ULUSLARARASI SÖZLEġMELERDE VE TÜRK HUKUKUNDA ADĠL YARGILANMA HAKKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI SÖZLEġMELERDE VE TÜRK HUKUKUNDA ADĠL YARGILANMA HAKKI"

Transkript

1 T.C. BAġBAKANLIK Ġnsan Hakları BaĢkanlığı ULUSLARARASI SÖZLEġMELERDE VE TÜRK HUKUKUNDA ADĠL YARGILANMA HAKKI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan Hatice YÜKSEL Tez DanıĢmanı Ġsmail ĠNCEOĞLU Ankara 2010

2 BaĢbakanlık Ġnsan Hakları BaĢkanlığı Adres: Yüksel Caddesi No:23, Kat 3, YeniĢehir Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Elektronik ağ: Ankara Not: ÇalıĢmadan alıntı yapılacaksa kaynak gösteriniz. i

3 ÖZET Son yüzyılın yükselen değeri olan ve giderek önem kazanan; devletlerin anayasal yapılarını ve diğer devletlerle olan iliģkilerini belirleyen bir olgu haline gelen insan haklarının, yargılama alanındaki en önemli yansıması adil yargılanma hakkıdır. Tarihsel süreç içerisinde çok ciddi aģamalar kaydederek günümüzde pek çok uluslararası sözleģme, anayasa ve ulusal yasalarda güvence altına alınan adil yargılanma hakkı; dokunulmaz ve vazgeçilmez bir hak olarak, yargılamanın insan haklarına ve demokratik kurallara en uygun Ģekilde yapılmasının ve böylece insan hakları ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının garantisidir. Gerek ulusal, gerek uluslararası alanda her dönem güncelliğini koruyan ve tüm insanları birebir ilgilendiren adil yargılanma hakkı, Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi nin 6. maddesinde; KiĢinin gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuģ bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkıdır. Ģeklinde ifade edilmiģtir. Adil yargılanma hakkının en temel unsuru kanunî, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılanma hakkıdır. Bünyesinde, silahların eģitliği ile çeliģmeli yargılama ilkesini, duruģmada hazır bulunma, kendi aleyhine tanıklık etmeme ve susma hakkını içeren hakkaniyete uygun yargılanma hakkı, adil yargılanma hakkının diğer bir unsurunu teģkil etmektedir. Yine, yargılama makamları önünde hak arayan ya da yargılanan kimseleri, yargılama iģlemlerinin sürüncemede kalmasına karģı koruyan ve mağdur olmalarını önleyen yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması hakkı adil yargılanma hakkının baģka bir unsurunu oluģturur. Son olarak adil ve hakkaniyete uygun bir yargılamanın sağlanabilmesi için, yapılan yargılamanın aleni ve kamuya açık olması Ģarttır. ÇalıĢmanın amacı, insan hakları ve özgürlüklerinin temel güvencesini teģkil eden adil yargılanma hakkının, tarihsel geliģim sürecinin, niteliğinin, koruma alanının, unsurlarının ve sınırlandırılmasının ölçüt ve kriterlerinin ayrıntılı olarak incelenmesidir. Zira Türk hukuku açısından bakıldığında da, gerek Anayasa nın 36. maddesi gerekse taraf olduğu uluslararası sözleģmeler ve Anayasa nın 90. maddesi nedeniyle diğer bütün temel hak ve hürriyetler gibi adil yargılanma hakkının Ģartlarının da sağlanması gerekmektedir. Özellikle AĠHM ye bireysel baģvuru hakkının Türkiye açısından kabul edilmesi ile baģlayan süreçte kiģi hak ve özgürlüklerinin uluslararası hukuk konusu olarak denetlenmesi önem kazanmıģtır. Nitekim günümüzde adil yargılanma hakkı, insan hakları içerisinde ulusal makamlar tarafından en çok ihlal edilen ve uluslararası arenada ilgililerce en çok Ģikâyette bulunulan ve yine neticesinde uluslararası sözleģmelere taraf olan devletlerce bol miktarda tazminat ödenmesine yol açan temel bir haktır. Bu itibarla Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi tarafından da en çok tazminat mahkûmiyetine sebep teģkil eden sözleģmenin 6. maddesinin, tarihsel geliģimi içerisinde ulaģtığı en son seviye ve kapsadığı alanın detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıģtır. ii

4 ÇalıĢmada ilk önce adil yargılanma hakkının tarihsel süreçte geliģimi ele alınmıģ olup, Magna Carta Libertatum dan 20. Y.Y. Ġnsan Hakları Belgeleri ne kadar haklar ve özgürlükler bağlamında insanlığın kazanımları ve bunların somut belgeleri incelenmiģtir. Ayrıca Türkiye deki durum da Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Sonrası olmak üzere iki ayrı bölümde ele alınmıģtır. Daha sonra adil yargılanma hakkının tanımı ve unsurları açıklanmıģ olup varlığı zaruri olan bu unsurlar detaylı olarak incelenmiģtir. ÇalıĢmanın son kısmında ise adil yargılanma hakkı kapsamında sanığa tanınan asgari güvencelerden ve masumiyet karinesinden bahsedilmiģtir. Konu ile ilgili baģta akademisyenler ve araģtırmacalar tarafından yazılmıģ olan kitap, makale ve raporlardan yararlanılan çalıģmada, gerek ulusal gerek uluslararası mahkeme kararları önemli birer kaynak oluģturmuģtur. iii

5 ĠÇĠNDEKĠLER ÖZET... ii ĠÇĠNDEKĠLER... iv KISALTMALAR... vi GĠRĠġ... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 ADĠL YARGILANMA HAKKININ TARĠHSEL SÜREÇTE GELĠġĠMĠ ĠLK VE ORTA ÇAĞDAKĠ GELĠġMELER Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) Köylülerin Mektupları Haklar Dilekçesi Habeas Corpus Act Haklar Bildirisi Ġhanet Suçu Yargılama Yasası Act of Settlement (Tac-ı Tevarüs Kanunu) MODERN ĠNSAN HAKLARI BĠLDĠRGELERĠ Virginia Haklar Bildirisi Tarihli Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi Y.Y. ĠNSAN HAKLARI BELGELERĠ Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi Ġkiz SözleĢmeler BirleĢmiĢ Milletler Örgütü nün Kabul Ettiği Diğer SözleĢmeler Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi Avrupa Sosyal ġartı Avrupa Sosyal Güvenlik SözleĢmesi Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesi Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları SözleĢmesi ADĠL YARGILANMA HAKKININ TÜRK HUKUK SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ GELĠġĠMĠ Cumhuriyet Öncesi Dönem Cumhuriyet Sonrası Dönem ĠKĠNCĠ BÖLÜM ADĠL YARGILANMA HAKKININ TANIMI VE UNSURLARI ADĠL YARGILANMA HAKKI Terminoloji ve Kavram iv

6 1.2. Uygulama Alanı Medeni Hak ve Yükümlülüklere ĠliĢkin UyuĢmazlıklar Ceza Hukuku ile Ġlgili Davalar (Suç Ġsnadı) ADĠL YARGILANMA HAKKININ UNSURLARI Kanunla KurulmuĢ, Yetkili, Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Önünde Yargılanma Hakkı Mahkeme Kavramı Mahkemenin Kanunla KurulmuĢ Olması Mahkemenin Bağımsız Olması Mahkemenin Tarafsız Olması Hakkaniyete Uygun Yargılanma (Adil DuruĢma Yapılması Hakkı) Silahların EĢitliği Ġlkesi ÇeliĢmeli Yargı Ġlkesi DuruĢmada Hazır Bulunma Hakkı Susma ve Kendi Aleyhine Tanıklık Etmeme Hakkı Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması Delil Kuralları Makul Süre Ġçerisinde Yargılanma Hakkı Makul Sürenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçütler Makul Sürenin BaĢlangıcı ve Sonu Aleni Yargılanma Hakkı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADĠL YARGILANMA HAKKI KAPSAMNINDA SANIĞA TANINAN ASGARĠ GÜVENCELER VE MASUMĠYET KARĠNESĠ ADĠL YARGILANMA HAKKI KAPSAMINDA SANIĞA TANINAN ASGARĠ GÜVENCELER Suçlama Konusunu Öğrenme Hakkı Savunma Hakkı için Gerekli Zaman ve Kolaylıklara Sahip Olma Hakkı Bizzat ya da Müdafi Aracılığı ile Kendini Savunma Hakkı Tanık Dinletme ve Sorgulama Hakkı Tercümandan Ücretsiz Yararlanma Hakkı MASUMĠYET KARĠNESĠ SONUÇ KAYNAKÇA v

7 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika BirleĢik Devletleri a.g.e. : Adı Geçen Eser AGĠK : Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Konferansı a.g.m. :Adı Geçen Makale AÜHF : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi AĠHK : Avrupa Ġnsan Hakları Komisyonu AĠHM :Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi AĠHS : Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi AÜSBF : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi AYMK : Anayasa Mahkemesi Kararı bkz. : Bakınız BM : BirleĢmiĢ Milletler Çev. : Çeviren CMK : Ceza Muhakemesi Kanunu CMUK : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu DGM : Devlet Güvenlik Mahkemesi E. : Esas HUMK : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ĠHEB : Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ĠÜHF : Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ĠYUK : Ġdari Yargılama Usulü Kanunu K. : Karar MSHS : Medeni ve Siyasi Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme No. : Numara s. : Sayfa S. : Sayı T. : Tarih TBB : Türkiye Barolar Birliği TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi TC : Türkiye Cumhuriyeti TCK : Türk Ceza Kanunu v. : Versus vd. : Ve Diğerleri YCGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu YY : Yüzyıl vi

8 GĠRĠġ Ġnsanlar, toplum halinde yaģamaya baģlamalarından itibaren bir takım kurallara ihtiyaç duymuģlar, görgü ve ahlak kuralları gibi maddi yaptırım gücü yetersiz olan kuralların toplumun bazı ihtiyaçlarını karģılayamaması sonucu hukuk kurallarını oluģturmaya baģlamıģlardır. Hukuk kuralları toplumun belli bir düzen içinde yaģaması amacıyla oluģturulan ve bu düzene uymayanlara karģı yaptırımı olan kurallar bütünü olarak ifade edilebilir. Hukuk kurallarının oluģturulmasıyla birlikte bu kuralları belirleyecek, uyulmasını denetleyecek ve ihlal edildiği takdirde ihlal edenlere ceza verecek varlığa duyulan ihtiyaç ise, millet tarafından oluģturulan ve tüzel kiģiliğe sahip bir siyasal yapı olan devlet ile giderilmiģtir. Ancak zaman içinde devlet anlayıģı ve uygulamaları değiģmiģ, devlet gücünün sınırsız olarak kullanımı halkın mağdur olmasına ve diğer baģka sorunlara yol açmıģtır. Bu itibarla devlet iktidarının sınırlandırılması veya baģka bir deyiģle bu iktidarın dahi dokunamayacağı bireysel ve özerk alanların yaratılması ve koruma altına alınması amacıyla pek çok hukuki belge kabul edilmiģtir. Özellikle ikinci dünya savaģı sonrasında yaģanan geliģmeler insanın devlet için değil devletin insan için var olduğu anlayıģını uluslararası arenada kabul ettirmiģ, diğer bir ifadeyle polis devleti yerini hukuk devleti anlayıģına bırakmıģtır. Gerçekten de insanoğlu ikinci dünya savaģının yaģanmasından sonra meydana gelen yıkıntılardan, ölümlerden, korku ve dehģet tablolarından, iģkence ve zulümlerden büyük dersler çıkarmıģ ve tüm dünya kamuoyunda sürekli barıģın sağlanması, insanların savaģlara, hukuksuzluğa, diktatörlüğe ve baskılara karģı korunması gerektiği anlayıģı hâkim olmuģtur. Bu anlayıģ doğrultusunda 1945 yılında BirleĢmiĢ Milletler Örgütü kurulmuģ, 10 Aralık 1948 de ise BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi kabul edilmiģtir. BirleĢmiĢ Milletler Örgütü nün kurulmasına kadar ulusal sınırlarını aģmayan insan hakları, bu örgüt ve imzaladığı bildiri ile evrenselleģme sürecine girmiģtir. Bu itibarla artık insan hakları ulusal sınırları aģarak uluslararası bir boyuta ulaģmıģtır. BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile soyut düzeyde belirlenmiģ olan temel hak ve hürriyetler, daha ayrıntılı olarak ve imzalayan devletlerce 1

9 uyulmadığı zaman bir denetim mekanizmasına sahip olan Medeni ve Siyasal Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme ile somut hale getirilmiģtir. Avrupa ölçeğinde ise Avrupa Konseyi tarafından 1950 yılında imzalanmıģ olan Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi ile kiģilerin doğuģtan sahip olduğu, vazgeçilemez ve devredilemez olan temel hak ve hürriyetler güçlü bir denetim mekanizması ile güvence altına alınmaya çalıģılmıģtır. Türkiye gerek BirleĢmiĢ Milletler Örgütü nün gerekse Avrupa Konseyi nin üyesi olarak söz konusu bildiri ve sözleģmeleri kabul etmiģ, mevzuat ve kurumsal alanda yapmıģ olduğu yenilikler ve değiģikliklerle bu yöndeki samimi niyetini ortaya koymuģtur. Günümüzde insan hakları çok tartıģılan ve çok konuģulan bir konu haline gelmiģtir. Ġnsanın doğuģtan sahip olduğu, devredilemez ve vazgeçilemez olan bu haklar tarih sahnesinde büyük mücadeleler verilerek ve zor yollar kat edilerek Ģu anki seviyesine ulaģmıģtır. Halen de sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik Ģartların değiģmesi ile birlikte bu hak ve özgürlükler de değiģmekte ve geliģmektedir. Adil yargılanma hakkı da kiģinin sahip olduğu bu temel haklardan biridir. Hukuk devleti ilkesinin ayrılmaz bir parçası olan adil yargılanma hakkı, Magna Carta dan baģlayarak bugüne değin sürekli geliģmiģ, gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok sözleģme ve hukuki belgede yerini almıģtır. Özellikle, yalnız insan haklarının korunmasını sağlayan bir belge olmayan aynı zamanda Batı demokrasisini de somutlaģtıran bir belge olan Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi adil yargılanma hakkının unsurlarının neler olduğunu açıkça ortaya koyması bakımından büyük önem arz etmektedir. Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesi nin 6. maddesinde de ifade edildiği üzere adil bir yargılama ancak kanunla kurulmuģ, yetkili, bağımsız ve tarafsız mahkemede, aleni duruģma yapılarak, hakkaniyete uygun olarak ve ayrıca makul bir süre içerisinde sonuçlandırılarak sağlanabilir. 2

10 Bu çalıģmanın amacı tüm insanları birebir ilgilendiren, her dönemde güncelliğini koruyan ve insan hak özgürlüklerinin temel güvencesi olan bu hakkın, tarihsel geliģim sürecinin, niteliğinin, koruma alanlarının ve unsurlarının incelenmesidir. Nitekim 1982 Anayasası nın 90. maddesinde yapılan değiģiklik ile usulüne göre yürürlüğe konulmuģ temel hak ve özgürlüklere iliģkin uluslararası antlaģmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuģmazlıklarda uluslararası antlaģma hükümlerinin esas alınması ile birlikte AĠHS nin 6. maddesi Türk hukuku bakımından da bağlayıcılık arz eden ve öncelikli uygulanması gereken bir hüküm haline gelmiģtir. Bu itibarla bir anlamda tarihi geliģimi içinde insan haklarının ulaģtığı en son seviye ve bu haklar içerisinde AĠHM tarafından gerek Türkiye gerekse diğer ülkelerin en çok tazminat mahkûmiyetine sebep olduğu adil yargılanma hakkının detaylı olarak incelenmesi amaçlanmıģtır. ÇalıĢma üç ana bölümden oluģmaktadır. Birinci bölümde adil yargılanma hakkının tarihi süreç içerisinde hangi hukuki belgelerde yer aldığı ve yer alıģ biçimi ele alınmıģtır. Ġkinci bölümde ise adil yargılanma hakkının tanımı yapılarak unsurlarının neler olduğu, konu ile ilgili mahkeme kararlarından örneklerle anlatılmaya çalıģılmıģtır. ÇalıĢmanın son bölümünde ise adil yargılanma hakkı kapsamında sanığa tanınan asgari güvenceler ve masumiyet karinesi incelenmiģtir. ÇalıĢmanın temel eksenini AĠHS hükümleri ve AĠHM kararlarından örnekler oluģturmakla birlikte, BirleĢmiĢ Milletler Ġnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Medeni ve Siyasal Haklara ĠliĢkin Uluslararası SözleĢme, Afrika Ġnsan ve Halkların Hakları ġartı, Amerikan Ġnsan Hakları SözleĢmesi gibi uluslararası nitelik taģıyan diğer insan hakları belgelerine ve Türk hukukunda baģta Anayasa olmak üzere konu ile ilgili mevzuat ve mahkeme kararlarına da yer verilmiģtir. Ancak burada amaçlanan, düzenleme ve uygulamaların kıyaslanması değil, adil yargılanma hakkının düzenlemesi ve uygulanması konusunda açıklayıcı örneklerin çoğaltılmasıdır. 3

11 Adil yargılanma hakkının incelenmesinde, AĠHS hükümleri ve AĠHM kararlarının büyük rol oynamasında Türkiye nin de dâhil olduğu birçok devletin AĠHS ni onaylamıģ ve AĠHM nin zorunlu yargı yetkisini kabul etmiģ olmasıdır. Bu itibarla sözleģme hükümlerinin ve mahkeme kararlarının çok geniģ bir alanda uygulanıyor olması maddendin önemini ortaya koymaktadır. Yine mahkemenin vermiģ olduğu içtihat niteliğindeki kararlar sözleģmenin uygulama alanını sürekli geniģletmesi nedeniyle, adil yargılanma hakkının çerçevesinin, hem içerik açısından hem de uygulama alanı açısından belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. 4

12 BĠRĠNCĠ BÖLÜM ADĠL YARGILANMA HAKKININ TARĠHSEL SÜREÇTE GELĠġĠMĠ 1. ĠLK VE ORTA ÇAĞDAKĠ GELĠġMELER Ġnsanlık, hak ve özgürlükler anlamında günümüzde ulaģılan noktaya uzun ve mücadelelerle dolu bir süreçten geçtikten sonra gelebilmiģtir. Bu nedenle aslında insan hakları düģüncesinin tarihini insanlık tarihinin baģlangıcına kadar götürmek mümkündür. 1 Ġnsan hak ve özgürlükleri konusundaki fikir tohumlarına Sümer, Hitit, Mısır, Çin ve Hint uygarlıklarında rastlanmakla birlikte ilk düģünce akımlarının Antik Yunan da ortaya çıktığı görülmektedir. 2 Antik Yunan da site devletlerinde beliren görece demokrasi ortamı ve halkın inançlarına rağmen, çeģitli düģüncelere hoģgörüyle yaklaģabilmesi ileri bir düģünsel geliģmenin oluģmasına büyük katkı sağlamıģtır. 3 Özellikle antik düģüncede insan her Ģeyin ölçüsüdür düsturundan yola çıkan sofistler, insan hakları tarihinde hümanist anlayıģın ilk leri olarak adlandırılabilir. Ġlk çağda oluģan diğer bir uygarlık ise Roma uygarlığıdır. Romalılar yalnız düģünsel yaģamlarıyla değil kurdukları devlet düzeni ve hukuk sistemi ile de tarih sahnesinde önemli bir yere sahip olmuģtur. Roma da özgürlükler ile ilgili düģünceler stoacılar ile birlikte ortaya çıkmaya baģlamıģtır. 4 Stoacılar akla çok önem vermiģ, bütün insanların erdemli ve bilge olmaları durumunda birbirleriyle eģit olabileceklerini savunmuģlardır. 5 1 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, Ankara: Yetkin Yayınları, 1993, s AyĢe Tülin Yürük, Selman Karakul, ÇağdaĢ Toplumda Ġnsan Haklarının DoğuĢu ve GeliĢimi, <http://www.aof.anadolu.edu.tr/kitap/ioltp/1268/unite03.pdf.>, ( ), s AyĢe Tülin Yürük, Selman Karakul, a.g.e., s Ahmet Mumcu, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ankara: SavaĢ Yayınları, 1992, s Ahmet Mumcu, a.g.e., s.36. 5

13 Ġlk çağda ortaya çıkan tabii hukuk anlayıģı ve insanın doğuģtan birtakım haklara sahip olduğu düģüncesi ortaçağda yerini insan haklarının ilahi kanunlardan kaynaklandığı dini bir hüviyete bürünmüģ bir düģünce sistemine bırakmıģtır. Ortaçağın sonları ve yeniçağın baģlamasıyla birlikte ise, insanın doğuģtan ve devredilemez haklara sahip olduğu anlayıģı benimsenmiģ, bu anlayıģın yazılı hukuk metinlerine girmesiyle de insan hakları pozitif hukukun içinde yer almıģtır. Ġnsanların siyasal iktidarlar karsısında dokunulamaz ve vazgeçilemez haklara sahip olduğunu ortaya koyan düģüncenin ilk yazılı metinlerinin Ġngiltere de ortaya çıktığı görülür. Bu alandaki belgelerden ilkini 1215 tarihinde kabul edilen Magna Carta Libertatum oluģturmaktadır. Halka belli özgürlükler tanıyan bir belge olmaktan çok, dönemin siyasal iktidarını sınırlayan bu belgeden sonra sırasıyla 1525 tarihli Köylülerin Mektupları, 1628 tarihli Haklar Dilekçesi, 1679 tarihli Habeas Corpus Act, 1689 tarihli Bill Of Rights ve 1701 tarihli Act Of Settlement la hak ve özgürlüklerin sınırlarının geniģlediği görülmektedir. Bu belgelerin ortak noktası ise kiģi hak ve özgürlüklerini etkili bir biçimde güvence altına almasıdır. 6 Kendisi de temel bir hak olan ve kiģilerin adil ve hakkaniyete uygun bir Ģekilde yargılanmasının güvencesini oluģturan adil yargılanma hakkı da tarihsel süreç içerisinde geliģerek bu belgelerde yerini almıģtır Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlük Fermanı) 7 KiĢi haklarının sağlanması yolunda ilk büyük adım, 1215 yılında Ġngilizlerin Kralları Yurtsuz John a Magna Carta Libertatum u (Büyük Özgürlük Fermanı) kabul ettirmeleriyle atılmıģtır. Ġngiltere de 11. yüzyılda çıkarları karģılığında kralı destekleyen baronlar, Kral Yurtsuz John un üst üste yenilgiler alması üzerine bozulan düzende 6 Ġlhan F. Akın, Kamu Hukuku, 7. Baskı, Ġstanbul: Beta Yayınları, 1993, s Manga Carta Libertatum un tam metni için bkz. Janko Musulin, Hürriyet Bildirgeleri, Çev. Nemci ZEKA, Ġstanbul: Belge Yayınları, 1983, s

14 haklarının güvencede olmadığını öne sürmüģler ve kralın güçsüzlüğünden yaralanarak fermanı imzalatmayı baģarmıģlardır maddeden oluģan Ferman ile kralın hürriyetleri kısıtlanmıģ, halkın hürriyetleri ise geniģletilmiģtir. Bu belge ile halk, kral karģısında birtakım haklara sahip olmuģtur. Aslında bir feodalizm manifestosundan baģka bir Ģey olmayan bu belge zamanla efsaneleģmiģ, Ġngiltere halkının hürriyetinin teminatı olmuģ ve ileriki yüzyıllarda kendinden sonra gelen belgelere öncülük etmiģtir. 9 Yaygın kanaate göre insan haklarını düzenleyen belgelerin baģlangıcı olarak kabul edilen Manga Carta Libertatum adil yargılanma hakkı bakımından da büyük öneme sahiptir. Buna göre; Bölüm 20: Kontlar ve baronlar ancak kendi eģitleri tarafından verilen ve suçlarına orantılı olan para cezalarına çarptırılabileceklerdir. Bölüm 24: Krallık yargıçlarının gördükleri davalara, hiçbir Ģerif, adli memur, memur ya da diğer bir memurumuz bakamayacaktır. Bölüm 38: Ġleride hiçbir memur, bu amaç için inandırıcı tanıklar bulunmadıkça, sadece kendi açıklamasına dayanarak mahkeme önüne çıkmayacaktır. Bölüm 39: Hiçbir özgür kiģi, ülkenin yasaları ya da kendi eģitlerinin hukuka uygun kararı bulunmadıkça, yakalanmayacak, hapsedilmeyecek, mallarından ya da yasal haklarından yoksun bırakılmayacak ya da sürgüne gönderilmeyecek yahut herhangi bir biçimde kötü muamele görmeyecektir ve ne biz onun üzerine gideceğiz, ne de onun üzerine birilerini göndereceğiz. 8 Mehmet Akad, Genel Kamu Hukuku, 2. Baskı, Ġstanbul: Filiz Kitabevi, 1997, s H.V. Wiseman, Manga Carta Efsanesi, Çev. Münci KAPANĠ, Ankara: AÜHF Yayınları, 1966, No. 210, s

15 Bölüm 40: Hakkı ya da adaleti hiç kimseye satmayacak, kimse için reddetmeyecek ya da geciktirmeyeceğiz. Bölüm 45: Yargıç, bölge amiri, Ģerif ve diğer memurları, ülkenin yasalarını bilen ve bu yasalara tümüyle uyacak kiģiler arasından atayacağız. Yukarıdaki maddelerden de anlaģılacağı üzere fermanda feodal sınıf için ayrıcalıklı bir yargılama getirilirken sıradan vatandaģ için farklı bir düzenleme yapılmamıģtır. Ortaçağ koģullarında bakıldığında oldukça ileri hükümler taģıyan fermanın, özellikle yargı gücünü kral karģısında bağımsızlaģtırılma çabası önemli bir adımdır. 10 Nitekim Bölüm 24 te yer alan ve Krallık yargıçlarının gördükleri davalara, hiçbir Ģerif, adli memur, memur ya da diğer bir memurumuz bakamayacaktır. hükmü adil yargılanma hakkı açısından önemlidir Köylülerin Mektupları ila 1400 lü yıllar arasında Avrupa da gerçekleģen köylü ayaklanmalarını, bazı uzmanlar toprak sahipleri ve soyluların köylülere yönelik isteklerinin ve yükledikleri yükümlülüklerin giderek artmasının, taraflar arasında neden olduğu gerilimden kaynaklandığını belirtmiģler, bazı tarihçiler ise bunu, modern toplumda grevlerin üstlendiği rolün benzerine karģılık gelen toplumsal bir hareket olarak değerlendirmiģlerdir. 12 Bu ayaklanmalar sonucunda 1525 yılında demokrasi ve toprak reformu talep eden Alman köylüler tarafından yazılan ve tarihe köylülerin mektupları ya da istemde bulundukları program olarak geçen ve toplam 12 madde içeren belgede yargılama ve cezalandırılma ile ilgili talepler içeren 9. madde Ģu Ģekildedir: 10 Ahmet Mumcu, a.g.e., s Köylülerin Mektupları nın tam metni için bkz. Janko Musulin, a.g.e., s Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, 5. Baskı, Ġstanbul: Legal Yayıncılık, 2005, s.27. 8

16 ... Bugün bize artık mevcut Ģartlara dayanılarak ceza verilmemektedir. Ama cezalandırılmamızın sebebi, kimi zaman bize duyulan nefret, kimi zaman da bazı insanların korunması ve bu korunmadan cesaret almalarıdır. Bundan böyle, bize ceza verilirken otoritelerin himayesi olmaktan değil, yazılı yasalara dayanmaktan ve koģulları göz önünde tutmaktan hareket edileceğini tahmin ediyoruz. 13 Burada Alman köylülerin kendilerine ceza verilirken yalnızca yazılı yasalara dayalı olarak hareket edileceği temennisinde bulunmaları, adil yargılanma hakkı açısından önem arz etmektedir Haklar Dilekçesi 14 Ġngiltere de 1215 yılında Magna Carta ile baģlayan ve kralın yetkilerini sınırlamayı amaçlayan anlayıģ tarihli Haklar Dilekçesi ile devam etmiģtir. Kral I. Charles ile parlamento arasındaki çıkarların uzlaģtırılarak oluģturulduğu belge, kendisinden sonraki pek çok belge gibi Manga Carta ya atıf yapmaktadır. 15 Temel hak ve hürriyetler alanında büyük öneme sahip olan bu belgede yer alan Hiç kimse bağlı olduğu hâkimin ülke yasalarına uygun bir kararı bulunmadıkça, mal ve can güvenliğinden yoksun bırakılmayacak, yasal bir hüküm olmadan, kiģiler tutuklanmayacak, hapsedilmeyecek, mallarına el konulmayacak ve miras haklarından mahrum bırakılmayacak hükmü ile adil bir yargılama talebi ifade edilmiģtir Habeas Corpus Act 16 KiĢilerin hukuka aykırı olarak hürriyetlerinin kısıtlamalarına karģı Anglo Sakson hukuku tarafından geliģtirilmiģ olan ve 21 maddeden oluģan Habeas Corpus Act içerdiği 13 Mehmet Semih Gemalmaz, a.g.e., s Haklar Dilekçesi nin tam metni için bkz. Janko Musulin, a.g.e., s Mehmet Akad, a.g.e., s Habeas Corpus Act ın tam metni için bkz. Janko Musulin, a.g.e., s

17 kiģi özgürlüğü ve güvenliği ile ilgili maddeler ile insan hakları hukukunda önemli bir yere sahiptir. 26 Mayıs 1679 tarihli bu belge ile en önemli insan haklarından biri olan kiģi dokunulmazlığı yargıç güvencesine bağlanmıģtır. ġöyle ki; bu belge ile hürriyeti kısıtlanan kiģinin, kısıtlamanın hukuka aykırı olduğu hususunda mahkemeyi ikna etmesi sonucunda mahkeme; kiģinin hürriyeti üzerindeki kısıtlanmanın derhal kaldırılmasına, aksi halde kısıtlama sebeplerinin kendisine sunulmasına ve kiģinin mahkeme huzuruna çıkarılmasına karar verir. Bu itibarla eğer mahkeme ikna olur ise, hukuka aykırı olarak hürriyeti kısıtlandığı iddia edilen kiģinin hürriyeti üzerindeki kısıtlamalar derhal kaldırılır, aksi takdirde bu kiģi, kısıtlama gerekçesiyle birlikte, kısıtlayan kiģi tarafından mahkemenin huzuruna çıkarılır. Böylece kiģilerin hukuk dıģı olarak yani mahkeme kararı olmaksızın tutuklanmaları önlenmiģ ve sanığın tutukluluk halinin geçerli olabilmesi için sanığın hâkim ve yargı önüne çıkarılması ile ilgili hükümler düzenlenmiģtir. 17 KiĢi hürriyetinin özellikle idare tarafından keyfi bir Ģekilde kısıtlanmasının önlenmesi düģüncesiyle oluģturulmuģ olan Belge, Ġngiliz Mahkemeleri tarafından çok iyi bir Ģekilde uygulanması sonucunda Batı Avrupa için bir model olmuģtur Haklar Bildirisi 19 Kral ile parlamento arasında bir antlaģma niteliği taģıyan 19 Aralık 1689 tarihli Haklar Bildirisi nde yargılamayı yapacak kiģilerin yargılanacak kiģilerle eģit statüde olması gerektiği belirtilmiģtir. 17 Ali Kuyaksil, İnsan Hakları Bilgileri, Ankara: Eylül Kitap&Yayınevi, 2002, s Enver Bozkurt, İnsan Haklarının Korunmasında Uluslararası Hukukun Rolü, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2003, s Haklar Bildirisi nin tam metni için bkz. Janko Musulin, a.g.e., s

18 Bu kuralın bütün Ġngiliz bildirilerinde yer alması ile amaçlanan iktidar karģısında kendi iktidarlarını korumaya çalıģan kesimin, yargılama alanında da kendilerini güvenceye alma çalıģmalarıdır Ġhanet Suçu Yargılama Yasası Kral III. William döneminde 1696 yılında çıkarılan bu yasa ile ihanet suçundan yargılanan kiģilerin bile adil ve eģit savunma hakkından yararlanmaları gerektiği belirtilmiģtir. 21 Bu belgeye göre bu Ģekilde bir suçlama ile karģılaģan kiģinin hakkındaki iddianamenin, tanıkların isimleri hariç tam metnini, yargılamanın baģlamasından en az beģ gün önceden olmak üzere edinme hakkı vardır. Böylece kiģilerin avukatlarıyla görüģüp onların tavsiyelerinden yararlanabilmeleri düzenlenmiģtir. 22 Belgede özellikle ihanet suçlaması yöneltilen kiģiler için bu tür bir hakkın tanınması adil yargılanma hakkının ne zaman ve ne tür konularda ihlal edildiğine dair bir izlenim vermesi bakımından önemlidir Act of Settlement (Tac-ı Tevarüs Kanunu) 1701 tarihli bu belge ile adil yargılanma hakkının en temel unsurlarından biri olan bağımsız yargı ilkesi sağlanmak istenmiģtir. Ġlgili madde yargıçların belirli maaģ ile hukuka uygun davrandıkları sürece görevden azledilemeyecekleri ve görevden azletmenin sadece parlamentonun her iki kanadına yönelen istem üzerine kral tarafından yapılabileceği Ģeklindedir Mehmet Semih Gemalmaz, a.g.e., s Mehmet Semih Gemalmaz, a.g.e., s Mehmet Semih Gemalmaz, a.g.e., s Mehmet Semih Gemalmaz, a.g.e., s

19 2. MODERN ĠNSAN HAKLARI BĠLDĠRGELERĠ 2.1. Virginia Haklar Bildirisi Haziran 1776 tarihinde kabul edilen Virginia Haklar Bildirisi, 4 Temmuz 1776 tarihinde kaleme alınan Amerikan Bağımsızlık Bildirisi nden önce, Kuzey Amerikan Devletlerinin kuruluģ aģamasında anayasalarının baģına yerleģtirdikleri Hak Bildirileri (Bill Of Rights) içinde en önemlisidir. 25 Doğal hukuk anlayıģının hâkim olduğu bu bildiri, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi nin hazırlanması sürecinde etkili olmuģtur. Yargılama alanında önemli kararların alındığı Bildiri nin adil yargılanma hakkı açısından önemi 8. maddede yer alan herkes kendi hakkında yapılan suçlamanın gerekçesini ve niteliğini sormak, suçlamayı yapanlarla, tanıklarla yüzleģmek, kendi lehine olan delilleri göstermek, kendi çevresinden seçilmiģ, oybirliği ile karar vermedikçe suçlu sayılmayacağı, tarafsız bir jüri önünde, hızla yargılanmak hakkına sahiptir. Hiç kimse kendi aleyhine delil göstermeye zorlanamaz. Ülkenin bu konuda bir yasası ya da kendisine eģit kiģilerin bir kararı olmadıkça kimsenin özgürlüğü elinden alınamaz. hükmüdür. Bu itibarla söz konusu Bildiri ile açılan bir davada tarafların iddia ve savunma haklarını kullanmaları, delil gösterebilmeleri, tarafsız bir jüri önünde yargılamanın süratle yapılması güvenceleri tüm vatandaģlara tanınmıģtır Tarihli Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi Fransız Ġhtilali nden sonra, insan haklarını korumak amacıyla Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi yayımlanmıģtır. 26 Ağustos 1789 da Fransa Ulusal Meclisi nde kabul edilen 1789 Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi, 1791 de kabul edilen Fransız Anayasası na da önsöz olarak eklenmiģtir. Böylece 1789 tarihli Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi nde açıklanmıģ olan haklar, 1791 tarihli anayasa ile de güvence 24 Virginia Haklar Bildirisi nin tam metni için bkz. Janko Musulin, a.g.e., s Mehmet Akad, a.g.e., s Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Beyannamesi nin tam metni için bkz. Janko Musulin, a.g.e., s

20 altına alınmıģtır. Doğal hakları düzenlemeyi amaçlayan bildiride özgürlüğün tanımı yapılmıģ ve bazı özgürlükler farklı maddeler Ģeklinde düzenlenmiģtir. Bildiriye göre kiģilerin doğuģtan sahip olduğu haklar kutsal, vazgeçilemez ve devredilemez haklardır ve devletin amacı bu hakları korumaktır. Devlet, kullanacağı araçlarla bu hakları çiğneyemez Fransız Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi nin adil yargılanma hakkı bakımından önemi 7, 8 ve 9. maddelerinden kaynaklanmaktadır. Buna göre; Madde 7: Hiçbir kimse kanunen belirli haller ve kanunun emrettiği Ģekiller dıģında itham edilemez, tutulamaz ve tutuklu bırakılamaz. Keyfî emirlerin verilmesini isteyen, bu emirleri veren, icra eden veya ettiren kimselerin cezalandırılması gerekir. Fakat kanun gereğince, çağrılan veya ele geçirilen her vatandaģ, derhal itaatle sorumludur. KarĢı koyarsa, suçlu olur. Madde 8: Kanunun, ancak sıkı ve açık surette zarurî olan cezalar koyması gerekir. Bir kimse, ancak suçun iģlenmesinden önce kabul ve yayın ve ilân edilmiģ olan ve usulüne göre uygulanan bir kanun gereğince cezalandırılabilir. Madde 9: Her Ģahıs, suçlu olduğu açıklanıncaya kadar suçsuz sayıldığından, tutuklanması gerekiyorsa, kaçmamasını sağlamak için hakkında yapılması zarurî ol- mayan her Ģiddetli muamele, kanun tarafından ağır Ģekilde cezalandırılmak gerekir. Güçlü bir krallık idaresinden sonra, tutuklamanın yasal olması, suç ve cezalarda kanunilik ve masumiyet karinesi gibi konuların belirtilmesi Ġnsan ve YurttaĢ Hakları Bildirisi nin adil yargılanma açısından önemini ortaya koymaktadır M. Serhat KaĢıkara, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı ve Türkiye, Ankara: Adalet Yayınevi, 2009, s

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA Yrd. Doç. Dr. HASAN SINAR İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7

İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ PROTOKOL No. 7 (Strasbourg, imza: 22/11/1984; yürürlük: 01/11/1988) 1 Bu Protokole imza koyan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 307 Savcıların Rolüne Dair İlkeler SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba'nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ADİL YARGILANMA HAKKI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ADİL YARGILANMA HAKKI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ADİL YARGILANMA HAKKI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan İSMAİL ÇAĞLAYAN ÇIRAK Tez Danışmanı

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 61-65 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI KİTAPLIĞI Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki

Detaylı

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ

ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ ÖZEN ÜLGEN ANAYASA YARGISINDA İPTAL KARARLARININ ETKİLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ ZAMAN BAKIMINDAN ETKİSİ

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. RİFAT ERTEN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Rifat ERTEN, 1971 yılında Kırıkkale de doğmuģtur. 1989 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DANIġTAY ( ) DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. D A V A C I D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA : 1- TÜRKĠYE BAROLAR

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi

Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinin Tarihi Gelişimi Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uluslararası Suç ve Ceza

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK ARAġTIRMALARI DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU KURULUġ VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK ARAġTIRMALARI DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU KURULUġ VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ Senato : 23 Haziran 2010 / 9-14 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK ARAġTIRMALARI DEĞERLENDĠRME KOMĠSYONU KURULUġ VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır.

Madde 2- (1) Bu Yönerge Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tüzüğüne dayanarak hazırlanmıģtır. TÜRK PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK DERNEĞĠ YAYIN YÖNERGESĠ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Derneği tarafından basılmak üzere her türlü süreli ve süresiz yayınlar

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU Avrupa Konseyi Strazburg, 31 Mayıs 2005 Konferans Web Sayfası: http ://www. coe. int/prosecutors Macaristan Savcılığı İşbirliği ile Avrupa Konseyi Tarafından Düzenlenen AVRUPA SAVCILARI KONFERANSI 6.OTURUMU

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı