Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes"

Transkript

1

2

3

4 Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır. Ayrıca bulundukları bölgede yaşanan sorunları tesp t etmek ve bunların çözümü ç n lg l b r mlere bu tesp tler aktarmakla yükümlüdür. Tems l ett ğ m z ş dünyasının onayı ve güven le hep b rl kte yen dönemdek çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. İlçem z ve ülkem z ç n üzer m ze düşen görev geçm şte de olduğu g b, y ne b rl k ve beraberl k ç nde la ğ le yapmaya devam ed yoruz yılından t baren vmelenen ve bu yıl t bar yle etk ler n y ce h ssedeceğ m z sürekl değ şen, gel - şen ve h zmet odaklı anlayışın hak m olduğu b r döneme geçt k. Bu dönemde, üyeler m ze kal tel h z- met en hızlı şek lde vermek, sunulan h zmetlerde hataları en aza nd rmek, üye memnun yet n en üst düzeye çıkarmak, tüm şartlara uymayı ben mseyerek devamlılığını sağlamak ve sürekl y leşt rmey amaç ed neceğ z. Odamızı; dar anlamda gel şm ş kurumsal yapısı ve her türlü, b lg, becer, kültür le donatılmış personel sayes nde, üyeler n tüm ht yaç ve beklent ler n karşılayan, sürekl h zmet çeş t ve kal tes n artıran, bölgem zde-ülkem zde yapılan proje ve faal yetlere öncülük eden, ulusal ve uluslararası cam a le l şk ve şb rl ğ gel şt rm ş örnek gösteren saygın ve etk n b r kuru hal ne get receğ z. Yönet m Kurulu olarak hayaller m z hayata taşımak ç n çalışıyoruz. H zmet hırkasını g yd kten sonra Türk ye ç n, Körfez ç n ve her b r üyem z ç n neler yaparız, neler paylaşırız, onların kazançlarını, büyümeler n nasıl etk ler z, hep b rl kte gayret ed yoruz. Yönet m Kurulumuzun Ocak Aralık 2013 dönem çalışmalarını kapsayan Faal yet Raporu nu b lg ve tetk kler n ze sunmaktan mutluluk duyuyor, faal - yetler m z n gerçekleşmes nde katkıları olan tüm mensuplarımız, çalışanlarımız ve raporun hazırlanmasında emeğ geçen personeller m ze teşekkür ed yoruz. Saygılarımla, MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes FAALİYET RAPORU

5 04 FAALİYET RAPORU 2013

6 Ocak Ayı Faal yetler 4 OCAK 2013 Yönet m Kurulu başkanımız Mustafa Efe Ekonom Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımı le düzenlenen STK'lar le l ekonom st şare toplantısı na katıldı 7 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, TOBB genel merkez nde, TOBB başkanı Rıfat H sarcıklıoğlu başkanlığında, Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı ve ülkem zdek 365 oda ve borsa başkanlarının katılımı le düzenlenen NACE kodları b lg lend rme toplantısına katıldı. 11 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanımız Faruk Çel k' n katılımı le l m zde düzenlenen Sosyal Güvenl k Reformunun Get rd ğ Yen l kler konulu toplantıya katıldı. 24 OCAK 2013 Yönet m Kurulu üyeler m z Körfez lçe emn yet müdürlüğü tarafından düzenlenen lçe emn yet müdürlüğüne katkıda bulunan k ş ve kurumlara plaket ver lmes amacıyla düzenlenen törene katıldı. Törende kurumumuza teşekkür plaket takd m ed ld. 31 OCAK 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Büyükşeh r Beled yes 'n n Ulaşım Ana Planı toplantısına katıldı. Bu toplantıda Kuzey Marmara Otoyolu hakkında da b lg ver ld. İlçem zde TÜPRAŞ'ın bulunduğu mevk nden bağlantı planlandığı açıklandı. FAALİYET RAPORU

7 Ocak 4 OCAK 2013 KOCAELİ İL EKONOMİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDIK Kocael l ekonom st şare toplantısı ekonom bakanımız Zafer Çağlayan ve kocael val s ercan topaca' nın katılımıyla gerçekleşt r ld. Wellborn Luxury Hotelde gerçekleşen törene; Ekonom Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ve Kocael Val s Ercan TOPACA nın yanı sıra; Kocael M lletvek ller F kr IŞIK, Zek AYGÜN, Mehmet Al OKUR, İlyas ŞEKER, Muzaffer BAŞTOPÇU, Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı İbrah m KARAOSMANOĞ- LU, Kocael ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Sezer KOMSUOĞLU, Val Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emn yet Müdürü Hulus ÇELİK, İlçe Beled ye Başkanları, OSB ler n Yönet m Kurulu Başkanları, S v l Toplum Kuruluşları Tems lc ler, sanay c ler ve şadamları katıldı. Kocael Val s Ercan TOPACA yaptığı konuşmasında, Bu toplantı yaklaşık 1 ay önce Sayın Bakanımızın z yaret nde kararlaştırılmıştı. Kend ler ülkem - z n ekonom k durumu le lg l b lg ler verecekler. Bu amaçla bu toplantıyı düzenled k. Kent m z ülke ekonom s ne c dd katkı yaptığını, Türk ye de toplanan toplam verg ler n %13,5 unu karşıladığını, ülkem z n refahına da çok c dd katkı yaptığını bel rtmek ster m. Bu kent n nsanı üret m kültürünü ülkem zde yaygınlaştırmıştır. B z m nsanımıza teknoloj y kullanmayı, üretmey sağlama konusunda öncülük eden b r kentt r. Kent m zde yatırım yapacak sanay c lere gerekl kolaylığı sağlayacağız. Sanay c ler - m zden sadece çevrey ve havayı k rletmemeler n st yoruz. B zde bu konuda bazı tedb rler alıyoruz. Bu toplantının ülkem ze ve kent m ze hayırlı uğurlu olmasını d l yor, hep n ze saygı ve sevg ler m sunuyorum. ded. 06 FAALİYET RAPORU 2013

8 7 OCAK Ocak2013 FAALİYET KODLARI ( NACE KODLARI ) BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK Faal yet kodları (NACE) b lg lend rme toplantısı TOBB Başkanı M. Rİfat H sarcıklıoğlu'nun ev sah p- l ğ nde Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı le oda ve borsa başkanlarının katılımıyla Ankara'da gerçekleşt r ld. Ş rketler n faal yet kodlarının yen lenmes yle Türk özel sektörünün fotoğrafı netleşt. TOBB, Mal ye Bakanlığı, Gel r İdares Başkanlığı, TÜGİK, SGK le Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ş rketler n ekonom k faal yetler n n sınıflandırıldığı NACE s ml kodlama s stem tamamlandı. Bu s stem le ş r- ketlere de vatandaşlar g b k ml k numarası ver l r- ken, t caret ve sanay envanter konusunda öneml b r düzenlemeye mza atıldı. TOBB Başkanı R fat H sarcıklıoğlu NACE kodlarının bundan sonra b rçok alanda kullanılmasının mümkün olduğunu b ld rd. Yen s stem le yatırım teşv k mekan zmasının daha da sağlıklı hale get r leb leceğ n bel rten H sarcıklıoğlu, Sektörel kümelenme ht yaçlarını tesp t edeb leceğ z. Mal ye pol t kalarının d zaynı daha sağlıklı yapılab lecek. Z ra sektörel selekt f pol t kaların bel rlenmes mümkün olacak. Kayıtlı ekonom n n büyümes ne de destek olacağız. KOSGEB' n kred ler nde de artık bu faal yet kodları d kkate alınacak ded. NACE kodlama s tem le bell b r adres bazında hang faal yet alanında ş rket bulmak sten rse, bu b lg ye ulaşab leceğ n kaydeden H sarcıklıoğlu şunları söyled : Web üzer nde ş rketlere ulaşmak daha kolay hale gelecek. Çünkü faal yetler ve adresler lk defa güncel halde olacak. Yurtdışından gelen mal talepler ve ortaklık tekl fler, hang faal yet ko- nusundak firmaları lg lend r yorsa, o firmalara artık daha sağlıklı ve hızlı b r şek lde ulaştırılab - lecek. Böylece reel sektörün ş hacm n n artmasına mkan sağlanacak. Kısaca reel sektörümüz ç n yen fırsatlar bulmalarını sağlayacak ve çok daha kazançlı b r dönem başlıyor. Toplantıda konuşan Gümrük ve T caret Bakanı Hayat Yazıcı, NACE Projes 'n n mükemmel b r proje olduğunu bel rterek, ''NACE çalışması, Türk ye'de t car hayatımızın mükemmel b r ver ye kavuşturulması çerçeves nde değerlend rd ğ m zde devr m n tel ğ nde b r çalışma'' ded. FAALİYET RAPORU

9 Ocak 11 OCAK 2013 SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER KONULU TOPLANTIYA KATILDIK Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Çalışma ve Sosyal Güvenl k Bakanı Sayın Faruk Çel k' n katılımı le Kocael T caret Odası tarafından düzenlenen Sosyal Güvenl k Reformunun Get rd ğ Yen l kler konulu toplantıya katıldı. Ocak 24 OCAK Emn yet Müdürlüğü'nden Odamıza Teşekkür Plaket Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü, Körfez emn - yet ne madd ve manev katkılarından dolayı şadamlarını plaket sunarak teşekkür ett. Körfez İlçe emn yet müdürü Çoşkun Opak' ın ev sah pl ğ nde Körfez kaymakamlığı çok amaçlı salonunda düzenlenen programa lçen n şadamları katıldı. Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu' nun da hazır bulunduğu etk nl kte söz alan Körfez lçe emn yet müdürü Çoşkun Opak, körfez lçe emn yet müdürlüğüne katkı sunan sanay kuruluşlarına ve ş adamlarına teşekkür ederek, Körfez pol s ne verd ğ n z destek ve yaşattığınız gurur, Körfezl lere h zmet huzur ve güven olarak ger dönecekt r fades n kullandı. Törende Yönet m Kurulu Başkanım Mustafa Efe'ye de katkılarından dolayı teşekkür plaket takd m ed ld. 08 FAALİYET RAPORU 2013

10 31 OCAK Ocak2013 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ULAŞIM ANA PLANI TOPLANTISINA KATILDIK Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Büyükşeh r Beled yes tarafından düzenlenen Kent V zyonu 2023: Ulaşım Ana Planı konulu toplantıya katıldı. Düzenlenen toplantıda Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı İbrah m Karaosmanoğlu, Ana Ulaşım Planı'nın ve Loj st k Master Ana Planı'nın 2 yıl süren son derece t t z ve c dd b r çalışmanın ardından son şekl n aldığını söyled. Ulaşım Ana Planı'nın bütün Kocael ' y kapsadığını, ancak ağırlık noktalarından b r n n de Gebze bölges olduğunu fade eden Başkan Karaosmanoğlu, bu bölgen n Kocael 'ndek loj st k hareketler n en yoğun olduğu yer olduğunu fade ett. Başkan Karaosmanoğlu, ''Ulaşım Ana Planımız, 2023 yılını d kkate alarak Çayırova kavşağından Gebze Doğu Kavşağı'na kadar olan kes mde gerekl kavşak noktalarını bel rled. Ayrıca, D- 100'e alternat f Korn ş Yolu'nu da bu kapsamda ele aldık. Korn ş yolu, doğu-batı aksında D- 100 'ün trafik yükünü hafifletecekt r. Planlanan bu kavşaklar bölgen n 10 yıllık ulaşım ht yaçlarını karşılayacak şek lde tasarlanmıştır'' fades n kullandı. FAALİYET RAPORU

11 10 FAALİYET RAPORU 2013

12 Şubat Ayı Faal yetler 5 ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT 2013 ISO 9001 Belges ç n Odamızda oluşturulan kal te s stem denet m yapıldı. Türk ye Ekonom Bankası Körfez Şubes le Odamız arasında kred protokolü mza tören yapıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez Kaymakamlığı tarafından düzenlene A le Eğ t m programına katıldı. 25 ŞUBAT ŞUBAT ŞUBAT 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe ve Yönet m Kurulu üyeler m z Kocael Verg Da res Başkanlığı tarafından İl m z Val s Ercan Topaca'nın katılımı le düzenlenen 24. Verg haftası etk nl kler kapsamında verg rekortmenler mükellefler ne plaket tören ne katıldılar. Körfez İlçem z Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve beraber ndek heyet 24. Verg Haftası neden yle Odamızı z yaret ett ler. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Ankara'da TOBB Başkanı Rıfat H sarcıklıoğlu'nun Başkanlığından düzenlenen Müşterek Konsey toplantısına katıldı. FAALİYET RAPORU

13 Şubat 5 ŞUBAT 2013 ISO Kal te Yönet m S stem Belges n Aldık Mecl s Salonumuzda gerçekleşt r len belge tesl m tören ADN Kıraç Yönet m Danışmanlığı Ş rket Müdürü Muzaffer Kıraç tarafından Mecl s Üyeler ne ISO 9001 Kal te Yönet m S stem ve TOBB Akred tasyon s stem ne yönel k b r sunum yapması le başladı. Sunum devamında Odamızın ISO Kal te Yönet m S stem Belges almaya hak kazandığını Mecl s Üyeler le paylaşan Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Odamızın sunduğu h zmetler n kal tes n n artırılması amacıyla, 5 Şubat 2013 tar h nde Türk Akred tasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akred te b r belgelend rme kuruluşu olan NETSERT Belgelend rme Kuruluşu denetç s tarafından yapılan Belgelend rme Denet m sonucunda ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ belges n almaya hak kazanmış bulunmaktayız. ISO Kal te Yönet m S stem Standarttı kapsamında kal te yönet m s stem belgem z alarak amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte emeğ geçen herkese teşekkür ed yoruz. ded. Tören ADN Kıraç Yönet m Danışmanlığı Ş rket Muzaffer Kıraç'ın Yön. Krl. Başkanı Mustafa Efe'ye ISO Kal te Yönet m S stem Belges n takd m etmes le sona erd. 12 FAALİYET RAPORU 2013

14 Şubat 6 ŞUBAT 2013 Türk ye Ekonom Bankası Körfez Şubes ve odamız arasında protokol mzalandı F nans kurumlarıyla yapılan protokollerle KTO üyes tüccarların nak t sıkıntısına en uygun koşullarla çözüm üretmek amacıyla yapılan anlaşmada steyen oda üyes uygun fiyatlarda kred kullanab lecek. Körfez T caret Odası, banka ve finans kurumlarıyla yaptığı protokollere b r yen s ekled. Üyeler n n nak t sıkıntısına çözüm üretmek ve en az mal yetle kred kullanmalarını sağlamak üzere banka ve finans kurumlarıyla anlaşmalar yaparak protokoller mzalayan Körfez T caret Odası bu kapsamda Türk ye Ekonom Bankası TEB Körfez Şubes arasında kred anlaşması mzaladı. Oda yönet m olarak craatlarını da ma üyeler n çıkarları doğrultusunda yaptıklarını bel rten Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Elbette b r kurum olarak toplumsal fayda b z m ç n öncel kl b r v zyondur ve üyeler m z n haklarının arttırılma çalışmaları bu toplumsal faydaya yan kamu yararına h zmet eder. B z üyeler m z n gel şmes n, kalkınmasını ve tasarruflarını yükseltmes n bu topluma h zmet olarak algılıyor ve uyguluyoruz. Benzer çalışmaları bundan sonra da sürdüreceğ z d ye konuştu. FAALİYET RAPORU

15 Şubat 21 ŞUBAT 2013 Oda üyeler m ze 0-18 Yaş Anne/Çocuk Eğ t m Programı tanıtıldı Körfez T caret Odası mecl s salonunda düzenlenen eğ t m tanıtım programına Körfez lçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu, Körfez İlçe Beled ye Başkanı Yunus Pehl van, Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Körfez lçe Halk Eğ t m Merkez Müdürü D laver Şev k, Körfez lçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müd res Semra Koşumcu, Körfez Beled yes Zabıta Müdürü Cumal Gündoğdu, Yönet m Kurulu Üyeler m z Al Çakır, Ceng z Akyıldız, Mehmet Akbulut, Erdoğan Bozkurt ve Kadın G r ş mc ler Kurulu Üyem z Bahar Baykal le Oda üyeler katıldı. Anne Çocuk Eğ t m Programı tanıtımında açılış konuşmasını da Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu yaptı. Ş r noğlu konuşmasında şunlara değ nd ; İnsanların karakter a lede oluşmaya başlar. Dolayısıyla 0-3 ve 0-6 yaşları çok d kkat etmem z gereken yaşlar. B zler yaşam kal tes n artırmak st yorsak buna a len n eğ t mden başlamamız gerek yor. A le Eğ t m Projes ne b zler çok önem ver yoruz. Hayatı tesadüfen değ l, b lerek yaşayan nsanlar olsun st yoruz. Körfez İlçe Kaymakamı Mahmut Ş r noğlu konuşması devamında, Halk Eğ t m Merkez Müdürlüğü'nün yapacağı bu a le eğ t m programının Körfez lçem ze faydalı olacağına yürekten nanıyorum. Geçt ğ m z yıllarda Halk Eğ t m öğretmenler m zle bu eğ t mler verd k ve çok da başarılı olduk. Bu yıl en az 3 b n anne babanın bu anne/çocuk eğ t m n almasını st yoruz. Çocukların, kend ayakları üzer nde durarak en zor sınavları, en zor meslekler en güzel şek lde başarmalarını st yoruz. Bunu b z bu eğ t mle sağlayacağız. ded. Körfez Halk Eğ t m Müdürlüğü'nde görev yapan eğ tmen N lüfer Özdem r katılımcılara yaptığı sunum le anne/çocuk eğ t m programını tanıttı. Katılımcıların lg le tak p ett kler eğ t m programını tanıtım sunumunun yapılması le sona erd. 14 FAALİYET RAPORU 2013

16 Şubat 26 ŞUBAT 2013 Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar Verg Haftası Neden yle Odamızı Z yaret Ett Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah CESAR burada günün anlam ve önem n bel rten b r konuşma yaparak; Verg Haftası kutlamalarının amacı, verg b l nc n n oluşturulması, verg n n toplumun tüm kes m ne ben mset lmes, verg n n gönüllü olarak ödeme alışkınlığının artırılması yanında, Verg Dares le Verg mükellefler arasında etk l let ş m n sağlanması, Verg Da res şlemler ve ödenen verg lerle lg l olarak mükellefler n b lg lend r lmes - d r ded. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve personeller n verg haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar d led. Verg lend r lm ş kazancın kutsal olduğunu bel rten Efe, sözler n şöyle sürdürdü; Aynı ülkede yaşayıp, devlet n sunduğu h zmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hep m z n devlete karşı sorumluluklarımız vardır. Verg ler de bunlardan b - r d r ve verg ödenmes gerek r. Devlet, vatandaşlarının daha rahat yaşayab lmes ç n b zlerden aldığı verg lerle çeş tl kullanım olanakları yaratır. Verg ödemek, b r ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevler nden b r s olmalıdır. Bu kapsamda verg b l nc n n arttırılması yöndek çalışmalar öneml d r. T carete yön veren b r kurumun sorum- luları olarak Verg Da res personel m ze yardımcı olmak öneml d r. Bu anlamda çaba sarf eden Verg da res müdürümüz Abdullah Cesar ve ek b n kutluyor ve başarılar d l yorum. Bu ves leyle verg haftanızı kutluyor, gösterm ş olduğunuz duyarlılıktan ve odamıza yapmış olduğunuz z yaretten dolayı teşekkürler m let yorum Konuşmaların ardından Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar, 24. Verg Haftası neden yle hazırlanan çıkartmayı Mustafa Efe n n yakasına yapıştırarak, Verg Haftası neden yle kend ler ne ver len testek ç n teşekkür ett. FAALİYET RAPORU

17 Mart Ayı Faal yetler 21 MART MART MART MART 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 2013 yılı 1. Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısına katıldı. Odamızda Körfez Bölges Yönet c ler Buluşması 1 / Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k Eğ t m Programı düzenlend. Genel Sekreter m z Kenan M ntaş, Kocael Val l ğ ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Doğu Marmara Bölge Planı Kocael Çalışma Toplantısına katıldı. Yönet m Kurulumuz ve Mecl s Başkanımız Gümrük ve T caret Bakanlığı tarafından düzenlenen Kolay T caret Büyük Türk ye konulu toplantıya katıldılar. Gümrük ve T caret Bakanımız Hayat Yazıcı'nın Başkanlığında yapılan toplantıda Odamıza da Plaket takd m ed ld. Y ne aynı gün Odamız Yönet m Kocael Sanay Odası'ndan Gümrük ve T caret Bakanımız Sayın Hayat Yazıcı'nın katılımı le düzenlenen yemekl toplantıya katıldılar. 16 FAALİYET RAPORU 2013

18 22 MART Mart 2013 Odamız Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k Eğ t m Düzenled Katılımcıların yönet c veya yönet c adayı olarak l derl k becer ler n ortaya çıkarmak, var olanı artırmak, hayattan alınmış örnekler ve yönet c l k teor ler n n gel ş m ışığında bell başlı l derl k n tel kler n n anal z n n de yapıldığı toplantı katılımcılara katılım sert fikalarının sunulması le sona erd. Odamız tarafından Körfez lçes ndek üyes olan ş rketleler n yönet c ler ve yönet c adaylarına yönel k Başarılı Yönet c l k ve Kurumsal Profesyonell k eğ t m programı düzenlend. DS Yönet m Danışmanlık Ş rket ş b rl ğ le Körfez bölges ndek yönet c ve yönet c adaylarının b r araya geld ğ toplantıda DS Yönet m Danışmanlık ş rket nden Mühend s, Somat k Koç, Eğ t mc D lek Alp Perç n katılımcılara 4 saatl k b r sunum yaptı. Yönet c l kte uyum, güven yaratma, başarılı b r yönet c neler y yapar, karar alab lme yeteneğ, kurumsal profesyonell k g b öneml konulara değ n len toplantıya bölgedek dolum tes sler, banka müdürler, hastahane yetk l ler, s gortacılar ve malat alanında faal yet gösteren firmaların tems lc ler yoğun lg gösterd. FAALİYET RAPORU

19 18 FAALİYET RAPORU 2013

20 N san Ayı Faal yetler 1-5 NİSAN NİSAN 2013 Odamız, Körfez Beled yes, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü şb rl ğ le Gıda H jyen eğ t m düzenlend. Toplam 170 k ş ye eğ t m ver ld kten sonra sınava tab tutuldular. Sınav sonuçlarına göre belgeler n almaya hak kazananlara sert fikaları tesl m ed ld. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Pol s Teşk latının 68. Kuruluş Yıldönümü neden yle Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü tarafından düzenlenen çelenk sunma tören ne katıldı. 10 NİSAN 2013 Dünya Göz Hastanes le Odamız arasında protokol tören düzenlend. İmzalanan bu protokol le Odamız üyeler Dünya Göz hastanes nden daha uygun mkânlarla yararlanab lecek. 25 NİSAN 2013 Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Körfez İlçe Emn yet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Odamız tarafından alınan 10 adet tablet n tesl m tören ne katıldı. Törende Odamıza katkılarından dolayı plaket takd m ed ld. FAALİYET RAPORU

21 N san 1-5 NİSAN 2013 Ekmek üret c ler ne ve gıda satış yerler ne önel k gıda güvenl ğ ve h jyen eğ t m tamamlandı Körfez Beled yes, Körfez T caret Odası (KTO) ve Körfez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün şb rl ğ nde Ekmek Üret m nde, Dağıtımında ve Satışında çalışan personele yönel k N san 2013 tar hler arasında Körfez T caret Odası'nda yaklaşık 185 k ş l k gruba Gıda Güvenl ğ ve H jyen Eğ t m ver ld. Körfez T caret Odası Mecl s salonunda düzenlenen toplantıda, açılış konuşmasını yapan Körfez İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Semra KOŞUMCU, Türk ye'de en çok tüket len gıdanın ekmek olduğunu bel rterek; 4 Ocak 2012 ve 02 N san 2013 tar hler nde yayımlanan Türk Gıda Kodeks Ekmek ve Ekmek Çeş tler Tebl ğ le ekmek üret m, satış, depolama ve muhafaza koşullarının yen den düzenlend ğ n, bundan sonra vatandaşların beslenme acısından daha sağlıklı, üret m bakımından se daha h jyen k şartlarda üret len ve satılan ekmeğ n tüket leceğ n kaydett. Körfez Beled yes Zabıta Müdürü Cumal Gündoğdu'nun da katılımcılara uygulamaya ve denet mlere yönel k kısa b r konuşma yapmasının ardından toplantının devamında katılımcılara sunum yapan Körfez İlçe Gıda Tarım ve Havyacılık Müdürlüğü Gıda Mühend s Aytek n Kaplan, tebl ğde öneml değ ş kl kler n olduğunu bel rterek tebl ğ hakkında değ ş kl kler konunun muhataplarına anlattı. Buna göre: Türk Gıda Kodeks Ekmek ve Ekmek Çeş tler Tebl ğ tar h nde Resm Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g rm şt ve Bu tebl ğde tar h nde yen b r değ ş kl k yapıldığını Gıda şletmec ler ne Ekmekl k unlardak kül kr terler ne uyum sağlayab lmeler ç n 1 Temmuz 2013 tar h ne kadar süre ver lm şt r. 2 N san 2013 tar h nden t baren; 20 FAALİYET RAPORU 2013

22 1-5 NİSAN N san Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ağırlıkça - % 3, +% 8 tolerans değer le üret l r. Ancak ağırlık kontrolü amacı le yapılan resm denet mlerde, alınan numuneler n ortalama ağırlığı, denet me konu olan ürünün bu Tebl ğ kapsamında üret m ne z n ver len ağırlığından en fazla % 2 kadar eks k olab l r. 2- Ekmekl k unlardak kül m ktarı 0,70 le 0,80 arasında olacaktır. 3- Ekmektek tuz m ktarı kuru maddede en çok yüzde 1,5 olacaktır. 4- Ekmek satılan her yerde en az 3 çeş t ekmek bulundurulması zorunludur. ( Tam buğday ekmeğ ve/veya tam buğday unlu ekmek ve/veya kepekl ekmek ). 5- Ekmek, kepekl ekmek, tam buğday ekmeğ ve ekş hamur ekmekler ambalajsız olarak satışa arz ed leb lecekt r. Bu ekmekler n dışındak ekmek çeş tler ve d ğer ekmek çeş tler n n p yasaya arzında üret m yerler de dah l olmak üzere ambalaj zorunluluğu get r lm şt r. (Mısırlı Ekmek, Çavdar Ekmeğ, Yulaflı Ekmek, Cev zl, Bademl Ekmek g b ) 6- Ambalajsız olarak p yasaya arz ed lecek olan emeklere l şk n üret m, dağıtım, depolama ve satış aşamalarının tümünü çeren h jyen koşulları bel rt lm şt r. Bu yen h jyen koşulları le b rl kte; 7- Ekmek le temas eden bütün malzeme, alet ve ek pman gıda le temasa uygun, yeterl tem zl k ve dezenfeks yona z n veren madde ve malzemeden yapılacak, bulaşma r sk n engelleyecek b ç mde üret lecek, kullanıma hazır, bakımlı ve y şartlarda tutulacaktır. 8- Ekmek kasaları açıkta bırakılmayacak, zem n ve dış ortamla teması engellenecek, palet üzer nde olacak şek lde tem z b r ortama konulacaktır. Ayrıca ekmekler ekmek kasalarına ekmek kasaları da araçlara bulaşma r sk n engelleyecek şek lde yerleşt r lecek ve taşınacaktır. 9- Ekmekler sadece bu amaç ç n kullanılan araçlarda taşınacaktır. 10- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ağırlıkça - % 3, +% 8 tolerans değer le üret l r. Ancak ağırlık kontrolü amacı le yapılan resm denet mlerde, alınan numuneler n ortalama ağırlığı, denet me konu olan ürünün bu Tebl ğ kapsamında üret m ne z n ver len ağırlığından en fazla % 2 kadar eks k olab l r. 11- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler; satış yerler nde alıcının el değmes n engelleyecek şek lde ekmek dolabında veya tezgâhında muhafaza ed lerek gıda şletmec s n n kontrolünde satılır veya gıda şletmec s, tüket c n n bu ürünler eld ven le almasını sağlar. 12- Gıda şletmec s, bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler ; 29/12/2011 tar hl ve üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeks Gıda le Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmel ğ nde yer alan hükümlere uygun b r ambalaj malzemes ne sararak veya ç ne koyarak tüket c ye arz eder veya bu ürünler ç n söz konusu Yönetmel kte yer alan hükümlere uygun b r ambalaj malzemes n n ekmek dolabında veya tezgâhında alıcının ulaşab leceğ b r şek lde bulundurmasını sağlar. 13- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler n satışa sunulduğu ekmek dolapları veya tezgâhları açıkta bırakılmayacak şek lde kapalı b r ortama konulur 14- Ekmek sadece bu Tebl ğ kapsamında bel rt len h jyen koşullarını sağlayan yerlerde p yasaya arz ed lecekt r. Pazar, manav, kasap g b yerlerde p yasaya arz ed lemeyecekt r. 15- Ekmekler n taşınması ve satışı sırasında çalışan tüm personel n, k ş sel tem zl ğ n sürdürmeye azam t na göstermes, uygun ve tem z kıyafet g ymes ve koruyucu eld ven kullanması zorunlu olacaktır. 16- Bu Tebl ğ kapsamında ambalajsız olarak p yasaya arz ed len ürünler n muhafaza ed ld ğ ekmek dolabında veya tezgâhında; 29/12/2011 tar hl ve üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeks Et ketleme Yönetmel ğ n n 13 üncü maddes n n üçüncü, dördüncü ve beş nc fıkralarında bel rt len zorunlu et ket b lg ler ne lave olarak ürünün net m ktarının yer aldığı et ket n alıcının rahatlıkla göreb leceğ büyüklükte yer alması zorunludur. 16- Ekmek üret m nde, dağıtımında ve satışında çalışan tüm personel n h jyen eğ t m almasına l şk n zorunluluk get r lm şt r. FAALİYET RAPORU

23 N san 10 NİSAN 2013 Üyeler m z n Dünya Göz Hastanes nden nd r ml olarak yararlanması amacıyla Protokol İmzaladı Körfez T caret Odası (KTO) le Dünya Göz Hastanes arasında KTO Üyeler ne hastanede nd r ml tedav mkânı sağlayacak protokol anlaşması mzalandı. Körfez T caret Odası üyeler n n sağlık h zmetler nden daha kal tel ve ekonom k koşullarda yararlanmalarını sağlamak amacıyla mzalanan protokolle Oda üyeler daha hızlı, kal tel ve daha ucuz sağlık h zmet alab lecek. Odamızda düzenlenen törende protokole KTO Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe le Dünya Göz Hastanes Müdür Yardımcısı Sev m Aydın ve Satış Pazarlama Uzmanı Sel n Babaoğlu mza attı. İmza tören nde Yönet m Kurulu Başkan vek l Mehmet Akbulut, yönet m kurulu üyeler Al Çakır, Hasan Yazıcı, Ceng z Akyıldız, Yaşar Kocaman, Ahmet Kırcı, KTO Genel Sekreter Kenan M ntaş da hazır bulundular. Dünya Göz Hastanes Müdür Yardımcısı Sev m Aydın, mzalanan protokolün hem oda üyeler n hem de kend ler n memnun edeceğ n bel rterek; Körfez T caret Odası'nın bölge ekonom s ve t caret yle lg l yaptığı başarılı çalışmaları görüyoruz. Böyles ne etk n b r kurumun tüm üyeler n kapsayacak şek lde bu protokolü yapmaktan çok memnunuz. Körfez T caret Odası üyeler ne en hızlı etk n ve avantajlı koşullarda sağlık h zmet sunmaktan büyük memnun yet duyacağız. ded. İmzalanan bu protokol çerçeves nde, Körfez T caret Odası üyeler ve a leler Dünya Göz Hastanes ndek tetk k, muayene, genel amel yat ve lazer amel yat tedav h zmetler nden ayakta ve/veya yatarak h zmetlerden nd r ml yararlanacak. 22 FAALİYET RAPORU 2013

24 Mayıs Ayı Faal yetler 10 MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS MAYIS 2013 Odamızda, Yönet m Kurulu, D s pl n Kurulu ve TOBB Delege seç m yapıldı. Körfez İlçe Emn yet Müdürü Coşkun Opak, Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe'y makamında z yaret ederek görev nde başarılar d led. Kocael Ün vers tes Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe'y makamında z yarete ederek başarılar d led. Yönet m Kurulumuz ve Mecl s Üyeler m z Körfez İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen Öğrenme Şenl kler toplantısına katıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, Kocael Gazetes tarafından her yıl düzenlenen Doruktak ler 2013 ödül tören ne katıldı. Yönet m Kurulu Başkanımız Mustafa Efe, 19 Mayıs Gençl k ve Spor Bayramı neden yle Orhangaz Anadolu L ses 'nde düzenlenen kutlama tören ne katıldı. Kocael Adalet ve Kalkınma Part s İl Başkanı Mahmut C velek, İl Başkan yardımcıları le b rl kte Odamızı z yaret ederek yen dönemde başarı d lekler nde bulundu. Adalet ve Kalkınma Part s İlçe Başkanı Eng n Koyun ve lçe teşk latı yönet c ler Odamızı z yaret ett ler. Körfez Verg Da res Müdürü Abdullah Cesar ve da re çalışanlarından oluşan heyet Odamızı z yaret ederek yen dönemde görevler nde başarılar d led ler. Körfez İlçem z Muhasebec ler Odası Başkanı İbrah m Çırpan ve beraber ndek heyet Yönet m Kurulu Üyeler m z z yaret ederek görev nde başarılar d led. Odamız Yönet m Kurulu Üyeler Körfez Kaymakamlığı ve Körfez İlçem z M ll Eğ t m Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğrenme Şenl kler açılış programına katıldı. FAALİYET RAPORU

25 Mayıs 5 MAYIS 2013 Oda Organ Yöneticilerin Tanışma Yemeğimizde Bir Araya Geldi Yönetim Kurulumuz, Meclis ve Meslek Komitelerinde görev alan üyelerimiz düzenlenen tanışma yemeğinde bir araya gelerek yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 24 FAALİYET RAPORU 2013

26 22 MAYIS Mayıs2013 AK Part İl Başkanı Mahmut C velek Odamızı Z yaret Ett AK Part Kocael İl Başkanı Mahmut C velek, Körfez T caret Odası Yönet m n z yaret ederek yen dönemler ndek görevler nde başarılarının devamını d led. AK Part İl Başkanı Mahmut C velek, İl Başkan Yardımcıları Adem Koç ve Met n Gökçe, Yönet m Kurulu Üyeler Zeker ya İren, Vel Haldız, Ceyhun Yalçın, Hal l Yılmaz, Enver Alçık'ı Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Başkan Yardımcıları Sedat Zımba, Recep Öztürk, Yönet m Kurulu Üyeler Ahmet Kırcı, Şener Söğüt, Erkan Çağlayan, Vel Yıldız ve Mustafa Genç'den oluşan Körfez T caret Odası yönet c ler karşıladı. c r n b rer halkasıyız. Bu süreçte da çalışmalarımız aynı hızla devam edecek. açıklamasından sonra, AK Part İl Başkanı Mahmut C velek le yen dönemde yapacakları çalışmalara yönel k görüş alışver ş nde de bulundu. Z yaret sonrasında AK Part İl Yönet c ler ve KTO Yönet c ler h zmet b nası önünde hatıra fotoğrafı çekt rd ler. Körfez T caret Odası Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe ve Yönet m Kurulu Üyeler n tebr k eden AK Part İl Başkanı Mahmut C velek, Oda Yönet m - n n y ne b rl k ve beraberl k ruhu ç nde her alanda gösterd kler katkı ve destekler n devam edeceğ n düşündükler n bel rtt. Gerçekleşt r len z yaretten büyük mutluluk duyduğunu fade eden KTO Yönet m Kurulu Başkanı Mustafa Efe, Hep m z h zmet ç n varız ve aynı z n- FAALİYET RAPORU

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 FAALİYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Güçlü bir ekonominin temelinde güven ve istikrar kavramı vardır... M.

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 19.08-15.09.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 15.09.2009 Sayı: 06/10 ANTALYA VALĐSĐ ALAADDĐN YÜKSEK ODAMIZIN KONUĞU OLDU ODAMIZIN KONUĞU OLARAK ĐLÇEMĐZE GELEN ANTALYA

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www.

İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www. İlet ş m Karaçay Mahalles Reş t Gal p Caddes No:1 Naz ll / Aydın Telefon: +90 256 313 16 78 +90 256 315 09 37 Faks: +90 256 315 62 51 web: www.nazt c.org.tr e-posta: naz ll to@tobb.org.tr facebook: nazt

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr N san 2015 - Sayı: 25 Ayda b r yayınlanır. - 14 Mart Tıp Bayramı (14 Mart 2015) - "Ş fa Veren Ele Vefa" Programı (12 Mart 2015) 1 14

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015

STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARALIK SAYI 4 KOSGEB SEMİNERİ İNOVASYON HAFTASI STARTUPBOOTCAMP İSTANBUL DEMO DAY 1-12 ARALIK 2015 3-4-5 ARALIK 2015 9 ARALIK 2015 KOSGEB G r ş mc l k ve FSMH Destekler Sem 01.12.2015

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Haziran Ayı Bülteni olmasını diler; ülkemizin ve İslam Aleminin mübarek gecesini tebrik ederiz" dediler. 01/06/2015 KARAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI NDAN BERAT KANDİLİ MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan ALKAN ve Yönetim Kurulu

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN OCAK 2016 YIL 1 SAYI 10 03.02.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:10 5 MAYIS 2015 Trakya Kalkınma Ajansı ndan Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILDI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILDI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILDI 31.12.2013 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, KOSGEB ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen Girişimcilik

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

İskele Cd. Kozacıoğlu Apt. No:4/4 Caddebostan Kadıköy / İstanbul T: 444 58 41 F: 0 216 407 1115 http://www.kavanyap.com nfo@kavanyap.

İskele Cd. Kozacıoğlu Apt. No:4/4 Caddebostan Kadıköy / İstanbul T: 444 58 41 F: 0 216 407 1115 http://www.kavanyap.com nfo@kavanyap. İskele Cd. Kozacıoğlu Apt. No:4/4 Caddebostan Kadıköy / İstanbul T: 444 58 41 F: 0 216 407 1115 http://www.kavanyap.com nfo@kavanyap.com B z K m z? 40 yıldır sağlam temeller üzer nde güvenle yükselen Kavanlar

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :17. Syf Sayfası :1-9. Syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :24. Syf. (Sosyal Demokrat Belediyecilik Eki) Karabağlar da asansörler mercek altında Ġlçedeki bin 800 civarındaki

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2016 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI TOBB KALİTE AKREDİTASYON BELGESİNİ ALDI. 03.02.2016 tarihinde Afyonkarahisar Ticaret Borsasının

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016

GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ NİSAN SAYI 6 UYGULANABİLİR İNOVASYON YARIŞMASI DEMODAY 16 BASIN LANSMANI GTÜ GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ 1 NİSAN 2016 15 NİSAN 2016 22-23 NİSAN 2016 İnovasyon ve Patent Klübümüz İNOPAK

Detaylı

İTHALATIN OMURGASINI

İTHALATIN OMURGASINI Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 2 Sayı 16 Temmuz 2013 F yatı: 10 TL Türk İhracatçısı DÜNYA KRİZİNE MEYDAN OKUYOR Türkiye ORTA GELİR TUZAĞI NDAN NASIL ÇIKACAK? İTHALATIN OMURGASINI ARA MALI OLUŞTURUYOR

Detaylı

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi

Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi Odamız ĠĢtiraki Fethiye Güç Birliği Turizm Tanıtım ve Tic. Ltd. ġti. Babadağ Zirvesinde Kokteyl Düzenledi 19 Temmuz tarihinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki olan Babadağ Teleferik Projesi yapımı

Detaylı

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem KKTC deki Türk Vatandaşları İçin Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem BAŞBAKAN YARDIMCISI BEŞİR ATALAY: -TÜRKİYE SON YILLARDA SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK REFORMLAR YAPARAK BİRÇOK UYGULAMA BAŞLATTI SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 24.08.2015 AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni KTSO BAŞKANLARINDAN MEVLİD KANDİLİ KUTLAMA MESAJI Meclis Başkanı M. Gökhan Alkan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladılar. "Yüzyıllardır Mevlid Kandili

Detaylı

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ

Gülağaç SGM Açıldı -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ Gülağaç SGM Açıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -SOSYAL GÜVENLİK KURUMU OLARAK AÇMAYI PLANLADIĞIMIZ 583 MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 475 İNCİSİNİ AÇIYORUZ -FİNANSAL KRİZLERİN KURUMLARIN

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI

2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 2012 STRATEJİ VE EYLEM PLANI TOPLANTISI 20 OCAK 2012 Sağlık Turizminin Bakiyesi Dünyada Ciro 100.000.000.000 $ Türkiye de Gelir 1.000.000.000 $ Toplamda 780 Milyon Kişinin Kullandığı Sağlık Turizmi Hizmetlerinde

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.

03 Şubat 2009 tarihinde Meslek Odaları tanışma kokteyline katılınmış tanışma ve kaynaşmanın sağlanması amaçlanmıştır. Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Đlçe Temsilciliği olarak 2009 yılında; 2008 yılında yapıcı eleştirilerine, yardımlarına ve desteklerine sık sık başvurduğumuz meslektaşlarımızın

Detaylı

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni

2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni 2016 Yılı Mayıs Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 04.05.2016 tarihinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan Toprak Koruma Kurulu Toplantısına Genel

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES

ÇEVRE VE EH RC L K BAKANLI I CO RAF B LG S STEMLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES KENT B LG S STEMLER STANDARTLARININ BEL RLENMES PROJES 1. GENEL DURUM 2. TEMEL PROBLEMLER 3. PROJEN N AMAÇLARI 4. PROJE PAYDA LARI VE YÖNET M MEKAN ZMASI 5. VER DE M FORMATLARI 6. PROJE PAKETLER 7. ANAL

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEMENİN HEDEF PAZARLARI

ÇİKOLATA VE ŞEKERLEMENİN HEDEF PAZARLARI Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 2 Sayı 15 Haz ran Haz ran 2013 F yatı: F yatı: 10 TL Kanatlarında 1.2 Milyar Dolar Var Türk Mermeri Dünya da Nasıl Altın Oldu Yurt Dışında Büyümenin Tiyoları Kar Getiren

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN TEMMUZ 2015 YIL 1 SAYI 4 06.08.2015 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:4 5 MAYIS 2015 Çerkezköy TSO İftar Programı Uzunköprü Ticaret ve Sanayi

Detaylı

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre TÜB TAK EÚ T M, STAJ, B LG ve GÖRGÜ ARTIRMAK AMACIYLA YURT DIÞI GÖREVLEND RME ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt rma Kurumu nda çal ßan personelin e itim,

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

Ocak 2015 Ekonom k Görünüm ve Mal P yasalar Stratej s Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır..." Descartes

Ocak 2015 Ekonom k Görünüm ve Mal P yasalar Stratej s Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır... Descartes Ocak 2015 Şüphe etmek, b lmeye atılan lk adımdır..." Descartes GÖRÜNÜM Ekonom Aralık ayında, Türk ye n n de dah l olduğu yükselen p yasalardan portföy çıkışları yaşanırken, global p yasalardak r sk ştahı

Detaylı

EDM TURKEY KARNAVAL ELEKTRONIK DANS MUZIK

EDM TURKEY KARNAVAL ELEKTRONIK DANS MUZIK ELEKTRONIK DANS MUZIK Dünyaca ünlü DJ'ler n performanslarıyla gerçekleşecek Karnavalında Rengarenk 3 gün 3 gece, yepyen b r prodüks yon ve çok daha fazlası s zler bekl yor. 28-29-30 Ağustos'ta Bodrum'da

Detaylı

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK

ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK ARHAVİ SPOR KULÜBÜNE ANLAMLI DESTEK Artvin ilini temsilen Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden ve ilin tek temsilcisi olan Arhavi spor kulübü almış olduğu başarılı sonuçların meyvesini maddi ve

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

Odamız Başkanı Akif Arıcan ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz Litvanya yı Ziyaret Ettiler

Odamız Başkanı Akif Arıcan ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz Litvanya yı Ziyaret Ettiler Odamız Başkanı Akif Arıcan ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Selamettin Yılmaz Litvanya yı Ziyaret Ettiler Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz, Dalaman Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Fırat, Muğla Ticaret

Detaylı

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı;

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı; Nisan 2016 / 44. Sayı r a h a B... r o y ı l ş a B Genel Müdürün Mesajı; Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... Başaran Çözüm Ortakları Ayın Konuğu Başaran Tasarım Atölyesi Özel Röportaj SCHÖNLİNE ARMİDA

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı