Resim, Þiir, Kompozisyon ve Bilgi Yarýþmalarý ile Türkiye Kültür Gezisi 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resim, Þiir, Kompozisyon ve Bilgi Yarýþmalarý ile Türkiye Kültür Gezisi 2008"

Transkript

1 Resim, Þiir, Kompozisyon ve Bilgi Yarýþmalarý ile Türkiye Kültür Gezisi 2008

2 Gençliði yetiþtiriniz. Onlara ilim ve irfanýn müspet fikirlerini veriniz. Ýstikbalin aydýnlýðýna onlarla kavuþacaksýnýz. Hür fikirler tatbik mevkiine konduðu vakit Türk milleti yükselecektir. M.K. ATATÜRK

3 SUNUÞ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, eðitim ve öðretim yýlýnda Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile koordineli olarak; resim, þiir, kompozisyon ve bilgi yarýþmalarý gerçekleþtirilmiþtir. Bu yarýþmalar sonucunda baþarýlý olan öðrencilerle, öðrencileri yarýþmalara hazýrlayan öðretmen ve okul müdürlerine, ödüllerini vermek üzere Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda 16 Haziran 2008 tarihinde ödül töreni yapýlmýþtýr. Þiir, kompozisyon ve bilgi yarýþmalarýnda baþarýlý olan öðrenciler, öðrencileri yarýþmalara hazýrlayan öðretmen ve okul müdürleri ile Sivil Savunma Halk Örgütü ve kadrolu personelinin katýldýðý Türkiye kültür gezisi; 26 Haziran - 03 Temmuz 2008 tarihleri arasýnda düzenlenmiþtir. Gezi, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnca, Ankara - Ayvalýk - Çanakkale ve Ýstanbul Ýlçelerini kapsayacak þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Yarýþmalar ve gezi ile ilgili bilgiler hazýrlanarak sizlere özet olarak sunulmuþtur. ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ... 1 I. BÖLÜM: BÝLGÝ YARIÞMASI... 2 II. BÖLÜM: ÞÝÝR YARIÞMASI... 6 III. BÖLÜM:KOMPOZÝSYON YARIÞMASI VI.BÖLÜM: RESÝM YARIÞMASI V. BÖLÜM: TÜRKÝYE KÜLTÜR GEZÝSÝ *KKTC den ayrýlýþ, Gezilip, Görülen Yerler, Yapýlan Ziyaretler *Geziyle ile Ýlgili Basýnda Çýkan Yazýlar

4 I. BÖLÜM BÝLGÝ YARIÞMASI Bilgi Yarýþmasýnýn bölgesel elemesi, 30 Nisan 2008 tarihinde ayný anda beþ ayrý bölgede, finali ise 07 Mayýs 2008 tarihinde Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilmiþtir. Bölgesel yarýþmalarda, bölge birincileri seçilmiþ ve bölge birinciliðini elde eden okullarla, KKTC genelinde en yüksek puaný alan iki okul, final yarýþmasýna katýlmaya hak kazanmýþlardýr. Final yarýþmasý sonucu, Ortaokullar arasýnda KKTC genelinde ilk üç dereceye giren okullar, aldýklarý puanlara göre Birinci, Ýkinci, Üçüncü olarak ilan edilmiþtir. BÝLGÝ YARIÞMASINA KATILAN OKULLAR (Alfabetik Sýraya Göre) LEFKOÞA BÖLGESÝ 1. Bayraktar Türk Maarif Koleji 2. Demokrasi Ortaokulu 3. Levent Koleji 4. Þht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 5. The American Future College 6. Yakýn Doðu Koleji Orta Bölümü ORTAOKULLAR GAZÝMAÐUSA BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Beyarmudu Ortaokulu 2. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi Orta Bölümü 2

5 GÝRNE BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Esentepe Ortaokulu 2. Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü Mayýs Türk Maarif Koleji Orta Bölümü GÜZELYURT BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Güzelyurt Türk Maarif Koleji Orta Bölümü ÝSKELE BÖLGESÝ ORTAOKULLAR 1. Bekirpaþa Lisesi Orta Bölümü 2. Dipkarpaz Recep Tayyip Erdoðan Ortaokulu 3. Erenköy Lisesi Orta Bölümü 4. Mehmetçik Ortaokulu ORTAOKULLAR ARASI BÖLGESEL YARIÞMA SONUCU FÝNAL YARIÞMASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝLER ÖÐRETMEN OKUL MÜDÜRÜ LEFKOÞA Bayraktar Türk Maarif Koleji Erdoðan IÞIK Elgin GÜLPINAR Duygu GEYLAN Neriman GÜNSEL GAZÝ MAÐUSA Beyarmudu Dila KULELÝ Edanur SAÐIR Sultan TÜTÜNCÜOÐLULARI Ýlknur ÞEMÝ GÝRNE Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Yiðit GÖKDERELÝ Mehmet BÝÇER Hicran HAÞÝMOÐLU Naciye DENÝZER GÜZELYURT Güzelyurt Türk Maarif Koleji Orta Bölümü Mehmet Ali ALPDOÐAN Ömer Batuhan USTA Cengiz AVCI Raif Ö. ASVAROÐLU ÝSKELE Bekirpaþa Lisesi Burcu DERÝCÝOÐLU Bahar AKINTUÐ Enver ERÝCÝOÐLU Nagehan ORUN Demokrasi Ortaokulu Abdulkadir ALKIÞ Yusuf DEMÝR Havva ArslanUÐURLUAY Mehmet FARUK LEFKOÞA Yakýn Doðu Koleji Çaðlar AKTUNA Umur GÜVEN Hasibe A. GÜLMEZER Iþýlay ARKAN 3

6 ORTAOKULLAR ARASI BÝLGÝ YARIÞMASINDA DERECEYE GÝRENLER DERECESÝ BÝRÝNCÝ ÝKÝNCÝ ÜÇÜNCÜ OKULU Demokrasi Ortaokulu Bayraktar Türk Maarif Koleji Güzelyurt Türk Maarif Koleji Orta Bölümü YARIÞMACI ÖÐRENCÝLER Abdulkadir ALKIÞ Yusuf DEMÝR Þamil HATLAR Erdoðan IÞIK Elgin GÜLPINAR Abdullah BAÞ Mehmet Ali ALPDOÐAN Ömer Batuhan USTA Yiðit Kemal ÖKTEN BÝLGÝ YARIÞMASI UZMAN HEYETÝNDE GÖREV ALANLAR S. NO ADI SOYADI Alkýn GEDÝKOÐLU Melih GÜR Halil SAKALLI Mustafa YEÞÝL KURUMU Svl.Svn.Tþk.Bþk.lýðý 5 Sevim ÖZBÝLGE Milli Eðt.Kül.Bkn.lýðý 6 Ýley TAÞKIN 7 8 Mehmet S. HOROZ Yakup KIRMIZI 4

7 BÝLGÝ YARIÞMASI ÖDÜL DAÐILIMI YARIÞMA TÜRÜ DERECE ÖDÜLÜ MÝKTAR BÖLGESEL BÝRÝNCÝLERE PARA TAKDÝR BELGESÝ 500.,00 YTL. DÝÐER ÖÐRENCÝLERE KATILIM BELGESÝ - PARA BÝRÝNCÝ TAKDÝR BELGESÝ+ HEDÝYE PAKETÝ 1000.,00 YTL. FÝNAL ÝKÝNCÝ PARA TAKDÝR BELGESÝ+ HEDÝYE PAKETÝ 750.,00 YTL. PARA ÜÇÜNCÜ TAKDÝR BELGESÝ+ HEDÝYE PAKETÝ 500.,00 YTL. ÖÐRETMENLERÝNE DOLMA KALEM TEÞEKKÜR BELGESÝ 1 ADET FÝNALDE DERECEYE GÝREN ÖÐRENCÝLERÝN PLAKET + DOLMA KALEM 1 ADET OKUL MÜDÜRLERÝNE TEÞEKKÜR BELGESÝ 1 ADET MÜFETTÝÞLERE DOLMA KALEM + TEÞEKKÜR BELGESÝ 1 ADET 5

8 II. BÖLÜM ÞÝÝR YARIÞMASI Þiir Yarýþmasýna, 8 ortaokul ve 7 liseden toplam; 37 eser katýlmýþtýr. Seçici kurul tarafýndan ortaokullar ve liseler kategorisinde ilk üç dereceyi alan eserler, müteakip sayfalarda sunulmuþtur. ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI SONUÇLARI BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝ ÖÐRETMENÝ OKUL MÜDÜRÜ BÝRÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü Boran ÞÝMÞEK Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÝKÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü Fatma KARAMAN Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÜÇÜNCÜ Güzelyurt Türk Maarif Koleji Mehmet Ali ALPDOÐAN Saniye BETERÝ Raif Ö. ASVAROÐLU 6

9 ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI BÝRÝNCÝSÝ ÝKÝ ÞEHÝDÝN KONUÞMASI Dinle kardeþim! Türklüðün sesini, þanýmýzý dinle, Tarihini bilmek istersen karýþtýr tozlu sayfalarý, Bir neslin þahlanýþýný anlatýr þiirler, aðýtlar, resimler... Elleri bellerinde, ileriye bakan yanýk çehreler, Bir bir anlatýr çektiðimiz ýstýraplarý, acýlarý, göz yaþlarýný... Türk Mukavemet Teþkilatý dediler adýna, Parlayan gözlerinde fýrtýna ve kasýrga. Cedlerimiz kýpýrdadý, toprak þahidimiz, Bedenimiz, yüreðimiz, her þeyimiz, Feda bu adaya, feda bu vatana... Ýþte TMT'ci iki þehit Mehmet ve Mustafa, konuþuyorlar usulca: Dayanacak mý askerim, dayanacak mý halkým? Diyordu Mehmet, Çarpýþanlar Bayraktar'ýn, Canbulat'ýn torunlarýdýr, diyordu Mustafa. Þimdi neler oluyor acaba Maðusa'da, Limasol'da? Bak Mehmet, Hasan Ahmet'i kalleþçe vurdular, Maðusa'da, Akkule Kapýsý'nda. "Düþmana teslim olmam!" diyerek bombanýn pimini çekmiþ, Oracýkta ölmüþ Münür Þago, Limasol'da... Ruhun þad ola þehidim, þad ola! Bak Mustafa, Asaf Elmas ve Hikmet Rezvan çýkmýþlar yola, Bu ne koyu karanlýk, bu ne haþin dalga? Boðuþuyorlar, silahlarý getirmek için Erenköy kýyýlarýna... Ama heyhat! Rum'a karþý gelirler ama doðaya... Onlar da yanýmýza gelecekler galiba... Ruhun þad ola þehidim, þad ola! Bak Mehmet, karþýda Süleymaniye Tarlasýna giderken öldürülmüþ Ekrem Namýk, Pisi pisine, adaletsizce, haince, Savundu kendini av tüfeðiyle, Ama o da ulaþtý þehitlik mertebesine Ruhun þad ola þehidim, þad ola! Bak Mustafa, ýþýðý gördün mü yurdumda? Zafer naralarýný duydun mu sokaðýmda? Iþýðý gördüm, naralarý duydum Mehmet, Ýþte böyle olur mukavemet! Ey Makarios, sen saldýrdýn, Lefkoþa cevap verdi, Ey Grivas, sen saldýrdýn, Vuruþkan cevap verdi, Cengiz Topel, Süleyman Uluçamgil cevap verdi: "Çýksýn sadece kendi topraðýmda deðilse gözüm, Çiðnetmeyeceðim bayraktarýn topraðýný, Ölüm var, caymak yok, þehitlerin huzurunda verilmiþtir sözüm". Boran ÞÝMÞEK Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü 7

10 ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÝKÝNCÝSÝ BÝR ÞEHÝDÝN ANASINA SESLENÝÞÝ Gece bir ses bölerse uykunu, Korkma anam, o benim, oðlun Caner... Alnýmdan öpüp göndermiþtin askere, Girdiðim öyle bir teþkilattý, Öyle bir ateþti ki adý TMT! Biz, korkmadýk seslendik Rum'a, Türkler'in bu ateþi yakar seni EOKA! TMT'nin baþýnda Vuruþkan, Denktaþ, Burhan, Yürü Kýbrýs Türkü, atýl düþmanýn üstüne korkmadan! Mustafa Kemal, haykýrýr Anýtkabir' den, Yürü Mehmetçik, yürü TMT, Kýbrýs gitmesin elden! Davamýz Kýbrýs, hedefimiz Türklüðü korumak, Yürü Mehmetçik, yürü TMT, Kýbrýs gitmesin elden! Yerde sürüklenen nenelerin, dedelerin, Kundakta öldürülen bebelerin, Türlü cefalar çektirilen bacýlarým, kardeþlerin intikamýný al, Yürü Mehmetçik, yürü TMT, Kýbrýs gitmesin elden! Koþtum anam, atýldým korkusuzca, TMT ruhu vardý içimde boydan boya. Bana verdiðin kazaðýn rengi artýk al idi, "Bir hilal uðruna Ya Rab, ne güneþler battý! Fatma KARAMAN Deðirmenlik Lisesi Orta Bölümü 8

11 ORTAOKULLAR ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÜÇÜNCÜSÜ T.M.T. ÝLE ÖZGÜRLÜÐE Sýðamadýk yýllarca, þu küçücük adaya, Kovulmak istendik, kendi vatanýmýzdan. Her ne olursa olsun, Ada Rumlar'ýn olmalýydý. Tek istekleri buydu! Ve buna ulaþmak için, Acýmadýlar, saldýrdýlar, öldürdüler, Kýydýlar masum soydaþlarýmýza... Enosis, Enosis... diyerek, yaktýlar canýmýzý, Kendimizi savunmak, þerefimizi kurtarmak için, Teþkilatlandýk bir çatý altýnda yýlýnýn 1 Aðustosunda, Kuruldu efsanevi TMT. Alýndý gönüllü, istekli, yurtsever vatandaþlar... Yemin edip, söz verdiler, Namus ve þerefimizi koruyacaklarýna. Adadýlar kendilerini, Türk ulusuna!.. Eðitildi, silahlandý, tüfeðiyle, tabancasýyla TMT'ci Aldýðý önlemlerle, yaptýðý faaliyetlerle, Anladý Rum milleti, anladý bir kez daha, Emellerine kavuþamayacaklarýný. Ve anladý bir kez daha, Kýbrýs Türkü'nün adada bulunduðunu! Aldýklarý tedbirler, koyduklarý yasaklar, Yetmedi yýldýrmaya, TMT ile kenetlenmiþ Türk halkýný! Kenetlendikçe güçlendi, gücüne güç ekledi, TMT öncülüðünde, Kýbrýs Türk'ü! Tüm yasaklara raðmen, Korudu varlýðýný. Kahramanca direndi, Düþman ona výz geldi. Uzadýkça uzadý, mücadele yýllarý, Kendi silahýný, kendisi yaptý, Ve sonunda kazandý Kýbrýs Türk'ü baðýmsýzlýðýný!.. Mehmet Ali ALPDOÐAN Güzelyurt Türk Maarif Koleji 9

12 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI SONUÇLARI BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝ ÖÐRETMENÝ OKUL MÜDÜRÜ BÝRÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Nükhet YAMAN Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÝKÝNCÝ Deðirmenlik Lisesi Nursen AÐA Emine ÖYKÜN Ali YAMAN ÜÇÜNCÜ Türk Maarif Koleji Ömer KOFALI Arzu MERCAN Fehmi TOKAY Dünyanýn her tarafýnda öðretmenler, insan topluluðunun en fedakar ve muhterem unsurlarýdýr. M.K.ATATÜRK 10

13 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI BÝRÝNCÝSÝ YURDUMUZUN GURUR KALESÝ KAHRAMAN T.M.T. Dalmýþtý gözleri ta derinlere, Sisler Kaplamýþtý caddeleri, sokaklarý, vataný, Dillerde umutsuzluðun, girdabýn aðýtlarý, Çaresizliðin, moralsizliðin çýrpýnýþlarý... Ama, o da neydi? Gözleri kamaþtý, baþlar dikleþti, Karþýmda tüm heybetiyle duran korkusuz TMT'ydi. Arþa deðen bedeniyle ve yüreðiyle, Ta içten gelen, düþmaný inleten gür sesiyle, Korkma, Kýbrýs Türkü, ölmek var, dönmek yok! diyordu. Býraktý anasýný, yavrusunu, bacýsýný, Sýrtýnda yamalý hýrkasý, elinde kýrýk sefer tasý, Koyuldu yollara; aþtý denizleri, daðlarý... Karþýladý onu tüm sýcaklýðýyla anavataný, Verdi eline istediði kadar mühimmatý, erzaðý. Geceler... Karanlýk, matemi anýmsatan o geceler... TMT'ye en büyük arkadaþtý, Sessizliðin sesini dinleyen askere yoldaþtý, Duygularýna, düþüncelerine, özlemine sýrdaþtý. Gün doðuyordu daðlarýn ardýndan, Ya Bismillah diyordu teþkilatýn üyeleri, Yetiþtik halkým Anadolu'dan, Koþ Vehbi, koþ Ruso, koþ Özkan... Erenköy'den, Küçükkaymaklý'dan, Boðaz'dan... Koþtular... Sanki bir volkandýlar, Silahý aldýlar ellerine, kahramanca atýldýlar düþmanýn üzerine. Yemin ettiler, söz verdiler birbirlerine, Askerlerim, ben size savaþmayý deðil, ölmeyi emrediyorum diyen Sanki bir Mustafa Kemal'diler! Top sesi, tüfek sesi haykýrýþ oldu, Askerimin mücahidimin göðsü imanla doluydu. Tepelere silinmemecesine yazdýlar adlarýný, Bir milletin destanýný söyler çobanýn kavalý. Düðündür insana bu zafer çýðlýklarý, Vatana olan baðlýlýðýn yakýlýr kýnasý. TMT yiðitleri armaðandýr yurduma, Sen haline aðla, doymak bilmeyen palikarya! Kara cübbesi gibi yüreði de kararmýþ papaz, Yaptýklarýn az mý geldi sana, az? TMT var karþýnda bunu bir kenara yaz, Baþýna gelecekleri hiçbir askerin hesaplayamaz. Ey Grivas, bize dedin ki: Sizleri kan ve ateþle boðarým. TMT de sana þöyle cevap verdi: Elinden geleni yap, ben yeniden yüreðimle doðarým! Çelik kartallarla, Mehmetçikle birleþtirdi gücünü TMT, Son darbeyi vurdu Rum'a, Yunan'a azimle, dirençle! Dünya gördü Türk'ün üstün gücünü, Artýk dillerde kurtuluþun, özgürlüðün türküsü... Nükhet YAMAN Deðirmenlik Lisesi 11

14 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÝKÝNCÝSÝ VATANIMIZIN YILMAZ BEKÇÝLERÝ Kan akarken oluk oluk gövdeden, TMT kuruldu askerden, mücahitten, sivilden. And içti vatan uðruna ölmeye, Bir karýþ topraðýmýzý vermemeye. Güvendik korkusuz, gözü pek TMT'ye, Koþtuk, iman dolu göðsümüzle büyük zafere! Kuzeye baktýkça gözlerimiz, Þimdi daha al, daha heybetli bayraðýmýz. Kalplerde dinmek bilmez vatan aþký, Ah, bu ne acý, ne çetin savaþtý! Rum da bizim halimize þaþtý, Mukavemetçi koþtu, akýn akýn çaðladý! Sen rahat uyu, ey þehidim! Vatan emin ellerde; düþman huzursuz, düþman karanlýk... EOKA, ENOSÝS, AKRÝTAS hikaye artýk, TMT ile birlikte gelecek cumhuriyetim. Ýnanmadýlar, küçük gördüler, hor gördüler, Bilmezlerdi Türkler ne yiðittiler! Kardeþlerimizi, akrabalarýmýzý kalleþçe öldürdüler, Bu topraklar, bu vatan bizimdi, bilmeliydiler... Sen rahat uyu, ey þehidim! Destanýnla övün, gururlan yiðit gazim! Sayenizde bayraðýmýz dalgalandý siperlerde, Çalýndý marþýmýz Maðusa'da, Girne'de Lefke'de... Sen rahat uyu þehidim, vatan sana minnettar... Umut dolu olacak yarýnlar. Kýbrýs'ý yapmamýþlardýr bir Girit, TMT dikildi karþýlarýna birlik birlik. Erenköy'den gönderilen mektuplar, Askerin karaladýðý barut kokulu satýrlar, Bir devrin þahlanýþýný anlatýr, Yenilmez, cefakar kahramanlar... Nursen AÐA Deðirmenlik Lisesi 12

15 LÝSELER ARASI ÞÝÝR YARIÞMASI ÜÇÜNCÜSÜ ZOR YILLAR Ýç çekiyor yaþlýlar söylerken bunlarý Gözleri doluyor anlatýrken çektikleri acýlarý 1955'te vurmuþtu bizi en derinden, Erkektir, kýzdýr demeden... Son sözlerini dinlemeden... Anadýr, babadýr diye düþünmeden Çocuk, yaþlý seçmeden... Hep onlardý bizi katleden. Elleri, kollarý baðlý idi olmayan askerimizin Döþekleri mezar idi yeni doðmuþ bebeklerimizin Daha anne diyemeden göçen, biçarelerimizin... Dillerinde, Beyinlerinde... Sadece bir kelime... Baðýmsýzlýk Ama erken doðdu güneþimiz, Uzun sürmedi karanlýk gecelerimiz... Yýlmadan, pes etmeden çalýþtý hep gençlerimiz. Tek hedefimiz vardý, o da ülkemiz Tek hedefimiz vardý, o da milletimiz Tek hedefimiz vardý, o da özgürlüðümüz Þehitlerimizin kaný, Asla yerde kalmamalýydý. Ve bunun için, 1957'de kuruldu tek birliðimiz... TMT adýyla bütünleþti kalplerimiz... Ve TMT sayesinde Bir oldulardý þimdiki dedelerimiz Gece demeden, gündüz demeden Yorulduklarýnda bile hiç dinlenmeden, Çalýþtý hep büyüklerimiz. TMT'nin gücü sayesinde Kýrýlmadý asla kalemimiz. Direndik. Can verdik... Onlar saldýrdý, biz pes etmedik... Kalleþçe örgütlenen EOKA'ya zafer yüzü göstermedik. Öldük, Þehit verdik... Ölümüzü gömdük ama Þehitler ölmez dedik Yýlmadýk, direndik... Baþýmýz dikti ve onlara asla boyun eðmedik Türklüðümüzle gurur duyduk. Bayraðýmýzý yerlere indirtmedik... TMT adýyla birleþmiþtik Birliðimizi yýktýrmadýk, yenilmedik Öleceðimizi bile bile TMT liderliðinde mücadele ettik Özgürlüðümüz uðruna, TMT ile birlikte göðüs gerdik düþmana. Ömer KOFALI Türk Maarif Koleji 13

16 III. BÖLÜM KOMPOZÝSYON YARIÞMASI Ortaokullar arasý kompozisyon yarýþmasýna 8 okuldan toplam; 25 eser, liseler arasý kompozisyon yarýþmasýna ise 10 okuldan toplam; 23 eser katýlmýþtýr. Seçici kurul tarafýndan ortaokullar ve liseler kategorisinde ilk üç dereceyi alan eserler, müteakip sayfalarda sunulmuþtur. ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI SONUÇLARI BÖLGESÝ OKULU YARIÞMACI ÖÐRENCÝ ÖÐRETMENÝ OKUL MÜDÜRÜ BÝRÝNCÝ Doðu Akdeniz Koleji Mehmet BOZTUNA Serpil SARI Ahmet HIDIROÐLU ÝKÝNCÝ Doðu Akdeniz Koleji Özde DAÐLI Serpil SARI Ahmet HIDIROÐLU ÜÇÜNCÜ Canbulat Özgürlük Ortaokulu Naziyet ERBULAK Emine USLUTÜRK Gülyüz DEBEÞ 14

17 ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI BÝRÝNCÝSÝ BORÇLU OLDUKLARIMIZ Kýbrýs Türk halkýnýn bugünlere geliþinde Türk Mukavemet Teþkilatýnýn oluþumunu ve önemini sanýrým sayfalara sýðdýrmak kolay deðil. Ben TMT ismini ilk defa altý yaþlarýnda dedemin vefat ilanýnda okumuþtum. "... eski TMT'cilerden... Kasým Korun..." diye geçiyordu. Anneme sormuþtum, o da bana bu vatanýn savunmasýnda ve Kýbrýs Türk Halkýnýn mücadelesinde ilk yeminli ve gönüllü mücahitler olduðunu anlatmýþtý. Kýbrýs Türk Halký için mücadele veren bu onurlu insanlarýn yaþamlarýný hep merak etmiþimdir. Geçenlerde Ali dedemin önüne oturdum, dedem o günlere gitti, anlatmaya baþladý; ben de dedemin heyecanýna ortak olarak duygu yüklü heyecan dolu mazinin içinde yer alarak onu dinledim Aralýk Kilitkaya doðumlu olan dedem, evlendikten sonra Mehmetçik köyüne yerleþmiþ ve hayatýný orada sürdürmüþ. Dedemle birlikte köyün ileri gelenlerinden beþ altý kiþi birlikte bu gönüllü ve onurlu mücadelede görev almak üzere Aðustos 1958'de kurulan TMT'ye yemin edip katýlýrlar. Bundan önce demirden süngüleri bile ev atölyelerinde imal etmektedirler. Türkiye'den motorlu teknelerle Karpaz kýyýlarýndan getirilen silahlarý saklamak görevini de üstlenirler. Balalan kýyýlarýna teknelerle gelen silahlar, geceleri denizden el feneri yardýmýyla çýkarýlýr. Dedem de taþýma iþi yapýlýrken kýlavuzluk edermiþ. Denizden çýkarýlan silahlar traktörlere yükletilip Mehmetçik köyüne götürülür, duvarlarla çevrili cami avlusunda biriktirilirmiþ. Bu iþler gerçekleþtirilirken Ýngiliz sömürge hükümetinin askeri kuvvetleri de denetimlerini çok sýký bir þekilde sürdürmektedir. Bu sebeple minareye çýkýp çok dikkatli bir þekilde gözcülük yapýlýrmýþ. Zaman zaman sokaða çýkma yasaðý ilan edilirmiþ. Köydeki TMT üyesi bu fedakar insanlar, silahlarý evlerinde, ovalardaki maðaralarda her türlü tehlikeyi göze alarak korkusuzca saklar, servislerini yaparlarmýþ; çok zorda kaldýklarý zaman da düzlük yerlerde topraðý kazýp silahlarý gömerlermiþ. Bu silahlarýn halkýn güvenliði ve savunmasý için emin ellerde olmasý gerekmekteydi. TMT'nin önde gelen vazifesi buydu. Bu görev büyük bir gizlilik içinde yürütülürken, bazý gruplar da Ankara'ya askeri eðitime gönderilirlermiþ. Bir buçuk ay askeri kýþlalarda eðitim aldýktan sonra dönüp mücadeleyi sürdürürlermiþ. Bu mücadeleler verilirken Dr. Fazýl Küçük de her zaman, her yerde bu mukaddes davanýn kahramanlarýnýn yanýnda yer alarak desteðini hiç eksik etmemiþ. Bütün bunlarý anlatýrken bir an duraksadý dedem, gözleri bulutlandý, kendini tutamadý yaþlar gözlerinden süzüldü, yine de anlatmaya devam etti. Bir seferinde mermi taþýyan gemi, Balalan kýyýlarýna yaklaþýrken Yenierenköy açýklarýnda demirlemiþ. Bu sýrada Ýngiliz Donanma gemilerinin ýþýklarý da yanmaktadýr, Gemi ýþýklarýný, dava arkadaþlarý tarafýndan verilen iþaret ýþýklar sanýp yanlýþlýkla yaklaþmýþ, son anda yapýlan hata fark edilince gemiyi batýrmak zorunda kalmýþlar. Mürettebat, Ýngilizler tarafýndan esir alýnmýþ. Birkaç gün süren esaret günlerinde yapýlan sorgulamalarda boyun eðmemiþler, yemin ettikleri dava uðrunda ölümü göze alan bu kahramanlar hiçbir sýr vermemiþler. Bu silahlarýn taþýnmasý sýrasýnda kaybolan bir baþka gemiden de ne yazýk ki hiç haber alýnamamýþ. Aradan geçen süreç içinde 1963 olaylarý patlak verir.kýbrýs Türk halký, Rumlarýn her türlü saldýrýlarýna geçen zaman içinde sahip olduklarý cephane, donaným ve yüreklerindeki vatan sevgisiyle mücadeleyi sürdürmüþ. Silahlar gizlendikleri yerlerden çýkarýlmýþ, elden geçirilmiþ, daðýtýmý yapacak kiþilere teslim edilmiþ. Dedem de kendine emanet edilen cephaneyi vatana hizmet etmenin gururuyla þahsi arabasýnýn bagajýnda yakýn köylere taþýmýþ. Silahlarýn bir kýsmýný ise köy otobüslerinin koltuklarýna saklayarak Meluþa köyüne kadar ulaþtýrmýþlar Barýþ Harekatýna kadar olan dönemdeki mücadeleler hep bu mermiler ve silahlarla sürdürülmüþ. Dedem, "Evet evladým, vatanýmýza, özgürlüðümüze göz koyanlara meydan okuyarak korkusuzca savaþ verdik. Bu vataný büyük fedakarlýklarla mücadele ettikten sonra sizlere emanet ediyoruz. Sizin de bu emanete canýnýz pahasýna sahip çýkacaðýnýza eminim evladým". dedi, gözlerinden akan yaþlarla mücadele dolu onurlu hayat hikayesini bitirdi. Ben de dedemin huzurunda kutsal davanýn bütün kahramanlarýna Türk gençleri adýna þunlarý söylemek istiyorum: Bu kutsal davanýn gerçek kahramanlarý! Vatan ve biz sizlere minnettarýz. Kýbrýs Türkünün barýþ içinde ve özgür olarak bu kutsal topraklar üzerinde sonsuza dek var olmasý için görev ve sorumluluklarýmýzý en iyi þekilde yerine getireceðimize söz veriyoruz. Bize ýþýk tutarak aydýnlattýðýnýz yolu asla karartmayacaðýz. Cumhuriyetimizi korumak ve yüceltmek için azimle hiç durmadan çalýþacaðýz! Dedelerim! En gerçekçi örnek siz oldunuz. Ali dedem, sana uzun ömürler; Kasým dedem, mekanýn cennet olsun!!! Mehmet BOZTUNA Doðu Akdeniz Koleji 15

18 16 ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI ÝKÝNCÝSÝ TÜRK MUKAVEMET TEÞKÝLATI VE ÖZGÜRLÜÐE DOÐRU Kýbrýs'ta, 1 Nisan 1955'te faaliyete geçen ve Türklere saldýrmaya baþlayan Rumlar E. O. K. A. tedhiþ örgütünü kurmuþtur. Bu terör örgütü Türk köylerini yakýp, yýkmak, Kýbrýs adasýný Yunan adasýna çevirerek, Ada'da yaþayan Türkleri imha etmek, en büyük görevi olmuþ ve halen bu görevleri devam etmektedir. Türk Mukavemet Teþkilatý (T. M. T. ) 1958'de, Kurucu Cumhurbaþkanýmýz Rauf Raif DENKTAÞ, Dr. Burhan NALBANTOÐLU ve Kemal TANRISEVDÝ tarafýndan kurulmuþtur. Bu dönemde Kýbrýs Türk halký kendi savunmasýný yapmak için daðýnýk olarak faaliyet gösteren küçük gruplar oluþturmuþtu. Ancak Türk Mukavemet Teþkilatý Türk köylerinde varlýk gösteren bu gruplarý birleþtirerek kýsa zamanda güçlü bir direniþ örgütü haline gelmeyi kolaylýkla baþarmýþtýr. Kýbrýs Türklerinin can ve mal güvenliðini saðlamak, ENOSÝS'in (Kýbrýs'ýn Yunanistan'a baðlanmasý) gerçekleþmesini önlemek, Türklere yapýlan ve yapýlacak saldýrýlarý geri püskürtmek ve Kýbrýs Türk Halkýnýn Anavatana baðlýlýðýný sürdürmek amacýyla, Anavatan Türkiye'nin desteði ile kurulan Türk Mukavemet Teþkilatý, ve yýllarý arasýnda bir destan yaratarak baðýmsýz Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasýný saðlamýþtýr. Bu dönemleri yaþamýþ olan dedeme özgürlük ve mücadele dolu yýllarý hakkýnda neler yaþadýðýný, unutamadýðý anýlarýný bana anlatmasýný istedim. Dedem bu isteðimi duyar duymaz çok mutlu oldu ve bana büyük bir coþku ile uzun uzun anlatmaya baþladý. Dedemin Türk Mukavemet Teþkilatý ile ilgili olarak önce 1958 yýlýnda gerektiðinde vatan ve millet uðruna gözünü kýrpmadan ölümüne meydan okurcasýna ettiði T. M. T. Yemini hakkýndaki söylemleri beni çok etkilemiþtir. Dedem o yýllarda ilkokul öðretmeni idi. Lefkoþa'dan, Akýncýlar köyüne tayini çýkmýþ ve orada öðretmenlik yapmaya baþlamýþtý. O dönemde Akýncýlar köyüne ve yakýn civarlarda bulunan Türk köylerine Rumlar tarafýndan sürekli olarak saldýrýlar yapýlmakta idi. Dedem o yýllarda köyün en okumuþ ve ileri gelenlerinden birisi idi. Köyde dedeme öðretmenliðinin vermiþ olduðu saygýnlýktan ötürü herkes onu köyün lideri olarak görüyordu. Köylülerin dedemden çok beklentileri vardý. Rumlarýn köye sürekli olarak verdikleri zararlardan korunmak, can ve mal güvenliðini saðlamak için dedem köyde silahlý bir örgüt kurulmasý gerektiði fikrini ortaya attý. Daha sonra köylüleri bir araya getirmek için sürekli toplantýlar yapmaya baþlamýþtý. Köylülerin birlik ve beraberliðini saðladýktan sonra köyün savunmasý için silaha ve eðitime olan ihtiyacýný saðlamak maksadýyla, Lefkoþa'daki Bayraktar'a gizlice giderek durumu zamanýn en büyük komutanýna izah etmiþti. Bayraktar hemen emir vererek, köyün silahlanmasýný saðladý. Eðitim ihtiyacý için ise köye Anavatan'dan gelen bir komutan göndermiþti. Köye Anavantan'dan gelen komutanýn gerçek adý kullanýlmýyordu, ona baþka bir kod adý verilmiþti ve kod adý ile çaðrýlýyordu. Dedem, komutanýn yardýmcýsý olarak gündüz saatlerinde okulda öðretmenlik yapýyor, akþam saatlerinde ise köylülere hem okuma yazma ve hem de askeri eðitim veriyordu. Genellikle sabaha kadar karargahta faaliyetlerini yapýyor ve sabaha doðru eve gelip, üzerini deðiþtikten sonra tekrar okula gidip öðrencileri okutuyordu. O yýllarda çok yorulduðunu ancak bu yorgunluðunu iki saat uyuduktan sonra içindeki heyecan ve ruhla çok kolaylýkla atabildiðini söylüyordu. Bu arada köydeki mücahitlerin eðitimleri çok iyi bir seviyeye gelmiþti. Ancak yakýn civarlardaki Türk köylerine Rumlarýn saldýrýlarý neticesinde köylülerin eðitim ve silah yetersizlikleri nedeni ile çok zor þartlarda olduklarýný gören dedem köyün komutanýna giderek, bu durumu anlatmýþ ve yakýn köylülerin Akýncýlar köyüne toplanmasý gerektiðini söylemiþti. Köyün komutaný Bayraktarý arayarak, konuyu izah etti. Bayraktar hemen emrini verdi ve civarda bulunan Türk köylerinin Akýncýlar köyüne göç etmesini, büyük bir köy ve büyük bir silahlý güç haline gelmesini saðlamýþtý. Bu büyük birlik ve beraberlik sayesinde Rumlarýn saldýrýlarý bir netice veremiyordu. Akýncýlar köyü o bölgede büyük bir direniþ göstererek Rumlara geçit vermiyordu. Bu arada civar köylerden göç eden köylüleri barýndýrabilmek için imece denilen bir yöntemle Akýncýlar köyüne göçmen evleri yapýlmaya baþlanmýþtý. Dedeme imecenin anlamýný sorduðumda bana þöyle bir tanýmlamada bulundu: Herkes özellikle Pazar günleri bir araya gelerek, ellerindeki malzemeleri ve emeklerini ortaya koyarak hiç para almadan ve vermeden birbirlerinin evlerini yapmaya çalýþmalarý anlamýnda kullanýlan bir terim olduðunu söylüyordu. Dedem bu zor direniþ yýllarýnda bir gece Rumlarýn köye saldýrdýklarýný ancak Rumlarýn hiç ummadýklarý bir þekilde karþýlýk gördüklerini, sabaha kadar çarpýþmalarýn devam ettiðini anlatýyordu. Sabahleyin ise mevzilerde 6 tane yaralý mücahidin tespit edildiðini ve derhal köyün doktoru tarafýndan o imkansýzlýklar içerisinde yaralýlara müdahale edilerek hayatlarýnýn kurtarýldýðýný büyük bir heyecanla ve gözlerinden yaþ gelerek dedem bana anlatmaya çalýþýyordu. Bu büyük ve çok çetin geçen, içinde destan olabilecek kahramanlýklarla dolu þanlý direniþleri sonucunda Rumlar artýk Akýncýlar köyünden korkarak, saldýrýlar düzenlemekten vazgeçtiler ve bu tarihten itibaren Akýncýlar köyünden uzak durmaya baþladýklarýný dedem göðsü kabara kabara anlatýyordu. Bu büyük mücadeleleri sonucunda Akýncýlar köyünün eski adýnýn Luricina olduðunu, 1974'ten sonra Rumlara hiç yenilmeyen bu Türk köyün adýnýn özellikle Akýncýlar ismi ile deðiþtirildiðini ve Akýncýlar köyünün çok kabarýk bir tarih kitabý olduðunu dedem bana ýsrarla altýný çizerek tekrar tekrar vurguluyordu. Dedem bana o yýllarda çok büyük sýkýntýlar çektiklerini, Türk köylerinde ilaç, yiyecek, silah ve mermilerinin çok yetersiz olduðunu, ancak vatan topraklarýný savunmak, can ve mal güvenliðini saðlamak için bu zorluklarýn onlarý asla yýldýrmadýðýný söylüyordu. Ýnsanlarýn mutlu yarýnlara ulaþabilmesi için birlik ve beraberliklerini saðlayarak istedikleri her türlü amaç ve hedefleri gerçekleþtirebileceklerini sürekli tekrarlýyordu. Türk Mukavemet Teþkilatý, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet yaþatarak ülkemizi dünyanýn en geliþmiþ ülkeler seviyesine çýkaracak, Güney Kýbrýs Rum Yönetiminin her zaman karþýsýnda dimdik durmamýzý saðlayacak, insanlarýmýzýn özgürlüðünü ve baðýmsýzlýðýný en üst seviyede yaþatacak her türlü ruh bilincini içerisinde yaþatmaktadýr. Bizim Kýbrýs Türkleri olarak yaþanmýþ olan bu T. M. T. ruhunu ve bilincini çocuklarýmýza ve gençlerimize sürekli aktararak aþýlamamýz en büyük görevimiz olmalýdýr ve olacaktýr. Özde DAÐLI Doðu Akdeniz Koleji

19 ORTAOKULLAR ARASI KOMPOZÝSYON YARIÞMASI ÜÇÜNCÜSÜ T.M.T. SAÐ OLSUN Dün gibi hatýrlarým. Ýlkokul birinci sýnýftaydýk. Öðretmenimiz Ailemizi anlatýnýz. Demiþti. Arkadaþlarým aile bireylerinden bahsederken dedelerinden de bahsetmiþlerdi. Durup onlarýn dedelerinden heyecanla nasýl bahsettiklerini can kulaðýyla dinlemiþ biraz da hüzünlenmiþtim. Çünkü dede sözcüðü bana çok yabancýydý. Neden acaba? Dedim kendi kendime. Duygulandým. Göz yaþlarým yanaklarýmdan süzüldü. Minik ellerimle göz yaþlarýmý örtmeye bakýþlarýmý öðretmen ve arkadaþlarýmdan gizlemeye çalýþtým. Vakit bir türlü geçmek bilmiyordu. Dede sözcüðü kulaklarýmda çýnlýyor; fakat gözümde bir türlü dedem canlanmýyordu. O gün o son ders zilinin çalýþýný asla unutmam. Koþar adýmlarla evlerin önünden geçiyordum, döndüðüm her köþe beni heyecanlandýrýyordu. Eve girer girmez Anne! diye baðýrdým büyük bir heyecanla. Annem korkmuþ gözlerimdeki hüznü sezmiþti. Anne dedim; Dedem ve aðlamaya baþladým. Dizlerine oturup hikayeler dinleyeceðim, bayramlarda elini öpeceðim, nur yanaklarýna dokunacaðým dedem nerede? Annem Babana sor. Dedi. O anlatsýn sana. Babamýn gözünde yaþ dudaklarý titrek, kesik kesik konuþmaya baþladý. Belli ki onun içi de buruk anlatmaya baþladý: Senin deden bu vatan uðruna biz daha güzel günler görelim diye þehit oldu. Þehit ne demek anlamamýþtým. Ben senin yaþýndaydým dedeni aldýklarýnda dedi. Kafam iyice bulanmýþtý. Kim almýþ? Ne olmuþtu dedeme? Nenem anlatmaya baþladý. Zaten nenemin çileli yüreðinde, yaþla dolu gözlerinde çok þeyler gizlediði belliydi. Nihayet yüreðinin kilidini aðlayarak açýyordu nenem. Biz Rumlarla birlikte ayný köyde yaþardýk. Çok iyi komuþuluk iliþkilerimiz vardý. Ta ki EOKA ortaya çýkana kadar. Biz Terazi de (Zygi) doðduk büyüdük. Evimiz yurdumuz oradaydý diye devam etti Aðustosunda Cuma günü birkaç Rum komþumuz yanlarýnda tanýmadýðýmýz insanlar dedeni ve kardeþlerini alýp gittiler. Geri getireceðiz dediler; fakat gidiþ o gidiþ. Dedi nenem ve gözyaþlarý sel oldu. Tamam dedim neneme anlatma baþka. Dedem yoktu artýk anlamýþtýr. Biz çok çektik diye ekledi nenem. Babama sarýldým. Benim dedem yoktu ya biricik babam o küçük yaþta babasýna hasret kalmýþ onu doyasýya kucaklayýp koklayamamýþtý. Sonra neneme Sizi koruyan kimse yok muydu? dedem. Bize önderlik eden vardý. Dedi nenem. EOKA'ya karþý Türkleri de TMT adý altýnda 1957'de kurulan bir öðüt koruyordu. TMT diyordu nenem bir avuç Türkün yürek sesi, direniþi herþeyiydi. Onlar olmasaydý diyor ve devam ediyor Can ve mal güvenliðimiz yoktu. ENOSÝS'e karþý duramazdýk.türk birliði ve bütünlüðü saðlanamazdý, haklarýmýzý savunamazdýk. Baþarýlý mücadeleler verip özgürce nefes alamazdýk. Rumlara karþý ayakta duramaz daha çok þehitler verir senin gibi çok çocuklar dedesiz, anasýz ve babasýz kalýrdý. O an büyük bir heyecanla oturduðum yerden kalktým, minik ellerimle nenenim gözündeki yaþlarý sildim. Nene dedim aðlama bizim yüreðimiz yandý, ben dedemi görmedim; ama TMT saðolsun onunla gurur duydum.çünkü TMT bir avuç Türk'ün sesi Kýbrýs Türkü'nün þanlý geçmiþ ve Türk gücünün temsilcisiymiþ. Bizi ayakta tutumuþ. Rumlara karþý tek vücut olmamýzý saðlamýþ. Onlarla özgürce aldýðýmýz her nefesi, KKTC bayraðýnýn dalgalandýðý her toprak parçasýný, geleceðimizi, dünümüzü borçluyuz. Bu vatan için dökülen kanlar helal olsun. Her vatan evladý KKTC'ye feda olsun. Naziyet ERBULAK Canbulat Özgürlük Ortaokulu 17

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER

ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER Mart 2009 Yýl: 4 Sayý: 46 ÞEHÝTLER ÖLMEZ AKÝF Ý YENÝDEN ANLAMAK ÇANAKKALE CEPHESÝNDE ÞEHÝT OLAN KOCAELÝLÝLER MODERN ÇAÐDA KADININ YERÝ baþyazý Deðerli Okuyucularýmýz! Dergimizin 46 ncý sayýsýnda sizlere

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey

Detaylı

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý

TSO'da bol polemikli meclis toplantýsý Duygulandýran madalya töreni 18 Mart Þehitler Gününde 5 þehit ailesine Devlet Övünç Madalyasý verildi.cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan gönderilen madalya ve beratlar, Vali Sabri Baþköy tarafýndan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri

ÝÇÝNDEKÝLER. Sivil Savunma Dergisi. Sahibi: Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA. Adres: Sivil Savunma Faaliyetleri ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN Elçin KARABULUT Neray OYKAN Yýlmaz ÖZATA Adres: KKTC Sivil Savunma

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE

Vali HARPUT: Yönetmeliði uyguladýk (Son Haber) 3 DE Bursa Valisi Þahabettin Harput, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutaný Tuððeneral Ümit Yýlmaz ve Bursa Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Abdullah Karadað'ýn çelenk koyduðu Atatürk Anýtý'nda saygý duruþunda

Detaylı

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi?

Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize Herkes evine bir köpek alsýn dememiþ miydi? Serdar Denktaþ'ýn evi de hýrsýzlar tarafýndan soyuldu... Baba sözü dinleseydi keþke... Babasý bize "Herkes evine bir köpek alsýn" dememiþ miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Haziran 22 Perþembe YIL:

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Mayýs 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3063 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OTURDUÐUMUZ ADAMA BAKIN.. Talat seçimlerde belaltý darbeleri yemiþ!.. Ýstese o da belaltý vurabilirmiþ, ama vurmamýþ! "Eðer bunu yaparak seçim kazanmam gerekiyorsa, beytambal kalsýn, istemem" diyor. Beytambal kalmýþ zaten! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý?

Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? Pakete karþý olup da Ankara'ya laf etmemek mümkün mü Mehmet? Bu ne biçim muhalefet? Hem senin anavatanýn neresi? Türkiye mi, yoksa Kýbrýs mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10

Detaylı