ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE"

Transkript

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 Yrd. Doç. Dr. Orhan OĞUZ Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Özet Ömer Seyfettin ( ), II. Meşrutiyet döneminin öncesinde ve sonrasında Osmanlı toplumunda yaşanan gelişmelere tanıklık etmiştir. Yazar, bu gelişmeler üzerine bir aydın olarak düşünmüş ve bir sanatçı olarak fikirlerini eserlerine yansıtmıştır. Bu çalışmada, Ömer Seyfettin in Efruz Bey romanının ilk bölümünü oluşturan ve müstakil bir eser olarak da okunabilen Hürriyete Layık Bir Kahraman adlı hikâye incelenecektir. Hikâye, dikkate değer bir malzeme sunmaktadır: Türk toplumunun önemli değişim dönemlerinden birini, II. Meşrutiyet in ilanını konu almakta; saray, Babıâli çevresi, Jön Türk hareketi gibi siyasî çevre ve aktörlere değinmektedir. Yaşadığı dönemin siyasî kültürüne yönelik olarak yazarın birçok konuda eleştiriler yönelttiği görülmektedir. Ömer Seyfettin, bu siyasî kültürü yüzeysellik, kişiye tapma, sahte kahramanlar oluşturma ve yalan üzerinden gerçeği kurgulama gibi kavram ve ifadelerle eleştirmiştir. Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Efruz Bey, siyaset, kitle. ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE Abstract Ömer Seyfettin ( ), had witnessed social progress of pre and post II. Constitutional period. The writer thought over this progress as an intellectual and reflected his ideas to his works as an artist. In this study, Hürriyete Layık Bir Kahraman ** by Ömer Seyfettin will be analyzed. This work is the entrance of his novel Efruz Bey and it also can be read as a short story separately. The story presents remarkable materials about the period: the subject of the story is one of important phases of alteration of Turkish society; and it refers to some important political milieus and actors like Sarai ***, Babıâli ****, Jon Turk movement. It can be determined that, the writer has many satirical ideas to the political culture of the period he lived in. Ömer Seyfettin, indicts this political culture for shallowness, cult of personality, formation of fake heroes and construction the reality through falsehood. Key Words: Ömer Seyfettin, Efruz Bey, politics, mass. 1 Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumunda (11-13 Nisan 2011, Kocaeli) sunulan aynı başlıklı bildirinin gözden geçirilmiş şeklidir. ** A hero deserving of the liberty. *** The Ottoman palace. **** Babıâli (the sublime porte) was the central office of Ottoman Empire; the word is used to refer to Ottoman government.

2 Orhan OĞUZ I. Giriş Bu çalışmada Ömer Seyfettin in Hürriyete Layık Bir Kahraman isimli hikâyesi tahlil edilecektir. Yazarın Efruz Bey, Fantezi Roman isimli eseri, Vakit gazetesinde tefrika edildikten sonra 1919 senesinde Vakit Matbaası tarafından basılmıştır. Bu bilgi, romanın kapağında yer almaktadır. Roman, Hürriyete Layık Bir Kahraman isimli uzun hikâyeden oluşmaktadır. Hikâye, başlıktan önce 1 rakamı konarak numaralanmıştır. Bu çalışmada, romanın sözü edilen eski harfli baskısı kullanılmıştır. Çalışmanın başlığında yer alan siyasî kültür ifadesiyle siyasette oluşan anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklar kastedilmiştir. Çalışmada, hikâyede bürokrasi ve kitle kavramına dair fikirlerden yola çıkılarak, yazarın söz konusu anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklara dair eleştirilerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde hikâyenin konu edindiği dönemin sosyal ve siyasî durumu üzerinde genel hatlarıyla durulacak; Ömer Seyfettin ve hikâyeciliği ile Efruz Bey tipinden kısaca bahsedilecektir. Hikâyenin tahlilinin yapıldığı ana bölümde hikâyenin özeti verilecek; ardından, hikâyedeki hiciv unsuru bürokrasi ve kitle başlıkları altında ele alınacaktır. Sonuç bölümünde söz konusu hiciv unsuruna dair genel bir değerlendirme yapılacaktır. Dönem Hikâye, II. Meşrutiyet in ilanını, yani Kanun-ı Esasî nin yeniden yürürlüğe girişini kapsayan üç günde geçmektedir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, 19. asrın ikinci yarısından itibaren, Avrupa da örnekleri görülen bir anayasal monarşi, bir meşrutî idare olma yoluna girmişti. Bunda Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan aydınların faaliyetleri kadar Batılı devletlerin müdahaleleri de etkili olmuştur. Bu süreç, 23 Aralık 1876 da, Türkiye de modern anlamdaki ilk anayasa olarak kabul edilen Kanun-ı Esasî nin ilanıyla sonuçlanmıştır. Bu anayasayı ilan eden Sultan II. Abdülhamid, iki sene sonra, 1878 de onu askıya alan kişi olmuştur. II. Abdülhamid, 24 Temmuz 1908 de yapılan ihtilal niteliğindeki Jön Türk müdahalesiyle Kanun-ı Esasî yi yeniden yürürlüğe koymuştur. İttihat ve Terakki, halkı yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirmiş, ağır vergilerden kaynaklanan memnuniyetsizlik ve isyanların olduğu bir ortamda halkın siyasî bilinç kazanmasına katkıda bulunmuştur (Kansu, 2002: 65-67). 2 Bu süreç, Türkiye de modern siyasetle ilgili çeşitli kavram, terim ve realitelerin ortaya çıktığı ve tartışıldığı bir dönüm noktası olarak işaret edilmektedir: hâkimiyet, parlamento, seçim, temsil, siyasî parti, askerî darbe vs. Meşrutiyet in yeniden ilanı Türkiye de çoğulcu bir siyasî hayat ın başlangıcı olmuş ve yılları arasında 13 parti kurulmuştur (Tunaya, 2003: 128). Bunun 2 II. Meşrutiyetin ilanına giden süreçte Anadolu nun çeşitli şehirlerinde ekonomik sebeplerden kaynaklanan halk hareketleri hakkında bilgi için, Kansu nun göndermede bulunduğumuz eserinin (1908 Devrimi, İstanbul 2002, İletişim Yayınları) Vergi Ayaklanmaları: 1908 Devrimine Giriş başlıklı bölümüne müracaat edilebilir. 312

3 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi yanında, Meşrutiyetin yeniden ilanıyla başlayan dönem, değişikliklerin kâğıt üzerinde kaldığı ve hürriyet özlemlerinin hayal kırıklığına dönüştüğü bir dönemdir (Tunaya, 1999: 35-36). Mahmut Şevket Paşa suikastiyle birlikte siyasal hayattaki çoğulculuk sona ermiş; İttihat ve Terakki nin hükümeti tam anlamıyla kontrol ettiği, iktidarı tek elde tuttuğu, muhaliflerini sindirdiği ve tasfiye ettiği bir dönem başlamıştır (Tunaya, 1999: 401; Birgen, 2006: ). Bu bakımdan Jön Türkler, istibdat la niteledikleri II. Abdülhamid dönemine benzer uygulamalara başvurmakla suçlanmışlardır (Kuran, 2000: ). İttihat ve Terakki nin iktidara geldiği II. Meşrutiyet sonrasında milliyetçilik fikrinin kuvvet kazandığı görülür. Ömer Seyfettin, askerî görevi sırasında, Balkanlar daki savaş ve mücadelelerin içinde bulunmuştur; bu süreç, ondaki milliyetçilik fikirlerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu etki, onun hikâyelerine malzeme oluşturmuştur (Önertoy, 1992: 74). Ömer Seyfettin in içinde yer aldığı Genç Kalemler hareketi, milliyetçilik fikrinin kültürel temellerinin atılmasında önemli bir yere sahiptir. Elbette ki bu fikirler, II. Meşrutiyet le birlikte bir anda ortaya çıkmış değildir; bunların kökenleri Tanzimat döneminin başlangıcına kadar gider (Parlatır, 1992: 88). Ömer Seyfettin in bu hareket içindeki rolü, bir edebiyat adamı olarak öne çıkmasıdır. Ömer Seyfettin İttihat ve Terakki ye katılmasına rağmen, siyasetten ziyade kültür ve sanata ilgi duyar (Cunbur, 1992: 10). O, İttihat ve Terakki nin nüfuzundan faydalanmadığı gibi partiyi ve liderlerini eleştirmekten de kaçınmaz (Koç, 2008: 122; Çağın, 2008). Bunun yanında onun İttihat ve Terakki yi hararetle savunduğu, siyasette tek çözüm yolu olarak işaret ettiği yazıları da mevcuttur (Mert, 2004: ). Yazarın güncel siyasete mesafeli duruşu, sosyal gelişmelere ilgi duymadığı anlamına gelmez. Nihayetinde, Cevdet Kudret in de belirttiği gibi Osmanlı toplumunun arasındaki düşünce ve siyaset olayları yazarın eserlerine yansımıştır (1978: 26). Karpat, onun hikâyeleriyle Jön Türk dönemini şekillendiren gerçek olaylar, fikirler ve şahsiyetler arasında paralellik kurmak gayet kolaydır der (2009: 220). Efruz Bey Tipi Cevdet Kudret ve Kavcar, Efruz Bey i farklı kesimlerden kişilerin bir sentezi olarak tespit ederler: Efruz Bey`i, bütün olumsuz özelliklerin bir araya toplandığı fanstastik bir tiptir, o, devrindeki fikir akımlarını ve bunların temsilcilerini kendinde toplar (Cevdet Kudret, 1978: 39; Kavcar, 1984: 372). 3 Efruz Bey, sosyal hayatta daima bir karşılığı olması bakımından kalıcı bir örnek olarak kabul edilmektedir (Tuncer, 1999: 108). 3 Ömer Seyfettin in Efruz Bey tipi hakkında kapsamlı bir tahlil için bkz.: KAVCAR, Cahit (1984). Ömer Seyfeddin in Efruz Bey Tipi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C: 17, Sayı: 1, s / 313

4 Orhan OĞUZ Romanın tefrika edileceği, Vakit gazetesinde 8-9 Aralık 1919 tarihinde duyurulmuştur. Bu tefrikayla ilgili ilanda romanın beş hikâyeden oluşacağı ve memleketimize ait bazı tiplerin ve bazı meyil ve itiyadların, sanatkârane bir mübalâğa ile çizilmiş bir karikatürü hükmünde olacağı belirtilir (Kavcar, 1984: 360). Efruz Bey, ilanda belirtildiği gibi, mübalağa ile çizilmiş tir. Halit Ziya, Ömer Seyfettin in mizaha yönelişini onun hikâyeciliğinin gelişimi bakımından bir olumsuzluk olarak değerlendirirken, Canip Yöntem bu mizahperdazlık yönünün yazara pek bir şey kaybettirmediği, eserlerini sıradanlaştırmadığı kanaatindedir (Yöntem, 1935: 13). Ele aldığımız hikâyedeki mizah ve buna dayalı olarak mübalağa unsurları, eserin amacına hizmet etmektedir. Denebilir ki bu yolla, mizahın kullanılmasıyla, birtakım kavram ve tipler daha vurgulu ve tesirli bir tarzda hicvedilmektedir. Hikâye, yazarın diğer eserlerinde kullandığı ironik unsurları bir araya getirir (Pehlivan, 2009: 55). Bu bakımdan Efruz Bey, çeşitli olumsuzlukların vurgulu şekilde işlendiği bir şahsiyet olmuştur. Bilindiği gibi mizah, hicvin en önemli araçlarından biri olarak kullanılır. Eleştirilerin mizah yoluyla dile getirilmesi, edebiyat adamlarının özellikle baskı dönemlerinde başvurdukları bir yöntemdir. Efruz Bey, iktidarın farklı yöntemlerle el değiştirmeye doğru gittiği bir dönemin adamı olduğu için önemli bir tiptir. İstibdat dönemini yaşamıştır, Meşrutiyet in yeniden ilan edilişine şahit olmuştur ve geçmişe bugünden bakıldığında Meşrutiyet ten Cumhuriyete giden süreci yaşayanlardan biridir. Gittikçe padişahın yetkileri sınırlanmaktadır; Hanedan çevresi ve mensupları dışında kişi veya odaklar da iktidara etki edebilmekte, onun bir parçası olabilmektedir. Bu odakların en önemlisi şüphesiz ki Jön Türklerdir. Mabeynden, Jön Türk karşıtı bir paşanın himayesinde olan Efruz Bey, kendini bir Jön Türk olarak takdim eder. O, kendi çabasıyla iktidar ve mevki sahibi olabileceğini anlamıştır. Bu ihtimal ve imkânda olumsuz bir taraf yoktur. Asıl olumsuzluk, onun bu yolda her türlü değeri bir kenara bırakmasıdır. Bu anlamda o, bir arivist tir; hedefine ulaşma yolunda her türlü aracı kullanmaya hazırdır. Efruz Bey, çevresine olumlu özelliklerle görünmeyi önemser. Bu sebeple, sosyal konumu, karakteri ve eğitimi gibi konularda yanıltıcı olmaktan çekinmez. Örneğin Efruz Bey in eğitimiyle ilgili bilgilerde bir muğlaklık vardır. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da kendisinin çevresine söyledikleri güvenilmezdir; o, Galatasaray ı ve Mülkiye yi birincilikle bitirdiğini söyler. Hariciyecilere göre ise Efruz Bey Galatasaray dan kovulmuştur. Çevresi Efruz Bey i iyi tanımaz; çünkü o, kendini her zaman farklı takdim eder. Kendisinde olmayan özellikleri varmış gibi gösterir: Pek gençti. Pek yakışıklıydı. Pek kibardı. Pek zengindi. Pek alimdi. Pek edipti. Kimin nesi olduğunu kimse bilmiyordu ama herkes onun görünen şekline inanıyor, 314

5 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi ihtiramda kusur etmiyordu. Son numara bir moda gazetesinden canlanarak hayata fırlamış canlı bir resim kadar şıktı (s. 6-7). 4 Efruz Bey için önemli olan olmak değil olmuş görünmek tir. İlmi, fazlı, kuvveti, kibarlığı, şıklığı, hasılı herşeysi biraz kabuk, biraz renk, biraz boya idi. Neye kıymet verilirse o kıymete sahihten sahip olmaya çalışmaz, o kıymet kendisinde eskiden varmış gibi görünmeye uğraşır, muvaffak da olurdu (s. 50). Efruz Bey e bir dönemin ürünü olarak bakılabilir. Onun hikâyesi incelendiğinde bir döneme ışık tutacak önemli kavramlara ulaşılabilir. Diğer taraftan o, her dönemde görülebilecek bir kişidir. Ömer Seyfettin ona kariyerist, oportünist, arivist bir insanın taşıyabileceği bütün olumsuz özellikleri yüklemiştir. Bu durum onu tipikleştirir ve kendi döneminin ötesine taşır. II. Hikâyenin Tahlili II.1. Hikâyenin Özeti Ahmet Bey, padişaha yakın nüfuzlu bir paşanın himayesinde Babıâli de işe girmiş bir memurdur. II. Meşrutiyet in ilan edileceğini bir gün öncesinden bu paşadan öğrenir. O, ertesi gün kalem arkadaşlarına hürriyet in geldiğini söyler; kimsenin durumdan haberdar olmadığını görür. Yeni ortama ayak uydurmak ve fırsattan istifade etmek isteyen Ahmet Bey, Babıâli koridorlarında Yaşasın Hürriyet! diye bağırır. İlgi gördükçe kendini tutamaz, oradan dışarıya çıkar. Kısa sürede etrafına önemli bir kalabalık toplanır. Kendisini bir anda kahraman ilan eden halka, bir Jön Türk olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte gizli faaliyetler yürüttüklerini, Sulukule den Yıldız Sarayı na kadar bir yer altı tüneli kazdıklarını söyler. O, bu tünelden geçip müstebid dediği padişahın alnına silahı dayamış ve onun hürriyet i ilan etmesini sağlamıştır. Bu arada Ahmet olan ismini değiştirir; bunun müstear ismi olduğunu, asıl isminin Efruz olduğunu söyler. Bir anda efsaneye dönüşen Efruz Bey`in bu konumu üç gün devam eder. İttihat ve Terakki Fırkası olaydan haberdar olunca onu araştırır ve merkez e çağırıp sorgular. Nihayetinde durumun aslı anlaşılır, Efruz Bey tutuklanır. Efruz Bey i el üstünde taşıyan halk ise tıpkı onu bir anda göklere çıkardığı gibi bir anda unutur. II.2. Hikâyede Siyasî Kültürün Hicvi Yukarıda yazarın ele aldığı dönemin, Türkiye de siyasî kültürün oluşmasında önemli bir dönüm noktası olduğu görüldü. Bu bölümde siyaseti üreten ve 4 Ömer Seyfettin in kaynakçada künyesi verilen Efruz Bey romanından yapılan alıntılarda yalnızca sayfa numarası verilecektir. 315

6 Orhan OĞUZ yönlendiren kişi ve kadroların yetiştiği bir alan olarak bürokrasi ; bu siyasete muhatap olan ve bunun uygulama alanı olarak da değerlendirilen kitle kavramları üzerinde durulacaktır. Hikâyede, siyasî hareketlerin bir arenası olan bürokrasi değişik düzeylerde hedef alınmıştır; padişaha yakın bir paşadan kalemdeki bir küçük memura kadar çeşitli kişilere farklı seviyelerde yer verilmiştir. Bunun yanında halk, bir kitle olarak tahlil edilmiştir. Bu bölümde, temsilcileri aracılığıyla eleştirisi yapılan toplum kesimlerini ele alınacaktır. Böylece, menfi olarak işaret edilen kavramlar ve siyasî realiteler tespit edilmeye çalışılacaktır. II.2.a. Bürokrasi Hikâyede iki küçük memur tipi görülür: himaye edilenler ve sahipsizler. Himaye edilenlerin temsilcisi Efruz Bey dir. O, gerekli nitelikleri taşımadığı hâlde beklenmedik bir anda, garip bir şekilde kaleme 5 atanmıştır; görevini de ihmalkâr bir tarzda yapmaktadır. Efruz Bey in kalem halkı olarak takdim edilen iş arkadaşları ise sahipsiz memur kategorisini temsil ederler. Onların tek kaygısı medar-ı maişettir; en büyük korkuları işlerini kaybetmektir. Bu sebeple, etraflarına daima şüpheyle bakarlar, yanlış anlaşılabilecek bir söz söylememeye ve davranışta bulunmamaya gayret ederler. Kanun-i Esasî nin yeniden ilan edilmesi karşısında Efruz Bey, yeni ortama hızla ayak uydururken diğer küçük memurlar korku ve şüphe içinde oldukları için bir şaşkınlık yaşarlar. Yaşadıkları hadisenin gerçek olmayabileceğini, istibdat rejiminin bir hilesi, bir senaryosu olabileceğini düşünürler. Bu memurlar, tam anlamıyla sindirilmiş bir kitledir. Efruz Bey hürriyet diye bağırdığında bütün memurlar koridordan kaçıp odalarına girerler. Efruz Bey i himaye eden ve mabeyn e yakın olan paşa, hariciyeciler ve Efruz Bey in kalem müdürü; yüksek bürokrasinin hikâyedeki temsilcileri olarak kabul edilebilirler. Kraldan çok kralcı bir tavır içinde olan paşa, Kanun-ı Esasi nin tekrar yürürlüğe girmesine karşıdır; o, statüko taraftarıdır, var olan düzen içinde menfaatlerini daha iyi koruduğu anlaşılmaktadır. Hariciyeciler; yabancılaşmalarının ve Batı hayranlıklarının bir göstergesi olarak kendi aralarında Fransızca konuşan, diğer memurlara tepeden bakan, korkak ve dedikoducu bir memur grubu olarak sunulurlar. Efruz Bey in şişman, esmer, fikri son derece mahdut olarak tanıtılan kalem müdürü, tam anlamıyla işini ihmal eden, hiçbir idealist tarafı olmayan, statüsünü koruma kaygısıyla hep ihtiyatlı bir tutum içinde olan bir memurdur. Örneğin o, hürriyet ten konuşulduğunu gördüğünde memurlarını bu konuda uyarır; görevini her bakımdan ihmal eden müdür, memurlarına bu konuda nutuk çeker: 5 Osmanlı bürokrasisinde yazıişlerinin gorüldüğü resmi daireye `kalem` denmiştir. 316

7 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi ( ) gazete okumak âdeti olmadığı için tebliği bile görmemişti. Hürriyet lafını işitince kızardı. Sonra sarardı. Morardı. Beyazlaşan dudakları titremeye başladı. Ahmet Beye yüzünü çevirerek: - Rica ederim böyle şeylerden bahsetmeyelim, bizim vazifemiz her şeyden mukaddestir! dedi. Maiyeti kâtipler müdürlerinin ne mükemmel, ne gayyur adam olduğunu zaten bilirlerdi. Onlara da dönerek: - İşlerinize bakınız, beyler, emrini verdi. Ben amirinizim, benim gibi vazifeperver olunuz. İnsanın en büyük saadeti vazifesinin ihmalsiz icrasıdır! (s ) Kalem müdürü, dönemin bürokrasisi içindeki nepotizmin 6 belirgin bir örneğidir; o, statüsünü mabeyne mensup bir adama mensup bir kadının süt kardeşine mensup (s. 12) oluşuna borçludur. Müdür, Efruz Bey in himaye gördüğünü düşündüğü için ona diğer memurlardan farklı davranır, kendisiyle teklifsiz konuşmasına izin verir. O, Büyükada da oturur; kaleme her gün gelmediği gibi, uğradığında öğle paydosuna doğru gelir, paydos bitmeden kalemden ayrılır. Bu yönleri göz önünde bulundurulduğunda, yaptıkları ile memurlarına söyledikleri arasındaki çelişki, tam bir ironik durum teşkil eder. Ömer Seyfettin; millî bir siyaset ve yönetim anlayışının taraftarıdır. Bunun bir yansıması olarak hikâye boyunca anlatıcı, Osmanlılığa cephe alır, azınlıklarla ve diğer milliyetlerle ilgili fikirlerini iğneleyici bir tarzda ifade eder: Hiçbir milliyeti benimsemeyen yerli İstanbullular Rumların, Arapların, Arnavutların, Yahudilerin, Kürtlerin, Bulgarların, Ermenilerin boğazlarına atıldılar, hepsini öpmeye başladılar. Yüzbinlerce öpücüğün şapırtısından hâsıl olan büyük bir şakırtı bütün havayı sarsıyordu (s. 67). Bu satırlarda, yerli İstanbullular ın milliyetsizliğine yapılan vurgu önemlidir. Efruz Bey in arabasına, bila tefrik-i cins ü mezhep bütün insanlar koşuldu (s. 68). Burada değişik unsurları bir araya getiren durum, temelleri olmayan sıradan bir heyecan ve bir menfaat olarak işaret edilir. Ömer Seyfettin in yaptığı, bir bakıma, menfaate dayalı siyaset anlayışının karşısına milliyete dayalı siyaset anlayışının bir alternatif olarak konmasıdır denebilir. Yazarın bu fikri diğer eserlerinde de görülebilir. Yazar, Osmanlılığın yalnızca Müslüman Türkler arasında itibar gördüğünü, buna karşılık diğer etnik köken ve dine mensup insanlarda bir tesir uyandırmadığını düşünür ve bunu hikâyelerinde örneklendirir (Çağın, 2008). Örneğin Ashâb-ı Kehfimiz romanı, II. Meşrutiyet e yönelik eleştiriler içerir. Bu eserde yazar unsurlar arasında ittihadın mümkün olmadığı tezini işler (Koç, 2005: 263). 6 Nepotizm; akraba ve yakınlara iltimas gösterilmesi demektir. 317

8 Orhan OĞUZ II.2.b. Kitle Hikâyede cumhur diye de anılan halk, en çok bağıranın peşinden giden, kolay manipüle edilebilen, yönlendirilebilen, kendisine sunulanı sorgulamayan bir kitledir. Halk; cahildir, istibdat rejimi karşısında ürkektir, fakat bir anda galeyana gelip en cesaret gerektiren işlere girişebilir. Bu anlamda hikâyede kitle psikolojisine yönelik çözümlemelerin olduğu görülür. Alangu, bu çalışmanın konusu olan hikâyenin Türkiye deki yaygın kitle psikolojisini belirleme[k] amacında olduğunu belirtir; hikâye, Meşrutiyet ten bu yana kalabalığın coşturulması, sokak hareketlerinin halka değinen alt mekanizmasının nasıl işlediği konusunda bir fikir vermektedir (1968: 481). Bilindiği gibi, Jön Türkler, kitleleri yönlendirme çabasında olmuşlar, geniş bir katılım gerektiren boykot ve miting gibi faaliyetler düzenlemişlerdir (Arai, 2003: 78). İttihat ve Terakki nin bu faaliyet biçimiyle ilgili düşüncelerin, partinin mensubu olan Ömer Seyfettin in hikâyelerine yansıması tabiîdir. Efruz Bey in uydurduğu inanılması zor olaylara herkes inanır. Örneğin o, kendisinin fikriyle Jön Türkler olarak Sulukule den padişahın sarayına giden bir tünel kazdıklarından söz eder. Herkes buna inanırken, ertesi gün gazeteler bu tünelin haritalarını basıp ek şeklinde verirler. Tünelin güzergâhındaki arsalar değer kazanır. Efruz Bey in peşine takılan kitlenin içinde yalnızca sıradan vatandaş yoktur. Bunlar içinde çeşitli okulların öğrencileri ve değişik meslek grupları da vardır. O, büyük meclis salonuna girdiğinde etrafına müsteşarlar, müdürler ve şura-yı devlet azaları da toplanır. Tünelle ilgili uydurduğu hikâyeye inanılması örneğinde görüldüğü gibi Efruz Bey kültünün oluşmasına basın da hizmet eder; hatta yabancı şirketler ve diplomatlar da ona inanırlar. Böylece birçok sosyal ve siyasî dinamiğin etkisiyle bir sahte kahraman yaratılmış olur. Bu durum, Efruz Bey in peşine takılan kitlenin gittikçe kalabalıklaşması anlamına gelir. O, türedi bir kahramandır; bunun en önemli göstergelerinden biri de Ahmet olan ismini inkâr etmesi, bunun teşkilat taki müstear ismi olduğunu söylemesidir. O, bunun yerine uzun çabalar sonucunda bulduğu ve daha önce kullanılmadığına hayret ettiği Efruz ismini seçer. Efruz Bey etrafında oluşan hürriyet kahramanı kültü, hemen efsanelerle beslenir. Yukarıda belirtildiği gibi Efruz Bey, halka dayanarak iktidar olunabilecek bir sürece giden bir dönemde yaşamıştır. Ne var ki halk, yaygın ifadesiyle, henüz buna hazır değil dir. Hemen Efruz Bey`le hanedan arasında bir bağlantı kurulur. Onun Sultan Murat ın hapishaneden kaçıp ismini değiştirerek yaşamış bir şehzadesi (s. 68) olduğu söylentisi yayılır. Hikâyede kitle psikolojisine dair gayet önemli bir tespit de, bir anda gelişen bu efsanenin yine bir anda yalana dönüşmesidir: kitle, çabuk kandığı gibi çabuk ayılır. Anlatıcı, Efruz Bey in bunu bilmediğini belirtir: 318

9 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi O cemiyet in de fert gibi, belki fertten ziyade hayalperver bir isterik olduğunu bilmezdi. Fertlerin inanamayacağı ne kadar kaba yalanlar vardı ki, cemiyet bunlara hemen kapılır, fakat fakat çabuk ayılır; hayali, fertten çabuk inkisara uğrardı (s. 50). Burada toplum, kişiyle mukayese yoluyla tahlil edilmektedir. Hikâyede bu yöndeki ifadeler, metnin belli psikolojik ve sosyolojik gözlem ve tespitler üzerine bina edildiğini göstermektedir. Efruz Bey in sözlerini sorgulayan Köse Mümeyyiz in sesi oldukça kısık kalır. O; kitle içindeki sorgulayan, soru soran, karşı çıkan kişileri temsil eder. Çekirdekten yetişme tam bir Babıâli mahsulü (s. 7) olarak tanıtılan Köse Mümeyyiz in fizikî bakımdan Efruz Bey den daha ayrıntılı bir şekilde verildiği görülür. Onun, sıska sarı elleri (s. 8) ve Abdülhamit e göndermede bulunularak, şahane bir burnu (s. 8) olduğu belirtilir; üstünde bir eski buruşuk İstanbulin (s. 8) vardır ve gümüş gözlüğü nü kırmızı çuha kılıfı nda (s. 9) taşır. Efruz Bey, hürriyet adına ortaya çıkmasına rağmen, Köse Mümeyyiz in mantığı esas alan sorularını tehditlerle savuşturur; onun sesini bastırır. Köse Mümeyyiz, Jön Türkler in on bin altı yüz üyesinin olduğunu, bu sebeple Efruz Bey in dediği gibi toplanıp kongre yapacakları bir ahır olmadığını, rakamda bir yanlışlık olabileceğini söylediğinde Efruz Bey buna hiddetle cevap verir; herkesi temsil edecek iki kişinin bile kongreyi düzenlemesinin mümkün olduğunu söyler: Mümeyyiz sararan yüzünü ekşiterek güldü. Cevabın fatinliğinden yumuşamıştı: - Zaten dinlemek, anlamak için soruyoruz. - Hayır, siz asla hürriyete alışamayacaksınız. İtirazı, suali bırakınız. Yoksa sizi deminki münasebetsiz kapıcı gibi dışarı attırırım. Hem kapıdan değil ha İcraattan hoşlanan salondakiler merakla sordular: - Kapıdan değilse nereden, nereden attıracaksınız? -Pencereden, evet pencereden! Altı yedi metrelik bir yükseklikten avluya atılınca itirazın ne demek olduğunu anlar. Hürriyet serbestlik demektir. Kanûn-ı Esâsî demektir. Buna ait bir söze itiraz etmek istibdat cinayetinden başka bir şey değildir. İstibdadın cezası bütün hür milletlerde birdir. - Nedir? Nedir? diye bağrıştılar. - İdam! Ses seda kesildi. Bütün salonun üstünde bir ölüm havası dalgalandı. Köse Mümeyyiz daha beter sarararak önüne baktı. Dışarı kaçacak bir yol yoktu (s ). 319

10 Orhan OĞUZ Görüldüğü gibi Efruz Bey, onu ölümle tehdit eder; bu, uydurduğu yalanı korumak uğruna neleri yapabileceğini göstermesi bakımından önemli bir diyalogdur. Efruz Bey, hürriyet namına hürriyeti gaspeder. Bu diyalogdan sonra Köse Mümeyyiz, ona soru sormaktan çekinir; sualini karnına indir[ir] (s. 24). Anlatıcı, Köse Mümeyyiz i cumhur dediği kitleden net bir şekilde ayırır: Cumhur bu dinleyen, dinleyerek susan yığın, asla Köse Mümeyyiz gibi rakama ehemmiyet vermiyor, zaman, mekân umdeleriyle düşünmüyordu; en atmasyon vakaları, en esassız bir masalı en büyük bir hakikat gibi dinleyip inanmak istidadını haizdi (s. 25). Burada kitleye atfedilen özelliklerin tam tersi, Köse Mümeyyiz in özellikleri olarak sıralanabilir. Efruz Bey, kitlenin coşkulu ve hesapsız kalbi; Köse Mümeyyiz ise mantıklı kafasıdır. III. Sonuç Bu çalışmanın konusu olan hikâyede Ömer Seyfettin; siyaset üreten, siyasî ortamı yönlendiren kadrolar ile bu siyasetin hem muhatabı hem uygulama alanı olan kitle hakkında önemli fikir ve tenkitler ortaya koymuştur. Türkiye de modern anlamda siyasî kültürün oluştuğu dönüm noktalarından birinde geçen bir olayı anlatan hikâye, bu bakımdan önemlidir. Hikâyede bürokrasinin ve kitlenin siyasî gelişmeler ve sosyal dönüşüm içindeki pozisyonu ve psikolojisi irdelenmiştir. Bu çerçevede yazarın, yaşadığı dönemde oluşan siyasî kültüre yönelik olarak yüzeysellik, kişiye tapma, sahte kahramanlar oluşturma ve yalan üzerinden gerçeği kurgulama gibi kavram ve ifadelerle anlatılabilecek tenkitler yönelttiği görülmektedir. Bu tenkitler sonucunda, bürokraside menfaate odaklanmış yüksek memurlar ile sindirilmiş küçük memurlar olduğu görülürken; halk ise her an manipüle ve provoke edilmeye hazır, bilinçsiz bir kitle imajıyla ön plana çıkmaktadır. Bu ortamda Efruz Bey gibi sahte kahraman lar yükselir ve aynı hızla ortadan kaybolurken, Köse Mümeyyiz gibi aklı ve mantığı esas alan kişilerin sesi kısılmaktadır. Kaynakça Alangu, T. (1968). Ömer Seyfeddin, Ülkücü Bir Yazarın Romanı. İstanbul: May Yayınları. Arai, M. (2003). Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği. İstanbul: İletişim Yayınları. Birgen, M. (2000). İttihat ve Terakki de On Sene. Hazırlayan: Zeki Arıkan. İstanbul: Kitap Yayınnevi. Cunbur, M. (1992). Ömer Seyfettin in Hayatı ve Eserleri. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s

11 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi Çağın, S. (2008). Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu. Erzurum, Kansu, A. (2002) Devrimi. İstanbul: İletişim Yayınları. Karpat, K. H. (2009). Sosyal Ortam ve Edebiyat: Ömer Seyfeddin in ( ) Edebî Eserlerinde Jön Türk Döneminin ( ) Yansıması. Osmanlıdan Günümüze Edebiyat ve Toplum. İstanbul: Timaş Yayınları, s Kavcar, C. (1984). Ömer Seyfeddin in Efruz Bey Tipi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. C: 17, 1, (Erişim Tarihi: ) Koç, M. (2005). Türk Romanında İttihat ve Terakki. İstanbul: Temel Yayınları. Koç, M. (2008). Ömer Seyfettin in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki. Bilig. Güz 2008, 47, (Erişim Tarihi: ) Kuran, A. B. (2000). İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler. İstanbul: Kaynak Yayınları. Ömer Seyfettin (1919). Efruz Bey, Fantezi Roman. İstanbul: Vakit Matbaası. Önertoy, O. (1992). Ömer Seyfettin in Milliyetçilik Düşüncesi. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s Parlatır, İ. (1992). Genç Kalemler Hareketi İçinde Ömer Seyfettin. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s Pehlivan, M. (2009). Ömer Seyfettin den Oğuz Atay a Türk Öykücülüğünde İroni. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Tunaya, T. Z. (1999). Türkiye de Siyasal Partiler, Cilt 1 İkinci Meşrutiyet Dönemi. İstanbul: İletişim Yayınları. Tunaya, T. Z. (2003). Türkiye de Siyasal Gelişmeler ( ) Kanun- Esasî ve Meşrutiyet Dönemi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Tuncer, H. (1999). Edebiyat Sosyolojisi Açısından Ömer Seyfettin in Piç Hürriyet Bayrakları ve Mehdi Hikâyelerine Kısa Bir Bakış. Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri, (ayrıca: 50. Yıl Türkçülük Armağanı, İzmir, 1994, s ). İzmir: Akademi Kitabevi, s Yöntem, A. C. (1935). Ömer Seyfeddin, Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. 321

Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire as an Instrument of Freedom and Modernization

Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire as an Instrument of Freedom and Modernization EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 29 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2012) Hürriyet ve Modernleşme Enstrümanı Olarak Osmanlı da Basın * The Press in Ottoman Empire

Detaylı

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları

Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 637-656, 100. Yıl Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları Ahmet KOÇAK * Öz Modern

Detaylı

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri

Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Çok Partili Dönem Öncesi Türkiye de Demokratik Gelişim ve Basının Bu Süreçteki Yeri Köksal Şahin * Giriş Basının varoluş sebebi, yazı yoluyla çevreyi gelişmelerden haberdar etme düşüncesine dayanır. Bu

Detaylı

FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri)

FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FERİDE ÇİÇEKOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri) Hazırlayan Yunus Emre Türker Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM

FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM FARKLI BİR TURAN YORUMU: GÖNÜL HANIM Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ ÖZ: Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türkçülük ve Turancılık görüşleriyle öne çıkan yazarlardandır. Onun Gönül Hanım adlı romanı sadece ele aldığı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PARLAMENTER SİSTEM ELEŞTİRİLERİ VE BAŞKANLIK SİSTEMİ Hazırlayan Habib AYDIN 104202011003 Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ROMANDA ETKİLENMENİN

Detaylı

12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS DEVRIMCILER AND YÜZ: 1981

12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION OF STATE-SANCTIONED OPPRESSION AND VIOLENCE IN THE NOVELS DEVRIMCILER AND YÜZ: 1981 12 EYLÜL 1980 ASKERI DARBESI DEVRIMCILER ILE YÜZ: 1981 ROMANLARINDAN HAREKETLE 12 EYLÜL DÖNEMINDE YAŞANAN DEVLET GÜDÜMLÜ BASKI VE ŞIDDET SORUNSALI 12 TH SEPTEMBER 1980 MILITARY COUP IN TURKEY THE QUESTION

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Telmih Sanatının Âsım'da Đşlevsel Kullanımları Üzerine Orhan BALDANE Ege Üniversitesi, Edebiyat

Detaylı

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 2, A Tribute to Prof. Dr. Halil INALCIK p. 263-286, March, 2013

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 2, A Tribute to Prof. Dr. Halil INALCIK p. 263-286, March, 2013 ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 2, p. 263-286, March, 2013 Türk Milliyetçiliği Düşüncesini Tanımlama ve Temellendirme Çalışmalarına Bir Örnek: Ergenekon Dergisi An Example to

Detaylı

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ

FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT OTELİ VE AYLAK ADAM ROMANLARINA PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-1 (Ocak-Haziran) (Balkan Özel Sayısı-I), s.128-152 Fahim Bey Ve Biz, Anayurt Oteli Ve Aylak Adam Romanlarına Psikolojik Bir Bakış / A. ACEHAN FAHİM BEY VE BİZ, ANAYURT

Detaylı

Türk Demokrasi Kültürünün Gelişim Sürecinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın Kuruluşu

Türk Demokrasi Kültürünün Gelişim Sürecinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın Kuruluşu Türk Demokrasi Kültürünün Gelişim Sürecinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın Kuruluşu Özet The Foundation of Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası During Developmental Era of Turkish Democracy Culture Mustafa

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950)

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) Hazırlayan: Polat SEL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN Lisansütü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı için

Detaylı

AHMET RIZA VE MEŞVERET GAZETESİ. Arş. Gör. Melis ERGENEKAN Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul

AHMET RIZA VE MEŞVERET GAZETESİ. Arş. Gör. Melis ERGENEKAN Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul AHMET RIZA VE MEŞVERET GAZETESİ Arş. Gör. Melis ERGENEKAN Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul ÖZET Şerif Mardin in Jön Türklerin Siyasi Düşünceleri 1895-1908

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ANKARA NIN BAŞKENT İLAN EDİLİŞİNE İSTANBUL BASINININ TEPKİLERİ. Umut KARABULUT *

ANKARA NIN BAŞKENT İLAN EDİLİŞİNE İSTANBUL BASINININ TEPKİLERİ. Umut KARABULUT * Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVII, Sayı/Number 1 Temmuz/July 2012, 131-148 ANKARA NIN BAŞKENT İLAN EDİLİŞİNE İSTANBUL BASINININ TEPKİLERİ Umut KARABULUT * Özet İstanbul basını, Milli Mücadele

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

Serdar Yavuz Elazig Science and Arts Centre ISSN : 1308-7320 serdaryavuz23@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Serdar Yavuz Elazig Science and Arts Centre ISSN : 1308-7320 serdaryavuz23@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 4C0039 HUMANITIES Received: April 2009 Accepted: March 2010 Serdar Yavuz Series : 4C Elazig Science and

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TANZİMAT TAN CUMHURİYET E AYDINLIK BİR YÜZ: ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN AYNUR DEMİRCAN Türk Edebiyatı Disiplininde Master Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI

TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SİYASİ TARİHİ NDE CHP NİN GENÇLİK KOLLARI Asil KAYA Danışman Yard.

Detaylı

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ

TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ TEK PARTİ DÖNEMİNDE PARTİ-DEVLET BÜTÜNLEŞMESİNE BİR ÖRNEK: DİLEK SİSTEMİ Sevda MUTLU* ÖZET Bu araştırmanın konusu, Türkiye de Tek Parti döneminde CHP nin uygulamalarından biri olan, Dilek Sistemi ile 1939

Detaylı

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2

Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1. Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 1 Sayı/Issue:2 Sayfalar/Pages: 59-70 Tarih - Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı 1 Yrd. Doç. Dr. Kemal EROL 2 Özet Edebiyat, tarih, felsefe ve sosyoloji

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ *

MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ * Cilt:4 Sayı:6 Şubat 2014 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com MEŞRUTİYET DÖNEMİ BASIN VE BASINDA ORDU- SİYASET İLİŞKİSİ * The Press In The Constitution Term And The Army- Politics Relation

Detaylı

LOOKING AT THE TURKISH MODERNISATION VIA FAMILY THEME IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

LOOKING AT THE TURKISH MODERNISATION VIA FAMILY THEME IN SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2533-2546, ANKARA-TURKEY SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ NDE AİLE TEMİ ÜZERİNDEN TÜRK MODERNLEŞMESİNİN

Detaylı

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU

27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU 27 MAYIS 1960 DARBESİ RAPORU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 6 BİRİNCİ BÖLÜM II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE VE DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ I. Savaş Sonrası Dönemde Türkiye Panoraması... 11

Detaylı

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ **

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 235-262 HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** ÖZ Bu araştırmanın amacı

Detaylı