Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü"

Transkript

1 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

2

3 Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi Bulunmayan İl Özel İdaresi Alacaklarının Tahsili 6183 Sayılı Kanunda, 5766 Sayılı Yasa İle Yapılan Son Değişiklikler Belediye ve İl Özel İdarelerinin Malvarlıklarının Haczi Amme Alacaklarının Tahsiline Yönelik Menkul ve Gayrimenkullerin Satışı Şirketlerden Alınmayan Amme Alacakları İçin Ortaklara Başvurulması Amme Alacaklarının Tahsilinde Tebligat Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiası İflasın Ertelenmesinin Kamu Alacaklarına Etkisi Banka ve Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Gereği Tahsili Amme Alacaklarında Konkordatonun Zaruri Olmayışı Tahsil Zamanaşımı ve Kesilmesi Ankara 2011

4 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Hukuk Kitapları Dizisi: 1072 ISBN Birinci Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 410 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. İhtiyati Tahakkuk 2. İdari Para Cezaları 3. Tecil 4. Banka Mevduatı 5. Cebren Tahsil 6. Teminatlı Alacaklarda Tahsil 7. Banka Alacakları 8. Tahsil Zamanaşımı 9. İflas Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Rahmetli Annem, Ruhiye Hanım İle Rahmetli Babam Mustafa Bey in Aziz Hatıralarına

6

7 Önsöz 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 1. maddesi gereğince; Kamu kurumlarının haksız fiil ve sözleşmeden kaynaklanan alacaklarına bu yasa hükmü uygulanmamakta, buna karşılık kamu kurumlarının sözleşme ve haksız fiil dışında kalan alacakları ile 6183 Sayılı Kanunun 1 ve 54. maddeleri uyarınca özel takip olanağı bulunması halinde genel hükümlere göre takip ve tahsil yolu mümkün olmayıp 6183 Sayılı Yasa hükümleri gereğince takip yapılmaktadır. Yine idari akitlerden kaynaklanan amme alacakları, örneğin; belediye gelir müdürlüğünce düzenlenen ödeme emri, vergi dairesi tarafından konulan hacizlerin idari nitelikte olması, Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü yapılan satışların idari nitelikte olması gibi, bu nitelikte kamu alacaklarının takip ve tahsili ile ilgili mahkemeler arasında görev uyuşmazlıklarına sebebiyet verilmeden takiplerin sonuçlandırılması, kamu alacağının öncelikle tahsili yönünden takip ve ekonomisi sağlayacaktır Sayılı Bankacılık Kanunu nun 132. maddesi kapsamında Fon, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca takip ettiği alacaklara bu yasa hükümlerinin uygulanması gerektiğinden Fon un 5411 Sayılı Kanun un 132/4. maddesi gereğince takip ettiği alacaklara ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde anılan kanun hükümlerinin uygulanması ile 6183 Sayılı Yasanın uygulama alanı genişlemiştir. Amme idarelerinden belediye encümenince verilen paraların takip ve tahsilinin 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılması, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 55. maddesi gereğince ilgi genel meclisi tarafından alınan ve ilan edilen kararlara aykırı davrananlara uygulanan idari para cezalarını 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil olunması, bu yasanın uygulama alanını genişletmektedir. Menkul mallara ilişkin ihalenin feshinde 2756 Sayılı Kanunun 6/b maddesi gereğince vergi mahkemelerinin görevli olması, buna karşılık 6183 Sayılı Yasanın 99. maddesine göre gayrimenkul ihalesinin feshinin, gayrimenkulün bulunduğu yerin icra mahkemesinden şikâyet yoluyla istenmesi, satış işlemlerinin de 6183 Sayılı Kanun ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu hükümleri açısından incelemeyi gerekli kılmaktadır Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra borçlunun muvafakati bulunması halinde, icra müdürlüğünce 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu nun 93. maddesi gereğince haczi yasak emekli maaşına haciz uygulanması işlemine yönelik şikayetlerin çözümü, İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. İcra ve İflas Kanunun 4949 Sayılı Kanunla değişik 179/b madde gereğince, iflasın ertelenmesi kararının 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan takiple-

8 8 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü re ve haciz işlemlerine etkisi yönünden uyuşmazlıkları İİK nın hükümleri kapsamında çözümlenmesi gerekmektedir. Yine 6183 Sayılı Yasa kapsamındaki alacaklar ile İİK nın 206/5 maddesinde sıralanan, genelde malın aynından kaynaklanan kamu alacakları, konkordatoya yazdırılmamış olsa bile, konkordato hükümlerine tabi olmadan ödenebilirliliği, konkordatonun kamu alacakları için zaruri olmaması da uyuşmazlığı 2004 Sayılı İİK nın hükümleri yönünden incelemeyi de gerekli kılmaktadır. Tüm belirtilen nedenlerle hazırlanan bu kitapta amme alacaklarının takip ve tahsiline yönelik ihtilaflara 6183 Sayılı Kanunun ve 2004 Sayılı İİK nın hükümleri kapsamında irdelenmek gerekli olmuştur. Bu çalışma kamu alacaklarının takip ve tahsilinin mukayeseli olarak incelenmesi için düşünülmüştür. Bu yorucu çalışmada basımın yazılmasında Dairemizin değerli elemanı Harun KARAKOCA nın gerekli katkıları nedeniyle kendisine ayrıca candan teşekkür ederim. Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi

9 İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltmalar Giriş Birinci Bölüm UYGULAMA ALANI, GÖREVLİ YARGI MERCİLERİ VE TAHSİL DAİRESİ I SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI A. Açıklama...21 B. Tahsili Emval Kanununa Atıf Yapan Kanun Hükümleri...22 C Sayılı Kanuna Atıf Yapan Kanunlar Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Yargı Mercileri Sayılı Kanunun Birinci Maddesi Kapsamında Kalan Alacakların Tahsilinde Görev İdari Akitlerden Doğan Alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Amme Alacağı Niteliğindedir Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanunu Kapsamında Tahsilinde Görev Amme İdarelerinden Belediyeler ve İl Özel İdaresi Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsilinde Görev Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Takibinde Görev Muhtelif Kanun ve Tüzüklerden Kaynaklanan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Takip ve Tahsilinde Görev II. AMME ALACAKLARININ 6183 SAYILI KANUN İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULAMA FARKLILIĞI III. TAHSİL DAİRESİ BULUNMAYAN İL ÖZEL İDARELERİNDE İDARİ PARA CEZALARININ TAKİP VE TAHSİLİ A. Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezaları...57 B. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi...58 İkinci Bölüm 6183 SAYILI KANUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER, ALACAKLARIN TAHAKKUK VE TAKİBİ I SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA 5766 SAYILI KANUNLA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER A. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları...62

10 10 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü B. Limited Şirketin Amme Borçları...62 C. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Başlıklı Mükerrer 35. Maddede Yapılan Değişiklikler...64 D. İlave Edilen 36/A Maddesi...65 E. Tecil Başlıklı 48. Maddede Yapılan Değişiklikler...66 F. İcranın Kaza Mercilerince Tehiri 49. Maddede Yapılan Değişiklikler...67 G. Geçici 8. Maddenin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik...68 II. İHTİYATİ TAHAKKUK A. İhtiyati Tahakkukun Nedenleri...70 B. İhtiyati Tahakkukun Neticeleri...73 III. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK (6183 SAYILI KANUN) İLE ÖZEL HUKUK (İCRA İFLAS HUKUKU) HÜKÜMLERİNDEKİ İHTİYATİ HACİZ ARASINDAKİ AYRILIKLAR IV. İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ A. Geçici Tahakkuk Miktarına Karşı Davanın Yönetilmesi...80 B. Davanın Geçici Tahakkuk Nedenine Yöneltilmesi...81 V. AMME ALACAKLARINDA HACZE İŞTİRAK VI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE SIRA VII. TECİL MADDE-48: (5766 Sayılı Kanunun 6. Maddesiyle Değişik)...98 A. Açıklama...99 B. Kamu Alacağının Tecilinin Şartları Kamu Borçlusunun Zor Duruma Düşme İhtimali Bulunmalıdır Yazılı İstemde Bulunma Şartı Borçlunun Teminat Göstermesi Şartı Tecil Erteleme İki Yıl Süre İle Sınırlıdır Kamu Alacağı Tecil Edilmiş Olsa Dahi Direnme Faizi Uygulanmalıdır C. Tecil (Erteleme) ve Taksitlendirmenin Sonuçları VIII. İCRANIN KAZA MERCİLERİNCE TEHİRİ: IX. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI X. GECİKME ZAMMI, NİSPET VE HESABI Madde 51-(5035 Sayılı Kanunun 4. Maddesiyle Değişen Madde T ) A. Açıklama B. Gecikme Zammının Şartları C. Gecikme Zammını Tabi Olmayan Alacaklar...106

11 İçindekiler 11 Üçüncü Bölüm İHTİYATİ HACİZ, HACİZ, MENKUL VE GAYRİMENKUL SATIŞI I. İHTİYATİ HACİZ A. Açıklama B. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması C. İhtiyati Haciz İstihkak İddiası II. HACİZ A. Açıklama B. İl Özel İdaresi ve Belediyeler Yönünden Hazzedilemeyen Mal Varlıkları C. Belediye Mal Varlıklarının Haczi İle İlgili Olarak III. HAL TAHSİSİ İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ A. Tahsis B. Teminat C. Tahsisin İptali IV. ÖZEL İDARE MAL VARLIKLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ V. AMME ALACAĞI NEDENİYLE BANKADAKİ MEVDUATA VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA HACİZ İHBARI GÖNDERİLMESİ VI. HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI VE SATIŞI VII. MENKUL MALLARIN SATIŞI VIII. MENKUL MALLARIN SATIŞININ ŞEKLİ VE İLANI IX. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI A. Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi (6183 S.K. Md. 88) Açıklama ve Sorumlulukları B. Gayrimenkul Haczinin Neticeleri Haczin Mütemmim Cüzüleri ve Teferruatı Kapsaması Haczin, Hasılat ve Menfaatleri Kapsaması Haczedilen Gayrimenkulün İpotek Alacaklılarına Bildirilmesi C. Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi D. Gayrimenkullerin Satışı ve Komisyonları E. Gayrimenkullere Değer Biçme X. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ XI. GAYRİMENKUL SATIŞINDA İLAN XII. İLAN ŞEKLİ XIII. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALEYE İŞTİRAK (6183 S.K. MD. 94) XIV. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALE KOŞULLARI

12 12 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü XV. İHALENİN DİĞER UNSURLARI A. Verilecek Teminat Bakımından B. Artırma Bedelinde Oran C. İhale Edilen Taşınmazın Tescil ve Teslimi XVI. İHALENİN YAPILAMAMASI XVII. GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ A. İhale Bedelinin Ödenmemesine Bağlı Fesih B. İhalesi Feshedilen Taşınmaz (7) Gün İçinde Artırmaya Çıkarılmalıdır C. İkinci Artırmada Taşınmaz En Çok Pey Sürene İhale Edilmelidir XVIII. İCRA MÜDÜRÜNÜN YETKİLERİ A. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması B. İcra ve İflas Kanunu'nun 134. Maddesine Göre C. Teminat Akçesinin Alıkonulması D. Alıcıdan En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Teklif Olunması ve Yeniden İhale Yapılması XIV. GAYRİMENKULÜN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ A. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesini Gerektiren Nedenler B. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesinin Sonuçları XX. İHALE NETİCESİ FESİH VE TESCİL XXI. FESİH NEDENLERİ A. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan Usulsüzlükler B. Artırmaya Bağlı Fesih Nedenleri C. Alıcının Hataya Düşürülmesi ve İhaleye Fesat Karıştırılması Nedenine Dayalı Fesih Nedenleri D. Kamu Alacakları İçin Yapılan İhalenin Feshi İsteminde Usul E. İhalenin Feshinde Şikayetçi Olabilecek Kişiler F. İhalenin Feshi İsteminin Reddi Kararının Sonuçları G. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları XXII. ŞİRKETLERDEN BORÇ TAHSİLİ, ŞİRKETLERDEN ALINAMAYAN AMME ALACAKLARI İÇİN ORTAKLARA BAŞVURULMASI A. Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Başlıklı Mükerrer 35. Maddeye Tarihinde Getirilen Değişiklikler XXIII. CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ A. Kamu Alacağının İstenebilirliğinin Koşulları B. Haciz Yolu İle Takip İçin Kamu Borçlusuna Ödeme emri Tebliği Gerekir C. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları (İİK. Mad. 143/2-6) D. Rehin Açığı Belgesi Bakımından E. Kamu Alacağının Zorunlu Karşılanma Usulleri Kamu Alacağının Ödetilmesinde Haciz Yolu Güvencenin Paraya Çevrilmesi Yolu a. Maddi Güvence Gösterilmişse Uygulama

13 İçindekiler 13 b. Güvencenin Gerçek ve Tüzel Kişilerin Şahsi Kefaleti Şeklinde Gösterilmesi Halinde Uygulama c. Kamu Alacaklarının Tahsili Açısından İflas Yolu XXIV. ÖDEME EMRİ A. Kamu Alacağının Tahsilinde Ödeme Emri Gönderilebilmesinin Şartları Kamu Alacağının Vadesi Gelmiş Bulunmalıdır Ödeme Emri Hukuka Uygun Olmalıdır XXV. TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP A. Kişisel Güvence B. Teminat Paraya Çevrilmeden Diğer Cebren Tahsil Yollarına Başvurulamaz C. Güvencenin Paraya Çevrilmesinin Koşulları İhbarın Tebliğe Bağlı Sonuçları Güvence Paraya Çevrilmeden Diğer Kovuşturma Yollarının Uygulanamayacağıdır XXVI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE VE İCRA İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGAT XXVII. AMME ALACAKLARININ TAKİBİNDE TEBLİĞ USULLERİ A. Genel Tebliğ Usulü B. Memur Aracılığı İle Tebliğ C. Dairede Komisyonda Tebliğ D. İlanen Tebliğ E. Faks Çekme Suretiyle Tebligat Yapmak F. Tebligat Usulsüzlüğü Şikayetinin İncelenmesi G. Hükmi Şahıslar Adına Yapılacak Tebligat H Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35/son'a Göre Adli Tebligat I. Bakanlıklara Karşı Yapılan İcra Takiplerinde Tebliğ Usulü Dördüncü Bölüm ÖDEME EMRİNE İTİRAZ, İSTİHKAK İDDİASI, TASARRUFUN İPTALİ I. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ A. Açıklama B. Davanın Şekli Koşulları Süre Bakımından Davanın Açılacağı Yer Mahkemesi Ödeme Emrine Karşı Davada Şekli Unsurlar C. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Nedenleri D. Ödeme Emrine Karşı Borcun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Dava Açılabilir E. Haksız Çıkma Tazminatı F. Dava Süreci ve Sonuçları G. Vergi Mahkemelerinin Konu İle İlgili Kararları Temyize Tabidir H. Davanın Sonuçları...266

14 14 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü II. İSTİHKAK İDDİASI A. İstihkak Davasının Konusu B. İstihkak İddiasının Tebliği ve Sonuçları Üçüncü Şahıslar Yönünden İstihkak İddiası Borçlu Bakımından İstihkak İddiası Alacaklı Kamu İdaresinin Yasadan Kaynaklanan İstihkak İddiası III. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI A. Açıklama Genel Olarak Üçüncü Kişi Haciz Esnasında İstihkak İddiasında Bulunmak Zorundadır Borçlu İle Birlikte Oturan Kişilerin İstihkak İddiasında, Mal Borçlunun Elinde Sayılır B. İstihkak İddiaları İle İlgili Diğer Hükümler Açıklama ve Yorum İstihkak Davalarında Yetkili Mahkeme Yürütmenin Durdurulması ve Tazminat IV. TASARRUFUN İPTALİ A. İptal Davasının Konusu B. Tasarrufun İptali Davalarında Görev C. İptal Davalarında Yetki D. Tasarrufun İptali Davası Açılmasının Koşulları V. HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI VI. İVAZSIZ TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ A. Açıklama B. Kamu Alacağı Tasarruftan Önce Doğmalıdır C. Kamu Alacağının Kanundan Kaynaklanan Takip Yoluyla Tahsili Sonuçsuz Kalmalıdır VII. BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR A. Açıklama B. Bağışlama Sayılan Tasarruflar VIII. HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLAR IX. AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK MAKSADIYLA YAPILAN TASARRUFLAR X. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ A. Açıklama B. İptal Davasının Sonuçları Yasal Düzenleme Tapunun İptalini Amaçlamaz Elden Çıkarılan Mal Değeri Kadar Tazminat Hükmedilmesi

15 İçindekiler 15 Beşinci Bölüm İFLASIN ERTELENMESİ, BANKA VE FON ALACAKLARININ TAHSİLİ, KONKORDATO VE TAHSİL ZAMANAŞIMI I. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNE ETKİSİ A. Giriş B. İflasın Ertelenmesi İçin Maddi (Esasa İlişkin) Şartlar Talep Şartı İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması Gerekir Borca Batıklık Bilançosunun Mahkemeye Verilmesi Gerekir Borca Batıklık Bildiriminin Mahkemeye Verilmesi İyileştirme Projesinin Mahkemeye Verilmesi II. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAKİBİNE OLAN ETKİLERİ A. Cebren Tahsil Haciz İşlemleri Etkisi Gecikme Zammı Uygulanmasına Etkisi Erteleme Kararıyla Birlikte Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması Kuralının İstisnası İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İhbar ve Kıdem Tazminatlarını da İçeren Alacaklarının Tahsiline Etkisi III. İL ÖZEL İDARESİ ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAHSİLİ A Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 7. Maddesinin (b) ve 10. Maddesinin (k) Bendlerine Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler Uyarınca İl Özel İdaresi Alacaklarının Takip ve Tahsili Kamu Borcunu Tecili Mal Bildiriminde Bulunma İdarenin Teminat Talebinde Bulunması İhtiyati Haciz Menkul Malların Satışı Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi B. İl Özel İdarelerine 5779 Sayılı Kanun (İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun) Gereğince Genel Bütçeden Paylarının Ayrılması Payların Oranı Payların Ayrılması C. Kesinti Yapılması Borçlar Aylık Vergi SGK Prim Tahakkukları Ayrılan Paylar İçin Haciz Uygulaması İl Özel İdaresinin Mallarının Haczedilebilirliği IV. BANKA VE FON ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ UYGULANARAK TAHSİLİ A. Açıklama Sayılı Bankacılık Kanunu nun 132. Maddesi Kapsamında Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinde İcra İflas Kanunu Bankaların Kredilerin Dönüşümü İle İlgili İşlemlerinde Tahsil Harcı İle İlgili Sorumlulukları

16 16 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü V. İFLAS YOLUYLA TAKİP A. Kamu Borçlusunun İflas Yoluyla Takibi Açıklama a. Kamu Alacağının Tahsil Edilebilir Nitelikte Olmalıdır b. Kamu Alacağının Tahakkukunun İptali Amacıyla İdari Yargı Merciine Dava Açıldığında Takibe Etkisi B. İflasın Açılması İle Takiplerin Durması ve Düşmesi VI. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ VII. KONKORDATO A. Konkordato Nedir Konkordato Başvurusunun Yapılması B. Konkordato Mühleti Verilmesinin Sonuçları Mühletin Alacaklı Bakımından Sonuçları: Konkordato Amme Alacakları İçin Zaruri Değildir Konkordato Mecburiyetinin Olmadığı Durumlar Nelerdir a. Rehinli Alacaklar b. Amme Alacakları c. İmtiyazlı Alacaklar Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları C. Konkordatonun Sonuçları VIII. TAHSİL ZAMANAŞIMI A. Açıklama B. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması C. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Genel Olarak Tarh (Tahakkuk) Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı D. Zamanaşımının Kesilmesi Bibliyografya Kavramlar Dizini

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü ve Analizi Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 380000000000519 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar B İ R İ NCİ BÖLÜM Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selâhiyetliler Sayfa MADDE 1 Kanunun şümulü AÇIKLAMA VE YORUM... 46 1 Alacağın aidiyeti... 46

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Bankacılıkta Kredi Tahsisi

Bankacılıkta Kredi Tahsisi Bankacılıkta Kredi Tahsisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI BANKACILIKTA KREDİ TAHSİSİ Tüm Yönleri İle Uygulamada Kredi Tahsisi Müşteri Ziyaretinden İzlemeye Kredi Süreci Ziyaret, İstihbarat, Mali Analiz,

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2011/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 19 Kasım 2011-Cumartesi 17:00 SORULAR SORU 1: Mükellef (A) nın, 6111 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş olan ve

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-11.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080927-11.htm Page 1 of 5 27 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27010 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.04.2016/62-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 7)YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde yapılan değişiklik ile mükelleflere

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 22.06.2012/116-1 12 NO LU HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 12 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı harçlarının tamamen

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER

İÇİNDEKİLER İK İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER İÇİNDEKİLER B İR İN C İ BÖ LÜ M ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKENLER VE GEREKMEYENLER, YABANCILARIN ÇALIŞMALARININ YASAK OLDUĞU MESLEK VE GÖREVLER I- ÇALIŞMA İZNİ ALMASI GEREKMEYENLER... 19 II- MAVİ KART SAHİBİ

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Yetkiler Teminat isteme MADDE 5- Şahsi kefalet MADDE 6- İhtiyati haciz MADDE 7-

İKİNCİ BÖLÜM Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Yetkiler Teminat isteme MADDE 5- Şahsi kefalet MADDE 6- İhtiyati haciz MADDE 7- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ

İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ Özgür ÖZKAN I- GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 324. maddesi, anonim şirkette mali durumun bozulması halinde, hem genel kurul hem

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE Hasan BAK* 1.Giriş Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri

İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil BÜYÜKTARAKÇI İŞ HUKUKUNDA MEVSİMLİK İŞLER VE KAMPANYA İŞLERİ Ankara 2010 İş Hukukunda Mevsimlik İşler ve Kampanya İşleri Sevil Büyüktarakçı Hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Av. Mutlu Dinç YENİ BORÇLAR KANUNUNDA NELER DEĞİŞTİ? Ankara, 2011 Yeni Borçlar Kanununda Neler Değişti? Mutlu Dinç Hukuk Kitapları Dizisi: 1104 ISBN 978-975-02-1587-2

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/025 Sirküler Tarihi : 22.04.2016 Sirküler No : 2016/025 SERİ:A SIRA:7 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ İLE SERİ:A SIRA:1 NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 16.04.2016 tarihli ve 29686 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 15 Mart 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26817 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 318) 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/2/2008

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı