*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek"

Transkript

1 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin ardýndan baþhekimlik geri adým attý. Okmeydaný nda bakkala ekmek almaya giderken polisin attýðý gaz fiþeðinin baþýna isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaþýndaki B.E. 69 gündür yoðun bakýmda yaþam mücadelesi veriyor. B.E. nin durumunda herhangi bir geliþme olmazken, aile hastane yönetiminin Oðlunuzu alýn, evde bakýn dediðini öne sürdü. Baba Sami Elvan, B. E. nin yoðun bakýma muhtaç olduðunu belirterek, hastanenin neden taburcu etmek istediðini anlamadýklarýný kaydetti. Baba Elvan, Yoðun bakýmdaki doktor önce bize Oðlum artýk bebek, böyle kalacak. Oðlunuzu alýn evde bakýn dedi diye konuþtu. Önümüzdeki Eylül ayýnda 4. kez açýlmasý planlanan 12 Eylül Utanç Müzesi, hatýrlanacaðý gibi önceki yýllarda halkýmýzýn ve kamuoyunun yoðun ilgisine neden olmuþtu. Bu yýlýn baþlarýnda Ýzmir ve Antalya da açýlan gezici 12 Eylül Utanç Müzesine dönük yoðun ilgi, daha çok yerde açýlmasýnýn bir ihtiyaç olduðunu birkez daha ortaya çýkardý. Bu nedenle bu yýl eþ zamanlý olarak, 10 Eylül 2013 tarihinde Ankara da, 12 Eylül 2013 tarihinde ise Ýstanbul da iþçi ve emekçilerle buluþacak. Her yýl farklý bir ana temayla halkla buluþan müzenin bu yýl ise ana temasý, Haziran Direniþine atfedilmiþ Haziran direniþinde ülkenin dört bir yanýnda emekçi halklarýmýza atýlan her bomba, yapýlan her zulüm ve sýkýlan her kurþun 12 Eylül ürünüdür. Nevþehir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Aðustos 2013 tarihleri arasýnda 1. Ulusal Zooloji Kongresi düzenliyor. Nevþehir Üniversitesi Biyoloji Bölümü tarafýndan Aðustos tarihleri arasýnda 1. Ulusal Zooloji Kongresi düzenlenecek. Hayvanlarla ilgili çalýþmalarýn yaný sýra Türkiye Faunasý (hayvan varlýðý) hakkýnda önemli bilimsel çalýþmalarýn sunulacaðý kongrede, Türkiye'nin çeþitli üniversitelerinin yaný sýra Amerika Birleþik Devletleri, Cezayir, Ýran, Irak, Azerbaycan'dan 300'ün üzerinde bilim insaný bir araya gelecek. "Zoologlar Hazýr, Hedef 2023 Türkiye Faunasý" sloganýyla çalýþmalarýn yürütüldüðü kongrede Cumhuriyetimizin 100. Yýlýný kutlayacaðýmýz 2023 yýlýnda Türkiye Faunasý kitabýnýn hazýrlanmasý hedefleniyor. Ahiler Kalkýnma Ajansý, 24 Haziran 2013 tarihinde 2013 Yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði Programý ve 1 Temmuz 2013 tarihinde ilan ettiði 2013 Yýlý Teknik Destek Programý'nýn ayrýntýlarýný potansiyel baþvuru sahiplerine... Ahmet Erhan, kendi varlýk durumunun neliði bakýmýndan çok önemli olan sözü dile getirmiþti. Kimseye yaranamadým demiþti. Buradaki kimseyi nasýl tanýmlamak gerekir; kimse nedir ve yaranamadým ne anlama gelir? Dile getirdiði, öyle izlenim... AKP nin içeride ve dýþarýda yaþadýðý krize yeni bir ekonomik kriz dalgasýnýn eþlik edeceðine iliþkin sinyalleri güçleniyor. Tüm geçmiþ birikimleri adým adým tasfiye...

2 Yahu siz doðrudan vurun bizi...eliniz alýþýk zaten. Ama pardon, kameralar var di mi? Hem zaten bir ileri demokraside yaþýyoruz. Ýleri demokraside iþler öyle yürümez yani öyle ulu orta sokak ortasýnda öldüremezsiniz insanlarý. O iþler kuytu köþelerde ara sokaklarda karanlýk caddelerde yapýlýr. Aslýnda ulu orta da yapýlabilir. Yapýlabilir. Ama bu durumda hesap vermeniz gerekir. En azýndan bir iki unsuru feda edip aha iþte bunlar yanlýþ yaptý, cezasýný verdik demeniz gerekir. Mahkemeler kurmanýz onlarý yargýlamanýz, yargýlamalarda prosedürlere uymanýz -zira hukuk her þeyden çok bu prosedürlerdir- az da olsa bir cezaya layýk görmeniz gerekir. Ýktidarýnýzýn meþruiyet temelini korumak için. Teorik olarak yani. Bakalým mesela. Berlusconi nin ileri demokrasisine de G8 protestolarý sýrasýnda, sendikacý ve aktivist Carlo Giuliani. Tam 23 yaþýnda. Vuruldu baþýndan. Polis tarafýndan. Ve geçti üzerinden bir araba. Mahkemeler. Bilir kiþiler doktor raporlarý. Üzerinden geçen arabanýn sürücüsü? O sýrada ölmüþtü dedi hukuk. Polisin suçsuz olduðuna doðrudan Carlo yu hedef almadýðýna, hakkýndaki suçlamalarýn düþürülüp serbest býrakýlmasýna hükmetti mahkeme. Daha sonraki tanýk ve bilirkiþi ifadeleri ise tam tersini söyledi hep. Carlo baþýndan hedef alýnarak vuruldu dediler ve araba üzerinden geçerken kalbi atýyordu. Carlo yu vuran polis beni diðerlerini örtbas etmek için kullandýlar diye beyanat verince ufak bir trafik kazasý geçirdi, fakat ölmedi. Baþka bir arabanýn polisin arabasýný kasti bir þekilde vurduðunu gösteren kamera görüntüleri ile ispatlanan bir kaza. Ýnsan haklarý mahkemesi ise Ýtalya nýn devlet olarak bu davadaki sorumluluðunu yerine getirdiðine hükmetti. Ancak prosedürlerde ufak bir atlama olmuþ dedi. Dedi. Nerden aklýma geldi þimdi bu? Hiç! Ýleri demokraside yaþadýðýmýzý kanýksayalým istedim belki. Baþýna kurþun sýkýlmýþ Abdullah, Ethem ve Medeni, devletin polisine yardým etmek isteyenlerin katkýsýyla bir gece yarýsý sokak ortasýnda dövülerek öldürülmüþ Ali Ýsmail, onlarý vuran polislerin serbest býrakýlýp ellerini kollarýna sallayarak gezdikleri, üzerinden araba geçen Mehmet aklýma gelmiþ olabilir. Ve hayatýmýzý mahvetmekle yetinmeyip, hayatýmýza kasteden neoliberal düzen. Afrika nýn savanalarýndaki genç hayvanlarla karþýlaþtýrdýðýmýzda toplumun gençlerine vahþi hayattan daha az þans tanýyan medeni düzen. Ve bizim 1.4 Euro luk hayatlarýmýz. Halbuki darbeler öyle midir? Sokak ortasýnda vurabilirsiniz gençleri. Hesap vermeniz gerekmez. Kurþun yaðdýrabilirsiniz ordunuz ve polisiniz sayesinde teröristlerin üzerine kimse tutamaz elinizi. Yargýlayýp gerekirse yaþýný büyütüp asarsýnýz. Cezaevlerinde iþkence literatürüne yeni kavramlar ekler, köpeklere selam durdurtursunuz. Gerçi kimi köpeklere selam durmak sahibine durmaktan evladýr ama. Üstelik bunlarýn hiçbirinin hesabýný vermezsiniz. Mahkemeler kurulup sivil hükümetler yargýlasa bile sizi. Bilirsiniz ki siz aslýnda o sizi yargýlayan ileri demokrasilerin kurucu unsuru ve teminatýsýnýzdýr. Ýþte o yüzden, kimilerinin demokrasi havarisi kesildiði þu günlerde, Mübarek, Mursi, Sisi arasýnda bir kopuþtan ziyade devamlýlýk görüyor gözlerimiz. Hatta onlarla kendi ileri demokratlarýmýz arasýnda. Tek gerçek kopuþun ise Mübarek i alaþaðý eden, Mursi yi devirmek üzereyken ordunun önlerine geçmesiyle tökezleyen ve kendilerine üçüncü bir meydan, ezilenlerin zaferine yürüyecek bir meydan açmak için çabalayanlarýn kopuþu olduðunu görerek. Dünyanýn her yerinde olduðu gibi burada da, Mýsýr da da... Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin ardýndan baþhekimlik geri adým attý. Okmeydaný nda bakkala ekmek almaya giderken polisin attýðý gaz fiþeðinin baþýna isabet etmesi sonucu yaralanan 14 yaþýndaki B.E. 69 gündür yoðun bakýmda yaþam mücadelesi veriyor. B.E. nin durumunda herhangi bir geliþme olmazken, aile hastane yönetiminin Oðlunuzu alýn, evde bakýn dediðini öne sürdü. Baba Sami Elvan, B. E. nin yoðun bakýma muhtaç olduðunu belirterek, hastanenin neden taburcu etmek istediðini anlamadýklarýný kaydetti. Baba Elvan, Yoðun bakýmdaki doktor önce bize Oðlum artýk bebek, böyle kalacak. Oðlunuzu alýn evde bakýn dedi diye konuþtu. Abla Gamze Elvan ise Yoðun bakým doktoru 1 hafta önce çýkarmamýzý talep etmiþti, biz kabul etmedik. Eðitim vermeye baþladýlar bugün, bizi hazýrlýyorlar. Neymiþ B.E. artýk bebekmiþ ve böyle kalacakmýþ dedi. DEVLET AKLI DEVREYE GÝRDÝ Olayýn duyulmasýnýn ardýndan Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Ali Çerkezoðlu ve CHP Ýstanbul Milletvekili Aykut Erdoðdu aileye destek vermek üzere dün hastaneye geldi. Çerkezoðlu ve Erdoðdu aile ile birlikte Baþhekim Doç. Dr. Hakan Güven ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan konuþan baba Bir yanlýþ anlaþýlma olmuþ, düzeltildi. Tedavisi burada devam edecek. Daha iyi duruma Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði", Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði ve Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði" kapsamýnda fýrýncýlara yönelik bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Konuya iliþkin açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür V. Gürol ÇETÝN; Bilindiði üzere, Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði 4 Ocak 2012'de Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði uyarýnca üretim, daðýtým ve satýþ aþamalarýnda çalýþan personelin gýda geldiði zaman özel bir odaya alma gibi düþünceleri varmýþ dedi. B.E. nin dayýsý Kenan Düzen ise talimatýn yukarýdan geldiðini söyleyerek, B.E. nin yaþamasýný istemiyorlar. Katilini de bulamadýlar henüz. Kamuoyunun tepkisi üzerine hastane geri adým attý ve B.E. nin tedavisi sürecek þeklinde konuþtu. Ailenin avukatý Evrim Deniz Karatana yanlýþ anlaþýlma açýklamasýna katýlmadýðýný belirterek, Anestezi uzmaný gidip ablasýna Berkin in iyileþmesi söz konusu deðil, yapacak bir þey yok. Evde tedavi görsün diye konuþmuþ. Vekillerin gelmesiyle birlikte hemen devlet aklý devreye girdi ve uzlaþý buldular sözlerini kaydetti. BAHAR FATMA ÇANDIR - ELÇÝN YILDIRAL *** Tedavi etmek zorundalar Hastane önünden bir açýklama yapan Ali Çerkezoðlu þunlarý söyledi: Devlet zoruyla polisin þiddetiyle insanlar yaralandýlar hatta öldüler. B.E hâlâ ne yazýk ki ölümle mücadele ediyor. Uzun zamandýr durumu aðýr, þuuru kapalý, yoðun bakýmda... Bir enfeksiyonu vardý düzeldi; çok umutlu bir durum deðil malesef. Tedavinin kesintisiz ve ýsrarla devam etmesi gerekir. Altýný çiziyoruz ki baþta B.E olmak üzere yaralýlarýn zaten yaralanmasýma sebep olan polis þiddetinin sorumluluðunu üstlenmesi gereken yönetim iktidar, Berkin in tedavisini eksiksiz bir an duraksamadan devam ettirmek zorundadýr. Hiçbir tereddüde mahal býrakmadan aileyi, yakýnlarý ve yurttaþlarý telaþa sürüklemeden bu süreci atlatmalýdýr. Bakýmýn hastanede deðil de hijyeni ile ilgili konularda eðitilmesi yükümlülüðü getirilmiþtir. Gýda güvenilirliðinin saðlanmasýnda en önemli unsurlarýndan biri eðitimdir. Biz de Ýlimizde düzenli periyotlar halinde mevzuat hükümleri kapsamýnda yer alan konular ile ilgili halkýmýza ekmeðin en güvenilir þekilde ulaþmasýný saðlamak amacýyla gerekli eðitim faaliyetlerimize devam edeceðiz dedi. Toplantýnýn devamýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Gýda Yem Þube Müdür V. Atilla ARSLANGÝRAY' da ilimizde rutin olarak yapýlan resmi gýda denetimlerinde dikkat edilecek hususlardan bahsederek, fýrýncýlarýmýzýn zor durumda kalmamasý adýna yürürlüðe giren yeni mevzuatlara uymalarý konusunda gerekli açýklamalarda bulundu. artýk evde de yapýlabileceði gibi bir söylem olmuþ; ama sayýn baþhekim öyle bir durum olmadýðýný daha iyi bir duruma geldiðinde özel bir odaya alýnacaðý söylendi. Biz bu sözü önemsiyoruz ve þu an hastanede yoðun bakýmda tedavisi devam ediyor. *** Ethem in ailesinden destek TwÝtter da açýklama yapan Ethem Sarýsülük ün abisi Mustafa Sarýsülük, herkesi hastaneye aileye destek vermeye çaðýrdý. Sarýsülük ün mesajý þöyle: 14 yaþýndaki B.E. Okmeydaný hastanesinde yatmakta. Bilinci hala kapalý, enfeksiyonu ve ateþi var. Þu an itibariyle hastaneden taburcu edilmek isteniyor. Komadayken hemde. Aile ve doktorlarýn karþý çýkmasýna raðmen Berkin i tedavi etmek istemiyor hastane. Alýn ne haliniz varsa görün diyor. Dün Ali yi tedavi etmeyen faþist zihniyet þimdide Berkin i tedavi etmeyip öldürmek istiyor. Faþizm bu. Milletvekilleri þu an hastaneye B.E. nin yanýna gidiyor dedi. Kaynak:BirGün Toplantýnýn devamýnda, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünde görevli Gýda Mühendisi Serkan TEKÝN tarafýndan Türk Gýda Kodeksi Buðday Unu Tebliði, Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði ve Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði hakkýnda ayrýntýlý bir sunum gerçekleþtirilmiþtir.türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði kapsamýnda üretim ve satýþ aþamalarýnda iþletmelerin taþýmasý gereken asgari teknik ve hijyenik özellikler, ekmek ve ekmek çeþitlerinde bulunmasý gereken teknik özellikler ve üretimde kullanýlan ekmeklik buðday unu ve tam buðday ununda bulunmasý gereken teknik özellikler hakkýnda iþletmeciler bilgilendirilmiþtir. Ayrýca 30/06/2013 tarihinde yürürlüðe giren Türk Gýda Kodeksi Gýda Katký Maddeleri Yönetmeliði kapsamýnda; ambalajsýz olarak piyasaya arz edilebilen ekmek, tam buðday ekmeði, tam buðday unlu ekmek, kepekli ekmek ve ekþi hamur ekmeklerine hiçbir katký maddesi katýlamayacaðý hususunda gerekli bilgilendirmeler yapýlmýþtýr. Toplantý sonunda, konu ile ilgili olarak fýrýncýlar tarafýndan sorulan sorular cevaplandýrýlarak, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunulmuþtur.

3 Türkiye'nin peribacalarý, kayadan oyma kiliseleri, vadileri ve tarihi turistik mekânlarý ile ünlü Göreme'de balon uçuþlarýnda daha saðlýklý hava tahmini için meteoroloji gözlem 50. Ulusal, 24. Uluslararasý Hacý Bektaþ Veli yi Anma ve Kültür Sanat Etkinliklerine davet edilen ve Hükumeti temsilen katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, etkinlik alanýný çeviren kiþilerce uzun süre yuhalanarak protesto edilirken, konuþmasýný bitirdikten sonra da fiziki saldýrýya uðrayarak darp edilmeye çalýþýldý. Bu darp edilme giriþimi sonrasýnda Alevi kurumlarý olayý kýnayan açýklamalar yaptýlar. Ben hemen olayýn akabinde twitter hesabýmdan olayý kýnadým, Hacýbektaþ taki Hacý Bektaþ Derneði ayný gün basýn açýklamasý yaparak saldýrýyý kýnadý. Bu kýnamalar üzerine bu sefer de bize, yani saldýrýyý kýnayanlara tepki gösterenler oldu. twitter ve facebook ile bazý e.posta gruplarýnda saldýrýya methiyeler dizenler ile saldýrganý kahraman ilan edenlere rastladýk. Hacýbektaþ etkinliklerine davet edilerek gelen bir konuða fiziki bir saldýrý düzenlenmesinin neresi övülecek bir davranýþtýr aklým almadý. Davet edilen konuða beklenmedik bir anda yumrukla saldýrmanýn neresi kahramanlýk çözemedim. Bu aciz olaydan medet uman ve o saldýrganý kahraman ilan edenler nasýl bir Alevi hassasiyeti taþýyor bilemedim. Hâce Bektaþ tan Hacý Bektaþ a isimli yazdýðým yazýya da benzer tepkiler gösterenler oldu. Tepkilere, eleþtirilere eyvallah ancak hakarete asla müsaade etmeyiz. Hâce Bektaþ veya Hacý Bektaþ, her ikisi de kullanýlabilir, illa böyledir diye bir takýntý içinde deðilim, konu zaten araþtýrmacýlar arasýnda tartýþýlan bir konudur. Ancak yazýda da bahsettiðim gibi ben Hacý Bektaþ üzerinden yapýlan asimilasyona dikkat çekmek ve bu durumu eleþtirmek için o yazýyý yazdým, o baþlýðý koydum. istasyonu kuruldu. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Göreme Belediyesi iþbirliðinde kurulan meteoroloji gözlem istasyonu, balon uçuþlarýnýn en yoðun yapýldýðý yer olan Konumuza gelirsek Hâce Bektaþ anma etkinliklerinin yýllardýr siyaset arenasý olmasýndan þikayet ediyoruz. Bu etkinlik Hâce Bektaþ felsefesine, inancýna uygun bir zeminde yapýlmýyor. Siyasi þov meraklýlarý ve bu merakýn askerleri etkinlik alanýný önceden çevreliyorlar ellerinde bayraklarý sloganlarý kimleri yuhalayýp kimleri alkýþlayacaklarý belli. Alevi kurumlarý artýk o alana itibar etmiyor bazý yönetici arkadaþlar protokol kýsmýnda oturmuyor o kadar, kitlelerini oraya taþýmýyorlar. Halk derseniz bir kýsmý o siyasi askerler yüzünden alana yaklaþamýyorlar çoðunluðu da iþin resmi kýsmýnda deðiller, kurbanlarýný kesip, ziyaret yerlerini ziyaret etmekle meþgul oluyorlar. Dolayýsýyla alan siyasi partilerin askerlerine kalýyor. Onlar da davet ettikleri konuklara veriyorlar yuhalamayý, arada fýrsat bulup iç kýsma girenler de acizce davet ettiði konuðuna yumruk sallýyor iþte. Kimileri de bununla övünüyor. Hâce Bektaþ etkinliklerinde Hâce Bektaþ ýn soyundan gelen ve bugün o makamý temsil eden Mürþit Veliyettin Hürrem Ulusoy yok sayýlýyor, anma etkinliðinde hiçbir inançsal program yok. Etkinliðin açýlýþý Veliyettin Efendinin gülbangiyle deðil resmi devlet töreni uygulamalarýyla baþlýyor. Protokol gereði gelenekten ötürü Dergah ziyaret ediliyor. Her yýl verilen Dostluk ve Barýþ Ödülü de sýradan bir hale sokulup vasatlaþtýrýldý. Alan içinde veren için de bir deðeri karþýlýðý kalmadý. Çözüm Hacý Bektaþ Veli anma etkinliklerinin Belediye etkinliði olmaktan kurtarmaktan geçmektedir. Sivil ve inançsal kimselerden oluþan bir tertip komitesinin baðýmsýz bir çalýþmasýyla siyasi arenadan uzak tutularak inançsal öðelerle bezenmeli ve kapsayýcý olmalýdýr. Kaynak:Evrensel Göreme beldesinde faaliyet gösteriyor. Balon kalkýþ alanlarýnýn hemen yakýnýnda yer alan mevkide kurulan istasyon, bölgede faaliyet gösteren balon iþletmeleri açýsýndan da büyük önem taþýyor. Göreme Belediye Baþkaný Nuri Cingil faaliyete geçen istasyonla ilgili olarak "meteoroloji gözlem istasyonu ölçüm sistemi sayesinde, hava sýcaklýðý, basýnç, nem, yaðýþ miktarý, rüzgâr yönü ve hýzýnýn takip edilebileceðini söyledi. Cingil, "gözlem istasyonunun faaliyete geçmesiyle bölgemizde ve çevremizde bulunan baþta balon iþletmeleri, turistik tesisler, kamu kurum ve kuruluþlarý, yatýrýmcýlarýmýz ve vatandaþlarýmýz günlük hava tahminlerine kolayca ulaþabilecek. Böylece özellikle balon firmalarýmýz çalýþma planlarýný ve takvimlerini çok daha saðlýklý yapabilecek. Dünya geneline baktýðýnýzda zaten balon uçuþlarýnýn yýl ortalamasýnda en çok yapýldýðý yer Göremedir. B u açýdan gözlem istasyonunun buraya kurulmasý isabetli bir karar oldu. Bizde belediye olarak elimizden gelen katkýyý saðladýk. Güvenlik, elektrik gibi alt yapýsýný Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Ahiler Kalkýnma Ajansý, 24 Haziran 2013 tarihinde 2013 Yýlý Doðrudan Faaliyet Desteði Programý ve 1 Temmuz 2013 tarihinde ilan ettiði 2013 Yýlý Teknik Destek Programý'nýn ayrýntýlarýný potansiyel baþvuru sahiplerine anlatmak amacýyla tasarladýðý toplantýlar Geçen hafta Kýrþehir'de baþlamýþ ve sýrasýyla Aksaray, Kýrýkkale ve Niðde'de sürmüþtü. Ahiler Kalkýnma Ajansý'nýn Nevþehir'de bulunan Hizmet Binasý Toplantý Salonu'ndaki son toplantý ise, Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan, Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yýldýz, Ajans personeli, Kamu Kurumlarý ve Sivil Toplum Kuruluþlarýndan yönetici ve temsilcilerin biz üstlendik. Emeði geçen Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürüne ve 7. Bölge Müdürüne teþekkür ediyorum. Belediye olarak yaptýðýmýz bu hizmetin iþletmelerimize, vatandaþlarýmýza ve yöre insanýmýza büyük yarar saðlayacaðýna inanýyorum. Hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadesinde bulundu. Balon kalkýþ alanlarýnýn yanýna kurulan meteoroloji istasyonu ile bölgemize ait meteoroloji gözlem istasyonunun sonuçlarý Meteoroloji Genel Müdürlüðünün web sitesinde yayýnlanmaya baþladý. Kaynak:Avanos Gazetesi katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yýldýz, 5 ilde uyguladýklarý destek programlarýnda en büyük beklentilerinin nitelikli projeler yazýlmasý olduðunu vurguladý. Ardýndan söz alan Ahiler Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu Üyesi ve Nevþehir Valisi Mehmet Ceylan, Nevþehir'in proje yazma kültürü açýsýndan her geçen gün biraz daha ilerlediðini belirterek, Nevþehir'in bundan sonraki süreçte de proje baþvurusu sayýsý olarak ilk sýralara yerleþeceðine inandýðýný ifade etti. Toplantýda, AHÝKA Program Yönetim Birimi Baþkaný Ramazan Özdemir'in Doðrudan Faaliyet Desteði Programý hakkýndaki sunumunun ardýndan, Program Yönetim Birimi Uzmaný Ilgýn Su Çatalkaya Teknik Destek Programý'nýn ayrýntýlarýný katýlýmcýlara anlattý. Katýlýmcýlardan gelen sorularýn yanýtlanmasýnýn ardýndan toplantý sona erdi. Nevþehir Valisi Ceylan, toplantýnýn ardýndan Ahiler Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Mehmet Fatih Yýldýz ve birim baþkanlarýndan Ajans çalýþmalarý ile ilgili brifing aldý.

4 Aylar öncesi yapýlmýþ bir söyleþi masa üstümde kayýtlý idi. Söyleþiyi benim ile gerçekleþtiren Sinem kýzýmýz, kendi el yazýsý ile kayýtlarý kaðýda dökmüþ, dijital çözümü yoktu. Ders olarak arkadaþlarýna sunmuþ. Benim de hoþuma gitti. Ancak kaðýda yazýlmýþ söyleþiyi bilgisayarda yeniden yazmayý da göze alamadým. Zamaným yoktu zira. Gazetemdeki arkadaþlar sað olsunlar çözümlemiþler. Ýsimlerini de kullanmamýþlar, mütevazi davranarak. Söyleþi baþlýðý ile gazetede yayýmlamýþlar, Sinem'in de adýný yazmýþlar o kadar; ancak internet sayfasýnda yer almamýþ. Herkesin gazeteye ulaþamadýðýný da var sayarak, söyleþiyi köþeme alýyorum umarým, beðeni ile okursunuz. Bundan sonra neler yazarýz onu ülkemin gündemi ve benim yazma isteðim belirler artýk. Uzatmadan söyleþiye bakalým Öðretmekten vazgeçmeyen bir öðretmen Ýnternette Kýrþehir'in gazetelerine göz atarken Çaðdaþ Kýrþehir gazetesinin köþe yazarý olan Þakir Þenol'un yazýlarýný okudum. Arkadaþým aracýlýðýyla hakkýnda bilgi edindim ve kendisine ulaþtým. Bir görüþme ayarlayýp kendisiyle buluþtum. Sýcak ve babacan tavýrlarýyla bu adam herkese güler yüzlü davranýr, enerjisiyle gençlere taþ çýkarýrdý. Saat öðleden sonra 2'de kendisini ziyaret ettim. Çaylarýmýzý aldýk ve sohbete baþladýk. Yazarlýða ne zaman baþladýnýz bahseder misiniz? - Söyleþi için beni seçtiðin için teþekkür ediyorum Sinem. Kendimi ifade etmeye çalýþacaðým. Ýlk köþe yazýmý lise ikinci sýnýfta yazdým. Yeþil Kaman adlý bir yerel gazeteye göndermiþtim. Konu baþlýðým da Kýrþehir Tozþehir di. Aradan çok uzun zaman geçmiþ, bugün 57 yaþýndayým 40 yýl geçmiþ. Kýrþehir, yine Kýrþehir, yine tozþehir. Demek ki iyi bir konuyla baþlamýþým. O zamanlar içimde olan bir þeymiþ yazma isteði, ama sonra devam ettiremedim. Olaylý yýllardan sonra öðretmen oldum. Uzun yýllar yurdun deðiþik illerinde köy öðretmenliði yaptým. Öðretmenlik yaþamýmýn son dönemlerinde Kýrþehir'e geldim. Yolsuz, susuz, elektriksiz, tuvaletsiz Yaþamým boyunca hiç görmediðim olanaksýzlarý o köylerde gördüm. Çünkü þehirde doðdum, þehirde büyüdüm, þehirde yetiþtim. Kent kültürüyle yetiþmiþ bir insan olarak hiç de köy öðretmenliðini beklemiyordum, istemiyordum da, ama zorunluluktan oldu diyelim. Þöyle bir öðretmenlik istiyordum; yabancý dil öðretmenliði. Örneðin Fransýzcam çok güzeldi benim. O günkü koþullarda dile önem verilmiyordu, dil puaný bu kadar çok önemsenmiyordu. Bu iþte olmadý. Galatasaray Üniversitesi'ne girmekten direkten döndüm. (hikayesi uzun) Neyse edebiyat öðretmenliði istiyordum. Daha doðrusu öðretmenlik benim içimde olan bir þeydi, istiyordum. Fakat öðretmenlik istiyordum. Birisi týp ister, birisi mühendislik ister, birisi jeoloji ister, birisi teknisyenlik ister, ben öðretmen olacaðým. Bu benim kafamda olan bir þeydi. Öðretmen oldum. Öðretmenlik yýllarýmýn son on beþ yýlýnda örgütlü mücadeleye katýldým. Eðit-Der yöneticiliði yaptým, Eðit-Sen yöneticiliði yaptým, Eðitim-Sen'in Kýrþehir'de Kurucu Baþkanlýðý ný yaptým, Ýl Baþkaný olarak öðretmenlik mesleðimin son yýllarýnda yeniden yerel gazetelerde yazmaya baþladým. Niye ara verdiniz yazarlýða? - Zaten Kýrþehir'de çalýþmadým ki hep köylerde, köy ortamlarýnda çalýþtým. Uzak diyarlarda diyelim. Kentle iliþkimiz zayýftý. Öðretmenliðin son dönemlerinde Kýrþehir'e geldim. Yeniden kentte yaþamaya baþladým ve köþe yazarlýðýna bir ihtiyaçtan baþladým. Yani illaki yazmam gerek diye. O zaman ki yazýmýn baþlýðý da þöyleydi: Ýnce sazýn inceliðinden metalik sazýn kabalýðýna. Amacým da þuydu o yazýyý yazmakta, sokak düðünlerindeki metalik seslere, elektrikle bizi rahatsýz eden o sokak düðünlerinden rahatsýz olduðum için bu yazýyý yazmýþtým. Bu þekilde yeniden baþlamýþ oldum köþe yazarlýðýna. Yazmadýðýnýz günlerde boþluk hisseder misiniz? - Evet, köþe yazarlýðý deðil de daha doðrusu sütun yazarlýðý diyelim buna. Köþe yazarlýðýný da kabul etmiyorum. Bu sütun boþ sütun olabilir, ortada bir sütun olabilir, yatay bir sütun olabilir, ama sütun yazarlýðý diyelim daha doðrusu. Literatüre daha uygunu sütun yazarlýðýdýr. Yazarlýk ya da köþe yazarlýðý deðil. Niye boþluk hissediyorum? Para kazanýyor muyum bu iþten? Kesinlikle hayýr. Para almýyorum. Ekonomik durumum kendime yetmese de para kazanayým diye ya da bir gruba, bir kiþiye baðlý olmaksýzýn yazma isteði bu. Bu iþten para kazanýrsam orada bir baðýmlýlýk iliþkisi oluþur. Yani baðýmlýlýk iliþkisi istemediðim için. Yaklaþýk sekiz yýldýr yazýyorum, hiçbir baðýmlýlýk iliþkim yok. Para iliþkim olmadýðý için de yazdýðým her þey kendime ait. Kendi duygularýmý yazýyorum. Kendi duygularýmý yazýyorum ve de en önemli þey yaþamadan yazýyorum. Yaþamam lazým. Bazý þeyleri yaþayýp hissetmem gerekiyor. Yaþayýp hissetmezsem o yazdýðým yazý benim yazým olmuyor. Yaþayýp hissetmek çok önemli. Onun için hadi bunu not al, sokakta gezerken bir þey oldu onu kafama not ederim. Eve varýnca eski kaðýtlar, not defterleri. Not ettiklerim böyle kaðýtlara ufak ufak dökülür. Þart deðil o gün bitirmek yazýyý. Bir yazý bazen bir ay sürer. Gözleme dayalý, aklýna geldikçe notlar edinebildiðim, onun omurgasýný oluþturduðum, omurgadan sonra ete kemiðe büründürdüðüm bir þey düþün. Çok hýzlý bir þekilde, ama birçok yazýmda yaþamýþlýk vardýr. Hissederim onu. Eðer bir acý hissediyorsa ya da bir mutluluk varsa çoðu ana ortak olmak için yazarým. Mevzularýnýzý arar mýsýnýz? Sýrf yazmak için masa baþýna oturur musunuz? - Yazmak için masa baþýna oturmak kadar kötü bir þey yok. Yazmýþ olmak için yazayým, yazmýþ olayým, yazmýþ olmam lazým Böyle bir þey olamaz. Ha olmadý mý, oldu. Örneðin çalýþtýðým arkadaþlardan Hocam yazýnýz yok bu hafta þeklinde bildirimler aldým. Tamam gelmeye çalýþacaðým gibi böyle zorlandýðým haftalar da oldu, ama her hafta bir þekilde yazýyoruz. Yazýlarýnýzda adýnýzý Öðretmen Þakir Þenol olarak kullanýyorsunuz. Niye Köþe Yazarý Þakir Þenol deðil de Öðretmen Þakir Þenol? - Köþe Yazarý Þakir Þenol yazýlmamasýnda amaç þu; ben otuz yýla yakýn öðretmenlik yaptým. Sýnýf öðretmeniydim. Bulunduðumuz çevre de hep en iyi olsun istedik, hep çevremize örnek olduk. Çevremizle iyi iliþkiler içinde olduk. Bildiðimizi öðretmeye, bilmediðimizi öðrenmeye çalýþtýk köylerde. Emekli olmadan yeniden sütun yazmaya baþlamamýn nedeni de þu; ben otuz yýl para karþýlýðý öðretmenlik yaptým, çocuklar yetiþtirdim. Bir sürü öðrenci yetiþtirdim. Ben köþeme çekilip oturmayýp, bildiklerimi, beynimdekileri, yaþadýklarýmý yakýn çevremdeki halkla paylaþayým dedim. En azýndan onun bir dönütü olur. Ülkeme dönütü olsun. Bu yaþadýklarýmý, düþündüklerimi, hissettiklerimi yazýya dökersem bu da bir yerel gazetenin naçizane bir sütununda yer bulursa bunun dönütü, olur. Böyle bir duyguyla devam ettiriyorum iþi. Öðretmenlik yaparken mi yoksa köþe yazarlýðý yaparken mi daha yararlý olduðunuzu düþünüyor musunuz? - Her mesleðin bir zorluðu var, bir zevki var. Ýkisini karþýlaþtýrmak dahi istemiyorum. Çünkü öðretmenlik benim uhdemde olan bir meslekti. Ama sýnýf öðretmenliði deðil. Biraz önce söylediðim gibi yabancý dil öðretmenliði ya da Türk dili edebiyatý öðretmenliði idi. Ýkisi de olmadý. Puan durumundan olmadý. Ancak sýnýf öðretmeni olabildim. Ama sýnýf öðretmenliðiyle sütun yazarlýðýný karþýlaþtýrmak istemiyorum. Bence ikisi de öðretmenlik. Öðretmenliðim devam ediyor. Ama nereye kadar sürdüreceðimi bilmiyorum. Bir nokta koyar mýyým, koymaz mýyým bilemiyorum. Öðretmen olmak sizin için neyi ifade ediyor? - Öðretmen olmak aðaç dikmek gibi. Çiçek dikmek gibi. Toplumu deðiþtirip, dönüþtürmek, insanlara haklarýný, hukuklarýný öðretmek. Kimsenin kimseye zarar vermeyeceði barýþ, kardeþlik içinde yaþanýlabilecek bir toplum yaratmaktýr öðretmenlikteki amacým. Bir öðretmen olarak 12 yýllýk eðitim sistemini nasýl buluyorsunuz? Daha iyi eðitim sistemi için önerileriniz var mý? - Eðitim sistemi berbat. Ýçinden geliyorum. Sekiz yýl oldu emekli olalý. Þu son geliþmeler hiç þýk deðil. Örneðin ile çocuklarý aylýkken okula sokmak, onlara zorunlu eðitim-öðretim yaptýrmak iþkencedir. Otuz yýl öðretmenlik yapmýþ bir insan olarak þunu söylerim, þunu bilirim; çocuklarýn en sevdiði dersler resim-iþ, müzik ve beden eðitimidir. Bunun dýþýndaki bütün dersler çocuklarý sýkar. Teneffüsler çocuklarýn cankurtaranýdýr. Teneffüsler hiç bitmesin isterler ve tatiller çocuklar için bayramdýr. Hangi tatil olursa olsun aþý tatili, bayram tatili, kar tatili. Bu da þunu gösteriyor; çocuklarýmýzý eðitirken biz çok sýkýyoruz. Peki, bunu siz öðretmen olarak yapmadýnýz mý? - Tabi ki aynýsýný yaptým. Eðitim Bakanlýðý nýn bize söylediði yönetmeliklere, kanunlara uygun olarak yapmaya çalýþtýk. Peki, ayrýca çocuklarýnýza bir þey kazandýrdýnýz mý derseniz tabi ki kazandýrmaya çalýþtým. O benim þahsýmda. Çocuklarýma görmek istediðim güzellikleri, insan iliþkilerini öðretmeye çalýþtým. Nasýl bir öðrenciydiniz? En çok sevdiðiniz ders neydi? - Türkçe dersini severdim. Öyküleri severdim. Hayal dünyam çok geniþti. Halen geniþ. Hayal etmezsen yaþanmaz gerçekten. Ýçimdeki çocuðu halen öldürmedim, öldürmek istemiyorum. Çocukluðumdan beri hep hayallerle yaþadým. Baþka bir eðitim, baþka bir okul olduðuna inanýyorum. Bu sistemlerden tamamen farklý, yaparak yaþayarak... Ütopik bir eðitim? - Evet, yani çocuklarý yýldýrmadan, usandýrmadan, býktýrmadan. Bir matematik dersini yaparak, yaþayarak. Bir tarih dersini yaparak, yaþayarak. Nasýl yaparsak, nasýl edersek Þemalarý, haritalarý, oyunlarý, legolarý Bir þeyler yapýlabilir, ama çocuða sýrf ezber üzerine dayalý oku, öðren, ezberle, anlat, aktar þeklinde olmamalý. Bir de maalesef yeni eðitim sistemimizdeki test yöntemiyle çocuklarýmýz yarýþ atý gibi yetiþtiriliyor. Sadece þýklar arasýndan en doðruyu seçmeye çalýþýyor. Bütün þýklarý atýyor. Hayat bu deðil. Onun için baþka bir okul mümkün diyorum. Baþka bir okul yaratýlabilir. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý olarak yeni okullar kurabilir insanlar. Bu okullarda gerçekten en baþýndan insan haklarýna saygýlý, ezbere dayanmayan, araþtýran, yargýlayan, yaparak yaþayarak eðitim olabilir. Okur oraný az olan ülkemizde yazarlýk yapmak nasýl bir duygu? - Hadi þöyle diyelim iyilik yap, denize at. Balýk bilmezse Halik bilsin derler. Ben sütun yazmayý bir hizmet olarak görüyorum. Karþýlýksýz hizmet. Bir kiþi dahi etkilenmiþ olsa, bir kiþiyi dahi dönüþtürebiliyorsam ne mutlu. Bunun dönütünü zaman zaman sokakta gezerken alýyorum. Gerek atanmýþlardan, gerek seçilmiþlerden, gerekse beni tanýyan insanlardan bunun dönütünü alýyorum. Bugünkü gazete yazarlarý hakkýnda neler düþünüyorsunuz? - Kimse kimseyi beðenmez. Bütün mesleklerde vardýr bu. Bu benim mesleðim deðil aslýnda, meslek gibi de algýlamýyorum. Bir basýn kartým yok örneðin. Gazeteci cemiyetlerine üye deðilim. Teklifler geldi, ama ben öyle görmek istemiyorum. Öðretmen olarak görmek istiyorum kendimi. Yani toplumsal öðretmen. Kendimi o tarafa geçirdiðim zaman farklý bir þey olacakmýþ gibi gazeteci sýfatý bir türlü almak istemiyorum. Onun için öðretmenliði özellikle bildiriyorum. Hani bir mühendis, bir avukat, bir doktor, bir eczacý nasýl sýfatýný söylüyor, kullanýyorsa ben de bir eðitimci olarak öðretmen sýfatýmýn devam ettiðini göstermek istiyorum. Sýfatým devam ediyor. Gazetecilik olduðu zaman, o iliþkilere bulaþtýðým zaman bir patron iliþkisi olursa, patronlarýn hoþuna gitmeyecek diye yazý yazamazsam bu benim zoruma gider. Özgür olmak istiyorum. Þu anda yazdýðým gazete ikinci yerel gazetem, ama lise yýllarýmý da sayarsak üç oluyor. Ama buna ikinci yerel gazetem diyelim. Yazdýðým yazýlarýn konularýna karýþýlmamak koþuluyla yazýyorum. Müdahale edilmeyecek. Gazete yazarlýðý haricinde baþka þeyler de yazýyor musunuz? Örneðin þiir? - Yok yazmýyorum, ama þiir denemeleri yaptým. Hoþuma gitmedi. Þiir çok güzel bir þey. Çok önemli bir þey. Herkes yazamaz. O küçük satýrlarda çok büyük anlamlar ifade ediyor. Dolayýsýyla çok çabuk vazgeçtim, yazmýyorum.

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý

Peygamberimiz ve Ýnsan Onuru Temalý 2013 Kutlu Doðum Programlarý 8 AKP'nin emekçilere yönelik yasakçý zihniyeti bu 1 Mayýs'ta da kendisini günler öncesinden gösterdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, bu sene 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerle birlikte Taksim'de kutlanmasýna

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu

kapattýk dedi. Baykal, bu sözlerinin ardýndan toplantýyý bitirdi. konuþsun. Biz o konu ile ilgili söyleyeceðimizi söyledik. Konuyu CHP lideri Baykal, parti grup toplantýsýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Onur Öymen le birlikte katýldý. Protesto olasýlýðýna karþý Öymen, salona girmeden Meclis Þeref Kapýsý nda Baykal ý bekledi. Baykal ýn

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol

Ýsmail Afacan Karþý Sanat Galerisi Cervantes in Sol Eli sergisine ev sahipliði yapýyor. Türk ve Ýspanyol Ragýp Zarakolu, Ýstanbul 14. Aðýr Ceza Mahkemesi nde verdiði ifadesinde, Türkiye Yayýmcýlar Birliði Baþkaný olduðunu anýmsatarak, bu þekilde kimliði olan birinin silahlý terör örgütüne üye olmakla suçlanmasýnýn

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı