Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes"

Transkript

1

2

3

4 Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır. Ayrıca bulundukları bölgede yaşanan sorunları tesp t etmek ve bunların çözümü ç n lg l b r mlere bu tesp tler aktarmakla yükümlüdür. Tems l ett ğ m z ş dünyasının onayı ve güven le hep b rl kte yen dönemdek çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. İlçem z ve ülkem z ç n üzer m ze düşen görev geçm şte de olduğu g b, y ne b rl k ve beraberl k ç nde la ğ le yapmaya devam ed yoruz yılından t baren vmelenen ve bu yıl t bar yle etk ler n y ce h ssedeceğ m z sürekl değ şen, gel - şen ve h zmet odaklı anlayışın hak m olduğu b r döneme geçt k. Bu dönemde, üyeler m ze kal tel h z- met en hızlı şek lde vermek, sunulan h zmetlerde hataları en aza nd rmek, üye memnun yet n en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı ben mseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekl y leşt rmey amaç ed neceğ z. Odamızı; dar anlamda gel şm ş kurumsal yapısı ve her türlü, b lg, becer, kültür le donatılmış personel sayes nde, üyeler n tüm ht yaç ve beklent ler n karşılayan, sürekl h zmet çeş t ve kal tes n artıran, bölgem zde-ülkem zde yapılan proje ve faal yetlere öncülük eden, ulusal ve uluslararası cam a le l şk ve şb rl ğ gel şt rm ş örnek gösteren saygın ve etk n b r kuru hal ne get receğ z. Yönet m Kurulu olarak hayaller m z hayata taşımak ç n çalışıyoruz. H zmet hırkasını g yd kten sonra Türk ye ç n, Körfez ç n ve her b r üyem z ç n neler yaparız, neler paylaşırız, onların kazançlarını, büyümeler n nasıl etk ler z, hep b rl kte gayret ed yoruz. Yönet m Kurulumuzun Ocak Aralık 2013 dönem çalışmalarını kapsayan Faal yet Raporu nu b lg ve tetk kler n ze sunmaktan mutluluk duyuyor, faal - yetler m z n gerçekleşmes nde katkıları olan tüm mensuplarımız, çalışanlarımız ve raporun hazırlanmasında emeğ geçen personeller m ze teşekkür ed yoruz. Saygılarımla, MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes FAALİYET RAPORU

5 04 FAALİYET RAPORU 2013

6 Ocak Ayı Faal yetler 4 OCAK 2013 Yönet m Kurulu başkanımız Mustafa Efe Ekonom Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımı le düzenlenen STK'lar le l ekonom st şare toplantısı na katıldı 7 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, TOBB genel merkez nde, TOBB başkanı Rıfat H sarcıklıoğlu başkanlığında, Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı ve ülkem zdek 365 oda ve borsa başkanlarının katılımı le düzenlenen NACE kodları b lg lend rme toplantısına katıldı. 11 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanımız Faruk Çel k' n katılımı le l m zde düzenlenen Sosyal Güvenl k Reformunun Get rd ğ Yen l kler konulu toplantıya katıldı. 24 OCAK 2013 Yönet m Kurulu üyeler m z Körfez lçe emn yet müdürlüğü tarafından düzenlenen lçe emn yet müdürlüğüne katkıda bulunan k ş ve kurumlara plaket ver lmes amacıyla düzenlenen törene katıldı. Törende kurumumuza teşekkür plaket takd m ed ld. 31 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Büyükşeh r Beled yes 'n n Ulaşım Ana Planı toplantısına katıldı. Bu toplantıda Kuzey Marmara Otoyolu hakkında da b lg ver ld. İlçem zde TÜPRAŞ'ın bulunduğu mevk nden bağlantı planlandığı açıklandı. FAALİYET RAPORU

7 Ocak 4 OCAK 2013 KOCAELİ İL EKONOMİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK Kocael l ekonom st şare toplantısı ekonom bakanımız Zafer Çağlayan ve kocael val s ercan topaca' nın katılımıyla gerçekleşt r ld. Wellborn Luxury Hotelde gerçekleşen törene; Ekonom Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve Kocael Val s Ercan TOPACA nın yanı sıra; Kocael M lletvek ller F kr IŞIK, Zek AYGÜN, Mehmet Al OKUR, İlyas ŞEKER, Muzaffer BAŞTOPÇU, Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı İbrah m KARAOSMANOĞ- LU, Kocael ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU, Val Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emn yet Müdürü Hulus ÇELİK, İlçe Beled ye Başkanları, OSB ler n Yönet m Kurulu Başkanları, S v l Toplum Kuruluşları Tems lc ler, sanay c ler ve şadamları katıldı. Kocael Val s Ercan TOPACA yaptığı konuşmasında, Bu toplantı yaklaşık 1 ay önce Sayın Bakanımızın z yaret nde kararlaştırılmıştı. Kend ler ülkem - z n ekonom k durumu le lg l b lg ler verecekler. Bu amaçla bu toplantıyı düzenled k. Kent m z ülke ekonom s ne c dd katkı yaptığını, Türk ye de toplanan toplam verg ler n %13,5 unu karşıladığını, ülkem z n refahına da çok c dd katkı yaptığını bel rtmek ster m. Bu kent n nsanı üret m kültürünü ülkem zde yaygınlaştırmıştır. B z m nsanımıza teknoloj y kullanmayı, üretmey sağlama konusunda öncülük eden b r kentt r. Kent m zde yatırım yapacak sanay c lere gerekl kolaylığı sağlayacağız. Sanay c ler - m zden sadece çevrey ve havayı k rletmemeler n st yoruz. B zde bu konuda bazı tedb rler alıyoruz. Bu toplantının ülkem ze ve kent m ze hayırlı uğurlu olmasını d l yor, hep n ze saygı ve sevg ler m sunuyorum. ded. 06 FAALİYET RAPORU 2013

8 7 OCAK Ocak2013 FAALİYET KODLARI ( NACE KODLARI ) BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK Faal yet kodları (NACE) b lg lend rme toplantısı TOBB Başkanı M. Rİfat H sarcıklıoğlu'nun ev sah p- l ğ nde Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı le oda ve borsa başkanlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleşt r ld. Ş rketler n faal yet kodlarının yen lenmes yle Türk özel sektörünün fotoğrafı netleşt. TOBB, Mal ye Bakanlığı, Gel r İdares Başkanlığı, TÜGİK, SGK le Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ş rketler n ekonom k faal yetler n n sınıflandırıldığı NACE s ml kodlama s stem tamamlandı. Bu s stem le ş r- ketlere de vatandaşlar g b k ml k numarası ver l r- ken, t caret ve sanay envanter konusunda öneml b r düzenlemeye mza atıldı. TOBB Başkanı R fat H sarcıklıoğlu NACE kodlarının bundan sonra b rçok alanda kullanılmasının mümkün olduğunu b ld rd. Yen s stem le yatırım teşv k mekan zmasının daha da sağlıklı hale get r leb leceğ n bel rten H sarcıklıoğlu, Sektörel kümelenme ht yaçlarını tesp t edeb leceğ z. Mal ye pol t kalarının d zaynı daha sağlıklı yapılab lecek. Z ra sektörel selekt f pol t kaların bel rlenmes mümkün olacak. Kayıtlı ekonom n n büyümes ne de destek olacağız. KOSGEB' n kred ler nde de artık bu faal yet kodları d kkate alınacak ded. NACE kodlama s tem le bell b r adres bazında hang faal yet alanında ş rket bulmak sten rse, bu b lg ye ulaşab leceğ n kaydeden H sarcıklıoğlu şunları söyled : Web üzer nde ş rketlere ulaşmak daha kolay hale gelecek. Çünkü faal yetler ve adresler lk defa güncel halde olacak. Yurtdışından gelen mal talepler ve ortaklık tekl fler, hang faal yet ko- nusundak firmaları lg lend r yorsa, o firmalara artık daha sağlıklı ve hızlı b r şek lde ulaştırılab - lecek. Böylece reel sektörün ş hacm n n artmasına mkan sağlanacak. Kısaca reel sektörümüz ç n yen fırsatlar bulmalarını sağlayacak ve çok daha kazançlı b r dönem başlıyor. Toplantıda konuşan Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı, NACE Projes 'n n mükemmel b r proje olduğunu bel rterek, ''NACE çalışması, Türk ye'de t car hayatımızın mükemmel b r ver ye kavuşturulması çerçeves nde değerlend rd ğ m zde devr m n tel ğ nde b r çalışma'' ded. FAALİYET RAPORU

9 Ocak 11 OCAK 2013 SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KONULU TOPLANTIYA KATILDIK Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı Sayın Faruk Çel k' n katılımı le Kocael T caret Odası tarafından düzenlenen Sosyal Güvenl k Reformunun Get rd ğ Yen l kler konulu toplantıya katıldı. Ocak 24 OCAK Emn yet Müdürlüğü'nden Odamıza Teşekkür Plaket Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü, Körfez emn - yet ne madd ve manev katkılarından dolayı şadamlarını plaket sunarak teşekkür ett. Körfez İlçe emn yet müdürü Çoşkun Opak' ın ev sah pl ğ nde Körfez kaymakamlığı çok amaçlı salonunda düzenlenen programa lçen n şadamları katıldı. Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu' nun da hazır bulunduğu etk nl kte söz alan Körfez lçe emn yet müdürü Çoşkun Opak, körfez lçe emn yet müdürlüğüne katkı sunan sanay kuruluşlarına ve ş adamlarına teşekkür ederek, Körfez pol s ne verd ğ n z destek ve yaşattığınız gurur, Körfezl lere h zmet huzur ve güven olarak ger dönecekt r fades n kullandı. Törende Yönet m Kurulu Başkanım Mustafa Efe'ye de katkılarından dolayı teşekkür plaket takd m ed ld. 08 FAALİYET RAPORU 2013

10 31 OCAK Ocak2013 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULAŞIM ANA PLANI TOPLANTISINA KATILDIK Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Büyükşeh r Beled yes tarafından düzenlenen Kent V zyonu 2023: Ulaşım Ana Planı konulu toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantıda Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı İbrah m Karaosmanoğlu, Ana Ulaşım Planı'nın ve Loj st k Master Ana Planı'nın 2 yıl süren son derece t t z ve c dd b r çalışmanın ardından son şekl n aldığını söyled. Ulaşım Ana Planı'nın bütün Kocael ' y kapsadığını, ancak ağırlık noktalarından b r n n de Gebze bölges olduğunu fade eden Başkan Karaosmanoğlu, bu bölgen n Kocael 'ndek loj st k hareketler n en yoğun olduğu yer olduğunu fade ett. Başkan Karaosmanoğlu, ''Ulaşım Ana Planımız, 2023 yılını d kkate alarak Çayırova kavşağından Gebze Doğu Kavşağı'na kadar olan kes mde gerekl kavşak noktalarını bel rled. Ayrıca, D- 100'e alternat f Korn ş Yolu'nu da bu kapsamda ele aldık. Korn ş yolu, doğu-batı aksında D- 100 'ün trafik yükünü hafifletecekt r. Planlanan bu kavşaklar bölgen n 10 yıllık ulaşım ht yaçlarını karşılayacak şek lde tasarlanmıştır'' fades n kullandı. FAALİYET RAPORU

11 10 FAALİYET RAPORU 2013

12 Şubat Ayı Faal yetler 5 ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT 2013 ISO 9001 Belges ç n Odamızda oluşturulan kal te s stem denet m yapıldı. Türk ye Ekonom Bankası Körfez Şubes le Odamız arasında kred protokolü mza tören yapıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez Kaymakamlığı tarafından düzenlene A le Eğ t m programına katıldı. 25 ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe ve Yönet m Kurulu üyeler m z Kocael Verg Da res Başkanlığı tarafından İl m z Val s Ercan Topaca'nın katılımı le düzenlenen 24. Verg haftası etk nl kler kapsamında verg rekortmenler mükellefler ne plaket tören ne katıldılar. Körfez İlçem z Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve beraber ndek heyet 24. Verg Haftası neden yle Odamızı z yaret ett ler. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Ankara'da TOBB Başkanı Rıfat H sarcıklıoğlu'nun Başkanlığından düzenlenen Müşterek Konsey toplantısına katıldı. FAALİYET RAPORU

13 Şubat 5 ŞUBAT 2013 ISO Kal te Yönet m S stem Belges n Aldık Mecl s Salonumuzda gerçekleşt r len belge tesl m tören ADN Kıraç Yönet m Danışmanlığı Ş rket Müdürü Muzaffer Kıraç tarafından Mecl s Üyeler ne ISO 9001 Kal te Yönet m S stem ve TOBB Akred tasyon s stem ne yönel k b r sunum yapması le başladı. Sunum devamında Odamızın ISO Kal te Yönet m S stem Belges almaya hak kazandığını Mecl s Üyeler le paylaşan Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Odamızın sunduğu h zmetler n kal tes n n artırılması amacıyla, 5 Şubat 2013 tar h nde Türk Akred tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akred te b r belgelend rme kuruluşu olan NETSERT Belgelend rme Kuruluşu denetç s tarafından yapılan Belgelend rme Denet m sonucunda ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belges n almaya hak kazanmış bulunmaktayız. ISO Kal te Yönet m S stem Standarttı kapsamında kal te yönet m s stem belgem z alarak amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeğ geçen herkese teşekkür ed yoruz. ded. Tören ADN Kıraç Yönet m Danışmanlığı Ş rket Muzaffer Kıraç'ın Yön. Krl. Başkanı Mustafa Efe'ye ISO Kal te Yönet m S stem Belges n takd m etmes le sona erd. 12 FAALİYET RAPORU 2013

14 Şubat 6 ŞUBAT 2013 Türk ye Ekonom Bankası Körfez Şubes ve odamız arasında protokol mzalandı F nans kurumlarıyla yapılan protokollerle KTO üyes tüccarların nak t sıkıntısına en uygun koşullarla çözüm üretmek amacıyla yapılan anlaşmada steyen oda üyes uygun fiyatlarda kred kullanab lecek. Körfez T caret Odası, banka ve finans kurumlarıyla yaptığı protokollere b r yen s ekled. Üyeler n n nak t sıkıntısına çözüm üretmek ve en az mal yetle kred kullanmalarını sağlamak üzere banka ve finans kurumlarıyla anlaşmalar yaparak protokoller mzalayan Körfez T caret Odası bu kapsamda Türk ye Ekonom Bankası TEB Körfez Şubes arasında kred anlaşması mzaladı. Oda yönet m olarak craatlarını da ma üyeler n çıkarları doğrultusunda yaptıklarını bel rten Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Elbette b r kurum olarak toplumsal fayda b z m ç n öncel kl b r v zyondur ve üyeler m z n haklarının arttırılma çalışmaları bu toplumsal faydaya yan kamu yararına h zmet eder. B z üyeler m z n gel şmes n, kalkınmasını ve tasarruflarını yükseltmes n bu topluma h zmet olarak algılıyor ve uyguluyoruz. Benzer çalışmaları bundan sonra da sürdüreceğ z d ye konuştu. FAALİYET RAPORU

15 Şubat 21 ŞUBAT 2013 Oda üyeler m ze 0-18 Yaş Anne/Çocuk Eğ t m Programı tanıtıldı Körfez T caret Odası mecl s salonunda düzenlenen eğ t m tanıtım programına Körfez lçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu, Körfez İlçe Beled ye Başkanı Yunus Pehl van, Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Körfez lçe Halk Eğ t m Merkez Müdürü D laver Şev k, Körfez lçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müd res Semra Koşumcu, Körfez Beled yes Zabıta Müdürü Cumal Gündoğdu, Yönet m Kurulu Üyeler m z Al Çakır, Ceng z Akyıldız, Mehmet Akbulut, Erdoğan Bozkurt ve Kadın G r ş mc ler Kurulu Üyem z Bahar Baykal le Oda üyeler katıldı. Anne Çocuk Eğ t m Programı tanıtımında açılış konuşmasını da Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu yaptı. Ş r noğlu konuşmasında şunlara değ nd ; İnsanların karakter a lede oluşmaya başlar. Dolayısıyla 0-3 ve 0-6 yaşları çok d kkat etmem z gereken yaşlar. B zler yaşam kal tes n artırmak st yorsak buna a len n eğ t mden başlamamız gerek yor. A le Eğ t m Projes ne b zler çok önem ver yoruz. Hayatı tesadüfen değ l, b lerek yaşayan nsanlar olsun st yoruz. Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu konuşması devamında, Halk Eğ t m Merkez Müdürlüğü'nün yapacağı bu a le eğ t m programının Körfez lçem ze faydalı olacağına yürekten nanıyorum. Geçt ğ m z yıllarda Halk Eğ t m öğretmenler m zle bu eğ t mler verd k ve çok da başarılı olduk. Bu yıl en az 3 b n anne babanın bu anne/çocuk eğ t m n almasını st yoruz. Çocukların, kend ayakları üzer nde durarak en zor sınavları, en zor meslekler en güzel şek lde başarmalarını st yoruz. Bunu b z bu eğ t mle sağlayacağız. ded. Körfez Halk Eğ t m Müdürlüğü'nde görev yapan eğ tmen N lüfer Özdem r katılımcılara yaptığı sunum le anne/çocuk eğ t m programını tanıttı. Katılımcıların lg le tak p ett kler eğ t m programını tanıtım sunumunun yapılması le sona erd. 14 FAALİYET RAPORU 2013

16 Şubat 26 ŞUBAT 2013 Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar Verg Haftası Neden yle Odamızı Z yaret Ett Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah CESAR burada günün anlam ve önem n bel rten b r konuşma yaparak; Verg Haftası kutlamalarının amacı, verg b l nc n n oluşturulması, verg n n toplumun tüm kes m ne ben mset lmes, verg n n gönüllü olarak ödeme alışkınlığının artırılması yanında, Verg Dares le Verg mükellefler arasında etk l let ş m n sağlanması, Verg Da res şlemler ve ödenen verg lerle lg l olarak mükellefler n b lg lend r lmes - d r ded. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve personeller n verg haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar d led. Verg lend r lm ş kazancın kutsal olduğunu bel rten Efe, sözler n şöyle sürdürdü; Aynı ülkede yaşayıp, devlet n sunduğu h zmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hep m z n devlete karşı sorumluluklarımız vardır. Verg ler de bunlardan b - r d r ve verg ödenmes gerek r. Devlet, vatandaşlarının daha rahat yaşayab lmes ç n b zlerden aldığı verg lerle çeş tl kullanım olanakları yaratır. Verg ödemek, b r ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevler nden b r s olmalıdır. Bu kapsamda verg b l nc n n arttırılması yöndek çalışmalar öneml d r. T carete yön veren b r kurumun sorum- luları olarak Verg Da res personel m ze yardımcı olmak öneml d r. Bu anlamda çaba sarf eden Verg da res müdürümüz Abdullah Cesar ve ek b n kutluyor ve başarılar d l yorum. Bu ves leyle verg haftanızı kutluyor, gösterm ş olduğunuz duyarlılıktan ve odamıza yapmış olduğunuz z yaretten dolayı teşekkürler m let yorum Konuşmaların ardından Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar, 24. Verg Haftası neden yle hazırlanan çıkartmayı Mustafa Efe n n yakasına yapıştırarak, Verg Haftası neden yle kend ler ne ver len testek ç n teşekkür ett. FAALİYET RAPORU

17 Mart Ayı Faal yetler 21 MART MART MART MART 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılı 1. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısına katıldı. Odamızda Körfez Bölges Yönet c ler Buluşması 1 / Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k Eğ t m Programı düzenlend. Genel Sekreter m z Kenan M ntaş, Kocael Val l ğ ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Doğu Marmara Bölge Planı Kocael Çalışma Toplantısına katıldı. Yönet m Kurulumuz ve Mecl s Başkanımız Gümrük ve T caret Bakanlığı tarafından düzenlenen Kolay T caret Büyük Türk ye konulu toplantıya katıldılar. Gümrük ve T caret Bakanımız Hayat Yazıcı'nın Başkanlığında yapılan toplantıda Odamıza da Plaket takd m ed ld. Y ne aynı gün Odamız Yönet m Kocael Sanay Odası'ndan Gümrük ve T caret Bakanımız Sayın Hayat Yazıcı'nın katılımı le düzenlenen yemekl toplantıya katıldılar. 16 FAALİYET RAPORU 2013

18 22 MART Mart 2013 Odamız Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k Eğ t m Düzenled Katılımcıların yönet c veya yönet c adayı olarak l derl k becer ler n ortaya çıkarmak, var olanı artırmak, hayattan alınmış örnekler ve yönet c l k teor ler n n gel ş m ışığında bell başlı l derl k n tel kler n n anal z n n de yapıldığı toplantı katılımcılara katılım sert fikalarının sunulması le sona erd. Odamız tarafından Körfez lçes ndek üyes olan ş rketleler n yönet c ler ve yönet c adaylarına yönel k Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k eğ t m programı düzenlend. DS Yönet m Danışmanlık Ş rket ş b rl ğ le Körfez bölges ndek yönet c ve yönet c adaylarının b r araya geld ğ toplantıda DS Yönet m Danışmanlık ş rket nden Mühend s, Somat k Koç, Eğ t mc D lek Alp Perç n katılımcılara 4 saatl k b r sunum yaptı. Yönet c l kte uyum, güven yaratma, başarılı b r yönet c neler y yapar, karar alab lme yeteneğ, kurumsal profesyonell k g b öneml konulara değ n len toplantıya bölgedek dolum tes sler, banka müdürler, hastahane yetk l ler, s gortacılar ve malat alanında faal yet gösteren firmaların tems lc ler yoğun lg gösterd. FAALİYET RAPORU

19 18 FAALİYET RAPORU 2013

20 N san Ayı Faal yetler 1-5 NİSAN NİSAN 2013 Odamız, Körfez Beled yes, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü şb rl ğ le Gıda H jyen eğ t m düzenlend. Toplam 170 k ş ye eğ t m ver ld kten sonra sınava tab tutuldular. Sınav sonuçlarına göre belgeler n almaya hak kazananlara sert fikaları tesl m ed ld. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Pol s Teşk latının 68. Kuruluş Yıldönümü neden yle Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma tören ne katıldı. 10 NİSAN 2013 Dünya Göz Hastanes le Odamız arasında protokol tören düzenlend. İmzalanan bu protokol le Odamız üyeler Dünya Göz hastanes nden daha uygun mkânlarla yararlanab lecek. 25 NİSAN 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Odamız tarafından alınan 10 adet tablet n tesl m tören ne katıldı. Törende Odamıza katkılarından dolayı plaket takd m ed ld. FAALİYET RAPORU

21 N san 1-5 NİSAN 2013 Ekmek üret c ler ne ve gıda satış yerler ne önel k gıda güvenl ğ ve h jyen eğ t m tamamlandı Körfez Beled yes, Körfez T caret Odası (KTO) ve Körfez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün şb rl ğ nde Ekmek Üret m nde, Dağıtımında ve Satışında çalışan personele yönel k N san 2013 tar hler arasında Körfez T caret Odası'nda yaklaşık 185 k ş l k gruba Gıda Güvenl ğ ve H jyen Eğ t m ver ld. Körfez T caret Odası Mecl s salonunda düzenlenen toplantıda, açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Semra KOŞUMCU, Türk ye'de en çok tüket len gıdanın ekmek olduğunu bel rterek; 4 Ocak 2012 ve 02 N san 2013 tar hler nde yayımlanan Türk Gıda Kodeks Ekmek ve Ekmek Çeş tler Tebl ğ le ekmek üret m, satış, depolama ve muhafaza koşullarının yen den düzenlend ğ n, bundan sonra vatandaşların beslenme acısından daha sağlıklı, üret m bakımından se daha h jyen k şartlarda üret len ve satılan ekmeğ n tüket leceğ n kaydett. Körfez Beled yes Zabıta Müdürü Cumal Gündoğdu'nun da katılımcılara uygulamaya ve denet mlere yönel k kısa b r konuşma yapmasının ardından toplantının devamında katılımcılara sunum yapan Körfez İlçe Gıda Tarım ve Havyacılık Müdürlüğü Gıda Mühend s Aytek n Kaplan, tebl ğde öneml değ ş kl kler n olduğunu bel rterek tebl ğ hakkında değ ş kl kler konunun muhataplarına anlattı. Buna göre: Türk Gıda Kodeks Ekmek ve Ekmek Çeş tler Tebl ğ tar h nde Resm Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g rm şt ve Bu tebl ğde tar h nde yen b r değ ş kl k yapıldığını Gıda şletmec ler ne Ekmekl k unlardak kül kr terler ne uyum sağlayab lmeler ç n 1 Temmuz 2013 tar h ne kadar süre ver lm şt r. 2 N san 2013 tar h nden t baren; 20 FAALİYET RAPORU 2013

22 1-5 NİSAN N san Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ağırlıkça - % 3, +% 8 tolerans değer le üret l r. Ancak ağırlık kontrolü amacı le yapılan resm denet mlerde, alınan numuneler n ortalama ağırlığı, denet me konu olan ürünün bu Tebl ğ kapsamında üret m ne z n ver len ağırlığından en fazla % 2 kadar eks k olab l r. 2- Ekmekl k unlardak kül m ktarı 0,70 le 0,80 arasında olacaktır. 3- Ekmektek tuz m ktarı kuru maddede en çok yüzde 1,5 olacaktır. 4- Ekmek satılan her yerde en az 3 çeş t ekmek bulundurulması zorunludur. ( Tam buğday ekmeğ ve/veya tam buğday unlu ekmek ve/veya kepekl ekmek ). 5- Ekmek, kepekl ekmek, tam buğday ekmeğ ve ekş hamur ekmekler ambalajsız olarak satışa arz ed leb lecekt r. Bu ekmekler n dışındak ekmek çeş tler ve d ğer ekmek çeş tler n n p yasaya arzında üret m yerler de dah l olmak üzere ambalaj zorunluluğu get r lm şt r. (Mısırlı Ekmek, Çavdar Ekmeğ, Yulaflı Ekmek, Cev zl, Bademl Ekmek g b ) 6- Ambalajsız olarak p yasaya arz ed lecek olan emeklere l şk n üret m, dağıtım, depolama ve satış aşamalarının tümünü çeren h jyen koşulları bel rt lm şt r. Bu yen h jyen koşulları le b rl kte; 7- Ekmek le temas eden bütün malzeme, alet ve ek pman gıda le temasa uygun, yeterl tem zl k ve dezenfeks yona z n veren madde ve malzemeden yapılacak, bulaşma r sk n engelleyecek b ç mde üret lecek, kullanıma hazır, bakımlı ve y şartlarda tutulacaktır. 8- Ekmek kasaları açıkta bırakılmayacak, zem n ve dış ortamla teması engellenecek, palet üzer nde olacak şek lde tem z b r ortama konulacaktır. Ayrıca ekmekler ekmek kasalarına ekmek kasaları da araçlara bulaşma r sk n engelleyecek şek lde yerleşt r lecek ve taşınacaktır. 9- Ekmekler sadece bu amaç ç n kullanılan araçlarda taşınacaktır. 10- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ağırlıkça - % 3, +% 8 tolerans değer le üret l r. Ancak ağırlık kontrolü amacı le yapılan resm denet mlerde, alınan numuneler n ortalama ağırlığı, denet me konu olan ürünün bu Tebl ğ kapsamında üret m ne z n ver len ağırlığından en fazla % 2 kadar eks k olab l r. 11- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler; satış yerler nde alıcının el değmes n engelleyecek şek lde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza ed lerek gıda şletmec s n n kontrolünde satılır veya gıda şletmec s, tüket c n n bu ürünler eld ven le almasını sağlar. 12- Gıda şletmec s, bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ; 29/12/2011 tar hl ve üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeks Gıda le Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmel ğ nde yer alan hükümlere uygun b r ambalaj malzemes ne sararak veya ç ne koyarak tüket c ye arz eder veya bu ürünler ç n söz konusu Yönetmel kte yer alan hükümlere uygun b r ambalaj malzemes n n ekmek dolabında veya tezgâhında alıcının ulaşab leceğ b r şek lde bulundurmasını sağlar. 13- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler n satışa sunulduğu ekmek dolapları veya tezgâhları açıkta bırakılmayacak şek lde kapalı b r ortama konulur 14- Ekmek sadece bu Tebl ğ kapsamında bel rt len h jyen koşullarını sağlayan yerlerde p yasaya arz ed lecekt r. Pazar, manav, kasap g b yerlerde p yasaya arz ed lemeyecekt r. 15- Ekmekler n taşınması ve satışı sırasında çalışan tüm personel n, k ş sel tem zl ğ n sürdürmeye azam t na göstermes, uygun ve tem z kıyafet g ymes ve koruyucu eld ven kullanması zorunlu olacaktır. 16- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler n muhafaza ed ld ğ ekmek dolabında veya tezgâhında; 29/12/2011 tar hl ve üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeks Et ketleme Yönetmel ğ n n 13 üncü maddes n n üçüncü, dördüncü ve beş nc fıkralarında bel rt len zorunlu et ket b lg ler ne lave olarak ürünün net m ktarının yer aldığı et ket n alıcının rahatlıkla göreb leceğ büyüklükte yer alması zorunludur. 16- Ekmek üret m nde, dağıtımında ve satışında çalışan tüm personel n h jyen eğ t m almasına l şk n zorunluluk get r lm şt r. FAALİYET RAPORU

23 N san 10 NİSAN 2013 Üyeler m z n Dünya Göz Hastanes nden nd r ml olarak yararlanması amacıyla Protokol İmzaladı Körfez T caret Odası (KTO) le Dünya Göz Hastanes arasında KTO Üyeler ne hastanede nd r ml tedav mkânı sağlayacak protokol anlaşması mzalandı. Körfez T caret Odası üyeler n n sağlık h zmetler nden daha kal tel ve ekonom k koşullarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla mzalanan protokolle Oda üyeler daha hızlı, kal tel ve daha ucuz sağlık h zmet alab lecek. Odamızda düzenlenen törende protokole KTO Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe le Dünya Göz Hastanes Müdür Yardımcısı Sev m Aydın ve Satış Pazarlama Uzmanı Sel n Babaoğlu mza attı. İmza tören nde Yönet m Kurulu Başkan vek l Mehmet Akbulut, yönet m kurulu üyeler Al Çakır, Hasan Yazıcı, Ceng z Akyıldız, Yaşar Kocaman, Ahmet Kırcı, KTO Genel Sekreter Kenan M ntaş da hazır bulundular. Dünya Göz Hastanes Müdür Yardımcısı Sev m Aydın, mzalanan protokolün hem oda üyeler n hem de kend ler n memnun edeceğ n bel rterek; Körfez T caret Odası'nın bölge ekonom s ve t caret yle lg l yaptığı başarılı çalışmaları görüyoruz. Böyles ne etk n b r kurumun tüm üyeler n kapsayacak şek lde bu protokolü yapmaktan çok memnunuz. Körfez T caret Odası üyeler ne en hızlı etk n ve avantajlı koşullarda sağlık h zmet sunmaktan büyük memnun yet duyacağız. ded. İmzalanan bu protokol çerçeves nde, Körfez T caret Odası üyeler ve a leler Dünya Göz Hastanes ndek tetk k, muayene, genel amel yat ve lazer amel yat tedav h zmetler nden ayakta ve/veya yatarak h zmetlerden nd r ml yararlanacak. 22 FAALİYET RAPORU 2013

24 Mayıs Ayı Faal yetler 10 MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS 2013 Odamızda, Yönet m Kurulu, D s pl n Kurulu ve TOBB Delege seç m yapıldı. Körfez İlçe Emn yet Müdürü Coşkun Opak, Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe'y makamında z yaret ederek görev nde başarılar d led. Kocael Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe'y makamında z yarete ederek başarılar d led. Yönet m Kurulumuz ve Mecl s Üyeler m z Körfez İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen Öğrenme Şenl kler toplantısına katıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Gazetes tarafından her yıl düzenlenen Doruktak ler 2013 ödül tören ne katıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, 19 Mayıs Gençl k ve Spor Bayramı neden yle Orhangaz Anadolu L ses 'nde düzenlenen kutlama tören ne katıldı. Kocael Adalet ve Kalkınma Part s İl Başkanı Mahmut C velek, İl Başkan yardımcıları le b rl kte Odamızı z yaret ederek yen dönemde başarı d lekler nde bulundu. Adalet ve Kalkınma Part s İlçe Başkanı Eng n Koyun ve lçe teşk latı yönet c ler Odamızı z yaret ett ler. Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve da re çalışanlarından oluşan heyet Odamızı z yaret ederek yen dönemde görevler nde başarılar d led ler. Körfez İlçem z Muhasebec ler Odası Başkanı İbrah m Çırpan ve beraber ndek heyet Yönet m Kurulu Üyeler m z z yaret ederek görev nde başarılar d led. Odamız Yönet m Kurulu Üyeler Körfez Kaymakamlığı ve Körfez İlçem z M ll Eğ t m Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğrenme Şenl kler açılış programına katıldı. FAALİYET RAPORU

25 Mayıs 5 MAYIS 2013 Oda Organ Yöneticilerin Tanışma Yemeğimizde Bir Araya Geldi Yönetim Kurulumuz, Meclis ve Meslek Komitelerinde görev alan üyelerimiz düzenlenen tanışma yemeğinde bir araya gelerek yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 24 FAALİYET RAPORU 2013

26 22 MAYIS Mayıs2013 AK Part İl Başkanı Mahmut C velek Odamızı Z yaret Ett AK Part Kocael İl Başkanı Mahmut C velek, Körfez T caret Odası Yönet m n z yaret ederek yen dönemler ndek görevler nde başarılarının devamını d led. AK Part İl Başkanı Mahmut C velek, İl Başkan Yardımcıları Adem Koç ve Met n Gökçe, Yönet m Kurulu Üyeler Zeker ya İren, Vel Haldız, Ceyhun Yalçın, Hal l Yılmaz, Enver Alçık'ı Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Başkan Yardımcıları Sedat Zımba, Recep Öztürk, Yönet m Kurulu Üyeler Ahmet Kırcı, Şener Söğüt, Erkan Çağlayan, Vel Yıldız ve Mustafa Genç'den oluşan Körfez T caret Odası yönet c ler karşıladı. c r n b rer halkasıyız. Bu süreçte da çalışmalarımız aynı hızla devam edecek. açıklamasından sonra, AK Part İl Başkanı Mahmut C velek le yen dönemde yapacakları çalışmalara yönel k görüş alışver ş nde de bulundu. Z yaret sonrasında AK Part İl Yönet c ler ve KTO Yönet c ler h zmet b nası önünde hatıra fotoğrafı çekt rd ler. Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe ve Yönet m Kurulu Üyeler n tebr k eden AK Part İl Başkanı Mahmut C velek, Oda Yönet m - n n y ne b rl k ve beraberl k ruhu ç nde her alanda gösterd kler katkı ve destekler n devam edeceğ n düşündükler n bel rtt. Gerçekleşt r len z yaretten büyük mutluluk duyduğunu fade eden KTO Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Hep m z h zmet ç n varız ve aynı z n- FAALİYET RAPORU

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Güçlü bir ekonominin temelinde güven ve istikrar kavramı vardır... M.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2017 NİSAN AYI E-BÜLTENİ AK PARTİ EDİRNE MİLLETVEKİLİ RAFET SEZEN BORSAMIZI ZİYARET ETTİ k Part Ed rne M lletvek l ARafet Sezen, Ak Part İlçe Başkanı Çağatay Yılmaz, Ak Part Beled ye Mecl s Üyeler ve İlçe

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ 2016 HAZİRAN AYI E-BÜLTENİ HARMAN ÖNCESİ ÜYELERİMİZ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ aklaşan 2016 yılı Buğ- Yday Harmanı önces nde Üyeler m z le b rl kte güzel, sorunsuz ve bereketl b r harman

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2016 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ orsamız Yönet m Kuru- Blu Başkanı Egemen Aslan ve Mecl s Başkanı Ahmet Gür, Çalışma ve Sosyal

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ 2017 EYLÜL AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI AKREDİTASYON DENETİMİNİ BAŞARI İLE TAMAMLADI zunköprü T caret Borsası, Uakred tasyon denet m nden başarıyla geçerek, üyeler ne beş yıldızlı h zmet vermeye

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MART AYI E-BÜLTENİ 2017 MART AYI E-BÜLTENİ İTALYA VERCELLİ FİERA İN CAMPO ÇELTİK TARIM FUARI GEZİMİZ SONA ERDİ zunköprü T caret Borsası Uüyeler n n, İtalya nın en öneml Çelt k Tarım Fuarı olan Vercell F era n Campo Çelt

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 EKİM AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI BORSAMIZ ÜYESİ EMİN TARIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. TÜRKİYENİN EN BÜYÜK İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE orsamız Yönet m Kurulu

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 ARALIK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 ARALIK AYI E-BÜLTENİ 2015 ARALIK AYI E-BÜLTENİ TARİHİ DEĞERLERİ KORUMA VE ÇAĞDAŞ EMEĞİ YAŞATMA EVİ AÇILIŞINA KATILDIK zunköprü Beled yes ve Trakya Kalkın- Uma Ajansı desteğ le lçem zde bulunan esk Askerl k Şube B nası restore

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017

MÜDÜRÜN MESAJI SAYI:1 OCAK HAZİRAN 2017 BATIOYO OCAK HAZİRAN 2017 MÜDÜRÜN MESAJI Doç. Dr. Umut BALCI BATIOYO Müdür V. Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BATIOYO) Turizm ve Otel İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği,

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ 2016 NİSAN AYI E-BÜLTENİ BORSAMIZIN AYLIK PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ kred te b r borsa olarak AÜyeler m ze daha kal - tel ve standart h zmet vereb l- me adına Bu sürec n sürekl l ğ - n sağlamak

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2017 MAYIS AYI E-BÜLTENİ ÇAKMAK BARAJI TOPLANTISI BORSAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ zunköprü T caret Borsası UYönet m Kurulu Başkanı Egemen Aslan, Uzunköprü T caret ve Sanay Odası Yönet m Kurulu Başkanı Ercan

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ 2016 KASIM AYI E-BÜLTENİ AB STANDARTLARINDA ÜRÜN TAHLİL LABORATUVARIMIZ VE ELEKTRONİK SATIŞ SİSTEMİMİZİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİ orsamızın Trakya Kalkınma BAjansı nın 2015 Yılı Küçük Ölçekl Altyapı Mal Destek

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 15.09.2009 Sayı: 06/10 ANTALYA VALĐSĐ ALAADDĐN YÜKSEK ODAMIZIN KONUĞU OLDU ODAMIZIN KONUĞU OLARAK ĐLÇEMĐZE GELEN ANTALYA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR NO : 2008/266 DAİRESİ : Mal H zmetler Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 05 12 2008 KONUSU: Ücret tar fes hk. EVRAK NO : 6752 GELİŞ TARİHİ : 24 11 2008 KARARIN

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ 2017 ŞUBAT AYI E-BÜLTENİ TÜRK TARİH KURUMU ESKİ BAŞKANI PROF. DR. YUSUF HALAÇOĞLU NDAN MİLLİ BİLİNÇ OLARAK TÜRKLÜK KONFERANSI orsamızın davetl s olarak B lçem ze gelen Türk Tar h Kurumu esk Başkanı MHP

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN AĞUSTOS 2016 YIL 1 SAYI 18 09.09.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:18 UTSO KOSGEB DESTEKLERİNE DEVAM EDİYOR (03/08/2016) Uzunköprü Ticaret

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK Edremit Ticaret Odası, Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı'na (OriGIn) üye oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 TEMMUZ AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 TEMMUZ AYI E-BÜLTENİ 2017 TEMMUZ AYI E-BÜLTENİ CHP EDİRNE MİLLETVEKİLİ ERDİN BİRCAN DAN BORSAMIZA ZİYARET HP Ed rne M lletvek l CErd n B rcan ve Uzunköprü CHP İlçe Başkanı İnanç Sülüş 04.07.2017 tar h nde Borsamızı z yaret

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27.11.2015 Kasım ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 39 üyeye Kapasite Raporu, 11 üyemize Ekspertiz Raporu ve

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS SAYI 7 UYGULANABİLİR İNOVASYON YARIŞMASI DEMODAY 16 BASIN LANSMANI GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 15 NİSAN 2016 22-23 NİSAN 2016 Gebze Tekn k Ün vers tes (GTÜ) IEEE

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI.

Sınıf YILLIK PLAN. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. osmankarakaya.net ÜNİT E İRİL İŞ 2016 / Sınıf Din Kült. ve Ah. Bilgisi OSMANLI. OSMANLI 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2016 / 2017 1. Hafta 19-23 Eylül 1. Ün te 1. Hafta 19-23 Eylül Öğrenc lerle tanışma ve ders müfredatı. Vatan sevg s mandandır. Had

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2016 YIL 1 SAYI 15 10.07.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 03.06.2016 SINIR TANIMAYAN PROJE SON BULDU Uzunköprü Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2016 YIL 1 SAYI 15 10.06.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 ERCAN İHTİYAR, ONUR ÖZÇELİKÇİ NİN İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI 06.05.2016

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr N san 2015 - Sayı: 25 Ayda b r yayınlanır. - 14 Mart Tıp Bayramı (14 Mart 2015) - "Ş fa Veren Ele Vefa" Programı (12 Mart 2015) 1 14

Detaylı

http://www.yeniasir.com.tr/surmanset/2017/02/21/istihdam-icin-sahaya-indiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ın istihdam seferberliği çağrısına Balıkesir den tam destek geldi. Balıkesir Valisi Yazıcı, Sanayi Odası

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı