T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1995 CUMARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Nisan 1995 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : Cumhurbaşkanlığına Vekâlet Etme İşlemi TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 31 Mart /B BAŞBAKANLIĞA Arjantin Cumhurbaşkanı Carlos S. MENEM'in, Şili Cumhurbaşkanı Eduardo FREI'in ve Brezilya Devlet Başkanı Fernando Henrique CARDOSO'nun davetlisi olarak, 1-14 Nisan 1995 tarihleri arasında Arjantin, Şili ve Brezilya'yı resmen ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin CİNDORUK vekâlet edecektir. Gereğini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Mart 1995 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 1995 tarihinden itibaren Arjantin, Şili ve Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakam Onur KUMBARACIBAŞI'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Aysel BAYKAL'ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Prof.Dr.Tansu ÇİLLER Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Mart BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 29 Mart 1995 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 1995 tarihinden itibaren Arjantin, Şili ve Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Onur KUMBARACIBAŞI'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Aysel BAYKAL'ın vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 29 Mart 1995 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 1995 tarihinden itibaren Arjantin, Şili ve Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakam Ayvaz GÖKDEMİR'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nafiz KURT'un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Prof.Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 29 Mart BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 29 Mart 1995 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Nisan 1995 tarihinden itibaren Arjantin, Şili ve Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz GÖKDEMİR'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Nafiz KURT'un vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Karar Sayısı : 95/6430 Bakanlar Kurulu Kararlan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre götürü usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 12/1/1995 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 46,48 ve 51 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 12/1/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI M. KARAYALÇIN N. CEVHERİ Y. AKTUNA A. Ş. EREK Barbakan akan Yrd.ve Dışişleri Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam M. GÜLCEGÜN B. S. DAÇE ö. ALPAGO A. E. KIRATLIOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakam N. KURT A. KÖYLÜOĞLU A. A. DOĞAN A. ATAÇ Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam S. SÜMER A. GÖKDEMİR Ş. ERDEM B. ALAGÖZ Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam M. MOĞULTAY M.GÖLHAN N. MENTEŞE İ. ATTİLA Adalet Bakanı Milli Savunma Bakam İçişleri Bakanı Maliye Bakam N. AYAZ H.ÇULHAOĞLU D.BARAN Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve İskan Bakam Sağlık Bakanı M. KÖSTEPEN R. ŞAHİN N. MATKAP Ulaştırma Bakanı Tarım ve Köyişleri Bakam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M.DÖNEN V. ATASOY T. SAVAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kültür Bakanı Ş. ULUSOY H. EKİNCİ R. AKÇALI Turizm Bakam Orman Bakam Çevre Bakam 12/1/1995 Tarih ve 95/6430 Sayılı Kararnamenin Eki K A R A R Madde 1 Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum ve Diyarbakır hariç), mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler, 1 Mayıs 1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar, c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa: 4 RESMİ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler. Madde 2 a) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan götürü safî kazanç tutarlarının hesaplanmasına esas oranlar, mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırlan içinde faaliyette bulunan mükellefler ile kalkınmada öncelikli yöreler dışında kalan yerlerde faaliyette bulunan mükellefler için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Büyükşehir ve Büyükşehir Belediye Sınırları Belediye Sınırları Dereceler Dışında Kalan Yerlerde (%) İçinde (%) b) Yukarıda yazılı oranlara göre büyükşehir belediye sınırlan içinde faaliyette bulunan mükellefler için tespit edilen safi kazanç tutarları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için % 50, Erzurum Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için de % 40 indirimli uygulanır. c) Yukarıda yazılı oranlara göre diğer yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için tespit edilen safi kazanç tutarları, kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 50, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için de % 40 indirimli uygulanır. d) Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (Belediyelerin mücavir alan sınırlan hariç) işyeri bulunan veya faaliyet gösteren mükelleflere yukarıda belirtilen oranlara göre hesaplanan safi kazanç tutarları, yöreler itibariyle % 70 oranında indirimli olarak uygulanır. Madde sayılı Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan yıllık alış, satış ve hasılat hadleri, büyükşehir belediyesi olan illerin büyükşehir belediye sınırları içinde (mücavir alan sınırları dahil) faaliyette bulunan mükellefler dışında kalan mükellefler için uygulanmak üzere % 100 oranında artırılmıştır. Madde 4 Bu Kararın 1 inci maddesi uyarınca gerçek usule alınan mükellefler, 30/4/1995 tarihi mesai saati bitimine kadar kendi istekleri ile götürü usulden gerçek usule geçtiklerini yazılı olarak bildirmeleri halinde, bu mükellefler hakkında, Gelir Vergisi Kanununun geçici 35 inci maddesinin 2/f fıkrasına göre 3 yıl süre ile hayat standardı temel gösterge tutarının yarısı uygulanır. Madde 5 Bu Kararın, a) 1 inci maddesi tarihinden, b) Diğer hükümleri tarihinden, geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 6 Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 5 Karar Sayısı : 95/6571 Ekli "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Kurulmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 20/1/1995 tarihli ve 4256 sayılı yazısı üzerine, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/1/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KARAYALÇIN Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakanı N. CEVHERİ Devlet Bakanı Y. AKTUNA Devlet Bakanı A. Ş. EREK Devlet Bakanı M. GÜLCEGÜN A. Ş. EREK ö. ALPAGO A. E. KIRATLIOĞLU Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı N. KURT A. KÖYLÜOĞLU A. A. DOĞAN A. ATAÇ Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı S. SÜMER Devlet Bakanı A. GÖKDEMİR Devlet Bakanı Ş. ERDEM Devlet Bakanı B. ALAGÖZ Devlet Bakanı M. MOĞULTAY Adalet Bakanı M.GÖLHAN Milli Savunma Bakanı N. MENTEŞE İçişleri Bakanı İ. ATTILA Maliye Bakanı N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı H.ÇULHAOĞLU Bayındırlık ve İskan Bakanı D. BARAN Sağlık Bakanı A. ATAÇ Ulaştırma Bakanı V. R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı N. MATKAP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. DÖNEN Sanayi ve Ticaret Bakam V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam T. SAVAŞ Kültür Bakanı Ş. ULUSOY Turizm Bakam H. EKİNCİ Orman Bakam H. EKİNCİ Çevre Bakam V. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Kurulmasına Dair Karar Madde 1 Menkul kıymetlerin alımı, satımı, takas ve saklama işlemleri ve bunlara ilişkin diğer işlemlerin yapılacağı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi, İstinye C. Poligon Durağı karşısı adresinde kurulu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'na ait binanın B Blok bodrum katında, ekli krokide işaretli B ve C müstakil kısımlarında yer alan Uluslararası İşlem Salonu ve Uluslararası Saklama Merkezi'nde faaliyet gösterir. Madde 2 İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi İMKB tarafından kurulup işletilir. Madde 3 İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi'ndeki işlemlerin gözetim ve kontrolü ile işleyişine ilişkin usul ve esaslar ve disiplin hükümleri, İMKB tarafından çıkarılacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenir. Madde 4 İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi'nde kote edilecek menkul kıymetlerin, ihraç hukukuna tabi oldukları ülkenin varsa menkul kıymet borsası veya borsalarında kote edilmiş olmaları şarttır. Kotasyon için gerekli diğer nitelik ve koşullar İMKB tarafından belirlenir. Madde 5 İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi'nde işlem görecek menkul kıymetler ya da Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde bunları temsil eden depo makbuzlarının takas ve saklama hizmetleri İMKB Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirilir. Madde 6 İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi'nde Serbest Bölgeler Mevzuatına ilişkin idari ve teknik düzenlemeler, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü)'nca yapılır. Madde 7 Bu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : Karar Sayısı : 95/ /12/1994 tarihli ve 94/6341 saydı Kararnameye ektir. Ekli "İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 inci, 19/7/1972 tarihli ve 1615 sayılı Kanunun. 19 ve 20 nci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun değişik 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/2/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. KARAYALÇIN N. CEVHERİ Y. AKTUNA A. Ş. EREK Başbakan Yrd. ve Dışişleri Bakam Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı M. GÜLCEGÜN Devlet Bakanı B. S. DAÇE Devlet Bakam ö. ALPAGO Devlet Bakanı A. E. KlRATLIOĞLU Devlet Bakam N. KURT Devlet Bakanı A. KÖYLÜOĞLU Devlet Bakam A. A. DOĞAN Devlet Bakanı A. ATAÇ Devlet Bakam S. SÜMER A. GÖKDEMİR Ş. ERDEM B. ALAGÖZ Devlet Bakanı Devlet Bakam Devlet Bakam Devlet Bakam M. MOĞULTAY M. GÖLHAN N. MENTEŞE 1. ATTILA Adalet Bakam Milli Savunma Bakam İçişleri Bakanı Maliye Bakanı N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı H. ÇULHAOĞLU Bayındırlık ve İskan Bakam D. BARAN Sağlık Bakam M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakam R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakam N. MATKAP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam M.DÖNEN Sanayi ve. Ticaret Bakam V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam T. SAVAŞ Kültür Bakanı Ş. ULUSOY Turizm Bakam H. EKİNCİ Orman Bakam R. AKÇALI Çevre Bakam Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Madde 1 İthalat Rejimi Kararına ekli 1 sayılı listede aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır. AT ve EFTA Diğer Fona ödenecek Ülkeleri Ülkeler A.B.D. Dolan G.T.l.P. Madde İsmi İçin G.V. İçin G.V. (Karşılığı TL.) Kobaylar, fareler ve yabani tav CİF bedelinin şanlar 5 5 % 4'ü kadar Kaz karaciğerleri 5 5 CİF bedelinin % 34'ü kadar ördek karaciğerleri 5 5 CİF bedelinin 57'si kadar Kümes hayvanlarının karaciğerleri (kaz ve ördeklerin yağlı karaciğer CİF bedelinin leri hariç) 5 5 % 58'i kadar Kaz karaciğeri 5 5 CİF bedelinin % 34'ü kadar ördek karaciğeri 5 5 CİF bedelinin % 57'si kadar Diğerleri 5 5 CİF bedelinin 7o 57'si kadar Kaz karaciğeri 5 5 CİF bedelinin % 34'ü kadar Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer olmayan hayvansal CİF bedelinin menşeli yenilen ürünler % 28'i kadar Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) CİF bedelinin ( ,19 hariç) 5 5 % 16'sı kadar Kuru buzağı şirdeni Muaf Muaf Diğerleri Muaf Muaf CİF bedelinin % 9'u kadar Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başlan ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler CİF bedelinin hariç) 5 5 % 8'i kadar Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, aşı kalem ve gözleri; man CİF bedelinin tar miselleri ( hariç) 3,5 5 % 4'ü kadar Köklendirilmiş çelikler 5 5 CİF bedelinin % 4'ü kadar Fidanlar 5 5 CİF bedelinin % 4'ü kadar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 1 Nisan Sayı : AT ve EFTA Diğer Fona Ödenecek Ülkeleri Ülkeler A.B.D. Dolan G.T.İ.P. Madde İsmi İçin G.V. İçin G.V. (Karşılığı TL.) ,79 Diğerleri 5 5 CİF bedelinin % 25'i kadar Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) CİF bedelinin (dondurulmuş) ( hariç) 5 5 % 28'i kadar Zeytinler ,19 Tatlı mısır 5 5 CİF bedelinin % 16'sı kadar Ananas $/Ton Meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (pişirilmemiş veya buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş), (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın) ( ,19; ,19 ve ,19 CİF bedelinin hariç) 5 5 % 22'si kadar ,19 İlave şeker veya diğer tatlandırıcı CİF bedelinin maddeleri içerenler 5 5 % 32'si kadar ,19 İlave şeker veya diğer tatlandırıcı CİF bedelinin maddeleri içerenler 5 5 % 32'si kadar ,19 İlave şeker veya diğer tatlandırıcı CİF bedelinin maddeleri içerenler 5 % 32'si kadar Geçici olarak konserve edilmiş fakat bu halleri ile derhal yenilmeye elverişli olmayan meyvalar ve sert çekirdekli meyvalar (örneğin; kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde ve CİF bedelinin ya diğer koruyucu eriyikler içinde) 5 5 V» 22'si kadar Diğer meyvalar 5 5 CİF bedelinin % 22'si kadar Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze, dondurulmuş, kurutulmuş veya salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde CİF bedelinin geçici olarak konserve edilmiş) % 17'si kadar Tatlı biberler CİF bedelinin % 23'ü kadar Vanilya CİF bedelinin % 17'si kadar Buğday glüteni (kurutulmuş olsun CİF bedelinin olmasın) 5 5 o/o 28'i kadar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 AT ve EFTA Diğer Fona ödenecek Ülkeleri Ülkeler A.B.D. Dolan G.T.t.P. Madde İsmi İçin G.V. İçin G.V. (Karşılığı TL.) Şeker pancarı tohumu 3,5 5 CİF bedelinin % 4'ü kadar Genellikle çiçekleri için yetiştirilen CİF bedelinin otsu bitkilerin tohumlan 4 6 % 7'si kadar Orman ağaçlarının tohumlan 4 6 CİF bedelinin % 7'si kadar Genellikle çiçekler için yetiştirilen bitkilerin tohumları ( alt CİF bedelinin pozisyonundakiler hariç) 4 6 % 7'si kadar Meyva ağaçlan tohumları 4 6 CİF bedelinin % 7'si kadar Keçiboynuzu, deniz otlan ve diğer algler, şeker pancarı ve şeker kamışı (taze veya kurutulmuş, toz halinde olsun olmasın); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan insanlann yemesine elverişli cinsten meyva çekirdekleri ve çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünler (Cichorium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba CİF bedelinin kökleri dahil) ( hariç) % 22'si kadar Deniz otları ve diğer algler 1 2,5 CİF bedelinin % 20'si kadar Diğerleri 5 5 CİF bedelinin % 4'ü kadar İsveç şalgamı, hayvan pancan, kök yemler, kuru ot, yonca, üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri hayvan yem CİF bedelinin leri (pellet şeklinde olsun olmasın) Vo 21'i kadar Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağlan ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) ( , CİF bedelinin 21 hariç) 4 6 % 21 'i kadar ,21 Tababette kullanılanlar 1 4 CİF bedelinin % 8'i kadar Diğerleri 5 5 CİF bedelinin % 28'i kadar Diğerleri 5 5 CİF bedelinin % 28'i kadar Diğerleri 5 5 CİF bedelinin % 28'i kadar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : G.T.t.P , , , Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Diğerleri Madde İsmi Ağırlık itibariyle içindeki katı süt yağı oranı % 10'u geçen fakat % 15'i geçmeyenler Diğerleri Teknik ve sınai amaçlarla kullanılan (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) bitkisel sabit sıvı yağlar (akışkan, karıştırılmış) Laktoz Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçalan (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş) ( ,71,72 hariç) Palm meyvesi içi Siyah zeytin Yeşil zeytin Mantarlar ve domalan (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (dondurulmuş) ( ve , 23,41 hariç) Sadece pişirilmiş Siyah zeytin AT ve EFTA Ülkeleri İçin G.V Diğer Fona ödenecek Ülkeler A.B.D. Dolan İçin G.V. (Karşılığı TL.) ClF bedelinin 28'i kadar ClF bedelinin % 28'i kadar ClF bedelinin % 28'i kadar ClF bedelinin % 28'i kadar ClF bedelinin % 28'i kadar ClF bedelinin % 28'i kadar CIF bedelinin % 85'i kadar ClF bedelinin % 69'u kadar ClF bedelinin % 28'i kadar ClF bedelinin % 23'ü kadar ClF bedelinin % 42'si kadar ClF bedelinin % 10'u kadar ClF bedelinin % 40'ı kadar ClF bedelinin % 42'si kadar ClF bedelinin % 13'ü kadar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : G.T.İ.P Madde İsmi Yeşil zeytin Soğanlar (sadece pişirilmiş) AT ve EFTA Ülkeleri İçin G.V Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) (dondurulmamış) ( hariç) 20 Zeytinler 26 Diğerleri Muaf Diğerleri 10 Diğer üzüm şıraları 10 Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletier i; kıkırdaklar Muaf Hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar ("pellet" halinde olsun olmasın) 5 Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bogası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları ("pellet" halinde olsun olmasın) 5 Bitkisel katı veya sıvı yağların üretiminden (23.04 ve pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın) ( hariç) 4 Pamuk tohumundan Muaf Keten tohumundan Muaf Ayçiçeği tohumundan Muaf Kolza tohumundan Muaf Şarap tortusu; ham tartr 5 Diğer Ülkeler İçin G.V Fona Ödenecek A.B.D. Dolan (Karşılığı TL.) ClF bedelinin % 13'ü kadar ClF bedelinin % 42'si kadar ClF bedelinin % 7'si kadar ClF bedelinin % 47'si kadar ClF bedelinin % 8'i kadar ClF bedelinin % 16*sı kadar ClF bedelinin % 4'ü kadar ClF bedelinin % 15'i kadar ClF bedelinin % 16'sı kadar Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : G.T.I.F. Madde İsmi AT ve EFTA Ülkeleri İçin G.V. Diğer Ülkeler İçin G.V. Fona Ödenecek A.B.D. Dolan (Karşılığı TL.) Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler ("pellet" halinde olsun olmasın) Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar ( ,22,24 hariç) Kaba yonca suyundan termik işlem yoluyla elde edilen, yeşil renkteki yaprakların proteinli tüm konsantreleri ve bunların türevleri İzmineral maddeler ve yem katkı maddeleri Buzağı maması ClF bedelinin % 4 'ü kadar ClF bedelinin % 10'u kadar ClF bedelinin % 4'ü kadar Muaf Muaf Muaf Muaf Madde 2 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3 Bu Karan Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. Milli Savunma Bakanlığından : Karar Sayısı : 95/44238 Atama Kararlan 1 Bu kararda ismi yazılı bir (1) Hakim Subay'ın karşısında gösterilen göreve atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. 27 Mart 1995 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. GÖLHAN Milli Savunma Bakanı J.Gn.K.As.Sav.Yrd.As.Sav.lığından ANKARA, Hak.Yzb., İrfan YILMAZLAR. BUR SA, 1987-Yd-1, , As.Yrgt.Başsavcı Yrd.lığına ANKARA Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 Milli Savunma Bakanlığından : Karar Sayısı : 95/ Bu kararda kimliği yazılı bir hâkim yedek subayın, karsısında gösterilen görev yerine atanması, 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Milli Savunma Bakam yürütür. 29 Mart 1995 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan M. GÖLHAN Milli Savunma Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI 9 ncu P.Tüm.K.lığı As.Mah. Hak.Yrdc.lığından, Hak.Atğm., Özcan CELEP, ÇORUM, , , 9 ncu P.Tüm.K.lığı As.Sav.lığı As.Sav.Yrdc.lığına Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı : 95/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı APK Daire Başkanlığı APK Uzmanı Fehmi TOPTAŞ'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanun uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 26 Mart 1995 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan H. ÇULHAOĞLU Bayındırlık ve İskan Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI - Orman Bakanlığından : Karar Sayısı : 95/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Mustafa ÖNCÜL'ün atanması, Bu suretle boşalacak; 1 inci derece kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşarlık Müşaviri Esat ARIKAN'ın 657 sayılı Kanunun 59 ve 74. maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu kararı Orman Bakanı yürütür. 27 Mart 1995 Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan H. EKİNCİ Orman Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : Belediye Kurulmasına Dair Karar İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 95/ Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Ovaören Köyünde "OVAÖREN" adı altında Belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. 27 Mart 1995 Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan N. MENTEŞE İçişleri Bakanı -. - Sınır Tespit Kararlan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI İçişleri Bakanlığından : Karar Sayısı : 95/ Kastamonu İli Küre İlçesi Merkez Bucağına bağlı Erenler, Alınören, Elmalıtekke, Kadıoğlu ve Kuzköy Köylerinin buradan ayrılarak aynı İl'in Devrekani İlçesi Merkez Bucağına bağlanmaları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2 nci maddesinin (B) ve (D) fıkralarına göre uygun görülmüştür. 2 Bu Karan İçişleri Bakam yürütür. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan 27 Mart 1995 N. MENTEŞE İçişleri Bakanı Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 95/ Giresun İli Tirebolu İlçesine bağlı Demircili Köyünün Tirebolu Belediyesi sınırları içine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan 29 Mart 1995 N. MENTEŞE İçişleri Bakanı Tebliğ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından : Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oram Vadeye bakılmaksızın tüm krediler için yıllık % 111,77 dir. Para ve Kredi Kurulu'nun 23 Ağustos 1989 gün, sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 89/11 sıra sayılı Tebliğ'inde belirtilen esaslar çerçevesinde uygulanır. Bu oran 1 Nisan 1995 tarihi itibariyle 1 ay süre ile geçerlidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 I T.C. Resmi Gazete İlânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu: 7 Ekim 1920 İLÂN BÖLÜMÜ 1 Nisan 1995 CUMARTESİ Sayı : Yargı İlânları Kayseri Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığından : E. No : 1993/179 K. No : 1995/ sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık, Reşit ve Ümüş oğlu, 1972 Kırşehir Merkez Çayağazı Köyü nüfusuna kayıtlı Doğan Aras'ın, 3713 sayılı Yasanın 7/2., 3506 sayılı Yasanın Ek-2. md. 2. fıkrası, T.C.K.nun 55/3. maddesi ile 59. maddeleri gereğince neticeden 10 ay hapis ve , TL. ağır para cezası ile tecziyesine karar verilmiştir. Sanığın gıyabında verilen karar bilinen tüm adreslerine tebliğine çıkartılmış ve fakat tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Yasasının 29 ve müteakip maddeleri gereğince işbu kararın Resmi Gazete'de ilanına, ilanen yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ve masrafların sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur Gebze Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1988/858 K. No : 1992/1968 Davacı: K.H. Müşteki : Temel Çakır Vekili : Av. Hasan Devrim Sanık : Yeter Yıldız, Cevat kızı Reyhan'dan olma 1960 D.lu, bekar, okur yazar ev kadım, sabıkasız, Sivas Divriği Sobandurağı Köyü nüfusuna kayıtlı İnönü Cad. No: 827/2-a, 3 Kuyular-tzmir adresinde oturur. Suç : Karşılıksız çek keşide etmek Suç Tarihi : 29/2/1988 Karar Tarihi : 31/12/1992 Yukarıda açık kimliği ve ismi yazılı samk hakkında 3167 sayılı Yasanın 16/1 md.si gereğince ve T.C.Y.nın 59/2, 647 sayılı Yasanın 4 ve 6. md.leri gereğince , TL. ağır para cezasının teciline ve 1 yıl süre ile bankalarda çek hesabı açması ve çek keşide etmesinin yasaklanmasına, bu cezanında tecil kapsamına alınmasına ilişkin olarak verilen kararın sanığa tüm aramalara rağmen tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 31 md.leri gereğince ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilânen tebliğ olunur. 5909

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı : Ankara 19. Asliye Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/376 K. No : 1994/ sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Amasya, Merkez Kayabaşı Köyü nüfusunda kayıtlı Nuri ve Fatma'dan olma 1954 doğumlu Arslan Yılmaz hakkında Mahkememizce verilen 7/12/1994 tarih ve 1994/376 Esas 1994/1399 karar sayılı ilâmı ile, subut bulan suçundan ötürü eylemine uyan 3167 sayılı Yasanın 16/1. madde ve fıkrası hükmü uyarınca 1 yıl hapis cezası ile hükümlülüğüne ve bankalarda çek hesabı açmasının ve çek keşide etmesinin taktiren 1 yıl süre ile yasaklanmasına karar verilmiş gıyabi karar sanığın dosyadaki mevcut adreslerine tebliğ yapılamadığından Resmi Gazete'de ilânen tebliğine karar verilmiştir sayılı Tebligat K.nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince işbu ilânın Resmi Gaze-, te'de ilânından 15 gün sonra sanık Arslan Yılmaz'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilânen tebliğ olunur Ankara 12. Aslîye Ceza H Ski iriliğinden : E. No : 1993/614 K. No : 1994/ sayılı Kanuna muh. suçundan sanık Hakkı oğlu 1954 D.lu, Nevşehir Kozaklı İlçesi Merdaneli Köyü nüfusuna kayıtlı Ramazan Metin hakkında 3167 sayılı Kanunun 16/1, 647/4. maddeleri gereğince , TL. para cezasına dair verilen mahkememizin 9/6/1994 gün ve 1993/614 esas 1994/593 karar sayılı hükmün bunca aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye ilân yolu ile tebliğ edilerek tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur Sungurlu Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1994/31 K. No : 1994/133 Karar Tarihi : 22/6/1994 MUtecavüz sarhoşluk, av tüfeği ile yaralamaya tam teşebbüs suçundan Sungurlu İlçesi Turgutlu köyü nüfusuna Kayıtlı Mustafa oğlu Yeter'den olma 10/8/1975 D.lu sanık Ali Bilecen hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan duruşması sonunda; TCK.nun 572/1, 647 sayılı Kanunun 4, 6 TCK.nun 456/4, 457/1, sayılı Kanunun 6. maddeleri gereğince , TL. hafif para cezası ve, , TL. ağır para cezası ile cezalandırıldığı cezalarının tecil edildiği, mahkeme masraflarının sanıktan alınmasına karar verilmiş olup, gıyabında verilmiş karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1994/1205 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan mahkememizin 30/9/1994 tarih ve 1994/ sayılı ceza kararnamesi ile TCK.nun 565/1. maddesi gereğince 1143 sayılı ceza kararnamesi ile TCK.nun 565/1. maddesi gereğince , TL. hafif para cezası ile hükümlü Kasım ve Aliye'den olma 1967 D.lu Ankara Alündağ Hayriortamanlar nüfusuna kayıtlı Hayati Ankuşu hakkındaki gıyabi hüküm sanık bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve 31. maddesi gereğince belirtilen gıyabi hükmün Resmi Gazete'de yayınlanmasına, ilân yapıldığı tarihten 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren de 8 gün içinde itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği tebliğ olunur. 5065

19 1 Nisan 1995 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Ankara 15. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1994/816 28/2/1994 tarihinde 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesine muhalefet suçundan sanık Ankara Merkez Nüfusunda kayıtlı halen Ankara'da 1 Mayıs Dalgıç Sokak 41/B numarada ikamet eden Seyit Mert oğlu Hanife'den olma 1971 D.lu Serhat Mert hakkında mahkememizce verilen 14/12/1994 gün ve 1994/ sayılı ilamı ile neticeten , TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş kendisi tüm aramalara rağmen bulunamamış son adreside tesbit edilemediğinden gıyabi ilam tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta sonra kararın kesinleşeceği masrafların sanıktan alınacağı ilan olunur Afyon Sulh Ceza Hâkimliğinden : E. No : 1995/42 K. No : 1995/38 Sanık : Yüksel Kebabcı, Osman oğlu 1954 D.lu Saniye'den olma Afyon Merkez Efeçik Mahallesinde kayıtlı, Afyon İnönü Caddesi Sanayi Çarşısı Karşısı No: 34 de oturur sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık Yüksel Kebabcı hakkında mahkememizden verilen 17/1/1995 gün ve 1995/42 esas 1995/38 karar sayılı ilamı ile 3167 S.Y. 13/1 TCY. ek 1. ek 2. mad. gözetilerek) maddesi uyarınca sonuçta , TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. İlandan başlayarak 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur Rize Sulh Ceza Hâkimliğinden : E.No : 1994/204 K.No : 1994/1010 Bıçakla yaralama, mütecaviz sarhoşluk hakaret suçlarından sanıklar Mustafa Yıldırım ve Keramettin Kalak hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda: Rize İli Güneysu İlçesi Kıbledağı Köyü nüfusuna kayıtlı Halim ve Ayişe oğlu 22/1/1968 D.lu Mustafa Yıldırım. Tokat İli Niksar İlçesi Edilli Köyü Nüf. kayıtlı Gülağa ve Saniye oğlu 10/4/1958 D.lu Keramettin Kalak adlı sanıkların, Bıçakla yaralama mütecaviz sarhoşluk ve hakaret suçlarından dolayı Mahkememizin 17/11/1994 tarihli ilamı ile sanıklardan Keramettin Kalak'ın TCK.nun 456/4, 457/1, 51/1. maddesi gereğince , TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına, Sanık Mustafa Yıldırım'ın TCK. 482/3, 647 sayılı Kanunun 4. TCK.nun 72. maddesi gereğince , TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilip tüm aramalara rağmen adı geçen sanıklar bulunup hüküm tebliğ edilememiş olması sebebiyle 7201 sayılı Kanunun 29, 31. maddeleri gereğince bu ilamın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaat etmemesi halinde tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. "7164

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 1 Nisan 1995 Sayı; Ankara 15. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 1994/ /7/1994 tarihinde 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesine muhalefet suçundan sanık Hatay ili Antakya ilçesi Orhanlı Köyü nüfusunda kayıtlı Ankara'da Yenimahalle tvedik Caddesi 107/F-36 da ikamet eden Ahmet oğlu Zeynep'ten olma 1958 D.lu Mehmet Günsaldı hakkında mahkememizce verilen 13/12/1994 gün ve 1994/ sayılı ilamı ile neticeten , TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş kendisi tüm aramalara rağmen bulunamamış son adreside tesbit edilemediğinden gıyabi ilam tebliğ edilememiştir. sanıktan alınacağı ilan olunur / /5/1994 tarihinde 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesine muhalefet suçundan sanık Ankara tli Altındağ Yenituran Mahallesi nüfusunda kayıtlı Ankara'da Demirlibahçe Demirkapı Sokak 36/B de ikamet eden ismail oğlu Sebatiye'den olma 1958 D.lu Ömer Yenice hakkında mahkememizce verilen 14/11/1994 gün ve 1994/ sayılı ilamı ile neticeten , TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş tüm aramalara rağmen kendini bulunamamış son adreside tesbit edilemediğinden gıyabi ilam tebliğ edilememiştir. sanıktan alınacağı ilan olunur / /6/1994 tarihinde 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesine muhalefet suçundan sanık Şanlıurfa Vezirköprü İlçesi Tikenli Köyü nüfusunda kayıtlı Ankara'da Siteler Ulubat Sokak 10/2 numarada ikamet eden Memiş Muhsin oğlu Türkan'dan olma 1959 D.lu Mecit Uysal hakkında mahkememizce verilen 18/11/1994 gün ve 1994/ sayılı ilamı ile neticeten , TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş kendisi tüm aramalara rağmen bulunamamış son adreside tesbit edilemediğinden gıyabi ilam tebliğ edilememiştir. sanıktan alınacağı ilan olunur / /5/1994 tarihinde 3167 sayılı Kanunun 13/1. maddesine muhalefet suçundan sanık Ankara tli Yemimahalle İlçesi Tepeaİtı Mahallesi nüf. kayıtlı halen Ankara'da Yenimahalle İvedik Caddesi Numara 12 de ikamet eden Nejdet oğlu Nurdan'dan olma 1966 D.lu Enver Atay hakkında mahkememizce verilen 13/12/1994 gün ve 1994/ sayılı ilamı ile neticeten , TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş kendisi tüm aramalara rağmen bulunamamış son adreside tesbit edilemediğinden gıyabi ilam tebliğ edilememiştir. sanıktan alınacağı ilan olunur. 6783

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanması Hakkında Karar 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Değişik:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Sayı : 29149 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 68244839-140.01-14-515

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 2255 HHAAZZ İİRRAANN İ SSAALLI II SSAAYYI II: : 11117766 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736

Detaylı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Ek: 18 Şubat 2014 tarih ve 28917 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2014/5896 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayı:Rehber.2014/005 Ankara,18.02.2014 Konu: Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin yeniden belirlenmesi 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili bazı

Detaylı

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI

SİRKÜLER 2012/60 BAKANLAR KURULU KARARI SİRKÜLER 2012/60 10/10/2012 Sayın yetkili, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir: Resmi Gazete Tarihi 09/10/2011 Sayı 28436 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3792

Detaylı

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar

2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 2008 / 13695 Hayvanciligin Desteklenmesi Hakkinda Kararda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar 24.05.2008 / 26885 24 Mayıs 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26885 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı :

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-57)

SİRKÜLER RAPOR (2010-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi 1 / 6 Sayı : 89992713-770/E.23787 04.11.2015 Konu : Sivil Savunma Uzmanları Hizmetiçi Eğitimi DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 5902 sayılı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. b) 7126 Sayılı Sivil Savunma

Detaylı

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 146 - Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 8.12.1996 Sayı: 22841) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı

Detaylı

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 )

2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) 2011/1 sayılı Tarım Genelgesi Karşılaştırma (25.04.2014 ) Eski: DİR Kapsamında İthalatına İzin Verilmeyecek Eşyalar Yeni: Dahilde İşleme İzin Belgesi ile İlgili İthalat Listesine İlişkin Hükümler (Değ.:

Detaylı

: Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir.

: Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. Sirküler No : 2016-1 Sirküler Tarihi : 05.01.2016 Konu : Bazı Mallarda Uygulanacak KDV Oranları, ÖTV Oran Ve Tutarlarının Ve Tütün Fonu Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. Bazı mallarda uygulanacak KDV oranlarının,

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. 22 Nisan 1992 ÇARŞAMBA. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T. C. Resmi Gazete. 22 Nisan 1992 ÇARŞAMBA. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi T. C. Resmi Gazete t ı l i t i l 11 Başbakanlık 11 M e v z u a G e ş r m e ve Yayın Genel M ü d ü r ü ğ ü n c e Yayımlanır Kuruluşu: 7 Ekim 1920 22 Nisan 1992 22 Nisan Sayı: 21207 ÇARŞAMBA ÇARŞAMBA YÜRÜTME

Detaylı

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR)

Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) Ek-1/A VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLER (1) (KONTROL BELGESİNE TABİ OLANLAR) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Ekim 1999 CUMA- Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Ekim 1999 CUMA- Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Ekim 1999 CUMA- Sayı: 23840 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Haziran 1993 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 24 Haziran 1993 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 24 Haziran 1993 PERŞEMBE Sayı : 21617 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 93/4484 Bakanlar

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 30.7.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-57 Konu: 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 26 Şubat 2015 69471265-305-2388 Görüşmelerde bulunmak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/153-1 01.01.2013 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE 6 PUANA KADAR SOSYAL SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ SAĞLANMASINA İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI ÖZET : 5084 sayılı Kanun un sigorta primi işveren

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 17.10.2012 Sayı: 2012/225 Ref: 4/225 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B030PER0000001/04-12 Konu :İhtisas mahkemeleri 10/05/2005 CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Özel kanunlarına göre kurulmuş olan ihtisas mahkemelerinin yargı

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/054 Ref: 4/054

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/054 Ref: 4/054 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2015 Sayı: 2015/054 Ref: 4/054 Konu: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR 05.03.2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) Ek-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (1) (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) GTİP 01.01 Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar 01.02 Canlı büyükbaş hayvanlar 01.03 Canlı domuzlar

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz:

2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yazı ekinde olup, eskiye göre değişen hususları şu şekilde özetleyebiliriz: Sayı: YMM.03.2010-73 Konu: 2010/926 sayılı BKK (30 Eylül 2010 tarihli 27715 sayılı Resmi Gazete) İZMİR. 8.10.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereği Geçici 67. Maddeyle

Detaylı

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011

No: 2011/47 Tarih: 15.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/47

Detaylı

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511)

Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) Dönem: 23 Yasama Yılı: 2 TBMM (S. Sayısı: 130) Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/511) T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 24/01/2008

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı

Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Tarımsal Faaliyette Kullanılan Mazot ve Kimyevi Gübre İçin Çiftçilere Alan Bazlı Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (Mükerrer) Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 26 Mart 2008 - Çarşamba Resmi Gazete

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir; Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Nisan 1994 SALI. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Nisan 1994 SALI. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1994 SALI Sayı : 21910 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 94/5420 Bakanlar Kurulu

Detaylı

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR

Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2014/128-1 2014 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2014 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2014 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140502-16.htm lık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 13 2 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28988 ATAMA KARARLARI Yardımcılığından: Karar Sayısı : 2014/316 1 Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 İstanbul, 28 Temmuz 2010 KONU : MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 49 ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hk. 4760 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248)

T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 T.B. M. M. (S. Sayısı : 248) 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009/12. : 15.07.2009 Tarih ve 27289 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009/12 SİRKÜLERİN Tarihi : 16.07.2009 Konusu : Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Ve Katma Değer Vergisi Oranlarının Belirlenmesi Ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 548)

TBMM (S. Sayısı: 548) Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 548) Türkiye Cumhuriyeti ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı İşbirliğine Dair Anlayış Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

Ocak-Haziran 2015. Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ

Ocak-Haziran 2015. Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI DEĞERLENDİRMESİ Ocak-Haziran 2015 Su Ürünleri Sektör Şefliği AKİB SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACAT RAKAMLARI SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLERİ SEKTÖREL İHRACAT RAKAMLARININ TÜRKİYE VE AKİB 2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 16 Nisan 2000 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 16 Nisan 2000 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Nisan 2000 PAZAR Sayı: 24022 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler İstanbul Üniversitesinden

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Mayıs 1992 CUMA. Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Mayıs 1992 CUMA. Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Mayıs 1992 CUMA Sayı : 21215 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Cumhurbaşkanlığına Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 199 4 PERŞEMBE

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 199 4 PERŞEMBE T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 192 0 20 Ocak 199 4 PERŞEMBE Sayı : 21824 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Yönetmelikler Türkiye Emlak

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 483 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 3 Kasım 1994 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. 3 Kasım 1994 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 3 Kasım 1994 PERŞEMBE Sayı : 22100 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-57)

SİRKÜLER RAPOR (2009-57) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27289 Karar Sayısı : 2009/15200 BAKANLAR KURULU KARARI Ekli Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 3 Mayıs 1998 PAZAR. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 3 Mayıs 1998 PAZAR. Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 192 3 Mayıs 1998 PAZAR Sayı: 23331 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C.

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1998 ÇARŞAMBA. Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçimi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1998 ÇARŞAMBA. Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçimi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23223 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Anayasa Mahkemesi Başkanı Seçimi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2015 TEOG FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ FEN LİSESİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İl / İlçe Okul Adı Süresi Pansiyon Durumu Kontenjanı 2014 Taban Puanı 1 62419 ANKARA / ÇANKAYA Ankara Fen 4 yıl Pansiyon(Kız/Erkek) 120 495,4233 0,07 2 61326

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET UYGULAMA SERVİSİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Güncellenme Tarihi: 29.08.2005 Ülke No : 601 I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kuzey

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı