S S : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 S S : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

2 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde uzun y llar keyifle kullanabilece iniz yüksek kaliteli bir ürün sat n alm fl bulunuyorsunuz. Lütfen kliman z n ömrünü en yüksek düzeyde tutmak için burada verilen ilk kullan m talimatlar n okuyunuz. Tüm malzeme ve üretim kusurlar imalatç ad na 24 ay garantimiz alt ndad r. Lütfen kliman z n keyfini ç kar n. Sayg lar m zla, PVG International b.v. Müflteri hizmetleri departman 1 ÖNCEL KLE KULLANIM Ç N VER LEN TAL MATLARI OKUYUNUZ. 2 HERHANG B R SORUNUZ OLURSA, LÜTFEN ÜRÜNÜ ALMIfi OLDU UNUZ BAY LE RT BATA GEÇ N Z. 74

3 Ç NDEK LER A Emniyet talimatlar 76 B Parçalar ve fonksiyonlar 77 C Kullan mdan önce 79 D Kullan m talimatlar 80 E Hava filtresi 87 F Temizleme 87 G Sorun giderm 89 H Garanti flartlar 90 I Teknik veriler 91 75

4 A EMN YET TAL MATLARI Ayg t yerel düzenlemeler, yasalar ve standartlara uygun flekilde kurunuz. Ünite sadece kuru yerlerde ve iç mekanda kullan m için tasarlanm flt r. fiebeke voltaj n ve frekans n kontrol ediniz. Ünite sadece toprakl hatta ba lanmal d r, ba lant gerilimi V. / 50 Hz dir. ÖNEML Ayg t DA MA topraklanmal d r. Elektrik tesisat topraklanmam fl ise ürünü ba lamay n z. Ünite ba l iken fifl daima her zaman kolay eriflilebilir bir yerde olmal d r. Burada verilen talimatlar dikkatli bir biçimde okuyunuz ve afla da verilen talimatlar izleyiniz: Üniteyi ba lamadan önce afla da verilen kontrolleri gerçeklefltiriniz: Voltaj kayna s n fland rma etiketinde belirtilen ana voltaja karfl l k gelmelidir. Priz ve elektrik kayna s n fland rma etiketinde belirtilen ak m için uygun olmal d r. Ayg t kablosu ucundaki fifl duvarda bulunan prize tak lmal d r. Ayg t sa lam bir yüzeye yerlefltirilmeli ve monte edilmelidir. Ayg t n elektrik beslemesi, uyumluluk hakk nda herhangi bir flüphe duyman z halinde, yetkin bir elektrikçi taraf ndan kontrol edilmelidir. Ayg t CE emniyet standartlar uyar nca imal edilmifltir. Buna ra men, di er elektrikli ayg tlar ile birlikte kullan rken dikkatli olman z gerekmektedir. Hava giriflini ve ç k fl zgaras n n üzerini kapatmay n z. Ayg t n kimyasal maddeler ile temas etmesine kesinlikle izin vermeyiniz. Ünite üzerine su s kmay n z veya üniteyi suya bat rmay n z. Ünitenin aç kl klar na herhangi bir nesne sokmay n z. Üniteyi elektrik kayna na ba lamak için uzatma kablosu kullanmay n z. Uygun ve topraklanm fl bir duvar fiflinin mevcut olmamas halinde, yetkin bir elektrikçi taraf ndan bu özelliklere sahip bir priz tak lmas n sa lay n z. Di er tüm elektrikli ayg tlara oldu u gibi, ürün çevresinde çocuklar oynarken emniyet sebebiyle dikkatli olunuz. Onar mlar n sadece yetkin servis mühendisi veya tedarikçiniz taraf ndan gerçeklefltirilmesini sa lay n z. Ayg t n kullan m k lavuzu içerisinde verilen kullan m ve bak m talimatlar n takip ediniz. Her zaman ürünün fiflini elektrik prizinden çekerken, ünitenin çal flmad ndan emin olunuz. Hasar görmüfl bir güç kablosu veya fifl kesinlikle yetkin bir elektrikçi veya tedarikçiniz taraf ndan de ifltirilmelidir. D KKAT! Ayg t hasarl kablo, fifl, kabin veya kontrol paneli ile kullanmay n z. Talimatlara uymamak ayg t n garantisinin sona ermesine neden olabilir. 76

5 B PARÇALAR VE FONKS YONLARI D fl ünite Boru ve ba lant kablosu Hava girifli Hava ç k fl * Tahliye hortumu Topraklama terminali * So utma esnas nda d flar s cak hava ve s tma esnas nda d flar so uk hava verilir. ç ünite Girifl zgaras Ekran filtresi Aktif karbon filtre Hava egzosu ** Enzim filtresi OUTDOOR UNIT Dikey panjur Yatay panjur Uzaktan kumanda sinyal *** ** Hava ak fl yönü dikey ve yatay panjurlar ile ayarlanabilir. *** Bip sesi kablosuz uzaktan kumanda ve iç ünite aras nda baflar l sinyal iletiminin sa land n bildirir. flletim paneli 1. EMERGENCY OPERATION (manual) SWITCH. (Acil Durum Anahtar ) Uzaktan kumanda aletinin çal flmamas halinde üniteyi çal flt rmak için kullan l r. 2. POWER INDICATOR. (Güç Göstergesi) Ünite çal flt r ld nda bu gösterge yanar. 3. TIMER. (Zamanlay c ) Zaman göstergesi güncel saat esnas nda yanar. 4. OPERATE. (Çal flma) Ünite iflletim halinde iken çal flma göstergesi yanar. Otomatik geri alma fonksiyonu flletim esnas nda herhangi bir güç kesintisi olmas halinde, ar zadan önceki çal flma flartlar haf zaya al n r. Gücün geri gelmesinden 3~4 dakika sonra ünite güç kesilmesinden önceki çal flma flartlar ile otomatik olarak yeniden çal fl r (3~4 dakika kompresörü koruma amaçl d r). 77

6 D KKAT! Otomatik Geri Alma Fonksiyonu nedeni ile, çal flma esnas nda güç kesilmesi olur ise, ünite güç kesilmesi ortadan kalkt zaman kendi kendine yeniden çal flmaya bafllayabilir. Ünitenin uzun süre kullan lmad zamanlarda uzaktan kumanda ile tüm operasyonlar iptal ettikten sonra elektrik kayna ile ba lant s n kesiniz. Afstandsbediening Verici ç ünite al c s na sinyal gönderir. Fan H z Göstergesi Fan h z tuflu ile seçilen fan h z n gösterir. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik belirlenen s cakl k ve oda s cakl aras ndaki farka uygun olarak otomatik olarak de iflir. Çal flma Biçimi Gösterimi Mevcut çal flma biçimini gösterir. Zaman Ekran Güncel saati veya zamanlay c y gösterir. Zaman Biçimi ON: Klima belirlenen saatte çal flmaya bafllar. OFF: Klima belirlenen saatte durur. S cakl k Gösterimi S cakl k ayarlama tufllar ile ayarlanan s cakl gösterir. letim Gösterimi Sinyal gönderildi inde yanar. S cakl k Ayarlama Her bir bas flta s cakl k 1 o C (1.8 o F) artar. Her bir bas flta s cakl k 1 o C (1.8 o F) azal r. Panjur Tuflu Her bir bas flta hava ak fl yönü dikey (yukar ve afla ) olarak de ifltirilebilir. yonlaflt rma Tuflu Negatif iyonlar üretir. Sadece redresör modeller için güç göstergesi k rm z fl k verir. Fan H z Tuflu Fan h z n ayarlamak için kullan n. Fan h z na her bas flta fan h z gösterimi L (Düflük), M (Orta), H (Yüksek ve AUTO (Otomatik) seçenekleri aras nda de iflir. Çal flt rma Biçimi Tuflu Çal flt rma biçimini de ifltirmek için kullan n z. Tuflu her bas flta çal flma biçimi gösterimi (Otomatik) (So utma) (Kuru) (Sirkülasyon) ve (Is tma) aras nda de iflir. * Zaman Ayarlama Tuflu Güncel saati veya zamanlay c y ayarlamak için TIME ADJ tufluna bas n z., Tufllari Güncel saati veya zamanlay c y ayarlamak için bu tufllar kullan n z. Saat ileri Saat geri Tufllardan birine bas l tutmakla zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. Zamanlay c Ayar Zamanlay c y açmak (ON) veya kapatmak (OFF) için bu tufllara bas n z. Uyku Tuflu Uyku ayar için bu tuflu kullan n z. Açma / Kapama Tuflu Bir defa bas ld nda ünite çal flmaya bafllar, Bir defa daha bas ld nda ünite durur, NOT 00:00 A.M. 12:00 A.M. = 00:00 12:00 00:00 P.M. 12:00 P.M. = 12:00 24:00 78

7 C KULLANIMDAN ÖNCE 1. Uzaktan kumandaya pil tak lmas Pillerin yerlefltirilmesi Pil kapa n ok yönünde ç kar n z. Yeni pilleri flekilde gösterildi i gibi yerlefltiriniz (pillerin (+) ve (-) kutuplar n n do ru yerlefltirildi inden emin olunuz.) Pil kapa n yerine geri tak n z. NOT AAA (1.5 Volt) pil kullan n z. fiarj edilebilir pil kullanmay n z. Görüntü kaybolmaya ba lad nda pilleri (yukar da verilen ile) ayn tipte piller ile de ifltiriniz. Uzaktan kumandan n muhafazas ve kullan m bafll klar Uzaktan kumanda duvara monteli tutaca içerisine yerlefltirilebilir. Duvara monteli tutacak ünite ile birlikte gelir. Uzaktan kumandan n kullan m Uzaktan kumanday kliman n iç ünitesi üzerindeki al c ya do rultunuz. Klima bu flekilde yaklafl k 7 metre uzakl ktan çal flt r labilir. 2. Ekran filtrelerinin tak lmas Klima oda içerisinde dolaflan havay temizlemek için 3 katmanl bir filtre paketi ile donat lm flt r: Ekran filtresi: Büyük toz zerreciklerini yakalar. Enzim filtresi: Hava içerisindeki mikro organizmalar nötralize eder. Aktif karbon filtre: Oda içerisindeki istemeyen kokular giderir. a. Ön paneli öne çekerek aç n z Hava Filtresi Enzim filtresi b. Ekran filtrelerinin dikkatli bir biçimde ç kar n z. Her bir ekran filtresinin merkez girintisine yukar do ru tutucudan serbest kal ncaya kadar hafifçe bast r n z ve filtreleri ç kar n z. Aktif karbon filtre c. Kliman n her iki yan nda buluna filtre tutaca içerisine aktif karbon ve enzim filtresini yerlefltiriniz. Ekran filtresi d. Ekran filtrelerini tutucunun arkas na yerlefltiriniz, bu esnada FRONT ibaresi d fla do ru bakacakt r. Filtrelerin tamamen tutucular n arkas nda kald ndan emin olunuz. Filtrelerin do ru biçimde yerlefltirilmemesi halinde, ar zalanmaya neden olabilir. e. Ön paneli afla do ru bast rarak kapat n z. 79

8 D KULLANIM TAL MATLARI Güncel saat ayar Örnek: Ö leden sonra 3:50 ye ayarlama 1. TIME ADJ tufluna bir defa bas n z. 2. +, - tufllar n kullanarak zaman ayarlay n z. Tufllardan birine bas l tutmakla zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. 3. TIME ADJ tufluna üç defa bas n z. Güncel saat ekranda görüntülenir. Ayarlama bitmifltir. NOT Gerçek zaman n ayarlanmamas halinde, Zamanlay c ifllevleri hariç olmak üzere kliman n di er tüm ifllevlerini kullanabilirsiniz. Sirkülasyon periyodu Baflka bir s tma ekipman kullan rken, s t lan hava odan n üst bofllu unda toplan r. Circulation (Sirkülasyon) ifllevi odan n üst ve alt boflluklar aras ndaki farklar eflitler ve s tma ekipman n z n etkilili ini art r r. 1. ON/OFF (Açma / Kapama) tufluna bas n z. 2. Çal flma biçimi tufluna basarak çal flma biçimini, sirkülasyon,, olarak ayarlay n z. 3. S cakl k ayar tufllar na basarak s cakl ayarlay n z. Sirkülasyon fllevi oda s cakl uzaktan kumanda ile ayarlanan s cakl a eriflti inde çal flmaya bafllar. 4. Fan h z n fan h z tufluna basarak ayarlay n z. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik olarak de iflir. UYARI! Is tma ekipman n iç üniteni ve uzaktan kumandan n hemen alt na yerlefltirmeyiniz. Is tma ekipman na do rudan hava vurmas n önlemek için hava ak fl yönünü ayarlay n z. Yeterli havaland rma sa lay n z. 80

9 So utma/kuru çal flma 1. ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas n z. 2. Çal flma biçimi tufluna basarak çal flma biçimini Cooling (So utma),, Heating (Is tma) veya Dry (Kuru), olarak ayarlay n z. 3. S cakl k ayar tufllar na basarak s cakl ayarlay n z. 4. Fan h z n fan h z tufluna basarak ayarlay n z. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik olarak de iflir. NOT Ünite yüksek nemlilik flartlar nda so utma veya kuru çal flma biçiminde uzun süre çal fl r ise (örn. Pencereler ve kap lar aç k iken), iç üniteden su damlac klar düflebilir. Düflen su damlac klar n n zemininize zarar vermedi inden emin olunuz (örn. Hal veya parke). Kuru çal flma biçimi için düflük bir s cakl k ayarlarsan z, hava ak fl n n so udu unu hissedebilirsiniz. Kuru çal flma biçiminde, sistem oda s cakl ayarlanan s cakl n 1~2 o C üstüne ulaflana kadar so utma ifllemi gerçeklefltirir. Daha sonra belirlenen h za bak lmaks z n LO fan h z nda kesik kesik kuru çal flma biçiminde çal flmaya devam eder. Kuru çal flma biçiminde, iç ünite oda s cakl ayarlanan s cakl a eriflince 3 dakika süresince çal flmay durdurur. Is tma ifllemi esnas nda, d fl ünite donabilir ve s tma kapasitesi düflebilir. Bu durumda ünite s tma ifllemini durdurur ve otomatik olarak buz çözme ifllemini bafllat r. Buz çözme ifllemi esnas nda, iç ünite ve d fl ünite fanlar durur. Is dönüfltürücü yeterince s n ncaya kadar, so uk hava ak fl n önlemek için hava verme ifllemi durdurulur. Otomatik çal flma Otomatik çal flma biçiminde, klima çal flmaya bafllarken oda s cakl na göre çal flma biçimini belirler (so utma, kurutma, s tma). Otomatik çal flman n ünitenin kapat lmas ndan itibaren 3 saat içerisinde yeniden bafllamas halinde, klima önceki çal flma flartlar nda çal flmaya bafllayacakt r. Biçim teftifli. Bilgisayar kompresör kapand ktan sonra oda s cakl n düzenli olarak kontrol eder ve karfl laflt r r ve buna göre çal flma biçimini ayarlar. 81

10 1. ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas n z. 3. Çal flma biçimi tufluna basarak çal flma biçimini AUTO (Otomatik) olarak ayarlay n z. 4. S cakl k ayar tufllar na basarak s cakl ayarlay n z. 5. Fan h z n fan h z tufluna basarak ayarlay n z. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik olarak de iflir. NOT Seçilen Otomatik çal flma sizi tatmin etmezse, çal flma biçimini çal flma biçimi tufluna basarak ayarlay n z (so utma, kurutma, s tma). Negatif iyon çal flmas Bu fonksiyon sadece klima çal fl rken kullan labilir. 1. ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas n z. 2. yonlaflt r c tufluna bas n z. yon çal flma biçimini durdurmak için iyonlaflt r c tufluna bas n z. 82

11 Hava ç k fl ayar Yatay ayar ON/OFF tufluna bas ld nda, yatay panjur otomatik olarak hareket edecektir. So uma s ras nda, kuru çal flma Sirkülasyon s ras nda, s cak çal flma Kademe Yaklafl k 10 Kademe Yaklafl k 60 Kademe Yaklafl k 10 Yaklafl k 45 Yaklafl k 10 Yaklafl k 60 Kademe Hava ak fl dalgalanmas Panjur tufluna bir defa bas ld nda, yatay panjur yukar daki flekilde içerisinde gösterilen aral k dahilinde hareket eder. Hava ak fl yönünün sabitlenmesi Panjur tufluna bir defa daha bas ld nda, yatay panjur sabitlenir ve pozisyon haf zaya al n r. Bir sonraki operasyondan bafllayarak panjur otomatik olarak önceki konumuna gelir. NOT Klima kapal iken, yatay panjur otomatik olarak ç k fl kapat r. Yatay panjuru ellerinizle hareket ettirmeyiniz. Bu flekilde panjur ar zalanabilir. Dikey panjuru hareket ettirmek için, her zaman kablosuz uzaktan kumanday kullan n z. Panjurun do ru biçimde çal flmamas halinde, üniteyi bir defa durdurun ve tekrar aç n. So utma ve kurutma ifllemi esnas nda, yatay panjur uzun süre afla yönde tutulmamal d r. Aksi halde, panjur sal n m aral içinde olsa dahi - ç k flta su damlac klar meydana gelebilir (panjur bir saat sonra yatay olarak 10 derece hareket edecektir. Dikey ayarlama Ayarlama girintilerini kullanarak el ile dikey panjuru ayarlay n z. Sistem nemli ortamda dikey panjur tamamen sa a veya sola bakacak flekilde çal flt r l rsa, ç k flta su damlac klar meydana gelecektir. 83

12 Zamanlay c n n kullan m Zamanlay c y ayarlamadan önce, güncel saatin tam olarak ayarland ndan emin olunuz. Zamanlay c y ayarlad n z anda, uzaktan kontrol ayarlamay haf zas na al r. Bir sonraki seferde, ayn zamanlay c biçimini ON/OFF (Aç/Kapa) tufluna ve Zamanlay c sabitleme ( ON/OFF Timer ) tufluna basarak çal flt rabilirsiniz. ON Timer (Zamanlay c Aç k) ve OFF Timer (Zamanlay c Kapal ) kombine fonksiyonunu kullanabilirsiniz. ON Timer Örnek: ON Timer ibaresini 7 a.m. olarak ayarlay n Klima belirlenen saatte çal flmaya bafllar. (7 a.m. = 07:00) ON Timer programlamas : 1. TIME ADJ tufluna 2 defa bas n z. 2. Tuflu kullanarak zaman ayarlay n z. Zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. Zaman ileri sarmak için tufla bas l tutunuz. 3. TIME ADJ tufluna iki defa bas n z. ON Time ayar bitmifltir. Ve güncel zaman görüntülenir. 4. Zaman sabitleme tufluna bas n z ON ON Time 2 saniye süre ile görüntülenir. ve daha sonra güncel zaman görüntülenir. ON Timer ptali Zaman sabitleme tufluna bas n z ON ç ünite zamanlay c lambas söner. 84

13 OFF Timer Örnek: Off Timer ibaresini 10 p.m. (22:00) olarak ayarlay n Klima belirlenen saatte çal flmaya bafllar. OFF Time programlamas : 1. TIME ADJ tufluna 3 defa bas n z. 2. Tuflu kullanarak zaman ayarlay n z. Zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. Zaman ileri sarmak için tufla bas l tutunuz. 3. TIME ADJ tufluna bir defa bas n z. OFF Time ayar bitmifltir. Ve güncel zaman görüntülenir. 4. Zaman sabitleme tufluna bas n z ON ON Time 2 saniye süre ile görüntülenir. ve daha sonra güncel zaman görüntülenir. OFF Timer ptali Zaman sabitleme tufluna bas n z OFF ç ünite zamanlay c lambas söner. SLEEP Timer Bu tufla basmakla, sa l n z için çok fazla s tma ve so utmay önlemek için ayarlanan zamandan sonra klimay durduracak olan zamanlay c modu çal fl r. Ünite çal fl rken SLEEP tufluna bas n z. Tufla bas ld nda ayarlama süresi afla daki modu tekrarlar: Sürekli çal flma (Sleep Modu: KAPALI) biçimine geçilir. Ayarlanan zaman geçildi inde operasyon sonra erer. 85

14 Uyku Zamanlay c s (Sleep Timer) özellikleri So utma fllemi Esnas nda Sleep Timer devreye girdikten 30 dakika sonra ayarlanan s cakl k 0.6 o C artar ve ilk art fltan 30 dakika sonra yine 0.6 o C artar. Acil durum ve test operasyonu Is tma fllemi Esnas nda Sleep Timer devreye girdikten 30 dakika sonra ayarlanan s cakl k 0.6 o C düfler ve ilk düflüflten 30 dakika sonra tekrar 0.6 o C düfler. Acil Durum Operasyonu Acil durum operasyonuna sadece uzaktan kumandan n kullan lamad durumlarda gerek duyulur. Acil Durum Operasyonu Anahtar na bast n z zaman, bir bip sesi duyars n z ve acil durum operasyonu bafllar. Acil durum operasyonu, sadece operasyon esnas nda oda s cakl na dayanarak afla da verilen iki çal flma biçimine izin verir. S cakl k Çal flma Biçimi Ayarlanan S cakl k Zamanlay c Modu Hava ak fl 23 C üzeri So utma 26 C Sürekli Otomatik 23 C alt Is tma 23 C Sürekli Otomatik NOT 23oC ve 26oC aras s cakl klarda acil durum operasyonu için çal flmakta olan makineyi gerçekten so utma yapmadan so utma moduna geçiriniz. Kurutma modunda çal flma imkan yoktur. Test operasyonu Acil Durum operasyonu için kullan lan ile ayn anahtar kullan l r Test operasyonu, "so utma operasyonunu - 16 oc alt ndaki s cakl klarda bile - test etmek istedi inizde kullan l r, bu nedenle normal çal flt rma için kullan lmaz. Acil Durum operasyonu anahtar na bas n z ve bip sesini duyunuz, daha sonra dü meyi 5 saniye süresince (10 saniyeden az) bas l tutunuz. lk 5 saniyeden sonra iki kere bip sesi duyacaks n z, dü meyi b rak n z; Test Operasyonu Moduna geçmifl bulunmaktas n z. Test Operasyonu Modu 30 dakika süresince klimay Hi seviyesinde so utma çal flma biçiminde çal flt r r ve bu süre sonunda otomatik olarak durdurur. Acil durum ve test operasyonunun sonland r lmas Dü meye bir defa daha basarak veya uzaktan kumanda ile çal flt rarak ifllemi sonland rabilirsiniz, sonland rma esnas nda bip sesi verilir. Uzaktan kumanda ile çal flt rd n zda, klima otomatik olarak ifllem öncesindeki normal çal flma devrine dönecektir. 86

15 E HAVA F LES Klima oda içerisinde dolaflan havay temizlemek için 3 katmanl bir filtre ile donat lm flt r: a. Ekran filtresi; büyük toz zerreciklerini yakalamak için. b. Enzim filtresi, hava içerisindeki mikro organizmalar nötralize eder. c. Aktif karbon filtre: kötü kokular giderir. NOT Aktif karbon filtre ve Enzim filtresi plastik ambalaj içerisinde gelir. Plastik ambalajdan ç kar n z ve filtreleri tak n z (Bkz. Bölüm B). Bu filtreler oda ortam ndaki sa l ks z parçac klar uzaklaflt r r. Ünitenin arka k sm ndaki filtre çerçevesi aç labilir. Aktif karbon filtre ve Enzim filtresi ç kar l p tak labilir. Ekran filtresi filtre çerçevesinin bir parças d r: a. Ekran filtresi hava ak fl n n t kanmas n önlemek için elektrikli süpürge ile düzenli olarak temizlenmelidir. b. Enzim filtresinin her 4-6 ayda bir de ifltirilmesi tavsiye edilmektedir. Afl r kir, inflaat ifli, duman vb enzim filtresinin ömrünü k saltabilir. c. Aktif karbon filtre toz toplad nda elektrikli süpürge ile temizlenebilmesine ra men Enzim filtre ile ayn zamanda de ifltirilmelidir. NOT 2-3 y lda bir enzim ve aktif karbon filtresini ç kar n z ve yeni filtreler tak n z. Eski filtreler Biyolojik olmayan çöp kutusuna at labilir. Yeni filtre paketlerini ürünü alm fl oldu unuz bayiden temin edebilirsiniz. Üniteyi enzim ve/veya aktif karbon filtresi olmadan çal flt rmak klimaya herhangi bir zarar vermez. Ancak bu durumda dolaflan hava içerisindeki kötü koku ve organizmalar elimine edilmez. F TEM ZLEME Ön panelin temizlenmesi 1. Makineyi kapat n z ve fiflini prizden çekin. 2. Ön paneli a pozisyonunda tutarak yukar do ru çekin. 3. Yumuflak kuru bir bezle temizleyin. natç kirleri ç karmak için l k su kullan n (maksimum 30 o C). 4. Kiri ç karmak için kesinlikle benzin, gazolin, tiner veya afl nd r c maddeler gibi uçucu madde kullanmay n. 5. ç ünite üzerine veya içine kesinlikle su püskürtmeyin. Tehlike! 6. Ön paneli yerine tak n ve b pozisyonu afla gelecek flekilde iterek kapat n. 87

16 Ekran filtresinin temizlenmesi Enzim filtresi düzenli olarak temizlenmelidir (yaklafl k her iki haftada bir). Bu ifllem için afla da verilen prosedürü izleyin: 1. Makineyi tamamen kapat n. - Ön paneli aç n (a) - Filtre tutaca n dikkatli bir biçimde kendinize do ru çekin. - Tutaca s k ca kavray n ve filtreleri d fla do ru kayd r n. 2. Ekran filtresinin temizlenmesi. Tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullan n. natç kirleri ç karmak için ekran filtresi l k su içerisinde temizleyin. Temizledikten sonra, ekran filtresini tamamen kurumas için do rudan günefl fl almayan bir yere b rak n. 3. Ön paneli kapat n. NOT Kliman z ekran filtresi olmadan kesinlikle çal flt rmay n. Negatif iyon üreticisinin bak m (y lda iki defa) 1. Makineyi kapat n z ve fiflini prizden çekin. UYARI! Kliman n çal flmad ndan emin olun. 2. Yatay panjuru ellerinizle dikkatli bir biçimde aç n. 3. Negatif iyon üreticisi üzerindeki/etraf ndaki tozu al n. Negatif iyon üreticisi içerisindeki metal i nenin uzunu plastik bir f rça (difl f rças ) ile nazik bir flekilde f rçalay n. Pamuk parças veya baflka bir kabar k nesne kullanmay n. 4. Yatay panjuru ellerinizle dikkatli bir biçimde kapat n. Fifli prize tak n. Klima art k yeniden kullan labilir. 88

17 G SORUN G DERME Afla da verilen sorunlar her zaman bir ar za oldu unu göstermez. Lütfen servis departman ile irtibata geçmeden önce bu sorunlar n olup olmad n kontrol edin. S o r u n Ünite çal flm yor. Neden / Çözüm Fifl prize s k biçimde tak l de il. Uzaktan kumanda içindeki piller bofl. Emniyet özelli i aktive edildi veya sigorta patlam fl. Girifl veya ç k fllar kapal m? So uk veya s cak hava gelmiyor. S cakl k do ru biçimde ayarland m? Ekran filtresi temiz mi? Etkili çal flm yor. Elektrik boflalmalar veya elektrik kayna kesintileri gibi ar zalar makinenin do ru biçimde çal flmas n önleyebilir. Durum böyle ise, fifli prizden çekin ve 2-3 saniye sonra tekrar tak n. Hemen çal flmaya bafllam yor. Ola and fl koku. Akan su sesi. K r lma sesi. Hava ç k fl ndan buhar/nem geliyor. K rm z kompresör sürekli olarak yan yor ve iç ünite içerisindeki fan duruyor. Uzaktan kumanda çal flm yor. Çal flma esnas nda çal flma biçimini de ifltirme: 3 dakika gecikme. Koku mobilya, sigara vb. gibi baflka bir kaynaktan kaynaklanabilir. Ünite çekti i havay tekrar d flar verir. Klima içerisindeki so utucudan gelir. Bu bir ar za oldu unun göstergesi de ildir. Is tma modunda iken buz çözme sesi. Ses, ön panelin s cakl k dalgalanmalar n n bir sonucu olarak genleflmesinden/çekmesinden kaynaklanabilir. Bu ulaflma/buhar, COOLING (So utma) veya DRY (Kurutma) modunda iken d flar verilen so uk hava nedeni ile oda s cakl nda önemli ölçüde düflme meydana geldi i zaman oluflur. Ünite s tma modundan buz çözme moduna geçecektir. Gösterge fl 10 dakika içinde sönecek ve ünite yeniden s tma moduna geçecektir. Mesafe çok uzak. Uzaktan kumandan n do ru bir biçimde kontrol paneline do ru yöneltildi inden emin olun. Uzaktan kumanda sinyali kontrol paneli taraf ndan alg lanm yor. Uzaktan kumandan n do ru bir biçimde kontrol paneline do ru yöneltildi inden emin olun. Piller bofl. Pilleri de ifltirin. Klimay kendi bafl n za onarmaya veya demonte etmeye çal flmay n z. Ehliyetsiz onar mlar garantinin ortadan kalkmas ile son bulabilir ve kullan c y tehlikeye atabilir. 89

18 H GARANT fiartlari Kliman za, sat fl tarihinden itibaren 24 ayl k bir garanti veriyoruz. Bu süre içerisinde bütün malzeme ve fabrika hatalar ücretsiz olarak tamir edilir. Bunda afla daki flartlar geçerlidir: 1. Yukar dakilerin ötesine giden tazminat taleplerini - do acak olan baflka zararlar dahil olmak üzere - reddediyoruz. 2. Garanti süresi içerisinde yap lan tamiratlar, garantinin uzat lmas na sebep olmamaktad r. 3. De ifliklikler yap ld, orjinal olmayan yedek parçalar kullan ld veya üçüncü kifliler taraf ndan tamiratlar yap ld taktirde garanti geçerlili ini yitirir. 4. Filtre gibi ola an bir y pranmaya tabi olan parçalar garanti kapsam na girmemektedir. 5. Garanti sadece as l, tarihli ve üzerinde de ifliklik yap lmam fl sat fl fiflini ibraz etti iniz zaman geçerlidir. 6. Garanti, kullanma k lavuzunda belirtilenlerden farkl bir kullan mda veya ihmal durumunda geçerli de ildir. 7. Posta masraflar ve klima veya klima parçalar n n yollama riski her zaman sat n alan tarafa aittir. Gereksiz masraflar önlemek için, her zaman ilk baflta kullanma k lavuzunu özenle okuman z tavsiye ediyoruz. Kullanma k lavuzunda bir çözüm bulamad n z taktirde kliman z tamirat için sat c n za getirebilirsiniz. 90

19 I TEKN K VER LER Model S1629 S1635 Klima tipi DC redresör duvara monteli DC redresör duvara monteli So utma kapasitesi (maks) * kw EE Sınıfı * A A EER* Isıtma kapasitesi (maks) * kw Isıtma performansı* A A COP* Nem alma kapasitesi * L / 24h So utma esnas nda güç tüketimi kw Isıtma esnasında güç tüketimi kw Güç kayna V / Hz / Ph / 50 / / 50 / 1 So utma / s tma ak m (nom.) A 3.6 / / 4.6 Üretilen negatif iyonlar **** Miktar / cc So utma / s tma hava ak fl (nom.) m 3 /h 560 / / 600 Maksimum oda hacmi** m Kompresör tipi Dönel Dönel Fan hızları 3 3 Termostatik aralık ºC Çal flma aral ºC -10ºC to +43ºC -10ºC to +43ºC Manuel / mekanik / elektronik kontroller Elektronik kumanda Elektronik kumanda Uzaktan kumanda Evet / Hayır E E Hava filtresi tipleri Ekran, Enzim, Aktif karbon Ekran, Enzim, Aktif karbon So utucu tipi / flarj r / gr R410A / 860 gr R410A / 1100 gr So utucu boru çap S v - Gaz Inch 1/4-3/8 1/4-3/8 Emme / tahliye basıncı bar 12 / / 40 ç ünite boyutlar (g x d x y) mm 795 x 182 x x 182 x 265 D fl ünite boyutlar (g x d x y) mm 710 x 255 x x 255 x 545 ç ünite net a rl kg D fl ç ünite net a rl kg ç ünite brüt a rl kg D fl ünite brüt a rl kg ç ünite gürültü seviyesi db D fl ünite gürültü seviyesi db ç ünite koruma IP IP X0 IP X0 D fl ünite koruma IP IP X4 IP X4 * EN ** Gösterim amaçl kullan lacakt r *** Nem alma 32 o C, %80 RH **** Hava tahliyesinde ölçülen At k elektrikli ürünler evsel at klarla birlikte at lmamal d r. Lütfen tesislerin oldu u yerlerde geri kazan m sa lay n z. Geri kazan m tavsiyeleri için yetkili yerel makama veya sat c n za baflvurun. 91

20 DISIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Genuastrasse MÜNCHENSTEIN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Beiersdorfstraße EMMERICH tel: fax: DANMARK PVG Scandinavia A/S Niels Bohrsvej HADERSLEV tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: UNITED KINGDOM Lister Gases Bridge Street Holloway Bank, Wednesbury West Midlands WS10 OAW tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Sunwind - Gylling A/S Rudsletta / P.O. Box 64 N-1309 RUD tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelnej Białobrzegi tel: fax: TURKEY PVG Turkey Ltd. Ataturk Cad. No 380 Ak Ishani Kat Alsancak IZMIR - TURKEY tel: fax: PVG Traffic avg man_s

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 4 1 OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde uzun y llar keyifle kullanabilece

Detaylı

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 2 6 5 3 FIN 4 > u 1 : = y GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 116 - DX 118 6 5 3 FIN 4 > u 1 : = GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

P 622 - P 629 - P 639

P 622 - P 629 - P 639 P 6 - P 69 - P 69 KULLANIM KILAVUZU ÖNEML PARÇALAR Kumanda panosu Hava ç k fl Tafl ma kolu Küçük tekerlekler Su kab Hava filtresi Hava girifli Eksoz havas ç k fl Tel deposu Su kesici/ak fl noktas Hortum

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR

Detaylı

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU. Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. DUVAR TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU Üretici, ürünün herhangi bir teknik özelliğini önceden bildirim yapmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE OKUYUN İÇİNDEKİLER Bu klimayı Avrupa ülkelerinde

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

S S S1534 S S1564

S S S1534 S S1564 S1523 - S1526 - S1534 S1550 - S1564 4 OPERATING MANUAL KULLANIM KILAVUZU 2 20 Say n Bay/Bayan, Zibro klimas n sat n ald n z için tebrikler. Sorumlu biçimde kullan ld nda size y llarca memnuniyet verecek

Detaylı

AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR

AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO KULLANIM KILAVUZU Hava yön flab Filitre zgaras Temiz hava sistemi Güç

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE

AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE AIR CONDITIONER FLOOR CONSOLE/ UNDER CEILING DUAL TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

SRE 250 SRE 260 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

SRE 250 SRE 260 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 3 6 5 4 > 1 : MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 1 3 4 5 6 7 8 3 PAGE PLIANTE

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü

Proses kontrolörü. pnömatik ve elektrik aktüatörler için. Proses kontrolörü 110-240V. Proses kontrolörü 110-240V pnömatik ve elektrik aktüatörler için Rittal-panoda dtron 316 kontrol için akım döngüsü sensör girişli 4-20 ma çıkışlı konum kontrolörlü pnömatik ve elektrik aktüatörü Özellikler Rittal pano RAL

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420

Kullanım Kılavuzu Kupalı Anemometre PCE-A 420 Kupalı Anemometre PCE-A 420 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU MSR800W AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU Grafik Sembollerin Aç klamalar D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES! AÇMAYINIZ D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N AZALTMAK Ç N, KAPA I (VEYA ARKA PANEL ) AÇMAYINIZ.

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6 Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2522 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli KANALLI SPLIT KL MALAR MIDAS OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli MIDAS KANALLI SPLIT KL MALAR Sadece So uk ve Is Pompal modelleri olan MIDAS Kanall klimalar, evlerde ve ifl

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

TSC126. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU

TSC126. > u 1 : = ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU TSC126 > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Say n Bay/Bayan, Tectro klimas n sat n ald n z için tebrikler. Sorumlu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı