S S : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 S S : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

2 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde uzun y llar keyifle kullanabilece iniz yüksek kaliteli bir ürün sat n alm fl bulunuyorsunuz. Lütfen kliman z n ömrünü en yüksek düzeyde tutmak için burada verilen ilk kullan m talimatlar n okuyunuz. Tüm malzeme ve üretim kusurlar imalatç ad na 24 ay garantimiz alt ndad r. Lütfen kliman z n keyfini ç kar n. Sayg lar m zla, PVG International b.v. Müflteri hizmetleri departman 1 ÖNCEL KLE KULLANIM Ç N VER LEN TAL MATLARI OKUYUNUZ. 2 HERHANG B R SORUNUZ OLURSA, LÜTFEN ÜRÜNÜ ALMIfi OLDU UNUZ BAY LE RT BATA GEÇ N Z. 74

3 Ç NDEK LER A Emniyet talimatlar 76 B Parçalar ve fonksiyonlar 77 C Kullan mdan önce 79 D Kullan m talimatlar 80 E Hava filtresi 87 F Temizleme 87 G Sorun giderm 89 H Garanti flartlar 90 I Teknik veriler 91 75

4 A EMN YET TAL MATLARI Ayg t yerel düzenlemeler, yasalar ve standartlara uygun flekilde kurunuz. Ünite sadece kuru yerlerde ve iç mekanda kullan m için tasarlanm flt r. fiebeke voltaj n ve frekans n kontrol ediniz. Ünite sadece toprakl hatta ba lanmal d r, ba lant gerilimi V. / 50 Hz dir. ÖNEML Ayg t DA MA topraklanmal d r. Elektrik tesisat topraklanmam fl ise ürünü ba lamay n z. Ünite ba l iken fifl daima her zaman kolay eriflilebilir bir yerde olmal d r. Burada verilen talimatlar dikkatli bir biçimde okuyunuz ve afla da verilen talimatlar izleyiniz: Üniteyi ba lamadan önce afla da verilen kontrolleri gerçeklefltiriniz: Voltaj kayna s n fland rma etiketinde belirtilen ana voltaja karfl l k gelmelidir. Priz ve elektrik kayna s n fland rma etiketinde belirtilen ak m için uygun olmal d r. Ayg t kablosu ucundaki fifl duvarda bulunan prize tak lmal d r. Ayg t sa lam bir yüzeye yerlefltirilmeli ve monte edilmelidir. Ayg t n elektrik beslemesi, uyumluluk hakk nda herhangi bir flüphe duyman z halinde, yetkin bir elektrikçi taraf ndan kontrol edilmelidir. Ayg t CE emniyet standartlar uyar nca imal edilmifltir. Buna ra men, di er elektrikli ayg tlar ile birlikte kullan rken dikkatli olman z gerekmektedir. Hava giriflini ve ç k fl zgaras n n üzerini kapatmay n z. Ayg t n kimyasal maddeler ile temas etmesine kesinlikle izin vermeyiniz. Ünite üzerine su s kmay n z veya üniteyi suya bat rmay n z. Ünitenin aç kl klar na herhangi bir nesne sokmay n z. Üniteyi elektrik kayna na ba lamak için uzatma kablosu kullanmay n z. Uygun ve topraklanm fl bir duvar fiflinin mevcut olmamas halinde, yetkin bir elektrikçi taraf ndan bu özelliklere sahip bir priz tak lmas n sa lay n z. Di er tüm elektrikli ayg tlara oldu u gibi, ürün çevresinde çocuklar oynarken emniyet sebebiyle dikkatli olunuz. Onar mlar n sadece yetkin servis mühendisi veya tedarikçiniz taraf ndan gerçeklefltirilmesini sa lay n z. Ayg t n kullan m k lavuzu içerisinde verilen kullan m ve bak m talimatlar n takip ediniz. Her zaman ürünün fiflini elektrik prizinden çekerken, ünitenin çal flmad ndan emin olunuz. Hasar görmüfl bir güç kablosu veya fifl kesinlikle yetkin bir elektrikçi veya tedarikçiniz taraf ndan de ifltirilmelidir. D KKAT! Ayg t hasarl kablo, fifl, kabin veya kontrol paneli ile kullanmay n z. Talimatlara uymamak ayg t n garantisinin sona ermesine neden olabilir. 76

5 B PARÇALAR VE FONKS YONLARI D fl ünite Boru ve ba lant kablosu Hava girifli Hava ç k fl * Tahliye hortumu Topraklama terminali * So utma esnas nda d flar s cak hava ve s tma esnas nda d flar so uk hava verilir. ç ünite Girifl zgaras Ekran filtresi Aktif karbon filtre Hava egzosu ** Enzim filtresi OUTDOOR UNIT Dikey panjur Yatay panjur Uzaktan kumanda sinyal *** ** Hava ak fl yönü dikey ve yatay panjurlar ile ayarlanabilir. *** Bip sesi kablosuz uzaktan kumanda ve iç ünite aras nda baflar l sinyal iletiminin sa land n bildirir. flletim paneli 1. EMERGENCY OPERATION (manual) SWITCH. (Acil Durum Anahtar ) Uzaktan kumanda aletinin çal flmamas halinde üniteyi çal flt rmak için kullan l r. 2. POWER INDICATOR. (Güç Göstergesi) Ünite çal flt r ld nda bu gösterge yanar. 3. TIMER. (Zamanlay c ) Zaman göstergesi güncel saat esnas nda yanar. 4. OPERATE. (Çal flma) Ünite iflletim halinde iken çal flma göstergesi yanar. Otomatik geri alma fonksiyonu flletim esnas nda herhangi bir güç kesintisi olmas halinde, ar zadan önceki çal flma flartlar haf zaya al n r. Gücün geri gelmesinden 3~4 dakika sonra ünite güç kesilmesinden önceki çal flma flartlar ile otomatik olarak yeniden çal fl r (3~4 dakika kompresörü koruma amaçl d r). 77

6 D KKAT! Otomatik Geri Alma Fonksiyonu nedeni ile, çal flma esnas nda güç kesilmesi olur ise, ünite güç kesilmesi ortadan kalkt zaman kendi kendine yeniden çal flmaya bafllayabilir. Ünitenin uzun süre kullan lmad zamanlarda uzaktan kumanda ile tüm operasyonlar iptal ettikten sonra elektrik kayna ile ba lant s n kesiniz. Afstandsbediening Verici ç ünite al c s na sinyal gönderir. Fan H z Göstergesi Fan h z tuflu ile seçilen fan h z n gösterir. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik belirlenen s cakl k ve oda s cakl aras ndaki farka uygun olarak otomatik olarak de iflir. Çal flma Biçimi Gösterimi Mevcut çal flma biçimini gösterir. Zaman Ekran Güncel saati veya zamanlay c y gösterir. Zaman Biçimi ON: Klima belirlenen saatte çal flmaya bafllar. OFF: Klima belirlenen saatte durur. S cakl k Gösterimi S cakl k ayarlama tufllar ile ayarlanan s cakl gösterir. letim Gösterimi Sinyal gönderildi inde yanar. S cakl k Ayarlama Her bir bas flta s cakl k 1 o C (1.8 o F) artar. Her bir bas flta s cakl k 1 o C (1.8 o F) azal r. Panjur Tuflu Her bir bas flta hava ak fl yönü dikey (yukar ve afla ) olarak de ifltirilebilir. yonlaflt rma Tuflu Negatif iyonlar üretir. Sadece redresör modeller için güç göstergesi k rm z fl k verir. Fan H z Tuflu Fan h z n ayarlamak için kullan n. Fan h z na her bas flta fan h z gösterimi L (Düflük), M (Orta), H (Yüksek ve AUTO (Otomatik) seçenekleri aras nda de iflir. Çal flt rma Biçimi Tuflu Çal flt rma biçimini de ifltirmek için kullan n z. Tuflu her bas flta çal flma biçimi gösterimi (Otomatik) (So utma) (Kuru) (Sirkülasyon) ve (Is tma) aras nda de iflir. * Zaman Ayarlama Tuflu Güncel saati veya zamanlay c y ayarlamak için TIME ADJ tufluna bas n z., Tufllari Güncel saati veya zamanlay c y ayarlamak için bu tufllar kullan n z. Saat ileri Saat geri Tufllardan birine bas l tutmakla zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. Zamanlay c Ayar Zamanlay c y açmak (ON) veya kapatmak (OFF) için bu tufllara bas n z. Uyku Tuflu Uyku ayar için bu tuflu kullan n z. Açma / Kapama Tuflu Bir defa bas ld nda ünite çal flmaya bafllar, Bir defa daha bas ld nda ünite durur, NOT 00:00 A.M. 12:00 A.M. = 00:00 12:00 00:00 P.M. 12:00 P.M. = 12:00 24:00 78

7 C KULLANIMDAN ÖNCE 1. Uzaktan kumandaya pil tak lmas Pillerin yerlefltirilmesi Pil kapa n ok yönünde ç kar n z. Yeni pilleri flekilde gösterildi i gibi yerlefltiriniz (pillerin (+) ve (-) kutuplar n n do ru yerlefltirildi inden emin olunuz.) Pil kapa n yerine geri tak n z. NOT AAA (1.5 Volt) pil kullan n z. fiarj edilebilir pil kullanmay n z. Görüntü kaybolmaya ba lad nda pilleri (yukar da verilen ile) ayn tipte piller ile de ifltiriniz. Uzaktan kumandan n muhafazas ve kullan m bafll klar Uzaktan kumanda duvara monteli tutaca içerisine yerlefltirilebilir. Duvara monteli tutacak ünite ile birlikte gelir. Uzaktan kumandan n kullan m Uzaktan kumanday kliman n iç ünitesi üzerindeki al c ya do rultunuz. Klima bu flekilde yaklafl k 7 metre uzakl ktan çal flt r labilir. 2. Ekran filtrelerinin tak lmas Klima oda içerisinde dolaflan havay temizlemek için 3 katmanl bir filtre paketi ile donat lm flt r: Ekran filtresi: Büyük toz zerreciklerini yakalar. Enzim filtresi: Hava içerisindeki mikro organizmalar nötralize eder. Aktif karbon filtre: Oda içerisindeki istemeyen kokular giderir. a. Ön paneli öne çekerek aç n z Hava Filtresi Enzim filtresi b. Ekran filtrelerinin dikkatli bir biçimde ç kar n z. Her bir ekran filtresinin merkez girintisine yukar do ru tutucudan serbest kal ncaya kadar hafifçe bast r n z ve filtreleri ç kar n z. Aktif karbon filtre c. Kliman n her iki yan nda buluna filtre tutaca içerisine aktif karbon ve enzim filtresini yerlefltiriniz. Ekran filtresi d. Ekran filtrelerini tutucunun arkas na yerlefltiriniz, bu esnada FRONT ibaresi d fla do ru bakacakt r. Filtrelerin tamamen tutucular n arkas nda kald ndan emin olunuz. Filtrelerin do ru biçimde yerlefltirilmemesi halinde, ar zalanmaya neden olabilir. e. Ön paneli afla do ru bast rarak kapat n z. 79

8 D KULLANIM TAL MATLARI Güncel saat ayar Örnek: Ö leden sonra 3:50 ye ayarlama 1. TIME ADJ tufluna bir defa bas n z. 2. +, - tufllar n kullanarak zaman ayarlay n z. Tufllardan birine bas l tutmakla zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. 3. TIME ADJ tufluna üç defa bas n z. Güncel saat ekranda görüntülenir. Ayarlama bitmifltir. NOT Gerçek zaman n ayarlanmamas halinde, Zamanlay c ifllevleri hariç olmak üzere kliman n di er tüm ifllevlerini kullanabilirsiniz. Sirkülasyon periyodu Baflka bir s tma ekipman kullan rken, s t lan hava odan n üst bofllu unda toplan r. Circulation (Sirkülasyon) ifllevi odan n üst ve alt boflluklar aras ndaki farklar eflitler ve s tma ekipman n z n etkilili ini art r r. 1. ON/OFF (Açma / Kapama) tufluna bas n z. 2. Çal flma biçimi tufluna basarak çal flma biçimini, sirkülasyon,, olarak ayarlay n z. 3. S cakl k ayar tufllar na basarak s cakl ayarlay n z. Sirkülasyon fllevi oda s cakl uzaktan kumanda ile ayarlanan s cakl a eriflti inde çal flmaya bafllar. 4. Fan h z n fan h z tufluna basarak ayarlay n z. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik olarak de iflir. UYARI! Is tma ekipman n iç üniteni ve uzaktan kumandan n hemen alt na yerlefltirmeyiniz. Is tma ekipman na do rudan hava vurmas n önlemek için hava ak fl yönünü ayarlay n z. Yeterli havaland rma sa lay n z. 80

9 So utma/kuru çal flma 1. ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas n z. 2. Çal flma biçimi tufluna basarak çal flma biçimini Cooling (So utma),, Heating (Is tma) veya Dry (Kuru), olarak ayarlay n z. 3. S cakl k ayar tufllar na basarak s cakl ayarlay n z. 4. Fan h z n fan h z tufluna basarak ayarlay n z. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik olarak de iflir. NOT Ünite yüksek nemlilik flartlar nda so utma veya kuru çal flma biçiminde uzun süre çal fl r ise (örn. Pencereler ve kap lar aç k iken), iç üniteden su damlac klar düflebilir. Düflen su damlac klar n n zemininize zarar vermedi inden emin olunuz (örn. Hal veya parke). Kuru çal flma biçimi için düflük bir s cakl k ayarlarsan z, hava ak fl n n so udu unu hissedebilirsiniz. Kuru çal flma biçiminde, sistem oda s cakl ayarlanan s cakl n 1~2 o C üstüne ulaflana kadar so utma ifllemi gerçeklefltirir. Daha sonra belirlenen h za bak lmaks z n LO fan h z nda kesik kesik kuru çal flma biçiminde çal flmaya devam eder. Kuru çal flma biçiminde, iç ünite oda s cakl ayarlanan s cakl a eriflince 3 dakika süresince çal flmay durdurur. Is tma ifllemi esnas nda, d fl ünite donabilir ve s tma kapasitesi düflebilir. Bu durumda ünite s tma ifllemini durdurur ve otomatik olarak buz çözme ifllemini bafllat r. Buz çözme ifllemi esnas nda, iç ünite ve d fl ünite fanlar durur. Is dönüfltürücü yeterince s n ncaya kadar, so uk hava ak fl n önlemek için hava verme ifllemi durdurulur. Otomatik çal flma Otomatik çal flma biçiminde, klima çal flmaya bafllarken oda s cakl na göre çal flma biçimini belirler (so utma, kurutma, s tma). Otomatik çal flman n ünitenin kapat lmas ndan itibaren 3 saat içerisinde yeniden bafllamas halinde, klima önceki çal flma flartlar nda çal flmaya bafllayacakt r. Biçim teftifli. Bilgisayar kompresör kapand ktan sonra oda s cakl n düzenli olarak kontrol eder ve karfl laflt r r ve buna göre çal flma biçimini ayarlar. 81

10 1. ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas n z. 3. Çal flma biçimi tufluna basarak çal flma biçimini AUTO (Otomatik) olarak ayarlay n z. 4. S cakl k ayar tufllar na basarak s cakl ayarlay n z. 5. Fan h z n fan h z tufluna basarak ayarlay n z. AUTO olarak ayarland nda, fan h z otomatik olarak de iflir. NOT Seçilen Otomatik çal flma sizi tatmin etmezse, çal flma biçimini çal flma biçimi tufluna basarak ayarlay n z (so utma, kurutma, s tma). Negatif iyon çal flmas Bu fonksiyon sadece klima çal fl rken kullan labilir. 1. ON/OFF (Açma / Kapama)tufluna bas n z. 2. yonlaflt r c tufluna bas n z. yon çal flma biçimini durdurmak için iyonlaflt r c tufluna bas n z. 82

11 Hava ç k fl ayar Yatay ayar ON/OFF tufluna bas ld nda, yatay panjur otomatik olarak hareket edecektir. So uma s ras nda, kuru çal flma Sirkülasyon s ras nda, s cak çal flma Kademe Yaklafl k 10 Kademe Yaklafl k 60 Kademe Yaklafl k 10 Yaklafl k 45 Yaklafl k 10 Yaklafl k 60 Kademe Hava ak fl dalgalanmas Panjur tufluna bir defa bas ld nda, yatay panjur yukar daki flekilde içerisinde gösterilen aral k dahilinde hareket eder. Hava ak fl yönünün sabitlenmesi Panjur tufluna bir defa daha bas ld nda, yatay panjur sabitlenir ve pozisyon haf zaya al n r. Bir sonraki operasyondan bafllayarak panjur otomatik olarak önceki konumuna gelir. NOT Klima kapal iken, yatay panjur otomatik olarak ç k fl kapat r. Yatay panjuru ellerinizle hareket ettirmeyiniz. Bu flekilde panjur ar zalanabilir. Dikey panjuru hareket ettirmek için, her zaman kablosuz uzaktan kumanday kullan n z. Panjurun do ru biçimde çal flmamas halinde, üniteyi bir defa durdurun ve tekrar aç n. So utma ve kurutma ifllemi esnas nda, yatay panjur uzun süre afla yönde tutulmamal d r. Aksi halde, panjur sal n m aral içinde olsa dahi - ç k flta su damlac klar meydana gelebilir (panjur bir saat sonra yatay olarak 10 derece hareket edecektir. Dikey ayarlama Ayarlama girintilerini kullanarak el ile dikey panjuru ayarlay n z. Sistem nemli ortamda dikey panjur tamamen sa a veya sola bakacak flekilde çal flt r l rsa, ç k flta su damlac klar meydana gelecektir. 83

12 Zamanlay c n n kullan m Zamanlay c y ayarlamadan önce, güncel saatin tam olarak ayarland ndan emin olunuz. Zamanlay c y ayarlad n z anda, uzaktan kontrol ayarlamay haf zas na al r. Bir sonraki seferde, ayn zamanlay c biçimini ON/OFF (Aç/Kapa) tufluna ve Zamanlay c sabitleme ( ON/OFF Timer ) tufluna basarak çal flt rabilirsiniz. ON Timer (Zamanlay c Aç k) ve OFF Timer (Zamanlay c Kapal ) kombine fonksiyonunu kullanabilirsiniz. ON Timer Örnek: ON Timer ibaresini 7 a.m. olarak ayarlay n Klima belirlenen saatte çal flmaya bafllar. (7 a.m. = 07:00) ON Timer programlamas : 1. TIME ADJ tufluna 2 defa bas n z. 2. Tuflu kullanarak zaman ayarlay n z. Zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. Zaman ileri sarmak için tufla bas l tutunuz. 3. TIME ADJ tufluna iki defa bas n z. ON Time ayar bitmifltir. Ve güncel zaman görüntülenir. 4. Zaman sabitleme tufluna bas n z ON ON Time 2 saniye süre ile görüntülenir. ve daha sonra güncel zaman görüntülenir. ON Timer ptali Zaman sabitleme tufluna bas n z ON ç ünite zamanlay c lambas söner. 84

13 OFF Timer Örnek: Off Timer ibaresini 10 p.m. (22:00) olarak ayarlay n Klima belirlenen saatte çal flmaya bafllar. OFF Time programlamas : 1. TIME ADJ tufluna 3 defa bas n z. 2. Tuflu kullanarak zaman ayarlay n z. Zaman ayar 10 dakikal k aral klarla de iflir. Zaman ileri sarmak için tufla bas l tutunuz. 3. TIME ADJ tufluna bir defa bas n z. OFF Time ayar bitmifltir. Ve güncel zaman görüntülenir. 4. Zaman sabitleme tufluna bas n z ON ON Time 2 saniye süre ile görüntülenir. ve daha sonra güncel zaman görüntülenir. OFF Timer ptali Zaman sabitleme tufluna bas n z OFF ç ünite zamanlay c lambas söner. SLEEP Timer Bu tufla basmakla, sa l n z için çok fazla s tma ve so utmay önlemek için ayarlanan zamandan sonra klimay durduracak olan zamanlay c modu çal fl r. Ünite çal fl rken SLEEP tufluna bas n z. Tufla bas ld nda ayarlama süresi afla daki modu tekrarlar: Sürekli çal flma (Sleep Modu: KAPALI) biçimine geçilir. Ayarlanan zaman geçildi inde operasyon sonra erer. 85

14 Uyku Zamanlay c s (Sleep Timer) özellikleri So utma fllemi Esnas nda Sleep Timer devreye girdikten 30 dakika sonra ayarlanan s cakl k 0.6 o C artar ve ilk art fltan 30 dakika sonra yine 0.6 o C artar. Acil durum ve test operasyonu Is tma fllemi Esnas nda Sleep Timer devreye girdikten 30 dakika sonra ayarlanan s cakl k 0.6 o C düfler ve ilk düflüflten 30 dakika sonra tekrar 0.6 o C düfler. Acil Durum Operasyonu Acil durum operasyonuna sadece uzaktan kumandan n kullan lamad durumlarda gerek duyulur. Acil Durum Operasyonu Anahtar na bast n z zaman, bir bip sesi duyars n z ve acil durum operasyonu bafllar. Acil durum operasyonu, sadece operasyon esnas nda oda s cakl na dayanarak afla da verilen iki çal flma biçimine izin verir. S cakl k Çal flma Biçimi Ayarlanan S cakl k Zamanlay c Modu Hava ak fl 23 C üzeri So utma 26 C Sürekli Otomatik 23 C alt Is tma 23 C Sürekli Otomatik NOT 23oC ve 26oC aras s cakl klarda acil durum operasyonu için çal flmakta olan makineyi gerçekten so utma yapmadan so utma moduna geçiriniz. Kurutma modunda çal flma imkan yoktur. Test operasyonu Acil Durum operasyonu için kullan lan ile ayn anahtar kullan l r Test operasyonu, "so utma operasyonunu - 16 oc alt ndaki s cakl klarda bile - test etmek istedi inizde kullan l r, bu nedenle normal çal flt rma için kullan lmaz. Acil Durum operasyonu anahtar na bas n z ve bip sesini duyunuz, daha sonra dü meyi 5 saniye süresince (10 saniyeden az) bas l tutunuz. lk 5 saniyeden sonra iki kere bip sesi duyacaks n z, dü meyi b rak n z; Test Operasyonu Moduna geçmifl bulunmaktas n z. Test Operasyonu Modu 30 dakika süresince klimay Hi seviyesinde so utma çal flma biçiminde çal flt r r ve bu süre sonunda otomatik olarak durdurur. Acil durum ve test operasyonunun sonland r lmas Dü meye bir defa daha basarak veya uzaktan kumanda ile çal flt rarak ifllemi sonland rabilirsiniz, sonland rma esnas nda bip sesi verilir. Uzaktan kumanda ile çal flt rd n zda, klima otomatik olarak ifllem öncesindeki normal çal flma devrine dönecektir. 86

15 E HAVA F LES Klima oda içerisinde dolaflan havay temizlemek için 3 katmanl bir filtre ile donat lm flt r: a. Ekran filtresi; büyük toz zerreciklerini yakalamak için. b. Enzim filtresi, hava içerisindeki mikro organizmalar nötralize eder. c. Aktif karbon filtre: kötü kokular giderir. NOT Aktif karbon filtre ve Enzim filtresi plastik ambalaj içerisinde gelir. Plastik ambalajdan ç kar n z ve filtreleri tak n z (Bkz. Bölüm B). Bu filtreler oda ortam ndaki sa l ks z parçac klar uzaklaflt r r. Ünitenin arka k sm ndaki filtre çerçevesi aç labilir. Aktif karbon filtre ve Enzim filtresi ç kar l p tak labilir. Ekran filtresi filtre çerçevesinin bir parças d r: a. Ekran filtresi hava ak fl n n t kanmas n önlemek için elektrikli süpürge ile düzenli olarak temizlenmelidir. b. Enzim filtresinin her 4-6 ayda bir de ifltirilmesi tavsiye edilmektedir. Afl r kir, inflaat ifli, duman vb enzim filtresinin ömrünü k saltabilir. c. Aktif karbon filtre toz toplad nda elektrikli süpürge ile temizlenebilmesine ra men Enzim filtre ile ayn zamanda de ifltirilmelidir. NOT 2-3 y lda bir enzim ve aktif karbon filtresini ç kar n z ve yeni filtreler tak n z. Eski filtreler Biyolojik olmayan çöp kutusuna at labilir. Yeni filtre paketlerini ürünü alm fl oldu unuz bayiden temin edebilirsiniz. Üniteyi enzim ve/veya aktif karbon filtresi olmadan çal flt rmak klimaya herhangi bir zarar vermez. Ancak bu durumda dolaflan hava içerisindeki kötü koku ve organizmalar elimine edilmez. F TEM ZLEME Ön panelin temizlenmesi 1. Makineyi kapat n z ve fiflini prizden çekin. 2. Ön paneli a pozisyonunda tutarak yukar do ru çekin. 3. Yumuflak kuru bir bezle temizleyin. natç kirleri ç karmak için l k su kullan n (maksimum 30 o C). 4. Kiri ç karmak için kesinlikle benzin, gazolin, tiner veya afl nd r c maddeler gibi uçucu madde kullanmay n. 5. ç ünite üzerine veya içine kesinlikle su püskürtmeyin. Tehlike! 6. Ön paneli yerine tak n ve b pozisyonu afla gelecek flekilde iterek kapat n. 87

16 Ekran filtresinin temizlenmesi Enzim filtresi düzenli olarak temizlenmelidir (yaklafl k her iki haftada bir). Bu ifllem için afla da verilen prosedürü izleyin: 1. Makineyi tamamen kapat n. - Ön paneli aç n (a) - Filtre tutaca n dikkatli bir biçimde kendinize do ru çekin. - Tutaca s k ca kavray n ve filtreleri d fla do ru kayd r n. 2. Ekran filtresinin temizlenmesi. Tozu temizlemek için elektrikli süpürge kullan n. natç kirleri ç karmak için ekran filtresi l k su içerisinde temizleyin. Temizledikten sonra, ekran filtresini tamamen kurumas için do rudan günefl fl almayan bir yere b rak n. 3. Ön paneli kapat n. NOT Kliman z ekran filtresi olmadan kesinlikle çal flt rmay n. Negatif iyon üreticisinin bak m (y lda iki defa) 1. Makineyi kapat n z ve fiflini prizden çekin. UYARI! Kliman n çal flmad ndan emin olun. 2. Yatay panjuru ellerinizle dikkatli bir biçimde aç n. 3. Negatif iyon üreticisi üzerindeki/etraf ndaki tozu al n. Negatif iyon üreticisi içerisindeki metal i nenin uzunu plastik bir f rça (difl f rças ) ile nazik bir flekilde f rçalay n. Pamuk parças veya baflka bir kabar k nesne kullanmay n. 4. Yatay panjuru ellerinizle dikkatli bir biçimde kapat n. Fifli prize tak n. Klima art k yeniden kullan labilir. 88

17 G SORUN G DERME Afla da verilen sorunlar her zaman bir ar za oldu unu göstermez. Lütfen servis departman ile irtibata geçmeden önce bu sorunlar n olup olmad n kontrol edin. S o r u n Ünite çal flm yor. Neden / Çözüm Fifl prize s k biçimde tak l de il. Uzaktan kumanda içindeki piller bofl. Emniyet özelli i aktive edildi veya sigorta patlam fl. Girifl veya ç k fllar kapal m? So uk veya s cak hava gelmiyor. S cakl k do ru biçimde ayarland m? Ekran filtresi temiz mi? Etkili çal flm yor. Elektrik boflalmalar veya elektrik kayna kesintileri gibi ar zalar makinenin do ru biçimde çal flmas n önleyebilir. Durum böyle ise, fifli prizden çekin ve 2-3 saniye sonra tekrar tak n. Hemen çal flmaya bafllam yor. Ola and fl koku. Akan su sesi. K r lma sesi. Hava ç k fl ndan buhar/nem geliyor. K rm z kompresör sürekli olarak yan yor ve iç ünite içerisindeki fan duruyor. Uzaktan kumanda çal flm yor. Çal flma esnas nda çal flma biçimini de ifltirme: 3 dakika gecikme. Koku mobilya, sigara vb. gibi baflka bir kaynaktan kaynaklanabilir. Ünite çekti i havay tekrar d flar verir. Klima içerisindeki so utucudan gelir. Bu bir ar za oldu unun göstergesi de ildir. Is tma modunda iken buz çözme sesi. Ses, ön panelin s cakl k dalgalanmalar n n bir sonucu olarak genleflmesinden/çekmesinden kaynaklanabilir. Bu ulaflma/buhar, COOLING (So utma) veya DRY (Kurutma) modunda iken d flar verilen so uk hava nedeni ile oda s cakl nda önemli ölçüde düflme meydana geldi i zaman oluflur. Ünite s tma modundan buz çözme moduna geçecektir. Gösterge fl 10 dakika içinde sönecek ve ünite yeniden s tma moduna geçecektir. Mesafe çok uzak. Uzaktan kumandan n do ru bir biçimde kontrol paneline do ru yöneltildi inden emin olun. Uzaktan kumanda sinyali kontrol paneli taraf ndan alg lanm yor. Uzaktan kumandan n do ru bir biçimde kontrol paneline do ru yöneltildi inden emin olun. Piller bofl. Pilleri de ifltirin. Klimay kendi bafl n za onarmaya veya demonte etmeye çal flmay n z. Ehliyetsiz onar mlar garantinin ortadan kalkmas ile son bulabilir ve kullan c y tehlikeye atabilir. 89

18 H GARANT fiartlari Kliman za, sat fl tarihinden itibaren 24 ayl k bir garanti veriyoruz. Bu süre içerisinde bütün malzeme ve fabrika hatalar ücretsiz olarak tamir edilir. Bunda afla daki flartlar geçerlidir: 1. Yukar dakilerin ötesine giden tazminat taleplerini - do acak olan baflka zararlar dahil olmak üzere - reddediyoruz. 2. Garanti süresi içerisinde yap lan tamiratlar, garantinin uzat lmas na sebep olmamaktad r. 3. De ifliklikler yap ld, orjinal olmayan yedek parçalar kullan ld veya üçüncü kifliler taraf ndan tamiratlar yap ld taktirde garanti geçerlili ini yitirir. 4. Filtre gibi ola an bir y pranmaya tabi olan parçalar garanti kapsam na girmemektedir. 5. Garanti sadece as l, tarihli ve üzerinde de ifliklik yap lmam fl sat fl fiflini ibraz etti iniz zaman geçerlidir. 6. Garanti, kullanma k lavuzunda belirtilenlerden farkl bir kullan mda veya ihmal durumunda geçerli de ildir. 7. Posta masraflar ve klima veya klima parçalar n n yollama riski her zaman sat n alan tarafa aittir. Gereksiz masraflar önlemek için, her zaman ilk baflta kullanma k lavuzunu özenle okuman z tavsiye ediyoruz. Kullanma k lavuzunda bir çözüm bulamad n z taktirde kliman z tamirat için sat c n za getirebilirsiniz. 90

19 I TEKN K VER LER Model S1629 S1635 Klima tipi DC redresör duvara monteli DC redresör duvara monteli So utma kapasitesi (maks) * kw EE Sınıfı * A A EER* Isıtma kapasitesi (maks) * kw Isıtma performansı* A A COP* Nem alma kapasitesi * L / 24h So utma esnas nda güç tüketimi kw Isıtma esnasında güç tüketimi kw Güç kayna V / Hz / Ph / 50 / / 50 / 1 So utma / s tma ak m (nom.) A 3.6 / / 4.6 Üretilen negatif iyonlar **** Miktar / cc So utma / s tma hava ak fl (nom.) m 3 /h 560 / / 600 Maksimum oda hacmi** m Kompresör tipi Dönel Dönel Fan hızları 3 3 Termostatik aralık ºC Çal flma aral ºC -10ºC to +43ºC -10ºC to +43ºC Manuel / mekanik / elektronik kontroller Elektronik kumanda Elektronik kumanda Uzaktan kumanda Evet / Hayır E E Hava filtresi tipleri Ekran, Enzim, Aktif karbon Ekran, Enzim, Aktif karbon So utucu tipi / flarj r / gr R410A / 860 gr R410A / 1100 gr So utucu boru çap S v - Gaz Inch 1/4-3/8 1/4-3/8 Emme / tahliye basıncı bar 12 / / 40 ç ünite boyutlar (g x d x y) mm 795 x 182 x x 182 x 265 D fl ünite boyutlar (g x d x y) mm 710 x 255 x x 255 x 545 ç ünite net a rl kg D fl ç ünite net a rl kg ç ünite brüt a rl kg D fl ünite brüt a rl kg ç ünite gürültü seviyesi db D fl ünite gürültü seviyesi db ç ünite koruma IP IP X0 IP X0 D fl ünite koruma IP IP X4 IP X4 * EN ** Gösterim amaçl kullan lacakt r *** Nem alma 32 o C, %80 RH **** Hava tahliyesinde ölçülen At k elektrikli ürünler evsel at klarla birlikte at lmamal d r. Lütfen tesislerin oldu u yerlerde geri kazan m sa lay n z. Geri kazan m tavsiyeleri için yetkili yerel makama veya sat c n za baflvurun. 91

20 DISIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Genuastrasse MÜNCHENSTEIN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Beiersdorfstraße EMMERICH tel: fax: DANMARK PVG Scandinavia A/S Niels Bohrsvej HADERSLEV tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: UNITED KINGDOM Lister Gases Bridge Street Holloway Bank, Wednesbury West Midlands WS10 OAW tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Sunwind - Gylling A/S Rudsletta / P.O. Box 64 N-1309 RUD tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelnej Białobrzegi tel: fax: TURKEY PVG Turkey Ltd. Ataturk Cad. No 380 Ak Ishani Kat Alsancak IZMIR - TURKEY tel: fax: PVG Traffic avg man_s

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

GULLIVER BSD SER S BS1D

GULLIVER BSD SER S BS1D Teknik Broflür Düflük NOx Gaz GULL VER BSD SER LER Low NOx ki Kademe Gaz Brülörleri GULLIVER BSD SER S /9 kw 3/4 9 kw / kw /4 kw Riello Gulliver BSD serisi iki kademeli gaz brülörleri, Low NOx (düflük

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar

Kullan m k lavuzu. Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kullan m k lavuzu Altivar 11 Telemecanique Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar H z kontrol cihaz enerjilendirildi inde, güç komponentleri ve baz kontrol komponentleri flebekeye ba lan r. Bunlara

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı