ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE"

Transkript

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 Yrd. Doç. Dr. Orhan OĞUZ Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Özet Ömer Seyfettin ( ), II. Meşrutiyet döneminin öncesinde ve sonrasında Osmanlı toplumunda yaşanan gelişmelere tanıklık etmiştir. Yazar, bu gelişmeler üzerine bir aydın olarak düşünmüş ve bir sanatçı olarak fikirlerini eserlerine yansıtmıştır. Bu çalışmada, Ömer Seyfettin in Efruz Bey romanının ilk bölümünü oluşturan ve müstakil bir eser olarak da okunabilen Hürriyete Layık Bir Kahraman adlı hikâye incelenecektir. Hikâye, dikkate değer bir malzeme sunmaktadır: Türk toplumunun önemli değişim dönemlerinden birini, II. Meşrutiyet in ilanını konu almakta; saray, Babıâli çevresi, Jön Türk hareketi gibi siyasî çevre ve aktörlere değinmektedir. Yaşadığı dönemin siyasî kültürüne yönelik olarak yazarın birçok konuda eleştiriler yönelttiği görülmektedir. Ömer Seyfettin, bu siyasî kültürü yüzeysellik, kişiye tapma, sahte kahramanlar oluşturma ve yalan üzerinden gerçeği kurgulama gibi kavram ve ifadelerle eleştirmiştir. Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Efruz Bey, siyaset, kitle. ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE Abstract Ömer Seyfettin ( ), had witnessed social progress of pre and post II. Constitutional period. The writer thought over this progress as an intellectual and reflected his ideas to his works as an artist. In this study, Hürriyete Layık Bir Kahraman ** by Ömer Seyfettin will be analyzed. This work is the entrance of his novel Efruz Bey and it also can be read as a short story separately. The story presents remarkable materials about the period: the subject of the story is one of important phases of alteration of Turkish society; and it refers to some important political milieus and actors like Sarai ***, Babıâli ****, Jon Turk movement. It can be determined that, the writer has many satirical ideas to the political culture of the period he lived in. Ömer Seyfettin, indicts this political culture for shallowness, cult of personality, formation of fake heroes and construction the reality through falsehood. Key Words: Ömer Seyfettin, Efruz Bey, politics, mass. 1 Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumunda (11-13 Nisan 2011, Kocaeli) sunulan aynı başlıklı bildirinin gözden geçirilmiş şeklidir. ** A hero deserving of the liberty. *** The Ottoman palace. **** Babıâli (the sublime porte) was the central office of Ottoman Empire; the word is used to refer to Ottoman government.

2 Orhan OĞUZ I. Giriş Bu çalışmada Ömer Seyfettin in Hürriyete Layık Bir Kahraman isimli hikâyesi tahlil edilecektir. Yazarın Efruz Bey, Fantezi Roman isimli eseri, Vakit gazetesinde tefrika edildikten sonra 1919 senesinde Vakit Matbaası tarafından basılmıştır. Bu bilgi, romanın kapağında yer almaktadır. Roman, Hürriyete Layık Bir Kahraman isimli uzun hikâyeden oluşmaktadır. Hikâye, başlıktan önce 1 rakamı konarak numaralanmıştır. Bu çalışmada, romanın sözü edilen eski harfli baskısı kullanılmıştır. Çalışmanın başlığında yer alan siyasî kültür ifadesiyle siyasette oluşan anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklar kastedilmiştir. Çalışmada, hikâyede bürokrasi ve kitle kavramına dair fikirlerden yola çıkılarak, yazarın söz konusu anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklara dair eleştirilerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde hikâyenin konu edindiği dönemin sosyal ve siyasî durumu üzerinde genel hatlarıyla durulacak; Ömer Seyfettin ve hikâyeciliği ile Efruz Bey tipinden kısaca bahsedilecektir. Hikâyenin tahlilinin yapıldığı ana bölümde hikâyenin özeti verilecek; ardından, hikâyedeki hiciv unsuru bürokrasi ve kitle başlıkları altında ele alınacaktır. Sonuç bölümünde söz konusu hiciv unsuruna dair genel bir değerlendirme yapılacaktır. Dönem Hikâye, II. Meşrutiyet in ilanını, yani Kanun-ı Esasî nin yeniden yürürlüğe girişini kapsayan üç günde geçmektedir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, 19. asrın ikinci yarısından itibaren, Avrupa da örnekleri görülen bir anayasal monarşi, bir meşrutî idare olma yoluna girmişti. Bunda Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan aydınların faaliyetleri kadar Batılı devletlerin müdahaleleri de etkili olmuştur. Bu süreç, 23 Aralık 1876 da, Türkiye de modern anlamdaki ilk anayasa olarak kabul edilen Kanun-ı Esasî nin ilanıyla sonuçlanmıştır. Bu anayasayı ilan eden Sultan II. Abdülhamid, iki sene sonra, 1878 de onu askıya alan kişi olmuştur. II. Abdülhamid, 24 Temmuz 1908 de yapılan ihtilal niteliğindeki Jön Türk müdahalesiyle Kanun-ı Esasî yi yeniden yürürlüğe koymuştur. İttihat ve Terakki, halkı yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirmiş, ağır vergilerden kaynaklanan memnuniyetsizlik ve isyanların olduğu bir ortamda halkın siyasî bilinç kazanmasına katkıda bulunmuştur (Kansu, 2002: 65-67). 2 Bu süreç, Türkiye de modern siyasetle ilgili çeşitli kavram, terim ve realitelerin ortaya çıktığı ve tartışıldığı bir dönüm noktası olarak işaret edilmektedir: hâkimiyet, parlamento, seçim, temsil, siyasî parti, askerî darbe vs. Meşrutiyet in yeniden ilanı Türkiye de çoğulcu bir siyasî hayat ın başlangıcı olmuş ve yılları arasında 13 parti kurulmuştur (Tunaya, 2003: 128). Bunun 2 II. Meşrutiyetin ilanına giden süreçte Anadolu nun çeşitli şehirlerinde ekonomik sebeplerden kaynaklanan halk hareketleri hakkında bilgi için, Kansu nun göndermede bulunduğumuz eserinin (1908 Devrimi, İstanbul 2002, İletişim Yayınları) Vergi Ayaklanmaları: 1908 Devrimine Giriş başlıklı bölümüne müracaat edilebilir. 312

3 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi yanında, Meşrutiyetin yeniden ilanıyla başlayan dönem, değişikliklerin kâğıt üzerinde kaldığı ve hürriyet özlemlerinin hayal kırıklığına dönüştüğü bir dönemdir (Tunaya, 1999: 35-36). Mahmut Şevket Paşa suikastiyle birlikte siyasal hayattaki çoğulculuk sona ermiş; İttihat ve Terakki nin hükümeti tam anlamıyla kontrol ettiği, iktidarı tek elde tuttuğu, muhaliflerini sindirdiği ve tasfiye ettiği bir dönem başlamıştır (Tunaya, 1999: 401; Birgen, 2006: ). Bu bakımdan Jön Türkler, istibdat la niteledikleri II. Abdülhamid dönemine benzer uygulamalara başvurmakla suçlanmışlardır (Kuran, 2000: ). İttihat ve Terakki nin iktidara geldiği II. Meşrutiyet sonrasında milliyetçilik fikrinin kuvvet kazandığı görülür. Ömer Seyfettin, askerî görevi sırasında, Balkanlar daki savaş ve mücadelelerin içinde bulunmuştur; bu süreç, ondaki milliyetçilik fikirlerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu etki, onun hikâyelerine malzeme oluşturmuştur (Önertoy, 1992: 74). Ömer Seyfettin in içinde yer aldığı Genç Kalemler hareketi, milliyetçilik fikrinin kültürel temellerinin atılmasında önemli bir yere sahiptir. Elbette ki bu fikirler, II. Meşrutiyet le birlikte bir anda ortaya çıkmış değildir; bunların kökenleri Tanzimat döneminin başlangıcına kadar gider (Parlatır, 1992: 88). Ömer Seyfettin in bu hareket içindeki rolü, bir edebiyat adamı olarak öne çıkmasıdır. Ömer Seyfettin İttihat ve Terakki ye katılmasına rağmen, siyasetten ziyade kültür ve sanata ilgi duyar (Cunbur, 1992: 10). O, İttihat ve Terakki nin nüfuzundan faydalanmadığı gibi partiyi ve liderlerini eleştirmekten de kaçınmaz (Koç, 2008: 122; Çağın, 2008). Bunun yanında onun İttihat ve Terakki yi hararetle savunduğu, siyasette tek çözüm yolu olarak işaret ettiği yazıları da mevcuttur (Mert, 2004: ). Yazarın güncel siyasete mesafeli duruşu, sosyal gelişmelere ilgi duymadığı anlamına gelmez. Nihayetinde, Cevdet Kudret in de belirttiği gibi Osmanlı toplumunun arasındaki düşünce ve siyaset olayları yazarın eserlerine yansımıştır (1978: 26). Karpat, onun hikâyeleriyle Jön Türk dönemini şekillendiren gerçek olaylar, fikirler ve şahsiyetler arasında paralellik kurmak gayet kolaydır der (2009: 220). Efruz Bey Tipi Cevdet Kudret ve Kavcar, Efruz Bey i farklı kesimlerden kişilerin bir sentezi olarak tespit ederler: Efruz Bey`i, bütün olumsuz özelliklerin bir araya toplandığı fanstastik bir tiptir, o, devrindeki fikir akımlarını ve bunların temsilcilerini kendinde toplar (Cevdet Kudret, 1978: 39; Kavcar, 1984: 372). 3 Efruz Bey, sosyal hayatta daima bir karşılığı olması bakımından kalıcı bir örnek olarak kabul edilmektedir (Tuncer, 1999: 108). 3 Ömer Seyfettin in Efruz Bey tipi hakkında kapsamlı bir tahlil için bkz.: KAVCAR, Cahit (1984). Ömer Seyfeddin in Efruz Bey Tipi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C: 17, Sayı: 1, s / 313

4 Orhan OĞUZ Romanın tefrika edileceği, Vakit gazetesinde 8-9 Aralık 1919 tarihinde duyurulmuştur. Bu tefrikayla ilgili ilanda romanın beş hikâyeden oluşacağı ve memleketimize ait bazı tiplerin ve bazı meyil ve itiyadların, sanatkârane bir mübalâğa ile çizilmiş bir karikatürü hükmünde olacağı belirtilir (Kavcar, 1984: 360). Efruz Bey, ilanda belirtildiği gibi, mübalağa ile çizilmiş tir. Halit Ziya, Ömer Seyfettin in mizaha yönelişini onun hikâyeciliğinin gelişimi bakımından bir olumsuzluk olarak değerlendirirken, Canip Yöntem bu mizahperdazlık yönünün yazara pek bir şey kaybettirmediği, eserlerini sıradanlaştırmadığı kanaatindedir (Yöntem, 1935: 13). Ele aldığımız hikâyedeki mizah ve buna dayalı olarak mübalağa unsurları, eserin amacına hizmet etmektedir. Denebilir ki bu yolla, mizahın kullanılmasıyla, birtakım kavram ve tipler daha vurgulu ve tesirli bir tarzda hicvedilmektedir. Hikâye, yazarın diğer eserlerinde kullandığı ironik unsurları bir araya getirir (Pehlivan, 2009: 55). Bu bakımdan Efruz Bey, çeşitli olumsuzlukların vurgulu şekilde işlendiği bir şahsiyet olmuştur. Bilindiği gibi mizah, hicvin en önemli araçlarından biri olarak kullanılır. Eleştirilerin mizah yoluyla dile getirilmesi, edebiyat adamlarının özellikle baskı dönemlerinde başvurdukları bir yöntemdir. Efruz Bey, iktidarın farklı yöntemlerle el değiştirmeye doğru gittiği bir dönemin adamı olduğu için önemli bir tiptir. İstibdat dönemini yaşamıştır, Meşrutiyet in yeniden ilan edilişine şahit olmuştur ve geçmişe bugünden bakıldığında Meşrutiyet ten Cumhuriyete giden süreci yaşayanlardan biridir. Gittikçe padişahın yetkileri sınırlanmaktadır; Hanedan çevresi ve mensupları dışında kişi veya odaklar da iktidara etki edebilmekte, onun bir parçası olabilmektedir. Bu odakların en önemlisi şüphesiz ki Jön Türklerdir. Mabeynden, Jön Türk karşıtı bir paşanın himayesinde olan Efruz Bey, kendini bir Jön Türk olarak takdim eder. O, kendi çabasıyla iktidar ve mevki sahibi olabileceğini anlamıştır. Bu ihtimal ve imkânda olumsuz bir taraf yoktur. Asıl olumsuzluk, onun bu yolda her türlü değeri bir kenara bırakmasıdır. Bu anlamda o, bir arivist tir; hedefine ulaşma yolunda her türlü aracı kullanmaya hazırdır. Efruz Bey, çevresine olumlu özelliklerle görünmeyi önemser. Bu sebeple, sosyal konumu, karakteri ve eğitimi gibi konularda yanıltıcı olmaktan çekinmez. Örneğin Efruz Bey in eğitimiyle ilgili bilgilerde bir muğlaklık vardır. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da kendisinin çevresine söyledikleri güvenilmezdir; o, Galatasaray ı ve Mülkiye yi birincilikle bitirdiğini söyler. Hariciyecilere göre ise Efruz Bey Galatasaray dan kovulmuştur. Çevresi Efruz Bey i iyi tanımaz; çünkü o, kendini her zaman farklı takdim eder. Kendisinde olmayan özellikleri varmış gibi gösterir: Pek gençti. Pek yakışıklıydı. Pek kibardı. Pek zengindi. Pek alimdi. Pek edipti. Kimin nesi olduğunu kimse bilmiyordu ama herkes onun görünen şekline inanıyor, 314

5 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi ihtiramda kusur etmiyordu. Son numara bir moda gazetesinden canlanarak hayata fırlamış canlı bir resim kadar şıktı (s. 6-7). 4 Efruz Bey için önemli olan olmak değil olmuş görünmek tir. İlmi, fazlı, kuvveti, kibarlığı, şıklığı, hasılı herşeysi biraz kabuk, biraz renk, biraz boya idi. Neye kıymet verilirse o kıymete sahihten sahip olmaya çalışmaz, o kıymet kendisinde eskiden varmış gibi görünmeye uğraşır, muvaffak da olurdu (s. 50). Efruz Bey e bir dönemin ürünü olarak bakılabilir. Onun hikâyesi incelendiğinde bir döneme ışık tutacak önemli kavramlara ulaşılabilir. Diğer taraftan o, her dönemde görülebilecek bir kişidir. Ömer Seyfettin ona kariyerist, oportünist, arivist bir insanın taşıyabileceği bütün olumsuz özellikleri yüklemiştir. Bu durum onu tipikleştirir ve kendi döneminin ötesine taşır. II. Hikâyenin Tahlili II.1. Hikâyenin Özeti Ahmet Bey, padişaha yakın nüfuzlu bir paşanın himayesinde Babıâli de işe girmiş bir memurdur. II. Meşrutiyet in ilan edileceğini bir gün öncesinden bu paşadan öğrenir. O, ertesi gün kalem arkadaşlarına hürriyet in geldiğini söyler; kimsenin durumdan haberdar olmadığını görür. Yeni ortama ayak uydurmak ve fırsattan istifade etmek isteyen Ahmet Bey, Babıâli koridorlarında Yaşasın Hürriyet! diye bağırır. İlgi gördükçe kendini tutamaz, oradan dışarıya çıkar. Kısa sürede etrafına önemli bir kalabalık toplanır. Kendisini bir anda kahraman ilan eden halka, bir Jön Türk olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte gizli faaliyetler yürüttüklerini, Sulukule den Yıldız Sarayı na kadar bir yer altı tüneli kazdıklarını söyler. O, bu tünelden geçip müstebid dediği padişahın alnına silahı dayamış ve onun hürriyet i ilan etmesini sağlamıştır. Bu arada Ahmet olan ismini değiştirir; bunun müstear ismi olduğunu, asıl isminin Efruz olduğunu söyler. Bir anda efsaneye dönüşen Efruz Bey`in bu konumu üç gün devam eder. İttihat ve Terakki Fırkası olaydan haberdar olunca onu araştırır ve merkez e çağırıp sorgular. Nihayetinde durumun aslı anlaşılır, Efruz Bey tutuklanır. Efruz Bey i el üstünde taşıyan halk ise tıpkı onu bir anda göklere çıkardığı gibi bir anda unutur. II.2. Hikâyede Siyasî Kültürün Hicvi Yukarıda yazarın ele aldığı dönemin, Türkiye de siyasî kültürün oluşmasında önemli bir dönüm noktası olduğu görüldü. Bu bölümde siyaseti üreten ve 4 Ömer Seyfettin in kaynakçada künyesi verilen Efruz Bey romanından yapılan alıntılarda yalnızca sayfa numarası verilecektir. 315

6 Orhan OĞUZ yönlendiren kişi ve kadroların yetiştiği bir alan olarak bürokrasi ; bu siyasete muhatap olan ve bunun uygulama alanı olarak da değerlendirilen kitle kavramları üzerinde durulacaktır. Hikâyede, siyasî hareketlerin bir arenası olan bürokrasi değişik düzeylerde hedef alınmıştır; padişaha yakın bir paşadan kalemdeki bir küçük memura kadar çeşitli kişilere farklı seviyelerde yer verilmiştir. Bunun yanında halk, bir kitle olarak tahlil edilmiştir. Bu bölümde, temsilcileri aracılığıyla eleştirisi yapılan toplum kesimlerini ele alınacaktır. Böylece, menfi olarak işaret edilen kavramlar ve siyasî realiteler tespit edilmeye çalışılacaktır. II.2.a. Bürokrasi Hikâyede iki küçük memur tipi görülür: himaye edilenler ve sahipsizler. Himaye edilenlerin temsilcisi Efruz Bey dir. O, gerekli nitelikleri taşımadığı hâlde beklenmedik bir anda, garip bir şekilde kaleme 5 atanmıştır; görevini de ihmalkâr bir tarzda yapmaktadır. Efruz Bey in kalem halkı olarak takdim edilen iş arkadaşları ise sahipsiz memur kategorisini temsil ederler. Onların tek kaygısı medar-ı maişettir; en büyük korkuları işlerini kaybetmektir. Bu sebeple, etraflarına daima şüpheyle bakarlar, yanlış anlaşılabilecek bir söz söylememeye ve davranışta bulunmamaya gayret ederler. Kanun-i Esasî nin yeniden ilan edilmesi karşısında Efruz Bey, yeni ortama hızla ayak uydururken diğer küçük memurlar korku ve şüphe içinde oldukları için bir şaşkınlık yaşarlar. Yaşadıkları hadisenin gerçek olmayabileceğini, istibdat rejiminin bir hilesi, bir senaryosu olabileceğini düşünürler. Bu memurlar, tam anlamıyla sindirilmiş bir kitledir. Efruz Bey hürriyet diye bağırdığında bütün memurlar koridordan kaçıp odalarına girerler. Efruz Bey i himaye eden ve mabeyn e yakın olan paşa, hariciyeciler ve Efruz Bey in kalem müdürü; yüksek bürokrasinin hikâyedeki temsilcileri olarak kabul edilebilirler. Kraldan çok kralcı bir tavır içinde olan paşa, Kanun-ı Esasi nin tekrar yürürlüğe girmesine karşıdır; o, statüko taraftarıdır, var olan düzen içinde menfaatlerini daha iyi koruduğu anlaşılmaktadır. Hariciyeciler; yabancılaşmalarının ve Batı hayranlıklarının bir göstergesi olarak kendi aralarında Fransızca konuşan, diğer memurlara tepeden bakan, korkak ve dedikoducu bir memur grubu olarak sunulurlar. Efruz Bey in şişman, esmer, fikri son derece mahdut olarak tanıtılan kalem müdürü, tam anlamıyla işini ihmal eden, hiçbir idealist tarafı olmayan, statüsünü koruma kaygısıyla hep ihtiyatlı bir tutum içinde olan bir memurdur. Örneğin o, hürriyet ten konuşulduğunu gördüğünde memurlarını bu konuda uyarır; görevini her bakımdan ihmal eden müdür, memurlarına bu konuda nutuk çeker: 5 Osmanlı bürokrasisinde yazıişlerinin gorüldüğü resmi daireye `kalem` denmiştir. 316

7 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi ( ) gazete okumak âdeti olmadığı için tebliği bile görmemişti. Hürriyet lafını işitince kızardı. Sonra sarardı. Morardı. Beyazlaşan dudakları titremeye başladı. Ahmet Beye yüzünü çevirerek: - Rica ederim böyle şeylerden bahsetmeyelim, bizim vazifemiz her şeyden mukaddestir! dedi. Maiyeti kâtipler müdürlerinin ne mükemmel, ne gayyur adam olduğunu zaten bilirlerdi. Onlara da dönerek: - İşlerinize bakınız, beyler, emrini verdi. Ben amirinizim, benim gibi vazifeperver olunuz. İnsanın en büyük saadeti vazifesinin ihmalsiz icrasıdır! (s ) Kalem müdürü, dönemin bürokrasisi içindeki nepotizmin 6 belirgin bir örneğidir; o, statüsünü mabeyne mensup bir adama mensup bir kadının süt kardeşine mensup (s. 12) oluşuna borçludur. Müdür, Efruz Bey in himaye gördüğünü düşündüğü için ona diğer memurlardan farklı davranır, kendisiyle teklifsiz konuşmasına izin verir. O, Büyükada da oturur; kaleme her gün gelmediği gibi, uğradığında öğle paydosuna doğru gelir, paydos bitmeden kalemden ayrılır. Bu yönleri göz önünde bulundurulduğunda, yaptıkları ile memurlarına söyledikleri arasındaki çelişki, tam bir ironik durum teşkil eder. Ömer Seyfettin; millî bir siyaset ve yönetim anlayışının taraftarıdır. Bunun bir yansıması olarak hikâye boyunca anlatıcı, Osmanlılığa cephe alır, azınlıklarla ve diğer milliyetlerle ilgili fikirlerini iğneleyici bir tarzda ifade eder: Hiçbir milliyeti benimsemeyen yerli İstanbullular Rumların, Arapların, Arnavutların, Yahudilerin, Kürtlerin, Bulgarların, Ermenilerin boğazlarına atıldılar, hepsini öpmeye başladılar. Yüzbinlerce öpücüğün şapırtısından hâsıl olan büyük bir şakırtı bütün havayı sarsıyordu (s. 67). Bu satırlarda, yerli İstanbullular ın milliyetsizliğine yapılan vurgu önemlidir. Efruz Bey in arabasına, bila tefrik-i cins ü mezhep bütün insanlar koşuldu (s. 68). Burada değişik unsurları bir araya getiren durum, temelleri olmayan sıradan bir heyecan ve bir menfaat olarak işaret edilir. Ömer Seyfettin in yaptığı, bir bakıma, menfaate dayalı siyaset anlayışının karşısına milliyete dayalı siyaset anlayışının bir alternatif olarak konmasıdır denebilir. Yazarın bu fikri diğer eserlerinde de görülebilir. Yazar, Osmanlılığın yalnızca Müslüman Türkler arasında itibar gördüğünü, buna karşılık diğer etnik köken ve dine mensup insanlarda bir tesir uyandırmadığını düşünür ve bunu hikâyelerinde örneklendirir (Çağın, 2008). Örneğin Ashâb-ı Kehfimiz romanı, II. Meşrutiyet e yönelik eleştiriler içerir. Bu eserde yazar unsurlar arasında ittihadın mümkün olmadığı tezini işler (Koç, 2005: 263). 6 Nepotizm; akraba ve yakınlara iltimas gösterilmesi demektir. 317

8 Orhan OĞUZ II.2.b. Kitle Hikâyede cumhur diye de anılan halk, en çok bağıranın peşinden giden, kolay manipüle edilebilen, yönlendirilebilen, kendisine sunulanı sorgulamayan bir kitledir. Halk; cahildir, istibdat rejimi karşısında ürkektir, fakat bir anda galeyana gelip en cesaret gerektiren işlere girişebilir. Bu anlamda hikâyede kitle psikolojisine yönelik çözümlemelerin olduğu görülür. Alangu, bu çalışmanın konusu olan hikâyenin Türkiye deki yaygın kitle psikolojisini belirleme[k] amacında olduğunu belirtir; hikâye, Meşrutiyet ten bu yana kalabalığın coşturulması, sokak hareketlerinin halka değinen alt mekanizmasının nasıl işlediği konusunda bir fikir vermektedir (1968: 481). Bilindiği gibi, Jön Türkler, kitleleri yönlendirme çabasında olmuşlar, geniş bir katılım gerektiren boykot ve miting gibi faaliyetler düzenlemişlerdir (Arai, 2003: 78). İttihat ve Terakki nin bu faaliyet biçimiyle ilgili düşüncelerin, partinin mensubu olan Ömer Seyfettin in hikâyelerine yansıması tabiîdir. Efruz Bey in uydurduğu inanılması zor olaylara herkes inanır. Örneğin o, kendisinin fikriyle Jön Türkler olarak Sulukule den padişahın sarayına giden bir tünel kazdıklarından söz eder. Herkes buna inanırken, ertesi gün gazeteler bu tünelin haritalarını basıp ek şeklinde verirler. Tünelin güzergâhındaki arsalar değer kazanır. Efruz Bey in peşine takılan kitlenin içinde yalnızca sıradan vatandaş yoktur. Bunlar içinde çeşitli okulların öğrencileri ve değişik meslek grupları da vardır. O, büyük meclis salonuna girdiğinde etrafına müsteşarlar, müdürler ve şura-yı devlet azaları da toplanır. Tünelle ilgili uydurduğu hikâyeye inanılması örneğinde görüldüğü gibi Efruz Bey kültünün oluşmasına basın da hizmet eder; hatta yabancı şirketler ve diplomatlar da ona inanırlar. Böylece birçok sosyal ve siyasî dinamiğin etkisiyle bir sahte kahraman yaratılmış olur. Bu durum, Efruz Bey in peşine takılan kitlenin gittikçe kalabalıklaşması anlamına gelir. O, türedi bir kahramandır; bunun en önemli göstergelerinden biri de Ahmet olan ismini inkâr etmesi, bunun teşkilat taki müstear ismi olduğunu söylemesidir. O, bunun yerine uzun çabalar sonucunda bulduğu ve daha önce kullanılmadığına hayret ettiği Efruz ismini seçer. Efruz Bey etrafında oluşan hürriyet kahramanı kültü, hemen efsanelerle beslenir. Yukarıda belirtildiği gibi Efruz Bey, halka dayanarak iktidar olunabilecek bir sürece giden bir dönemde yaşamıştır. Ne var ki halk, yaygın ifadesiyle, henüz buna hazır değil dir. Hemen Efruz Bey`le hanedan arasında bir bağlantı kurulur. Onun Sultan Murat ın hapishaneden kaçıp ismini değiştirerek yaşamış bir şehzadesi (s. 68) olduğu söylentisi yayılır. Hikâyede kitle psikolojisine dair gayet önemli bir tespit de, bir anda gelişen bu efsanenin yine bir anda yalana dönüşmesidir: kitle, çabuk kandığı gibi çabuk ayılır. Anlatıcı, Efruz Bey in bunu bilmediğini belirtir: 318

9 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi O cemiyet in de fert gibi, belki fertten ziyade hayalperver bir isterik olduğunu bilmezdi. Fertlerin inanamayacağı ne kadar kaba yalanlar vardı ki, cemiyet bunlara hemen kapılır, fakat fakat çabuk ayılır; hayali, fertten çabuk inkisara uğrardı (s. 50). Burada toplum, kişiyle mukayese yoluyla tahlil edilmektedir. Hikâyede bu yöndeki ifadeler, metnin belli psikolojik ve sosyolojik gözlem ve tespitler üzerine bina edildiğini göstermektedir. Efruz Bey in sözlerini sorgulayan Köse Mümeyyiz in sesi oldukça kısık kalır. O; kitle içindeki sorgulayan, soru soran, karşı çıkan kişileri temsil eder. Çekirdekten yetişme tam bir Babıâli mahsulü (s. 7) olarak tanıtılan Köse Mümeyyiz in fizikî bakımdan Efruz Bey den daha ayrıntılı bir şekilde verildiği görülür. Onun, sıska sarı elleri (s. 8) ve Abdülhamit e göndermede bulunularak, şahane bir burnu (s. 8) olduğu belirtilir; üstünde bir eski buruşuk İstanbulin (s. 8) vardır ve gümüş gözlüğü nü kırmızı çuha kılıfı nda (s. 9) taşır. Efruz Bey, hürriyet adına ortaya çıkmasına rağmen, Köse Mümeyyiz in mantığı esas alan sorularını tehditlerle savuşturur; onun sesini bastırır. Köse Mümeyyiz, Jön Türkler in on bin altı yüz üyesinin olduğunu, bu sebeple Efruz Bey in dediği gibi toplanıp kongre yapacakları bir ahır olmadığını, rakamda bir yanlışlık olabileceğini söylediğinde Efruz Bey buna hiddetle cevap verir; herkesi temsil edecek iki kişinin bile kongreyi düzenlemesinin mümkün olduğunu söyler: Mümeyyiz sararan yüzünü ekşiterek güldü. Cevabın fatinliğinden yumuşamıştı: - Zaten dinlemek, anlamak için soruyoruz. - Hayır, siz asla hürriyete alışamayacaksınız. İtirazı, suali bırakınız. Yoksa sizi deminki münasebetsiz kapıcı gibi dışarı attırırım. Hem kapıdan değil ha İcraattan hoşlanan salondakiler merakla sordular: - Kapıdan değilse nereden, nereden attıracaksınız? -Pencereden, evet pencereden! Altı yedi metrelik bir yükseklikten avluya atılınca itirazın ne demek olduğunu anlar. Hürriyet serbestlik demektir. Kanûn-ı Esâsî demektir. Buna ait bir söze itiraz etmek istibdat cinayetinden başka bir şey değildir. İstibdadın cezası bütün hür milletlerde birdir. - Nedir? Nedir? diye bağrıştılar. - İdam! Ses seda kesildi. Bütün salonun üstünde bir ölüm havası dalgalandı. Köse Mümeyyiz daha beter sarararak önüne baktı. Dışarı kaçacak bir yol yoktu (s ). 319

10 Orhan OĞUZ Görüldüğü gibi Efruz Bey, onu ölümle tehdit eder; bu, uydurduğu yalanı korumak uğruna neleri yapabileceğini göstermesi bakımından önemli bir diyalogdur. Efruz Bey, hürriyet namına hürriyeti gaspeder. Bu diyalogdan sonra Köse Mümeyyiz, ona soru sormaktan çekinir; sualini karnına indir[ir] (s. 24). Anlatıcı, Köse Mümeyyiz i cumhur dediği kitleden net bir şekilde ayırır: Cumhur bu dinleyen, dinleyerek susan yığın, asla Köse Mümeyyiz gibi rakama ehemmiyet vermiyor, zaman, mekân umdeleriyle düşünmüyordu; en atmasyon vakaları, en esassız bir masalı en büyük bir hakikat gibi dinleyip inanmak istidadını haizdi (s. 25). Burada kitleye atfedilen özelliklerin tam tersi, Köse Mümeyyiz in özellikleri olarak sıralanabilir. Efruz Bey, kitlenin coşkulu ve hesapsız kalbi; Köse Mümeyyiz ise mantıklı kafasıdır. III. Sonuç Bu çalışmanın konusu olan hikâyede Ömer Seyfettin; siyaset üreten, siyasî ortamı yönlendiren kadrolar ile bu siyasetin hem muhatabı hem uygulama alanı olan kitle hakkında önemli fikir ve tenkitler ortaya koymuştur. Türkiye de modern anlamda siyasî kültürün oluştuğu dönüm noktalarından birinde geçen bir olayı anlatan hikâye, bu bakımdan önemlidir. Hikâyede bürokrasinin ve kitlenin siyasî gelişmeler ve sosyal dönüşüm içindeki pozisyonu ve psikolojisi irdelenmiştir. Bu çerçevede yazarın, yaşadığı dönemde oluşan siyasî kültüre yönelik olarak yüzeysellik, kişiye tapma, sahte kahramanlar oluşturma ve yalan üzerinden gerçeği kurgulama gibi kavram ve ifadelerle anlatılabilecek tenkitler yönelttiği görülmektedir. Bu tenkitler sonucunda, bürokraside menfaate odaklanmış yüksek memurlar ile sindirilmiş küçük memurlar olduğu görülürken; halk ise her an manipüle ve provoke edilmeye hazır, bilinçsiz bir kitle imajıyla ön plana çıkmaktadır. Bu ortamda Efruz Bey gibi sahte kahraman lar yükselir ve aynı hızla ortadan kaybolurken, Köse Mümeyyiz gibi aklı ve mantığı esas alan kişilerin sesi kısılmaktadır. Kaynakça Alangu, T. (1968). Ömer Seyfeddin, Ülkücü Bir Yazarın Romanı. İstanbul: May Yayınları. Arai, M. (2003). Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği. İstanbul: İletişim Yayınları. Birgen, M. (2000). İttihat ve Terakki de On Sene. Hazırlayan: Zeki Arıkan. İstanbul: Kitap Yayınnevi. Cunbur, M. (1992). Ömer Seyfettin in Hayatı ve Eserleri. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s

11 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi Çağın, S. (2008). Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu. Erzurum, Kansu, A. (2002) Devrimi. İstanbul: İletişim Yayınları. Karpat, K. H. (2009). Sosyal Ortam ve Edebiyat: Ömer Seyfeddin in ( ) Edebî Eserlerinde Jön Türk Döneminin ( ) Yansıması. Osmanlıdan Günümüze Edebiyat ve Toplum. İstanbul: Timaş Yayınları, s Kavcar, C. (1984). Ömer Seyfeddin in Efruz Bey Tipi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. C: 17, 1, (Erişim Tarihi: ) Koç, M. (2005). Türk Romanında İttihat ve Terakki. İstanbul: Temel Yayınları. Koç, M. (2008). Ömer Seyfettin in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki. Bilig. Güz 2008, 47, (Erişim Tarihi: ) Kuran, A. B. (2000). İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler. İstanbul: Kaynak Yayınları. Ömer Seyfettin (1919). Efruz Bey, Fantezi Roman. İstanbul: Vakit Matbaası. Önertoy, O. (1992). Ömer Seyfettin in Milliyetçilik Düşüncesi. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s Parlatır, İ. (1992). Genç Kalemler Hareketi İçinde Ömer Seyfettin. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s Pehlivan, M. (2009). Ömer Seyfettin den Oğuz Atay a Türk Öykücülüğünde İroni. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Tunaya, T. Z. (1999). Türkiye de Siyasal Partiler, Cilt 1 İkinci Meşrutiyet Dönemi. İstanbul: İletişim Yayınları. Tunaya, T. Z. (2003). Türkiye de Siyasal Gelişmeler ( ) Kanun- Esasî ve Meşrutiyet Dönemi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Tuncer, H. (1999). Edebiyat Sosyolojisi Açısından Ömer Seyfettin in Piç Hürriyet Bayrakları ve Mehdi Hikâyelerine Kısa Bir Bakış. Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri, (ayrıca: 50. Yıl Türkçülük Armağanı, İzmir, 1994, s ). İzmir: Akademi Kitabevi, s Yöntem, A. C. (1935). Ömer Seyfeddin, Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. 321

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014.

DBY Ajans. This book has been supported by the Office of Scientific Research Projects of Istanbul Medeniyet University Istanbul, Turkey - March 2014. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Proje Numarası: 458 Kitabın Adı: Büyük Doğu Kapaklarında Portreler, Toplum ve Gençlik Yazarlar: Ahmet

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU

GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU GÖKYÜZÜNDE KISA FİLM SENARYOSU 1. DIŞ. CADDE - GECE 1 FADE IN: Saat 22:30. 30 yaşında bir gazeteci olan Eren caddede araba sürmektedir. Bir süre sonra kırmızı ışıkta durur. Yan koltukta bulunan fotoğraf

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

KAY 388 BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 3: OSMANLI DÖNEMİNDE BÜROKRASİ

KAY 388 BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 3: OSMANLI DÖNEMİNDE BÜROKRASİ KAY 388 BÜROKRASİ KURAMLARI METE YILDIZ DERS 3: OSMANLI DÖNEMİNDE BÜROKRASİ İNCELENECEK KONULAR Bürokratik örgütteki değişim Örn: Bürokrasinin değişik kesimleri arasındaki güç dengesi ve değişimi Personel

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com Web sayfası - Santral

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ü Ölümünün 78. Yılında Saygı ve Minnetle Anıyoruz ANMA PROGRAMI 1. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 4 2. Çeşitli Yönleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 (Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON) 1. Resimlerle Atatürk 15 2. Kendi sesiyle Atatürk 18 2 Beni görmek

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZ GEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sema ÖZHER KOÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Yumurtalık, 15.10.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türk Dili ve Edebiyatı Fırat Üniversitesi

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI

ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ŞEYH SAFVET İN TASAVVUF DERGİSİ NDEKİ YAZILARINDA TASAVVUFÎ KAVRAMLARA BAKIŞI Zekiye Berrin HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Doğum Tarihi veyeri Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Özlem Nemutlu Yrd. Doç. Dr. İzmir-Bayındır- 16. 07. 1971 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:...

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:... OA TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR İsim:... Cinsiyet:... Doğum Tarihi:... Bugünün Tarihi:... Anketi Nasıl Dolduracaksınız? Aşağıda bazı ifadelerin listesi bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi çok

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI

AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI AKŞEHİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DİL VE ANLATIM DERSİ 11. SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMASI SORU-1) Gazete çevresinde gelişen öğretici metin türleri nelerdir? Yazınız.(10 Puan)

Detaylı

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek!

Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'den yükselen bir ses: Yalnızca İslam hükmedecek! Cezayir'de 1990'lı yıllardaki duvar yazıları, İslamcılığın yükseldiği döneme yönelik yakın bir tanıklık niteliğinde. 10.07.2017 / 18:00 Doksanlı

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı