*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek"

Transkript

1 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin ardýndan baþhekimlik geri adým attý. Okmeydaný nda bakkala ekmek almaya giderken polisin attýðý gaz fiþeðinin baþýna isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaþýndaki B.E. 69 gündür yoðun bakýmda yaþam mücadelesi veriyor. B.E. nin durumunda herhangi bir geliþme olmazken, aile hastane yönetiminin Oðlunuzu alýn, evde bakýn dediðini öne sürdü. Baba Sami Elvan, B. E. nin yoðun bakýma muhtaç olduðunu belirterek, hastanenin neden taburcu etmek istediðini anlamadýklarýný kaydetti. Baba Elvan, Yoðun bakýmdaki doktor önce bize Oðlum artýk bebek, böyle kalacak. Oðlunuzu alýn evde bakýn dedi diye konuþtu. Önümüzdeki Eylül ayýnda 4. kez açýlmasý planlanan 12 Eylül Utanç Müzesi, hatýrlanacaðý gibi önceki yýllarda halkýmýzýn ve kamuoyunun yoðun ilgisine neden olmuþtu. Bu yýlýn baþlarýnda Ýzmir ve Antalya da açýlan gezici 12 Eylül Utanç Müzesine dönük yoðun ilgi, daha çok yerde açýlmasýnýn bir ihtiyaç olduðunu birkez daha ortaya çýkardý. Bu nedenle bu yýl eþ zamanlý olarak, 10 Eylül 2013 tarihinde Ankara da, 12 Eylül 2013 tarihinde ise Ýstanbul da iþçi ve emekçilerle buluþacak. Her yýl farklý bir ana temayla halkla buluþan müzenin bu yýl ise ana temasý, Haziran Direniþine atfedilmiþ Haziran direniþinde ülkenin dört bir yanýnda emekçi halklarýmýza atýlan her bomba, yapýlan her zulüm ve sýkýlan her kurþun 12 Eylül ürünüdür. Nevþehir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Aðustos 2013 tarihleri arasýnda 1. Ulusal Zooloji Kongresi düzenliyor. Nevþehir Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafýndan Aðustos tarihleri arasýnda 1. Ulusal Zooloji Kongresi düzenlenecek. Hayvanlarla ilgili çalýþmalarýn yaný sýra Türkiye Faunasý (hayvan varlýðý) hakkýnda önemli bilimsel çalýþmalarýn sunulacaðý kongrede, Türkiye'nin çeþitli üniversitelerinin yaný sýra Amerika Birleþik Devletleri, Cezayir, Ýran, Irak, Azerbaycan'dan 300'ün üzerinde bilim insaný bir araya gelecek. "Zoologlar Hazýr, Hedef 2023 Türkiye Faunasý" sloganýyla çalýþmalarýn yürütüldüðü kongrede Cumhuriyetimizin 100. Yýlýný kutlayacaðýmýz 2023 yýlýnda Türkiye Faunasý kitabýnýn hazýrlanmasý hedefleniyor. Ahiler Kalkýnma Ajansý, 24 Haziran 2013 tarihinde 2013 Yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði Programý ve 1 Temmuz 2013 tarihinde ilan ettiði 2013 Yýlý Teknik Destek Programý'nýn ayrýntýlarýný potansiyel baþvuru sahiplerine... Ahmet Erhan, kendi varlýk durumunun neliði bakýmýndan çok önemli olan sözü dile getirmiþti. Kimseye yaranamadým demiþti. Buradaki kimseyi nasýl tanýmlamak gerekir; kimse nedir ve yaranamadým ne anlama gelir? Dile getirdiði, öyle izlenim... AKP nin içeride ve dýþarýda yaþadýðý krize yeni bir ekonomik kriz dalgasýnýn eþlik edeceðine iliþkin sinyalleri güçleniyor. Tüm geçmiþ birikimleri adým adým tasfiye...

2 Yahu siz doðrudan vurun bizi...eliniz alýþýk zaten. Ama pardon, kameralar var di mi? Hem zaten bir ileri demokraside yaþýyoruz. Ýleri demokraside iþler öyle yürümez yani öyle ulu orta sokak ortasýnda öldüremezsiniz insanlarý. O iþler kuytu köþelerde ara sokaklarda karanlýk caddelerde yapýlýr. Aslýnda ulu orta da yapýlabilir. Yapýlabilir. Ama bu durumda hesap vermeniz gerekir. En azýndan bir iki unsuru feda edip aha iþte bunlar yanlýþ yaptý, cezasýný verdik demeniz gerekir. Mahkemeler kurmanýz onlarý yargýlamanýz, yargýlamalarda prosedürlere uymanýz -zira hukuk her þeyden çok bu prosedürlerdir- az da olsa bir cezaya layýk görmeniz gerekir. Ýktidarýnýzýn meþruiyet temelini korumak için. Teorik olarak yani. Bakalým mesela. Berlusconi nin ileri demokrasisine de G8 protestolarý sýrasýnda, sendikacý ve aktivist Carlo Giuliani. Tam 23 yaþýnda. Vuruldu baþýndan. Polis tarafýndan. Ve geçti üzerinden bir araba. Mahkemeler. Bilir kiþiler doktor raporlarý. Üzerinden geçen arabanýn sürücüsü? O sýrada ölmüþtü dedi hukuk. Polisin suçsuz olduðuna doðrudan Carlo yu hedef almadýðýna, hakkýndaki suçlamalarýn düþürülüp serbest býrakýlmasýna hükmetti mahkeme. Daha sonraki tanýk ve bilirkiþi ifadeleri ise tam tersini söyledi hep. Carlo baþýndan hedef alýnarak vuruldu dediler ve araba üzerinden geçerken kalbi atýyordu. Carlo yu vuran polis beni diðerlerini örtbas etmek için kullandýlar diye beyanat verince ufak bir trafik kazasý geçirdi, fakat ölmedi. Baþka bir arabanýn polisin arabasýný kasti bir þekilde vurduðunu gösteren kamera görüntüleri ile ispatlanan bir kaza. Ýnsan haklarý mahkemesi ise Ýtalya nýn devlet olarak bu davadaki sorumluluðunu yerine getirdiðine hükmetti. Ancak prosedürlerde ufak bir atlama olmuþ dedi. Dedi. Nerden aklýma geldi þimdi bu? Hiç! Ýleri demokraside yaþadýðýmýzý kanýksayalým istedim belki. Baþýna kurþun sýkýlmýþ Abdullah, Ethem ve Medeni, devletin polisine yardým etmek isteyenlerin katkýsýyla bir gece yarýsý sokak ortasýnda dövülerek öldürülmüþ Ali Ýsmail, onlarý vuran polislerin serbest býrakýlýp ellerini kollarýna sallayarak gezdikleri, üzerinden araba geçen Mehmet aklýma gelmiþ olabilir. Ve hayatýmýzý mahvetmekle yetinmeyip, hayatýmýza kasteden neoliberal düzen. Afrika nýn savanalarýndaki genç hayvanlarla karþýlaþtýrdýðýmýzda toplumun gençlerine vahþi hayattan daha az þans tanýyan medeni düzen. Ve bizim 1.4 Euro luk hayatlarýmýz. Halbuki darbeler öyle midir? Sokak ortasýnda vurabilirsiniz gençleri. Hesap vermeniz gerekmez. Kurþun yaðdýrabilirsiniz ordunuz ve polisiniz sayesinde teröristlerin üzerine kimse tutamaz elinizi. Yargýlayýp gerekirse yaþýný büyütüp asarsýnýz. Cezaevlerinde iþkence literatürüne yeni kavramlar ekler, köpeklere selam durdurtursunuz. Gerçi kimi köpeklere selam durmak sahibine durmaktan evladýr ama. Üstelik bunlarýn hiçbirinin hesabýný vermezsiniz. Mahkemeler kurulup sivil hükümetler yargýlasa bile sizi. Bilirsiniz ki siz aslýnda o sizi yargýlayan ileri demokrasilerin kurucu unsuru ve teminatýsýnýzdýr. Ýþte o yüzden, kimilerinin demokrasi havarisi kesildiði þu günlerde, Mübarek, Mursi, Sisi arasýnda bir kopuþtan ziyade devamlýlýk görüyor gözlerimiz. Hatta onlarla kendi ileri demokratlarýmýz arasýnda. Tek gerçek kopuþun ise Mübarek i alaþaðý eden, Mursi yi devirmek üzereyken ordunun önlerine geçmesiyle tökezleyen ve kendilerine üçüncü bir meydan, ezilenlerin zaferine yürüyecek bir meydan açmak için çabalayanlarýn kopuþu olduðunu görerek. Dünyanýn her yerinde olduðu gibi burada da, Mýsýr da da... Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin ardýndan baþhekimlik geri adým attý. Okmeydaný nda bakkala ekmek almaya giderken polisin attýðý gaz fiþeðinin baþýna isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaþýndaki B.E. 69 gündür yoðun bakýmda yaþam mücadelesi veriyor. B.E. nin durumunda herhangi bir geliþme olmazken, aile hastane yönetiminin Oðlunuzu alýn, evde bakýn dediðini öne sürdü. Baba Sami Elvan, B. E. nin yoðun bakýma muhtaç olduðunu belirterek, hastanenin neden taburcu etmek istediðini anlamadýklarýný kaydetti. Baba Elvan, Yoðun bakýmdaki doktor önce bize Oðlum artýk bebek, böyle kalacak. Oðlunuzu alýn evde bakýn dedi diye konuþtu. Abla Gamze Elvan ise Yoðun bakým doktoru 1 hafta önce çýkarmamýzý talep etmiþti, biz kabul etmedik. Eðitim vermeye baþladýlar bugün, bizi hazýrlýyorlar. Neymiþ B.E. artýk bebekmiþ ve böyle kalacakmýþ dedi. DEVLET AKLI DEVREYE GÝRDÝ Olayýn duyulmasýnýn ardýndan Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Ali Çerkezoðlu ve CHP Ýstanbul Milletvekili Aykut Erdoðdu aileye destek vermek üzere dün hastaneye geldi. Çerkezoðlu ve Erdoðdu aile ile birlikte Baþhekim Doç. Dr. Hakan Güven ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan konuþan baba Bir yanlýþ anlaþýlma olmuþ, düzeltildi. Tedavisi burada devam edecek. Daha iyi duruma Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði", Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði ve Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði" kapsamýnda fýrýncýlara yönelik bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Konuya iliþkin açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür V. Gürol ÇETÝN; Bilindiði üzere, Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði 4 Ocak 2012'de Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði uyarýnca üretim, daðýtým ve satýþ aþamalarýnda çalýþan personelin gýda geldiði zaman özel bir odaya alma gibi düþünceleri varmýþ dedi. B.E. nin dayýsý Kenan Düzen ise talimatýn yukarýdan geldiðini söyleyerek, B.E. nin yaþamasýný istemiyorlar. Katilini de bulamadýlar henüz. Kamuoyunun tepkisi üzerine hastane geri adým attý ve B.E. nin tedavisi sürecek þeklinde konuþtu. Ailenin avukatý Evrim Deniz Karatana yanlýþ anlaþýlma açýklamasýna katýlmadýðýný belirterek, Anestezi uzmaný gidip ablasýna Berkin in iyileþmesi söz konusu deðil, yapacak bir þey yok. Evde tedavi görsün diye konuþmuþ. Vekillerin gelmesiyle birlikte hemen devlet aklý devreye girdi ve uzlaþý buldular sözlerini kaydetti. BAHAR FATMA ÇANDIR - ELÇÝN YILDIRAL *** Tedavi etmek zorundalar Hastane önünden bir açýklama yapan Ali Çerkezoðlu þunlarý söyledi: Devlet zoruyla polisin þiddetiyle insanlar yaralandýlar hatta öldüler. B.E hâlâ ne yazýk ki ölümle mücadele ediyor. Uzun zamandýr durumu aðýr, þuuru kapalý, yoðun bakýmda... Bir enfeksiyonu vardý düzeldi; çok umutlu bir durum deðil malesef. Tedavinin kesintisiz ve ýsrarla devam etmesi gerekir. Altýný çiziyoruz ki baþta B.E olmak üzere yaralýlarýn zaten yaralanmasýma sebep olan polis þiddetinin sorumluluðunu üstlenmesi gereken yönetim iktidar, Berkin in tedavisini eksiksiz bir an duraksamadan devam ettirmek zorundadýr. Hiçbir tereddüde mahal býrakmadan aileyi, yakýnlarý ve yurttaþlarý telaþa sürüklemeden bu süreci atlatmalýdýr. Bakýmýn hastanede deðil de hijyeni ile ilgili konularda eðitilmesi yükümlülüðü getirilmiþtir. Gýda güvenilirliðinin saðlanmasýnda en önemli unsurlarýndan biri eðitimdir. Biz de Ýlimizde düzenli periyotlar halinde mevzuat hükümleri kapsamýnda yer alan konular ile ilgili halkýmýza ekmeðin en güvenilir þekilde ulaþmasýný saðlamak amacýyla gerekli eðitim faaliyetlerimize devam edeceðiz dedi. Toplantýnýn devamýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Gýda Yem Þube Müdür V. Atilla ARSLANGÝRAY' da ilimizde rutin olarak yapýlan resmi gýda denetimlerinde dikkat edilecek hususlardan bahsederek, fýrýncýlarýmýzýn zor durumda kalmamasý adýna yürürlüðe giren yeni mevzuatlara uymalarý konusunda gerekli açýklamalarda bulundu. artýk evde de yapýlabileceði gibi bir söylem olmuþ; ama sayýn baþhekim öyle bir durum olmadýðýný daha iyi bir duruma geldiðinde özel bir odaya alýnacaðý söylendi. Biz bu sözü önemsiyoruz ve þu an hastanede yoðun bakýmda tedavisi devam ediyor. *** Ethem in ailesinden destek TwÝtter da açýklama yapan Ethem Sarýsülük ün abisi Mustafa Sarýsülük, herkesi hastaneye aileye destek vermeye çaðýrdý. Sarýsülük ün mesajý þöyle: 14 yaþýndaki B.E. Okmeydaný hastanesinde yatmakta. Bilinci hala kapalý, enfeksiyonu ve ateþi var. Þu an itibariyle hastaneden taburcu edilmek isteniyor. Komadayken hemde. Aile ve doktorlarýn karþý çýkmasýna raðmen Berkin i tedavi etmek istemiyor hastane. Alýn ne haliniz varsa görün diyor. Dün Ali yi tedavi etmeyen faþist zihniyet þimdide Berkin i tedavi etmeyip öldürmek istiyor. Faþizm bu. Milletvekilleri þu an hastaneye B.E. nin yanýna gidiyor dedi. Kaynak:BirGün Toplantýnýn devamýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünde görevli Gýda Mühendisi Serkan TEKÝN tarafýndan Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði, Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði ve Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði hakkýnda ayrýntýlý bir sunum gerçekleþtirilmiþtir.türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði kapsamýnda üretim ve satýþ aþamalarýnda iþletmelerin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik özellikler, ekmek ve ekmek çeþitlerinde bulunmasý gereken teknik özellikler ve üretimde kullanýlan ekmeklik buðday unu ve tam buðday ununda bulunmasý gereken teknik özellikler hakkýnda iþletmeciler bilgilendirilmiþtir. Ayrýca 30/06/2013 tarihinde yürürlüðe giren Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði kapsamýnda; ambalajsýz olarak piyasaya arz edilebilen ekmek, tam buðday ekmeði, tam buðday unlu ekmek, kepekli ekmek ve ekþi hamur ekmeklerine hiçbir katký maddesi katýlamayacaðý hususunda gerekli bilgilendirmeler yapýlmýþtýr. Toplantý sonunda, konu ile ilgili olarak fýrýncýlar tarafýndan sorulan sorular cevaplandýrýlarak, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur.

3 Türkiye'nin peribacalarý, kayadan oyma kiliseleri, vadileri ve tarihi turistik mekânlarý ile ünlü Göreme'de balon uçuþlarýnda daha saðlýklý hava tahmini için meteoroloji gözlem 50. Ulusal, 24. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine davet edilen ve Hükumeti temsilen katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, etkinlik alanýný çeviren kiþilerce uzun süre yuhalanarak protesto edilirken, konuþmasýný bitirdikten sonra da fiziki saldýrýya uðrayarak darp edilmeye çalýþýldý. Bu darp edilme giriþimi sonrasýnda Alevi kurumlarý olayý kýnayan açýklamalar yaptýlar. Ben hemen olayýn akabinde twitter hesabýmdan olayý kýnadým, Hacýbektaþ taki Hacý Bektaþ Derneði ayný gün basýn açýklamasý yaparak saldýrýyý kýnadý. Bu kýnamalar üzerine bu sefer de bize, yani saldýrýyý kýnayanlara tepki gösterenler oldu. twitter ve facebook ile bazý e.posta gruplarýnda saldýrýya methiyeler dizenler ile saldýrganý kahraman ilan edenlere rastladýk. Hacýbektaþ etkinliklerine davet edilerek gelen bir konuða fiziki bir saldýrý düzenlenmesinin neresi övülecek bir davranýþtýr aklým almadý. Davet edilen konuða beklenmedik bir anda yumrukla saldýrmanýn neresi kahramanlýk çözemedim. Bu aciz olaydan medet uman ve o saldýrganý kahraman ilan edenler nasýl bir Alevi hassasiyeti taþýyor bilemedim. Hâce Bektaþ tan Hacý Bektaþ a isimli yazdýðým yazýya da benzer tepkiler gösterenler oldu. Tepkilere, eleþtirilere eyvallah ancak hakarete asla müsaade etmeyiz. Hâce Bektaþ veya Hacý Bektaþ, her ikisi de kullanýlabilir, illa böyledir diye bir takýntý içinde deðilim, konu zaten araþtýrmacýlar arasýnda tartýþýlan bir konudur. Ancak yazýda da bahsettiðim gibi ben Hacý Bektaþ üzerinden yapýlan asimilasyona dikkat çekmek ve bu durumu eleþtirmek için o yazýyý yazdým, o baþlýðý koydum. istasyonu kuruldu. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Göreme Belediyesi iþbirliðinde kurulan meteoroloji gözlem istasyonu, balon uçuþlarýnýn en yoðun yapýldýðý yer olan Konumuza gelirsek Hâce Bektaþ anma etkinliklerinin yýllardýr siyaset arenasý olmasýndan þikayet ediyoruz. Bu etkinlik Hâce Bektaþ felsefesine, inancýna uygun bir zeminde yapýlmýyor. Siyasi þov meraklýlarý ve bu merakýn askerleri etkinlik alanýný önceden çevreliyorlar ellerinde bayraklarý sloganlarý kimleri yuhalayýp kimleri alkýþlayacaklarý belli. Alevi kurumlarý artýk o alana itibar etmiyor bazý yönetici arkadaþlar protokol kýsmýnda oturmuyor o kadar, kitlelerini oraya taþýmýyorlar. Halk derseniz bir kýsmý o siyasi askerler yüzünden alana yaklaþamýyorlar çoðunluðu da iþin resmi kýsmýnda deðiller, kurbanlarýný kesip, ziyaret yerlerini ziyaret etmekle meþgul oluyorlar. Dolayýsýyla alan siyasi partilerin askerlerine kalýyor. Onlar da davet ettikleri konuklara veriyorlar yuhalamayý, arada fýrsat bulup iç kýsma girenler de acizce davet ettiði konuðuna yumruk sallýyor iþte. Kimileri de bununla övünüyor. Hâce Bektaþ etkinliklerinde Hâce Bektaþ ýn soyundan gelen ve bugün o makamý temsil eden Mürþit Veliyettin Hürrem Ulusoy yok sayýlýyor, anma etkinliðinde hiçbir inançsal program yok. Etkinliðin açýlýþý Veliyettin Efendinin gülbangiyle deðil resmi devlet töreni uygulamalarýyla baþlýyor. Protokol gereði gelenekten ötürü Dergah ziyaret ediliyor. Her yýl verilen Dostluk ve Barýþ Ödülü de sýradan bir hale sokulup vasatlaþtýrýldý. Alan içinde veren için de bir deðeri karþýlýðý kalmadý. Çözüm Hacý Bektaþ Veli anma etkinliklerinin Belediye etkinliði olmaktan kurtarmaktan geçmektedir. Sivil ve inançsal kimselerden oluþan bir tertip komitesinin baðýmsýz bir çalýþmasýyla siyasi arenadan uzak tutularak inançsal öðelerle bezenmeli ve kapsayýcý olmalýdýr. Kaynak:Evrensel Göreme beldesinde faaliyet gösteriyor. Balon kalkýþ alanlarýnýn hemen yakýnýnda yer alan mevkide kurulan istasyon, bölgede faaliyet gösteren balon iþletmeleri açýsýndan da büyük önem taþýyor. Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil faaliyete geçen istasyonla ilgili olarak "meteoroloji gözlem istasyonu ölçüm sistemi sayesinde, hava sýcaklýðý, basýnç, nem, yaðýþ miktarý, rüzgâr yönü ve hýzýnýn takip edilebileceðini söyledi. Cingil, "gözlem istasyonunun faaliyete geçmesiyle bölgemizde ve çevremizde bulunan baþta balon iþletmeleri, turistik tesisler, kamu kurum ve kuruluþlarý, yatýrýmcýlarýmýz ve vatandaþlarýmýz günlük hava tahminlerine kolayca ulaþabilecek. Böylece özellikle balon firmalarýmýz çalýþma planlarýný ve takvimlerini çok daha saðlýklý yapabilecek. Dünya geneline baktýðýnýzda zaten balon uçuþlarýnýn yýl ortalamasýnda en çok yapýldýðý yer Göremedir. B u açýdan gözlem istasyonunun buraya kurulmasý isabetli bir karar oldu. Bizde belediye olarak elimizden gelen katkýyý saðladýk. Güvenlik, elektrik gibi alt yapýsýný Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Ahiler Kalkýnma Ajansý, 24 Haziran 2013 tarihinde 2013 Yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði Programý ve 1 Temmuz 2013 tarihinde ilan ettiði 2013 Yýlý Teknik Destek Programý'nýn ayrýntýlarýný potansiyel baþvuru sahiplerine anlatmak amacýyla tasarladýðý toplantýlar Geçen hafta Kýrþehir'de baþlamýþ ve sýrasýyla Aksaray, Kýrýkkale ve Niðde'de sürmüþtü. Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn Nevþehir'de bulunan Hizmet Binasý Toplantý Salonu'ndaki son toplantý ise, Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yýldýz, Ajans personeli, Kamu Kurumlarý ve Sivil Toplum Kuruluþlarýndan yönetici ve temsilcilerin biz üstlendik. Emeði geçen Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürüne ve 7. Bölge Müdürüne teþekkür ediyorum. Belediye olarak yaptýðýmýz bu hizmetin iþletmelerimize, vatandaþlarýmýza ve yöre insanýmýza büyük yarar saðlayacaðýna inanýyorum. Hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadesinde bulundu. Balon kalkýþ alanlarýnýn yanýna kurulan meteoroloji istasyonu ile bölgemize ait meteoroloji gözlem istasyonunun sonuçlarý Meteoroloji Genel Müdürlüðünün web sitesinde yayýnlanmaya baþladý. Kaynak:Avanos Gazetesi katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yýldýz, 5 ilde uyguladýklarý destek programlarýnda en büyük beklentilerinin nitelikli projeler yazýlmasý olduðunu vurguladý. Ardýndan söz alan Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan, Nevþehir'in proje yazma kültürü açýsýndan her geçen gün biraz daha ilerlediðini belirterek, Nevþehir'in bundan sonraki süreçte de proje baþvurusu sayýsý olarak ilk sýralara yerleþeceðine inandýðýný ifade etti. Toplantýda, AHÝKA Program Yönetim Birimi Baþkaný Ramazan Özdemir'in Doðrudan Faaliyet Desteði Programý hakkýndaki sunumunun ardýndan, Program Yönetim Birimi Uzmaný Ilgýn Su Çatalkaya Teknik Destek Programý'nýn ayrýntýlarýný katýlýmcýlara anlattý. Katýlýmcýlardan gelen sorularýn yanýtlanmasýnýn ardýndan toplantý sona erdi. Nevþehir Valisi Ceylan, toplantýnýn ardýndan Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yýldýz ve birim baþkanlarýndan Ajans çalýþmalarý ile ilgili brifing aldý.

4 Aylar öncesi yapýlmýþ bir söyleþi masa üstümde kayýtlý idi. Söyleþiyi benim ile gerçekleþtiren Sinem kýzýmýz, kendi el yazýsý ile kayýtlarý kaðýda dökmüþ, dijital çözümü yoktu. Ders olarak arkadaþlarýna sunmuþ. Benim de hoþuma gitti. Ancak kaðýda yazýlmýþ söyleþiyi bilgisayarda yeniden yazmayý da göze alamadým. Zamaným yoktu zira. Gazetemdeki arkadaþlar sað olsunlar çözümlemiþler. Ýsimlerini de kullanmamýþlar, mütevazi davranarak. Söyleþi baþlýðý ile gazetede yayýmlamýþlar, Sinem'in de adýný yazmýþlar o kadar; ancak internet sayfasýnda yer almamýþ. Herkesin gazeteye ulaþamadýðýný da var sayarak, söyleþiyi köþeme alýyorum umarým, beðeni ile okursunuz. Bundan sonra neler yazarýz onu ülkemin gündemi ve benim yazma isteðim belirler artýk. Uzatmadan söyleþiye bakalým Öðretmekten vazgeçmeyen bir öðretmen Ýnternette Kýrþehir'in gazetelerine göz atarken Çaðdaþ Kýrþehir gazetesinin köþe yazarý olan Þakir Þenol'un yazýlarýný okudum. Arkadaþým aracýlýðýyla hakkýnda bilgi edindim ve kendisine ulaþtým. Bir görüþme ayarlayýp kendisiyle buluþtum. Sýcak ve babacan tavýrlarýyla bu adam herkese güler yüzlü davranýr, enerjisiyle gençlere taþ çýkarýrdý. Saat öðleden sonra 2'de kendisini ziyaret ettim. Çaylarýmýzý aldýk ve sohbete baþladýk. Yazarlýða ne zaman baþladýnýz bahseder misiniz? - Söyleþi için beni seçtiðin için teþekkür ediyorum Sinem. Kendimi ifade etmeye çalýþacaðým. Ýlk köþe yazýmý lise ikinci sýnýfta yazdým. Yeþil Kaman adlý bir yerel gazeteye göndermiþtim. Konu baþlýðým da Kýrþehir Tozþehir di. Aradan çok uzun zaman geçmiþ, bugün 57 yaþýndayým 40 yýl geçmiþ. Kýrþehir, yine Kýrþehir, yine tozþehir. Demek ki iyi bir konuyla baþlamýþým. O zamanlar içimde olan bir þeymiþ yazma isteði, ama sonra devam ettiremedim. Olaylý yýllardan sonra öðretmen oldum. Uzun yýllar yurdun deðiþik illerinde köy öðretmenliði yaptým. Öðretmenlik yaþamýmýn son dönemlerinde Kýrþehir'e geldim. Yolsuz, susuz, elektriksiz, tuvaletsiz Yaþamým boyunca hiç görmediðim olanaksýzlarý o köylerde gördüm. Çünkü þehirde doðdum, þehirde büyüdüm, þehirde yetiþtim. Kent kültürüyle yetiþmiþ bir insan olarak hiç de köy öðretmenliðini beklemiyordum, istemiyordum da, ama zorunluluktan oldu diyelim. Þöyle bir öðretmenlik istiyordum; yabancý dil öðretmenliði. Örneðin Fransýzcam çok güzeldi benim. O günkü koþullarda dile önem verilmiyordu, dil puaný bu kadar çok önemsenmiyordu. Bu iþte olmadý. Galatasaray Üniversitesi'ne girmekten direkten döndüm. (hikayesi uzun) Neyse edebiyat öðretmenliði istiyordum. Daha doðrusu öðretmenlik benim içimde olan bir þeydi, istiyordum. Fakat öðretmenlik istiyordum. Birisi týp ister, birisi mühendislik ister, birisi jeoloji ister, birisi teknisyenlik ister, ben öðretmen olacaðým. Bu benim kafamda olan bir þeydi. Öðretmen oldum. Öðretmenlik yýllarýmýn son on beþ yýlýnda örgütlü mücadeleye katýldým. Eðit-Der yöneticiliði yaptým, Eðit-Sen yöneticiliði yaptým, Eðitim-Sen'in Kýrþehir'de Kurucu Baþkanlýðý ný yaptým, Ýl Baþkaný olarak öðretmenlik mesleðimin son yýllarýnda yeniden yerel gazetelerde yazmaya baþladým. Niye ara verdiniz yazarlýða? - Zaten Kýrþehir'de çalýþmadým ki hep köylerde, köy ortamlarýnda çalýþtým. Uzak diyarlarda diyelim. Kentle iliþkimiz zayýftý. Öðretmenliðin son dönemlerinde Kýrþehir'e geldim. Yeniden kentte yaþamaya baþladým ve köþe yazarlýðýna bir ihtiyaçtan baþladým. Yani illaki yazmam gerek diye. O zaman ki yazýmýn baþlýðý da þöyleydi: Ýnce sazýn inceliðinden metalik sazýn kabalýðýna. Amacým da þuydu o yazýyý yazmakta, sokak düðünlerindeki metalik seslere, elektrikle bizi rahatsýz eden o sokak düðünlerinden rahatsýz olduðum için bu yazýyý yazmýþtým. Bu þekilde yeniden baþlamýþ oldum köþe yazarlýðýna. Yazmadýðýnýz günlerde boþluk hisseder misiniz? - Evet, köþe yazarlýðý deðil de daha doðrusu sütun yazarlýðý diyelim buna. Köþe yazarlýðýný da kabul etmiyorum. Bu sütun boþ sütun olabilir, ortada bir sütun olabilir, yatay bir sütun olabilir, ama sütun yazarlýðý diyelim daha