç ödeneðinin 2013 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný söyledi. Gençlik Merkezi yapýlmasý düþünülen arazide Spor Genel Müdürlüðü jeoloji mühendisi Önder Sönmezer baþkanlýðýnda yapýlan jeolojik ve jeofizik çalýþmalarý tamamlandý. Baþkan Uzunkaya, yapýlan zemin etüdlerinin ardýndan arazinin merkez için uygun bulunmasý üzerine arsayý Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne tahsis ettiklerini ifade etti. orum un Sungurlu ÇBelediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda CEDRÝC adlý çocuk tiyatrosu sahnelendi. Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu nda iki seans halinde sahnelenen müzikal tiyatro oyununu ilk ilkokul öðrencileri daha sonra ise ana sýnýfý öðrencileri izledi. Belçikalý karikatürist Raoul Cauvin tarafýndan Sungurludaki gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilmelerine olanak saðlayacak bir tesisi ilçeye kazandýrmak amacýyla yola çýktýklarýný belirten Uzunkaya, Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýz gençlerimizin serbest zamanlarýný ilgi, istek ve yetenekleri doðrultusunda deðerlendirilmesi için il yazýlan ve Laudec tarafýndan çizgi film olan Cedrýc i çocuklar büyük bir ve ilçelerde Gençlik Merkezleri kuruyor. Bu merkezlerle gençlerimizi zararlý alýþkanlýklardan korumayý, böylece toplumda aktif bireyler olmalarýný hedefliyoruz ayrýca hedefimiz süreci bu yýl tamamlayýp inþaata baþlamaktýr Baþbakan Erdoðan'ýn gençlere önem verdiðini ve gençlerin topluma Müzikal tiyatro gösterisi ilgiyle izledi. Oyuncu kostümleri ve sahne dekorlarý ile dikkat çeken oyunda 8 T.C. ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2011/11 TLMT. Örnek No: 25* TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýma çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; su kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce banlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda % 18 KDV.'nin alýcýya ait olacaðý, %20 ihale teminatý alýnacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 11/05/ Ýhale Tarihi : 06/06/2013 günü, saat 15:00-15:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 21/06/2013 günü, saat 15:00-15:10 arasý. Ýhale Yeri : ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 5. SOK. NO: 63/A KAYNAR YEDDÝEMÝN/ÇORUM No Takdir edilen deðeri T.L. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %18 l ADETRÝGAKU MARKANEXCG MODELCG1030 SERÝ NOLU FAAL DURUMDA ANALÝZ YOLU ÝLE ELEMENT BELÝRLEME CÝHAZI l ADET DELL MARKA 56F2KNI SERÝ NOLU AYNI MARKADA 17 ÝNC MONÝTÖR, MAUS VE KLAVYE DAHÝL BÝLGÝSAYAR CENAN MARKA PÝXMAÝ ÝP 700 MODEL YAZICI ÝLE CÝHAZIN MÜÞTEMÝLATI OLAN FUSION MARKA FFGM -l-t MODELLÝ GÝRÝNDÝNG MÝLL TÝPÝ FAAL DURUMDA ÖÐÜTÜCÜ MAKÝNA. * Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63 e karþýlýk gelmektedir. (Basýn: 442) Resmi ilanlar: faydalý birer bireyler olmasý için önemli çalýþmalar yaptýðýný belirten Uzunkaya, Sayýn Baþbakanýmýz bizlerden gençlerin önünü açacak, zamanlarýný verimli kullanacak çalýþmalar beklediðini her fýrsatta söylüyor. Saðlýklý bir toplum oluþturmak için gençlerimizin yararlý aktiviteler yapmalarý çok önemlidir ifadesini kullandý.(ýha) yaþýndaki bir çocuðun maceralarýný anlatýlýyor.(ýha)

18 18 SALI 14 MAYIS 2013 Derbi sonrasý Çorum da da çirkinlik! D ün akþam Spor Toto Süper Lig de Fenerbahçe-Galatasaray arasýnda oynanan derbi maç sonrasý Çorum da, iki takým taraftarlarý arasýnda kavga çýktý. Taraftarlar arasýnda çýkan kavgaya polis müdahale etti. Mücadeleden Fenerbançe'nin 21 galip ayrýlmasý üzeri- ne taraftarlar sokaða döküldü. Takýmlarýnýn Galatasaray'ý yenmesi sonrasý bir araya gelen yaklaþýk 500 kiþilik sarý-lacivertli taraftarlar ve takýmlarý yenilen Galatasaraylýlar þehrin en iþlek caddesinde birbirlerine sözlü saldýrýda bulundu. Zaman zaman gerginliklerin yaþandýðý olaylara polis güçlükle müdahale etti. Sarý-laci- Derbi maçýn ardýndan Gazi Caddesinde iki takým taraftarlarý arasýndaki kavgaya Emniyet güçleri müdahele etti vertli taraftarlar, valilik binasý önündeki parkta toplandý. Bu sýrada ara sokaklardan çýkan 300 kiþilik Galatasaray taraftarý sarý-lacivertli taraftarlara arasýnda sözlü tartýþma çýktý. Ýki grup arasýnda arbedeye dönüþen olaylarda bazý taraftarlar çöp bidonlarýný bir birlerine fýrlatýrken, bir biri ardýna patlayan maytap türü patlayýcýlar sonrasý polis müdahalesini daha da sertleþtirdi ve iki grubu ayrý ayrý yerlerde toplamak istedi. Ancak, ellerine takýmlarýnýn bayraklarýný alan taraftarlar araçlarýn arasýnda koþmaya baþladý. Bir süre sonra yeniden karþý karþýya gelen iki takýmýn taraftarlarý güçlükle yatýþtýrdý. Bir saat süren arbede sonrasý olaylar nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiðe kapandý, vatandaþlar taraftarlara tepki gösterdi. U 13 de þampiyon bugün belli olabilir PTT Gençlikspor U 13 final grubunda bugünki maçtan bir puanla ayrýlýrsa þampiyonluðu garantileyecek U 13 Final Grubunda dördüncü hafta maçlarý bugün oynanacak. Bugün oynanacak Gençlerbirliði PTT Gençlikspor maçýnýn sonucu þampiyonu belirleyebilir. Günün ilk maçýnda saat da 12 puanla lider durumda bulunan PTT Gençlikspor ile 7 puanla ikinci sýrada bulunan Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçtan PTT Gençlikspor bir puanla ayrýlsa dahi ligin bitimine bir hafta kala þampiyonluðu garantileyecek. Gençlerbirliði þampiyonluk umutlarýný devam ettirmek için bu maçý kazanmak zorunda. Saat de baþlayacak günün ikinci maçýnda U 11 Miniminiklerde dördüncü maçlar oynandý Çorumspor: 4 - Osmancýk Fener Gençlik:1 Saha SAHA: 1 No'lu Dýþ HAKEM : Uðral. Dursun ÇORUMSPOR: Metehan, Ali Baran, Mert, Turhan, Sefercan, Burak, Sefa, Emre, Tuðra, Utkan, Batuhan, Dursun, Abdussamet. OSMANCIK FENER GENÇLÝKSPOR : Çorumspor üçüncü galibiyeti alarak final grubu umutlarýný son maça taþýdý Çorum Belediye: 2 - Gençlerbirliði: 1 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Kadir Berkay Damar. ÇORUMBELEDÝYESPOR: Or- kun, Ayberk, Hasan, Murat, Furkan, Hakan, Yarkýner, Ahmet, Cihan, Ali, Doðukan, Emre, Yusuf. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Soner, Ab- dulkerim, Alper, Sergen, Koray Uður, Emrullah, Yasin, Mahmut, Alper, Süleyman, Enes, Hazar. GOLLER : 9. dak. Murat, 23. dak. Ayberk (Çorum Belediyespor), 48. dak. Burak, Ertuðrul, Furkan, Aykut, Zeynal, Emirhan, Hasan, Kadir, Doðuhan, Mustafa, Ozan, Ahmet, Berkay, Anýl, Akif. GOLLER : 3. ve 21. dakikalarda Sefercan, 18. dak. Emre. 35. dak. Burak (Çorumspor), 31. dak. Emirhan (Osmancýk Fener Gençlikspor). F utbol Federasyonu tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen U 11 miniminikler liginde gruplarda dördüncü maçlar tamamlandý. Son maçlar öncesinde A grubundan Osmancýkgücüspor, B grubundan ise Çorum Belediyespor takýmlarý final grubunda mücadele etmeyi garantilediler. A grubunda oynanan maçlarda üç maçýndan da galibiyetle ayrýlan Osmancýkgücüspor dördüncü maçýnda da Çimentospor'u 4-0 yenerek grupta liderliðini sürdürdü ve final grubunda mücadele etmeyi garantiledi. Grubun diðer iddialý iki takýmý Çorumspor, Osmancýk Fener Gençlik'i Alaca Belediyespor'da Mimar Sinan'ý yenerek final grubu iddialarýný son maça taþýdýlar. Bu grupta yarýn oynana- cak son hafta maçlarýnda Osmancýk Fener Gençlik - Alaca Belediyespor ve Osmancýkgücüspor-Çorumspor maçlarý gruptan ikinci çýkacak takýmý belirleyecek. B grubunda ise lider Çorum Belediyespor, Gençlerbirliði'ni zorda olsa 2-1 yenerek final grubunda mücadele etmeyi garantiledi. Ýlk iki mücadelesi veren PTT Gençlikspor, Ulukavakspor'u yenerek umutlarýný son maça taþýdý Gençlik ise hükmen galibiyetle iddiasýný son maça taþýdý. Grupta yarýn Gençlerbirliði ile 1907 Gençlikspor ve PTT Gençlikspor- Çorum Belediyespor arasýndaki maçlarýn sonuçlarý gruptan final grubuna çýkacak ikinci takýmý belirleyecek. ise 2 nolu sahada Mimar Sinan Gençlikspor ile 1907 Gençlikspor karþýlaþacak. Bu maçýn sonucuda ligde ikincilik ve üçüncülük kupasýný belirlemesi açýsýndan önem taþýyor. Hakemler Basar ve Alagöz U 13 final grubunda bugün oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesi nden yapýlan açýklamaya göre Gençlerbirliði ile PTT Gençlikspor arasýndaki maçý Yüksel Basar yönetecek. Mimar Sinan ile 1907 Gençlikspor arasýndaki maçý ise Emre Alagöz yönetecek. Gençlik Haftasý etkinliklerinde bugün üç branþta heyecan baþlýyor G ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan Gençlik Haftasý etkinlikleri arasýnda düzenlenen sportif müsabakalardan üçünde mücadele bugün baþlýyor. Gençlik Haftasý Masa Tenisi müsabakalarý bugün saat 10,00 da Atatürk Spor Salonu Boks Salonu bölümünde baþlayacak. Liseli Gençler kategorisinde yapýlacak turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri verilecek, Gençler Voleybol turnuvasýnda ise bugün bayanlarda ilk maçlar oynanacak. Saat de Atatürk Spor Sa- lonu nda oynanacak ilk maçta Ticaret Meslek Lisesi ile Mehmetçik Anadolu Lisesi karþýlaþacak. Saat daki ikinci maçta ise Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi okullarý karþýlaþacaklar. Gençler Basketbol da ise bugün bayanlarda bir erkeklerde ike maç oynanacak. Saat da Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Anadolu Lisesi bayan takýmý karþýlaþacak. Saat de ise Atatürk Anadolu Lisesi- Eti Anadolu Lisesi ve saat da ise Anadolu Lisesi-Mehmetçik Anadolu Lisesi takýmlarý karþýlaþacaklar. Gençlik Haftasý Hentbol müsabakalarý ile baþladý Spor Lisesi: 44 - Eti Anadolu Lisesi : 40 SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Ömür Muammer Tekman Soytemiz - GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Oðuzhan, Hidayet, Sadýk, Sel- çuk, Mücahit, Yasir, Murat, Yasin Oðuz. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: Erkan, Umutcan, Mert, Ozancan, Onur, Resul, Doðancan, Görkem, Can. ÝLK YARI : (Spor Lisesi) Osmancýkgücü dördüncü maçýndan da galip ayrýldý ve final grubunu garantiledi Osmancýkgücüspor: 4 - Çimentospor : 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Mehmet Tuðluk. OSMANCIKGÜCÜSPOR: Emre, Çorum Belediyespor, Gençlerbirliði ni yenerek final grubu biletini aldý PTT Gençlik: 6 - Ulukavakspor: 2 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Fatih Derviþoðlu. PTT GENÇLÝKSPOR: Mustafa, Fatih, Abdullah, Ahmet, Muhammed, Kaan, Mehmet, Hasan, Muhammet, Mesut, Atakan, Hakan, Oðuzhan, Ömer, Taha, Fazlý. ULUKAVAKSPOR : Tolga, Mert, Seymen, Salih, Arda, Mustafa, Ali Talip, Arda, Ali Mert, Emirhan, Ali, Tunahan, Melih, Abdullah, Bayram, Muham- med, Zarif. ÇÝMENTOSPOR : Taner, Umur, Mehmet, Kadir, Elvan, Melih, Yahya, Kerim, Utku, Serhat. GOLLER : 24. ve 44. dakikalarda Arda, 27. dak. Ali Talip, 38. dak. Ali Mert (Osmancýkgücüspor). Spor Lisesi büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Eti Lisesi ni yenmeyi baþardý Fatih Lisesi: 23 - Endüstri Meslek Lisesi: 20 SALON : Tevfik Kýþ. Abdurrahman, Orhan, Barýþ, Ahmet, Kürþat, Sefa, Berkant, Baþak, Ekin, Mehmet. GOLLER : 12. (kendi kalesine) Sefa, ve 48. dakikalarda Kaan, 24. dak. Mehmet, 34. dak. Hasan (PTT Gençlikspor), 26. dak. Ahmet, 45. dak. Berkant (Ulukavakspor). Özer HAKEMLER : Bora Duyar - Selin FATÝH LÝSESÝ : Ýsmail, Abdullah, Mustafa Akman, Mücahit, Samet, Cen- giz, Osman, Musa, Mustafa Yaman, Sancar. TEKNÝK ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Ömer, Uðurcun, Mustafa, Ferzan, Nurullah, Ali Cem, Can, Faruk. ÝLK YARI : (Fatih Lisesi) Alaca Belediye Mimar Sinan önünde tek golle kazandý ve umutlarýný son maça taþýdý Alaca Belediye: 1 - Mimar Sinanspor: 0 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha HAKEM : Doðan Metin. ALACA BELEDÝYESPOR: Yusuf Ulukavakspor u 6-2 yenen PTT Gençlik final grubu iddiasýný son maça taþýdý Þimþek, Enes, Mikail, Yahya, Erkan, Samet, Yusuf Demir, Mustafa, Osman, Raþit; Abdulbaki, Hüseyin, Abdulkerim, Taha. MÝMAR SÝNANSPOR : Hamza, Yasin, Þükrü, Haþim, Abdulsamet, Seyit, Enes, Hüseyin, Ýbrahim, Burak Elmas, Muhammet, Burak Afþar, Yakup. GOLLER : Belediyespor). 2. dak. Erkan (Alaca Fatih Lisesi ilk maçýnda Endüstri Meslek Lisesi ni yenerek iyi baþlangýç yaptý

19 SALI 14 MAYIS ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal Mah Çankaya / Ankara Saat: 10:00 17 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Çevre Yolu peyzaj uygulama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Osmancýk ilçesi Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 14:00 22 MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Laçin ilçesi Çamlýca Beldesi Mesleki ve Teknik Eðtiim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 10:00 Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Kargý ilçesi Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 14:00 Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Taze sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde Ayak kokusunun pek çok hastalýðýn habercisi olduðunu açýklayan Uzm Dr. Bilge Madak, "Bazý kanserler el ve ayak terlemesi yapabiliyor. Kalp krizinin ön safhasýnda terleme olabiliyor" bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 3 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra 34 UE 8510 plakalý, 1998 model, Rover marka, 214 SÝ tipli, lacivert renkli aracýn satýþý iþi. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniði'nden Uzm. Dr. Bilge Madak, ayak kokusunun pek çok hastalýðýn habercisi olduðunu belirterek, "Bazý kanserler el ve ayak terlemesi yapabiliyor. Kalp krizinin ön safhasýnda terleme olabiliyor" Merkez Efendi Devlet Hastanesi Cildiye Polikliniði'nde görevli Uzm. Dr. Bilge Madak ve Uzm. Dr. Deniz Havlucu, önemli saðlýk sorunlarý arasýnda yer alan ayak kokusunun nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Ayak terlemesine baðlý olarak rahatsýz edici bir kokunun meydana geldiðini söyleyen Dr. Bilge Madak, "Ayak terlemesinin çoðu irsidir. Altta neden pek bulamayýz ama bazý hastalýklar buna sebep olabiliyor. Terbezi bu hastalýklarýn baþýnda geliyor. Terbezlerinin aþýrý çalýþmasý ayak kokusuna neden olabiliyor. Buna yol açan sempatik sinir sistemi dediðimiz bazý hastalýklar yol açabiliyor. Troid hastalýklarý, hipo bezi hastalýklarý, þeker hastalýðý, bazen de hiçbir hastalýða yol açmadan stres, sýkýntý gibi durumlar da neden olabiliyor" Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. No: 154 Sima Otomotiv yaný) Saat: 10:25-10:30 6 HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý cihazlarý (24 adet) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çevre Yolu Bulvarý No: kat Ýhale Salonu (Mühendislik Fakültesi yaný) Saat: 14:00 10 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra 19 KS 112 plakalý, 1996 model, Fiat marka, kahverengi aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký / Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/AÇorum Saat: 10:00-10:05 T.C. Çorum 4. Ýcra 19 ES 670 plakalý, 2011 model, Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:25-10:30 11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Ayak kokusunun bazý hastalýklarýn habercisi olduðunu söyleyen Dr. Madak, "Bazý kanserler de el ve ayak terlemesi yapabiliyor. Kalp krizinin ön safhasýnda terleme olabiliyor. Ancak bunlar daha nadir görülen nedenler. Hasta polikliniðe geldiði zaman bunlarla ilgili tetkiklerimizi yapabiliyoruz" diye konuþtu. Hastalýðýn tedavisi hakkýnda da bilgiler veren Dr. Madak, "Uzun süreli ve zor süreçlerden geçen bir tedavisi var. Hastalarýmýzýn çoðu bir yerden sonra vazgeçerler. Kalýcý ve geçici olmak üzere iki tedavisi var. Geçici tedaviler daha çok bizim kullandýðýmýz ve SGK tarafýndan da karþýlanan alüminyum klorid içeren su ve losyonlar kullanýlabilir. Bunlar dýþýnda hastaya iyon toforez denilen el ve ayaða suyun içerisinde doðru elektrik akýmý verilerek 20 dakika süreyle uygulanan bir tedavi. Ancak bu da her yerde yok, özellerde veya üniversite hastanelerinde mevcut olan bir tedavi yöntemi. Bir tedavi yöntemi de botoks uygulanabilir. Ancak botoksun 6-7 ay kadar bir etkisi var. O da doktor tarafýndan uygulanýyor. Diðer bir tedavi seçeneði ise kalýcý tedavidir. Cerrah tarafýndan yapýlýr. Sempatik sinir sistemi fazla aktif olduðu için cerrahi müdahaleyle bloke edilir. Ancak bu da cerrahi bir iþlem olduðu için pek fazla tercih edilmiyor" Hastalara önerilerde bulunan Dr. Madak, "Çorap ve ayakkabý seçimine dikkat edilmesi ge- Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 5 TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Ayak kokusu kanserin habercisi olabilir YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gülay BALLIKKAYA Süleyman kýzý 1971 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1142) YÝTÝK nolu 1 tane faturamýz kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Uður Turizm Otelcilik Gýda Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Çorum Vergi (Ç.HAK:1136) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nizamettin ARDAHANLI Ýlyas oðlu 1973 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1137) YÝTÝK Ýzmir Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ferhat YILDIRIM Gazi oðlu 1950 Alaca Doðumlu (Ç.HAK:1138) YÝTÝK Bayat Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hacer KARATAÞ Mahir kýzý 1944 Bayat Doðumlu (Ç.HAK:1133) (Ç.HAK:1098) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere preste saç kesim ustalarý ve kaynakçý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Uður Urhan Metal Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 3 Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D (Ç.HAK:1040) rekir. Ayaða doðal çoraplar giyilmesini öneriyoruz. Pamuklu çoraplar tercih edilmeli. Tam deri ortopedik ayakkabýlar ayak kokusunu önler. Ayak kokusu rahatsýzlýðý olan hastalarýn dermatoloji kliniðine gelmeleri onlar açýsýndan iyi olur" diye konuþtu. Uzm. Dr. Deniz Havlucu ise, hastalýðýn yol açtýðý sosyolojik ve psikolojik sorunlara deðinerek, "Hastalýðýn sebep olduðu bazý sosyal vakalar da var tabi. Hasta kendi gelmese de yakýnlarý tarafýndan doktora getiriliyor. Ya da kendisi rahatsýz oluyor bir eve ya da bir ziyarete gittiðinde. Bazý vatandaþlar camiye gittiðinde sýkýntý olduðunu söylüyor. Psikolojik bir zorluða da yol açabiliyor. Hem psikolojik olarak hastalýk terlemeyi arttýrabiliyor hem de terleme hastanýn psikolojisini bozabiliyor. Eþler arasýnda da bu hastalýktan kaynaklanan sýkýntýlar olabiliyor. Bize de özellikle eþler müracaat ediyor" (ÝHA) ELEMAN ARANIYOR Kamil Koç Otobüsleri A.Þ. bünyesinde araçlarýmýzda HOST olarak çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, diksiyonu düzgün olan BAY personel alýmý yapýlacaktýr. Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte Belediye Oto Terminalinde bulunan Kamil Koç Yazýhanesine yapýlmasý gerekmektedir. KÝRALIK BÜRO Sel Sokak Katipoðlu Ýþmerkezinde 2. katta bulunan 50 m2 lik büro (Ç.HAK:1066) kiralýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:900) (Ç.HAK:1118) (Ç.HAK:1080) (Ç.HAK:1140) (Ç.HAK:1008) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE 30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. BENKA ARICILIK (Ç.HAK:953) (Ç.HAK:1039) 500 m2 olan yerler TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler TL Bayan Çalýþma Arkadaþý Aranmaktadýr En az Lise Mezunu, Diksiyonu Düzgün, Bilgisayar Office Programlarýný Kullanabilen, Otomotiv Sektöründe Deneyimli, Bayan Satýþ Danýþmaný, En az Lise Mezunu, Ýkili Ýliþkilerde Baþarýlý, Bilgisayar Office Programlarýný Kullanabilen, Diksiyonu Düzgün, Deneyimli, Halkla Ýliþkiler Bölümünde Görevlendirilmek üzere, Bayan Çalýþma Arkadaþý Aranmaktadýr. Not: Müracaatlarýn Þahsen yapýlmasý önemle belirtilir. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV FÝAT BAYÝÝ Çevreyolu Bulvarý Ýskilip Kavþaðý No : 184 ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere PVC cam iþinden anlayan USTA ve KALFALAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Evyap Yapý Adres: Yavruturna Mah. Cengiz Topel Cad. 25/A Tel: Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr Cihan Medya Daðýtým A.Þ Çorum Þubesi nde çalýþmak üzere motoru ve motor ehliyeti (A2) olan Daðýtým Elemaný alýnacaktýr. Müracat þahsen büroya (Süleyman ASLAN) yapýlacaktýr. Adres: Yeniyol Mah. Sepetçi Sok. No:4 (Zaman Gazetesi) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ÇORUM Diyetisyen Aranýyor Tam zamanlý çalýþacak diyetisyen aranmaktadýr. Telefon (Ç.HAK:1143) Devren Satýlýk Pet ve Damacana Su Ana Bayiliði Mür. Tel: (Ç.HAK:1120) (Ç.HAK:1141) (Ç.HAK:1134) SATILIK EV YEMEKLERÝ LOKANTASI Hazýr müþterileri bulunan firmamýz iþ deðiþikliði (Ç.HAK:1079) (Ç.HAK:955) Devren Satýlýk Telefon- Tamir Bakým Servisi Bankalar caddesinde 11 yýllýk müþteri kitlesine sahip telefon, aksesuar ve teknik servis olarak iþletmekte olduðumuz iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM Akþam den sonra Sahibinden Satýlýk Dükkan (Ç.HAK:1052) (Ç.HAK:1130) ÜÇEL VÝNÇ VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM ELEMANLAR ALINACAKTIR Zevk Oto Döþemede çalýþtýrýlmak üzere Kaynak, Kaborta Ustasý ve Döþeme elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel: Eleman Aranýyor Þantiyemizde çalýþtýrýlmak üzere saha tecrübesi bulunan Ýnþaat Mühendisi ve Ýnþaat Teknikeri alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur nedeniyle acil satýlýktýr. Mür. Tel: m2 Küçük Sanayi Sitesi nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: KEPÇE OPERATÖRLERÝ ALINACAKTIR TL maaþ+sigorta (12 ay devamlý çalýþacak) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Can Oto Kurtarma Adres: Fen Lisesi Karþýsý Tel:

20 Gümüþhane, Keçiören i Samet le vurdu: 2-0 STAD: Yozgat Þehir. HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Fahri Aksoy, Mustafa Savranlar. KEÇÝÖRENGÜCÜ: Yusuf, Tarýk, Sinan, Osman, Edip, Ceyhun (56. dak. Ünal), Yýldýray, Serdar, Sefer, Selçuk (81. dak. Hüseyin), Alihan. GÜMÜÞHANESPOR: Oðuz, Taner, Rahmi, Fýrat, Koray, Bilal, Te- SALI 14 MAYIS 2013 kin (90. dak. Mehmet), Ali, Gökhan, Samet (87. dak. Abuzer), Yýlmaz Can (77. dak. Barýþ). SARI KART: Ceyhun, Serdar (Keçiörengücü), Bilal, Gökhan (Gümüþhanespor). GOLLER: 35. (penaltýdan) ve 73. dakikalarda Samet Taþ (Gümüþhanespor). Y ozgat ta dün baþlayan 3. lig 3. grup play-off ilk maçýnda Gümüþhanespor, Keçörengücü önünde 2-0 galip gelerek finale yükselen ilk takým oldu. Bugün diðer finalisti belirleyecek maçta saat da Yozgat Þehir Stadý nda Darýca Gençlerbirliði ile Kahramanmaraþ Belediyespor karþýlaþacak. Gül: Kararlar haftaya Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yeni sezon için atacaklarý adýmlarý belirlemek için önümüzdeki hafta içinde toplanarak karar vereceklerini söyledi. Belediye nin yoðun programlarý nedeniyle bu hafta toplanamadýklarýný, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ilede görüþerek atacaklarý adýmlarý belirleyeceklerini ve bu doðrultuda adýmlar atacaklarýný belirten Gül Genel Kurul dan isim deðiþikliðine, yeni yönetimden forma renklerinin deðiþimine, teknik heyetten futbolculara kadar geniþ bir alandaki kararlarý haftaya yönetim olarak alarak kamuoyuyla paylaþacaðýz Ç orum Belediyespor'da yeni sezonla ilgili atýlacak adýmlar haftaya kaldý. Baþkan Zeki Gül, Belediye faaliyetlerinin fazla olmasý ve Belediye Baþkaný Güzel baþladý çirkin bitti Maç öncesinde Ýskilipspor hakem ve ev sahibi takým kaptanýna çiçek verirken görülüyor Ç orum Amatör Futbolu nda bu sezon ikinci yarýda kalan maç Karahacip Sahasýnda Ortaköyspor ile Ýskilipspor arasýnda oldu. Maç öncesinde Ýskilipspor kazandýðý takdirde þampiyon olacak, Ortaköyspor ise kazanýp Çorum Belediyespor un kaybetmesini bekleyecekti. Maç öncesi Ýskilipspor kaptaný Faruk seronomide maçýn hakemi ve ev sahibi takýmýn kaptanýna çiçe vererek güzel bir baþlangýç yaptýlar. Centilmence baþlayan maçýn ilk dakikalarýnda karþýlýklý atýlan gollerle 1-1 beraberlikle devre bitmek üzereyken yaþanan bir anlýk gerilim maçý tatil et- meye kadar götürdü. Ortaköyspor lu bir futbolcu çift sarý karttan oyundan atýlmasýyla baþlayan gerilim önce futbolcular arasýnda sonra tribünde gerilim artýnca maçýn hakemi Özgür Demirci Ýskilipspor dan üç futbolcuya kýrmýzý kart gösterdi. Daha sonra yaþa- Maçýn tatil olmasýnýn ardýndan tedbir alan görevli Jandarmalar konuk takým ve hakemleri koruma altýna alarak Karahacip den ayrýldýlar nanlarýn devam etmesi beklenen bu nedenle ilave tedbir istenen maça üzerine maçýn hakemi Çorum dan giden Roboyardýmcýlarýnýda yanýna cop Askerler geniþ güalarak soyunma odasýna venlik önlemi alarak gitti. olaylarýn daha büyümesisoyunma odasýnda ne izin vermediler. Maçýn yardýmcýlarý ile yaptýðý tatil edilmesinin ardýndan deðerlendirme sonucunda önce Ortaköyspor lu futbolcularý sahadan göndeortaköyspor dan iki futren Jandarma daha sonrabolcuya daha kýrmýzý kart da maçýn hakemleri ve Ýsgösterdiðini ve ev sahibi kilipspor lu futbolcular takýmýn yedi kiþinin altýve taraftarlarý taþýyan mina düþmesi nedeniyle nübüslerle konvoy halinmaçý tatil ettiðini bildirdi. de Karahacip ten ayrýldýgerilimli geçmesi lar. Belediye, Düvenci ye 5-1 le geçti SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Gökhan Bolat. Yumlu, Ahmet Kandemir, Enver ÇORUM BELEDÝYESPOR : Necip, Berat, Uðurcan (Aydýn), Murat, Emre, Sefa, Mustafa, Furkan (Metehan), Bilal, Mehmet, Dinçer. DÜVENCÝ BELEDÝYESPOR : Ümit, Mücahit, Adem, Hüseyin, Özcan, Ferdi, Adnan, Ömer, Bahattin, Metin, Mehmet. GOLLER : 16. ve 88. dakikalarda Murat, 56. ve 83. dakikalarda Mustafa, 32. dak. Furkan (Çorum Belediyespor), 66. dak. Hüseyin (Düvenci Belediyespor) 2. deðiþikliði yapmak, forma rengini deðiþtirmek gibi alternatifler bulunuyor. Bu arada teknik heyet ve sezon sezon kadrosu ile ilgilide adýmlar atmamýz gerekiyor. Çorum'un ilk profesyonel takýmý Çorumspor'un isminin yaþatýlmasýna yönelik düþüncelerimiz bulunuyor. Bunlarý hayata geçirmek içinde tabiki öncelikli yönetim olarak kararlar almamýz gerekiyor. Önümüzdeki hafta içinde bu kararlarý alarak kamuoyuna gerekli açýklamayý yapacaðýz' Mustafa Kemal velilerinden Yurttutar a teþekkür plaketi Mustafa Kemal de baþlatýlan tekvando çalýþmalarýna katýlan veliler Okul Müdürü Kadir Yurttutar ý ziyaretlerinde M Doðan Halý Saha Futbol Akademisi hafta sonu baþlýyor Kaleci antrenörü Nurettin Kabalar cumartesi günü baþlayacak çalýþmalarda profesyonel tecrübelerini aktaracaklarýný belirterek velilerden çocuklarýný spora yönlendirmelerini istedi. oðan Halý Saha Futbol Akademisi çalýþmalarýna 18 Mayýs cumartesi günü baþlýyor. Kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, Çorum da ilk kez düzenlenecek böyle bir çalýþmaya tüm Çorumlu gençleri ve tüm kulüp taraftarlarýný davet etti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beþiktaþ ve Trabzonspor taraftarý tüm gençleri Doðan Halý Saha Futbol Akademisi ne davet eden Nurettin Kabalak 18 Mayýs cumartesi günü saat da baþlayacak çalýþmalarda profesyonrel lig tecrübeli hocalar gözetiminde yapýlacak olan bu antrenmanlarýn çok verimli geçeceðine inandýðýný söyledi. Velilerden çocuklarýný yaz sezo- rüþme yaparak geliþmelerle ilgili olarak onunda görüþlerini alacaðým. Ardýndan yönetim kurulu ile bir araya gelerek yeni sezon için atýlmasý gereken tüm adýmlarý atacaðýz Atýlacak adýmlar konusunda geniþ bir listemiz bulunuyor. Öncelikli olarak göreve devam etmemiz nedeniyle Olaðanüstü bir genel kurul yaparak yeni ve daha güçlü bir yönetim oluþturmak. Genel Kurul yapýldýðý takdirde kulübün isminide deðiþtirerek tüm Çorum'un sahipleneceði bir isim Mustafa Kemal Ortaokulu velileri okul spor salonunda tekvando çalýþmalarýný baþlatan Okul Müdürü Kadir Yurttutar ý ziyaret ederek bu desteðinden dolayý kendisine teþekkür plaketi verdiler. Amatör Küme B grubunda sezonun son maçýnda Çorum Belediyespor, Düvenci Belediyespor u 5-1 yendi. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Belediyespor önceki günki maçta Ýskilipspor un puan kaybetmesini bekledi. Bu maçýn sonucu henüz resmen açýklanmasada Ýskilipspor un hükmen galip gelmesi durumunda iddiasý kalmayacak olan Çorum Belediyespor son maçýnda grupta son sýrada bulunan Düvenci Belediyespor u ilk yarýsýný Murat ve Furkan ýn attýðý gollerle 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda da üstünlüðünü sürdüren Belediyespor sahadan 5-1 galip ayrýlarak sezonu 23 puanla tamamladý D Muzaffer Külcü ile görüþme yaptýktan sonra yönetimle görüþmek için toplantýyý önümüzdeki hafta içinde yapacaklarýný söyledi. Sezonun sona ermesinin ardýndan yaþanan süreçte geliþmeleri izlediklerini ve durum deðerlendirmeleri yaptýklarýný belirten Baþkan Zeki Gül 'Yaþananlar sonunda Belediyespor olarak yeni bir yapýlanmaya gitmemiz gerektiði ortada. Yaptýðýmýz ve planlamada yaþanan olumsuzluk nedeniyle yeni bir planlama yapmamýz gerekiyor. Sezonun sona ermesinin ardýndan Yönetim olarak bir deðerlendirme yapmak istiyoruz. Bu dönemde yoðun faaliyet programý nedeniyle yönetim kurulu toplantýmýzý bu hafta da yapamayacaðýz. Ben öncelikli Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile bir gö- nunu eðlenceli bir þekilde geçirmesi, fiziksel ve ruhsal geliþimlerinin yaný sýra çocuklarýn paylaþma ve yardýmlaþma gibi duygularýna katký saðlamaya yönelik bu çalýþmanýn önemine deðinen Kabalak Ayrýca kaleci olmak isteyen gençler içinde özel bir çalýþma yapacaðýz. En kýsa yoldan en kýsa sürede ve doðru zamanda topa müdahele etmek kalecinin temelinde var. Bizde bu doðrularý yapacaðýmýz çalýþmalarla gençlerimize aktarmak istiyoruz ve tüm Çorumlu gençleri bu çalýþmalara katýlmaya davet ediyoruz. Onlarýn geliþimine katký vermek için yapacaðýmýz bu çalýþmalara bekliyoruz ustafa Kemal Ortaokulu Spor Salonu'nda baþlayan tekvando çalýþmalarýna katýlan sporcu velileri bu imkaný saðlayan Okul Müdürü Kadir Yurttutar'ý ziyaret ederek teþekkür plaketi verdiler. Sporcu velileri Gülümser Uslu, Sultan Yýldýrým, Nihal Gül, Seyhan Aydoðmuþ, Nevin Fýçýcý ve Ýlknur Dilekçi Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda veliler adýna bir konuþma yapan Gülümser Uslu, çocuklarýnýn sosyal faaliyetlere katýlmak spor yapmak için merkezde bulunan salona gitmelerinin kendilerine hem külfet getirdiðini hem de güvenlik açýsýndan sýkýntý yaþadýklarýný belirterek 'Mahallemizdeki okulun spor salonunda baþlatýlan bu çalýþmalar bizleri fazlasýyla memnun etti. Açýlan bu kurs mahalledeki tüm velilerden ve çocuklardan büyük ilgi gördü. Bu güzel çalýþmanýn baþlatýlmasýnda verdiðiniz katký ve desteklerden dolayý tüm veliler adýna size teþekkür ediyorum' Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar'da sporcu velilerinin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Okul idaresi olarak tüm güzel ve faydalý çalýþmalarýn yanýnda olduklarýný ve destek verdiklerini belirten Yurttutar 'Çocuklarýmýzýn milli ve manevi deðerlerine baðlý yetiþmesi için tüm gücümüzle çalýþýyoruz. Taekwonda ruhu ve bedeni eðiten disiplinin ön planda tutan bir spor dalý. Baþlattýðýmýz bu çalýþmaya velilerin ve sporcularýn ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Bize düþen görevde bu güzel çalýþmalarý desteklemektir. Sporcu velisi Gülümser Uslu Mustafa Kemal Müdürü Kadir Yurttutar a plaket verirken görülüyor Bundan sondada Tekvando çalýþmalarýna elimizden gelen desteði vermeye devam edeceðiz. Okulumuzda spor yapan öðrencilerimizden çok baþarýlý isimler çýkacaðýna inanýyorum, Bu çalýþmanýn diðer okullarýmýza da örnek olmasýný diliyorum. Tesislerin faaliyet yapýlmadan eskitilmesi yerine bu tür faaliyetlerle renklendirilmesi gerekiyor., Velilerin böyle þuurlu olmalarý bizleri ayrýca sevindirmektedir. Bu nedenle ziyaretten duyduðum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Bu çalýþmalarýn baþlamasýnda emeði olan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü Fatih Þanlý olmak üzere kulüp baþkaný Hilal Kiraz ve Tekvando Antrenörü Bekir Bolat'a teþekkür ediyorum'

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı