Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes"

Transkript

1

2

3

4 Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır. Ayrıca bulundukları bölgede yaşanan sorunları tesp t etmek ve bunların çözümü ç n lg l b r mlere bu tesp tler aktarmakla yükümlüdür. Tems l ett ğ m z ş dünyasının onayı ve güven le hep b rl kte yen dönemdek çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. İlçem z ve ülkem z ç n üzer m ze düşen görev geçm şte de olduğu g b, y ne b rl k ve beraberl k ç nde la ğ le yapmaya devam ed yoruz yılından t baren vmelenen ve bu yıl t bar yle etk ler n y ce h ssedeceğ m z sürekl değ şen, gel - şen ve h zmet odaklı anlayışın hak m olduğu b r döneme geçt k. Bu dönemde, üyeler m ze kal tel h z- met en hızlı şek lde vermek, sunulan h zmetlerde hataları en aza nd rmek, üye memnun yet n en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı ben mseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekl y leşt rmey amaç ed neceğ z. Odamızı; dar anlamda gel şm ş kurumsal yapısı ve her türlü, b lg, becer, kültür le donatılmış personel sayes nde, üyeler n tüm ht yaç ve beklent ler n karşılayan, sürekl h zmet çeş t ve kal tes n artıran, bölgem zde-ülkem zde yapılan proje ve faal yetlere öncülük eden, ulusal ve uluslararası cam a le l şk ve şb rl ğ gel şt rm ş örnek gösteren saygın ve etk n b r kuru hal ne get receğ z. Yönet m Kurulu olarak hayaller m z hayata taşımak ç n çalışıyoruz. H zmet hırkasını g yd kten sonra Türk ye ç n, Körfez ç n ve her b r üyem z ç n neler yaparız, neler paylaşırız, onların kazançlarını, büyümeler n nasıl etk ler z, hep b rl kte gayret ed yoruz. Yönet m Kurulumuzun Ocak Aralık 2013 dönem çalışmalarını kapsayan Faal yet Raporu nu b lg ve tetk kler n ze sunmaktan mutluluk duyuyor, faal - yetler m z n gerçekleşmes nde katkıları olan tüm mensuplarımız, çalışanlarımız ve raporun hazırlanmasında emeğ geçen personeller m ze teşekkür ed yoruz. Saygılarımla, MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes FAALİYET RAPORU

5 04 FAALİYET RAPORU 2013

6 Ocak Ayı Faal yetler 4 OCAK 2013 Yönet m Kurulu başkanımız Mustafa Efe Ekonom Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımı le düzenlenen STK'lar le l ekonom st şare toplantısı na katıldı 7 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, TOBB genel merkez nde, TOBB başkanı Rıfat H sarcıklıoğlu başkanlığında, Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı ve ülkem zdek 365 oda ve borsa başkanlarının katılımı le düzenlenen NACE kodları b lg lend rme toplantısına katıldı. 11 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanımız Faruk Çel k' n katılımı le l m zde düzenlenen Sosyal Güvenl k Reformunun Get rd ğ Yen l kler konulu toplantıya katıldı. 24 OCAK 2013 Yönet m Kurulu üyeler m z Körfez lçe emn yet müdürlüğü tarafından düzenlenen lçe emn yet müdürlüğüne katkıda bulunan k ş ve kurumlara plaket ver lmes amacıyla düzenlenen törene katıldı. Törende kurumumuza teşekkür plaket takd m ed ld. 31 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Büyükşeh r Beled yes 'n n Ulaşım Ana Planı toplantısına katıldı. Bu toplantıda Kuzey Marmara Otoyolu hakkında da b lg ver ld. İlçem zde TÜPRAŞ'ın bulunduğu mevk nden bağlantı planlandığı açıklandı. FAALİYET RAPORU

7 Ocak 4 OCAK 2013 KOCAELİ İL EKONOMİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK Kocael l ekonom st şare toplantısı ekonom bakanımız Zafer Çağlayan ve kocael val s ercan topaca' nın katılımıyla gerçekleşt r ld. Wellborn Luxury Hotelde gerçekleşen törene; Ekonom Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve Kocael Val s Ercan TOPACA nın yanı sıra; Kocael M lletvek ller F kr IŞIK, Zek AYGÜN, Mehmet Al OKUR, İlyas ŞEKER, Muzaffer BAŞTOPÇU, Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı İbrah m KARAOSMANOĞ- LU, Kocael ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU, Val Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emn yet Müdürü Hulus ÇELİK, İlçe Beled ye Başkanları, OSB ler n Yönet m Kurulu Başkanları, S v l Toplum Kuruluşları Tems lc ler, sanay c ler ve şadamları katıldı. Kocael Val s Ercan TOPACA yaptığı konuşmasında, Bu toplantı yaklaşık 1 ay önce Sayın Bakanımızın z yaret nde kararlaştırılmıştı. Kend ler ülkem - z n ekonom k durumu le lg l b lg ler verecekler. Bu amaçla bu toplantıyı düzenled k. Kent m z ülke ekonom s ne c dd katkı yaptığını, Türk ye de toplanan toplam verg ler n %13,5 unu karşıladığını, ülkem z n refahına da çok c dd katkı yaptığını bel rtmek ster m. Bu kent n nsanı üret m kültürünü ülkem zde yaygınlaştırmıştır. B z m nsanımıza teknoloj y kullanmayı, üretmey sağlama konusunda öncülük eden b r kentt r. Kent m zde yatırım yapacak sanay c lere gerekl kolaylığı sağlayacağız. Sanay c ler - m zden sadece çevrey ve havayı k rletmemeler n st yoruz. B zde bu konuda bazı tedb rler alıyoruz. Bu toplantının ülkem ze ve kent m ze hayırlı uğurlu olmasını d l yor, hep n ze saygı ve sevg ler m sunuyorum. ded. 06 FAALİYET RAPORU 2013

8 7 OCAK Ocak2013 FAALİYET KODLARI ( NACE KODLARI ) BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK Faal yet kodları (NACE) b lg lend rme toplantısı TOBB Başkanı M. Rİfat H sarcıklıoğlu'nun ev sah p- l ğ nde Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı le oda ve borsa başkanlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleşt r ld. Ş rketler n faal yet kodlarının yen lenmes yle Türk özel sektörünün fotoğrafı netleşt. TOBB, Mal ye Bakanlığı, Gel r İdares Başkanlığı, TÜGİK, SGK le Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ş rketler n ekonom k faal yetler n n sınıflandırıldığı NACE s ml kodlama s stem tamamlandı. Bu s stem le ş r- ketlere de vatandaşlar g b k ml k numarası ver l r- ken, t caret ve sanay envanter konusunda öneml b r düzenlemeye mza atıldı. TOBB Başkanı R fat H sarcıklıoğlu NACE kodlarının bundan sonra b rçok alanda kullanılmasının mümkün olduğunu b ld rd. Yen s stem le yatırım teşv k mekan zmasının daha da sağlıklı hale get r leb leceğ n bel rten H sarcıklıoğlu, Sektörel kümelenme ht yaçlarını tesp t edeb leceğ z. Mal ye pol t kalarının d zaynı daha sağlıklı yapılab lecek. Z ra sektörel selekt f pol t kaların bel rlenmes mümkün olacak. Kayıtlı ekonom n n büyümes ne de destek olacağız. KOSGEB' n kred ler nde de artık bu faal yet kodları d kkate alınacak ded. NACE kodlama s tem le bell b r adres bazında hang faal yet alanında ş rket bulmak sten rse, bu b lg ye ulaşab leceğ n kaydeden H sarcıklıoğlu şunları söyled : Web üzer nde ş rketlere ulaşmak daha kolay hale gelecek. Çünkü faal yetler ve adresler lk defa güncel halde olacak. Yurtdışından gelen mal talepler ve ortaklık tekl fler, hang faal yet ko- nusundak firmaları lg lend r yorsa, o firmalara artık daha sağlıklı ve hızlı b r şek lde ulaştırılab - lecek. Böylece reel sektörün ş hacm n n artmasına mkan sağlanacak. Kısaca reel sektörümüz ç n yen fırsatlar bulmalarını sağlayacak ve çok daha kazançlı b r dönem başlıyor. Toplantıda konuşan Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı, NACE Projes 'n n mükemmel b r proje olduğunu bel rterek, ''NACE çalışması, Türk ye'de t car hayatımızın mükemmel b r ver ye kavuşturulması çerçeves nde değerlend rd ğ m zde devr m n tel ğ nde b r çalışma'' ded. FAALİYET RAPORU

9 Ocak 11 OCAK 2013 SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KONULU TOPLANTIYA KATILDIK Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı Sayın Faruk Çel k' n katılımı le Kocael T caret Odası tarafından düzenlenen Sosyal Güvenl k Reformunun Get rd ğ Yen l kler konulu toplantıya katıldı. Ocak 24 OCAK Emn yet Müdürlüğü'nden Odamıza Teşekkür Plaket Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü, Körfez emn - yet ne madd ve manev katkılarından dolayı şadamlarını plaket sunarak teşekkür ett. Körfez İlçe emn yet müdürü Çoşkun Opak' ın ev sah pl ğ nde Körfez kaymakamlığı çok amaçlı salonunda düzenlenen programa lçen n şadamları katıldı. Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu' nun da hazır bulunduğu etk nl kte söz alan Körfez lçe emn yet müdürü Çoşkun Opak, körfez lçe emn yet müdürlüğüne katkı sunan sanay kuruluşlarına ve ş adamlarına teşekkür ederek, Körfez pol s ne verd ğ n z destek ve yaşattığınız gurur, Körfezl lere h zmet huzur ve güven olarak ger dönecekt r fades n kullandı. Törende Yönet m Kurulu Başkanım Mustafa Efe'ye de katkılarından dolayı teşekkür plaket takd m ed ld. 08 FAALİYET RAPORU 2013

10 31 OCAK Ocak2013 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULAŞIM ANA PLANI TOPLANTISINA KATILDIK Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Büyükşeh r Beled yes tarafından düzenlenen Kent V zyonu 2023: Ulaşım Ana Planı konulu toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantıda Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı İbrah m Karaosmanoğlu, Ana Ulaşım Planı'nın ve Loj st k Master Ana Planı'nın 2 yıl süren son derece t t z ve c dd b r çalışmanın ardından son şekl n aldığını söyled. Ulaşım Ana Planı'nın bütün Kocael ' y kapsadığını, ancak ağırlık noktalarından b r n n de Gebze bölges olduğunu fade eden Başkan Karaosmanoğlu, bu bölgen n Kocael 'ndek loj st k hareketler n en yoğun olduğu yer olduğunu fade ett. Başkan Karaosmanoğlu, ''Ulaşım Ana Planımız, 2023 yılını d kkate alarak Çayırova kavşağından Gebze Doğu Kavşağı'na kadar olan kes mde gerekl kavşak noktalarını bel rled. Ayrıca, D- 100'e alternat f Korn ş Yolu'nu da bu kapsamda ele aldık. Korn ş yolu, doğu-batı aksında D- 100 'ün trafik yükünü hafifletecekt r. Planlanan bu kavşaklar bölgen n 10 yıllık ulaşım ht yaçlarını karşılayacak şek lde tasarlanmıştır'' fades n kullandı. FAALİYET RAPORU

11 10 FAALİYET RAPORU 2013

12 Şubat Ayı Faal yetler 5 ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT 2013 ISO 9001 Belges ç n Odamızda oluşturulan kal te s stem denet m yapıldı. Türk ye Ekonom Bankası Körfez Şubes le Odamız arasında kred protokolü mza tören yapıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez Kaymakamlığı tarafından düzenlene A le Eğ t m programına katıldı. 25 ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe ve Yönet m Kurulu üyeler m z Kocael Verg Da res Başkanlığı tarafından İl m z Val s Ercan Topaca'nın katılımı le düzenlenen 24. Verg haftası etk nl kler kapsamında verg rekortmenler mükellefler ne plaket tören ne katıldılar. Körfez İlçem z Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve beraber ndek heyet 24. Verg Haftası neden yle Odamızı z yaret ett ler. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Ankara'da TOBB Başkanı Rıfat H sarcıklıoğlu'nun Başkanlığından düzenlenen Müşterek Konsey toplantısına katıldı. FAALİYET RAPORU

13 Şubat 5 ŞUBAT 2013 ISO Kal te Yönet m S stem Belges n Aldık Mecl s Salonumuzda gerçekleşt r len belge tesl m tören ADN Kıraç Yönet m Danışmanlığı Ş rket Müdürü Muzaffer Kıraç tarafından Mecl s Üyeler ne ISO 9001 Kal te Yönet m S stem ve TOBB Akred tasyon s stem ne yönel k b r sunum yapması le başladı. Sunum devamında Odamızın ISO Kal te Yönet m S stem Belges almaya hak kazandığını Mecl s Üyeler le paylaşan Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Odamızın sunduğu h zmetler n kal tes n n artırılması amacıyla, 5 Şubat 2013 tar h nde Türk Akred tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akred te b r belgelend rme kuruluşu olan NETSERT Belgelend rme Kuruluşu denetç s tarafından yapılan Belgelend rme Denet m sonucunda ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belges n almaya hak kazanmış bulunmaktayız. ISO Kal te Yönet m S stem Standarttı kapsamında kal te yönet m s stem belgem z alarak amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeğ geçen herkese teşekkür ed yoruz. ded. Tören ADN Kıraç Yönet m Danışmanlığı Ş rket Muzaffer Kıraç'ın Yön. Krl. Başkanı Mustafa Efe'ye ISO Kal te Yönet m S stem Belges n takd m etmes le sona erd. 12 FAALİYET RAPORU 2013

14 Şubat 6 ŞUBAT 2013 Türk ye Ekonom Bankası Körfez Şubes ve odamız arasında protokol mzalandı F nans kurumlarıyla yapılan protokollerle KTO üyes tüccarların nak t sıkıntısına en uygun koşullarla çözüm üretmek amacıyla yapılan anlaşmada steyen oda üyes uygun fiyatlarda kred kullanab lecek. Körfez T caret Odası, banka ve finans kurumlarıyla yaptığı protokollere b r yen s ekled. Üyeler n n nak t sıkıntısına çözüm üretmek ve en az mal yetle kred kullanmalarını sağlamak üzere banka ve finans kurumlarıyla anlaşmalar yaparak protokoller mzalayan Körfez T caret Odası bu kapsamda Türk ye Ekonom Bankası TEB Körfez Şubes arasında kred anlaşması mzaladı. Oda yönet m olarak craatlarını da ma üyeler n çıkarları doğrultusunda yaptıklarını bel rten Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Elbette b r kurum olarak toplumsal fayda b z m ç n öncel kl b r v zyondur ve üyeler m z n haklarının arttırılma çalışmaları bu toplumsal faydaya yan kamu yararına h zmet eder. B z üyeler m z n gel şmes n, kalkınmasını ve tasarruflarını yükseltmes n bu topluma h zmet olarak algılıyor ve uyguluyoruz. Benzer çalışmaları bundan sonra da sürdüreceğ z d ye konuştu. FAALİYET RAPORU

15 Şubat 21 ŞUBAT 2013 Oda üyeler m ze 0-18 Yaş Anne/Çocuk Eğ t m Programı tanıtıldı Körfez T caret Odası mecl s salonunda düzenlenen eğ t m tanıtım programına Körfez lçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu, Körfez İlçe Beled ye Başkanı Yunus Pehl van, Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Körfez lçe Halk Eğ t m Merkez Müdürü D laver Şev k, Körfez lçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müd res Semra Koşumcu, Körfez Beled yes Zabıta Müdürü Cumal Gündoğdu, Yönet m Kurulu Üyeler m z Al Çakır, Ceng z Akyıldız, Mehmet Akbulut, Erdoğan Bozkurt ve Kadın G r ş mc ler Kurulu Üyem z Bahar Baykal le Oda üyeler katıldı. Anne Çocuk Eğ t m Programı tanıtımında açılış konuşmasını da Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu yaptı. Ş r noğlu konuşmasında şunlara değ nd ; İnsanların karakter a lede oluşmaya başlar. Dolayısıyla 0-3 ve 0-6 yaşları çok d kkat etmem z gereken yaşlar. B zler yaşam kal tes n artırmak st yorsak buna a len n eğ t mden başlamamız gerek yor. A le Eğ t m Projes ne b zler çok önem ver yoruz. Hayatı tesadüfen değ l, b lerek yaşayan nsanlar olsun st yoruz. Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu konuşması devamında, Halk Eğ t m Merkez Müdürlüğü'nün yapacağı bu a le eğ t m programının Körfez lçem ze faydalı olacağına yürekten nanıyorum. Geçt ğ m z yıllarda Halk Eğ t m öğretmenler m zle bu eğ t mler verd k ve çok da başarılı olduk. Bu yıl en az 3 b n anne babanın bu anne/çocuk eğ t m n almasını st yoruz. Çocukların, kend ayakları üzer nde durarak en zor sınavları, en zor meslekler en güzel şek lde başarmalarını st yoruz. Bunu b z bu eğ t mle sağlayacağız. ded. Körfez Halk Eğ t m Müdürlüğü'nde görev yapan eğ tmen N lüfer Özdem r katılımcılara yaptığı sunum le anne/çocuk eğ t m programını tanıttı. Katılımcıların lg le tak p ett kler eğ t m programını tanıtım sunumunun yapılması le sona erd. 14 FAALİYET RAPORU 2013

16 Şubat 26 ŞUBAT 2013 Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar Verg Haftası Neden yle Odamızı Z yaret Ett Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah CESAR burada günün anlam ve önem n bel rten b r konuşma yaparak; Verg Haftası kutlamalarının amacı, verg b l nc n n oluşturulması, verg n n toplumun tüm kes m ne ben mset lmes, verg n n gönüllü olarak ödeme alışkınlığının artırılması yanında, Verg Dares le Verg mükellefler arasında etk l let ş m n sağlanması, Verg Da res şlemler ve ödenen verg lerle lg l olarak mükellefler n b lg lend r lmes - d r ded. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve personeller n verg haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar d led. Verg lend r lm ş kazancın kutsal olduğunu bel rten Efe, sözler n şöyle sürdürdü; Aynı ülkede yaşayıp, devlet n sunduğu h zmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hep m z n devlete karşı sorumluluklarımız vardır. Verg ler de bunlardan b - r d r ve verg ödenmes gerek r. Devlet, vatandaşlarının daha rahat yaşayab lmes ç n b zlerden aldığı verg lerle çeş tl kullanım olanakları yaratır. Verg ödemek, b r ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevler nden b r s olmalıdır. Bu kapsamda verg b l nc n n arttırılması yöndek çalışmalar öneml d r. T carete yön veren b r kurumun sorum- luları olarak Verg Da res personel m ze yardımcı olmak öneml d r. Bu anlamda çaba sarf eden Verg da res müdürümüz Abdullah Cesar ve ek b n kutluyor ve başarılar d l yorum. Bu ves leyle verg haftanızı kutluyor, gösterm ş olduğunuz duyarlılıktan ve odamıza yapmış olduğunuz z yaretten dolayı teşekkürler m let yorum Konuşmaların ardından Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar, 24. Verg Haftası neden yle hazırlanan çıkartmayı Mustafa Efe n n yakasına yapıştırarak, Verg Haftası neden yle kend ler ne ver len testek ç n teşekkür ett. FAALİYET RAPORU

17 Mart Ayı Faal yetler 21 MART MART MART MART 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılı 1. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısına katıldı. Odamızda Körfez Bölges Yönet c ler Buluşması 1 / Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k Eğ t m Programı düzenlend. Genel Sekreter m z Kenan M ntaş, Kocael Val l ğ ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Doğu Marmara Bölge Planı Kocael Çalışma Toplantısına katıldı. Yönet m Kurulumuz ve Mecl s Başkanımız Gümrük ve T caret Bakanlığı tarafından düzenlenen Kolay T caret Büyük Türk ye konulu toplantıya katıldılar. Gümrük ve T caret Bakanımız Hayat Yazıcı'nın Başkanlığında yapılan toplantıda Odamıza da Plaket takd m ed ld. Y ne aynı gün Odamız Yönet m Kocael Sanay Odası'ndan Gümrük ve T caret Bakanımız Sayın Hayat Yazıcı'nın katılımı le düzenlenen yemekl toplantıya katıldılar. 16 FAALİYET RAPORU 2013

18 22 MART Mart 2013 Odamız Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k Eğ t m Düzenled Katılımcıların yönet c veya yönet c adayı olarak l derl k becer ler n ortaya çıkarmak, var olanı artırmak, hayattan alınmış örnekler ve yönet c l k teor ler n n gel ş m ışığında bell başlı l derl k n tel kler n n anal z n n de yapıldığı toplantı katılımcılara katılım sert fikalarının sunulması le sona erd. Odamız tarafından Körfez lçes ndek üyes olan ş rketleler n yönet c ler ve yönet c adaylarına yönel k Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k eğ t m programı düzenlend. DS Yönet m Danışmanlık Ş rket ş b rl ğ le Körfez bölges ndek yönet c ve yönet c adaylarının b r araya geld ğ toplantıda DS Yönet m Danışmanlık ş rket nden Mühend s, Somat k Koç, Eğ t mc D lek Alp Perç n katılımcılara 4 saatl k b r sunum yaptı. Yönet c l kte uyum, güven yaratma, başarılı b r yönet c neler y yapar, karar alab lme yeteneğ, kurumsal profesyonell k g b öneml konulara değ n len toplantıya bölgedek dolum tes sler, banka müdürler, hastahane yetk l ler, s gortacılar ve malat alanında faal yet gösteren firmaların tems lc ler yoğun lg gösterd. FAALİYET RAPORU

19 18 FAALİYET RAPORU 2013

20 N san Ayı Faal yetler 1-5 NİSAN NİSAN 2013 Odamız, Körfez Beled yes, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü şb rl ğ le Gıda H jyen eğ t m düzenlend. Toplam 170 k ş ye eğ t m ver ld kten sonra sınava tab tutuldular. Sınav sonuçlarına göre belgeler n almaya hak kazananlara sert fikaları tesl m ed ld. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Pol s Teşk latının 68. Kuruluş Yıldönümü neden yle Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma tören ne katıldı. 10 NİSAN 2013 Dünya Göz Hastanes le Odamız arasında protokol tören düzenlend. İmzalanan bu protokol le Odamız üyeler Dünya Göz hastanes nden daha uygun mkânlarla yararlanab lecek. 25 NİSAN 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Odamız tarafından alınan 10 adet tablet n tesl m tören ne katıldı. Törende Odamıza katkılarından dolayı plaket takd m ed ld. FAALİYET RAPORU

21 N san 1-5 NİSAN 2013 Ekmek üret c ler ne ve gıda satış yerler ne önel k gıda güvenl ğ ve h jyen eğ t m tamamlandı Körfez Beled yes, Körfez T caret Odası (KTO) ve Körfez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün şb rl ğ nde Ekmek Üret m nde, Dağıtımında ve Satışında çalışan personele yönel k N san 2013 tar hler arasında Körfez T caret Odası'nda yaklaşık 185 k ş l k gruba Gıda Güvenl ğ ve H jyen Eğ t m ver ld. Körfez T caret Odası Mecl s salonunda düzenlenen toplantıda, açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Semra KOŞUMCU, Türk ye'de en çok tüket len gıdanın ekmek olduğunu bel rterek; 4 Ocak 2012 ve 02 N san 2013 tar hler nde yayımlanan Türk Gıda Kodeks Ekmek ve Ekmek Çeş tler Tebl ğ le ekmek üret m, satış, depolama ve muhafaza koşullarının yen den düzenlend ğ n, bundan sonra vatandaşların beslenme acısından daha sağlıklı, üret m bakımından se daha h jyen k şartlarda üret len ve satılan ekmeğ n tüket leceğ n kaydett. Körfez Beled yes Zabıta Müdürü Cumal Gündoğdu'nun da katılımcılara uygulamaya ve denet mlere yönel k kısa b r konuşma yapmasının ardından toplantının devamında katılımcılara sunum yapan Körfez İlçe Gıda Tarım ve Havyacılık Müdürlüğü Gıda Mühend s Aytek n Kaplan, tebl ğde öneml değ ş kl kler n olduğunu bel rterek tebl ğ hakkında değ ş kl kler konunun muhataplarına anlattı. Buna göre: Türk Gıda Kodeks Ekmek ve Ekmek Çeş tler Tebl ğ tar h nde Resm Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g rm şt ve Bu tebl ğde tar h nde yen b r değ ş kl k yapıldığını Gıda şletmec ler ne Ekmekl k unlardak kül kr terler ne uyum sağlayab lmeler ç n 1 Temmuz 2013 tar h ne kadar süre ver lm şt r. 2 N san 2013 tar h nden t baren; 20 FAALİYET RAPORU 2013

22 1-5 NİSAN N san Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ağırlıkça - % 3, +% 8 tolerans değer le üret l r. Ancak ağırlık kontrolü amacı le yapılan resm denet mlerde, alınan numuneler n ortalama ağırlığı, denet me konu olan ürünün bu Tebl ğ kapsamında üret m ne z n ver len ağırlığından en fazla % 2 kadar eks k olab l r. 2- Ekmekl k unlardak kül m ktarı 0,70 le 0,80 arasında olacaktır. 3- Ekmektek tuz m ktarı kuru maddede en çok yüzde 1,5 olacaktır. 4- Ekmek satılan her yerde en az 3 çeş t ekmek bulundurulması zorunludur. ( Tam buğday ekmeğ ve/veya tam buğday unlu ekmek ve/veya kepekl ekmek ). 5- Ekmek, kepekl ekmek, tam buğday ekmeğ ve ekş hamur ekmekler ambalajsız olarak satışa arz ed leb lecekt r. Bu ekmekler n dışındak ekmek çeş tler ve d ğer ekmek çeş tler n n p yasaya arzında üret m yerler de dah l olmak üzere ambalaj zorunluluğu get r lm şt r. (Mısırlı Ekmek, Çavdar Ekmeğ, Yulaflı Ekmek, Cev zl, Bademl Ekmek g b ) 6- Ambalajsız olarak p yasaya arz ed lecek olan emeklere l şk n üret m, dağıtım, depolama ve satış aşamalarının tümünü çeren h jyen koşulları bel rt lm şt r. Bu yen h jyen koşulları le b rl kte; 7- Ekmek le temas eden bütün malzeme, alet ve ek pman gıda le temasa uygun, yeterl tem zl k ve dezenfeks yona z n veren madde ve malzemeden yapılacak, bulaşma r sk n engelleyecek b ç mde üret lecek, kullanıma hazır, bakımlı ve y şartlarda tutulacaktır. 8- Ekmek kasaları açıkta bırakılmayacak, zem n ve dış ortamla teması engellenecek, palet üzer nde olacak şek lde tem z b r ortama konulacaktır. Ayrıca ekmekler ekmek kasalarına ekmek kasaları da araçlara bulaşma r sk n engelleyecek şek lde yerleşt r lecek ve taşınacaktır. 9- Ekmekler sadece bu amaç ç n kullanılan araçlarda taşınacaktır. 10- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ağırlıkça - % 3, +% 8 tolerans değer le üret l r. Ancak ağırlık kontrolü amacı le yapılan resm denet mlerde, alınan numuneler n ortalama ağırlığı, denet me konu olan ürünün bu Tebl ğ kapsamında üret m ne z n ver len ağırlığından en fazla % 2 kadar eks k olab l r. 11- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler; satış yerler nde alıcının el değmes n engelleyecek şek lde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza ed lerek gıda şletmec s n n kontrolünde satılır veya gıda şletmec s, tüket c n n bu ürünler eld ven le almasını sağlar. 12- Gıda şletmec s, bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ; 29/12/2011 tar hl ve üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeks Gıda le Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmel ğ nde yer alan hükümlere uygun b r ambalaj malzemes ne sararak veya ç ne koyarak tüket c ye arz eder veya bu ürünler ç n söz konusu Yönetmel kte yer alan hükümlere uygun b r ambalaj malzemes n n ekmek dolabında veya tezgâhında alıcının ulaşab leceğ b r şek lde bulundurmasını sağlar. 13- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler n satışa sunulduğu ekmek dolapları veya tezgâhları açıkta bırakılmayacak şek lde kapalı b r ortama konulur 14- Ekmek sadece bu Tebl ğ kapsamında bel rt len h jyen koşullarını sağlayan yerlerde p yasaya arz ed lecekt r. Pazar, manav, kasap g b yerlerde p yasaya arz ed lemeyecekt r. 15- Ekmekler n taşınması ve satışı sırasında çalışan tüm personel n, k ş sel tem zl ğ n sürdürmeye azam t na göstermes, uygun ve tem z kıyafet g ymes ve koruyucu eld ven kullanması zorunlu olacaktır. 16- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler n muhafaza ed ld ğ ekmek dolabında veya tezgâhında; 29/12/2011 tar hl ve üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeks Et ketleme Yönetmel ğ n n 13 üncü maddes n n üçüncü, dördüncü ve beş nc fıkralarında bel rt len zorunlu et ket b lg ler ne lave olarak ürünün net m ktarının yer aldığı et ket n alıcının rahatlıkla göreb leceğ büyüklükte yer alması zorunludur. 16- Ekmek üret m nde, dağıtımında ve satışında çalışan tüm personel n h jyen eğ t m almasına l şk n zorunluluk get r lm şt r. FAALİYET RAPORU

23 N san 10 NİSAN 2013 Üyeler m z n Dünya Göz Hastanes nden nd r ml olarak yararlanması amacıyla Protokol İmzaladı Körfez T caret Odası (KTO) le Dünya Göz Hastanes arasında KTO Üyeler ne hastanede nd r ml tedav mkânı sağlayacak protokol anlaşması mzalandı. Körfez T caret Odası üyeler n n sağlık h zmetler nden daha kal tel ve ekonom k koşullarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla mzalanan protokolle Oda üyeler daha hızlı, kal tel ve daha ucuz sağlık h zmet alab lecek. Odamızda düzenlenen törende protokole KTO Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe le Dünya Göz Hastanes Müdür Yardımcısı Sev m Aydın ve Satış Pazarlama Uzmanı Sel n Babaoğlu mza attı. İmza tören nde Yönet m Kurulu Başkan vek l Mehmet Akbulut, yönet m kurulu üyeler Al Çakır, Hasan Yazıcı, Ceng z Akyıldız, Yaşar Kocaman, Ahmet Kırcı, KTO Genel Sekreter Kenan M ntaş da hazır bulundular. Dünya Göz Hastanes Müdür Yardımcısı Sev m Aydın, mzalanan protokolün hem oda üyeler n hem de kend ler n memnun edeceğ n bel rterek; Körfez T caret Odası'nın bölge ekonom s ve t caret yle lg l yaptığı başarılı çalışmaları görüyoruz. Böyles ne etk n b r kurumun tüm üyeler n kapsayacak şek lde bu protokolü yapmaktan çok memnunuz. Körfez T caret Odası üyeler ne en hızlı etk n ve avantajlı koşullarda sağlık h zmet sunmaktan büyük memnun yet duyacağız. ded. İmzalanan bu protokol çerçeves nde, Körfez T caret Odası üyeler ve a leler Dünya Göz Hastanes ndek tetk k, muayene, genel amel yat ve lazer amel yat tedav h zmetler nden ayakta ve/veya yatarak h zmetlerden nd r ml yararlanacak. 22 FAALİYET RAPORU 2013

24 Mayıs Ayı Faal yetler 10 MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS 2013 Odamızda, Yönet m Kurulu, D s pl n Kurulu ve TOBB Delege seç m yapıldı. Körfez İlçe Emn yet Müdürü Coşkun Opak, Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe'y makamında z yaret ederek görev nde başarılar d led. Kocael Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe'y makamında z yarete ederek başarılar d led. Yönet m Kurulumuz ve Mecl s Üyeler m z Körfez İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen Öğrenme Şenl kler toplantısına katıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Gazetes tarafından her yıl düzenlenen Doruktak ler 2013 ödül tören ne katıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, 19 Mayıs Gençl k ve Spor Bayramı neden yle Orhangaz Anadolu L ses 'nde düzenlenen kutlama tören ne katıldı. Kocael Adalet ve Kalkınma Part s İl Başkanı Mahmut C velek, İl Başkan yardımcıları le b rl kte Odamızı z yaret ederek yen dönemde başarı d lekler nde bulundu. Adalet ve Kalkınma Part s İlçe Başkanı Eng n Koyun ve lçe teşk latı yönet c ler Odamızı z yaret ett ler. Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve da re çalışanlarından oluşan heyet Odamızı z yaret ederek yen dönemde görevler nde başarılar d led ler. Körfez İlçem z Muhasebec ler Odası Başkanı İbrah m Çırpan ve beraber ndek heyet Yönet m Kurulu Üyeler m z z yaret ederek görev nde başarılar d led. Odamız Yönet m Kurulu Üyeler Körfez Kaymakamlığı ve Körfez İlçem z M ll Eğ t m Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğrenme Şenl kler açılış programına katıldı. FAALİYET RAPORU

25 Mayıs 5 MAYIS 2013 Oda Organ Yöneticilerin Tanışma Yemeğimizde Bir Araya Geldi Yönetim Kurulumuz, Meclis ve Meslek Komitelerinde görev alan üyelerimiz düzenlenen tanışma yemeğinde bir araya gelerek yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 24 FAALİYET RAPORU 2013

26 22 MAYIS Mayıs2013 AK Part İl Başkanı Mahmut C velek Odamızı Z yaret Ett AK Part Kocael İl Başkanı Mahmut C velek, Körfez T caret Odası Yönet m n z yaret ederek yen dönemler ndek görevler nde başarılarının devamını d led. AK Part İl Başkanı Mahmut C velek, İl Başkan Yardımcıları Adem Koç ve Met n Gökçe, Yönet m Kurulu Üyeler Zeker ya İren, Vel Haldız, Ceyhun Yalçın, Hal l Yılmaz, Enver Alçık'ı Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Başkan Yardımcıları Sedat Zımba, Recep Öztürk, Yönet m Kurulu Üyeler Ahmet Kırcı, Şener Söğüt, Erkan Çağlayan, Vel Yıldız ve Mustafa Genç'den oluşan Körfez T caret Odası yönet c ler karşıladı. c r n b rer halkasıyız. Bu süreçte da çalışmalarımız aynı hızla devam edecek. açıklamasından sonra, AK Part İl Başkanı Mahmut C velek le yen dönemde yapacakları çalışmalara yönel k görüş alışver ş nde de bulundu. Z yaret sonrasında AK Part İl Yönet c ler ve KTO Yönet c ler h zmet b nası önünde hatıra fotoğrafı çekt rd ler. Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe ve Yönet m Kurulu Üyeler n tebr k eden AK Part İl Başkanı Mahmut C velek, Oda Yönet m - n n y ne b rl k ve beraberl k ruhu ç nde her alanda gösterd kler katkı ve destekler n devam edeceğ n düşündükler n bel rtt. Gerçekleşt r len z yaretten büyük mutluluk duyduğunu fade eden KTO Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Hep m z h zmet ç n varız ve aynı z n- FAALİYET RAPORU

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12

N Z P. NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı. Y l: Eylül 2013 Say : 12 N Z P T CARET ODASI Y l: Eylül 2013 Say : 12 Nizip Ticaret Odas Üyelerine Yönelik Ücretsiz Yay n d r NTO Başkanı Mehmet ÖZYURT Nizip Adına Bir İlke Daha İmza Attı Nizip Ticaret Odası nda Meslek Komitesi

Detaylı

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com

DAĞITIM EKİN Kurye Aracılık Hizmetleri 0332 236 36 12 ekinlojistik@hotmail.com İMTİYAZ SAHİBİ Konya Ticaret Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ Özhan SAY YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Mustafa AKGÖL GÖRSEL SANAT YÖNETMENİ M.Fatih ÖZSOY REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu

Merhaba, Yayın Kurulu Merhaba, Açılım Dergisi olarak yeni sayımızla, yeni konularla tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz Bu sayımızda da ilginizi çekecek konularla bir kez daha sizlere ulaşırken, Samsun ve Odamız

Detaylı

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk

1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk BAŞLARKEN > Değerli Üyelerimiz; 1 Temmuz tarihi itibariyle ticaret hayatımızda yeni bir dönem başladı. Yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu ile özel sektörümüz dünya ile rekabetinde büyük bir avantaja

Detaylı

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ GAZİANTEP GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ Sayı:38 Sahibi GAGİAD Adına

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk.

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk. Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 27.02.2014 16:50 Page 1 SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA SORUNLAR İSTİŞARE EDİLDİ Cumhurbaşkanı Sayın Abdulah Gül ün davetlisi olarak İtalya- Türkiye İş Formu na katılan TSO Yönetim

Detaylı

02 Başyazı. 04 TOBB un OSB ye Yapacağı EML de İmzalar Tamam. 12 İş Dünyasından Eski Başkanlara Vefa. 16 Prof. Dr. Alkan dan Teşekkür Ziyareti

02 Başyazı. 04 TOBB un OSB ye Yapacağı EML de İmzalar Tamam. 12 İş Dünyasından Eski Başkanlara Vefa. 16 Prof. Dr. Alkan dan Teşekkür Ziyareti İÇİNDEKİLER 02 Başyazı 04 TOBB un OSB ye Yapacağı EML de İmzalar Tamam 07 Başaranhıncal dan Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ne Teşekkür ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI Çorum Ticaret ve Sanayi Odası nın Yayın Organıdır

Detaylı

Merhaba, İlginize ve beğenilerinize cevap veren bir dergi oluşturmuş olma temennisiyle keyifli okumalar diliyoruz. Yayın Kurulu

Merhaba, İlginize ve beğenilerinize cevap veren bir dergi oluşturmuş olma temennisiyle keyifli okumalar diliyoruz. Yayın Kurulu STSO AÇILIM Haziran - Temmuz 2013 Yıl 5 Sayı 31 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI 2013 FAALİYET RAPORU ORMAN ÜRÜNLERİ YATIRIM ALTERNATİFLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Odamız tarafından oluşturulan Orman Ürünlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Yatırım Alternatifleri

Detaylı

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2

SALİHLİ ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' TİCARET BORSASI YIL : 2015 SAYI : 2 SALİHLİ TİCARET BORSASI 49 YIL : 2015 SAYI : 2 OCAK 2015 ''SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞTÜK'' Borsamız 2014 2015 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Sezonunu Törenle Açtı Bölgemizin Laboratuar İhtiyacına Akıllı

Detaylı

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı!

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Hissedar 2012/1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ L fik LER DERNEĞİ NİN DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org 2012/2 -- SAYI 10 9 BÜYÜME BEKLENTİLERİ Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Yatırımcılar için temettü analizi

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Nisan - Mayıs 2013 Yıl 5 Sayı 30 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

Kapak. Haber. Sektör. Görüş

Kapak. Haber. Sektör. Görüş borsa 21 1 kapak 2 borsa 21 kapak içindekiler DİYARBAKIR TİCARET BORSASI YIL8 SAYI: 43 Sahibi Diyarbakır Ticaret Borsası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir BAL Yazı İşleri Müdürü Kamiran KARADAĞ (Genel

Detaylı

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum

Değerli Üyelerimiz; Küresel Ekonomiye Uyum Küresel Ekonomiye Uyum Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu nun heyetinde iş dünyasını ve odamızı temsilen katıldığım Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan ın İsveç,

Detaylı

OCAK MART 2013 OCAK MART

OCAK MART 2013 OCAK MART OCAK MART 1 Heyecanımız hiç bitmeyecek Selçuk Arslan Yönetim Kurulu Başkanı İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürüttüğümüz Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi (UMEM)

Detaylı

02 Başyazı. 03 Meclis Üyeleri. 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı. 07 TSO Yönetim Kurulu. 09 Hisarcıklıoğlu na Tanışma Ziyareti

02 Başyazı. 03 Meclis Üyeleri. 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı. 07 TSO Yönetim Kurulu. 09 Hisarcıklıoğlu na Tanışma Ziyareti İÇİNDEKİLER 02 Başyazı 03 Meclis Üyeleri 06 Başaranhıncal Yeniden TSO Başkanı ÇORUM TSO İŞ DÜNYASI Çorum Ticaret ve Sanayi Odası nın Yayın Organıdır Yıl: 5 Sayı: 22 07 TSO Yönetim Kurulu 09 Hisarcıklıoğlu

Detaylı

KIBRIS YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİÜniversitenin genel çalışma alanları, EĞİTİM VE SEMİNERLERİMİZ

KIBRIS YAKINDOĞU ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİÜniversitenin genel çalışma alanları, EĞİTİM VE SEMİNERLERİMİZ ROPÖRTAJ ZİYARET TOPLANTI YARDIM EĞİTİM SERTİFİKA ANKET YÖNETMELİK ZİYARET EXPO BÜYÜKELÇİ KENTSEL DÖNÜŞÜM AKREDİTASYON FUAR YARDIM SEMİNER ÜNİVERSİTE KOSGEB sertifika GİRİŞİMCİLİK TOPLANTI RÖPÖRTAJ İŞ

Detaylı

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

BAŞLARKEN. Selçuk ÖZTÜRK KTO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Dosya 1 2 Dosya Değerli Üyelerimiz Odamız tarafından Konya ya kazandırılan Anadolu nun en büyük fuar merkezinin resmi açılışını Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfi Elvan ın

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13

Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 Bursa Girişimci İşadamları Derneği Bülteni - ikibinoniki - 13 1 İÇİNDEKİLER 30 64 BUGİAD 19. YILINI KUTLUYOR 48 KANADA TEKSTİLİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI 52 CACABEY PLANETARYUM 8 415 Bin Ziyaretçi Tarım

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın

Merhaba, Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Aralık 13 - Ocak 2014 Yıl 5 Sayı 34 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Necmi ALIÇ Yayın Kurulu Haluk AKYÜZ

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012

Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliği 10 Ocak 2012 Her yıl Çanakkale Basını ile birlikte kutlamış olduğumuz Çalışan Gazeteciler gününü bu yıl da basınımızla bir arada kutlandı. Toplantı öncesinde Çanakkale

Detaylı

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar Dijital teknolojiler ve yatırımcı Yıldız Holding ilişkilerinde CFO su Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş Borsa İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik Türkiye Başkanı projeleri Ferruh Tunç Ali Saydam 10 SORUDA

Detaylı