doðrusu. Literatüre daha uygunu sütun yazarlýðýdýr. Yazarlýk ya da köþe yazarlýðý deðil. Niye boþluk hissediyorum? Para kazanýyor muyum bu iþten? Kesinlikle hayýr. Para almýyorum. Ekonomik durumum kendime yetmese de para kazanayým diye ya da bir gruba, bir kiþiye baðlý olmaksýzýn yazma isteði bu. Bu iþten para kazanýrsam orada bir baðýmlýlýk iliþkisi oluþur. Yani baðýmlýlýk iliþkisi istemediðim için. Yaklaþýk sekiz yýldýr yazýyorum, hiçbir baðýmlýlýk iliþkim yok. Para iliþkim olmadýðý için de yazdýðým her þey kendime ait. Kendi duygularýmý yazýyorum. Kendi duygularýmý yazýyorum ve de en önemli þey yaþamadan yazýyorum. Yaþamam lazým. Bazý þeyleri yaþayýp hissetmem gerekiyor. Yaþayýp hissetmezsem o yazdýðým yazý benim yazým olmuyor. Yaþayýp hissetmek çok önemli. Onun için hadi bunu not al, sokakta gezerken bir þey oldu onu kafama not ederim. Eve varýnca eski kaðýtlar, not defterleri. Not ettiklerim böyle kaðýtlara ufak ufak dökülür. Þart deðil o gün bitirmek yazýyý. Bir yazý bazen bir ay sürer. Gözleme dayalý, aklýna geldikçe notlar edinebildiðim, onun omurgasýný oluþturduðum, omurgadan sonra ete kemiðe büründürdüðüm bir þey düþün. Çok hýzlý bir þekilde, ama birçok yazýmda yaþamýþlýk vardýr. Hissederim onu. Eðer bir acý hissediyorsa ya da bir mutluluk varsa çoðu ana ortak olmak için yazarým. Mevzularýnýzý arar mýsýnýz? Sýrf yazmak için masa baþýna oturur musunuz? - Yazmak için masa baþýna oturmak kadar kötü bir þey yok. Yazmýþ olmak için yazayým, yazmýþ olayým, yazmýþ olmam lazým Böyle bir þey olamaz. Ha olmadý mý, oldu. Örneðin çalýþtýðým arkadaþlardan Hocam yazýnýz yok bu hafta þeklinde bildirimler aldým. Tamam gelmeye çalýþacaðým gibi böyle zorlandýðým haftalar da oldu, ama her hafta bir þekilde yazýyoruz. Yazýlarýnýzda adýnýzý Öðretmen Þakir Þenol olarak kullanýyorsunuz. Niye Köþe Yazarý Þakir Þenol deðil de Öðretmen Þakir Þenol? - Köþe Yazarý Þakir Þenol yazýlmamasýnda amaç þu; ben otuz yýla yakýn öðretmenlik yaptým. Sýnýf öðretmeniydim. Bulunduðumuz çevre de hep en iyi olsun istedik, hep çevremize örnek olduk. Çevremizle iyi iliþkiler içinde olduk. Bildiðimizi öðretmeye, bilmediðimizi öðrenmeye çalýþtýk köylerde. Emekli olmadan yeniden sütun yazmaya baþlamamýn nedeni de þu; ben otuz yýl para karþýlýðý öðretmenlik yaptým, çocuklar yetiþtirdim. Bir sürü öðrenci yetiþtirdim. Ben köþeme çekilip oturmayýp, bildiklerimi, beynimdekileri, yaþadýklarýmý yakýn çevremdeki halkla paylaþayým dedim. En azýndan onun bir dönütü olur. Ülkeme dönütü olsun. Bu yaþadýklarýmý, düþündüklerimi, hissettiklerimi yazýya dökersem bu da bir yerel gazetenin naçizane bir sütununda yer bulursa bunun dönütü, olur. Böyle bir duyguyla devam ettiriyorum iþi. Öðretmenlik yaparken mi yoksa köþe yazarlýðý yaparken mi daha yararlý olduðunuzu düþünüyor musunuz? - Her mesleðin bir zorluðu var, bir zevki var. Ýkisini karþýlaþtýrmak dahi istemiyorum. Çünkü öðretmenlik benim uhdemde olan bir meslekti. Ama sýnýf öðretmenliði deðil. Biraz önce söylediðim gibi yabancý dil öðretmenliði ya da Türk dili edebiyatý öðretmenliði idi. Ýkisi de olmadý. Puan durumundan olmadý. Ancak sýnýf öðretmeni olabildim. Ama sýnýf öðretmenliðiyle sütun yazarlýðýný karþýlaþtýrmak istemiyorum. Bence ikisi de öðretmenlik. Öðretmenliðim devam ediyor. Ama nereye kadar sürdüreceðimi bilmiyorum. Bir nokta koyar mýyým, koymaz mýyým bilemiyorum. Öðretmen olmak sizin için neyi ifade ediyor? - Öðretmen olmak aðaç dikmek gibi. Çiçek dikmek gibi. Toplumu deðiþtirip, dönüþtürmek, insanlara haklarýný, hukuklarýný öðretmek. Kimsenin kimseye zarar vermeyeceði barýþ, kardeþlik içinde yaþanýlabilecek bir toplum yaratmaktýr öðretmenlikteki amacým. Bir öðretmen olarak 12 yýllýk eðitim sistemini nasýl buluyorsunuz? Daha iyi eðitim sistemi için önerileriniz var mý? - Eðitim sistemi berbat. Ýçinden geliyorum. Sekiz yýl oldu emekli olalý. Þu son geliþmeler hiç þýk deðil. Örneðin ile çocuklarý aylýkken okula sokmak, onlara zorunlu eðitim-öðretim yaptýrmak iþkencedir. Otuz yýl öðretmenlik yapmýþ bir insan olarak þunu söylerim, þunu bilirim; çocuklarýn en sevdiði dersler resim-iþ, müzik ve beden eðitimidir. Bunun dýþýndaki bütün dersler çocuklarý sýkar. Teneffüsler çocuklarýn cankurtaranýdýr. Teneffüsler hiç bitmesin isterler ve tatiller çocuklar için bayramdýr. Hangi tatil olursa olsun aþý tatili, bayram tatili, kar tatili. Bu da þunu gösteriyor; çocuklarýmýzý eðitirken biz çok sýkýyoruz. Peki, bunu siz öðretmen olarak yapmadýnýz mý? - Tabi ki aynýsýný yaptým. Eðitim Bakanlýðý nýn bize söylediði yönetmeliklere, kanunlara uygun olarak yapmaya çalýþtýk. Peki, ayrýca çocuklarýnýza bir þey kazandýrdýnýz mý derseniz tabi ki kazandýrmaya çalýþtým. O benim þahsýmda. Çocuklarýma görmek istediðim güzellikleri, insan iliþkilerini öðretmeye çalýþtým. Nasýl bir öðrenciydiniz? En çok sevdiðiniz ders neydi? - Türkçe dersini severdim. Öyküleri severdim. Hayal dünyam çok geniþti. Halen geniþ. Hayal etmezsen yaþanmaz gerçekten. Ýçimdeki çocuðu halen öldürmedim, öldürmek istemiyorum. Çocukluðumdan beri hep hayallerle yaþadým. Baþka bir eðitim, baþka bir okul olduðuna inanýyorum. Bu sistemlerden tamamen farklý, yaparak yaþayarak... Ütopik bir eðitim? - Evet, yani çocuklarý yýldýrmadan, usandýrmadan, býktýrmadan. Bir matematik dersini yaparak, yaþayarak. Bir tarih dersini yaparak, yaþayarak. Nasýl yaparsak, nasýl edersek Þemalarý, haritalarý, oyunlarý, legolarý Bir þeyler yapýlabilir, ama çocuða sýrf ezber üzerine dayalý oku, öðren, ezberle, anlat, aktar þeklinde olmamalý. Bir de maalesef yeni eðitim sistemimizdeki test yöntemiyle çocuklarýmýz yarýþ atý gibi yetiþtiriliyor. Sadece þýklar arasýndan en doðruyu seçmeye çalýþýyor. Bütün þýklarý atýyor. Hayat bu deðil. Onun için baþka bir okul mümkün diyorum. Baþka bir okul yaratýlabilir. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý olarak yeni okullar kurabilir insanlar. Bu okullarda gerçekten en baþýndan insan haklarýna saygýlý, ezbere dayanmayan, araþtýran, yargýlayan, yaparak yaþayarak eðitim olabilir. Okur oraný az olan ülkemizde yazarlýk yapmak nasýl bir duygu? - Hadi þöyle diyelim iyilik yap, denize at. Balýk bilmezse Halik bilsin derler. Ben sütun yazmayý bir hizmet olarak görüyorum. Karþýlýksýz hizmet. Bir kiþi dahi etkilenmiþ olsa, bir kiþiyi dahi dönüþtürebiliyorsam ne mutlu. Bunun dönütünü zaman zaman sokakta gezerken alýyorum. Gerek atanmýþlardan, gerek seçilmiþlerden, gerekse beni tanýyan insanlardan bunun dönütünü alýyorum. Bugünkü gazete yazarlarý hakkýnda neler düþünüyorsunuz? - Kimse kimseyi beðenmez. Bütün mesleklerde vardýr bu. Bu benim mesleðim deðil aslýnda, meslek gibi de algýlamýyorum. Bir basýn kartým yok örneðin. Gazeteci cemiyetlerine üye deðilim. Teklifler geldi, ama ben öyle görmek istemiyorum. Öðretmen olarak görmek istiyorum kendimi. Yani toplumsal öðretmen. Kendimi o tarafa geçirdiðim zaman farklý bir þey olacakmýþ gibi gazeteci sýfatý bir türlü almak istemiyorum. Onun için öðretmenliði özellikle bildiriyorum. Hani bir mühendis, bir avukat, bir doktor, bir eczacý nasýl sýfatýný söylüyor, kullanýyorsa ben de bir eðitimci olarak öðretmen sýfatýmýn devam ettiðini göstermek istiyorum. Sýfatým devam ediyor. Gazetecilik olduðu zaman, o iliþkilere bulaþtýðým zaman bir patron iliþkisi olursa, patronlarýn hoþuna gitmeyecek diye yazý yazamazsam bu benim zoruma gider. Özgür olmak istiyorum. Þu anda yazdýðým gazete ikinci yerel gazetem, ama lise yýllarýmý da sayarsak üç oluyor. Ama buna ikinci yerel gazetem diyelim. Yazdýðým yazýlarýn konularýna karýþýlmamak koþuluyla yazýyorum. Müdahale edilmeyecek. Gazete yazarlýðý haricinde baþka þeyler de yazýyor musunuz? Örneðin þiir? - Yok yazmýyorum, ama þiir denemeleri yaptým. Hoþuma gitmedi. Þiir çok güzel bir þey. Çok önemli bir þey. Herkes yazamaz. O küçük satýrlarda çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayýsýyla çok çabuk vazgeçtim, yazmýyorum.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı