8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI"

Transkript

1 8. SINIF İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Atatürk ün yetiştiği dönemde Osmanlı ülkesinde, dini derslerin ağırlıkta olduğu mektep ve medreseler, Batı daki örneklerine göre eğitim veren askeri okullar ve çeşitli meslek okulları, gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları ile yabancı devletler tarafından açılan okullar bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti nde okulların farklı eğitim anlayışlarıyla faaliyet göstermesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir? a) Ortak bir kültürün doğmasına b) Eğitim faaliyetlerinin kolaylaşmasına c) Toplumda kültür çatışmalarının yaşanmasına d) Azınlık ve yabancı okulların tamamının kapatılmasına 2. Manastır Askeri İdadisi nde Mustafa Kemal in edebiyata olan ilgisini gören edebiyat öğretmeni Mustafa Asım Bey, ona askerlikle ilgili derslere daha fazla önem vermesini tavsiye etmiştir. Edebiyat öğretmeninin bu uyarısının aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı savunulabilir? a)okulda yabancı uzmanların öğretmenlik yapmasından b)edebiyat ile uğraşanların Avrupa fikir hayatının etkisinde kalmasından c)padişahın edebiyat ile uğraşanları sürgüne göndermesinden d)okulun temel amacının başarılı subaylar yetiştirmek olmasından 3. Ah o sebep olanlar ah! Eviniz yıkılsın. Güzel güzel yaşıyorduk. Müslümanların süremediği sefayı biz sürüyorduk. Bizim gençlerimizi kandırarak kendi emelleri uğruna çalıştırdılar. Şimdi her birimiz dünyanın bir yerindeyiz de çıkarılan Tehcir (göç)kanunu ile Van dan göç ederek İstanbul a gelen ve Kapalı Çarşı da halıcılık yapan bir Ermeni vatandaşın söylediği bu sözler aşağıdakilerden hangisini ortaya koymaktadır? a)ermeni isyanının çıkmasında dış güçlerin etkili olduğunu b)ermenilere ekonomik baskı yapıldığını c)tehcir Kanunu nun yanlış uygulandığını d)tehcir Kanunu nun Ermenileri daha da güçlendirdiğini 4. Paris Barış Konferansı nda Almanya, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan ile yapılacak anlaşmaların şartlarının belirlenmesine rağmen Osmanlı yla yapılacak anlaşmanın şartları belirlenememiştir. İtilaf Devletleri nin Osmanlı yla yapılacak anlaşmanın şartlarını belirleyememelerinin sebebi nedir? a) Osmanlı nın gücünden çekinmeleri b) Bazı İtilaf Devletleri nin Osmanlı yla yapılacak anlaşmanın şartlarının hafifletilmesini istemeleri c) Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda aralarında anlaşamamaları d) Osmanlı topraklarındaki sömürgecilik faaliyetlerine son vermek istemeleri 5. Sivas kongresinde işgallere karşı kurulan tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu uygulama ile ulaşılmak istenen temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir? a)saltanatı kaldırmak b)ulusal birliği sağlayabilmek c)demokratik bir yönetim oıluşturmak d)türk nüfusunu çoğaltmak 6. Amasya Genelgesi nde Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. kararı yer almıştır. Amasya Genelgesinde alınan bu karar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? a) Milli mücadelenin ancak milletçe kazanılabileceğinin b) Sivasta geniş katılımlı bir kongre yapılması gerektiğinin c) Temsil heyeti nin kurulması gerektiğinin

2 d) Bölgesel cemiyetlerle mücadele edilmesi gerektiğinin 7. M.Kemal in Kurtuluş Savaşı nın hazırlık döneminde milli bilinci uyandırmak ve halkı bir araya getirmek için yaptığı çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a) Maarif Kongresi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kogresi d) Amasya Genelgesi 8. Altı vilayette (Erzurum,Van,Diyarbakır,Elazığ,Sivas,Bitlis) bir karışıklık çıkması halinde İtilaf Devletleri bu vilayetlerden herhangi bir kısmını işgal edebilecekler. Mondros Ateşkes Antlaşması nın yukarıda yer alan maddesi kaçıncı maddesidir? a) 1. b) 7. c) 10. d) Sivas Kongresinde tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Birlik sağlanmıştır. b) Cemiyetler bölgesel olmaktan çıkıp ulusallaştırılmıştır c) Cemiyetlerin sadece kendi bölgelerinde çalışması sağlanmıştır. d) Milli Mücadelenin tek merkezden yürütülmesi sağlanmıştır. 10. M. Kemal in Kurtuluş Savaşı nın hazırlık aşamasında izlediği yol hangi seçenekte doğru verilmiştir? a) İstanbul-Samsun-Havza-Amasya-Erzurum-Sivas-Ankara b) İstanbul-Samsun-Havza-Erzurum-Amasya-Sivas-Ankara c) İstanbul-Samsun-Havza-Sivas-Ankara-Erzurum d) İstanbul-Samsun-Havza-Amasya-Sivas-Erzurum-Ankara 11. İrade-i Milliye adında bir gazetenin çıkarılmasına hangi kongrede karar verilmiştir? a)amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Havza Genelgesi d) Sivas Kongresi 12. Anadolu'daki Türklerle Orta Asya'daki Türkleri birleştirmek amacıyla bu cepheyi açtım. İngiltere Uzak Doğu sömürgelerine giden yolu denetim altında tutmak için bu cepheyi açtı. Biz bu cephede İngilizlerin yanında yer aldık. Osmanlı Devleti nin I. Dünya Savaşı nda çarpıştığı ve yukarıda da açılma sebepleri verilen cepheler ve bu cephelerden sonra başarısız olan akımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I. Kanal Cephesi Ümmetçilik, II. Çanakkale Cephesi Osmanlıcılık, III. Kafkas Cephesi Turancılık, IV. Kanal Cephesi Turancılık A) Yalnız I B) II ve III C) I ve III D) II ve IV

3 13. Mondros Ateşkes Antlaşması nda yer alan; -Boğazlardaki istihkâmlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. -Sınırların güvenliği ve asayişin sağlanması için gerekli olan askeri birlikler dışındaki askerler terhis edilecektir. -Herhangi bir karışıklık çıkması halinde Vilayeti Sitte işgal edilecektir. kararlarına dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti nin Karadeniz ile olan bağlantısı tamamen kesilmiştir. B) Osmanlı ülkesinde meydana gelebilecek bir direniş önceden önlenmek istenmiştir. C) Doğu Anadolu yu Ermenistan a bağlamak için ortam hazırlanmıştır. D) Stratejik bölgelerdeki Osmanlı etkinliği ortadan kaldırılmak istenmiştir. 14. I. Çukurova da Fransız ve Ermeni faaliyetlerini engellemeye çalışmıştır. II. Gerekirse Rumeli de ayrı bir devlet kurmayı benimsemiştir. III. Türk milletinin haklılığını yazılı propaganda yolu ile dünyaya duyurmaya çalışmıştır. Yukarıdaki özelliklerin aşağıdaki cemiyetler ile ilişkisi hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? I II III A) Kilikyalılar Milli Kongre Trakya-Paşaeli B) Kilikyalılar Trakya-Paşaeli Milli Kongre C) Trakya-Paşaeli Kilikyalılar Milli Kongre D) Milli Kongre Trakya-Paşaeli Kilikyalılar 15.Mudanya Ateşkes Antlaşmasında Yunanistan Doğu Trakya yı 15 gün içinde İtilaf Devletlerine teslim edecek, İtilaf Devletleri ise bu bölgeyi otuz gün içinde Türkiye ye teslim edecektir. maddesi yer almıştır. Buna göre; I. Osmanlı Devleti nin siyasi varlığı resmen sona ermiştir. II. Misakımilli ye uygun bir karar alınmıştır. III. Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak savaşın çıkması önlenmek istenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I,II ve III 16. I. Erzurum Kongresi nin toplanması II. Damat Ferit Paşa Hükümeti nin istifa etmesi III. Mustafa Kemal in askerlik mesleğinden istifa etmesi IV. Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal in Ankara ya gelmesi Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I III-II-IV B) III IV II-I C) II- I- III- IV D) III-I-II-IV Osmanlı'nın son dönemlerinde Fransız İhtilali nin ve devletin kötü gidişinin etkisi ile Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük gibi akımlar ortaya çıkmıştır. Bu akımların ortak amacı devleti içinde bulunduğu durumdan kurtarmaktır. Osmanlı Devleti içindeki Müslüman milletleri bir arada tutmayı amaçlayan ve özellikle Padişah II. Abdulhamit tarafından desteklenen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? a) İslamcılık b) Osmanlıcılık c) Batıcılık c) Türkçülük

4 18. Mustafa Kemal'in hayatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a) Bugün Yunanistan'da bulunan ancak o zamanlarda Osmanlı toprağı olan Selanik'te dünyaya gelmiştir. b) Selanik Mülkiye Rüştiyesi nden sonra okuduğu okulların hepsi askeri okuldur. c) Yabancı dil olarak Fransızcayı öğrenmiştir. d) Atatürk soyadını matematik öğretmeninden almıştır. 19. Mustafa Kemal'in fikir hayatının gelişmesinde Selanik, Manastır, İstanbul ve Sofya'nın önemli yeri vardır. Mustafa Kemal bu şehirlerden hangisine sadece askeri görevli olarak gitmiştir? a) Selanik b) İstanbul c) Manastır d) Sofya 20. Mustafa Kemal, İtalya nın Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine tüccar kılığına girerek ve Şerif takma adını kullanarak bölgeye gitmiştir. Bölge halkını örgütleyerek İtalyanlara karşı önemli başarılar elde etmiştir. Bu durum Atatürk'ün aşağıdaki özelliklerinden hangisini göstermektedir? a) Vatan sevgisini b) İleri görüşlülüğünü c) İnkılâpçılığını d) Yeni fikirlere açık olmasını 21. Aşağıda verilen devlet eşleştirmelerinden hangileri arasındaki ekonomik mücadele,i.dünya Savaşının başlamasında daha etkili olmuştur? a) Rusya - Fransa b) İngiltere - Almanya c) Almanya - Rusya d) İngiltere - Rusya 22. Selanik Rumeli de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Selanik Osmanlı Devleti nin Avrupaya açılan kapılarından biri durumundaydı. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? A)Limanları ve demiryolları ile Akdeniz e açılması B)Yoğun bir nüfusa sahip olması C)Müslümanlarında bu bölgede yaşaması D)Hristiyan ahali bulunması 23. Mustafa kemal in askeri başarı gösterdiği yerler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A)Çanakkale Cephesi B)Kafkas Cephesi C)Suriye Cephesi D)Balkan Cephesi 24. Mustafa Kemal Atatürk ün fikir yapısının oluşmasında etki eden kavramlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A)Saltanatçılık B)Milliyetçilik C)Ulusal Egemenlik D)Ulusal Bağımsızlık 25. Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda işgale uğrayan yerler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A)İzmir B)Maraş C)Musul D)Ankara

5 26. Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri Mondros Mütarekesinin 24. Maddesini sevinçle karşılamışlardı. Bu maddeye göre Doğu Anadolu da altı vilayette herhangi bir karışıklık çıkar ise bu bölgeleri işgal edebilecekti. Bu durum Doğu Anadolu da bir Ermeni Devleti nin temellerinin atılması demekti. Bu durum Ermeni cemiyetlerinin aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir? A)Türklerle işbirliği yapılmasına B)Türklerin Katledilmesine C)Dış saldırılara karşı Türklerle işbirliği yapılmasına D)Bölgenin ekonomik gelirinin arttırılasına 27. Kurtuluş Savaşı nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi 28. Bölgesel olarak toplanan fakat aldığı kararlarla ULUSAL olan kongre hangisidir? a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d)havzagenelgesi 29. İlk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi ile İstanbul hükümeti yok sayılmıştır? a) Hükümet kurmak gereklidir b) Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir c) TBMM'nin üstünde bir kuvvet yoktur d) TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir 30. Misak-ı Milli kararları nerede kabul edilmiştir? a) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde b) Sivas Kongresi nde c) Amasya Görüşmeleri nde d) Havza Genelgesi nde 31. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından biridir? a) Hristiyanlara ayrıcalıklar verilmelidir b) Türkler Anadolu'yu boşaltıp eski yurtları Orta Asya'ya gitmelidir c) Mondros Ateşkesinin imzalandığı gün Türk askerinin kontrolündeki yerler Türk vatanıdır d) Manda ve Himaye kabul edilmelidir 32. Osmanlının Kuzey Afrikadaki Son topağını Kaybettiği Antlaşma Hangisidir A)İstanbul B) )Atina C)Ankara D)Uşi 33. Mondros Ateşkes Antlaşmasının Yapıldığı Limni Adası Hangi Ülkededir? A)Bulgaristan B)Yunanistan C)Macaristan D)Avusturya 34. Adana ve Çukurovanın Ermeni İşgallerinden Kurtarılması İçin kurulan Cemiyet Hangisidir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Milli Kongre Cemiyeti C)Reddi İlhak Cemiyeti D)Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti 35. Çanakkale Savaşlarında Alman General Liman Von Sanders Başarısız Olunca Yerine Komutan Olarak Yerine Kim atanmıştır? a) Enver Paşa b) Mustafa Kemal c) Rauf Bey d) Kazım Karabekir

6 36. Mondrostan Sonra Yurdumuzun İşgallerine Karşı İlk Direniş Nerede Başlamıştır(olmuştur)? A)Mersin Mut B)Konya-Ereğli C)Hatay-Dörtyol D)Adana-Kozan 37. Amasya Genelge ni Mustafa Kemal,Rauf Bey,Refet Bey,Ali Fuat Paşa imzalamış Kazım Karabekir de Genelgeyi onayladığını bildirmiştir. Bu gelişme Amasya Genelgesi ile ilgili I)Genelgenin kişisel olmaktan çıkması II)Genelgenin Osmanlı Hükümeti tarafından desteklenmesi III)Genelgenin halk üzerinde daha etkili olması Durumlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? A)Yalnız I B)I ve II C)I ve III D)I,II ve III 38. Erzurum Kongresi nin toplanmasında; I) Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti II)Trakya-Paşaeli Müdafayı Hukuk Cemiyeti III)Doğu İlleri Müdafayı Hukuk Cemiyeti Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur. A)Yalnız III B)I ve III C)Yalnız II D)I,II ve III 39. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli nin özelliklerinden biri değildir? A)Tam Bağımsızlık Düşüncesini hedeflemiştir. B)Eşitlik İlkesi gözetilmiştir. C)Vatanın sınırları belirlenmiştir. D)Milli bağımsızlık ve milli egemenlik ile ilgili kararlar kabul edilmiştir. 40. Paris Barış Konferansı nda ittifak devletleri ile yapılacak barış anlaşmalarının esasları belirlenirken Osmanlı Devleti ile yapılacak Barışın esasları daha sonra yapılacak bir konferansta belirlenecektir şeklinde karar alınır. Böyle bir karar alınmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir. A)Rusya nın I. Dünya Savaşından çekilmesi B)Anadolu topraklarını paylaşmada görüş ayrılığına düşmeleri C)Manda ve himaye düşüncesini uygulamak istemeleri D)Wilson İlkelerini kabul etmeleri 41. ŞEHİR OLAY I MANASTIR Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal i ve eserlerini tanıma fırsatı bulmuştur. II SELANİK İttihat Terakki Cemiyeti ne üye olmuştur. III İSTANBUL Ülke sorunlarına eğilmiş, arkadaşlarıyla gazete ve dergi hazırlamıştır. IV SOFYA Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur. Yukarıda verilen şehir olay eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A)Yalnız II B)Yalnız IV C)II ve III D)I ve IV 42. Mustafa Kemal in Çanakkale Cephesi de düşmanın nereden çıkarma yapacağını söylemesi ve savaşın sonlarına doğru düşmanın birkaç gün içinde çekilebileceğini belirtmesi onun hangi özelliğini gösterir? A)Teşkilatçılığı B)İnkılapçılığı C)Çok yönlülüğü D)İleri görüşlülüğü

7 43. I) Bölgesel olarak toplanmıştır II) Aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirmiştir. III) Manda ve himaye ilk defa reddedilmiştir. IV) Kurtuluşun hiçbir koşula bağlı olmaması gerektiği üzerinde durulmuştur. Yukarıda özellikleri verilen kongre aşağıdakilerden hangisidir? A) Amasya Genelgesi B) Amasya Görüşmeleri C) Sivas Kongresi D) Erzurum Kongresi 44. I) Balkan Savaşların da Askeri ateşe olarak görev yaptı, II) İlk görev yeri, III) Gönüllü olarak İtalyanlar a karşı savaştı, IV) Askeri lisede okudu. Mustafa Kemal in bulunduğu ve görev yaptığı yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? A)Sofya, Şam, Trablusgarp,Manastır B)Sofya, İstanbul,Selanik, Trablusgarp C)İstanbul, Şam, Trablusgarp,Sofya D)Selanik,Şam, Sofya,İstanbul 45. Türk topraklarını işgaline karşı kurulan milli cemiyetlerden oluşan bir takım oluşturmak isteniyor. Aşağıdakilerden hangisi bu takım dışında kalır? A)Kilikyalılar B)Milli Kongre C)İslam Teali D)Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk 46. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı ndan aşağıdaki antlaşmaların hangisini imzalayarak çekilmiştir? A)Brest-Litowsk Antlaşması B)Sevr Antlaşması C)Paris Barış Konferansı D)Mondros Ateşkes Antlaşması 47. Aşağıdakilerden hangisi Çanakkale Savaşlarının sonuçları arasında yer almaz? A) İstanbul işgale uğramıştır. B) Birinci Dünya Savaşı uzamıştır. C) Rusya da ihtilal çıkmıştır. D) İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı nı geçememişlerdir. 48. Mondros Ateşkes Anlaşması ile başlayan işgallere karşı oluşan tepkilerden hangisi diğerlerinden önce ortaya çıkmıştır? A) Kurtuluş Savaşı B) Kongreler C) Kuvayımilliye D) Düzenli ordu 49. Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) İngiltere ve Fransa nın kışkırtmaları B) Almanya nın savaşı kazanacağına inanılması C) Osmanlı Devletinin kaybettiği yerleri geri almak istemesi D) İttihat ve Terakki Partisinin Almanya ya hayranlık duyması

8 50. Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır? A) Toros tünelleri İtilaf Devletleri nce işgal edilecektir. B) İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edebilecektir. C) Osmanlı ordusu terhis edilecektir. D) Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı feda edeceğim. Mustafa Kemal in yukarıda verilen sözü onun hangi kişisel özelliğiyle daha çok ilgilidir? A- İleri görüşlülüğü B- Vatan ve millet sevgisi C- Barışa önem vermesi D-İnkılapçılığı 52. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türk ulusunun Milli Birlik ve Beraberliğini sağlamak amacıyla kurulan cemiyetlere Yararlı / Milli Cemiyetler " denir. Aşağıdakilerden hangisi, Yararlı Cemiyetlerden değildir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Redd-i ilhak Cemiyeti C) D.And.Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti 53. Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti daha sonra savaşa girmiştir. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı na girmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? A) Kendisine sığınan iki Alman gemisini aldığını açıklaması B) Balkan savaşlarından yenik çıkması C) Halifenin otoritesini güçlendirmek istemesi D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi 54. Aşağıda İttifak Devleri içinde yer alan Osmanlı Devleti nin, I.Dünya Savaşı nda savaştığı cepheleri görülmektedir. Taarruz Cepheleri Savunma Cepheleri Müttefiklere Yardım İçin Açılan Cepheler * Kafkas * Çanakkale * Romanya * Kanal * Irak * Galiçya * Suriye-Filistin * Makedonya * Hicaz-Yemen Tabloda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Osmanlı Devleti, çok geniş bir alanda savaşmıştır B) Osmanlı Devleti savaşa girerek İttifak gurubunun yükünü hafifletmiştir

9 C) Osmanlı Devleti bütün cephelerde başarılı olmuştur D) Osmanlı Devleti hem ülke içinde hem de ülke dışındaki topraklarda savaşmıştır. 55. I. Havza Genelgesi II. Amasya Genelgesi III. Sivas Kongresi IV. Amasya Protokolü (Görüşmeleri) V. Erzurum Kongresi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-V-IV B) II-V-I-III-IV C) II-I-V-III-IV D) I-II-V-III-IV 56. Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivas Kongresi nde milli birliğinin sağlanması B) Sivas Kongresine Mustafa Kemal in başkanlık yapması C) Erzurum Kongresi ne İstanbul Hükümeti nin de katılması D) Sivas Kongresi nin milli, Erzurum Kongresi nin bölgesel nitelikli olması 57. Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır. Yukarıda verilen özellikler Atatürk ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır? A) Çok yönlülüğünü B) İleri görüşlülüğünü C) Mantıklılığını D) Eğitimciliğini 58. I-Erzurum kongresi katılım bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusaldır. II-Sivas kongresi hem katılım hemde kararları bakımından tümüyle ulusal bir kongredir Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Sivas kongresine yurdun her yerinden temsilciler gelmiştir. B) Sivas kongresi Erzurum kongresinden daha kapsamlıdır. C) Alınan kararlar her iki kongrede de ulusaldır. D) Sivas kongresi, İstanbul hükümeti nin desteği ile toplanmıştır. 59. Mondros Ateşkes Antlaşması nda, Osmanlı ordusunun elinde bulunan silah, cephane, araç ve gereç İtilaf Devletlerine teslim edilecektir. Maddesi yer almıştır. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? A) İtilaf Devletlerine karşı direnilmesini engellemeye B)Silahlanma yarışını sona erdirmeye C) Sömürgeci düşünceyi geriletmeye D) Azınlıkların isyan etmesini önlemeye 60. TBMM nin çıkan iç isyanlara karşı; Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması İstiklal Mahkemelerini kurması İsyancıları cezalandırması gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Demokratikleşme sürecini başlattığını B) Dış yardıma ihtiyacının olduğunun C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının D) İnkılaplara zemin hazırladığının 61. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.bu durum üzerine, Osmanlı Devleti nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir. B) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir. C) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul a taşımışlardır.

10 D) Anadolu daki bütün Ermenileri öldürmüştür. 62. İstanbul dan hareket eden Saraçoğlu adlı gezi otobüsü Mustafa Kemal in eğitim aldığı şehirleri ziyaret edecektir. 1-Selanik 2.İzmir 3.Manastır 4.Samsun Buna göre gezi otobüsünün hangi numara ile belirtilen şehirde mola vermesi beklenmez? A-Yalnız 2 B-1 ve2 C-2 ve 4 D-3 ve Almanya nın Osmanlı Devleti ni I. Dünya Savaşı na sokmaya çalışmasında Osmanlı Devleti nin hangi özelliği en önemli etken olmuştur? A- Askeri Gücü B- Jeopolitik Konumu C- Savaş Tecrübesi D-Ekonomik Gücü 64. Misak-ı Milli kararlarının oluşumunda aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A- Anadolu nun işgal edilmesi B- Sivas Kongresi nde ulusal nitelikli kararların alınmasının C- Bağımsızlık fikrinin yaygınlaşmasının D- Sevr Antlaşması nda belirtilen şartların uygulamaya konulmasının 65. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin dağılmasını hızlandırmıştır? A) Sanayi inkılabı B) ABD nin kurulması C) Fransız ihtilali D) Rönesans ve Reform 66. Atatürk'ün Türk halkı tarafından tanınmasını ve Milli Mücadelenin lideri olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? A- 31 Mart Olayını bastırması B- Meclis-i Mebusanı açması C- Çanakkale Cephesinde başarılı olması D- Temsil Heyeti'ni oluşturması 67. Aşağıdakilerden hangisi birinci dünya savaşı devam ederken savaştan ayrılmıştır. A) İngiltere B) Rusya C) Almanya D) İtalya 68. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan akımlardandır. A) Sosyalizm B) Milliyetçilik C) Liberalizm D) Türkçülük 69. Pontus Rum Cemiyetinin amaç ve faaliyetlerine karşı kurulan milli cemiyet hangisidir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti C) İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti D ) Trabzon Muhafaza i Hukuk-i milliye Cemiyeti

11 70. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile aşağıdakilerin hangisi geri alınmıştır. A) İstanbul, Edirne, Mudanya B) Boğazlar, Batı Trakya C) İstanbul, Boğazlar, Doğu Trakya D) İstanbul,Karaağaç 71. Lozan Barış Antlaşması yeni Türk devletinin ekonomik açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı desteklemektedir. A) Boğazların yönetimi TBMM ye bırakılmıştır. B) Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç ı TBMM ye vermiştir. C) Cumhuriyet ilan edilmiştir. D) Kapitülasyonlar kaldırılmıştır. 72. "Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk'ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin!.. Bu belli. Fakat zekânı unut!.. Daima çalışkan ol..." Paragraf ta geçen ifadelere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız? A)Türk medeniyeti her zaman batının gerisinde kalmıştır B)Türk milletinin batının gerisinde kalmasının sebebi geçmişte yapılan hatalardır C)İlerlemek istiyorsak çok çalışmalıyız D)Türk gençliğinin iyi yetiştirilmesi ilerlememiz için gereklidir 73. Osmanlının Rumeli deki en gelişmiş şehri olan Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ülkelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi. İşlek limanı, Avrupa yla olan demir yolu bağlantısı ile çok canlı ticaret ve sanayi merkeziydi. Büyük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı'ya karşı ayaklanmalarına da merkezlik yapmıştır. Ayrıca Selanik; genç ve aydın neslin bulunduğu, vatanseverlik duygularının yoğrulduğu ve daha fazla özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi. Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Selanik şehriyle ilgili olarak aşağıdaki özelliklerde hangisine ulaşılamaz? A) Zengin kültürel yapıya sahiptir. B) Sanayi ve ekonomik açıdan gelişmiştir. C) Osmanlı aydınlarının özellikle toplandığı bir şehirdir. D) Milliyetçilik akımının etkisi görülmemiştir. 74. Osmanlı Devleti soğuk, hastalık ve açlık karşısında yaklaşık şehit vermiştir. -Ruslar ilerleyerek Muş, Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon a kadar Doğu Anadolu yu ele geçirmiş, -Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis i bizzat kurtarmıştır. -3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşması ile bu bölgeler geri alınmıştır. Yukarıda özelikleri verilen cephe I.dünya savaşının hangi cephesidir? A)Kafkas B)Kanal C)Irak D)Çanakkale

12 75. Türkiye ve Hindistan daki konsoloslarımız,adamlarım ız bütün İslam alemini bu dükkancı,iğrenç,yalancı, vicdansız İngiltere ye karşı vahşi bir ayaklanmaya kışkırtmalı Alman İmparatoru 2.Wilhelm Alman İmparatoru yukarıdaki konuşmasında Osmanlı Devleti nin 1.Dünya Savaşı na girmesini istemesinin altında yatan hangi nedenden bahsetmiştir? a) Osmanlı Devleti ni askeri güç olarak müttefik almak b) Müslümanları isyana teşvik ederek Halifenin manevi nüfuzunu kullanmak c) Süveyş Kanalı nı kapayarak,ingilizleri meşgul etmek d) Almanya ve Avusturya nın doğu ordularının yükünü hafifletmek 76. Anadolu, düşman kuvvetlerinin işgali altındayken, yurdun çeşitli bölgelerinde bu işgallerden rahatsız olan halk, Kuvay-i Milliye adı altında direniş hareketlerine başlamıştır. Buna göre, Kuvay-i Milliye hareketinin ortaya çıkmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Düzenli bir ordunun kurulmasını sağlamak B) Cumhuriyet yönetiminin temellerini atmak C) Ülkeyi yabancı güçlerden, temizlemek D) Ülkede ekonomik ve siyasal düzeni sağlamak 77. Sivas Kongresi'nde oluşturulan Temsil Kurulu, yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi komutanlığına atadı ve Güney Cephesi'ne bazı subayları gönderdi. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Temsil kurulunun bir hükümet gibi çalıştığının B) Sivas kongresinde Misak-ı Milli kararlarının kabul edildiğinin C) Anadolu da ilk direniş hareketinin Sivas'ta başladığının D) Saltanat idaresinin Anadolu'ya hâkim olduğunun 78. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Sözleri Atatürk ün hangi özelliğini yansıtmaktadır? a)açık görüşlülüğü b)açık sözlülüğü c)ileri görüşlülüğü d) vatanseverliği 79. Osmanlı Devleti ni savunmasız bırakmak amacıyla Mondros ateşkes antlaşmasına itilaf devletlerinin koyduğu madde hangisidir? A-İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden yerleri işgal edebilecek B-Osmanlı ordusu terhis edilecek C-Vilayeti sitte illerinde herhangi bir karışıklık çıkarsa buralarda işgal edilebilecek D-Haberleşme araçları itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak 80. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin isyanlara karşı aldığı tedbirlerden değildir? A) Tekalif-i Milliye Emirleri ilân edilmiştir. B) Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartılmıştır. C) istiklâl Mahkemeleri kurulmuştur. D) Millî mücadeleyi destekleyici fetvalar yayınlanmıştır.

13 81. Mustafa Kemal, ilk askeri başarısını nerede kazanmıştır? 82. Mustafa Kemal in aşağıdaki cümlelerinden yola çıkarak hangi yorum yapılamaz? a) Anlaşma Osmanlı için yüz kızartıcıdır. b) Osmanlı anlaşma ile kayıtsız şartsız teslim olmuştur. c) Anlaşma ile Türk toprakları işgal edilmiştir. d) Anlaşma sadece Osmanlı Hükümetini ilgilendirmekte ve Türk milletini ilgilendirmemektedir. 83. Ben gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı feda edeceğim. Mustafa Kemal in yukarıda verilen sözü onun hangi kişisel özelliğiyle daha çok ilgilidir? A- İleri görüşlülüğü B- Vatan ve millet sevgisi C- Barışa önem vermesi D-İnkılapçılığı 84. TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kurtuluş Savaşı'nda kesin zafere ulaşılması gecikmiştir. B) Dış Dünyadan aldığımız destek artmıştır. C) Anadolu da bir çok maddi-manevi zararlara yol açmıştır. D) Yunan işgalini kolaylaştırmış işgal süresi uzamıştır. 85. I.Dünya Savaşı öncesinde Üçlü İttifak Devletleri arasında yer alan; savaşın başlamasıyla taraf değiştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) İtalya B) Almanya C) Osmanlı D) Avusturya Macaristan 86. I. Dünya Savaşında kaybettiğimiz halde toprak kazandığımız tek cephe aşağıdakilerden hangisidir? A)Çanakkale Cephesi B)İran-Irak Cephesi

14 C)Kafkas Cephesi D)Suriye Cephesi 87. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır? A)Mavri Mira Cemiyeti B)Hınçak ve Taşnak Cemiyeti C)Pontus Rum Cemiyeti D)Kilikyalılar Cemiyeti 88. I-Derne II-Tobruk III-Arıburnu Mustafa Kemal Trablusgarb ta yukarıdaki cephelerden hangisinde savaşmıştır? A)I ve II B)I,II ve III C)Yalnız I D)Yalnız III 89. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile İstanbul Hükümeti Anadoludaki Milli Mücadeleyi resmen tanımıştır? A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi C)Amasya Görüşmeleri D)Amasya Genelgesi 90. Milli Mücadelenin amacı,gerekçesi ve yöntemi Türk halkına aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile açıklanmıştır? A)Erzurum Kongresi B)Sivas Kongresi C)Havza Genelgesi D)Amasya Genelgesi 91. Atatürk, hem fikir hem de hareket adamıdır. Askerlik, hukuk, tarih, felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini açıklamış, yol göstermiş ve uygulamıştır. Yukarıda verilen özellikler Atatürk ün, aşağıdaki hangi yönünü ortaya koymaktadır? A) Çok yönlülüğünü B) İleri görüşlülüğünü C) Mantıklılığını D) Eğitimciliğini 92. I-Erzurum kongresi katılım bakımından bölgesel, alınan kararlar bakımından ulusaldır. II-Sivas kongresi hem katılım hemde kararları bakımından tümüyle ulusal bir kongredir Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Sivas kongresine yurdun her yerinden temsilciler gelmiştir. B) Sivas kongresi Erzurum kongresinden daha kapsamlıdır. C) Alınan kararlar her iki kongrede de ulusaldır. D) Sivas kongresi, İstanbul hükümeti nin desteği ile toplanmıştır. 93. Mondros Ateşkes Antlaşması nda, Osmanlı ordusunun elinde bulunan silah, cephane, araç ve gereç İtilaf Devletlerine teslim edilecektir. Maddesi yer almıştır. Bu maddenin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? A) İtilaf Devletlerine karşı direnilmesini engellemeye B)Silahlanma yarışını sona erdirmeye C) Sömürgeci düşünceyi geriletmeye D) Azınlıkların isyan etmesini önlemeye

15 94. TBMM nin çıkan iç isyanlara karşı; Hıyanet-i Vataniye Kanunu nu çıkarması İstiklal Mahkemelerini kurması İsyancıları cezalandırması gibi uygulamaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Demokratikleşme sürecini başlattığını B) Dış yardıma ihtiyacının olduğunun C) Otoritesini güçlendirmeye çalıştığının D) İnkılaplara zemin hazırladığının 95. I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu yu işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu daki masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.bu durum üzerine, Osmanlı Devleti nin Ermenilere karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine girmiştir. B) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye ye göç (Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir. C) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul a taşımışlardır. D) Anadolu daki bütün Ermenileri öldürmüştür. 96. Mustafa Kemal, ordu müfettişi olarak git-tiği Samsun da bir rapor hazırlamıştır. Rapor-unda, yurtta birçok yerin işgal altında olduğu-nu, Türk ulusunun yabancı yönetimi altında yaşayamayacağını ve bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini dile getirmiştir. Bu raporunda Mustafa Kemal, İstanbul Hü-kümetinden daha çok neyi istemektedir? A) Türk topraklarının hızla bölündüğü B) Yabancıların tüm yurdu işgal ettiklerini C) Ulusal mücadelenin başlatılması gerektiğini D) İstanbul hükümetinin birçok şeyi bilmediğini 97. Sivas kongresinde tüm Anadolu temsilci-lerinin bir olması ve alınan kararları Temsil Kurulunu oluşturarak uygulaması, kamuoyun-da Mustafa Kemal in gücünü ve otoritesini art-tırmış, padişah Mustafa Kemalle iyi geçinme yollarını aramaya başlamıştır. Bu amaçla Da-mat Ferit in yerine göreve getirilen ve vatan-severlik duygusu ağır basan Ali Rıza Paşa hükümeti, bir bakanını görüşmek üzere Amasya ya göndermiştir. Bu gelişmelere göre aşağıdakilerden han-gisi söylenemez? A) İstanbul hükümeti görev ve yetkilerini Temsil Kuruluna devretmiştir. B) İstanbul daki hükümet değişikliği milli mücadele yanlılarının bir başarısıdır. C) İstanbul hükümeti Temsil Kurulu nun varlığını kabul etmiştir D) Padişah baskı ve şiddetle milli mücadeleyi engelleyemeyeceğini anlamıştır. 98. Amasya Genelgesinin bazı maddeleri şunlardır: - Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehli-kededir - İstanbul hükümeti aldığı görevi yerine getire-memektedir. - Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. - Milletin haklılığını dile getirip dünyaya duyur-mak için milli bir kurulun varlığı şarttır. Bu maddelere göre Milli Mücadele ile ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz? A)Milli direniş niçin başlatılmalıdır? B)Kurtuluş savaşının önderi kim olmalıdır? C)Milli mücadelede nasıl bir yol izlenmelidir? D)Milli mücadele nasıl yönetilecektir?

16 99. Erzurum kongresinde alınan karalardan hangisi daha sonraki yıllarda Türk halkının ülke yönetimine katılacağını gösterir? A)Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür B)Manda ve himaye kabul edilemez C)Hükümetin dağılması halinde savunmaya geçilecektir. D)Kuva-yi milliye yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. E) Azınlıklara bağımsızlığımızı zedeleyici haklar verilemez 100. Esas Türk ulusunun onurlu ve şerefli yaşa-masıdır. Bu esas ancak bağımsızlıkla sağlana-bilir. Türk ün onur ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsa daha iyidir. O halde ya bağımsızlık ya ölüm Atatürk ün bu sözü Sivas kongresinde alınan hangi kararla ilişkilendirilebilir? A)Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi B)Mustafa Kemal in temsil kurulu başkanı seçilmesi C)Manda ve himayenin reddedilmesi D)Kuva-yi milliye nin tek elden yönetilmesi 101. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden birisi değildir? A)Almanya B)Bulgaristan C)Devleti Aliye-i Osmaniye( Osmanlı Devleti ) D)Avustralya 102. Birinci Dünya Savaşında amacı Boğazlar ı ele geçirmek ve İstanbul merkezli bir Slav İmparatorluğu kurmak olan devlet hangisidir? A)Rusya B)İngiltere C)Fransa D)Yunanistan 103. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur? A)Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması B)Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması C)Büyük ülkülere sahip olması D)Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışma 104. Birinci Dünya Savaşı nın çıkış sebebi olan ve 28 Haziran 1914 tarihinde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransız İhtilali B)Sanayi İnkılabı C)Saraybosna da Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi D)Panslavist hareketler 105. Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz? A)Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır B)Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur C)Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır D) Ticaretin az geliştiği bölgedir 106. Almanya nın, Osmanlı Devleti ni I. Dünya Savaşı na kendi yanında savaşa sokmaya çalışmasının önemli bir nedeni de, padişahın aynı zamanda halife unvanına sahip olmasıydı. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı doğrulamaktadır? A) Osmanlı topraklarının oldukça geniş olması B) İngiliz ve Fransız sömürgelerindeki halkın çoğunluğunun Müslüman olması C) Yönetimdeki İttihat ve Terakkicilerin Almanya ile dostluğa önem vermesi D) Osmanlı ordusunun sayıca fazla olması

17 107. Bugünkü karşılığı Milli Kuvvetler olan Kuvayı Milliye, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası ortaya çıkmıştı. Türk milletini bağımsızlığa kavuşturmak amacıyla yola çıkan bu silahlı direniş birlikleri merkezi bir komutanlıklara bağlı değildi. Eli silah tutan herkes bu teşkilatta yer alabilirdi. Bu bilgiler doğrultusunda Kuvayı Milliye birlikleri için; I. İşgallere tepki olarak ortaya çıkmıştır. II. Devamlı ve düzenli askeri birlik niteliği yoktur. III. Emir komuta zincirine sahip değillerdir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 108. M. Kemal in Trablusgarp savaşı nda Tobruk ve Derne de üstün yeteneği ile ilk askeri başarılarını kazanması Çanakkale savaşlarındaki askeri başarıları ile dikkat çekmesi 1916 da Muş ve Bitlis i Rus işgalinden kurtarması 1917 de Suriye de İngilizleri durdurması Yukarıdaki verilen bilgilerden yola çıkarak, bu gelişmeler, daha sonraki yıllarda M. Kemal in hangi görevi üstlenmesinde etkili olmuştur? A) Milli mücadelenin lideri olmasında B) M. Kemal in Balkan savaşlarında görev almasında C) İnkılâplar yapmasında D) Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalamasında 109. Kurtuluş Savaşı nın hazırlıkları sırasında: Ona ordu yok dediler Kurulur dedi. Para yok dediler. Bulunur dedi. Düşman çok dediler. Yenilir dedi. Yukarıdaki diyalogda Mustafa Kemal in hangi özelliğinin vurgulandığı söylenebilir? A) Acıma gücünü kontrol edebildiği B) Çok cepheli fikir ve hareket adamı olduğu C) İleri görüşlü olduğu D) Ümitsizliğe yer vermediği 110. I. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde Anadolu'da kurulan derneklerden bazıları şunlardır; I. Rum Pontus II. Trakya-Paşaeli III. İslam Teali IV. Redd-i İlhak V. İngiliz Muhipleri Bunlardan hangileri işgallere tepki olarak kurulan yararlı cemiyetlerdir? A) II ve III B) I ve IV C) II ve IV D) III ve V 111. I.Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası II.İngiliz Muhipleri Cemiyeti III.Kilikyalılar Cemiyeti IV. Wilson Prensipleri Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri manda ve himâyeyi savunan cemiyetler birarada verilmiştir? A)I-II B) II-IV C) I-III D) III-IV 112. Mustafa Kemal in eğitim görmediği, hayatında iz bırakan şehir aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelibolu B) Şam C) Manastır D) Sofya

18 113. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in siyasi, askeri ve sosyal hayatı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) İlk askeri başarısını Trablusgarp ta kazandığı B) Harp Akademisi nden 1905 yılında üsteğmen rütbesi ile mezun olduğu C) Şam da Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurduğu D) 31 Mart ayaklanmasını bastıran orduya Harekât Ordusu adını vermesi 114. Avrupa da başlayan Sanayi İnkılâbı Osmanlı Devleti ni etkilemiş, el tezgahlarına dayanan üretim düşmüş; alınan dış borçlar ödenemeyince Duyun-u Umumiye idaresi kurulmuş, alacaklı devletler Osmanlı Devleti nin maliyesini yönetmiştir. Yukarıdaki duruma bakarak Osmanlı Devleti ile ilgili ; I İngiltere Kapitülasyonları tek taraflı olarak kapatmıştır. II Ekonomik bağımsızlığını kaybetmiştir. III - Bir Avrupalı devlet sayılmıştır. yargılarından hangisine ulaşabilir? A) Yalnız I. B) I II. C) Yalnız III. D) II III. E) Yalnız II Mustafa Kemal albaylık rütbesini Anafartalar, Arıburnu ve Conkbayırı cephelerinde gösterdiği başarıdan sonra almıştır. Yukarıdaki bu başarısını hangi savaşta göstermiştir? A) I.Dünya Savaşı B) Çanakkale Kara Savaşı C) Kafkas Bölgesi Savaşı D) Suriye -Filistin Savaşı 116. I.Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri ile anlaşan, savaşın gidişatına göre toprak elde etmek için saf değiştirerek İtilaf Devletlerine geçen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) İtalya B) Rusya C) Macaristan D) Bulgaristan 117. Ülkelerin bloklaşarak Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf Devletleri nin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)ülkeler arasındaki çıkar çatışması b)almanya nın siyasi birliğini geç tamamlaması c)ingiltere nin sömürgelerini arttırması d)fransa nın Almanya ya Alsace-Lorraine bölgesini kaptırması 118. Laikliğin devlet sisteminde ve hukuk anlayışında yer alması hangi olaydan sonra başladı? a)birinci Dünya Savaşı b)fransız İhtilali c)sanayi İnkılabı d)rönesans 119. Sanayi İnkılabı ile malların seri ve ucuz olarak üretilmesi,ülkeleri pazar arayışına götürdü.bu olay aşağıdakilerden hangisinin oluşmasını sağladı? a)reform b)sömürgecilik c)coğrafi Keşifler d)rönesans

19 120. Samsun merkez olmak üzere,inebolu dan Batum a kadar uzanan bir devlet kurma amacında olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? a)mavri Mira Cemiyeti b)pontus Cemiyeti c)kilikyalılar Cemiyeti d)kürt Teali Cemiyeti 121. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada Osmanlı Devleti nin başında hangi hükümet görevdeydi? a)tevfik Paşa Hükümeti b)damat Ferit Paşa Hükümeti c)ahmet İzzet Paşa Hükümeti d)enver Paşa Hükümeti 122. Mustafa Kemal in hayatında önemli bir yere sahip olan Selanik e yıllar sonra görevli olarak gönderilmiştir. Mustafa Kemal Selanik e hangi görevle gönderilmiştir? A) Askeri Ateşe B) Müfettiş C) Ordu Komutan D) Büyükelçi 123. İzmir in işgali sırasında Yunanlılara ilk kurşunu atan ve Yunanlılar tarafından şehit edilen asıl adı Osman Nevres olan gazeteci kimdir? A) Şemsi Efendi B) Hasan Tahsin C) Rauf Orbay D) Halide Edip Adıvar 124.Tam bağımsızlık ilkesine ters olan Manda ve himaye kabul edilemez kararı ilk olarak hangi olayla karşı çıkılmıştır? A) Amasya Genelgesi B) Erzurum Kongresi C) Sivas Kongresi D) Balıkesir Kongresi 125. İstanbul hükümetinin Anadolu daki Milli Mücadele hareketini resmen tanıdığı olay hangisidir? A)Erzurum Kongresi B) Amasya Genelgesi C) Sivas Kongresi D) Amasya Görüşmeleri 126. Siyasi,adli,ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr antlaşması,bizce mevcut değildir. Mustafa Kemal Yukarıdaki cümlesinden yola çıkarak Mustafa Kemal in Sevr Antlaşmasını tanımamasını hangi gerekçeye dayandırdığı söylenebilir? A)Sevr Antlaşması nın, her türlü bağımsızlığımızı yok etmesi B) Sevr Antlaşması nın TBMM onayından geçmemesi C) Sevr Antlaşması nın bir oldu bittiye getirilmesi D) Sevr Antlaşması nın uygulanabilir olduğuna inanmaması 127. Amasya Genelgesi nde yer alan Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve iradesi kurtaracaktır. Sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? a) Misak-ı Millinin kabul edilmesi b )Azınlıklara yeni haklar verilmesi c) Mebusan Meclisinin kapatılması d) Milli Mücadeleyi kimlerin yapacağını 128. Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı.bu savaş sırasında Atatürk e şarapnel parçası isabet etmiş fakat;sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı.sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı.buna rağmen cepheden ayrılmamış,savaşı atı üzerinde yönetmişti. Yukarıdaki paragrafta Atatürk ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur? a)çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması b)vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması c)büyük ideallere sahip olması d)milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışması

20 129. Anadolu ve Trakya da kurulan milli cemiyetler hangi kongrede birleştirilmiştir? a) Sivas Kongresi b) Amasya Genelgesi c) Erzurum Kongresi d) Havza Genelgesi 130. İstanbul Hükümeti nin işgallere engel olamadıkları bir ortamda Türk milleti,ulusal hak ve çıkarlarını koruyup kollamak,haklı sesini bütün dünyaya duyurmak ve uygulanmaya başlayan kararlara sessiz kalınmayacağını göstermek amacıyla Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kurmuşlardır. Buna göre müdafaa-i hukuk cemiyetleri işgalleri engellemek için hangi faaliyetlerde bulunmuş olamaz? a)kongreler,mitingler ve protesto telgraflarıyla işgallerin haksızlığını duyurmak b)ülke ve devletin bütünlüğünü korumak c) Kuruldukları Bölgelerde işgallere tepki göstermek d) Tek kurtuluş yolu olarak İngilizlerin himayesine girerek,devletin varlığını devam ettirmek İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek durum olduğunda stratejik bir noktayı işgal edebileceklerdi. Doğu Anadolu da altı ilde karışıklık çıktığında bu illerin herhangi bir bölümü İtilaf Devletlerince işgal edilebilecekti. Mondros Ateşkes Anlaşmasının en önemli iki maddesi sayılan ve yukarıda verilen iki maddenin temel amacı nedir? a) Rumları ayaklandırmak. b) Milli Mücadeleyi önlemek. c) Daha sonra yapacakları işgallere zemin hazırlamak. d) Boğazları ele geçirmek 132. Mustafa Kemal in; Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. sözü, onun hangi özelliği ile eşleşmektedir.? A) Vatan ve millet sevgisi B) İleri görüşlülüğü C) Bilimselliği D) Çok yönlülüğü 133. Aşağıdakilerden hangisi I.Dünya Savaşı nın en belirleyici genel nedenidir? A) Avusturya ve Rusya arasındaki Panslavizm sorunu B) Büyük devletlerin sömürge yarışına girmeleri C) Fransa nın Almanya dan Alsas-Loren bölgesini geri almak istemesi D) Osmanlı Devleti nin kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi 134. Mondros ateşkes Antlaşmasından sonra itilaf Devletleri Anadolu yu fiilen işgal ettiler. Aşağıda verilen devletler ve işgal ettikleri yerler eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A) İtalya Antalya ve Konya B) İngilizler Boğazlar ve Musul C) Yunanlılar İzmir ve çevresi D) Fransızlar Sivas ve çevresi 135. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin I.Dünya Savaşı n da savaştığı cepheler-den birisi değildir? A) Çanakkale Cephesi B) Kanal Cephesi C) Trablusgarb Cephesi D) Filistin Cephesi

21 136. Amasya Genelgesi nde yer alan; Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurula ihtiyaç vardır. Maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaç-lanmıştır? A)Anadolu da kongrelerin toplanması B) Kurtuluş Savaşı nın gerekçelerinin duyurul-ması C) Osmanlı Hükümeti nin tanınması D) Millet Meclisi nin kurulması 137. Mustafa Kemal in eğitim amaçlı değil de askeri ateşe olarak görev yaptığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? A-Selanik B-Manastır C-Sofya D-İstanbul 138. İtalya nın 1. Dünya Savaşında saf değiştirmesi için vaat edilen- topraklar neresidir? A-İstanbul B-Samsun C-İç Anadolu D-Batı Anadolu Dünya Savaşını hazırlayan 19.yüzyılın iki önemli olayı aşağıdakilerden hangisidir? A-Sanayi İnkılabı-Fransız İhtilali B-Trablusgarp Savaşı-Kafkas Cephesi B-Çanakkale Cephesi-Yunan Savaşı D-Kapitülasyonlar-Tanzimat Fermanı 140. Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden değildir? A-Kürt Teali Cemiyeti B-Teali İslam Cemiyeti C-Kilikyalılar Cemiyeti D-İngiliz Muhipleri Cemiyeti 141. Hıyanet i Vataniye Kanunları hangi mahkemelerde uygulanmıştır? A-İstiklal Mahkemeleri B-Ceza mahkemeleri C-Anayasa Mahkemesi D-Asliye Hukuk Mahkemeleri 142. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in savaştığı cephelerden değildir? a) Kanal Cephesi b) Trablusgarp c) I. Balkan d) Romanya 143. Fransız İhtilali nden Osmanlı Devleti nin en fazla etkilenen devlet olmasının nedeni nedir? a)çok uluslu yapı b) Kapitülasyonlar c) İtilaf Devletleri d) Örfi Hukuk 144. I. Dünya Savaşı nda İttifak Devletleri Doğu Cephesi nde hangi devletle savaşmışlardır? a)ermenistan b) Gürcistan c) Rusya d)iran 145. Aşağıdakilerden hangisi Türkler tarafından kurulan Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerden değildir? a)sulh Selamet-i Osmaniye Fırkası b) Mavri Mira Cemiyeti c)teali İslam Cemiyeti d) İngiliz Muhipleri Cemiyeti 146. Kurtuluş Mücadelesi nde Manda ve Himayenin kabul edilmeyişi daha çok hangi ilkenin kabul edildiğinin bir göstergesidir? a)ulusal Egemenlik b)ekonomik Bağımsızlık c)tam Bağımsızlık d)federalizm 147. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Atatürk'ün hayatı ile ilgili yanlış bir bilgidir? A) Annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Bey'dir B) Şam da ilk görevine başlamıştır C) Manastır Askeri İdadisinde okumuştur.. D)Ailesinin zoruyla askeri okula gitmiştir.

22 148. Atatürk, çocukluk ve gençlik yıllarını Osmanlı Devleti nin en buhranlı ve en çalkantılı dönemlerinde yaşamıştır. Bu çağlarını Balkanlar da ve ülkenin çeşitli yerlerinde geçirmiş, yıkılmakta olan Devletin çöküş sebeplerini ve kurtarılma yollarını düşünme fırsatı bulmuştur. Bu bilgilerden yola çıkarak Atatürk ün fikir hayatının oluşmasında aşağıdaki şehirlerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez? A) Selanik B) Manastır C) Trablusgarp D) İstanbul 149. Sömürgecilik, genel olarak bir milletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesidir. 19. yüzyılda sanayileşen devletler, bu anlayışla Amerika, Afrika ve Asya nın belirli bölgelerinde sömürgeler elde etmek için uğraştılar. Bu da beraberinde sanayileşmiş ülkeler arasında rekabeti getirdi. Buna göre, I. Dünya Savaşı nın çıkmasının önemli nedenlerinden olan sömürgeciliğin hangi yönüyle bu savaşa neden olduğu söylenebilir? A) Sömürgeciliğin başlamış olması B) Gelişmiş bazı ülkelerin sömürgeciliğe karşı mücadele etmesi C) Manda himaye fikrininm yaygınlaşması D) Gelişmiş Avrupa devletlerinin sömürge elde etmek için birbirleriyle mücadele etmesi 150. Mondros Ateşkes Antlaşması nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devletinin savunma gücünü yok etmeye yönelik olarak kabul ettirilmiş olabilir A)Osmanlı ordusu terhis edilecektir. B)İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek her hangi bir durum ortaya çıkarsa, her hangi bir önemli noktayı işgal edebilecektir. C)Osmanlı nın liman ve gemileri itilaf devletlerinin kontrolüne bırakilacak D)Bütün ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır Mustafa kemal Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda ve himaye fikri kesinlikle kabul edilemez derken Türk Milleti nin hangi duygularla hareket edebileceğini önceden görmüştür.? A) Ya istiklal, ya ölüm B) Yurtta barış, dünyada barış C) bölgesel bagımsızlık isteği D) Bir Türk dünyaya bedeldir 152. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Türk ulusunun Milli Birlik ve Beraberliğini sağlamak amacıyla kurulan cemiyetlere Yararlı / Milli Cemiyetler " denir. Aşağıdakilerden hangisi, Yararlı Cemiyetlerden değildir? A) Kilikyalılar Cemiyeti B) Redd-i ilhak Cemiyeti C) D.And.Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti D) Mavri Mira Cemiyeti 153. Birinci Dünya Savaşı öncesinde tarafsızlığını ilan eden Osmanlı Devleti daha sonra savaşa girmiştir. Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşı na girmesinde aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu söylenebilir? A) Kendisine sığınan iki Alman gemisini aldığını açıklaması B) Balkan savaşlarından yenik çıkması C) Halifenin otoritesini güçlendirmek istemesi D) Kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi

23 154. Aşağıda İttifak Devleri içinde yer alan Osmanlı Devleti nin, I.Dünya Savaşı nda savaştığı cepheleri görülmektedir. Taarruz Cepheleri Savunma Cepheleri Müttefiklere Yardım İçin Açılan Cepheler * Kafkas * Çanakkale * Romanya * Kanal * Irak * Galiçya * Suriye-Filistin * Makedonya * Hicaz-Yemen Tabloda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Osmanlı Devleti, çok geniş bir alanda savaşmıştır B) Osmanlı Devleti savaşa girerek İttifak gurubunun yükünü hafifletmiştir C) Osmanlı Devleti bütün cephelerde başarılı olmuştur D) Osmanlı Devleti hem ülke içinde hem de ülke dışındaki topraklarda savaşmıştır I. Havza Genelgesi II. Amasya Genelgesi III. Sivas Kongresi IV. Amasya Protokolü (Görüşmeleri) V. Erzurum Kongresi Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I-II-III-V-IV B) II-V-I-III-IV C) II-I-V-III-IV D) I-II-V-III-IV 156. Erzurum ve Sivas Kongrelerini birbirinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Sivas Kongresi nde milli birliğinin sağlanması B) Sivas Kongresine Mustafa Kemal in başkanlık yapması C) Erzurum Kongresi ne İstanbul Hükümeti nin de katılması D) Sivas Kongresi nin milli, Erzurum Kongresi nin bölgesel nitelikli olması 157. Erzurum Kongresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Toplanma şekli bakımından bölgeseldir. B)Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdaafa-i Hukuk adı altında birleştirilmiştir. C)Aldığı kararlar bakımından milli bir kongredir. D)Manda ve himaye ilk kez bu kongrede reddedilmiştir.

24 III-Manda ve himaye kabul edilemez II-Milletin geleceğini yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. I-Vatan bir bütündür,bölünemez 158. Atatürk ün sözlerinden hangisi veya hangileri Kurtuluş Savaşı nı kimlerin yapacağını gösterir? A)Yalnız I B) Yalnız III C)Yalnız II D)I ve II Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz Vatan bir bütündür,bölünemez Manda ve himaye kabul edilemez 159. Erzurum Kongresi nde alınan bu kararlara göre yukarıdaki Temsil Kurulu üyeleri aşağıdakilerden hangisine daha çok önem vermiştir? A)Çağdaşlaşmaya B)Yeni bir devlet kurmaya C)İstanbul Hükümeti ni korumaya D)Bağımsızlığı korumaya 160. Osmanlı yönetiminin Mustafa Kemal Paşa yı 9.Ordu Müfettişi olarak Samsun da görevlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Halkı bilinçlendirmesi ve direnişe teşvik etmesi B). Samsun ve çevresindeki karışıklıkların önlenmesi C). Direniş örgütlerinin birleştirilmek istenmesi D) Damat Ferit Paşa Hükümeti nin yetersiz olması 161. I.TBMM yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin hepsini bünyesinde toplamıştır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) İstanbul Hükümeti nin etkisinden kurtulmak istenmesi B) Anayasa nın geçici olması C) Yapılacak işler için hızla karar almak ve uygulamak istenmesi D) İtilaf devletlerinin baskısından kurtulmak istenmesi

25 162. Almanya 1.Dünya Savaşı nın başlarında siyasi ve askeri güçten yoksun olan Osmanlı Devleti ni büyük bir çaba göstererek kendi safında savaşa sokmuştur. Bu durum, Osmanlı Devleti nin aşağıdaki hangi özelliği ile açıklanamaz? A) Önemli boğazlara sahip olmasıyla B) Halifeliğin sağladığı dinsel gücüyle C) Ekonomik gücüyle D) Coğrafi konumuyla 163. Yukarıda verilen açıklamaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kukayı milliye birliklerinin özellikleri B) İç isyanların sonuçları C) Kukayı milliye ye son verilmesinin sonuçları D) Sevr Antlaşması nın onaylanmamasının sonuçları 164. Osmanlılar 1.dünya savaşı sırasında jeopolitik konumu nedeniyle İtilaf devletleri ile Rusya nın bağlantısını kestiler. İtilaf devletleri bu soruna çare bulmak amacıyla hangi cepheyi açmıştır? sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir? IRAK. SURİYE A)ADEM B)MERVE C)OSMAN D)MİNE ADEM MERVE OSMAN MİNE KANAL ÇANAKKALE.

26 165. Atatürk ün kişisel özelliklerinden bazıları diyagramda verilmiştir. İnce bir seziş gücüne sahiptir. Olayların gidişini değerlendirerek sonucun neler olabileceğini tespit eder. Görüşleri kesin ve isabetlidir.? Yukarıdaki diyagramda? yerine Atatürk ün kişisel özelliklerinden hangisi gelmelidir? A)Yaratıcı düşünceye sahip olması C)Birleştirici ve bütünleştirici olması B) İleri görüşlü olması D) İnkılapçı olması 166. Mavri Mira Hürriyet ve İtilaf İngiliz Muhipleri Yukarıdaki şemada verilen cemiyetleri birleştiren ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir? A)Milli mücadeleye karşı olma B)Saltanat ve halifeliği güçlendirme C)Azınlıkların bağımsız olmalarını sağlama D)İngiltere nin himayesine girmek için propaganda yapma 167. Kurtuluş Savaşı nın yöntemi, gerekçesi ve amacı ilk kez nerede belirtilmiştir? a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d) Havza Genelgesi 168. Bölgesel olarak toplanan fakat aldığı kararlarla ULUSAL olan kongre hangisidir? a) Amasya Genelgesi b) Erzurum Kongresi c) Sivas Kongresi d)havzagenelgesi İlk TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi ile İstanbul hükümeti yok sayılmıştır? a) Hükümet kurmak gereklidir b) Geçici bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir c) TBMM'nin üstünde bir kuvvet yoktur d) TBMM yasama ve yürütme yetkisine sahiptir 170. Misak-ı Milli kararları nerede kabul edilmiştir? A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde B) Sivas Kongresi nde C) Amasya Görüşmeleri nde D) Havza Genelgesi nde

27 171. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Misak-ı Milli kararlarından biridir? a) Hristiyanlara ayrıcalıklar verilmelidir b) Türkler Anadolu'yu boşaltıp eski yurtları Orta Asya'ya gitmelidir c) Mondros Ateşkesinin imzalandığı gün Türk askerinin kontrolündeki yerler Türk vatanıdır d Manda ve Himaye kabul edilmelidir 172. Aşağıdakilerden hangisinin Atatürkçü Düşünme Sisteminin özelliklerinden olduğu söylenemez? A) Gerçekçi B) Yayılmacı C) Barışçı D) Akılcı 173. İstanbul Hükümeti hangi olay sonrası Milli Mücadeleci grubu ve yaptıklarını tanımıştır? A) Havza Bildirisi B) Erzurum Kongresi C) Amasya Görüşmesi D) Amasya Genelgesi 174. Kurtuluş savaşı hazırlık döneminde, Milli Egemenliğe dayalı yönetimden ilk kez nerede bahsedilmiştir? A)Amasya Genelgesi B)Erzurum Kongresi C)Sivas Kongresi D)Havza Bildirisi 175. T.C Devleti nde, çok partili döneme geçiş denemesi hangi partinin kurulması ile yaşanmıştır? A) Halk Fırkası B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası C)İttihat ve Terakki Partisi D)Serbest Cumhuriyet Fırkası 176. Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği savaş hangisidir? A)Trablusgarp Savaşı B)Çanakkale Savaşı C)Sakarya Savaşı D)I. İnönü Savaşı 177. I- MANASTIR II- SELANİK III- İSTANBUL IV-SOFYA Buna göre hangi şehrin Mustafa Kemal in eğitim hayatının da etkisi yoktur? A- SOFYA B- SELANİK C- İSTANBUL D- MANASTIR 178. Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz? A)Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır B)Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur C)Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır D) Ticaretin az geliştiği bölgedir 179. Mustafa Kemal aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır? A) Galiçya B )Trablusgarp C)Kafkas D) Çanakkale 180. I. Dünya Savaşı nın bazı nedenleri şunlardır. I- Balkanlarda Fransız İhtilali nin etkili olması II- İngiltere nin sömürgelerini korumak istemesi III- Almanya nın ham madde ve Pazar araması IV- Sanayi Devriminin etkisinin Avrupa ya yayılması Kaç numaralı neden I.Dünya Savaşı nın siyasi nedenleri arasında gösterilebilir? A- I B- II C- III D- IV

28 181. Askeri ve siyasi başarılar ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kalıcı olamazlar Mustafa Kemal in bu sözü ile I-Fabrikaların açılması II-Soyadı kanununun çıkarılması III-İzmir İktisat Kongresinin yapılması gelişmelerinden hangisi veya hangileri arasında bağlantı kurulamaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 182. Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden birisi değildir? A)Almanya B)Bulgaristan C)Devleti Aliye-i Osmaniye( Osmanlı Devleti ) D)Avustralya 183. Birinci Dünya Savaşında amacı Boğazlar ı ele geçirmek ve İstanbul merkezli bir Slav İmparatorluğu kurmak olan devlet hangisidir? A)Rusya B)İngiltere C)Fransa D)Yunanistan 184. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur? A)Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması B)Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması C)Büyük ülkülere sahip olması D)Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışma 185. Birinci Dünya Savaşı nın çıkış sebebi olan ve 28 Haziran 1914 tarihinde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransız İhtilali B)Sanayi İnkılabı C)Saraybosna da Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi D)Panslavist hareketler 186. Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz? A)Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır B)Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur C)Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır D) Ticaretin az geliştiği bölgedir 187..Aşağıdakilerden hangisi İttifak devletlerinden birisi değildir? A)Almanya B)Bulgaristan C)Devleti Aliye-i Osmaniye( Osmanlı Devleti ) D)Avustralya 188. Birinci Dünya Savaşında amacı Boğazlar ı ele geçirmek ve İstanbul merkezli bir Slav İmparatorluğu kurmak olan devlet hangisidir?

29 A)Rusya B)İngiltere C)Fransa D)Yunanistan 189. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşları sırasında Anafartalar Grubu komutanıyken en ön safta savaşmıştı. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal e şarapnel parçası isabet etmiş fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini ölümden kurtarmıştı. Sakarya Savaşı sırasındayken atından düşmüş kaburga kemikleri kırılmıştı. Buna rağmen cepheden ayrılmamış, savaşı atı üzerinde yönetmişti. Bu paragrafta Atatürk ün hangi kişilik özelliği üzerinde durulmuştur? A)Çok yönlü ve üstün kişiliğe sahip olması B)Vatanı ve milleti için canını feda etmekten kaçınmaması C)Büyük ülkülere sahip olması D)Milli sınırlar içerisinde bir toplum oluşturmaya çalışma 190. Birinci Dünya Savaşı nın çıkış sebebi olan ve 28 Haziran 1914 tarihinde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir? A)Fransız İhtilali B)Sanayi İnkılabı C)Saraybosna da Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahdı ve eşinin bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi D)Panslavist hareketler 191. Aşağıdakilerden hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz? A)Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır B)Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur C)Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır D) Ticaretin az geliştiği bölgedir 192. Mavri Mira Cemiyeti Taşnak ve Hınçak Cemiyeti Pontus Rum Cemiyeti 1:..? 3:.? 2:..? 4:..? Yukarıdaki Cemiyetlerin Ortak Özelliği olarak soru işaretiyle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelemez? A)Azınlık Cemiyetleridir. B) Dış güçlerce desteklenmişlerdir. C) Anadolu topraklarında bağımsız devlet kurmaya çalışmışlardır. D) Genellikle basın yayın yoluyla mücadele etmişlerdir.

30 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI MADDELER YORUMLAR A itilaf Devletleri güvenliklerini 1 Osmanlı Devleti savunmasız hale getirilmiştir. tehlikeye atacak bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir bölgeyi işgal edebilecektir. B Osmanlı orduları terhis edilecektir. 2 İletişim kesilerek topyekun bir Türk-direnişinin başlamasının önlenmesi amaçlanmıştır C Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa 3 İtilaf Devletleri işgallere hukuki dayanak bu illerden herhangi biri işgal oluşturmuşlardır edilebilecektir. D Ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacaktır. 4 Ermeni Devleti nin kurulmasına zemin hazırlanmıştır 193. Yukarıdaki tabloda verilen maddeler ve yorumların eşleştirilmesi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru yapılmıştır? A) a3 b2 c1 d4 B) a2 b3 c1 d4 C) a3 b1 c4 d2 D) a1 b4 c2 d Kurtuluş Savaşı nın hazırlık dönemi ile ilgili aşağıdaki gelişme sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Gelişme Sonuç A) Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı nın amaç ve yönteminin belirlenmesi B) Sivas Kongresi Cemiyetlerin bir çatı altında toplanması C) Amasya Görüşmeleri İstanbul hükümetinin Temsil Heyetini tanıması D) Erzurum Kongresi I. TBMM nin açılması I- İstanbul Harp Okulu II- Şemsi Efendi İlkokulu III- Manastır Askeri İdadisi IV- Selanik Askeri Rüştiyesi V- İstanbul Harp Akademisi 195. Yukarıda Atatürk ün eğitim hayatı boyunca devam ettiği okulların mezuniyet tarihlerine göre kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) II-IV-V-I-III B) II-III-IV-V-I C) II-I-III-IV-V D) II-IV-III-I-V Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan farklı kültürler 19. yüzyıl sonunda çatışma ortamına sürüklendi. Değişen şartlarla birlikte Osmanlı aydınları parçalanmayı engellemek için bazı fikir akımlarını ortaya attılar Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımları arasında yer almaz? A) Osmanlıcılık B) Batıcılık C) Türkçülük D) Sömürgecilik

31 197. Trablusgarp Savaşı nın emperyalist politikalar doğrultusunda yapıldığını iddia eden bir tarihçi,savaşın aşağıdaki nedenlerden hangisini vurgulamıştır? A)İtalyanların hammadde ve pazar ihtiyacını gidermek istemesi B)İtilaf Devletleri nin işgali onaylaması C)İngiliz ve Fransızların İtalya ya cephe alması D)İtalyanların Osmanlı Devleti nden çekinmesi 198. I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin savaştığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir? A)Çanakkale B)Kafkasya C)Süveyş D)Irak 199. Mutafa Kemal,I. Dünya Savaşı nda pek çok cephede görev yapmıştır.mustafa Kemal in görev yaptığı cephelerin içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A)Çanakkale B)Suriye-Filistin C)Süveyş-Kanal D)Kafkas 200. Anadolu nun İşgaline karşıbölgesel direniş cemiyetlerinin kurulması,türk halkının aşağıdaki fikirlerden hangisini benimsediğinin kanıtı niteliğindedir? A)Laiklik B)Milliyetçilik C)Osmancılık D)Ümmetçilik 201. Ulusal mücadele sürecinde Milli Sınırlar kavramı ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle ortaya atılmıştır? A)Misak-ı Milli B)Amasya Genelgesi C)Amasya Protokolü D)Erzurum Kongresi

32

www.fatihiyidogan.com

www.fatihiyidogan.com 1.fa co n. ga id o iy tih m DENEME-1 8-)M.Kemal aşağıdaki cephelerden hangisinde savaşmamıştır? 1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere

Detaylı

www.fatihiyidogan.com 1

www.fatihiyidogan.com 1 TEST-1 1) Aşağıdaki cemiyetlerden hangisinin yeni bir devlet kurma düşüncesi yoktur? A) Kürt Teali Cemiyeti B) Etniki Eterya Cemiyeti C) İngiliz Muhipleri Cemiyeti D) Pontus Rum Cemiyeti 2) Aşağıdaki lerden

Detaylı

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir.

ÖRNEKTİR İNKILAP TARİHİ 11. SINIF. Mustafa Kemal in Hayatı EA-SÖZEL-YGS. 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. İNKILAP TARİHİ Mustafa Kemal in Hayatı 11. SINIF EA-SÖZEL-YGS 01 1. Aşağıda Mustafa Kemal in gittiği okullar karışık olarak verilmiştir. 1. Mahalle Mektebi 2. Şemsi Efendi Mektebi 3. Selanik Mülkiye Rüştiyesi

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ NOTLARI 1 I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876): Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur

AYDINLANMA DÖNEMİNDE AVRUPA DA MEYDANA GELEN GELİŞMELER 18 ve 19. Yüzyılda devletlerarasındaki ilişkileri etkileyen iki önemli gelişme olmuştur 1 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ DERS NOTLARI KAVRAMLAR Islahat: Düzeltme, iyileştirme; Restorasyon, Toplum hayatında belirli alanlarda yapılan düzeltmelerdir. Islahatlar ülkenin hukuk düzenine

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 30 Ekim 1918 tarihinde, Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay'ın Başkanlığını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ

XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ İnkılap Tarihi XX.YÜZYIL DA OSMANLI DEVLETİ II.Abdülhamit Devrinin diğer Islahatları: * 1878 yılında Mektebi Hukuku Şahane adıyla hakim yetiştirmek üzere bir hukuk fakültesi açıldı. * 1879 yılında çıkarılan

Detaylı

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi)

Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK. İLKELERİ ve. (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Prof. Dr. Orhan DOĞAN ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ (XIX.- XX. Yüzy l Türkiye Tarihi) Düzenlenmiş Haliyle 4. Bask Osmanlı Devleti nin Son Dönemi Anadolu nun Paylaşılması, İşgaller, Siyasi ve Askeri

Detaylı

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER

Ünite KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Ünite 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER ÜNİTE 3 KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Bilgi Köşesi SÜTÇÜ İMAM Fransızlar, 25 Ekim 1919 da Ermeni askerleri ile birlikte Maraş a girmişlerdi. Yerli Ermenilerin kışkırttığı

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı)

Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Savaşın Gerçek Nedeni: Sanayileşmiş Devletler arasındaki ekonomik ve siyasal çıkar çatışmalarıdır. (Sömürge Yarışı) Başlatan Olay: 28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu veliahdının Saray Bosna'da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı DANIŞMAN ÖĞRETMEN : Mustafa Rahmi Gürbüz 2002-Bornova İÇİNDEKİLER

Detaylı

Arş. Gör. Müge VATANSEVER *

Arş. Gör. Müge VATANSEVER * Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi 1487 H KIBRIS SORUNUNUN TARİHİ GELİŞİMİ Arş. Gör. Müge VATANSEVER * GİRİŞ Kıbrıs sorunu, tarihin ilk dönemlerinden başlayarak, günümüze kadar devam eden, her zaman siyasi

Detaylı

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ

2009 KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARI VE AYRINTILI ÇÖZÜMLERİ 1. Göktürk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm i benimsemenin Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden olacağı düşüncesiyle karşı çıkmıştır. Yalnız

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER I. DÜNYA SAVAŞI NIN SONA ERMESİ

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER I. DÜNYA SAVAŞI NIN SONA ERMESİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER I. DÜNYA SAVAŞI NIN SONA ERMESİ I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlı Devleti nin Paylaşılması İçin Yapılan Gizli Projeler I. Dünya Savaşı nın Sona Ermesi ve Önemli Gelişmeler Rusya nın

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI 6. ÜNİTE ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI ANA BAŞLIKLAR ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ESASLARI LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI NIN ÖNEMİ 1923-1932 DÖNEMİ TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI 1932-1939 DÖNEMİ TÜRKİYE

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı