ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE"

Transkript

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s ÖMER SEYFETTİN DE SİYASÎ KÜLTÜRÜN HİCVİ 1 Yrd. Doç. Dr. Orhan OĞUZ Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Özet Ömer Seyfettin ( ), II. Meşrutiyet döneminin öncesinde ve sonrasında Osmanlı toplumunda yaşanan gelişmelere tanıklık etmiştir. Yazar, bu gelişmeler üzerine bir aydın olarak düşünmüş ve bir sanatçı olarak fikirlerini eserlerine yansıtmıştır. Bu çalışmada, Ömer Seyfettin in Efruz Bey romanının ilk bölümünü oluşturan ve müstakil bir eser olarak da okunabilen Hürriyete Layık Bir Kahraman adlı hikâye incelenecektir. Hikâye, dikkate değer bir malzeme sunmaktadır: Türk toplumunun önemli değişim dönemlerinden birini, II. Meşrutiyet in ilanını konu almakta; saray, Babıâli çevresi, Jön Türk hareketi gibi siyasî çevre ve aktörlere değinmektedir. Yaşadığı dönemin siyasî kültürüne yönelik olarak yazarın birçok konuda eleştiriler yönelttiği görülmektedir. Ömer Seyfettin, bu siyasî kültürü yüzeysellik, kişiye tapma, sahte kahramanlar oluşturma ve yalan üzerinden gerçeği kurgulama gibi kavram ve ifadelerle eleştirmiştir. Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Efruz Bey, siyaset, kitle. ÖMER SEYFETTİN S SATIRIZATION TO POLITICAL CULTURE Abstract Ömer Seyfettin ( ), had witnessed social progress of pre and post II. Constitutional period. The writer thought over this progress as an intellectual and reflected his ideas to his works as an artist. In this study, Hürriyete Layık Bir Kahraman ** by Ömer Seyfettin will be analyzed. This work is the entrance of his novel Efruz Bey and it also can be read as a short story separately. The story presents remarkable materials about the period: the subject of the story is one of important phases of alteration of Turkish society; and it refers to some important political milieus and actors like Sarai ***, Babıâli ****, Jon Turk movement. It can be determined that, the writer has many satirical ideas to the political culture of the period he lived in. Ömer Seyfettin, indicts this political culture for shallowness, cult of personality, formation of fake heroes and construction the reality through falsehood. Key Words: Ömer Seyfettin, Efruz Bey, politics, mass. 1 Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi Uluslararası Sempozyumunda (11-13 Nisan 2011, Kocaeli) sunulan aynı başlıklı bildirinin gözden geçirilmiş şeklidir. ** A hero deserving of the liberty. *** The Ottoman palace. **** Babıâli (the sublime porte) was the central office of Ottoman Empire; the word is used to refer to Ottoman government.

2 Orhan OĞUZ I. Giriş Bu çalışmada Ömer Seyfettin in Hürriyete Layık Bir Kahraman isimli hikâyesi tahlil edilecektir. Yazarın Efruz Bey, Fantezi Roman isimli eseri, Vakit gazetesinde tefrika edildikten sonra 1919 senesinde Vakit Matbaası tarafından basılmıştır. Bu bilgi, romanın kapağında yer almaktadır. Roman, Hürriyete Layık Bir Kahraman isimli uzun hikâyeden oluşmaktadır. Hikâye, başlıktan önce 1 rakamı konarak numaralanmıştır. Bu çalışmada, romanın sözü edilen eski harfli baskısı kullanılmıştır. Çalışmanın başlığında yer alan siyasî kültür ifadesiyle siyasette oluşan anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklar kastedilmiştir. Çalışmada, hikâyede bürokrasi ve kitle kavramına dair fikirlerden yola çıkılarak, yazarın söz konusu anlayış, yaklaşım ve alışkanlıklara dair eleştirilerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın bu bölümünde hikâyenin konu edindiği dönemin sosyal ve siyasî durumu üzerinde genel hatlarıyla durulacak; Ömer Seyfettin ve hikâyeciliği ile Efruz Bey tipinden kısaca bahsedilecektir. Hikâyenin tahlilinin yapıldığı ana bölümde hikâyenin özeti verilecek; ardından, hikâyedeki hiciv unsuru bürokrasi ve kitle başlıkları altında ele alınacaktır. Sonuç bölümünde söz konusu hiciv unsuruna dair genel bir değerlendirme yapılacaktır. Dönem Hikâye, II. Meşrutiyet in ilanını, yani Kanun-ı Esasî nin yeniden yürürlüğe girişini kapsayan üç günde geçmektedir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, 19. asrın ikinci yarısından itibaren, Avrupa da örnekleri görülen bir anayasal monarşi, bir meşrutî idare olma yoluna girmişti. Bunda Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan aydınların faaliyetleri kadar Batılı devletlerin müdahaleleri de etkili olmuştur. Bu süreç, 23 Aralık 1876 da, Türkiye de modern anlamdaki ilk anayasa olarak kabul edilen Kanun-ı Esasî nin ilanıyla sonuçlanmıştır. Bu anayasayı ilan eden Sultan II. Abdülhamid, iki sene sonra, 1878 de onu askıya alan kişi olmuştur. II. Abdülhamid, 24 Temmuz 1908 de yapılan ihtilal niteliğindeki Jön Türk müdahalesiyle Kanun-ı Esasî yi yeniden yürürlüğe koymuştur. İttihat ve Terakki, halkı yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirmiş, ağır vergilerden kaynaklanan memnuniyetsizlik ve isyanların olduğu bir ortamda halkın siyasî bilinç kazanmasına katkıda bulunmuştur (Kansu, 2002: 65-67). 2 Bu süreç, Türkiye de modern siyasetle ilgili çeşitli kavram, terim ve realitelerin ortaya çıktığı ve tartışıldığı bir dönüm noktası olarak işaret edilmektedir: hâkimiyet, parlamento, seçim, temsil, siyasî parti, askerî darbe vs. Meşrutiyet in yeniden ilanı Türkiye de çoğulcu bir siyasî hayat ın başlangıcı olmuş ve yılları arasında 13 parti kurulmuştur (Tunaya, 2003: 128). Bunun 2 II. Meşrutiyetin ilanına giden süreçte Anadolu nun çeşitli şehirlerinde ekonomik sebeplerden kaynaklanan halk hareketleri hakkında bilgi için, Kansu nun göndermede bulunduğumuz eserinin (1908 Devrimi, İstanbul 2002, İletişim Yayınları) Vergi Ayaklanmaları: 1908 Devrimine Giriş başlıklı bölümüne müracaat edilebilir. 312

3 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi yanında, Meşrutiyetin yeniden ilanıyla başlayan dönem, değişikliklerin kâğıt üzerinde kaldığı ve hürriyet özlemlerinin hayal kırıklığına dönüştüğü bir dönemdir (Tunaya, 1999: 35-36). Mahmut Şevket Paşa suikastiyle birlikte siyasal hayattaki çoğulculuk sona ermiş; İttihat ve Terakki nin hükümeti tam anlamıyla kontrol ettiği, iktidarı tek elde tuttuğu, muhaliflerini sindirdiği ve tasfiye ettiği bir dönem başlamıştır (Tunaya, 1999: 401; Birgen, 2006: ). Bu bakımdan Jön Türkler, istibdat la niteledikleri II. Abdülhamid dönemine benzer uygulamalara başvurmakla suçlanmışlardır (Kuran, 2000: ). İttihat ve Terakki nin iktidara geldiği II. Meşrutiyet sonrasında milliyetçilik fikrinin kuvvet kazandığı görülür. Ömer Seyfettin, askerî görevi sırasında, Balkanlar daki savaş ve mücadelelerin içinde bulunmuştur; bu süreç, ondaki milliyetçilik fikirlerinin gelişmesinde etkili olmuştur. Bu etki, onun hikâyelerine malzeme oluşturmuştur (Önertoy, 1992: 74). Ömer Seyfettin in içinde yer aldığı Genç Kalemler hareketi, milliyetçilik fikrinin kültürel temellerinin atılmasında önemli bir yere sahiptir. Elbette ki bu fikirler, II. Meşrutiyet le birlikte bir anda ortaya çıkmış değildir; bunların kökenleri Tanzimat döneminin başlangıcına kadar gider (Parlatır, 1992: 88). Ömer Seyfettin in bu hareket içindeki rolü, bir edebiyat adamı olarak öne çıkmasıdır. Ömer Seyfettin İttihat ve Terakki ye katılmasına rağmen, siyasetten ziyade kültür ve sanata ilgi duyar (Cunbur, 1992: 10). O, İttihat ve Terakki nin nüfuzundan faydalanmadığı gibi partiyi ve liderlerini eleştirmekten de kaçınmaz (Koç, 2008: 122; Çağın, 2008). Bunun yanında onun İttihat ve Terakki yi hararetle savunduğu, siyasette tek çözüm yolu olarak işaret ettiği yazıları da mevcuttur (Mert, 2004: ). Yazarın güncel siyasete mesafeli duruşu, sosyal gelişmelere ilgi duymadığı anlamına gelmez. Nihayetinde, Cevdet Kudret in de belirttiği gibi Osmanlı toplumunun arasındaki düşünce ve siyaset olayları yazarın eserlerine yansımıştır (1978: 26). Karpat, onun hikâyeleriyle Jön Türk dönemini şekillendiren gerçek olaylar, fikirler ve şahsiyetler arasında paralellik kurmak gayet kolaydır der (2009: 220). Efruz Bey Tipi Cevdet Kudret ve Kavcar, Efruz Bey i farklı kesimlerden kişilerin bir sentezi olarak tespit ederler: Efruz Bey`i, bütün olumsuz özelliklerin bir araya toplandığı fanstastik bir tiptir, o, devrindeki fikir akımlarını ve bunların temsilcilerini kendinde toplar (Cevdet Kudret, 1978: 39; Kavcar, 1984: 372). 3 Efruz Bey, sosyal hayatta daima bir karşılığı olması bakımından kalıcı bir örnek olarak kabul edilmektedir (Tuncer, 1999: 108). 3 Ömer Seyfettin in Efruz Bey tipi hakkında kapsamlı bir tahlil için bkz.: KAVCAR, Cahit (1984). Ömer Seyfeddin in Efruz Bey Tipi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C: 17, Sayı: 1, s / 313

4 Orhan OĞUZ Romanın tefrika edileceği, Vakit gazetesinde 8-9 Aralık 1919 tarihinde duyurulmuştur. Bu tefrikayla ilgili ilanda romanın beş hikâyeden oluşacağı ve memleketimize ait bazı tiplerin ve bazı meyil ve itiyadların, sanatkârane bir mübalâğa ile çizilmiş bir karikatürü hükmünde olacağı belirtilir (Kavcar, 1984: 360). Efruz Bey, ilanda belirtildiği gibi, mübalağa ile çizilmiş tir. Halit Ziya, Ömer Seyfettin in mizaha yönelişini onun hikâyeciliğinin gelişimi bakımından bir olumsuzluk olarak değerlendirirken, Canip Yöntem bu mizahperdazlık yönünün yazara pek bir şey kaybettirmediği, eserlerini sıradanlaştırmadığı kanaatindedir (Yöntem, 1935: 13). Ele aldığımız hikâyedeki mizah ve buna dayalı olarak mübalağa unsurları, eserin amacına hizmet etmektedir. Denebilir ki bu yolla, mizahın kullanılmasıyla, birtakım kavram ve tipler daha vurgulu ve tesirli bir tarzda hicvedilmektedir. Hikâye, yazarın diğer eserlerinde kullandığı ironik unsurları bir araya getirir (Pehlivan, 2009: 55). Bu bakımdan Efruz Bey, çeşitli olumsuzlukların vurgulu şekilde işlendiği bir şahsiyet olmuştur. Bilindiği gibi mizah, hicvin en önemli araçlarından biri olarak kullanılır. Eleştirilerin mizah yoluyla dile getirilmesi, edebiyat adamlarının özellikle baskı dönemlerinde başvurdukları bir yöntemdir. Efruz Bey, iktidarın farklı yöntemlerle el değiştirmeye doğru gittiği bir dönemin adamı olduğu için önemli bir tiptir. İstibdat dönemini yaşamıştır, Meşrutiyet in yeniden ilan edilişine şahit olmuştur ve geçmişe bugünden bakıldığında Meşrutiyet ten Cumhuriyete giden süreci yaşayanlardan biridir. Gittikçe padişahın yetkileri sınırlanmaktadır; Hanedan çevresi ve mensupları dışında kişi veya odaklar da iktidara etki edebilmekte, onun bir parçası olabilmektedir. Bu odakların en önemlisi şüphesiz ki Jön Türklerdir. Mabeynden, Jön Türk karşıtı bir paşanın himayesinde olan Efruz Bey, kendini bir Jön Türk olarak takdim eder. O, kendi çabasıyla iktidar ve mevki sahibi olabileceğini anlamıştır. Bu ihtimal ve imkânda olumsuz bir taraf yoktur. Asıl olumsuzluk, onun bu yolda her türlü değeri bir kenara bırakmasıdır. Bu anlamda o, bir arivist tir; hedefine ulaşma yolunda her türlü aracı kullanmaya hazırdır. Efruz Bey, çevresine olumlu özelliklerle görünmeyi önemser. Bu sebeple, sosyal konumu, karakteri ve eğitimi gibi konularda yanıltıcı olmaktan çekinmez. Örneğin Efruz Bey in eğitimiyle ilgili bilgilerde bir muğlaklık vardır. Diğer konularda olduğu gibi bu konuda da kendisinin çevresine söyledikleri güvenilmezdir; o, Galatasaray ı ve Mülkiye yi birincilikle bitirdiğini söyler. Hariciyecilere göre ise Efruz Bey Galatasaray dan kovulmuştur. Çevresi Efruz Bey i iyi tanımaz; çünkü o, kendini her zaman farklı takdim eder. Kendisinde olmayan özellikleri varmış gibi gösterir: Pek gençti. Pek yakışıklıydı. Pek kibardı. Pek zengindi. Pek alimdi. Pek edipti. Kimin nesi olduğunu kimse bilmiyordu ama herkes onun görünen şekline inanıyor, 314

5 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi ihtiramda kusur etmiyordu. Son numara bir moda gazetesinden canlanarak hayata fırlamış canlı bir resim kadar şıktı (s. 6-7). 4 Efruz Bey için önemli olan olmak değil olmuş görünmek tir. İlmi, fazlı, kuvveti, kibarlığı, şıklığı, hasılı herşeysi biraz kabuk, biraz renk, biraz boya idi. Neye kıymet verilirse o kıymete sahihten sahip olmaya çalışmaz, o kıymet kendisinde eskiden varmış gibi görünmeye uğraşır, muvaffak da olurdu (s. 50). Efruz Bey e bir dönemin ürünü olarak bakılabilir. Onun hikâyesi incelendiğinde bir döneme ışık tutacak önemli kavramlara ulaşılabilir. Diğer taraftan o, her dönemde görülebilecek bir kişidir. Ömer Seyfettin ona kariyerist, oportünist, arivist bir insanın taşıyabileceği bütün olumsuz özellikleri yüklemiştir. Bu durum onu tipikleştirir ve kendi döneminin ötesine taşır. II. Hikâyenin Tahlili II.1. Hikâyenin Özeti Ahmet Bey, padişaha yakın nüfuzlu bir paşanın himayesinde Babıâli de işe girmiş bir memurdur. II. Meşrutiyet in ilan edileceğini bir gün öncesinden bu paşadan öğrenir. O, ertesi gün kalem arkadaşlarına hürriyet in geldiğini söyler; kimsenin durumdan haberdar olmadığını görür. Yeni ortama ayak uydurmak ve fırsattan istifade etmek isteyen Ahmet Bey, Babıâli koridorlarında Yaşasın Hürriyet! diye bağırır. İlgi gördükçe kendini tutamaz, oradan dışarıya çıkar. Kısa sürede etrafına önemli bir kalabalık toplanır. Kendisini bir anda kahraman ilan eden halka, bir Jön Türk olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte gizli faaliyetler yürüttüklerini, Sulukule den Yıldız Sarayı na kadar bir yer altı tüneli kazdıklarını söyler. O, bu tünelden geçip müstebid dediği padişahın alnına silahı dayamış ve onun hürriyet i ilan etmesini sağlamıştır. Bu arada Ahmet olan ismini değiştirir; bunun müstear ismi olduğunu, asıl isminin Efruz olduğunu söyler. Bir anda efsaneye dönüşen Efruz Bey`in bu konumu üç gün devam eder. İttihat ve Terakki Fırkası olaydan haberdar olunca onu araştırır ve merkez e çağırıp sorgular. Nihayetinde durumun aslı anlaşılır, Efruz Bey tutuklanır. Efruz Bey i el üstünde taşıyan halk ise tıpkı onu bir anda göklere çıkardığı gibi bir anda unutur. II.2. Hikâyede Siyasî Kültürün Hicvi Yukarıda yazarın ele aldığı dönemin, Türkiye de siyasî kültürün oluşmasında önemli bir dönüm noktası olduğu görüldü. Bu bölümde siyaseti üreten ve 4 Ömer Seyfettin in kaynakçada künyesi verilen Efruz Bey romanından yapılan alıntılarda yalnızca sayfa numarası verilecektir. 315

6 Orhan OĞUZ yönlendiren kişi ve kadroların yetiştiği bir alan olarak bürokrasi ; bu siyasete muhatap olan ve bunun uygulama alanı olarak da değerlendirilen kitle kavramları üzerinde durulacaktır. Hikâyede, siyasî hareketlerin bir arenası olan bürokrasi değişik düzeylerde hedef alınmıştır; padişaha yakın bir paşadan kalemdeki bir küçük memura kadar çeşitli kişilere farklı seviyelerde yer verilmiştir. Bunun yanında halk, bir kitle olarak tahlil edilmiştir. Bu bölümde, temsilcileri aracılığıyla eleştirisi yapılan toplum kesimlerini ele alınacaktır. Böylece, menfi olarak işaret edilen kavramlar ve siyasî realiteler tespit edilmeye çalışılacaktır. II.2.a. Bürokrasi Hikâyede iki küçük memur tipi görülür: himaye edilenler ve sahipsizler. Himaye edilenlerin temsilcisi Efruz Bey dir. O, gerekli nitelikleri taşımadığı hâlde beklenmedik bir anda, garip bir şekilde kaleme 5 atanmıştır; görevini de ihmalkâr bir tarzda yapmaktadır. Efruz Bey in kalem halkı olarak takdim edilen iş arkadaşları ise sahipsiz memur kategorisini temsil ederler. Onların tek kaygısı medar-ı maişettir; en büyük korkuları işlerini kaybetmektir. Bu sebeple, etraflarına daima şüpheyle bakarlar, yanlış anlaşılabilecek bir söz söylememeye ve davranışta bulunmamaya gayret ederler. Kanun-i Esasî nin yeniden ilan edilmesi karşısında Efruz Bey, yeni ortama hızla ayak uydururken diğer küçük memurlar korku ve şüphe içinde oldukları için bir şaşkınlık yaşarlar. Yaşadıkları hadisenin gerçek olmayabileceğini, istibdat rejiminin bir hilesi, bir senaryosu olabileceğini düşünürler. Bu memurlar, tam anlamıyla sindirilmiş bir kitledir. Efruz Bey hürriyet diye bağırdığında bütün memurlar koridordan kaçıp odalarına girerler. Efruz Bey i himaye eden ve mabeyn e yakın olan paşa, hariciyeciler ve Efruz Bey in kalem müdürü; yüksek bürokrasinin hikâyedeki temsilcileri olarak kabul edilebilirler. Kraldan çok kralcı bir tavır içinde olan paşa, Kanun-ı Esasi nin tekrar yürürlüğe girmesine karşıdır; o, statüko taraftarıdır, var olan düzen içinde menfaatlerini daha iyi koruduğu anlaşılmaktadır. Hariciyeciler; yabancılaşmalarının ve Batı hayranlıklarının bir göstergesi olarak kendi aralarında Fransızca konuşan, diğer memurlara tepeden bakan, korkak ve dedikoducu bir memur grubu olarak sunulurlar. Efruz Bey in şişman, esmer, fikri son derece mahdut olarak tanıtılan kalem müdürü, tam anlamıyla işini ihmal eden, hiçbir idealist tarafı olmayan, statüsünü koruma kaygısıyla hep ihtiyatlı bir tutum içinde olan bir memurdur. Örneğin o, hürriyet ten konuşulduğunu gördüğünde memurlarını bu konuda uyarır; görevini her bakımdan ihmal eden müdür, memurlarına bu konuda nutuk çeker: 5 Osmanlı bürokrasisinde yazıişlerinin gorüldüğü resmi daireye `kalem` denmiştir. 316

7 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi ( ) gazete okumak âdeti olmadığı için tebliği bile görmemişti. Hürriyet lafını işitince kızardı. Sonra sarardı. Morardı. Beyazlaşan dudakları titremeye başladı. Ahmet Beye yüzünü çevirerek: - Rica ederim böyle şeylerden bahsetmeyelim, bizim vazifemiz her şeyden mukaddestir! dedi. Maiyeti kâtipler müdürlerinin ne mükemmel, ne gayyur adam olduğunu zaten bilirlerdi. Onlara da dönerek: - İşlerinize bakınız, beyler, emrini verdi. Ben amirinizim, benim gibi vazifeperver olunuz. İnsanın en büyük saadeti vazifesinin ihmalsiz icrasıdır! (s ) Kalem müdürü, dönemin bürokrasisi içindeki nepotizmin 6 belirgin bir örneğidir; o, statüsünü mabeyne mensup bir adama mensup bir kadının süt kardeşine mensup (s. 12) oluşuna borçludur. Müdür, Efruz Bey in himaye gördüğünü düşündüğü için ona diğer memurlardan farklı davranır, kendisiyle teklifsiz konuşmasına izin verir. O, Büyükada da oturur; kaleme her gün gelmediği gibi, uğradığında öğle paydosuna doğru gelir, paydos bitmeden kalemden ayrılır. Bu yönleri göz önünde bulundurulduğunda, yaptıkları ile memurlarına söyledikleri arasındaki çelişki, tam bir ironik durum teşkil eder. Ömer Seyfettin; millî bir siyaset ve yönetim anlayışının taraftarıdır. Bunun bir yansıması olarak hikâye boyunca anlatıcı, Osmanlılığa cephe alır, azınlıklarla ve diğer milliyetlerle ilgili fikirlerini iğneleyici bir tarzda ifade eder: Hiçbir milliyeti benimsemeyen yerli İstanbullular Rumların, Arapların, Arnavutların, Yahudilerin, Kürtlerin, Bulgarların, Ermenilerin boğazlarına atıldılar, hepsini öpmeye başladılar. Yüzbinlerce öpücüğün şapırtısından hâsıl olan büyük bir şakırtı bütün havayı sarsıyordu (s. 67). Bu satırlarda, yerli İstanbullular ın milliyetsizliğine yapılan vurgu önemlidir. Efruz Bey in arabasına, bila tefrik-i cins ü mezhep bütün insanlar koşuldu (s. 68). Burada değişik unsurları bir araya getiren durum, temelleri olmayan sıradan bir heyecan ve bir menfaat olarak işaret edilir. Ömer Seyfettin in yaptığı, bir bakıma, menfaate dayalı siyaset anlayışının karşısına milliyete dayalı siyaset anlayışının bir alternatif olarak konmasıdır denebilir. Yazarın bu fikri diğer eserlerinde de görülebilir. Yazar, Osmanlılığın yalnızca Müslüman Türkler arasında itibar gördüğünü, buna karşılık diğer etnik köken ve dine mensup insanlarda bir tesir uyandırmadığını düşünür ve bunu hikâyelerinde örneklendirir (Çağın, 2008). Örneğin Ashâb-ı Kehfimiz romanı, II. Meşrutiyet e yönelik eleştiriler içerir. Bu eserde yazar unsurlar arasında ittihadın mümkün olmadığı tezini işler (Koç, 2005: 263). 6 Nepotizm; akraba ve yakınlara iltimas gösterilmesi demektir. 317

8 Orhan OĞUZ II.2.b. Kitle Hikâyede cumhur diye de anılan halk, en çok bağıranın peşinden giden, kolay manipüle edilebilen, yönlendirilebilen, kendisine sunulanı sorgulamayan bir kitledir. Halk; cahildir, istibdat rejimi karşısında ürkektir, fakat bir anda galeyana gelip en cesaret gerektiren işlere girişebilir. Bu anlamda hikâyede kitle psikolojisine yönelik çözümlemelerin olduğu görülür. Alangu, bu çalışmanın konusu olan hikâyenin Türkiye deki yaygın kitle psikolojisini belirleme[k] amacında olduğunu belirtir; hikâye, Meşrutiyet ten bu yana kalabalığın coşturulması, sokak hareketlerinin halka değinen alt mekanizmasının nasıl işlediği konusunda bir fikir vermektedir (1968: 481). Bilindiği gibi, Jön Türkler, kitleleri yönlendirme çabasında olmuşlar, geniş bir katılım gerektiren boykot ve miting gibi faaliyetler düzenlemişlerdir (Arai, 2003: 78). İttihat ve Terakki nin bu faaliyet biçimiyle ilgili düşüncelerin, partinin mensubu olan Ömer Seyfettin in hikâyelerine yansıması tabiîdir. Efruz Bey in uydurduğu inanılması zor olaylara herkes inanır. Örneğin o, kendisinin fikriyle Jön Türkler olarak Sulukule den padişahın sarayına giden bir tünel kazdıklarından söz eder. Herkes buna inanırken, ertesi gün gazeteler bu tünelin haritalarını basıp ek şeklinde verirler. Tünelin güzergâhındaki arsalar değer kazanır. Efruz Bey in peşine takılan kitlenin içinde yalnızca sıradan vatandaş yoktur. Bunlar içinde çeşitli okulların öğrencileri ve değişik meslek grupları da vardır. O, büyük meclis salonuna girdiğinde etrafına müsteşarlar, müdürler ve şura-yı devlet azaları da toplanır. Tünelle ilgili uydurduğu hikâyeye inanılması örneğinde görüldüğü gibi Efruz Bey kültünün oluşmasına basın da hizmet eder; hatta yabancı şirketler ve diplomatlar da ona inanırlar. Böylece birçok sosyal ve siyasî dinamiğin etkisiyle bir sahte kahraman yaratılmış olur. Bu durum, Efruz Bey in peşine takılan kitlenin gittikçe kalabalıklaşması anlamına gelir. O, türedi bir kahramandır; bunun en önemli göstergelerinden biri de Ahmet olan ismini inkâr etmesi, bunun teşkilat taki müstear ismi olduğunu söylemesidir. O, bunun yerine uzun çabalar sonucunda bulduğu ve daha önce kullanılmadığına hayret ettiği Efruz ismini seçer. Efruz Bey etrafında oluşan hürriyet kahramanı kültü, hemen efsanelerle beslenir. Yukarıda belirtildiği gibi Efruz Bey, halka dayanarak iktidar olunabilecek bir sürece giden bir dönemde yaşamıştır. Ne var ki halk, yaygın ifadesiyle, henüz buna hazır değil dir. Hemen Efruz Bey`le hanedan arasında bir bağlantı kurulur. Onun Sultan Murat ın hapishaneden kaçıp ismini değiştirerek yaşamış bir şehzadesi (s. 68) olduğu söylentisi yayılır. Hikâyede kitle psikolojisine dair gayet önemli bir tespit de, bir anda gelişen bu efsanenin yine bir anda yalana dönüşmesidir: kitle, çabuk kandığı gibi çabuk ayılır. Anlatıcı, Efruz Bey in bunu bilmediğini belirtir: 318

9 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi O cemiyet in de fert gibi, belki fertten ziyade hayalperver bir isterik olduğunu bilmezdi. Fertlerin inanamayacağı ne kadar kaba yalanlar vardı ki, cemiyet bunlara hemen kapılır, fakat fakat çabuk ayılır; hayali, fertten çabuk inkisara uğrardı (s. 50). Burada toplum, kişiyle mukayese yoluyla tahlil edilmektedir. Hikâyede bu yöndeki ifadeler, metnin belli psikolojik ve sosyolojik gözlem ve tespitler üzerine bina edildiğini göstermektedir. Efruz Bey in sözlerini sorgulayan Köse Mümeyyiz in sesi oldukça kısık kalır. O; kitle içindeki sorgulayan, soru soran, karşı çıkan kişileri temsil eder. Çekirdekten yetişme tam bir Babıâli mahsulü (s. 7) olarak tanıtılan Köse Mümeyyiz in fizikî bakımdan Efruz Bey den daha ayrıntılı bir şekilde verildiği görülür. Onun, sıska sarı elleri (s. 8) ve Abdülhamit e göndermede bulunularak, şahane bir burnu (s. 8) olduğu belirtilir; üstünde bir eski buruşuk İstanbulin (s. 8) vardır ve gümüş gözlüğü nü kırmızı çuha kılıfı nda (s. 9) taşır. Efruz Bey, hürriyet adına ortaya çıkmasına rağmen, Köse Mümeyyiz in mantığı esas alan sorularını tehditlerle savuşturur; onun sesini bastırır. Köse Mümeyyiz, Jön Türkler in on bin altı yüz üyesinin olduğunu, bu sebeple Efruz Bey in dediği gibi toplanıp kongre yapacakları bir ahır olmadığını, rakamda bir yanlışlık olabileceğini söylediğinde Efruz Bey buna hiddetle cevap verir; herkesi temsil edecek iki kişinin bile kongreyi düzenlemesinin mümkün olduğunu söyler: Mümeyyiz sararan yüzünü ekşiterek güldü. Cevabın fatinliğinden yumuşamıştı: - Zaten dinlemek, anlamak için soruyoruz. - Hayır, siz asla hürriyete alışamayacaksınız. İtirazı, suali bırakınız. Yoksa sizi deminki münasebetsiz kapıcı gibi dışarı attırırım. Hem kapıdan değil ha İcraattan hoşlanan salondakiler merakla sordular: - Kapıdan değilse nereden, nereden attıracaksınız? -Pencereden, evet pencereden! Altı yedi metrelik bir yükseklikten avluya atılınca itirazın ne demek olduğunu anlar. Hürriyet serbestlik demektir. Kanûn-ı Esâsî demektir. Buna ait bir söze itiraz etmek istibdat cinayetinden başka bir şey değildir. İstibdadın cezası bütün hür milletlerde birdir. - Nedir? Nedir? diye bağrıştılar. - İdam! Ses seda kesildi. Bütün salonun üstünde bir ölüm havası dalgalandı. Köse Mümeyyiz daha beter sarararak önüne baktı. Dışarı kaçacak bir yol yoktu (s ). 319

10 Orhan OĞUZ Görüldüğü gibi Efruz Bey, onu ölümle tehdit eder; bu, uydurduğu yalanı korumak uğruna neleri yapabileceğini göstermesi bakımından önemli bir diyalogdur. Efruz Bey, hürriyet namına hürriyeti gaspeder. Bu diyalogdan sonra Köse Mümeyyiz, ona soru sormaktan çekinir; sualini karnına indir[ir] (s. 24). Anlatıcı, Köse Mümeyyiz i cumhur dediği kitleden net bir şekilde ayırır: Cumhur bu dinleyen, dinleyerek susan yığın, asla Köse Mümeyyiz gibi rakama ehemmiyet vermiyor, zaman, mekân umdeleriyle düşünmüyordu; en atmasyon vakaları, en esassız bir masalı en büyük bir hakikat gibi dinleyip inanmak istidadını haizdi (s. 25). Burada kitleye atfedilen özelliklerin tam tersi, Köse Mümeyyiz in özellikleri olarak sıralanabilir. Efruz Bey, kitlenin coşkulu ve hesapsız kalbi; Köse Mümeyyiz ise mantıklı kafasıdır. III. Sonuç Bu çalışmanın konusu olan hikâyede Ömer Seyfettin; siyaset üreten, siyasî ortamı yönlendiren kadrolar ile bu siyasetin hem muhatabı hem uygulama alanı olan kitle hakkında önemli fikir ve tenkitler ortaya koymuştur. Türkiye de modern anlamda siyasî kültürün oluştuğu dönüm noktalarından birinde geçen bir olayı anlatan hikâye, bu bakımdan önemlidir. Hikâyede bürokrasinin ve kitlenin siyasî gelişmeler ve sosyal dönüşüm içindeki pozisyonu ve psikolojisi irdelenmiştir. Bu çerçevede yazarın, yaşadığı dönemde oluşan siyasî kültüre yönelik olarak yüzeysellik, kişiye tapma, sahte kahramanlar oluşturma ve yalan üzerinden gerçeği kurgulama gibi kavram ve ifadelerle anlatılabilecek tenkitler yönelttiği görülmektedir. Bu tenkitler sonucunda, bürokraside menfaate odaklanmış yüksek memurlar ile sindirilmiş küçük memurlar olduğu görülürken; halk ise her an manipüle ve provoke edilmeye hazır, bilinçsiz bir kitle imajıyla ön plana çıkmaktadır. Bu ortamda Efruz Bey gibi sahte kahraman lar yükselir ve aynı hızla ortadan kaybolurken, Köse Mümeyyiz gibi aklı ve mantığı esas alan kişilerin sesi kısılmaktadır. Kaynakça Alangu, T. (1968). Ömer Seyfeddin, Ülkücü Bir Yazarın Romanı. İstanbul: May Yayınları. Arai, M. (2003). Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği. İstanbul: İletişim Yayınları. Birgen, M. (2000). İttihat ve Terakki de On Sene. Hazırlayan: Zeki Arıkan. İstanbul: Kitap Yayınnevi. Cunbur, M. (1992). Ömer Seyfettin in Hayatı ve Eserleri. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s

11 Ömer Seyfettin de Siyasî Kültürün Hicvi Çağın, S. (2008). Fikir Akımları Karşısında Ömer Seyfettin. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu. Erzurum, Kansu, A. (2002) Devrimi. İstanbul: İletişim Yayınları. Karpat, K. H. (2009). Sosyal Ortam ve Edebiyat: Ömer Seyfeddin in ( ) Edebî Eserlerinde Jön Türk Döneminin ( ) Yansıması. Osmanlıdan Günümüze Edebiyat ve Toplum. İstanbul: Timaş Yayınları, s Kavcar, C. (1984). Ömer Seyfeddin in Efruz Bey Tipi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. C: 17, 1, (Erişim Tarihi: ) Koç, M. (2005). Türk Romanında İttihat ve Terakki. İstanbul: Temel Yayınları. Koç, M. (2008). Ömer Seyfettin in Eserlerinde II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki. Bilig. Güz 2008, 47, (Erişim Tarihi: ) Kuran, A. B. (2000). İnkılap Tarihimiz ve Jön Türkler. İstanbul: Kaynak Yayınları. Ömer Seyfettin (1919). Efruz Bey, Fantezi Roman. İstanbul: Vakit Matbaası. Önertoy, O. (1992). Ömer Seyfettin in Milliyetçilik Düşüncesi. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s Parlatır, İ. (1992). Genç Kalemler Hareketi İçinde Ömer Seyfettin. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi, s Pehlivan, M. (2009). Ömer Seyfettin den Oğuz Atay a Türk Öykücülüğünde İroni. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir. Tunaya, T. Z. (1999). Türkiye de Siyasal Partiler, Cilt 1 İkinci Meşrutiyet Dönemi. İstanbul: İletişim Yayınları. Tunaya, T. Z. (2003). Türkiye de Siyasal Gelişmeler ( ) Kanun- Esasî ve Meşrutiyet Dönemi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Tuncer, H. (1999). Edebiyat Sosyolojisi Açısından Ömer Seyfettin in Piç Hürriyet Bayrakları ve Mehdi Hikâyelerine Kısa Bir Bakış. Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri, (ayrıca: 50. Yıl Türkçülük Armağanı, İzmir, 1994, s ). İzmir: Akademi Kitabevi, s Yöntem, A. C. (1935). Ömer Seyfeddin, Hayatı ve Eserleri. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi. 321

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 :

HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : HİKÂYE ETME BİLİMİ 1 : Temel Bilgiler Hazırlayan : Prof. Dr. Rıza FİLİZOK Bir anlatıyı (récit ), hikâyeyi yazan kişidir. YAZAR = Yazar, yaşayan yahut yaşamış olan gerçek bir şahıstır! Yazarın hitap ettiği

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009)

Öz Geçmiş II. Akademik ve Mesleki Geçmiş. Öğretmen MEB (2001 2002) Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2002-2009) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Ayşe Demir (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ademir@ybu.edu.tr; aysedemir37@gmail.com Web sayfası - Santral

Detaylı

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:...

TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR. Anketi Nasıl Dolduracaksınız? LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HİÇBİR İFADEYİ BOŞ BIRAKMAYINIZ. İsim:... Cinsiyet:... OA TÜM BİLGİLER KESİNLİKLE GİZLİ TUTULACAKTIR İsim:... Cinsiyet:... Doğum Tarihi:... Bugünün Tarihi:... Anketi Nasıl Dolduracaksınız? Aşağıda bazı ifadelerin listesi bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi çok

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BU HAFTA ÜNLÜ ŞAİRİMİZ MEHMET AKİF ERSOY A AYDIN BAKIŞLAR KONFERANS DİZİSİNİN İKİNCİ OTURUMUNU GERİDE BIRAKTI. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi nin

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F A (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F A 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

The European Social Survey

The European Social Survey ESS document date: 12/07/04 The European Social Survey SUPPLEMENTARY QUESTIONNAIRE F-2-F B (Round 2 2004) DENEK NO: VERSİYON NO: F-2-F B 1 ANKETÖRE: HERKESE SORUNUZ! HF1/HF2 KART A Bu bölümde kısaca bazı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.

Panelden amaç bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır. Panel Nedir? Özellikleri Nelerdir? Nasıl Yapılır? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafında n tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924)

Fatih Mehmet SANCAKTAR. II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi: Hüseyin Cahit (Yalçın) Örneği (1908-1924) KİŞİSEL BİLGİLER Ad ve Soyadı Unvanı Adres e-posta Doğum Medeni Durumu MESLEKÎ DENEYİMİ Arş. Gör. 06.1.199 Yrd. Doç. Dr..06.006 Yrd. Doç. Dr. 18.11.010 EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Lisans 199 Yüksek Lisans 1996

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ *

KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * ÇTTAD, X/23, (2011/Güz), s.s.187-232 Albüm KURTULUŞ SAVAŞI KARTPOSTALLARI MEHMED İN HİKAYESİ * Kurtuluş Savaşı nın bitmesinin hemen ardından, verilen bu büyük mücadeleyi kamuoyuna anlatmanın bir aracı

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI RECENT PERIOD TURKISH STUDIES ISSN 1304-9720 CİLT/VOLUME:12 YIL/YEAR: 2013 / 1 SAYI/ISSUE: 23 Yılda İki Kez Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi National Peer Reviewed Journal

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ T.C. TRABZON BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1)Trabzon Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas EĞİTİM Üniversite: Lisans: 1976-1980. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

12.BÖLÜM FİZİKSEL VARLIKLAR

12.BÖLÜM FİZİKSEL VARLIKLAR 12.BÖLÜM FİZİKSEL VARLIKLAR 141 142 12.Bölüm Fiziksel Varlıklar 12. FİZİKSEL VARLIKLAR Fiziksel varlıklar, daha önce belirttiğimiz gibi pazarlama programı elemanlarından birisidir. Belirlenen pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği

13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL. A.A Nursel Gürdilek. İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği 13 Mart 2009 Cuma, 12:20 GÜNCEL A.A Nursel Gürdilek İşitme engelli çocuklar için Türk-İsrail işbirliği Türkiye ile İsrail arasında bir yılı aşkın süredir devam eden "işitme engelli çocuklara daha iyi bir

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri

Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Avrupa nın gıpta ettiği Nu. D.38 den TSK nın gururu Hürkuş a Türk Savunmayii nin İlkleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Hürkuş'un açılış töreninde Havacılık ve savunma sanayiine isimlerini silinmeyecek

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin

Geç Kalmış Bir Yazı. Yazar Şehriban Çetin Bir bahar günü. Doğa en canlı renklerine büründü bürünecek. Coşku görülmeye değer. Baharda okul bahçesi daha bir görülmeye değer. Kıpır kıpır hareketlilik sanki çocukların ruhundan dağılıyor çevreye. Biz

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 11 13 Nisan 2011 tarihleri arasında

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 11 13 Nisan 2011 tarihleri arasında Sempozyum Daveti Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 11 13 Nisan 2011 tarihleri arasında Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi başlıklı uluslararası sempozyum

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

Şubat 2016. Komsu Köyün

Şubat 2016. Komsu Köyün Şubat 2016 Komsu. Köyün DÖRT MEVSİM ORDU Fotoğraf Yarışması 1.si Emre BOSTANOĞLU Perşembe / ORDU Şubat 2016 Şarkiye Mahallesi Kocakişi Sokak No:1 52100 Altınordu/ORDU kultur@ordu.bel.tr Sevgili Ordulular,

Detaylı

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA

Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE. Enes PALA Hazırlayan: «Benim ayrı odam olduğu gibi, yazı masam, kitap dolabım bile var idi.» Fatma ALİYE Enes PALA Tam adı Fatma Aliye Topuz dur. 1862 yılında İstanbul da doğmuştur. Ahmet Cevdet Paşa nın kızıdır.

Detaylı