Resim, Þiir, Kompozisyon ve Bilgi Yarýþmalarý ile Türkiye Kültür Gezisi 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resim, Þiir, Kompozisyon ve Bilgi Yarýþmalarý ile Türkiye Kültür Gezisi 2008"

Transkript

1 Resim, Þiir, Kompozisyon ve Bilgi Yarýþmalarý ile Türkiye Kültür Gezisi 2008

2 Gençliði yetiþtiriniz. Onlara ilim ve irfanýn müspet fikirlerini veriniz. Ýstikbalin aydýnlýðýna onlarla kavuþacaksýnýz. Hür fikirler tatbik mevkiine konduðu vakit Türk milleti yükselecektir. M.K. ATATÜRK

3 SUNUÞ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, eðitim ve öðretim yýlýnda Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile koordineli olarak; resim, þiir, kompozisyon ve bilgi yarýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Bu yarýþmalar sonucunda baþarýlý olan öðrencilerle, öðrencileri yarýþmalara hazýrlayan öðretmen ve okul müdürlerine, ödüllerini vermek üzere Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda 16 Haziran 2008 tarihinde ödül töreni yapýlmýþtýr. Þiir, kompozisyon ve bilgi yarýþmalarýnda baþarýlý olan öðrenciler, öðrencileri yarýþmalara hazýrlayan öðretmen ve okul müdürleri ile Sivil Savunma Halk Örgütü ve kadrolu personelinin katýldýðý Türkiye kültür gezisi; 26 Haziran - 03 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda düzenlenmiþtir. Gezi, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, Ankara - Ayvalýk - Çanakkale ve Ýstanbul Ýlçelerini kapsayacak þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþmalar ve gezi ile ilgili bilgiler hazýrlanarak sizlere özet olarak sunulmuþtur. ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ... 1 I. BÖLÜM: BÝLGÝ YARIÞMASI... 2 II. BÖLÜM: ÞÝÝR YARIÞMASI... 6 III. BÖLÜM:KOMPOZÝSYON YARIÞMASI VI.BÖLÜM: RESÝM YARIÞMASI V. BÖLÜM: TÜRKÝYE KÜLTÜR GEZÝSÝ *KKTC den ayrýlýþ, Gezilip, Görülen Yerler, Yapýlan Ziyaretler *Geziyle ile Ýlgili Basýnda Çýkan Yazýlar

4 I. BÖLÜM BÝLGÝ YARIÞMASI Bilgi Yarýþmasýnýn bölgesel elemesi, 30 Nisan 2008 tarihinde ayný anda beþ ayrý bölgede, finali ise 07 Mayýs 2008 tarihinde Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilmiþtir. Bölgesel yarýþmalarda, bölge birincileri seçilmiþ ve bölge birinciliðini elde eden okullarla, KKTC genelinde en yüksek puaný alan iki okul, final yarýþmasýna katýlmaya hak kazanmýþlardýr. Final yarýþmasý sonucu, Ortaokullar arasýnda KKTC genelinde ilk üç dereceye giren okullar, aldýklarý puanlara göre Birinci, Ýkinci, Üçüncü olarak ilan edilmiþtir. BÝLGÝ YARIÞMASINA KATILAN OKULLAR (Alfabetik Sýraya Göre) LEFKOÞA BÖLGESÝ 1. Bayraktar Türk Maarif Koleji 2. Demokrasi Ortaokulu 3. Levent Koleji 4. Þht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 5. The American Future College 6. Yakýn Doðu Koleji Orta Bölümü ORTAOKULLAR GAZÝMAÐUSA BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Beyarmudu Ortaokulu 2. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi Orta Bölümü 2

5 GÝRNE BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Esentepe Ortaokulu 2. Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü Mayýs Türk Maarif Koleji Orta Bölümü GÜZELYURT BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Güzelyurt Türk Maarif Koleji Orta Bölümü ÝSKELE BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Bekirpaþa Lisesi Orta Bölümü 2. Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu 3. Erenköy Lisesi Orta Bölümü 4. Mehmetçik Ortaokulu ORTAOKULLAR ARASI BÖLGESEL YARIÞMA SONUCU FÝNAL YARIÞMASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝLER ÖÐRETMEN OKUL MÜDÜRÜ LEFKOÞA Bayraktar Türk Maarif Koleji Erdoðan IÞIK Elgin GÜLPINAR Duygu GEYLAN Neriman GÜNSEL GAZÝ MAÐUSA Beyarmudu Dila KULELÝ Edanur SAÐIR Sultan TÜTÜNCÜOÐLULARI Ýlknur ÞEMÝ GÝRNE Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Yiðit GÖKDERELÝ Mehmet BÝÇER Hicran HAÞÝMOÐLU Naciye DENÝZER GÜZELYURT Güzelyurt Türk Maarif Koleji Orta Bölümü Mehmet Ali ALPDOÐAN Ömer Batuhan USTA Cengiz AVCI Raif Ö. ASVAROÐLU ÝSKELE Bekirpaþa Lisesi Burcu DERÝCÝOÐLU Bahar AKINTUÐ Enver ERÝCÝOÐLU Nagehan ORUN Demokrasi Ortaokulu Abdulkadir ALKIÞ Yusuf DEMÝR Havva ArslanUÐURLUAY Mehmet FARUK LEFKOÞA Yakýn Doðu Koleji Çaðlar AKTUNA Umur GÜVEN Hasibe A. GÜLMEZER Iþýlay ARKAN 3

6 ORTAOKULLAR ARASI BÝLGÝ YARIÞMASINDA DERECEYE GÝRENLER DERECESÝ BÝRÝNCÝ ÝKÝNCÝ ÜÇÜNCÜ OKULU Demokrasi Ortaokulu Bayraktar Türk Maarif Koleji Güzelyurt Türk Maarif Koleji Orta Bölümü YARIÞMACI ÖÐRENCÝLER Abdulkadir ALKIÞ Yusuf DEMÝR Þamil HATLAR Erdoðan IÞIK Elgin GÜLPINAR Abdullah BAÞ Mehmet Ali ALPDOÐAN Ömer Batuhan USTA Yiðit Kemal ÖKTEN BÝLGÝ YARIÞMASI UZMAN HEYETÝNDE GÖREV ALANLAR S. NO ADI SOYADI Alkýn GEDÝKOÐLU Melih GÜR Halil SAKALLI Mustafa YEÞÝL KURUMU Svl.Svn.Tþk.Bþk.lýðý 5 Sevim ÖZBÝLGE Milli Eðt.Kül.Bkn.lýðý 6 Ýley TAÞKIN 7 8 Mehmet S. HOROZ Yakup KIRMIZI 4

7 BÝLGÝ YARIÞMASI ÖDÜL DAÐILIMI YARIÞMA TÜRÜ DERECE ÖDÜLÜ MÝKTAR BÖLGESEL BÝRÝNCÝLERE PARA TAKDÝR BELGESÝ 500.,00 YTL. DÝÐER ÖÐRENCÝLERE KATILIM BELGESÝ - PARA BÝRÝNCÝ TAKDÝR BELGESÝ+ HEDÝYE PAKETÝ 1000.,00 YTL. FÝNAL ÝKÝNCÝ PARA TAKDÝR BELGESÝ+ HEDÝYE PAKETÝ 750.,00 YTL. PARA ÜÇÜNCÜ TAKDÝR BELGESÝ+ HEDÝYE PAKETÝ 500.,00 YTL. ÖÐRETMENLERÝNE DOLMA KALEM TEÞEKKÜR BELGESÝ 1 ADET FÝNALDE DERECEYE GÝREN ÖÐRENCÝLERÝN PLAKET + DOLMA KALEM 1 ADET OKUL MÜDÜRLERÝNE TEÞEKKÜR BELGESÝ 1 ADET MÜFETTÝÞLERE DOLMA KALEM + TEÞEKKÜR BELGESÝ 1 ADET 5

8 II. BÖLÜM ÞÝÝR YARIÞMASI Þiir Yarýþmasýna, 8 ortaokul ve 7 liseden toplam; 37 eser katýlmýþtýr. Seçici kurul tarafýndan ortaokullar ve liseler kategorisinde ilk üç dereceyi alan eserler, müteakip sayfalarda sunulmuþtur. ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI SONUÇLARI BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝ ÖÐRETMENÝ OKUL MÜDÜRÜ BÝRÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü Boran ÞÝMÞEK Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÝKÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü Fatma KARAMAN Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÜÇÜNCÜ Güzelyurt Türk Maarif Koleji Mehmet Ali ALPDOÐAN Saniye BETERÝ Raif Ö. ASVAROÐLU 6

9 ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI BÝRÝNCÝSÝ ÝKÝ ÞEHÝDÝN KONUÞMASI Dinle kardeþim! Türklüðün sesini, þanýmýzý dinle, Tarihini bilmek istersen karýþtýr tozlu sayfalarý, Bir neslin þahlanýþýný anlatýr þiirler, aðýtlar, resimler... Elleri bellerinde, ileriye bakan yanýk çehreler, Bir bir anlatýr çektiðimiz ýstýraplarý, acýlarý, göz yaþlarýný... Türk Mukavemet Teþkilatý dediler adýna, Parlayan gözlerinde fýrtýna ve kasýrga. Cedlerimiz kýpýrdadý, toprak þahidimiz, Bedenimiz, yüreðimiz, her þeyimiz, Feda bu adaya, feda bu vatana... Ýþte TMT'ci iki þehit Mehmet ve Mustafa, konuþuyorlar usulca: Dayanacak mý askerim, dayanacak mý halkým? Diyordu Mehmet, Çarpýþanlar Bayraktar'ýn, Canbulat'ýn torunlarýdýr, diyordu Mustafa. Þimdi neler oluyor acaba Maðusa'da, Limasol'da? Bak Mehmet, Hasan Ahmet'i kalleþçe vurdular, Maðusa'da, Akkule Kapýsý'nda. "Düþmana teslim olmam!" diyerek bombanýn pimini çekmiþ, Oracýkta ölmüþ Münür Þago, Limasol'da... Ruhun þad ola þehidim, þad ola! Bak Mustafa, Asaf Elmas ve Hikmet Rezvan çýkmýþlar yola, Bu ne koyu karanlýk, bu ne haþin dalga? Boðuþuyorlar, silahlarý getirmek için Erenköy kýyýlarýna... Ama heyhat! Rum'a karþý gelirler ama doðaya... Onlar da yanýmýza gelecekler galiba... Ruhun þad ola þehidim, þad ola! Bak Mehmet, karþýda Süleymaniye Tarlasýna giderken öldürülmüþ Ekrem Namýk, Pisi pisine, adaletsizce, haince, Savundu kendini av tüfeðiyle, Ama o da ulaþtý þehitlik mertebesine Ruhun þad ola þehidim, þad ola! Bak Mustafa, ýþýðý gördün mü yurdumda? Zafer naralarýný duydun mu sokaðýmda? Iþýðý gördüm, naralarý duydum Mehmet, Ýþte böyle olur mukavemet! Ey Makarios, sen saldýrdýn, Lefkoþa cevap verdi, Ey Grivas, sen saldýrdýn, Vuruþkan cevap verdi, Cengiz Topel, Süleyman Uluçamgil cevap verdi: "Çýksýn sadece kendi topraðýmda deðilse gözüm, Çiðnetmeyeceðim bayraktarýn topraðýný, Ölüm var, caymak yok, þehitlerin huzurunda verilmiþtir sözüm". Boran ÞÝMÞEK Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü 7

10 ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÝKÝNCÝSÝ BÝR ÞEHÝDÝN ANASINA SESLENÝÞÝ Gece bir ses bölerse uykunu, Korkma anam, o benim, oðlun Caner... Alnýmdan öpüp göndermiþtin askere, Girdiðim öyle bir teþkilattý, Öyle bir ateþti ki adý TMT! Biz, korkmadýk seslendik Rum'a, Türkler'in bu ateþi yakar seni EOKA! TMT'nin baþýnda Vuruþkan, Denktaþ, Burhan, Yürü Kýbrýs Türkü, atýl düþmanýn üstüne korkmadan! Mustafa Kemal, haykýrýr Anýtkabir' den, Yürü Mehmetçik, yürü TMT, Kýbrýs gitmesin elden! Davamýz Kýbrýs, hedefimiz Türklüðü korumak, Yürü Mehmetçik, yürü TMT, Kýbrýs gitmesin elden! Yerde sürüklenen nenelerin, dedelerin, Kundakta öldürülen bebelerin, Türlü cefalar çektirilen bacýlarým, kardeþlerin intikamýný al, Yürü Mehmetçik, yürü TMT, Kýbrýs gitmesin elden! Koþtum anam, atýldým korkusuzca, TMT ruhu vardý içimde boydan boya. Bana verdiðin kazaðýn rengi artýk al idi, "Bir hilal uðruna Ya Rab, ne güneþler battý! Fatma KARAMAN Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü 8

11 ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÜÇÜNCÜSÜ T.M.T. ÝLE ÖZGÜRLÜÐE Sýðamadýk yýllarca, þu küçücük adaya, Kovulmak istendik, kendi vatanýmýzdan. Her ne olursa olsun, Ada Rumlar'ýn olmalýydý. Tek istekleri buydu! Ve buna ulaþmak için, Acýmadýlar, saldýrdýlar, öldürdüler, Kýydýlar masum soydaþlarýmýza... Enosis, Enosis... diyerek, yaktýlar canýmýzý, Kendimizi savunmak, þerefimizi kurtarmak için, Teþkilatlandýk bir çatý altýnda yýlýnýn 1 Aðustosunda, Kuruldu efsanevi TMT. Alýndý gönüllü, istekli, yurtsever vatandaþlar... Yemin edip, söz verdiler, Namus ve þerefimizi koruyacaklarýna. Adadýlar kendilerini, Türk ulusuna!.. Eðitildi, silahlandý, tüfeðiyle, tabancasýyla TMT'ci Aldýðý önlemlerle, yaptýðý faaliyetlerle, Anladý Rum milleti, anladý bir kez daha, Emellerine kavuþamayacaklarýný. Ve anladý bir kez daha, Kýbrýs Türkü'nün adada bulunduðunu! Aldýklarý tedbirler, koyduklarý yasaklar, Yetmedi yýldýrmaya, TMT ile kenetlenmiþ Türk halkýný! Kenetlendikçe güçlendi, gücüne güç ekledi, TMT öncülüðünde, Kýbrýs Türk'ü! Tüm yasaklara raðmen, Korudu varlýðýný. Kahramanca direndi, Düþman ona výz geldi. Uzadýkça uzadý, mücadele yýllarý, Kendi silahýný, kendisi yaptý, Ve sonunda kazandý Kýbrýs Türk'ü baðýmsýzlýðýný!.. Mehmet Ali ALPDOÐAN Güzelyurt Türk Maarif Koleji 9

12 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI SONUÇLARI BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝ ÖÐRETMENÝ OKUL MÜDÜRÜ BÝRÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Nükhet YAMAN Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÝKÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Nursen AÐA Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÜÇÜNCÜ Türk Maarif Koleji Ömer KOFALI Arzu MERCAN Fehmi TOKAY Dünyanýn her tarafýnda öðretmenler, insan topluluðunun en fedakar ve muhterem unsurlarýdýr. M.K.ATATÜRK 10

13 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI BÝRÝNCÝSÝ YURDUMUZUN GURUR KALESÝ KAHRAMAN T.M.T. Dalmýþtý gözleri ta derinlere, Sisler Kaplamýþtý caddeleri, sokaklarý, vataný, Dillerde umutsuzluðun, girdabýn aðýtlarý, Çaresizliðin, moralsizliðin çýrpýnýþlarý... Ama, o da neydi? Gözleri kamaþtý, baþlar dikleþti, Karþýmda tüm heybetiyle duran korkusuz TMT'ydi. Arþa deðen bedeniyle ve yüreðiyle, Ta içten gelen, düþmaný inleten gür sesiyle, Korkma, Kýbrýs Türkü, ölmek var, dönmek yok! diyordu. Býraktý anasýný, yavrusunu, bacýsýný, Sýrtýnda yamalý hýrkasý, elinde kýrýk sefer tasý, Koyuldu yollara; aþtý denizleri, daðlarý... Karþýladý onu tüm sýcaklýðýyla anavataný, Verdi eline istediði kadar mühimmatý, erzaðý. Geceler... Karanlýk, matemi anýmsatan o geceler... TMT'ye en büyük arkadaþtý, Sessizliðin sesini dinleyen askere yoldaþtý, Duygularýna, düþüncelerine, özlemine sýrdaþtý. Gün doðuyordu daðlarýn ardýndan, Ya Bismillah diyordu teþkilatýn üyeleri, Yetiþtik halkým Anadolu'dan, Koþ Vehbi, koþ Ruso, koþ Özkan... Erenköy'den, Küçükkaymaklý'dan, Boðaz'dan... Koþtular... Sanki bir volkandýlar, Silahý aldýlar ellerine, kahramanca atýldýlar düþmanýn üzerine. Yemin ettiler, söz verdiler birbirlerine, Askerlerim, ben size savaþmayý deðil, ölmeyi emrediyorum diyen Sanki bir Mustafa Kemal'diler! Top sesi, tüfek sesi haykýrýþ oldu, Askerimin mücahidimin göðsü imanla doluydu. Tepelere silinmemecesine yazdýlar adlarýný, Bir milletin destanýný söyler çobanýn kavalý. Düðündür insana bu zafer çýðlýklarý, Vatana olan baðlýlýðýn yakýlýr kýnasý. TMT yiðitleri armaðandýr yurduma, Sen haline aðla, doymak bilmeyen palikarya! Kara cübbesi gibi yüreði de kararmýþ papaz, Yaptýklarýn az mý geldi sana, az? TMT var karþýnda bunu bir kenara yaz, Baþýna gelecekleri hiçbir askerin hesaplayamaz. Ey Grivas, bize dedin ki: Sizleri kan ve ateþle boðarým. TMT de sana þöyle cevap verdi: Elinden geleni yap, ben yeniden yüreðimle doðarým! Çelik kartallarla, Mehmetçikle birleþtirdi gücünü TMT, Son darbeyi vurdu Rum'a, Yunan'a azimle, dirençle! Dünya gördü Türk'ün üstün gücünü, Artýk dillerde kurtuluþun, özgürlüðün türküsü... Nükhet YAMAN Deðirmenlik Lisesi 11

14 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÝKÝNCÝSÝ VATANIMIZIN YILMAZ BEKÇÝLERÝ Kan akarken oluk oluk gövdeden, TMT kuruldu askerden, mücahitten, sivilden. And içti vatan uðruna ölmeye, Bir karýþ topraðýmýzý vermemeye. Güvendik korkusuz, gözü pek TMT'ye, Koþtuk, iman dolu göðsümüzle büyük zafere! Kuzeye baktýkça gözlerimiz, Þimdi daha al, daha heybetli bayraðýmýz. Kalplerde dinmek bilmez vatan aþký, Ah, bu ne acý, ne çetin savaþtý! Rum da bizim halimize þaþtý, Mukavemetçi koþtu, akýn akýn çaðladý! Sen rahat uyu, ey þehidim! Vatan emin ellerde; düþman huzursuz, düþman karanlýk... EOKA, ENOSÝS, AKRÝTAS hikaye artýk, TMT ile birlikte gelecek cumhuriyetim. Ýnanmadýlar, küçük gördüler, hor gördüler, Bilmezlerdi Türkler ne yiðittiler! Kardeþlerimizi, akrabalarýmýzý kalleþçe öldürdüler, Bu topraklar, bu vatan bizimdi, bilmeliydiler... Sen rahat uyu, ey þehidim! Destanýnla övün, gururlan yiðit gazim! Sayenizde bayraðýmýz dalgalandý siperlerde, Çalýndý marþýmýz Maðusa'da, Girne'de Lefke'de... Sen rahat uyu þehidim, vatan sana minnettar... Umut dolu olacak yarýnlar. Kýbrýs'ý yapmamýþlardýr bir Girit, TMT dikildi karþýlarýna birlik birlik. Erenköy'den gönderilen mektuplar, Askerin karaladýðý barut kokulu satýrlar, Bir devrin þahlanýþýný anlatýr, Yenilmez, cefakar kahramanlar... Nursen AÐA Deðirmenlik Lisesi 12

15 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÜÇÜNCÜSÜ ZOR YILLAR Ýç çekiyor yaþlýlar söylerken bunlarý Gözleri doluyor anlatýrken çektikleri acýlarý 1955'te vurmuþtu bizi en derinden, Erkektir, kýzdýr demeden... Son sözlerini dinlemeden... Anadýr, babadýr diye düþünmeden Çocuk, yaþlý seçmeden... Hep onlardý bizi katleden. Elleri, kollarý baðlý idi olmayan askerimizin Döþekleri mezar idi yeni doðmuþ bebeklerimizin Daha anne diyemeden göçen, biçarelerimizin... Dillerinde, Beyinlerinde... Sadece bir kelime... Baðýmsýzlýk Ama erken doðdu güneþimiz, Uzun sürmedi karanlýk gecelerimiz... Yýlmadan, pes etmeden çalýþtý hep gençlerimiz. Tek hedefimiz vardý, o da ülkemiz Tek hedefimiz vardý, o da milletimiz Tek hedefimiz vardý, o da özgürlüðümüz Þehitlerimizin kaný, Asla yerde kalmamalýydý. Ve bunun için, 1957'de kuruldu tek birliðimiz... TMT adýyla bütünleþti kalplerimiz... Ve TMT sayesinde Bir oldulardý þimdiki dedelerimiz Gece demeden, gündüz demeden Yorulduklarýnda bile hiç dinlenmeden, Çalýþtý hep büyüklerimiz. TMT'nin gücü sayesinde Kýrýlmadý asla kalemimiz. Direndik. Can verdik... Onlar saldýrdý, biz pes etmedik... Kalleþçe örgütlenen EOKA'ya zafer yüzü göstermedik. Öldük, Þehit verdik... Ölümüzü gömdük ama Þehitler ölmez dedik Yýlmadýk, direndik... Baþýmýz dikti ve onlara asla boyun eðmedik Türklüðümüzle gurur duyduk. Bayraðýmýzý yerlere indirtmedik... TMT adýyla birleþmiþtik Birliðimizi yýktýrmadýk, yenilmedik Öleceðimizi bile bile TMT liderliðinde mücadele ettik Özgürlüðümüz uðruna, TMT ile birlikte göðüs gerdik düþmana. Ömer KOFALI Türk Maarif Koleji 13

16 III. BÖLÜM KOMPOZÝSYON YARIÞMASI Ortaokullar arasý kompozisyon yarýþmasýna 8 okuldan toplam; 25 eser, liseler arasý kompozisyon yarýþmasýna ise 10 okuldan toplam; 23 eser katýlmýþtýr. Seçici kurul tarafýndan ortaokullar ve liseler kategorisinde ilk üç dereceyi alan eserler, müteakip sayfalarda sunulmuþtur. ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI SONUÇLARI BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝ ÖÐRETMENÝ OKUL MÜDÜRÜ BÝRÝNCÝ Doðu Akdeniz Koleji Mehmet BOZTUNA Serpil SARI Ahmet HIDIROÐLU ÝKÝNCÝ Doðu Akdeniz Koleji Özde DAÐLI Serpil SARI Ahmet HIDIROÐLU ÜÇÜNCÜ Canbulat Özgürlük Ortaokulu Naziyet ERBULAK Emine USLUTÜRK Gülyüz DEBEÞ 14

17 ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI BÝRÝNCÝSÝ BORÇLU OLDUKLARIMIZ Kýbrýs Türk halkýnýn bugünlere geliþinde Türk Mukavemet Teþkilatýnýn oluþumunu ve önemini sanýrým sayfalara sýðdýrmak kolay deðil. Ben TMT ismini ilk defa altý yaþlarýnda dedemin vefat ilanýnda okumuþtum. "... eski TMT'cilerden... Kasým Korun..." diye geçiyordu. Anneme sormuþtum, o da bana bu vatanýn savunmasýnda ve Kýbrýs Türk Halkýnýn mücadelesinde ilk yeminli ve gönüllü mücahitler olduðunu anlatmýþtý. Kýbrýs Türk Halký için mücadele veren bu onurlu insanlarýn yaþamlarýný hep merak etmiþimdir. Geçenlerde Ali dedemin önüne oturdum, dedem o günlere gitti, anlatmaya baþladý; ben de dedemin heyecanýna ortak olarak duygu yüklü heyecan dolu mazinin içinde yer alarak onu dinledim Aralýk Kilitkaya doðumlu olan dedem, evlendikten sonra Mehmetçik köyüne yerleþmiþ ve hayatýný orada sürdürmüþ. Dedemle birlikte köyün ileri gelenlerinden beþ altý kiþi birlikte bu gönüllü ve onurlu mücadelede görev almak üzere Aðustos 1958'de kurulan TMT'ye yemin edip katýlýrlar. Bundan önce demirden süngüleri bile ev atölyelerinde imal etmektedirler. Türkiye'den motorlu teknelerle Karpaz kýyýlarýndan getirilen silahlarý saklamak görevini de üstlenirler. Balalan kýyýlarýna teknelerle gelen silahlar, geceleri denizden el feneri yardýmýyla çýkarýlýr. Dedem de taþýma iþi yapýlýrken kýlavuzluk edermiþ. Denizden çýkarýlan silahlar traktörlere yükletilip Mehmetçik köyüne götürülür, duvarlarla çevrili cami avlusunda biriktirilirmiþ. Bu iþler gerçekleþtirilirken Ýngiliz sömürge hükümetinin askeri kuvvetleri de denetimlerini çok sýký bir þekilde sürdürmektedir. Bu sebeple minareye çýkýp çok dikkatli bir þekilde gözcülük yapýlýrmýþ. Zaman zaman sokaða çýkma yasaðý ilan edilirmiþ. Köydeki TMT üyesi bu fedakar insanlar, silahlarý evlerinde, ovalardaki maðaralarda her türlü tehlikeyi göze alarak korkusuzca saklar, servislerini yaparlarmýþ; çok zorda kaldýklarý zaman da düzlük yerlerde topraðý kazýp silahlarý gömerlermiþ. Bu silahlarýn halkýn güvenliði ve savunmasý için emin ellerde olmasý gerekmekteydi. TMT'nin önde gelen vazifesi buydu. Bu görev büyük bir gizlilik içinde yürütülürken, bazý gruplar da Ankara'ya askeri eðitime gönderilirlermiþ. Bir buçuk ay askeri kýþlalarda eðitim aldýktan sonra dönüp mücadeleyi sürdürürlermiþ. Bu mücadeleler verilirken Dr. Fazýl Küçük de her zaman, her yerde bu mukaddes davanýn kahramanlarýnýn yanýnda yer alarak desteðini hiç eksik etmemiþ. Bütün bunlarý anlatýrken bir an duraksadý dedem, gözleri bulutlandý, kendini tutamadý yaþlar gözlerinden süzüldü, yine de anlatmaya devam etti. Bir seferinde mermi taþýyan gemi, Balalan kýyýlarýna yaklaþýrken Yenierenköy açýklarýnda demirlemiþ. Bu sýrada Ýngiliz Donanma gemilerinin ýþýklarý da yanmaktadýr, Gemi ýþýklarýný, dava arkadaþlarý tarafýndan verilen iþaret ýþýklar sanýp yanlýþlýkla yaklaþmýþ, son anda yapýlan hata fark edilince gemiyi batýrmak zorunda kalmýþlar. Mürettebat, Ýngilizler tarafýndan esir alýnmýþ. Birkaç gün süren esaret günlerinde yapýlan sorgulamalarda boyun eðmemiþler, yemin ettikleri dava uðrunda ölümü göze alan bu kahramanlar hiçbir sýr vermemiþler. Bu silahlarýn taþýnmasý sýrasýnda kaybolan bir baþka gemiden de ne yazýk ki hiç haber alýnamamýþ. Aradan geçen süreç içinde 1963 olaylarý patlak verir.kýbrýs Türk halký, Rumlarýn her türlü saldýrýlarýna geçen zaman içinde sahip olduklarý cephane, donaným ve yüreklerindeki vatan sevgisiyle mücadeleyi sürdürmüþ. Silahlar gizlendikleri yerlerden çýkarýlmýþ, elden geçirilmiþ, daðýtýmý yapacak kiþilere teslim edilmiþ. Dedem de kendine emanet edilen cephaneyi vatana hizmet etmenin gururuyla þahsi arabasýnýn bagajýnda yakýn köylere taþýmýþ. Silahlarýn bir kýsmýný ise köy otobüslerinin koltuklarýna saklayarak Meluþa köyüne kadar ulaþtýrmýþlar Barýþ Harekatýna kadar olan dönemdeki mücadeleler hep bu mermiler ve silahlarla sürdürülmüþ. Dedem, "Evet evladým, vatanýmýza, özgürlüðümüze göz koyanlara meydan okuyarak korkusuzca savaþ verdik. Bu vataný büyük fedakarlýklarla mücadele ettikten sonra sizlere emanet ediyoruz. Sizin de bu emanete canýnýz pahasýna sahip çýkacaðýnýza eminim evladým". dedi, gözlerinden akan yaþlarla mücadele dolu onurlu hayat hikayesini bitirdi. Ben de dedemin huzurunda kutsal davanýn bütün kahramanlarýna Türk gençleri adýna þunlarý söylemek istiyorum: Bu kutsal davanýn gerçek kahramanlarý! Vatan ve biz sizlere minnettarýz. Kýbrýs Türkünün barýþ içinde ve özgür olarak bu kutsal topraklar üzerinde sonsuza dek var olmasý için görev ve sorumluluklarýmýzý en iyi þekilde yerine getireceðimize söz veriyoruz. Bize ýþýk tutarak aydýnlattýðýnýz yolu asla karartmayacaðýz. Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için azimle hiç durmadan çalýþacaðýz! Dedelerim! En gerçekçi örnek siz oldunuz. Ali dedem, sana uzun ömürler; Kasým dedem, mekanýn cennet olsun!!! Mehmet BOZTUNA Doðu Akdeniz Koleji 15

18 16 ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI ÝKÝNCÝSÝ TÜRK MUKAVEMET TEÞKÝLATI VE ÖZGÜRLÜÐE DOÐRU Kýbrýs'ta, 1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldýrmaya baþlayan Rumlar E. O. K. A. tedhiþ örgütünü kurmuþtur. Bu terör örgütü Türk köylerini yakýp, yýkmak, Kýbrýs adasýný Yunan adasýna çevirerek, Ada'da yaþayan Türkleri imha etmek, en büyük görevi olmuþ ve halen bu görevleri devam etmektedir. Türk Mukavemet Teþkilatý (T. M. T. ) 1958'de, Kurucu Cumhurbaþkanýmýz Rauf Raif DENKTAÞ, Dr. Burhan NALBANTOÐLU ve Kemal TANRISEVDÝ tarafýndan kurulmuþtur. Bu dönemde Kýbrýs Türk halký kendi savunmasýný yapmak için daðýnýk olarak faaliyet gösteren küçük gruplar oluþturmuþtu. Ancak Türk Mukavemet Teþkilatý Türk köylerinde varlýk gösteren bu gruplarý birleþtirerek kýsa zamanda güçlü bir direniþ örgütü haline gelmeyi kolaylýkla baþarmýþtýr. Kýbrýs Türklerinin can ve mal güvenliðini saðlamak, ENOSÝS'in (Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý) gerçekleþmesini önlemek, Türklere yapýlan ve yapýlacak saldýrýlarý geri püskürtmek ve Kýbrýs Türk Halkýnýn Anavatana baðlýlýðýný sürdürmek amacýyla, Anavatan Türkiye'nin desteði ile kurulan Türk Mukavemet Teþkilatý, ve yýllarý arasýnda bir destan yaratarak baðýmsýz Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasýný saðlamýþtýr. Bu dönemleri yaþamýþ olan dedeme özgürlük ve mücadele dolu yýllarý hakkýnda neler yaþadýðýný, unutamadýðý anýlarýný bana anlatmasýný istedim. Dedem bu isteðimi duyar duymaz çok mutlu oldu ve bana büyük bir coþku ile uzun uzun anlatmaya baþladý. Dedemin Türk Mukavemet Teþkilatý ile ilgili olarak önce 1958 yýlýnda gerektiðinde vatan ve millet uðruna gözünü kýrpmadan ölümüne meydan okurcasýna ettiði T. M. T. Yemini hakkýndaki söylemleri beni çok etkilemiþtir. Dedem o yýllarda ilkokul öðretmeni idi. Lefkoþa'dan, Akýncýlar köyüne tayini çýkmýþ ve orada öðretmenlik yapmaya baþlamýþtý. O dönemde Akýncýlar köyüne ve yakýn civarlarda bulunan Türk köylerine Rumlar tarafýndan sürekli olarak saldýrýlar yapýlmakta idi. Dedem o yýllarda köyün en okumuþ ve ileri gelenlerinden birisi idi. Köyde dedeme öðretmenliðinin vermiþ olduðu saygýnlýktan ötürü herkes onu köyün lideri olarak görüyordu. Köylülerin dedemden çok beklentileri vardý. Rumlarýn köye sürekli olarak verdikleri zararlardan korunmak, can ve mal güvenliðini saðlamak için dedem köyde silahlý bir örgüt kurulmasý gerektiði fikrini ortaya attý. Daha sonra köylüleri bir araya getirmek için sürekli toplantýlar yapmaya baþlamýþtý. Köylülerin birlik ve beraberliðini saðladýktan sonra köyün savunmasý için silaha ve eðitime olan ihtiyacýný saðlamak maksadýyla, Lefkoþa'daki Bayraktar'a gizlice giderek durumu zamanýn en büyük komutanýna izah etmiþti. Bayraktar hemen emir vererek, köyün silahlanmasýný saðladý. Eðitim ihtiyacý için ise köye Anavatan'dan gelen bir komutan göndermiþti. Köye Anavantan'dan gelen komutanýn gerçek adý kullanýlmýyordu, ona baþka bir kod adý verilmiþti ve kod adý ile çaðrýlýyordu. Dedem, komutanýn yardýmcýsý olarak gündüz saatlerinde okulda öðretmenlik yapýyor, akþam saatlerinde ise köylülere hem okuma yazma ve hem de askeri eðitim veriyordu. Genellikle sabaha kadar karargahta faaliyetlerini yapýyor ve sabaha doðru eve gelip, üzerini deðiþtikten sonra tekrar okula gidip öðrencileri okutuyordu. O yýllarda çok yorulduðunu ancak bu yorgunluðunu iki saat uyuduktan sonra içindeki heyecan ve ruhla çok kolaylýkla atabildiðini söylüyordu. Bu arada köydeki mücahitlerin eðitimleri çok iyi bir seviyeye gelmiþti. Ancak yakýn civarlardaki Türk köylerine Rumlarýn saldýrýlarý neticesinde köylülerin eðitim ve silah yetersizlikleri nedeni ile çok zor þartlarda olduklarýný gören dedem köyün komutanýna giderek, bu durumu anlatmýþ ve yakýn köylülerin Akýncýlar köyüne toplanmasý gerektiðini söylemiþti. Köyün komutaný Bayraktarý arayarak, konuyu izah etti. Bayraktar hemen emrini verdi ve civarda bulunan Türk köylerinin Akýncýlar köyüne göç etmesini, büyük bir köy ve büyük bir silahlý güç haline gelmesini saðlamýþtý. Bu büyük birlik ve beraberlik sayesinde Rumlarýn saldýrýlarý bir netice veremiyordu. Akýncýlar köyü o bölgede büyük bir direniþ göstererek Rumlara geçit vermiyordu. Bu arada civar köylerden göç eden köylüleri barýndýrabilmek için imece denilen bir yöntemle Akýncýlar köyüne göçmen evleri yapýlmaya baþlanmýþtý. Dedeme imecenin anlamýný sorduðumda bana þöyle bir tanýmlamada bulundu: Herkes özellikle Pazar günleri bir araya gelerek, ellerindeki malzemeleri ve emeklerini ortaya koyarak hiç para almadan ve vermeden birbirlerinin evlerini yapmaya çalýþmalarý anlamýnda kullanýlan bir terim olduðunu söylüyordu. Dedem bu zor direniþ yýllarýnda bir gece Rumlarýn köye saldýrdýklarýný ancak Rumlarýn hiç ummadýklarý bir þekilde karþýlýk gördüklerini, sabaha kadar çarpýþmalarýn devam ettiðini anlatýyordu. Sabahleyin ise mevzilerde 6 tane yaralý mücahidin tespit edildiðini ve derhal köyün doktoru tarafýndan o imkansýzlýklar içerisinde yaralýlara müdahale edilerek hayatlarýnýn kurtarýldýðýný büyük bir heyecanla ve gözlerinden yaþ gelerek dedem bana anlatmaya çalýþýyordu. Bu büyük ve çok çetin geçen, içinde destan olabilecek kahramanlýklarla dolu þanlý direniþleri sonucunda Rumlar artýk Akýncýlar köyünden korkarak, saldýrýlar düzenlemekten vazgeçtiler ve bu tarihten itibaren Akýncýlar köyünden uzak durmaya baþladýklarýný dedem göðsü kabara kabara anlatýyordu. Bu büyük mücadeleleri sonucunda Akýncýlar köyünün eski adýnýn Luricina olduðunu, 1974'ten sonra Rumlara hiç yenilmeyen bu Türk köyün adýnýn özellikle Akýncýlar ismi ile deðiþtirildiðini ve Akýncýlar köyünün çok kabarýk bir tarih kitabý olduðunu dedem bana ýsrarla altýný çizerek tekrar tekrar vurguluyordu. Dedem bana o yýllarda çok büyük sýkýntýlar çektiklerini, Türk köylerinde ilaç, yiyecek, silah ve mermilerinin çok yetersiz olduðunu, ancak vatan topraklarýný savunmak, can ve mal güvenliðini saðlamak için bu zorluklarýn onlarý asla yýldýrmadýðýný söylüyordu. Ýnsanlarýn mutlu yarýnlara ulaþabilmesi için birlik ve beraberliklerini saðlayarak istedikleri her türlü amaç ve hedefleri gerçekleþtirebileceklerini sürekli tekrarlýyordu. Türk Mukavemet Teþkilatý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaþatarak ülkemizi dünyanýn en geliþmiþ ülkeler seviyesine çýkaracak, Güney Kýbrýs Rum Yönetiminin her zaman karþýsýnda dimdik durmamýzý saðlayacak, insanlarýmýzýn özgürlüðünü ve baðýmsýzlýðýný en üst seviyede yaþatacak her türlü ruh bilincini içerisinde yaþatmaktadýr. Bizim Kýbrýs Türkleri olarak yaþanmýþ olan bu T. M. T. ruhunu ve bilincini çocuklarýmýza ve gençlerimize sürekli aktararak aþýlamamýz en büyük görevimiz olmalýdýr ve olacaktýr. Özde DAÐLI Doðu Akdeniz Koleji

19 ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI ÜÇÜNCÜSÜ T.M.T. SAÐ OLSUN Dün gibi hatýrlarým. Ýlkokul birinci sýnýftaydýk. Öðretmenimiz Ailemizi anlatýnýz. Demiþti. Arkadaþlarým aile bireylerinden bahsederken dedelerinden de bahsetmiþlerdi. Durup onlarýn dedelerinden heyecanla nasýl bahsettiklerini can kulaðýyla dinlemiþ biraz da hüzünlenmiþtim. Çünkü dede sözcüðü bana çok yabancýydý. Neden acaba? Dedim kendi kendime. Duygulandým. Göz yaþlarým yanaklarýmdan süzüldü. Minik ellerimle göz yaþlarýmý örtmeye bakýþlarýmý öðretmen ve arkadaþlarýmdan gizlemeye çalýþtým. Vakit bir türlü geçmek bilmiyordu. Dede sözcüðü kulaklarýmda çýnlýyor; fakat gözümde bir türlü dedem canlanmýyordu. O gün o son ders zilinin çalýþýný asla unutmam. Koþar adýmlarla evlerin önünden geçiyordum, döndüðüm her köþe beni heyecanlandýrýyordu. Eve girer girmez Anne! diye baðýrdým büyük bir heyecanla. Annem korkmuþ gözlerimdeki hüznü sezmiþti. Anne dedim; Dedem ve aðlamaya baþladým. Dizlerine oturup hikayeler dinleyeceðim, bayramlarda elini öpeceðim, nur yanaklarýna dokunacaðým dedem nerede? Annem Babana sor. Dedi. O anlatsýn sana. Babamýn gözünde yaþ dudaklarý titrek, kesik kesik konuþmaya baþladý. Belli ki onun içi de buruk anlatmaya baþladý: Senin deden bu vatan uðruna biz daha güzel günler görelim diye þehit oldu. Þehit ne demek anlamamýþtým. Ben senin yaþýndaydým dedeni aldýklarýnda dedi. Kafam iyice bulanmýþtý. Kim almýþ? Ne olmuþtu dedeme? Nenem anlatmaya baþladý. Zaten nenemin çileli yüreðinde, yaþla dolu gözlerinde çok þeyler gizlediði belliydi. Nihayet yüreðinin kilidini aðlayarak açýyordu nenem. Biz Rumlarla birlikte ayný köyde yaþardýk. Çok iyi komuþuluk iliþkilerimiz vardý. Ta ki EOKA ortaya çýkana kadar. Biz Terazi de (Zygi) doðduk büyüdük. Evimiz yurdumuz oradaydý diye devam etti Aðustosunda Cuma günü birkaç Rum komþumuz yanlarýnda tanýmadýðýmýz insanlar dedeni ve kardeþlerini alýp gittiler. Geri getireceðiz dediler; fakat gidiþ o gidiþ. Dedi nenem ve gözyaþlarý sel oldu. Tamam dedim neneme anlatma baþka. Dedem yoktu artýk anlamýþtýr. Biz çok çektik diye ekledi nenem. Babama sarýldým. Benim dedem yoktu ya biricik babam o küçük yaþta babasýna hasret kalmýþ onu doyasýya kucaklayýp koklayamamýþtý. Sonra neneme Sizi koruyan kimse yok muydu? dedem. Bize önderlik eden vardý. Dedi nenem. EOKA'ya karþý Türkleri de TMT adý altýnda 1957'de kurulan bir öðüt koruyordu. TMT diyordu nenem bir avuç Türkün yürek sesi, direniþi herþeyiydi. Onlar olmasaydý diyor ve devam ediyor Can ve mal güvenliðimiz yoktu. ENOSÝS'e karþý duramazdýk.türk birliði ve bütünlüðü saðlanamazdý, haklarýmýzý savunamazdýk. Baþarýlý mücadeleler verip özgürce nefes alamazdýk. Rumlara karþý ayakta duramaz daha çok þehitler verir senin gibi çok çocuklar dedesiz, anasýz ve babasýz kalýrdý. O an büyük bir heyecanla oturduðum yerden kalktým, minik ellerimle nenenim gözündeki yaþlarý sildim. Nene dedim aðlama bizim yüreðimiz yandý, ben dedemi görmedim; ama TMT saðolsun onunla gurur duydum.çünkü TMT bir avuç Türk'ün sesi Kýbrýs Türkü'nün þanlý geçmiþ ve Türk gücünün temsilcisiymiþ. Bizi ayakta tutumuþ. Rumlara karþý tek vücut olmamýzý saðlamýþ. Onlarla özgürce aldýðýmýz her nefesi, KKTC bayraðýnýn dalgalandýðý her toprak parçasýný, geleceðimizi, dünümüzü borçluyuz. Bu vatan için dökülen kanlar helal olsun. Her vatan evladý KKTC'ye feda olsun. Naziyet ERBULAK Canbulat Özgürlük Ortaokulu 17

20 LÝSELER ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI SONUÇLARI BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝ ÖÐRETMENÝ OKUL MÜDÜRÜ BÝRÝNCÝ Yakýn Doðu Koleji Mayda DORAK Tolga DEMÝRSU Iþýlay ARKAN ÝKÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Seden KIRGIN Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÜÇÜNCÜ Doðu Akdeniz Koleji Ahmet Öztürk ÖZYAHYALAR Sinem TUMBURÝ Ahmet HIDIROÐLU Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kýymetli timsali olacaksýnýz. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaþatacak sizsiniz. M.K.ATATÜRK 18

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda:

ilkokulu E-DERGi si 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: ilkokulu E-DERGi si 2017 Nisan Sayısı Bu Sayımızda: 23 Nisan ın Önemi Sorumluluk Siir: Dünya Çocuk Bayramı Hikaye: Sagır Kaplumbaga Okulumuzda 23 Nisan Hedef Siir: Egemenlik Ulusundur Siir: 23 Nisan Söylediklerimiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan.

23 Nisan Şiirleri. 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü, en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, Hep neşeyle doluyor insan. 23 nisan şiirleri, 23 nisan ile ilgili şiirler, çocuk bayramı şiirleri, ulusal egemenlik şiirleri, 23 nisan, şiirler, 23 nisan şiirleri, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, en güzel 23 nisan şiirleri, 23

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU

NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU NO BRANŞ SIRA KKTC ŞAMPİYON TAKIMLARI 1 YAKIN DOĞU İLKOKULU 1 ATLETİZM KÜÇÜK KIZ 2 ATLETİZM KÜÇÜK ERKEK 3 ATLETİZM YILDIZ KIZ 4 ATLETİZM YILDIZ ERKEK 5 ATLETİZM GENÇ KIZ 6 ATLETİZM GENÇ ERKEK 7 8 9 10

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. . ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. OKULUMUZDA AYNI GÜN İÇİNDE TÜM ŞUBELERİMİZDE ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZVERİLİ KATILIM İLE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a

100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a 100. Yılında Çanakkale ye Develi den güzel bir ziyaret gerçekleştirildi. Fethinin 562. Yılı olması münasebetiyle gezinin ilk yarısı İstanbul a ayrıldı. İki önemli tarih, iki önemli şehir bu gezide buluştu.

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK

Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK Bakanlığın Adı: ATLETİZM FEDERASYONU Yarışmanın Adı: HASAN RUSO FİNALLERİ Müsabaka Cinsi: İLKOKULLAR ARASI ATLETİZM YARIŞMASI Kategori: KÜÇÜK ERKEK Yer: ATATÜRK STADYUMU Gün: 02-03 MART 2016 TÜM OKULLARIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır.

Defne Öztürk: Atatürk ün herkes mutlu ve özgür olsun diye hediye ettiği bayramdır. 30.10.2015 DENİZATI ndan Herkese Merhaba! Haftanın ilk günü sohbet saatimizde herkes hafta sonu neler yaptığını anlattı. Duvarda asılı olan Atatürk resimlerine dikkat çeken öğretmenimiz onu neden asmış

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır.

Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik duygusunu artırır. MUSTAFA KARAŞAHİN İLKOKULU 4. SINIFLAR DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI MART 2016 SINIFI DEĞER ADI.-. BARIŞ VE VATANSEVERLİK Kazanım: : Vatanımız için mücadele eden insanların fedakarlıklarını öğrenerek vatanseverlik

Detaylı

Yarışmaya kabul edilen eserlerin listesi aşağıdadır; SIRA İSİM / SOYİSİM ESERİN ADI ÖĞRENCİNİN OKULU

Yarışmaya kabul edilen eserlerin listesi aşağıdadır; SIRA İSİM / SOYİSİM ESERİN ADI ÖĞRENCİNİN OKULU Derneğimiz tarafından başlatılan Doğa ve Çevre temalı Öykü Yarışmasında, öykülerin teslim süreci sonuçlandı. Şartname doğrultusunda, Derneğimizin e-posta adresine 41 adet Öykü iletildi. Ancak, başvuru

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı