Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü"

Transkript

1 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

2

3 Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi Bulunmayan İl Özel İdaresi Alacaklarının Tahsili 6183 Sayılı Kanunda, 5766 Sayılı Yasa İle Yapılan Son Değişiklikler Belediye ve İl Özel İdarelerinin Malvarlıklarının Haczi Amme Alacaklarının Tahsiline Yönelik Menkul ve Gayrimenkullerin Satışı Şirketlerden Alınmayan Amme Alacakları İçin Ortaklara Başvurulması Amme Alacaklarının Tahsilinde Tebligat Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiası İflasın Ertelenmesinin Kamu Alacaklarına Etkisi Banka ve Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Gereği Tahsili Amme Alacaklarında Konkordatonun Zaruri Olmayışı Tahsil Zamanaşımı ve Kesilmesi Ankara 2011

4 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Hukuk Kitapları Dizisi: 1072 ISBN Birinci Baskı: Ocak Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam 410 Sayfa, 16x23,5 cm. 1. İhtiyati Tahakkuk 2. İdari Para Cezaları 3. Tecil 4. Banka Mevduatı 5. Cebren Tahsil 6. Teminatlı Alacaklarda Tahsil 7. Banka Alacakları 8. Tahsil Zamanaşımı 9. İflas Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Rahmetli Annem, Ruhiye Hanım İle Rahmetli Babam Mustafa Bey in Aziz Hatıralarına

6

7 Önsöz 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 1. maddesi gereğince; Kamu kurumlarının haksız fiil ve sözleşmeden kaynaklanan alacaklarına bu yasa hükmü uygulanmamakta, buna karşılık kamu kurumlarının sözleşme ve haksız fiil dışında kalan alacakları ile 6183 Sayılı Kanunun 1 ve 54. maddeleri uyarınca özel takip olanağı bulunması halinde genel hükümlere göre takip ve tahsil yolu mümkün olmayıp 6183 Sayılı Yasa hükümleri gereğince takip yapılmaktadır. Yine idari akitlerden kaynaklanan amme alacakları, örneğin; belediye gelir müdürlüğünce düzenlenen ödeme emri, vergi dairesi tarafından konulan hacizlerin idari nitelikte olması, Devlet İhale Kanununa göre açık teklif usulü yapılan satışların idari nitelikte olması gibi, bu nitelikte kamu alacaklarının takip ve tahsili ile ilgili mahkemeler arasında görev uyuşmazlıklarına sebebiyet verilmeden takiplerin sonuçlandırılması, kamu alacağının öncelikle tahsili yönünden takip ve ekonomisi sağlayacaktır Sayılı Bankacılık Kanunu nun 132. maddesi kapsamında Fon, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca takip ettiği alacaklara bu yasa hükümlerinin uygulanması gerektiğinden Fon un 5411 Sayılı Kanun un 132/4. maddesi gereğince takip ettiği alacaklara ilişkin her türlü teminatın paraya çevrilmesinde anılan kanun hükümlerinin uygulanması ile 6183 Sayılı Yasanın uygulama alanı genişlemiştir. Amme idarelerinden belediye encümenince verilen paraların takip ve tahsilinin 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılması, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 55. maddesi gereğince ilgi genel meclisi tarafından alınan ve ilan edilen kararlara aykırı davrananlara uygulanan idari para cezalarını 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre tahsil olunması, bu yasanın uygulama alanını genişletmektedir. Menkul mallara ilişkin ihalenin feshinde 2756 Sayılı Kanunun 6/b maddesi gereğince vergi mahkemelerinin görevli olması, buna karşılık 6183 Sayılı Yasanın 99. maddesine göre gayrimenkul ihalesinin feshinin, gayrimenkulün bulunduğu yerin icra mahkemesinden şikâyet yoluyla istenmesi, satış işlemlerinin de 6183 Sayılı Kanun ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu hükümleri açısından incelemeyi gerekli kılmaktadır Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra borçlunun muvafakati bulunması halinde, icra müdürlüğünce 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu nun 93. maddesi gereğince haczi yasak emekli maaşına haciz uygulanması işlemine yönelik şikayetlerin çözümü, İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. İcra ve İflas Kanunun 4949 Sayılı Kanunla değişik 179/b madde gereğince, iflasın ertelenmesi kararının 6183 Sayılı Yasa hükümlerine göre yapılan takiple-

8 8 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü re ve haciz işlemlerine etkisi yönünden uyuşmazlıkları İİK nın hükümleri kapsamında çözümlenmesi gerekmektedir. Yine 6183 Sayılı Yasa kapsamındaki alacaklar ile İİK nın 206/5 maddesinde sıralanan, genelde malın aynından kaynaklanan kamu alacakları, konkordatoya yazdırılmamış olsa bile, konkordato hükümlerine tabi olmadan ödenebilirliliği, konkordatonun kamu alacakları için zaruri olmaması da uyuşmazlığı 2004 Sayılı İİK nın hükümleri yönünden incelemeyi de gerekli kılmaktadır. Tüm belirtilen nedenlerle hazırlanan bu kitapta amme alacaklarının takip ve tahsiline yönelik ihtilaflara 6183 Sayılı Kanunun ve 2004 Sayılı İİK nın hükümleri kapsamında irdelenmek gerekli olmuştur. Bu çalışma kamu alacaklarının takip ve tahsilinin mukayeseli olarak incelenmesi için düşünülmüştür. Bu yorucu çalışmada basımın yazılmasında Dairemizin değerli elemanı Harun KARAKOCA nın gerekli katkıları nedeniyle kendisine ayrıca candan teşekkür ederim. Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi

9 İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltmalar Giriş Birinci Bölüm UYGULAMA ALANI, GÖREVLİ YARGI MERCİLERİ VE TAHSİL DAİRESİ I SAYILI KANUNUN UYGULAMA ALANI A. Açıklama...21 B. Tahsili Emval Kanununa Atıf Yapan Kanun Hükümleri...22 C Sayılı Kanuna Atıf Yapan Kanunlar Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümünde Görevli Yargı Mercileri Sayılı Kanunun Birinci Maddesi Kapsamında Kalan Alacakların Tahsilinde Görev İdari Akitlerden Doğan Alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Amme Alacağı Niteliğindedir Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacakların Tahsili Usulü Kanunu Kapsamında Tahsilinde Görev Amme İdarelerinden Belediyeler ve İl Özel İdaresi Alacaklarının 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Tahsilinde Görev Fon Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Takibinde Görev Muhtelif Kanun ve Tüzüklerden Kaynaklanan Alacakların 6183 Sayılı Yasa Hükümlerine Göre Takip ve Tahsilinde Görev II. AMME ALACAKLARININ 6183 SAYILI KANUN İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TAKİP VE TAHSİLİNDE UYGULAMA FARKLILIĞI III. TAHSİL DAİRESİ BULUNMAYAN İL ÖZEL İDARELERİNDE İDARİ PARA CEZALARININ TAKİP VE TAHSİLİ A. Kabahatler Kanunu Kapsamına Giren İdari Para Cezaları...57 B. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi...58 İkinci Bölüm 6183 SAYILI KANUNDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER, ALACAKLARIN TAHAKKUK VE TAKİBİ I SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA 5766 SAYILI KANUNLA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER A. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları...62

10 10 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü B. Limited Şirketin Amme Borçları...62 C. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Başlıklı Mükerrer 35. Maddede Yapılan Değişiklikler...64 D. İlave Edilen 36/A Maddesi...65 E. Tecil Başlıklı 48. Maddede Yapılan Değişiklikler...66 F. İcranın Kaza Mercilerince Tehiri 49. Maddede Yapılan Değişiklikler...67 G. Geçici 8. Maddenin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik...68 II. İHTİYATİ TAHAKKUK A. İhtiyati Tahakkukun Nedenleri...70 B. İhtiyati Tahakkukun Neticeleri...73 III. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNE YÖNELİK (6183 SAYILI KANUN) İLE ÖZEL HUKUK (İCRA İFLAS HUKUKU) HÜKÜMLERİNDEKİ İHTİYATİ HACİZ ARASINDAKİ AYRILIKLAR IV. İHTİYATİ TAHAKKUKA İTİRAZ A. Geçici Tahakkuk Miktarına Karşı Davanın Yönetilmesi...80 B. Davanın Geçici Tahakkuk Nedenine Yöneltilmesi...81 V. AMME ALACAKLARINDA HACZE İŞTİRAK VI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE SIRA VII. TECİL MADDE-48: (5766 Sayılı Kanunun 6. Maddesiyle Değişik)...98 A. Açıklama...99 B. Kamu Alacağının Tecilinin Şartları Kamu Borçlusunun Zor Duruma Düşme İhtimali Bulunmalıdır Yazılı İstemde Bulunma Şartı Borçlunun Teminat Göstermesi Şartı Tecil Erteleme İki Yıl Süre İle Sınırlıdır Kamu Alacağı Tecil Edilmiş Olsa Dahi Direnme Faizi Uygulanmalıdır C. Tecil (Erteleme) ve Taksitlendirmenin Sonuçları VIII. İCRANIN KAZA MERCİLERİNCE TEHİRİ: IX. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI X. GECİKME ZAMMI, NİSPET VE HESABI Madde 51-(5035 Sayılı Kanunun 4. Maddesiyle Değişen Madde T ) A. Açıklama B. Gecikme Zammının Şartları C. Gecikme Zammını Tabi Olmayan Alacaklar...106

11 İçindekiler 11 Üçüncü Bölüm İHTİYATİ HACİZ, HACİZ, MENKUL VE GAYRİMENKUL SATIŞI I. İHTİYATİ HACİZ A. Açıklama B. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması C. İhtiyati Haciz İstihkak İddiası II. HACİZ A. Açıklama B. İl Özel İdaresi ve Belediyeler Yönünden Hazzedilemeyen Mal Varlıkları C. Belediye Mal Varlıklarının Haczi İle İlgili Olarak III. HAL TAHSİSİ İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ A. Tahsis B. Teminat C. Tahsisin İptali IV. ÖZEL İDARE MAL VARLIKLARININ HACZEDİLMEZLİĞİ V. AMME ALACAĞI NEDENİYLE BANKADAKİ MEVDUATA VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA HACİZ İHBARI GÖNDERİLMESİ VI. HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN KORUNMASI VE SATIŞI VII. MENKUL MALLARIN SATIŞI VIII. MENKUL MALLARIN SATIŞININ ŞEKLİ VE İLANI IX. GAYRİMENKUL MALLARIN HACZİ VE SATIŞI A. Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi (6183 S.K. Md. 88) Açıklama ve Sorumlulukları B. Gayrimenkul Haczinin Neticeleri Haczin Mütemmim Cüzüleri ve Teferruatı Kapsaması Haczin, Hasılat ve Menfaatleri Kapsaması Haczedilen Gayrimenkulün İpotek Alacaklılarına Bildirilmesi C. Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi D. Gayrimenkullerin Satışı ve Komisyonları E. Gayrimenkullere Değer Biçme X. KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ XI. GAYRİMENKUL SATIŞINDA İLAN XII. İLAN ŞEKLİ XIII. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALEYE İŞTİRAK (6183 S.K. MD. 94) XIV. GAYRİMENKUL MALLARDA ARTIRMA VE İHALE KOŞULLARI

12 12 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü XV. İHALENİN DİĞER UNSURLARI A. Verilecek Teminat Bakımından B. Artırma Bedelinde Oran C. İhale Edilen Taşınmazın Tescil ve Teslimi XVI. İHALENİN YAPILAMAMASI XVII. GAYRİMENKUL SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ A. İhale Bedelinin Ödenmemesine Bağlı Fesih B. İhalesi Feshedilen Taşınmaz (7) Gün İçinde Artırmaya Çıkarılmalıdır C. İkinci Artırmada Taşınmaz En Çok Pey Sürene İhale Edilmelidir XVIII. İCRA MÜDÜRÜNÜN YETKİLERİ A. İhalenin İcra Müdürü Tarafından Kaldırılması B. İcra ve İflas Kanunu'nun 134. Maddesine Göre C. Teminat Akçesinin Alıkonulması D. Alıcıdan En Yüksek Pey Sürmüş Olan Kişiye Teklif Olunması ve Yeniden İhale Yapılması XIV. GAYRİMENKULÜN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ A. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesini Gerektiren Nedenler B. Gayrimenkul Mülkiyetinin Alacaklıya Geçmesinin Sonuçları XX. İHALE NETİCESİ FESİH VE TESCİL XXI. FESİH NEDENLERİ A. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan Usulsüzlükler B. Artırmaya Bağlı Fesih Nedenleri C. Alıcının Hataya Düşürülmesi ve İhaleye Fesat Karıştırılması Nedenine Dayalı Fesih Nedenleri D. Kamu Alacakları İçin Yapılan İhalenin Feshi İsteminde Usul E. İhalenin Feshinde Şikayetçi Olabilecek Kişiler F. İhalenin Feshi İsteminin Reddi Kararının Sonuçları G. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları XXII. ŞİRKETLERDEN BORÇ TAHSİLİ, ŞİRKETLERDEN ALINAMAYAN AMME ALACAKLARI İÇİN ORTAKLARA BAŞVURULMASI A. Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Başlıklı Mükerrer 35. Maddeye Tarihinde Getirilen Değişiklikler XXIII. CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ A. Kamu Alacağının İstenebilirliğinin Koşulları B. Haciz Yolu İle Takip İçin Kamu Borçlusuna Ödeme emri Tebliği Gerekir C. Aciz Belgesinin Takip Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları (İİK. Mad. 143/2-6) D. Rehin Açığı Belgesi Bakımından E. Kamu Alacağının Zorunlu Karşılanma Usulleri Kamu Alacağının Ödetilmesinde Haciz Yolu Güvencenin Paraya Çevrilmesi Yolu a. Maddi Güvence Gösterilmişse Uygulama

13 İçindekiler 13 b. Güvencenin Gerçek ve Tüzel Kişilerin Şahsi Kefaleti Şeklinde Gösterilmesi Halinde Uygulama c. Kamu Alacaklarının Tahsili Açısından İflas Yolu XXIV. ÖDEME EMRİ A. Kamu Alacağının Tahsilinde Ödeme Emri Gönderilebilmesinin Şartları Kamu Alacağının Vadesi Gelmiş Bulunmalıdır Ödeme Emri Hukuka Uygun Olmalıdır XXV. TEMİNATLI ALACAKLARDA TAKİP A. Kişisel Güvence B. Teminat Paraya Çevrilmeden Diğer Cebren Tahsil Yollarına Başvurulamaz C. Güvencenin Paraya Çevrilmesinin Koşulları İhbarın Tebliğe Bağlı Sonuçları Güvence Paraya Çevrilmeden Diğer Kovuşturma Yollarının Uygulanamayacağıdır XXVI. AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE VE İCRA İFLAS HUKUKUNDA TEBLİGAT XXVII. AMME ALACAKLARININ TAKİBİNDE TEBLİĞ USULLERİ A. Genel Tebliğ Usulü B. Memur Aracılığı İle Tebliğ C. Dairede Komisyonda Tebliğ D. İlanen Tebliğ E. Faks Çekme Suretiyle Tebligat Yapmak F. Tebligat Usulsüzlüğü Şikayetinin İncelenmesi G. Hükmi Şahıslar Adına Yapılacak Tebligat H Sayılı Tebligat Kanunu'nun 35/son'a Göre Adli Tebligat I. Bakanlıklara Karşı Yapılan İcra Takiplerinde Tebliğ Usulü Dördüncü Bölüm ÖDEME EMRİNE İTİRAZ, İSTİHKAK İDDİASI, TASARRUFUN İPTALİ I. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ A. Açıklama B. Davanın Şekli Koşulları Süre Bakımından Davanın Açılacağı Yer Mahkemesi Ödeme Emrine Karşı Davada Şekli Unsurlar C. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Nedenleri D. Ödeme Emrine Karşı Borcun Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Dava Açılabilir E. Haksız Çıkma Tazminatı F. Dava Süreci ve Sonuçları G. Vergi Mahkemelerinin Konu İle İlgili Kararları Temyize Tabidir H. Davanın Sonuçları...266

14 14 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü II. İSTİHKAK İDDİASI A. İstihkak Davasının Konusu B. İstihkak İddiasının Tebliği ve Sonuçları Üçüncü Şahıslar Yönünden İstihkak İddiası Borçlu Bakımından İstihkak İddiası Alacaklı Kamu İdaresinin Yasadan Kaynaklanan İstihkak İddiası III. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ELİNDE HACZEDİLEN MALLARA KARŞI İSTİHKAK İDDİALARI A. Açıklama Genel Olarak Üçüncü Kişi Haciz Esnasında İstihkak İddiasında Bulunmak Zorundadır Borçlu İle Birlikte Oturan Kişilerin İstihkak İddiasında, Mal Borçlunun Elinde Sayılır B. İstihkak İddiaları İle İlgili Diğer Hükümler Açıklama ve Yorum İstihkak Davalarında Yetkili Mahkeme Yürütmenin Durdurulması ve Tazminat IV. TASARRUFUN İPTALİ A. İptal Davasının Konusu B. Tasarrufun İptali Davalarında Görev C. İptal Davalarında Yetki D. Tasarrufun İptali Davası Açılmasının Koşulları V. HÜKÜMSÜZ SAYILMADA ZAMANAŞIMI VI. İVAZSIZ TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ A. Açıklama B. Kamu Alacağı Tasarruftan Önce Doğmalıdır C. Kamu Alacağının Kanundan Kaynaklanan Takip Yoluyla Tahsili Sonuçsuz Kalmalıdır VII. BAĞIŞLAMA SAYILAN TASARRUFLAR A. Açıklama B. Bağışlama Sayılan Tasarruflar VIII. HÜKÜMSÜZ SAYILAN DİĞER TASARRUFLAR IX. AMME ALACAĞININ TAHSİLİNE İMKAN BIRAKMAMAK MAKSADIYLA YAPILAN TASARRUFLAR X. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAKLARI VE MECBURİYETLERİ A. Açıklama B. İptal Davasının Sonuçları Yasal Düzenleme Tapunun İptalini Amaçlamaz Elden Çıkarılan Mal Değeri Kadar Tazminat Hükmedilmesi

15 İçindekiler 15 Beşinci Bölüm İFLASIN ERTELENMESİ, BANKA VE FON ALACAKLARININ TAHSİLİ, KONKORDATO VE TAHSİL ZAMANAŞIMI I. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNE ETKİSİ A. Giriş B. İflasın Ertelenmesi İçin Maddi (Esasa İlişkin) Şartlar Talep Şartı İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunan Şirketin Borca Batık Durumda Olması Gerekir Borca Batıklık Bilançosunun Mahkemeye Verilmesi Gerekir Borca Batıklık Bildiriminin Mahkemeye Verilmesi İyileştirme Projesinin Mahkemeye Verilmesi II. İFLASIN ERTELENMESİNİN KAMU ALACAKLARININ TAKİBİNE OLAN ETKİLERİ A. Cebren Tahsil Haciz İşlemleri Etkisi Gecikme Zammı Uygulanmasına Etkisi Erteleme Kararıyla Birlikte Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması Kuralının İstisnası İşçilerin İş İlişkisine Dayanan ve İhbar ve Kıdem Tazminatlarını da İçeren Alacaklarının Tahsiline Etkisi III. İL ÖZEL İDARESİ ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA KAPSAMINDA TAHSİLİ A Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 7. Maddesinin (b) ve 10. Maddesinin (k) Bendlerine Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler Uyarınca İl Özel İdaresi Alacaklarının Takip ve Tahsili Kamu Borcunu Tecili Mal Bildiriminde Bulunma İdarenin Teminat Talebinde Bulunması İhtiyati Haciz Menkul Malların Satışı Gayrimenkul Malların ve Gemilerin Haczi B. İl Özel İdarelerine 5779 Sayılı Kanun (İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkındaki Kanun) Gereğince Genel Bütçeden Paylarının Ayrılması Payların Oranı Payların Ayrılması C. Kesinti Yapılması Borçlar Aylık Vergi SGK Prim Tahakkukları Ayrılan Paylar İçin Haciz Uygulaması İl Özel İdaresinin Mallarının Haczedilebilirliği IV. BANKA VE FON ALACAKLARININ 6183 SAYILI YASA HÜKÜMLERİ UYGULANARAK TAHSİLİ A. Açıklama Sayılı Bankacılık Kanunu nun 132. Maddesi Kapsamında Amme Alacaklarının Takip ve Tahsilinde İcra İflas Kanunu Bankaların Kredilerin Dönüşümü İle İlgili İşlemlerinde Tahsil Harcı İle İlgili Sorumlulukları

16 16 Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü V. İFLAS YOLUYLA TAKİP A. Kamu Borçlusunun İflas Yoluyla Takibi Açıklama a. Kamu Alacağının Tahsil Edilebilir Nitelikte Olmalıdır b. Kamu Alacağının Tahakkukunun İptali Amacıyla İdari Yargı Merciine Dava Açıldığında Takibe Etkisi B. İflasın Açılması İle Takiplerin Durması ve Düşmesi VI. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ VII. KONKORDATO A. Konkordato Nedir Konkordato Başvurusunun Yapılması B. Konkordato Mühleti Verilmesinin Sonuçları Mühletin Alacaklı Bakımından Sonuçları: Konkordato Amme Alacakları İçin Zaruri Değildir Konkordato Mecburiyetinin Olmadığı Durumlar Nelerdir a. Rehinli Alacaklar b. Amme Alacakları c. İmtiyazlı Alacaklar Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları C. Konkordatonun Sonuçları VIII. TAHSİL ZAMANAŞIMI A. Açıklama B. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması C. Vergi Hukukunda Zamanaşımı Genel Olarak Tarh (Tahakkuk) Zamanaşımı Tahsil Zamanaşımı D. Zamanaşımının Kesilmesi Bibliyografya Kavramlar Dizini

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar

İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar B İ R İ NCİ BÖLÜM Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selâhiyetliler Sayfa MADDE 1 Kanunun şümulü AÇIKLAMA VE YORUM... 46 1 Alacağın aidiyeti... 46

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

EMSALYARGITAY KARARLARI

EMSALYARGITAY KARARLARI AVUKAT Nihat MEYDAN AVUKAT Fadime YAPAL İCRA VE İFLAS KANUNU EMSALYARGITAY KARARLARI ZİGANA YAYINCILIK PAZARLAMA İstanbul 2014 İCRA VE İFLAS KANUNU EMSAL YARGITAY KARARLARI Hukuk Serisi No: 8 1. Bası -

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V.

1 / 104 Adres:Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: B.HANÇER İ Dai.Bşk. V. GENELGE... 5 2011/53... 5 GENEL AÇIKLAMALAR... 5 BİRİNCİ KISIM... 6 Genel Esaslar... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 Kurum Alacaklarının Korunmasına İlişkin Hükümler... 6 1. Borçlunun ölümü... 6 2. Tebliğ işlemleri...

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-34

SİRKÜLER RAPOR 2007-34 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-07

SİRKÜLER RAPOR 2007-07 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Ödeme Emri Düzenlenmesi Haciz Mal Varlığı Araştırması Üçüncü

Detaylı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 627 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 628 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun DİZİN BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü... 633 Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar...

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... VII Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat

Detaylı

Belediye Sorunları Rehberi

Belediye Sorunları Rehberi Belediye Sorunları Rehberi Sadettin DOĞANYİĞİT Sayıştay Uzman Denetçisi Av. M. Lamih ÇELİK Belediye Hukuk İşleri Müd. İrfan GÜVENDİ E. Sayıştay Baş Denetçisi Emsal Yargı Kararları Işığında BELEDİYE SORUNLARI

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa : 1658

Detaylı

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir?

Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Anonim şirketlerde amme borçlarından sorumlu olan kanuni temsilciler nasıl belirlenir? Bir anonim şirketin kanuni temsilcilerinin belirlenmesinde; 1. Anonim Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36)

Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36) Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri-1 (Madde 36) Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme halinde tahsil ve takip işleri aşağıdakiler hakkında devam eder. İki

Detaylı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Ocak 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26396 YÖNETMELİK Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

Kamu Alacaklarının Takibinde Yeni Tip Ödeme Emrine Karşı Vergi Davası Açılması ve Yürütmenin Durdurulması Problemleri

Kamu Alacaklarının Takibinde Yeni Tip Ödeme Emrine Karşı Vergi Davası Açılması ve Yürütmenin Durdurulması Problemleri Kamu Alacaklarının Takibinde Yeni Tip Ödeme Emrine Karşı Vergi Davası Açılması ve Yürütmenin Durdurulması Problemleri Yrd. Doç. Dr. HAKAN AY DEÜ. İİBF. Maliye Bölümü Dr. MUSTAFA ALPASLAN SMMM Özet Kamu

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri TÜRK BORÇLAR KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM SGK UYGULAMASINDA PRİM VE PRİM ORANLARI

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM SGK UYGULAMASINDA PRİM VE PRİM ORANLARI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM SGK UYGULAMASINDA PRİM VE PRİM ORANLARI I.GENEL OLARAK PRİM KAVRAMI, PRİMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ VE SGK UYGULAMASINDA PRİM... 1 A.PRİM KAVRAMI VE PRİMLERİN HUKUKSAL NİTELİĞİ... 1 1.Vergi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 07/01/2007 Tarihli ve 26396 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. 06/11/2008 tarih ve 2008/357

Detaylı