TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi"

Transkript

1 1 0. B Ö L Ü M TMS 38 MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Fakültesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 171

2 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varl klar 10.1 STANDARDIN AMACI Maddi Olmayan Duran Varl klar Standard tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanm flt r. Standard n amac ; baflka bir standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varl klarla ilgili muhasebelefltirme yöntemlerini belirlemektir. Standartta, maddi olmayan duran varl klar n defter de erinin nas l ölçülece i belirlemekle birlikte maddi olmayan duran varl klarla ilgili baz aç klamalar yap lmaktad r. Maddi olmayan duran varl klar, telif hakk, bilgisayar yaz l m lisans ya da patent, film gibi fiziksel cisimlerin içinde ya da üzerinde yer alabilir. MSUGT ne göre maddi olmayan duran varl klar hesap grubu içerisinde muhasebelefltirilen finasal kiralama ifllemleri, özel maliyetlerin muhasebelefltirilmesi bu standart içerisinde yer almamaktad r STANDARDIN KAPSAMI TMS 38 afla dakiler hariç tüm maddi olmayan duran varl klar için uygulan r. Öncelikle baflka bir Standard n kapsam na giren maddi olmayan duran varl klar; TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebelefltirme ve Ölçme Standard nda tan mlanan finansal varl klar, TFRS 6 Maden Kaynaklar n n Araflt r lmas ve De erlendirilmesi standard nda yer alan araflt rma ve de erlendirme varl klar n n muhasebelefltirilmesi ve ölçümü ile madenler, petrol, do al gaz ve benzeri yenilenemeyen kaynaklar n gelifltirilmesi ve ç kar lmas na iliflkin harcamalar, bu standart kapsam na al nmam flt r. Bunlar n yan s ra standard n belli türde bir maddi olmayan duran varl a iliflkin muhasebelefltirme yöntemini tan mlam fl olmas durumunda, iflletme, bu Standart yerine söz konusu Standard uygular. Bu duruma örnek olarak, TMS 17 Kiralama fllemleri" Standard kapsam ndaki kiralamalar, TFRS 3 flletme Birleflmeleri standard çerçevesinde bir iflletme birleflmesinde elde edilen flerefiye verilebilir. 173

3 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar STANDARDIN GET RD KLER MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Maddi olmayan duran varl k, fiziksel niteli i olmayan tan mlanabilir parasal olmayan varl klard r. Bir kalemin maddi olmayan varl k olarak kabul edilebilmesi için, a) lgili varl k üzerinde kontrolün bulunmas ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydan n varl, b) Varl n maliyetinin güvenilir flekilde ölçülebilmesi, gerekmektedir. Baz maddi olmayan duran varl klar; kompakt disk (bilgisayar yaz - l m olmas durumunda), yasal belge (lisans ya da patent durumunda) ya da film gibi fiziksel cisimlerin içinde ya da üzerinde yer alabilir. flletme, maddi olan ve olmayan unsurlar içeren bir varl n, "TMS 16 Maddi Duran Varl klar" Standard na göre mi, yoksa maddi olmayan duran varl k olarak bu Standarda göre mi ele al nmas gerekti ine karar verirken, hangi unsurun daha önemli oldu una iliflkin olarak muhakemede bulunur. Örne in, özel bir bilgisayar yaz l m olmadan çal flmayan bilgisayar kontrollü bir makine için, ilgili yaz l m, söz konusu donan m n önemli bir parças d r ve maddi duran varl k olarak de erlendirilir. Bilgisayar n çal flma sistemi için de ayn s geçerlidir. Yaz l m n, ilgili donan m n ayr lmaz bir parças olmamas durumunda, bilgisayar yaz l m maddi olmayan duran varl k olarak de erlendirilir. Bu Standart, di er konular n yan s ra, reklam, e itim, ilk tesis, araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri için yap lan harcamalara uygulan r. Araflt rma ve gelifltirme faaliyetleri bilginin gelifltirilmesine yöneliktir. Bu nedenle, bu faaliyetler fiziksel bir varl kla sonuçlansa dahi (prototip gibi), varl n fiziksel unsuru; içindeki bilgi gibi maddi olmayan unsuruna göre, ikincil bir durumdad r. flletmenin ilgili varl ktan ortaya ç kan gelecekteki ekonomik yararlar kullanabilme ve baflkalar n n bu yararlara eriflimini k s tlama gücü olmas durumunda, bu varl ktan ekonomik yarar sa lama gücü var demektir. Bir iflletmenin maddi olmayan duran varl n gelecekteki ekono- 174

4 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varl klar mik yararlar n kontrol etme kapasitesi, normal olarak, bir hukuk mahkemesinde uygulanmas zorlanabilen yasal haklardan kaynaklan r. Yasal haklar n olmad durumlarda, söz konusu gücün varl n göstermek daha zordur. Maddi olmayan duran varl ktan beklenilen gelecekteki ekonomik yararlar; ürün ve hizmet sat fl ndan sa lanan geliri, maliyet tasarruflar n ya da iflletme taraf ndan varl klar n kullan m ndan kaynaklanan di er yararlar içerebilir. Örne in, üretim sürecinde fikri mülkiyet haklar n n kullan m gelecekteki gelirleri artt rmak yerine gelecekteki üretim maliyetlerini düflürebilir. Bir maddi olmayan duran varl k ilk muhasebelefltirilmesi s ras nda maliyet bedeliyle ölçülür ve aktiflefltirilir. Ayr olarak elde edilen bir maddi olmayan duran varl n maliyeti afla dakilerden oluflur: thalat vergileri ve iade edilmeleri mümkün olmayan sat n alma vergileri de dahil, ticari iskontolar ve indirimler düflüldükten sonraki sat n alma fiyat ; ve Varl amaçlanan kullan m na haz r hale getirmeye yönelik, do rudan varl kla iliflkilendirilebilen herhangi bir maliyet. Maddi olmayan duran varl klar iflletme bünyesinde oluflturulabilir veya ayr olarak elde edilebilir flletme çi Yarat lan Maddi Olmayan Varl klar flletme içi yarat lan bir maddi olmayan duran varl n muhasebelefltirilebilmesi için gerekli kriterleri sa lay p sa lamad n n de erlendirilmesinde, iflletme ilgili varl n oluflumunu flu safhalara ay r r: a) Araflt rma safhas, b) Gelifltirme safhas. Araflt rma Safhas : Araflt rma; yeni bir bilimsel ya da teknik bir bilgi ve anlay fl kazanma amac yla üstlenilen özgün ve planl incelemedir. Araflt rma faaliyetleri; yeni bilgi elde edilmesine yönelik faaliyetler, araflt rma bulgular ve di er bilgilerin uygulanmas na yönelik olarak de- erlendirme ve nihai seçim araflt rmas, malzeme, ayg t, ürün, süreç, sistem veya hizmetler için alternatif araflt rmas, yeni veya gelifltirilmifl mal- 175

5 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar zeme, ayg t, ürün, süreç, sistem veya hizmetlerin olas alternatiflerinin oluflturulmas, tasarlanmas, de erlendirilmesi ve nihai seçimi fleklinde olabilir. flletme içi bir projenin araflt rma safhas nda, iflletmenin gelecekte ekonomik yararlar sa layacak bir maddi olmayan duran varl n mevcudiyetini göstermesi mümkün de ildir. Bu nedenle, araflt rma harcamalar gerçeklefltiklerinde gider olarak muhasebelefltirilir. Dolay s yla araflt rmadan kaynaklanan herhangi bir maddi olmayan duran varl n aktiflefltirilmesi, mümkün de ildir. Bir iflletmenin, bir maddi olmayan duran varl k yarat lmas na iliflkin iflletme içi bir projenin araflt rma safhas n gelifltirme safhas ndan ay rt edememesi durumunda, söz konusu projeye iliflkin harcamalar sadece araflt rma safhas nda yap lm fl gibi dikkate al n r. Gelifltirme aflamas : Sadece ve sadece, afla daki koflullar n tamam n n varl halinde, gelifltirmeden kaynaklanan maddi olmayan duran varl klar muhasebelefltirilir: Maddi olmayan duran varl n kullan ma veya sat fla haz r hale gelebilmesi için tamamlanmas n n teknik olarak mümkün olmas. flletmenin maddi olmayan duran varl tamamlama ve bu varl - kullanma veya satma niyetinin bulunmas. Maddi olmayan duran varl n muhtemel gelecek ekonomik fayday nas l sa layaca n n belirli olmas. (Maddi olmayan duran varl n ürününün veya kendisinin bir piyasas n n olmas ya da iflletme bünyesinde kullan lacak olmas durumunda buna elveriflli olmas ). Gelifltirme safhas n tamamlamak ve maddi olmayan duran varl - kullanmak veya satmak için yeterli teknik, mali ve di er kaynaklar n mevcut olmas. Gelifltirme sürecinde maddi olmayan duran varl kla ilgili yap lan harcamalar n güvenilir bir biçimde ölçülebilir olmas. flletme içi yarat lan maddi olmayan duran varl n maliyeti, yönetim taraf ndan amaçlanan flekilde çal flabilmesi için ilgili varl n yarat lmas, üretilmesi ve haz rlanmas nda gerekli olan ve varl kla do rudan iliflkilendirilebilen maliyetlerin tümünü içerir. Varl kla do rudan iliflkilendirilebilen maliyetlere iliflkin örnekler afla daki gibidir: 176

6 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varl klar Maddi olmayan duran varl n oluflturulmas nda kullan lan veya tüketilen malzeme ve hizmet maliyetleri Maddi olmayan duran varl n oluflturulmas ndan kaynaklanan çal flanlara sa lanan faydalara iliflkin maliyetler (TMS 19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar Standard nda belirtildi i biçimde) Yasal hakk n tesciline yönelik ödemeler Maddi olmayan duran varl n oluflturulmas nda kullan lan patent ve lisanslar n itfa paylar. flletme içi yarat lan markalar, ticari bafll klar, yay n haklar, müflteri listeleri ve benzer nitelikteki kalemler, maddi olmayan duran varl k olarak muhasebelefltirilmez. Gerçekleflti i anda gider olarak muhasebelefltirilen harcamalarla ilgili di er örnekler flunlard r: Kurulufl ve Teflkilatlanma Giderleri: "TMS 16 Maddi Duran Varl klar" Standard uyar nca bir maddi duran varl k kaleminin maliyetine dahil edilmifl olmad kça, faaliyete bafllanmas na iliflkin harcamalar (bafllang ç maliyetleri gibi). Bafllang ç maliyetleri, bir tüzel kiflili in oluflturulmas için yap lan yasal ve sekreterya türü maliyetler, yeni bir tesis veya iflyeri açmak için yap lan harcamalar (yani aç l fl öncesi maliyetler) veya yeni faaliyetlerin bafllat lmas, yeni ürün veya süreçlerin oluflturulmas için yap lan harcamalar (yani faaliyet öncesi maliyetler) gibi kurulufl maliyetlerinden oluflabilir. Dolay s yla, VUK 282. maddesinde yer alan ilk tesis ve taazzuv giderlerinin aktiflefltirilmesinde ki ihtiyarilik TMS lar nda yer almamaktad r. E itim faaliyetlerine iliflkin harcamalar. Reklam ve promosyon faaliyetlerine iliflkin harcamalar. Bir iflletmenin k smen veya tamamen yerinin de ifltirilmesi veya yeniden yap land r lmas na iliflkin harcamalar. Örnek: Ma aza güvenlik sistemleri üreten XYZ flletmesi yeni bir güvenlik sistemi tasar m ve gelifltirmesi amac yla proje üzerinde çal flmaktad r. Bu projeyle ilgili olarak iflletmenin Elektronik Ar-Ge bölümünde 2007 y l nda araflt rma çal flmalar na bafllanm fl ve araflt rma safhas na iliflkin olarak 177

7 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar TL lik gider oluflmufltur y l nda projesinin teknolojik ve finansal yap labilirli ine iliflkin analizler tamamlanm flt r. Bu analizler için iflletmenin kendi içerisinde TL lik gider oluflmufl, patent enstitüsüne baflvurularla ilgili olarak da TL ödemifl ve patent hakk alm flt r y l nda ortaya ç km fl bulunan TL lik araflt rma safhas na iliflkin harcamalar dönem gideri olarak muhasebelefltirecektir..../.../07 Borç Alacak 750 Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri Bankalar y l nda ortaya ç km fl bulunan TL lik yap lan harcamalar maddi olmayan varl k olarak aktiflefltirilebilir..../.../07 Borç Alacak 263 Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri Bankalar y l nda ortaya ç km fl bulunan TL lik yap lan patent al - m için harcamalar maddi olmayan varl k olarak aktiflefltirilebilir..../.../07 Borç Alacak 260 Haklar Bankalar Örnek: XYZ iflletmesi kay tlar nda önceki y llarda aktiflefltirilmifl TL Tutar nda kurulufl ve örgütlenme gideri bulunmaktad r. Bununla ilgili ayr lm fl olan amortisman tutar ise TL dir. TMS 38 kurulufl ve teflkilatlanma giderlerinin aktiflefltirilmesine izin vermedi inden, aktiften net defter de erinin silinmesi ve TFRS lere geçifl hükümleri çerçevesinde bu tutar n ola anüstü yedeklere at lmas gerekmektedir. 31/12/07 Borç Alacak 542 Ola anüstü Yedekler Birikmifl Amortismanlar Kurulufl ve Örgütlenme Giderleri 178

8 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varl klar Ayr Olarak Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varl klar n Muhasebelefltirilmesi Ayr olarak elde edilen maddi olmayan duran varl klar n muhasebelefltirilmesi, maddi duran varl klar için TMS 16 da aç kland flekilde yap lmaktad r. Bir mali nitelikte olay n maddi olmayan duran varl k olarak muhasebelefltirilmesi için, söz konusu olay n, maddi olmayan duran varl k tan m na ve Standartta yer alan muhasebelefltirme kriterlerini uymas gerekmektedir. Ayr olarak elde edilen maddi olmayan duran varl klar n muhasebelefltirilmesinde, maliyetin belirlenmesi maddi duran varl klar için TMS 16 da aç kland gibidir. Örnek: XYZ Teknoloji iflletmesi 8 ayl k bir süre içerisinde yeni bir üretim modeli için çal flm fl ve patent hakk n n elde edilmesi ile patent enstitüsüne baflvuru yapm flt r. 8 ayl k süreçte bu üretim modeli ile ilgili olarak afla da yer alan harcamalar yap lm flt r. Materyal ve malzeme maliyeti Sosyal güvenlik ödemeleri Ücret ödemeleri Genel yönetim giderlerinden düflen pay Baflvuru masraflar Tekdüzen hesap plan nda maddi olmayan duran varl klar n içerisinde yap lmakta olan yat r mlar hesab olmad ndan, maliyet 258 Yap lmakta Olan Yat r mlar hesab nda izlenmifltir..../.../07 Borç Alacak 258 Yap lmakta Olan Yat r mlar Genel Yönetim Giderleri Bankalar /.../07 Borç Alacak 260.Haklar Yap lmakta Olan Yat r mlar Genel Yönetim Giderleri Yans tma

9 Seçilmifl Türkiye Finansal Raporlama Standartlar Takas Yoluyla Edinilen Maddi Olmayan Duran Varl klar Takas yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varl klara iliflkin düzenlemeler TMS 16 Maddi Duran Varl klar için yap lan aç klamalar ile paraleldir. Bir iflletmenin, al nan varl n gerçe e uygun de erini güvenilir bir flekilde belirleyememesi durumunda, vazgeçilen varl n gerçe e uygun de eri al nan varl n maliyetini ölçmede kullan l r (Bknz TMS 16) flletme çi Yarat lan fierefiye Bir iflletmenin herhangi bir zamandaki piyasa de eri ile net varl klar n n defter de eri aras ndaki fark zamanla de iflebilir. Bu fark iflletme içinde yarat lan flerefiyedir. flletme içi yarat lan flerefiye, güvenilir bir flekilde ölçülebilen, iflletme taraf ndan kontrol edilen tan mlanabilir bir kaynak olmad ndan, bir varl k olarak muhasebelefltirilmez MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Ç N SONRAK DÖNEMLERDE YAPILAN DE ERLEME Maddi olmayan duran varl klar için sonraki dönemlerde yap lan de erlemede maliyet yöntemini veya yeniden de erleme yöntemini seçer. Bir maddi olmayan duran varl n yeniden de erleme yöntemine göre muhasebelefltirilmesi durumunda, s n f ndaki di er tüm varl klar da, aktif bir piyasalar n n bulunmamas durumu söz konusu olmad sürece, yine ayn yönteme göre muhasebelefltirilir. Maddi olmayan duran varl klar için sonraki dönemlerde yap lan de erleme ifllemleri TMS 16 Maddi Duran Varl klar standard nda yap lan aç klamalar ile paraleldir (Bknz TMS 16) MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLADA AMORT SMAN UYGULAMASI Maddi olmayan duran varl n muhasebelefltirilmesinde TMS 16 da oldu u gibi yararl ömrü dikkate al n r. S n rl bir yararl ömre sahip bir maddi olmayan duran varl k itfaya tabi iken s n rs z yararl ömürlü bir maddi olmayan duran varl k itfaya tabi olmaz. flletme, bir maddi olmayan duran varl n yararl ömrünün s n rl m yoksa s n rs z m oldu unu ve e er s n rl ise, bunun süresini veya kendisini oluflturan ürün veya 180

10 10. Bölüm, TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varl klar benzeri birimlerin say s n de erlendirir. lgili her türlü unsura iliflkin olarak yap lan analiz esas al nd nda, varl n iflletmeye net nakit girifli sa lamas beklenilen süre için öngörülebilir bir s n r olmamas durumunda, iflletme, maddi olmayan duran varl s n rs z yararl ömre sahip olarak de erlendirir. Teknolojide meydana gelen h zl de iflimler nedeniyle, bilgisayar yaz l mlar ve di er birçok maddi olmayan duran varl k teknolojik aç - dan eskime tehdidi alt ndad r. Bu nedenle, yararl ömürlerinin k sa olmas muhtemeldir. S n rs z yararl ömre sahip bir maddi olmayan duran varl k itfa edilmez ise s n rl yararl ömre sahip maddi olmayan duran varl k itfa edilebilir. S n rl yararl ömre sahip bir maddi olmayan duran varl n itfaya tabi tutar yararl ömrü boyunca sistematik olarak da t l r. Bir varl n itfaya tabi tutar n n yararl ömrüne sistematik olarak da t lmas için birçok itfa yöntemi kullan labilir. Bu yöntemler TMS 16 da yer alan amortisman yöntemleri ile ayn d r. (Bknz TMS 16) 181

11 182

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ

UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR UYGULAMA ÖRNEĞİ UMS 38, başka bir Standartta özel hüküm bulunmayan maddi olmayan duran varlıklarla ilgili muhasebeleştirme yöntemlerini belirleyen Uluslararası Muhasebe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT

ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT mali ÇÖZÜM 215 ÖZEL (YAP-SAT) NfiAAT F RMALARINDA MAL YET S STEM N N OLUfiTURULMASI Ö r. Gör. Ender BOYAR Fatih Üniversitesi stanbul Meslek Yüksek Okulu Ö r. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜfi Fatih Üniversitesi

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı